KGW nr 10/2014 - Gmina Krzyżanowice

Komentarze

Transkrypt

KGW nr 10/2014 - Gmina Krzyżanowice
ISSN 1898-6242
MAGAZYN INFORMACYJNO-REKLAMOWY GMINY KRZYŻANOWICE
egzemplarz
bezpłatny
Ostatnie pożegnanie
ks. proboszcza
Czytaj strona » 6
Październik 2014
Nr 10/2014 (217)
Zachęcamy
do udziału w wyborach
Czytaj strona » 8 i 9
Bieńkowice
Bolesław
Chałupki
Krzyżanowice
Nowa Wioska
Owsiszcze
Roszków
Rudyszwałd
Tworków
Zabełków
Spartakiada
Sportowa
Czytaj strona » 18
Do dziś pozostali razem
Krzyżanowice » Poznali się na zabawie, w pracy, mieszkali
po sąsiedzku i choć historie początków ich znajomości
były różne, to do dziś pozostali razem. 50 lat temu na
ślubnym kobiercu przysięgali sobie miłość i wierność,
i w tym postanowieniu wytrwali.
Czytaj dalej strona 8
2 » Wydarzenia i aktualności »
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Do dziś pozostali razem
Pół wieku temu 26 par z terenu gminy Krzyżanowice złączyło się węzłem małżeńskim. 2
października, w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przybyli świętować tę wyjątkową uroczystość.
Wójt gminy Grzegorz Utracki
wraz z zastępcą kierownika
USC Dorotą Dwulecki złożyli
dostojnym jubilatom życzenia
oraz kwiaty i wręczyli medale
przyznane przez prezydenta RP
za długoletnie pożycie małżeńskie. Po wzniesieniu symbolicz-
nego toastu, odśpiewaniu ,,sto ka. Następnie przy kawie i kołolat”, gratulacjach i wspólnym czu wspominali początki swojej
obiedzie goście wysłuchali kon- znajomości.
(tb)
certu w wykonaniu młodych muzyków z Zabełkowa – grającej na
klarnecie Agnieszki Studniczek
i saksofonisty Artura Studnicz-
Helena i Werner Czarnotta z Krzyżanowic
Alicja i Manfred Ostrożny z Krzyżanowic
Edeltrauda i Józef Spula z Bieńkowic
Hildegarda i Walter Rymer z Owsiszcz
Anna i Brunon Studnic z Zabełkowa
Eryka i Rafał Krakowczyk z Bieńkowic
Izolda i Werner Hefner z Krzyżanowic
Anna i Januar Fidler z Roszkowa
Gertruda i Rajmund Miketa z Roszkowa
Anna i Ryszard Kamczyk z Nowej Wioski
Gizela i Ewald Fichna z Bolesławia
Jadwiga i Albert Zygar z Tworkowa
« Wydarzenia i aktualności « 3
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Jadwiga i Gerard Ludwig z Owsiszcz
Magdalena i Włodzimierz Mieczyński z Tworkowa
Małgorzata i Alojzy Krzyżok z Tworkowa
Maria i Józef Fidler z Roszkowa
Róża i Manfred Bedrunka z Owsiszcz
Maria i Albert Ostrożny z Roszkowa
Marta Targacz z Krzyżanowic
Maria i Herman Seemann z Bieńkowic
Rita i Paweł Himel z Bolesławia
Waltrauda i Jerzy Jakubczyk z Chałupek
Maria i Hubert Wallach z Bieńkowic
Rozwita i Eugeniusz Tlon z Krzyżanowic
Ernestyna i Hubert Nowak z Krzyżanowic
Urszula i Józef Krupa z Owsiszcz
4 » Z prac Rady Gminy »
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Podsumowanie kadencji
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Krzyżanowice
Kończy się kadencja samorządu terytorialnego 2010-2014.
Zgodnie z ustawową definicją,
samorząd to wspólnota mieszkańców na określonym terenie.
Rada Gminy i Wójt są organami władzy wykonywanej w Waszym imieniu. Pozwólcie zatem
na krótkie podsumowanie minionych czterech lat, podczas
których podjęto szereg ważnych
zadań. Był to czas finiszowania
unijnego programowania w latach 2007-2013 i przymiarek do
tzw. nowej perspektywy na lata 2014-2020, w których Polskę,
województwo śląskie i gminę
Krzyżanowice czeka szereg
wyzwań.
Był to również czas nowego
podejścia do problemu gospodarki ściekowej. Po wielu burzliwych dyskusjach, podpierając
się stosownymi wyliczeniami
i opiniami ekspertów wspólnie
z radnymi podjęliśmy decyzję
o rezygnacji z tzw. aglomeracji
raciborskiej, a także rezygnacji
z aglomeracji Krzyżanowice Bogumin. Bardziej racjonalne
jest postawienie na własny system. Będzie tańszy nie tylko
w realizacji, ale również i przede wszystkim dla nas mieszkańców, co przełoży się na wysokość opłat. W kolejnych czterech latach wejdziemy w fazę
realizacji własnego systemu
gospodarki wodno-ściekowej
i będziemy szukali możliwości
Przebudowa ulicy Krzyżanowskiej w Tworkowie
Budowa wiaty na Urbanku
sfinansowania systemu.
W latach 2010-2014 udało nam
się zrealizować cztery duże inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Odbudowy
Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówek), wybudować wiele odcinków chodników przy drogach
gminnych, przebudować ponad 10 km dróg gminnych i 32
km dróg polnych, przeprowadzić – przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach - termomodernizacje przedszkoli w Chałupkach,
Tworkowie, i Bieńkowicach oraz
ośrodków zdrowia w Chałupkach i w Tworkowie. Udało się
uruchomić w Krzyżanowicach
stację pogotowia ratunkowego
oraz wzmocnić siły bojowe naszych OSP poprzez zakup 2 nowych wozów dla Tworkowa oraz
Krzyżanowic, a także wzbogacić o wóz bojowy dla Roszkowa.
Kontynuowaliśmy budowę systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Owsiszczach,
Roszkowie i Krzyżanowicach.
Jesteśmy gminą w znacznym
stopniu rolniczą więc należy
wspomnieć, że pozyskaliśmy
ponad 1mln zł na odbudowę
zniszczeń w melioracjach i drogach. Rozwijaliśmy infrastrukturę turystyczną i sportową –
powstały przystanie kajakowe,
Spływy kajakowe – budowa przystani kajakowych
w Zabełkowie i Krzyżanowicach
nowe ścieżki rowerowe. Zrealizowano szereg tzw. miękkich
projektów współfinansowanych
przez Euroregion Silesia i Budżet Państwa, które rozwijały
nie tylko partnerstwo z Czechami, ale również promowały zdrowy i aktywny styl życia. Udało
się przeforsować w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad inwestycje w naszej
gminie. Przebudowano prawie
wszystkie chodniki i zmodernizowano nawierzchnie w ciągu
Drogi Krajowej nr 45 Opole-Racibórz-Chałupki. Gmina współfinansowała remonty dróg powiatowych. Również rozwijamy
infrastrukturę rekreacyjną, by
mieszkańcom żyło się lepiej.
Wiele projektów edukacyjnych udało się również zrealizować w przedszkolach i szkołach,
które służą podnoszeniu jakości
edukacji dzieci i młodzieży.
W latach 2010-2014 budżet
Punkt wyjazdowy pogotowia ratunkowego
w Krzyżanowicach
gminy, poza ustawowymi wpływami z podatków i opłat lokalnych, a także subwencji, udało
się wzbogacić kwotą 20 mln zł
środków pomocowych, pozyskanych z różnych źródeł. Aż 14 mln
zł gmina pozyskała z środków
unijnych.
Nowa perspektywa unijna
będzie w znacznym stopniu
determinowała działania krzyżanowickiego samorządu w nowej kadencji. W katalogu zadań,
jakie opracowały władze tej kadencji, znalazły się między innymi następujące inwestycje
drogowe: Chałupki ul. Bogumińska i Raciborska, Zabełków ul.
Budowa Skateparku w Chałupkach w ramach
projektu współpracy transgranicznej
Park zdrowia w Chałupkach
« Z prac Rady Gminy « 5
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Powstańców Śląskich, Rudyszwałd ul. Wiejska, Główna i Rakowiec, Owsiszcze ul. Opawska
i Wojska Polskiego, Tworków ul.
Główna i Raciborska. Gmina
Krzyżanowice chce być realizatorem i beneficjentem środków
również na drogach powiatowych. Wartość tych projektów
to kwota ponad 6,8 mln zł. Ponadto będziemy starać się pozyskać środki na remonty lub termomodernizacje: Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Chałupkach, Przedszkola w Zabełkowie, Szkoły Podstawowej w Zabełkowie, Świetlicy i OSP w Rudyszwałdzie, PWK Górna Odra w Roszkowie, Przedszkola
i mieszkań socjalnych w Roszkowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bieńkowicach, Przedszkola
w Nowej Wiosce, Świetlicy i OSP
w Owsiszczach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach. Warto dodać, że łączna
wartość tych inwestycji szacowana jest na ponad 5 mln zł,
a dofinansowanie ma sięgnąć
4,3 mln zł. W planach również
adaptacja na potrzeby społeczne budynku byłego magazynu
roszarni w Tworkowie.
Do innych ważnych zadań
należeć będą: proces scalania
gruntów w całej gminie, przejęcie dworca PKP w Chałupkach,
przeprowadzenie niezbędnych
remontów w tym obiekcie oraz
budynku dworca PKP w Krzyżanowicach w celu udostępnienia podróżnym i wykorzystania
ich przez mieszkańców naszej
gminy, dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego do procesu pozyskiwania nowych mieszkańców i potencjalnych inwestorów. Rada Gminy
krótko
2 października
W Urzędzie Marszałkowskim
wójt gminy spotkał się z wicedyrektorem Witoldem Klimżą i pracownikami Wydziału
Ochrony Środowiska w sprawie wyjścia gminy Krzyżanowice z aglomeracji Racibórz.
Termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach
3 października
W Centrum Kultury odbyła się
Gminna Inauguracja Roku Kulturalnego. Doroczną Nagrodę Wójta w dziedzinie kultury
otrzymali mieszkańcy Bolesławia, twórcy i aktorzy „Biesiady
Śląskiej”.
Modernizacja pałacu w Chałupkach
Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal oraz trybun
przy ZSO w Tworkowie w ramach projektów współpracy
transgranicznej.
2014-2018 będzie też rozważać
kwestię przystąpienia do budowy nowoczesnej hali sportowej.
Choć realizacja wielu z tych
zadań uzależniona będzie od
środków zewnętrznych, przygotowujemy się do nich już
dziś i jesteśmy przekonani że
wiele z nich uda nam się zrealizować.
Szanowni mieszkańcy. Jesteśmy przekonani że mijające 4 lata naszego samorządu
zostały dobrze wykorzystane.
Dołożymy wszelkich starań i sił
by kolejne lata były dla naszej
gminy rozwojowe, wzmacniały
naszą rolę w zmieniającej się
bardzo dynamicznie sytuacji
gospodarczej.
Dziękujemy wszystkim Wam,
Drodzy Mieszkańcy za współpracę. Sołtysom z Radami Sołeckimi oraz wszystkim organizacjom za wspólną realizację wielu
zadań. Dziękujemy również za
Wasze pomysły oraz konstruktywną krytykę, która pozwala
realnie planować i realizować
nasze wspólne potrzeby.
Z doświadczeń mijającej kadencji będziemy czerpać w naszej służbie dla dalszego dobrze pojętego interesu naszej
gminy.
Niech nam będzie wolno
wspólnie, także w imieniu rad-
4 października
Zakończenie sezonu motorowego.
Zamykanie Granicznych Meandrów Odry.
5 października
W Pietrowicach Wielkich świętowano Dzień Kultury Niemieckiej w Powiecie Raciborskim.
Uczestniczyli w nim mieszkańcy gminy Krzyżanowice.
Start up na pograniczu
– warsztaty przedsiębiorczości dla młodzieży
Hroza – budowa ścieżki rowerowej
i kładki dla pieszych i rowerzystów
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSO w Chałupkach
Modernizacja budynku LKS w Bolesławiu
Hacka cesta - budowa ścieżki rowerowej
łączącej gminę Krzyżanowice z czeską gminą Hać
Zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Krzyżanowicach
Warsztaty dla dzieci w ramach projektu
„Ginące zawody i profesje pogranicza”
8 października
W Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju wójt Grzegorz Utracki spotkał się z wiceministrem
infrastruktury i wiceprezesem
PKP w sprawie linii kolejowej
funkcjonującej na terenie gminy oraz przejęcia przez gminę
nieruchomości w Chałupkach
należących do PKP.
W Boguminie odbyło się spotkanie w spr. projektu „Bezpieczne
pogranicze”.
13 października
Spotkanie przedstawiciel samorządów należących do Związku
Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego, w którym uczestniczył
wiceminister Adam Zdziebło
i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Omawiano zasady wykorzystywania środków
unijnych w nowej perspektywie 2014-2020.
nych kadencji 2010-2014, podziękować sołtysom wraz z radami sołeckimi, organizacjom,
pracownikom gminnych jednostek i urzędu oraz Wam drodzy
mieszkańcy za wszelką aktywność w realizacji ważnych społecznie zadań. Tworzymy jedną
samorządową wspólnotę i realizujemy wspólne zadania. Taka 16 października
jest idea samorządności i tak Wójt gminy uczestniczył w injest w naszej gminie realizowa- auguracji nowego roku akadena. Niech te wypracowane wzor- mickiego PWSZ w Raciborzu,
ce dobrej współpracy posłużą która odbyła się Pałacyku Myw kadencji 2014-2018. Wierzymy, śliwskim RAFAKO.
że tak jak dotąd, nasz samorząd
będzie otwarty na wszelkie in- 17 października
spiracje, nie tylko z kręgów rad- W Pietrowicach Wielkich wójt
nych i wójta, ale wszystkich, któ- gminy wziął udział w seminarym leży na sercu dobro Gminy rium i konferencji podsumowuKrzyżanowice.
jącej projekt „Doświadczenia
gminy Pietrowice Wielkie w reGrzegorz Utracki alizacji innowacyjnej koncepcji
Wójt Gminy gospodarki ściekowej jako przykładu rozwiązania gospodarki
Paweł Lasak ściekowej w rozproszonej zaPrzewodniczący budowie „.
Rady Gminy
Towarzystwo Gimnastyczne
SOKÓŁ z Raciborza obchoDziękuję koleżankom i kole- dziło jubileusz 100-lecia swogom radnym za wzorowe i su- jej działalności. W uroczystości
mienne wypełnienie powierzo- uczestniczył wójt gminy.
nych mandatów. Pragnę również podziękować moim wybor- 20 października
com za zaufanie i powierzenie W Katowicach wręczono cermandatu radnego, który stara- tyfikaty Lidera Innowacyjnej
łem się wypełniać najlepiej jak Edukacji. W konferencji uczestpotrafiłem. Rezygnując z kan- niczyli nauczyciele SP Zabełdydowania w wyborach samo- ków, ZSO Tworków i ZSO Krzyrządowych oddaję do dyspozy- żanowice oraz wójt gminy.
cji wójtowi i nowej radzie swoje
doświadczenie, z którego mogą
skorzystać.
Z wyrazami szacunku
Paweł Lasak
6 » Wydarzenia i aktualności »
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Bieńkowice » 10 października pożegnano proboszcza
parafii pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach śp.
ks. Andrzeja Zocłońskiego. Duchowny zmarł w nocy
z 6 na 7 października w roku swoich 65. urodzin i 40.
rocznicy święceń. Ostatnio ciężko chorował. Odszedł
nagle, kiedy wszyscy mieli nadzieję, że jego stan zdrowia się poprawi.
Ostatnie pożegnanie
Msza na Wawelu
W rocznicę wyboru Karola
Wojtyły na papieża, na wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej,
w intencji mieszkańców ziemi
raciborskiej oraz księcia Mieszka IV Laskonogiego, władcy Raciborza oraz Krakowa, w 800.
rocznicę objęcia przez niego
tronu dzielnicowego i władzy
nad całą Polską oraz późniejszej śmierci, ks. kard. Stanisław
Dziwisz odprawił w Katedrze
Wawelskiej uroczystą Mszę św.
W raz z księdzem kardynałęm
mszę koncelebrował ks. bp opolski Andrzej Czaja.
Wraz ze starostą raciborskim na mszę na Wawelu przyjechali radni powiatowi, wójtowie Krzyżanowic i Kornowaca,
poseł Henryk Siedlaczek, radni
miejscy, członkowie organizacji społecznych, bracia kurkowi
z Górnego Śląska, reprezentacja
Opolskiego Bractwa Rycerskiego, księża proboszczowie z para-
ks. Andrzeja Zocłońskiego
fii gminy Krzyżanowice i parafii
raciborskich, komendanci policji
i straży pożarnej wraz z pocztami sztandarowymi, reprezentacja Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z Raciborza, starosta opolski, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
Raciborza i młodzież ze sztandarami oraz wielu innych gości.
O oprawę muzyczną zadbał chór
z parafii Brzezie pod kierunkiem
Aleksandry Gamrot.
W skarbcu Katedry, już po
Mszy św., starosta przekazał
ks. kardynałowi oraz proboszczowi wawelskiemu kopię obrazu Matki Boskiej Raciborskiej,
a także portretu księcia Mieszka IV. W drodze powrotnej radni,
delegacje szkół i szefowie zaproszonych instytucji mieli okazję
odwiedzić opactwo benedyktyńskie w Tyńcu, które wspierał za
życia książę Mieszko.
Info: waw
Tworków » Podczas inauguracji nowego roku kulturalnego, która odbyła się w sali
Dyrektor Gminnego Zespołu
widowiskowej tworkowskiego Centrum Kultury 3 października, wójt gminy Krzyża- Oświaty, Kultury, Sportu i Turynowice Grzegorz Utracki wręczył doroczną nagrodę w dziedzinie kultury. Otrzymała styki Daria Wieczorek podzięją grupa mieszkańców gminy, przede wszystkim z Bolesławia, aktorów i twórców kowała w serdecznych słowach
Biesiady Śląskiej.
wszystkim animatorom i uczestnikom życia kulturalnego, za zaangażowanie i aktywną współpracę na rzecz szeroko rozumianej kultury. Zaznaczyła że kultura, wspomagana przez gminne
instytucje, jest tworzona przez
naszych mieszkańców.
Po uroczystej gali był znakomity koncert „W krainie melodii”, a właściwe operetkowe
show w mistrzowskim i brawurowym wykonaniu: Leopold Stawarz – baryton, Anita Maszczyk
– sopran, Jacek Gros – skrzypce,
Michał Rus – pianino.
W programie znalazły się
znane arie operowe i operetkowe, które Leopold Stawarz –
prowadzący koncert – opatrzył
żartobliwą narracją i komentarzem, przeplatanymi dowcitury, radnych, władze gminy sze wydarzenia kulturalne, kon- pami. Publiczność bawiła się
oraz mieszkańców.
kursy, przeglądy i spotkania – doskonale, nagradzając zespół
Uroczystość była okazją do zarówno te o zasięgu wiejskim owacjami na stojąco.
(tb)
podsumowania minionego ro- i gminnym, jak również i mięku, przypomniano najważniej- dzynarodowym.
Rok kulturalny zainaugurowany
Uroczysta Inauguracja
Gminnego Roku Kulturalnego zgromadziła przedstawicieli środowisk twórczych i artystycznych, przedstawicieli kul-
Z serem, z makiem i z jabłkami...
Żory: 21 września pod dachem ogromnego namiotu obok
żorskiej hali sportowej MOSiR
odbył się 4. Żorski Festiwal Kołocza Swojskiego, którego pomysłodawcą jest Adam Zdziebło, senator RP, a zarazem wicemister rozwoju regionalnego.
W imprezie wzięły udział koła
i stowarzyszenia gospodyń z kilkunastu miejscowości. Gminę
Krzyżanowice reprezentowały panie z KGW Tworków (Krystyna Lamczyk, Róża Krzyżok,
Maria Kostrzewa), które upiekły tradycyjny kołocz z serem,
makiem i jabłkami.
Jury w składzie: Senator
Adam Zdziebło, Remigiusz Rączka - Przewodniczący Jury oraz
Adam Gembalczyk - przedstawiciel cukierników, miało jak zwykle nie lada orzech do zgryzienia,
przy wyborze najlepszego kołocza. Zwycięstwo w tym roku należało do pań z Radlina II, drugie
zaszczytne miejsce przypadło
w udziale Kokoszycom, a finałową trójkę zamykają ex aequo panie z KGW Czyżowice i Rój.
Potem te smakowite kołocze z makiem, serem, jabłkami, brzoskwinią czy posypką były sprzedawane za sym-
boliczną „złotówkę”. Z reguły
jednak kupujący chętnie płacili
znacznie więcej, bowiem cały
dochód z kołoczy trafił na konto żorskiego Hospicjum im. Jana Pawła II.
Festiwal każdego roku cieszy się ogromną popularnością
i przyciąga miłośników kołocza
z całego województwa. Oprócz
konkursu na najlepszy kołocz
oraz najładniejszy wystrój stanowiska imprezie towarzyszyły
występy folklorystyczne i kabaretowe.
(tb)
W ostatniej ziemskiej drodze
księdza proboszcza uczestniczyli księża z diecezji opolskiej,
ostrawskiej oraz lwowskiej. Uroczystościom przewodniczył ks.
bp Paweł Stobrawa przy współudziale ok. stu kapłanów.
Ze wzruszeniem żegnali
swego proboszcza parafianie
Bieńkowic, znajomi, przyjaciele, przedstawiciele władz gminy.
W mowach pożegnalnych podkreślano jego zasługi w podtrzymywaniu życia duchowego parafii i dbałość o kościół, plebanię
i obejście. Wszyscy wspominali jego bezpośredniość, humor
i optymizm. Nawet postępująca choroba nie zgasiła jego pogody ducha.
Śp. ks. Andrzej Zocłoński
urodził się 16 czerwca 1949 r.
w Czarnym Lesie (dzielnica
Rudy Śląskiej), w rodzinie robotniczej jako syn Stanisława i Emy zd. Płazów. Szkołę
podstawową ukończył w 1963
r. w Chebziu (Ruda Śląska)
i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1967 r.
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie.
Studia seminaryjne zostały
przerwane służbą wojskową,
którą odbywał w latach 19681970 w specjalnej jednostce
przeznaczonej dla kleryków
w Bartoszycach. Święcenia
kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1974 r. w Opolu z rąk biskupa Franciszka Jopa. Był
kolejno wikariuszem w parafii pw. Świętej Rodziny w Zawadzkiem (1974–1975), pw. św.
Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej (1975–1977), pw. Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych
w Kluczborku (1977–1982) oraz
pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (1982–1983). W 1983 r. został proboszczem parafii pw.
św. Anny w Golczowicach w dekanacie głogóweckim. W latach 1990-1997 pełnił funkcję
wicedziekana. W 1997 r. został
mianowany proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych
w Bieńkowicach. Na wniosek
kapłanów dekanalnych Biskup
Opolski ustanowił go w latach
2000–2006 dziekanem dekanatu Tworków. W uznaniu dla
jego zaangażowania duszpasterskiego biskup opolski odznaczył go w 1999 r. tytułem
dziekana honorowego. Wraz
z kolegami kursowymi świętował w 2014 r. 40-lecie święceń kapłańskich. Zmarł po
ciężkiej chorobie 7 października 2014 r.
(tb)
« Wydarzenia i aktualności « 7
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Tworków » Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich osób pracujących
w oświacie i dla oświaty. W gminie Krzyżanowice ten dzień obchodzony jest bardzo
uroczyście. W tym roku nauczyciele czynni zawodowo, emerytowani, a także pracownicy związani z placówkami szkolnymi i przedszkolnymi spotkali się 21 października
w Centrum Kultury w Tworkowie. Serdeczne życzenia obecnym na uroczystości,
jak i tym którzy na spotkanie przybyć nie mogli złożyli dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek, wójt gminy Grzegorz Utracki oraz wójt senior Wilhelm Wolnik.
Dzień Edukacji Narodowej
Podczas uroczystości gratulacje otrzymali nauczyciele,
którzy uzyskali wyższy stopień
awansu zawodowego. Tytuł nauczyciela mianowanego uzyskali: Adriana Otawa z Przedszkola w Bieńkowicach, Michaela Drobny z ZSO Bieńkowice,
Piotr Hluchnik, Magdalena Ottlik i Krzysztof Popławski z ZSO
Krzyżanowice, Agnieszka Glos,
Monika Prusowska i Aleksandra
Kucybała z ZSO Tworków oraz
Ewa Boriński z SP Zabełków.
Tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskali: Krystyna Mikosińska z Przedszkola w Krzyżanowicach, Barabara Bożek
i Joanna Reguła z ZSO Chałupki, Agnieszka Keller z ZSO
Tworków oraz Halina Fulneczek
z ZSO Krzyżanowice.
Każdego roku przy okazji obchodów DEN nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej przyznaje wójt gminy. W tym roku
wyróżnienia otrzymali: dyrektor
Przedszkola w Krzyżanowicach
Maria Rybarz, dyrektor Przedszkola w Bieńkowicach Barbara
Somerla, dyrektor ZSO Krzyżanowice Beata Szczepanowska oraz dyrektor SP Zabełków
Iwona Krupa.
Ponadto dyrektorzy poszczególnych przedszkoli i szkół uhonorowali nagrodami swoich pracowników. Dla zgromadzonych
Gospodynie z Rudyszwałdu
świętowały jubileusz
Nauczyciele mianowani
Nauczyciele dyplomowani
w sali Centrum Kultury pracow- lentowane dziewczęta zagrały
ników oświaty z mini recitalem utwory Bacha, Haendla, Mozarwystąpiło trio i kwartet fletowy – ta, Vivaldiego i Bocellego.
(tb)
uczennice ZSO Bieńkowice. Uta-
Tworków » Wcale nie tak łatwo znaleźć dzisiaj kogoś, kto środowisko lokalne, a dla dziekisi kapustę w drewnianej beczce i zna towarzyszący ci to żywa lekcja regionalizmu.
temu rytuał. Żeby cokolwiek się o tym dowiedzieć Zazwyczaj dzieci tylko z opowiawystarczy przyjść do Centrum Kultury w Tworkowie dań rodziców i dziadków znają
i na własne oczy zobaczyć.
„jak to dawniej bywało”, a tu mo-
Kiszynie kapusty
gą zobaczy jak to się naprawdę
robi. Chcemy pokazać młodemu pokoleniu dawne zwyczaje i tradycje. Taka właśnie idea
przyświeca naszym imprezom
– wyjaśnia dyrektor GZOKSiT
Daria Wieczorek.
Deptanie kapusty to również,
tak jak kiedyś bywało, spotkanie
towarzyskie i to bardzo wesołe.
Czas wypełniony pracą gospodynie uprzyjemniały sobie śpiewem, akompaniowała im na piareklama
W środę 24 września zebrały się tam gospodynie z gminy Krzyżanowice, aby deptać
kapustę – choć nie w dębowej
beczce, ale w kamiennym buncloku. Najpierw obrano kapustę z brudnych i uszkodzonych
liści, potem poszatkowano na
maszynce. Do deptania przygotowała się w tym roku Alicja
Fichan z Bolesławia, dokładnie
myjąc nogi w gorącej wodzie.
Zapracowanym gospodyniom
przyglądały się zaciekawione
Rudyszwałd » W sobotę 18 października miało miejsce spotkanie z okazji jubileuszu
50 - lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Rudyszwałdzie. Na uroczystość
przybyli liczni zaproszeni goście, w tym członkinie, które przed laty działały w Kole
Gospodyń Wiejskich.
przedszkolaki, które przyszły
zobaczyć to niezwykłe dla nich
widowisko. Bo było co oglądać,
a i pokosztować można marchewki i jabłek, które dodaje
się do kapusty. Kilka dziewczynek także deptało kapustę,
w specjalnie przygotowanym
dla nich małym, kamiennym
garnku.
- Takie imprezy folklorystyczne jak „kiszynie kapusty” czy
„szkubanie pierza”, które organizujemy cyklicznie, integrują
Jubileuszowe uroczystości
rozpoczęła Msza Święta sprawowana przez księdza proboszcza Piotra Figurniaka. Kapłan
składając życzenia gospodyniom podkreślił ich bezinteresowne zaangażowanie w życie wsi, pielęgnowanie tradycji
i dzielenie się swoim doświadczeniem i umiejętnościami.
Dalsza część obchodów jubileuszu odbyła się w restauracji U Arnolda. Tam życzenia,
kwiaty i prezenty składali na ręce przewodniczącej koła Róży
Smołka, skarbnik Gabrieli Cieśla i sekretarz Urszuli Błaszczok liczni goście: wójt Grzegorz Utracki i wójt senior Wilhelm Wolnik, przedstawicielka
KRUS w Raciborzu, radny powiatowy Leon Fulneczek, sołtys
ninie Dorota Nikel. Natomiast
dzieci ze świetlicy w Chałupkach przygotowały krótki program z piosenkami i skecz.
Nie mogło także obyć się bez
wspólnego posiłku, który panie
przygotowały przed imprezą
pod kierunkiem inicjatorki kiszynia kapusty, przewodniczącej tworkowskiego KGW Krystyny Lamczyk.
„Kiszynie kapusty” zorganizował Gminny Zespół Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki przy
wydatnej pomocy pań z kół gospodyń wiejskich całej gminy.
(tb)
Paweł Nawrat i Rada Sołecka
oraz delegacje miejscowych organizacji. W imieniu koleżanek
z wszystkich KGW w gminie
reklama
reklama
kosz kwiatów i kopertę z „załącznikiem” wręczyły Krystyna Lamczyk i Agnieszka Tomaszowska.
Całość uroczystości uświetniła część artystyczna – z mini
recitalem wystąpiła utalentowana wokalnie mieszkanka Rudyszwałdu Julia Hanslik. Stałym
punktem programu wszystkich
imprez organizowanych przez
rudyszwałdzkie gospodynie jest
taniec „Zorba”. Panie nauczyły się go 50 lat temu (pamiętają
to nawet najstarsze członkinie
koła) i tańczą przy każdej okazji. Tak więc tradycji stało się za
dość i na jubileuszu odtańczono
ten grecki taniec.
(tb)
8 » Wydarzenia i aktualności »
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Zachęcamy do udziału
w wyborach samorządowych
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 23 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Krzyżanowice w wyborach do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi
zmianami1) Gminna Komisja Wyborcza w Krzyżanowicach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych: Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 1388), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Gminna Komisja Wyborcza w Krzyżanowicach podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku
Okręg Nr 1
STANICZEK Łukasz Marek, lat 34,
zam. Tworków zgłoszony przez
KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO
– lista nr 25
LIPIEC Andrzej Roman, lat 45, zam.
Tworków zgłoszony przez KWW DLA
TWORKOWA – lista nr 26
Okręg Nr 2
BULENDA Andrzej Jan, lat 38,
zam. Tworków zgłoszony przez
KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO
– lista nr 25
KASZA Hubert Karol, lat 65, zam.
Tworków, złożył następujące
oświadczenie: pracowałem, pełniłem służbę i byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa
państwa w rozumieniu przepisów
powołanej ustawy. zgłoszony przez
KWW "ZGODA I ROZWÓJ" – lista
nr 27
Okręg Nr 3
MACHOWSKI Adam Jerzy, lat 31,
zam. Tworków zgłoszony przez
KWW DLA TWORKOWA – lista nr
26
Okręg Nr 4
CHRZIBEK Brunon Jan, lat 64,
zam. Tworków zgłoszony przez
KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO
– lista nr 25
KASPERCZAK Artur Benedykt, lat
53, zam. Tworków zgłoszony przez
KWW "ZGODA I ROZWÓJ" – lista
nr 27
Okręg Nr 5
RIEDEL Maria, lat 61, zam. Roszków zgłoszona przez KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO – lista nr 25
KRETEK Gerard Franciszek, lat 55,
zam. Roszków zgłoszony przez
KWW "ZGODA I ROZWÓJ" – lista nr 27
Okręg Nr 6
KUBIK Emilia, lat 64, zam. Krzyżanowice zgłoszona przez KWW
GRZEGORZA UTRACKIEGO – lista
nr 25
BUJAK Stanisław, lat 59, zam.
Krzyżanowice zgłoszony przez
KWW "ZGODA I ROZWÓJ" – lista nr 27
Okręg Nr 7
BOŻEK Walter Józef, lat 52, zam.
Krzyżanowice zgłoszony przez
KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO
– lista nr 25
GIERUCKI Leszek Ryszard, lat 58,
zam. Krzyżanowice zgłoszony przez
KWW "ZGODA I ROZWÓJ" – lista
nr 27
Okręg Nr 8
WITECZEK Walter Henryk, lat 45,
zam. Bieńkowice zgłoszony przez
KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO –
lista nr 25
SIWON Helena Maria, lat 59, zam.
Bieńkowice zgłoszona przez KWW
"ZGODA I ROZWÓJ" – lista nr 27
Okręg Nr 9
CWIK Roman Marek, lat 36, zam.
Bieńkowice zgłoszony przez KWW
GRZEGORZA UTRACKIEGO – lista
nr 25
JANECKI Erwin Marcin, lat 51, zam.
Bieńkowice zgłoszony przez KWW
"ZGODA I ROZWÓJ" – lista nr 27
Okręg Nr 10
LASAK Marian Piotr, lat 45, zam.
Bolesław zgłoszony przez KWW
GRZEGORZA UTRACKIEGO – lista
nr 25
Okręg Nr 11
CIAPKA Zdzisław, lat 58, zam. Chałupki, złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy. zgłoszony przez KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO – lista nr 25
SMYCZEK Adam Sebastian, lat
31, zam. Chałupki zgłoszony przez
KWW ADAMA SMYCZKA – lista nr
28
Okręg Nr 12
KACZOR Roman Leon, lat 39, zam.
Chałupki zgłoszony przez KWW
GRZEGORZA UTRACKIEGO – lista
nr 25
Okręg Nr 13
HANZLIK Brygida Maria, lat 54,
zam. Owsiszcze zgłoszona przez
KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO
– lista nr 25
Okręg Nr 14
KUBNY Krystian Piotr, lat 30, zam.
Rudyszwałd zgłoszony przez KWW
GRZEGORZA UTRACKIEGO – lista
nr 25
GONSIOR Edyta Elżbieta, lat 35,
zam. Rudyszwałd zgłoszona przez
KWW "ZGODA I ROZWÓJ" – lista
nr 27
Okręg Nr 15
JENDRZEJCZYK Gabriela Agnieszka, lat 40, zam. Zabełków zgłoszona przez KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO – lista nr 25
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Krzyżanowicach
Numer
okręgu
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach
Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu
1
Sołectwo Tworków, ulice: Kopernika, Księdza Bonczyka, Księdza Dzierżona, Mickiewicza, Ogrodowa, Piaskowa, Wąska
1
2
Sołectwo Tworków, ulice: Długa, Główna, Polna, Raciborska od nr 1 do nr 15, Zamkowa
1
3
Sołectwo Tworków, ulice: 1 Maja, Boczna, Hanowiec,
Krzyżanowska, Księdza Gregora, Miarki, Nowa, Odrzańska, Różana, Słoneczna, Sportowa, Świętego Jana, Wypoczynkowa
1
4
Sołectwo Tworków, ulice: Bolesławska, Drzymały, Dworcowa, Dworcowa PKP, Księdza Doktora Weltzla, Młyńska,
Parkowa, Południowa, Raciborska od nr 16 do końca, Stawowa, Zachodnia
1
5
Sołectwo Krzyżanowice, ulice: Kolejowa, Łąkowa, Mickiewicza
Sołectwo Roszków, ulice: Kolejowa, Krótka, Łąkowa,
Nowa, Osiedlowa, Pomnikowa, Poprzeczna, Raciborska,
Słoneczna, Wiejska
1
6
Sołectwo Krzyżanowice, ulice: Boczna, Główna od nr 51
do końca, Kościelna, Lompy, Miarki, Moniuszki, Ogrodowa,
Powstańców Śląskich, Wyzwolenia
1
7
Sołectwo Krzyżanowice, ulice: 1 Maja, Dworcowa, Główna od nr 1 do nr 50, Krótka, Odrzańska, Piaskowa, Poprzeczna, Słoneczna, Tworkowska
1
8
Sołectwo Bieńkowice, ulice: Bojanowska, Młyńska, Raciborska, Rzemieślnicza, Wojnowska, Zachodnia
1
9
Sołectwo Bieńkowice, ulice: Łąkowa, Myśliwska, Niwkowa, Odrzańska, Ogrodowa, Pomnikowa, Szkolna
1
10
Sołectwo Bolesław, ulice: Główna, Kowalowa, Krótka,
Nowa, Polna, Społeczna, Środkowa, Tworkowska
1
11
Sołectwo Chałupki, ulice: Boczna, Długa, Fabryczna, Odrzańska, Ogrodowa, Polna, Polowa, Raciborska
1
12
Sołectwo Chałupki, ulice: Bogumińska, 1 Maja, Kamykowa, Kopernika, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Mickiewicza, Nowa, Plac Warszawski, Poprzeczna, Powstańców
Śląskich, Relaksowa, Słoneczna, Stare Chałupki, Szkolna,
Vajdy, Wałowa, Zabełkowska
1
13
Sołectwo Owsiszcze, ulice: Graniczna, Krzywa, Krzyżanowicka, Leśna, Nowa, Okrężna, Opawska, Polna, Sportowa,
Szkolna, Wąska, Wojska Polskiego, Wydale
Sołectwo Nowa Wioska, ulice: Cegielniana, Główna, Leśna, Młodzieżowa, Wrzosowa
1
14
Sołectwo Rudyszwałd, ulice: Boczna, Cicha, Główna,
Graniczna, Krótka, Osiedlowa, Polna, Poprzeczna, Rakowiec, Słoneczna, Wiejska, Wojsk Ochrony Pogranicza,
Zabełkowska
1
15
Sołectwo Zabełków, ulice: Boczna, Bogumińska, Długa,
Dolna, Domowa, Jana, Krótka, Łąkowa, Młyńska, Nowa,
Odrzańska, Ogrodowa, Okrężna, Piesza, Podwórkowa, Polna, Powstańców Śląskich, Rakowiecka, Rudyszwałdzka,
Rymera, Słoneczna, Spacerowa, Torowa, Zagumnie
1
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 23 października 2014 roku o zarejestrowanych
kandydatach na Wójta Gminy Krzyżanowice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi zmianami1)) Gminna Komisja Wyborcza w Krzyżanowicach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krzyżanowice:
1. UTRACKI Grzegorz Wojciech, lat 46, zam. Krzyżanowice, nie należy do partii politycznej,
zgłoszony przez KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO
Granice okręgu wyborczego
« Wydarzenia i aktualności « 9
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Zachęcamy do udziału
w wyborach samorządowych
Wybierzmy swoich przedstawicieli – tylko od nas i naszego głosu zależy, jak będzie
nam się żyło u nas, w naszej
gminie. Wystarczy świadomie
wybrać odpowiednich i odpowiedzialnych ludzi. To oni będą nas reprezentować i decydować w naszym imieniu w jakim kierunku będzie się rozwijała nasza gmina.
16 listopada 2014 roku mieszkańcy Polski wybiorą swoich
przedstawicieli do prawie 3 tys.
rad gmin, miast, powiatów oraz
sejmików województw. W naszej
gminie zostały zarejestrowane
4 komitety wyborcze wyborców,
z czego 4 komitety były uprawnione do zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Gminy
Krzyżanowice i 2 komitety były
uprawnione do zgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Krzyżanowice.
Komitety Wyborcze zgłosiły 25 kandydatów na radnych
do Rady Gminy Krzyżanowice
i 1 kandydata na Wójta Gminy
Krzyżanowice.
W okręgach wyborczych: Nr
3 Sołectwo Tworków, Nr 10 Sołectwo Bolesław, Nr 12 Sołectwo
Chałupki, Nr 13 Sołectwo Owsiszcze i sołectwo Nowa Wioska, Nr 15 Sołectwo Zabełków
zarejestrowano tylko po jednym
kandydacie, dlatego też w tych
okręgach głosowanie nie będzie
przeprowadzane, a za wybranego radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata.
Gminna Komisja Wyborcza
w Krzyżanowicach zarejestrowała 1 kandydata na Wójta Gminy Krzyżanowice: Utracki Grzegorz Wojciech, lat 46, zam. Krzyżanowice, zgłoszonego przez
Komitet Wyborczy Wyborców
GRZEGORZA UTRACKIEGO
16 listopada 2014 roku (w niedzielę) od godz. 7ºº do 21ºº będziemy głosować w wyborach
do rady gminy, rady powiatu,
sejmiku województwa i na wójta gminy w następujących lokalach wyborczych:
Obwód Nr 1, Sołectwo Tworków - Centrum Kultury w Tworkowie, ul. Zamkowa 48,
Obwód Nr 2, Sołectwo Krzyżanowice, Przysiółek Łapacz
i Sołectwo Roszków - Sala Narad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach, ul. Główna 5,
Obwód Nr 3, Sołectwo Zabełków - Szkoła Podstawowa w Zabełkowie, ul. J. Rymera 7,
Obwód Nr 4, Sołectwa:
Bieńkowice i Bolesław - Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Bieńkowicach, ul. Szkolna 1,
Obwód Nr 5, Sołectwa: Owsiszcze, Nowa Wioska i Osada Wydale - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owsiszczach, ul. Szkolna 1,
Obwód Nr 6, Sołectwo Rudyszwałd - Przedszkole w Rudyszwałdzie, ul. Główna 31,
Obwód Nr 7, Sołectwo Chałupki - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach,
ul. Szkolna 7.
Wszystkie lokale wyborcze są
przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Listy kandydatów na karcie
umieszcza się w kolejności ich
numerów, w kolumnie, podając
numer listy i oznaczenie listy
nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, a niżej wymienia się nazwiska i imiona
kandydatów.
Karty do głosowania będą
drukowane na papierze
koloru:
• białego – dla wyboru do
rady gminy,
• różowego – dla wyboru
wójta,
• żółtego – dla wyboru do
rady powiatu,
• niebieskiego – dla wyboru
do sejmiku województwa.
Sesja Rady Gminy
– działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
Podczas ostatniej sesji radni zapoznali się z działalnością
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie. Do tematu wprowadziła kierownik OPS pani Renata
Reszka.
Do zadań Ośrodka Pomocy
Społecznej należy m.in: przyznawanie i wypłacanie zasiłków
rodzinnych oraz dodatków do
zasiłku rodzinnego (z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej), jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka tzw becikowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia i zasiłki szkolne, zasiłki i pomoc w naturze.
Zasiłek celowy przeznaczany
jest głównie na zakup żywności,
opału, leków, odzieży, sprzętu
gospodarstwa domowego oraz
na opłaty za energię elektryczną, czynsz mieszkaniowy. Osoby kwalifikujące się do zasiłku
celowego to te, którym kryterium nie przekracza 456 zł na
osobę w rodzinie, natomiast
w przypadku osoby samotnej
kryterium nie może przekroczyć 542 zł. W 2013 r. zasiłek celowy otrzymały 123 rodziny (348
osób), a kwota przeznaczona ze
środków budżetu gminy wyniosła 87.863,82 zł.
Zasiłek okresowy przysługu-
je osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych
niż ustawowe kryterium oraz
zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie
niezbędnych potrzeb życiowych,
zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Okres, na jaki
przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy
społecznej na podstawie okoliczności sprawy. W ubiegłym
roku zasiłek otrzymało 28 rodzin (88 osób). Wypłata zasiłku
jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa. Kwota ta w 2013 r. wyniosła 34.982,25 zł.
Zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej, do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie
i wypłacanie zasiłków stałych
oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, finansowanych ze środków budżetu
państwa. Kwota w 2013 r. wyniosła 57.898,20 zł. Zasiłek stały
przysługuje osobie niezdolnej
do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy
z powodu niepełnosprawności,
jeżeli jej dochód jest niższy od
kryterium ustalonego w ustawie
o pomocy społecznej. Obecnie
pomocą objętych jest 11 osób.
Kolejnym ważnym zadaniem
jest wydawanie skierowań do
domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu. Jest to zadanie własne
gminy o charakterze obowiązkowym. Z pobytu w domu pomocy społecznej korzystają osoby
samotne wymagające całodobowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować. Obecnie
w domach pomocy społecznej
przebywa 9 osób, w przypadku
pięciu osób różnicę pomiędzy
opłatą mieszkańca, a kosztem
pobytu pokrywa gmina. Koszt
pobytu mieszkańców jaki poniosła gmina w 2013 r. wyniósł
210.063,20 zł.
OPS od wielu lat zajmuje
się pomocą w ramach rządowego programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Celem programu jest zapewnienie gorącego posiłku dzieciom
oraz osobom starszym i niepełnosprawnym. Pomocą było objętych w 2013 r. 105 dzieci oraz
3 osoby starsze lub niepełnosprawne. Liczba osób korzystających z pomocy ulega zmianie,
zależnie od potrzeb jakie występują. Wkład gminy w 2013 r. wyniósł 54.409,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 62.319,00 zł.
Od 2004 roku OPS pomaga
w realizacji Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej dla
W wyborze do Rady Gminy
Krzyżanowice, karta do głosowania na papierze koloru białego – wyborca głosuje tylko na
jednego kandydata, stawiając
znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na
którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 1
kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje, że głos będzie nieważny.
Wyborca głosujący w okręgach wyborczych Nr 3 Sołectwo
Tworków, Nr 10 Sołectwo Bolesław, Nr 12 Sołectwo Chałupki, Nr 13 Sołectwo Owsiszcze,
Nowa Wioska, Nr 15 Sołectwo
Zabełków – nie otrzyma karty
białej do głosowania na radnego, ale otrzyma kartę do głosowania na wójta, radnych do powiatu i sejmiku.
W wyborze Wójta Gminy
Krzyżanowice, karta do głosowania na papierze koloru różowego – wyborca głosuje tylko
na kandydata stawiając znak
„x” w kratce oznaczonej słowem
„TAK” lub „NIE” z lewej strony
obok nazwiska kandydata.
Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli uzyskał w głosowaniu więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów.
Postawienie znaku „x” w obu
kratkach lub wrzucenie pustej
karty do urny wyborczej powoduje, że głos będzie nieważny.
W wyborze do Rady Powiatu
Raciborskiego, karta do głosowania na papierze koloru żółtego – wyborca głosuje tylko na
jednego kandydata z jednej listy – jest to okręg wyborczy nr
VI, z których wybieranych jest
6 radnych. Granice okręgu to
gminy: Krzyżanowice, Kornowac, Krzanowice, Pietrowice
Wielkie.
Głosować można tylko na
jedną listę, stawiając znak „x”
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej listy, przez co wskazuje się
jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie
znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych
list lub niepostawienie znaku
„x” w żadnej kratce powoduje,
że głos będzie nieważny.
W wyborze do Sejmiku Województwa Śląskiego, karta do
głosowania na papierze koloru
niebieskiego – wyborca głosuje tylko na jednego kandydata
z jednej listy – jest to okręg wyborczy nr 3, z których wybieranych jest 7 kandydatów. Granice okręgu obejmującego obszar
miasta na prawach powiatów:
Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory
oraz powiatów: mikołowskiego,
raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego.
Głosować można tylko na
jedną listę, stawiając znak „x”
w kratce z lewej strony obok
nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do
otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list
lub niepostawienie znaku „x”
w żadnej kratce powoduje, że
głos będzie nieważny.
Przed wydaniem kart do głosowania, obwodowa komisja wyborcza sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dokumentu
z fotografią np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu,
legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej, karty emeryta,
rencisty.
Komisja odmawia ponownego wydania karty niezależnie od
przyczyn tego żądania (np. z powodu pomyłkowego wypełnienia karty, zniszczenia jej itp.).
Marcin Kucza
Sekretarz
Gminy Krzyżanowice
Pełnomocnik Komisarza
Wyborczego w Katowicach
– Urzędnik Wyborczy
Najuboższych Mieszkańców
Wspólnoty Europejskiej PAED. Do zadań Ośrodka należy
sporządzanie list osób najuboższych, przygotowanie magazynu, sporządzenie dokumentacji oraz pomoc w rozładunku
i dystrybucja na poszczególne
sołectwa. Urząd Gminy opłaca koszty transportu oraz organizuje transport do magazynu
OPS w Tworkowie. W ubiegłym
roku skorzystało z pomocy 255
osób (77 rodzin).
Szczególną uwagę zwraca
się w gminie na osoby dotknięte niepełnosprawnością. Formy finansowe udzielanej pomocy osobom niepełnosprawnym
to: świadczenia pielęgnacyjne,
zasiłki stałe, dodatki z tytułu
kształcenia i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych. Natomiast
formy niepieniężne to praca socjalna: pomoc w wypełnieniu dokumentów, załatwieniu spraw
urzędowych oraz związanych
z życiem codziennym, odwiedziny, wsparcie.
Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi
na rzecz osób niepełnosprawnych: Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Raciborzu, Warsztatami
Terapii Zajęciowej w Raciborzu,
gdzie 7 osób niepełnosprawnych
z terenu naszej gminy uczestniczy w zajęciach, 6 osób uczestniczy w zajęciach Świetlicy
„Nadzieja” prowadzonej przez
Caritas, w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(placówka dziennego pobytu) 2
dzieci uczestniczy w zajęciach.
Koszt pobytu w wys. 27.070,00 zł.
opłaca gmina Krzyżanowice.
Ośrodek współpracuje z DPS
Pałac Różany w Krzyżanowicach. Wraz z władzami gminy,
organizuje spotkania osób niepełnosprawnych oraz odwiedziny w Pałacu Różanym z okazji
Świąt Wielkanocy, Mikołajek,
Świąt Bożego Narodzenia.
Pracownicy socjalni na bieżąco informują się o potrzebach
osób niepełnosprawnych, odwiedzając ich w domach i korzystając z informacji przekazywanych przez środowisko
lokalne.
Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki pn. „Twoja szansa” – program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie
Krzyżanowice. Głównym celem
projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych. Od 2008 r. wzięły w nim
udział 83 osoby. Nieodłączną
częścią projektu są kursy zawodowe, mające na celu zmianę,
podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych. Warto zaznaczyć, że w skutek przeprowadzonych działań w ramach
realizacji projektu, pracę podjęły ok. 23 osoby.
W grudniu 2011 r. w naszej
gminie został utworzony zespół interdyscyplinarny, którego
zadaniem jest diagnozowanie
problemu przemocy w rodzinie,
następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, w skład których wchodzą
przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia,
kuratorzy sądowi. Pracownicy
socjalni posługują się także formularzem „Niebieska Karta”.
Diagnozują sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie. Następnie
udzielają kompleksowej pomocy, informują o konsekwencjach
oraz o możliwościach podjęcia
leczenia lub terapii dla osób
stosujących przemoc w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny
współpracuje z dzielnicowym,
a także pozostałymi członkami,
dzięki czemu sprawy na bieżąco są rozwiązywane. Ośrodek
Pomocy Społecznej zatrudnia
wyspecjalizowaną kadrę pracowników, którzy korzystają ze
szkoleń organizowanych przez
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Katowicach.
Wójt gminy oraz radni podziękowali pracownikom Ośrodka,
którzy starają się nieść pomoc
potrzebującym mieszkańcom
gminy Krzyżanowice, pomagają odzyskać wiarę we własne
możliwości i nadzieję na wyjście z sytuacji kryzysowej oraz
udzielają wsparcia emocjonalnego, okazują szacunek i zrozumienia swoim klientom.
(tb)
10 » Wydarzenia i aktualności »
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Zabełkowski Szlagier Tyater
Spotkanie
dwóch stulatek
Krzyżanowice » W październiku dwie mieszkanki gminy
Krzyżanowice obchodziły swoje
setne urodziny: pani Maria Piszczan z Bieńkowic i pani Apolonia Studnic z Zabełkowa. Obie
panie jak na swój wiek czują się
dobrze, są samodzielne, a ich
pogody ducha i werwy można
pozazdrościć. Odwiedzając ju-
Zabełków » W niedzielę 26
października Gościniec nad
strumykiem w Zabełkowie nie
mógł pomieścić wszystkich gości. A to dlatego, że miejscowe
Koło Gospodyń Wiejskich zrobiło „tyater” i biesiadę śląską.
Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Liczono, że
jak przyjdzie z pięćdziesiąt osób,
to będzie dobrze – przyszło
bilatki w dniu ich urodzin wójt
gminy zaproponował paniom
wspólne spotkanie w Urzędzie
Gminy. Tak więc pani Maria
i Apolonia spotkały się 29 października w sali Urzędu Gminy
przy kawie i kołoczu, miło spędzając czas na pogawędce.
(tb)
grubo ponad 200. Szybko dostawiono krzesła, ale i tak młodsi
widzowie stali z tyłu pod ścianą,
a dzieciaki siedziały z przodu
na podłodze.
Tematem przedstawienia było pieczenie kołocza i przygotowania do wesela. Scenariusz napisały panie z KGW przy współpracy pani Agnieszki Drobnej,
która sięgnęła do swoich
zbiorów dawnych przekazów i tekstów na różne okazje. Inscenizację wzbogaciły śpiewane wraz z widzami piosenki, a także tańce,
do których przyłączyli się pod
koniec spotkania goście.
Przygotowanie całego widowiska, w tym scenografia i dekoracja sali, spoczęła na barkach
gospodyń z koła, w czym pomagali liczni mieszkańcy wioski
oraz zawsze chętni do pomocy
strażacy.
Przedstawienie i biesiada
zwieńczyła projekt pn „Zabeł-
kowski Szlagier Tyater”, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach osi 4 –
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 – Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
(tb)
Bieńkowice » We wrześniu w pięknie odnowionym przedszkolu dzieci z Bieńkowic rozpoczęły nowy rok szkolny,
a Dzień Edukacji Narodowej był okazją do uroczystego
otwarcia budynku Przedszkola w Bieńkowicach po
termomodernizacji i remoncie.
Sprzątanie
meandrów Odry
Bo w przedszkolu fajnie jest
14 października przed budynkiem przedszkola, w którym
mieści się także remiza miejscowej jednostki OSP, zebrali się
przedstawiciele władz gminy,
Rady Rodziców, Koła Gospodyń
Wiejskich, pracownicy przedszkola oraz przedszkolaki.
Po przecięciu wstęgi i zasadzeniu krzewu migdałowca
wszyscy udali się do sali, gdzie
ksiądz Mateusz uroczyście poświęcił przedszkole, a potem
dzieci przedstawiły program
artystyczny.
Dyrektor przedszkola, Bar-
bara Somerla podziękowała
w imieniu swoim, pracowników
przedszkola, rodziców, dzieci
i całej społeczności lokalnej
przedstawicielom samorządu
lokalnego, a przede wszystkim
wójtowi gminy za troskę o placówkę i za środki finansowe
przeznaczone na przedszkole. - Budynki i zaplecze są ważne – mówiła Barbara Somerla
- dziękuję jednak wójtowi za jego
dalekosiężną, otwartą postawę
dotyczącą edukacji dzieci. Wyróżnia się wśród wójtów województwa śląskiego jako pionier
w pozyskiwaniu oraz wdrażaniu
nowych i skutecznych programów i narzędzi pracy z dziećmi.
Dziękuję wszystkim przyjacielem przedszkola, rodzicom, Radzie Rodziców, nauczycielom
i pracownikom. To nasz wspólny efekt i zasługa.
Termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach
została zrealizowana ze środków własnych gminy i środków
WFOŚiGW w Katowicach. Koszt
inwestycji to prawie 700 tys. zł.
Główne prace polegały na
modernizacji ogrzewania z wę-
glowego na gazowe i ociepleniu ścian budynku. Poza tym
wymieniona została stolarka
okienna i drzwiowa, zainstalowano instalację solarną, wykonano izolację w piwnicy. Wymienione zostały instalacje, częściowo wymieniono też podłogi.
Wszystkie pomieszczenia zostały pomalowane. Duży nacisk położono na bezpieczeństwo dzieci.
Zamontowano toalety dostosowane do wieku dziecka, schody
antypoślizgowe oraz specjalne
poręcze.
(tb)
Chałupki » W dniu 18 września br. członkinie KGW w Chałupkach, realizując jedno z zadań zgłoszonych do konkursu
organizowanego przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krzyżanowice, przystąpiły
do sprzątania Meandrów Odry.
Sprzątanie połączone zostało ze spływem przez meandry.
Większość pań po raz pierwszy
miała możliwość zobaczyć meandry od środka płynąc Odrą.
Było to możliwe dzięki zakupionemu przez Grupę Odnowy Wsi Chałupki 7-osobowemu
pontonowi raftingowemu. Zakup sfinansowany został podobnie jak zadania konkursowe KGW ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowicach.
Celem spotkania było m.in.:
uprzątnięcie śmieci z rejonu
meandrów Odry; propagowanie kajakarstwa wśród młodzieży szkolnej, rodzin, znajomych,
osób starszych, organizacji i stowarzyszeń skupiających m.in.
osoby niepełnosprawne; pozna-
wanie walorów krajobrazowych,
turystycznych i przyrodniczych
„granicznych meandrów Odry”
przez szerokie rzesze różnych
grup społecznych; kultywowanie tradycji wspólnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym i znajomych; umożliwienie w bezpieczny sposób
pokonanie meandrów osobom
starszym lub niepełnosprawnym; przeciwdziałanie ograniczeniu możliwości poznawania
walorów turystyczno – przyrodniczych naszego regionu przez
osoby starsze; integracja pokoleniowa; przeprowadzenie pogadanki na temat czystości środowiska.
Podczas spływu miał miejsce
„chrzest wodny uczestników”.
Było dużo śmiechu i wszystko
skończyło się na mokrych ciuchach.
Po pełnym wrażeń spływie
kiełbasa z ogniska smakowała
wyśmienicie. Wywiązała się też
dyskusja na temat czystości środowiska, w tym naszych meandrów. Panie zapowiedziały, że to
nie był ich ostatni spływ.
Info: KGW Chałupki
« Wydarzenia i aktualności « 11
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Jubileusz i zawody pożarnicze
w Rudyszwałdzie
Podczas uroczystości jednostka OSP Rudyszwałd została
uhonorowana przez czeską jednostkę partnerską, SDH Kozmice, okolicznościową szarfą.
Po uroczystościach oficjalnych i zawodach sportowopożarniczych oraz pokazie ratowników z OSP Krzyżanowice
wszyscy bawili się na festynie.
Wręczono także nagrody w konkursie plastycznym dotyczącym
straży i strażaków, zorganizowanym przez świetlicę w Rudyszwałdzie. Na konkurs wpłynęło 47 prac w trzech kategoriach wiekowych.
Wyniki konkursu
Kategoria do 6 lat
1. Paweł Tomas (6 lat)
2. Pascal Drobny (3 lata)
3. Karolina Drobny (5 lat)
Rudyszwałd » Drużyny z polskich i czeskich jednostek ochotniczych straży pożarnych stanęły 4 października na starcie siódmych z kolei Międzynarodowych
Zawodów Strażackich o Puchar
Prezesa OSP Rudyszwałd. Zawody przebiegały według czeskiego regulaminu i miały charakter typowo sportowy – liczył
się czas wykonania zadania bojowego, które polegało na rozwinięciu linii gaśniczej i trafieniu
do tarczy strumieniem wody.
Spośród polskich drużyn
najlepsi okazali się gospodarze. Pierwsze miejsce i puchar
wywalczyła drużyna z OSP Rudyszwałd, uzyskując czas 23,98
s, drugie miejsce zajęli strażacy
z OSP Roszków (24,06 s), a trzecie OSP Owsiszcze (28,23 s).
Wśród kobiet najwyższe trofeum wywalczyły również zawodniczki gospodarzy - ochotniczki z OSP Rudyszwałd (32,41
s). Za nimi uplasowała się kobieca drużyna z OSP Roszków
(41,48 s), na trzecim OSP Zabełków (48,93 s).
W pozostałych kategoriach
pierwsze miejsca zajęli: oldboje z SDH Kozmice (łączny
wiek 428 lat), drużyna męska
SDH Kozmice – 16.17 s oraz
drużyna kobieca SDH Kozmice – 18,94 s.
Poza konkursem w pokazie
wystąpiła dziecięca drużyna
OSP Rudyszwałd.
Dyplomy oraz puchary dla
zwycięskich drużyn wręczali:
prezes OSP Rudyszwałd Paweł
Nawrat oraz wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki.
Zawody sportowo-pożarnicze były częścią obchodów jubileuszu 90-lecia powstania OSP
Rudyszwałd. Przed zawodami
odbyła się uroczystość oficjalna,
w której udział wzięli m.in. wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Jerzy Szkatuła, po-
Kategoria 7 – 12 lat
1. Patrycja Pietrasz (8 lat)
seł Henryk Siedlaczek, prezes 2. Marta Niedziela (8 lat)
WFOŚiGW w Katowicach Ga- 3. Sandra Smołka (8 lat)
briela Lenartowicz.
Podczas uroczystości legity- Kategoria powyżej 12 lat
macje i odznaki Młodzieżowej 1. Sonia Kolar (15 lat)
Drużyny Pożarniczej otrzymali: 2. Renata Rybarz (13 lat)
Dawid Helczyk, Łukasz Matu- 3. Łukasz Matuszek (13 lat)
szek, Nikodem Wolnik, Mateusz
Bilik, Kacper Rybarz, Szymon
Obchody jubileuszowe, zaGrygarczyk, Łukasz Pasku- wody sportowo-pożarnicze oraz
da, Mateusz Kozimor, Paulina festyn, jednostka OSP Rudyszwałd zorganizowała w ramach
Otawa.
Wyróżnienia „Wzorowy Stra- projektu pn. „90 lat Bogu na
żak” otrzymali: Dawid Nowak, chwałę – bliźniemu na ratuJoachim Gonsior, Joseph Gon- nek” współfinansowanego przez
sior, Krzysztof Kozimor, Patryk Unię Europejską w ramach osi
Janik, Daniel Szczeponek, Piotr – 4 LEADER Programu RozwoGłowacz.
ju Obszarów Wiejskich na lata
Medalami „Za zasługi dla po- 2007-2013, Europejski Fundusz
żarnictwa” uhonorowani zosta- Rolny na rzecz Rozwoju Obszali: złotą – Paweł Nawrat i Kon- rów Wiejskich: Europa inwesturad Nowak, srebrną – Krzysztof jąca w obszary wiejskie.
(tb)
Szulik, brązową – Krystian Rybarz, Bernard Głowacz.
Tworków » „Odtworzenie zabytkowego koła młyńskiego” to projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej, a zadania podjął się Franciszek Pawlik, właściciel
tworkowskiego młyna.
Koło młyńskie
już się kręci
7 października nowe, wykonane z dębowego drewna koło wodne zostało zamontowane, a 16
października odbyło się jego uroczyste uruchomienie. Na uroczystość przybył wójt gminy Grzegorz Utracki, mieszkańcy, dzieci
z miejscowej szkoły oraz sąsiedzi
młynarza z ulicy Młyńskiej.
Po krótkiej części oficjalnej
gospodarze zaprosili wszystkich na poczęstunek do młyna.
Zabytkowy młyn, który sprawuje swoją funkcję do dzisiaj
jest własnością rodziny Pawlików, która z pokolenia na pokolenie przekazywała sobie tajniki
pracy młynarza i wyrobu mąki. Sam młyn jest ciekawostką
architektoniczną budownictwa
drewniano-murowanego. Jego
drewniany poprzednik powstał
już 1703 roku, a został zastąpiony murowanym, zbudowanym
w 1914 roku. Od tego czasu przeszedł wiele konserwacji i modernizacji, ale swą sprawnością
i urokiem zachwyca do dziś.
Ponieważ wielkie drewniane
koło młyńskie uległo już zniszczeniu, pan Pawlik przy współpracy i pomocy Urzędu Gminy
złożył wniosek o dofinansowanie z Unii i wraz ze znajomymi
stolarzami zrobił nowe koło dębowe, ponad 2-metrowe, które
waży 600 kg.
Właściciel, pan Franciszek
Pawlik, po uprzednim uzgodnieniu, nie tylko miele zboże na
mąkę, ale również chętnie go-
ści grupy zwiedzających z okolicy, a nawet z całego świata,
o czym świadczą wpisy w pamiątkowej księdze. Z przyjemnością oprowadza i opowiada
o zabytkowych urządzeniach,
ponieważ oprócz młyna w skład
obiektu wchodzi jeszcze mło-
ckarnia, a także wialnia służąca
do czyszczenia zboża.
Z pewnością wiele czaru
w zwiedzaniu Zabytkowego
Młyna w Tworkowie wnosi sam
właściciel.
Pan Franciszek oprowadzając po młynie zaznacza z humorem: U mnie Unia Europejska jest już 300 lat. Woda płynie
z Czech, prąd jest polski, maszyny i silniki są niemieckie, pasy
transmisyjne angielskie, zegary
szwajcarskie, a super wytrzymałe i giętkie pręty to bambus
z Afryki.
Młyn w Tworkowie jest jednym z ostatnich czynnych młynów w Polsce, produkujących
mąkę tradycyjnymi metodami.
„Odtworzenie zabytkowego
koła młyńskiego” to projekt
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach osi
4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 – Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. (tb)
Krzyżanowice/Rudy » Już trochę czasu minęło od 14 września, kiedy to grupa członków
DFK z Krzyżanowic, i nie tylko, pojechała na wycieczkę, którą do dnia dzisiejszego
mile wspominamy.
Szlakiem zabytków
techniki i architektury
Zwiedzanie zaczęliśmy od
kościoła pw. Wniebowzięcia
N.M.P. w Rudach i przylegającego parku Zespołu Klasztorno
-Pałacowego założonego przez
zakon Cystersów. O godzinie
9.00 uczestniczyliśmy w nabożeństwie, podczas którego odczytano również intencje dla naszej grupy jako pielgrzymów.
Posiłek zaserwowano nam
w restauracji pałacowej. Ciekawostką jest to, że w tym lokalu
podaje się tylko napoje bezal-
koholowe. Następna atrakcja to
przejazd kolejką wąskotorową
na trasie Rudy – Paproć – Rudy. Podziwialiśmy piękne krajobrazy rudzkich lasów. Lokomotywa była parowa i trzeba
było dobrze przyłożyć węgla do
kotła, żeby z nami ruszyła pełną
parą. Ta wąskotorówka obsługiwała w okresie przedwojennym i jeszcze powojennym odcinek Gliwice – Rudy – Racibórz,
przewożąc rocznie nawet 1.800
tys. pasażerów, jak również wę-
giel i inne towary do lat 90-tych
ubiegłego stulecia.
Z Rud udaliśmy się w dalszą
drogę, tym razem wodną, po
Odrze: stocznia Damen w Kędzierzynie-Koźlu – Odra – Kanał Gliwicki – śluza Kłodnica
– przejście przez śluzę w górę
10,5 m, a po nawróceniu ponowne śluzowanie w dół i do stoczni.
Czas rejsu to 2,5 godziny. Stamtąd powróciliśmy do domu pełni wrażeń – była to atrakcyjna
i niecodzienna wycieczka.
Tu składamy podziękowania
dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie
Gminy, która wsparła finansowo
nasze przedsięwzięcie.
Info: DFK Krzyżanowice
12 » Wydarzenia i aktualności »
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Bieńkowice » Pani Maria Piszczan z Bieńkowic 3 października obchodziła setną
rocznicę urodzin. Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili m.in. wójt gminy Grzegorz
Utracki, zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki, kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzyżanowicach Renata Reszka i sołtys Roman Herber. Specjalnie
dla pani Marii Piszczan zagrała orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice.
Pani Maria Piszczan obchodziła
setne urodziny
- Nie spodziewałam się takiej
niespodzianki, nie myślałam, że
ten dzień będzie tak uroczyście
obchodzony – mówi wzruszona
jubilatka. - Z taką „pompą” przyszli i jeszcze orkiestra zagrała!
- cieszy się pani Maria.
Pani Maria Piszczan urodziła się 3 października 1914 roku
w Sudole. Wychowywała się
w licznej rodzinie. - Było nas
trzynaścioro, ale dziewięcioro
dzieci przeżyło. Juto odwiedzi
mnie mój brat Alojzy. Ma 103
lata i pół – mówi z dumą pani
Maria Piszczan.
W domu była bieda, wspomina pani Maria, i kiedy chodziła do szkoły pomagała sprzątać u rzeźnika w Sudole. Przed
wojną pracowała przez siedem
lat jako pomoc domowa, potem
w fabryce kapeluszy w Raciborzu i w młynie w Bieńkowicach.
W 1940 roku wyjechała do Lubeki w Niemczech, gdzie pracowała w fabryce amunicji. Wróciła
na Boże Narodzenie i 2 lutego
1941 roku wyszła za mąż i zamieszkała w Bieńkowicach. Od
13-tu lat jest wdową, mieszka
z córką Adelą.
Pani Maria miała pięć córek,
jedna jako niemowlę zmarła.
Doczekała się sześciorga wnucząt i pięciorga prawnucząt.
Jubilatka cieszy się jak na
swój wiek dobrym zdrowiem,
pamięć jej dopisuje, a w domu odbiera wszystkie telefony, z czego śmieją się jej córki
i nazywają ją „sekretarką”. Pani
Maria jest osobą radosną i pogodną. Humor jej nie opuszcza,
podczas urodzinowego spotkania wspominała i żartowała
z gośćmi. Chętnie odpowiadała na liczne pytania, opowiadała o wydarzeniach rodzinnych
w dowcipny sposób komentując
niektóre historie.
(tb)
Zabełków » Mieszkająca w Zabełkowie pani Apolonia Studnic 21 października obchodziła swoje setne urodziny. Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili liczni goście
i specjalnie dla niej zagrała Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice.
Życzenia dla 100-latki
z Zabełkowa
Jubilatce życzenia składali
wójt gminy Grzegorz Utracki,
zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki, Gabriela Jendrzejczyk – radna z Zabełkowa
i sołtys Marian Studnic. Pani
Apolonia wszystkich serdecznie
uściskała, dziękując za życzenia,
kwiaty i upominki, i ukradkiem
ocierała łzy płynące ze wzruszenia. Z zadowoleniem wysłuchała
melodii granych przez orkiestrę,
wspominając, że kiedyś lubiła
tańczyć, i kto wie czy nie zatańczyłaby dzisiaj.
Pani Apolonia Studnic
jest rodowitą zabełkowianką
„z krwi i kości”, jak podpowiada
jej synowa. Jest osobą bardzo
samodzielną, chodzi bez laski
i codzienne gotuje sobie obiady, bo lubi tradycyjną kuchnię.
Jedynie w niedzielę i od święta jada obiady u syna i synowej,
z którymi mieszka.
Jak wygląda dzień powszedni pani Apolonii? Ogląda telewizję, dużo czyta (rzadko
używa okularów), często gości u siebie koleżanki, dużo od
niej młodsze. Jak twierdzi jubilatka wcale się nie nudzi. Jest
osoba niezwykle pogodną, pełną werwy i humoru.
Pani Apolonia Studnic całe
życie ciężko pracowała w gospodarstwie, opiekując się również swoimi rodzicami. Twierdzi, że właśnie praca to recepta
na długowieczność. Poza tym babcią sześciorga wnucząt
radość z dzieci. Pani Apolonia i prababcią trzynastu prasama wychowała dwóch synów wnucząt.
(tb)
(mąż nie wrócił z wojny), jest
Życzenia dla Jubilata
Dzień Kultury Niemieckiej
skim zespołem Tworkuer Eiche oraz Orkiestrą Dętą Gminy Krzyżanowice. Jak zapowiedziała przewodnicząca Zarządu
Powiatowego DFK Agnieszka
go, przedstawiciel władz miasta Neuwald-Piecha, wsparcie
Raciborza oraz burmistrz Krza- uroczystości zespołami gminy
nowic Manfred Abrahamczyk Krzyżanowice nie było przypadi wójtowie gmin Krzyżanowice kowe, a stanowiło jedynie przedGrzegorz Utracki i Pietrowice smak przyszłorocznego Dnia
Wlk Andrzej Wawrzynek.
Kultury Niemieckiej, którego orProgram artystyczny impre- ganizatorem będą gmina Krzyzy zapewniły Koła DFK gminy żanowice i jej Koła DFK.
Info: Zarząd DFK Tworków
Krzanowice wsparte tworkow-
Swoje 89. urodziny świętował 25 października najstarszy
mieszkaniec Roszkowa pan
Władysław Śmietana. Z tej okazji dostojnego jubilata odwiedzili wójt gminy Grzegorz Utracki
i zastępca kierownika USC Do-
rota Dwulecki, wręczając kwiaty i składając najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody
ducha, kolejnych tak pięknych
rocznic – w imieniu własnym
oraz mieszkańców gminy.
Serdeczne podziękowanie
W niedzielę 5 października
Mniejszość Niemiecka Powiatu Raciborskiego świętowała
w Pietrowicach Wielkich kolejny już dzień kultury niemieckiej, tym razem zorganizowany
przez Koła DFK gminy Krzanowice. Uroczystości rozpoczęto
uroczystą Mszą Świętą, którą
koncelebrował ks. Henryk Rzega z Łubowic. Dla ubarwienia
przemarszu z kościoła do Cen-
trum Kultury w Pietrowicach
Wielkich poproszono Młodzieżowy Zespół Taneczny Tworkauer
Eiche z Tworkowa i Orkiestrę
Dętą Gminy Krzyżanowice.
W obchodach dnia kultury
niemieckiej udział wziął przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce
Bernard Gaida, poseł na Sejm
RP Henryk Siedlaczek, wicestarostowie Powiatu Raciborskie-
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do uczczenia tak wyjątkowego i niezapomnianego
Jubileuszu moich setnych urodzin,
szczególnie sprawującemu ofiarę Mszy Świętej
- Ojcu Tadeuszowi oraz biorącym w niej udział.
Za życzenia, kwiaty i prezenty
przede wszystkim dziękuję sołtysowi naszej wsi
panu Romanowi Herber i Radzie Sołeckiej, Wójtowi Gminy
Krzyżanowice panu Grzegorzowi Utrackiemu
wraz z osobami towarzyszącymi, przedstawicielom
Rady Parafialnej, Koła Gospodyń Wiejskich i Mniejszości
Niemieckiej oraz wszystkim krewnym i znajomym.
Szczególne słowa podziękowania kierują
do mojej najbliższej rodziny.
Maria Piszczan
Bieńkowice, październik 2014
« Oświata i kultura « 13
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Radio LUZ dla Roxany Uczniowie gimnazjum w Chałupkach
z Ekwadoru...
Tworków » 19 września 2014r.
w ZSO w Tworkowie szklone
radio „B-LUZ” zorganizowało
akcję charytatywną w związku
z prowadzoną w szkole adopcją
na odległość.
Ekipa radia dała z siebie
wszystko. Wielkie zaangażowanie zaobfitowało – bufet był
pełen słodkości i napojów. Wszyscy mogli wziąć udział, a tym
samym pomogliśmy wspólnie.
Dziękuję w imieniu Roxany
Alexandry Cruz Cedeno, która
dzięki wolontariuszom dowie
się o naszej akcji. Dochód w wysokości 600 zł został przeznaczony na dożywianie, edukację
i opiekę medyczną dla Roxany,
która jest podopieczną fundacji
Fu shen fu ojca Jana Koczego
w Ekwadorze.
Serdecznie dziękuję również
rodzicom za wkład w nasze działania. Jako opiekun byłam bardzo mile zaskoczona postawą
moich uczniów, którzy pokazali wrażliwość młodego człowieka. Na długo w pamięci zostaną:
pączki pieczone przez Alexa, gofry spółki Daniel i Wiktoria, tosty
serwowane przez Arka, Sandrę
i Karola, ciasta upiekły Wiktoria,
Paulina i obie Natalie, napoje
podawali Rafał i Michał.
Całej społeczności szkolnej
ogromne podziękowania. Myślę,
że Roxana się cieszy, a cóż lepszego nad uśmiech dziecka...
Anna Majer-Krupa
Nasze rajdy rowerowe
Chałupki » 13 października br. już po raz trzeci dzieci
z Przedszkola w Chałupkach
z opiekunami i swoimi rodzinami brały udział w III Przedszkolnym Rajdzie Rowerowym.
W pierwszym rajdzie, który odbył się w ramach projektu „Żyj z przyrodą za pan brat,
a poprawisz cały świat” Działaj Lokalnie VIII, brało udział
43 uczestników. Trasa: Przedszkole w Chałupkach – Skotnica – Zabełków OSP – Meandry
Odry – Chałupki ul. Łąkowa – ul.
Bogumińska, ul. Długa – Meta – Przedszkole w Chałupkach.
Po dotarciu do mety w ogrodzie
przedszkolnym na wszystkich
czekał ciepły poczęstunek.
Drugi rajd połączony był
z Dniem Ojca. Uczestniczyło
w nim 74 osoby. Trasa wiodła
od przedszkola poprzez Meandry Odry, gdzie na plaży przy
Odrze dzieci wystąpiły z krótkim programem dla Tatusiów.
Dzięki zaangażowaniu państwa
reklama
M.S. Chrobok oraz pomocy strażaków z OSP w Chałupkach, mogliśmy na mecie obok przystani
kajakowej bezpiecznie spędzić
czas. Biesiadowaliśmy przy ognisku zajadając się pieczonymi
kiełbaskami.
W trzecim rajdzie uczestniczyło 50 osób. Tym razem wybraliśmy się ścieżką rowerową
„In Line” po stronie czeskiej.
gościli na Słowacji
W ramach projektu „Schülern
als Wirtschaftsexperte” z programu Socrates – Comenius 5
uczniów naszego gimnazjum
wraz z opiekunami gościła
w miejscowości Spiśska Nova
Ves na Słowacji. Była to nasza
pierwsza wizyta w ramach tego
przedsięwzięcia na Słowacji, po
dwóch wizytach na Węgrzech
i goszczeniu partnerów w Polsce. Nasza podróż rozpoczęła się
wczesnym rankiem 15 września.
Spakowaliśmy w walizki dobry
humor, pozytywne nastawienie,
zgromadzoną niezbędną wiedzę i nadzieję na wzbogacenie
doświadczeń w dobrym towarzystwie. Na miejscu przywitali nas słowaccy koledzy i koleżanki oraz grupa przybyłych
już wcześniej Węgrów. Po zakwaterowaniu i rozpakowaniu
się w miejscowym hoteliku poszliśmy na spacer po miasteczku Spiśska Nova Ves. To malowniczo położone małe miasteczko
na Spiszu tuż obok Słowackiego Raju i Tatralandii. Po obiedzie pojechaliśmy do Popradu.
Trasa wiodła od przejścia granicznego Chałupki - Bogumin
do Antoszowic, dalej ścieżką na
Stare Chałupki, meta przy szkole. Pogoda nam dopisała.
Nasze wycieczki są okazją do
aktywnego poznawania pięknych przyrodniczych okolic zarówno po stronie polskiej, jak
i czeskich sąsiadów. Ciesząc się
z udziału w naszych popołudniowych rajdach, dziękujemy za
mile spędzony wolny czas.
Info:
Przedszkole w Chałupkach
Zwiedziliśmy jego centrum ze
starówką, a po południu integrowaliśmy się na basenach tamtejszego kompleksu wodnego.
Wymęczeni podróżą oraz wrażeniami całego dnia szybko udaliśmy się tego dnia na zasłużony
odpoczynek. Drugi dzień naszego pobytu w „Spiśskiej” spędziliśmy w goszczącej nas szkole.
Jest to średnia szkoła zawodowa. Młodzież zwiedzała szkołę,
poznawała jej zakamarki oraz
wskazywała różnice pomiędzy
polskim, a słowackim systemem edukacji. W tym samym
czasie opiekunowie opracowywali plan działań w ramach projektu na rok szkolny 2014/2015,
który jest zarazem ostatnim rokiem naszej współpracy, a którego finał nastąpi u nas w Chałupkach w maju 2015 roku oraz
podsumowywali dotychczasowe prace i zadania. Tego samego dnia po południu gospodarze szkoły z panią sekretarką
i panem woźnym zorganizowali
nam tradycyjny słowacki kocioł
z gulaszem w jego środku, który jest odpowiednikiem naszego spotkania przy grillu. Kiedy
mięsko w kotle dochodziło do
formy młodzież w międzynarodowym składzie uprawiała zespołowe dyscypliny sportowe
m.in. siatkówkę i piłkę nożną.
Środę spędziliśmy poza Spiśską. Podziwialiśmy uroki okolicy. Zwiedziliśmy trzy muzea
w Levoći oraz stary gród pozna-
DZIEŃ SŁOWACKI
jąc życie codzienne mieszkańców XIV-wiecznego grodu oraz
jego barwna historię. Wieczorem zjedliśmy wspólnie kolację, podsumowując nasz pobyt
na Słowacji i rozdzielając zadania do zrealizowania pomiędzy
członków projektu (a tych zadań jest niemało). Wczesnym
czwartkowym rankiem udaliśmy się w drogę powrotną do
domu trochę smutni, że te trzy
dni tak szybko minęły, ale i zadowoleni z tego, że tak kreatywnie je wykorzystaliśmy. Pierwszym efektem naszego pobytu
na Słowacji będzie Dzień Słowacki w naszej szkole.
Info: ZSO Chałupki
wiedzieć na temat Słowacji np.
ich kultury, języka, waluty, sąsiadów, atrakcji turystycznych,
hymnu.
Później głos zabrały uczennice klasy trzeciej: Mirela Derkowski, Wiktoria Ostapińska,
Julia Hanslik, Zuzanna Walesiewicz i Sonia Kolar, które we
wrześniu odwiedziły Słowację
wraz z trzema opiekunkami: p.
M. Gołąbek, p. V. Nowak i p. K.
Misz. Zaprezentowały swój pobyt w formie pokazu zdjęć z odwiedzanych miejsc oraz przygotowały krótki film uwieczniający
wyjazd na Słowację.
Kolejnym punktem programu był konkurs dotyczący SłoChałupki » W ramach cki”, na którym uczniowie mo- wacji. Z klasy VI szkoły podprojektu Socrates Come- gli bliżej zapoznać się z naszym stawowej i klas gimnazjalnych
nius SCHÜLER ALS WIR- południowym sąsiadem.
zostały wybrane 3-osobowe
TSCHAFTSEXPERTE 30
Na początku uczennice klasy drużyny. Każdy zespół był zowrześnia w naszej szkole od- II B przedstawiły prezentację, bowiązany do posiadania stroju
był się apel pt. „Dzień Słowa- z której mogliśmy się wiele do- w barwach słowackich, za który
reklama
można było uzyskać już pierwsze punkty. Następnie drużyny
w drodze losowania odpowiadały na pytania o Słowację. W konkursie tym najlepsza okazała się
klasa III Gimnazjum, miejsce II
zajęła klasa II A, a miejsce III
klasa II B.
Również w ramach „Dnia SłoZakres usług księgowych dla firm:
wackiego” każda klasa przygo» księgi przychodów i rozchodów
towała interesującą gazetkę dotyczącą tego kraju. W tej konku» księgi handlowe (pełna księgowość)
rencji najlepsze okazały się dzie» ryczałt i karty podatkowe
ci z klasy I szkoły podstawowej
» ewidencje środków trwałych
(kategoria I – III SP), klasa VI
» kadry i płace
(kategoria IV – VI SP) i klasa II B
(kategoria I – III gimnazjum).
» rozliczenia ZUS
Na koniec apelu zwycięskie
» deklaracje CIT, PIT, VAT, ZUS
klasy otrzymały dyplomy oraz
» na życzenie odbiór dokumentów
atrakcyjne nagrody, a publiczw siedzibie Klienta
ność została obdarowana cuKlienci indywidualni:
kierkami, z czego najbardziej
zwrot VAT za materiały budowlane
cieszyli się nasi najmłodsi uczZAPRASZAMY!
niowie.
Info: ZSO Chałupki
Biuro rachunkowe
Sonia Sarnacka
Tworków ul. Długa 30a
508 247 697
14 » Gospodarka i rolnictwo »
Pszczelarstwo
to rodzinna tradycja
Pan Henryk Pietrasz i jego
syn Konrad, pszczelarze z Tworkowa, mają razem 96 pszczelich
rodzin, czyli 96 uli, bo jeden ul
to jedna rodzina. Pan Henryk
poświęca swój czas nie tylko hodowli, ale także edukacji młodego pokolenia. W jego pasiece
goszczą przedszkolaki i uczniowie, a pan Pietrasz odwiedza
szkołę lub przedszkole i opowiada młodym ludziom o pszczołach i ich życiu.
ną miał ule, a mój ojciec Grzegorz Pietrasz założył swoją pasiekę po wojnie. Na początku
było u nas 12 uli, potem 18, i 24.
No i te 24 ule odziedziczyłem
ja. A teraz wszystkich nas „pobił”, i pradziadka, i dziadka i ojca, mój syn Krystian, który ma
60 rodzin pszczelich.
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Ile miodu jest z jednego ula?
Różnie. Średnio 15-16 kg na
naszym terenie. W tym roku
to się zaniżyło, bo lipa i akacja
ze względu na złą pogodę nie
miodowały. Pogoda ma wyjątkowe znaczenie dla produkcji
miodu. W tym roku pszczoły zebrały mniej nektaru, a tylko pyJest Pan też społecznikiem, łek do karmienia larw.
prezesuje Pan kołu pszczePszczoły są pracowite?
larzy.
Jestem prezesem koła 38 lat,
Oczywiście! Jakby ludzie
od 1976 roku. Kiedy wybrali mnie tak pracowali i taki porządek
prezesem nikt się wtedy do te- utrzymywali, to by problego nie garnął. Od tego czasu za- mów nie było. Tam porządek
cząłem naprawdę żyć pszcze- jest i każdy zna swoje miejsce.
larstwem. Zacząłem prowadzić Pszczoły fascynują nie tylko
biurowe sprawy, pisma zbierać, pracowitością, lecz również inw terenie jeździć, zaopatrzenie teligencją i umiejętnością wzaw cukier organizować, wszystko jemnej współpracy. Matka, rozałatwiać. Tego nie sposób opi- botnice i nawet trutnie mają
sać jakie trudności były. Teraz są swoje określone role. To jest
telefony, jest auto, są inne moż- pszczela rodzina.
liwości. Kiedyś brałem po pracy rower i ruszałem w teren od Skąd Pan tyle wie o tych
Chałupek po Owsiszcze.
pszczołach?
cka sobie przyswajał i ta pasja
pracy przy pszczołach zawsze
w nim była. Brał pszczoły do ręki, a wiedział które może wziąć,
i pokazywał dzieciom, wyjaśniał,
opowiadał. I tak mu to zostało.
Cieszę się, że przejął nasze zainteresowania.
Koło Pszczelarzy ma już 60 lat
To jest satysfakcja, że tradycja została zachowana?
To człowieka cieszy, że mój
dorobek i dorobek naszych
Kiedy zaczęła się Pana pszcze- poprzedników nie poszedł na
larska pasja?
marne. Krystian przejął pasiePszczelarstwo jest u nas tra- kę po mnie, chociaż od małego
dycją rodzinną. Mój dziadek uczył się przy moim ojcu i poTworków » Jubileusz 60Teodor Pietrasz już przed woj- magał mu. Wiadomości od dzie- lecia Koła Pszczelarzy Gminy
Krzyżanowice rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w kościele
Roszków » Pierwszy Oktoberfest w Roszkowie był ty- pw. Świętych Apostołów Piotra
powo śląski, podczas drugiego bawiono się i tańczono i Pawła w Tworkowie. Z okazji
przy cygańskiej muzyce. Atrakcją trzeciego byli myśliwi jubileuszu krzyżanowickie Kogrający na rogach myśliwskich. W kolejnych edycjach ło otrzymało z rąk prezesa Śląmożna było podziwiać „Jezioro łabędzie” (balet w wy- skiego Związku Pszczelarzy list
konaniu panów z Roszkowa) czy zespół Bony M. W tym gratulacyjny, a 19. pszczelarzy
roku biesiada piwna odbyła się po raz ósmy.
odznaczono złotymi, srebrnymi i brązowymi Odznakami
Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.
Oktoberfest
po raz ósmy
Dobry humor, świetna zabawa, to atuty każdego Oktoberfestu organizowanego przez Grupę Odnowy Wsi w Roszkowie.
Są to spotkania rodzinne, gdzie
każdy znajdzie coś ciekawego
dla siebie. Ta więc i dla dzieci
są zawsze gry i zabawy.
W tym roku serca publiczności podbił zespół taneczny
Roszkowianki (działający przy
świetlicy) wykonując trzy tańce: „Słowianki”, „Kankana”
oraz „Taniec bawarski”. Uwa-
gę wszystkich zwróciły piękne
jesienne dekoracje.
Oktoberfest to święto piwa,
więc nie zabrakło tego złocistego napoju. Poza tym można było
skosztować swojskich wyrobów
i domowych wypieków. Była też
licytacja tortu w kształcie kufla piwa.
Cały zysk z imprezy przeznaczono na leczenie chorego dziecka z Roszkowa.
(tb)
Od mojego ojca. Ojciec mnie
wiele nauczył, książki czytam,
literaturę fachową, mamy też
szkolenia w Śląskim Związku Pszczelarzy. Każdego roku
szkoli się od nas czterech, pięciu pszczelarzy. Warto w szkoleniach uczestniczyć, bo wykładają tam fachowcy, dużo swojej
wiedzy, doświadczenia i nowości nam przekazują. My znowu
w terenie na zebraniach przekazujemy te informacje. Poza tym
mamy kontakt z dr. inż. Benedyktem Polaczkiem z Wolnego
Uniwersytetu w Berlinie. To wybitny fachowiec pochodzący ze
Śląska, zawsze możemy liczyć
na jego pomoc w trudnych sytuacjach. Swoimi doświadczeniami dzielą się nasi koledzy
pszczelarze z Czech. Każdy, nawet hodowca pszczółek, musi
podnosić swoje kwalifikacje. Jeżeli będziemy w miejscy stali,
to możemy zapomnieć o istnieniu. Miód się nie robi sam, trze-
reklama
W uroczystości udział wzięli prezes Śląskiego Związku
Pszczelarzy w Katowicach
Zbigniew Binko wraz ze swoją
zastępczynią Marią Loska-Minas, wójt gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki, przedstawiciele współpracującego od wielu lat Koła Pszczelarzy w Gorzycach z prezesem Leonem
Krawiec i sekretarzem Alfredem Świtała, przedstawiciele
współpracującego Koła Pszczelarzy z czeskiej Wrzesiny z pre-
zesem Karelem Ostarek i Ludmilą Kaszną, ksiądz proboszcz
Piotr Tkocz.
Dalsze uroczystości miały miejsce w restauracji BRAVO w Tworkowie. Na początku
przedstawiono krótką historię
Gminnego Koła Pszczelarzy
Krzyżanowice oraz odczytano
listy gratulacyjne.
Prezes krzyżanowickiego Koła - Henryk Pietrasz - za okres
38-letniego prezesowania i skutecznego prowadzenia Koła
ba tego dopilnować i naprawdę napracować, aby te pszczoły
utrzymać.
A warto?
Warto, bo one zawsze korzyść
dadzą, nie tylko pszczelarzowi,
ale i rolnikom i ogrodnikom, całej naturze. Ale pszczoły trzeba
lubić, trzeba mieć pasję, trzeba tym żyć. Jak ktoś myśli, że
tylko będzie korzystał z pszczół
i spijał miodek, to może usiąść
i załamać się. Bo nie każdy rok
przynosi korzyści, są lata kiedy
wychodzi się na „zero”, czy nawet na minus. Trzeba wiedzieć,
że pszczoły chorują, mogą też
zatruć się środkami ochrony
roślin. Pszczelarstwo nie jest
taką prostą pasją, trzeba dużo
wiedzieć, a przede wszystkim
to kochać.
O pszczołach
i pszczelarstwie
z Henrykiem Pietraszem
rozmawiała Teresa Banet
Krzyżanowice odznaczony został Statuetką ks. dr. Jana Dierżona – z za wybitny wkład w rozwój i popularyzację pszczelarstwa województwa Śląskiego.
Jest to 6. odznaczenie pszczelarza za jego pracę i osiągnięcia
w województwie śląskim.
Podczas uroczystości zarówno prezes Śląskiego Związku
Pszczelarzy, jak również wójt
gminy Grzegorz Utracki podkreślali pasję i zaangażowanie
braci pszczelarzy w pracę przy
pasiekach oraz zwrócili uwagę
na pożytek jaki przynoszą zdrowe i zadbane pasieki pszczele
dla otaczającej nas przyrody
i środowiska.
Fakt, że mozolna praca
pszczelarzy gminy Krzyżanowice i ich wysiłek został bardzo wysoko oceniony przez fachowców
wojewódzkiego związku pozostawił wśród pszczelarzy przekonanie, że nadal warto pełnić
swoją misję dla dobra naszego
śląskiego społeczeństwa.
Info: Pszczelarze Gminy
Krzyżanowice
« Oświata i kultura « 15
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Święta
Jadwiga Śląska
Niedawno, w połowie października, w Krzyżanowicach
przy ulicy Ogrodowej została
poświęcona przez miejscowego księdza proboszcza kaplica,
której patronuje św. Jadwiga
Śląska. Pięknie prezentująca
się kaplica ma kształt rotundy.
Sakralny obiekt zawdzięczamy „etatowemu” sponsorowi,
który upamiętnił swoją działalność charytatywną na niejednym kościele w naszej okolicy.
Trudno pominąć również hojnego ofiarodawcę, który część
swego areału rolnego, przeznaczył pod kaplicę, którą solidna
miejscowa firma wybudowała.
Omawiany obiekt jest kolejnym
widocznym znakiem przypominającym ponad 1000-letnią historię przynależności naszej ziemi do kultury chrześcijańskiej.
Różne były dzieje Śląskiej Ziemi, różni włodarze, różne języki
urzędowe i szkolne. Wielowiekowym spoiwem zróżnicowanej narodowościowo i religijnie
ludności była wiara, z dominu-
jącym wpływem Kościoła Katolickiego. Wybór św. Jadwigi
Śląskiej na patronkę poświęconej kaplicy wydaje się być trafną decyzją. Jej osobowość religijna i zarazem bardzo ludzka, może stanowić wzorzec dla
współczesnego układania dobrych relacji z sąsiadami Polski, a z narodem niemieckim
w szczególności. Wszak stanowimy dzisiaj wspólnotę narodów
Unii Europejskiej, gdzie trudno nie zauważyć ekonomicznego lidera jakim są Niemcy. Czy
Polska może coś wnieść do tej
rodziny zlaicyzowanych narodów Europy, gdzie dominuje
konsumpcyjny model życia doczesnego? Wydaje się, że Europejczycy zapomnieli o tym, że
pełny rozwój człowieczeństwa
jest niemożliwy z pominięciem
jego sfery duchowej. Powinniśmy zatem, jak w niedawnym
wywiadzie stwierdził ks. kard.
Műller (prefekt watykańskiej
Kongregacji Nauki i Wiary):
„Uwzględnić własną historię
i tradycje, a nie tylko naśladować różne ideologie dlatego, że
uchodzą za nowoczesne i postępowe w UE”.
Wiedziała o tym już w XIII w.
patronka Śląska – św. Jadwiga.
Jej religijna postawa życiowa
miała istotny wpływ na krzepnące dopiero od kilku wieków
chrześcijaństwo na Śląsku
i w Polsce. Jednoznaczna data
urodzin św. Jadwigi jest dla historyków sporną kwestią. Można
przyjąć lata 1174-79. Pochodziła z bawarskiego rodu hrabiów
Andechs. Siedziba zamku jest
położona w malowniczej okolicy,
niedaleko jeziora Ammer (Ammersee). Starannie kształcona,
chowana była w duchu wielkiej
pobożności. W bardzo młodym
wieku oddano ją do klasztoru
benedyktynek w Kűtzingen niedaleko Wűrzburga. Centralnym
motywem życia benedyktynek
jest chwała Boża, która znajduje szczególny wyraz w liturgii
psalmów. W wieku 12 lat Jadwiga wraca do rodzinnego domu.
Ówczesne czasy charakteryzowały się ożenkami dyktowanymi
względami społeczno-politycznymi. Kierując się tymi motywami ojciec Jadwigi postanowił
wydać młodą córkę za potężnego piastowskiego księcia Śląska
Henryka zwanego Brodatym.
Wesele odbyło się na zamku bawarskim. Po hucznych uroczystościach weselnych małżonkowie z licznym orszakiem udali
się do dalekiego Śląska. Dużym
ułatwieniem kontaktów małżonków była dobra znajomość języka niemieckiego przez księcia
Henryka.
Małżeństwo Henryka z Niemką nie było czymś w rodzinie
Piastów wyjątkowym. Zarówno
ojciec Henryka oraz dziadek poślubili księżniczki niemieckie.
Małżonkowie zawitali do Wrocławia, gdzie młodą parę powitał bp Żyrosław, który jeszcze
jako kanonik sprawował nadzór nad wychowaniem Henryka. Nowożeńcy zamieszkali
w książęcym zamku na Wyspie
Tumskiej. Pierwszym postanowieniem księżnej Jadwigi było
opanowanie XIII-wiecznej wersji języka polskiego (gwary śląskiej). Chciała bowiem swobodnie rozmawiać z dworem oraz
miejscową ludnością. Śląsk
w tych czasach był samodzielnym księstwem odłączonym od
Polski w roku 1163.
Małżonkowie różnili się charakterem. Henryk bywał porywczy i bezlitosny wobec swoich
poddanych. Jadwiga często padała przed nim i na kolanach
prosiła o litość nad nimi. Troszczyła się o swoje służące i pokojowe na zasadzie matkowania.
Odwiedzała je gdy chorowały.
Taka postawa księżnej była wtedy w kręgach dworskich czymś
wyjątkowym. Wielkim dziełem
księżnej był stojący po dzień dzisiejszy żeński klasztor w Trzebnicy. Jego budowę rozpoczęto
w roku 1203. W tym dziele uzyskała duże wsparcie ze strony
męża. Książę na czas budowy
klasztoru zawiesił wykonywanie
kary śmierci, dając skazańcom
szansę pracy przy wznoszeniu
budowli.
W krajobrazie Śląska Jadwiga zauważyła niski poziom
kultury rolnej. Hodowla bydła
i rolnictwo były wtedy podstawowym zajęciem ludności wiejskiej. By zmienić ten stan rzeczy, zaczęła sprowadzać osadników niemieckich, zachęcając
ich różnymi przywilejami. Jadwiga dbała przy tym o to, by
nie odbywało się to kosztem rodzimej ludności (tzw. słupy nie
były wtedy potrzebne).
W historii Ślaska i rodziny
książęcej trudno pominąć postać ich syna Henryka II Pobożnego. Był mężem Anny, córki
króla Czech. Warto zauważyć
bardzo dobre relacje rodzinne
między księżną Jadwigą a jej
synową Anną, godne polecenia niejednej współczesnej rodzinie.
Sielskie życie dworku książęcego przerwały śmierć męża Jadwigi w roku 1238 oraz
przerażające wieści o nadciągających hordach Tatarów.
Mongołowie ruszyli z terenów
Azji, podbili Ruś i ciągnęli dalej na podbój Europy. W roku
1241 dotarli na Śląsk. Oblegali
Racibórz, szczególnie Zamek
Piastowski. Z krytycznej opresji
raciborzan uratowało cudowne
pojawienie się na nieboskłonie
postaci św. Marcelego (papieża). Ten patron Raciborza obok
postaci św. Floriana i św, Sebastiana znajduje się na narożu
Kolumny Maryjnej, stojącej na
raciborskim rynku. Kolumna
pochodzi z XVIII wieku. Zjawa
na niebie przeraziła najeźdźców, którzy ruszyli w kierunku
Legnicy. Tam hordzie tatarskiej
próbował stawić czoła Henryk
Pobożny. Rzeź trwała cały dzień
Książę Henryk trafiony dzidą
poległ. Tatarzy obcięli mu głowę (skąd my to znamy) i obnosili ją na lancy wiwatując zwycięstwo. Nadciągająca odsiecz
króla czeskiego oraz zaskakująca śmierć wielkiego chana tatarskiego spowodowały odwrót
najeźdźców. Podobno ówczesny
kronikarz, raciborski dominikanin, Wincenty z Kielczy pod
Opolem, zapisał pierwsze polskie zdanie: „Gorze sza nam stalo”. Dla księżnej Jadwigi śmierć
syna była bolesnym ciosem po
wcześniejszej śmierci męża.
Swoją rozpacz znosiła godnie,
dopatrując się w swoim losie realizacji woli Bożej. Razem z synową Anną szukały poległego
Henryka na pobojowisku, by go
pochować. Rozpoznały go dzięki drobnemu defektowi anatomicznej budowy ciała, wiedziały
bowiem, że książę Henryk u lewej stopy miał 6 palców.
Bolesne przeżycia osłabiły
zdrowie księżnej, doprowadzając 14 października 1243 roku
do jej śmierci. Kościół Katolicki szybko zauważył świątobliwe życie Jadwigi i już w roku
1267 papież Klemens XIV ogłosił ją świętą.
Św. Jadwiga Śląska może
być naszą pośredniczką w każdym miejscu i czasie naszego
życia. Nowa kaplica i kościół
w Zabełkowie, którym patronuje są miejscami szczególnej
czci świętej. Warto też odwiedzić Trzebnicę, gdzie w kościele znajduje się wspaniale wykonany sarkofag z relikwiami
świętej Jadwigi.
Kończąc, korzystam z okazji
i składam wszystkim paniom Jadwigom naszej gminy serdeczne życzenia imieninowe wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz szczególnej opieki św. Jadwigi.
Jan Psota
19 września miała miejsce
uroczystość pożegnania, odchodzącego na emeryturę dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach Marka
Tomczyszyna. Dyrektora żegnało grono pedagogiczne, uczniowie, wójt gminy, dyrektor
GZOKSiT oraz dyrektorzy placówek oświatowych.
Marek Tomczyszyn, z wykształcenia magister fizyki,
ukończył również studia podyplomowe z informatyki, zarządzania oświatą i matematyki.
W latach 1984 – 1999 pracował
w Szkole Podstawowej w Zabełkowie, w tym od 01.09.1991 do
31.08.1999 był jej dyrektorem.
W roku szkolnym 1990/1991
oraz 2004/2005 był nauczycielem w ZSO Krzyżanowice. Od
1.9.2006 r. do 10.09.2014 r. pełnił
funkcję dyrektora ZSO Chalupkach tj 8 lat. W gminie Krzyżanowice przepracował 24 lata
(tb)
Certyfikat lidera
Dyrektor ZSO w Chałupkach
innowacyjnej edukacji przeszedł na emeryturę
Nasza gmina otrzymał złoty
certyfikat „Lidera Innowacyjnej Edukacji”. Certyfikaty wręczano przedstawicielom samorządów, na terenie których testowane były produkty finalne
projektu EDUSCIENCE. Takich szkół w całej Polsce było
250. W tym gronie znalazła się
Szkoła Podstawowa im. Józefa
Rymera w Zabełkowie. Wręczenie certyfikatów odbyło się 21
września 2014 r. w Katowicach
podczas konferencji „Cyfrowa
szkoła – innowacyjne rozwiązania dla edukacji w projekcje
EDUSCIENCE”. Konferencja
miała na celu podsumowanie
i rozpowszechnienie projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie
nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych
metod i technologii – EDUSCIENCE”.
(tb)
16 » Stowarzyszenia i organizacje »
Owsiszcze » Takiego wyniku i kondycji nie powstydziliby
się czynni zawodowo strażacy – seniorzy z Bieńkowic
pokonali rywali i z czasem 34,24 s i zajęli pierwsze
miejsce na zawodach oldbojów w Owsiszczach. Zwycięska drużyna miała w sumie 399 lat i była najstarszą
drużyną zawodów.
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
69 - 70 - 139 pkt
Chałupki » W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych jako pierwsza wystartowała drużyna męska OSP Roszków, uzyskując najlepszy czas w sztafecie, a potem
w zadaniu bojowym i do końca rywalizacji nie oddała prowadzenia. Pierwsze miejsca Kategoria C
wywalczyły także pozostałe drużyny Roszkowa – kobieca i młodzieżowa.
1. OSP Roszków
Najstarsza drużyna Trzy puchary dla Roszkowa
wygrała zawody
W sobotę 27 września na boisku sportowym w Owsiszczach
odbyły się Zawody SportowoPożarnicze Oldbojów o Puchar
Prezesa OSP. Na starcie stanęło osiem drużyn oldbojów, czyli
strażacy powyżej czterdziestego roku życia. Łączny wiek zawodników wynosił 2.908 lat.
W rywalizacji liczył się czas
rozwinięcia linii gaśniczej i trafienia do tarczy strumieniem
wody.
Nagrodami w zawodach były
pamiątkowe puchary i dyplomy,
które wręczali prezes OSP Owsiszcze Bogdan Pientka, naczelnik gminny OSP Krystian Jobczyk oraz prezes gminny OSP
Stanisław Bujak.
Dyplom dla najstarszego
strażaka zawodów otrzymali
Ryszard Danuch z OSP Twor-
W dorocznych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy, które odbyły się na boisku sportowym
w Chałupkach w niedzielę 28
września wzięło udział 17 drużyn: 9 męskich, jedna kobieca i 7
młodzieżowych. Zawody zostały
rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza i zadanie bojowe.
Klasyfikacja generalna zawo- 4. OSP Rudyszwałd
70 - 52 - 124 pkt
dów: sztafeta – ćwiczenie bojo5. OSP Bolesław
we – wynik łączny
69 - 56 - 125 pkt
6. OSP Bieńkowice
Kategoria A 72 - 54 - 126 pkt
1. OSP Roszków
7. OSP Krzyżanowice
68 - 42 - 110 pkt
74 - 63 - 137 pkt
2. OSP Owsiszcze
8. OSP Zabełków
70 - 51 - 121 pkt
79 - 60 - 139 pkt
3. OSP Tworków
9. OSP Chałupki
72 - 51 - 123 pkt
76 - 59 - 135 pkt
CTIF
1. OSP Roszków
81 - 929 - 1010 pkt
2. OSP Chałupki
84 - 912 - 996 pkt
3. OSP Bolesław
84 - 903 - 987 pkt
4. OSP Krzyżanowice
59 - 923 - 982 pkt
5. OSP Tworków
80 - 891 - 971 pkt
6. OSP Rudyszwałd
84 - 886 - 970 pkt
7. OSP Owsiszcze
81 - 886 - 967 pkt
(tb)
ków i Herman Ćmok z OSP
Bieńkowice, obaj mają 77 lat.
Wyniki zawodów i łączny
wiek drużyny
1. OSP Bieńkowice – 34,24 s
(399 lat)
2. OSP Roszków – 35,10 s (384
lat)
3. OSP Rudyszwałd – 35,18 s
(330 lat)
4. OSP Owsiszcze – 35,47 s
(361 lat)
5. OSP Krzyżanowice – 37,47
s (350 lat)
6. OSP Zabełków – 42,78 s (358
lat)
7. OSP Bolesław – 44,46 s (366
lat)
8. OSP Tworków – 59,81 s (360
lat)
(tb)
Rajd rowerowy
Krzyżanowice » 2 paździer- wała liczna grupa rowerzystów
nika o godzinie 14.00 wystarto- – członków krzyżanowickiego
DFK. Trasa rajdu wiodła nowo
otwartą ścieżką rowerową Hacką Cestą z Krzyżanowic od ul.
Moniuszki do Haci, gdzie pierwszy przystanek był w Gościńcu
u Mikulasza. Po odpoczynku
grupa wyruszyła do Rudyszwału. Tam mogliśmy zobaczyć
zbiory sprzętu rolniczego i gospodarstwa domowego u pana
Jendy Gonsiora. Podziwialiśmy
pasję pana Jendy, który posiada
unikalne, rzadko spotykane zabytkowe maszyny rolnicze. Była to dla nas niezwykła lekcja
historii. Serdeczne dziękujemy
gospodarzowi, za poświęcony
dla nas czas i za serdeczne przyjęcie. Pan Gonsior ma zamiar
urządzić w sąsiednich budynkach muzeum tego sprzętu, ale
przydałaby się pomoc finansowa, aby to marzenie urealnić.
Następny postój to siedziba DFK w Rudyszwałdzie, tam
zostaliśmy przyjęci przez pana Lothara Kozubka z grupą
członków. Byliśmy bardzo gościnnie przyjęci. Poczęstunek,
kawa i kołocz, to wzmocniło
nasze siły po tej pagórkowatej
trasie, która jednak trochę nas
zmęczyła. Ale zmęczenie zaraz
stawiono wnioski. Ćwiczeniom nam przeszło jak wspólnie poprzyglądali się zastępca ko- śpiewaliśmy wesołe piosenki
mendanta PSP w Raciborzu i przewodniczący opowiedział
Jan Krolik, naczelnik wydziału nam historię tej miejscowości.
operacyjno-szkoleniowego PSP Po zwiedzeniu kościoła udaliAndrzej Charuk oraz wójt gminy śmy się w dalszą drogę.
Grzegorz Utracki.
Rajd pilotował Ditmar Wolf,
(tb) a ubezpieczał Stefan Gołombek.
Wielkim zaskoczeniem było to,
że do mety w DFK Krzyżanowice jako pierwszy dotarł Jan
Łyczko i to nie najmłodszy z tej
grupy. Razem było nas 26 osób.
Wycieczce asystowały 2 samochody osobowe z osobami, które
ze względu na stan zdrowia nie
mogły wziąć udziału w rajdzie.
Mile wspominamy ten dzień,
bo pogoda dopisała: choć do południa straszyła nas mżawka, to
potem było pogodnie.
Zarząd DFK Krzyżanowice.
Ćwiczenia strażackie
w Zabełkowie
11 września w Rezydencji dla
Seniorów w Zabełkowie odbyły się ćwiczenia strażackie. Do
zadań strażaków należało zlokalizowanie źródła ognia, ugaszenie pożaru oraz oddymienie
pomieszczeń i sprawdzenie czy
nie ma poszkodowanych.
Ewakuowano wszystkich
pensjonariuszy ora personel.
W akcji uczestniczyły wszystkie zastępy ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy
Krzyżanowice. Po zakończeniu
ćwiczeń nastąpiło ich podsumowanie, omówiono uwagi i przed-
Krzyżanowickie Gminne Wieści
Magazyn informacyjno-reklamowy Gminy Krzyżanowice
ISSN 1898-6242
Wydawca:
Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5,
47-450 Krzyżanowice,
e-mail: [email protected],
tel: +48 32/4194050 wew. 131
Redaktor naczelny: Teresa Banet
Druk: PolskaPresse
Nakład: 4.000 egz.
Skład: Fabryka Informacji Sp. z o.o.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów oraz
nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam,
a także nie zwraca materiałów niezamówionych.
« Sport i rekreacja « 17
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Gminne zawody
w biegach przełajowych
Tworków » Ponad setka uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Krzyżanowice wystartowała w sztafetowych biegach przełajowych w czwartek
2 października. Organizowane
co roku zawody odbyły się tym
razem w Tworkowie. Linia startu i mety znajdowała się w parku przy źródełku, a trasa biegła
Dziewczęta – gimnazjum (600
m)
1. Krzyżanowice
2. Tworków
3. Bieńkowice
4. Chałupki
Chłopcy – szkoła podstawowa (1000 m)
1. Chałupki
2. Zabełków
Wyniki
Dziewczęta - szkoła podsta- 3. Tworków
4. Krzyżanowice
wowa (600 m)
5. Bieńkowice
1. Tworków
2. Bieńkowice
3. Krzyżanowice
Chłopcy – gimnazjum (1000
4. Zabełków
m)
5. Chałupki
1. Krzyżanowice
2. Bieńkowice
3. Tworków
4. Chałupki
wokół stawu Trzeciok.
Rejonowy finał
biegów przełajowych
Sezon wodniacki
dobiegł końca
Opiekunowie:
• ZSO Bieńkowie: Norbert
Utrata
• ZSO Krzyżanowice: Beata
Bugla, Krzysztof Popławski
• ZSO Chałupki: Joanna Reguła
• ZSO Tworków: Damian Chudecki, Piotr Jeziorski
Chałupki/Bogumin » Tego• SP Zabełków: Katarzyna roczny sezon wodniacki na poNiewęgłowska
graniczu dobiegł końca. 4 paź(tb) dziernika, z udziałem władz
gminy Krzyżanowice i miasta
Bogumin, odbyło się symboliczne zamknięcie Meandrów
2. Gimnazjum Dwujęzyczne Odry.
w Raciborzu
Prawdziwi wodniacy twier3. Gimnazjum w Krzyżanowi- dzą, że pływać można o każcach
dej porze roku. Tak więc mimo
4. Gimnazjum w Lyskach
niepewnej pogody na przystani
w Starym Boguminie pojawiło się prawie osiemdziesięciu
wodniaków z Polski i Czech, aby
ostatni raz w tym sezonie przepłynąć meandry.
Niespełna siedmiokilometrowy odcinek Odry do Zabełkowa pokonano bardzo szybko,
co umożliwił wysoki stan wody
na rzece i szybki nurt. Obyło się
bez wywrotek i wszyscy dotarli
na metę bez przygód, gdzie na
brzeg pomagali wyjść kajakarzom strażacy z OSP Zabełków.
Pod mostem na wodniaków czekał gorący posiłek.
Na zakończenie sezonu wodniackiego symbolicznie zamknięto Meandry Odry wielkim,
wykutym z żelaza kluczem.
(tb)
Chłopcy - 1000 m
1. Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego w Raciborzu
2. Gimnazjum w Rudach
3. Gimnazjum w Lyskach
4. Gimnazjum nr 1 w Leszczynach
5. Gimnazjum nr 1 w Raciborzu
6. Gimnazjum w Krzyżanowicach
Szkoły podstawowe
Tworków » W Tworkowie po
raz pierwszy odbył się Finał Rejonowy Sztafetowych Biegów
Przełajowych w kategorii szkół
podstawowych i gimnazjów. Do
tej pory zawody odbywały się
w Raciborzu.
W czwartek 16 października
na starcie stanęło 138 zawodniczek i zawodników – gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych. Linia startu i mety znajdowała się w zamkowym par-
ku przy źródełku, a trasa biegła
ścieżką wokół stawu Trzeciok.
Zawody sędziowali Janusz
Obarymski i Tomasz Orliński
z MOS.
Klasyfikacja
Gimnazja
Dziewczęta - 800 m
1. Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego w Raciborzu
Dziewczęta - 800 m
SP nr 15 w Raciborzu
SP nr 8 w Raciborzu
ZSP w Szczerbicach
SP w Tworkowie
SP w Pstrążnej
SP nr 5 w Czerwionce
Chłopcy - 1000 m
1. SP nr 15 w Raciborzu
2. SP nr 5 w Czerwionce
3. ZSP w Szczerbicach
4. SP nr 8 w Raciborzu
5. SP w Chałupkach
6. SP w Zwonowicach
7. SP nr 1 w Leszczynach
Jesienny zlot oldtimerów
(tb)
zaś LKS Zabełków punktów 8 i
miejsce szesnaste.
Zakończyli już rozgrywki
piłkarze klasy C. Nasz reprezentant LKS Bolesław po runjeszcze trzy kolejki. Nasz re- dzie jesiennej ze zdobyczą 16
prezentant w tej klasie LKS punktów plasuje się aktualnie
Owsiszcze ze zdobyczą 8 punk- na miejscu trzecim.
tów plasuje się na miejscu
czternastym. W raciborskiej Drużyny młodzieżowe
klasie B grupa 1 nie zwalniają Juniorzy starsi
tempa piłkarze LKS Chałupki i • GR 3: LKS Bieńkowice – 3
punkty V miejsce
z kompletem 30 punktów z dużą przewagą zajmują pozycję • GR 4: LKS Zabełków – 16
lidera tabeli. Na miejscu piąpunktów III miejsce, LKS
tym z 15 zdobytymi punktami
Chałupki – 3 punkty VI miejznajdują się zawodnicy LKS
sce
Bieńkowice, rezerwy Tworko- Juniorzy młodsi
wa 15 punktów i miejsce ósme, • GR 2: LKS Owsiszcze – 6
Z woleja
Jesień zawitała także w kalendarz rozgrywek piłkarskich.
Już tylko dwie kolejki pozostały
do rozegrania w klasie okręgowej. Z dwóch naszych przedstawicieli grających w tej klasie piłkarze ze stolicy gminy,
LKS Krzyżanowice, zajmują
miejsce siódme z dorobkiem
20 pkt, drugi nasz przedstawiciel LKS Tworków punktów 6 i
miejsce szesnaste w tabeli.
W klasie A Podokręgu Racibórz do rozegrania pozostały
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zabełków » Na zakończenie
sezonu motorowego, w sobotę 4 października, zjechały do
Zabełkowa zabytkowe pojazdy
ze Śląska i sąsiednich czeskich
miejscowości. Gminę Krzyżanowice reprezentowała spora
grupa posiadaczy zabytkowych
punktów VI miejsce
Trampkarze starsi
• GR 3: LKS Tworków – 20
punktów II miejsce
Młodziki
• GR 2: LKS Tworków – 32
punkty I miejsce, LKS Zabełków – 4 punkty VI miejsce, LKS Krzyżanowice – 1
punkt VI miejsce
Podsumowanie rundy jesiennej wszystkich klas rozgrywkowych, po ostatecznej
weryfikacji Wydziału Gier, nastąpi w następnym wydaniu
Gminnych Wieści.
Sytuacja z dnia 26.10.2014 r.
Jan Kubik
samochodów i motocykli. Przed
południem kolumna lśniących
oldtimerów wyruszyła na trasę wzdłuż meandrów Odry. Na
punktach kontrolnych kierowcy
zdobywali punkty w konkurencjach sprawnościowych.
Wieczorem wszyscy bawili
się na śląskiej biesiadzie, którą
prowadził Leszek Filec.
Organizatorami ostatniego
w tym roku zlotu zabytkowych
pojazdów było sołectwo Zabełków.
(tb)
18 » Sport i rekreacja »
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Tworków » W piątek 26 września odbyła się w tworkowskiej szkole 8 Sportowa Olimpiada Przyjaźni partnerskich
gmin: Hać, Piszcz, Szylerzowice i Krzyżanowice. Pierwsza taka olimpiada odbyła się w 2007 roku w Piszczu.
Lekkoatletyczna Spartakiada Sportowa, bo pod tą nazwą Olimpiada odbywała się w tym roku zakończyła unijny
projekt zatytułowany „Transgraniczna Spartakiada”, dzięki któremu wybudowano bieżnię, skocznię do skoku
w dal i trybuny sportowe na Orliku w Tworkowie.
Lekkoatletyczna Spartakiada Sportowa
Rozpoczęcie Spartakiady
odbyło się na Orliku. Po krótkim programie artystycznym
odbyła się defilada sportowców.
Następnie odegrano hymn czeski oraz polski i zawieszono flagę olimpijską. Po przywitaniu
wszystkich sportowców, kibiców oraz zaproszonych gości
na znak pokoju wypuszczono
białe gołębie.
Rozgrywki sportowe z powodu niesprzyjającej pogody
odbyły się w sali gimnastycz-
nej. Rywalizowano w 4 konkurencjach: skoku, rzucie, biegu
krótkim i biegu długim. W sumie w Spartakiadzie startowało 96 uczniów.
Pierwszą konkurencją w której rywalizowano był bieg krótki.
Rozegrano go w formie tzw. biegu po kopercie. Najszybszy w tej
dyscyplinie okazał się Dominik
Kupka reprezentujący gminę
Krzyżanowice. Kolejną konkurencją był skok w dal z miejsca.
Najlepszy wynik 280 cm uzyskał
Jan Wierczek. Trzecią dyscypliną był rzut piłką lekarską 1 kg
zza głowy. Najlepsza dziewczyna, Eliska Desertova z Haci rzuciła ponad 13 metrów, a wśród
chłopców Dominik Kupka uzyskał wynik 15 metrów i 10 centymetrów. Ostatnią konkurencją
był bieg długi na 200 m – został
rozegrany w interwale (10 x 20
metrów). W tej konkurencji najlepsze czasy uzyskali uczniowie
z Tworkowa Jan Wierczek (41 s)
i Patrycja Friedek (43 s). Każdy
zawodnik startował we wszystkich 4 konkurencjach, a jego wyniki przeliczone zostały (wg tabel lekkoatletycznych) na punkty i zsumowane.
Reprezentację każdej gminy
tworzyło 6 dziewcząt i 6 chłopców ze osobno ze szkół podstawowych i gimnazjów, czyli po
24 osoby z każdej gminy. Nagrodzeni zostali trzej najlepsi
zawodnicy w każdej kategorii
oraz najlepsze drużyny.
Drużynowo bezkonkurencyjna okazała się reprezenta-
cja gminy Krzyżanowice, która
z dużą przewagą wygrała całą
Spartakiadę. Natomiast indywidualnie w szkole podstawowej
pierwsze miejsca zajęli: wśród
Projekt „Transgraniczna towe takie jak treningi biegodziewczyn Aleksandra Krupa Spartakiada” jest dofinanso- we, zawody lekkoatletyczne
(344 pkt), a wśród chłopców Szy- wany ze środków Europejskie- w czwórboju, sparingi i turniemon Kamczyk (220 pkt). W gim- go Funduszu Rozwoju Regional- je dla dzieci Ligi Orlika, mięnazjum najlepszym z chłopców nego oraz z budżetu Państwa dzynarodową sztafetę sportową,
okazał się Dominik Kupka (339 „Przekraczamy granice”. Re- konkursy skoku w dal dla dzieci
pkt), natomiast wśród dziew- alizacja w ramach Funduszu i dorosłych, polsko-czeskie treczyn na najwyższym stopniu po- Mikroprojektów w Euroregio- ningi i sparingi oldbojów.
dium stanęły z taką samą liczbą nie Silesia.
W ramach projektu wybudo- Koszty:
415 punktów Eliska Desertova
i Patrycja Friedek.
wano bieżnię o długości 60 m Budowa trybun widowiskowych,
Na zakończanie Spartakiady, z czterema torami o nawierzch- bieżni i skoczni do skoku w dal:
po wręczeniu pucharów przez ni syntetycznej oraz skocznię do 217.581,19 zł
wójta gminy Grzegorza Utra- skoku w dal z rozbiegiem. Mię- Dofinansowanie: 120.000,00 zł
ckiego oraz panią dyrektor Alek- dzy boiskami ustawiono trybuDziałania miękkie będą fisandrę Wawoczny, flagę olim- ny dla kibiców z estetycznymi nansowane z budżetu gminy
Krzyżanowice.
pijską przekazano na ręce dy- siedziskami.
Zaplanowano działania sporrektora szkoły z Piszcza, gdzie
w 2015 roku odbędzie się kolejna
Olimpiada Sportowa zaprzyjaźnionych gmin Hać, Piszcz, Szylerzowice i Krzyżanowice.
Piotr Jeziorski
Spotkanie rodziców
i pierwszoklasistów
Krzyżanowice » Na tegoroczne wakacje Gminna Biblioteka Publiczna w KrzyżanoMniejszym zainteresowawicach ogłosiła trzy konkursy. Powiatowy Konkurs Plastyczno- Literacki „ Moja niem cieszył się Gminny Konilustracja do książki – wakacje 2014”, Powiatowy Konkurs Plastyczny „Żyję bez kurs Literacki na najlepszego
nałogów” i Gminny Konkurs Literacki „Najlepszy czytelnik – wakacje 2014”. Na wakacyjnego czytelnika. Swój
te konkursy wpłynęły 34 prace, bardzo dobre prace. Spośród nich 12 prac zostało udział zgłosiło 15 osób. Z różwyróżnionych.
nych przyczyn do końca wakacji
NAJLEPSI CZYTELNICY W GMINIE
Laureaci konkursów powiatowych: Karolina Stuchły lat
15 i Krzysztof Stuchły lat 10
z Tworkowa, Martyna Bujak lat
11 z Krzyżanowic, Kamil Koczy
lat 11, Karolina Czogała lat 12
i Weronika Socha lat 7 z Bieńkowic, Agnieszka Swoboda lat
12 z Nędzy, Patrycja Szypuła
lat 12 z Chałupek, Emilia Gorzalnik lat 8 i Dorota Świerczek
lat 8 z Krzanowic, Natalia Ciemienga lat 9 i Emilia Kocjan lat
11 z Borucina. Wszystkie prace, wyróżnione i niewyróżnione, zostały nagrodzone.
Dziękujemy za udział w konkursach wszystkim uczestnikom, a także placówkom, które
w jakikolwiek sposób pomogły
swoim podopiecznym: Gminnym Bibliotekom Publicznym
w Krzanowicach, Nędzy i Kor-
część osób zrezygnowała. Dzielnie do końca walczyło 5 osób i to
im należy się duże uznanie. Najlepszymi czytelnikami w naszej
gminie w czasie wakacji 2014
roku zostali:
• Anna Grzegorczyk lat 16,
Filia Biblioteczna w Zabełkowie,
• Laura Gołąbek lat 13, Filia
Biblioteczna w Zabełkowie,
• Karolina Stuchły lat 15, Filia
Biblioteczna w Tworkowie,
• Maja Adamik lat 14, Gminna
Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach,
• Krzysztof Stuchły lat 10, Filia
Biblioteczna w Tworkowie.
z Zarządem DFK Tworków
Tworków » Z inicjatywy
tworkowskiego Zarządu DFK
2 października w sali Centrum
Kultury w Tworkowie odbyło się
doroczne spotkanie rodziców
i pierwszoklasistów poświęcone możliwości kontynuacji
nauki języka niemieckiego zapoczątkowanej w przedszkolu
Dziękujemy!
w Dziecięcej Grupie DFK, proWyróżnione prace można bę- wadzonej przez panią Barbadzie obejrzeć w lokalu Gminnej rę Kasza. W spotkaniu udział
Biblioteki Publicznej
wzięła dyrektor Zespołu Szkół
nowacu, Filiom Bibliotecznym w Raciborzu.
w Krzyżanowicach, później Ogólnokształcących Aleksanw Zabełkowie, Tworkowie
Nagrody dla uczestników wystawa zostanie przeniesiona dra Wawoczny, jak również wyi Bieńkowicach, Świetlicom zostały zakupione ze środków do sali Urzędu Gminy w Krzy- chowawczynie oddziałów klas
w Chałupkach, Rudyszwał- Gminnej Komisji Rozwiązywa- żanowicach.
pierwszych, panie Urszula Kudzie i Krzyżanowicach oraz nia Problemów Alkoholowych.
A. Winiarczyk biczek i Iwona Studnic. Podczas
paniom z Przedszkola nr 10 Dziękujemy.
spotkania swoje umiejętności
śpiewacze i taneczne, nabyte podczas zajęć grupowych
w DFK zaprezentowały dzieci
klas III i IV. Inicjatywa Zarządu DFK, umożliwiająca dzieciom kontynuację nauki języka niemieckiego poprzez zajęcia plastyczne, gry i zabawy,
naukę tańca oraz kontynuację
już kolejnej VII edycji SAMSTAGKURSU, odebrana została przez rodziców bardzo pozytywnie i zaowocowała zapisem
kolejnych 22 dzieci na zajęcia
drugiej już Kindergrupy DFK,
składającej się z 6 i 7-latków, tegorocznych absolwentów tworkowskiego przedszkola.
Info: Zarząd DFK Tworków.
« Reklama « 19
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
reklama
reklama
Usługi
koparką kołową
MECALAC 714 MW
i minikoparką
CAT 301.8C
tel.: 507 510 244
www.jandor.pl
[email protected]
F.U. JANDOR
Janusz Minkina
ul. Łąkowa 1
47- 450 Krzyżanowice
reklama
KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo
Andrzej Bulenda
tel. 032 419 63 35,
tel. kom. 0 692 753 998
Kwiaciarnia KRYSTYNA
Tworków ul. Raciborska 3
e-mail: [email protected]
Bogaty wybór trumien
– ceny producenta
Najtańsza usługa w naszym regionie
karawan, tragarze, kwiaty
(palmy, wiązanki, wieńce)
Międzynarodowy przewóz zwłok
Uwaga! Możliwość wypłaty zasiłku pogrzebowego
reklama
• Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistans
• Ubezpieczenia turystyczne
• Ubezpieczenie NNW
• Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw
• Ubezpieczenia grupowe/ firm i indywidualne/
• Ubiezpieczenia majątkowe
/od następstw ulewnych deszczy, przepięć, kradzieży/
• Uzyskanie odszkodowań za szkodę komunikacyjną i inne
• Windykacja należności z firm
/obsługa prawna "Sokrates-Odszkodowania spółka zoo Łódź/
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe
Gerard
Pientka
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe
Biuro: Zabełków Długa 32a, Racibórz Chopina 16
Kontakt: 514 427 485 ,32 4196907, [email protected]
47-480 Żerdziny ul. Powstańców Śl. 48
Gerard Pientka
tel. 32 419 83 49, 602 115 104, 692 377 976
Kontakt całodobowy
Oferujemy:
47-480 Żerdziny ul. Powstańców Śl. 48Filip Pientka
- trumny - produkcja
własna
tel. 32 419
83 49, 602 115 104, 692 377 976Tworków ul. Długa 3
tel. 32 419 61 86
- żałobnicy
503 519
295
Kontakt
całodobowy
-Oferujemy:
pełna obsługa pogrzebu
Filip Pientka
Hubert Kasza
- kwiaty
trumny - produkcja własna
Tworków ul. Długa 3
Tworków ul. Główna 47
tel. 32 419 61 86
- transport
żałobnicy zmarłych w kraju i za granicą
tel. 32 419 63 24
503 519 295
609 263 071
- na
życzenie
pełna
obsługarozliczamy
pogrzebu zasiłek pogrzebowy
Hubert Kasza
- kwiaty
Usługi świadczymy całodobowo
Tworków ul. Główna 47
- transport zmarłych
w
kraju
i
za
granicą
25 lat doświadczenia w branży pogrzebowej
tel. 32 419 63 24
609 263 071
- na życzenie rozliczamy zasiłek pogrzebowy
Usługi świadczymy całodobowo
25 lat doświadczenia w branży pogrzebowej
20 » Rozmaitości »
Wrzesień 2014 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
Z bibliotecznej
W trosce o najmłodszych naszych mieszkańców październikowa oferta jest przeznaczona dla nich. Czytanie
to niezwykle ważna sprawność językowa, która ułatwia
naszemu dziecku zdobywanie wiedzy i decyduje o jego
rozwoju. Aby mogło ono opanować i doskonalić tę umiejętność, a w końcu odkryć przyjemność z płynnego czytania, oto kilka przykładów nowości książkowych.
półki
Myśl
Niezadowolenie z siebie to podstawa
każdego prawdziwego talentu.
Antoni Czechow
Uśmiechnij się
ZWIERZĘTA OLI – Mymi Doinet
Bohaterka serii, Ola, która rozumie mowę zwierząt ratuje biednego,
wystraszonego tygryska z cyrku, próbuje pomóc zagubionemu króliczkowi odnaleźć jego pana, pomaga smutnemu liskowi, który zgubił
się w lesie, szuka mamy misia, pomaga delfinkowi na brzegu. To tylko
niektóre przygody bohaterskiej Oli. O tych i innych przygodach można
przeczytać w książeczkach: „Nie płacz już, mały rudzielcu”, „Odwagi,
mały marynarzu”, „Uciekaj, tygrysku”, „Wracaj, króliczku”, „Nie jesteś
już sam, niedźwiadku” czy „Nie bój się, misiu koalo”. Każda książeczka z serii „Zwierzęta Oli” zawiera nieco trudniejszy, dłuższy tekst oraz
prostszy. Dziecko może przeczytać całość samodzielnie lub z podziałem na głosy. Taka lektura będzie wspaniałą zabawą zarówno dla dziecka jak i dorosłego.
TAPPI I NIEZWYKŁE MIEJSCE – Marcin Mortka
Seria Tappi i przyjaciele to ciepłe i pogodne opowiadania, pełne przyjaznych bohaterów, których pokocha każdy czytelnik. Kolorowe i magiczne
ilustracje podkreślają pozytywny charakter opowieści a Szepczący Las
ożywa, pachnie malinami, las szumi i szepcze swoje leśne opowieści. Czytelnik pozna tutaj wspaniałych przyjaciół, Tappi zaprowadzi Was i poznacie Starodzieja i przeżyje wiele niezapomnianych przygód.
100 BAJEK NASZEGO DZIECIŃSTWA
– Agnieszka Nożyńska
O Bartku doktorze, Staruszka w lesie, Dziecko Szczęścia, Król Wiatrów, Jak to ze lnem było, O pięknej Parysadzie, O sprytnym chłopaczku i głupim diable, Mysikrólik i niedźwiedź, Żywa woda, Trzy
pióra to tytuły bajek, które wchodzą w skład serii „100 bajek naszego dzieciństwa”. Autorka zabierze nas w krainę najpiękniejszych,
bogato ilustrowanych baśni, bajek i legend. Opowieści, które każde
dziecko powinno przeczytać i znać.
BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI
– Martin Widmark
Akcja książek rozgrywa się w małym szwedzkim miasteczku Valleby i jego
okolicach. Główni bohaterowie, Lasse i Maja, chodzą do tej samej klasy
i wspólnie prowadzą małe biuro detektywistyczne. Które przyjmie każde
ciekawe i niebezpieczne zlecenie. Książki z tej serii wybierane były przez
kilka ostatnich lat książką roku przez szwedzkie Jury Dziecięce, czyli niemal 50 tysięcy głosujących dzieci. I choć zdobywa wyróżnienia w kategorii wiekowej 7-9 lat, po detektywistyczne przygody Lassego i Mai chętnie
sięgają również starsze dzieci.
KRAINA PRZYGÓD – OPOWIEŚCI DLA CHŁOPCÓW
– Joff Brown
Śmieszne, wciągające, a czasem strasznie straszne historyjki napisane
specjalnie dla chłopców przeniosą ich do krainy pełnej przygód. Razem
z bohaterami opowieści mali czytelnicy polecą w podróż kosmiczną najprawdziwszą rakietą, będą żeglować po morzach na statku groźnych piratów, wybiorą się wieczorem do nawiedzonego domu, poznają sympatycznego dinozaura i inne niezwykłe postacie.
Pszczelarz postanowił poradzić się swojego kolegi również pszczelarza:
- Moje pszczoły atakują każdego na rowerze, co robić?
- Zabierz im rower!

– Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
– To bardzo mądre ptaki – odpowiada Jaś.
– A to dlaczego?
– Bo odlatują do ciepłych krajów jak się rozpoczyna rok szkolny.

Pies do psa: Wczoraj nauczyłem mojego Pana nowej sztuczki.
– Jakiej?
– Gdy wyciągam do niego łapę, on podaje mi swoją.

Elektryk widzi swojego synka z obwiązanym palcem: Co ci jest, Jasiu, skaleczyłeś się?
– Nie, tylko złapałem pszczołę, a ona nie miała na końcu izolacji.

– Karol, kto cię poznał z twoją żoną? – pyta kolega.
– To był przypadek. Nawet nie mam kogo winić.

Kazio i Jaś mają takie same wypracowania.
– Dlaczego? – pyta pani.
– Bo on kupił ode mnie prawa autorskie – odpowiada Jaś.

Pingwin wycina w lodzie na jeziorze przerębel, żeby złowić coś na obiad.
- TUTAJ NIE A RYB!- rozlega się donośny głos.
Pingwin jest nieco zaskoczony, ale dalej łowi ryby, jakby nigdy nic.
- GŁUCHY JESTEŚ? NIE MA TUTAJ RYB, PSIA KREW!
- Kto do mnie przemawia? - pyta się pingwin, drżąc ze strachu. To ty, o Panie Boże?
- Nie - odpowiada głos - To ja. Dyrektor tego lodowiska.

Kowalskiemu zepsuł się telewizor. Czekając na przybycie mechanika rozejrzał się po pokoju i
spojrzawszy na syna woła: Jezu! Jasiek! Ale ty urosłeś!
KRÓLEWNA LENKA MA KATAR – Aneta Krella-Moch
Opowiadanie o dziewczynce z koroną na głowie, którą dotykają
problemy dnia codziennego – takie jak choćby katar. Lenka pomimo swych królewskich korzeni, wydaje się być dokładnie taka, jak
inni jej rówieśnicy. Niekoniecznie dziewczynki, bo czyż chłopcy nie
lubią skakać po kałużach? Czy dla nich poszukiwanie wirusa byłoby mniej pociągające, a jego odnalezienie – mniej uciążliwe? Razem
z Lenką dzieci stykają się z różnymi problemami, poznają ich przyczyny, uczą się z nimi radzić. Wszystko to w sposób lekki, przyjemny,
a często także zabawny.
FANCY NANCY – Jane O'Connor
Poznajcie dziewczynkę z wyobraźnią, która nigdy się nie nudzi! Nancy jest kolorowa, zabawna i radosna, uwielbia się przebierać w fantazyjne stroje, wymyślać własne słowa i powiedzonka. Przedmioty, którymi się otacza są niezwykłe i zachwycające.
Fancy jest przekonana, że więcej znaczy fajniej, czyli jeśli bluzeczka to
koniecznie musi mieć koronki, perełki i piórka. Tak jest po prosty radośniej i z fantazją. Nie cierpi nudy, szarości i ponurych minek. Bestsellerowa seria o Fancy Nancy, która swoimi przygodami od wielu lat bawi
dzieci na wszystkich kontynentach.
A. Winiarczyk
Liczba miesiąca
399
lat miała drużyna oldbojów z OSP Bieńkowice, która wygrała zawody pożarnicze

Podobne dokumenty

Pobierz pdf Pobierz pdf

Pobierz pdf Pobierz pdf Na zaproszenie burmistrza Aschach pana Friedricha Knierzingera, w tej austriackiej miejscowości przebywała delegacja gminy Krzyżanowice: wójt gminy Grzegorz Utracki, zastępca wójta Grzegorz Swoboda...

Bardziej szczegółowo

KGW nr 9/2009 - Gmina Krzyżanowice

KGW nr 9/2009 - Gmina Krzyżanowice • kompleksowa termomodernizacja szkoły w Krzyżanowicach – pożyczka i dotacja w łącznej wysokości ok. 60% wartości inwestycji • budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Tworkowie – dotacja z Ministe...

Bardziej szczegółowo

Sabat czarownic w tłusty czwartek

Sabat czarownic w tłusty czwartek Sandra Smołka, Paweł Wy- • Zespół wokalno-instrumentalny - ZSO w Tworkowie. cisk, Szymon Kania - ZSO (tb) w Chałupkach; Więcej zdjęć • Dominika Hanslik, Emilia na www.krzyzanowice.pl Stromska - Z...

Bardziej szczegółowo