Regulamin konkursu „Barcelona w Twoim domu”

Transkrypt

Regulamin konkursu „Barcelona w Twoim domu”
Regulamin konkursu „Barcelona w
Twoim domu”
§1 Informacje ogólne.
1. Organizatorem konkursu „Barcelona w Twoim domu” jest Firma Worldflame Sp. z o. o. z
siedzibą w Stare Serby 28, 67-200 Głogów.
2. Celem konkursu jest popularyzacja pieców wolnostojących i akcesoriów kominkowych marki
Rocal.
3. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie klienci indywidualni, którzy we wskazanym terminie
dokonały zakupu produktu w siedzibie firmy lub u jednego z naszych dealerów.4. Konkurs
organizowany jest jednorazowo.
§2 Zasady konkursu
1. Termin Konkursu: 05.08 do 26.02.2016r.
2. Warunki wstępne:
a) Użytkownik serwisu kozakominek.pl musi dokonać zakupu pieca wolnostojącego, wkładu
kominkowego lub grilla marki Rocal za pośrednictwem strony internetowej kozakominek.pl, lub w
siedzibie firmy Worldflame Sp. z o. o. (Stare Serby 28, 67-200 Głogów), lub dokonać zakupu
któregoś ze wskazanych produktów u jednego z naszych dealerów.
b) Użytkownik musi polubić w trakcie trwania konkursu lub przed jego rozpoczęciem profil firmy
Worldflame Sp. z o. o. na portalu facebook pod adresem https://www.facebook.com/kominekkoza.
c) Użytkownik, najpóźniej do 29.01.2016r. nadeśle organizatorowi konkursu, na adres
[email protected] zdjęcie konkursowe zatytułowane „Barcelona w Twoim domu”, oddające
kataloński klimat aranżacji wnętrza, w którym zastosowano jeden z produktów marki Rocal.
d) Dokona rejestracji udziału w konkursie na stronie kozakominek.pl/konkurs.
Regulamin konkursu „Barcelona w moim domu” organizowanego przez Worldflame Sp. z o. o.
3. Przebieg konkursu:
a) Po 26.02.2016r. Organizator dokona oceny wszystkich nadesłanych zdjęć i weryfikacji
zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym zakupów produktów marki Rocal.
b) Dnia 29.02.2016 r. odbędą się obrady Jury i spośród nadesłanych fotografii zostaną wybrane trzy
najlepsze zdjęcia.
§3 Zasady przyznawania nagród
1. Nagroda konkursowa: Organizator przewidział nagrodę dla trzech najlepszych uczestników
konkursu w postaci zorganizowania w terminie 11-13.03.2016r. wyjazdu do Barcelony wraz z
osobą towarzyszącą.
2. Kapituła Konkursowa będzie liczyć 4 osoby, a jej skład zostanie podany do wiadomości w dniu
rozstrzygnięcia konkursu (29.02.2016r.).
3. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na podstawie następujących
kryteriów:
a) oddanie katalońskiego charakteru sfotografowanego wnętrza,
b) staranność wykonanej pracy,
c) wymiar estetyczny.
4. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
5. Lista zwycięzców zostanie podana do wiadomości publicznej dnia 29.02.2016r. za
pośrednictwem portalu facebook.com oraz na stronie internetowej kozakominek.pl w zakładce
konkurs.
6. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie
odbioru nagrody.
Regulamin konkursu „Barcelona w moim domu” organizowanego przez Worldflame Sp. z o. o.
§4 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.kozakominek.pl/regulaminy.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wycieczki z przyczyn od niego
niezależnych.
Regulamin konkursu „Barcelona w moim domu” organizowanego przez Worldflame Sp. z o. o.

Podobne dokumenty