2014 CENNIK 15 -11-2013

Komentarze

Transkrypt

2014 CENNIK 15 -11-2013
CENNIK 2014
Polski PLN
15 -11-2013
www.joskin.com
15-11-2013
Spis treĞci i Dealers Training
Zbiorniki na wodĊ .......................................................................................... 6 - 7
Mieszadła do zbiorników stałych ..................................................................... 8
Wozy asenizacyjne: gama .......................................................................... 9 - 21
Wozy asenizacyjne: opcje ........................................................................ 23 - 41
Osie wzmocnione ................................................................................ 23
Koła ............................................................................................. 24 - 27
Akcesoria do zaczepu ......................................................................... 28
OĞwietlenie .......................................................................................... 28
Osie skrĊtne ........................................................................................ 28
Układ hamulcowy ................................................................................ 28
Wałki .................................................................................................... 29
Pompy próĪniowe i akcesoria .............................................................. 29
Garda .................................................................................................. 30
Pompy odĞrodkowe ............................................................................. 31
Pompy Ğlimakowe i krzywkowe ........................................................... 32
Pompy przepływowe: Ğlimakowa lub krzywkowa ................................. 33
Zdalne pompowanie + centrala smarowania + centrala hydrauliczna ... 34
DostĊp do zbiornika od góry ............................................................... 35
Rozdrabniacz Simple-Cut .................................................................... 35
WskaĨniki poziomu .............................................................................. 35
Króüce przy zbiorniku .......................................................................... 35
Zawory zasysające .............................................................................. 35
Zawory hydrauliczne ........................................................................... 35
RamiĊ pompujące przegubowe, hydrauliczne ..................................... 36
RamiĊ pompujące Jumbo .................................................................... 36
Napełnianie od góry ............................................................................ 36
WysiĊgniki ........................................................................................... 37
WĊĪe i wyposaĪenie ........................................................................... 38
Akcesoria róĪne .................................................................................. 39
Rozlewacze ......................................................................................... 39
Systemy mieszania ............................................................................. 39
Przygotowania ..................................................................................... 39
Złącza .................................................................................................. 39
Centrale hydrauliczne .......................................................................... 40
Hydraulika ........................................................................................... 40
ISOBUS + centrale hydrauliczne ......................................................... 41
Rampy rozlewające .................................................................... 42 - 46, 52 - 53
Aplikatory ..................................................................................................... 47 - 53
Cargo-TRACK ............................................................................................. 54 - 55
Cargo-LIFT ................................................................................................... 56 - 58
CARGO ......................................................................................................... 59 - 67
Rozrzutniki obornika SIROKO ........................................................................ 68
Rozrzutniki obornika TORNADO3 ................................................................. 69
Rozrzutniki obornika Ferti-CAP ..................................................................... 70
Rozrzutniki obornika Ferti-SPACE ................................................................. 71
Opcje wspólne do rozrzutników obornika .......................................... 72 - 77
Przyczepy do bydła (BETIMAX) .............................................................. 78 - 80
Wywrotki, przyczepy objĊtoĞciowe i platformy ................................. 81 - 103
Wywrotki do robót budowlanych Trans-KTP 9, 11 i 15 T ...................... 81
Wywrotki do robót budowlanych Trans-KTP HARDOX ................ 82 - 83
Przyczepy platformowe WAGO-LOADER ............................................ 85
Przyczepy platformowe WAGO (półzawieszane) ................................. 86
Przyczepy platformowe WAGO (ciągniĊte) .......................................... 87
Przyczepy platformowe: opcje wspólne ............................................... 88
Przyczepy platformowe: koła ............................................................... 89
Wywrotki ze składanymi burtami Trans-EX 3 - 7 T ............................. 90
Wywrotki z trójstronnym wywrotem Delta-CAP ................................... 91
Wywrotki Tetra-CAP ............................................................................. 92
Wywrotki Tetra-SPACE ........................................................................ 93
Opcje wspólne - Tetra-CAP i Delta-CAP .............................................. 94
Przyczepy ciągniĊte Tetra-CAP i Tetra-SPACE: koła ............................ 95
Wywrotki skorupowe Trans-CAP typy 4500 - 6500 .............................. 96
Wywrotki skorupowe Trans-SPACE typy 6500 - 8000 ......................... 97
Opcje do Trans-CAP i Trans-SPACE 4500 - 8000 ....................... 98 - 99
Uniwersalne przyczepy DRAKKAR z przenoĞnikiem podłogowym ... 100 - 101
Przyczepy objĊtoĞciowe Silo-SPACE 40, 45 i 50 m3 ................. 102 - 103
Osie wzmocnione .............................................................................. 104
Systemy przykrywania przyczep ....................................................... 105
Koła .......................................................................................... 106 - 107
Rozdrabniarki do terenów zielonych i rozdrabniarki do niedojadów ... 108
Kosiarki do niedojadów ................................................................................. 109
Rozdrabniarki typu BJ .................................................................................... 110
ŁyĪki załadowcze ............................................................................................. 111
Wybieraki do kiszonki ..................................................................................... 111
Spulchniarki do łąk ............................................................................... 113 - 115
Wozy czyszczące .............................................................................................. 116
Oddzielne akcesoria (rozdzielacze, wózki, osie, itd.) ................... 117 - 129
Artykuły reklamowe ............................................................................... 130 - 136
DostĊpne prospekty ........................................................................................ 134
Ogólne warunki gwarancji: patrz strona 135
-2-
Ceny netto w PLN
DLA NASZYCH PARTNERÓW: SZKOLENIE
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH!
ZŁOĩONA GAMA I PEŁNY CENNIK
Na pierwszy rzut oka, cennik ten moĪe wydaü siĊ skomplikowany i trudny. Jest to konsekwencją rozbudowanej
gamy proponowanych artykułów.
ChĊü dostosowania siĊ do potrzeb kaĪdego klienta prowadzi do wzbogacania oferty wozów asenizacyjnych.
Byü moĪe zrozumienie tego cennika i posługiwanie siĊ nim
stanowi pewną trudnoĞü.
Tymczasem wybór odpowiedniego modelu, okreĞlenie opcji
i dopasawanie ich do siebie, wybór właĞciwej pompy i kół,
obliczenie ceny, itp., są to bardzo waĪne warunki, które
decydują o udanej sprzedaĪy!
PROPONUJEMY POMOC
Zawsze dąĪyliĞmy do ograniczenia konkurencji w regionach, dając pełną swobodĊ działającym tam naszym lokalnym dealerom. CzĊsto wiĊc są PaĔstwo naszym jedynym
sprzedawcą na danym obszarze.
Aby ułatwiü PaĔstwu opanowanie naszego cennika i poznanie jego ‘‘kruczków’’, co z pewnoĞcią zaprocentuje przy
sprzedaĪy, regularnie proponujemy intensywne szkolenia,
trwające 3 dni w Soumagne w Belgii. BĊdą PaĔstwo naszymi goĞümi.
SZKOLENIE
W programie dwudziestogodzinnego szkolenia jest oczywiĞcie zwiedzanie fabryki, aby zapoznaü siĊ z produkcją i
montaĪem. Zaplanowano równieĪ udział w pokazach ostatnich prototypów firmy JOSKIN.
Krótko mówiąc, jest to podróĪ edukacyjna, która na pewno
siĊ opłaci.
INFORMACJE!
Aby uzyskaü dodatkowe informacje lub zapisaü siĊ na
szkolenie, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.
Wóz asenizacyjny z pełnym
sterowaniem hydraulicznym, który
pasowałby do mojego starego ciągnika,
miał 2 osie, rozdrabniacz do gnojowicy i
rozlewałby ją doglebowo na moim polu.
Czy to moĪliwe przy poj. 16.000 litrów?
I Īeby był niedrogi!
15-11-2013
Win Pack, formuła korzystna dla klienta
6]DQRZQL3DĔVWZR
:WURVFHRQDV]HXVáXJLSU]HGVSU]HGDĪąRSUDFRZDOLĞP\
ODWWHPXQRZąSURSR]\FMĊV\VWHP‘‘Win Pack’’6WDQRZLRQ
SURVWąLDWUDNF\MQąRIHUWĊNWyUąPRĪQD]DSURSRQRZDüSRGF]DV
UR]PyZ ] NOLHQWDPL 'DMH WR PRĪOLZRĞü ]DSURSRQRZDQLD LP
RIHUW\RZ\VRNLHMMDNRĞFLNWyUDZ\VWĊSXMHZGZyFKIRUPDFK
‘‘Do wyboru’’OXE‘‘Win Pack’’.
‘‘Win Pack’’ VWDQRZL LGHDOQą IRUPXáĊ Z\SUyERZDQą MXĪ
SU]H]ZLHOXUROQLNyZ3URMHNWWHQSRZVWDá]HZ]JOĊGXQDLVW
QLHQLHEDUG]RREV]HUQHJRFHQQLNDµµ5R]OHZDQLHJQRMRZLF\¶¶
]DZLHUDMąFHJR SRQDG PRGHOL ZR]yZ DVHQL]DF\MQ\FK PRGHOLRSU]\U]ąGRZDQLDW\OQHJRLSRQDGUyĪQ\FKRSFML
7DN V]HURND JDPD PRĪH F]DVDPL XWUXGQLDü SU]\JRWRZDQLH
RIHUW\GRVWRVRZDQHMGRSRWU]HENOLHQWD:REOLF]XWDNLHJRSUR
EOHPX‘‘Win Pack’’VWDQRZL]QDF]QHXáDWZLHQLHZGRUDG]DQLX
NOLHQWRZL
0DV]\QD‘‘Win Pack’’MHVWZ\SRVDĪRQDZDNFHVRULDLVSU]ĊW
NWyUHZ\GDZDá\QDPVLĊQDMRGSRZLHGQLHMV]HLQDMOHSLHMGRV
WRVRZDQHGRQDMEDUG]LHMW\SRZ\FKSRWU]HENOLHQWyZ6\VWHP
‘‘Win Pack’’PDSRPyFLPZGRNRQDQLXZ\ERUXSRQLHZDĪGOD
UROQLNDMHVWWREDUG]RUDFMRQDOQHUR]ZLą]DQLH
Ceny netto w PLN
Zalety systemu ‘‘Win Pack’’
✓ àDWZRĞüSUH]HQWDFMLRIHUW\
✓ 6SHFMDOQDGRNXPHQWDFMDZ]DáąF]HQLX
✓ 'RVWĊSQRĞüPDV]\Q\QDVWDQLHPDJD]\QRZ\P
✓ 1LH]DZRGQRĞüG]LĊNLVHU\MQHPXPRQWDĪRZL
✓ 3HáQDGRNXPHQWDFMDWHFKQLF]QDXáDWZLDMąFDVSUDZQHVHU
ZLVRZQLHJZDUDQF\MQHLZ\PLDQĊF]ĊĞFL
✓ àDWZRĞüSURFHGXUJZDUDQF\MQ\FK
✓ &HQ\SURPRF\MQHSU]HGVH]RQHPLGRVWĊSQRĞüSRGF]DV
sezonu
8ZDJDZSRMHĨG]LHQLHMHVWPRĪOLZHZSURZDG]HQLHĪDGQHM
]PLDQ\]Z\MąWNLHPSDUXSURVW\FKGRVWRVRZDĔZĊĪHZDáNL
]DZRU\LWS
$E\ X]\VNDü ZLĊFHM LQIRUPDFML ZDUXQNL PRĪOLZH GRGDWNL
IRUPXODU]]DPyZLHQLD]DSUDV]DP\QDVWURQĊLQWHUQHWRZą
www.joskin.com UXEU\ND µµ3U]HGVWDZLFLHOH KDQGORZL¶¶ OXE
SURV]ĊVNRQWDNWRZDüVLĊ]SU]HGVWDZLFLHOHP¿UP\-RVNLQ$E\
]áRĪ\ü]DPyZLHQLHZ\VWDUF]\Z\VáDüQDP)$.6(0IRUPX
ODU]]DPyZLHQLDQDZ\EUDQąZHUVMĊ‘‘Win Pack’’GRVWĊSQ\QD
NRĔFXQLQLHMV]HJRFHQQLNDOXEQDQDV]HMVWURQLHLQWHUQHWRZHM
']LDáKDQGORZ\¿UP\-26.,1
WAĩNE
8ZDJDZ]DOHĪQRĞFLRGZ\SRVDĪHQLDRSU]\U]ąGRZDQLHW\OQHDNFHVRULDGRSRPSRZDQLD
L URG]DMX áDGXQNX MDN UyZQLHĪ VWRSQLD QDSHáQLHQLD Z SU]\SDGNX Z\ZURWHN PDVD FDáNRZLWD
SRMD]GX]SHáQ\PREFLąĪHQLHPPRĪHSU]HNUDF]DüGRSXV]F]DOQąPDVĊFDáNRZLWą'0&RNUHĞORQą
SU]H]SU]HSLV\RERZLą]XMąFHZ3ROVFH:WDNLHMV\WXDFMLSRGF]DVMD]G\SRGURG]HSXEOLF]QHM
XĪ\WNRZQLNSRZLQLHQ]PQLHMV]\ü]DáDGXQHNDE\QLHSU]HNURF]\üGRSXV]F]DOQHJRREFLąĪHQLD
)LUPD-26.,1QLHRGSRZLDGD]DHZHQWXDOQHSU]HNURF]HQLHGRSXV]F]DOQHMPDV\FDáNRZLWHML
]ZLą]DQH]W\PNRQVHNZHQFMH
DZIAŁ
Centrala telefoniczna
ONLINE
KONTAKT
Cécile Spits
Caroline Hogge
Anne-Marie Putters
Jean-Marie Houben
Dział logistyki
maszyn Belgia
Dział logistyki
Bartłomiej WoĞ
maszyn Polska
Dział czĊĞci zamiennych
Zamawianie czĊĞci
Informacja o czĊĞciach
Michael Jaeghers
zamiennych FR
Easy
Informacja o czĊĞciach
Parts
Mats Hellkvist
zamiennych EN/DE/NL
Vincent Leluron
Logistyka czĊĞci
Marcel Laschet
Kierownik
Serwis techniczny
Marc Chapelier
Kierownik serwisu FR
Bruno Teney
Serwis EN/DE/NL
Paweł Grzymisławski
Serwis Polska
Serwis techniczny - gwarancje
Obsługa administracyjna
Christophe Taeter
Moje
eksportu / Belgia
gwarancje
Kamil Bludnik
Obsługa administracyjna Polska
E-MAIL
TELEFON
GSM
FAX
[email protected]
+32 (0) 43 77 35 45
/
+32 (0) 43 77 10 15
[email protected]
+32 (0) 43 77 95 43
[email protected] +32 (0) 43 77 35 45
/
+32 (0) 43 77 10 15
/
+48 67 216 83 22
/
+32 (0) 43 77 32 59
+32 (0) 485 55 17 19
+32 (0) 43 77 95 32
[email protected]
+48 67 216 85 65
[email protected]
+32 (0) 42 70 23 19
[email protected]
+32 (0) 42 70 23 18
[email protected]
+32 (0) 43 77 95 55
[email protected]
+32 (0) 43 77 35 45
[email protected]
+32 (0) 43 77 95 56
[email protected]
+48 67 216 85 64
[email protected]
/
[email protected]
+48 67 216 85 64
-3-
+32 (0) 485 55 17 20
/
+48 506 010 858
/
+48 506 010 858
+32 (0) 43 77 32 59
/
15-11-2013
Notatki
Ceny netto w PLN
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
-4-
15-11-2013
Notatki
Ceny netto w PLN
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
-5-
15-11-2013
Zbiorniki na wodĊ AQUATRANS
Ceny netto w PLN
Zbiornik na wodĊ stojący
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
Właz górny Ø 450 mm
Króciec 6’’ tylny + zawór kulowy 2’’ 1/2
✓
✓
✓
✓
Beczka ze stali 4 mm
Kątownik na całej szerokoĞci zbiornika (w odstĊpie 700 mm)
WskaĨnik poziomu - osłoniĊty
Falochron 3.600 do 5.100 l
Symbol
4730
4731
4732
4734
4733
PojemnoĞüO
1.100
2.100
3.600
4.300
5.100
DługoĞü zbiornika (mm)
1.560
2.790
3.100
3.930
4.350
UWAGA: dostawa wyłącznie
razem z inną maszyną!!!
Ø zbiornika (mm)
1.000
1.000
1.250
1.250
1.250
Cena PLN
5.198
6.479
7.350
8.449
9.671
Beczkowozy (dostawa maszyny niezmontowanej)
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
Właz górny Ø 450 mm
Króciec 6’’ tylny + zawór kulowy 2’’ 1/2
✓
✓
✓
✓
Beczka ze stali 4 mm
Kątownik na całej szerokoĞci zbiornika (w odstĊpie 700 mm)
OĞ bez hamulca
Zbiornik bez oĞwietlenia
✓
✓
✓
Podpora z lewarem 70 mm
WskaĨnik poziomu - osłoniĊty
Falochron 3.600 do 5.100 l
Symbol
4740
4741
4742
4744
4743
UWAGA: dostawa sprzĊtu
niezmontowanego wyłącznie
razem z inną maszyną!!!
Pojem- Dług. zbior- Ø zbior- Wys. zaworu
OĞ (osie): (mm) Koła
noĞüO nika (mm) nika mm) kulowego (mm) rozstaw (mm) - szpilki
1.100
1.560
1.000
810
1500-60-6S
11.5x15 10 PR
2.100
2.790
1.000
770
1500-60-6S
11.5x15 10 PR
3.600
3.100
1.250
770
1500-60-6S
11.5x15 10 PR
4.300
3.930
1.250
930
1650-70-8S
400R22.5
5.100
4.350
1.250
930
1650-70-8S
400R22.5
Cena
PLN
9.786
11.207
12.649
15.253
18.170
Opcje
4760
003
4765
004
4766
4760
4761
4762
Zderzak boczny i tylny
Hamulec postojowy mechaniczny
Sterowanie hydrauliczne hamulca (opcja 4765 konieczna)
ĝwiatła tylne na zawiasach
Zawór 2’’ 1/2 zamiast zaworu kulowego 2’’ 1/2
Zawór kurkowy 1/4 obrotu 2’’ 1/2 zamiast zaworu kulowego 2’’ 1/2
Poidło pojedyncze zamiast zaworu kulowego 2’’ 1/2
Poidło automatyczne 1’’ do zamontowania na zaworze kulowym 2’’ 1/2 (70 l) z zaworem zamy4764
kającym do transportu
1.733
1.022
746
1.698
315
231
403
1.733
4764
-6-
4762
15-11-2013
Zbiorniki na wodĊ AQUATRANS XL
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
Właz górny Ø 450 mm
Króciec 6’’ tylny + zawór kulowy 2’’ 1/2
Wykonanie ze specjalnej stali (55 kg)
✓
✓
✓
Hamulec postojowy
Hamulce hydrauliczne
Wzmocniona struktura samonoĞna do intensywnego uĪytkowania
✓
✓
✓
Zbiornik ocynkowany dwustronnie (gruboĞü 5 mm)
OĞwietlenie wbudowane
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
✓
✓
✓
Zaczep niski
Dyszel stały
WskaĨnik poziomu - osłoniĊty
✓
OĞ przykrĊcana (pozycja regulowana)
✓
Falochron
Symbol
3158
3159
Model
6000 S
7300 S
PojemnoĞü
teoretyczna (l)
6.050
7.300
WysokoĞü zaworu
kulowego (mm)
930
930
Zbiornik Ø
(mm)
1.400
1.500
Hamulce
(mm)
350 x 90
350 x 90
OĞ (osie): (mm) rozstaw (mm) - szpilki
ADR 90x1950-8S
ADR 90x1950-8S
Cena
PLN
22.860
23.940
Koła
400R22.5
400R22.5
Opcje
4760
003
4760
4761
4762
Zderzaki boczne i tylny
Zawór 2’’ 1/2 zamiast zaworu kulowego 2’’ 1/2
Zawór kurkowy 1/4 obrotu 2’’ 1/2 zamiast zaworu kulowego 2’’ 1/2
Poidło pojedyncze zamiast zaworu kulowego 2’’ 1/2
Poidło automatyczne 1’’ do zamontowania na zaworze kulowym 2’’ 1/2 (70 l) z zaworem zamykającym
4764
do transportu
1.733
315
231
403
1.733
4762
4764
Dobór kół począwszy od 6000S: strony 24 - 27 (do modeli 6000S: Ø max 1.340 mm)
Opcje wspólne: strona 28
-7-
15-11-2013
JUMBOMIXER
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
Całkowicie ocynkowane
OĞ napĊdowa oparta na 5 punktach i zanurzona w oleju (5 uszczelek)
Obudowa zewnĊtrzna o duĪym przekroju (Ø 115 mm)
✓
✓
Siłownik (dwukier.) do regulacji kąta nachylenia (max. 45°)
Wzmocniona Ğruba o duĪej wydajnoĞci ze stali nierdzewnej 6 mm (Ø
650 mm)
✓
✓
✓
Wsporniki boczne i górne do zapewnienia stabilnoĞci
Wałek o duĪej Ğrednicy 1 3/4’’ (50 mm, łoĪysko 55 mm)
Wałek Walterscheid wzmocniony gwiaĨdzistą rurą 1 3/4’’ i z zabezpiec-
✓
✓
✓
Samoczyszczenie nierdzewnymi przeciwnoĪami
DługoĞü całkowita: 7 m
Waga: 450 kg
✓
✓
zeniem Ğrubowym
Zaczep 3-punktowy
Podstawka zabezpieczająca ĞrubĊ
✓
✓
PrĊdkoĞü obrotowa: 540 obr./min (max 800 obr./min)
Minimalna moc ciągnika: 100 KM
Opcje
4315 JUMBOMIXER
4316 Wałek przegubowy szerokokątny zamiast standardowego
19.030
2.667
UWAGA: dostawa wyłącznie razem z innymi maszynami
(wartoĞü minimalna całej dostawy: 35.000 PLN).
-8-
15-11-2013
Wozy asenizacyjne ALPINA2
Ceny netto w PLN
Wozy o wzmocnionej strukturze noĞnej. Profil ocynkowany, połączony ze zbiornikiem na całej długoĞci.
WyposaĪenie standardowe do wszystkich wozów asenizacyjnych
✓
✓
Wykonanie ze specjalnej stali (55 kg)
Zbiornik ocynkowany dwustronnie
✓
✓
✓
✓
✓
Wyprodukowano zgodnie z normami EN707 i CE/97/23
2 wskaĨniki półkuliste Ø 2’’
Zawór bezpieczeĔstwa Ø 6’’
Zawór przeciw przelewaniu (zabezpieczenie pompy)
Filtr samoczyszczący (30 l)
✓
✓
✓
Manometr Ø 100 mm
Wałek Walterscheid z 6 wypustami
3 króüce: boczne - lewy i prawy oraz tylny lewy
✓
✓
✓
4 m wĊĪa z PCV Ø 6’’ (inne wĊĪe - patrz str. 38)
Haki do mocowania wĊĪy z obu stron
Właz tylny Ø 600 mm
✓
✓
✓
✓
✓
Zawór tylny hydrauliczny Ø 6’’ (jednokier.)
Złącza Perrot
Rozlewacz właĞciwy
OĞwietlenie wbudowane
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
✓
OĞ przykrĊcana (pozycja regulowana)
✓
Hamulce hydrauliczne
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie specjalne do ALPINA2
✓
✓
GłĊbokie osadzenie kół z błotnikami
OĞ przykrĊcana (pozycja regulowana)
Symbol
3100
3101
3102
3103
(1)
Model
6000 S
7100 S
7300 S
8300 S
Wbudowanie
osi
/
Tak
/
Tak
PojemnoĞü
całkowita (l)
6.050
7.100
7.300
8.300
Pompa (1)
MEC 5000/M
MEC 5000/M
MEC 5000/M
MEC 6500/M
OĞ (osie): (mm) rozstaw (mm) - szpilki
ADR 90x1950-8S
ADR 130x1750-10S
ADR 90x1950-8S
ADR 130x1750-10S
Hamulce
(mm)
350 x 90
406 x 120
350 x 90
406 x 120
Koła
Podpora
400R22.5
400R22.5
400R22.5
400R22.5
podnoĞnik
podnoĞnik
podnoĞnik
podnoĞnik
Zbiornik
Ø (mm)
1.400
1.500
1.500
1.500
Cena
PLN
31.150
39.590
32.620
43.190
dostĊpne wyłącznie z pompami próĪniowymi MEC - ALPINA 8300S dostĊpna równieĪ z pompą JUROP PN 106
Opcje specjalne do modelu ALPINA2
3064 Hamulec bezpieczeĔstwa Hydac do hamulca hydraulicznego
1.971
Opcje wspólne: strony 28 - 41 (montaĪ Garda, ramiĊ pompujące, pompy przepływowe i wysiĊgniki niedostĊpne)
Dobór kół począwszy od 6000S: strony 24 - 27 (do modeli 6000 S i 7300 S: Ø max. 1.340 mm, a do modeli 7100 S i 8300 S: Ø max. 1.500 mm)
-9-
15-11-2013
Wozy asenizacyjne MODULO2
Ceny netto w PLN
Wozy o strukturze noĞnej wzmocnionej. Kołyska ocynkowana połączona ze zbiornikiem na całej długoĞci.
WyposaĪenie standardowe do wszystkich wozów asenizacyjnych
✓
✓
✓
Wykonanie ze specjalnej stali (55 kg)
Zbiornik ocynkowany dwustronnie
Wyprodukowano zgodnie z normami EN707 i CE/97/23
✓
✓
✓
3 króüce: boczne - lewy i prawy oraz tylny lewy
4 m wĊĪa z PCV Ø 6’’ (inne wĊĪe - patrz str. 38)
Haki do mocowania wĊĪy z obu stron
✓
✓
✓
✓
2 wskaĨniki półkuliste Ø 2’’
CiĞnieniowy zawór bezpieczeĔstwa Ø 6’’
Zawór przeciwprzelewowy (zabezpieczenie pompy)
Filtr samoczyszczący (30 l)
✓
✓
✓
✓
Właz tylny Ø 600 mm
Zawór tylny hydrauliczny Ø 6’’ (jednokier.)
Złącza Perrot
Rozlewacz właĞciwy
✓
✓
Manometr Ø 100 mm
Wałek Walterscheid z 6-ma wypustami
✓
✓
OĞwietlenie wbudowane
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie specjalne do MODULO2
WyposaĪenie specjalne do MODULO2 9000 ME
✓
✓
✓
✓
✓
Układ jezdny przykrĊcany regulowany (regulacja połoĪenia)
Hamulce hydrauliczne
Dyszel stały lub z resorem poprzecznym, do wyboru
Zaczep niski
WyposaĪenie specjalne do MODULO2 MEB (podwójna oĞ)
✓
✓
PojemnoĞü
całkowita (l)
stan- z wbudowaniem
dard
kół w opcji (6)
Model
GłĊbokie osadzenie kół z błotnikami
Wózek JOSKIN Roll-Over z resorami parabolicznymi 1.350 mm od 8400
MEB do 14000 MEB i 1.600 mm do 16000 MEB i 18000 MEB
Ocynkowane błotniki z mocowaniem do wĊĪy zamiast haków
Pompa
OĞ (osie): (mm)
- rozstaw osi
(mm) - szpilki
Hamulce
(mm)
Koła
ZbiorPodpora nik Ø
(mm)
Dyszel
Dyszel
stały
resorowany
Sym- Cena Sym- Cena
bol
PLN
bol
PLN
2500 ME (4)
2.490
/
MEC 4000/M
ADR 60x1500-6S
250 x 60
11.5x15 10 PR podnoĞnik
1.135
0206
23.420 0006
25.870
3250 ME (4)
3.250
/
MEC 4000/M
ADR 60x1500-6S
250 x 60
11.5x15 10 PR podnoĞnik
1.135
0207
24.290 0007
26.710
4000 ME (4)
4.298
/
MEC 4000/M
ADR 70x1500-6S
300 x 60
11.5x15 10 PR podnoĞnik
1.300
0208
25.170 0008
27.620
5000 ME (4)
5.147
/
MEC 5000/M
ADR 90x1900-8S
350 x 60
400R22.5
podnoĞnik
1.300
0214
29.680 0014
32.130
6000 ME
6.099
5.702
MEC 5000/M
ADR 90x1900-8S
350 x 60
400R22.5
podnoĞnik
1.400
0215
33.990 0015
37.590
7000 ME
7.172
6.716
MEC 5000/M
ADR 90x1900-8S
350 x 90
400R22.5
podnoĞnik
1.500
0216
35.420 0016
39.030
8400 ME (2)
8.590
8.111
MEC 6500/M
ADR 100x2000-8S
350 x 90
400R22.5
podnoĞnik
1.600
0217
39.100 0017
9000 ME
/
8.950
MEC 8000/M
ADR 130x2000-10S
406 x 120
400R22.5
hydr. (1)
1.800
/
10000 ME (3)
10.175
9.562
MEC 8000/M
ADR 130x2000-10S
406 x 120
400R22.5
hydr. (1)
1.700
0218
51.000 0018
55.130
(3)
11.416
10.700
MEC 8000/M
ADR 150x2000-10S
420 x 180
400R22.5
hydr. (1)
1.800
0250
55.720 0050
59.220
11000 ME
/
0061
42.740
62.720
8400 MEB
8.590
/
MEC 6500/M
ADR 2x90x1900-8S
350 x 60
400R22.5
podnoĞnik
1.600
0244
59.330 0044
62.930
10000 MEB
10.175
/
MEC 8000/M
ADR 2x90x1900-8S
350 x 60
400R22.5
hydr. (1)
1.700
0245
66.920 0045
70.980
12000 MEB
12.485
11.767
MEC 8000/M
ADR 2x100x2000-8S
350 x 60
400R22.5
hydr. (1)
1.800
0246
71.400 0046
75.390
14000 MEB
14.652
13.852
MEC 8000/M ADR 2x100x2000-10S
400 x 80
400R22.5
hydr. (1)
1.900
0247 (5) 81.970 0047
84.770
16000 MEB (3) 16.580
15.780
MEC 8000/M ADR 2x130x2000-10S 406 x 120
400R22.5
hydr. (1)
1.900
0260 (5) 93.240 0060
96.360
17.134
MEC 8000/M ADR 2x150x2000-10S 420 x 180
400R22.5
hydr. (1)
2.000
18000 MEB
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
18.229
/
/
0075 109.030
PodnoĞnik hydr. z zasilaniem bezpoĞrednim (zawór tylny standardowy (1-kierun.) i podnoĞnik na jednym dystrybutorze 1-kierun., z zaworem 3-droĪnym sterowanym
rĊcznie).
Wzmocnienie osi wskazane do kół o Ø powyĪej 1.400 mm (patrz str. 23).
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
MODULO2 2500 do 5000 wyłącznie z pompą MEC 4000 do 8000 i JUROP PN 106.
Dyszel z zawieszeniem typu silentblok wliczony w cenĊ.
Wybraü opcjĊ 069 lub 675 na str. 26 (wbudowanie) - nie dotyczy modeli 9000 ME.
Model specjalny do winnic 2.500 l. o szerokoĞci całkowitej 1,4 m: na zamówienie
- 10 -
15-11-2013
Wozy asenizacyjne MODULO2: opcje
Ceny netto w PLN
1790
ĝwiatła boczne, w tym Ğwiatła tylne typu samochodowego z podwójną Īarówką (KONIECZNE do
homologacji w niektórych krajach)
1.785
1852
ĝwiatła boczne, Ğwiatła tylne typu samochodowego z podwójną Īarówką i Ğwiatła obrysowe (4
sztuki) do MODULO2
3.000
Rama tylna do MODULO2 (przygotowanie do oprzyrządowania tylnego) w tym króciec 8’’ u
góry dennicy i korek spustowy Ø 8’’ z otwieraniem szybkim (zbierak kamieni) pod zbiornikiem
(dostĊpne tylko do wozów asenizacyjnych powyĪej 5.000 l)
1321 NiĪsza cena: króciec 8’’ zamiast korka spustowego (pod zbiornikiem)
603
Dyszel: zawieszenie oleopneumatyczne (dwukier.) zamiast dyszla resorowanego (od 6000
ME do 12000 MEB) (1 zbiornik azotu - zawieszenie gdy pojazd jest obciąĪony)
Dyszel: zawieszenie oleopneumatyczne (dwukier.) zamiast dyszla resorowanego, dostĊpne
2240
od 13.000 l (2 zbiorniki azotu, zawieszenie pojazdu pustego i z ładunkiem)
1447
603
2.720
- 508
4.816
6.482
2408 Dyszel z duĪą płytką zamiast małej (nie pasuje do dyszla stałego)
1.208
886
OĞ opuszczana do modeli 6000 - 11000 ME (wbudowanie obowiązkowe) (opcja 069 str. 18)
7.483
130
Właz tylny na zawiasie Ø 850 mm zamiast Ø 600 mm do MODULO2 (nie pasuje do ramy tylnej
do osprzĊtu)
1.736
724
Właz tylny Ø 600 mm na zawiasie z hermetycznym zamykaniem szybkim zamiast włazu Ø 600 mm
do MODULO2 (nie pasuje do ramy tylnej do osprzĊtu)
1.502
059
075
Ocynkowane błotniki do pojazdu jednoosiowego
NiĪsza cena, jeĞli błotniki do pojazdu dwuosiowego zastąpiono hakami do mocowania wĊĪy
071
Zaczep wysoki zamiast niskiego
1447
2.286
- 2.765
0
886
Opłata dodatkowa za inne koła do modeli od 2500 do 4000 ME
Symbol
Typ
Profil
ZdjĊcie
JakoĞü
Ø
Szer.
(mm) (mm)
Nacisk (kg)
na koło przy
30 km/h
* 40 km/h
Opony - dopłata za parĊ inną niĪ 11.5/15 10 PR
271
15.0/55-17 14 PR
TL AW
1
nowe
850
391
3.075
272
19.0/45-17 14 PR
TL AW
1
nowe BP 866
491
2.880
273
13.0/65-18 16 PR
TL AW
1
nowe
894
283
3.300
270
13.0/75-16 10 PR
TL AW
1
nowe
900
336
2 595
Opony - dopłata za parĊ inną niĪ 11.5/15 10 PR (do 4000 ME w tym Oĝ 70x1800x8S)
284 500/50 R 17 146 D Nokian
TL AW
1
nowe
940
500
4.140
2066
500/50-17 10 PR BKT
TL AW
1
nowe BP 945
500
3.250
2040 400/55-22.5 14 PR BKT TL-Flot 558
5
nowe BP 1.020 405
* 3.350
2070 500/45-22.5 16 PR BKT TL-Flot 558
5
nowe
1.030 500
* 3.790
721
385/65R22.5
TL Agrocat
35 nalewane 1.080 385
* 5.400
201
400R22.5 160 F
TL Flotagrip
1
nalewane 1.080 390
* 5.400
130
Max.
ciĞnie- Cena
nie (w PLN
barach)
4.9
2.8
5.0
4.1
1.159
1.981
1.694
1.120
4.1
2.7
3.5
4.9
5.5
5.5
5.579
2.580
2.590
4.144
1.502
1.694
059
1
Inne koła: strony 24 - 27
Opcje wspólne: strony 28 - 41
Osie wzmocnione: strona 23
Przygotowanie i dopasowania do oprzyrządowania tylnego: opcja 603 na tej stronie
- 11 -
5
35
15-11-2013
Notatki
Ceny netto w PLN
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
- 12 -
15-11-2013
Wozy asenizacyjne KOMFORT2
Ceny netto w PLN
Zbiornik spoczywa na przymocowanej ramie.
Kątowniki wzmacniające są ocynkowane i przyspawane na całej długoĞci.
WyposaĪenie standardowe do wszystkich wozów asenizacyjnych
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wykonanie ze specjalnej stali (55 kg)
Zbiornik ocynkowany dwustronnie
Wyprodukowano zgodnie z normami EN707 i CE/97/23
2 wskaĨniki półkuliste Ø 2’’
CiĞnieniowy zawór bezpieczeĔstwa Ø 6’’
Zawór przeciwprzelewowy (zabezpieczenie pompy)
Filtr samoczyszczący (30 l)
Manometr Ø 100 mm
Wałek Walterscheid z 6-ma wypustami
3 króüce: boczne - lewy i prawy oraz tylny lewy
4 m wĊĪa z PCV Ø 6’’ (inne wĊĪe - patrz str. 38)
Haki do mocowania wĊĪy z obu stron
Właz tylny Ø 600 mm
Zawór tylny hydrauliczny Ø 6’’ (jednokier.)
Złącza Perrot
Rozlewacz właĞciwy
OĞwietlenie wbudowane
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie specjalne do pojazdu KOMFORT2
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Rama uniwersalna ocynkowana (przygotowanie do oprzyrządowania tylnego), korek spustowy Ø 8’’ z otwieraniem szybkim (zbierak kamieni) pod
zbiornikiem
Przygotowanie pojedyncze do zasilnia osprzĊtu tylnego (1 wyjĞcie 8’’ - króciec)
Układ jezdny przykrĊcany regulowany (regulacja połoĪenia)
Hamulce hydrauliczne
Dyszel z resorem poprzecznym
Zaczep niski
ĝwiatła typu samochodowego z podwójną Īarówką
Symbol
(1)
(2)
(3)
(4)
PojemnoĞü całkowita (l)
Model
Pompa
WyposaĪenie specjalne do pojazdu KOMFORT2 TS
(podwójna oĞ)
✓
✓
Wózek JOSKIN Roll-Over z resorami parabolicznymi 1.350 mm od 10000
TS do 14000 TS i 1.600 mm do 16000 TS i 18000 TS
Ocynkowane błotniki z mocowaniem do wĊĪy zamiast haków
OĞ (osie): (mm) rozstaw osi (mm) szpilki
Hamulce
(mm)
Koła
Podpora
Zbiornik Ø
(mm)
Cena
PLN
0084
8400 S
8.590
z wbudowaniem
kół w opcji (4)
8.111
MEC 6500/M
ADR 100x2000-8S
350 x 90
400R22.5
podnoĞnik
1.600
52.960
0085
10000 S (3)
10.175
9.562
MEC 8000/M
ADR 130x2000-10S
406 x 120
400R22.5
hydr. (1)
1.700
64.820
0086
11000 S (3)
11.416
10.700
MEC 8000/M
ADR 150x2000-10S
420 x 180
400R22.5
hydr. (1)
1.800
69.020
0304
10000 TS
10.175
/
MEC 8000/M
ADR 2x90x1900-8S
350 x 60
400R22.5
hydr. (1)
1.700
80.470
0305
12000 TS
12.485
11.767
MEC 8000/M
ADR 2x100x2000-8S
350 x 60
400R22.5
hydr. (1)
1.800
85.540
0306
14000 TS
14.652
13.852
MEC 8000/M
ADR 2x100x2000-10S
400 x 80
400R22.5
hydr. (1)
1.900
95.310
0307
16000 TS (3)
16.580
15.780
MEC 8000/M
ADR 2x130x2000-10S
406 x 120
400R22.5
hydr. (1)
1.900
106.440
0308
18000 TS (3)
18.229
17.134
MEC 8000/M
ADR 2x150x2000-10S
420 x 180
400R22.5
hydr. (1)
2.000
118.860
standard
(2)
PodnoĞnik hydr. z zasilaniem bezpoĞrednim (tylny zawór standardowy (1-kierun.) i podnoĞnik hydr. na jednym dystrybutorze 2-kierun. z zaworem 3-droĪnym sterowanym rĊcznie).
Wzmocnienie osi wskazane do kół o Ø powyĪej 1.400 mm (patrz str. 23).
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
Wybraü opcjĊ 069 lub 675 str. 26 (głĊbokie osadzenie kół).
Opcje specjalne do KOMFORT2
059
Ocynkowane błotniki do osi pojedynczej
2.286
Dyszel: zawieszenie oleopneumatyczne (dwukier.) - 1 zbiornik azotu - zawieszenie pojazdu z
1447
4.816
ładunkiem (od 8400 S do 12000 TS)
Dyszel: zawieszenie oleopneumatyczne (dwukier.) zamiast dyszla resorowanego (2 zbiorniki azotu,
2240
6.482
zawieszenie pojazdu pustego i z ładunkiem) dostĊpne od 14.000 l
075 NiĪsza cena, jeĞli błotniki do pojazdu dwuosiowego zastąpiono hakami do mocowania wĊĪy - upust - 2.765
1720 Przygotowanie do szerokiej rampy (> 15 m)
2.842
Koła do wyboru: strony 24 - 27 - Opcje wspólne: strony 28 - 41 - Osie wzmocnione: strona 23
- 13 -
1447
15-11-2013
Wozy asenizacyjne COBRA
Ceny netto w PLN
Wóz asenizacyjny z wąską ramą dostosowany do duĪych kół (szer. 1.052 - 1.080 mm)
niskociĞnieniowych - minimalne wymiary - zbiornik o duĪej Ğrednicy
WyposaĪenie standardowe do wszystkich wozów asenizacyjnych
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wykonanie ze specjalnej stali (55 kg)
Zbiornik ocynkowany dwustronnie
Wyprodukowano zgodnie z normami EN707 i CE/97/23
2 wskaĨniki półkuliste Ø 2’’
CiĞnieniowy zawór bezpieczeĔstwa Ø 6’’
Zawór przeciwprzelewowy (zabezpieczenie pompy)
Filtr samoczyszczący (30 l)
Manometr Ø 100 mm
Wałek Walterscheid z 6-ma wypustami
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
3 króüce: boczne - lewy i prawy oraz tylny lewy
4 m wĊĪa z PCV Ø 6’’ (inne wĊĪe - patrz str. 38)
Haki do mocowania wĊĪy z obu stron
Właz tylny Ø 600 mm
Zawór tylny hydrauliczny Ø 6’’ (jednokier.)
Złącza Perrot
Rozlewacz właĞciwy
OĞwietlenie wbudowane
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
✓
✓
✓
✓
Zaczep niski
Wbudowanie kół z ocynkowanymi błotnikami
Pojazd o zwartej budowie
ĝwiatła typu samochodowego z podwójną Īarówką(pasują do Īarówek
LED)
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie specjalne do modelu COBRA
✓
✓
✓
✓
Wąska rama uniwersalna (600 mm) Ğrutowana i pomalowana (przygotowanie do osprzĊtu tylnego), korek spustowy Ø 8’’ z otwieraniem szybkim
(zbierak kamieni) pod zbiornikiem
Przygotowanie pojedyncze do zasilnia osprzĊtu tylnego (1 wyjĞcie 8’’ - króciec)
Hamulce hydrauliczne
Dyszel resorowany podłuĪny (regulowany)
Symbol
0037
0038
0039
0043
(1)
(2)
Model
9000 ES (2)
10000 ES (2)
11500 ES (2)
13000 ES (2)
PojemnoĞü
całkowita (l)
8.668
9.899
11.200
12.534
Pompa
MEC 8000/D
MEC 8000/D
MEC 8000/D
MEC 8000/D
OĞ (osie): (mm) rozstaw osi (mm) - szpilki
ADR 130x2000-10S
ADR 130x2000-10S
ADR 150x1950-10S
ADR 150x1950-10S
Hamulce
(mm)
406 x 120
406 x 120
420 x 180
420 x 180
Koła
Podpora
400R22.5
400R22.5
400R22.5
400R22.5
hydr. (1)
hydr. (1)
hydr. (1)
hydr. (1)
Zbiornik
Ø (mm)
1.800
1.800
1.900
2.000
Cena
PLN
74.760
79.840
84.530
93.210
PodnoĞnik hydr. z zasilaniem bezpoĞrednim (tylny zawór standardowy (1-kierun.) i podnoĞnik hydr. na jednym dystrybutorze 2-kierun. z zaworem 3-droĪnym sterowanym rĊcznie).
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
Koła - specjalne do modelu COBRA (dopłata za parĊ kół innych niĪ 400R22.5)
SymTyp
bol
2211
850/50R30.5 (Trelleborg) 182 D
2092 850/50R30.5 Cargo (Michelin) 182 D
2649
850/50-30.5 (BKT) 186 A8
395
66-4300 LR 25 Radial 12 PR 165 A8
2220 850/50-30.5 18 PR LSM (Alliance) 193 A8
1933 850/50R30.5 (Vredestein) TRAC 182 D
2209
800/60R32 (Alliance) 184 D
267
1050/5 R32 (Michelin) 178 A8
3500
1050/50R32 (BKT) 184 A8
3519
900/60R32 (Alliance)
2417
1050/50R32 (Alliance) 180 A8
Profil
Twin Radial
TL Cargo XBIB
648
TL RUSS STG
A328
Flotation TRAC
TL 390
MEGA XBIB/T2
Agrimax Teris
376
375
ZdjĊcie
(str. 13 i 15)
8
4
5
29
5
16
14
30
15
14
35
JakoĞü
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe
nowe
nowe BP
Wymiary (mm)
Nacisk max na Max. ciĞnienie
WysokoĞü SzerokoĞü koło przy 40 km/h (w barach)
1.625
850
6.875 / 11.500
2.0 / 4.0
1.650
850
8.190 / 11.628
2.0 / 4.0
1.650
850
11.400
3.0
1.650
1.052
5.150
2.1
1.670
850
9.590 / 11.500
2.2 / 3.0
1.675
870
6.750 / 11.550
2.0 / 4.0
1.800
794
5.300 / 12.240
1.0 / 4.0
1.863
1.080
6.300 / 7.500
1.6 / 2.4
1.893
1.059
9.000
3.2
1.898
865
7.100
2.4
1.906
1.030
8.000
2.2
Cena
PLN
21.530
27.790
16.125
25.690
19.670
24.750
21.630
52.500
38.290
32.800
40.150
Inne koła: patrz str. 26
Opcje specjalne do modelu COBRA
1413
062
Dyszel: zawieszenie oleopneumatyczne (dwukier.) - włącznie z typem ‘‘V1000’’ zamiast dyszla
resorowanego (1 zbiornik azotu - zawieszenie pojazdu z ładunkiem)
Rama ocynkowana zamiast malowanej do COBRA
8.645
1.757
1413
Opcje wspólne: strony 28 - 41; Osie wzmocnione: strona 23
- 14 -
15-11-2013
Wozy asenizacyjne TETRAX2
Ceny netto w PLN
Pojazd na 4 kołach w jedenj osi, o bardzo zwartej budowie umoĪliwiającej
optymalne rozłoĪenie mas ograniczające ubijanie powierzchni łąki
WyposaĪenie standardowe do wszystkich wozów asenizacyjnych
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wykonanie ze specjalnej stali (55 kg)
Zbiornik ocynkowany dwustronnie
Wyprodukowano zgodnie z normami EN707 i CE/97/23
2 wskaĨniki półkuliste Ø 2’’
CiĞnieniowy zawór bezpieczeĔstwa Ø 6’’
Zawór przeciw przelewaniu (zabezpieczenie pompy)
Filtr samoczyszczący (30 l)
Manometr Ø 100 mm
Wałek Walterscheid z 6-ma wypustami
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
2 króüce boczne: lewy i prawy
4 m wĊĪa z PCV Ø 6’’ (inne wĊĪe - patrz str. 38)
Haki do mocowania wĊĪy z obu stron
Zawór tylny hydrauliczny Ø 6’’
Rozlewacz właĞciwy
Złącza Perrot
OĞwietlenie wbudowane
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
✓
OpróĪnianie w górnej czĊĞci zbiornika zawierające wąĪ zanurzany i zawór
Ø 6’’ (dwukier.)
Korek spustowy Ø 8’’ z szybkim otwieraniem (zbierak kamieni), pod zbiornikiem
Przygotowanie do zintegrowanego podnoĞnika
Pojazd o zwartej budowie
Zaczep niski
Podwójne Ğwiatła typu samochodowego (pasują do Īarówek LED)
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie specjalne do modelu TETRAX2
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
2 równoległe osie obrotowe umoĪliwiające montaĪ 4 kół w celu rozłoĪenia
obciąĪenia na całą szerokoĞü pojazdu
Hamulce hydrauliczne
Dyszel z resorem poprzecznym
Zaczep niski
GłĊbokie osadzenie kół z ocynkowanymi błotnikami
Scentralizowane smarowanie osi
Właz Ø 600 mm na prawym boku zbiornika
Symbol
4949
4950
4951
(1)
(2)
(3)
(4)
Model
10700 S
13000 S
14000 S
PojemnoĞü
całkowita (l)
10.750
12.900
14.000
Pompa (2)
MEC 8000/D
MEC 8000/D
MEC 8000/D
✓
✓
✓
✓
✓
OĞ (osie): (mm) rozstaw (mm) - szpilki
ADR 2x130x790-10S
ADR 2x130x790-10S
ADR 2x130x790-10S
Hamulce
(mm)
406 x 120
406 x 120
406 x 120
Koła
Podpora
bez kół (3)
bez kół (3)
bez kół (3)
hydr. (4)
hydr. (4)
hydr. (4)
Zbiornik
Ø (mm)
2.000
2.100
2.100
Cena
PLN
91.910
105.280
113.510
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
Pompy próĪniowe JUROP DL niedostĊpne.
Koła 650/65R38 (nowe lub uĪywane) dostarcza diler na swój koszt przed rozpoczĊciem produkcji maszyny. Wbudowanie do kół 650/65R42 (moĪliwy montaĪ kół 650/65R38).
PodnoĞnik hydr. z zasilaniem bezpoĞrednim (tylny zawór standardowy (jednokierun.) i podnoĞnik hydr. na jednym dystrybutorze dwukierun. z zaworem 3-droĪnym
sterowanym rĊcznie).
Koła specjalne do TETRAX2 (dopłata do pary kół)
Symbol
3517
NEW 3396
NEW 3397
3531
Typ
ZdjĊcia (strony 13 i 15)
550
40
RT 627 TL
27
RT 627 TL
27
550
40
Profil
650/65R38 (Alliance) 176 A8
650/65R38 (BKT) 163 D / 166 A8
650/65R42 (BKT) 165 D / 168 A8
650/65R42 (Alliance) 176 A8
JakoĞü
nowe BP
nowe
nowe
nowe BP
Wymiary (mm)
Max nacisk na
Max. ciĞnienie (bary)
WysokoĞü SzerokoĞü koło przy 40 km/h
1.814
645
6.875 / 11.500
2.0 / 4.0
1.811
645
5.300
2.4
1.913
645
5.600
2.4
1.915
638
7.100
3.2
Cena
PLN
24.610
17.570
19.640
23.590
Opcje specjalne do modelu TETRAX2
003 Zderzak boczny i tylny (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
1526 ĝwiatła boczne z Īarówkami LED (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
Dyszel: zawieszenie oleopneumatyczne (dwukier.) zamiast dyszla resorowanego (2 zbiorniki azotu,
2240
zawieszenie pojazdu pustego i z ładunkiem) dostĊpne od 13.000 l
Turbo 6’’ podłączone do kołnierza u dołu zbiornika zamiast zanurzanego wĊĪa (standard), w tym 1
3281
zawór regulacyjny u góry turbo, 1 wąĪ przechodzący przez zbiornik od góry do dołu
1.733
1.155
6.482
9.639
Maszyna niehomologowana we wszystkich krajach
Opcje wspólne: strony 28 - 41
OsprzĊt tylny dostĊpny na zamówienie: proszĊ siĊ z nami skontaktowaü
- 15 -
1413
NEW
15-11-2013
Wozy asenizacyjne DELTA2
Ceny netto w PLN
Pojazd ze strukturą samonoĞną dostosowany do pracy z pompą przepływową Ğlimakową
WyposaĪenie standardowe do wszystkich wozów asenizacyjnych
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wykonanie ze specjalnej stali (55 kg)
Zbiornik ocynkowany dwustronnie
Wyprodukowano zgodnie z normami EN707 i CE/97/23
2 wskaĨniki półkuliste Ø 2’’
2 króüce boczne Ø 6’’ - lewy i prawy
4 m wĊĪa z PCV Ø 6’’ (inne wĊĪe - patrz str. 38)
Haki do mocowania wĊĪy z obu stron
Zawór tylny hydrauliczny - kilka pozycji Ø 6’’ (dwukier.)
Złącza Perrot
Rozlewacz właĞciwy
Wbudowane oĞwietlenie
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie specjalne do modelu DELTA2
WyposaĪenie specjalne do pojazdu DELTA2 model S
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Hamulce hydrauliczne
Zaczep niski
Wałek Walterscheid o 6 wypustach, z zabezpieczeniem Ğrubowym
Pompa Ğlimakowa WANGEN W110 (3.000 l/min) (prĊdkoĞü maksymalna:
600 obr./min)
Przyspawane przygotowanie do zintegrowanego podnoĞnika do modelu DELTA2
Uszczelniony zawór sterowany rĊcznie (płytka ze stali nierdz.) miĊdzy zbiornikiem i pompą, tylny zawór 3-droĪny hydrauliczny (dwukier.) z ustawianiem
w kilku pozycjach
Odprowadzenie nadmiaru gnojowicy nad zbiorkiem (wąĪ odprowadzający
połączony ze zbiornikiem)
Właz rewizyjny Ø 360 mm
Górna pokrywa Ø 520 mm z otwieraniem rĊcznym
Symbol
Model
PojemnoĞü
teoretyczna (l)
Pompa
3277
4957
8400S
10500S
8.590
10.175
W110 (3.000 l/min)
W110 (3.000 l/min)
3278
3279
3280
3400
10500D
12500D
14500D
16000D
10.175
12.485
14.652
16 092
W110 (3.000 l/min)
W110 (3.000 l/min)
W110 (3.000 l/min)
W110 (3.000 l/min)
(1)
(2)
OĞ pojedyncza
WyposaĪenie specjalne do pojazdu DELTA2 model D
✓
✓
✓
✓
Resorowane zawieszenie tandemu
Rozstaw 1.350 mm
Osie stałe
Ocynkowane błotniki z mocowaniem do wĊĪy zamiast haków
Hamulce
OĞ (osie): (mm) (mm)
rozstaw (mm) - szpilki
Oĝ POJEDYNCZA
ADR 100x2000-8S
350 x 90
ADR 130x2000-10S
406 x 120
Oĝ PODWÓJNA
2 x ADR 90x1900-8S
350 x 60
2 x ADR 100x2000-8S
350 x 60
2 x ADR 100x2000-10S
400 x 80
2 x ADR 130x2000-10S 406 x 120
Koła
Ø max.
kół (mm) (1)
Podpora
Zbiornik
Ø (mm)
Cena
PLN
400R22.5
400R22.5
1.260
1.260
Lewar rĊczny
hydr. (2)
1.600
1.700
54.920
67.550
400R22.5
400R22.5
400R22.5
400R22.5
1.260
1.260
1.260
1.260
hydr. (2)
hydr. (2)
hydr. (2)
hydr. (2)
1.700
1.800
1.900
1.900
83.410
87.890
98.460
109.590
Do standardowe maszyny
Lewar hydrauliczny z zasilaniem bezpoĞrednim (połączony z zaworem tylnym (dwukier.) za poĞrednictwem sterowanego rĊcznie zaworu wyboru)
DostĊpne opcje
3381
059
3378
071
1476
3382
3379
3393
3413
3412
Model DELTA2 z osią pojedynczą: zawieszenie z resorami osi
Ocynkowane błotniki do pojazdu jednoosiowego
WiĊkszy rozstaw umoĪliwiający montaĪ kół o Ø od 1.261 do 1.450 mm
Zaczep wysoki zamiast niskiego
MontaĪ zderzaka tylnego
Pompa Ğlimakowa W120 (4.000 l/min) zamiast W110 (prĊdkoĞü max.: 600 obr./min)
Zawór do zmiany pompy ze sterowaniem pneumatycznym zamiast zaworu sterowanego rĊcznie - ze
skrzynka sterującą zmianą pompy z przodu beczki (mieszanie / pompowanie) (konieczny hamulec
pneumatyczny dwuobwodowy)
Automatyczne wyłączanie napełniania za pomocą elektrycznego urządzenia na pneumatycznym zaworze do zmiany pompy (miĊdzy skrzynią a zbiornikiem) obejmujące: 1 elektrozawór pneumatyczny,
1 pływakowy wskaĨnik poziomu i skrzynka sterująca w kabinie do otwierania zaworu (konieczny
zawór do zmiany pompy ze sterowaniem pneumatycznym)
Boczny zawór pneumatyczny zamiast sterowanego rĊcznie połączony na zatrzymywaniu automatycznym (konieczny zawór sterowany rĊcznie i opc. 3379)
Pokrywa 520 mm z otwieraniem hydraulicznym zamiast mechanicznego
4.106
2.286
1.428
0
970
1.467
1.694
2.485
984
714
Koła: strony 24 - 27; Opcje wspólne: strony 22 - 35 - 38 i do str. 40; Opcje pomp: dostĊpne wyłącznie z pompa
Ğlimakową W110 i W120; Osie wzmocnione: str. 23; DostĊpny osprzĊt tylny: rampy wielodyszowe, rampy o
szerokoĞci do 9 m, aplikatory Multi-ACTION do 4,30 m
- 16 -
NEW
15-11-2013
Wozy asenizacyjne VOLUMETRA
Ceny netto w PLN
Pojazd dostosowany specjalnie do pracy z pompą przepływową i z osprzĊtem tylnym
WyposaĪenie standardowe do wszystkich wozów asenizacyjnych
✓
✓
✓
Wykonanie ze specjalnej stali (55 kg)
Zbiornik ocynkowany dwustronnie
Wyprodukowano zgodnie z normami EN707 i CE/97/23
✓
✓
✓
Górna pokrywa Ø 520 mm z otwieraniem rĊcznym
Złącza Perrot
Rozlewacz właĞciwy
✓
✓
2 wskaĨniki półkuliste Ø 2’’
4 m wĊĪa z PCV Ø 6’’ (inne wĊĪe - patrz str. 38)
✓
✓
OĞwietlenie wbudowane
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
✓
✓
✓
✓
✓
Zasilanie bezpoĞrednie pompy, zbierak kamieni połączony
Tylny 3-droĪny zawór hydrauliczny (dwukier.) z regulacją o kilku pozycjach
2 krócice do pompowania Ø 6’’ (lewy i prawy)
PodłuĪny wskaĨnik poziomu z przodu zbiornika
Odprowadzenie nadmiaru gnojowicy nad zbiorkiem (wąĪ odprowadzający
połączony ze zbiornikiem)
Błotniki z mocowaniem do wĊĪy
Podwójne Ğwiatła typu samochodowego (pasują do Īarówek LED)
Przygotowanie do montaĪu podnoĞnika połączonego - 4 punkty
Przygotowanie do szerokiej rampy (> 15 m)
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie specjalne do modelu VOLUMETRA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Pneumatyczny układ hamulcowy
Zaczep niski z zawieszeniem z silentblokami
Hydro-Tandem: hydrauliczne zawieszenie osi
OĞ tylna nadąĪna z blokadą hydrauliczną (dwukier.)
(UWAGA: oĞ nadąĪna musi byü zablokowana przy prĊdkoĞci powyĪej
15 km/h)
Wałek Walterscheid o 6 wypustach, z zabezpieczeniem Ğrubowym
Króciec 8’’ u góry z przodu
Korek spustowy Ø 8’’ pod zbiornikiem
Pompa Ğlimakowa Wangen W120 (4.000 l/min przy 600 obr./min) (napĊd
540 obr./min)
Symbol
Model
PojemnoĞü
teoretyczna (l)
Pompa (1)
3410
3403
3404
16500 D
18500 D
20500 D
16.500
18.450
20.500
W120 (4.000 l/min)
W120 (4.000 l/min)
W120 (4.000 l/min)
(1)
(2)
✓
✓
✓
✓
Hamulce
OĞ (osie): (mm) (mm)
rozstaw (mm) - szpilki
Oĝ PODWÓJNA
ADR 130x2100-10S
406 x 120
ADR 150x2100-10S
420 x 180
ADR 150x2100-10S
420 x 180
Koła
Max. Ø
kół (mm)
Podpora
Zbiornik
Ø mm
Cena
PLN
400R22.5
400R22.5
400R22.5
1.670
1.670
1.670
hydr. (2)
hydr. (2)
hydr. (2)
1.900
2.000
2.100
142.280
156.980
165.380
DostĊpne wyłącznie ze Ğlimakową pompą przepływową i pompą Vogelsang
Lewar hydrauliczny z zasilaniem bezpoĞrednim (połączony z zaworem tylnym (dwukier.) za poĞrednictwem sterowanego rĊcznie zaworu wyboru)
DostĊpne opcje
3406
3407
3408
3135
3412
Pompa Ğlimakowa W130 (5.000 l/min przy 600 obr./min) zamiast W120 (przewidzianej do układu
7.329
pompowania Ø 8’’)
Pompa Ğlimakowa W140 (6.700 l/min przy 600 obr./min) zamiast W120 (przewidzianej do układu
17.493
pompowania Ø 8’’)
Pompa Ğlimakowa W145 (8.700 l/min przy 600 obr./min) zamiast W120 (przewidzianej do układu
30.000
pompowania Ø 8’’)
- 4.998
Upust za zbiornik transportowy (usuniĊcie przygotowania do szerokich ramp i podnoĞnika)
Pokrywa 520 mm z otwieraniem hydraulicznym zamiast mechanicznego
714
- 17 -
15-11-2013
Wozy asenizacyjne QUADRA
Ceny netto w PLN
Maszyny dla firm usługowych, przeznaczone do kaĪdego typu oprzyrządowania tylnego, z krótkim zbiornikiem o duĪej Ğrednicy
WyposaĪenie standardowe do wszystkich wozów asenizacyjnych
wyprodukowano zgodnie z normami EN707 i CE/97/23
2 wskaĨniki półkuliste Ø 2’’
CiĞnieniowy zawór bezpieczeĔstwa Ø 6’’
Zawór przeciwprzelewowy (zabezpieczenie pompy)
Filtr samoczyszczący (30 l)
✓
✓
✓
3 króüce: boczne - lewy i prawy oraz tylny lewy
4 m wĊĪa z PCV Ø 6’’ (inne wĊĪe - patrz str. 38)
Haki do mocowania wĊĪy z obu stron
✓
✓
✓
✓
Właz tylny Ø 600 mm
Zawór tylny hydrauliczny Ø 6’’ (jednokier.)
Złącza Perrot
Rozlewacz właĞciwy
Manometr Ø 100 mm
Wałek Walterscheid z 6-ma wypustami
✓
✓
OĞwietlenie wbudowane
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
✓
✓
✓
✓
✓
Hamulce pneumatyczne
Dyszel regulowany z resorem poprzecznym
Zaczep niski
Błotniki ocynkowane z mocowaniem do wĊĪy zamiast haków
ĝwiatła typu samochodowego z podwójną Īarówką(pasują do Īarówek
LED)
Przygotowanie do szerokiej rampy (> 15 m)
✓
✓
Wykonanie ze specjalnej stali (55 kg)
Zbiornik ocynkowany dwustronnie
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie specjalne do modelu QUADRA
✓
✓
✓
✓
Rama uniwersalna Ğrutowana i malowana (z wbudowanym przygotowaniem
do podnoĞnika), korek spustowy Ø 8’’ z otwieraniem szybkim (zbierak
kamieni) pod zbiornikiem
Przygotowanie do podwójnego zasilania osprzĊtu tylnego (2 wyjĞcia z
króücami 8’’)
Hydro-Tandem: zawieszenie hydrauliczne osi z rozstawem 1.550 mm
OĞ tylna nadąĪna z blokadą hydr. (dwukier.) i 2 amortyzatorami
(UWAGA: oĞ nadąĪna musi byü zablokowana przy prĊdkoĞci powyĪej
15 km/h)
Symbol
Model
0031 16000 TS (1)
0041 18000 TS (1)
0042 20000 TS (1)
(1)
(2)
✓
PojemnoĞü całkowita (l)
OĞ (osie): (mm)
Pompa
- rozstaw osi
z wbudowaniem
standard
(mm) - szpilki
kół w opcji (2)
16.580
15.780
MEC 8000/D ADR 2x130x2100-10S
18.229
17.134
MEC 8000/D ADR 2x150x2100-10S
20.110
19.000
MEC 8000/D ADR 2x150x2100-10S
Hamulce
(mm)
Koła
Podpora
406 x 120 400R22.5 Podpora hydrau420 x 180 400R22.5 liczna zasilanie z
420 x 180 400R22.5 ciągnika (dwukier.)
Zbiornik Ø
(mm)
Cena
PLN
1.900
2.000
2.100
134.750
149.450
157.780
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
Wybraü opcjĊ 675 ze str. 26 (głĊbokie osadzenie kół).
Opcje specjalne do pojazdu QUADRA
715
1841
316
1356
1393
1473
305
064
OĞ skrĊtna wymuszająca z widełkowym uchwytem sprzĊgu - z zaczepem szybkim do ciągnika
i centralą regulacyjną zawierającą: 2 zbiorniki azotu, zbiornik oleju, pompĊ rĊczną i manometr - 6.745
zamiast nadąĪnej
725
Oczko pociągowe kuliste Ø 50 mm na drąĪku sprzĊgu osi skrĊtnej
Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych
- 2.650
1.379
Hamulce hydrauliczno - pneumatyczne zamiast pneumatycznych - cena za oĞ
Dyszel: zawieszenie oleopneumatyczne (dwukier.) z ramą i dyszlem standardowym (2 zbiorniki
4.638
azotu - zawieszenie pojazdu z ładunkien i bez)
Dyszel: zawieszenie oleopneumatyczne (dwukier.) z inną ramą i dyszlem typu ‘‘V1000’’ (2 zbiorniki
7.910
azotu - zawieszenie pojazdu z ładunkiem i bez)
9.160
Przeniesienie ciĊĪaru na podwójnym przegubie (konieczna opcja 1393 lub 1473)
Rama ocynkowana zamiast pomalowanej - do QUADRA
3.791
Koła do wyboru: strony 24 - 27; Opcje wspólne: strony 28 - 41; Osie wzmocnione: strona 23
- 18 -
715
305
1473
15-11-2013
Wozy asenizacyjne X-TREM
Ceny netto w PLN
Maszyny dla firm usługowych dostosowane do duĪych kół z wąską ramą (760 mm)
WyposaĪenie standardowe do wszystkich wozów asenizacyjnych
✓
✓
✓
Wykonanie ze specjalnej stali (55 kg)
Zbiornik ocynkowany dwustronnie
Wyprodukowano zgodnie z normami EN707 i CE/97/23
✓
✓
✓
3 króüce: boczne - lewy i prawy oraz tylny lewy
4 m wĊĪa z PCV Ø 6’’ (inne wĊĪe - patrz str. 38)
Haki do mocowania wĊĪy z obu stron
✓
✓
✓
2 wskaĨniki półkuliste Ø 2’’
CiĞnieniowy zawór bezpieczeĔstwa Ø 6’’
Zawór przeciw przelewaniu (zabezpieczenie pompy)
✓
✓
✓
Filtr samoczyszczący (30 l)
Manometr Ø 100 mm
Wałek Walterscheid z 6-ma wypustami
✓
✓
✓
✓
Właz tylny Ø 600 mm
Zawór tylny hydrauliczny Ø 6’’ (jednokier.)
Złącza Perrot
Rozlewacz właĞciwy
✓
✓
Wbudowane oĞwietlenie
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
✓
✓
✓
Błotniki ocynkowane z mocowaniem do wĊĪy zamiast haków
Podwójne Ğwiatła samochodowe (pasują do Īarówek LED)
Zaczep niski
✓
✓
Od 12500 do 14500 TS: dyszel z resorem poprzecznym
Od 15000 do 20500 TS: dyszel oleopneumatyczny (2 zbiorniki azotu zawieszenie pojazdu z ładunkiem i pustego) - moĪliwoĞü regulacji nachylenia zbiornika (dwukier.)
✓
✓
Wbudowanie kół (oprócz modelu 12500 i 14500)
Przygotowanie do szerokiej rampy (> 15 m) (oprócz modelu 12500 i 14500)
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie specjalne do modelu X-TREM
✓
Wąska rama uniwersalna (760 mm) pomalowana po Ğrutowaniu (przygotowanie do zintegrowanego podnoĞnika), korek spustowy Ø 8’’ z otwie-
✓
raniem szybkim (zbierak kamieni) pod zbiornikiem
Hydro-Tandem: hydrauliczne zawieszenie osi, rozstaw 1.700 mm do modeli 12500 - 14500 i 1.970 mm do 15500 - 20500
OĞ skrĊtna wymuszająca z widełkowym uchwytem sprzĊgu, w tym zaczep
✓
szybki do ciągnika i centrala regulacyjna do ustawiania liniowego obejmująca: 2 zbiorniki azotu, zbiornik oleju, pompĊ rĊczną i manometr
Hamulce pneumatyczne
✓
Symbol
PojemnoĞü
Wbu- teoretyczna
dowa(z wbudonie osi
waniem)
(l) (2)
Model
3490 12500 TS (1)
3491 14500 TS
(1)
/
12.485
Pompa
MEC 8000/D
Wymiary kół
max. (mm)
OĞ (osie): (mm) rozstaw (mm) szpilki
Hamulce
(mm)
ADR 2x130x2000-10S
406 x120
400R22.5 1.500
Koła
Ø
SzerokoĞü
800
/
14.652
MEC 8000/D
ADR 2x130x2000-10S
406 x120
400R22.5 1.500
800
2980 15500 TS (1)
TAK
15.260
MEC 8000/D
BPW 2x150x1950-10S
410 x 180 400R22.5 1.820
800
(1)
TAK
18.376
MEC 8000/D
BPW 2x150x1950-10S
410 x 180 400R22.5 1.820
800
2982 20500 TS (1)
TAK
20.390
MEC 8000/D
BPW 2x150x1950-10S
410 x 180 400R22.5 1.820
800
2981 18500 TS
(1)
(2)
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
Modele 12000 i 14000 TS bez wbudowania kół
Opcje specjalne do modelu X-TREM
1841
114
316
1356
305
725
Oczko pociągowe kuliste na drąĪku sprzĊgu osi skrĊtnej
2.401
Hamulec proporcjonalny do obciąĪenia na podwójnej osi z Hydro-Tandem
- 2.650
Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych
1.379
Hamulce hydrauliczno-pneumatyczne zamiast pneumatycznych - cena za oĞ
9.160
Przeniesienie ciĊĪaru na podwójnym przegubie
Kolor X-TREM ocynkowany zbiornik pomalowany w kolorze firmowej zieleni, rama pomalowana na
2284
14.595
szaro w odcieniu Ral 7012 a felgi w odcieniu silver
Koła do wyboru: strony 24 - 27 - Opcje wspólne: strony 28 - 41
- 19 -
Podpora
Podpora
hydrau
liczna
zasilanie
bezp.
z ciągnika
(dwukier.)
Zbiornik
Ø mm
Cena
PLN
1.800
148.930
1.900
154.280
1.900
184.280
2.100 200.970
2.100 217.630
15-11-2013
Wozy asenizacyjne EUROLINER
Ceny netto w PLN
Maszyny Tridem, dla firm usługowych, z krótkim zbiornikiem o duĪej Ğrednicy, dostosowane do pokonywania duĪych odległoĞci
WyposaĪenie standardowe do wszystkich wozów asenizacyjnych
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wykonanie ze specjalnej stali (55 kg)
Zbiornik ocynkowany dwustronnie
Wyprodukowano zgodnie z normami EN707 i CE/97/23
2 wskaĨniki półkuliste Ø 2’’
CiĞnieniowy zawór bezpieczeĔstwa Ø 6’’
Zawór przeciwprzelewowy (zabezpieczenie pompy)
Filtr samoczyszczący
Manometr Ø 100 mm
Wałek Walterscheid z 6-ma wypustami
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
3 króüce: boczne - lewy i prawy oraz tylny lewy
4 m wĊĪa z PCV Ø 6’’ (inne wĊĪe - patrz str. 38)
Haki do mocowania wĊĪy z obu stron
Właz tylny Ø 600 mm
Zawór tylny hydrauliczny Ø 6’’ (jednokier.)
Złącza Perrot
Rozlewacz właĞciwy
OĞwietlenie wbudowane
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
✓
✓
✓
Zaczep niski
Hamulce pneumatyczne
Dyszel oleopneumatyczny (2 zbiorniki azotu do zawieszenia) - moĪliwoĞü
regulacji nachylenia zbiornika (dwukier.)
Ocynkowane błotniki z mocowaniem do wĊĪy i osłonami termoplastycznymi zamiast haków
Hydrauliczne sterowanie pompą (dwukier.)
Filtr samoczyszczący 60 l (zamiast 30 l)
Podwójne Ğwiatła typu samochodowego (pasują do Īarówek LED)
Przygotowanie do szerokiej rampy (> 15 m)
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie specjalne do modelu EUROLINER
✓
✓
✓
✓
✓
Rama uniwersalna, Ğrutowana i pomalowana z przygotowaniem do
osprzĊtu tylnego, korek spustowy Ø 8’’ z otwieraniem szybkim (zbierak
kamieni) pod zbiornikiem
Przygotowanie do podwójnego zasilania osprzĊtu tylnego (2 wyjĞcia z
króücami 8’’)
Hydro-Tridem: zawieszenie hydrauliczne (jednokier. + powrót wolny) z podwójnym układem niezaleĪnym (ugiĊcie 25 cm) - w tym automatyczny powrót do poziomu
2 osie skrĊtne wymuszające (pierwsza i ostatnia)
PodnoĞnik osi przedniej (dwukier.)
Symbol
Model
PojemnoĞü
całkowita (l)
Pompa
✓
✓
✓
✓
✓
OĞ (osie): (mm) rozstaw (mm) - szpilki
Hamulce
(mm)
Koła
Podpora
Ø zbiornika (mm)
Cena
PLN
198.560
0032
16000 TRS
16.580
MEC 8000/D
ADR 3x130x2100-10S
406 x 120
400R22.5
Podpora
1.900
0033
18000 TRS
18.229
MEC 8000/D
ADR 3x130x2100-10S
406 x 120
400R22.5
hydrauliczna
2.000
207.590
0034
20000 TRS
20.110
MEC 8000/D
ADR 3x130x2100-10S
406 x 120
400R22.5
(dwukier.)
2.100
214.380
0035
22500 TRS
22.450
MEC 8000/D
ADR 3x150x2100-10S
420 x 180
400R22.5
zasilana
2.100
232.820
0036 **
24000 TRS
24.350
MEC 8000/D
ADR 3x150x2100-10S
420 x 180
400R22.5
bezpoĞr. z
2.100
248.220
0074 **
26000 TRS
25.500
MEC 8000/D
ADR 3x150x2100-10S
420 x 180
400R22.5
ciągnika
2.100
262.750
** Uwaga na przepisy obowiązujące w danym kraju
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
Opcje specjalne do EUROLINER
1841 Oczko pociągowe kuliste Ø 50 mm na drąĪku sprzĊgu osi skrĊtnej
725
096
Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych do Tridem
- 1.848
114
Hamulce proporcjonalne do obciąĪenia na Hydro-Tridem (konieczne hamulce pneumatyczne)
2.401
1356 Hamulce hydrauliczno - pneumatyczne zamiast pneumatycznych - cena za oĞ
1.379
305
9.160
Przeniesienie ciĊĪaru na podwójnym przegubie
1775 Rozstaw osi 1.820 mm zamiast 1.550 mm z Hydro-Tridem (wiĊkszy dop.ciĊĪar całkowity)
0
2539 Rama X-TREM (760 mm) tridem do modelu EUROLINER
12.033
2540 WgłĊbienia w zbiornku do duĪych kół z ramą X-TREM (konieczna opc. 2539)
11.295
2284 Kolor X-TREM, ocynkowany zbiornik pomalowany na zieleĔ firmową, rama pomalowana na szaro 14.595
w odcieniu Ral 7012, a felgi w odcieniu silver
3134 ZwiĊkszenie Ø zbiornika: 2.200 mm zamiast 2.100 mm
2.321
3135 Upust za zbiornik transportowy (bez przygotowania do szerokiej rampy (> 15 m) i do podnoĞ - 4.998
nika)
Koła do wyboru: strony 24 - 27; Opcje wspólne: strony 28 - 41; Osie wzmocnione: strona 23
- 20 -
15-11-2013
Wozy asenizacyjne TETRALINER
Ceny netto w PLN
Maszyny transportowe Tridem do pokonywania duĪych odległoĞci
WyposaĪenie standardowe do wszystkich wozów asenizacyjnych
✓
✓
Wykonanie ze specjalnej stali (55 kg)
Zbiornik ocynkowany dwustronnie
✓
✓
✓
✓
✓
Wyprodukowano zgodnie z normami EN707 i CE/97/23
2 wskaĨniki półkuliste Ø 2’’
CiĞnieniowy zawór bezpieczeĔstwa Ø 6’’
Zawór przeciw przelewaniu (zabezpieczenie pompy)
Filtr samoczyszczący
✓
✓
Manometr Ø 100 mm
Wałek Walterscheid z 6-ma wypustami
✓
✓
✓
2 króüce boczne - lewy i prawy
4 m wĊĪa z PCV Ø 6’’ (inne wĊĪe - patrz str. 38)
Haki do mocowania wĊĪy z obu stron
✓
✓
✓
✓
✓
Właz tylny Ø 600 mm
Zawór tylny hydrauliczny Ø 6’’ (jednokier.)
Złącza Perrot
Rozlewacz właĞciwy
OĞwietlenie wbudowane
✓
Koła 400R22.5
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie specjalne do TETRALINER
✓
Korek spustowy Ø 8’’ z otwieraniem szybkim (zbierak kamieni) pod
zbiornikiem
✓
✓
Kliny i hamulec postojowy
Błotnik przedni z ocynkowanej stali
✓
✓
✓
✓
OĞ przednia na obrotnicy i 2 osie tylne stałe
Zawieszenie resorowane osi tylnych (1.350 mm)
Pneumatyczny układ hamulcowy
Resor utrzymujący dyszel w górze
✓
✓
✓
✓
Błotnik tylny z ocynkowanej stali z mocowaniem do wĊĪy zamiast haków
Hydrauliczne sterowanie pompą (dwukier.)
Filtr samoczyszczący 60 l (zamiast 30 l)
Podwójne Ğwiatła typu samochodowego (pasują do Īarówek LED)
OĞ (osie): (mm) rozstaw kół (mm) - szpilki
Hamulce
(mm)
Koła
Max. Ø kół
(mm)
Ø zbiornika
(mm)
Cena
PLN
MEC 8000/D
ADR 3x130x1950-10S
406 x 120
400R22.5
1.244
1.900
139.970
MEC 8000/D
ADR 3x150x1950-10S
420 x 180
400R22.5
1.244
1.900
151.730
ADR 3x150x1950-10S
420 x 180
400R22.5
1.244
2.000
159.950
Symbol
Model
PojemnoĞü
teoretyczna (l)
4952
18000 T
18.000
4953
21000 T
21.000
4954
23500 T
23.500
MEC 8000/D
Pompa
* Uwaga na przepisy obowiązujące w danym kraju.
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
- 21 -
15-11-2013
Notatki
Ceny netto w PLN
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
- 22 -
OĞ(ie) standardowa(e) + moĪliwe wzmocnienia (wozy asenizacyjne + CARGO)
Osie
Osie BPW 150 mm - 10S
z hamulcami drogowymi
410 x 180 mm
Osie ADR wzmocnione
OĞ(ie) ADR standardowa(e)
15-11-2013
Ceny netto w PLN
Hamulce
(mm)
Osie
Hamulce
(mm)
Symbol
Cena PLN
Symbol
Cena PLN
WOZY ASENIZACYJNE
Modele jednoosiowe (ceny na pojazd)
6000
90x1900-8S
350 x 60
100x2000-10S
400 x 80
1188
2.359
/
/
7000
90x1900-8S
350 x 90
100x2000-10S
400 x 80
1180
1.596
/
/
8400
100x2000-8S
350 x 90
100x2000-10S
400 x 80
1182
1.397
/
/
9000
130x2000-10S
406 x 120
150x2000-10S
420 x 180
2464
893
/
/
10000
130x2000-10S
406 x 120
150x2000-10S
420 x 180
2464
893
1143
1.785
11000
150x2000-10S
420 x 180
/
/
/
/
1144
903
11500 / 13000
150x1950-10S
420 x 180
/
/
/
/
1144
903
Modele dwuosiowe z osiami stałymi (ceny na pojazd)
8400
2x90x1900-8S
350 x 60
2x100x2000-10S
400 x 80
1174
4.715
/
/
10000
2x90x1900-8S
350 x 60
2x100x2000-10S
400 x 80
1174
4.715
/
/
12000
2x100x2000-8S
350 x 60
2x100x2000-10S
400 x 80
1183
4.218
1146
10.717
14000
2x100x2000-10S
400 x 80
2x130x2000-10S
406 x 120
1175
2.923
1148
6.500
16000
2x130x2000-10S
406 x 120
2x150x2000-10S
420 x 180
2465
1.775
1150
3.570
18000
2x150x2000-10S
420 x 180
/
/
/
/
/
/
1177
3.899
/
/
1177
3.899
/
/
1184
3.588
1152
17.451
Modele dwuosiowe z osią nadąĪną lub skrĊtną (ceny na pojazd)
90x2000-8S
350 x 60
100x2000-10S
400 x 80
110x2000-8S
350 x 60
130x2000-10S
400 x 80
90x2000-8S
350 x 60
100x2000-10S
400 x 80
110x2000-8S
350 x 60
130x2000-10S
400 x 80
100x2000-8S
350 x 60
100x2000-10S
400 x 80
110x2000-8S
350 x 60
130x2000-10S
400 x 80
100x2000-10S
400 x 80
2x130x2100-10S
406 x 120
1178
2.440
1154
13.493
130x2000-10S
400 x 80
16000
2x130x2100-10S
406 x 120
2x150x2100-10S
420 x 180
1173
3.325
1156
11.050
18000
2x150x2100-10S
420 x 180
/
/
/
/
1159
7.669
20000
2x150x2100-10S
420 x 180
/
/
/
/
1159
7.669
8400
10000
12000
14000
NEW Model tridem (TETRALINER) (ceny na pojazd)
18000 - 21000
3x130x1950-10S
406 x 120
3x150x1950-10S
420 x 180
3479
2.702
3477
5.355
23500
3x150x1950-10S
420 x 180
/
/
/
/
3478
2.664
Model tridem (EUROLINER) (ceny na pojazd)
16000 - 20000
3x130x2100-10S
406 x 120
3x150x2100-10S
420 x 180
2466
4.018
1171
15.180
22500 - 26000
3x150x2100-10S
420 x 180
/
/
/
/
1172
11.015
CARGO (ceny na pojazd)
TSM (6.6)
2x150x2100-10S
420 x 180
/
/
/
/
1159
7.669
TRM (6.6 / 7.5)
3x150x2100-10S
420 x 180
/
/
/
/
1172
11.015
Cargo-LIFT (ceny na pojazd)
TSM 20
2x150x2100-10S
420 x 180
/
/
/
/
1162
2.090
TRM 30
3x150x2100-10G
420 x 180
/
/
/
/
1172
11.015
- 23 -
15-11-2013
Dopłata za parĊ kół innych niĪ 400R22.5
Symbol
NEW
NEW
NEW
NEW
Typ
Profil
Nr
zdjĊcia
253
206
207
2003
3528
2055
2045
2051
2056
299
3527
228
2009
2093
3394
2204
1934
2082
2048
2212
Ceny netto w PLN
Nacisk max. Max. ciĞna koło przy nienie (w
Szerok. 40 km/h (kg) barach)
390
5.400
5.5
425
5.000
5.0
477
5.600
5.5
448
6.000 / 7.600 3.0 / 4.0
611
6.000
4.0
625
4.190 / 5.950 2.0 / 4.0
550
5.450
2.8
550
5.450
2.8
600
5.800
2.6
647
4.750 / 5.450 2.0 / 2.5
650
7.700
4.0
550
5.300
3.0
550
4.020 / 6.710 2.0 / 4.0
550
3.930 / 6.290 2.0 / 4.0
543
6.300
4.0
564
6.300
4.0
600
4.600 / 6.890 2.0 / 4.0
546
5.735
4.0
570
4.430 / 6.290 2.0 / 4.0
555
6.300
4.0
Wymiary (mm)
JakoĞü
Wysok.
400R22.5 160 F
TL Flotagrip
1
nalewane
16.5R22.5 (425/65R22.5)
TL 404
1
nalewane
18R22.5 (445/65R22.5)
TL XS
2
nalewane
445/65R22.5 168 G (Michelin)
XZL
3
nowe BP
600/50R22.5 (BKT) 159 D / 170 A8
FL 630
11
nowe
600/50R22.5 Cargo 159 D (Michelin)
TL Cargo XBIB
4
nowe BP
550/60-22.5 16 PR Flot 648 (BKT)
TL 648
5
nowe BP
550/60-22.5 16 PR (BKT)
V-Line
5
nowe BP
600/55-22.5 16 PR (BKT)
TL 648
5
nowe BP
650/50R22.5 (Vredestein) 157 D
TL Flot Pro
6
nowe BP
650/55R22.5 16 PR (Alliance)
A 380
7
nowe BP
550/60-22.5 16 PR (Alliance) 166 A8
TL I 328
5
nowe BP
560/60R22.5 (Alliance) 161 E
TL I 380
7
nowe BP
560/60R22.5 (Trelleborg) 161 D
TL Twin Radial
8
nowe BP
560/60R22.5 (Alliance) 161 D
885
45
nowe
560/60R22.5 (Nokian) 161 D
Country King
9
nowe BP
600/55R22.5 (Alliance) 162 E
TL I 380
7
nowe BP
560/60R22.5 (Mitas) 161 D
TL AR-02
10
nowe BP
560/60R22.5 Cargo (Michelin) 161 D
TL Cargo XBIB
4
nowe BP
560/60R22.5 (BKT) 161 D
FL 630
11
nowe BP
Resory wózka 1.600 mm zamiast 1.350 mm (KONIECZNE do kół Ø 1.260 - 1.405 mm)
804 - oprócz 5.000 - 8.400 l: 1.500 mm
Opcja 804 niezbĊdna (przy wózku) dla kół poniĪej
227
1300x530x533
TT Blok BN
12
nowe
2094
580/65R22.5 (Trelleborg) 159 D
TL Twin Radial
8
nowe BP
883
600/55-26.5 16 PR (Alliance) 170 A8
TL I 328
5
nowe BP
1945
600/55R26.5 (BKT) 176 A8
FL 630
11
nowe BP
2681
600/55-26.5 (Altura)
648
5
nowe BP
249
700/50-26.5 16 PR (Alliance) 174 A8
TL I 328
5
nowe BP
3520
600/55R26.5 (Mitas) 165 D
Agriterra 02
10
nowe BP
2057
600/55-26.5 16 PR (BKT)
TL 648
5
nowe BP
2012 620/55R26.5 (Vredestein) 174 A8 / 166 D
TL Flot Pro
6
nowe BP
2059
700/50-26.5 16 PR (BKT)
TL 648
5
nowe BP
2013
710/50R26.5 (Vredestein) 169 D
TL Flot Pro
6
nowe BP
* 2060
800/45R26.5 (Vredestein) 172 D
TL Flot Pro
6
nowe BP
2207
600/55R26.5 (Trelleborg)
Twin Radial
8
nowe BP
2019
600/55R26.5 Cargo (Michelin) 165 D
TL Cargo XBIB
4
nowe BP
2011
600/65R23 184 A8
Flotagrip
13
nalewane
2218
600/55R26.5 (Alliance) 165 E
TL 380
7
nowe BP
2018
750/45R26.5 (Alliance) 170 E
TL I 380
7
nowe BP
3516
800/45-26.5 16 PR (BKT)
648
5
nowe BP
2409
710/50R26.5 (Trelleborg) 170 D
Twin Radial
8
nowe BP
236
24R20.5 (Michelin) 176 F **
TL XS
2
nowe BP
396
650/55R26.5 (Alliance) 167 E
TL 380
7
nowe BP
3530
24R20.5 (Techking)
Dragon King E7
2
nowe
2062
710/50R26.5 Cargo (Michelin) 170 D
TL Cargo XBIB
4
nowe BP
2411
710/50R26.5 (BKT) 170 D
630
11
nowe BP
2410
650/55R26.5 (BKT) 169 D
630
11
nowe BP
3523
710/50R26.5 (Mitas) 170 D
Agriterra 02
10
nowe BP
2221
710/50R26.5 (Alliance) 172 D
TL 390
14
nowe BP
Flotation 630 PLUS
11
nowe
3522
800/45R26.5 (BKT)
2290
650/55R26.5 (Vredestein) 169 D
Flotation TRAC
16
nowe BP
2214
650/55R26.5 (Alliance) 167 E
TL 390
14
nowe BP
2386
650/55R26.5 (Alliance) HD 178 D
TL 380
7
nowe BP
* 2088
800/45-26.5 Cargo (Michelin) 174 D
TL Cargo XBIB
4
nowe BP
400
21.3R24 Radial 12 PR
TT Russ AS
15
nowe BP
2205
620/60R26.5 (Nokian) 169 D
TL Country King
9
nowe BP
2050
680/55R26.5 (Trelleborg) 165 D
Twin Radial
8
nowe BP
2208
710/50R26.5 (Nokian) 170 D
TL Country King
9
nowe BP
580 ZwyĪka za parĊ osobnych kół
Ceny mogą ulegaü zmianom w zaleĪnoĞci od cennika dostawców
1.080
1.120
1.140
1.168
1.172
1.180
1.230
1.230
1.230
1.232
1.235
1.238
1.240
1.240
1.244
1.244
1.245
1.248
1.251
1.260
Cena
PLN
Standard
2.888
2.793
9.835
6.332
10.325
4.235
3.413
6.405
9.716
10.458
4.228
6.990
6.979
4.081
9.538
9.216
5.124
7.371
5.411
851
1.280
1.300
1.333
1.333
1.333
1.333
1.335
1.340
1.340
1.340
1.340
1.340
1.340
1.348
1.350
1.350
1.350
1.354
1.355
1.360
1.360
1.370
1.382
1.383
1.388
1.388
1.390
1.393
1.395
1.395
1.395
1.395
1.400
1.400
1.400
1.405
530
570
591
596
600
700
585
600
620
700
710
800
636
626
570
620
750
800
715
600
645
600
728
687
650
737
730
788
650
660
666
800
540
625
675
727
6.000
4.390 / 5.950
5.440 / 6.000
7.100
6.000
6.020 / 6.700
7.000
6.000
4.500 / 6.700
6.700
5.400 / 7.500
6.500 / 7.750
4.225 / 7.000
6.240 / 7.000
8.000
5.670 / 7.470
6.610 / 8.700
8.760
8.160
4.245 / 8.195
6.000 / 7.900
8.195
4.900 / 8.160
8.250
8.000
8.160
5.710 / 8.570
9.000 / 10.585
7.900
5.440 / 8.160
10.020
6.420 / 9.110
3.400
7.900
4.490 / 6.900
8.200
5.5
2.2 / 3.2
2.2 / 2.6
4.0
2.6
2.0 / 2.4
4.0
2.6
1.8 / 3.7
2.4
2.0 / 3.4
2.0 / 3.8
2.0 / 4.0
3.0 / 4.0
4.5
2.5 / 4.0
2.5 / 4.0
3.0
4.0
1.8 / 4.0
2.5 / 4.0
4.2
1.6 / 4.0
4.0
4.0
4.0
2.0 / 4.0
4.0
4.0
2.0 / 4.0
5.0
2.0 / 4.0
2.4
4.0
1.6 / 3.2
4.0
6.080
8.929
9.776
8.068
6.426
11.809
7.756
7.886
10.770
9.419
13.185
15.635
10.731
13.041
9.009
11.235
13.412
11.473
12.670
15.481
11.032
14.392
16.902
10.315
9.149
10.087
14.070
13.829
11.750
11.893
11.774
22.120
6.381
11.225
12.838
17.371
2.853
* UWAGA: istnieją ograniczenia dotyczące osi skrĊtnych z kołami 800 mm, nie moĪna ich stosowaü z kołami 850 mm na ramie o szer. 1.000 mm
➜ rozwiązanie: 1) 800 lub 850 mm na osi stałej i max. jedno koło 750 mm na osi skrĊtnej
2) beczka X-TREM
** Koła dostĊpne wyłącznie z szarymi felgami
NajczĊĞciej uĪywane
- 24 -
15-11-2013
Profil kół
1
Ceny netto w PLN
2
3
TL FLOTAGRIP - TL 404
7
380
TL CARGO XBIB
10
9
TL TWIN RADIAL
COUNTRY KING
14
TL 648 - TL 328
RUSS
TL FLOT PRO
11
12
TT BLOK BN
FL630
16
390
6
TL AR-02
15
FLOTAGRIP 404
5
XZL
TL XS
8
13
4
40
FLOTATION TRAC
• NaleĪy uwzglĊdniü fakt, Īe prĊdkoĞü jazdy jest ĞciĞle powiązana z noĞnoĞcią opon i moĪe
ulegaü znaczącym zmianom.
• TT (TubeType): opony dĊtkowe.
• TL (Tube less): opony bezdĊtkowe.
45
ALLIANCE 550
ALLIANCE 885
2EFLąĪHQLH]PLHQLDMąFHVLĊZ]DOHĪQRĞFLRGSUĊGNRĞFL
3UĊGNRĞüNPK
:]URVWREFLąĪHQLD
0
+ 45 %
10
+ 25 %
15
+ 15 %
• CiĞnienie w oponach powinno byü dostosowane do obciąĪenia i do warunków pracy pojazdu.
20
+ 10 %
• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeĔ powstałych w wyniku przekroczenia dopuszczalnej
masy całkowitej.
• Gwarancja nie obejmuje kół uĪywanych.
25
+5%
•
Mniejsza ładownoĞü pojazdów podczas jazdy.
30
0%
35
- 10 %
40
- 20 %
Symbol prĊdkoĞci
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B
C
D
E
F
PrĊdkoĞü (km/h)
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60
65
70
80
WskaĨnik obciąĪenia
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
ObciąĪenie (kg)
1.400
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
1.750
1.800
1.850
1.900
1.950
140
141
142
143
144
145
146
147
149
150
151
WskaĨnik obciąĪenia
ObciąĪenie (kg)
WskaĨnik obciąĪenia
ObciąĪenie (kg)
2.500 2.575 2.650 2.725 2.800 2.900 3.000 3.075
160
161
162
163
164
4.500 4.625 4.750 4.875 5.000
165
5.150
166
167
148
3.150
168
132
133
2.000 2.060
152
153
134
135
2.120
2.180
154
155
136
156
3.250 3.350 3.450 3.550 3.650 3.750 3.875 4.000
169
170
5.300 5.450 5.600 5.800 6.000
171
6.150
172
173
174
175
6.300 6.500 6.700 6.900
137
138
139
180
181
2.240 2.300 2.360 2.430 8.000 8.250
157
158
159
4.125
4.250
4375
176
177
178
179
7.100
7.300
7.500
7750
182
183
8.500 8.750
184
185
9.000 9.250
Chyba Īe w cenniku jest podane inaczej, koła są dostarczane z Īółtymi felgami.
Szare felgi są dostĊpne bez dopłaty, ale naleĪy je zamówiü przy składaniu zamówienia na maszynĊ (niedostĊpne w maszynach z zapasów).
- 25 -
15-11-2013
Dopłata za parĊ kół innych niĪ 400R22.5
Symbol
680
Typ
Profil
Nr
zdjĊcia
Ceny netto w PLN
Wymiary (mm)
JakoĞü
Resory wózka 1.750 mm i listwy prowadzące resorów zamiast standardu
(KONIECZNE do kół Ø 1.406 do 1.600 mm - zabronione przy osiach stałych)
Do Hydro-Tandem, rozstaw osi 1.700 mm zamiast 1.550 mm (KONIECZNE
do kół Ø 1.406 do 1.600 mm - zabronione przy osiach stałych)
Wysok. Szerok.
Nacisk max.
na koło przy
40 km/h (kg)
*
NEW
069
310
1775
Cena
PLN
4.900
680
1774
2215
1931
3525
2064
572
2089
885
2222
2090
1947
1936
2219
3518
241
527
3395
392
1995
547
Max. ciĞnienie (w
barach)
0
1.700 mm
Opcja 680 lub 1774 konieczna przy podwójnej osi do kół poniĪej
1774
Opcja 1497 konieczna w Euroliner do kół wymienionych poniĪej
650/60R26.5 (Alliance) 170 E
TL 380
7
nowe BP
1.450
660
6.610 / 8.700
710/50R30.5 (Vredestein) 173 D
Flotation TRAC
16
nowe BP
1.485
725
5.300 / 8.850
600/60R30.5 169 D
Flotation TRAC
16
nowe BP
1.495
610
7.900
600/60R30.5 Cargo (Michelin)
TL Cargo X BIB
4
nowe BP
1.495
625
5.560 / 7.890
600/60-30.5 16 PR (Alliance) 331 174 AR
TL 331
17
nowe BP
1.500
600
6.700
710/50R30.5 (Michelin) 173 D
TL Cargo X BIB
4
nowe BP
1.500
700
6.060 / 8.598
700/50-30.5 16 PR (Alliance) 176 A8
TL I 331
17
nowe BP
1.500
700
6.520 / 7.100
710/50R30.5 (Alliance) 176 D
TL 390
14
nowe BP
1.500
730
6.450 / 9.660
800/45R30.5 Cargo (Michelin) 176 D
TL Cargo X BIB
4
nowe BP
1.500
800
6.790 / 9.633
650/65R26.5 (Nokian) 174 D
Country King
9
nowe BP
1.518
645
9.150
650/65R26.5 (Alliance) 174 D
TL 380
7
nowe BP
1.518
664
6.080 / 9.110
28LR26 HD (Alliance) 176 A8 / 173 B
TL 390
14
nowe BP
1.545
710
5.870 / 7.150
710/65R26 (Alliance) 176 D
390
14
nowe BP
1.545
710
12.580
23.1x26 16 PR (Alliance) 159 A8
TL T 329
18
nowe BP
1.560
587
3.910 / 4.375
23.1x26 16 PR HD (Alliance) 168 A8
TL T 330
18
nowe BP
1.560
587
5.510 / 6.160
23.1-26 (Apollo) 162 A8
TL ARC 317
18
nowe
1.570
610
4.750
23.1R26 Radial 12 PR TT AS 153 A8
RUSS
15
nowe BP
1.590
590
3.650
23.1x26 14 PR (Alliance) 156 A8
347
19
nowe BP
1.590
590
4.000
28Lx26 16 PR HD (Alliance) 173 A8
TL T 330
18
nowe BP
1.590
714
6.560 / 7.150
GłĊbokie osadzenie kół wbudowanych w zbiornik w pojazdach jednoosiowych - w tym błotniki (KONIECZNE do
kół o szerokoĞci 751 - 850 mm lub o Ø powyĪej 1.601 mm - oprócz pojazdów COBRA i MODULO 9000)
2.5 / 4.0
2.0 / 4.0
4.0
2.0 / 4.0
2.6
2.0 / 4.0
1.9 / 2.2
2.0 / 4.0
2.0 / 4.0
4.0
2.0 / 4.0
2.0 / 4.0
5.0
1.9 / 2.3
1.9 / 2.3
1.9
1.7
2.4
1.9 / 2.2
12.838
17.262
17.203
18.690
14.571
23.210
17.024
18.830
25.870
18.060
13.076
15.827
15.218
6.535
10.003
5.831
9.191
7.826
11.176
7.032
Opcja 069 konieczna (przy osi pojedynczej) do kół poniĪej
Zmniejszenie pojemnoĞci całkowitej zbiornika 069
Do wózków: resory wózka 1.850 mm i listwy prowadzące resorów zamiast standardu
310
(KONIECZNE do kół Ø 1.601 do 1.675 mm - zabronione przy osiach stałych)
1.820 mm
Do Hydro-Tandem i Hydro-Tridem, rozstaw osi 1.820 mm zamiast 1.550 mm
(KONIECZNE do kół Ø 1.601 do 1.675 mm - zabronione przy osiach stałych)
6.237
0
1775
Opcja 310 lub 1775 konieczna przy podwójnej osi do kół poniĪej
GłĊbokie osadzenie kół wbudowanych w zbiornik do podwójnej osi (KONIECZNE do kół o Ø 1.601 do 1.820 mm)
675
Zmniejszenie pojemnoĞci całkowitej zbiornika
Opcja 675 niezbĊdna (przy wózku) dla kół poniĪej
(1)
Opcja 675 niekonieczna (do Hydro-Tandem)
* 1933 850/50R30.5 (Vredestein) 182 D
Flotation TRAC
3526 650/65R30.5 (Vredestein) 176 D
Flotation TRAC
1935 650/65R30.5 (Alliance) 176 D (1)
TL I 380
Twin Radial
2213 650/65R30.5 (Trelleborg) 176 D (1)
* 2211 850/50R30.5 (Trelleborg) 182 D
Twin Radial
TL Cargo X BIB
2065 650/65R30.5 Cargo (Michelin) 176 D (1)
TL-ELS
2023 710/55R34 (Nokian) 169 D (1)
TL 404
244 750/60-30.5 (Trelleborg) 178 A8 (1)
* 2092 850/50R30.5 Cargo (Michelin) 182 D
TL Cargo X BIB
2649 850/50-30.5 (BKT) 186 A8
648
* 2252 850/50R30.5 (Alliance) 182 D
TL 390
TL Cargo X BIB
2091 750/60R30.5 Cargo (Michelin) 181 D (1)
TL I 328
393 750/60-30.5 16 PR D-B (Alliance) 182 A8 (1)
*
394 850/50-30.5 16 PR D-B (Alliance) 186 A8
TL I 328
* 2220 850/50-30.5 18 PR LSM (Alliance) 193 A8
A328
RIDEMAX
3365 750/60R30.5 (BKT) 181 D
NEW
FL 693 M
Flotation TRAC
1932 750/60R30.5 (Vredestein) 181 D (1)
Twin Radial
2203 750/60R30.5 (Trelleborg) 181 D / 178 E (1)
TL 390
2206 750/60R30.5 (Alliance) 181 D (1)
250 28.1R26 12 PR Radial 158 A8
TT Russ AS
* 2209 800/60R32 (Alliance) 184 D
TL 390
*
568 800/65R32 (30.5R32) 176 A8 / 169 B
DT 44 Russ
*
621 30.5R32 TL (Alliance) 178 A8 / 169 B
360
580 ZwyĪka za parĊ osobnych kół
Ceny mogą ulegaü zmianom w zaleĪnoĞci od cennika dostawców
10.374
675
16
16
7
8
8
4
21
20
4
5
14
4
5
5
5
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
1.620
1.620
1.623
1.625
1.625
1.628
1.645
1.650
1.650
1.650
1.653
1.670
1.670
1.670
1.670
870
645
664
650
850
650
710
750
850
850
882
750
750
850
850
6.950 / 11.550
9.650
4.970 / 9.660
5.825 / 9.750
6.975 / 11.500
6.810 / 9.660
7.900
5.600 / 7.500
8.190 / 11.628
11.400
11.560
7.940 / 11.266
7.800 / 8.500
7.890 / 9.500
9.590 / 11.500
2.0 / 4.0
4.0
2.0 / 4.0
2.0 / 4.0
2.0 / 4.0
2.0 / 4.0
2.8
1.3 / 2.0
2.0 / 4.0
3.0
4.0
2.0 / 4.0
1.9 / 2.2
1.6 / 2.2
2.2 / 3.0
24.750
17.750
16.821
17.311
21.530
20.550
26.530
19.460
27.790
16.125
23.140
23.770
17.262
19.040
19.670
43
nowe
1.675
754
9.000
4.0
17.570
16
8
14
15
14
19
22
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
1.675
1.675
1.675
1.730
1.800
1.820
1.820
755
755
756
720
794
770
775
6.750 / 11.200
4.500 / 11.200
6.320 / 11.200
4.250
5.300 / 12.240
7.100
6.500
2.0 / 4.0
1.0 / 4.0
1.5 / 4.0
1.6
1.0 / 4.0
2.4
2.4
19.710
18.940
20.020
12.002
21.630
15.887
21.140
2.853
* Uwaga: istnieją ograniczenia dotyczące osi skrĊtnych z kołami 800 mm, nie moĪna ich stosowaü z kołami 850 mm na ramie o szer. 1 m.
➜ rozwiązanie: 1) 800 lub 850 mm na osi stałej i max. jedno koło 750 mm na osi skrĊtnej
2) beczka X-TREM
NajczĊĞciej uĪywane
- 26 -
15-11-2013
Profil kół
4
Ceny netto w PLN
5
7
TL CARGO X-BIB
RUSS
21
17
18
FLOTATION TRAC
331
22
FORTIS
356
347 - DT 44 RUSS
RUSS STG
WskaĨnik obciąĪenia
ObciąĪenie (kg)
WskaĨnik obciąĪenia
ObciąĪenie (kg)
WskaĨnik obciąĪenia
ObciąĪenie (kg)
A2
10
A3
15
A4
20
A5
25
A6
30
A7
35
A8
40
C
60
D
65
E
70
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
1.750
1.800
1.850
1.900
1.950
140
141
142
143
144
145
146
147
149
150
151
2.500 2.575 2.650 2.725 2.800 2.900 3.000 3.075
160
161
162
163
164
165
5.150
166
167
148
3.150
168
ALLIANCE 550
375
ObciąĪenie zmieniające siĊ w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci
PrĊdkoĞü (km/h)
Wzrost obciąĪenia
0
+ 45 %
10
+ 25 %
15
+ 15 %
20
+ 10 %
25
+5%
F
80
1.400
4.500 4.625 4.750 4.875 5.000
40
MEGA X-BIB / T
B
50
FOREST RIDER
925
35
• CiĞnienie w oponach powinno byü dostosowane do obciąĪenia i do warunków pracy pojazdu.
• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeĔ powstałych w wyniku przekroczenia dopuszczalnej
masy całkowitej.
• Gwarancja nie obejmuje kół uĪywanych.
•
Mniejsza ładownoĞü pojazdów podczas jazdy.
A1
5
TL 404
26
XM 27
30
• NaleĪy uwzglĊdniü fakt, Īe prĊdkoĞü jazdy jest ĞciĞle powiązana z noĞnoĞcią opon i moĪe
ulegaü znaczącym zmianom.
• TT (TubeType): opony dĊtkowe.
• TL (Tube less): opony bezdĊtkowe.
Symbol prĊdkoĞci
PrĊdkoĞü (km/h)
20
25
370 - 570
29
390
19
24
360
28
14
COUNTRY KING
TL T 329 - T 330
23
ELS
27
TL TWIN RADIAL
380
TL 648 - TL 328
16
15
9
8
132
133
2.000 2.060
152
153
30
0%
35
- 10 %
40
- 20 %
134
135
2.120
2.180
154
155
136
156
3.250 3.350 3.450 3.550 3.650 3.750 3.875 4.000
169
170
5.300 5.450 5.600 5.800 6.000
171
6.150
172
173
174
175
6.300 6.500 6.700 6.900
137
138
139
180
181
2.240 2.300 2.360 2.430 8.000 8.250
157
4.125
158
159
182
183
4.250 4.375 8.500 8.750
176
177
178
179
7.100
7.300
7.500
7.750
184
185
9.000 9.250
Chyba Īe w cenniku jest podane inaczej, koła są dostarczane z Īółtymi felgami.
Szare felgi są dostĊpne bez dopłaty, ale naleĪy je zamówiü przy składaniu zamówienia na maszynĊ (niedostĊpne w maszynach z zapasów).
- 27 -
15-11-2013
WyposaĪenie układu jezdnego i podwozia
Ceny netto w PLN
Osie skrĊtne
OĞ nadąĪna z 2 amortyzatorami i blokadą hydrauliczną (dwukier.)
9.090
UWAGA: oĞ nadąĪna powinna byü zablokowana przy prĊdkoĞci ponad 15 km/h.
OĞ
skrĊtna
wymuszająca
z
widełkowym
uchwytem
sprzĊgu
w
tym
zaczep
szybki
do
ciągnika
i
15.229
899 centrala regulacyjna zawierająca: 2 zbiorniki azotu, zbiornik oleju, pompĊ rĊczną i manometr
Dopłata za drąĪek do sprzĊgu + kulka zaczepu szybkiego (oprócz typu Garda) na osi skrĊtnej
1929 wymuszającej do MODULO2 i KOMFORT2 (konieczna opcja 899) (konieczne do ciągnika z kul- 3.192
ką Ø 50 mm)
1841 Oczko pociągowe kuliste do drąĪka kierującego
725
*
NEW 3270 Dopłata za system skrĊtny elektroniczny zamiast systemu skrĊtnego wymuszającego do Tandem 19.990
*
25.450
NEW 3271 Dopłata za elektroniczny system skrĊtny zamiast systemu skrĊtnego wymuszającego do Tridem
J71553035 Dodatkowy zaczep przemysłowy do przyspawania
277
074
074
899
1841
'RSáDWD]DHOHNWURQLF]QąREVáXJĊV\VWHPXVNUĊWQHJR]DPLDVWVNUĊWQHJRZ\PXV]DMąFHJR]DZLHUDMąFHJRGRVWRVRZDQąRĞ
RVLH]HVWDZUHJXODFMLHOHNWURK\GUDXOLF]QHMF]XMQLNLNDONXODWRUNRQLHF]Q\VSHFMDOQ\EORNK\GUDXOLF]Q\LVNU]\QNDµµVWDQ
V\VWHPX¶¶ZNDELQLHNRQLHF]QHRVLH%3:LV\VWHPVNUĊWQ\Z\PXV]DMąF\
*
Układ hamowania
073
072
1703
1704
1356
317
114
NEW 3189
Hamulce pneumatyczne zamiast hydraulicznych w modelu jednoosiowym
Hamulce pneumatyczne zamiast hydraulicznych w modelu dwuosiowym
Hamulce pneumatyczne jednoobwodowe zamiast hydraulicznych do osi pojedynczej (tylko do niektórych krajów)
Hamulce pneumatyczne jednoobwodowe zamiast hydraulicznych do osi podwójnej (tylko do niektórych krajów)
Hamulce hydrauliczno-pneumatyczne zamiast pneumatycznych - cena za oĞ
Hamulec proporcjonalny do ładunku (ze wskaĨnikiem pływakowym) (konieczne hamulce pneumatyczne)
Hamulec proporcjonalny do ładunku z Hydro-Tridem i Hydro-Tandem (konieczne hamulce pneumatyczne)
Podpora boczna (dwukier.) zamiast podpory Ğrodkowej (jednokier.)
1356
3.773
4.207
317
1.957
2.240
1.379
2.170
2.401
0
WyposaĪenie zaczepu
Opcje wspólne
055
174
053
056
Podpora płozowa do haka hitch zamiast podpory zwykłej
Lewar hydrauliczny (jednokier.) z zasilaniem bezpoĞrednim z ciągnika zamiast lewara rĊcznego
Lewar hydrauliczny z pompą rĊczną zamiast lewara hydr. zasilanego bezpoĞrednio z ciągnika
Podpora hydrauliczna (dwukier.) z zasilaniem z ciągnika zamiast lewara hydr. zasilanego z ciągnika
MontaĪ moĪliwy w modelach:
174
- MODULO2, KOMFORT2 i ALPINA2 do 16.000 l
- TETRAX2 11100 S
- COBRA bez dyszla oleopneumatycznego
171 Oczko pociągowe obrotowe JOSKIN zamiast stałego (mała płytka)
378 Oczko pociągowe kuliste JOSKIN zamiast stałego (mała lub duĪa płytka)
1453 Oczko pociągowe Rockinger zamiast stałego (mała płytka)
1975 Oczko pociągowe kuliste Scharmüller zamiast stałego (mała lub duĪa płytka)
UWAGA: kulka zaczepu ciągnika niewliczona.
MontaĪ moĪliwy w modelach:
055
0
686
770
1.008
490
802
105
1.673
053
- KOMFORT2 i MODULO2 18.000 l
- TETRAX2 13300 S
- COBRA z dyszlem oleopneumatycznym
- QUADRA
- X-TREM
- EUROLINER
1504 Oczko pociągowe obrotowe JOSKIN zamiast stałego (duĪa płytka)
378 Oczko pociągowe kuliste JOSKIN zamiast stałego (mała lub duĪa płytka)
1824 Oczko pociągowe Rockinger zamiast stałego (duĪa płytka)
1975 Oczko pociągowe kuliste Scharmüller 3 T zamiast stałego (mała lub duĪa płytka)
UWAGA: kulka zaczepu ciągnika niewliczona.
1835 Oczko pociągowe Scharmüller 4 T zamiast 3 T (duĪa płytka) (konieczna opcja 1975)
UWAGA: kulka zaczepu ciągnika niewliczona.
3151 Oczko pociągowe kuliste JOSKIN 4 T zamiast 3 T (duĪa płytka) (konieczna opcja 378 lub 2269)
2408 Dyszel z duĪą płytką zamiast małej płytki (w tym oczko pociągowe standard.) (nie pasuje do dyszla stałego)
1.180
802
1.810
1.673
217
056
1504
171
378
0
1.208
1824
1850/1975
WyposaĪenie do oĞwietlenia
935
3119
936
937
773
2 reflektory pracy tylne (ze skrzynką sterowniczą w kabinie)
Dopłata za reflektory pracy z Īarówką LED zamiast reflektorów standardowych (reflektory obowiązkowe)
Lampa sygnalizacyjna
2 reflektory pracy tylne + lampa sygnalizacyjna (ze skrzynką sterowniczą w kabinie)
ĝwiatła obrysowe z Īarówkami LED (4 szt.)
1526 ĝwiatła boczne z Īarówkami LED (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
1448 ĝwiatła boczne i Ğwiatła obrysowe z Īarówkami LED (4 szt.) (KONIECZNE do homologacji w
niektórych krajach)
NEW 1719 Podwójne Ğwiatła samochodowe zamiast Ğwiateł standardowych (dostosowane do Īarówek LED)
3292 Podwójne Ğwiatła z Īarówkami LED zamiast Ğwiateł z Īarówkami zwykłymi (Īarówki LED dostĊpne
tylko do Ğwiateł STOP i drogowych) (konieczne podwójne Ğwiatła pasujące do Īarówek LED)
721
466
648
1.173
1.568
773
1526
1.155
3119
2.569
322
935
644
Zderzaki i błotniki
003 Zderzak boczny i tylny (NIEZBĉDNE do homologacji w niektórych krajach)
1476 Zderzak tylny
- 28 -
1.733
970
1476
15-11-2013
Pompy próĪniowe + wyposaĪenie + opcje wałków
Ceny netto w PLN
Pompy próĪniowe (ze smarowaniem)
BATTIONI PAGANI
037
038
039
040
041
042
043
Pompa 5000 (MEC 5000) BP zamiast 4000 (MEC 4000)
Pompa 6500 (MEC 6500) BP zamiast 4000 (MEC 4000)
Pompa 6500 (MEC 6500) BP zamiast 5000 (MEC 5000)
Pompa 8000 (MEC 8000) BP zamiast 5000 (MEC 5000)
Pompa 8000 (MEC 8000) BP zamiast 6500 (MEC 6500)
Smarowanie automatyczne do MEC 6500 lub MEC 8000
Pompa zasilana bezpoĞrednio z ciągnika 1.000 obr./min zamiast 540 obr./min (tylko do Battioni Pagani)
669
1.330
672
1.474
816
424
0
JUROP
Liczba obrotów
Przepływ przy
ciĞnieniu
atmosferycznym
Przepływ powietrza
przy 60 % próĪni
Smarowanie
automatyczne
Zawór ciĞnieniowy
JOSKIN Ø 150 mm
Filtr czyszczący
Przewody Ø
Chłodzenie
MontaĪ Garda
Symbol
Cena PLN (zamiast
MEC 8000)
PN 106
540 M
PN 106
1.000 M
PN 130
540 M
PN 130
1.000 D
PN 130
1.000 M
PN 155
1.000 D
PN 155
1.000 M
PNR 155
1.000 M
11.000
l/min
11.000
l/min
13.000
l/min
13.000
l/min
13.000
l/min
15.200
l/min
15.500
l/min
15.500
l/min
10.000
l/min
10.000
l/min
13.217
l/min
13.850
l/min
13.850
l/min
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
173 + 194
30 l
30 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
80 mm
80 mm
100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Konwenc- Konwenc- Konwenc- Konwenc- Konwenc- Konwenc- Konwenc- StrumieĔ
jonalne
jonalne
jonalne
jonalne
jonalne
jonalne
jonalne powietrza
X
339
2253
3096
3098
3097
1859
2255
1860
1.267
1.841
5.149
5.516
6.069
5.814
7.053
043
8.495
Pompa JUROP DL
M = multiplikator / D = zasilanie bezpoĞrednie
UWAGA:
przy montaĪu z dyszlem centralnym, wskazana jest pompa z multiplikatorem, aby zmniejszyü kąt wału
przegubowego
Pompy próĪniowe (bez smarowania)
Pompa JUROP DL 140 z tłumikiem do zasysania i tłoczenia (nie pasuje do mieszadła pneumatycz1489 nego) (14.750 l/min przy ciĞnieniu atmosferycznym - 9.250 l/min przy 60 % próĪni) zamiast MEC 21.210
8000 (filtr czyszczący 60 l i pływakowy wskaĨnik poziomu wliczone) (konieczna opcja 1490)
Pompa JUROP DL 170 z tłumikiem do zasysania i tłoczenia (nie pasuje do mieszadła pneumatycz1495 nego) (18.830 l/min przy ciĞnieniu atmosferycznym - 11.670 l/min przy 60 % próĪni) zamiast MEC 22.610
8000 (filtr czyszczący 60 l i pływakowy wskaĨnik poziomu wliczone) (konieczna opcja 1490)
Pompa JUROP DL 200 z tłumikiem do zasysania i tłoczenia (nie pasuje do mieszadła pneumatycz1496 nego) (20.830 l/min przy ciĞnieniu atmosferycznym - 14.160 l/min przy 60 % próĪni) zamiast MEC 25.620
8000 (filtr czyszczący 60 l i pływakowy wskaĨnik poziomu wliczone) (konieczna opcja 1490)
1490 Filtr do pompy JUROP DL (miĊdzy pompą i filtrem czyszczącym)
1.992
1492 System ostrzegający o przegrzaniu do pomp JUROP DL
1.750
Zmniejszenie o +/- 400 l pojemnoĞci zbiornika (wbudowanie tłumików do zasysania i tłoczenia)
1489 +1496
WyposaĪenie do pomp
050
050
Sterowanie hydrauliczne pompą (dwukier.) (standard do EUROLINER, TETRALINER i Vacu-CARGO)
ECOPUMP: tłumik specjalny do duĪych pojemnoĞci z odstojnikiem oleju, podniesionym punktem
173
poboru powietrza i wygłuszeniem hałasu
194 Zawór specjalny JOSKIN Ø 150 mm (standard z PN 130, PN 155 i PNR 155)
Filtr oczyszczający 60 l zamiast 30 l - pompy od 8.000 l (standard w modelu EUROLINER i
172
TETRALINER, oraz z pompami PN 130, PNR 155 i JUROP DL)
1125 NapĊd hydrauliczny pompy
637
2.191
840
620
7.683
Wałki Walterscheid i zabezpieczenia wałków
110
111
2555
664
170
358
664
Wałek szerokokątny 1-stronny (Walterscheid)
Wałek szerokokątny 2-stronny (Walterscheid)
Wałek z 20 wypustami 1’’ 3/4 zamiast 6 (wszystkie modele) (Walterscheid)
Wałek z 21 wypustami 1’’ 3/8 zamiast 6 (wszystkie modele) (Walterscheid)
Zabezpieczenie Ğrubowe na wałku (standard z pompą Garda i pompami przepływowymi:
Ğlimakową lub krzywkową)
Zabezpieczenie wolnego koła do wałka (niedostĊpne z pompą Garda i pompami przepływowymi:
Ğlimakową lub krzywkową)
Oleje JOSKIN Vacuum: strona 120
- 29 -
194
1.082
1.981
1.173
1.281
322
455
170
358
15-11-2013
MontaĪ Garda - pompa odĞrodkowa
Ceny netto w PLN
MONTAĩ GARDA (działko rozlewające, pompa próĪniowa + odĞrodkowa)
Połączenie standardowej pompy próĪniowej z pompą odĞrodkową (ciĞnienie: 5 - 6 barów) i tylne
działko rozlewające ustawiane silnikiem hydraulicznym (dwukier.) - zawór 6’’ sterowany rĊcznie
przy wylocie pompy - wałek z zabezpieczeniem Ğrubowym.
MontaĪ moĪliwy z:
- pompą MEC (540 obr./min - 1.000 obr./min w opcji, do uzgodnienia)
- pompą JUROP 106 i 130 (wyłącznie 540 obr./min)
MontaĪ moĪliwy w modelach:
- MODULO2
- QUADRA i EUROLINER z opcją 2239
- inne modele: do uzgodnienia
1573 MontaĪ Garda do wozów asenizacyjnych do 5.000 l z dyszlem stałym
16.254
100 MontaĪ Garda do wozów asenizacyjnych do 6.000 l z dyszlem na silentbloki zamiast dyszla stałego 19.670
2239 MontaĪ Garda do modeli QUADRA i EUROLINER (opcja 1473 konieczna do QUADRY)
23.800
100 + 1576
Opcje wspólne dla wszystkich modeli
176 Sterowanie pionowe działkiem przez siłownik hydrauliczny (dwukier.)
1576 Złącze straĪackie + zawór 3-droĪny sterowany rĊcznie zamiast zaworu 6’’ sterowanego rĊcznie
1717 Zawór 8’’ hydrauliczny (jednokier.) miĊdzy pompą zamiast 6’’ sterowanego rĊcznie
1.593
1.659
1.656
Opcje moĪliwe tylko z opcją 100 i 2239
Mieszanie przepływowe z powrotem do zbiornika: zawór 3-droĪny hydr. zamiast zaworu 6”
sterowanego rĊcznie (dwukier.)
Mieszanie przepływowe z powrotem do zbiornika i zasilaniem osprzĊtu tylnego przez pompĊ odĞ1575
rodkową: 2 zawory 3-droĪne hydrauliczne zamiast zaworu 6’’ sterowanego rĊcznie (2 dwukier.)
Dopłata za montaĪ Garda z Jumbo i hydraulicznym ramieniem przegubowym (tylko do beczek
1577
> 5.000 l)
1574
1447
2240
1473
1572
1708
Dyszel: zawieszenie oleopneumatyczne (dwukier.) zamiast dyszla resorowanego MODULO2 (6000
- 12000 MEB) (1 zbiornik azotu - zawieszenie pojazdu z ładunkiem)
Dyszel: zawieszenie oleopneumatyczne (dwukier.) zamiast dyszla resorowanego dostĊpne od 14.000 l
do MODULO2 (2 zbiorniki azotu - zawieszenie pojazdu pustego i z ładunkiem)
Dyszel: zawieszenie oleopneumatyczne (dwukier.) z inną ramą i dyszlem typu ‘‘V1000’’ (2 zbiorniki
azotu - zawieszenie pojazdu pustego i z ładunkiem) do QUADRY
Dyszel: zawieszenie oleopneumatyczne do montaĪu Garda (dwukier.) zamiast dyszla silent-bloc do
MODULO2 (6.000 - 16.000 l) (1 zbiornik azotu - zawieszenie pojazdu z ładunkiem)
2. zbiornik azotu do zawieszenia (oleopneumatycznego) takĪe do pojazdu bez ładunku
3.185
7.413
100 + 1574 + 176
3.703
4.816
6.482
7.910
3.707
100 + 1717 + 1572
1.012
Pompa odĞrodkowa do opróĪniania (Booster - Storm) zamiast próĪniowej
Pompa odĞrodkowa Booster 6.000 l, 540 obr./min do MODULO2, napĊd mechaniczny, wĊĪe do
tłoczenia skierowane ku tyłowi beczki, w tym:
- zbierak kamieni
480
2295
- króciec Ø 6’’ z lewej i prawej strony zbiornika
- zawór sterowany rĊcznie z tyłu zbiornika
zamiast pompy próĪniowej MEC 8000
System mieszania z pompą odĞrodkową przez powrót do zbiornika (zawór 3-droĪny hydrauliczny
2296
3.339
(1 dwukier.) do opcji 2295 lub połączenie 2 zaworów do opcji 2297 (2 dwukier.))
Pompa odĞrodkowa Storm 10.000 l, 1.000 obr./min do modeli QUADRA i EUROLINER, z napĊdem
mechanicznym i wĊĪami 6’’ z powrotem do zbiornika + zawór 2-kier., wĊĪe 6’’ skierowane do tyłu
+ zawory Ramus 2-kier., w tym:
- zbierak kamieni
2297
18.380
- króciec Ø 6’’ z lewej i prawej strony zbiornika
- 2 dwukier.
- zawór sterowany rĊcznie z tyłu zbiornika
zamiast pompy próĪniowej MEC 8000 (opcja 1473 konieczna do modelu QUADRA)
2295 + 2296
2SFMHPRĪOLZH]SRPSDPLRGĞURGNRZ\PLO
2385 Zawór przeciw przelewaniu z wĊĪem odprowadzającym Ø 5’’
784
Pokrywa hydrauliczna (2-kier) rozsuwana 500 x 600 mm z zamkniĊciem hermetycznym, montowana
023
10.003
z przodu zbiornika, z drabinką
Pokrywa górna 520 mm z otwieraniem rĊcznym (konieczne z pompą próĪniową) - nieuszczelniona,
NEW 3411 w tym przygotowanie do otwierania hydraulicznego i drabinki wewnĊtrznej i zewnĊtrznej - dosto- 2.856
sowane wyłącznie do pomp Wangen i odĞrodkowych 6.000 i 10.000 l/min
714
NEW 3412 Pokrywa 520 mm z otwieraniem hydraulicznym zamiast otwierania mechanicznego (konieczna opc. 3411)
Opcje do wałków: strona 29
- 30 -
2296
15-11-2013
Pompy przepływowe odĞrodkowe
Ceny netto w PLN
DUAL-STORM (połączenie 2 pomp odĞrodkowych o duĪej wydajnoĞci +/- 10.000 l/min)
MontaĪ na maszynach:
MontaĪ mechaniczny
- QUADRA z dyszlem oleopneumatycznym (symbol 1473) i podwójną podporą
typu EUROLINER (w cenie)
- EUROLINER
NiezbĊdne, dostĊpne oprzyrządowanie do pompowania:
- ocynkowany wysiĊgnik (symbol 1778)
- górna pokrywa hydrauliczna wskazana tylko do napełniania od góry (symbol 023 strona 36)
MontaĪ mechaniczny
- Pompa odĞrodkowa do tłoczenia z napĊdem mechanicznym (wałek)
- Pompa odĞrodkowa do zasysania napĊdzana hydraulicznie (zasilanie bezp. z ciągnika 150 l/min przy 180 barach)
Pompa odĞrodkowa z napĊdem mechanicznym 1.000 obr./min (wałek) stosowana wyłącznie do
rozlewania, zawiera ona:
zawór sterowany rĊcznie z tyłu zbiornika
46.060
1777 -- zawór
przemysłowy (dwukier.) przy wylocie pompy i wąĪ zasilający system rozlewania
- opcja 2246: przepływomierz regulacji natĊĪenia przepływu proporc. do prĊdkosci jazdy ISOBUS
(szczegóły na str. ISOBUS + przepływomierz)
ciągników wyposaĪonych wyłącznie w napĊd 1.000 obr./min, skrzynia biegów ze sterowaniem 13.447
1854 Do
hydraulicznym do napĊdu 750 lub 1.000 obr./min
Ocynkowany wysiĊgnik Ø 200 mm zamontowany z tyłu, nad zbiornikiem, w tym:
- obrót hydrauliczny o 320° (dwukier.) i 3 przeguby hydrauliczne (3 dwukier.)
1778 - pompa odĞrodkowa na koĔcu wysiĊgnika, napĊdzana hydraulicznie (140 l/min przy 180 barach) 83.620
- wąĪ przelewowy na wysiĊgniku, w tym opcja 2249: kontrola wysiĊgnika na ISOBUSIE
- wskaĨnik podłuĪny z przodu zbiornika
1777 + 1778
1777 + 1854
MontaĪ Power Pack
- Pompa odĞrodkowa do tłoczenia z napĊdem hydraulicznym (centrala Power Pack)
- Pompa odĞrodkowa do zasysania z napĊdem hydraulicznym (centrala Power Pack)
1779
1778
1855
2445
Pompa odĞrodkowa z napĊdem hydraulicznym (Power Pack) przy rozlewaniu stosowana z:
- zaworem przemysłowym dwukier., wĊĪem zasilającym system rozlewania i przepływomierzem
elektronicznym z regulacją natĊĪenia przepływu proporcjonalnego do prĊdkoĞci jazdy
- zawór sterowany rĊcznie z tyłu zbiornika
- centrala hydrauliczna HP (110 l/min i 300 barów) z pompą z napĊdem mechanicznym do napĊdu 83.020
hydraulicznego pompy do tłoczenia i pompy do napełniania
- opcja 2246: przepływomierz regulacji natĊĪenia przepływu proporc. do prĊdkosci jazdy ISOBUS
(szczegóły na str. ISOBUS + przepływomierz)
Ocynkowany wysiĊgnik Ø 200 mm zamontowany z tyłu, nad zbiornikiem, w tym:
- obrót hydrauliczny o 320° (dwukier.) i 3 przeguby hydrauliczne (3 dwukier.)
- pompa odĞrodkowa na koĔcu wysiĊgnika, napĊdzana hydraulicznie (110 l/min przy 300 barach) 83.620
- wąĪ przelewowy na wysiĊgniku, w tym opcja 2249: kontrola wysiĊgnika na ISOBUSIE
- wskaĨnik podłuĪny z przodu zbiornika
Centrala hydrauliczna Load Sensing 140 l/min (przy 300 barach) zamiast 110 l/min (konieczna opcja 6.636
1779) - niezbĊdna jeĞli jest potrzebna do zasilania elektrozaworów
Centrala hydrauliczna Load Sensing 180 l/min (przy 220 barach) zamiast 110 l/min (konieczna opcja 10.770
1779) - niezbĊdna do równoczesnego zasilania elektrozaworów i kilku funkcji duĪego przepływu
MontaĪ Power Pack
Opcje do wałków: str. 29 - Pompy próĪniowe: str. 29 i 30 - Oprzyrządowanie do pompowania: str. 36
Pompa MEC 5000 H smar. autom. z napĊdem hydraulicznym do zalewania wysiĊgnika:
- filtr czyszczący 30 l Ø 60 mm
- specjalny zawór ciĞnieniowy JOSKIN Ø 150 mm
2505 - 1 x 1880 sterowanie napĊdem pompy
19.740
- 1 x 1782 sterowanie hydr. odwracaniem kierunku pracy pompy + zawór przemysłowy przeciw zapychaniu Ø 200 mm
- 2 x 2247 sterownik ISOBUS
1777
+
1778
Power
Pack
1779
1779
+
1778
2505
Konieczne opcje
1 x 1871*
1 x 1871*
1 x 1871*
* tylko jedna opcja
1871 na maszynĊ
Mechanika
1777
Funkcje hydrauliczne
Standard
• 1 x 1782 (zawór przemysłowy)
• 1 x 2247 (sterownik ISOBUS)
• 1 rozdzielacz typu PVG do sterowania pompą odĞrodkową (napełnianie)
• Bypass bezpoĞrednio z ciągnika do dodatkowego zasilania silnika pompy odĞrodkowej
• 1 x 1782 (zawór przemysłowy)
• 4 x 1782 (1 obrót i 3 przeguby w proporcjonalnym)
• 6 x 2247 (sterownik ISOBUS)
• 1 x 2248 (sterowanie joystickiem ISOBUS)
• 1 PVG do sterowania pompą odĞrodkową (opróĪnianie) do układu 320 barów
• 1 x 1782 (zawór przemysłowy)
• 2 x 2247 (sterownik ISOBUS)
• 2 PVG do sterowania pompą odĞrodkową
(opróĪnianie + napełnianie) do układu 320 barów
• 1 x 1782 (zawór przemysłowy)
• 4 x 1782 (1 obrót i 3 przeguby w proporcjonalnym)
• 7 x 2247 (sterownik ISOBUS)
• 1 x 2248 (sterowanie joystickiem ISOBUS)
• 1 x 1880 do sterowania napĊdem pompy próĪniowej
• 1 x 1782 (sterowanie hydrauliczne odwracaniem kierunku pracy pompy
+ zawór przemysłowy przeciw zapychaniu Ø 200 mm)
• 2 x 2247 (sterownik ISOBUS)
1 x 1871*
/
n x 1782
Do sterowania n dodatkowymi funkcjami malego przepływu w standardzie powyĪej (min. 2)
n x 1880
Do sterowania n dodatkowymi funkcjami duĪego przepływu w standardzie powyĪej
Do sterownika ISOBUS do n funkcji dodatkowych (małego i duĪego przepływu) w standardzie powy- n x 2247
Īej
.... PLN
.... PLN
.... PLN
1856
VACU-STORM
Opcje wspólne
1341
1780
1856
1779 + 1778
Wbudowanie wysiĊgnika opuszczonego o około 250 mm (nie pasuje do ramp)
Hydrauliczne ramiĊ przeładowcze boczne do przepompowywania z zaworem 3-droĪnym hydraulicznym na wĊĪu zasilającym system rozlewania (2 dwukier.)
Teleskopowe przedłuĪenie wysiĊgnika (+/- 1 m) (1 dwukier.)
1.593
9.751
6.696
VACU-STORM (połączenie pompy odĞrodkowej do tłoczenia i pompy próĪniowej do zasysania)
DO UZGODNIENIA
- 31 -
15-11-2013
Pompy przepływowe: Ğlimakowa lub krzywkowa
Ceny netto w PLN
POMPY ĝLIMAKOWE (WANGEN)
WyposaĪenie wspólne do kaĪdego typu montaĪu z pompą Wangen
Króciec 8’’ z obu strony i przygotowanie do zaworu zasysania 6’’ - króciec 8’’ u góry z przodu system przeciw przelewaniu u góry zbiornika - właz z przodu z boku zbiornika zamiast standardu - korek spustowy pod zbiornikiem (Ø 8’’ do beczek od 8.400 l i Ø 6’’ do innych) - podłuĪny
wskaĨnik poziomu z przodu (na Ğrodku u góry) - napĊd 540 obr./min - wałek z zabezpieczeniem
Ğrubowym - ciĞnienie na wyjĞciu pompy: 2 bary (max. 8 barów).
MontaĪ standardowy
WyposaĪenie dodatkowe: przygotowanie do przedniego JUMBO - rozdzielacz górny pompy połączony ze
zbierakiem kamieni - zawór sterowany rĊcznie miĊdzy zbiornikiem i rozdzielaczem - tylny zawór 3-droĪny
hydrauliczny (dwukier.) z ustawianiem kilku pozycji włazu z przodu, z lewej strony zamiast standardu
MontaĪ moĪliwy w modelach:
- MODULO2 o poj. 6.000 - 12.000 l z dyszlem stałym z zawieszeniem przez silentblocki (opc. 2707) lub oleopneumatycznym (opc. 1447)
- MODULO2 o poj. 14.000 - 18.000 l z zawieszeniem przez silentblocki lub oleopneumatycznym (opc. 2240)
- KOMFORT2 o poj. 8.400 - 18.000 l z zawieszeniem przez silentblocki (zamiast dyszla resorowanego) lub oleopneumatycznym (opc. 1447 lub 2240)
429
471
3289
1733
Pompa Ğlimakowa W110 (3.000 l/min przy 600 obr./min) zamiast pompy Vacuum MEC 8000
Pompa Ğlimakowa W120 (4.000 l/min przy 600 obr./min) zamiast pompy Vacuum MEC 8000
Pompa Ğlimakowa W130 (5.000 l/min przy 600 obr./min) zamiast pompy Vacuum MEC 8000
Pompa Ğlimakowa W140 (6.700 l/min przy 600 obr./min) zamiast pompy Vacuum MEC 8000
2707
Dyszel z zawieszeniem przez silentbloki zamiast dyszla stałego do MODULO 6.000 - 12.000 l z
pompą Ğlimakową
22.750
24.220
31.540
41.720
427
MontaĪ specjalny do modeli COBRA, QUADRA, EUROLINER i MODULO / KOMFORT (od 14.000 l)
'RGDWNRZHZ\SRVDĪHQLHGRVSHFMDOQHJRPRQWDĪXVNU]\QLDZHZQĊWU]QDGR]DV\VDQLD]REXVWURQGXĪ\ERF]Q\
]ELHUDNNDPLHQLSU]\JRWRZDQLHGRUR]GUDEQLDF]D]]DZRUHPK\GUDXOLF]Q\PMHGQRNLHU]DPLDVWVNU]\QNLJyUQHM
MontaĪ moĪliwy w modelach:
- KOMFORT2 o poj. 14.000 - 18.000 l z dyszlem z zawieszeniem przez silentblocki lub oleopneumatycznym (opc.
324 i 2240)
- COBRA z zawieszeniem przez silentblocki (opc. 2383) lub oleopneumatycznym (opc. 324 i 1413) (patrz str.
COBRA)
- TETRAX2 z zawieszeniem przez silentbloki (opc. 2383) lub oleopneumatycznym (konieczne opcje 324 i 2240)
- QUADRA z zawieszeniem oleopneumatycznym V1000 (konieczne opcje 324 i 1473) (patrz str. QUADRA)
- EUROLINER (konieczna opcja 324)
3290
3291
1977
2241
Pompa Ğlimakowa W120 (4.000 l/min przy 600 obr./min) zamiast pompy Vacuum MEC 8000
Pompa Ğlimakowa W130 (5.000 l/min przy 600 obr./min) zamiast pompy Vacuum MEC 8000
Pompa Ğlimakowa W140 (6.700 l/min przy 600 obr./min) zamiast pompy Vacuum MEC 8000
Pompa Ğlimakowa W145 (8.700 l/min przy 600 obr./min) zamiast pompy Vacuum MEC 8000
35.180
37.800
47.500
60.450
Opcje specjalne
NapĊd 1.000 obr./min z reduktorem (1.000 - 600 obr./min) - wskazany jeĞli ciągnik ma wał
3.192
przekaĨnikowy, którego obroty nie mogą spaĞü poniĪej 1.000 obr./min
JUMBO przednie Ø 200 mm NIEWBUDOWANE z zaworem przemysłowym (dwukier.), zabezpieczeniem do transportu i wĊĪem zasysania 8’’ zamiast wĊĪa standardowego, w tym sterownik hydr.
1726 zintegrowany (blok sekwencyjny) do JUMBO (1 dwukier. + powrót wolny do automatycznego stero- 22.400
wania hydr. systemem odwracania pompy, opuszczaniem ramienia i zaworem zbiornika) z filtrem
hydr. do bloku JUMBO i systemem odwracania pompy (konieczna opcja 324)
Specjalny system opróĪniania do terenów górskich, w tym 2 zawory hydrauliczne (2 dwukier.) za1861
4.323
miast zaworu sterowanego rĊcznie
2383 Dopłata za pompĊ Ğlimakową do modelu COBRA (zawiesznie przez silentbloki)
4.382
Automatyczne wyłączanie napełniania urządzeniem elektrycznym, w tym zawór hydrauliczny miĊd324 zy rozdzielaczem i zbiornikiem, elektrozawór i sterownik w kabinie do otwierania zaworu i pływa- 4.669
kowy wskaĨnik poziomu (1 elektrozawór wliczony) (1 jednokier. + powrót wolny)
1834
UWAGA: podane wydajnoĞci pomp są teoretyczne.
W praktyce wydajnoĞci mogą byü inne w zaleĪnoĞci od warunków uĪytkowania.
Specjalna beczka do pompy Ğlimakowej 8.500 - 18.500 l dostĊpna na zamówienie
Inne opcje (wspólne z pompami Vogelsang) dostĊpne na stronie 33
Opcje do wałków: str. 29
- 32 -
1726 + 1477 + 324
15-11-2013
Pompy przepływowe: Ğlimakowa lub krzywkowa
Ceny netto w PLN
POMPY KRZYWKOWE (VOGELSANG)
➞
CiĞnienie na wyjĞciu pompy: max. 5 barów w VX186-260 i max. 8 barów w VX186-368QD napĊd 1.000 obr./min - montaĪ pompy z boku pojazdu z wewnĊtrzną skrzynką w zbiorniku (poj.
mniejsza o ok. 200 l) gromadzącej wszystkie punkty zasysania - rozdrabniacz Simple-Cut (jednokier. + powrót wolny) na zasysaniu z odwracaniem kierunku pracy i zbierak kamieni - 2 zsynchronizowane zawory (dwukier.), aby zapobiec powstawaniu nadciĞnienia w przewodach - 1 elektryczny zawór 3-droĪny (z elektryczną regulacją wydajnoĞci rozlewania) - elektryczny zawór bypass - odprowadzanie nadmiaru gnojowicy nad zbiornikiem - pływakowy wskaĨnik poziomu (wskaĨ
nik połączony opc. 012 jest nieodpowiedni) - wałek przegubowy z zabezpieczeniem Ğrubowym.
MontaĪ moĪliwy w modelach:
- QUADRA z zawieszeniem oleopneumatycznym (opc. 1393)
- X-TREM
- EUROLINER
Pompa krzywkowa VX186-260 (+/- 6.000 l/min przy 600 obr./min) zamiast pompy próĪniowej MEC
69.760
8000 (w tym opcja automatycznego wyłączania)
Pompa krzywkowa VX186-368QD (+/- 8.000 l/min przy 600 obr./min) zamiast pompy próĪniowej
1710
86.940
MEC 8000 (w tym opcja automatycznego wyłączania)
1709
Opcje wspólne do pomp przepływowych WANGEN i VOGELSANG
Właz górny Ø 600 mm (bez drabinki) nieuszczelniony - jeĞli pompa Ğlimakowa zastĊpuje górny
króciec 8’’ (NIE PASUJE do pompy próĪniowej)
024 Drabinka zewnĊtrzna - ocynkowana
Zawór z zamykaniem hydraulicznym lewym lub prawym z zatrzymaniem automatycznym (koniecz2382
na opcja 324)
011 Licznik rozładowanych beczek ze wskaĨnikiem pływakowym
1477
571
1.565
949
1.799
924
Pokrywy górne dostĊpne na stronie z akcesoriami do zbiornika
1709
324
UWAGA: podane wydajnoĞci pomp są teoretyczne.
W praktyce wydajnoĞci mogą byü inne w zaleĪnoĞci od warunków uĪytkowania.
Opcje do wałków: str. 29
- 33 -
Zdalne pompowanie + centrala smarowania + centrala hydrauliczna
1313
Zdalne pompowanie opon ( !!! ceny NETTO !!! )
Zdalne pompowanie opon KRUDE
989
990
991
1388
992
Zdalne pompowanie opon z układem pojedynczym do osi podwójnej z 2 kompresorami (2.000 l/min) - NETTO
Zdalne pompowanie opon z układem pojedynczym do osi podwójnej z 3 kompresorami (3.000 l/min) - NETTO
Zdalne pompowanie opon z układem pojedynczym do Tridem z 2 kompresorami (2.000 l/min) - NETTO
Zdalne pompowanie opon z układem pojedynczym z 3 kompresorami (3.000 l/min) - NETTO
Dopłata za 3 kompresory w linii w pojazdach z 3 osiami (3.000 l/min) - NETTO
28.390
32.410
32.130
36.160
0
Zdalne pompowanie opon PTG
2659
2660
2661
2662
Zdalne pompowanie opon z układem pojedynczym do osi podwójnej z 1 kompresorem (3.300 l/min) - NETTO
Zdalne pompowanie opon z układem pojedynczym do osi potrójnej z 1 kompresorem (3.300 l/min) - NETTO
Zdalne pompowanie opon z układem podwójnym do osi podwójnej z 1 kompresorem (3.300 l/min) - NETTO
Zdalne pompowanie opon z układem podwójnym do osi potrójnej z 1 kompresorem 3.300 l/min - NETTO
Zdalne cyfrowe pompowanie opon z układem podwójnym do osi podwójnej z 1 kompresorem 3.300
2663
l/min - NETTO
Zdalne cyfrowe pompowanie opon z układem podwójnym do osi potrójnej z 1 kompresorem 3.300
2664
l/min - NETTO
1882 Dopłata przy zdalnym pompowaniu opon z hamulcami hydraulicznymi
39.450
41.900
42.530
46.870
45.190
49.490
2.790
1 rozdzielacz o duĪym przepływie konieczny (1871 + 1515 lub 1871 + 1880)
991
1388
Centrala smarowania automatycznego ( !!! ceny NETTO !!! )
OKREĝLAJĄC WYPOSAĩENIE MASZYNY, PROSIMY O PODANIE NASZYM HANDLOWCOM LICZBY KONIECZNYCH PUNKTÓW SMAROWANIA.
2299 Dodatkowy punkt smarowania - cena za punkt - NETTO
2380 Upust za smarowanie centralne zamiast automatycznego (bez pompy) - NETTO
Symbol
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2511
151
- 1.645
Centrala automatycznego smarowania do n punktów (zaleĪnie od wyposaĪenia)
Nazwa
Cena PLN netto
Centrala smarowania automatycznego - 20 punktów
5.460
Centrala smarowania automatycznego - 30 punktów
6.412
Centrala smarowania automatycznego - 40 punktów
7.364
Centrala smarowania automatycznego - 50 punktów
8.764
Centrala smarowania automatycznego - 60 punktów
9.734
Centrala smarowania automatycznego - 70 punktów
11.309
Centrala smarowania automatycznego - 80 punktów
12.887
Centrala smarowania automatycznego - 90 punktów
14.249
Centrala smarowania automatycznego - 100 punktów
15.694
Centrala smarowania automatycznego - 110 punktów
17.143
NiezaleĪna centrala hydrauliczna
1313 Centrala hydrauliczna (1.000 obr./min) - 60 l/min (moĪliwa ze wszystkimi pompami 1.000 D)
- 34 -
12.779
15-11-2013
Ceny netto w PLN
15-11-2013
WyposaĪenie zbiornika + zawory do napełniania
WskaĨniki poziomu
008
010
154
012
1478
Ceny netto w PLN
012 + 1478
242
452
760
1.316
347
WskaĨnik półkulisty 2’’ dodatkowy (połoĪenie do ustalenia)
WskaĨnik podłuĪny (300 x 80 mm) zamiast wskaĨnika 2” (połoĪenie do ustalenia) - cena za sztukĊ
Pływakowy wskaĨnik poziomu zamiast wskaĨnika 2”
Połączony wskaĨnik poziomu Ø 6’’ (przezroczysta rura z pleksiglasu) zamiast 2”
Kratka ochronna do wskaĨnika połączonego (opcja 012 konieczna)
010
DostĊp do zbiornika od góry
Właz górny Ø 600 mm z zamkniĊciem standardowym na 4 haki z drabinką wewnĊtrzną i
3.381
zewnĊtrzną
Klapa górna Ø 600 mm na zawiasie z szybkim zamykaniem hermetycznym, z drabinką wewnĊtrzną
730
4.491
i zewnĊtrzną
024 Ocynkowana drabinka zewnĊtrzna
949
Pokrywa górna 520 mm z otwieraniem rĊcznym (konieczne z pompą próĪniową) - nieuszczelniona, w tym przygotowanie do otwierania hydraulicznego i drabinki wewnĊtrznej i zew2.856
NEW 3411
nĊtrznej - dostosowane wyłącznie do pomp Wangen i odĞrodkowych 6.000 i 10.000
l/min
W
3412
Pokrywa 520 mm z otwieraniem hydraulicznym zamiast otwierania mechanicznego (konieczna opc. 3411)
714
E
N
729
Króüce przy zbiorniku
015
016
017
808
729
154
030
730
Króciec Ø 8’’ zamiast standardowego 6’’ (przedni lewy lub prawy - do ustalenia)
Króciec Ø 6’’ dodatkowy - umiejscowienie do wyboru
Króciec Ø 8’’ dodatkowy - umiejscowienie do wyboru
Króciec Ø 6’’ z kołnierzem regulowanym - w górnej czĊĞci dennicy zbiornika z prawej strony (montowany specjalnie na Īyczenie klienta)
196
431
599
808
459
Opcja 808 wskazana do uĪytkowania zaworu tylnego, gdyĪ w przypadku
zastosowania osprzĊtu tylnego, standardowe wyloty nie zawsze są dostĊpne.
Zawory hydrauliczne
030
848
Zawór dzwonowy Ø 150 mm zamiast zaworu standardowego
Zawór dzwonowy Ø 150 mm (dwukier.) zamiast zaworu standardowego
025
466
2.510
Zawory zasysające sterowane rĊcznie ze złączem szybkim (z zaworem spustowym)
848
025
026
626
627
2283
Zawór zasysający Ø 6’’ z ruchomą szczĊką Perrot
Zawór zasysający Ø 6’’ z ruchomą szczĊką Italie
Zawór zasysający Ø 6’’ ze szczĊką Ğlizgową Perrot
Zawór zasysający Ø 8’’ ze szczĊką Ğlizgową Italie
Zawór dzwonowy na zaworze zasysającym Ø 6’’ zamiast zaworu płaskiego
1.470
1.390
1.411
2.443
529
626 + 627
026
Turbonapełniacz (jednokier. + powrót wolny) (zawór rĊczny - do wyboru powyĪej)
309
331
Turbonapełniacz o duĪej wydajnoĞci Ø 6’’ (hydrauliczny: 50 l/min przy 180 barach) z manometrem
Ø 60 mm (patrz rubryka powyĪej - opcja 025, 026 lub 626 konieczna)
Turbonapełniacz o duĪej wydajnoĞci Ø 8’’ (hydrauliczny: 50 l/min przy 180 barach) z manometrem
Ø 60 mm (patrz rubryka powyĪej - opcja 627 konieczna)
8.411
9.401
Przepływ oleju potrzebnego do turbonapełniacza: min. 50 l - max. 60 l przy ciĞnieniu
180 barów.
Przy róĪnych ciągnikach i turbo bezpoĞrednim, zalecana jest opcja 1311 ze str. 40.
309
1547
Rozdrabniacz (jednokier. + powrót wolny) - zawór rĊczny - do wyboru powyĪej
Rozdrabniacz ‘‘Simple Cut’’ przelot Ø 200 mm ze zbierakiem kamieni, odwracaniem kierunku
1547 i przewodami Ø 200 mm do zasysania z obu stron (montaĪ rozdrabniacza tylko z prawej strony 21.250
beczki)
Rozdrabniacz ‘‘Simple Cut’’ przelot Ø 200 mm ze zbierakiem kamieni, odwracaniem kierunku
1589 (montaĪ rozdrabniacza tylko z prawej str.), zasysanie wyłącznie z prawej str., przez podwójne 13.965
ramiĊ lub zawór sterowany rĊcznie
- 35 -
627
15-11-2013
Napełnianie od góry + JUMBO + ramiĊ przegubowe
Ceny netto w PLN
Napełnianie od góry
023
021
870
023
021 + 870
Pokrywa hydrauliczna (2-kier) rozsuwana 500 x 600 mm z zamkniĊciem hermetycznym, montowana
10.003
z przodu zbiornika, z drabinką (wewnĊtrzna + zewnĊtrzna)
4.932
Lejek górny 450 x 450 mm z zaworem hydraulicznym jednokier. Ø 8’’ i z drabinką
2.338
Kolanko odpowietrzające do lejka, z zaworem hydraulicznym zsynchronizowanym
Napełnianie od tyłu
2420 Lejek 8’’ tylny lewy na zaworze Ramus + wąĪ zanurzany
2421 Lejek 8’’ tylny prawy na zaworze Ramus + wąĪ zanurzany
1726
7.420
7.420
Jumbo Ø 200 mm
Czołowe ramiĊ pompujące opuszczane hydraulicznie z lewej lub z prawej strony do lejka (dwukier.), włącznie
z lejkiem i podstawą do transportu.
JUMBO przednie Ø 200 mm NIEWBUDOWANE z zaworem przemysłowym (dwukier.), zabezpieczeniem do transportu i wĊĪem zasysania 8’’ zamiast wĊĪa standardowego, w tym sterownik
1726 hydr. zintegrowany (blok sekwencyjny) do JUMBO (1dwukier. + powrót wolny do automatycznego
sterowania hydr. systemem odwracania pompy, opuszczaniem ramienia i zaworem zbiornika) z
filtrem hydr. do bloku JUMBO i systemem odwracania pompy
JUMBO przednie Ø 200 mm WBUDOWANE z zaworem przemysłowym (dwukier.), zabezpieczeniem do transportu i wĊĪem zasysania 8’’ zamiast wĊĪa standardowego, w tym sterownik hydr.
155 zintegrowany (blok sekwencyjny) do JUMBO (1dwukier. + powrót wolny do automatycznego
sterowania hydr. systemem odwracania pompy, opuszczaniem ramienia i zaworem zbiornika) z
filtrem do bloku JUMBO i systemem odwracania pompy
Turbonapełniacz (jednokier. + powrót wolny) do osprzĊtu do pompowania Ø 200 mm (z manometrem
336
Ø 100 mm)
1794 Wlot lejka ze złączem ĪeĔskim 6’’ Perrot i wĊĪem Ø 6’’ (symbol 5107) zamiast 8’’
1840 Lejek z zaworem elektrycznym i zdalnym sterowaniem (poza standardowym lejkiem)
J34560035 Redukcja Italie mĊska 200 mm / Italie ĪeĔska 150 mm
1726
22.400
19.640
336
10.696
0
21.420
494
Dodatkowy lejek ................................................................................................................................ patrz str. 129
Przepływ oleju potrzebnego do turbonapełniacza: min. 50 l - max. 60 l przy ciĞnieniu 180 barów.
Przy róĪnych ciągnikach i turbo bezpoĞrednim, zalecana jest opcja 1311 ze str. 40.
Hydrauliczne ramiĊ przegubowe Ø 200 mm (8’’)
Przegubowe ramiĊ pompujące prawe zakoĔczone rurą do zanurzania bezpoĞrednio w zbiorniku stałym - 2
przeguby hydrauliczne (2 dwukier.) do sterowania i opuszczania - 4 m wĊĪa Ø 6’’.
099
NEW 3190
952
1972
818
1700
1378
336
860
RamiĊ pompujące samonoĞne Ø 200 mm (z prawej str.) z zaworem przemysłowym przeciw zapychaniu (dwukier.) zamiast bocznego króüca z prawej str. (niemoĪliwe w modalach EUROLINER i CARGO)
WąĪ zanurzany do opróĪniania za pomocą ramienia pomującego (konieczna opc. 099 lub 952)
RamiĊ pompujące Ø 200 mm wbudowane (pod kątem prostym) z przemysłowym zaworem przeciw zapychaniu (dwukier.) zamiast bocznego króüca z prawej str. (model konieczny do maszyn EUROLINER i CARGO)
PrzedłuĪenie teleskopowe 8’’ do przegubowego ramienia hydraulicznego (szczelne na całej czĊĞci
teleskopowej), w tym ustawianie 2. czĊĞci ramienia silnikiem hydraulicznym
Dopłata za ramiĊ hydrauliczne ze strony lewej zamiast prawej (nie pasuje do rozdrabniacza Simple Cut)
Dopłata za ramiĊ przegubowe z kolankiem (do naziemnych zbiorników stałych, kontenerów, itp.)
Ustawianie drugiej czĊĞci ramienia silnikiem hydraulicznym (dwukier.) zintegrowanym z przegubem
kulistym zamiast siłownika (wiĊksza amplituda)
Turbonapełniacz (jednokier. + powrót wolny) do osprzĊtu do pompowania Ø 200 mm (z manometrem
Ø 100 mm)
Przystosowanie do zasysania przez lejek (system Jumbo)
27.830
714
099 + 336
099 + 336
+ 1700
1378
32.270
12.149
2.296
1.390
6.328
10.696
921
Lejki i podnoszenie lejków ......................................................................................................... patrz strona 129
Przepływ oleju potrzebnego do turbonapełniacza: min. 50 l - max. 60 l przy ciĞnieniu 180 barów.
Przy róĪnych ciągnikach i turbo bezpoĞrednim, zalecana jest opcja 1311 ze str. 40.
Przegubowe ramiĊ hydrauliczne Ø 250 mm (10’’)
RamiĊ pompujące Ø 250 mm wbudowane (pod kątem prostym, z przodu) z przemysłowym zaworem
1970 przeciw zapychaniu (dwukier.) zamiast bocznego króüca z prawej str., włącznie ze sterowaniem 2. 42.840
czĊĞcią ramienia przez silnik hydr. (tylko do modeli QUADRA, X-TREM i EUROLINER)
PrzedłuĪenie teleskopowe 10’’ do hydraulicznego ramienia przegubowego (cała czĊĞü teleskopowa
11.081
1971
uszczelniona)
2475 Turbonapełniacz (1-kier. + powrót wolny) do osprzĊtu do pompowania Ø 250 mm (z manometrem Ø 100 mm) 14.756
Zmniejszenie pojemnoĞci zbiornika o +/- 700 l
1970 + 1971
- 36 -
15-11-2013
WysiĊgnik
Ceny netto w PLN
WysiĊgnik OCYNKOWANY Ø 200 mm
103
MoĪe nie pasowaü do rampy z wĊĪami rozlewającymi, prosimy o kontakt z nami odnoĞnie innych moĪliwoĞci.
RamiĊ pompujące Ø 200 mm umieszczone z tyłu nad zbiornikiem i obracane hydraulicznie (dwukier.) wokół wozu
asenizacyjnego. Do transportu wysiĊgnik składany jest do przodu. Przez wysiĊgnik moĪna tłoczyü gnojowicĊ.
Wliczony jest takĪe zawór przemysłowy przeciw zapychaniu Ø 200 mm (dwukier.) i switch bezpieczeĔstwa,
zapobiegający kilkakrotnemu obrotowi wysiĊgnika w jedną stronĊ. Joystick sterujący jest włączony.
Mocowanie do wysiĊgnika znajduje siĊ z prawej strony. Wybierając mocowanie wysiĊgnika z lewej
strony, naleĪy to podaü przy zamawianiu.
103
1341
2256
1342
1866
1341
WysiĊgnik 320° (rotacja ciągła) ze złączką przemysłową i 2 przegubami hydraulicznymi (4
51.380
rozdzielacze elektrohydrauliczne małego przepływu wliczone (4 x 1782) (konieczna opc. 1871))
Wbudowanie wysiĊgnika opuszczonego o około 250 mm (nie pasuje do ramp) (zmniejszenie
1.593
pojemnoĞci zbiornika o ok. 300 l)
3. przegub z siłownikiem hydraulicznym (dwukier.)
2.923
2.499
Wspornik do wysiĊgnika z prawej strony (konieczny z opcją 345)
3.091
Mocowanie do wysiĊgnika z obu stron (zaleĪnie od wyposaĪenia)
Jesli wspornik jest konieczny z obu stron, wziąü 2 x opcjĊ 1342.
336
345
Turbonapełniacz (jednokier. + powrót wolny) do osprzĊtu do pompowania Ø 200 mm (z manometrem 10.696
Ø 100 mm)
Turbonapełniacz zanurzany 8” (jednokier. + powrót wolny) do wysiĊgnika (opcja 1342 konieczna) 12.432
(w tym manometr Ø 100 mm i 3. przegub hydr. (dwukier.))
Przepływ oleju potrzebnego do turbonapełniacza: min. 50 l - max. 60 l przy ciĞnieniu 180 barów.
Przy róĪnych ciągnikach i turbo bezpoĞrednim, zalecana jest opcja 1311 ze str. 40.
1342 + 345
103
103
2256
336 + 2256
Ocynkowane ramiĊ do rozładunku Ø 200 mm
345
2506
RamiĊ wyładowcze 8’’ z prawej strony zawierające:
- zawór przemysłowy 8’’ (dwukier.)
- wąĪ zanurzany 8’’
2506
- switch do automatycznego zatrzymywania w pozycji transportowej i w pozycji 270°
Potrzebna hydraulika: 2 dwukier.
MoĪliwa Ğrednica zbiornika: 1.900 - 2.300 mm
19.110
2507 RamiĊ wyładowcze 8’’ z lewej strony (takie samo wyposaĪenie i warunki montaĪu jak przy opcji 2506) 19.110
- 37 -
15-11-2013
WĊĪe do pompowania + akcesoria
Ceny netto w PLN
WĊĪe zasysające 6’’ - Złącza Perrot
KoĔcówki przewodów giĊtkie jednoczĊĞciowe (złącze mĊskie + płaskie ocynkowane)
5107 Przewód 4 m giĊtki + 0,15 m ocynkowany złącze Perrot mĊskie (wliczone do wyposaĪenia stand.)
5122 Przewód 5 m giĊtki + 0,15 m ocynkowany, złącze Perrot mĊskie
5123 Przewód 6 m giĊtki + 0,15 m ocynkowany, złącze Perrot mĊskie
585
651
763
PERROT
ITALIE
PrzedłuĪacze giĊtkie (złącza mĊskie - ĪeĔskie)
5136
5134
5100
5133
Przewód 2 m giĊtki + złącza Perrot mĊskie - ĪeĔskie
Przewód 3 m giĊtki + złącza Perrot mĊskie - ĪeĔskie
Przewód 4 m giĊtki + złącza Perrot mĊskie - ĪeĔskie
Przewód 5 m giĊtki + złącza Perrot mĊskie - ĪeĔskie
567
648
725
812
KoĔcówki przewodów,
giĊtkie 1-czĊĞciowe
KoĔcówki przewodów prawe ocynkowane (złącze mĊskie i koĔcówka ukoĞna + płaskie ocynkowane)
6055
6045
6057
6059
427
557
662
756
Przewód 2 m ocynkowany prawy, złącze Perrot
Przewód 3 m ocynkowany prawy, złącze Perrot
Przewód 4 m ocynkowany prawy, złącze Perrot
Przewód 5 m ocynkowany prawy, złącze Perrot
KoĔcówki przewodów z kolankiem ocynkowane (złącze mĊskie i ukoĞna koĔcówka + płaskie ocynkowane)
7305 Przewód 3 m ocynkowany z kolankiem, złącze Perrot
7192 Przewód 4 m ocynkowany z kolankiem, złącze Perrot
630
753
WĊĪe zasysające 6’’ - Złącza Italie
032
Złącza Italie zamiast Perrot (do wĊĪy i rozlewaczy standardowych)
- 140
PrzedłuĪacz giĊtki
(złącze mĊskie / ĪeĔskie)
KoĔcówki przewodów giĊtkie jednoczĊĞciowe (złącze mĊskie + płaskie ocynkowane)
5108 Przewód 4 m giĊtki + 0,15 m ocynkowany, złącze Italie mĊskie (standard z opcją 032)
5131 Przewód 5 m giĊtki + 0,15 m ocynkowany, złącze Italie mĊskie
5129 Przewód 6 m giĊtki + 0,15 m ocynkowany, złącze Italie mĊskie
585
651
732
PrzedłuĪacze giĊtkie (złącza mĊskie - ĪeĔskie)
5139
5135
5101
5124
Przewód 2 m giĊtki + złącza Italie mĊskie - ĪeĔskie
Przewód 3 m giĊtki + złącza Italie mĊskie - ĪeĔskie
Przewód 4 m giĊtki + złącza Italie mĊskie - ĪeĔskie
Przewód 5 m giĊtki + złącza Italie mĊskie - ĪeĔskie
445
515
630
704
KoĔcówki przewodów prawe ocynkowane (złącze mĊskie i koĔcówka ukoĞna + płaskie ocynkowane)
6054
6046
6056
6058
452
571
686
770
Przewód 2 m ocynkowany prawy, złącze Italie
Przewód 3 m ocynkowany prawy, złącze Italie
Przewód 4 m ocynkowany prawy, złącze Italie
Przewód 5 m ocynkowany prawy, złącze Italie
KoĔcówki przewodów z kolankiem ocynkowane (złącze mĊskie i ukoĞna koĔcówka + płaskie ocynkowane)
7195 Przewód 3 m ocynkowany z kolankiem, złącze Italie
7193 Przewód 4 m ocynkowany z kolankiem, złącze Italie
641
763
KoĔcówka przewodu
prawa ocynkowana
WĊĪe zasysające 8’’ - Złącza Italie
KoĔcówki przewodów giĊtkie jednoczĊĞciowe (złącze mĊskie + płaskie ocynkowane)
5183
5114
5132
5164
1.040
1.131
1.362
1.544
Przewód 3 m giĊtki + 0,25 m ocynkowany, złącze Italie mĊskie
Przewód 4 m giĊtki + 0,25 m ocynkowany, złącze Italie mĊskie
Przewód 5 m giĊtki + 0,25 m ocynkowany, złącze Italie mĊskie
Przewód 6 m giĊtki + 0,25 m ocynkowany, złącze Italie mĊskie
PrzedłuĪacze giĊtkie (złącza mĊskie - ĪeĔskie)
5163
5144
5102
5145
Przewód 2 m giĊtki + złącza Italie mĊskie - ĪeĔskie
Przewód 3 m giĊtki + złącza Italie mĊskie - ĪeĔskie
Przewód 4 m giĊtki + złącza Italie mĊskie - ĪeĔskie
Przewód 5 m giĊtki + złącza Italie mĊskie - ĪeĔskie
917
1.103
1.309
1.498
KoĔcówki przewodów prawe ocynkowane (złacze mĊskie i koĔcówka ukoĞna + płaskie ocynkowane)
6461 Przewód 2 m ocynkowany prawy, złącze Italie
6462 Przewód 3 m ocynkowany prawy, złącze Italie
6463 Przewód 4 m ocynkowany prawy, złącze Italie
637
784
921
KoĔcówki przewodów z kolankiem ocynkowane (złącze mĊskie i ukoĞna koĔcówka + płaskie ocynkowane)
7253 Przewód 2 m ocynkowany z kolankiem, złącze Italie
7099 Przewód 3 m ocynkowany z kolankiem, złącze Italie
6390 Przewód 4,5 m ocynkowany z kolankiem, złącze Italie
704
851
1.117
Akcesoria do wĊĪy
J17345714
J17345715
J17345716
J34562147
Kolanko 90°, złącza: mĊskie + ĪeĔskie 6’’ - Italie
Kolanko 90°, złącza: mĊskie + ĪeĔskie 6’’ - Perrot
Kolanko 90°, złącza: mĊskie + ĪeĔskie 8’’ - Italie
Kolanko 90° 6’’ kołnierz - kołnierz
476
802
770
329
Inne opcje wĊĪy: str. 129
- 38 -
KoĔcówka przewodu z
kolankiem ocynkowana
15-11-2013
Akcesoria róĪne + mieszanie + przygotowania
Ceny netto w PLN
Inne złącza
032
- 140
Złącza Italie zamiast Perrot (do standardowego wĊĪa i rozlewacza)
PERROT
ITALIE
Rozlewacze
1380 Rozlewacz zawieszany szeroki (Ø 68 mm) zamiast standardowego rozlewacza właĞciwego
1810 Rozlewacz zagiĊty szeroki zamiast standardowego rozlewacza właĞciwego
Drugi rozlewacz właĞciwy nad rozdzielaczem standardowym - w tym zawór sterowany rĊcznie od1454
dzielający rozlewacz górny
123 Rozlewacz boczny łopatkowy - złącze Italie
035 Rozlewacz boczny łopatkowy - złącze Perrot
1410 Dostawa bez rozlewacza właĞciwego (zawór hydrauliczny i złącze zostają)
2716 Podwójna rampa Eisele (podstawa wliczona) zamiast standardowego rozlewacza właĞciwego
2717 Podwójna rampa Moscha (podstawa wliczona) zamiast standardowego rozlewacza właĞciwego
2.895
3.234
3.206
585
560
- 424
3.983
7.270
Systemy mieszania
1380
891
036
891
Mieszadło pneumatyczne w zbiorniku
Mieszadło hydrauliczne w zbiorniku (jednokier. + powrót wolny)
3.266
8.313
Akcesoria róĪne
809
Pneumatyczny licznik do zbiornika
823
Specjalny system opróĪniania do terenów górskich (w tym 3-droĪny zawór sterowany rĊcznie do
odwracania kierunku)
4.743
303
(UWAGA: do połączenia tej opcji z przepływomierzem, konieczny jest zawór przelewowy lub
przemysłowy)
Przegroda przeniesienia ciĊĪaru (hydrauliczne zamykanie wlotu powietrza) i właz górny z drabinką
10.462
1322 wĊwnĊtrzną i zewnĊtrzną (jednokier.)
MoĪliwoĞü połączenia tego zaworu z hydraulicznym systemem odwracania pompy (symbol 050)
2416 Odpowietrzenie beczki za pomocą zaworu hydraulicznego
2.174
1336 Kamera cofania z kolorowym ekranem LCD 5’’
2.251
123
891
036
Przygotowanie do wyposaĪenia
770
342
344
896
346
1588
1581
097
Przygotowanie do lampy sygnalizacyjnej i / lub reflektora pracy
343
Przygotowanie do turbonapełniacza (po lewej stronie)
221
Przygotowanie do mieszadła pneumatycznego
452
Przygotowanie do mieszadła hydraulicznego
1.348
217
Przygotowanie do pływakowego wskaĨnika poziomu
Przygotowanie do rozdrabniacza ‘‘Simple Cut’’ (zasysanie tylko po prawej stronie) - w tym króciec 8’’ 1.330
Przygotowanie do rozdrabniacza ‘‘Simple Cut’’ (zasysanie z obu stron)
10.185
Przygotowanie do JUMBO przedniego niebudowanego Ø 200 mm
1.078
Przygotowanie do ramienia hydraulicznego przegubowego Ø 200 mm oprócz CARGO i zbiorników
2.132
119
> 18.000 l (z prawej strony)
Przygotowanie ramienia pompującego Ø 250 mm (opc. 1970) obejmujące wbudowanie w zbiornik
7.140
NEW 3439
i spoiny (z prawej strony patrząc na kierunek jazdy)
104 Przygotowanie do wysiĊgnika
9.083
Przygotowanie do uszczelnionej pokrywy hydraulicznej wyłącznie 500 x 600 mm - w tym przygo1865
3.147
towanie do drabinki wewnĊtrznej i zewnĊtrznej
674 Przygotowanie do górnego lejka 450 x 450 mm + odpowietrznik
1.225
Przygotowanie do ramienia hydraulicznego wbudowanego i przegubowego Ø 200 lub 250 mm do
302
6.066
modeli EUROLINER i CARGO (UWAGA: zmniejszenie pojemnoĞci zbiornika o ok. 700 l.)
Przygotowanie do podwójnego zasilania ramp dwoma przewodami (opcja 2489), obejmujące 2. tylne
2690
585
wyjĞcie z króücem (8’’) (konieczne przygotowanie do osprzĊtu tylnego lub opc. 603)
301 Przygotowanie do systemu górskiego
592
1454
1810
036
809
770
342
896
158
1588
1581
158
0
097
119
104
674
302
- 39 -
1322
303
15-11-2013
Funkcje elektrohydrauliczne
Ceny netto w PLN
Dystrybutory elektrohydrauliczne
JeĞli ciągnik nie ma dostatecznej liczby dystrybutorów lub jeĞli klient chce dołączyü sterowniki swojej maszyny, moĪna wybraü aluminiową skrzynkĊ
(z podłączaniem szybkim) sterującą elektrohydrauliczną centralą dystrybucji.
Na początku naleĪy okreĞliü liczbĊ funkcji potrzebnych do małego i duĪego przepływu.
UWAGA: rozdzielacz(e), turbonapełniacz, pompa odĞrodkowa (zasilanie bezpoĞrednie) i rozdrabniacz wymagają duĪego przepływu oleju.
Pytania dotyczące funkcji elektrohydraulicznej(ych) do duĪego przepływu
1 (3)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(1)
(2)
(3)
Turbo
Rozdrabniacz lub mieszadło
Rozdzielacz(e) Funkcje małego Funkcje małego Funkcje małego Funkcje małego
Scalper
przepływu
przepływu
przepływu zostają
przepływu
dostĊpne (1)
niedostĊpne (2)
dostĊpne (1)
niedostĊpne (2)
Brak
Nie
Nie
Nie
Nie
Brak
Nie
Tak
Nie
Nie
Brak
Nie
Tak
Tak
/
Brak
Tak
/
Nie
Nie
Brak
Tak
/
Tak
/
Brak
Tak
/
Nie
Tak
Jest
Jest
Jest
Jest
Jest
Jest
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
/
/
/
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
/
Nie
/
Tak
Wynik (opcje do uwzglĊdnienia)
Blok
wlotowy
uniwersalną
konieczny
Funkcje elektrohydrauliczne
duĪego przepływu
Liczba funkcji
elektro-hydraulicznych do małego
przepływu
1871 lub 3536
1871 lub 3536
1871
1871
1871
1871
1515
1515 + 1880
1880
1880 + 1880
1880 + 1515
...... x 1782
...... x 1782
...... x 1782
...... x 1782
...... x 1782
...... x 1782
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1880
1880 + 1515
1880 + 1515 + 1880
1880 + 1880
1880 + 1880 + 1880
1880 + 1880 + 1515
...... x 1782
...... x 1782
...... x 1782
...... x 1782
...... x 1782
...... x 1782
Wszystkie inne funkcje elektrohydrauliczne do małego przepływu pozostają operacyjne.
Wyłącznie funkcja elektrohydrauliczna sterująca turbonapełniaczem, rozdrabniaczem lub mieszadłem moĪe funkcjonowaü.
DostĊpne z blokiem wlotowym typu UPD lub UGD. Do boku typu UPD, maksymalnie 4 funkcje hydrauliczne i jedno sterowanie przepływem.
Uniwersalny blok wlotowy małego przepływu typu UPD do zasilania elektrozaworów i system Load
NEW 3536 Sensing (gniazdo sygnalizatora) - max. 4 funkcje hydrauliczne małego przepływu i 1 sterowanie
1871
1782
1880
1515
677
1306
przepływem
Uniwersalny blok wlotowy duĪego przepływu typu PVG z ogranicznikiem przepływu, wyrównaniem
ciĞnienia, 1 rozdzielaczem typu PVG do zasilania elektrozaworów i systemem Load Sensing (odbiór
sygnału)
Sterownik elektrohydrauliczny do małego przepływu - wszystko oprócz silnika hydraulicznego
(rozdzielacz, turbo, rozdrabniacz i mieszadło) (konieczna opcja 1871) - na funkcjĊ (minimum 2)
Sterownik elektrohydrauliczny do duĪego przepływu (konieczny do rozdzielacza(y), turbo,
rozdrabniacza, mieszadła i zdalnego pompowania opon) (konieczna opcja 1871) - na funkcjĊ
Sterowanie przepływem do turbo lub mieszadła - (funkcje małego przepływu są niedostĊpne przy
zastosowaniu tej funkcji (UWAGA: moĪna ją wziąü tylko raz)
Filtr hydrauliczny zabezpieczający elektrozawory
Skrzynka do sterowania podnoĞnikiem z tyłu wozu asenizacyjnego
Funkcje
NG 6
Napełniacz turbo 6"
Napełniacz turbo 8"
Napełniacz turbo 10"
Turbo tłoczenie 6"
Turbo tłoczenie 8"
Rozdzielacz
Rozdrabniacz
Mieszadło hydrauliczne
Isobus
NapĊd hydrauliczny pompy próĪniowej
Zdalne pompowanie opon
PrzenoĞnik przyczepy objĊtoĞciowej
PrzenoĞnik rozrzutnika
Pompa odĞrodkowa do napełniania
Wymagany przepływ
25 - 40 l
50 l / 1.000 t
60 l / 1.000 t
60 l / 1.000 t
30 - 40 l
40 - 40 l
30 - 40 l
25 - 40 l
25 - 40 l
25 l
od 65 l do .......... zaleĪnie od modelu pompy
100 l
60 l
40 l max.
140 l
525
2.181
1.743
3.822
816
837
1.176
CiĞnienie
180 barów
Aplikacja
Ciągła
Napełnianie
Napełnianie
Napełnianie
OpróĪnianie
OpróĪnianie
OpróĪnianie
Napełnianie
Transport / opróĪnianie
Ciągła
Napełnianie / opróĪnianie
Napełnianie / opróĪnianie
OpróĪnianie
OpróĪnianie
Napełnianie
UWAGA: do obsługi i podłączenia giĊtkich przewodów hydraulicznych do ciągnika do ‘‘Zdalnego pompowania’’, ‘‘Korektora kąta nachylenia rampy’’, ‘‘NapĊdu
hydraulicznego pompy’’, konieczne jest ‘‘Przyłącze’’ ‘‘L’’ do ciągnika.
Inne akcesoria hydrauliczne
1311
Regulator przepływu (zalecany w przypadku kilku ciągników i przy turbonapełniaczu lub
rozdzielaczu z zasilaniem bezpoĞrednim)
1729 Zawór 6-droĪny rĊczny do połączenia 2 funkcji dwukier.
1463 Elektryczny zawór 6-droĪny do połączenia 2 funkcji dwukier.
1.960
809
2.765
- 40 -
15-11-2013
ISOBUS z przepływomierzem
Ceny netto w PLN
Sterownik elektrohydrauliczny ISOBUS i przepływomierz
UĪytkowanie sterownika ISOBUS
Sterowanie maszyną: urządzenie ISOBUS pozwala na sterowanie całą maszyną za pomocą jednego pulpitu zamiast
tradycyjnej skrzynki z przyciskami. Aby sterowaü funkcjami za pomocą terminala ISOBUS, naleĪy okreĞliü liczbĊ
funkcji elektrohydraulicznych (mały i duĪy przepływ) i tyle samo razy wziąü opcjĊ 2247.
Sterownik ISOBUS jest niezbĊdny do regulacji natĊĪenia przepływu proporcjonalnego do prĊdkoĞci jazdy.
Terminal ISOBUS i jego dostosowanie do maszyny
W ciągnikach wyposaĪonych juĪ w terminal ISOBUS, moĪna podłączyü sterownik do terminala (pod warunkiem,
Īe są dopasowane). W takim przypadku, terminal firmy JOSKIN nie jest wymagany. Terminal jest dostosowany do
wiĊkszoĞci aktualnych ciągników. NaleĪy jednak dostarczyü informacje na temat ciągnika (jednego lub kilku), do
którego ma byü podłączony sterownik ISOBUS (model i rok produkcji ciągnika, model i wersja terminala ISOBUS).
Zestaw podstawowy ISOBUS z przepływomierzem lub bez niego
Zestaw podstawowy ISOBUS (symbol 2247 zamawiany dodatkowo do kaĪdej funkcji) - (terminal
2.142
ISOBUS nieuwzglĊdniony)
Regulacja natĊĪenia przepływu proporcjonalnego do prĊdkoĞci jazdy ISO-CONTROL (dopasowana
do kaĪdego typu pomp) zawiera:
- przepływomierz elektroniczny Ø 150 mm
- regulacjĊ natĊĪenia przepływu proporcjonalnego do prĊdkoĞci jazdy sterowaną urządzeniem
2246 ISOBUS (z zestawem podstawowym ISOBUS) (terminal ISOBUS nieuwzglĊdniony)
26.740
- tradycyjną skrzynkĊ sterowania elektrozaworami z przygotowaniem w ciągniku
UWAGA: wymagany odpowiedni terminal ciągnika lub terminal JOSKIN.
W przypadku sterowania innymi funkcjami elektrohydraulicznymi na terminala ISOBUS:
konieczny symbol 2247.
Przepływomierz Ø 200 mm zamiast 150 mm, zawierający zmieniony przewód wyjĞciowy (konieczny
W
4.998
3414
NE
przpływomierz Ø 150 mm)
3272
Terminal ISOBUS
Terminal VGA kolor i przygotowanie do zastosowania w ciągniku
Symbol
3273*
2621*
2618*
Nazwa
Basic Terminal
Terminal Top
Comfort Terminal
Umieszczenie
Zadanie
Podłączanie
PamiĊü
karty GSM
kamery analogowej ISOBUS
USB
/
/
aktywowany standard
1 (standard)
2 (standard)
standard
standard
1 (standard)
2 (standard)
standard
standard
Rozmiar Cena
ekranu
PLN
5,6’’
4.726
5,6’’
9.965
10,4’’
12.453
* Konieczny zestaw podstawowy ISOBUS
Sterowanie funkcjami elektrohydraulicznymi za pomocą terminala ISOBUS
(zamiast tradycyjnej skrzynki sterowniczej)
Dopłata za funkcjĊ hydrauliczną (duĪy i mały przepływ) przy sterowniku ISOBUS (konieczna opcja
2246) (UWAGA: dodatkowe typowe sterowniki elektrohydrauliczne - patrz strona 40) - za funkcjĊ
* Uwaga: - ISOBUS z aplikatorem SOLODISC: blok Polymatic jest automatycznie zastąpiony
przez Isomatic
2247
- ISOBUS z innymi aplikatorami: blok Easymatic lub Easymatic+ jest automatycznie
zastąpiony przez funkcje hydrauliczne sterowane przez ISOBUS
- ISOBUS na rampie ze sterowaniem odłączaniem poszczególnych odcinków za
pomocą terminala ISOBUS - symbol 3293 za dopłatą
392
Dodatkowe wyposaĪenie ISOBUS
2248 Joystick ISOBUS do sterownika elektrohydraulicznego (konieczna opcja 2246 lub 3272)
2556 Drukarka ISOBUS (konieczny terminal ISOBUS firmy JOSKIN)
2622 MontaĪ kamery analogowej na Terminalu Top lub Comfort Terminal (konieczna opcja 2621 lub 2618)
DrąĪek kierujący DGPS (dokładnoĞü 20 - 30 cm) z aktywacją programu i anteną (konieczny termi2250
nal ISOBUS firmy JOSKIN)
Dopłata za kontrolĊ wysiĊgnika na proporcjonalnym sterowniku ISOBUS (konieczne przy opcji
2246 lub 3272 i wysiĊgniku - zalecane przy 345) (zalecana opcja 2248 joystick ISOBUS)
Dopłata za sterowanie odłączaniem poszczególnych odcinków rampy za pomocą terminala ISOBUS
3293 (konieczne przy opcji 1926 do ISOBUS) (zalecana opcja 2248 joystick ISOBUS) - dostĊpna
wyłącznie z rampą Vogelsang
2249
1.883
2.825
3.675
7.378
3.339
3.570
ISOBUS na ramie CARGO i z urządzeniami CARGO
System CARGO jest dostĊpny ze sterowaniem elektrohydraulicznym ISOBUS.
Przed złoĪeniem zamówienia, naleĪy przedstawiü dealerowi zapytanie cenowe ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ramy, oprzyrządowania oraz róĪnych funkcji hydraulicznych kaĪdego elementu.
UWAGA: w przypadku zamówienia maszyny CARGO ze sterownikiem ISOBUS i reflektorami pracy, konieczne
reflektory LED
- 41 -
15-11-2013
Rampy wielodyszowe
Ceny netto w PLN
RAMPA TWINJET
RAMPA MULTITWIST RM
1. Standardowe wyposaĪenie rampy TWINJET
1. Standardowe wyposaĪenie ramp MULTITWIST
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Rampa z 2 rozlewaczami wahadłowymi
Zasilanie bezpoĞrednie dyszami Ø 125 mm
Składanie hydrauliczne (dwukier.)
Skrzynka rozdzielająca z małym zbierakiem kamieni
Listwy łączące i regulujące wysokoĞü (ocynkowane)
Wspornik do transportu rampy
Konieczna hydraulika:
- 1 dwukier. (rozkładanie)
- 1 jednokier. (zawór tylny)
Połączenia hydrauliczne do rampy
✓
Dysze są montowane na zaczepie szybkim
Zasilanie bezpoĞrednie (dysze główne Ø 125 mm)
Podnoszenie zapobiegające wyciekaniu - SYSTEM TWIST (dwukier.)
Zabezpieczenie przeciw uszkodzeniom 55 cm
Składanie hydrauliczne (dwukier.)
Listwy łączące i regulujące wysokoĞü (ocynkowane)
Skrzynia rozdzielająca ze złączami kołnierzowymi
Wspornik do transportu rampy
Konieczna hydraulika:
- 2 dwukier (rozkładanie, system Twist)
- jednokier. (zawór tylny)
Połączenia hydrauliczne do rampy
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Symbol
2670
2671
2672
2673
2674
2675
Typ
15/2RT
18/2RT (1)
21/2RT (1)
24/2RT (1)
27/2RT (1)
30/2RT (1)
Liczba
Cena
SzerokoĞürozNiezbĊdna
PLN
lewania (m) rozlewaczy
hydraulika
15
2
1 dwuk. + 1 jedn. 27.650
18
2
1 dwuk. + 1 jedn. 28.280
21
2
1 dwuk. + 1 jedn. 29.260
24
2
1 dwuk. + 1 jedn. 29.750
27
2
1 dwuk. + 1 jedn. 31.150
30
2
1 dwuk. + 1 jedn. 31.920
Symbol
Typ
902
913
12/8RM
15/10RM
SzerokoĞü
rozlewania (m)
12
15
Liczba
rozlewaczy
8
10
Cena
PLN
34.690
37.730
Zalecany montaĪ ramp TWINJET i MULTITWIST RM
Wyłącznie do zaadaptowania na maszynie z przygotowaniem (patrz punkt 2 poniĪej) (2)
Opcje specjalne do ramp TWINJET i MULTITWIST RM
2 zawory sterowane rĊcznie Ø 6’’ na skrzyni rozdzielającej (uĪywane przy rozlewaniu klasycznym),
w tym rozlewacz właĞciwy
1406 2 zawory hydrauliczne Ø 6’’ (2 jednokier.) zamiast sterowanych rĊcznie Ø 6’’ na skrzyni rozdzielającej
(konieczna opcja 768)
768
3.220
1.257
Opcje specjalne do przygotowania zbiornika
769
Dopłata za zaczep typu podnoĞnik 4-punktowy, podpory postojowe wliczone (bez podnoĞnika podnoĞnik: patrz str. 53)
Opcje wspólne dla całego osprzĊtu tylnego
Patrz strona 52
2. Przygotowanie wozu asenizacyjnego
(zamiast zaworu tylnego i standardowego rozlewacza)
✓
✓
✓
ZBIORNIK: króciec 6’’ (opc. 808) z tyłu po prawej str. zbiornika
ZASILANIE w gnojowicĊ:
- 1 zawór hydrauliczny (jednokier.)
STEROWNIK hydrauliczny: zestaw wĊĪy hydraulicznych do zasilania
funkcji hydraulicznych osprzĊtu (2 do TWINJET i 4 do MULTITWIST)
Symbol
Typ beczki
3200
MODULO
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
KOMFORT
COBRA
TETRAX
QUADRA
X-TREM
EUROLINER
VACU-CARGO
DELTA
VOLUMETRA
6.234
768
769
Dodatkowe komponenty
wliczone do wyposaĪenia
Rama tylna + zbierak kamieni
Ø 8’’ pod zbiornikiem
/
/
/
/
/
/
/
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego DELTA2
/
Cena
PLN
2.580
133
133
133
133
133
133
133
6.276
133
3. Zalecane wyposaĪenie dodatkowe
JeĞli planowane jest podwójne zasilanie rampy, naleĪy przewidzieü drugi króciec Ø 8’’ u góry dennicy, oprócz przygotowania: opcja 2690 strona 52
WskaĨnik poziomu: patrz strona 52
Osie wzmocnione: patrz strona 23
Zawór ciĞnieniowy na beczce z pompą próĪniową (standard w niektórych pompach): patrz strona 52
DostĊp do zbiornika od góry: patrz strona 52
- Uwaga: w sprawie wyboru pompy naleĪy skontaktowaü siĊ z przedstawicielem firmy.
- Do pompy Ğlimakowej opcje 768 i 1406 są obowiązkowe.
(1)
(2)
Przy szerokoĞci rozlewania powyĪej 15 m, z duĪą prĊdkoĞcią, zalecane jest podwójne zasilanie rampy (oprócz przygotowania, wziąü opcMĊ 2690 strona 39).
W razie montaĪu na zakupionej wczeĞniej beczce, naleĪy siĊ upewniü, czy ma ona odpowiednie wyposaĪenie (w razie potrzeby uzupełniü) - aby uzyskaü wiĊcej
informacji, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem i podanie mu numeru ramy wozu asenizacyjnego.
- 42 -
15-11-2013
Rampy wielodyszowe - MULTITWIST XXL
Ceny netto w PLN
1. Standardowe wyposaĪenie ramp
NiezbĊdne funkcje elektrohydrauliczne (liczyü osobno)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Rama tylna 4-punktowa ocynkowana typu podnoĞnikowego
Składanie hydrauliczne (dwukier.)
Zabezpieczenie transportowe w postaci specjalnych haków mocujących
Bierny korektor przechyłu i automatyczna blokada przy rozkładaniu i składaniu
Podnoszenie zapobiegające wyciekaniu (dwukier.) z systemem Twist
Podwójne zasilanie Ø 6’’
Zawór z listwą Ø 6’’ sterowany przez podwójne składanie do odciĊcia zasilania 2. czĊĞci rampy
4 zatyczki z zaczepem szybkim do redukcji szerokoĞci
Podpory postojowe
ĝwiatła obrysowe
✓
✓
1 mały przepływ (symbol 1782): podnoĞnik Low-Lift (dwukier.)
1 mały przepływ (symbol 1782): składanie pojedyncze (dwukier.)
1 mały przepływ (symbol 1782): składanie podwójne (dwukier.)
1 mały przepływ (symbol 1782): podnoĞnik przeciw wyciekaniu z systemem
Twist (dwukier.)
1 mały przepływ (symbol 1782): zawór tylny hydrauliczny (jednokier.)
1 powrót wolny
Zalecany montaĪ
Wyłącznie do zaadaptowania na maszynie z przygotowaniem (patrz
punkt 2 poniĪej)
✓ maksymalna Ø zbiornika 2.100 mm
✓ w MODULO2: dostĊpne wyłacznie od 12.000 l
(UWAGA: w przypadku montaĪu z ramieniem pompującym lub Jumbo,
sprawdziü dopasowanie kontaktując sie z dilerem)
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Symbol
2564
2565
2273
2566
2258
2567
Typ
15/10RMX
18/12RMX
18/12RMXD
21/14RMXD
24/16RMXD
27/18RMXD
Liczba rozlewaczy
10
12
12
14
16
18
SzerokoĞü rozlewania (m)
15
18
18
21
24
27
Składanie
pojedyncze
pojedyncze
podwójna
podwójna
podwójna
podwójna
Cena PLN
52.260
54.290
66.120
68.150
71.750
73.780
Opcje wspólne dla całego osprzĊtu tylnego
Patrz strona 52
Opcje specjalne do ramp MULTITWIST XXL
Para przedłuĪeĔ 1,5 m przykrĊcany do koĔcówek rampy do póĨniejszego zwiĊkszenia szerokoĞci
rozlewania:
2574 MoĪliwoĞü montaĪu:
- szerokoĞü rozrzucania zwiĊkszona z 15 m do 18 m (składanie pojedyncze)
- szerokoĞü rozlewania 18 m - moĪliwoĞü zwiĊkszenia do 21 m (podwójne składanie)
- szerokoĞü rozlewania 24 m - moĪliwoĞü zwiĊkszenia do 27 m (podwójne składanie)
2. Przygotowanie wozu asenizacyjnego
(zamiast zaworu tylnego i standardowego rozlewacza)
✓
✓
✓
✓
✓
ZBIORNIK: błotniki zwykłe (bez mocowania do wĊĪy) do składania rampy,
wspornik do szerokiej rampy (> 15 m), króciec Ø 8’’ u góry dennicy - króciec
6’’ (opcja 808) z tyłu z prawej strony zbiornika
PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy z zaczepem szybkim
Podwójne ZASILANIE w gnojowicĊ:
- 2 kolanka 6’’ ze złączem Italie ĪeĔskim
- 2 zawory dzwonowe hydrauliczne
- 2 wąĪ zanurzany i 2 wąĪ 6” łączący wóz asenizacyjny z osprzĊtem
STEROWNIK hydrauliczny: zestaw 6 wĊĪy hydraulicznych do zasilania
funkcji hydraulicznych osprzĊtu
Połączenia hydrauliczne rampy
2.377
Symbol
Typ beczki
Dodatkowe komponenty
ujĊter w przygotowaniu
Cena
PLN
3210
MODULO
Rama tylna + podnoĞnik 1 m
+ zbierak kamieni Ø 8’’ pod zbiornikiem
+ wsporniki do szerokiej rampy
20.370
17.920
3211
KOMFORT
PodnoĞnik 1m + wsporniki do szerokiej rampy
3214
QUADRA
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
17.540
3215
X-TREM
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
21.810
3216
EUROLINER
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
13.241
3217
VACU-CARGO
PodnoĞnik CARGO
17.540
3219
VOLUMETRA
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
13.241
3. Zalecane wyposaĪenie dodatkowe
WskaĨnik poziomu: patrz strona 52
Osie wzmocnione: patrz strona 23
Zawór ciĞnieniowy na beczce z pompą próĪniową (standard w niektórych pompach): patrz strona 52
DostĊp do zbiornika od góry: patrz strona 52
- Uwaga: w sprawie wyboru pompy naleĪy skontaktowaü siĊ z przedstawicielem firmy.
- Do pompy Ğlimakowej opcje 768 i 1406 są obowiązkowe.
- W razie montaĪu na zakupionej wczeĞniej beczce, naleĪy siĊ upewniü, czy ma ona odpowiednie wyposaĪenie (w razie potrzeby uzupełniü)
- aby uzyskaü wiĊcej informacji, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem i podanie mu numeru ramy wozu asenizacyjnego.
- 43 -
15-11-2013
Rampy z wĊĪami wleczonymi PENDITWIST
1. WyposaĪenie standardowe rampy
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Składanie przez 2 siłowniki z zabezpieczeniem hydraulicznym (dwukier.)
(podwójne składanie przy 18 m)
Rozdzielacz(e) pionowy(e) SCALPER© z zaworem(ami) dozującym(i)
sterowanym(i) rĊcznie 6’’, zbierakiem kamieni i przeciwnoĪami nr -1 (wydajnoĞü 13 - 18 m3/ha) (1)
WąĪ 6'' łączący wóz asenizacyjny z osprzĊtem
Sterowanie elektryczne systemem odwracania rozdzielacza(y) z
kabiny (w tym manometr Ø 100 mm i zbiorniki azotu)
Podnoszenie zapobiegające wyciekaniu - SYSTEM TWIST (dwukier.)
Zabezpieczenie przeciw uszkodzeniom 60 cm (składanie przewodów przy
napotkaniu na przeszkodĊ)
Przewody prowadzące od rozdzielacza do ziemi; rozstaw 25 lub 30 cm
Listwy do łączenia (regulacja wysokoĞci) i podpora postojowa
Do modeli 90 - 150: wysiĊgnik i łaĔcuchy podtrzymujące (rampa blokowana
do transportu klamrami)
Do modelu 180: górna struktura ‘‘wysoka’’ z 3. punktem i linkami podtrzymującymi (rampa blokowana do transportu w podstawie mocującej)
Rampa całkowicie ocynkowana
Symbol
Zalecany montaĪ
Wyłącznie do zaadaptowania na maszynie z przygotowaniem (patrz pkt
2 poniĪej) (2)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Ceny netto w PLN
W wozach asenizacyjnych do 5.000 l i w przyczepie DELTA max. 9 m
W modelu KOMFORT: podnoĞnik Low-Lift wskazany począwszy od 15 m
Przygotowanie do szerokiej rampy konieczne do rampy 18 m (opc. 1720)
W sprawie montaĪu rampy powyĪej 15 m na wozie asenizacyjnym
wyposaĪonym w ramie pompujące, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem
Maksymalna Ø zbiornika: 2.100 mm
SzerokoĞü transportowa zmienia siĊ zaleĪnie od Ø zbiornika:
- zbiornik Ø 1.900: 2.885 mm
- zbiornik Ø 2.000 - 2.100 mm: 2.985 mm
UWAGA: Trudne układanie wĊĪy pompujących przy niektórych modelach
Typ
Szer. Szer. WyjĞcia OdstĊp
robo- trans- rozdzie- miĊdzy
port. lacza Ø wĊĪami
cza
(m)
(m)
(cm)
42 mm
Potrzebna
elektrohydraulika
(1 1k. + p.w.)
Cena
PLN
733
90/30RP1
9
2,55
1 x 36
30 x 30 1871 + 4 x 1782 + 1880 48.060
734
90/36RP1
9
2,55
1 x 36
36 x 25 1871 + 4 x 1782 + 1880 49.630
735
120/40RP2
12
2,55
2 x 24
40 x 30 1871 + 4 x 1782 + 1880 59.750
736
120/48RP2
12
2,55
2 x 24
48 x 25 1871 + 4 x 1782 + 1880 63.910
737
150/50RP2
15
2,55
2 x 36
50 x 30 1871 + 4 x 1782 + 1880 66.260
738
150/60RP2
15
2,55
2 x 36
60 x 25 1871 + 4 x 1782 + 1880 70.950
2684
180/60RP2
18
2,55
2 x 36
60 x 30 1871 + 4 x 1782 + 1880 80.640
2685
180/72RP2
18
2,55
2 x 36
72 x 25 1871 + 4 x 1782 + 1880 86.070
Opcje wspólne dla całego osprzĊtu tylnego
Patrz strona 52
Opcje specjalne do ramp PENDITWIST XXL
1979 Rozlewacz właĞciwy na rampie z zaworem sterowanym rĊcznie 6’’ (idealny dla usługodawców)
3111 Redukcja szerokoĞci rozlewania do rampy Penditwist za pomocą zaworu kulowego (z doprowadzeniem powietrza do czyszczenia zaworu) - max. 6 na koĔcach 3 na jedna stronĊ - cena za 1 wąĪ
Dopasowanie do maszyny zasadniczej obejmujące: system blokowania rampy w podstawie za3572 miast systemu z klamrami, górną strukturĊ ‘‘wysoką’’, linki i 3. punkt podtrzymujący (standard w
rampach 18 m) - konieczne przygotowanie do szerokiej rampy (opc. 1720) - SZCZEGÓLNIE
ZALECANE do rozlewania przy wiĊkszej prĊdkoĞci, począwszy od 15 m
2. Przygotowanie wozu asenizacyjnego
(zamiast zaworu tylnego i standardowego rozlewacza)
✓
ZBIORNIK: króciec 6’’ (opc. 808) z tyłu z prawej strony zbiornika, ryglowane
mocowanie do rampy lub wsporniki do mocowania rampy 18 m - róĪnica
w cenie wliczona w cenĊ rampy)
✓ PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy z zaczepem szybkim (3) obsługiwany
z bloku Simplematic z cewka pływającą i ze rĊcznym sterowaniem do opuszczania podnoĞnika
✓ ZASILANIE w gnojowicĊ: kolanko 6’’ ze złączem Italie ĪeĔskim - zawór
dzwonowy hydrauliczny - wąĪ zanurzany
✓ STEROWNIK hydrauliczny: zestaw 7 wĊĪy hydraulicznych do zasilania
funkcji hydraulicznych osprzĊtu i rozdzielaczy
Dodatkowe funkcje elektrohydrauliczne:
- 1 blok wlotowy (opc. 1871)
- 4 małego przepływu (opcja 1782 do podnoĞnika (dwukier.), rozkładanie /
składanie rampy (klamry lub ułoĪenie na podstawie), system przeciw
wyciekaniu (dwukier.) i zawór tylny hydrauliczny (jednokier.)
- 1 duĪego przepływu (opcja 1880) do rozdzielaczy (dwukier.)
- 1 powrót wolny
- wliczony przycisk do przestawiania podnoĞnika do pozycji pływającej (przy
korzystaniu z aplikatora na podnoĞniku)
UWAGA: do rampy 18 m, przygotowanie dostosowane - do ustalenia przy zamawianiu beczki (jeĞli zamówione osobno, bez rampy)
2.716
305
5.145
1979
Symbol
Typ beczki
Dodatkowe komponenty
ujĊte w przygotowaniu:
Cena
PLN
3220
MODULO
Rama tylna + podnoĞnik 1 m
+ zbierak kamieni Ø 8’’ pod zbiornikiem
+ króciec Ø 8’’ u góry dennicy
15.313
3221
KOMFORT
PodnoĞnik 1m + wsporniki do szerokiej rampy
12.957
3222
COBRA
Wąski podnoĞnik
+ wsporniki do szerokiej rampy
14.242
3223
TETRAX
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
+ wsporniki do szerokiej rampy
13.871
3224
QUADRA
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
13.871
3225
X-TREM
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
13.871
3226
EUROLINER
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
13.871
3227
VACU-CARGO
PodnoĞnik CARGO
18.070
3228
DELTA
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego DELTA2
10.507
3229
VOLUMETRA
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
13.871
Do szerokoĞci rozlewania od 15 m i wiĊkszej prĊdkoĞci, podwójne zasilanie rampy i dopasowanie do maszyny zasadniczej SZCZEGÓLNIE zalecane (wziąü opcjĊ 2690 ze str. 39 i 3572 dodatkowo do przygotowania)
3. Zalecane wyposaĪenie dodatkowe
JeĞli planowane jest podwójne zasilanie rampy, naleĪy przewidzieü drugi króciec Ø 8’’ u góry dennicy, oprócz przygotowania: opcja 2690 strona 52
WskaĨnik poziomu: patrz strona 52
Osie wzmocnione: patrz strona 23
Zawór ciĞnieniowy na beczce z pompą próĪniową (standard w niektórych pompach): patrz strona 52
DostĊp do zbiornika od góry: patrz strona 52
(1)
(2)
(3)
Wymiana przeciwnoĪy nr 1 na model nr 2 (przepływ 10 - 15 m3/ha), nr 0 (15 - 20 m3/ha lub nr+1 (7 - 18 m3/ha) bez dopłaty. Dodatkowe przeciwnoĪe: patrz strona 124.
W razie montaĪu na zakupionej wczeĞniej beczce, naleĪy siĊ upewniü, czy ma ona odpowiednie wyposaĪenie (w razie potrzeby uzupełniü) - aby uzyskaü wiĊcej
informacji, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem i podanie mu numeru ramy wozu asenizacyjnego.
W sprawie montaĪu rampy bez podnoĞnika, proszĊ skontaktowaü siĊ z naszym działem handlowym.
- 44 -
15-11-2013
Rampy VOGELSANG
Ceny netto w PLN
1. WyposaĪenie standardowe rampy
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Rama tylna 4-punktowa ocynkowana
Składanie hydrauliczne, włącznie z TopSwing 180°: w pozycji transportowej
redukcja bocznych ramion o 3 m przez składanie hydrauliczne 180°
TeleShift przedni: przednia koĔcówka teleskopowa rampy (redukcja długoĞci w pozycji transportowej) (wyłącznie do modelu S)
Zabezpieczenie transportowe w postaci specjalnych haków mocujących
Drop-Stop: system przeciw wyciekaniu - podnoszenie wĊĪy do transportu
Bierny korektor przechyłu (optymalne dostosowanie rampy podczas przechyłów)
2 rozdzielacze ExaCut z napĊdem silnikiem hydraulicznym
WĊĪe wylotowe Ø 40 mm
Podpory postojowe
ĝwiatła odblaskowe
NiezbĊdne funkcje elektrohydrauliczne (liczyü osobno)
✓
✓
✓
✓
✓
1 mały przepływ (symbol 1782): podnoĞnik Low-Lift (dwukier.)
1 mały przepływ (symbol 1782): rozkładanie / składanie rampy + system
przeciw wyciekaniu (dwukier.)
1 mały przepływ (symbol 1782): zawór tylny hydrauliczny (jednokier.)
1 duĪy przepływ (symbol 1880): rozdzielacze (dwukier.)
1 powrót wolny
Symbol
1913
1914
1915
1916
1917
1918
Typ
SwingMax3 V210/80 (3)
SwingMax3 V240/80 (3)
SwingMax3 V240/80S (3 + 4)
SwingMax3 V270/96 (3)
SwingMax3 V270/96S (3 + 4)
SwingMax3 V300/96S (3 + 4)
Zalecany montaĪ
Wyłącznie do zaadaptowania na maszynie z przygotowaniem (patrz
punkt 2 poniĪej) (2)
✓ Do modeli QUADRA i X-TREM: max. 24 m
✓ Do modelu EUROLINER: max. Ø zbiornika 2.100 mm
✓ Do modelu CARGO: max. Ø zbiornika 2.100 mm
Szer. robocza (m) WyjĞcia rozdzielaczy OdstĊp miĊdzy wĊĪami (cm) Dł. po złoĪeniu (3) (mm) Cena PLN
21
2 x 40
80 x 26
6.000
136.820
24
2 x 40
80 x 30
7.750
143.010
24
2 x 40
80 x 30
6.600
152.500
27
2 x 48
96 x 28
8.800
155.090
27
2 x 48
96 x 28
8.100
164.610
30
2 x 48
96 x 30
9.050
167.480
Opcje wspólne dla całego osprzĊtu tylnego
Patrz strona 52
Opcje specjalne do ramp VOGELSANG
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
3078
3075
3076
3077
Rozlewacz właĞciwy Vogelsang montowany na rampie (konieczna redukcja szerokoĞci rozlewa4.379
nia z obu stron (opcja 1924 lub 1925))
TéléShift przez siłownik hydrauliczny (z tyłu)
7.581
3.661
DoubleFold: redukcja szerokoĞci roboczej o połowĊ TopSwing (z 3 do 1,5 m)
13.027
OdstĊp na ramie 24 m: 25 zamiast 30 cm (rozdzielacze 48/48 zamiast 40/40)
319
Redukcja szerokoĞci rozlewania zaworem kulowym sterowanym rĊcznie - na wąĪ
1.491
Redukcja szerokoĞci rozlewania z obu stron 2 zaworami sterowanymi rĊcznie
2.499
Redukcja szerokoĞci rozlewania z obu stron 2 zaworami hydraulicznymi (2 dwukier.)
Redukcja szerokoĞci rozlewania za pomocą ComfortFlowControl (pneumatyczne zamykanie niektórych wĊĪy
rampy) - na zamówienie
Czynny korektor przechyłu zamiast korektora standardowego
5.355
Rampa 28 m zamiast 27 m (modele S) (konieczna opcja 1917)
4.179
6.962
KoĔcówki wĊĪy rozdzielających Ø 50 mm zamiast Ø 40 mm do rozdzielacza 40/40
8.355
KoĔcówki wĊĪy rozdzielających Ø 50 mm zamiast Ø 40 mm do rozdzielacza 48/48
2. Przygotowanie wozu asenizacyjnego
(zamiast zaworu tylnego i rozlewacza standardowego)
✓
✓
✓
✓
ZBIORNIK:zwykłe błotniki do składania rampy
PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy z zaczepem szybkim
ZASILANIE w gnojowicĊ: wąĪ zanurzany - kolanko 6’’ ze złączem
Italie ĪeĔskim - zawór dzwonowy hydrauliczny - wąĪ 6’’ łączący beczkĊ
z osprzĊtem
STEROWNIK hydrauliczny: zestaw 7 wĊĪy hydraulicznych do zasilania
funkcji hydraulicznych osprzĊtu i rozdzielaczy - podłączenia hydrauliczne
do rampy
Symbol
Typ beczki
3234
3235
Dodatkowe komponenty
wliczone do przygotowania
Cena
PLN
QUADRA
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
11.690
X-TREM
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
11.690
3236
EUROLINER
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
11.690
3237
VACU-CARGO
PodnoĞnik CARGO
16.055
3239
VOLUMETRA
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
11.690
3. Zalecane wyposaĪenie dodatkowe
JeĞli planowane jest podwójne zasilanie rampy, naleĪy przewidzieü drugi króciec Ø 8’’ u góry dennicy, oprócz przygotowania: opcja 2690 strona 52
WskaĨniki poziomu: patrz strona 52
Osie wzmocnione: patrz strona 23
Odwracanie kierunku pracy rozdzielacza: patrz strona 52
Zawór ciĞnieniowy na beczce z pompą próĪniową (standard w niektórych pompach): patrz strona 52
DostĊp do zbiornika od góry: patrz strona 52
(1)
(2)
(3)
(4)
W razie montaĪu na zakupionej wczeĞniej beczce, naleĪy sLĊ upewniü, czy ma ona odpowiednie wyposaĪenie (w razie potrzeby uzupełniü) - aby uzyskaü wiĊcej
informacji, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem i podanie mu numeru ramy wozu asenizacyjnego.
DługoĞü zaczepu szybkiego podnoĞnika z przodu zbiornika (odnoĞnie ramp > 24 m, skontaktowaü siĊ z naszym działem handlowym, aby sprawdziü zgodnoĞü
długoĞci).
Przy szerokoĞci rozlewania > 15 m, z duĪą prĊdkoĞcią, zalecane jest podwójne zasilanie rampy (oprócz przygotowania, wziąü opcja 2690 strona 39).
Modele S: Teleshift przedni w standardzie
- 45 -
NEW
1. WyposaĪenie standardowe rampy
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
15-11-2013
Rampa płozowa z wĊĪami PENDISLIDE
Ceny netto w PLN
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Składanie przez 2 siłowniki z zabezpieczeniem hydraulicznym (dwukier.)
Rozdzielacz(e) pionowy(e) SCALPER© z zaworem(ami) dozującym(i)
sterowanym(i) rĊcznie 6’’, zbierakiem kamieni i przeciwnoĪami nr -1 (wydajnoĞü 13 - 18 m3/ha) (1 w modelu PS1 i 2 w modelu PS2) (1)
WąĪ 6'' łączący wóz asenizacyjny z osprzĊtem
Sterowanie elektryczne systemem odwracania rozdzielacza(y) z kabiny (w tym manometr Ø 100 mm i zbiorniki azotu)
Podnoszenie zapobiegające wyciekaniu - SYSTEM TWIST (dwukier.)
Zabezpieczenie przeciw uszkodzeniom 100 cm (Ğruba) - składanie brzegowych elementów rampy przy napotkaniu na przeszkodĊ
Przewody prowadzące od rozdzielacza do ziemi; rozstaw 30 cm
Listwy do łączenia (regulacja wysokoĞci) i podpora postojowa
WysiĊgnik i łaĔcuchy podtrzymujące (rampa blokowana do transportu
klamrami)
Rampa całkowicie ocynkowana
Zalecany montaĪ
Wyłącznie do zaadaptowania na maszynie z przygotowaniem (patrz punkt 2 poniĪej) (2)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
W wozach asenizacyjnych do 5.000 l i w przyczepie DELTA max. 9 m
W modelu KOMFORT: podnoĞnik Low-Lift wskazany począwszy od 15 m
W sprawie montaĪu rampy powyĪej 15 m na wozie asenizacyjnym
wyposaĪonym w ramie pompujące, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem
Maksymalna Ø zbiornika: 2.100 mm
SzerokoĞü transportowa zmienia siĊ zaleĪnie od Ø zbiornika:
- zbiornik Ø 1.900 - 2.000 mm 2.885 mm
- zbiornik 2.100 mm: 2.985 mm
UWAGA: Trudne układanie wĊĪy pompujących przy niektórych modelach
Symbol
Typ
3415
3416
3417
90/30PS1
120/40PS2
150/50PS2
Szer. Szer.
robo- transcza port.
(m)
(m)
9
12
15
2,55
2,55
2,55
WyjĞcia
rozdzielacza Ø
42 mm
1 x 36
2 x 24
2 x 36
OdstĊp
miĊdzy
wĊĪami
(cm)
Potrzebna
elektrohydraulika
(1 1k. + p.w.)
Cena
PLN
30 x 30 1871 + 4 x 1782 + 1880 59.120
40 x 30 1871 + 4 x 1782 + 1880 72.630
50 x 30 1871 + 4 x 1782 + 1880 80.540
Opcje wspólne dla całego osprzĊtu tylnego
Patrz strona 52
Opcje specjalne do ramp PENDISLIDE
3111 Redukcja szerokoĞci rozlewania do rampy PENDISLIDE za pomocą zaworu kulowego (z doprowadzeniem powietrza do czyszczenia zaworu) - max. 6 na koĔcach 3 na jedna stronĊ - cena na 1 wąĪ
1979 Rozlewacz właĞciwy na rampie z zaworem sterowanym rĊcznie 6’’ (idealny dla usługodawców)
Dopasowanie do maszyny zasadniczej obejmujące: system blokowania rampy w podstawie zamiast
3572 systemu z klamrami, górną strukturĊ ‘‘wysoką’’, linki i 3. punkt podtrzymujący (standard w rampach
18 m) - konieczne przygotowanie do szerokiej rampy (opc. 1720) - SZCZEGÓLNIE ZALECANE
do rozlewania przy wiĊkszej prĊdkoĞci, począwszy od 15 m
2. Przygotowanie wozu asenizacyjnego
(zamiast zaworu tylnego i standardowego rozlewacza)
✓
ZBIORNIK: króciec 6’’ (opc. 808) z tyłu po prawej str. zbiornika, ryglowane
mocowanie do rampy
✓ PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy z zaczepem szybkim (3) obsługiwany
z bloku Simplematic z cewka pływającą i ze rĊcznym sterowaniem do
opuszczania podnoĞnika
✓ ZASILANIE w gnojowicĊ: kolanko 6’’ ze złączem Italie ĪeĔskim - zawór
dzwonowy hydrauliczny - wąĪ zanurzany
✓ STEROWNIK hydrauliczny: zestaw 7 wĊĪy hydraulicznych do zasilania
funkcji hydraulicznych osprzĊtu i rozdzielaczy
Dodatkowe funkcje elektrohydrauliczne:
- 1 blok wlotowy (opc. 1871)
- 4 małego przepływu (opcja 1782 do podnoĞnika (dwukier.), rozkładanie /
składanie rampy (klamry lub ułoĪenie na podstawie), system przeciw wyciekaniu (dwukier.) i zawór tylny hydrauliczny (jednokier.)
- 1 duĪego przepływu (opcja 1880) do rozdzielaczy (dwukier.)
- 1 powrót wolny
- wliczony przycisk do przestawiania podnoĞnika do pozycji pływającej (przy
korzystaniu z aplikatora na podnoĞniku)
UWAGA: do rampy 18 m, przygotowanie dostosowane - do ustalenia przy
zamawianiu beczki (jeĞli zamówione osobno, bez rampy)
305
2.716
5.145
1979
Symbol
Typ beczki
Dodatkowe komponenty
wliczone do wyposaĪenia
Cena
PLN
3560
MODULO
Rama tylna + podnoĞnik 1 m
+ zbierak kamieni Ø 8’’ pod zbiornikiem
15.313
3561
KOMFORT
PodnoĞnik 1 m + wsporniki do szerokiej rampy
12.957
3562
COBRA
Wąski podnoĞnik
+ wsporniki do szerokiej rampy
14.242
3563
TETRAX
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
+ wsporniki do szerokiej rampy
13.871
3564
QUADRA
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
13.871
3565
X-TREM
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
13.871
3566
EUROLINER
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
13.871
3567
VACU-CARGO
PodnoĞnik CARGO
18.070
3568
DELTA
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego DELTA2
10.507
3569
VOLUMETRA
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
13.871
Do szerokoĞci rozlewania od 15 m i wiĊkszej prĊdkoĞci, podwójne zasilanie rampy i dopasowanie do maszyny zasadniczej SZCZEGÓLNIE zalecane (wziąü opcjĊ 2690 ze str. 39 i 3572 dodatkowo do przygotowania)
Opcje specjalne do ramp PENDISLIDE
3544 Sterowanie sekwencyjne systemem przeciw wyciekaniu za pomocą zaworu zasilającego rampy
PENDISLIDE (zamykanie zaworu / składanie i rozkładanie / otwieranie zaworu)
2.713
3. Zalecane wyposaĪenie dodatkowe
JeĞli planowane jest podwójne zasilanie rampy, naleĪy przewidzieü drugi króciec Ø 8’’ u góry dennicy, oprócz przygotowania: opcja 2690 strona 52
WskaĨnik poziomu: patrz strona 52
Osie wzmocnione: patrz strona 23
Zawór ciĞnieniowy na beczce z pompą próĪniową (standard w niektórych pompach): patrz strona 52
DostĊp do zbiornika od góry: patrz strona 52
(1)
(2)
Wymiana przeciwnoĪy nr 1 na model nr 2 (przepływ 10 - 15 m3/ha), nr 0 (15 - 20 m3/ha lub nr+1 (7 - 18 m3/ha) bez dopłaty. Dodatkowe przeciwnoĪe: patrz strona 124.
W razie montaĪu na zakupionej wczeĞniej beczce, naleĪy siĊ upewniü, czy ma ona odpowiednie wyposaĪenie (w razie potrzeby uzupełniü) - aby uzyskaü wiĊcej
informacji, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem i podanie mu numeru ramy wozu asenizacyjnego.
- 46 -
15-11-2013
Aplikatory MULTI-ACTION©
Ceny netto w PLN
1. WyposaĪenie standardowe aplikatora
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Rama aplikatora całkowicie ocynkowana
Ocynkowane elementy nadąĪne (-15°+15°) złoĪone z lemieszy smoostrzą
cych
Rozdzielacz SCALPER© z przeciwnoĪami nr 2 (1) (przepływ 12 - 30 m3/
ha), gumowy wąĪ 6’’ (10 barów) i zawór dozujący sterowany rĊcznie 6’’
Zaciski mechaniczne (zamykanie samoczynne przy podnoszeniu aplikatora)
Składanie hydrauliczne (dwukier.) z automatyczną blokadą LOCKMATIC©
(oprócz 3010/14MA)
OĞwietlenie skrzynkowe
Wsporniki podtrzymujące elementy na czĊĞciach składanych
Zalecany montaĪ
Wyłącznie do zaadaptowania na maszynie z przygotowaniem (patrz pkt
2 poniĪej) (2)
✓ do wszystkich modeli MODULO2 i INNYCH BECZEK o poj. do 11.000 l max. 6 m (3)
Symbol
2700
2701
2702
2703
2704
2705
Typ
3010/14MA
4300/20MAH
5160/24MAH
6020/28MAH
6880/32MAH
7740/36MAH
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Liczba Rozdzielacz liczba
SzerokoĞü
SzerokoĞü
robocza (m) transportowa (m) elementów wyjĞü Ø 48 mm
3,01
3,00
7
14
4,30
2,60
10
20
5,16
2,60
12
24
6,02
2,60
14
28
6,88
2,60
16
32
7,74
2,60
18
36
Potrzebna
hydraulika
1 dwuk. + powr. wolny
2 dwuk. + powr. wolny
2 dwuk. + powr. wolny
2 dwuk. + powr. wolny
2 dwuk. + powr. wolny
2 dwuk. + powr. wolny
Cena
PLN
23.870
40.250
48.130
53.830
59.570
66.050
Opcje wspólne dla całego osprzĊtu tylnego
Patrz strona 52
Opcje specjalne do aplikatorów MULTI-ACTION
1475 Opłata dodatkowa za talerze (Ø 250 mm x 3 mm) przed lemieszami - cena za sztukĊ
756
Opcje specjalne do przygotowania zbiornika
1873
819
Podwójne sterowanie zaworem, bezpoĞrednie z ciągnika (jednokier.) lub przez ten blok (do wyboru)
- przydatne do pracy z aplikatorami doglebowymi lub rampami PENDITWIST
Zawieszenie resorowane do podnoĞnika (nieodpowiednie do Low-Lift)
613
977
1475
Zaciski hydrauliczne
Typ
Symbol
Cena PLN
Zaciski hydrauliczne sterowane z bloku EASYMATIC+ zamiast mechanicznych
3010/14MA
4300/20MAH
5160/24MAH
6020/28MAH
6880/32MAH
7740/36MAH
2277
2278
2279
2280
2281
2282
4.802
6.514
7.641
8.778
9.909
11.046
2. Przygotowanie wozu asenizacyjnego
(zamiast zaworu tylnego i standardowego rozlewacza)
✓
✓
✓
✓
ZBIORNIK: króciec 6’’ (opc. 808) z tyłu po prawej str. zbiornika
PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy z zaczepem szybkim
ZASILANIE w gnojowicĊ: wąĪ zanurzany - kolanko 6’’ ze złączem Italie
ĪeĔskim - zawór dzwonowy hydrauliczny - wąĪ 6’’ łączący beczkĊ z osprzĊ
tem
STEROWANIE hydrauliczne: zestaw 5 wĊĪy hydraulicznych do zasilania
funkcji hydraulicznych osprzĊtu i rozdzielacza - blok hydrauliczny Easymatic+ do sekwencyjnego sterowania podnoĞnikiem, rozdzielaczem i zaworem (2 dwukier. + powrót wolny)
Symbol
Typ beczki
3240
MODULO
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
KOMFORT
COBRA
TETRAX
QUADRA
X-TREM
EUROLINER
VACU-CARGO
DELTA
VOLUMETRA
Dodatkowe komponenty
ujĊte w przygotowaniu
Rama tylna + podnoĞnik 1 m +
zbierak kamieni Ø 8’’ pod zbiornikiem
+ króciec Ø 8’’ u góry dennicy
PodnoĞnik 1 m
Wąski podnoĞnik
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
PodnoĞnik CARGO
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego DELTA2
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
Cena
PLN
17.115
14.942
15.964
19.150
16.867
16.867
16.867
19.600
13.437
16.867
3. Zalecane wyposaĪenie dodatkowe
JeĞli wziĊto samo przygotowanie beczki (bez rampy), naleĪy pamiĊtaü o opcji rozlewacza przy podnoĞniku (opcja 365): patrz strona 52
WskaĨnik poziomu: patrz strona 52
Osie wzmocnione: patrz strona 23
Odwracanie kierunku pracy rozdzielacza: patrz str. 52
Zawór ciĞnieniowy na beczce z pompą próĪniową (standard w niektórych pompach): patrz strona 52
DostĊp do zbiornika od góry: patrz strona 52
(1)
(2)
(3)
Zastąpienie przeciwnoĪa nr 2 modelem nr 1 (wydajnoĞü 7 - 18 m3/ha) lub nr 3 (25 - 50 m3/ha) bez dopłaty. PrzeciwnóĪ dodatkowy: patrz strona 124.
W razie montaĪu na zakupionej wczeĞniej beczce, naleĪy siĊ upewniü, czy ma ona odpowiednie wyposaĪenie (w razie potrzeby uzupełniü) - aby uzyskaü wiĊcej informacji, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem i podanie mu numeru ramy wozu asenizacyjnego.
Zalecenia mają na celu właĞciwe wywaĪenie ciĊĪaru. Gwarantują równieĪ jakoĞü pracy (wystarczająco głĊbokie bruzdy i rozlewanie bez przelewania). UWAGA: zostały
okreĞlone na podstawie standardowego pojazdu i mogą ulec zmianie w zaleĪnoĞci o niektórego wyposaĪenia (koła, ramiĊ pompujące, typ pompowania,...). Prosimy
skontaktowaü siĊ z naszym przedstawicielem, aby uzyskaü wiĊcej informacji na ten temat.
- 47 -
15-11-2013
Aplikator talerzowy SOLODISC
Ceny netto w PLN
1. WyposaĪenie standardowe aplikatora
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Rama aplikatora całkowicie ocynkowana
Elementy ocynkowane składające siĊ z 2 talerzy Ø 406 x 19 mm samoostrzących o zwiĊkszonej wytrzymałoĞci, zakoĔczonych stoĪkami wprowadzającymi dwupozycyjnymi. Zalecana głĊbokoĞü robocza 3 cm, regulowana
przez nacisk na podnoĞnik.
SprĊĪyna dociskająca do 20 cm
Elementy nadąĪne (-15°/+15°) ocynkowane
Stały nacisk na podłoĪe, regulowany przez uĪytkownika
Rozdzielacz SCALPER© z przeciwnoĪami nr 2 (1) (przepływ 12 - 30 m3/ha),
gumowy wąĪ 6’’ (10 barów) i zawór dozujący sterowany rĊcznie 6’’
Zaciski mechaniczne z zaokrąglonymi szczĊkami i koĔcówkami zmniejszającymi zuĪywanie siĊ kołnierza dozującego
KoĔcówki dozujące ocynkowane i bardzo miĊkki gumowy kołnierz dozujący
Składanie hydrauliczne (dwukier.) z blokadą automatyczną LOCK-MATIC©
(oprócz 3010/14D)
Mechanizm ciĊgłowy podtrzymujący elementy na czĊĞci składanej z zasuwą hydrauliczną
OĞwietlenie (skrzynkowe)
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Zalecany montaĪ
Wyłącznie do zaadaptowania na maszynie z przygotowaniem (patrz punkt
2 poniĪej) (2 + 3)
✓ na MODULO2: max. 5160/24SDH
✓ w innych wozach asenizacyjnych od 8.400 l: 3010/14SD - 5160/24SDH
✓ w innych wozach asenizacyjnych od 10.000 l: 6020/28SDH - 6880/32SDH
Symbol
Typ
2628
2629
2630
2631
2636
2640
3010/14SD
4300/20SDH
5160/24SDH
6020/28SDH
6880/32SDH
7740/36SDH (4)
Szer. robocza (m)
3,01
4,30
5,16
6,02
6,88
7,74
Szer. transportowa (m)
Zacisk mechaniczny
3,00
2,64
2,64
2,64
2,64
2,64
Zacisk hydrauliczny
3,00
2,54
2,54
2,54
2,54
2,54
Liczba
elementów
(2 talerze)
7
10
12
14
16
18
Rozdzielacz
liczba wyjĞü
Ø 48 mm
14
20
24
28
32
36
NiezbĊdna
hydraulika
Cena
PLN
1 dwukier. + powrót wolny
2 dwukier. + powrót wolny
2 dwukier. + powrót wolny
2 dwukier. + powrót wolny
2 dwukier. + powrót wolny
2 dwukier. + powrót wolny
36.680
62.580
71.610
80.960
90.650
100.350
Opcje wspólne dla całego osprzĊtu tylnego
Patrz strona 52
Opcje specjalne do aplikatorów talerzowych SOLODISC
757
221
Dopłata za parĊ talerzy (Ø 300 x 3 mm) z lemieszem - cena za element dwutalerzowy
Upust za montaĪ zacisków hydraulicznych na samym aplikatorze przeznaczonym do montaĪu na
- 2.443
beczce wyposaĪonej w blok Instamatic
Zaciski hydrauliczne
2. Przygotowanie wozu asenizacyjnego
(zamiast zaworu tylnego i rozlewacza standardowego)
✓
✓
✓
✓
ZBIORNIK: króciec 6’’ (opcja 808) z tyłu z prawej strony zbiornika
PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy z zaczepem szybkim
ZASILANIE w gnojowicĊ: wąĪ zanurzany, kolanko 6’’ ze złączem Italie
ĪeĔskim - zawór dzwonowy hydrauliczny
STEROWANIE hydrauliczne: zestaw 5 wĊĪy hydraulicznych do zasilania
funkcji hydraulicznych osprzĊtu i rozdzielacza - blok hydrauliczny Polymatic do sekwencyjnego sterowania podnoĞnikiem, rozdzielaczem, zaworem i urządzeniem stałego nacisku na podłoĪe (2 dwukier. + powrót wolny)
Symbol
Typ beczki
3250
MODULO
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3259
KOMFORT
COBRA
TETRAX
QUADRA
X-TREM
EUROLINER
VACU-CARGO
VOLUMETRA
➤
Same zaciski hydrauliczne
Typ
3010/14SD
4300/20SDH
5160/24SDH
6020/28SDH
6880/32SDH
7740/36SDH
Same zaciski hydrauliczne (bez systemu dociskania hydraulicznego) (w tym Instamatic zamiast Polymatic)
Symbol
695
696
697
698
728
1459
Cena PLN
8.554
11.081
12.576
14.074
15.467
17.540
Hydrauliczny system dociskający (w tym zaciski hydrauliczne i Instamatic zamiast Polymatic)
Symbol
689
690
691
692
714
1458
Cena PLN
14.952
18.620
21.180
23.660
26.080
28.740
➤
820
Zacisk i sprĊĪyna dociskająca hydrauliczne
Dodatkowe komponenty
wliczone do przygotowania
Rama tylna (opc. 603 str. 7) + podnoĞnik
+ zbierak kamieni Ø 8’’ pod zbiornikiem
+ króciec Ø 8’’ u góry dennicy
PodnoĞnik 1 m
Wąski podnoĞnik
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
PodnoĞnik CARGO
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
3. Zalecane wyposaĪenie dodatkowe
Cena
PLN
20.090
17.850
18.900
22.120
19.530
19.530
19.530
22.120
19.530
JeĞli wziĊto samo przygotowanie beczki (bez rampy), naleĪy pamiĊtaü o opcji rozlewacza przy podnoĞniku (opcja 365): patrz strona 52
WskaĨniki poziomu: patrz strona 52
Osie wzmocnione: patrz strona 23
Odwracanie kierunku pracy rozdzielacza: patrz strona 52
Zawór ciĞnieniowy na beczce z pompą próĪniową (standard w niektórych pompach): patrz strona 52
DostĊp do zbiornika od góry: patrz strona 52
(1)
(2)
(3)
(4)
Zastąpienie przeciwnoĪa nr 2 modelem nr 1 (wydajnoĞü 7 - 18 m3/ha) lub nr 3 (25 - 50 m3/ha) bez dopłaty. PrzeciwnóĪ dodatkowy: patrz strona 124.
W razie montaĪu na zakupionej wczeĞniej beczce, naleĪy siĊ upewniü, czy ma ona odpowiednie wyposaĪenie (w razie potrzeby uzupełniü) - aby uzyskaü wiĊcej
informacji, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem i podanie mu numeru ramy wozu asenizacyjnego.
Zalecenia mają na celu właĞciwe wywaĪenie ciĊĪaru. Gwarantują równieĪ jakoĞü pracy (wystarczająco głĊbokie bruzdy i rozlewanie bez przelewania). UWAGA: zostały
okreĞlone na podstawie standardowego pojazdu i mogą ulec zmianie w zaleĪnoĞci o niektórego wyposaĪenia (koła, ramiĊ pompujące, typ pompowania,...). Prosimy
skontaktowaü siĊ z naszym przedstawicielem, aby uzyskaü wiĊcej informacji na ten temat.
Wyłącznie za zgodą biura technicznego - zaleĪnie od rozłoĪenia obciąĪeĔ
- 48 -
15-11-2013
Aplikatory doglebowe TERRASOC
Ceny netto w PLN
1. WyposaĪenie standardowe aplikatora
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Rama aplikatora całkowicie ocynkowana
ZĊby sztywne z lemieszami gĊsia stópka - w 2 rzĊdach
Koła kopiujące o regulowanej wysokoĞci 200/60-14.5 (Ø 605 x 210 mm 1.140 kg przy 5 barach) gumowe
Rozdzielacz SCALPER© z przeciwnoĪami nr 3 (1) (przepływ 25 - 50 m3/
ha), gumowy wąĪ 6’’ (10 barów) i zawór dozujący sterowany rĊcznie 6’’
Wyloty rozdzielacza, wąĪ z PCV i koĔcówka dozująca Ø 60 mm
Rama dwubelkowa modułowa (przedłuĪenia zmienne / moĪliwoĞü dostosowania bez modyfikacji)
Składanie hydrauliczne (dwukier.) do typów H
OĞwietlenie wbudowane (skrzynkowe)
Zalecany montaĪ
Wyłącznie do zaadaptowania na maszynie z przygotowaniem (patrz punkt
2 poniĪej) (2 + 3)
✓ we wszystkich modelach MODULO2 i KOMFORT2 8400 S: max. 11 zĊbów
Symbol
Typ
SzerokoĞü
robocza (m)
2300
2303
2305
2307
2800/7S
3600/9SH
4400/11SH
5200/13SH
2,80
3,60
4,40
5,20
SzerokoĞü
transportowa (m)
2,60
2,70
2,70
2,85
Liczba
lemieszy
7
9
11
13
Rozdzielacz
liczba wylotów
Ø 60 mm
14
14
14
14
Wszystkie aplikatory doglebowe naszej marki mogą byü takĪe podłączane do 3-punktowego systemu ciągnika (do uĪytku jako kultywator).
Potrzebna
hydraulika
Cena
PLN
1 1k. + 1 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
24.640
32.200
34.550
39.060
koło
kopiujące
spulchniona
ziemia
lemiesz
gnojowica
Opcje wspólne dla całego osprzĊtu tylnego
Patrz strona 52
Opcje specjalne do aplikatorów doglebowych TERRASOC
947
3.283
Para dodatkowych kół kopiujących do 5200
Opcje specjalne do przygotowania beczki
1872
Blok Easymatic+ zamiast bloku Easymatic - podwójne sterowanie zaworem, bezpoĞrednie lub przez
ten blok (1 jednokier. mniej) - nadaje siĊ do aplikatorów Multi-ACTION
2. Przygotowanie wozu asenizacyjnego
Symbol
Typ beczki
Dodatkowe komponenty
wliczone do przygotowania
Cena
PLN
3260
MODULO
Rama tylna (opc. 603 str. 7) + podnoĞnik
1 m + zbierak kamieni Ø 8’’ pod
zbiornikiem + króciec Ø 8’’ u góry dennicy
16.457
3261
KOMFORT
PodnoĞnik 1 m
14.280
3262
COBRA
Wąski podnoĞnik
15.302
STEROWANIE hydrauliczne: zestaw 5 wĊĪy hydraulicznych do zasilania
funkcji hydraulicznych osprzĊtu i rozdzielacza - blok hydrauliczny
3263
TETRAX
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
18.940
3264
QUADRA
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
16.531
3265
X-TREM
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
16.531
Easymatic do sekwencyjnego sterowania podnoĞnikiem i rozdzielaczem
(2 dwukier. + 1 jednokier. + powrót wolny)
3266
EUROLINER
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
16.531
3267
VACU-CARGO
PodnoĞnik CARGO
18.940
3269
VOLUMETRA
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
16.531
(zamiast zaworu tylnego i rozlewacza standardowego)
✓
✓
✓
✓
830
ZBIORNIK: króciec 6’’ (opcja 808) z tyłu z prawej strony zbiornika
PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy z zaczepem szybkim
ZASILANIE w gnojowicĊ: wąĪ zanurzany, kolanko 6’’ ze złączem Italie
ĪeĔskim - zawór dzwonowy hydrauliczny
3. Zalecane wyposaĪenie dodatkowe
JeĞli wziĊto samo przygotowanie beczki (bez rampy), naleĪy pamiĊtaü o opcji rozlewacza przy podnoĞniku (opcja 365): patrz strona 52
WskaĨniki poziomu: patrz strona 52
Osie wzmocnione: patrz strona 23
Odwracanie kierunku pracy rozdzielacza: patrz strona 52
Zawór ciĞnieniowy na beczce z pompą próĪniową (standard w niektórych pompach): patrz strona 52
DostĊp do zbiornika od góry: patrz strona 52
(1)
Zastąpienie przeciwnoĪa nr 2 modelem nr 1 (wydajnoĞü 7 - 18 m3/ha) lub nr 3 (25 - 50 m3/ha) bez dopłaty. PrzeciwnóĪ dodatkowy: patrz strona 124.
(2)
W razie montaĪu na zakupionej wczeĞniej beczce, naleĪy siĊ upewniü, czy ma ona odpowiednie wyposaĪenie (w razie potrzeby uzupełniü) - aby uzyskaü wiĊcej
informacji, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem i podanie mu numeru ramy wozu asenizacyjnego.
(3)
Zalecenia mają na celu właĞciwe wywaĪenie ciĊĪaru. Gwarantują równieĪ jakoĞü pracy (wystarczająco głĊbokie bruzdy i rozlewanie bez przelewania). UWAGA: zostały
okreĞlone na podstawie standardowego pojazdu i mogą ulec zmianie w zaleĪnoĞci o niektórego wyposaĪenia (koła, ramiĊ pompujące, typ pompowania,...). Prosimy
skontaktowaü siĊ z naszym przedstawicielem, aby uzyskaü wiĊcej informacji na ten temat.
- 49 -
15-11-2013
Aplikator doglebowy TERRAFLEX/2
Ceny netto w PLN
1. WyposaĪenie standardowe aplikatora
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Zdjcia nie przedstawiaj wyposaenia standardowego.
Rama aplikatora całkowicie ocynkowana
ZĊby sprĊĪynowe typu Everstrong szer. 6,5 cm w 2 rzĊdach
2 gumowe koła kopiujące o regulowanej wysokoĞci 200/60-14.5 (Ø 605
x 210 mm - 950 kg przy 5 barach) (4 w typie XXL)
Rozdzielacza SCALPER© z przeciwnoĪami nr 3 (1) (wydajnoĞü 25 - 50 m3/ha),
gumowy wąĪ 6’’ (10 barów) i zawór dozujący sterowany rĊcznie 6’’ (XXL:
korek z dwoma wejĞciami do ewentualnego podwójnego zasilania
Wyloty rozdzielacza, wąĪ z PCV i koĔcówka dozująca Ø 60 mm
Rama dwubelkowa modułowa (przedłuĪenia zmienne / moĪliwoĞü dostosowania bez modyfikacji) (rama XXL: odpowiednio solidna budowa)
Składanie hydrauliczne (dwukier.) do typów H
ZĊby zewnĊtrzne samochowające do modeli 5,10 m i 5,20 m
OĞwietlenie wbudowane (skrzynkowe)
Zalecany montaĪ
Wyłącznie do zaadaptowania na maszynie z przygotowaniem (patrz punkt
2 poniĪej) (2 + 3)
✓ we wszystkich modelach MODULO2 i KOMFORT2 8400 S: max. 11 zĊbów
✓ TERRAFLEX > 11 zĊbów do modelu KOMFORT2: konieczny podnoĞnik
Low-Lift
Symbol
Szer.
robocza
(m)
Wszystkie aplikatory doglebowe naszej marki mogą byü takĪe podłączane do 3-punktowego systemu ciągnika (do uĪytku jako kultywator).
Szer.
Rozdzielacz
Liczba
transpor- liczba wyjĞü
zĊbów
towa (m)
Ø 60 mm
OdstĊpy miĊdzy zĊbami 30 cm
2,60
9
14
2,60
13
14
2,60
15
17
2,60
17
17
OdstĊpy miĊdzy zĊbami 40 cm
2,60
7
14
2,70
11
14
2,60
13
14
2,85
15
17
2,85
17
17
2,85
19
19
Potrzebna
hydraulika
Cena
PLN
1 1k. + 1 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
30.940
41.930
44.730
48.830
1 1k. + 1 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
27.900
39.340
43.720
54.080
58.840
63.630
Dodatkowa para gumowych kół kopiujących do 5100 i 5200
Ząb typu Kongskilde VFM ze wzmocnionym lemieszem odwracalnym 11 cm zamiast zĊba stan756
dardowego - za 1 lemiesz
1647 Brona niwelująca do TERRAFLEX (dostĊpna wyłącznie do 6000/15SHK - 7600/19SHK) - na ząb
3.283
Typ
3031
3033
3034
3035
2700/9SK/2
3900/13SHK/2
4500/15SHK/2
5100/17SHK/2
2,70
3,90
4,50
5,10
3027
3029
3030
1638
1639
1640
2800/7SK/2
4400/11SHK/2
5200/13SHK/2
XXL 6000/15SHK/2
XXL 6800/17SHK/2
XXL 7600/19SHK/2
2,80
4,40
5,20
6,00
6,80
7,60
koło
kopiujące
spulchniona
ziemia
lemiesz
gnojowica
Opcje wspólne dla całego osprzĊtu tylnego
Patrz strona 52
Opcje specjalne do aplikatorów doglebowych TERRAFLEX/2
947
947
217
557
756
Options spécifiques pour le prééquipement tonneau
1872
Blok Easymatic+ zamiast bloku Easymatic - podwójne sterowanie zaworem, bezpoĞrednie lub przez
ten blok (1 jednokier. mniej) - nadaje siĊ do aplikatorów Multi-ACTION
2 Przygotowanie wozu asenizacyjnego
(zamiast zaworu tylnego i rozlewacza standardowego)
✓
✓
✓
✓
ZBIORNIK: króciec 6’’ (opcja 808) z tyłu z prawej strony zbiornika
PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy z zaczepem szybkim
ZASILANIE w gnojowicĊ: wąĪ zanurzany, kolanko 6’’ ze złączem Italie
ĪeĔskim - zawór dzwonowy hydrauliczny
STEROWANIE hydrauliczne: zestaw 5 wĊĪy hydraulicznych do zasilania
funkcji hydraulicznych osprzĊtu i rozdzielacza - blok hydrauliczny Easymatic do sekwencyjnego sterowania podnoĞnikiem i rozdzielaczem (2
dwukier. + 1 jednokier. + powrót wolny)
Symbol
Typ beczki
3260
MODULO
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3269
KOMFORT
COBRA
TETRAX
QUADRA
X-TREM
EUROLINER
VACU-CARGO
VOLUMETRA
830
1647
Dodatkowe komponenty
wliczone do przygotowania
Rama tylna + podnoĞnik 1 m
+ zbierak kamieni Ø 8’’ pod zbiornikiem
+ króciec Ø 8’’ u góry dennicy
PodnoĞnik 1 m
Wąski podnoĞnik
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
PodnoĞnik CARGO
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
Cena
PLN
16.457
14.280
15.302
18.940
16.531
16.531
16.531
18.940
16.531
3. Zalecane wyposaĪenie dodatkowe
JeĞli wziĊto samo przygotowanie beczki (bez rampy), naleĪy pamiĊtaü o opcji rozlewacza przy podnoĞniku (opcja 365): patrz strona 52
JeĞli planowane jest podwójne zasilanie rampy, naleĪy przewidzieü drugi króciec Ø 8’’ u góry dennicy, oprócz przygotowania: opcja 2690 strona 52
WskaĨniki poziomu: patrz strona 52
Osie wzmocnione: patrz strona 23
Odwracanie kierunku pracy rozdzielacza: patrz strona 52
Zawór ciĞnieniowy na beczce z pompą próĪniową (standard w niektórych pompach): patrz strona 52
DostĊp do zbiornika od góry: patrz strona 52
(1)
(2)
(3)
Zastąpienie przeciwnoĪa nr 2 modelem nr 1 (wydajnoĞü 7 - 18 m3/ha) lub nr 3 (25 - 50 m3/ha) bez dopłaty. PrzeciwnóĪ dodatkowy: patrz strona 124.
W razie montaĪu na zakupionej wczeĞniej beczce, naleĪy siĊ upewniü, czy ma ona odpowiednie wyposaĪenie (w razie potrzeby uzupełniü) - aby uzyskaü wiĊcej
informacji, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem i podanie mu numeru ramy wozu asenizacyjnego.
Zalecenia mają na celu właĞciwe wywaĪenie ciĊĪaru. Gwarantują równieĪ jakoĞü pracy (wystarczająco głĊbokie bruzdy i rozlewanie bez przelewania). UWAGA: zostały
okreĞlone na podstawie standardowego pojazdu i mogą ulec zmianie w zaleĪnoĞci o niektórego wyposaĪenia (koła, ramiĊ pompujące, typ pompowania,...). Prosimy
skontaktowaü siĊ z naszym przedstawicielem, aby uzyskaü wiĊcej informacji na ten temat.
- 50 -
15-11-2013
Aplikator doglebowy TERRAFLEX/3
Ceny netto w PLN
1. WyposaĪenie standardowe aplikatora
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Rama aplikatora całkowicie ocynkowana
ZĊby sprĊĪynowe typu Everstrong szer. 6,5 cm w 3 rzĊdach
2 gumowe koła kopiujące o regulowanej wysokoĞci 200/60-14.5 (Ø 605 x
210 mm - 950 kg przy 5 barach)
Rozdzielacz SCALPER© z przeciwnoĪami nr 3 (1) (wydajnoĞü 25 - 50 m3/ha),
gumowy wąĪ 6’’ (10 barów) i zawór dozujący sterowany rĊcznie 6’’
Rama dwubelkowa modułowa (przedłuĪenia zmienne / moĪliwoĞü dostosowania bez modyfikacji)
Składanie hydrauliczne (dwukier.)
ZĊby zewnĊtrzne samochowające
OĞwietlenie wbudowane (skrzynkowe)
Wyloty rozdzielacza, wąĪ z PCV i koĔcówka dozująca Ø 60 mm
Zalecany montaĪ
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Wyłącznie do zaadaptowania na maszynie z przygotowaniem (patrz punkt
2 poniĪej) (2 + 3)
✓ Tylko do modeli KOMFORT2, COBRA, QUADRA, X-TREM i EUROLINER (prosimy o kontakt z nami)
Symbol
Typ
Szer. robocza (m)
2330
2331
2332
2333
2334
4400/11SHK/3
5200/13SHK/3
6000/15SHK/3
5100/17SHK/3
5700/19SHK/3
4,40
5,20
6,00
5,10
5,70
Szer. transLiczba
portowa (m) lemieszy
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
11
13
15
17
19
Rozdzielacz liczba wyjĞü
Ø 60 mm
14
14
17
17
19
Wszystkie aplikatory doglebowe naszej marki mogą
byü równieĪ podłączane do 3 - punktowego systemu
łączenia przy ciągniku (do uĪytku jako kultywator).
Potrzebna
hydraulika
Cena
PLN
1 1k. + 2 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
1 1k. + 2 2k. + p.w.
43.260
47.810
51.870
52.870
55.830
Opcje wspólne dla całego osprzĊtu tylnego
Patrz strona 52
Opcje specjalne do aplikatorów doglebowych TERRAFLEX/3
947
756
Dodatkowa para gumowych kół kopiujących (oprócz 4400/11SHK/3)
Ząb typu Kongskilde VFM ze wzmocnionym lemieszem odwracalnym 11 cm zamiast zĊba standardowego - za 1 lemiesz
3.283
ZĊby samochowające
217
Opcje specjalne do przygotowania beczki
1872
Blok Easymatic+ zamiast bloku Easymatic - podwójne sterowanie zaworem, bezpoĞrednie lub przez
ten blok (1 jednokier. mniej) - nadaje siĊ do aplikatorów Multi-ACTION
2. Przygotowanie wozu asenizacyjnego
(zamiast zaworu tylnego i rozlewacza standardowego)
✓
✓
✓
✓
ZBIORNIK: króciec Ø 8’’ u góry dennicy - króciec 6’’ (opcja 808) z tyłu
z prawej strony zbiornika
PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy z zaczepem szybkim
ZASILANIE w gnojowicĊ: wąĪ zanurzany, kolanko 6’’ ze złączem Italie
ĪeĔskim - zawór dzwonowy hydrauliczny
STEROWANIE hydrauliczne: zestaw 5 wĊĪy hydraulicznych do zasilania
funkcji hydraulicznych osprzĊtu i rozdzielacza - blok hydrauliczny Easymatic do sekwencyjnego sterowania podnoĞnikiem i rozdzielaczem (2
830
Dodatkowe komponenty
wliczone do przygotowania
Cena
PLN
KOMFORT
PodnoĞnik 1 m
14.280
COBRA
Wąski podnoĞnik
15.302
3263
TETRAX
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
18.940
3264
QUADRA
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
16.531
3265
X-TREM
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
16.531
3266
EUROLINER
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
16.531
3267
VACU-CARGO
PodnoĞnik CARGO
18.940
3269
VOLUMETRA
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego
16.531
Symbol
Typ beczki
3261
3262
dwukier. + 1 jednokier. + powrót wolny)
3. Zalecane wyposaĪenie dodatkowe
JeĞli wziĊto samo przygotowanie beczki (bez rampy), naleĪy pamiĊtaü o opcji rozlewacza przy podnoĞniku (opcja 365): patrz strona 52
WskaĨniki poziomu: patrz strona 52
Osie wzmocnione: patrz strona 23
Odwracanie kierunku pracy rozdzielacza: patrz strona 52
Zawór ciĞnieniowy na beczce z pompą próĪniową (standard w niektórych pompach): patrz strona 52
DostĊp do zbiornika od góry: patrz strona 52
(1)
(2)
(3)
Zastąpienie przeciwnoĪa nr 2 modelem nr 1 (wydajnoĞü 7 - 18 m3/ha) lub nr 3 (25 - 50 m3/ha) bez dopłaty. PrzeciwnóĪ dodatkowy: patrz strona 124.
W razie montaĪu na zakupionej wczeĞniej beczce, naleĪy siĊ upewniü, czy ma ona odpowiednie wyposaĪenie (w razie potrzeby uzupełniü) - aby uzyskaü wiĊcej
informacji, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem i podanie mu numeru ramy wozu asenizacyjnego.
Zalecenia mają na celu właĞciwe wywaĪenie ciĊĪaru. Gwarantują równieĪ jakoĞü pracy (wystarczająco głĊbokie bruzdy i rozlewanie bez przelewania). UWAGA: zostały
okreĞlone na podstawie standardowego pojazdu i mogą ulec zmianie w zaleĪnoĞci o niektórego wyposaĪenia (koła, ramiĊ pompujące, typ pompowania,...). Prosimy
skontaktowaü siĊ z naszym przedstawicielem, aby uzyskaü wiĊcej informacji na ten temat.
- 51 -
15-11-2013
Oprzyrządowanie tylne: opcje wspólne
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie wskazane z osprzĊtem tylnym (opcje do przygotowania beczki)
715
WskaĨniki poziomu
010
154
012
WskaĨnik podłuĪny (300 x 80 mm) zamiast wskaĨnika 2” (połoĪenie do ustalenia) - cena za sztukĊ
Pływakowy wskaĨnik poziomu zamiast wskaĨnika 2”
Połączony wskaĨnik poziomu Ø 6’’ (przezroczysta rura z pleksiglasu) zamiast 2”
452
760
1.316
DostĊp do zbiornika od góry
729
Właz górny Ø 600 mm z zamkniĊciem standardowym na 4 haki z drabinką wewnĊtrzną i zewnĊtrzną
3.381
WyposaĨenie do pomp
194
Zawór specjalny JOSKIN Ø 150 mm (standard z PN 130, PN 155 i PNR 155)
840
194
Zasilanie osprzĊtu - przepływomierz - regulacja przepływu proporcjonalnego do prĊdkoĞci jazdy (opcje do przygotowania beczki)
1702 Turbo do opróĪniania 6’’ mała wydajnoĞü (35 l/min przy 180 barach) (jednokier. + powrót wolny) do 8.733
zasilania aplikatora lub rampy na beczce z pompą próĪniową
Przygotowanie
do zasilania rampy podwójnym przewodem (opcja 2489), obejmujące drugie tylne
2690
585
wyjĞcie - króciec 8’’ (przygotowanie tylnego osprzĊtu lub konieczna opc. 603)
Zasilanie podwójnymi wĊĪami Ø 150 mm (dodatkowo poza przygotowaniem: 1 wąĪ zanurzany, 1
2489 zawór jednokier. ze sprĊĪyną, 1 zawór regulacyjny) (na beczce konieczne jest przygotowanie 2.912
podwójnego wyjĞcia) (na górze zbiornika)
Zasilanie podwójnym przewodem Ø 150 mm (z 2 zaworami jednokier. ze sprĊĪyną) do stosowania
2750 z regulacją natĊĪenia przepływu proporcjonalnego do prĊdkoĞci jazdy (konieczna opcja 2246)* 9.891
(u dołu zbiornika)
Przepływomierz
bez regulacji natĊĪenia przepływu proporcjonalnego do prĊdkoĞci jazdy (wyĞwietla 17.820
2263
tylko wydajnoĞü/ha)
* Przepływomierz z regulacją natĊĪenia przepływu proporcjonalnego do prĊdkoĞci jazdy ze sterownikiem
ISOBUS (opc. 2246) dostĊpny na stronie ‘‘ISOBUS + przepływomierz’’
WyposaĪenie do podnoĞnika
Opcje specjalne do przygotowania
365
Rozlewacz właĞciwy przy podnoĞniku na tylnym zaworze hydraulicznym Ø 6’’ jednokier.
2.713
Opcje specjalne do osprzĊtu
1316 Rozlewacz właĞciwy na aplikatorze
147 Rozlewacz właĞciwy i wĊĪe łączące zamocowane na podnoĞniku
2490 Zawieszenie podnoĞnika ze zbiornikiem azotu
4.445
3.721
1.551
1316
WyposaĪenie róĪne (opcje do przygotowania beczki))
1311
1591
1339
2416
146
1874
120
Regulator przepływu (zalecany w przypadku kilku ciągników i przy turbonapełniaczu lub
rozdzielaczu z zasilaniem bezpoĞrednim)
Odpowietrznik (zaciski hydrauliczne zalecane do aplikatorów do łąk)
Zawór klapowy do podnoszenia aplikatora w miejscach podmokłych bez przerywania pracy rozdzielacza i systemu hydraulicznego (konieczne zaciski hydr) (jednokier.)
Odpowietrzanie beczki
Automatyczne odwracanie noĪy rozdzielacza ze zbiornikami azotu
Elektryczne odwracanie noĪy rozdzielacza ze zbiornikami azotu (sterowane rĊcznie przez kierowcĊ)
Manometr Ø 100 mm z przodu zbiornika do kontrolowania ciĞnienia hydraulicznego bloku (do bloku
sekwencyjnego Polymatic i Instamatic)
1.960
3.427
1.995
2.174
2.083
2.699
882
System zaczepiania osprzĊtu bezpoĞrednio do ciągnika (opcje specjalne do osprzĊtu)
2524 System zaczepiania bezpoĞrednio do ciągnika (3. punkt hydrauliczny niewliczony)
Do systemu zaczepiania bezpoĞrednio do ciągnika: automatyczne odwracanie noĪy rozdzielacza
861
ze zbiornikami azotu (konieczna opcja 2524)
8.246
2.531
2524
- 52 -
15-11-2013
Komponenty dostĊpne osobno: podnoĞniki i bloki hydrauliczne
Ceny netto w PLN
PodnoĞniki
3051
PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy z zaczepem szybkim do modeli MODULO2, KOMFORT2 i
QUADRA (szer. 1.000 mm)
3057 PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy z zaczepem szybkim do modelu COBRA (szer. 600 mm)
8.642
9.916
PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy Low-Lift z zaczepem szybkim do modeli QUADRA i KOMFORT2
2519
15.530
(szer. 1.000 mm)
2518
NEW 3380
3059
3062
2490
3051
Dopłata za podnoĞnik Low-Lift do modeli CARGO, EUROLINER (rama 1.000 mm) i X-TREM (bez
przygotowania do podnoĞnika zintegrowanego) - DOTYCZY ZAMÓWIENIA DO ISTNIEJĄCEJ 13.850
MASZYNY, PODAû NUMER RAMY
6.143
MontaĪ podnoĞnika zintegrowanego DELTA2 na przyspawanym przygotowaniu
PodnoĞnik zintegrowany 4-punktowy na przygotowaniu do podnoĞnika przyspawanym do ramy dostĊpny wyłącznie do modeli QUADRA, EUROLINER (rama 900 mm), X-TREM (rama 760 9.573
mm z przygotowaniem) i TETRAX2
Akcesoria do wszystkich modeli podnoĞnika: kolanko 6’’ ze złączem Italie ĪeĔskim, wąĪ zanurzany
3.521
i hydrauliczny zawór dzwonowy
1.551
Zawieszenie podnoĞnika ze zbiornikiem azotu
3057
Inne dostĊpne podnoĞniki ‘‘starszego typu’’: strona 107
2519
WĊĪe hydrauliczne do podłączeĔ i / lub hydrauliczne bloki sekwencyjne
MULTIMultiSO- SOLODISC TERRASOC
Sym- TWIN- TWIST PENDI- MultiCena
ACTION
LOzaciski
/ TERRAbol
JET
RM / TWIST ACTION
PLN
zaciski hydr. DISC
hydr.
FLEX
XXL
Etap 1 Zestaw wĊĪy hydraulicznych prowadzonych od przodu do tyłu beczki
1580
X
/
/
/
/
/
/
/
942
2 wĊĪe
1579
/
X
/
/
/
/
/
/
1.453
4 wĊĪe
1542
/
/
/
X
X
X
X
X
1.873
5 wĊĪy
1565
/
/
X
/
/
/
/
/
2.363
7 wĊĪy
Etap 2 Pełny blok hydrauliczny sekwencyjny z podstawą
Easymatic 1875
/
/
X
/
/
/
/
X
5.124
/
/
(X)
X
X
/
/
(X)
5.950
Easymatic+ 1877
Polymatic 1569
/
/
(X)
(X)
(X)
X
/
(X)
9.020
Instamatic 1570
/
/
(X)
(X)
(X)
(X)
X
(X)
12.460
Etap 3 System odwracania do rozdzielaczy Scalper (ze zbiornikami azotu) - wyłącznie z blokiem hydraulicznym
System
odwracania
146
/
/
/
X
X
X
X
X
2.083
- automatyczny
System
odwracania 1874
/
/
X
X
X
X
X
X
2.699
elektryczny
3059
147 + 1380
Easymatic
(X) = blok sekwencyjny z dodatkowym wyposaĪeniem
Manometr Ø 100 mm z przodu zbiornika do kontrolowania ciĞnienia hydraulicznego bloku (do bloku
Polymatic i Instamatic)
J71538358 Filtr hydrauliczny do bloku Jumbo
120
882
854
Easymatic+
Polymatic
Instamatic
- 53 -
15-11-2013
Cargo-TRACK
PLN netto
0519 Cargo-TRACK wersja 80 km/h (dop. ciĊĪar całkowity: 32 T) - NETTO
748.440
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Silnik
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Silnik Iveco EEV CURSOR 13
RzĊdowy, 6-cylindrowy
12.880 cc
Maksymalna moc: 450 KM (332 kW)
TurbosprĊĪarka ze zmienną geometrią
Intercooler
Wtrysk bezpoĞredni poprzez wtryskiwacze pompy (elektroniczny)
Chłodzenie wodą
Zbiornik 300 l
OCHRONA ĝRODOWISKA
• zgodnoĞü z normą Euro 5
• technologia Ad/Blue do oczyszczania spalin (mniejsza emisja NOx)
Przekładnia
✓
✓
✓
✓
✓
PrĊdkoĞü 80 km/h (1)
8 x 8 stały napĊd
Skrzynia biegów ZF EuroTronic
16 biegów (reduktor 1/1,6 w skrzyni poĞredniej)
Blokada dyferencjału miĊdzy mostami
- 1 blokada wzdłuĪna miĊdzy grupą osi przednich i tylnych
- 1 blokada wzdłuĪna miĊdzy 2 osiami tylnymi
- 1 blokada boczna do kaĪdej osi tylnej
PrĊdkoĞü przy kole standardowym 1600R20 XZL na osiach przednich i 24R20.5 XS na osiach tylnych pojazdu nie przekraczającego
2,55 m szerokoĞci. Przy zastosowaniu opon o innych wymiarach, postĊpowaü zgodnie z przepisami, dotyczącymi dopuszczalnej prĊdkoĞci maksymalnej.
Osie
Marka
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
OĞ
1
2
3
4
Typ
Silnik
Silnik
Silnik
Silnik
5285/2D
5285/2D
45329/2D
45329/2D
Rozstaw (mm)
2.330
2.330
1.810
1.810
SkrĊtny
SkrĊtny
Stały
Obrotowy
410 x 200
410 x 200
410 x 200
410 x 200
Hamulce
Pneumatyczne (ABS)
Pneumatyczne (ABS)
Pneumatyczne (ABS)
Pneumatyczne (ABS)
PromieĔ skrĊtu: ok. 11 m (krąg zewnĊtrzny)
Opony
Symbol
Standard
Typ
Przód: 4 x 1600R20 (Michelin)
Tył 4 x 24R20.5 (Michelin)
Wymiary (mm)
WysokoĞü
SzerokoĞü
XZL
2
LRM
1.343
488
XS
2
176F
1.374
661
PrĊdkoĞü maksymalna: 80 km/h; szerokoĞü całkowita: 2,55 m
Profil
Nr zdjĊcia
JakoĞü
Nacisk
max (kg)
Max. ciĞnienie (bary)
6.500
7.100
7.6
6
Hydraulika
✓
✓
Centrala hydrauliczna (140 litrów przy 220 barach)
Uniwersalny blok hydrauliczny obejmujący:
- ogranicznik przepływu
- zawór ciĞnieniowy
- rozdzielacz PVG do zasilania elektrozaworów
✓
✓
✓
1 rozdzielacz duĪego przepływu
3 rozdzielacze małego przepływu
Sterowanie przepływem do turbo lub mieszadła (funkcje małego przepływu
konieczne przy zastosowaniu tej funkcji)
UWAGA
Maksymalnie 4 równoczesne funkcje hydrauliczne. JeĞli potrzeba ich wiĊcej (bardziej ‘‘złoĪony’’ zbiornik), naleĪny zaplanowaü
kompletną centralĊ hydrauliczną na zbiorniku.
- 54 -
15-11-2013
Cargo-TRACK
PLN netto
Kabina
✓
✓
✓
✓
✓
Kabina New-Holland
WidocznoĞü 360°
15 reflektorów pracy
2 lusterka wsteczne sterowane elektrycznie
Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
3513 Upust za kabinĊ standardową zamiast kabiny New-Holland (w tym duĪa tylna szyba)
- 87.500
WyposaĪenie
✓
✓
✓
Wzmocniona rama z systemem Twist-Lock (do całego osprzĊtu CARGO)
Zawieszenie resorowane wszystkich osi
Wał przekaĨnikowy przedni stały (do pompy hydraulicznej)
✓
Wał przekaĨnikowy tylny mechaniczny (do wałków wyładowczych w SiloSPACE, adaptera rozrzutników obornika i pompy hydraulicznej do hydrauliki Vacu-CARGO)
2776 Modyfikacja przełoĪenia przy wejĞciu przedniego mostu - konieczne jeĞli nie przy wszystkich osiach są koła o tej samej Ğrednicy - cena 7.648
za oĞNETTO
2777 Modyfikacja przełoĪenia przy wejĞciu tylnego mostu - konieczne jeĞli nie przy wszystkich osiach są koła o tej samej Ğrednicy - cena 6.899
za oĞNETTO
2778 Reduktor kół - cena za oĞNETTO
6.846
2779 UsuniĊcie tylnej osi skrĊtnej - NETTO
- 60.690
Koła - dopłata za 8 kół zamiast 1600R20 XZL / 24R20.5 XS
Wymiary (mm)
Nr
Nacisk
SymMax. ciĞnie- Cena PLN
Typ
Profil
zdjĊcia JakoĞü WysokoĞü SzerokoĞü max (kg)
bol
NETTO
nie (bary)
3503
12 kół samochodowych (Kaucja)
17.710
UWAGA: poniĪsze koła są proponowane pod warunkiem, Īe bĊdą pasowały do błotników. W kwestii dokładniejszych informacji na ten temat,
prosimy skontaktowaü siĊ z biurem technicznym.
Przód: 4 x 650/55R26.5 (Alliance) 167 E
A 380
7
nowe
1.360
650
5.450
4
Tył: 4 x 750/45R26.5 (Alliance) 170 E
A 380
7
nowe
1.360
750
6.000
4
3504
- 26.002
SzerokoĞü Cargo-TRACK: 2,95 m
8 x 24R20.5 (Michelin) 176 F
XS
2
nowe
1.374
661
7.100
6
3505
2.303
SzerokoĞü Cargo-TRACK: 2,95 m
OsprzĊt CARGO montowany na Cargo-TRACK
Patrz str. 59 w cenniku
Specjalne opcje do adaptacji Vacu-CARGO do Cargo-TRACK
Pompa odĞrodkowa z tyłu zbiornika do opróĪniania go, poza pompą próĪniową do napełniania (funkcja E-H wliczona do sterownika 25.200
3511 pompy)
- BRUTTO
NiezaleĪna centrala hydrauliczna HP (110 l/min i 300 barów) zamontowana na zbiorniku do napĊdzania funkcji hydraulicznych Vacu-CARGO 43.750
3512 (funkcja
E-H wliczona do sterownika pompy) - BRUTTO
Centrala
hydrauliczna
140 l/min zamiast 110 l/min (konieczna opcja 3512) - niezbĊdna przy zasilaniu elektrozaworów za pomocą tej 6.636
1855 centrali - BRUTTO
hydrauliczna Load Sensing 180 l/min (przy 220 barach) zamiast 110 l/min (konieczna opcja 3512) - niezbĊdna do równoczesnego 10.770
2445 Centrala
zasilania elektrozaworów i kilka funkcji duĪego przepływu - BRUTTO
3136 Dopłata za adaptacjĊ ramienia Jumbo Ø 200 mm do Cargo-TRACK (konieczna opcja ramienia Jumbo) - BRUTTO
4.463
3137 Dopłata za adaptacjĊ podwójnego ramienia, ramienia 8 lub 10’’ do Cargo-TRACK (konieczna opcja podwójnego ramienia) - BRUTTO
8.925
3138 Dopłata za adaptacjĊ zdalnego sterowania pompowaniem kół Cargo-TRACK (konieczna opcja zdalnego sterowania pompowaniem kół) - NETTO 4.284
W przypadku funkcji hydraulicznych przy Vacu-CARGO, konieczna centrala hydrauliczna (opcja 3512).
W przypadku pompy połączonej z turbo lub rozdzielaczem, konieczna opcja 1855.
UWAGA
W przypadku funkcji hydraulicznych, konieczna centrala hydrauliczna (opcja 3512).
- 55 -
15-11-2013
Projekt Cargo-LIFT: system kontenerowy
Ceny netto w PLN
Podwozia transportowe z hakiem (do zbiornika na gnojowicĊ i skrzyni transportowej).
Mocna budowa, idealnie dostosowana do transportu drogowego i prac rolnych.
Zestaw wspólny
System hakowy
✓
✓
✓
Podwozie rurowe z hakiem
Hamulce hydrauliczne
Sterowniki hydrauliczne zasilane bezpoĞrednio z ciągnika
✓
System z przednim wysiĊgnikiem teleskopowym (oprócz modelu D8: tylko
system przegubowy) obejmujący hak podnoszący ze stali nieulegającej
odkształceniom (dostĊpne wysokoĞci haka: 1.430, 1.460 lub 1.570 mm)
✓
✓
✓
Siłowniki hydrauliczne wbudowane w podwozie
Hydrauliczna blokada kontenerów
✓
✓
Oczko pociągowe obrotowe przykrĊcane (mała płytka do modeli D8 - D14
i duĪa płytka do modeli D18 - D22)
Wbudowane oĞwietlenie
Podwójne Ğwiatła typu samochodowego (pasują do Īarówek LED)
✓
✓
Błotniki termoplastyczne
Opony 400R22.5 nalewane
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie specjalne do modeli D8 - D14
WyposaĪenie specjalne do modeli D22 i T22
✓
✓
✓
✓
Zawieszenie dyszla przez silentbloki (dyszel stały do modelu 8 T)
Tandem z resorami parabolicznymi
Zawieszenie oleopneumatyczne dyszla
Hydro-Tandem: zawieszenie hydrauliczne osi (dwukier.) z 2 osiami stałymi (model D22)
Hydro-Tridem: zawieszenie hydrauliczne osi (dwukier.) z podwójną osią
WyposaĪenie specjalne do modelu D18
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Stabilizator na 3. punkcie hydraulicznym
4 przełączniki elektrohydrauliczne małego przepływu ze sterownikiem w
kabinie (1 dwukier.)
✓
✓
Siłownik wspomagający przechył
Hamulce pneumatyczne do modelu T22
✓
Zawieszenie dyszla przez silentbloki
Tandem z resorami parabolicznymi
Stabilizator na 3. punkcie hydraulicznym
4 przełączniki elektrohydrauliczne małego przepływu ze sterownikiem w
kabinie (1 dwukier.)
Siłownik wspomagający przechył
Symbol
Model (1)
DługoĞü
kontenera
(mm)
Podpora
Potrzebna
hydraulika
3165
3166
3167
3168
3169
CL3600D8
CL4600D12
CL5000D14
CL5400D18
CL5800D22
3.000 / 4.200
3.200 / 5.000
4.200 / 5.200
4.400 / 6.000
4.700 / 6.500
RĊczna
RĊczna
Hydraul.
Hydraul.
Hydraul.
3 dwukier.
3 dwukier.
4 dwukier.
2 dwukier.
2 dwukier.
3170
CL5800T22
4.700 / 6.500
Hydraul.
2 dwukier.
(1)
(2)
nadąĪną (model T22)
Max wymiary
kół (mm) (2)
ĝrednica Szerok.
PODWÓJNA Oĝ
990
860
400
1.210
950
500
1.480
1.260
620
1.480
1.260
620
1.525
1.260
620
POTRÓJNA Oĝ
1.360
1.260
620
OdstĊp
miĊdzy
osiami (mm)
OĞ (osie): (mm) rozstaw (mm) szpilki
Kąt
podnoszenia
Cena
PLN
ADR 2x90x1900-8S
350 x 60
ADR 2x100x2000-8S 350 x 60
ADR 2x130x2000-10S 406 x 120
ADR 2x130x2000-10S 406 x 120
ADR 2x150x2000-10S 420 x 180
46°
56°
52°
52°
55°
66.190
100.000
112.320
140.350
185.470
ADR 3x130x2100-10S 406 x 120
54°
197.580
Hamulce
(mm)
2 pierwsze litery oznaczają gamĊ Cargo-LIFT, 4 cyfry okreĞlają długoĞü ramy ‘‘LIFT’’, litera na koĔcu oznacza liczbĊ osi, a 2 ostatnie cyfry oznaczają siłĊ napĊdu
systemu ‘‘LIFT’’
wymiary przewidziane dla standardowej maszyny bez osi skrĊtnej (chyba Īe jest ujĊta w standardowej wersji maszyny)
- 56 -
15-11-2013
System Cargo-LIFT: opcje specjalne
Ceny netto w PLN
Błotniki i zderzaki
3175 Aluminiowy błotnik typu samochodowego zamiast błotnika termoplastycznego
3177 Zderzaki tylny (z regulacją długoĞci)
6.006
5.530
Zawieszenie
Dyszel z zawieszeniem oleopneumatycznym (dwukier.) zamiast dyszla z silentblokami (dostĊpne
3.882
wyłącznie do modelu D18)
3181 Zawieszenie hydrauliczne (dwukier.) osi (dostĊpne wyłącznie do modelu D18)
17.360
3176 Wspornik do zaczepu tylnego + gniazdo elektryczne + podłączenie hamulca (niedostĊpne do modelu D8) 3.353
3180
Hydraulika i elektrohydraulika
Do modelu Cargo-LIFT D8 - D14: sterowanie elektrohydrauliczne funkcjami hydraulicznymi z 4
3274 funkcjami elektrohydraulicznymi i skrzynką sterowniczą w kabinie zamiast zasilania bezpoĞredniego 14.035
z ciągnika
Do modelu Cargo-LIFT D18 - T22: sterowanie elektrohydrauliczne funkcjami hydraulicznymi z 4
3276 funkcjami elektrohydraulicznymi i skrzynką sterowniczą w kabinie zamiast 4 przełączników elek- 6.360
trohydraulicznych
Do modelu Cargo-LIFT D12 - T22: centrala hydrauliczna (pompa 116 l.) ze sterowaniem elektrycz3275
2.419
nym w kabinie i zbiornikiem (konieczne 4 funkcje elektrohydrauliczne)
WyposaĪenie układu jezdnego
3171 OĞ nadąĪna tylna z 2 amortyzatorami i blokadą hydrauliczną (dwukier.) do modelu dwuosiowego
072 Hamulce pneumatyczne zamiast hydraulicznych w modelu dwuosiowym
096 Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych do tridem
7.140
4.207
- 1.848
WyposaĪenie zaczepu
1975 Oczko pociągowe kuliste Scharmüller 3 T zamiast oczka standardowego
1835 Oczko pociągowe Scharmüller 4 T zamiast 3 T
Podpora hydrauliczna (dwukier.) z zasilaniem bezpoĞrednim zamiast lewara rĊcznego do modelu
3172
D8 - D12
3173 Podpora hydrauliczna z pompą rĊczną zamiast podpory zasilanej bezpoĞrednio z ciągnika
3174 Szybki zaczep hydrauliczny dwukier. do hydraulicznego sterowania osprzĊtem (z tyłu ramy)
3176 Wspornik do zaczepu tylnego + gniazdo elektryczne + podłączenie hamulca (niedostĊpne do modelu D8)
1.673
217
753
1.362
1.729
3.353
Pozostałe wyposaĪenie
3178 Siłownik wspomagający przechył do modelu D14
3179 Stabilizator 3. punktu hydraulicznego do modelu D8 - D14
7.816
2.916
Hamulce, oczka pociągowe i akcesoria oĞwietlenia: patrz strona 60
Koła: patrz strony 24 - 27 (UWAGA: sprawdziü zgodnoĞü Ø kół)
Centrala hydrauliczna dostĊpna na Īyczenie
Osie z hamulcami drogowymi: patrz strona 23
Smarowanie scentralizowane do Cargo-LIFT: patrz strona 41
- 57 -
15-11-2013
Projekt Cargo-LIFT: system kontenerowy
Ceny netto w PLN
Podwozia transportowe z hakiem (do zbiornika na gnojowicĊ i skrzyni transportowej).
Mocna budowa doskonale dostosowana zarówno do transportu drogowego jak równieĪ do jazdy w terenie rolnym.
Zestaw wspólny
Układ jezdny
✓
✓
✓
✓
✓
✓
TSM
✓ Podwójna oĞ stała z zawieszeniem Hydro-Tandem (jednokier. + powrót
wolny): hydrauliczne zawieszenie osi (dwukier.) z rozstawem 1.550 mm i
stabilizatorem przechyłu
✓
✓
✓
✓
Podwozie rurowe z hakiem
Osie drogowe z hamulcami zgodnymi z homologacją TÜV
Hamulce pneumatyczne
Wałek szerokokątny z zabezpieczeniem Ğrubowym
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
Dysze: zawieszenie oleopneumatyczne (2 zbiorniki azotu - zawieszenie
pojazdu pustego i z ładunkiem)
Podwójne Ğwiatła typu samochodowego (pasują do Īarówek LED)
Błotniki termoplastyczne
Opony 400R22.5 nalewane
ĝrutowanie i 2 warstwy farby
TRM
✓ Potrójna oĞ z zawieszeniem Hydro-Tridem (jednokier. + powrót wolny):
zawieszenie hydrauliczne osi z podwójnym układem niezaleĪnym, z ugiĊ
ciem 25 cm i rozstawem 1.550 mm, włącznie z automatycznym powrotem
do poziomu i z 2 osiami skrĊtnymi wymuszającymi (prierwsza i ostatnia
oĞ) z centralami regulacyjnymi ze stabilizatorem przechyłu
✓ PodnoĞnik osi przedniej
System hakowy
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
System z wysiĊgnikiem teleskopowym (wysuw 1.450 mm przy 6,4, 6,6 i
6,8 m - 1.200 mm przy 5,5 i 5,9 m) z hakiem podnoszącym ze stali nieulegającej odkształceniom (wysokoĞü haka 1.450 mm)
Wzmocnienie podwozia ze stali specjalnej Domex 690 o gruboĞci 8 mm
na całej długoĞci
Siłowniki hydrauliczne wbudowane w podwozie
Blokada kontenerów na ramie
Pompa hydrauliczna 1.000 obr./min Load Sensing 140 l/min przy 300 barach, w tym zbiornik 180 l, filtry w układzie hydraulicznym i chłodnicy
3 elektrozawory do duĪego przepływu wliczone do 3 funkcji haka
Siłownik wspomagający przechył wliczony do 30 T przy dł. 6,80 m
MoĪliwoĞci
funkcji ramy
Kontener
5,5 m
5,9 m
6,4 m
6,6 m
6,8 m
Dł. min.
4,0 m
4,4 m
4,9 m
5,1 m
5,3 m
Dł. max.
6,2 m
6,6 m
7,1 m
7,3 m
7,5 m
Zbiornik na gnojowicĊ
(opcja 3050 konieczna)
/
/
Vacu 16.000, 18.000,
20.000, 22.500 lub 24.000 *
* DługoĞü podwójnej ramy = 16.000 i 18.000 l: 6,8 m - 20.000 do 24.000 l: 7 m
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Symbol
Typ
DługoĞü
podwozia (m)
Podpora
0510 Cargo-LIFT TSM 20 5,5, 5,9 lub 6,4
Podpora hydr. (dwuk.)
0512 Cargo-LIFT TRM 30
6,4 lub 6,6
Podwójna podpora hydr. (dwuk.)
0513 Cargo-LIFT TRM 30
6,8
Podwójna podpora hydr. (dwuk.)
OĞ (osie): (mm) - Hamulce Cena
PLN
rozstaw (mm) - szpilki (mm)
ADR 2x150-2100-10S
ADR 3x150-2100-10S
ADR 3x150-2100-10S
305
420 x 180 222.500
420 x 180 292.950
420 x 180 306.530
Dodatki
OĞ nadąĪna z 2 amortyzatorami i blokadą hydrauliczną (dwukier.)
9.090
UWAGA: oĞ nadąĪna powinna byü zablokowana przy prĊdkoĞci ponad 15 km/h.
OĞ skrĊtna wymuszająca z widełkowym uchwytem sprzĊgu - w tym zaczep szybki do ciągnika i
899 centrala regulacyjna do zasilania zawierająca: 2 zbiorniki azotu, zbiornik oleju, pompĊ rĊczną i 15.229
manometr
277
J71553035 Dodatkowy uchwyt sprzĊgu do przyspawania
Automatyczny powrót do poziomu do zawieszenia hydraulicznego dwuosiowego (konieczna opcja
1464
5.866
1465) (1 elektrozawór wliczony)
305 Przeniesienie ciĊĪaru na przegub o podwójnej osi obrotu
9.160
2271 Siłownik wspomagający przechył 30 T do 6,40 i 6,60 m (standard do 6,80 m)
4.176
2287 ‘‘Eilgang’’ szybkie odczepianie pustych skrzyĔ transportowych (1 dwukier.)
4.589
1328 Szybki zaczep hydrauliczny dwukier. do hydraulicznego sterowania osprzĊtem
959
1329 2. pompa hydrauliczna do niezaleĪnego zasilania elektrozaworów
5.621
1825 Aluminiowy błotnik typu samochodowego
5.831
074
Hamulce, oczka pociągowe i akcesoria oĞwietlenia: strona 60
Koła: strony 13 - 19 - Osie z hamulcami drogowymi: strona 13
Do scentralizowanego smarowania w Cargo-LIFT: strona 35
3050
2271
- 58 -
15-11-2013
System CARGO: wielofunkcyjne podwozia transportowe
Ceny netto w PLN
Wielofunkcyjne wózki transportowe (moĪliwoĞü montaĪu zbiornika na gnojowicĊ, skrzyni
objĊtoĞciowej, skrzyni przechylanej lub rozrzutnika obornika). System szybkiej wymiany nadwozia.
Mocna budowa, idealnie dostosowana do transportu drogowego i prac rolnych.
Zestaw wspólny
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Układ jezdny
TSM
✓ Podwójna oĞ z Hydro-Tandem: zawieszenie hydrauliczne osi (dwukier.) z
rozstawem 1.550 mm, oĞ nadąĪna z blokadą hydrauliczną (dwukier.),
2 amortyzatory, w tym automatyczny powrót do poziomu i stabilizator
przechyłu
Uwaga: oĞ nadąĪna powinna byü zablokowana przy prĊdkoĞci ponad
15 km/h
©
Rurowa rama universel 300 x 100 x 10 mm
Hamulce pneumatyczne
Wałek szerokokątny z zabezpieczeniem Ğrubowym
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
Zawieszenie oleopneumatyczne (2 zbiorniki azotu - zawieszenie pojazdu
pustego i z ładunkiem) (dwukier.)
Szybkozłącza TWIST-LOCK
Przygotowanie do siłownika przechyłu
Skrzynka przekładni zĊbatej stoĪkowej
ĝwiatła typu samochodowego z podwójną Īarówką(pasują do Īarówek
LED)
Zderzak tylny i boczny
Błotniki termoplastyczne
Koła 400R22.5 nalewane
ĝrutowanie i 2 warstwy farby
TRM
✓ Potrójna oĞ z zawieszeniem Hydro-Tridem: zawieszenie hydrauliczne
(jednokier. + powrót wolny) osi z podwójnym układem niezaleĪnym,
ugiĊciem 25 cm i rozstawem 1.550 mm, włącznie z automatycznym powrotem do poziomu i dwiema osiami skrĊtnymi wymuszającymi (pierwsza
i ostatnia oĞ) z centralami regulacyjnymi i stabilizatorem przechyłu
✓ PodnoĞnik osi przedniej
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Symbol
Typ
0515
CARGO TSM (6.6)
0516
CARGO TRM (6.6)
0517
CARGO TRM (7.5)
DługoĞü ramy (m)
6,60
6,60
7,55
Podpora
OĞ (osie):
Podpora hydrauliczna
zasilanie z ciągnika
(dwukier.)
(mm) - rozstaw (mm) - szpilki
ADR 2x150x2000-10S
ADR 3x150x2000-10S
ADR 3x150x2000-10S
Hamulce (mm)
420 x 180
420 x 180
420 x 180
Cena PLN
96.180
146.790
149.770
Osie BPW: strona 23
CARGO TSM 6.6 m
CARGO TRM 6.6 m
CARGO TRM 7.5 m
Cargo-TRACK
OĞ nadąĪna
Jedynie zaczep niski
2 osie skrĊtne wymuszające
Jedynie zaczep niski
2 osie skrĊtne wymuszające
Jedynie zaczep niski
3 osie skrĊtne
16.000 l
18.000 l
20.000 l
16.000 l
18.000 l
20.000 l
22.500 l
24.000 l
21.000 l
23.500 l
26.000 l
20.000 l
21.000 l
22.500 l
23.500 l
24.000 l
26.000 l
40 m3 / 33 m3
40 m3 / 33 m3
45 m3 / 37 m3
45 m3 / 37 m3
7000/19
7000/23
7500/21 (2)
7500/25 (2)
7500/21 (2)
7500/25 (2)
8000/22
8000/27
8000/22
8000/27
6011/17
6011/17
7011/20
7011/20
Ø 1.500 x 750 mm
Ø 1.380 x 770 mm
Ø 1.500 x 750 mm
Do uzgodnienia
Vacu-CARGO
Silo-CARGO /
Drakkar-CARGO
Trans-CARGO (1)
Ferti-CARGO (3)
Koła: wymiary max.
(1)
(2)
(3)
4 pierwsze liczby oznaczają Ğrednią długoĞü skrzyni, a dwie nastĊpne objĊtoĞü DIN bez nadstawek
Skrzynia 7500 w TSM nie moĪe byü zamontowana na TRM i odwrotnie (róĪnica w pozycji siłownika)
2 pierwsze liczby oznaczają Ğrednią długoĞü, 2 nastĊpne Ğrednią wysokoĞü, a ostatnie objĊtoĞü obornika z drzwiami
- 59 -
15-11-2013
System CARGO: wielofunkcyjne podwozia transportowe
WyposaĪenie układu jezdnego do CARGO
Ceny netto w PLN
715
OĞ skrĊtna wymuszająca z widełkowym uchwytem sprzĊgu i centralą regulującą zawierającą 2
6.745
zbiorniki azotu, zbiornik oleju, pompĊ rĊczną i manometr zamiast nadąĪnej
NEW 3270 Dopłata za elektroniczny system skrĊtny zamiast systemu skrĊtnego wymuszającego do Tandem 19.990
25.450
NEW 3271 Dopłata za elektroniczny system skrĊtny zamiast systemu skrĊtnego wymuszającego do Tridem
1841 Oczko pociągowe kuliste do drąĪka kierującego
725
J71553035 Dodatkowy zaczep przemysłowy do przyspawania
277
715
1775 Rozstaw osi 1.820 mm zamiast 1.550 mm z Hydro-Tandem
305 Przeniesienie ciĊĪaru na podwójnym przegubie (powrót wolny)
*
0
9.160
Dopłata za sterowanie elektroniczne systemem skrĊtnym zamiast systemu skrĊtnego wymuszającrgo z dopasowaną osią
(osiami), zestaw do regulacji elektrohydraulicznej (czujniki, licznik, odpowiedni blok hydrauliczny i skrzynka kontroli systemu w kabinie) (konieczne osie BPW i system skrĊtny wymuszający)
Centrala smarująca do CARGO: patrz str. 41
Układ hamowania do CARGO i Cargo-LIFT
316
096
1356
114
Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych w modelu dwuosiowym
Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych do Tridemu
Hamulce hydrauliczno-pneumatyczne zamiast pneumatycznych - cena za oĞ
Hamulce proporcjonalne do załadunku z Hydro-Tandem lub Hydro-Tridem
- 2.650
- 1.848
1.379
2.401
1356
937
WyposaĪenie do oĞwietlenia do CARGO i Cargo-LIFT
ĝwiatła boczne z Īarówkami LED (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
2 reflektory pracy z tyłu na ramie
Dopłata za reflektory pracy z Īarówką LED zamiast reflektorów standardowych (reflektory są obowiązkowe)
Lampa sygnalizacyjna z tyłu na ramie
2 reflektory pracy z tyłu + lampa sygnalizacyjna z tyłu na ramie
ĝwiatła obrysowe z Īarówkami LED (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
ĝwiatła boczne i Ğwiatła obrysowe z Īarówkami LED (KONIECZNE do homologacji w niektórych
1448
krajach)
Podwójne Ğwiatła z Īarówkami LED zamiast Ğwiateł ze zwykłymi Īarówkami (Īarówki LED dostĊpne
3292
tylko do Ğwiateł STOP i drogowych) (konieczne podwójne Ğwiatła pasujące do Īarówek LED)
1526
935
3119
936
937
773
1.155
721
466
648
1.173
1.568
2.569
644
935
Oczka pociągowe do CARGO i Cargo-LIFT
378 Oczko pociągowe kuliste JOSKIN zamiast stałego (mała lub duĪa płytka)
1504 Oczko pociągowe obrotowe JOSKIN zamiast stałego (duĪa płytka)
802
1.180
1824 Oczko pociągowe Rockinger zamiast stałego (duĪa płytka)
Oczko pociągowe kuliste Scharmüller zamiast stałego (mała lub duĪa płytka)
1975
UWAGA: kulka zaczepu ciągnika niewliczona.
Oczko pociągowe Scharmüller 4 T zamiast 3 T (duĪa płytka)
1835
UWAGA: kulka zaczepu ciągnika niewliczona.
3151 Oczko pociągowe kuliste JOSKIN 4 T zamiast 3 T (duĪa płytka) (konieczna opcja 378 lub 2269)
1.810
1.673
1448
217
1837
0
Zderzak
1476 Zderzak tylny (KONIECZNY do homologacji w niektórych krajach)
003 Zderzak boczny i tylny (NIEZBĉDNE do homologacji w niektórych krajach)
970
1.733
Opcje przechyłu do CARGO
1864
1838 Siłownik 44 l do Trans-CARGO 7000
1837 Siłownik 62 l do Trans-CARGO 7000 i 7500
1839 Siłownik 70 l do Trans-CARGO 8000
10.122
11.522
12.964
Pompa hydrauliczna (PR980: 70 l/min przy 1.000 obr./min) ze zbiornikiem 110 l - w tym elektro9.699
hydrauliczne sterowanie opuszczaniem
Przemysłowa pompa hydrauliczna 150 l/min z elektrycznym sterowaniem przechyłem i opuszcza635
12.569
niem + opuszczanie szybkie (1.000 obr./min) do modelu Trans-CARGO
1422 Przemysłowa pompa przechyłu napĊdzana silnikiem hydraulicznym (konieczna opcja 635)
6.545
1864
- 60 -
15-11-2013
CARGO: hydraulika
Ceny netto w PLN
Dystrybutory elektro-hydrauliczne
JeĞli ciągnik nie ma dostatecznej liczby dystrybutorów lub jeĞli klient chce dołączyü sterowniki swojej maszyny, moĪna wybraü aluminiową
skrzynkĊ (z podłączaniem szybkim) sterującą elektro-hydrauliczną centralą dystrybucji.
Na początku naleĪy okreĞliü liczbĊ funkcji potrzebnych do małego i duĪego przepływu.
UWAGA: rozdzielacz(e), turbonapełniacz, pompa odĞrodkowa (zasilanie bezpoĞrednie) i rozdrabniacz wymagają duĪego przepływu oleju.
Funkcje hydrauliczne w systemie CARGO
TSM
TRM
1 funkcja
/
1 funkcja
(dwukier.) zabronione przy elekrozaworach
1 funkcja
1 funkcja do duĪego przepływu
/
/
1 funkcja
/
1 funkcja
1 funkcja do duĪego przepływu
/
1 funkcja
1 funkcja
1 funkcja
Standardowe wyposaĪenie ramy
Zawieszenie Hydro-Tandem (2 osie)
Zawieszenie Hydro-Tridem (3 osie)
Zawieszenie oleo-pneumatyczne (dyszel)
Blokada osi nadąĪnej
Podpora hydrauliczna
Siłownik przechyłu (symbol 1838, 1837 i 1839)
Opcje do ramy
PodnoĞnik osi przedniej
Opcje ramy do Trans-CARGO
Otwieranie tylnych drzwi
Przy Silo-CARGO do elektrozaworów - konieczna opcja 1881 (patrz poniĪej)
Drzwi + przenoĞnik podłogowy
Klapa przednia
Nadstawka hydrauliczna (symbol 1025)
1 funkcja do duĪego przepływu
1 funkcja
1 funkcja
1 funkcja do duĪego przepływu
1 funkcja
1 funkcja
Vacu-CARGO do elektrozaworów - oddzielna skrzynka i blok elektrohydrauliczny na zbiorniku (patrz tabela str. 40)
1871
1782
1880
1515
1881
677
1306
Blok wlotowy universel z ogranicznikiem przepływu, wyrównaniem ciĞnienia, 1 dystrybutorem
PVG do zasilania elektrozaworów i systemem Load Sensing (odbiór sygnału)
Sterowanie elektrohydrauliczne do małego przepływu - wszystko oprócz silnika hydraulicznego
(rozdzielacz, turbo, rozdrabniacz i mieszadło) (opcja 1871 konieczna - za funkcjĊ (minimum 2)
Sterowanie elektrohydrauliczne do duĪego przepływu (konieczne do rozdzielacza(y) turbo, mieszadła
lub funkcji duĪego przepływu z tabeli CARGO powyĪej) (opcja 1871 konieczna) - za funkcjĊ
Sterowanie przepływem do turbo lub innych funkcji do duĪego przepływu (funkcje do małego
przepływu są niezbĊdne przy uĪyciu tej funkcji) - UWAGA: moĪna ją wziąü tylko raz
Dopłata do sterowania elektrohydraulicznego do skrzyni objĊtoĞciowej na ramie CARGO
Filtr hydrauliczny zabezpieczający elektrozawory
Skrzynka do sterowania podnoĞnikiem z tyłu wozu asenizacyjnego
2.181
1782
1.743
3.822
816
Blok małego przepływu
875
837
1.176
1880
Blok duĪego przepływu
Sterowniki ISOBUS: str. 41
NiezaleĪna centrala hydrauliczna: opcje str. 41 niedostĊpne
Zdalne sterowanie ciĞnieniem w oponach i smarowanie: opcje str. 41 niedostĊpne
Bloki hydrauliczne sekwencyjne (oddzielne elementy): str. 125
- 61 -
15-11-2013
Zbiorniki na gnojowicĊ Vacu-CARGO
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
Ocynkowane kątowniki przyspawane na całej długoĞci
Zbiornik ocynkowany dwustronnie
Błotniki z mocowaniem do wĊĪy
✓
✓
✓
Zawór ciĞnieniowy JOSKIN Ø 150 mm
Manometr Ø 100 mm
2 wskaĨniki półkuliste Ø 2’’
✓
✓
✓
4 m wĊĪa z PCV Ø 6’’
Wałek Walterscheid
Sterowanie hydrauliczne zmianą kierunku pracy pompy (dwukier.)
✓
✓
✓
3 króüce: boczne - lewy i prawy oraz tylny lewy
Właz tylny Ø 600 mm
Zawór tylny Ø 6’’ hydrauliczny (jednokier.)
✓
✓
✓
Filtr samoczyszczący 60 l
Zawór przeciwprzelewowy (zabezpieczenie pompy)
CiĞnieniowy zawór bezpieczeĔstwa Ø 6’’ na zbiorniku
✓
✓
Złącza Perrot
Rozlewacz właĞciwy Perrot
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie do Vacu-CARGO
✓
Pompa PN 130/D JUROP ze smarowaniem automatycznym (1.000 obr./
min z zasilaniem bezpoĞrednim)
✓
Przygotowanie do podwójnego zasilania do odprzĊtu tylnego (2 wyjĞcia,
króüce 8’’)
✓
Rama tylna (przygotowanie do osprzĊtu tylnego) z przyłączem mĊskim /
ĪeĔskim do ramy
Korek spustowy Ø 8’’ z otwieraniem szybkim (zbierak kamieni) pod
zbiornikiem
✓
✓
✓
Twist-Lock
4 podpory postojowe
Przygotowanie do szerokiej rampy (> 15 m)
✓
Symbol
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
Typ
VACU 16.000
VACU 18.000
VACU 20.000
VACU 22.500
VACU 24.000
VACU 21.000
VACU 23.500
VACU 26.000
PojemnoĞü całkowita (l)
16.450
18.237
20.429
22.547
24.753
21.150
23.531
25.970
Ø zbiornika (mm)
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
1.900
2.000
2.100
Cena PLN
76.900
80.610
85.230
89.570
101.260
89.110
96.500
110.710
Opcje (dodatkowe w stosunku do wyposaĪenia standardowego)
Pompy próĪniowe
2289
2508
3185
2509
1490
1492
Opcje ze str. 29 niedostĊpne
Pompa typu PNR 155 JUROP (15.500 l/min z ciĞnieniem atmosferycznym - 13.850 l/min przy
4.673
60 % próĪni) z automatycznym smarowaniem i chłodzeniem powietrzem zamiast JUROP PN 130
Pompa JUROP DL 140 z tłumikiem do zasysania i tłoczenia (14.750 l/min przy ciĞnieniu atmosfe15.264
rycznym - 9.250 l/min przy 60 % próĪni) zamiast JUROP PN 130
Pompa JUROP DL 170 z tłumikiem do zasysania i tłoczenia (nie pasuje do mieszadła pneumatycznego) (18.830 l/min przy ciĞnieniu atmosferycznym - 11.670 l/min przy 60 % próĪni) zamiast 16.639
JUROP PN 130 (filtr czyszczący 60 l i pływakowy wskaĨnik poziomu wliczone)
Pompa JUROP DL 200 z tłumikiem do zasysania i tłoczenia (20.830 l/min przy ciĞnieniu atmosfe23.000
rycznym - 14.160 l/min przy 60 % próĪni) zamiast JUROP PN 130
1.992
Filtr do pomp JUROP DL (miĊdzy pompą i filtrem)
1.750
Sygnał ostrzegający o przegrzaniu do pomp JUROP DL
Akcesoria pomp: str. 29
Wałki Walterscheid: str. 29
Zabezpieczenie wałka do pomp próĪniowych: str. 29
Oleje JOSKIN: str. 29
- 62 -
15-11-2013
Pompy przepływowe PTW Ğlimakowe lub krzywkowe
Ceny netto w PLN
Pompy Ğlimakowe (Wangen) ......................................... opcje ze strony 32 niedostĊpne
Pompy krzywkowe (Vogelsang) ..................................... opcje ze strony 32 niedostĊpne
Opcje do pomp przepływowych .................................... opcje ze strony 32 niedostĊpne
Pompa odĞrodkowa ........................................................ opcje ze strony 31 niedostĊpne
MontaĪ Garda (działko rozlewające) .............................. opcje ze stony 30 niedostĊpne
15-11-2013
WyposaĪenie zbiornika + zawory do napełniania
Ceny netto w PLN
WskaĨniki poziomu ................................................................................... patrz strona 35
DostĊp do zbiornika od góry .................................................................... patrz strona 35
Króüce zbiornika ........................................................................................ patrz strona 35
730
Zawory hydrauliczne ................................................................................. patrz strona 35
Zawory zasysania sterowane rĊcznie z zaczepem szybkim .................. patrz strona 35
848
Zawory zasysania sterowane rĊcznie z zaczepem szybkim .................. patrz strona 35
627
Zawór zasysania sterowany rĊcznie z rozdrabniaczem .... opcje ze strony 35 niedostĊpne
15-11-2013
Oprzyrządowanie do pompowania + napełnianie od góry
Ceny netto w PLN
1726
RamiĊ pompujące Ø 200 mm ................................................................... patrz strona 36
021 + 870
WysiĊgnik OCYNKOWANY Ø 200 mm .......................... opcje ze strony 37 niedostĊpne
Napełnianie od góry .................................................................................. patrz strona 36
WĊĪe + akcesoria + mieszanie + przygotowanie do oprzyrządowania
15-11-2013
Ceny netto w PLN
WĊĪe zasysające i wyposaĪenie do wĊĪy ................................................ patrz strona 38
Inne złącza .................................................................................................. patrz strona 39
PERROT
Rozlewacze ................................................................................................. patrz strona 39
ITALIE
891
System mieszania ...................................................................................... patrz strona 39
036
Inne wyposaĪenie (opcja 303 niedostĊpna) ............................................ patrz strona 39
Przygotowanie do wyposaĪenia
(opcje 1588 i 1581 niedostĊpne) ............................................................... patrz strona 39
- 63 -
891
15-11-2013
Skrzynie do rozrzutnika obornika Ferti-CARGO
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Rozrzutnik z 2 pionowymi wałkami Ø 1.080 mm
Skrzynia ze stali HLE 550 + górna listwa
Skrzynia o spawach ciągłych
ZewnĊtrzna drabinka
Spoiler przedni z okratowanym wziernikiem JOSKIN + pleksiglas
4 łaĔcuchy Ø 14 mm (klasa 80)
Odwracanie kierunku taĞmy za pomocą szybkozłączy hydraulicznych
Połączenia elastyczne na skrzynkach
Wał przekaĨnikowy 1.000 obr./min - prĊdkoĞü obrotowa wałków: 381 obr./min
Adapter z 2 pionowymi wałkami z trzonem Ø 219 mm
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Adapter rozrzucający demontowany o 4 zwojach
WysokoĞü adaptera: 1.500 mm
ZĊby stalowe (400 HB) demontowane (80 x 12 mm)
Łopatki samochowające Ø 1.140 mm
ĝrutowanie przed malowaniem
Podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem
100 μ)
Suszenie szybkie (temp. 60 °C)
Ocynkowane błotniki mocowane na skrzyni
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie do Ferti-CARGO
✓
✓
NEW
(1)
Twist-Lock
4 podpory postojowe
Symbol
Model (1)
4610
4611
3405
Ferti-CARGO 6011/17
Ferti-CARGO 7011/20
Ferti-CARGO 7014/25
Wymiary wewnĊtrzne skrzyni (m)
PojemnoĞü
ObjĊtoĞü
ObjĊtoĞü
Cena
skrzyni bez
obornika z
obornika bez
DługoĞü
DługoĞü całkoPLN
SzerokoĞü WysokoĞü adaptera (m3) drzwiami (m3)
drzwi
(m3)
bez adaptera wita bez drzwi
6
6,55
2,05
1,05
13,41
16,87
18,42
116.690
7
7,55
2,05
1,05
15,60
19,62
21,17
121.590
7
7,55
2,05
1,35
20,00
25,20
27,20
125.160
2 pierwsze liczby okreĞlają Ğrednią długoĞü, 2 nastĊpne Ğrednią wysokoĞü, a ostatnie pojemnoĞü obornika z drzwiami
Opcje do modelu Ferti-CARGO
Elektryczne sterowanie przesuwem taĞmy z regulatorem przepływu, przełącznik do włączania
3113 i wyłączania przenoĞnika i odwracanie kierunku przesuwu taĞmy przyciskiem - sterownik FertiCONTROL 630 włączony
Zabezpieczenie rozruchu taĞmy zaleĪnie od stopnia otwarcia zasuwy (otwarcie do połowy) (ko2459
nieczna opcja 1360 i dopasowanie do opcji 1350)
Elektroniczny wskaĨnik otwarcia klapy i licznik wyładunków (w zaleĪnoĞci od otwierania klapy) 3112
wliczony sterownik Ferti-CONTROL 200
2541 Separator centralny, tylny, ocynkowany
2458 Elektryczne odwracanie kierunku taĞmy na małej centrali hydraulicznej (opcja 1350 niezbĊdna)
Elektryczno - hydrauliczne sterowanie otwieraniem drzwi na małej centrali hydraulicznej (opcja
2469
1350 niezbĊdna)
4.967
1.131
4.781
2412
291
977
1.407
2412 Szczelna zasuwa hydrauliczna (dwukier.)
8.841
Drzwi dwuskrzydłowe osłaniające adapter, skrzydła otwierane niezaleĪnie (2 dwukier.) do jazdy po
2432
18.200
drodze i do rozrzucania na obrzeĪach
2533 Lewe skrzydło drzwi (dwukier.)
5.320
2594 Prawe skrzydło drzwi (dwukier.)
5.320
2595 Osłona z odczepianiem szybkim z dolną czĊĞcią ze stali nierdzewnej montowana na adapterze
10.710
Osłona z otwieraniem hydraulicznym o 2 niezaleĪnych czĊĞciach (2 dwukier.) z dolną czĊĞcią ze
2597
17.820
stali nierdzewnej
2435 - 2437
Nadstawki 250 mm z aluminium (kołki ocynkowane)
Model
PojemnoĞü dodatkowa (m3)
Symbol
Cena PLN
Osłona listwy górnej z PCV
6011/17
7011/20
+ 3,01
+ 3,59
2435
2437
2.716
3.892
Model
Symbol
Cena PLN
2431 Nadstawki 250 mm z drewna zamiast aluminiowych
6011/17
7011/20
2439
2441
1.680
1.876
2439 - 2441
0
- 64 -
15-11-2013
Skrzynie skorupowe Trans-CARGO
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
StoĪkowa skrzynia skorupowa
Podłoga 4 mm z DOMEX WEAR 400, boki 4 mm ze stali HLE 550 + listwa
górna z HLE 550
Drzwi tylne hydrauliczne (dwukier.) 1-czĊĞciowe
Spust zboĪowy na Ğrodku (500 x 500 mm)
4 wzierniki z zamkniĊciem z pleksiglasu (szerokoĞü: 21 cm - wysokoĞü:
38 cm przy skrzyni 1,25 m i 63 cm przy 1,5 m)
Przednia drabinka ocynkowana
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Przygotowanie do plandeki
ĝrutowanie przed malowaniem
Podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem
100 μ)
Suszenie szybkie (piec 60°)
!!! Uwaga: nie ma siłownika ani pompy przechyłu !!!
Ocynkowane błotniki mocowane na skrzyni
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie specjalne do Trans-CARGO
✓
✓
Twist-Lock
4 podpory postojowe
Symbol
Typ
0721
0722
0717
0718
0719
0720
7000/19
7000/23
7500/21
7500/25
8000/22
8000/27
Wymiary wewnĊtrzne skrzyni (m)
Szer. (przód - tył)
DługoĞü (góra - dół)
6,87 - 7,15
2,18 - 2,26
6,87 - 7,20
2,18 - 2,26
7,34 - 7,62
2,18 - 2,26
7,34 - 7,68
2,18 - 2,26
8,08 - 8,36
2,18 - 2,26
8,08 - 8,41
2,18 - 2,26
WysokoĞü
1,25
1,50
1,25
1,50
1,25
1,50
PojemnoĞü
DIN (m3)
Cena
PLN
19,4
23,5
20,7
25,1
22,7
27,4
62.300
63.000
65.280
66.080
67.100
68.010
Uwaga: 4 pierwsze liczby wskazują Ğrednią długoĞü, a dwie nastĊpne liczby - objĊtoĞü DIN bez nadstawek.
Opcje Trans-CARGO
1727
1389
1973
452
849
1418
1415
Drzwi hydr. 2-skrzydłowe zamiast 1-skrzydłowych (spust zboĪowy z prawej str. zamiast na Ğrodku)
Okratowanie oprócz zamkniĊcia z pleksiglasu do 4 wzierników przednich skrzyni
DuĪy wziernik (z okratowaniem i pleksiglasem)
Drugi spust zboĪowy (UWAGA: w drzwiach 1-czĊĞciowych spusty są po bokach)
StelaĪ do plandeki na burcie przedniej (przykrĊcany)
Spust zboĪowy (270 x 330 mm) z rynienką spustową zamiast standardowego spustu (500 x 500 mm)
Rynienka spustowa do standardowego spustu zboĪowego (500 x 500 mm)
2.065
1.232
1.579
1.106
900
711
340
Opcje siłowników i pomp: elementy zamontowane na ramie - do Trans-CARGO zamawiane tylko do adaptacji
na istniejącej ramie. W celu zamówienia równoczeĞnie z ramą, dodaü te opcje do ramy (patrz str. 60).
1973
Opłata dodatkowa za nadstawki nakładane z aluminium (kołki ocynkowane)
Model
Pojemn.
250
Symbol
mm
Cena PLN
7000
+ 4,2 m3
1603
5.723
7500
+ 4,4 m3
1604
5.730
8000
+ 4,7 m3
1605
6.139
Model
Pojemn.
500
Symbol
mm
Cena PLN
7000
+ 8,4 m3
1609
8.883
7500
+ 8,8 m3
1610
9.097
8000
+ 9,4 m3
1611
9.671
Uwaga: przy zamawianiu kilku nadstawek, proszĊ podaü kolejnoĞü ich montowania (np.: 50 cm nakładane na 25 cm).
Uwaga: poprzeczne listwy wzmacniające montowane z niektórymi kombinacjami nadstawek.
Plandeki ze zwijarką / balkonem: str. 99
Akcesoria do nadstawek: str. 99
- 65 -
Uniwersalne przyczepy z przenoĞnikiem podłogowym Drakkar-CARGO
15-11-2013
Ceny netto w PLN
Uniwersalna uszczelniona przyczepa, z przenoĞnikiem podłogowym gwarantującym
łatwy i stabilny wyładunek - niewielki ciĊĪar i maksymalna ładownoĞü
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
Prosta skrzynia
Burty i drzwi tylne z poliestru / poliuretanu, zabezpieczone przeciwko
promieniom UV
Burta przednia nachylona, z ocynkowanej perforowanej blachy z zamkniĊciem z pleksiglasu
Tylne drzwi hydrauliczne
Spust zboĪowy (Ğrodkowy)
✓
✓
✓
NapĊd przenoĞnika wyłącznie elektrohydrauliczny (blok typu PVG wliczony - jednokier. + powrót wolny) (1)
NapĊd przenoĞnika wyłącznie przy maksymalnym otwarciu drzwi - przycisk
w kabinie i z tyłu pojazdu umoĪliwia przesuw taĞmy, kiedy drzwi są zamkniĊte (1)
Błotniki ocynkowane, przymocowane do skrzyni
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie dodatkowe do Drakkar-CARGO
✓
✓
NEW
NEW
Twist-Lock
4 podpory postojowe
Symbol
Model
ŁadownoĞü
konstrukcyjna (T)
4963
4942
4964
4939
7600/27/150
7600/33/180
8600/31/150
8600/37/180
20
20
20
22
Dł. dolna
7,30
7,30
7,30
8,30
Skrzynia
Wymiary skrzyni (m)
Dł. górna
SzerokoĞü
7,70
2,40
7,70
2,40
7,70
2,40
8,70
2,40
PojemnoĞü (m3)
DIN
27
33
31
37
WysokoĞü
1,50
1,80
1,50
1,80
Wierzchołek sterty 300 mm
30
36
34
41
Opcje Drakkar-CARGO
3073 2 dodatkowe spusty zboĪowe do przyczepy DRAKKAR
3359 Zdalne sterowanie przenoĞnikiem zamiast dwóch przekładni z tyłu skrzyni
2.209
2.321
Nadstawki nakładane z ocynkowanej stali (kołki ocynkowane) (*)
250 mm
(**)
500 mm (**)
(*)
(**)
(1)
Model
PojemnoĞü (m3)
Symbol
Cena PLN
Model
PojemnoĞü (m3)
Symbol
Cena PLN
6600
+ 4,1
3122
6.069
6600
+ 8,3
3126
8.925
7600
+ 4,8
3123
6.426
7600
+ 9,5
3082
9.461
8600
+ 5,4
3124
6.783
8600
+ 10,7
3083
9.996
9600
+ 6,0
3125
7.140
9600
+ 11,9
3084
10.532
Uwaga: dostawa w zestawie, ze wzglĊdu na wysokoĞü podczas transportu; do samodzielnego montaĪu.
Standardowa klapa z otwieraniem mechanicznym (250 lub 500 mm zaleĪnie od wysokoĞci nadstawek).
Funkcje hydrauliczne
Inne sterowniki dostĊpne bezpoĞrednio z ciągnika lub elektrohydrauliczne:
- do 1 dodatkowej funkcji elektrohydraulicznej: wziąü 1 x opcjĊ 1871
- do kilku dodatkowych funkcji elektrohydraulicznych: wziąü 1 x opcjĊ 1871 i x razy opcjĊ 1782
- 66 -
Cena
PLN
109.830
113.400
115.640
119.560
15-11-2013
Skrzynie objĊtoĞciowe Silo-CARGO
Ceny netto w PLN
Skrzynia o duĪej pojemnoĞci ze stoĪkowymi Ğciankami ułatwiającymi wyładunek
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
StoĪkowa skrzynia z podłogą z ocynkowanej blachy
Burty boczne i tylna z profilowanej blachy, ocynkowanej i pomalowanej na
zewnątrz
✓
✓
✓
Burta przednia nachylona, z ocynkowanej perforowanej blachy
Klapa przednia hydrauliczna (dwukier.)
Tylne drzwi hydrauliczne
✓
✓
Silnik hydrauliczny 2-biegowy
Sterownik z funkcjami Ğwiateł, przenoĞnika i drzwi (dwukier.)
✓
✓
✓
NapĊd taĞmy moĪliwy wyłącznie przy maksymalnym otwarciu klapy
PrzenoĞnik podłogowy hydrauliczny z 4 łaĔcuchami i malowanymi listwami
Regulacja naprĊĪenia zewnĊtrznego łaĔcuchów przenoĞnika osłoniĊta
✓
✓
✓
pokrywą otwieraną siłownikiem gazowym
ŁaĔcuchy przesuwane na wygłuszających taĞmach z ertalonu
WewnĊtrzne oĞwietlenie skrzyni z pokrywą ochronną
Błotniki ocynkowane, przymocowane do skrzyni
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie do Silo-CARGO
✓
✓
Twist-Lock
4 podpory postojowe
Wymiary skrzyni (m)
PojemnoĞü Cena
PLN
DługoĞü dolna DługoĞü górna Szer. (przód - tył) WysokoĞü DIN (m3)
0610 Silo-CARGO 20/40
7,50
7,90
2,35 - 2,40
2,10
38,1
83.970
0613 Silo-CARGO 24/45
8,50
8,90
2,35 - 2,40
2,10
42,8
89.600
Symbol
Model
Opcje specjalne do modelu Silo-CARGO
1025 Nadstawka boczna hydrauliczna (jednokier.) z aluminium - lewa lub prawa (wys. 200 mm)
3.798
1387 Nadstawka tylna stalowa (wysokoĞü 200 mm)
658
1029 Boczne drzwiczki z lewej strony, z drabinką
1.785
Wałki wyładowcze tylne (napĊd mechaniczny) - w tym sterowanie elektryczne czĊĞciowym
1031 otwieraniem drzwi tylnych, drzwiczki boczne z lewej strony, z drabinką i wałkiem szeroko- 20.230
kątnym (uruchomienie taĞmy moĪliwe wyłącznie przy otwarciu drzwi na wys. 1 m)
2559 Boczna nadstawka hydrauliczna 500 mm (1 dwukier.) do Silo-SPACE - za 1 bok
5.562
1025 + 1387
1029
1031
- 67 -
15-11-2013
Rozrzutniki obornika SIROKO
Ceny netto w PLN
!!! MOC CIĄGNIKA ➜ MAKSIMUM 130 KM !!!
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
Wąski rozrzutnik skorupowy z 2 pionowymi wałkami Ø 785 mm
Skrzynia ze stali HLE 550 + listwa o przekroju prostokątnym
Skrzynia o spawach ciągłych
✓
✓
ZewnĊtrzna drabinka
Spoiler przedni przykrĊcany z okratowanym wziernikiem
✓
✓
✓
✓
✓
Standardowa produkcja seryjna
2 łaĔcuchy Ø 14 mm
Regulator przepływu
Odwracanie kierunku taĞmy za pomocą szybkozłączy hydraulicznych
Adapter z 2 pionowymi wałkami z trzonem Ø 219 mm na połączeniach
elastycznych
✓
✓
✓
✓
✓
Hamulce hydrauliczne
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
Poprzeczne zawieszenie dyszla z resorami parabolicznymi
PodnoĞnik hydrauliczny z pompą rĊczną
Wałek Walterscheid z zabezpieczeniem Ğrubowym
✓
Wał przekaĨnikowy 1.000 obr./min - prĊdkoĞü obrotowa wałków: 423 obr./
min
✓
OĞwietlenie wbudowane w podstawĊ
✓
✓
Koła 400R22.5 nalewane
Skrzynia całkowicie ocynkowana
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Standardowe wyposaĪenie rozrzutników
Modele S4010/9V i S5010/11V
Modele S5013/12V i S5513/13V
✓
✓
✓
✓
Adapter rozrzucający demontowany o 4 zwojach
WysokoĞü adaptera: 1.750 mm
Adapter rozrzucający demontowany o 5 zwojach
WysokoĞü adaptera: 2.000 mm
✓
Łopatki samochowające u podstawy
✓
Łopatki samochowające u podstawy
✓
✓
ZĊby ze stali HARDOX 450 demontowane (80 x 6 mm)
Połączenia elastyczne pomiĊdzy przekładniami
✓
✓
ZĊby ze stali HARDOX 450 demontowane (80 x 6 mm)
Połączenia elastyczne na skrzynkach
Symbol
Model (1)
4210
4211
4212
4213
S4010/9V
S5010/11V
S5013/12V
S5513/13V
9
11
12
13
4,18
5,21
5,05
5,50
4,67
5,70
5,54
5,99
1,45
1,45
1,45
1,45
PojemnoĞü
skrzyni
bez adaptera (m3)
1,09
1,09
1,34
1,34
6,44
8,10
9,43
10,40
ObjĊtoĞü
ObjĊtoĞü
oborobornika
nika z
bez drzwi
drzwiami
(m3)
(m3)
8,41
9,40
10,56
11,55
11,78
12,96
12,98
14,17
OĞ: (mm)
- rozstaw (mm)
- szpilki
Hamulce
(mm)
Cena
PLN
ADR 100x2000-10S
ADR 130x2100-10S
ADR 130x2100-10S
ADR 130x2100-10S
400 x 80
406 x 120
406 x 120
406 x 120
74.830
81.970
91.320
96.500
2 pierwsze liczby okreĞlają Ğrednią długoĞü, 2 nastĊpne Ğrednią wysokoĞü, a ostatnie objĊtoĞü obornika z drzwiami
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy
całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
Obj. wierzchołka sterty
Opcje wyłącznie do modelu SIROKO
1649
110
NEW 2558
2560
2541
Skrzynia malowana zamiast ocynkowanej
Wałek szerokokątny (jednostr.)
Hydrauliczne napinacze taĞmy na pompie rĊcznej
Separator centralny, tylny, ocynkowany
ĝwiatła typu samochodowego z podwójną Īarówką
480
1.082
4.176
578
291
Opcje wspólne: strony 72 - 76
- 68 -
WysokoĞü skrzyni
(1)
Wymiary wewnĊtrzne skrzyni (m)
ŁadownoĞü
DługoĞü DługoĞü
Szero- Wysow polu
bez
całkowita
koĞü
koĞü
(T)
adaptera skrzyni
PojemnoĞü skrzyni
15-11-2013
Rozrzutnik obornika TORNADO3
Ceny netto w PLN
!!! MOC CIĄGNIKA ➜ MINIMUM 120 KM !!!
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
Rozrzutnik skorupowy z 2 pionowymi wałkami Ø 1.010 mm
Skrzynia ze stali HLE + listwa górna o przekroju prostokątnym
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Skrzynia o spawach ciągłych
ZewnĊtrzna drabinka
Spoiler przedni z okratowanym wziernikiem
2 łaĔcuchy z napinaczem Ø 16 mm (reduktor Ø 60 mm)
Regulator przepływu
Odwracanie kierunku taĞmy za pomocą szybkozłączy hydraulicznych
✓
Adapter z 2 pionowymi wałkami z trzonem Ø 219 mm na połączeniach
elastycznych
Osłona ze stali HARDOX do stołu adaptera
✓
✓
✓
Wał przekaĨnikowy 1.000 obr./min - prĊdkoĞü obrotowa wałków: 445 obr./min
Hamulce hydrauliczne
✓
✓
✓
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
Poprzeczne zawieszenie dyszla z resorami parabolicznymi
Podpora hydrauliczna (dwukier.) z pompą rĊczną
✓
✓
✓
✓
OĞwietlenie wbudowane w podstawĊ
Wałek szerokokątny Walterscheid z zabezpieczeniem krzywkowym
Koła 400R22.5 nalewane
ĝrutowanie przed malowaniem
✓
✓
Podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem 100 μ)
Suszenie szybkie (temp. 60°)
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Wymiary wewnĊtrzne skrzyni (m)
ŁaPojemObjĊtoĞü
downoĞü
oborniDługoĞü
SymDługoĞü
noĞü
skrzyni
Model (1)
ka z
całkobol
Szer. WysokoĞü
bez
w polu
bez adap- drzwiawita bez
adaptera
(T)
tera (m3)
mi (m3)
drzwi
12
5,5
6,0
1,45
1,13
9,5
11,9
NEW 4955 T5511/12V
4919 T5513/14V
13
5,5
6,0
1,45
1,37
11,5
14,4
4920 T5516/16V
14
5,5
6,0
1,45
1,57
13,1
16,0
4948 T6013/16V
15
6,0
6,5
1,45
1,37
12,7
15,9
4921 T6016/17V
15
6,0
6,5
1,45
1,57
14,3
17,5
4922 T6516/19V
16
6,5
7,0
1,45
1,57
15,6
19,0
4923 T6516/19BV
18
6,5
7,0
1,45
1,57
15,6
19,0
4924 T7016/21BV
20
7,0
7,5
1,45
1,57
16,8
20,6
4925 T7018/24BV
21
7,0
7,5
1,45 1,57 + 0,25
20,3
23,9
(1)
ObjĊtoĞü
oborniOĞ: (mm)
Hamulce
Cena
ka bez
- rozstaw (mm)
(mm)
PLN
drzwi
- szpilki
(m3)
13,3
ADR 130x2100-10S 406 x 120 101.400
16,1
ADR 130x2100-10S 406 x 120 111.370
17,8
ADR 150x2100-10S 420 x 180 115.220
17,6
ADR 150x2100-10S 420 x 180 117.600
19,3
ADR 150x2100-10S 420 x 180 121.450
20,9
ADR 150x2100-10S 420 x 180 128.000
20,9
ADR 2x130x2300-10S 406 x 120 158.340
22,4
ADR 2x150x2300-10S 420 x 180 168.350
25,8
ADR 2x150x2300-10S 420 x 180 171.010
2 pierwsze liczby okreĞlają Ğrednią długoĞü, 2 nastĊpne Ğrednią wysokoĞü, a ostatnie objĊtoĞü obornika z drzwiami
WyposaĪenie do wszystkich modeli
WyposaĪenie do modeli dwuosiowych
✓
Adapter demontowany z 4 zwojami (wysokoĞü wew. wałków: 1.770 mm) w
modelach T11, z 6 zwojami (wysokoĞü wew. wałków: 2.220 mm) w modelach
✓
Hydro-Tandem (rozstaw 1.700 mm): zawieszenie hydrauliczne osi
(dwukier.) z zaworami sterowanymi rĊcznie
T13 i T16, i z 7 zwojami (wysokoĞü wew. wałków: 2.520 mm) w modelach T18
✓
✓
OĞ nadąĪna
Błotniki (nachylone)
✓
✓
✓
ZĊby stalowe (400 HB) demontowane (80 x 12 mm)
Połączenia elastyczne na przekładniach i miĊdzy przekładniami
Łopatki samochowające Ø 1.100 mm
Opcje do modelu TORNADO3
2415 Cynkowanie (skrzynia, rama i dyszel)
1359 DuĪy separator tylny ocynkowany i przykrĊcany (montaĪ równoczeĞnie z osłoną NIEMOĩLIWY)
2558 Hydrauliczne napinacze taĞmy na pompie rĊcznej
OĞ skrĊtna wymuszająca zamiast nadąĪnej z widełkowym uchwytem sprzĊgu i centralą regulacyjną
715
zawierającą: 2 zbiorniki azotu, zbiornik oleju, pompĊ rĊczną i manometr
1841 Oczko pociągowe kuliste na drąĪku osi skrĊtnej
J71553035 Oczko pociągowe kuliste na drąĪku osi skrĊtnej
2429 Wałki o wysokoĞci 2.520 mm zamiast standardu do uĪywania z nadstawkami
Opcje wspólne: strony 72 - 76
- 69 -
6.888
879
4.176
6.745
725
277
3.339
2558
15-11-2013
Rozrzutniki obornika Ferti-CAP
Ceny netto w PLN
!!! MOC CIĄGNIKA ➜ MAKSIMUM 130 KM !!!
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
Hamulce hydrauliczne
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
Poprzeczne zawieszenie dyszla z resorami parabolicznymi
ZewnĊtrzna drabinka
Spoiler przedni przykrĊcany z okratowanym wziernikiem
Standardowa produkcja seryjna
2 łaĔcuchy Ø 14 mm
Regulator przepływu
Odwracanie kierunku taĞmy za pomocą szybkozłączy hydraulicznych
✓
✓
PodnoĞnik hydrauliczny z pompą rĊczną
Wałek Walterscheid z zabezpieczeniem Ğrubowym
✓
Wał przekaĨnikowy 1.000 obr./min - prĊdkoĞü obrotowa wałków: 327 obr./
min
OĞwietlenie wbudowane w podstawĊ
Adapter z 2 pionowymi wałkami z trzonem Ø 219 mm na połączeniach
elastycznych
✓
✓
Rozrzutnik skorupowy z 2 pionowymi wałkami Ø 1.080 mm
✓
✓
Skrzynia ze stali HLE 550 + listwa o przekroju prostokątnym
Skrzynia o spawach ciągłych
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Koła 400R22.5 nalewane
Skrzynia całkowicie ocynkowana
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Standardowe wyposaĪenie rozrzutników
WyposaĪenie do modelu FC5508/12BU
✓
✓
✓
Adapter rozrzucający demontowany o 3 zwojach
✓
✓
✓
WysokoĞü adaptera: 1.500 mm
Talerz u podstawy Ø 1.140 mm
ZĊby ze stali HARDOX 450 demontowane (80 x 6 mm)
✓
Połączenia elastyczne pomiĊdzy przekładniami
Symbol
4215
4216
4217
4229
(1)
Wózek JOSKIN Roll-Over z przykrĊcanym stołem
Resory paraboliczne 1.350 mm
Wymiary wewnĊtrzne skrzyni (m)
PojemnoĞü ObjĊtoĞü ObjĊtoĞü
ŁadowOĞ: (mm)
skrzyni
obornika obornika
DługoĞü DługoĞü
noĞü w
Model
- rozstaw (mm)
Szero- Wysobez adap- z drzwia- bez drzwi
bez
całkowita
polu (T)
- szpilki
koĞü
koĞü
tera (m3)
mi (m3)
(m3)
adaptera skrzyni
FC4008/9U
8
4,17
4,72
2,04
0,81
6,91
9,01
10,25
ADR 90x2000-8S
FC5008/10U
10
4,87
5,42
2,04
0,81
8,10
10,54
12,22
ADR 100x2000-10S
FC5508/12U
12
5,67
6,22
2,04
0,81
9,45
12,29
13,97
ADR 130x2000-10S
FC5508/12BU
12
5,67
6,22
2,04
0,81
9,45
12,29
13,97
ADR 2x90x2000-8S
(1)
2 pierwsze liczby okreĞlają Ğrednią długoĞü, 2 nastĊpne Ğrednią wysokoĞü, a ostatnie objĊtoĞü obornika z drzwiami
Opcje do modelu Ferti-CAP
1649
110
1999
2560
1719
Skrzynia malowana zamiast ocynkowanej
480
1.082
Wałek szerokokątny (jednostr.)
Błotniki ocynkowane
1.124
Osłona ze stali HARDOX do stołu adaptera
578
322
ĝwiatła typu samochodowego z podwójną Īarówką
OĞ nadąĪna z 2 amortyzatorami i blokadą hydrauliczną (dwukier.) - UWAGA: oĞ nadąĪna powinna
9.090
074
byü zablokowana przy prĊdkoĞci ponad 15 km/h
OĞ skrĊtna wymuszająca z widełkowym uchwytem sprzĊgu - w tym zaczep szybki do ciągnika i
899
15.229
centralą regulacyjną zawierająca: 2 zbiorniki azotu, zbiornik oleju, pompĊ rĊczną i manometr
1841 Oczko pociągowe kuliste na drąĪku osi skrĊtnej
725
277
J71553035 Dodatkowy uchwyt sprzĊgu do przyspawania
Opcje wspólne: strony 72 - 76
- 70 -
Hamulce
(mm)
Cena
PLN
400 x 80
400 x 80
406 x 120
350 x 60
80.750
86.030
90.440
101.360
15-11-2013
Rozrzutnik obornika Ferti-SPACE
Ceny netto w PLN
!!! MOC CIĄGNIKA ➜ MINIMUM 120 KM !!!
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Rozrzutnik skorupowy z 2 pionowymi wałkami Ø 1.080 mm
Skrzynia ze stali HLE 550 + górna listwa
Skrzynia o spawach ciągłych
ZewnĊtrzna drabinka
Spoiler przedni z okratowanym wziernikiem
Standardowa produkcja seryjna
4 łaĔcuchy Ø 14 mm (klasa 80)
Regulator przepływu
Odwracanie kierunku taĞmy za pomocą szybkozłączy hydraulicznych z
przodu maszyny (zasilanie bezpoĞrednie)
Adapter z 2 pionowymi wałkami z trzonem Ø 219 mm na połączeniach
elastycznych
Osłona ze stali HARDOX do stołu adaptera
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wał przekaĨnikowy 1.000 obr./min - prĊdkoĞü obrotowa wałków: 381 obr./min
Hamulce hydrauliczne
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
Poprzeczne zawieszenie dyszla z resorami parabolicznymi
Podpora hydr. zasilana bezpoĞrednio z ciągnika (dwukier.)
Wałek szerokokątny Walterscheid z zabezpieczeniem krzywkowym
OĞwietlenie wbudowane w podstawĊ
Koła 400R22.5 nalewane
ĝrutowanie przed malowaniem
Podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem
100 μ)
Suszenie szybkie (temp. 60°)
Ocynkowane błotniki przykrĊcane
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Standardowe wyposaĪenie rozrzutników
✓
✓
✓
✓
✓
WyposaĪenie specjalne do modeli FS7011 i FS7014
z dwiema osiami (BU)
Adapter rozrzucający demontowany o 4 zwojach
WysokoĞü adaptera: 1.500 mm (seria 11) - 2.080 mm (seria 14)
ZĊby stalowe (400 HB) demontowane (80 x 12 mm)
Połączenia elastyczne na skrzynkach
Łopatki samochowające Ø 1.140 mm
✓
✓
Hydro-Tandem (rozstaw 1.550 mm): hydrauliczne zawieszenie osi (dwukier.)
OĞ nadąĪna z 2 amortyzatorami i blokadą hydrauliczną (dwukier.)
(UWAGA: oĞ nadąĪna powinna byü zablokowana przy prĊdkoĞci ponad
15 km/h)
WyposaĪenie specjalne do modeli FS5511, FS6011 i
FS6511
WyposaĪenie specjalne do modeli FS7011 i FS7014
z trzema osiami (TRU)
✓
✓
✓
✓
Wózek JOSKIN Roll-Over z przykrĊcanym stołem
Resory paraboliczne 1.600 mm
OĞ nadąĪna z 2 amortyzatorami i blokadą hydrauliczną (dwukier.)
(UWAGA: oĞ nadąĪna powinna byü zablokowana przy prĊdkoĞci ponad
15 km/h)
✓
✓
✓
Hydro-Tridem (rozstaw 1.550 mm): zawieszenie hydrauliczne (jednokier.
+ powrót wolny) osie z podwójnym układem niezaleĪnym (ugiĊcie 25 cm)
Dwie osie skrĊtne wymuszające (pierwsza i ostatnia oĞ)
Hamulce pneumatyczne
PodnoĞnik osi przedniej (dwukier.)
Ładow- Wymiary wewnĊtrzne skrzyni (m) PojemnoĞü ObjĊtoĞü ObjĊtoĞü
OĞ: (mm)
noĞü
skrzyni
obornika obornika
DługoĞü
DługoĞü
- rozstaw (mm)
na polu
całkowita Szer. Wys. bez adap- z drzwia- bez drzwi
bez
- szpilki
(T)
tera (m3)
mi (m3)
(m3)
skrzyni
adaptera
Oĝ PODWÓJNA
4218 FS5511/15BU
14
5,50
6,05
2,05 1,05
12,32
15,49
17,04
ADR 100/130x2000-10S
4219 FS6011/17BU
16
6,00
6,55
2,05 1,05
13,41
16,87
18,42
ADR 2x130x2000-10S
4227 FS6511/18BU
18
6,50
7,05
2,05 1,05
14,51
18,24
19,79
ADR 2x130x2000-10S
4228 FS7011/20BU
20
7,00
7,55
2,05 1,05
15,60
19,62
21,17
ADR 2x150x2000-10S
22
7,00
7,55
2,05 1,35
20,00
25,20
27,20
ADR 2x150x2000-10S
NEW 3357 FS7014/25BU
POTRÓJNA Oĝ
4239 FS7011/20TRU
20
7,00
7,55
2,05 1,05
15,60
19,62
21,17
ADR 3x150x2000-10S
22
7,00
7,55
2,05 1,35
20,00
25,20
27,20
ADR 3x150x2000-10S
NEW 3358 FS7014/25TRU
Symbol
(1)
Model (1)
Hamulce
(mm)
Cena
PLN
400 x 80
406 x 120
406 x 120
420 x 180
420 x 180
139.760
145.570
156.910
169.300
174.650
420 x 180 234.850
420 x 180 240.210
2 pierwsze liczby okreĞlają Ğrednią długoĞü, 2 nastĊpne Ğrednią wysokoĞü, a ostatnie pojemnoĞü obornika z drzwiami
Opcje specjalne do modelu Ferti-SPACE
2415 Cynkowanie (skrzynia, rama i dyszel) zamiast malowania
1543 Reflektor w skrzyni
Dyszel oleopneumatyczny (dwukier.) zamiast dyszla resorowanego (2 zbiorniki azotu - zawieszenie
1393 pojazdu pustego i z ładunkiem )
305 Przeniesienie ciĊĪaru na podwójnym przegubie (konieczna opcja 1393)
715 OĞ skrĊtna wymuszająca zamiast nadąĪnej z widełkowym uchwytem sprzĊgu i centralą regulacyjną
zawierającą: 2 zbiorniki azotu, zbiornik oleju, pompĊ rĊczną i manometr
1841 Oczko pociągowe kuliste do drąĪka kierującego
J71553035 Dodatkowy zaczep przemysłowy do przyspawania
1465 Hydro-Tandem: zawieszenie hydrauliczne (dwukier.) osi (typu Tridem) zamiast wózka
Rozstaw osi 1.820 mm zamiast 1.550 mm z Hydro-Tandem i Hydro-Tridem (do modeli Tandem
1775
konieczna opcja 1465)
6.888
1.362
4.638
9.160
715
6.745
725
277
9.982
0
2434 - 2435 - 2436 - 2437
Opcje wspólne: strony 72 - 76
- 71 -
15-11-2013
Opcje wspólne do rozrzutników
Ceny netto w PLN
1
Zderzaki i błotniki
003
1476
1953
428
1847
Zderzak boczny i tylny (NIEZBĉDNE do homologacji w niektórych krajach)
Zderzak tylny (KONIECZNY do homologacji w niektórych krajach)
Zderzaki boczne (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
Błotniki termoplastyczne do Ferti-SPACE i Ferti-CAP
Błotniki (nachylone) do SIROKO i TORNADO3 z jedną osią
1.733
970
798
2.104
3.108
2
Oczka pociągowe
3
4
Oczka pociągowe do SIROKO i Ferti-CAP (mała płytka)
171
378
1453
1975
Oczko pociągowe obrotowe JOSKIN zamiast stałego
Oczko pociągowe kuliste JOSKIN zamiast stałego
Oczko pociągowe Rockinger zamiast stałego
Oczko pociągowe kuliste Scharmüller zamiast stałego - UWAGA: kulka zaczepu ciągnika niewliczona
5
490
802
105
1.673
6
Oczka pociągowe do TORNADO i Ferti-SPACE (duĪa płytka)
1504
378
1824
3151
1975
1835
Oczko pociągowe obrotowe JOSKIN zamiast stałego
Oczko pociągowe kuliste JOSKIN zamiast stałego
Oczko pociągowe Rockinger zamiast stałego
Oczko pociągowe kuliste JOSKIN zamiast 3 T (duĪa płytka) (konieczna opcja 378 lub 2269)
Oczko pociągowe kuliste Scharmüller zamiast stałego - UWAGA: kulka zaczepu ciągnika niewliczona
Oczko pociągowe kuliste Scharmüller 4 T zamiast 3 T - UWAGA: kulka zaczepu ciągnika niewliczona
1.180
802
1.810
0
1.673
217
WyposaĪenie do oĞwietlenia
1445
936
773
1526
1448
7
7 (TORNADO)
8
Lampa sygnal. połącz ze Ğwiatłami ciągnika
Lampa sygnalizacyjna
ĝwiatła obrysowe (4 sztuki) (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
ĝwiatła boczne (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
ĝwiatła boczne i obrysowe (4 sztuki) (konieczne do homologacji w niektórych krajach)
546
648
1.568
1.155
2.569
9
Akcesoria i wyposaĪenia tylne
Nr
zdjĊcia
1
2
3
4
5
6
7
8
NEW
9
Modele
FertiFerti-SPACE
SIROKO
TORNADO3
Nazwa
CAP
Seria 08 Seria 11 Seria 14 Seria 10 Seria 13 Seria 11 Seria 13 Seria 16 Seria 18
(H1500) (H1500) (H2080) (H1750) (H2000) (H1770) (H2220) (H2220) (H2520)
Symbol
1989
2412
1991
1992
1345
1346
Zasuwa gilotynowa
hyd.uszczelniona (dwukier.)
Cena PLN
8.677
8.841
8.519
8.841
8.544
10.647
1990
2432
1993
1994
2468
2578
Drzwi dwuskrzydłowe osłaniające adap- Symbol
ter, skrzydła otwierane niezaleĪnie (2
Cena PLN 16.450
18.200
17.150
11.970
20.300
20.650
dwukier.) do rozrzucania na obrzeĪach
Symbol
2531
2533
2579
2529
2580
2581
Lewe skrzydło drzwi (dwukier.)
Cena PLN
4.025
5.320
4.200
4.389
5.579
5.786
Symbol
2593
2594
2582
2583
2584
2585
Prawe skrzydło drzwi (dwukier.)
Cena PLN
4.025
5.320
4.200
4.389
5.579
5.786
2530
2530
/
2460
Mała lewa osłona do siewu granicznego, do Symbol
osłony adaptera (konieczna opcja osłony) Cena PLN
3.756
3.756
/
4.400
3448
3448
/
/
Mała prawa osłona do siewu granicznego, do Symbol
osłony adaptera (konieczna opcja osłony) Cena PLN
3.756
3.756
/
/
Symbol
2463
2595
2461
2462
1354
2586
Osłona z odczepianiem szybkim z dolną
czĊĞcią ze stali nierdz. montowana na
Cena PLN
9.562
10.710
8.799
9.562
10.500
11.095
adapterze
Osłona otwierana hydr. (dwuczĊĞciowa Symbol
2596
2597
2587
2588
2589
2590
TORNADO (2 dwukier.) lub jednoczĊĞcioCena PLN 13.759
17.820
14.161
14.833
19.250
19.850
wa otwierana ku górze - inne modele)
2780
2780
2503
2503
Krata zabezpieczająca adapter otwiera- Symbol
na hydraulicznie do góry (1 dwukier.)
Cena PLN
7.273
7.273
8.775
8.775
Adapter poziomy ze stołem,
Symbol
/
3401
/
/
obejmujący: osłonĊ z otwieraniem
hydraulicznym, zabezpieczenie
Cena PLN
/
41.060
/
/
krzywkowe na kaĪdej płycie i wałek
(konieczna skrzynka F-C 630 lub 730)
2541 Tylny separator Ğrodkowy ocynkowany (dostĊpny wyłącznie do Ferti-CAP i Ferti-SPACE)
2706 UsuniĊcie mechanicznego regulatora do zasilania bezpoĞrednio z ciągnika
- 72 -
291
0
15-11-2013
Opcje do skrzyni rozrzutników
Ceny netto w PLN
Nadstawki i osłona listwy do rozrzutników
SIROKO
Model
S4010
Nadstawki nakładane z aluminium 250 mm (kołki ocynkowane) (1)
Symbol
3087
Cena PLN
1.932
Osłona listwy górnej z PCV
Symbol
2230
Cena PLN
1.439
S5010
S5013
S5513
3088
2.100
3088
2.100
3089
2.195
2231
1.642
2232
1.642
2233
1.726
2431 Nadstawki 250 mm z drewna zamiast aluminiowych
0
TORNADO
Model
T5511 - T5513
T5516
Nadstawki nakładane z aluminium 250 mm (kołki ocynkowane) (1)
Symbol
2387
2387
Cena PLN
2.258
2.258
Osłona listwy górnej z PCV
Symbol
2394
2394
Cena PLN
1.726
1.726
T6013 - T6016
T6516
T6516
T7016
T7018
2388
2.408
2389
2.555
2390
2.555
2391
2.699
-
2395
1.848
2396
1.974
2396
1.974
2397
2.093
2397
2.093
2431 Nadstawki 250 mm z drewna zamiast aluminiowych
2. poziom nadstawek z aluminium (250 mm) do modelu TORNADO T7018/24BV (konieczna
3090
opc. 2429)
0
4.158
FERTI-CAP
Model
FC4008
Nadstawki nakładane z aluminium 250 mm (kołki ocynkowane) (1)
+ 2,1
PojemnoĞü dodatkowa (m3)
Symbol
1996
Cena PLN
2.944
Osłona listwy górnej z PCV
Symbol
2234
Cena PLN
1.295
FC5008
FC5508
FC5508
+ 2,5
1997
3.105
+ 2,9
1998
3.259
+ 2,9
1998
3.259
2235
1.470
2236
1.656
2236
1.656
2431 Nadstawki 250 mm z drewna zamiast aluminiowych
0
FERTI-SPACE
Model
FS5511
Nadstawki nakładane z aluminium 250 mm (kołki ocynkowane) (1)
+ 2,81
PojemnoĞü dodatkowa (m3)
Symbol
2434
Cena PLN
2.296
Osłona listwy górnej z PCV
Symbol
2438
Cena PLN
1.579
FS6011
FS6511
FS7011
FS7014
+ 3,01
2435
2.716
+ 3,33
2436
3.129
+ 3,59
2437
3.892
+ 3,59
2437
3.892
2439
1.680
2440
1.778
2441
1.876
2441
1.876
2431 Nadstawki 250 mm z drewna zamiast aluminiowych
2541 Tylny separator Ğrodkowy ocynkowany (dostĊpny wyłącznie do Ferti-CAP i Ferti-SPACE)
2706 UsuniĊcie mechanicznego regulatora do zasilania bezpoĞrednio z ciągnika
(1)
UWAGA: ze wzglĊdu na wysokoĞü podczas transportu, dostawa w zestawie do montaĪu własnego
- 73 -
0
291
0
15-11-2013
Opcje do rozrzutników: sterowanie rozrzucaniem
Ceny netto w PLN
Liczniki i sterowniki
1635 Licznik wyładunków rozrzutnika w zaleĪnoĞci od przesuwu taĞmy (licznik kilometrowy)
942
2680 Cyfrowy licznik pracy Müller (podaje liczbĊ godzin podczas których maszyna jest w ruchu)
620
Elektroniczny wskaĨnik otwarcia klapy i licznik wyładunków (w zaleĪnoĞci od otwierania klapy) 3112
4.781
sterownik Ferti-CONTROL 200 wliczony
Sterowanie elektryczne przesuwem taĞmy z regulatorem przepływu, przełącznik włącz / wyłącz do
przenoĞnika i przełącznik do odwracania kierunku taĞmy (poprzez przełączenie hydraulicznego
3282 regulatora ciągnika w kabinie) - wliczony sterownik Ferti-CONTROL 300 - dostĊpne są 3 przełączniki 1.750
elektryczne do sterowania 3 funkcjami elektrycznymi (inne funkcje elektrohydrauliczne są
niedostĊpne)
Elektryczne sterowanie przesuwem taĞmy z regulatorem przepływu, przełącznik do włączania i
3113 wyłączania przenoĞnika i odwracania kierunku przesuwu taĞmy za pomocą przycisku - moĪliwoĞü 4.967
wyĞwietlenia informacji o otwarciu klapy - wliczony sterownik Ferti-CONTROL 630
DPA - elektryczna regulacja przesuwu taĞmy proporcjonalna do prĊdkoĞci jazdy - w tym wyĞwietlanie prĊdkoĞci (m/min) - przycisk do odwracania kierunku taĞmy - moĪliwoĞü wyĞwietlenia informacji
9.380
3114
o otwarciu klapy - przełącznik RĊka / Auto (zasuwa gilotynowa i wskaĨnik otwarcia wskazane)
- wliczony sterownik Ferti-CONTROL 730
DPA Ferti-ISOCONTROL, obejmujący:
- DPA ze sterownikiem ISOBUS (wliczony podstawowy zestaw ISOBUS) z prĊdkoĞcią taĞmy proporcjonalną do prĊdkoĞci przesuwu i wysokoĞci otwarcia klapy
- przełącznik elektryczny
13.923
NEW 3422
- czujnik poziomu otwarcia drzwi
UWAGA: wymagany odpowiedni terminal ciągnika lub terminal JOSKIN
Do obsługi innych funkcji na terminalu ISOBUS, konieczne są opcje 1871, 1782 i 2247 - moĪ
liwe wyłącznie z blokiem wejĞciowym typu ‘‘PVG’’
Szczegóły dotyczące montaĪu sterownika ISOBUS i warunki dopasowania terminalu i opcji ISOBUSA: patrz
str. 41
Terminale kontrolne i opcje ISOBUSA: patrz str. 41
Centrale hydrauliczne
1350
Centrala hydrauliczna D 40 1.000 obr./min - wydajnoĞü 40 l/min, zawierająca:
- sterownik Ferti-CONTROL 630
- blok wlotowy ‘‘S’’ i funkcja elektrohydrauliczna duĪego przepływu (dostĊpna tylko do taĞmy
1350 przenoĞnika)
6.356
- elektryczne sterowanie przesuwem taĞmy
- zbiornik 110 litrów
DOSTĉPNE TYLKO DO SIROKO I FERTI-CAP
Centrala hydrauliczna przemysłowa D 60 1.000 obr./min - wydajnoĞü 60 l/min, zawierająca:
- sterownik Ferti-CONTROL 630
- blok wlotowy ‘‘S’’ i funkcja elektrohydrauliczna duĪego przepływu (dostĊpna tylko do taĞmy
przenoĞnika)
- elektryczne sterowanie przesuwem taĞmy
13.930
2433
- elektryczne odwracanie kierunku taĞmy
- zabezpieczenie rozruchu taĞmy zaleĪnie od stopnia otwarcia zasuwy
- sterowanie otwieraniem drzwi - mały przepływ (opcja 1782 wliczona)
- zbiornik 110 litrów
- połączenie elastyczne (elastomer)
Sterowanie dostĊpne na sterownikach Ferti-CONTROL 300
✓
3 włączniki do obsługi funkcji elektrycznych (przełącznik do reflektora / lampy sygnalizacyjnej i przycisk do
odwracania kierunku przesuwu) - niedostosowane do funkcji elektrohydraulicznych
Sterowanie dostĊpne na sterownikach Ferti-CONTROL 630 i 730
✓
✓
Reflektor, lampa sygnalizacyjna (konieczna opcja reflektora lub lampy sygnalizacyjnej)
2 przyciski do obsługi funkcji hydraulicznych za pomocą sterownika (1 sterownik do klapy - dostĊpny do innej
funkcji jeĞli nie ma klapy - i 1 sterownik dostĊpny do innej funkcji)
Maksymalnie 2 funkcje obsługiwane ze sterownika - w kwestii wiĊkszej liczby funkcji elektrohydraulicznych
na sterowniku, prosimy o kontakt.
UWAGA: dodatkowe funkcje elektryczne lub elektrohydrauliczne
- 74 -
2433
Opcje do rozrzutników: sterowanie rozrzucaniem
15-11-2013
Ceny netto w PLN
Opcje do centrali hydraulicznej D 40
2469 Elektrohydrauliczne sterowanie otwieraniem klapy na centrali hydraulicznej (konieczna opcja 1350)
2458 Elektryczne odwracanie kierunku taĞmy na centrali hydraulicznej (konieczna opcja 1350)
1.407
977
Opcje do centrali hydraulicznej D 40 i D 60
Do montaĪu z centralą hydrauliczną, elektryczna regulacja przesuwu taĞmy proporcjonalnego do
prĊdkoĞci jazdy - włącznie z wyĞwietlaniem prĊdkoĞci (m/min), systemem odwracania kierunku
3132
taĞmy za pomocą przycisku, przełącznik: tryb RĊczny / Automatyczny (zalecana zasuwa gilotynowa) - sterownik Ferti-CONTROL 630 wliczony
Ferti-CONTROL 200
6.594
Opcje do sterownika Ferti-CONTROL 300
2458 Elektryczne odwracanie kierunku taĞmy na centrali hydraulicznej (konieczna opcja 1350 lub 3282)
977
Opcje do sterownika Ferti-Control 200 i 630
3115 WyĞwietlanie prĊdkoĞci przesuwu taĞmy na Ferti-CONTROL 200 lub 630 (konieczna opcja 3112 lub 3113)
1.915
Ferti-CONTROL 300
Opcje do sterownika Ferti-CONTROL 630
2459
Zabezpieczenie rozruchu taĞmy zaleĪnie od stopnia otwarcia zasuwy (otwarcie do połowy)
(konieczna opcja 3113 lub 1350)
1.131
Opcje do sterownika Ferti-Control 630 i 730
3116
Elektroniczny wskaĨnik otwarcia klapy, licznik rozładunków i zabezpieczenie rozruchu przenoĞnika
(w zaleĪnoĞci od stopnia otwarcia klapy) (konieczna opcja 3113 lub 3114)
Ferti-CONTROL 630
3.385
Sterowanie elektrohydrauliczne funkcjami pomocniczymi
Uniwersalny blok wlotowy typu ‘‘UPD’’ do zasilania odpowiednich elektrozaworów Load Sensing
NEW 3536 - wyłączanie przenoĞnika w czasie uĪytkowania innych funkcji - z tego bloku obsługa max. 4 (nie-
525
dopasowane do sterownika ISOBUS)
Uniwersalny blok wlotowy typu PVG z ogranicznikiem przepływu, wyrównaniem ciĞnienia, 1 rozdzie1871
laczem typu PVG do zasilania elektrozaworów i systemu Load Sensing (odbiór sygnału)
1782 Sterownik elektrohydrauliczny małego przepływu (konieczna opcja 3536 lub 1871) - na funkcjĊ
2.181
1.743
Ferti-CONTROL 730
Opcje do sterownika Ferti-ISOCONTROL
Dodatkowe wyposaĪenie ISOBUS
Patrz strona 41
Sterowanie elektrohydrauliczne funkcjami pomocniczymi
Uniwersalny blok wlotowy typu PVG z ogranicznikiem przepływu, wyrównaniem ciĞnienia, 1 rozdzielaczem typu PVG do zasilania elektrozaworów i systemem Load Sensing (odbiór sygnału)
1782 Sterownik elektrohydrauliczny małego przepływu (konieczna opcja 3536 lub 1871) - na funkcjĊ
Dostosowanie sterownika elektrohydraulicznego małego przepływu do obsługi sterownika ISOBUS
2247
(konieczna opcja 1782) - na funkcjĊ
1871
- 75 -
2.181
1.743
392
Ferti-ISOCONTROL
15-11-2013
Opcje do rozrzutników: układ jezdny
Ceny netto w PLN
Hamulce
073
072
1703
1704
1356
138
114
Hamulce pneumatyczne zamiast hydraulicznych w modelu jednoosiowym
Hamulce pneumatyczne zamiast hydraulicznych w modelu dwuosiowym
Hamulce pneumatyczne jednoobwodowe zamiast hydraulicznych do osi pojedynczej (tylko do niektórych krajów)
Hamulce pneumatyczne jednoobwodowe zamiast hydraulicznych do osi podwójnej (tylko do niektórych krajów)
Hamulce hydrauliczne i pneumatyczne zamiast pneumatycznych (konieczna opcja 073 lub 072) - cena za oĞ
Hamulec proporcjonalny do ładunku z wózkiem resorowanym (hamulce pneumatyczne konieczne)
Hamulec proporcjonalny do ładunku, do modeli z Hydro-Tandem (hamulce pneumatyczne konieczne)
3.773
4.207
1.957
2.240
1.379
1.796
2.401
Osie wzmocnione
Osie ADR standardowe
Hamulce (mm)
OĞ (osie)
Modele SIROKO (cena do całego pojazdu)
OĞ pojedyncza
S4010
100x2000-10S
400 x 80
S5010 - 5013
130x2100-10S
406 x 120
Modele Ferti-CAP (cena do całego pojazdu)
OĞ pojedyncza
FC4008
90x2000-8S
400 x 80
FC5008
100x2000-10S
400 x 80
FC5508
130x2000-10S
406 x 120
Podwójna oĞ stała
FC5508/12BU
2x90x2000-8S
350 x 60
Podwójna oĞ skrĊtna
90x2000-8S
FC5508/12BU
350 x 60
110x2000-8S
Modele TORNADO3 (cena do całego pojazdu)
OĞ pojedyncza
T5511 - 5513
130x2100-10S
406 x 120
T5516 - 6516
150x2100-10S
420 x 180
Modele dwuosiowe z osią nadąĪną lub skrĊtną
T6516
2x130x2300-10S
406 x 120
T7016 i 7018
2x150x2300-10S
420 x 180
Modele Ferti-SPACE (cena całego pojazdu)
Modele dwuosiowe z osią nadąĪną lub skrĊtną
100x2000-10S
FS5511/15BU
400 x 80
130x2000-10S
FS6011 i 6511
2x130x2000-10S
406 x 120
FS7011 i 7014
2x150x2000-10S
420 x 180
Modele trzyosiowe z osią nadąĪną lub skrĊtną
FS7011 i 7014
3x150x2000-10S
420 x 180
Osie ADR wzmocnione
OĞ BPW 150-10 S z hamulcami
drogowymi 410 x 180 mm
Cena PLN
Symbol
Cena PLN
OĞ (osie)
Hamulce (mm)
Symbol
130x2100-10S
150x2100-10S
406 x 120
420 x 180
1181
2464
1.411
893
/
1143
/
1.785
/
130x2000-10S
150x2000-10S
/
406 x 120
420 x 180
/
1181
2464
/
1.411
893
/
/
1143
/
/
1.785
2x100x2000-10S
400 x 80
1174
4.715
/
/
100x2000-10S
130x2000-10S
400 x 80
1177
3.899
/
/
150x2100-10S
/
420 x 180
/
2464
/
893
/
1143
1144
1.785
903
2x150x2300-10S
/
420 x 180
/
1173
/
3.325
/
1156
1159
11.050
7.669
2x130x2000-10S
406 x 120
1178
2.440
1154
13.493
2x150x2000-10S
/
420 x 180
/
1173
/
3.325
/
1156
1159
11.050
7.669
/
/
/
/
1172
11.015
- 76 -
15-11-2013
Dopłata za parĊ kół innych niĪ 400R22.5
Ceny netto w PLN
Koła do rozrzutników z wąską skrzynią - dopłata za parĊ kół innych niĪ 400R22.5
SymZdjĊcia (stroTyp (1)
Profil
bol
ny 25 i 27)
SIROKO
Koła - dopłata za inne niĪ 400R22.5 nalewane
600/50R22.5 (BKT) 159 D / 170 A8
FL 630
11
NEW 3528
2011
600/65R23 (Bandenmarkt) 184 A8
Flotagrip Radial
13
400
21.3R24 12 PR Radial 153 A8
TT Russ AS
15
2418
500/85R24 (Alliance) 171 A8
570
23
392
23.1R26 12 PR Radial 153 A8
TT Russ AS
15
1995
23.1x26 14 PR (Alliance) 156 A8
347
19
3526
650/65R30.5 (Vredestein) 176 D
Flotation TRAC
16
250
28.1R26 12 PR Radial 158 A8
TT Russ AS
15
2457
18.4R38 (Alliance) 167 A8
356
28
2029
650/75R32 DT 173 172 A8
TT Russ AS
15
JakoĞü
nowe
nalewane
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
Ø SzerokoĞü
Nacisk na koło
(mm)
przy 40 km/h (kg)
(mm)
1.172
1.350
1.400
1.458
1.590
1.590
1.620
1.730
1.750
1.785
611
570
540
528
590
590
645
720
467
645
6.000
8.000
3.400
6.150
3.650
4.000
9.650
4.250
5.450
6.300
TORNADO3
Koła - dopłata za inne niĪ 400R22.5 nalewane do modeli jednoosiowych
3526
650/65R30.5 (Vredestein) 176 D
Flotation TRAC
16
nowe BP 1.620
645
9.650
2065
650/65R30.5 Cargo (Michelin) 176 D TL Cargo X BIB
4
nowe BP 1.628
650
6.810 / 9.660
2427
710/55R34 (Nokian) 171 A8
Forest Rider
26
nowe BP 1.640
710
9.950
2426
600/65R34 (Nokian) 165 A8
Forest Rider
26
nowe BP 1.644
600
8.400
2023
710/55R34 (Nokian) 177 D
TL-ELS
21
nowe BP 1.645
710
9.750
2649
850/50-30.5 (BKT) 186 A8
648
5
nowe BP 1.650
850
11.400
7.940 / 11.266
2091
750/60R30.5 Cargo (Michelin) 181 D TL Cargo X BIB
4
nowe BP 1.670
750 (1)
11.200
1932
750/60R30.5 (Vredestein) 181 D
Flotation TRAC
16
nowe BP 1.674
755 (1)
11.200 / 12.500
2203 750/60R30.5 (Trelleborg) 181 D / 178 E
Twin Radial
8
nowe BP 1.675
755 (1)
250
28.1R26 12 PR Radial 157 A6
TT Russ AS
15
nowe BP 1.730
720
4.215 *
2425
26.5R25 (Alliance) 184 B
650
25
nowe BP 1.745
680
9.270
2029
650/75R32 172 A8 173 DT
RUSS
15
nowe BP 1 789
645
6.300
3508
650/75R32 (Continental) 172 A8
AC70G
27
nowe BP 1.795
650
6.300 / 6.995
2423
650/75R32 (Alliance) 175 A8
TL 360
22
nowe BP 1.800
625
6.900
2028
580/70R38 (Alliance) 170 A8
A 370
23
nowe BP 1.817
577
6.000
2238
580/70R38 (Alliance) 180 A8
TL 370
23
nowe BP 1.817
577
8.000
2424
710/70R38 (Alliance) 178 A8
TL 360
22
nowe BP 1.948
716
7.500
2030
620/75R34 (Michelin) 170 A8
XM 27
24
nowe BP 1.974
625
6.000
2428
650/85R38 (BKT) 176 A8 / 173 D
Fortis
27
nowe BP 2.070
675
7.475
Koła - dopłata za inne niĪ 400R22.5 nalewane (za parĊ) do modeli dwuosiowych
Patrz strony 24 i 26
UWAGA:
- Rozstaw osi 1.700 mm konieczny do kół Ø 1.406 - 1.600 mm (opcja 1774)
- Maksymalna dopuszczalna Ğred. kół: 1.600 mm
- Maksymalna dopuszczalna szer. kół: 635 mm
2404
600/60R30.5 (Alliance) 173 D
TL 390
14
nowe BP 1.500
635
8.840
572 600/60-30.5 16 PR (Alliance) 331 174 A8
TL 331
17
nowe BP 1.500
600
6.700
Max. ciĞnie- Cena
PLN
nie (bary)
4.0
4.5
2.4
3.0
1.7
2.4
4.0
2.4
1.8
3.2
6.332
9.009
6.381
9.919
9.191
7.826
17.750
12.002
14.095
16.065
4.0
2.0 / 4.0
5.5
5.5
4.0
2.0 / 4.0
4.0
1.0 / 4.0
1.6
3.5
3.2
3.2
3.7
2.8
4.6
2.8
3.2
2.4
17.750
20.550
31.850
28.390
26.530
16.125
23.770
19.710
18.940
12.002
30.660
16.065
16.184
19.220
16.090
17.890
24.400
25.660
24.430
4.0
2.6
15.159
14.571
*Nacisk maks. na koło przy 30 km/h (kg)
(1)
UWAGA: szerokoĞü całkowita pojazdu powyĪej 3.000 mm
Koła do rozrzutników z szeroką skrzynią - dopłata za parĊ kół zamiast kół 400R22.5
SymZdjĊcia (stroTyp
Profil
bol
ny 25 i 27)
Ferti-CAP
Koła - dopłata za inne niĪ 400R22.5 nalewane
2051
550/60-22.5 (BKT) V Line 167 A8
TL 648
5
2212
560/60R22.5 (BKT) 172 A8
FL 630
11
600/55R26.5 (BKT) 176 A8
FL 630
11
1945 (1)
750/45R26.5 (Alliance) 170 E
TL I 380
7
2018 (1)
650/55R26.5 (Alliance) 167 E
TL 380
7
396 (1)
21.3R24 Radial 12 PR 153 A8
Russ AS
15
400 (1)
710/50R30.5 (Vredestein) 173 D
Flotation TRAC
16
1931 (1)
(1)
Opony 26.5 i 30.5 niedostĊpne do modelu dwuosiowego
Ferti-SPACE
Tak samo do Silo-SPACE i Trans-SPACE patrz str. 106
- 77 -
JakoĞü
nowe
nowe
nowe
nowe
nowe
nowe
nowe
Ø SzerokoĞü
Nacisk na koło
(mm)
przy 40 km/h (kg)
(mm)
1.230
1.260
1.340
1.350
1.360
1.400
1.500
550
555
600
750
645
540
710
5.450
6.300
7.100
6.610 / 8.700
6.000 / 7.900
3.400
8.550
Max. ciĞnie- Cena
PLN
nie (bary)
2.8
4
4
25 / 4
2.5 / 4
2.4
4
3.413
5.411
8.068
13.412
11.032
6.381
17.262
15-11-2013
Przyczepy do bydła BETIMAX malowane, z rampą
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
Rampa z drewna, anypoĞlizgowa ze sprĊĪyną cofającą
Drzwiczki przednie z prawej strony
Drzwi tylne o 2 niezaleĪnych skrzydłach - otwierane na całą szerokoĞü
Mocowania do barierek zewnĊtrznych
✓
2 x 2 mocowania (profile kwadratowe) do przegrody wewnĊtrznej na całej
długoĞci
✓
✓
✓
Podwozie rurowe 180 x 100 mm
Skrzynia skorupowa o gruboĞci 4 mm na wysokoĞci 180 cm, a powyĪej
3 mm
OsłoniĊta sygnalizacja elektryczna pod rampą
Podáoga skrzyni ze stali łezkowej
✓
Przyspawane mocowania wewnĊtrzne do przywiązywania zwierząt po obu
stronach (wysokoĞü: 75 i 115 cm)
StelaĪ do plandeki
✓
✓
2 korki spustowe Ø 2’’ - w tym klucz do odkrĊcania
Blaszane boki profilowane poziomo
✓
Przygotowanie do plandeki
✓
✓
Malowana skrzynia
Dyszel stały przyspawany pod skrzynią
✓
✓
Koła 435/45R19.5 nalewane VP27 (symbol stand. w tabeli poniĪej)
Hamulce hydrauliczne
✓
✓
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Symbol
Model
3105
3106
R5000S
R6000S
Skrzynia (m)
Liczba
zwierząt
DługoĞü
7/8
8/10
5
6
Podłoga
(m2)
SzerokoĞü WysokoĞü
2,23
2,23
2,10
2,10
11,1
13,4
OĞ (osie): (mm)
- rozstaw kół (mm)
- szpilki
ADR 80x2000-8S
ADR 80x2000-8S
Hamulce
(mm)
Koła
(nalewane)
Podpora
postojowa
Cena
PLN
350 x 60
350 x 60
435/45R19.5 Lewar rĊczny 36.790
435/45R19.5 regulowany 41.060
Dopłata za inne koła - cena za parĊ
SymØ Szer. Nacisk maks. na ko- Max. ciĞnienie
ZdjĊTyp
Profil
JakoĞü
bol
(mm) (mm) ło przy 40 km/h (kg)
cia
(w barach)
3524 13.0/65-18 16 PR
AW 702
36
nowe
890 336
2.800
6.7
Stand. 435/45R19.5
VP 27
44 nalewane 911 458
4.500
5.0
2081
445/45R19.5
Kargo
7 nalewane 920 445
4.500
6.5
1957
305/55R22.5
Kargo
7 nalewane 930 300
4.000
7.0
2216
435/50R19.5 GY Marathon 39
nowe
931 435
4.500
8.5
435/50R19.5
33
nowe
940 435
5.000
5.0
NEW 3529 (DOUBLE COIN) RR 905 TL
160 J
2202
17.0/50R19.5
380
7 nalewane 940 435
5.000
5.0
4
7
33
36
39
- 78 -
44
Cena
PLN
- 945
Stand.
1.383
- 210
2.363
Koła zapasowe (1 koło)
J29003081
J29284081
J29269081
J29353080
J29288081
Cena koła zapasowego PLN
1.134
2.142
2.611
1.670
3.185
1.337
J29402080
2.457
1.446
J29306083
2.898
Ocynkowane przyczepy do przewozu bydła, z opuszczanym podwoziem, BETIMAX
15-11-2013
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
Całkowicie ocynkowana
Dyszel resorowany poprzecznie
Koła 435/45R19.5 nalewane VP27 (symbol Stand. w tabeli poniĪej)
OĞ (osie) opuszczana(e) hydraulicznie (dwukier.) (załadunek: 140 mm
- transport: 630 mm)
Podwójny sterowany zawór klapowy do modeli jednoosiowych
Zbiorniki azotu + zawór zabezpieczający przed opadaniem do modeli
dwuosiowych
Hamulce hydrauliczne
Podwozie rurowe 180 x 100 mm do modeli 5 i 6 m oraz 220 x 120 mm do
7,5 i 9 m
Skrzynia skorupowa o gruboĞci 4 mm na wysokoĞci 120 cm, a powyĪej
3 mm (czĊĞü demontowana)
Sygnalizacja elektryczna zabezpieczona
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Podłoga skrzyni z Īywicy 3-składnikowej
2 korki spustowe Ø 2’’ - w tym klucz do odkrĊcania
Blaszane boki profilowane poziomo
Niska podłoga
Drzwiczki przednie z prawej strony
Drzwi tylne o 2 niezaleĪnych skrzydłach - otwierane na całą szerokoĞü
Mocowania do barierek zewnĊtrznych
2 x 2 mocowania (profile kwadratowe) do przegrody wewnĊtrznej na całej
długoĞci
Przyspawane mocowania wewnĊtrzne do przywiązywania zwierząt po
obu stronach (wysokoĞü: 75 i 115 cm)
StelaĪ do plandeki
Przygotowanie do plandeki do przykrywania
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Symbol
Typ
Skrzynia (m)
Liczba
Podłoga
zwierząt DługoĞü SzerokoĞü WysokoĞü
(m2)
4785 RDS 5000
4781 RDS 6000
4783 RDS 7500/2
4784 RDS 9000/2
(1)
7/8
8/10
10/12
12/14
5,0
6,0
7,5
9,0
2,23
2,23
2,23
2,23
2,10
2,10
2,10
2,10
11,1
13,4
16,7
20,0
OĞ (osie): (mm)
- rozstaw (mm)
- szpilki
ADR 90x2066-8S
ADR 90x2066-8S
ADR 2x90x2066-8S
ADR 2x90x2066-8S
Hamulce
(mm)
Koła
nalewane
Podpora
postojowa
Cena
PLN
400 x 80
400 x 80
400 x 80
400 x 80
435/45R19.5
435/45R19.5
435/45R19.5
435/45R19.5
Lewar rĊczny
regulowany
Hydrauliczna (1)
Hydrauliczna (1)
52.330
58.560
79.910
87.500
Lewar hydrauliczny (dwukier.) zasilanie bezpoĞrednie z ciągnika
Opłata dodatkowa za inne koła - cena za parĊ
Symbol
Typ
Profil
13.0/65-18
AW 702
(BKT) 16 PR
435/45R19.5
VP (27)
2081 445/45R19.5
Kargo
1957 305/55R22.5
Kargo
2216 435/50R19.5 GY Marathon
435/50R19.5
(DOUBLE
RR 905 TL
NEW 3529
COIN) 160 J
2202 17.0/50R19.5
380
NEW
3524
4
7
Ø Szer. Nacisk max. na Max. ciĞnie- Cena
(mm) (mm) koło 40 km/h (kg) nie (w barach) PLN
Koła zapaCena koła zapasowe (1 koło)
sowego PLN
ZdjĊcia
JakoĞü
36
nowe
890
398
2.800
6.7
- 945
J29003081
1.134
44
4
4
39
nalewane
nalewane
nalewane
nowe
911
920
930
931
458
445
300
435
4.500
4.500
4.000
4.500
5.0
6.5
70
8.5
stand.
1.383
- 210
2.363
J29284081
J29269081
J29353080
J29288081
2.142
2.611
1.670
3.185
33
nowe
940
435
5.000
5.0
1.337
J29402081
2.363
nalewane 940
435
5.000
5.0
1.446
J29306083
2.898
7
33
36
39
- 79 -
44
15-11-2013
Przyczepy do bydła BETIMAX - opcje wspólne
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie zaczepu
1737 Oczko pociągowe przykrĊcane zamiast spawanego (tylko zaczep niski)
1453 Oczko pociągowe Rockinger (mała płytka) zamiast przykrĊcanego (opcja 1737 konieczna)
4437 Podpora hydrauliczna (dwukier.) zamiast podpory rĊcznej regulowanej do modeli 5 i 6 m
784
105
826
1456 Zaczep wysoki zamiast niskiego (w tym oczko pociągowe Rockinger)
679
4457
Akcesoria do układu jezdnego
073
072
Hamulce pneumatyczne zamiast hydraulicznych do 1-osiowej przyczepy do bydła
Hamulce pneumatyczne zamiast hydraulicznych do 2-osiowej przyczepy do bydła
Hamulce pneumatyczno-hydrauliczne zamiast hamulców pneumatycznych (konieczna opcja 072
1356
lub 073) - na oĞ
Jednoosiowa przyczepa do bydła: rozszerzenie o błotnik (KONIECZNE w niektórych krajach przy
kołach powyĪej 300 mm zaleĪnie od obowiązujących przepisów)
Dwuosiowa przyczepa do bydła: rozszerzenie o błotnik (KONIECZNE w niektórych krajach przy
3286
kołach powyĪej 300 mm zaleĪnie od obowiązujących przepisów)
3285
3.773
4.207
1.379
4436
669
893
WyposaĪenie do oĞwietlenia
ĝwiatła boczne z Īarówkami LED do modeli 5000 i 6000 (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
ĝwiatła boczne z Īarówkami LED do modeli 7500 i 9000 (KONIECZNE do homologacji w niek2443
tórych krajach)
773 ĝwiatła boczne z Īarówkami LED (4 szt.) (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
1960 Reflektor pracy wewnątrz skrzyni
1445 Lampa sygnalizacyjna włączana razem ze Ğwiatłami ciagnika
2442
4445
1.169
1.428
1.568
1.029
546
1912
Akcesoria wewnĊtrzne
4436
4426
2554
4457
1961
1948
2.377
1.033
511
8.148
4.928
504
Przegroda wewnĊtrzna 1-czĊĞciowa (3 pozycje)
Rozszerzenie do przegrody niĪszej (do póĨniejszego dostosowania)
Dodatkowe mocowanie do blokady przegrody wewntrznej (mocowanie regulowane)
Drzwi wewnĊtrzne 1-skrzydłowe na szynach (3 pozycje)
Dodatkowe drzwi wewnĊtrzne bez szyny (opcja 4457 konieczna)
Dodatkowe mocowanie do blokady drzwi wewnĊtrznych (mocowanie regulowane)
4445 DrąĪek zabezpieczający nad wbudowaniem kół - nie zawsze pasuje do przegrody
1.089
Barierki boczne
4421
4443
1912
1637
Zestaw barierek bocznych, składanych 3,10 m
Zestaw barierek bocznych na szynach 4 m do modeli 5000, 6000 i 7500
Zestaw barierek bocznych na szynach 4,5 m do modeli 6000, 7500 i 9000
Zestaw barierek bocznych samonoĞnych na szynach 4,5 m do modeli 7500 i 9000
3.052
4.253
4.603
8.757
1456
1955 + 1958 + 1959
Akcesoria zewnĊtrzne
1958 Skrzynka na narzĊdzia (z przodu - 380 x 450 x 368 mm)
1955 Uchwyt (z przodu) do 4 narzĊdzi, np. miotły i łopaty
1959 Mocowanie do koła zapasowego (z przodu, bez koła zapasowego - patrz str. 78 i 79)
791
301
231
Dopłata za plandekĊ (z mocowaniami do plandeki)
Do przyczep do przewozu bydła sprzedanych przed ukazaniem siĊ tego cennika i niewyposaĪonych w standardzie w przygotowanie do plandeki.
Symbol
Cena PLN
5000
4444
2.394
6000
4429
2.625
7500
4433
3.073
9000
4434
3.563
6000
2549
2.058
7500
2550
2.436
9000
2551
2.839
Dopłata za samą plandekĊ
Symbol
Cena PLN
5000
2548
1.897
- 80 -
1955
15-11-2013
Wywrotki Trans-KTP 9, 11 i 15 T
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Skorupowa skrzynia stoĪkowa
Burty i podłoga 4 mm ze stali HARDOX 450 oprócz 15/45 5 mm
Drzwi ze stali HLE
Rama z profilowanych rur (250 x 100 x 6 mm do 9 i 11 T oraz 300 x 100 x
8 mm do 15 T)
SzerokoĞü ramy 900 mm
Hamulce hydrauliczne (jednokier.)
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
Poprzeczne zawieszenie dyszla z resorami parabolicznymi
Drzwi hydrauliczne (2-kier.) 2-skrzydłowe
Podpora hydrauliczna (dwukier.)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Otwieranie drzwi i podpora na jednym dystrybutorze z zaworem 6-droĪnym
sterowanym rĊcznie
Przechył hydrauliczny
Przegub o podwójnej osi obrotu do siłownika przechyłu
OĞwietlenie ruchome
Podwójne Ğwiatła typu samochodowego (ruchome) (pasują do Īarówek
LED)
Skrzynia przygotowana do ramp załadowczych
Koła 400R22.5 nalewane
ĝrutowanie przed malowaniem
Podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem 100 μ)
Suszenie szybkie (temp. 60°)
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie do Trans-KTP 11/45 i 15/45
✓
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy
całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
Wózek JOSKIN Roll-Over© przykrĊcany z resorami parabolicznymi (długoĞü 1.350 mm) do 11 i 15 T (resory 1 600 mm niedostĊpne)
Symbol
4178
4179
4182
Model
9/45
11/45
15/45
PojemnoĞü
DIN (m3)
5,10
5,10
7,60
ŁadownoĞü
konstrukcyjna (T)
9
11
15
Dł. dolna
4,50
4,50
4,50
Wymiary wewnĊtrzne skrzyni (m)
Dł. górna Szer. przód Szer. tył WysokoĞü
4,60
2,18
2,26
0,50
4,60
2,18
2,26
0,50
4,60
2,18
2,26
0,75
OĞ (osie): (mm) rozstaw (mm) - szpilki
ADR 130x2000-10S
ADR 2x90x1900-8S
ADR 2x100x2000-10S
Hamulce
(mm)
406 x 120
350 x 60
400 x 80
Siłownik
(l)
19
19
27
Cena
PLN
58.100
72.660
86.730
Dodatki
1476
1953
073
072
1356
628
622
1616
1618
171
378
1453
1975
446
570
1444
1851
453
1711
1415
1985
Zderzaki tylne
Zderzaki boczne
Hamulce pneumatycze zamiast hydraulicznych do osi pojedynczej
Hamulce pneumatycze zamiast hydraulicznych do osi podwójnej
Hamulce hydrauliczno - pneumatyczne zamiast pneumatycznych (opcja 073 lub 072 konieczna)
- na oĞ
Ocynkowany spoiler przedni
Osłona z PCV do górnej listwy
Nadstawki aluminiowe 250 mm (z ocynkowanymi kołkami)
Nadstawki aluminiowe 500 mm (z ocynkowanymi kołkami)
Oczko pociągowe obrotowe JOSKIN zamiast stałego (mała płytka)
Oczko pociągowe kuliste JOSKIN zamiast stałego (mała płytka)
Oczko pociągowe Rockinger zamiast stałego (mała płytka)
Oczko pociągowe kuliste Scharmüller zamiast stałego (mała płytka) - UWAGA: kulka zaczepu ciągnika nie wliczona
Pompa hydrauliczna (PR660: 53 l/min przy 1.000 obr:/min, pojemnoĞü 55 l)
Pompa hydrauliczna (PR980: 70 l/min przy 1.000 obr:/min, pojemnoĞü 55 l)
Sterowanie hydrauliczne (jednokier.) opuszczaniem do pompy PR (opcja 570 konieczna)
Sterowanie hydrauliczne opuszczaniem do pompy PR (opcja 570 konieczna)
Tylny uchwyt sprzĊgu bez wejĞcia elektrycznego
Spust zboĪowy (260 x 175 mm)
Rynienka spustowa do spustu zboĪowego (nie pasuje do dwuczĊĞciowych drzwi)
Drzwi tylne jednoczĊĞciowe do Trans-KTP 15/45
970
798
3.773
4.207
1.379
1.971
1.631
5.044
7.599
490
802
105
1.673
3.780
4.554
1.005
2.132
574
1.211
340
- 823
Do oĞwietlenia (wyposaĪenie do oĞwietlenia) i osi skrĊtnych (wyposaĪenie układu jezdnego): patrz str. 89
SymTyp
Profil
bol
Koła - dopłata za parĊ innych niĪ 400R22.5
1951
455/40R22.5
Blok
2086
500/50-17 14 PR (BKT)
TL AW
2200 550/45-22.5 16 PR (BKT)
TL 648
2217
560/45R22.5 (BKT)
FL 630
2045 550/60-22.5 16 PR (BKT)
TL 648
2056 600/55-22.5 16 PR (BKT)
TL 648
2082 560/50R22.5 (Mitas) 161 D TL AR 02
1934 600/55R.225 (Alliance) 162 E TL I 380
2212 560/60R22.5 (BKT) 161 D
FL 630
ZdjĊcia
JakoĞü
3 (str. 90)
1 (str. 79)
5 (str. 107)
11 (str. 107)
5 (str. 107)
5 (str. 107)
10 (str. 107)
7 (str. 107)
11 (str. 107)
nalewane
nowe BP
nowe BP
nowe
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
628 + 1953
628 + 1616
Ø
Szer. Nacisk na koło Max. ciĞnienie Cena
(mm) (mm) przy 40 km/h (kg) (w barach)
PLN
1616 + 1711 + 1476
936
945
1.070
1.076
1.230
1.230
1.248
1.245
1.260
453
500
550
543
550
600
546
600
555
6.500
3.550
4.375
4.875
5.450
5.800
5.735
4.600 / 6.890
6.300
Inne koła: 106 - UWAGA: symbole 1931, 2222, 1947 niedostĊpne do Trans-KTP
- 81 -
4.5
3:5
2.8
4.0
2.8
2.6
4.0
2.0 / 4.0
4.0
2.475
1.645
3.259
4.239
4.235
6.405
5.124
9.216
5.411
15-11-2013
Wywrotki Trans-KTP 17, 22 i 27 T
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Skorupowa skrzynia stoĪkowa
Burty i podłoga 6 mm ze stali HARDOX 450 oprócz 17/50 - 5 mm
Blaszane boki z jednego elementu, spawane na całej długoĞci
Listwa górna wzmocniona
Drzwi tylne hydrauliczne ze stali HARDOX, jednoczĊĞciowe unoszone na
duĪą wysokoĞü
Drabinka przednia ocynkowana
Podwozie z rur profilowanych 300 x 150 x 8 mm do modeli dwuosiowych
i 300 x 150 x 10 mm do Tridem
SzerokoĞü ramy 900 mm
Oczko pociągowe obrotowe przykrĊcane
Poprzeczne zawieszenie dyszla z resorami parabolicznymi
✓
✓
Podpora hydrauliczna (dwukier.) zasilana bezpoĞrednio z ciągnika
Podpora i otwieranie drzwi na jednym dystrybutorze dwukier. z zaworem
6-droĪnym sterowanym rĊcznie
Siłowniki drzwi wbudowane w ramiĊ
Przegub o podwójnej osi obrotu do siłownika przechyłu
OĞwietlenie ruchome
Podwójne Ğwiatła typu samochodowego (pasują do Īarówek LED)
Zderzak tylny hydrauliczny (dwukier.)
Ocynkowane błotniki przykrĊcane do skrzyni
Koła 400R22.5 nalewane
Komponenty Ğrutowane przed malowaniem
Podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem
100 μ)
Suszenie w piecu (60°)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Trans-KTP 27/65 TRM
Trans-KTP 22/50
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie specjalne
Trans-KTP 17/50, 22/50 i 27/55
Trans-KTP 27/65 TRM
✓
✓
✓
✓
✓
Wózek JOSKIN Cross-Over z resorami parabolicznymi 1.600 mm
Stół wózka przykrĊcany do ramy
Hamulce hydrauliczne
Przechył hydrauliczny (jednokier.)
✓
✓
✓
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy
całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
Symbol
Model
4177
17/50 (1)
4189
22/50 (1)
4190
27/55 (1)
4191 27/65TRM (1)
(1)
ŁadownoĞü
konstrukcyjna
17 T
22 T
27 T
27 T
Hydro-Tridem: zawieszenie hydrauliczne (jednokier. + powrót wolny) osie
z podwójnym układem niezaleĪnym (ugiĊcie 25 cm)
2 osie skrĊtne wymuszające (pierwsza i ostatnia oĞ), w tym zabezpieczenie
siłownika ostatniej osi (symbol 1320)
✓
Hamulce pneumatyczne
Przechył przez przemysłową pompĊ hydrauliczną 150 l/min (1.000 obr./
min) ze sterowaniem elektrycznym
Stabilizator przechyłu
✓
PodnoĞnik osi przedniej (dwukier.)
Wymiary wewnĊtrzne skrzyni (m)
PojemnoĞü DługoĞü DługoĞü SzerokoĞü SzeroDIN (m3) dolna
koĞü tył
górna
przód
8,60
5,06
5,28
2,18
2,26
10,90
5,06
5,28
2,18
2,26
11,90
5,54
5,75
2,18
2,26
13,90
6,49
6,70
2,18
2,26
WysokoĞü
75
0,95
0,95
0,95
OĞ (osie): (mm)
- rozstaw (mm)
- szpilki
ADR 2x130x1950-10S
BPW 2x150x1950-10S
BPW 2x150x1950-10S
BPW 3x150x2100-10S
Hamulce Siłow(mm)
nik (l)
406 x 120
410 x 180
410 x 180
410 x 180
26
36
42
70
Cena
PLN
100.210
119.070
136.290
220.500
Dwie pierwsze cyfry oznaczają noĞnoĞü w tonach, a dwie nastĊpne - długoĞü skrzyni.
Koła wskazane do wywrotek KTP 17, 22 i 27 T
SymZdjĊcia
Typ
Profil
JakoĞü
bol
(str. 107)
Koła - dopłata za parĊ innych niĪ 400R22.5
236
24R20.5 (Michelin) 176 F (1)
TL XS
2
nowe BP
396
650/55R26.5 (Alliance) 167 E
TL 380
7
nowe BP
2207
600/55R26.5 (Trelleborg)
Twin Radial
8
nowe BP
2386 650/55R26.5 (Alliance) HD 178 D
TL 380
7
nowe BP
TL 380
7
nowe BP
2215 650/60R26.5 (Alliance) 170 E (2)
2264 600/65R23 (Bandenmarkt) 180 D TP Radial
34
nalewane
2214
650/55R26.5 (Alliance) 167 E
TL 390
14
nowe BP
(1)
(2)
Wymiary (mm)
WysokoĞü SzerokoĞü
1.360
1.360
1.350
1.395
1.450
1.360
1.395
Koła dostĊpne wyłącznie z szarymi felgami
MontaĪ moĪliwy tylko przy 2 osiach stałych (wózek) - niemoĪliwy przy wahaczu i osi skrĊtnej
Inne koła: str. 106 - UWAGA: symbole 1931, 2222, 1947 niedostĊpne do Trans-KTP
- 82 -
600
645
610
666
660
570
660
Nacisk max na
koło przy 40 km/h
Max. ciĞnienie
(w barach)
Cena
PLN
4.45 / 8.195
6.000 / 7.900
7.100
10.020
6000 / 8.700
8.000
5.440 / 8.160
1.8 / 4.0
2.5 / 4.0
4.0
5.0
2.5 / 4.0
4.5
2.0 / 4.0
15.481
11.032
10.731
11.774
12.838
11.760
11.893
15-11-2013
Wywrotki Trans-KTP 17, 22 i 27 T - opcje
Ceny netto w PLN
Opcje do ramy
1954 Wąska rama (700 mm) do Trans-KTP 27/65 TRM z siłownikiem do wywrotu przedniego 76 l
zamiast standardu (konieczna opcja 628) (ogółem 2,55 m z kołami o max. szer. 650 mm)
Dyszel oleopneumatyczny (dwukier.) zamiast dyszla resorowanego (2 zbiorniki azotu - zawies1393 zenie pojazdu pustego i z ładunkiem) - niedostosowany do Hydro-Pendul
1953 Zderzaki boczne (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
051 Oczko pociągowe kuliste JOSKIN zamiast stałego (duĪa płytka)
1505 Oczko pociągowe obrotowe kuliste JOSKIN zamiast obrotowego (duĪa płytka)
2262 Oczko pociągowe kuliste Scharmüller zamiast obrotowego (duĪa płytka) - UWAGA: kulka zaczepu
ciągnika niewliczona
1835 Oczko pociągowe Scharmüller 4 T zamiast 3 T (duĪa płytka) (konieczna opcja 2262) - UWAGA:
kulka zaczepu ciągnika niewliczona
Oczko
kuliste obrotowe Scharmüller zamiast kulistego Scharmüller (duĪa płytka) (konieczna opcja
1337
2262) - UWAGA: kulka zaczepu ciągnika niewliczona
5.674
4.638
798
- 550
455
385
217
2.401
1721
Opcje do układu jezdnego
072
931
1356
138
114
310
1513
1721
2446
2513
1464
074
899
*
NEW 3270
*
NEW 3271
1320
428
*
Hamulce pneumatyczne zamiast hydraulicznych z wózkiem lub z Hydro-Pendul
Hamulce pneumatyczne zamiast hydraulicznych z wahaczem
Hamulce hydrauliczno-pneumatyczne zamiast pneumatycznych (konieczna opcja 931 lub 072 do
modeli 17/50, 22/50 i 27/55) - na oĞ
Hamulce proporcjonalne do ładunku przy wózku z resorami (konieczna opcja 072)
Hamulce proporcjonalne do ładunku do modeli dwuosiowych z Hydro-Pendul (konieczna opcja
072 i 1721) i do modelu trzyosiowego
Resory do wózka 1 820 mm zamiast standardowych (konieczna opcja 074 lub 899) do Trans-KTP
22/50
Wahacz zamiast wózka do modelu 22/50 (do 17/50, opcja 1150 konieczna - patrz str. 104)
Hydro-Pendul: zawieszenie hydrauliczne (dwukier.) osi (z przegubem kulowym) - rozstaw osi 1.600 mm
Wąska rama 700 mm do montaĪu Hydro-Pendul Tandem (konieczna opcja 1721)
Hydro-Pendul TRM: hydrauliczne zawieszenie osi (dwukier.) (z kulą) i wąska rama 700 mm (opcja
1954) z siłownikiem przechyłu przedniego 76 l (konieczna opcja 628)
Automatyczny powrót do poziomu zawieszenia hydraulicznego na podwójnej osi (konieczna opcja
1465) (w tym 1 elektrozawór)
OĞ nadąĪna z 2 amortyzatorami i blokadą hydrauliczną (dwukier.) z wózkiem boggie lub Hydro-Pendul
(nie pasuje do opcji 1513) - UWAGA: oĞ nadąĪna musi byü zablokowana powyĪej 15 km/h
OĞ skrĊtna wymuszająca z uchwytem widełkowym i centralą regulującą z 2 zbiornikami azotu,
zbiornikiem oleju, pompą rĊczną i manometrem
Dopłata za elektroniczny system skrĊtny zamiast systemu skrĊtnego wymuszającego do Tandem
Dopłata za elektroniczny system skrĊtny zamiast systemu skrĊtnego wymuszającego do Tridem
Osłona siłownika osi wymuszającej (standard do ostatniej osi modelu 27/65)
Błotniki termoplastyczne
4.207
2.814
1.379
1.796
2.401
6.237
3.157
10.609
3.637
24.330
5.866
9.090
622 + 628
15.229
19.990
25.450
903
2.104
Dopłata za sterowanie elektroniczne systemem skrĊtnym zamiast systemu skrĊtnego wymuszającego z dopasowaną osią (osiami), zestaw
do regulacji elektrohydraulicznej (czujniki, licznik, odpowiedni blok hydrauliczny i skrzynka kontroli systemu w kabinie) (konieczne osie BPW
i system skrĊtny wymuszający)
WyposaĪenie skrzyni
628
1.971
622
Spoiler przedni ocynkowany
Osłona listwy górnej z PCV do skrzyni 4000 - 6000 (nie pasuje do spawanych nadstawek) (wyłącznie 2 boczne) - modele 17/50 - 27/55
Osłona listwy górnej z PCV do skrzyni 6001 - 8000 (nie pasuje do spawanych nadstawek) (wy1821 łącznie 2 boczne) - modelu 27/65
3283 Osłona z PVC do tylnych drzwi
1783 Drzwi HARDOX dwuczĊĞciowe (4 mm HLE + 4 mm HARDOX) ze spustem zboĪowym 400 x 400 mm
930 Spust zboĪowy 500 x 300 mm do klapy jednoczĊĞciowej do Trans-KTP 17/50 i 500 x 500 mm do
Trans-KTP 22/50, 27/55 i 27/65
844 Inne kolory niĪ zielony lub Īółty (farba tej samej jakoĞci) - za kolor
1.631
1783
2.296
644
4.995
1.117
2.251
Nadstawki
1723
Nadstawki przyspawane (1) + (3)
150 mm
250 mm
17/50
22/50
27/55
27/65
Symbol
/
1723
1723
1773
Cena PLN
/
7.417
7.417
10.129
Symbol
/
1772
1772
/
Cena PLN
/
9.881
9.881
/
Nadstawki nakładane z aluminium (2)
250 mm
500 mm
Symbol
1631
1617
1600
1602
Cena PLN
5.191
5.194
5.310
5.583
Symbol
1632
1619
1606
1608
Cena PLN
7.865
7.865
8.120
8.617
(1)
W tym spoiler przedni ocynkowany
Uwaga: dostawa w zestawie do montaĪu ze wzglĊdu na wysokoĞü podczas transportu - montaĪ własny
(3)
Wyłącznie do drzwi jednoczĊĞciowych
(2)
Akcesoria do systemu przechyłu
1466 Stabilizator przechyłu do Hydro-Pendul (konieczna opcja 1721) - standard do 27/65
2.849
hydrauliczna przemysłowa 150 l/min z elektrycznym sterownikiem przechyłu i opuszczania 12.569
635 Pompa
(1.000 obr/min) do modelu - standard do modelu 27/65
1748 Siłownik do przedniego przechyłu 36 l zamiast standardu do 22/50 (konieczna opcja 628)
5.992
1798 Siłownik do przedniego przechyłu 49 l zamiast standardu do 27/55 (konieczna opcja 628)
5.621
1799 Siłownik do przedniego przechyłu 76 l zamiast standardu do 27/65 (konieczna opcja 628)
4.725
Scentralizowane smarowanie w Trans-KTP: str. 41 - Akcesoria oĞwietlenia: str. 98 - Osie do Trans-KTP 17/50:
str. 104 - Plandeki i przykrycia: str. 105
- 83 -
1748
15-11-2013
Notatki
Ceny netto w PLN
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
- 84 -
NEW
15-11-2013
Platformy do przewozu sprzĊtu WAGO-LOADER
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wykonanie ze specjalnej stali
Automatyczne ciĊcie i spawanie
Poprzeczki podłogi i rama wzmocnione
Podłoga drewniana (gruboĞü: 40 mm) bez krawĊdzi lub z blachy ryflowanej
3/5 z krawĊdziami
ZakoĔczenie podłogi najazdami o dł. 1 m z zabezpieczeniem antypoĞlizgowym
2 najazdy składane hydraulicznie (1 dwukier.) (profil 140 mm do modelu
D08 i 180 mm do innych modeli)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
2 podpory tylne do załadunku (stabilizujące) składane mechanicznie
Podpora rĊczna odchylana do modelu D08 i hydrauliczna do pozostałych
modeli (jednokier.)
Hamulce hydrauliczne
Wbudowane oĞwietlenie
Komponenty Ğrutowane i fosforanowane przed malowaniem
Podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem
100 μ)
Szare felgi
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Modele ciągniĊte
WyposaĪenie dodatkowe
✓
✓
Dyszel stały wzmocniony
Zawieszenie typu tandem dwóch osi tylnych
Symbol
Model
(1)
3310 ST8000D08
3311 ST8000D12
3312 ST10000D12
Wymiary
platformy (m)
DługoĞü
8
8
10
ŁadownoĞü
Szero- konstrukcyjna (T)
koĞü
2,40
8
2,40
12
2,40
12
OĞ (osie): (mm)
- rozstaw (mm)
- Ğruby
Hamulce
(mm)
Monroc 2x70x1950-6S 4 x 300 x 60
ADR 2x90x1950-8S
4 x 300 x 60
ADR 2x90x1950-8S
4 x 350 x 60
Koła
11.5/80x15.3
15.0/55-17
15.0/55-17
Wymiary
wewnĊtrzne (m)
Ø min / SzerokoĞü
max
min / max
840 / 930
440
890 / 930
440
890 / 930
440
Zawieszenie
osi (jednej
lub kilku)
Cena
PLN
TAK
TAK
TAK
47.180
62.230
65.240
Modele ciągniĊte
WyposaĪenie dodatkowe
✓
✓
OĞ przednia na obrotnicy
Obie osie tylne stałe
Symbol
3313
Model
(1)
Wymiary
platformy (m)
ŁadownoĞü
Dłu- Szero- konstrukcyjna (T)
goĞü koĞü
TR8000D13
8
2,40
13
3314 TR10000T15
3315 TR12000T20
10
12
2,40
2,40
15
20
(1)
OĞ (osie):
(mm) - rozstaw
(mm) - Ğruby
Hamulce
(mm)
Koła
Wymiary
wewnĊtrzne (m)
Ø min /
max
1 Oĝ TYLNA
2 x ADR 90x1950-8S 4 x 350 x 60 385/65R22.5 930 / 1.090
2 OSIE TYLNE
3 x ADR 80x1950-8S 4 x 350 x 60 385/65R22.5 930 / 1.090
3 x ADR 100x1950-8S 6 x 400 x 80 385/65R22.5 930 / 1.090
SzerokoĞü max
440
440
440
Zawieszenie
osi (jednej
lub kilku)
Cena
PLN
NIE
63.630
Przednie + tylne 69.060
Przednie + tylne 87.290
dwie pierwsze litery oznaczają typ przyczepy (ST: Naczepa - TR: Przyczepa), cztery lub piĊü kolejnych cyfr oznacza długoĞü platformy (w cm), kolejna litera oznacza
liczbĊ osi (S = 1, D = 2, T = 3), natomiast dwie ostatnie cyfry oznaczają dopuszczalną ładownoĞü konstrukcyjną (w tonach).
Opcje specjalne
Urządzenia do załadunku
3316 Podłoga o szer. 2,50 m
3317 Wzmocniona rama
3318 2 podpory do załadunku tylne składane hydraulicznie zamiast mechanicznie (1 dwukier.)
3.644
2.251
4.071
PierĞcienie mocujące
Model
Symbol
Cena PLN
8000
10000
12000
3319
858
3320
1.082
3321
1.288
- 85 -
NEW
15-11-2013
Platformy transportowe WAGO
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wykonanie ze specjalnej stali
Automatyczne ciĊcie i spawanie
Podłoga z blachy ryflowanej
Podłoga z krawĊdzią boczną o szer. 4 cm
Drabinki zagiĊte z opcją demontaĪu
Dwa napinacze do pasów z tyłu
Zaczep tylny stały
Dyszel stały wzmocniony
✓
Hamulce hydrauliczne na wszystkich osiach
Wbudowane oĞwietlenie
Podstawa do lampy sygnal. z okablowaniem
Komponenty Ğrutowane i fosforanowane przed malowaniem
Podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem
100 μ)
Szare felgi
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie dodatkowe do modeli jednoosiowych typu S
WyposaĪenie dodatkowe do modeli dwuosiowych typu D
✓
✓
Podpora rĊczna regulowana i odchylana
Wymiary wewnĊtrzne (m) ŁadownoĞü
konstrukDługoĞü
SzerokoĞü
cyjna (T)
Symbol
Model (1)
3306
3307
ST6000S07
ST8000S08
6
8
2,40
2,40
7
8
3308 ST10000D12
10
2,40
12
(1)
Podpora hydrauliczna odchylana (jednokier.)
OĞ (osie): (mm)
- rozstaw
(mm) - Ğruby
Hamulce
(mm)
POJEDYNCZA OĝTYLNA
Monroc 70x1950-6S 2 x 300 x 60
ADR 80x1950-8S 2 x 350 x 60
PODWÓJNA Oĝ TYLNA
2x ADR 90x1950-8S 4 x 350 x 60
Wymiary wewnĊtrzne (m)
Cena
PLN
Koła
Ø min /
max
SzerokoĞü
max
11.5/80x15.3
15.0/55-17
840 / 930
890 / 930
350
350
22.470
29.370
15.0/55-17
890 / 930
440
49.280
dwie pierwsze litery oznaczają typ przyczepy (ST: Naczepa - TR: Przyczepa), cztery lub piĊü kolejnych cyfr oznacza długoĞü platformy (w cm), kolejna litera oznacza
liczbĊ osi (S = 1, D = 2, T = 3), natomiast dwie ostatnie cyfry oznaczają dopuszczalną ładownoĞü konstrukcyjną (w tonach).
- 86 -
NEW
15-11-2013
Platformy transportowe WAGO (ciągniĊte)
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
Wykonanie ze specjalnej stali
Automatyczne ciĊcie i spawanie
Podłoga z blachy ryflowanej
✓
✓
Zawieszenie typu tandem osi przedniej i tylnej do wszystkich modeli z
wyjątkiem D08 i D13 (oĞ tylna bez zawieszenia)
Wbudowane oĞwietlenie
✓
✓
✓
Podłoga z krawĊdzią boczną o szer. 4 cm
Drabinki zagiĊte z opcją demontaĪu
Dwa napinacze do pasów z tyłu
✓
✓
✓
Podstawa do lampy sygnal. z okablowaniem
Komponenty Ğrutowane i fosforanowane przed malowaniem
Podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem
✓
✓
Resor utrzymujący dyszel w górze
Hamulce hydrauliczne na wszystkich osiach do wszystkich modeli z wyjątkiem 10000T15 i 12000T15 (oĞ przednia bez hamulców)
✓
100 μ)
Szare felgi
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie dodatkowe do modeli dwuosiowych typu 8000D
✓
✓
Symbol
Model (1)
ŁadownoĞü
konsSzero- trukcyjkoĞü
na (T)
Wymiary
platformy (m)
DługoĞü
3298 TR8000D08
3299 TR8000D13
3300 TR8000D15
3301 TR10000D15
8
8
8
10
2,40
2,40
2,40
2,40
8
13
15
15
3302
3303
3304
3305
10
10
12
12
2,40
2,40
2,40
2,40
15
20
15
20
(1)
TR10000T15
TR10000T20
TR12000T15
TR12000T20
OĞ (osie): (mm)
- rozstaw (mm)
- Ğruby
Zaczep tylny stały
Układ hamulcowy osi przedniej
Hamulce
(mm)
Koła
1 Oĝ PRZEDNIA / 1 Oĝ TYLNA
ADR 60/70x1950-6S 4 x 300 x 60 11.5/80 x 15.3
ADR 2x90x1950-8S 4 x 350 x 60 385/65R22.5
ADR 2x100x1950-8S 4 x 400 x 80 385/65R22.5
ADR 2x100x1950-8S 4 x 400 x 80 385/65R22.5
1 Oĝ PRZEDNIA / 2 OSIE TYLNE
ADR 3x80x1950-8S 4 x 350 x 60 385/65R22.5
ADR 3x100x1950-8S 6 x 400 x 80 385/65R22.5
ADR 3x80x1950-8S 4 x 350 x 60 385/65R22.5
ADR 3x100x1950-8S 6 x 400 x 80 385/65R22.5
Wymiary
wewnĊtrzne (m)
Zawieszenie
osi (jednej
lub kilku)
Cena
PLN
Ø min /
max
SzerokoĞü max
840 / 930
930 / 1.090
930 / 1.090
930 / 1.090
405
438
438
438
Przednie
Przednie
Przednie + tylne
Przednie + tylne
28.670
39.830
44.210
48.440
890 / 1.090
930 / 1.090
930 / 1.090
930 / 1.090
438
438
438
438
Przednie + tylne
Przednie + tylne
Przednie + tylne
Przednie + tylne
53.730
68.430
56.670
72.000
dwie pierwsze litery oznaczają typ przyczepy (ST: Naczepa - TR: Przyczepa), cztery lub piĊü kolejnych cyfr oznacza długoĞü platformy (w cm), kolejna litera oznacza
liczbĊ osi (S = 1, D = 2, T = 3), natomiast dwie ostatnie cyfry oznaczają dopuszczalną ładownoĞü konstrukcyjną (w tonach).
Dodatki
3347 OĞ przednia hamowana
3.000
- 87 -
NEW
15-11-2013
Platformy transportowe: opcje wspólne
Ceny netto w PLN
Urządzenia do załadunku
3322
3348
3323
3324
3349
- 931
0
1.785
392
0
Upust za dostawĊ platformy bez drabinek
Nadstawki proste zamiast zagiĊtych
Para nadstawek z zagiĊtymi burtami
Dodatkowy napinacz do pasów - za napinacz
Podłoga z gładkiej blachy zamiast ryflowanej
Upust za dostawĊ platformy bez podłogi
Model
Symbol
Cena PLN
6000
3325
- 1.428
7000
3326
- 1.663
8000
3327
- 1.946
10000
3328
- 2.520
12000
3329
- 3.091
Hamulce
073
072
3361
1703
1704
1356
Hamulce pneumatyczne zamiast hydraulicznych do modeli jednoosiowych
Hamulce pneumatyczne zamiast hydraulicznych do modeli dwuosiowych
Hamulce pneumatyczne zamiast hamulców hydraulicznych do modeli trójosiowych (konieczny
hamulec na 3 osiach)
Hamulce pneumatyczne jednoobwodowe zamiast hydraulicznych do osi pojedynczej (tylko do
niektórych krajów)
Hamulce pneumatyczne jednoobwodowe zamiast hydraulicznych do osi podwójnej (tylko do
niektórych krajów)
Hamulce hydrauliczne i pneumatyczne zamiast pneumatycznych (konieczna opcja 073 lub 072)
- cena za oĞ
3.773
4.207
4.641
1.957
2.240
1.379
Urządzenia do zaczepu
3330 Hak tylny stały (standard w platformach 8000S i w modelach ciągniĊtych)
3331 Gniazdo hydrauliczne tylne
644
445
RóĪne
3332 Skrzynka polietylenowa 600 x 480 x 400 mm
1.449
WyposaĪenie do oĞwietlenia
1526
1445
936
932
773
1448
ĝwiatła boczne (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
Lampa sygnal. połączona ze Ğwiatłami ciągnika
Lampa sygnalizacyjna
Tylne reflektory pracy wbudowane w ramĊ (ze skrzynką sterującą w kabinie)
ĝwiatła obrysowe (4 sztuki) (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
ĝwiatła obrysowe i boczne (4 sztuki) (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
- 88 -
1.155
546
648
1.005
1.568
2.569
NEW
Platformy transportowe: koła
15-11-2013
Ceny netto w PLN
Dopłata za inne koła
SymNacisk maksymalny na koło przy
Ø
Cena
ZdjĊSzerokoĞü Max. ciĞnieTyp
Profil
JakoĞü
bol
30 km/h* lub przy 40 km/h (kg)
(mm)
PLN
cie
(mm)
nie (bary)
Koła - dopłata za parĊ kół inną niĪ 11.5/80-15.3 (6 Ğrub)
11.5/80x15.3 (BKT) 14 PR
2.430
AW 702
1
nowe
844
297
6.5
Standard
356
11.5/80x15.3 (BKT) 16 PR
3.075*
TT AW
1
nowe
856
287
7.4
179
3334
12.5/80x15.3 (BKT) 14 PR
2.650
AW 702
1
nowe
885
312
5.8
620
3335
13/65x18 (BKT) 16 PR
3.020
AW 702
1
nowe
890
336
6.7
1.225
3336
400/60x15.5 (BKT) 14 PR
2.900
TR 882
31
nowe
875
400
3.5
735
3337 340/65R18 (Michelin) 149 A8
3.250
TL XP 27
44
nowe
891
343
5.0
3.735
3338 340/65R18 (Alliance) 148 A8
3.150
571
5
nowe
892
340
5.0
2.814
270
13.0/75-16 10 PR
2.595
TL AW
1
nowe
900
336
4.1
1.120
3339
295/60R22.5 (ABR)
3.550
CZY TAT
33 nalewane 930
302
9.0
1.320
Koła - dopłata za parĊ kół inną niĪ 14.0/65x16 (8 Ğrub)
15.0/55-17 14 PR (BKT)
3.075
TT AW
36
nowe
850
381
4.9
Standard
3570
19.0/45-17 14 PR (BKT)
2.700
TT AW
36
nowe
866
491
4.7
383
3571 19.0/45-17 14 PR (Vredestein)
3.000
Flotation+
37
nowe
866
491
3.2
563
3340
385/65R22.5 160 F
5.400
ZA TL
38 nalewane 1.080
385
5.5
725
Koła - dopłata za parĊ kół inną niĪ 385/65R22.5 (8 Ğrub)
3341
11.5/80-15.3 (BKT) 14 PR
2.430
AW 702
1
nowe
856
286
7.4
- 854
3343
13.0/65-18 (BKT) 16 PR
3.020
AW 702
1
nowe
890
336
4.9
- 95
2455
445/45R19.5 (Linglong)
5.000
Linglong
39
nowe
895
446
9.6
2.006
2.415
3344 340/65R18 (Michelin) 137 A8
3.250
TL XP 27
44
nowe
896
334
7.0
2456
435/50R19.5
4.500
XP 27 RIB
44 nalewane 930
435
5.0
1.785
1950
455/40R22.5
6.500
RIB
39 nalewane 936
453
4.5
2.352
1951
455/40R22.5
6.500
Blok
4
nalewane 936
453
4.5
2.475
3529
435/50R19.5 (Double Coin)
5.000
RR 905
33
nowe
940
435
5.0
1.337
282
500/50R17 146 D Nokian
4.140
TL AW
1
nowe
940
500
4.1
4.680
2068
500/50-17 10 PR BKT
3.250
TL AW
1
nowe
945
500
3.5
1.568
2069
500/50-17 14 PR BKT
3.875
TL AW
1
nowe
945
500
4.9
1.841
3345 500/50-17 (Vredestein) 149 A8
4.080
Flotation+
37
nowe
950
494
4.0
1.985
3346
500/50-17 (Alliance) 146 D
4.080
381
6
nowe
950
494
4.0
2.569
3501
560/45R22.5 (BKT)
5.150
FL 693
43
nowe
1.076
543
4.0
5.670
385/65R22.5 160 F
5.400
ZA TL
38 nalewane 1.080
385
5.5
Standard
2453
385/65R22.5
5.400
Agrocart TL 41 nalewane 1.080
385
5.5
179
2454
385/65R22.5
5.400
Y1 TL
42 nalewane 1.080
385
5.5
179
- 89 -
15-11-2013
Wywrotki o zwartej budowie Trans-EX
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Produkcja seryjna ze stali specjalnej
CiĊcie i spawanie całkowicie zautomatyzowane
Dno skrzyni o gruboĞci 4 mm
Burty całkowicie demontowane z profili zamkniĊtych 4 mm
Jeden siłownik hamujący na oĞ (w modelu 7 T dwa siłowniki hamujące na
osi pojedynczej)
Dyszel stały regulowany (w modelu 7 T: dyszel resorowany)
Podpora na kole
OĞwietlenie wbudowane
Przechył hydrauliczny
Drzwi tylne jednoczĊĞciowe uchylane do góry (wysokoĞü: 600 mm)
ĝrutowanie przed malowaniem
Podkład Ester Epoxy (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem 100 μ)
Suszenie szybkie (temp. 60°)
Hydrauliczny układ hamulcowy
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Wymiary (mm) (1)
Sym- MoWysokoĞü (2) ŁadownoĞükonsCiĊĪar
OĞ (osie): (mm) Koła
bol
del Dług. Szerok. Wysok. platformy (mm)
trukcyjna (kg)
własny (kg) rozstaw (mm) - szpilki
4130 3 T 2.860 1.690
400
922
3.000
900
ADR 70x1500-6S
10.0/75-15.3 14 PR
4103 4 T 3.380 1.690
400
1.020
4.000
1.000
ADR 70x1500-6S
11.5/80-15.3 10 PR
4104 5 T 3.900 1.690
400
1.097
5.000
1.140
ADR 70x1500-6S
13.0/75-16 10 PR
4131 7 T 4.160 1.990
400
1.195
7.000
1.750
ADR 90x1600-8S
400R22.5
(1)
Hamulce
300 x 60
300 x 60
300 x 60
350 x 90
Cena
PLN
16.475
18.130
21.420
32.170
Wymiary wewnĊtrzne skrzyni - (2) WysokoĞc z kołami standardowymi (wsporniki osi regulowane)
Dodatki
435
1409
439
423
1737
435 + 1409 + 437
Drzwi tylne 2-skrzydłowe (wysokoĞü 800 mm)
Drzwi uchylne 2-skrzydłowe (opcja 435 konieczna)
Przechył 3-stronny (Tribenne) (Ø kół maksimum 945 mm)
Przechył przez pompĊ i wałek
Oczko pociągowe przykrĊcane zamiast spawanego (tylko przy 7 T)
Oczko pociągowe Rockinger (mała płytka) zamiast przykrĊcanego (opcja 1737 konieczna) (tylko
przy 7 T)
Spust zboĪowy (260 x 200 mm) z rynienką spustową
Skrzynka na narzĊdzia 1.500 x 400 x 270 mm
Tylne przedłuĪenie platformy o 80 cm (szerokoĞü 2,4 m) do ładowania balot na Trans-EX 3 - 5 T
(wymiary skrzyni siĊ nie zmieniają)
Poszerzenie platformy o 60 cm (uzyskana szerokoĞü: 2,4 m) do ładowania balot na Trans-EX 3 - 5 T
(wymiary skrzyni siĊ nie zmieniają)
Drabinka przednia i tylna (szerokoĞü: 2,2 m - wysokoĞü: 1,96 m)
Napinacz liny
Kolor inny niĪ zielony lub Īółty (farba tej samej jakoĞci) - za kolor
Oznakowanie odblaskowe samoprzylepne na tylne drzwi (czerwono - białe)
1453
437
438
1332
1333
1334
1335
844
1375
1.810
1.271
4.792
2.923
784
105
1.148
2.265
1.407
1.582
3.133
186
2.251
1.568
Opłata dodatkowa za nadstawki
200 mm
400 mm
Symbol
3T
1355
1.260
1331
2.636
Symbol
Cena PLN
Symbol
Cena PLN
Typ
Profil
ZdjĊcia
4T
425
1.390
430
2.832
JakoĞü
5T
426
1.540
431
2.975
Ø
Szer.
(mm) (mm)
7T
442
1.656
443
3.042
Nacisk na koło Max. ciĞprzy 30 lub
nienie (w
*40 km/h (kg)
barach)
439
1332 + 1334
Cena
PLN
Opony - dopłata za parĊ kół inną niĪ 10.0/75-15.3 14 PR
893
10.0/75-15.3 14 PR
11.5/80-15.3 10 PR
TT AW
TL AW
1
1
nowe
nowe
760
858
274
292
2.240
2.300
7.5
4.6
stand.
445
856
900
287
336
3.075
2.595
7.4
4.1
179
1.120
391
391
491
355
390
2.575
3.075
2.880
5.500
5.400
3.6
4.9
2.8
3.25
5.5
- 357
- 161
546
1.278
235
458
453
453
500
500
500
* 4.500
6.500
6.500
4.140
3.250
3.875
5.0
4.5
4.5
4.1
3.5
4.9
2.107
2.352
2.475
4.680
1.568
1.841
Opony - dopłata za parĊ kół inną niĪ 11.5/80-15.3 10 PR
356
270
11.5/80-15.3 16 PR
13.0/75-16 10 PR
TT AW
TL AW
1
1
nowe
nowe
Opony - dopłata za parĊ kół inną niĪ 13.0/75-16 10 PR
261
687
895
260
1903
15.0/55-17 10 PR
15.0/55-17 14 PR
19.0/45-17 14 PR
40-14.5-19
400R22.5 160 F (1)
TL AW
1
nowe
850
TL AW
1
nowe
850
TL AW
1
nowe
866
TT RIB
2
nalew. 995
TL Flotagrip 1 (str. 91) cover 1.080
Opony - dopłata za parĊ kół inną niĪ 400R22.5 nalewane
717
435/45R19.5
1950
455/40R22.5
1951
455/40R22.5
282 500/50R17 146 D Nokian
2068 500/50-17 10 PR BKT
2069 500/50-17 14 PR BKT
(1)
VP 27
RIB
Blok
TL AW
TL AW
TL AW
3
2 (str. 79)
3 (str. 79)
1
1
1
nalew.
nalew.
nalew.
nowe
nowe
nowe
911
936
936
940
945
945
Nie pasuje do modeli 3 - 5 T (za duĪa Ğrednica)
- 90 -
1
2
3
Wywrotki ciągniĊte z trójstronnym wywrotem Delta-CAP
15-11-2013
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie
✓
✓
Przechył 3-stronny: boczny lewy i prawy oraz tylny
Przechył hydrauliczny
✓
✓
Błotniki termoplastyczne
Zderzak tylny
✓
✓
✓
✓
✓
Poprzeczne zawieszenie dyszla z resorami parabolicznymi
Podpora rĊczna regulowana do modeli 7 i 8 T oraz hydraulika (dwukier.)
✓
✓
Produkcja seryjna ze stali specjalnej
Automatyczne ciĊcie i spawanie
Ocynkowana rama z profilowanych rur (250 x 100 x 6 mm do modeli 7 i
8 T - 300 x 100 x 6 mm do modeli 10 i 12 T - 300 x 100 x 8 mm do 14 T)
Burty demontowane z profili zamkniĊtych
Przygotowanie do plandeki i balkonu
✓
✓
✓
Podłoga skrzyni ze stali specjalnej o gruboĞci 4 mm
Uszczelka na całym obwodzie skrzyni
Spust zboĪowy Ğrodkowy
✓
Zaczep tylny stały do modeli 7 T z kompletem gniazd do oĞwietlenia, hamulców i wywrotu drugiej przyczepy
Zaczep tylny obrotowy do modeli 8 - 14 T z kompletem gniazd do oĞwietlenia, hamulców i wywrotu drugiej przyczepy
✓
✓
do innych modeli
Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe
Kliny i hamulec postojowy
Pełne oĞwietlenie
Z przodu ocynkowana drabinka
ĝrutowanie przed malowaniem
Podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem
100 μ)
Suszenie szybkie (temp. 60 °C)
✓
Koła 400R22.5 nalewane
✓
✓
✓
✓
✓
✓
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Modele 4020/8SR100
Inne modele
✓
✓
WewnĊtrzna szerokoĞü skrzyni: 2.050 mm
WewnĊtrzna szerokoĞü skrzyni: 2.420 mm
WyposaĪenie do modeli DR
✓
✓
Wózek JOSKIN Roll-Over z przykrĊcanym stołem
Resory paraboliczne 1.350 mm
Symbol
Model (1)
PojemnoĞü skrzyni (m3)
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4020/8SR100
4525/11SR100
5025/12SR100
5025/15SR120
5025/12DR100
5025/15DR120
5525/13DR100
5525/16DR120
6025/15DR100
6025/17DR120
8,20
10,89
12,10
14,52
12,10
14,52
13,31
15,97
14,52
17,42
(1)
Wymiary wewnĊtrzne skrzyni (m) ŁadownoĞü
konstrukcyjna (T)
DługoĞü SzerokoĞü WysokoĞü
4,00
4,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,50
5,50
6,00
6,00
2,05
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
0,50 + 0,50
0,50 + 0,50
0,50 + 0,50
0,60 + 0,60
0,50 + 0,50
0,60 + 0,60
0,50 + 0,50
0,60 + 0,60
0,50 + 0,50
0,60 + 0,60
7
8
10
10
10
10
12
12
14
14
WysokoĞü
OĞ: (mm) - rozstaw Hamulce
(mm)
platfor(mm) - szpilki
my (m)
1,06
ADR 100x2000-10S
400 x 80
1,10
ADR 100x2000-10S
400 x 80
1,33
ADR 130x2000-10S 406 x 120
1,33
ADR 130x2000-10S 406 x 120
1,33
ADR 2x90x1900-8S
350 x 60
1,33
ADR 2x90x1900-8S
350 x 60
1,33
ADR 2x90x1900-8S
350 x 60
1,33
ADR 2x90x1900-8S
350 x 60
1,36
ADR 2x100x2000-10S 400 x 80
1,36
ADR 2x100x2000-10S 400 x 80
4 pierwsze liczby oznaczają Ğrednią długoĞü, 2 kolejne pojemnoĞü DIN, a 3 ostatnie wysokoĞü skrzyni
2558
Opcje wspólne do skrzyni 94
Układ jezdny - hamulce - oĞwietlenie: str. 98 - 99
Koła (podobnie jak Trans-CAP): strona 106
- 91 -
PojemnoĞü
siłownika (l)
9
14
20
20
20
20
27
27
36
36
Cena
PLN
49.300
56.140
59.390
62.450
68.770
70.490
71.860
73.910
76.480
78.370
15-11-2013
Przyczepy z wywrotem trójstronnym Tetra-CAP
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
Przechył 3-stronny: boczny lewy / prawy (max. 45°) i tylny (max. 50°)
Przechył hydrauliczny
Produkcja seryjna, ze stali HLE 420
✓
✓
Automatyczne ciĊcie i spawanie
Burty całkowicie demontowane z profili zamkniĊtych - gruboĞü blachy:
- wysokoĞü 500 mm (2 mm)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
- wysokoĞü 600 mm (2 mm blacha górna i 2,5 mm blacha dolna)
- wysokoĞü 800 mm (2,5 mm)
Przygotowanie do plandeki i balkonu
Podłoga skrzyni ze stali specjalnej o gruboĞci 4 mm
Uszczelka na całym obwodzie skrzyni
Spust zboĪowy Ğrodkowy
Zaczep tylny stały do modeli 6 T z kompletem gniazd do oĞwietlenia,
hamulców i przechyłu drugiej przyczepy
✓
Zaczep tylny obrotowy do modeli 8 - 14 T z kompletem gniazd do oĞ
wietlenia, hamulców i przechyłu drugiej przyczepy
Tylny zderzak
✓
✓
✓
✓
Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe
Kliny i hamulec postojowy
Błotnik tylny
SprĊĪyna utrzymująca dyszel w górze
✓
✓
✓
✓
Pełne oĞwietlenie
Z przodu ocynkowana drabinka
ĝrutowanie przed malowaniem
Podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem
100 μ)
✓
✓
Suszenie szybkie (temp. 60 °C)
Ocynkowana rama
WyposaĪenie
Model 4020/8DR100
Inne modele
✓
✓
WewnĊtrzna szerokoĞü skrzyni: 2.050 mm
Symbol
Model (1)
WysoŁadowPojemWymiary skrzyni (m)
koĞü
noĞü
noĞü
skrzy- Dłu- Szero- WysokoĞü platfor- konstrukmy (m) cyjna (T)
ni (m3) goĞü koĞü
WewnĊtrzna szerokoĞü skrzyni: 2.420 mm
OĞ: (mm)
- rozstaw (mm)
- szpilki
Hamulce
(mm)
PojemnoĞü
siłownika (l)
Cena
PLN
Koła
MODELE DR100 I DR120
10.0/75-15.3 14 PR
8,20
4,00
2,05 0,50 + 0,50
1,06
6
ADR 2x80x1750-6S 300 x 60
9
14.0/65-16 14 PR
10,89 4,50
2,42 0,50 + 0,50
1,10
8
ADR 2x80x1750-6S 300 x 60
14
12,10 5,00
2,42 0,50 + 0,50
1,33
10
ADR 2x90x1850-8S 350 x 60
20
385/65R22.5
14,52 5,00
2,42 0,60 + 0,60
1,33
10
ADR 2x90x1850-8S 350 x 60
20
385/65R22.5
13,31 5,50
2,42 0,50 + 0,50
1,33
12
ADR 2x90x1900-8S 400 x 80
27
385/65R22.5
15,97 5,50
2,42 0,60 + 0,60
1,33
12
ADR 2x90x1900-8S 400 x 80
27
385/65R22.5
14,52 6,00
2,42 0,50 + 0,50
1,36
14
ADR 2x130x1950-10S 406 x 120
36
385/65R22.5
17,42 6,00
2,42 0,60 + 0,60
1,36
14
ADR 2x130x1950-10S 406 x 120
36
385/65R22.5
MODEL DR140 (skrzynia, podłoga skrzyni i układ jezdny dostosowany do zwiĊkszenia ładownoĞci)
3362 5025/17DR140 16,94 5,00
2,42 0,80 + 0,60
1,33
14
ADR 2x130x1950-10S 406 x 120
36
385/65R22.5
4651
4652
4653
4656
4654
4657
4655
4658
(1)
4020/8DR100
4525/11DR100
5025/12DR100
5025/15DR120
5525/13DR100
5525/16DR120
6025/15DR100
6025/17DR120
4 pierwsze liczby oznaczają Ğrednią długoĞü, 2 kolejne pojemnoĞü DIN, a 3 ostatnie wysokoĞü skrzyni
Opcje specjalne do Tetra-CAP
2448
2448 Wciągarka do koła zapasowego
NEW 3399 Skrzynia 160 cm (80 + 80) zamiast 140 cm do Tetra-CAP 5025/17R140
Opcje wspólne: strona 94
Koła: strona 95
- 92 -
1.271
1.785
40.510
54.050
57.210
61.800
64.630
67.010
70.490
75.080
79.980
15-11-2013
Wywrotki rolnicze Tetra-SPACE
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Przechył 3-stronny: boczny lewy i prawy oraz tylny
Przechył hydrauliczny
Produkcja seryjna ze stali HLE 420
Automatyczne ciĊcie i spawanie
Burty demontowane z profili zamkniĊtych
Przygotowanie do plandeki i balkonu
Podłoga skrzyni ze stali specjalnej o gruboĞci 4 mm
Uszczelka na całym obwodzie skrzyni
Spust zboĪowy Ğrodkowy
Zaczep tylny obrotowy z gniazdami do oĞwietlenia, hamulców i wywrotu
drugiej przyczepy
Tylny zderzak
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Pneumatyczny układ hamulcowy
Kliny i hamulec postojowy
Błotnik tylny
Resor utrzymujący dyszel w górze
Pełne oĞwietlenie
Z przodu ocynkowana drabinka
ĝrutowanie przed malowaniem
Podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem
100 μ)
Suszenie szybkie (temp. 60 °C)
Ocynkowana rama
WyposaĪenie dodatkowe
Modele 7525/22TR120 i 7525/25TR140
✓
✓
✓
✓
WewnĊtrzna szerokoĞü skrzyni: 2.420 mm
OĞ przednia na obrotnicy
Obie osie tylne stałe
Resory zawieszenia 1.350 mm
Symbol
Model (1)
4665
4666
7525/22TR120
7525/25TR140
(1)
PojemWymiary skrzyni (m)
noĞü
skrzyni Dłu- Szero- WysokoĞü
goĞü koĞü
(m3)
21
7,50
2,42 0,60 + 0,60
25
7,50
2,42 0,80 + 0,60
WysokoĞü
platformy
(m)
1,36
1,36
ŁadownoĞü
OĞ: (mm) - rozstaw
konstruk(mm) - szpilki
cyjna (T)
18
18
ADR 3x130x1950-10S
ADR 3x130x1950-10S
Hamulce
(mm)
Cena
PLN
Koła
406 x 120 385/65R22.5 108.940
406 x 120 385/65R22.5 110.600
4 pierwsze liczby oznaczają Ğrednią długoĞü, dwie nastĊpne - pojemnoĞü DIN bez nadstawek, a 3 ostatnie wysokoĞü skrzyni.
Opcje wspólne
2448
2448 Wyciągarka do koła zapasowego
1.271
- 93 -
15-11-2013
Opcje wspólne - Trans-CAP i Delta-CAP
Ceny netto w PLN
Układ hamowania
2557
2447 Hamulce tylne jednoobwodowe zamiast dwuobwodowych
138 Hamulec proporcjonalny do ładunku (wyłącznie z hamulcami pneumatycznymi)
2620 Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych
- 557
1.796
- 1.533
WyposaĪenie zaczepu
2552 Zaczep tylny obrotowy zamiast stałego do modelu 6 T
2553 Zaczep tylny automatyczny zamiast obrotowego do modeli 5525 - 7525
378
2.051
WyposaĪenie skrzyni
ĝlimak do spustu zboĪowego (Ø 140 mm - długoĞü 4,15 m - napĊd hydrauliczny min. 20 / max.
40 l/min)
3154 Płyta zsypowa zamocowana pod hakami skrzyni - cena za metr zaleĪnie od dł. skrzyni
Drzwi tylne z otwieraniem hydraulicznym (jednoczĊĞciowe) (1.500 mm do modeli 100 i 1.800 mm
3157
do modeli 120 (1 dwukier.)
3472 SprĊĪyna cofająca ułatwiająca podnoszenie burt
2557
7.882
165
8.925
679
Trzeci komplet burt
Stalowe burty
500 mm
600 mm
Model
PojemnoĞü
Symbol
Cena PLN
Model
PojemnoĞü
Symbol
Cena PLN
4020
+ 4,1 m3
3161
6.069
4020
/
/
/
4525
+ 5,4 m3
3147
6.339
4525
/
/
/
5025
+ 6,0 m3
3148
6.605
5025
+ 7,2 m3
3162
7.140
5525
+ 6,7 m3
3149
8.390
5525
+ 8,0 m3
3163
8.925
6025
+ 7,2 m3
3150
9.639
6025
+ 8,6 m3
3164
10.353
7525
/
/
/
7525
+ 10,7 m3
3442
12.495
4020
/
/
/
/
/
/
/
4525
+ 5,4 m3
3423
7.497
4525
/
/
/
5025
+ 6,0 m3
3424
7.854
5025
+ 7,2 m3
3425
7.854
5525
+ 6,7 m3
3426
8.211
5525
+ 8,0 m3
3427
8.211
6025
+ 7,2 m3
3428
8.568
6025
+ 8,6 m3
3429
8.568
7525
/
/
/
7525
+ 10,7 m3
3432
9.639
NEW Burty typ do zielonki
500 mm
600 mm
Model
PojemnoĞü
Symbol
Cena PLN
Model
PojemnoĞü
Symbol
Cena PLN
Plandeki (zielone) ze wspornikami, zwijarką i balkonem
Model
Symbol
Cena PLN
4020
2398
3.010
4525
2399
3.448
5025
2400
3.738
5525
2401
3.917
Zestawy do transportu balot dostĊpne na zamówienie
- 94 -
6025
2402
4.106
7525
3131
5.044
3157
15-11-2013
Przyczepy rolnicze Tetra-CAP i Tetra-SPACE: koła
Ceny netto w PLN
Dopłata za inne koła
Nacisk
(kg) na
ZdjĊProfil
Typ
koło przy
cie
30 km/h
* 40 km/h
Opony - dopłata za parĊ kół inną niĪ 10.0/75-15.3 14 PR
10.0/75-15.3 14 PR
6T
2.240
TT AW
36
893
11.5/80-15.3 10 PR
6T
* 2.300
TT AW
36
2449
11.5/80-15.3 16 PR
6T
* 3.075
TT AW
36
Koła - dopłata za parĊ kół inną niĪ 14.0/65-15.3 14 PR
2450
15.0/55-17 14 PR (BKT)
8T
* 3.075
TT AW
36
2451
19.0/45-17 14 PR (BKT)
8T
* 2.700
TT AW
36
2452
19.0/45-17 14 PR (BKT)
8T
* 3.000
Flotation+
37
14.0/65-16 14 PR (VREDESTEIN)
8T
* 2.800
TT AW
36
Koła - dopłata za parĊ kół inną niĪ 385/6R22.5 (8 otworów)
2455
445/45R19.5
10 T - 12 T * 5.000
Linglong
39
2456
435/50R19.5
10 T - 12 T * 4.500
XP 27 RIB
44
3501
560/45R22.5 (BKT)
14 T
* 5.150
FL 693
43
385/65R22.5
10 T - 12 T * 5.400
ZA TL
38
2453
385/65R22.5
10 T - 12 T * 5.400
Agrocart TL
41
2454
385/65R22.5
10 T - 12 T * 5.400
Y1 TL
42
3155
Dopłata za montaĪ kół o Ø powyĪej 1.140 mm
2045
550/60-22.5 16 PR
TL 648
* 5.450 Flot 648 (BKT)
5
2051
550/60-22.5 16 PR
TL 648
* 5.450
V-Line
5
Koła - dopłata za parĊ kół inną niĪ 385/6R22.5 (10 otworów)
2455
445/45R19.5
14 T
* 5.000
Linglong
39
2456
435/50R19.5
14 T
* 4.500
XP 27 RIB
44
3501
560/45R22.5 (BKT)
14 T
* 5.150
FL 693
43
385/65R22.5
14 T
* 5.400
ZA TL
38
2453
385/65R22.5
14 T
* 5.400
Agrocart TL
41
2454
385/65R22.5
14 T
* 5.400
Y1 TL
42
2667
445/65R22.5
14 T
* 6.440
TL XS
2
3155
Dopłata za montaĪ kół o Ø powyĪej 1.140 mm
2045
550/60-22.5 16 PR
TL 648
* 5.450 Flot 648 (BKT)
5
2051
550/60-22.5 16 PR
TL 648
* 5.450
V-Line
5
Symbol
Tylko do
modelu
2
37
5
760
856
858
274
287
292
7.5
4.6
7.4
stand.
445
567
J29292060
J29001060
J29212060
651
672
861
nowe
nowe
nowe
nowe
850
866
866
869
381
491
491
356
4.9
4.7
3.2
4.2
469
1.341
1.971
stand.
J29006061
J29007160
J29007260
J29354060
1.131
1.642
1.964
1.022
nowe
nalewane
nowe
nalewane
nalewane
nalewane
895
930
1.076
1.080
1.080
1.080
446
435
543
385
385
385
9.6
5.0
4.0
5.5
5.5
5.5
J29362080
J29280080
J29332100
J29356080
J29239080
J29363080
2.762
2.006
3.437
1.292
1.292
1.285
nowe
nowe
1.230
1.230
550
550
2.8
2.8
2.006
1.785
5.670
stand.
179
179
1.327
4.235
3.413
J29243103
J29245103
3.399
3.045
nowe
nalewane
nowe
nalewane
nalewane
nalewane
nalewane
895
930
1.076
1.080
1.080
1.080
1.140
446
435
543
385
385
385
477
9.6
5.0
4.0
5.5
5.5
5.5
5.5
J29362100
J29280100
J29376103
J29356100
J29239100
J29363100
J29014102
2.762
2.020
4.249
1.292
1.288
1.285
3.031
nowe
nowe
1.230
1.230
550
550
2.8
2.8
2.006
1.785
5.670
stand.
179
179
2.657
1.327
4.235
3.413
J29243103
J29245103
3.399
3.045
41
44
- 95 -
Cena
koła
zapasowego
PLN
nowe
nowe
nowe
39
43
Koło
zapasowe
(tylko 1
koło)
JakoĞü
36
38
42
Max.
Szero- ciĞnieCena
koĞü nie (w
PLN
ba(mm)
rach)
Ø
(mm)
15-11-2013
Wywrotka skorupowa Trans-CAP typ 4500 do 6500
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
Skorupowa skrzynia stoĪkowa
Boki i podłoga 4 mm ze stali HLE 420
4 wzierniki z zamkniĊciem z pleksiglasu 125 (szer.: 21 cm, wys.: 38 cm,
✓
✓
Spust zboĪowy Ğrodkowy 500 x 500 mm
Podpora rĊczna regulowana do modeli 4500 i 5000 oraz hydrauliczna
boczna (dwukier.) od modelu 5500
✓
✓
jeĞli skrzynia ma 1,25 m i 63 cm jeĞli ma 1,50 m)
Przygotowanie do plandeki
Nadstawki w opcji
✓
✓
✓
✓
Przechył hydrauliczny
Przegub o podwójnej osi obrotu do siłownika przechyłu
OĞwietlenie ruchome
Podwójne Ğwiatła typu samochodowego (pasują do Īarówek LED)
✓
✓
✓
✓
Ocynkowane błotniki przykrĊcane
Koła 400R22.5 nalewane
ĝrutowanie przed malowaniem
Podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem
100 μ)
✓
Suszenie szybkie (temp. 60°)
✓
✓
✓
✓
Drabinka przednia ocynkowana
Rama z profilowanych rur (250 x 100 x 6 mm do 4500 i 5000 - 300 x 100
x 6 mm do 5500 oraz 300 x 100 x 8 mm do 6000 i 6500)
SzerokoĞü ramy 900 mm
Hamulce hydrauliczne (jednokier.)
✓
✓
✓
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
Poprzeczne zawieszenie dyszla z resorami parabolicznymi
Drzwi hydrauliczne (dwukier.) 1-skrzydłowe
Trans-CAP 6500/18 BC125
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie Trans-CAP BC
✓
✓
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy
całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
Wózek JOSKIN Roll-Over z przykrĊcanym stołem
Resory paraboliczne 1.350 mm do modeli 5000 do 6000 oraz 1.600 mm
do modelu 6500 (1.600 mm niedostĊpne do modelu 5000)
Symbol
4590
4592
4593
4594
4595
4605
4606
W
3392
E
N
4607
4608
NEW 3187
4609
4613
(1)
Model
(1)
4500/10C100
5000/11C100
5000/14C125
5000/11BC100
5000/14BC125
5500/12BC100
5500/15BC125
5500/18BC150
6000/13BC100
6000/17BC125
6000/20BC150
6500/18BC125
6500/22BC150
Wymiary wewnĊtrzne skrzyni (m)
PojemŁadownoĞü DopuszcnoĞü
konstruk- zalny ciĊĪar Dług. Dług. Szer. Szer. Wysocałkowity dolna górna przód tył
cyjna (T)
koĞü DIN (m3)
10
12
12
12
12
14
14
14
16
16
16
18
18
4,49
4,97
4,97
4,97
4,97
5,44
5,44
5,44
5,92
5,92
5,92
6,39
6,39
4,72
5,19
5,25
5,19
5,25
5,67
5,72
5,72
6,14
6,20
6,20
6,67
6,73
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
1,00
1,00
1,25
1,00
1,25
1,00
1,25
1,50
1,00
1,25
1,25
1,25
1,50
10,20
11,20
14,10
11,20
14,10
12,30
15,50
18,50
13,30
16,80
20,10
18,10
21,90
OĞ (osie): (mm)
- rozstaw (mm)
- szpilki
Hamulce Siłow(mm)
nik (l)
ADR 90x1900-8S
350 x 90
ADR 100x2000-10S 400 x 80
ADR 130x2000-10S 406 x 120
ADR 2x90x1900-8S 350 x 60
ADR 2x90x1900-8S 350 x 60
ADR 2x90x1900-8S 350 x 60
ADR 2x90x1900-8S 350 x 60
ADR 2x90x1900-8S 350 x 60
ADR 2x100x2000-10S 400 x 80
ADR 2x100x2000-10S 400 x 80
ADR 2x100x2000-10S 400 x 80
ADR 2x130x2000-10S 406 x 120
ADR 2x130x2000-10S 406 x 120
4 pierwsze liczby oznaczają Ğrednią długoĞü, dwie nastĊpne - pojemnoĞü DIN bez nadstawek, a 3 ostatnie wysokoĞü skrzyni skorupowej.
3139 Przyczepa Trans-CAP: całkowite cynkowanie (skrzynia + rama + dyszel) zamiast malowania
Opcje: strony 98 i 99
Osie: strona 104
Plandeki do przykrywania przyczep: str. 105
Koła: strona 106
- 96 -
0
15
18
18
18
18
23
23
23
30
30
30
33
33
Cena
PLN
49.770
59.430
63.630
71.680
74.450
77.180
79.940
82.360
88.240
91.000
93.520
100.380
103.080
15-11-2013
Wywrotki skorupowe Trans-SPACE typu 6500 do 8000
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
Skorupowa skrzynia stoĪkowa
Podłoga 4 mm z HARDOX 400, boki 4 mm ze stali HLE 550
4 wzierniki z zamkniĊciem z pleksiglasu (szerokoĞü: 21 cm - wysokoĞü
✓
✓
38 cm przy skrzyni 1,25 m i 63 cm przy 1,5 m)
Przygotowanie do plandeki
Nadstawki w opcji
✓
✓
✓
✓
Drabinka przednia ocynkowana
Rama z rur profilowanych (300 x 100 x 8 mm w modelu 6500 i 300 x 100
x 10 mm w modelach 7000 do 8000)
SzerokoĞü ramy 900 mm
Oczko pociągowe stałe przykrĊcane
✓
✓
Poprzeczne zawieszenie dyszla z resorami parabolicznymi
Drzwi hydrauliczne (dwukier.) 1-skrzydłowe
✓
✓
✓
Spust zboĪowy Ğrodkowy 500 x 500 mm
Podpora hydr. zasilana bezpoĞrednio z ciągnika (dwukier.)
Otwieranie drzwi i podpora hydrauliczna na jednym dystrybutorze z
✓
✓
✓
zaworem 6-droĪnym sterowanym rĊcznie
Przechył hydrauliczny
Przegub o podwójnej osi obrotu do siłownika przechyłu
Ocynkowane błotniki przykrĊcane
✓
✓
✓
✓
ĝwiatła typu samochodowego z podwójną Īarówkąpasują do Īarówek
LED)
Koła 400R22.5 nalewane
ĝrutowanie przed malowaniem
Podkład Ester Epoxy (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K) (razem 100 μ)
✓
Suszenie szybkie (temp. 60°)
Trans-SPACE 7000/23 BC 150
Trans-SPACE 8000/27 TRC 150
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie
Trans-SPACE BC
Trans-SPACE TRC
✓
✓
Wózek JOSKIN Roll-Over z przykrĊcanym stołem
Resory paraboliczne 1.600 mm
✓
✓
✓
Zawieszenie dyszla na resorach parabolicznych
Hamulce hydrauliczne (jednokier.)
Trans-SPACE 7500 BC
✓
✓
✓
✓
Hydro-Tandem (rozstaw osi 1.550 mm) - zawieszenie hydrauliczne (dwukier.) osi, wiĊkszy dopuszczalny ciĊĪar całkowity, patrz 1775
OĞ skrĊtna wymuszająca
Stabilizator przechyłu
Hamulce hydrauliczne (jednokier.)
Symbol
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
(1)
Model
(1)
6500/18BC125
6500/22BC150
7000/19BC125
7000/23BC150
7500/21BC125
7500/25BC150
7500/21TRC125
7500/25TRC150
8000/22TRC125
8000/27TRC150
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Hydro-Tridem: zawieszenie hydrauliczne (jednokier. + powrót wolny) osi,
dwuobwodowe, niezaleĪne (ugiĊcie 25 cm) i autonomiczne z zaworami
sterowanymi rĊcznie
Podwójna oĞ skrĊtna wymuszająca (pierwsza i ostatnia)
Zawieszenie dyszla na resorach parabolicznych
Hamulce pneumatyczne
Błotniki termoplastyczne
Stabilizator przechyłu
PodnoĞnik osi przedniej (dwukier.)
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy
całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
Wymiary wewnĊtrzne skrzyni (m)
PojemDopuszcŁadownoĞü
noĞü
zalny ciĊĪar Dł.
Dł.
Szer. Szer. Wyso- konstrukDIN (m3) całkowity dolna górna przód tył
cyjna (T)
koĞü
18,10
21,90
19,40
23,50
20,70
25,10
20,70
25,10
22,70
27,40
6,39
6,39
6,87
6,87
7,34
7,34
7,34
7,34
8,08
8,08
6,67
6,73
7,15
7,20
7,62
7,68
7,62
7,68
8,36
8,41
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
1,25
1,50
1,25
1,50
1,25
1,50
1,25
1,50
1,25
1,50
18
18
20
20
22
22
24
24
26
26
OĞ (osie): (mm)
- rozstaw (mm)
- szpilki
ADR 2x130x2000-10S
ADR 2x130x2000-10S
ADR 2x130x2000-10S
ADR 2x130x2000-10S
ADR 2x150x2000-10S
ADR 2x150x2000-10S
ADR 3x130x2000-10S
ADR 3x130x2000-10S
ADR 3x150x2000-10S
ADR 3x150x2000-10S
Hamulce Siłow(mm)
nik (l)
406 x 120
406 x 120
406 x 120
406 x 120
420 x 180
420 x 180
406 x 120
406 x 120
420 x 180
420 x 180
4 pierwsze liczby oznaczają Ğrednią długoĞü, dwie nastĊpne - pojemnoĞü DIN bez nadstawek, a 3 ostatnie wysokoĞü skrzyni skorupowej.
Opcje: strony 98 i 99 - Osie: str. 104 - Plandeki do przykrywania przyczep: str. 105 - Koła: str. 106
- 97 -
44
44
62
62
62
62
70
70
70
70
Cena
PLN
113.050
114.770
116.240
118.550
144.380
146.760
178.400
180.740
196.700
199.190
15-11-2013
Opcje wspólne Trans-CAP i Trans-SPACE
Ceny netto w PLN
Opcje do układu jezdnego
OĞ hydrauliczna z 2 amortyzatorami i blokadą hydrauliczną (dwukier.) - UWAGA: oĞ nadąĪna musi
9.090
byü zablokowana powyĪej 15 km/h
OĞ skrĊtna wymuszająca z uchwytem widełkowym i centralą regulującą z 2 zbiornikami azotu, zbior899
15.229
nikiem oleju, pompą rĊczną i manometrem
Dopłata za drąĪek sprzĊgu do osi skrĊtnej wymuszającej do Trans-CAP (opcja 899 konieczna) - ko1928
5.079
nieczne do ciągnika ze zbiornikiem Ø 50 mm
277
J71553035 Dodatkowy uchwyt sprzĊgu do przyspawania
1841 Oczko pociągowe kuliste na drąĪku osi skrĊtnej (tylko do Trans-SPACE)
725
310 Resory wózka 1.820 mm zamiast standardu do modeli 7000 (opcja 074 lub 899 konieczna)
6.237
1715 Przygotowanie do stabilizatora przechyłu z wózkiem resorowym
1.005
Stabilizator przechyłu (dwukier.) (wzmocnienie osi konieczne) do wszystkich modeli z wózkiem
450
6.755
resorowym
1465 Hydro-Tandem: zawieszenie hydraulicze (dwukier.) osi (typ Tridem) do modeli 5500 do 7000
9.982
Rozstaw osi 1.820 mm zamiast 1.550 mm z Hydro-Tandem i Hydro-Tridem (opcja 1465 konieczna
1775
0
do modeli BC)
1466 Stabilizator przechyłu z Hydro-Tandem - sterowanie elektryczne (opcja 1465 konieczna)
2.849
Automatyczy powrót do poziomu zawieszenia hydraulicznego (konieczne zawieszenie hydrau1464
5.866
liczne) (1 elektrozawór wliczony)
- 17.336
NEW 1407 W tridem: zamiana 2 osi skrĊtnych wymuszających na oĞ stałą (przednią) oĞ nadąĪną (tylną)
074
074
899
1928
450
Układ hamowania
073
072
096
1356
138
114
Hamulce pneumatycze zamiast hydraulicznych do osi pojedynczej
3.773
Hamulce pneumatycze zamiast hydraulicznych do osi podwójnej
4.207
Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych do Tridem
- 1.848
1.379
Hamulce hydrauliczno - pneumatyczne zamiast pneumatycznych - cena za oĞ
Hamulce proporcjonalne do załadunku z wózkiem resorowym (opcja 072 konieczna)
1.796
Hamulce proporcjonalne do załadunku z Hydro-Tandem lub Hydro-Tridem (opcja 072 konieczna 2.401
do modeli BC)
1465
138
WyposaĪenie zaczepu
oleopneumatyczny (dwukier.) zamiast dyszla resorowanego do Trans-CAP i Trans1393 Dyszel
SPACE (2 zbiorniki azotu - zawieszenie pojazdu pustego i z ładunkiem)
3141 Podpora hydrauliczna (dwukier.) zasilanie bezpoĞrednie zamiast lewara rĊcznego do Trans-CAP 4500 i 5000
053 Lewar lub podpora hydrauliczna z pompą rĊczną zamiast zasilania bezpoĞredniego do Trans-CAP
płozowa hydrauliczna (dwukier.) zasilanie bezpoĞrednie z ciągnika zamiast podpory
3142 Podpora
(dwukier.) zasilanie bezpoĞrednie do Trans-CAP
Zawór
6-droĪny
rĊcznie do połączenia drzwi i hydraulicznej podpory postojowej (dwukier.)
1729 (opcja 3141 lub sterowany
3142) - standard do Trans-SPACE
453 Tylny uchwyt sprzĊgu bez wejĞcia elektrycznego
449 Tylny uchwyt sprzĊgu z wejĞciem elektrycznym
4.638
889
770
1.467
809
574
1.061
Oczka pociągowe do Trans-CAP
3141
171
378
3151
1453
Oczko pociągowe obrotowe JOSKIN zamiast stałego (mała płytka)
Oczko pociągowe kuliste JOSKIN zamiast stałego (mała płytka)
Oczko pociągowe kuliste JOSKIN 4 T zamiast 3 T (duĪa płytka) (konieczna opcja 378 lub 2269)
Oczko pociągowe Rockinger zamiast stałego (mała płytka)
Oczko pociągowe kuliste Scharmüller zamiast stałego (mała płytka) - UWAGA: kulka zaczepu ciągni1975 ka
nie wliczona
490
802
0
105
1.673
Oczka pociągowe do Trans-SPACE
1504 Oczko pociągowe obrotowe JOSKIN zamiast stałego (duĪa płytka)
378 Oczko pociągowe kuliste JOSKIN zamiast stałego (duĪa płytka)
1824 Oczko pociągowe Rockinger zamiast stałego (duĪa płytka)
pociągowe kuliste Scharmüller zamiast stałego (duĪa płytka) - UWAGA: kulka zaczepu ciągni1975 Oczko
ka nie wliczona
Oczko pociągowe Scharmüller 4 T zamiast 3 T (duĪa płytka) - UWAGA: kulka zaczepu ciągnika nie
1835 wliczona
1.180
802
1.810
1504
171
1.673
378
217
WyposaĪenie do oĞwietlenia
1526
1445
936
932
773
1448
1543
053
1975
ĝwiatła boczne (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
Lampa sygnalizacyjna uruchamiana ze Ğwiatłami ciągnika
Lampa sygnalizacyjna
Tylne reflektory pracy wbudowane w ramĊ (ze skrzynką sterującą w kabinie)
ĝwiatła obrysowe (4 sztuki) (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
ĝwiatła obrysowe i boczne (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
Lampa w skrzyni
1.155
546
648
1.005
1.568
2.569
1.362
932 + 1476 + 428
Błotniki i zderzaki
003 Zderzak boczny i tylny (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
1476 Zderzaki tylne (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
428 Błotniki termoplastyczne (standard w Trans-SPACE TRC)
- 98 -
1.733
970
2.104
1453
1448
Opcje wspólne do przyczep Trans-CAP i Trans-SPACE 4500 - 8000
15-11-2013
Ceny netto w PLN
Akcesoria do systemu przechyłu
1430
1761
3074
446
570
1480
3549
1444
1851
635
1422
1776
1724
1443
Siłownik 33 l zamiast 44 l do Trans-SPACE 6500
0
Siłownik 37 l zamiast 62 l do Trans-SPACE 7000
0
1.841
Siłownik 45 l zamiast 62 l do Trans-SPACE 7500 (dopuszczalna ładownoĞü konstrukcyjna: 18 T)
Pompa hydrauliczna (PR660: 53 l/min, 1.000 obr./min, pojemnoĞü 55 l) do Trans-CAP 4500 i 5000 3.780
Pompa hydrauliczna (PR980: 70 l/min, 1.000 obr./min, pojemnoĞü 55 l) do Trans-CAP 5500 i 6500 4.554
5.842
Pompa hydrauliczna (PR980: 70 l/min, 1.000 obr./min, pojemnoĞü 110 l) do modeli 6500 i 8000
Pompa hydrauliczna (PE105: 100 l/min przy 1.000 obr./min, pojemnoĞü 110 l) do modeli 6500 - 8000 6.650
(sterowania opuszczaniem hydraulicznym wliczone (1 jednokier.))
Sterowanie hydrauliczne (jednokier.) opuszczaniem pompy PR i PE (konieczna opcja 446, 570 1.005
lub 1480)
Sterowanie elektryczne opuszczaniem pompy PR (konieczna opcja 446, 570, 1480 lub 3549)
2.132
Przemysłowa pompa hydrauliczna 150 l/min z elektrycznym sterowaniem przechyłem i 12.569
opuszczaniem + opuszczanie szybkie (1.000 obr./min) do modelu Trans-SPACE
6.545
Przemysłowa pompa przechyłu napĊdzana silnikiem hydraulicznym (konieczna opcja 635)
Przechył mieszany (włącznie z zaworem 3-droĪnym) (konieczna opcja 446, 570, 1480 lub 635) 1.358
PółpodnoĞnik jednokierunkowy do Trans-CAP z jedną osią - 11 l konieczny (nie pasuje do opcji 452) 8.995
PółpodnoĞnik jednokierunkowy do Trans-CAP 5500 - 6500 poj. 16 l konieczny (nie pasuje do opcji 452) 17.640
446 + 570 + 1480 + 3549
635
WyposaĪenie skrzyni
1727
1389
1973
1974
NEW 3438
2537
622
1821
849
1418
452
1902
1415
2557
1725
844
Drzwi hydrauliczne 2-skrzydłowe zamiast 1-skrzydłowych - spust zboĪowy 500 x 500 mm z prawej
strony zamiast Ğrodkowego (w skrzyni 1 m: 400 x 400 mm)
Okratowanie oprócz pleksiglasu do 4 przednich wzierników
DuĪy wziernik przedni z ocynkowanym okratowaniem i pleksiglasem (szerokoĞü: 1,77 m - wysokoĞü:
przy skrzyni 1,00 m = 38 cm, przy skrzyni 1,25 m = 52 cm, a przy skrzyni 1,50 m = 76 cm)
Mocowanie standardowe do maty zabezpieczającej ziemniaki (rysunek na Īądanie)
Wzmocnienie i osłona nadstawek przyczepy (1 str.) obejmujące 1 profil wzmacniający i 1 osłonĊ z
PCV (konieczny 1 zestaw nadstawek)
Mata ochronna do ziemniaków 1.800 x 2.500 do kopaczki z zasobnikiem dwurzĊdowym
Osłona listwy górnej z PCV do skrzyni 4000 - 6000 (nie pasuje do spawanych nadstawek) (wyłącznie 2 boczne) - modele 17/50 - 27/55
Osłona listwy górnej z PCV do skrzyni 6001 - 8000 (nie pasuje do spawanych nadstawek) (wyłącznie 2 boczne) - modele 27/65
Kołyska do plandeki ocynkowana i przykrĊcana (drabinka boczna zamiast przedniej)
Spust zboĪowy (270 x 330 mm) z rynienką spustową zamiast spustu standardowego
Drugi spust zboĪowy (UWAGA: w klapie jednoczĊĞciowej spusty umieszczone po bokach))
Spust zboĪowy ze sterowaniem elektrycznym (500 x 500 mm) z podwójną rynienką spustową
Rynienka spustowa do standardowego spustu zboĪowego (nie pasuje do drzwi 2-skrzydłowych)
Urządzenie Ğlimakowe do spustu zboĪowego (Ø 140 mm - długoĞü 4,15 m - napĊd hydrauliczny
min. 20 / max. 40 l/min)
ĝruba regulująca wysokoĞü otwarcia spustu zboĪowego (Ø 200 mm - długoĞü 4,15 m - napĊd
hydrauliczny min. 20 / max. 60 l/min)
Inne kolory niĪ zielony lub Īółty (farba tej samej jakoĞci) - za kolor
2.065
1.232
1.579
644
1.537
2.937
1.631
2.296
900
711
1.106
2.926
340
7.882
8.862
2.251
1443
1727 + 1602
Nadstawki
NADSTAWKI NAKŁADANE ALUMINIOWE (KOŁKI OCYNKOWANE WLICZONE) (*)
250 mm
500 mm
(*)
Model
PojemnoĞü (m3)
Symbol
Cena PLN
PojemnoĞü (m3)
Symbol
Cena PLN
4500
+ 2,7
1616
5.044
+ 5,4
1618
7.599
5000
+ 3,0
1617
5.194
+ 6,0
1619
7.865
5500
+ 3,3
1600
5.310
+ 6,6
1606
8.120
6000
+ 3,6
1601
5.439
+ 7,2
1607
8.355
6500
+ 3,9
1602
5.583
+ 7,8
1608
8.617
7000
+ 4,2
1603
5.723
+ 8,4
1609
8.883
7500
+ 4,4
1604
5.730
+ 8,8
1610
9.097
8000
+ 4,7
1605
6.139
+ 9,4
1611
9.671
Uwaga: Dostawa w zestawie, ze wzglĊdu na wysokoĞü podczas transportu; do samodzielnego montaĪu
1620
1622
1483
1368
Nadstawka przednia (stal ) z okratowanym wziernikiem (wys. 250 mm) zamiast nadstawki ALU
Dopłata za zamkniĊcie z pleksiglasu do wziernika na nadstawce (konieczna opcja 1620)
Klapa przednia mechaniczna ocynkowana i okratowana - wys. 500 mm zam. nadstawki przedniej ALU
Klapa przednia hydr. (dwukier.) ocynkowana i okratowana - wys. 500 mm zam. zadstawki przedniej ALU
347
406
1.862
3.399
DODATKOWE NADSTAWKI NAKŁADANE Z OKRATOWANIEM (250 MM) (WSUWANE ZAMIAST ZWYKŁYCH NADSTAWEK ALUMINIOWYCH
(KOŁKI NIEWLICZONE) (*)
Model
Symbol
1
strona Cena PLN
(*)
4500
1629
1.596
5000
1630
1.757
5500
1623
1.883
6000
1624
1.985
6500
1625
2.118
7000
1626
2.233
7500
1627
2.405
1389
8000
1628
2.604
Uwaga: Dostawa w zestawie, ze wzglĊdu na wysokoĞü podczas transportu; do samodzielnego montaĪu
1621 Ocynkowana nadstawka z okratowaniem oprócz nadstawki przedniej lub tylnej aluminiowej
903
NADSTAWKI OKRATOWANE, JAK DO PRZYCZEP OBJĉTOĝCIOWYCH (750 MM)
Model
Symbol
Cena PLN
4500
3191
7.599
5000
3192
7.865
5500
3193
8.120
6000
3194
8.355
6500
3195
8.617
7000
3196
8.883
7500
3197
9.097
8000
3198
9.671
Uwaga: nadstawka (min. 25 cm) jest konieczna do zakładania plandeki
1973
3191
Plandeki
PLANDEKA ZWIJANA RĉCZNIE (ZE ZWIJARKĄ I BALKONEM)
Patrz strona 105
BALKONY I DRABINKI
1760 Ocynkowany balkon przykrĊcany z przodu skrzyni (w cenie plandeki zwijanej rĊcznie)
1633 Balkon + drabinka ocynkowane i przykrĊcone z tyłu skrzyni (nie pasuje do opcji 452 i 1727)
1.834
2.786
PLANDEKA ZWIJANA HYDRAULICZNIE
1483
Patrz strona 105
- 99 -
15-11-2013
Uniwersalne przyczepy DRAKKAR z przenoĞnikiem podłogowym
Ceny netto w PLN
Szczelna przyczepa uniwersalna, z przenoĞnikiem podłogowym gwarantującym
łatwy i stabilny wyładunek - niewielki ciĊĪar i maksymalna ładownoĞü
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Prosta skrzynia ze Ğcianami ze stali i polietylenu
Burty boczne i drzwi tylne z poliestru/poliuretanu, zabezpieczone przeciwko
promieniom UV
Oczko pociągowe obrotowe przykrĊcane
Burta przednia nachylona z ocynkowanej perforowanej blachy z osłoną z
pleksiglasu
Podpora hydrauliczna (dwukier.) zasilana bezpoĞrednio z ciągnika
Podwójne Ğwiatła typu samochodowego (pasują do Īarówek LED)
TaĞmowy przenoĞnik podłogowy napĊdzany 2 silnikami hydraulicznymi
NapĊd przenoĞnika wyłącznie elektrohydrauliczny (blok typu PVG wliczony
- jednokier. + powrót wolny)(1)
✓
NapĊd przenoĞnika wyłącznie przy maksymalnym otwarciu drzwi - przycisk
w kabinie i z tyłu pojazdu umoĪliwia przesuw taĞmy, kiedy drzwi są zamkniĊte (1)
Tylne drzwi hydrauliczne
Spust zboĪowy (Ğrodkowy)
Błotniki ocynkowane przymocowane do skrzyni + błotniki termoplastyczne
(montaĪ dilera)
Sterownik z funkcjami reflektorów, podłogi i otwierania drzwi (dwukier.)
Koła 400R22.5 nalewane
✓
✓
✓
✓
✓
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie dodatkowe
DRAKKAR z podwójną osią 6600D
DRAKKAR z potrójną osią 8600T i 9600T
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wózek JOSKIN Roll-Over (rozstaw 1.550 mm) z przykrĊcanym stołem
Zawieszenie dyszla z resorem poprzecznym
Hamulce hydrauliczne
Wyłącznie z zaczepem niskim
✓
DRAKKAR z podwójną osią 7600D
✓
✓
✓
✓
✓
Dwie osie skrĊtne wymuszające (pierwsza i ostatnia oĞ)
Hydro-Tridem z rozstawem 1.550 mm do 8600 i 1.820 mm do 9600: hydrauliczne zawieszenie osi (jednokier. + powrót wolny) - w tym automatyczny
powrót do poziomu
Dyszel oleopneumatyczny (dwukier.) (2 zbiorniki azotu do zawieszenia na
pusto i z ładunkiem)
Hamulce pneumatyczne
PodnoĞnik osi przedniej (dwukier.)
Wózek JOSKIN Roll-Over z przykrĊcanym stołem
Zawieszenie dyszla z resorem poprzecznym
OĞ tylna nadąĪna z blokadą hydrauliczną (dwukier.) i 2 amortyzatorami
(UWAGA: oĞ musi byü zablokowana powyĪej 15 km/h)
Hamulce hydrauliczne
Wyłącznie z zaczepem niskim
✓
✓
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy
całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
✓
✓
✓
✓
✓
Hydro-Tandem (rozstaw 1.820 mm): hydrauliczne zawieszenie osi (dwukier.)
Tylna oĞ skrĊtna wymuszająca
Zawieszenie dyszla z resorem poprzecznym
Hamulce hydrauliczne
Wyłącznie z zaczepem niskim
300
DRAKKAR z podwójną osią 8600D
Obj. wierzchołka
sterty
Obj. wierzchołka sterty
PojemnoĞü skrzyni
Model
ŁadownoĞü
konstrukcyjna (T)
NEW 4958
6600/24D150
6600/28D180
7600/27D150
7600/33D180
8600/31D150
8600/37D180
18
18
20
20
22
22
NEW 4961
8600/31T150
8600/37T180
9600/34T150
9600/41T180
26
26
26
26
Symbol
4945
NEW 4959
4941
NEW 4960
4937
4938
NEW 4962
4943
(1)
Wymiary wewnĊtrzne skrzyni (m)
PojemnoĞü (m3)
Dł.
Dł.
SzeroWysoWierzchołek
DIN
dolna górna
koĞü
koĞü
sterty 300 mm
PODWÓJNA Oĝ
6,30
6,70
2,40
1,50
24
26
6,30
6,70
2,40
1,80
28
31
7,30
7,70
2,40
1,80
27
30
7,30
7,70
2,40
1,80
33
36
8,30
8,70
2,40
1,80
31
34
8,30
8,70
2,40
1,80
37
41
POTRÓJNA Oĝ
8,30
8,70
2,40
1,80
31
34
8,30
8,70
2,40
1,80
37
41
9,30
9,70
2,40
1,80
34
38
9,30
9,70
2,40
1,80
41
46
Funkcje hydrauliczne
Inne sterowniki dostĊpne bezpoĞrednio z ciągnika lub elektrohydrauliczne:
- do 1 dodatkowej funkcji elektro-hydraulicznej: wziąü 1 x opcjĊ 1871
- do kilku dodatkowych funkcji elektrohydraulicznych: wziąü 1 x opcjĊ 1871 i x razy opcjĊ 1782
- 100 -
PojemnoĞü skrzyni
OĞ (osie): (mm) rozstaw (mm) - szpilki
Hamulce
(mm)
Cena
PLN
ADR 2x130x2000-10S
ADR 2x130x2000-10S
ADR 2x150x2000-10S
ADR 2x150x2000-10S
ADR 2x150x2000-10S
ADR 2x150x2000-10S
406 x 120
406 x 120
420 x 180
420 x 180
420 x 180
420 x 180
144.270
148.020
161.630
165.200
202.760
206.680
ADR 3x150x2000-10S
ADR 3x150x2000-10S
ADR 3x150x2000-10S
ADR 3x150x2000-10S
420 x 180
420 x 180
420 x 180
420 x 180
239.680
243.600
249.480
253.790
Uniwersalne przyczepy DRAKKAR z przenoĞnikiem podłogowym - opcje
15-11-2013
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie zaczepu
1393 Dyszel oleopneumatyczny (dwukier.) zamiast dyszla resorowanego (2 zbiorniki azotu zawieszenie pojazdu pustego i z ładunkiem) (standard w 8600/37T180 i 9600/41T180)
305 Przeniesienie ciĊĪaru na podwójnym przegubie (konieczna opcja 1393)
051 Oczko pociągowe kuliste JOSKIN zamiast stałego (duĪa płytka)
2262 Oczko pociągowe kuliste Scharmüller zamiast obrotowego (duĪa płytka) - UWAGA: kulka zaczepu
ciągnika niewliczona
1835 Oczko pociągowe kuliste Scharmüller 4 T zamiast 3 T (duĪa płytka) (konieczna opcja 2262) UWAGA: kulka zaczepu ciągnika niewliczona
1944 Oczko pociągowe Rockinger zamiast obrotowego (duĪa płytka)
1540 Podwójna podpora hydrauliczna zamiast podpory hydraulicznej
4.638
9.160
- 550
385
217
973
1.460
WyposaĪenie do oĞwietlenia
773 + 1526
ĝwiatła boczne z Īarówkami LED (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
Lampa sygnal. połącz ze Ğwiatłami ciągnika
Lampa sygnalizacyjna
2 reflektory pracy tylne (ze skrzynką sterowniczą w kabinie)
2 reflektory + lampa sygnalizacyjna z tyłu na ramie (ze skrzynką sterującą w kabinie)
4 ĝwiatła obrysowe z Īarówkami LED (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
1448 ĝwiatła boczne i Ğwiatła obrysowe z Īarówkami LED (4 szt.) (KONIECZNE do homologacji w
niektórych krajach)
3292 Podwójne Ğwiatła z Īarówkami LED zamiast Ğwiateł z Īarówkami zwykłymi (Īarówki LED dostĊpne
tylko do Ğwiateł STOP i drogowych) (konieczne podwójne Ğwiatła pasujące do Īarówek LED)
1526
1445
936
932
937
773
1.155
546
648
1.005
1.173
1.568
2.569
644
Układ hamowania
072
1356
096
138
114
Hamulce pneumatyczne zamiast hydraulicznych w modelu dwuosiowym
4.207
1.379
Hamulce hydrauliczno-pneumatyczne zamiast pneumatycznych - na oĞ
Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych do Tridemu
- 1.848
Hamulce proporcjonalne do ładunku przy wózku z resorami (konieczna opcja 072)
1.796
Hamowanie proporcjonalne do ładunku do Hydro-tandemu (konieczna opcja 072) i Hydro-Tridem 2.401
Zderzak
1476 Zderzak tylny (KONIECZNY do homologacji w niektórych krajach
003 Zderzaki boczne i tylny (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
2413 Zderzak samochowający mechanicznie (tylko do przyczepy objĊtoĞciowej - konieczna opcja
1476 lub 003)
2414 Zderzak samochowający mechanicznie (tylko do przyczepy objĊtoĞciowej - konieczna opcja
2413)
970
1.733
2.643
2.212
Opcje do układu jezdnego
1465 + 1156
zawieszenie hydrauliczne (dwukier.) osi (typu Tridem) zamiast wózka do 7600 i
1465 Hydro-Tandem:
6600
powrót do poziomu zawieszenia hydraulicznego na podwójnej osi (opcja 1465 ko1464 Automatyczny
nieczna do podwójnej osi)
Rozstaw 1.820 mm zamiast 1.550 mm z Hydro-Tandem i Hydro-Tridem (konieczna opcja 1465 do
1775 7600) (wiĊkszy dopuszczalny ciĊĪar całkowity w niektórych krajach)
715 OĞ skrĊtna wymuszająca zamiast nadąĪnej z widełkowym uchwytem sprzĊgu i centralą regulacyjną zawierającą 2 zbiorniki azotu, zbiornik oleju, pompĊ rĊczną i manometr (do 20/7600)
074 OĞ nadąĪna z 2 amortyzatorami i blokadą hydrauliczną (dwukier.) - UWAGA:oĞ nadąĪna musi
byü zablokowana powyĪej 15 km/h
1841 Oczko pociągowe kuliste na drąĪku osi skrĊtnej
9.982
5.866
0
6.745
9.090
725
WyposaĪenie skrzyni
3073 2 dodatkowe spusty zboĪowe do uniwersalnej przyczepy DRAKKAR (po obu stronach klapy tylnej
oprócz spustu Ğrodkowego)
3359 Zdalne sterowanie przenoĞnikiem zamiast dwóch przekładni z tyłu skrzyni
2.209
2.321
Nieuszczelnione nadstawki z ocynkowanej stali (kołki ocynkowane) (*)
250 mm (**)
Demontowane
500 mm (**)
Demontowane
Hydrauliczne (***)
Model
PojemnoĞü (m3)
Symbol
Cena PLN
Model
PojemnoĞü (m3)
Symbol
Cena PLN
Symbol
Cena PLN
6600
+ 4,1
3122
6.069
6600
+ 8,3
3126
8.925
3545
13.475
7600
+ 4,8
3123
6.426
7600
+ 9,5
3082
9.461
3546
13.825
(*)
3126
8600
+ 5,4
3124
6.783
8600
+ 10,7
3083
9.996
3547
14.175
9600
+ 6,0
3125
7.140
9600
+ 11,9
3084
10.532
3548
14.525
Uwaga: Dostawa w zestawie, ze wzglĊdu na wysokoĞü podczas transportu; do samodzielnego montaĪu (oprócz nadstawek
hydraulicznych).
Standardowa klapa z otwieraniem mechanicznym (250 lub 500 mm zaleĪnie od wysokoĞci nadstawek).
(***)
CzĊĞci boczne składane i stałe do czĊĞci przedniej i tylnej - UWAGA: w pozycji podniesionej mogą byü uĪywane wyłącznie
do materiałów lekkich jak zielonka lub wióry.
(**)
Elektrohydraulika: str. 40 - Osie:str. 104 - Plandeki i pokrycia: str. 105 - Koła: str. 106
- 101 -
3545
15-11-2013
Przyczepy objĊtoĞciowe Silo-SPACE 40, 45 i 50 m3
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
StoĪkowa skrzynia z podłogą z ocynkowanej blachy
WewnĊtrzne oĞwietlenie skrzyni z pokrywą ochronną
✓
Burty boczne i tylna z profilowanej blachy, ocynkowanej i pomalowanej
na zewnątrz
Burta przednia nachylona, z ocynkowanej perforowanej blachy
Klapa przednia hydrauliczna (dwukier.)
Przygotowanie do nadstawek bocznych
✓
✓
✓
✓
✓
Błotniki ocynkowane przymocowane do skrzyni + błotniki termoplastyczne
(montuje dealer)
Podpora hydrauliczna (dwukier.) zasilana bezpoĞrednio z ciągnika
✓
✓
✓
Oczko pociągowe obrotowe przykrĊcane
Podwójne Ğwiatła typu samochodowego (pasują do Īarówek LED)
PrzenoĞnik podłogowy hydrauliczny z 4 łaĔcuchami napĊdzanymi przez
✓
✓
✓
2 silniki hydrauliczne o 2 prĊdkoĞciach i z pomalowanymi listwami
Łatwa regulacja naciągu łaĔcuchów (Ğruba regulacyjna)
Tylne drzwi hydrauliczne
Sterownik z funkcjami Ğwiateł, przenoĞnika i drzwi (dwukier.)
✓
✓
NapĊd taĞmy moĪliwy wyłącznie przy maksymalnym otwarciu klapy
Koła 400R22.5 nalewane
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
WyposaĪenie
Silo-SPACE 24/45 i 26/50 (*)
Silo-SPACE 20/40
✓
Wózek JOSKIN Roll-Over przykrĊcany z resorami parabolicznymi (dłu-
✓
Podwójna oĞ skrĊtna wymuszająca (pierwsza i ostatnia)
✓
✓
goĞü 1.600 mm)
OĞ tylna nadąĪna z blokadą hydrauliczną (dwukier.) i 2 amortyzatorami
Uwaga: oĞ nadąĪna musi byü zablokowana przy prĊdkoĞci powyĪej 15 km/h.
✓
✓
Zawieszenie dyszla z resorem poprzecznym
Hamulce hydrauliczne
✓
Hydro-Tridem z rozstawem 1.550 mm do 24/45 i 1.820 mm do 26/50:
hydrauliczne zawieszenie osi (jednokier. + powrót wolny) - w tym automatyczny powrót do poziomu
Dyszel oleopneumatyczny (dwukier.) (2 zbiorniki azotu do zawieszenia na
✓
✓
✓
pusto i z ładunkiem)
Hamulce pneumatyczne
PodnoĞnik osi przedniej (dwukier.)
Tylko z zaczepem niskim
©
Silo-SPACE 22/45
✓
Hydro-Tandem (rozstaw 1.820 mm): hydrauliczne zawieszenie osi (dwukier.)
✓
✓
✓
Tylna oĞ skrĊtna wymuszająca
Zawieszenie dyszla z resorem poprzecznym
Hamulce hydrauliczne
✓
Tylko z zaczepem niskim
(*)
Funkcje hydrauliczne
DostĊpne do Silo-SPACE 24/45 i 26/50 (Tridem): pakiet elektrohydrauliczny
obejmujący: 1 x opcjĊ 1871 + 1 x opcjĊ 1515 + 5 x opcjĊ 1782 (patrz str.
40), do uĪytkowania dyszla oleopneumatycznego, podnoĞnika osi przedniej,
przenoĞnika podłogowego, drzwi tylnych, klapy przedniej, prawej i lewej
nadstawki i plandeki telecover, podpora zasilana bezpoĞrednio z ciągnika.
NaleĪy przestrzegaü dopuszczalnej masy
całkowitej. Patrz ostrzeĪenie na stronie 3.
ObjĊtoĞü ładunku
pod plandeką telecover
ObjĊtoĞü ładunku pod plandeką telecover
PojemnoĞü skrzyni
Symbol
Model
0605
0615
0609
0616
Silo-SPACE 20/40
Silo-SPACE 22/45
Silo-SPACE 24/45
Silo-SPACE 26/50
PojemnoĞü skrzyni
Skrzynia
ŁadownoĞü OĞ (osie): (mm)
Hamulce
Wymiary wewnĊtrzne (m)
PojemnoĞü (m3)
- rozstaw (mm)
konstruk(mm)
Dł.
Dł.
Szer.
WysoWierzchołek sterty 600 mm cyjna (T)
szpilki
DIN
dolna górna (PRZÓD - TYŁ) koĞü
(pod plandeką telecover)
7,50 7,90
2,35 - 2,40
2,10 38,1
44
20
ADR 2x150x2000-10S 420 x 180
8,50 8,90
2,35 - 2,40
2,10 42,8
49
22
ADR 2x150x2000-10S 420 x 180
8,50 8,90
2,35 - 2,40
2,10 42,8
49
24
ADR 3x150x2000-10S 420 x 180
9,40 9,80
2,35 - 2,40
2,10 47,5
55
26
ADR 3x150x2000-10S 420 x 180
- 102 -
Cena
PLN
135.000
178.470
217.810
228.100
15-11-2013
Przyczepa objĊtoĞciowa Silo-SPACE - opcje
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie zaczepu
1393
305
051
2262
1835
1944
1540
1448
Dyszel oleopneumatyczny (dwukier.) zamiast dyszla resorowanego (2 zbiorniki azotu zawieszenie pojazdu pustego i z ładunkiem) (standard w 24/45 i 26/50)
Przeniesienie ciĊĪaru na podwójnym przegubie (konieczna opcja 1393)
Oczko pociągowe kuliste JOSKIN zamiast stałego (duĪa płytka)
Oczko pociągowe kuliste Scharmüller zamiast obrotowego (duĪa płytka) - UWAGA: kulka zaczepu
ciągnika niewliczona
Oczko pociągowe kuliste Scharmüller 4 T zamiast 3 T (duĪa płytka) (konieczna opcja 2262) - UWAGA:
kulka zaczepu ciągnika niewliczona.
Oczko pociągowe Rockinger zamiast obrotowego (duĪa płytka)
Podwójna podpora hydrauliczna zamiast podpory hydraulicznej
4.638
9.160
- 550
385
217
973
1.460
WyposaĪenie do oĞwietlenia
ĝwiatła boczne z Īarówkami LED (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
Lampa sygnal. połącz ze Ğwiatłami ciągnika
Lampa sygnalizacyjna
2 tylne reflektory pracy wbudowane w ramĊ (ze skrzynką sterującą w kabinie)
2 reflektory + lampa sygnalizacyjna z tyłu na ramie (ze skrzynką sterującą w kabinie)
4 ĝwiatła obrysowe z Īarówkami LED (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
ĝwiatła boczne i Ğwiatła obrysowe z Īarówkami LED (4 szt.) (KONIECZNE do homologacji w
1448
niektórych krajach)
Podwójne Ğwiatła z Īarówkami LED zamiast Ğwiateł z Īarówkami zwykłymi (Īarówki LED dostĊpne
3292
tylko do Ğwiateł STOP i drogowych) (konieczne podwójne Ğwiatła pasujące do Īarówek LED)
1526
1445
936
932
937
773
1.155
546
648
1.005
1.173
1.568
2.569
644
1465 + 1159
Układ hamowania
072
1356
096
138
114
Hamulce pneumatyczne zamiast hydraulicznych w modelu dwuosiowym
4.207
1.379
Hamulce hydrauliczno-pneumatyczne zamiast pneumatycznych - na oĞ
Hamulce hydrauliczne zamiast pneumatycznych do Tridemu
- 1.848
Hamulce proporcjonalne do ładunku przy wózku z resorami (konieczna opcja 072)
1.796
Hamowanie proporcjonalne do ładunku do Hydro-tandemu (konieczna opcja 072) i Hydro-Tridem 2.401
Zderzak
1476 Zderzak tylny
003 Zderzaki boczne i tylny (KONIECZNE do homologacji w niektórych krajach)
Zderzak samochowający mechanicznie (tylko do przyczepy objĊtoĞciowej - konieczna opcja
2413
1476 lub 003)
Zderzak samochowający mechanicznie (tylko do przyczepy objĊtoĞciowej - konieczna opcja
2414
2413)
970
1.733
1029
1029
2.643
2.212
Opcje do układu jezdnego
1465 Hydro-Tandem: zawieszenie hydrauliczne (dwukier.) osi (typu Tridem) zamiast wózka do 20/40
Automatyczny powrót do poziomu zawieszenia hydraulicznego na podwójnej osi (konieczna opcja
1464
1465) (w tym 1 elektrozawór)
Rozstaw 1.820 mm zamiast 1.550 mm z Hydro-Tandem i Hydro-Tridem (konieczna opcja 1465
1775
do 20/40) (wiĊkszy dopuszczalny ciĊĪar całkowity w niektórych krajach)
OĞ skrĊtna wymuszająca zamiast nadąĪnej z widełkowym uchwytem sprzĊgu i centralą regulacyj715
ną zawierającą 2 zbiorniki azotu, zbiornik oleju, pompĊ rĊczną i manometr (do 20/40)
1841 Oczko pociągowe kuliste na drąĪku osi skrĊtnej
1025 + 1387
9.982
5.866
0
6.745
725
1031
WyposaĪenie skrzyni
1029
1025
1387
2559
1.785
Boczne drzwiczki kontrolne, po lewej stronie z drabinką
Nadstawka boczna hydrauliczna (jednokier.) z aluminium - lewa lub prawa (wys. 200 mm)
3.798
658
Nadstawka tylna stalowa (wysokoĞü 200 mm)
5.562
Nadstawka hydrauliczna boczna 500 mm (1 dwukier.) do Silo-SPACE - za burtĊ
Wałki wyładowcze tylne (napĊd mechaniczny) - w tym sterowanie elektryczne czĊĞciowym
1031 otwieraniem klapy tylnej, boczne drzwi rewizyjne z lewej strony z drabiną i wałkiem szerokokąt- 20.230
nym (uruchomienie taĞmy przenoĞnika moĪliwe przy otwarciu klapy na wysokoĞü 1 m)
1729 Zawór 6-droĪny rĊczny do połączenia 2 funkcji dwukier.
809
2.321
NEW 3360 Hydrauliczny napinacz taĞmy zamiast napinaczy mechanicznych
Elektrohydraulika: str. 40 - Osie:str. 104 - Plandeki i pokrycia: str. 105 - Koła: str. 106
- 103 -
1983
Wzmocnione osie wywrotek, przyczep uniwersalnych i przyczep objĊtoĞciowych
Osie ADR standardowe
OĞ (osie)
Hamulce
(mm)
15-11-2013
Ceny netto w PLN
Osie BPW
150-10S
z hamulcami drogowymi
410 x 180 mm
Osie ADR wzmocnione
OĞ (osie)
Hamulce
(mm)
Symbol
Cena PLN
Symbol
Cena PLN
Modele Trans-CAP jednoosiowe (cena za cały pojazd)
TC 4500
90x1900-8S
350 x 90
100x2000-10S
400 x 80
1180
1.596
/
/
TC 5000 (100 cm)
100x2000-10S
400 x 80
130x2000-10S
406 x 120
1181
1.411
/
/
TC 5000 (125 cm)
130x2000-10S
400 x 80
150x2000-10S
420 x 180
2464
893
1143
1.785
Modele Trans-CAP i Trans-KTP dwuosiowe z osiami stałymi (cena za cały pojazd)
TC 5000 i 5500
KTP 11/45
2x90x1900-8S
350 x 60
2x100x2000-10S
400 x 80
1174
4.715
/
/
TC 6000
KTP 15/45
2x100x2000-10S
400 x 80
2x130x2000-10S
406 x 120
1175
2.923
1148
6.500
TC 6500
2x130x2000-10S
406 x 120
2x150x2000-10S
420 x 180
2465
1.775
1150
3.570
400 x 80
1177
3.899
/
/
2x130x2000-10S
406 x 120
1178
2.440
1154
13.493
2x150x2000-10S
420 x 180
1173
3.325
1156
11.050
2465
1.775
1150
3.570
Modele Trans-CAP i Trans-KTP dwuosiowe z osią nadąĪną lub skrĊtną (cena za cały pojazd)
TC 5000 i 5500
TP 11/45
TC 6000
KTP 15/45
TC 6500
90x2000-8S
350 x 60
100x2000-10S
110x2000-8S
350 x 60
130x2000-10S
100x2000-10S
400 x 80
130x2000-10S
400 x 80
2x130x2000-10S
406 x 120
Modele Trans-SPACE i DRAKKAR dwuosiowe z osiami stałymi (cena za cały pojazd)
TS 6500 i 7000
DR 6600
2x130x2000-10S
406 x 120
2x150x2000-10S
420 x 180
Modele Trans-SPACE, DRAKKAR i Silo-SPACE dwuosiowe z osią nadąĪną lub skrĊtną (cena za cały pojazd)
TS 6500 i 7000
2x130x2000-10S
406 x 120
2x150x2000-10S
420 x 180
1173
3.325
1156
11.050
TS 7500
DR 7600 i 8600
Silo 20/40 i 22/45
2x150x2000-10S
420 x 180
/
/
/
/
1159
7.669
Modele Trans-SPACE, DRAKKAR i Silo-SPACE Tridem (cena za cały pojazd)
TS 7500
3x130x2000-10S
406 x 120
3x150x2000-10S
420 x 180
2466
4.018
1171
15.180
TS 8000
DR 8600 i 9600
Silo 24/45 i 26/50
3x150x2000-10S
420 x 180
/
/
/
/
1172
11.015
420 x 180
2465
1.775
1150
3.570
1173
3.325
1156
11.050
Modele Trans-KTP 17/50 dwuosiowe z osiami stałymi (cena za cały pojazd)
KTP 17/50
2x130x1950-10S
406 x 120
2x150x1950-10S
Modele Trans-KTP 17/50 dwuosiowe z osią nadąĪną lub skrĊtną (cena za cały pojazd)
KTP 17/50
2x130x2000-10S
406 x 120
2x150x2000-10S
- 104 -
420 x 180
NEW
15-11-2013
Systemy przykrywania przyczep
Ceny netto w PLN
Plandeka zwijana rĊcznie (ze zwijarką i balkonem)
MontaĪ moĪliwy w:
- wywrotkach rolniczych Trans-CAP
- wywrotkach rolniczych Trans-SPACE
Skład wyposaĪenia (oprócz plandeki):
- balkon z przodu skrzyni
- elastyczne linki do mocowania plandeki na skrzyni
- zwijarka rĊczna
- stelaĪ podtrzymujący plandekĊ (trójkąty o wys. 260 mm nad skrzynią )
DługoĞü skrzyni
Symbol
Cena PLN
4500 - 5500
1980
8.302
6000 - 7000
1981
9.387
7500 i 8000
1982
10.469
Plandeka zwijana rĊcznie (ze zwijarką, pasami do rozwijania i balkonem)
MontaĪ moĪliwy w:
- wywrotkach rolniczych Trans-Cap
- wywrotkach rolniczych Trans-SPACE
Skład wyposaĪenia (oprócz plandeki):
- balkon z przodu skrzyni
- blaszana osłona na koĔcach skrzyni (zapobiegająca wysypywaniu siĊ ładunku - nie przeszkadza w otwieraniu klapy przy załoĪonej plandece)
- pas umoĪliwiający rozwiniĊcie plandeki bez wchodzenia na przyczepĊ
- zwijarka rĊczna
- stelaĪ podtrzymujący plandekĊ (łuki o wys. 210 mm nad skrzynią)
DługoĞü skrzyni
Symbol
Cena PLN
4500 - 5500
3144
13.605
6000 - 7000
3145
14.319
7500 i 8000
3146
15.033
Opcje do plandek ze zwijarką rĊczną
1760 Ocynkowany balkon przykrĊcany z przodu skrzyni (standard przy plandekach zakładanych
rĊcznie)
1633 Ocynkowany balkon przykrĊcany z tyłu skrzyni (nie pasuje do spustu zboĪowego i drzwi dwuskrzydłowych)
1.834
2.786
Plandeki ze zwijarką rĊczną:
- konieczna nadstawka 25 - 75 cm (przy załoĪonej plandece nie moĪna otworzyü drzwi z opcjami
1980, 1981, 1982 lub nadstawką górną 75 cm)
- zwijanie plandeki na prawą stronĊ (w stosunku do kierunku jazdy) w standardzie (zwijanie na
lewą stronĊ na zamówienie)
Plandeka składana hydraulicznie (typu Cabriolé)
MontaĪ moĪliwy w:
- wywrotkach rolniczych Trans-CAP i Trans-SPACE (od modeli 6500)
- uniwersalnych przyczepach DRAKKAR
Skład wyposaĪenia (oprócz plandeki):
- spoiler przedni z przodu skrzyni ograniczający rozmiary rozłoĪonej plandeki
- napĊd hydrauliczny (1 dwukier.)
- elastyczna linka do mocowania plandeki na skrzyni
- stelaĪ podtrzymujący plandekĊ (łuki o wys. 400 mm nad skrzynią)
Plandeki ze zwijarką hydrauliczną:
- koniczne są nadstawki o wys. 25 - 50 cm
- zwijanie plandeki z przodu skrzyni na spoilerze zabezpieczającym
- zakaz otwierania drzwi, kiedy plandeka jest załoĪona
DługoĞü skrzyni
Symbol
Cena PLN
6500 - 7500
1895
21.420
7600 - 8500
1896
22.860
8600 - 9500
3494
23.590
AĪurowa plandeka z zamykaniem hydraulicznym (z ramieniem) (typu Flip-Tarp)
MontaĪ moĪliwy w:
- uniwersalnych przyczepach DRAKKAR
- przyczepach objĊtoĞciowych Silo-SPACE
Skład wyposaĪenia (oprócz plandeki):
- ramiĊ z napĊdem hydraulicznym (1 jednokier.)
- wałek zwijający (z tyłu w przyczepach Silo-SPACE, z przodu w DRAKKARACH)
- blokowanie plandeki poprzez zamkniĊcie klapy hydraulicznej
DługoĞü skrzyni
Symbol
Cena PLN
6500 - 7000
3469
18.940
7500 - 9600
3470
20.720
Pokrywa do przyczepy TP (typu VAKO)
MontaĪ moĪliwy w:
- wywrotkach KTP
Skład wyposaĪenia:
- pokrywa na niezaleĪnej ramie
- hydrauliczny system składania (1 dwukier.)
Zakaz otwierania drzwi, kiedy pokrywa jest otwarta
DługoĞü skrzyni
Symbol
Cena PLN
5000 - 6000
3085
35.180
6001 - 7000
3086
35.530
- 105 -
9600
3495
24.640
15-11-2013
Dopłata za parĊ kół innych niĪ 400R22.5
NEW
Symbol
Typ
Profil
253
3441
877
206
400R22.5 160 F
385/65R22.5 160 K (De Molen)
16.0/70-20 14PR (Danubiana)
16.5R22.5 (425/65R22.5)
TL Flotagrip
DSR 118
D147
TL 404
Cena
PLN
Standard
1.922
1.477
2.888
207
18R22.5 (445/65R22.5)
TL XS
2
nalewane
1.140
477
5.600
5.5
16.5R22.5 (425/65R22.5)
TL Y1
31
nalewane
1.146
452
5.400
5.5
1.775
2077
18R22.5 20 PR (445/65R22.5) LEAO
A 38
33
nowe
1.150
454
6.670
9.0
4.466
2.793
9.835
2003
445/65R22.5 (Michelin) 168 G
XZL
3
nowe
1.168
448
6.000 / 7.600
3.0 / 4.0
3528
600/50R22.5 (BKT) 159 D / 170 A8
FL 630
11
nowe
1.172
611
6.000
4.0
6.332
2055
600/50R22.5 Cargo (Michelin) 159 D
TL-Cargo XBIB
4
nowe BP
1.180
625
4.190 / 5.950
2.0 / 4.0
10.325
4.235
2045
550/60-22.5 16PR Flot 648 BKT
TL-648
5
nowe BP
1.230
550
5.450
2.8
2051
550/60-22.5 16 PR (V-Line)
TL-648
5
nowe BP
1.230
550
5.450
2.8
3.413
2056
299
228
2009
600/55-22.5 16PR BKT
650/50R22.5 (Vredestein) 157 D
550/60-22.5 16 PR (Alliance) 166 A8
560/60R22.5 (Alliance) 167 A8
TL 648
TL Flot Pro
TL I 328
TL I 380
5
6
5
7
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
1.230
1.232
1.238
1.240
600
647
550
550
5.800
4.750 / 5.450
5.300
6.710
2.6
2.0 / 2.5
3.0
4.0
6.405
9.716
4.228
6.990
2093
560/60R22.5 (Trelleborg) 161 D
TL Twin Radial
8
nowe BP
1.240
550
3.930 / 6.290
2.0 / 4.0
6.979
445/75R22.5 (De Molen) 170 J
KZ-028
44 nalewane
1.240
560/60R22.5 (Alliance) 161 D
885
45
nowe
1.244
560/60R22.5 (Nokian) 161 D
Country King
9
nowe BP
1.244
600/55R22.5 (Alliance) 162 E
TL I 380
7
nowe BP
1.245
560/60R22.5 (Mitas) 161 D
TL AR-02
10
nowe BP
1.248
560/60R22.5 Cargo (Michelin) 161 D
TL-Cargo XBIB
4
nowe BP
1.251
560/60R22.5 (BKT) 161 D
FL 630
11
nowe BP
1.260
Resory wózka 1.600 mm zamiast standardu (KONIECZNE do kół Ø 1.266 - 1.405 mm)
- standard od modelu 6500
Opcja 804 niezbĊdna (przy wózku) dla kół poniĪej
600/55-26.5 16 PR (Alliance) 170 A8
TL I 328
5
nowe BP
1.333
600/55R26.5 (BKT) 176 A8
FL 630
11
nowe BP
1.333
700/50-26.5 16 PR (Alliance) 174 A8
TL I 328
5
nowe BP
1.333
600/55R26.5 (Mitas) 165 D
Agriterra 02
10
nowe BP
1.335
600/55-26.5 16PR BKT
TL 648
5
nowe BP
1.340
710/50R26.5 (Vredestein) 169 D
TL Flot Pro
6
nowe BP
1.340
800/40R26.5 (Vredestein) 172 D
TL Flot Pro
6
nowe BP
1.340
600/55R26.5 (Trelleborg)
Twin Radial
8
nowe BP
1.340
600/55R26.5 Cargo (Michelin) 165 D TL Cargo X BIB
4
nowe BP
1.348
600/65R23 (Bandenmarkt) 184 A8
Flotagrip Radial
13
nowe BP
1.350
600/65R23 (Bandenmarkt) 184 A8
Flotagrip Radial+
7
nowe BP
1.350
750/45R26.5 (Alliance) 170 E
TL I 380
7
nowe BP
1.350
750/45R26.5 (Vredestein) 170 D
Flotation TRAC
16
nowe BP
1.355
600/55R26.5 (Alliance) 165 E
TL 380
7
nowe BP
1.360
TL XS
2
nowe BP
1.360
24R20.5 (Michelin) 176 F (**)
444
543
564
600
546
570
555
6.000
6.300
6.300
6.890
5.735
4.430 / 6.290
6.300
7.5
4.0
4.0
4.0
4.0
2.0 / 4.0
4.0
5.362
4.081
9.538
9.216
5.124
7.371
5.411
804
883
1945
249
3520
2057
2013
2060
2207
2019
2266
2267
2018
2291
2218
236
851
591
596
700
585
600
710
800
636
626
570
570
750
755
618
600
5.440 / 6.000
7.100
6.020 / 6.700
7.000
6.000
5.400 / 7.500
6.500 / 7.750
7.000
6.240 / 7.000
8.000
8.000
6.610 / 8.700
4.900 / 8.150
5.670 / 7.470
4.245 / 8.195
2.2 / 2.6
4.0
2.0 / 2.4
4.0
2.6
2.0 / 3.4
2.0 / 2.8
4.0
3.0 / 4.0
4.5
4.5
2.5 / 4.0
2.0 / 4.0
2.5 / 4.0
1.8 / 4.0
9.776
8.068
11.809
7.756
7.886
13.185
15.635
10.731
13.041
9.009
9.009
13.412
15.229
11.235
15.481
396
650/55R26.5 (Alliance) 167 E
TL 380
7
nowe BP
1.360
645
6.000 / 7.900
2.5 / 4.0
11.032
3530
24R20.5 (Techking)
Dragon King E7
2
nowe
1.370
600
8.195
4.2
14.392
4
11
11
10
11
16
14
7
9
8
16
14
9
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
nowe BP
1.382
1.383
1.388
1.388
1.393
1.395
1.395
1.395
1.400
1.400
1.485
1.500
1.518
728
687
650
737
788
645
660
666
625
666
725
730
645
4.900 / 8.160
8.250
8.000
8.160
9.000 / 10.585
4.740 / 7.900
7.900
10.020
7.900
4.530 / 7.000
5.300 / 8.850
8.840
9.150
1.6 / 4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
2.0 / 4.0
4.0
5.0
4.0
1.6 / 3.2
2.0 / 4.0
4.0
4.0
16.902
10.315
9.149
10.087
13.829
11.750
11.893
11.774
11.225
12.838
17.262
18.830
18.060
2062
710/50R26.5 Cargo (Michelin) 170 D TL Cargo X BIB
2411
710/50R26.5 (BKT) 170 D
630
2410
650/55R26.5 (BKT) 169 D
630
3523
710/50R26.5 (Mitas) 170 D
Agriterra 02
Flotation 630 PLUS
3522
800/45R26.5 (BKT)
2290
650/55R26.5 (Vredestein) 169 D
Flotation TRAC
2214
650/55R26.5 (Alliance) 167 E
TL 390
2386
650/55R26.5 (Alliance) HD 178 D
TL 380
2205
620/60R26.5 (Nokian) 169 D
Country King
2050
680/55R26.5 (Trelleborg) 165 D
Twin Radial
710/50R30.5 (Vredestein) 173 D
Flotation TRAC
1931 (*)
710/50R30.5 (Alliance) 176 D
TL 390
2222 (*)
650/65R26.5 (Nokian) 174 D
Country King
1947 (*)
Ceny mogą ulegaü zmianom w zaleĪnoĞci od cennika dostawców
(**)
Nr
Nacisk max. Max. ciĞWymiary (mm)
zdjĊ- JakoĞü
na koło przy nienie (w
WysokoĞü SzerokoĞü 40 km/h (kg) barach)
cia
1
nalewane
1.080
390
5.400
5.5
/
nalewane
1.090
385
4.500
8.0
32
nowe
1.105
439
3.355 / 4.100 3.0 / 4.0
1
nalewane
1.120
425
5.000
5.0
2075
3514
3394
2204
1934
2082
2048
2212
(*)
Ceny netto w PLN
UWAGA: dostĊpne wyłącznie z zawieszeniem hydraulicznym i duĪym rozstawem (1.820 mm), niedostĊpne do Trans-KTP
dostĊpne wyłącznie z szarymi felgami
- 106 -
15-11-2013
Profil kół
1
Ceny netto w PLN
2
3
TL FLOTAGRIP - TL 404
7
XZL
TL XS
380
14
390
FLOTAGRIP 404
33
34
D 147
A 38
45
KZ-028
13
FL630
32
TL Y1
TL FLOT PRO
11
TL AR-02
31
FLOTATION TRAC
6
TL 648 - TL 328
10
COUNTRY KING
TL TWIN RADIAL
16
44
TL CARGO XBIB
9
8
5
4
TP RADIAL
ObciąĪenie zmieniające siĊ w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci
PrĊdkoĞü (km/h)
Wzrost obciąĪenia
ALLIANCE 885
0
+ 45 %
10
+ 25 %
15
+ 15 %
20
+ 10 %
25
+5%
30
0%
35
- 10 %
40
- 20 %
• NaleĪy uwzglĊdniü fakt, Īe prĊdkoĞü jazdy jest ĞciĞle powiązana z noĞnoĞcią opon i moĪe
ulegaü znaczącym zmianom.
• TT (TubeType): opony dĊtkowe.
• TL (Tube less): opony bezdĊtkowe.
• CiĞnienie w oponach powinno byü dostosowane do obciąĪenia i do warunków pracy pojazdu.
• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeĔ powstałych w wyniku przekroczenia dopuszczalnej
masy całkowitej.
• Gwarancja nie obejmuje kół uĪywanych.
•
Mniejsza ładownoĞü pojazdów podczas jazdy.
Symbol prĊdkoĞci
PrĊdkoĞü (km/h)
WskaĨnik obciąĪenia
ObciąĪenie (kg)
WskaĨnik obciąĪenia
ObciąĪenie (kg)
WskaĨnik obciąĪenia
ObciąĪenie (kg)
A1
5
A2
10
A3
15
A4
20
A5
25
A6
30
A7
35
A8
40
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
1.400
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
1.750
1.800
1.850
1.900
1.950
140
141
142
143
144
145
146
147
149
150
151
2.500 2.575 2.650 2.725 2.800 2.900 3.000 3.075
160
161
162
163
164
4.500 4.625 4.750 4.875 5.000
165
5.150
166
167
148
3.150
168
132
B
50
133
2.000 2.060
152
153
C
60
134
135
2.120
2.180
154
155
D
65
136
169
170
171
6.150
172
173
174
175
6.300 6.500 6.700 6.900
138
139
F
80
180
181
2.240 2.300 2.360 2.430 8.000 8.250
156
3.250 3.350 3.450 3.550 3.650 3.750 3.875 4.000
5.300 5.450 5.600 5.800 6.000
137
E
70
157
4.125
158
159
182
183
4.250 4.375 8.500 8.750
176
177
178
179
7.100
7.300
7.500
7.750
184
185
9.000 9.250
Chyba Īe w cenniku jest podane inaczej, koła są dostarczane z Īółtymi felgami.
Szare felgi są dostĊpne bez dopłaty, ale naleĪy je zamówiü przy składaniu zamówienia na maszynĊ (niedostĊpne w maszynach z zapasów).
- 107 -
15-11-2013
Rozdrabniarki do terenów zielonych typu BEV
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe rozdrabniarki do terenów zielonych typu BEV
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wykonanie na podstawie standardowych komponentów ze stali HLE
NapĊd bezpoĞredni rotora na przekładni (30 KM)
NoĪe samochowające
PrĊdkoĞü noĪa 85 - 90 m/sek.
Szeroka powierzchnia kontaktu z podłoĪem (płozy 150 mm i talerz ocynkowany Ø 330 mm) aby chroniü roĞlinnoĞü
SprzĊg pasuje do Ø 22 mm i Ø 28 mm
Zaczepianie z tyłu (na Ğrodku) z moĪliwoĞcią przestawienia na lewo lub
prawo (maximum 225 mm w modelu 160 i 150 mm w modelu 130)
Blaszana osłona przednia (z przygotowaniem do łaĔcuchów przeciw odrzutom)
Osłona blaszana tylna na zawiasach
Wałek Walterscheid z zabezpieczeniem Ğrubowym
ĝrutowanie
Farba: podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K)
(razem 100 μ)
Symbol
Model
4330
4331
BEV/130/C1
BEV/160/C1
SzerokoĞü
robocza (m)
1,30 m
1,60 m
SzerokoĞü
transportowa (m)
1,60 m
1,90 m
Rotor
NapĊd
typ 3
typ 3
540 obr./min
540 obr./min
Wymagana moc
min / max (KM)
12 / 60
18 / 60
CiĊĪar
(kg)
180
280
Cena
PLN
4.988
5.604
Dodatki do rozdrabniarek BEV
1770 Wałek z mechanizmem wolnego biegu oprócz zabezpieczenia Ğrubowego do modeli BEV
1785 Płytka ze stali HARDOX pod płozami
1901 Zaczep szybki
585
455
893
ŁaĔcuchy ochronne z przodu rozdrabniarki
Model
Symbol
Cena PLN
BEV/130
1762
550
BEV/160
1756
665
ŁaĔcuchy ochronne z tyłu rozdrabniarki (zamiast blaszanej osłony)
Model
Symbol
Cena PLN
BEV/130
1766
602
BEV/160
1767
707
- 108 -
Typ 3 z noĪami TD
15-11-2013
Kosiarki do niedojadów serii TR
Ceny netto w PLN
Kosiarki o poziomej osi obrotu tną dokładnie i rozrzucają idealnie.
Ich budowa ułatwia czyszczenie (woda nie zatrzymuje siĊ na ramie).
Wykonane z materiału zaawansowanego technologicznie, który gwarantuje ich niezawodnoĞü.
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wykonanie na podstawie standardowych komponentów ze stali HLE
NapĊd rotorów pasami pełniącymi rolĊ zabezpieczeĔ
NoĪe samochowające
Szeroka powierzchnia kontaktu z podłoĪem, aby chroniü roĞlinnoĞü i
maszynĊ: płozy 150 mm i talerz(e) ocynkowany(e) Ø 330 mm (do TR 220
i kolejnych)
Zaczep pasuje do Ø 22 i 28 mm
MoĪliwoĞü przestawienia o 300 mm w modelach TR/180 - TR/270
Osłona(y) do ochrony pasów
Blaszana osłona tylna (przygotowana do łaĔcuchów przeciw odrzutom)
Punkty mocowania do wyposaĪenia tylnego
Wałek Walterscheid
Osłony zgodne z normami UE
ĝrutowanie
Farba: podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K)
(razem 100 μ)
Modele TR
Modele DTH3
✓
✓
✓
✓
✓
Zaczepianie z tyłu - napĊd 540 obr./min
Zaczep luĨny zapewniający dobre dopasowanie do ukształtowania terenu
Modele ATR
✓
✓
✓
✓
Zaczepianie z przodu ciągnika - napĊd 1.000 obr./min
Zaczep luĨny (kosiarka w pozycji ciągniĊtej)
Zawieszenie na resorach regulowanych i zaczep szybki przez trójkąt (bez
trójkąta)
Wałek z mechanizmem wolnego koła
Symbol
Model
Pozycja
Tylne - całkowicie przestawne - 1.000 obr./min
Obracane hydraulicznie (dwukierunkowo)
Wałek z zabezpieczeniem Ğrubowym
Modele TRT
✓
Podwójne przestawienie (na prawo i lewo) typ do połączenia z kosiarka
przednią ATR/270/C3 - napĊd 1.000 obr./min
Liczba Wymagana Talerz Ø 330 SzerokoĞü
do noĪy moc min /
mm stanrobocza
tnących
max (cv)
dard / max
(mm)
Szer. transportowa (m)
CiĊĪar
(kg)
Cena
PLN
350
400
480
640
9.587
10.563
11.764
16.174
Tylna Ğrodkowa
2
3
3
4
25 / 70
25 / 80
45 / 85
70 / 110
0/2
1/3
1/3
2/4
1.810
2.200
2.700
3.600
ATR/220/C3 (1)
ATR/270/C3 (1) + (3)
Przednia Ğrodkowa z zawieszeniem
resorowanym regulowanym
3
3
25 / 80
45 / 85
1/3
1/3
2.200
2.700
3,00
490
570
14.263
15.365
4375
TR/270/DTH3
Tylna całkowicie przestawna
(przesuniĊcie w prawo w standardzie)
3
45 / 85
1/3
2.700
2,45
950
25.100
4376
TRT/750/C6
Podwójnie przestawny (w lewo i w
prawo) do połączenia z ATR/270/C3
2x3
100 / 200
2/6
7.500 (2)
1.700
42.630
4370
4024
4372
4373
TR/180/C2
TR/220/C3
TR/270/C3 (3)
TR/360/C4 (3)
4381
4382
2,10
2,50
3,00
3,90
2,50
przód: 3,00
tył: 2,50
(1)
W maszynach mocowanych z przodu, kierunek obrotów jest odwrotny - (2) Aby uzyskaü szerokoĞü roboczą 7,50 m, naleĪy dodaü model przedni ATR/270/C3 (patrz 4382)
- (3) Opcja 1842 konieczna do maszyn powyĪej 2,55 m szerokoĞci całkowitej podczas transportu po drodze publicznej
Dodatki
Zestaw sygnalizacji odblaskowej do TR od 270 (konieczna w niektórych krajach do transpor1842 tu po drodze przy szerokoĞci całkowitej powyĪej 2,55 m)
401 Wałek z mechanizmem wolnego koła (standard do modeli ATR)
477 Wałek z zabezpieczeniem Ğrubowym (standard do modeli DTH3)
402 1 ocynkowany dodatkowy talerz (Ø 330 mm)
478 1 wałek tylny 1 m do modeli TR/180, TR/220, TR/270, TR/360
479 2 wałki tylne 1 m do modeli TR/270, TR/360
1822 3 wałki tylne 1 m do modeli TR/360
Podwójny zaczep do modelu TR/270/C3 (do pracy przy przestawieniu 71 cm bez prze1823 mieszczania sprzĊgu standardowego)
846 NapĊd 1.000 obr./min zamist 540 obr./min (do kosiarek tylnych)
J66661062 Trójkątny zaczep do kosiarek przednich ATR
409 Zestaw transportowy z kaucją (7 x TR/270/C3) (szer. 2.400 - dł. 3.000 - wys. 2.650 mm) - NETTO
1901 Zaczep szybki (oprócz modeli ATR, TR/360/C4 i TRT/750/C6)
396
490
368
298
1.176
2.611
3.861
1.292
1.222
942
2.170
893
Dopłata za łaĔcuchy z przodu lub z tyłu
ŁaĔcuchy z przodu
ŁaĔcuchy z tyłu
Modele
Symbol
Cena PLN
Symbol
Cena PLN
478
TR/180
1800
938
1805
739
TR/220 - ATR/220
1801
1.127
1806
872
TR/270 - ATR/270
1802
1.278
1807
987
TR/360
1803
1.572
1808
1.337
TRT/750
1802 x 3
1.278 x 3
1807 x 3
987 x 3
Spulchniarka tylna ocynkowana z 2 rzĊdami zĊbów giĊtkich
Modele
Symbol
Cena PLN
494
474
TR/180/C2
410
2.478
TR/220/C3
1735
2.615
TR/270/C3
411
3.196
Dopłata za montaĪ rzĊdu zgarniarek 15 cm przed zĊbami giĊtkimi - na 30 cm
ZĊby sztywne zamiast zĊbów giĊtkich
- 109 -
411 + 494
TR/360/C4
412
4.862
224
0
Termin TRT/750: skontaktowaü siĊ z producentem
15-11-2013
Rozdrabniarki typu BJ
Ceny netto w PLN
Rozdrabniarki o osiach pionowych są przeznaczone do ugorów.
Budowa ułatwiająca czyszczenie (woda nie zatrzymuje siĊ na ramie).
Wykonane z zaawansowanego technologicznie materiału, który gwarantuje ich niezawodnoĞü.
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
Wykonanie na podstawie standardowych komponentów ze stali HLE
NapĊd rotorów (1.000 obr./min) poprzez sztywne osie zabezpieczone
amortyzatorami silentbloków
NoĪe samochowające
Szeroka powierzchnia kontaktu z podłoĪem 150 mm z płytką ze stali
HARDOX pod spodem i ocynkowanym talerzem Ø 330 mm przykrĊcanym pod kaĪdyn rotorem
SprzĊg pasuje do Ø 22 mm i Ø 28 mm
✓
Osłona zabezpieczająca skrzynie
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Blaszana osłona przednia i tylna (z przygotowaniem do łaĔcuchów przeciw
odrzutom)
Punkty mocowania kół
NapĊd z mechanizmem wolnego koła wbudowany w skrzyniĊ
Wałek Walterscheid z zabezpieczeniem Ğrubowym
Osłony zgodne z normami UE
ĝrutowanie
Farba: podkład z estru epoksydowego (2 K) + lakier wykoĔczeniowy (2 K)
(razem 100 μ)
BARDZO ELASTYCZNY WAŁEK PRZEKAħNIKA Z POCZWÓRNYM ZABEZPIECZENIEM PRZECIW SKRĉCANIU
4 okrągłe, gumowe amortyzatory są zamontowane na wałkach
przekaĨnikowych w celu neutralizowania drgaĔ, uderzeĔ i wibracji wytwarzanych przez rotory. Cały napĊd (skrzynie, przekładnie zĊbate, wałek, WOM ciągnika,
itd.) jest w ten sposób chroniony i przystosowany do rozdrabniania na kaĪdym ugorze.
Modele BJ/275/C2 i BJ/315/C2
Model ABJ/275/C2
✓
✓
✓
Zaczepiane z tyłu
Zaczep luĨny zapewniający dobre dopasowanie do
ukształtowania terenu
✓
Zaczepiany z przodu ciągnika - zaczep luĨny (rozdrabniarka jest ciągniĊta)
Zawieszenie na resorach regulowanych i zaczep
szybki przez trójkąt (bez trójkąta)
Symb.
Typ
Szer. robocza (m) Szer. transportowa (m) Liczba rotorów Rotory
Wymagana min/max Waga (kg) Cena PLN
NapĊd
2,75 m
3,00 m
2
typ 3 1.000 obr./min
75/125
680
19.740
4390
BJ/275/C2 (2)
2,75 m
3,00 m
2
typ 3 1.000 obr./min
75/125
770
24.330
4395 ABJ/275/C2 (1) (2)
3,15 m
3,40 m
2
typ 3 1.000 obr./min
75/125
760
22.400
4391
BJ/315/C2 (2)
(1)
(2)
Uwaga: w maszynach przednich kierunek obrotów jest odwrotny.
Opcja 1842 konieczna do maszyn powyĪej 2,55 m szerokoĞci całkowitej podczas transportu po drodze publicznej.
Dodatki
Zestaw sygnalizacji odblaskowej (konieczny w niektórych krajach do transportu po drodze
przy szerokoĞci całkowitej powyĪej 2,55 m)
497 Wałek z zabezpieczeniem ciernym
351 2 tylne stalowe koła obracające do modeli BJ/275 i BJ/315
977 NapĊd 540 obr./min zamiast 1.000 obr./min do modeli BJ/275/C2 i BJ/315/C2
479 2 wałki tylne 1 m do modeli BJ/275 i BJ/315
J66661062 Trójkąt zaczepu do kosiarek przednich ATR
1842
396
1.054
3.766
0
2.611
942
ŁaĔcuchy zabezpieczające z przodu
NoĪe (typ 3) BR standard
1811 Do modeli BJ/275 i ABJ/275
1812 Do modelu BJ/315
991
1.190
ŁaĔcuchy zabezpieczające z tyłu
1813 Do modeli BJ/275 i ABJ/275
1814 Do modelu BJ/315
991
1.190
Spulchniarki tylne ocynkowane z dwoma rzĊdami zĊbów giĊtkich
411
2444
494
474
Do modelu BJ/275
Do modelu BJ/315
Dopłata za montaĪ rzĊdu zgarniarek 15 cm przed zĊbami giĊtkimi - na 30 cm
ZĊby sztywne zamiast zĊbów giĊtkich
- 110 -
3.196
3.374
224
0
1813
15-11-2013
ŁyĪki załadowcze podwieszane
Ceny netto w PLN
ŁyĪki załadowcze J
✓
✓
✓
✓
✓
Łączenie za pomocą belki zaczepowej lub ciĊgieł ciągnika
Otwieranie drzwi do dołu lub do góry
Podpórki pod przednią czĊĞcią łyĪki załadowczej
Uchwyt rozłączający do przechyłu
Blacha 2 mm
Symbol
Typ
4072
4073
J150
J170
SzerokoĞü
1.500
1.700
Wymiary (mm)
GłĊbokoĞü
1.000
1.000
WysokoĞü
470
600
Waga
(kg)
Cena
PLN
100
140
2.583
2.667
Waga
(kg)
Cena
PLN
230
3.689
ŁyĪki załadowcze RB
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Łączenie za pomocą belki zaczepowej lub ciĊgieł ciągnika
Otwieranie drzwi do dołu
Listwa pod przednią czĊĞcią łyĪki (8 mm)
Uchwyt rozłączający do przechyłu
Blaszane dno 4 mm
Wysoka jakoĞü za dobrą cenĊ
Symbol
Typ
4081
RB180
SzerokoĞü
1.800
Wymiary (mm)
GłĊbokoĞü
950
WysokoĞü
600
15-11-2013
Wybieraki do kiszonki z dystrybutorem
Ceny netto w PLN
Skrzynia o duĪej pojemnoĞci z ramieniem nagarniającym o duĪym zasiĊgu
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
RamiĊ ładujące sterowane siłownikami zewnĊtrznymi ➜ stabilnoĞü i duĪy zasiĊg
Sterowanie łapą nagarniającą zsynchronizowane z opuszczaniem ramienia
Rozładunek hydrauliczny na prawą stronĊ za pomocą przenoĞnika podłogowego z pionowymi listwami i płaskimi łaĔcuchami
Szeroki kanał wyładowczy: 900 mm
Uniwersalny(e) wałek(ki) wyładowczy(e) z listwami + wystĊpy (kukurydza / trawa)
Automatyczne wyłączanie przenoĞnika podłogowego przy zamkniĊtych
drzwiach
Osłona dystrybutora regulowana łaĔcuchowo
Sterowanie hydrauliczne z ciągnika przez dystrybutory na wysiĊgnik nastawny
Potrzebna hydraulika: 1 jednokier. + powrót wolny (lub 1 dwukier.)
Przepływ 25 do 45 l./min przy 180 barach (do ciągników o wiĊkszej wydajnoĞci, wybraü opcjĊ 596: hydrauliczny rozdzielacz przepływu)
2 modele zawieszane
1 model półzawieszany
✓
✓
✓
1200 D (1,40 m3)
1900 D (2,00 m3)
2600 DT (2,5 m3 - opony 205/75R15)
Skrzynia
Wymiary zewnĊtrzne (maszyna złoĪona) (m) WysokoĞü maksymalna (m)
SymŁadowCiĊĪar
Model
bol
Pojemn. (m3) Szer. (m) Dług. (m)
Szer.
Dług.
Wysok.
Wybieranie Rozładunek własny (kg) noĞü (kg)
4150 1200 D
1,40
1,23
1,03
1,90
1,50
1,60
2,50
0,60
585
700 do 900
4151 1900 D
2,00
1,48
1,12
2,30
1,80
1,70
2,60
0,60
725
900 do 1.100
4152 2600 DT
2,50
1,48
1,60
2,46
3,40
1,80
3,20
1,00
990
1.200 do 1.800
Dodatki
595
845
673
366
672
596
367
368
Rozładunek z lewej strony zamiast z prawej
Drzwi hydrauliczne z osłoną zamiast klapy zasuwanej rĊcznie
Skrzynia nasienna na minerały 150 l, ze sterowaniem hydr. zsynchronizowanym
Skrzynia nasienna na minerały 150 l, w tym dodatkowy dystrybutor hydraul.
PodnoĞnik hydrauliczny - suw 600 mm (oprócz 2600 DT)
Rozdzielacz hydrauliczny (do ciągników o przepływie > 45 l/min)
Kable sterowania 3-funkcyjnego do 1200 D i 1900 D
Kable sterowania 4-funkcyjnego do 2600 DT
- 111 -
0
2.597
6.906
9.167
5.782
1.852
2.135
2.769
845
Cena
PLN
19.220
20.760
31.850
15-11-2013
Notatki
Ceny netto w PLN
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
- 112 -
15-11-2013
Spulchniarki ekonomiczne serii BF
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
Wykonane w całoĞci ze stali specjalnej, aby miały wiĊkszą wytrzymałoĞü
Wykonane ze standardowych komponentów, aby zwiĊkszyü ich precyzjĊ
i niezawodnoĞü
✓
✓
✓
Maszyna OCYNKOWANA (obudowa i oprzyrządowanie)
Listwy ze stali ulepszonej cieplnie, Ğrutowane i malowane (2 warstwy farby)
Połączenie szybkie za pomocą drąĪka (Ø 22 mm do typu 240 - Ø 28 mm
✓
do innych typów)
Rozkładanie hydrauliczne (jednokier.) od 4,80 m
ze składaniem
Widok
z boku
Widok z góry
Łopatki 30 cm
Listwy półelastyczne
ZĊby giĊtkie
(1)
240
300
360
420
480
540
2,4
3,0
0,6 + 2,4 + 0,6
0,6 + 3,0 + 0,6
1.2 + 2.4 + 1.2
1.2 + 3.0 + 1.2
Symbol
4066
4067 (1)
4068
4069 (1)
4070
4071 (1)
Cena
PLN
3.525
4.081
5.047
5.642
8.610
9.142
Symbol
4042
4043 (1)
4044
4045 (1)
4046
4047 (1)
Cena
PLN
5.163
6.118
7.518
8.512
11.995
12.807
Typ
BF-R2A
BF-R3S2
ze składaniem hydraulicznym
Zgarniarki 60 cm
Listwy półelastyczne
Łopatki 15 cm
Listwy bardzo giĊtkie
ZĊby giĊtkie
Opcja 1842 konieczna do maszyn przekraczających 2,55 m szerokoĞci całkowitej podczas transportu po drodze publicznej.
Dodatki
1842
405
488
474
1842
Zestaw sygnalizacji odblaskowej do BF 300, 420 i 540 (obowiązkowy w niektórych krajach
do transportu na drodze przy szerokoĞci całkowitej powyĪej 2,55 m)
Belka łącząca Ø 28 mm zamiast Ø 22 mm do modelu 240
Belka łącząca Ø 22 mm zamiast Ø 28 mm do modeli 300 i kolejnych
ZĊby sztywne zamiast zĊbów giĊtkich
396
0
0
0
474
15-11-2013
Spulchniarki ekonomiczne GARDEN serii BF
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
WyposaĪenie identyczne jak przy bronach BF-RA
Zaczep do ciągnika ogrodniczego za pomocą okrągłego drąĪka Ø 22 mm
ze składaniem
Widok z
boku
120
150
180
210
240
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
Symbol
4231
4237
4241
4247
4254
4261
4267
4271
4277
4281
ZĊby giĊtkie
Cena
PLN
2.496
2.702
2.989
3.185
3.525
4.064
4.249
4.533
4.732
5.072
Zgarniarki 60 cm
Listwy półelastyczne
Łopatki 15 cm
Listwy bardzo giĊtkie
ZĊby giĊtkie
Symbol
4236
4246
4259
4266
4276
4286
Cena
PLN
3.336
4.081
4.869
5.663
6.412
7.193
Widok z góry
Łopatki 30 cm
Listwy półelastyczne
300
330
360
0,6 + 1,2 + 0,6 0,6 + 1,5 + 0,6 0,6 + 1,8 + 0,6 0,6 + 2,1 + 0,6 0,6 + 2,4 + 0,6
Dodatki
474
270
Typ
BF-R2A
BF-R3S2
240
0
ZĊby sztywne zamiast zĊbów giĊtkich
- 113 -
15-11-2013
Spulchniarki wysokiej jakoĞci serii EBR4S
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wykonane w całoĞci ze stali specjalnej
Wykonane ze standardowych komponentów, aby zwiĊkszyü ich precyzjĊ
i niezawodnoĞü
Maszyna ocynkowana (obudowa i oprzyrządowanie)
Listwy ze stali ulepszonej cieplnie, Ğrutowane i malowane (2 warstwy farby)
Zaczep elastyczny (sprĊĪyna)
Połączenie szybkie za pomocą drąĪka (Ø 22 mm do typu 240 i Ø 28 mm
do innych typów)
Łopatki regulowane
Rozkładanie hydrauliczne (jednokier.) od 4,80 m
Od 4,80 m, 2 pary kół Ø 270 x 120 mm na na łoĪyskach kulkowych z korbą
do regulacji nacisku
ze składaniem
Modele
300
360
420
480
540
600
660
2.4
3.0
0.6 + 2.4 + 0.6
0.6 + 3.0 + 0.6
1.2 + 2.4 + 1.2
1.2 + 3.0 + 1.2
1.8 + 2.4 + 1.8
1.8 + 3.0 + 1.8
4140
4141 (1)
4142
4143 (1)
4144
4145 (1)
4146
4147 (1)
6.843
7.984
10.416
11.484
17.850
19.220
20.370
21.770
Typ
EB-R4S
Zgarniarki 60 cm Symbol
Listwy półelastyczne
Łopatki 10 cm
Listwy bardzo giĊtkie Cena PLN
ZĊby giĊtkie
(1)
ze składaniem hydraulicznym
240
Opcja 1842 konieczna do maszyn o szerokoĞci całkowitej przekraczającej 2,55 m podczas transportu po drodze publicznej.
Dodatki
1842 Zestaw sygnalizacji odblaskowej do EBR4S 300, 420, 540 i 660 (obowiązkowy w niektórych
krajach do transportu na drodze przy szerokoĞci całkowitej pow. 2,55 m)
414 Para kół do modeli 240 - 420 (2 pary standardowo do modeli 480 - 660)
1455 Koła gumowe (375 x 150 mm - 2 bary max.) zamiast stalowych do EBR4S - cena za 4
3356 Stalowe koła (wzmocnione wewnĊtrzną tarczą) zamiast kół gumowych - za parĊ
405 Belka łącząca Ø 28 mm zamiast Ø 22 mm w modelu 240
488 Belka łącząca Ø 22 mm zamiast Ø 28 mm w modelu 300 i kolejnych
474 ZĊby sztywne zamiast zĊbów giĊtkich
1357 Rozsiewacz elektryczny (12 V) - 105 l
396
1.736
266
0
0
0
0
5.453
1842
1455
1357
474
15-11-2013
Spulchniarki wysokiej jakoĞci SCARIFLEX R5S
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wykonane w całoĞci ze stali specjalnej
Wykonane ze standardowych komponentów, aby zwiĊkszyü ich precyzjĊ
i niezawodnoĞü
Maszyna OCYNKOWANA (obudowa i oprzyrządowanie)
Listwy ze stali ulepszonej cieplnie, Ğrutowane i malowane (2 warstwy farby)
Zaczep elastyczny (sprĊĪyna)
Łopatki regulowane
Rozkładanie hydrauliczne (jednokier. od 4,8 do 7,2 m - dwukier. do 8,4 i
9,6 m)
Koła gumowe (375 x 150 mm - max. ciĞnienie 2 bary) (4 do modeli 4,8 7,2 m i 6 do modeli 8,4 i 9,6 m)
ze składaniem hydraulicznym
Modele
480
600
720
840
960
1.2 + 2.4 + 1.2
1.8 + 2.4 + 1.8
2.4 + 2.4 + 2.4
1.2 + 1.8 + 2.4 + 1.8 + 1.2
1.2 + 2.4 + 2.4 + 2.4 + 1.2
4900
4901
4902
4903
4904
25.270
27.510
30.210
43.050
45.500
1904
4.550
1905
5.600
1906
6.125
/
/
/
/
Typ
SCARIFLEX
Zgarniarki 60 cm Symbol
Listwy półelastyczne
Łopatki 10 cm
Listwy bardzo giĊtkie Cena PLN
3 x zĊby giĊtkie
Zgarniarki na zĊbach Symbol
resorowanych z przodu Cena PLN
- 114 -
NEW
15-11-2013
Spulchniarki wysokiej jakoĞci SCARIFLEX R6S
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wykonane w całoĞci ze stali specjalnej
Wykonane ze standardowych komponentów, aby zwiĊkszyü precyzjĊ i
niezawodnoĞü
Maszyna OCYNKOWANA (obudowa i oprzyrządowanie)
Listwy ze stali ulepszonej cieplnie, Ğrutowane i malowane (2 warstwy farby)
Zaczep elastyczny (sprĊĪyna)
Łopatki regulowane
Rozkładanie hydrauliczne (jednokier. od 4,8 do 7,2 m - dwukier. do 8,4 i 9,6 m)
Gumowe koła (375 x 150 mm - max. ciĞnienie 2 bary) (4 w modelach 4,8
- 7,2 m i 6 w modelach 8,4 i 9,6 m)
ze składaniem hydraulicznym
480
600
720
840
960
1.2 + 2.4 + 1.2
1.8 + 2.4 + 1.8
2.4 + 2.4 + 2.4
1.2 + 1.8 + 2.4 + 1.8 + 1.2
1.2 + 2.4 + 2.4 + 2.4 + 1.2
Symbol
4905
4906
4907
4908
4909
Cena PLN
22.940
25.400
27.860
40.450
42.880
Zgarniarki na zĊbach Symbol
resorowanych z przodu Cena PLN
1904
4.242
1905
5.411
1906
5.947
/
/
/
/
Modele
Typ
SCARIFLEX R6S
Zgarniarki 60 cm
5 x zĊby giĊtkie
Dodatki do modelu SCARIFLEX R5S i R6S
1357 Rozsiewacz elektryczny (12 V) - 105 l (niedostĊpny do modelu 840)
1636 Rozsiewacz pneumatyczny - 120 l - do modelu SCARIFLEX (niedostĊpny do modelu 840) dystrybutor do duĪej wydajnoĞci (czerwony) (wskazany do zbóĪ i trawników)
3550 Do rozsiewacza pneumatycznego: dystrybutor do małej wydajnoĞci (wskazany do rzepaku,
koniczyny i lucerny) (zielony)
3551 Do rozsiewacza pneumatycznego: dystrybutor do małej wydajnoĞci (wskazany do rzepaku,
koniczyny i lucerny) (zielony)
3356 Stalowe koła (wzmocnione wewnĊtrzną tarczą) zamiast kół gumowych - za parĊ
NEW
5.453
8.365
525
1636
1357
525
0
15-11-2013
Brona niwelująca do łąk RENOVA
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Wykonane w całoĞci ze stali specjalnej, zapewniającej wiĊkszą wytrzymałoĞü
Wykonane ze standardowych komponentów, aby zwiĊkszyü precyzjĊ i
niezawodnoĞü
Konstrukcja OCYNKOWANA
Regulacja głĊbokoĞci pracy poprzez ĞrubĊ ze sprĊĪyną
Koła kopiujące (2 do modelu 240, 4 do innych modeli)
NoĪe niwelujące pod kątem 25° ze stali ulepszonej, Ğrutowane i pomalowane (2 warstwy)
Listwa zgarniająca z cynkowanej stali
Lemiesze spulchniające
Połączenie szybkie za pomocą drąĪka (Ø 22 mm do typu 240 - Ø 28 mm
do innych typów)
Rozkładanie i składanie hydrauliczne (dwukier.) od 4 m
ze składaniem hydraulicznym
Widok z boku
Widok z góry
NoĪe niwelujące kąt 25°
Listwa zgarniająca
Lemiesze spulchniające
240
400
500
600
2,4
0,8 + 2,4 + 0,8
1,3 + 2,4 + 1,3
1,8 + 2,4 + 1,8
Typ
Waga (kg)
500
900
1 100
1 300
SzerokoĞü robocza (m)
2,4
4,0
5,0
6,0
Symbol
3350
3351
3352
3353
Cena PLN
15.978
28.700
32.100
37.590
- 115 -
15-11-2013
Wozy czyszczące
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
Wykonane ze stali specjalnej (55 kg), aby zwiĊkszyü wytrzymałoĞü
Wykonane ze standardowych komponentów, aby zwiĊkszyü precyzjĊ i
niezawodnoĞü
✓
✓
✓
Dennica z otwieraniem hydraulicznym
Przechyłowe czyszczenie zbiornika na nieczystoĞci
Skrzynka narzĊdziowa
✓
✓
WykoĔczenie zbiornika: dwustronny ocynk
Obróbka ramy: Ğrutowanie i 2 warstwy farby (100 μ): zielona (RAL 6018)
lub pomaraĔczowa (RAL 2000)
✓
✓
✓
Koła 18x22.5 MICHELIN XZL nowe
WieĪyczka z wysiĊgnikiem sterowanym rĊcznie Ø 4’’ z wtryskiem wody
4 x 3 m wĊĪa Ø 100 mm ze złączem szybkim
✓
✓
✓
✓
✓
Pompa próĪniowa 12.000 l (DL 120)
Pompa wysokociĞnieniowa 120 barów - 120 l
1 filtr wody
Lanca czyszcząca z wĊĪem 10 m, 1/2’’
Zwijarka rĊczna z 50 m wĊĪem 3/4’’ zakoĔczonym sondą
✓
✓
✓
✓
Podpora hydrauliczna z pompą rĊczną
Podwójny wałek szerokokątny
Lampa sygnalizacyjna
Błotniki z mocowaniem do wĊĪy
Symbol
4085
4086
4087
Model
PojemnoĞü
H6000
H8400
H12500
2.000 l wody + 4.000 l nieczystoĞci
2.500 l wody + 5.900 l nieczystoĞci
3.000 l wody + 9.500 l nieczystoĞci
OĞ (osie): (mm) rozstaw (mm) - szpilki
ADR 100x2000-8S
ADR 130x2000-10S
ADR 2x130x2000-10S
Hamulce
(mm)
350 x 90
406 x 120
406 x 120
Cena
PLN
255.400
274.930
323.020
Dodatki
1820
2237
1820
415
1484
1815
1817
1818
1819
1816
Pompa LC 420 chłodzona wodą zamiast DL 120
Pompa z pierĞcieniem cieczowym Samson V12 zamiast JUROP DL 120
Zwijarka hydrauliczna zamiast rĊcznej
Sygnał dĨwiĊkowy - poziom wody przy wysokim ciĞnieniu
GĊsia szyjka Ø 100 mm z zaworem kulowym
Czerwono-białe oznakowanie na dennicy (naklejka) - do modelu H6000
Czerwono-białe oznakowanie na dennicy (naklejka) - do modelu H8400
Czerwono-białe oznakowanie na dennicy (naklejka) - do modelu H12500
ĝwiecąca rampa ze skrzynką sterowniczą
Inny model do przyczep rolniczych
MontaĪ wozu czyszczącego na ciĊĪarówce
1.925
43.370
12.089
10.672
4.820
2.443
2.734
3.021
5.849
wg kosztorysu
wg kosztorysu
- 116 -
415
1484
Cennik poszczególnych czĊĞci
15-11-2013
Ceny netto w PLN
Podajemy zestawienie cen najwaĪniejszych czĊĞci składowych pojazdów i maszyn marki JOSKIN, które ułatwi składanie zamówieĔ.
Ceny czĊĞci z tej listy dotyczą dostawy zamówionych elementów, bez montaĪu i ewentualnego składania. Aby uzyskaü cenĊ wĊĪa pompującego wraz z montaĪem, naleĪy doliczyü podany koszt montaĪu lub sprawdziü na stronie 24 cennika.
Podane ceny są identyczne jak ceny obowiązujące w naszym magazynie czĊĞci zamiennych, a prowizja poĞrednika jest taka sama jak przy
zakupie maszyn kompletnych. ZachĊcamy do składania zamówieĔ pisemnie (fax: 067/216 83 22) podając symbol i nazwĊ potrzebnej czĊĞci.
Spis treĞci
Akcesoria do zbiornika ............................................................................................................................................. poniĪej
Oczka pociągowe ..................................................................................................................................................... str. 118
Zbiorniki + akcesoria ................................................................................................................................................. str. 119
Pompy i zawory ......................................................................................................................................................... str. 120
Osie ........................................................................................................................................................................... str. 121
Wózki jezdne i wahacze ............................................................................................................................. strony 122 - 123
Rozdzielacze tnące SCALPER© (licencja JOSKIN) .................................................................................................. str. 124
PodnoĞniki hydrauliczne i bloki sekwencyjne (licencja JOSKIN) .............................................................................. str. 125
Podpory postojowe .................................................................................................................................................... str. 125
Wałki ........................................................................................................................................................... strony 126 - 127
Zawory i złacza .......................................................................................................................................................... str. 128
Turbonapełniacze ...................................................................................................................................................... str. 128
Rozlewacze ............................................................................................................................................................... str. 128
Ecopump ................................................................................................................................................................... str. 129
Lejki do systemu Jumbo ............................................................................................................................................ str. 129
Redukcje do wĊĪy ..................................................................................................................................................... str. 129
CzĊĞci do wĊĪy ......................................................................................................................................................... str. 129
Farba JOSKIN ........................................................................................................................................................... str. 129
Elementy dostarczane osobno
2522 Właz górny Ø 600 mm (4 haki), do przykrĊcenia na wozie asenizacyjnym
2.762
Klapa górna Ø 600 mm na zawiasie z hermetycznym zamykaniem szybkim, do przykrĊcenia na
2523
4.487
wozie asenizacyjnym
Hydrauliczna pokrywa rozsuwana (dwukier.) 500 x 600 mm z zamkniĊciem hermetycznym, do
2526
8.596
wozów asenizacyjnych z przygotowaniem do tej pokrywy (symbol 1865)
Hydrauliczna pokrywa rozsuwana (dwukier.) 500 x 600 mm z zamkniĊciem hermetycznym, do
2525
10.469
przykrĊcenia na wozie asenizacyjnym (naciĊcie na zbiorniku wykonuje klient)
Prosimy o podanie na zamówieniu Ğrednicy zbiornika
- 117 -
15-11-2013
Oczka pociągowe
Ceny netto w PLN
Oczko pociągowe do przyspawania
J34563505
J34563513
J34563507
J34563503
95
259
921
95
Oczko pociągowe płaskie Ø 50 mm
Oczko pociągowe płaskie Ø 50 mm 30 T
Oczko pociągowe kwadratowe Ø 40 mm z tulejką (RFN)
Oczko pociągowe kwadratowe Ø 40 mm bez tulejki (RFN)
Oczka pociągowe przykrĊcane (w tym Ğruby)
A
B
C
D
Symb.: J74007101
Cena: 837 PLN
Symb.: J74007116 (*)
Cena: 907 PLN
Symb.: J74007106 (**)
Cena: 1.253 PLN
Płaskownik Ø 50 mm
Spawany
Mała płytka 100-110
Płaskie Ø 50 mm
Mała płytka 100-110
(duĪy otwór)
Płaskie Ø 50 mm
DuĪa płytka 145-160
(duĪy otwór)
F
G
H
E
Symb.: J74007108 (*) Symb.: J74007131 (*) Symb.: J74007107 (**) Symb.: J74007123 (**)
Cena: 1.453 PLN
Cena: 1.334 PLN
Cena: 1.666 PLN
Cena: 2.058 PLN
Biba Ø 80 mm
Mała płytka
100-110
Biba Scharmüller
Mała płytka
100-110
I
Biba Ø 80 mm
DuĪa płytka
145-160
Biba Scharmüller
DuĪa płytka
145-145
J
Symb.: J74007110
Cena: 753 PLN
Symb.: J74007120
Cena: 2.447 PLN
Symb.: J74007138
Cena: 1.288 PLN
Symb.: J74007135 (**)
Cena: 2.510 PLN
Symb.: J74007136 (**) Symb.: J74007115 (**)
Cena: 2.828 PLN
Cena: 3.570 PLN
Oczko płaskie Ø 40 mm RFN
Mała płytka
100-110
Oczko płaskie Ø 40 mm RFN
DuĪa płytka
145-160
Oczko pociągowe obrotowe
Mała płytka
100-110
Oczko pociągowe obrotowe
DuĪa płytka
145-160
Biba obrotowa
Scharmüller
DuĪa płytka
145-145
Biba Scharmüller
DuĪa płytka
145-160
(*) Homologacja TÜV: 3 000 kg przy 40 km/h do oczek pociągowych typu B, D i H
(**) Homologacja TÜV: 4.000 kg przy 40 km/h i 3.000 kg przy 80 km/h dla oczek pociagowych JOSKIN typu C, E, I i J
WOZY ASENIZACYJNE
WYWROTKI I SYSTEM CARGO
MODULO2
ALPINA2
DELTA2
KOMFORT2
COBRA
TETRAX2
MODULO2 18000
KOMFORT 18000
QUADRA
EUROLINER
VOLUMETRA
Í 7000
Od 8000
do 16000
Od 16000
do 26000
A
B
C
B
C
B
I
I
H
I
H
I (standard)
E
D
E
D
E
J
/
J
/
J
F
G
F
G
Trans-CAP
DELTA-CAP
CARGO-LIFT
D8 do D14
Trans-SPACE
CARGO
TSM i TRM
Cargo-LIFT
D18 do T22
Trans-KTP
Silo-SPACE
DRAKKAR
9, 11
i 15 T
17, 22
i 27 T
Opcja oczko pociągowe obrotowe
H
Opcja oczko pociągowe kuliste
D
Opcja oczko pociągowe kuliste obrotowe
/
Oczko pociągowe Ø 40 mm RFN
Niski
F
G
Wysoki
F
/
F
Przy opcji napĊdu: zawsze C, E, I lub J
J78911436
J34562576
J34562575
Kulka oczka pociągowego kulistego Ø 80 mm do zaczepu ciagnika
Płytka do przyspawania (100 x 110 mm) do oczka pociągowego przykrĊcanego
Płytka do przyspawania (145 x 160 mm) do oczka pociągowego przykrĊcanego
- 118 -
133
151
287
15-11-2013
Zbiorniki
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
✓
Zbiornik ocynkowany
Kątowniki w odstĊpie 1.000 mm
Właz Ø 600 mm
✓
✓
✓
Uchwyty transportowe (i)
Haki do mocowania wĊĪy (J)
4 króüce 6’’: boczne - lewy i prawy, tylny lewy i tylny Ğrodkowy na dennicy
✓
✓
Zawór ciĞnieniowy Ø 6’’ na zbiorniku
Przygotowanie do zaworu przeciw przelewaniu (D)
✓
WskaĨnik poziomu 2’’ przedni i tylny
i
D
ZdjĊcia nie przedstawiają wyposaĪenia standardowego.
Właz Ø 600
Właz Ø 850
Dennica
e
Ø
S
S
f
L
DŁUGOĝû CAŁKOWITA
Aby wymieniü zbiornik wozu asenizacyjnego JOSKIN,
proszĊ skontaktowaü siĊ z dealerem firmy JOSKIN
(naleĪny podaü numer ramy maszyny).
Symbol
Typ
(l)
Ø
(mm)
Dł.
(mm)
f
(mm)
3000
3001
3002
3009
3010
3011
3013
3043
3061
3015
3016
3017
4192
4193
3021
3022
3063
2.500
3.250
4.000
5.000
6.000
7.000
8.400
10.000
11.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.500
24.000
26.000
1.135
1.135
1.300
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.800
1.900
1.900
2.000
2.100
2.100
2.100
2.100
2.220
2.970
3.000
3.610
3.670
3.730
3.930
4.150
4.150
4.460
4.720
5.450
5.450
5.450
6.220
6.770
7.170
195
195
207
207
226
239
252
275
278
278
281
281
304
307
307
307
307
(1)
(3)
Zbiornik standardowy z wbudowaniem kół
Wbudowanie kół tylko przy osi podwójnej
Dług. całkowita
(mm) z dennicą
Stand. Ø 850 Dennica
2.795
/
2.670
3.545
/
3.420
3.575
/
3.550
4.205
4.435
4.065
4.300
4.485
4.155
4.380
4.590
4.225
4.595
4.780
4.430
4.820
5.015
/
4.900
5.100
/
5.170
5.370
/
5.510
5.710
/
6.180
6.365
/
6.230
6.405
/
6.270
6.450
/
7.040
7.220
/
7.590
7.770
/
7.990
8.170
/
(2)
(4)
GruboĞü
(mm)
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Wzmocnienia
C
B
/
/
/
/
/
/
1
/
/
1
/
1
/
1
/
2
/
2
/
2
1
2
/
3
/
3
2
3
2
3
2
3
2
3
Waga
w kg
PojemnoĞü
(l)
455
540
575
720
915
1.035
1.165
1.530
1.670
1.745
1.870
2.190
2.345
2.525
2.680
2.900
3.330
2.490
3.250
4.298
5.147
6.099
7.172
8.590
10.175
11.416
12.485
14.652
16.580
18.229
20.110
22.450
24.350
25.500
PojemnoĞü
Haki Uchwyty
przy opcji wbuJ
i
dowania kół (l)
Wbudowanie kół tylko przy osi pojedynczej
PojemnoĞü moĪe siĊ zmieniaü zaleĪnie od typu wbudowania
Dodatki
Rama (szerokoĞü 1.000 mm) do adaptacji zbiornika do Cargo-LIFT - postawa pompy wliczona (wy17.213
posaĪenie próĪniowe zamawiane dodatkowo)
014 Zbiornik bez zaworu ciĞnieniowego - upust
- 270
130 Właz Ø 850 mm zamiast Ø 600 mm
1.736
007 Dennica zamiast włazu Ø 600 mm (do poj. 8.400 l maksymalnie)
2.496
161 Kątowniki niestandardowe zaginane
2.744
076 Falochrony na zbiorniku < 6.000 l
1.582
2577 Wsporniki do podstaw zbiornika (do zbiorników od 16.000 l)
4.015
1.453
J71415019
Filtr czyszczący 30 l Ø 60 mm
1.687
J71415016
Filtr czyszczący 30 l Ø 80 mm
2.447
J71415037 Filtr czyszczący 60 l Ø 80 mm
2.587
J71415041 Filtr czyszczący 60 l Ø 100 mm
J71410046 Zabezpieczenie kulkowe Ø 60 mm bez pleksiglasu
1.015
J71410047 Zabezpieczenie kulkowe Ø 80 mm bez pleksiglasu
998
J71410048 Zabezpieczenie kulkowe Ø 100 mm bez pleksiglasu
998
J71410044 Pleksiglas do zabezpieczenia kulkowego
98
3050
- 119 -
/
/
/
/
5.702 (4)
6.716 (4)
8.111 (2 + 4)
9.562 (2 + 4)
10.700 (2 + 4)
11.767 (2 + 4)
13.852 (3 + 4)
15.780 (3 + 4)
17.134 (3 + 4)
19.000 (3 + 4)
/
/
/
6
6
6
8
8
8
8
8
8
/
/
/
/
/
/
/
/
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Cena
PLN
11.379
12.362
12.866
14.438
17.680
18.730
20.550
25.200
27.370
28.740
31.220
34.860
36.720
43.720
49.980
55.690
61.150
15-11-2013
Komponenty: pompy i zawory
Typ
NEW
NEW
NEW
NEW
POMPY BATTIONI & PAGANI
POMPY MEC
Pompa MEC 4000/M-GF
Pompa MEC 4000/M-GF
Pompa MEC 5000/M-GF
Pompa MEC 5000/D-GF
Pompa MEC 6500/M-GF
Pompa MEC 6500/M-GA
Pompa MEC 6500/D-GF
Pompa MEC 6500/D-GA
Pompa MEC 8000/M-GF
Pompa MEC 8000/M-GA
Pompa MEC 8000/D-GF
Pompa MEC 8000/D-GA
POMPY STARR
Pompa STARR 60/M-GA
Pompa STARR 60/M-GA
Pompa STARR 72/M-GA
Pompa STARR 72/M-GA
Pompa STARR 84/M-GA
Pompa STARR 84/M-GA
POMPY WPT*
Pompa WPT 600/MR-GA
Pompa WPT 720/MR-GA
POMPY GARDA
GARDA z MEC 4000/GF
GARDA z MEC 5000/GF
GARDA z MEC 8000/GF
GARDA z MEC 8000/GA
GARDA z WPT 600/R
POMPY JUROP
Pompa PN 106/M-GA
Pompa PN 106/MA-GA
Pompa PNR 130/M
Pompa PNR 130/D
Pompa PNR 130/MA
Pompa PNE 155/M-GA
Pompa PNE 155/MA-GA
Pompa PNE 155/D-GA
Pompa PNR 155/M Ballast Port-GA
Pompa PNR 155/D Ballast Port-GA
Pompa PNR 155/MA Ballast Port-GA
Pompa DL 140/D
Pompa DL 200/D
Pompa PR 150/D-GA
* J71408015
Ceny netto w PLN
Pompy pomalowane (na zielono)
Symbol
Cena PLN
Zawory
NadciĞnienie
1’’ 1/4
J71401001
J71401010
J71401005
J71401009
J71401127
J71401128
J71401129
J71401130
J71401117
J71401119
J71401118
J71401120
3.367
3.406
3.798
3.539
4.351
4.746
3.819
4.305
4.718
5.110
4.526
5.138
J71401173
J71401174
J71401175
J71401176
J71401177
J71401178
7.469
7.235
7.819
7.592
8.502
8.204
J71401046
J71401049
12.765
14.350
J71401002
J71401006
J71401024
J71401030
J71401064
9.590
10.080
10.136
11.018
18.950
J71401080
J71401139
J71401180
J71401181
J71401182
J71401135
J71401146
J71401136
J71401152
J71401138
J71401170
J71401133
J71420254
J71401116
5.632
6.279
7.112
6.979
6.867
9.380
9.380
8.551
10.619
9.744
10.066
12.719
16.083
19.070
1’’ 1/2
2’’
PodciĞnienie
JOSKIN
1’’ 1/2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7.977
Zestaw chłodzenia wodą do pompy WPT
• M = z przekładnią zwiĊkszającą (540 obr./min) • MA = z przekładnią zwiĊkszającą (1.000 obr./min) • D = zasilanie bezpoĞrednio z ciągnika
(1.000 obr./min) • GF = smarowanie wymuszone • GA = smarowanie automatyczne • NR = chłodzenie powietrzem • R = chłodzenie wodą
(*)
Symbol
J34565504
J34565517
J34565520
J60900027
J34567313
Typ zaworu
CiĞnieniowy 1’’ 1/4
CiĞnieniowy 1’’ 1/2
CiĞnieniowy 2’’
CiĞnieniowy JOSKIN
CiĞnieniowy 1’’ 1/2
Cena PLN
140
165
179
963
88
Symbol
J34560076(*)
J34560076(*)
J34560076(*)
J34560923
J34560652
Artykuł
1 pojemnik 5 l
Zestaw 20 pojemników (100 l)
Zestaw 144 pojemników (720 l)
Beczka 60 l
Beczka 205 l
Cena PLN
74
1.480
10.656
760
2.163
Cena za LITR PLN
14,80
14,80
14,80
12,67
10,55
Za kilka pojemników: upust progresywny zaleĪnie od iloĞci
- 120 -
15-11-2013
Komponenty: osie
1.
Ceny netto w PLN
Osie stałe bez siłownika hamulcowego
Symbol
1200
1201
1202
1210
1209
1211
1212
1218
1275
1219
1223
1276
1224
1225
1277
1226
2470
1236
Rozstaw
(mm)
1.500
1.500
1.500
1.700
1.700
1.800
1.800
1.900
1.900
1.900
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.950
2.000
Przekrój (mm)
Liczba
Ğrub
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
Hamulce:
Ø x l (mm)
bez hamulców
250 x 60
300 x 60
300 x 60
300 x 60
bez hamulców
300 x 60
350 x 60
350 x 90
400 x 80
350 x 60
350 x 90
400 x 80
350 x 60
350 x 90
400 x 80
406 x 120
406 x 120
ObciąĪenie* w
przybliĪeniu (kg)
4.700
4.700
6.200
6.200
7.000
6.200
6.200
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
11.000
11.000
13.000
15.000
15.000
2 (3)
15.000
5.516
2 (3)
15.000
5.936
2 (3)
2 (3)
15.000
15.000
5.516
6.531
2 (3)
15.000
6.531
2 (3)
15.000
6.794
2 (3)
2 (3)
15.000
15.000
6.531
6.531
2 (3)
15.000
7.574
(3)
15.000
7.574
2 (3)
15.000
7.574
2 (3)
15.000
7.574
(3)
15.000
7.574
2 (3)
15.000
7.574
ADR 60 x 60
ADR 60 x 60
ADR 70 x 70
ADR 70 x 70
ADR 80 x 80
ADR 70 x 70
ADR 70 x 70
ADR 90 x 90
ADR 90 x 90
ADR 90 x 90
ADR 90 x 90
ADR 90 x 90
ADR 90 x 90
ADR 100 x 100
ADR 100 x 100
ADR 100 x 100
ADR 130 x 130
ADR 130 x 130
ADR 130 x 130
1273
2.100
10
406 x 120
krzywki krótkie
ADR 130 x 130
2543
2.100
10
406
x 120
krzywki długie
2476
2.300
ADR 130 x 130
10
406 x 120
2471
1.950
ADR 150 x 150
10
420 x 180
ADR 150 x 150
2544
2.000
10
420 x 180
krzywki krótkie
ADR 150 x 150
2545
2.000
10
420 x 180
krzywki długie
1278
2.100
ADR 150 x 150
10
420 x 180
2479
2.300
ADR 150 x 150
10
420 x 180
BPW 150 x 150
1281
1.950
10
410 x 180
krzywki długie
BPW
150
x
150
2474
1.950
10
410 x 180
krzywki krótkie
1269
2.000
BPW 150 x 150
10
410 x 180
BPW 150 x 150
1270
2.100
10
410 x 180
krzywki długie
BPW
150
x
150
2485
2.100
10
410 x 180
krzywki krótkie
2482
2.300
BPW 150 x 150
10
410 x 180
(*)
Maksymalnie 1 siłownik do maszyn o pojemnoĞci do 4.000 l, wliczony
2
2
UWAGA
Podane ceny nie obejmują
wĊĪa i wyposaĪenia
hydarulicznego.
Cena
PLN
809
1.334
1.537
1.537
1.883
774
1.754
2.601
3.171
3.784
2.471
3.147
3.591
2.702
3.364
4.239
5.516
5.516
Liczba potrzebnych siłowników hamulcowych (*)
/ (1)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
2 (3)
/ (1)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
* ObciąĪenia statyczne
(zmieniają siĊ w zaleĪnoĞci
od rodzaju kół)
(1)
(2)
Dodatki
803
807
955
956
2.
651
1.222
749
1.414
1 siłownik hamulca hydraulicznego z podstawą do osi stałej
2 siłowniki hamulca hydraulicznego z podstawą do osi stałej
Pojedynczy hamulec pneumatyczny z podstawą do osi stałej (8 Ğrub)
Podwójny hamulec pneumatyczny z podstawą do osi stałej (10 Ğrub)
(3)
Osie nadąĪne z 2 amortyzatorami i systemem całkowitej blokady, w tym siłownik blokujący
!!! Uwaga: oĞ nadąĪna powinna byü zablokowana przy prĊdkoĞci ponad 15 km/h !!!
Symbol
1230
1238
3509
1239
2477
2546
1279
2480
1271
2483
Rozstaw
(mm)
2.000
2.000
2.000
2.100
2.300
2.000
2.100
2.300
2.100
2.300
Przekrój (mm)
Liczba Ğrub
ADR 110 x 110
ADR 130 x 130
ADR 130 x 130
ADR 130 x 130
ADR 130 x 130
ADR 150 x 150
ADR 150 x 150
ADR 150 x 150
BPW 150 x 150
BPW 150 x 150
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Hamulce:
Ø x l (mm)
350 x 60
400 x 80
406 x 120
406 x 120
406 x 120
420 x 180
420 x 180
420 x 180
410 x 180
410 x 180
NiezbĊdne siłowniki hamulcowe
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
ObciąĪenie* w
przybliĪeniu (kg)
12.000
13.000
13.000
13.000
13.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
Cena
PLN
10.374
11.449
11.424
11.655
11.655
13.465
13.465
13.465
18.830
18.830
(4)
Dodatki
805
957
3.
1.309
1.078
2 siłowniki hamulca hydraulicznego z podstawą do osi skrĊtnej
Podwójny hamulec pneumatyczny z podstawą do osi skrĊtnej
Osie skrĊtne wymuszające, w tym siłownik kierunkowy na osi
Symbol
1243
1246
3510
1247
2478
2547
1280
2481
1282
1272
2484
Rozstaw
(mm)
2.000
2.000
2.000
2.100
2.300
2.000
2.100
2.300
1.950
2.100
2.300
Przekrój (mm)
Liczba Ğrub
ADR 110 x 110
ADR 130 x 130
ADR 130 x 130
ADR 130 x 130
ADR 130 x 130
ADR 150 x 150
ADR 150 x 150
ADR 150 x 150
BPW 150 x 150
BPW 150 x 150
BPW 150 x 150
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Hamulce:
Ø x l (mm)
350 x 60
400 x 80
406 x 120
406 x 120
406 x 120
420 x 180
420 x 180
420 x 180
410 x 180
410 x 180
410 x 180
NiezbĊdne siłowniki hamulcowe
2 (5)
2 (5)
2 (5)
2 (5)
2 (5)
2 (5)
2 (5)
2 (5)
2 (5)
2 (5)
2 (5)
ObciąĪenie* w
przybliĪeniu (kg)
12.000
13.000
13.000
13.000
13.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
Cena
PLN
9.205
10.332
12.457
12.709
12.709
14.620
14.620
14.620
18.970
18.970
18.970
(5)
Dodatki
934
805
957
Siłownik odbiorczy (od strony dyszla) i uchwyt łączący do osi skrĊtnej wymuszającej (montaĪ wózka)
2 siłowniki hamulca hydraulicznego z podstawą do osi skrĊtnej
Podwójny hamulec pneumatyczny z podstawą do osi skrĊtnej
- 121 -
1.813
1.309
1.078
Wszystkie inne typy
osi na zamówienie
15-11-2013
Komponenty: wózki
Ceny netto w PLN
Aby obliczyü cenĊ kompletnego wózka, naleĪy dodaü:
A + B + C + 2 D + 2 OSIE
Podane ceny obejmują malowanie i składanie.
A: zestaw piór resorowych, w tym oĞ centralna - 6 dostĊpnych długoĞci
B: stoły wózka przykrĊcane - do podwozia o szerokoĞci 900 mm lub 1.000
mm - 5 dostepnych wysokoĞci, decydujących o wysokoĞci systemu wahacza (oĞ poprzeczna oprócz wywrotek Trans-KTP)
C: łoĪyska Ø 80, 90 lub 100 mm
D: zestaw strzemion (cena na oĞ) do zamocowania osi na resorach (pod
piórami resorów w Trans-KTP 17, 22 i 27 T) - z kołnierzami i płytkami
centrującymi
Wózki do beczkowozów + wywrotki Trans-EX, Trans-CAP i Trans-SPACE
A. Resory paraboliczne
5.000 i 6.000 l
5Ti7T
7.000 l
DługoĞü (A)
1.150 mm
1.350 mm
1.500 mm
1.600 mm
1.700 mm
1.850 mm
Symbol
J71302036
J71302037
J71302039
/
/
/
Typ
2 x 28 mm
2 x 33 mm
2 x 36 mm
Cena PLN
2.506
3.252
3.234
Symbol
/
J71302037
J71302039
/
/
/
Typ
2 x 33 mm
2 x 36 mm
Cena PLN
3.252
3.234
J71302037
J71302039
/
/
/
Typ
2 x 33 mm
2 x 36 mm
Cena PLN
3.252
3.234
J71302038
J71302039
/
/
/
J71302072
/
/
/
/
/
/
/
/
Symbol
8.400 l
bez aplikatora
/
8.400 l
z aplikatorem
Symbol
Typ
2 x 38 mm
2 x 36 mm
4500 / 10 T
Cena PLN
3.553
3.234
J71302038
/
Symbol
10.000 l
bez aplikatora
/
/
Typ
2 x 38 mm
2 x 48 mm
Cena PLN
3.553
4.848
10.000 l
z aplikatorem
Symbol
Typ
2 x 40 mm
2 x 48 mm
5000 / 12 T
Cena PLN
3.210
4.848
12.000 l
5500 / 14 T
14.000 l
6000 / 16 T
Symbol
/
/
J71302034
/
J71302034
/
J71302072
J71302072
Typ
2 x 40 mm
2 x 48 mm
Cena PLN
3.210
4.848
Symbol
/
J71302035
/
J71302057
Typ
3 x 43 mm
3 x 45 mm
Cena PLN
4.788
5.163
J71302057
J71302076
J71302058
6500 i 7000
18 T i 20 T
Typ
3 x 45 mm
3 x 51 mm
3 x 54 mm
Cena PLN
5.163
6.983
7.998
20.000 l
Symbol
J71302074
J71302075
J71302059
Typ
3 x 60 mm
3 x 56 mm
3 x 58 mm
Cena PLN
6.388
8.635
8.453
16 i 18.000 l
8000 i + /
20 T i +
Symbol
/
/
/
/
/
/
- 122 -
15-11-2013
Komponenty: wózki i wahacze
Ceny netto w PLN
B. Stoły do wózków
Ø 80 mm
H: 370
Symbol
Cena
PLN
Symbol
Cena
PLN
Symbol
Cena
PLN
5 000 do
8.400 l
4500 i 5000
4 do 12 T
10.000 do
12.000 l
5500 i 6000
11 do 16 T
14 000 l i +
6500 i + /
18 T i +
Ø 90 mm
H: 430
H: 490
Ø 100 mm
H: 370
H: 430
H: 490
H: 550
H: 430
H: 490
H: 550
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
J71313057 J71313058 J71313059
5.184
5.271
5.583
/
/
/
J71313053 J71313054 J71313055 J71313056
5.212
5.313
5.653
5.765
/
/
/
/
J71313050 J71313051 J71313052
/
/
/
5.656
6.010
6.132
C. ŁoĪyska
Ø 80 mm
Ø 90 mm
Ø 100 mm
Symbol
J71301040
J71301043
J71301044
Cena PLN
1.855
2.041
2.356
D. Strzemiona
Resory od 1.350 do 1.600 mm
OĞ:
Przekrój
Ø
Strzemion
70
24 mm
80
24 mm
90
24 mm
J71305222 - 1.050 PLN
100
24 mm
J71305232 - 1.068 PLN
24 mm
30 mm
2 x 28 do 2 x 48 mm
Resory od 1.700 do 1.850 mm
od 3 x 40 do 3 x 45 mm
od 3 x 50 do 3 x 58 mm
od 3 x 51 do 3 x 58 mm
J71305201 - 977 PLN
/
/
/
J71305210 - 1.117 PLN
J71305210 - 1.117 PLN
/
/
J71305233 - 1.078 PLN
J71305234 - 1.068 PLN
J71305235 - 1.677 PLN
J71305244 - 1.061 PLN
J71305245 - 1.043 PLN
J71305246 - 1.029 PLN
J71305280 - 1.645 PLN
J71305247 - 1.159 PLN
J71305248 - 1.166 PLN
J71305249 - 1.236 PLN
J71305281 - 1.859 PLN
24 mm
J71305254 - 1.239 PLN
J71305255 - 1.239 PLN
J71305256 - 1.225 PLN
J71305282 - 1.855 PLN
30 mm
J71305252 - 1.292 PLN
J71305258 - 1.379 PLN
J71305259 - 1.386 PLN
J71305283 - 2.023 PLN
140
30 mm
/
J71305262 - 1.281 PLN
/
150
30 mm
/
J71305272 - 1.432 PLN
J71305274 - 2.310 PLN
110
130
J71305223 - 1.029 PLN
/
Wózki do wywrotek Trans-KTP (bez mostów napĊdowych)
Stół Ø 100 mm (B)
ŁoĪysko Ø 100 mm (C)
KTP 17 T
Resory (A)
KTP 22 i 27 T
KTP 17, 22 i 27 T
KTP 17, 22 i 27 T
KTP 17 T
KTP 17, 22 i 27 T
Symbol
J71302057
J71302074
J71313049
J71301044
J71305298
J71305273
Typ
Cross-Over
1.600 mm
3 x 45 mm
1.600 mm
3 x 60 mm
H: 350
standard
Cena PLN
5.163
6.388
5.397
2.356
Resory (A)
Stół Ø 100 mm (B)
Strzemiona (D)
130
150
2.223
2.254
Strzemiona (D)
ŁoĪysko Ø 100 mm (C)
KTP 11 T
KTP 15 T
KTP 17, 11 i 15 T
KTP 11 T
KTP 15 T
Symbol
J71302034
J71302035
J71313053
KTP 17, 11 i 15 T
J71313054
J71313055
J71301043
J71305222
J71305233
Typ
Roll-Over
1.350 mm
2 x 40 mm
1.350 mm
3 x 43 mm
H: 370
H: 430
H: 490
standard
standard
standard
Cena PLN
3.210
4.788
5.212
5.313
5.653
2.041
1.050
1.078
Wahacze do wywrotek Trans-KTP
Symbol
Rozstaw
Kwadrat osi (mm)
ĝruby
Hamulce (mm)
Siłowniki
ŁadownoĞü7
Cena PLN
1268
2.000
BPW 150 x 150
10
410 x 180
4 siłowniki
22
28.770
- 123 -
15-11-2013
Komponenty: rozdzielacze SCALPER©
Ceny netto w PLN
WyposaĪenie standardowe
✓
✓
Silnik hydrauliczny
Pokrywa z otwieraniem szybkim
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Korek do rozdzielacza pionowego
Wzmocnienie z podstawą do przyspawania i mocowanie szybkie
Wlot z kołnierzem mocującym
NoĪe obrotowe samoostrzące
PrzeciwnóĪ typ nr 2 do modelu B: wydajnoĞü 12.000 - 30.000 l/ha
PrzeciwnóĪ typ nr 3 do modelu BC: wydajnoĞü 25.000 - 50.000 l/ha
PrzeciwnóĪ typ nr 1 do modelu VR: wydajnoĞü 7.000 - 18.000 l/ha
Korpus i pokrywa ocynkowane
System zapobiegający przedostawaniu siĊ oleju do gnojowicy
Model pionowy
(podwójny
system ciĊcia)
Model
poziomy
Rozdzielacz
Dodatkowe przeciwnoĪe
Mod-2
Mod-1
Mod-0
Mod+1
Mod+2
Liczba
Cena
Symbol
Typ
Ø
Typ
10.000 13.000 15.000 7.000 12.000 wyjĞü
PLN
mm
silnika
15.000
18.000
20.000
18.000
30.000
l/ha
l/ha
l/ha
l/ha
l/ha
Rozdzielacz model B z wyjĞciami Ø 48 mm skierowanymi do dołu i wlotem Ø 6’’ u góry
J60620122+2
12 B
12
420
160
6.825 J56784900 J56784901 J56784902 J56783244 J56783248
J60620142+2
14 B
14
420
160
6.892 J56784903 J56784904 J56784905 J56783247 J56783245
J60620162+2
16 B
16
420
315
7.196 J56784906 J56784907 J56784908 J56783191 J56783131
J60620202+2
20 B
20
490
315
7.707 J56784909 J56784910 J56784911 J56783192 J56783125
J60620241+2
24 B
24
565
315
9.020 J56784912 J56784913 J56783435 J56783436 J56783437
J60620283+2
28 B
28
655
315
10.353 J56784914 J56784915 J56783439 J56783440 J56783441
J60620321+2
32 B
32
730
500
11.652 J56784916 J56784917 J56783509 J56783443 J56783444
J60620361+2
36 B
36
811
500
12.534 J56784918 J56784919 J56784920 J56783446 J56783447
J60620401+2
40 B
40
900
500
14.025 J56784921 J56784922 J56784923 J56783449 J56783450
Rozdzielacz model BC z wyjĞciami Ø 60 mm skierowanymi do dołu i wlotem Ø 6’’ u góry
J60626143+3 14 BC
14
565
315
8.313 J56784924 J56784925 J56784926 J56783473 J56783474
J60626173+3 17 BC
17
565
315
8.645 J56784927 J56784928 J56784929 J56783476 J56783477
J60626207+3 20 BC
20
565
315
9.391 J56784930 J56784931 J56784932 J56783479 J56783480
J60626247+3 24 BC
24
565
315
9.363 J56784912 J56784913 J56783435 J56783436 J56783437
J60626327+3 32 BC
32
730
500
12.625 J56784916 J56784917 J56783509 J56783443 J56783444
J60626367+3 36 BC
36
811
500
13.570 J56784918 J56784919 J56784920 J56783446 J56783447
J60626407+3 40 BC
40
900
500
15.183 J56784921 J56784922 J56784923 J56783449 J56783450
Rozdzielacz model BC z wyjĞciami Ø 60 mm do dołu i z 2 wejĞciami Ø 6’’ na górze
J60620026+3 17 BC
17
565
315
9.359 J56784927 J56784928 J56784929 J56783476 J56783477
J60620027+3 19 BC
19
565
315
10.105 J56784933 J56784934 J56784935 J56783482 J56783483
Rozdzielacz pionowy VR z poziomymi wylotami Ø 42 mm i bocznym wlotem Ø 120 mm (2 przeciwnoĪe na rozdzielacz)
J60622241-1 24 VR
24
357
315
12.173 J56784837 J56784836 J56784835 J56784834 J56784847
J60622361-1 36 VR
36
357
315
12.530 J56784833 J56784832 J56784831 J56784830 J56784846
PrzeciwnoĪe do duĪego przepływu
J56783385
J56783383
J56783384
J56783376
473
473
490
490
PrzeciwnoĪe do rozdzielacza 14 BC Mod+4
PrzeciwnoĪe do rozdzielacza 14 BC Mod+5
PrzeciwnoĪe do rozdzielacza 17 BC Mod+4
PrzeciwnoĪe do rozdzielacza 17 BC Mod+5
Dodatki
J60600019
J57567381
J60620022
J56789332
J56787360
J60640039
J17567178
J76304001
Zawór regulacyjny sterowany rĊcznie 6’’
Zawór regulacyjny sterowany rĊcznie 4’’
NóĪ obrotowy do rozdzielacza
NóĪ do rozdrabniacza Simple Cut Ø 152 mm
NóĪ do rozdrabniacza Simple Cut Ø 200 mm
MontaĪ wstĊpny bloku hydraulicznego z automatycznym systemem odwracania rampy
Wspornik bloku hydraulicznego na podnoĞniku
Zestaw 2 zbiorników azotu 0,16 l do odwracania noĪy rozdzielacza
- 124 -
1.089
984
154
162
214
3.815
224
483
Mod+3
25.000 50.000
l/ha
Cena
PLN
J56783249
J56783246
J56789256
J56783070
J56783438
J56783442
J56783445
J56783448
J56783451
301
305
312
403
525
655
784
945
1.166
J56783475
J56783478
J56783481
J56783438
J56783445
J56783448
J56783451
473
490
504
525
784
945
1.166
J56783478
J56783484
490
511
/
/
203
242
Komponenty: podnoĞniki, bloki sekwencyjne i podpory postojowe
15-11-2013
Ceny netto w PLN
PodnoĞniki
3051
PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy z zaczepem szybkim do MODULO2, KOMFORT2 i
QUADRA (szerokoĞü 1.000 mm)
PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy z zaczepem szybkim do starszych modeli wozów asenizacyjnych z ramą o szerokoĞci 1.140 mm
3057 PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy z zaczepem szybkim do COBRY (szerokoĞü 600 mm)
3036
8.642
9.709
9.916
3051
PodnoĞnik hydrauliczny 4-punktowy Low-Lift z zaczepem szybkim do modeli QUADRA i KOMFORT2
2519
15.530
(szerokoĞü 1.000 mm)
Dopłata do podnoĞnika Low-Lift do CARGO, EUROLINER (rama 1.000 mm) i X-TREM
2518 (bez przygotowania do podnoĞnika połączonego) - DO STEROWNIKA ISTNIEJĄCEJ MASZY- 13.850
NY, PODAû NUMER RAMY
PodnoĞnik zintegrowany 4-punktowy na przygotowaniu do podnoĞnika przyspawanym do ramy 3059 dostĊpny wyłącznie do modeli QUADRA, EUROLINER (rama 900 mm) i X-TREM (rama 760 mm 9.573
z przygotowaniem)
Akcesoria do wszystkich modeli podnoĞników: kolanko 6’’ ze złączem Italie ĪeĔskim, wąĪ zanurzany
3062
3.521
i hydrauliczny zawór dzwonowy
Akcesoria j.w. do starszych modeli zbiorników (bez górnego króüca Ø 8’’) (proszĊ podaü numer
3052
3.973
ramy)
Zestaw wzmocnieĔ do podwozia wozu asenizacyjnego (spawanie i dostosowanie do 4-punktowego
2512
3.115
podnoĞnika wykonuje klient)
3054 Zawieszenie resorowane do podnoĞnika Multi-ACTION (nie pasuje do Low-Lift)
977
147 Rozlewacz właĞciwy i zestaw wĊĪy do zamocowania na podnoĞniku
3.721
858
J76102020 3. punkt Ğrodkowej czĊĞci aplikatora doglebowego
3057
2519
WĊĪe hydrauliczne do podłączeĔ i / lub hydrauliczne bloki sekwencyjne
3059
MultiSOLODISC TERRASOC
Sym- TWIN- MULTI- PENDI- MultiSOLOCena
ACTION zazaciski
/ TERRAbol JET TWIST TWIST ACTION
DISC
PLN
ciski hydr.
hydr.
FLEX
Etap 1 Zestaw wĊĪy hydraulicznych do przodu i tyłu beczki
1580
X
/
/
/
/
/
/
/
942
2 wĊĪe
1579
/
X
/
/
/
/
/
/
1.453
4 wĊĪe
1542
/
/
/
X
X
X
X
X
1.873
5 wĊĪy
1565
/
/
X
/
/
/
/
/
2.363
7 wĊĪy
Etap 2 Pełny blok hydrauliczny sekwencyjny z podstawą
Easymatic
1875
/
/
X
/
/
/
/
X
5.124
1877
/
/
(X)
X
X
/
/
(X)
5.950
Easymatic+
Polymatic
1569
/
/
(X)
(X)
(X)
X
/
(X)
9.020
Instamatic
1570
/
/
(X)
(X)
(X)
(X)
X
(X)
12.460
Etap 3 System odwracania do rozdzielaczy Scalper (ze zbiornikami azotu) - wyłącznie z blokiem hydraulicznym
System odwraca146
/
/
/
X
X
X
X
X
2.083
nia automatyczny
System odwraca1874
/
/
X
X
X
X
X
X
2.699
nia elektryczny
147 + 1380
Easymatic
(X) = blok sekwencyjny z dodatkowym wyposaĪeniem
J71538358 Filtr hydrauliczny do bloku Jumbo
120 Manometr Ø 100 mm z przodu zbiornika do kontroli ciĞnienia hydraulicznego bloku
854
882
Easymatic+
Podpory postojowe
J17345117
J71530085
J71530116
J71530004
J71530041
J71530042
J71530043
Podpora z kołem 70 mm
Podpora boczna z lewarem 80 mm
Podpora hydrauliczna 90 mm i suw 500 mm
Podpora z kołem 80 mm
Podpora centralna długa Ø 85 mm (do wozów asenizacyjnych MODULO2 i KOMFORT2)
Podpora centralna krótka Ø 85 mm (do niektórych beczek z zaczepem niskim)
Podpora centralna krótka Ø 85 mm (do niektórych beczek z zaczepem wysokim)
784
700
1.659
1.029
2.083
1.677
1.631
Polymatic
Instamatic
- 125 -
15-11-2013
Tabele montaĪu wałków w poszczególnych maszynach
Rozdrabniarki
monorotory
Maszyny
BEV
BR
Ceny netto w PLN
Kosiarki do niedojadów
TR
180
BJ
TR 220/
270/360
Rozdrabniarki
ATR
220/270
TR 270
DTH3
BJ
275 / 320
ABJ
275
Wałki zwykłe
Wałek zwykły
J87207.00 J87433.00
Wałek z zabezpieczeniem
J87575.00
J23451048 J87263.00 J87374.00 J23451048 J87263.00
J87575.00
Ğrubowym
(J34564552)
Wałek z zabezpieczeniem ciernym
J87576.00
Wałek z mechanizmem wolnego koła
J87060.00 J87334.00
Wałek z mechanizmem wolnego
J87342.00
koła lewym
Wałek z zabezpieczeniem
J87574.00 J87336.00 J87375.00 J87574.00 J87336.00
J87336.00
Ğrubowym i mech. wolnego koła
Wałek z zabezpieczeniem ĞruboJ87343.00
J87349.00
wym i mech. wolnego koła lewym
Wałek z mech. wolnego koła i
zabezpieczeniem ciernym
Wałek z mech. wolnego koła i
J87346.00
zabezpieczeniem ciernym lewym
Wozy asenizacyjne bez układu napĊdowego
z systemem
z pompą
z pompą
z pompą
GARDA lub
MEC 4000/MMEC 8000/MPTW Ğlipompą PTW
5000/M-6500/M
AGRI-JUROP
makową
krzywkową
MEC8000/D
Maszyny
Wałki zwykłe
Wałek zwykły
Wałek z zabezpieczeniem Ğrubowym
Wałek z zabezpieczeniem ciernym
Wałek z mechanizmem wolnego koła
Wałek z zabezpieczeniem Ğrubowym i ciernym
Wałek z mechanizmem wolnego koła i zabezpieczeniem Ğrubowym
Wałek z mechanizmem wolnego koła i zabezpieczeniem ciernym
Wałki szerokokątne jednostronne
Wałek szerokokątny jednostronny
Wałek szerokokątny jednostronny z zabezpieczeniem Ğrubowym
Wałek szerokokątny jednostronny z mechanizmem wolnego koła
Wałek szerokokątny jednostronny z zabezpieczeniem Ğrubowym i
mech. wolnego koła
Wałek szerokokątny jednostronny z mech. wolnego koła i
zabezpieczeniem ciernym
Wałki szerokokątne dwustronne
Podwójny wałek szerokokątny
Podwójny wałek szerokokątny z zabezpieczeniem Ğrubowym
Wałki zwykłe
Wałek zwykły
Wałek z zabezpieczeniem Ğrubowym
Wałki szerokokątne jednostronne
Wałek szerokokątny jednostronny
Wałek szerokokątny jednostronny z zabezpieczeniem Ğrubowym
Maszyny
Wałki zwykłe
Wałek z zabezpieczeniem Ğrubowym
Wałki szerokokątne jednostronne
Wałek z zabezpieczeniem Ğrubowym
Wałek z zabezpieczeniem krzywkowym
Wozy
czyszczące
J87207.00
J23451048
J87060.00
J87574.00
-
J87433.00
J87263.00
J87334.00
J87336.00
J34566027
J87263.00
-
J34564526
-
-
-
J34564513
J34564512
J34564518
J34565534
J34564523
J34566025
J34564523
-
J34564527
-
-
J34564523
-
-
J34564537
-
-
J34562127
-
-
J34566026
-
-
-
-
J34564545
-
J34564531
J34564540
-
-
-
J34564531
J34564540
Ğrednica 25
Ğrednica 35
Wywrotki
Trans-KTP
17, 22 i 27 T
i Trans-SPACE
J34564509
-
J34564530
-
J34564538
-
J87433.00
-
J34564543
J34564541
-
J34564541
-
J34564542
-
J34565534
-
J34560447
-
Wywrotka
Trans-EX
Maszyny
Układ
napĊdowy
Wywrotki Trans-CAP i
Trans-KTP 9, 11 i 15 T
SiloSPACE
Rozrzutnik obornika
SIROKO
Ferti-CAP
TORNADO3
Ferti-SPACE
J34570506
J34570506
-
-
J34570507
-
J34570507
-
J34560912
J34560912
- 126 -
15-11-2013
Komponenty: wałki Walterscheid
Ceny netto w PLN
Wałki zwykłe
J34564509
J34564530
J34564538
J87207.00
J23451048
J87060.00
J87574.00
J34570501
J87433.00
J87263.00
J87374.00
J87334.00
J87342.00
J87336.00
J87343.00
J34566027
J87375.00
NEW J34570506
J34564552
J34564543
J34564526
J34564529
J87337.00
J87349.00
J87346.00
J87575.00
J87576.00
Wałek krzyĪowy 10 długoĞü 1.010 mm
Wałek krzyĪowy 10 długoĞü 1.210 mm Ğrednica 25
Wałek krzyĪowy 10 długoĞü 1.210 mm Ğrednica 35
Wałek krzyĪowy 21 długoĞü 1.010 mm
Wałek krzyĪowy 21 długoĞü 1.010 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M8
Wałek krzyĪowy 21 długoĞü 1.010 mm z mechanizmem wolnego koła
Wałek krzyĪowy 21 długoĞü 1.010 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M8 i mechanizmem
wolnego koła
Wałek krzyĪowy 21 długoĞü 1.210 mm z ogranicznikiem krzywkowym
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M10
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M10 (21 wypustów)
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm z mechanizmem wolnego koła
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm z mechanizmem wolnego koła lewym
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M10 i mechanizmem
wolnego koła
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M10 i mechanizmem
wolnego koła lewym
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm z zabezpieczeniem ciernym i przez mechanizm
wolnego koła
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M10 i mechanizmem
wolnego koła (21 wypustów)
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.210 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M10
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.410 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M10
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.410 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M10 i gładką koĔcówką
Ø 40 mm
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.510 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M10
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.510 mm z wałkiem 1’’ 3/4
Wałek krzyĪowy 35 długoĞü 1.610 mm
Wałek krzyĪowy 36 długoĞü 1.010 mm wzmocniony z zabezpieczeniem Ğrubowym M10 i
mechanizmem wolnego koła lewym
Wałek krzyĪowy 36 długoĞü 1.010 mm wzmocniony z zabezpieczeniem ciernym i mechanizmem wolnego koła lewym
Wałek krzyĪowy 36 długoĞü 1.010 mm wzmocniony z wałkiem 1’’ 3/4 i zabezpieczeniem
Ğrubowym M10
Wałek krzyĪowy 36 długoĞü 1.010 mm wzmocniony z wałkiem 1’’ 3/4 i zabezpieczeniem
ciernym
578
494
781
728
949
910
1.628
2.338
945
1.155
1.040
1.236
1.155
Zabezpieczenie cierne
1.474
2.583
1.470
3.486
1.355
1.474
1.134
1.435
1.001
1.043
Zabezpieczenie Ğrubowe
1.932
2.548
1.880
1.974
Wałki szerokokątne jednostronne
J34564513
J34564512
J34564518
J34564541
J34564542
J34570502
J34565534
J34564523
J34566025
J34566026
J34564537
J34564528
J34560447
NEW J34570507
J34560912
J34562127
J34564527
Wałek szerokokątny krzyĪowy 21 długoĞü 1.010 mm
Wałek szerokokątny krzyĪowy 21 długoĞü 1.010 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M8
Wałek szerokokątny krzyĪowy 21 długoĞü 1.010 mm z mechanizmem wolnego koła
Wałek szerokokątny krzyĪowy 21 długoĞü 1.210 mm Ğrednica 25
Wałek szerokokątny krzyĪowy 21 długoĞü 1.210 mm Ğrednica 35
Wałek krzyĪowy szerokokątny 21 długoĞü 1.210 mm z ogranicznikiem krzywkowym (1.500 Nw)
Wałek szerokokątny krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm
Wałek szerokokątny krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M10
Wałek szerokokątny krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm z mechanizmem wolnego koła
Wałek szerokokątny krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm z mechanizmem wolnego koła i zabezpieczeniem Ğrubowym
Wałek szerokokątny krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M10 i
mechanizmem wolnego koła
Wałek szerokokątny krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm z wałkiem 1’’ 3/4
Wałek szerokokątny krzyĪowy 35 długoĞü 1.210 mm Ğrednica 40
Wałek szerokokątny krzyĪowy 35 długoĞü 1.210 z zabezpieczeniem Ğrubowym M10
Wałek szerokokątny krzyĪowy 35 długoĞü 1.210 mm - szczĊka 1’’ 3/8 i ogranicznik krzywkowy
(1.800 Nw)
Wałek szerokokątny krzyĪowy 35 długoĞü 1.310 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym i mechanizmem wolnego koła
Wałek szerokokątny krzyĪowy 35 długoĞü 1.510 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M10
1.796
1.803
1.873
1.537
1.579
3.381
1.918
2.226
2.100
4.816
2.237
1.939
1.939
2.485
4.487
4.260
2.363
Wałki szerokokątne dwustronne
J34564545
J34564531
J34564540
Wałek szerokokątny krzyĪowy 21 długoĞü 1.010 mm
Wałek szerokokątny krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm
Wałek szerokokątny krzyĪowy 35 długoĞü 1.010 mm z zabezpieczeniem Ğrubowym M10
- 127 -
Mechanizm wolnego koła
4.351
3.119
6.573
Zabezpieczenie krzywkowe
Komponenty: zawory, turbonapełniacze, rozdrabniacze, złącza i rozlewacze
15-11-2013
Ceny netto w PLN
Zawory
J34565523
J34563531
J34566015
J12120207
J34565068
J34565069
Zawór płaski 6’’ kołnierz / gwint
Zawór płaski 6’’ kołnierz / kołnierz
Zawór płaski 8’’ kołnierz / kołnierz
Zawór dzwonowy 6’’ kołnierz / kołnierz
Zawór przemysłowy 6’’
Zawór przemysłowy 8’’
707
588
1.439
1.085
2.188
2.989
Zawory hydrauliczne
J34565524
J34563532
J34562650
J34560300
J34563543
J12120186
J60900068
J60900003
Zawór płaski 6’’ kołnierz / gwint z siłownikiem jednokier.
Zawór płaski 6’’ kołnierz / kołnierz z siłownikiem jednokier.
Zawór z listwą 6’’ kołnierz / kołnierz z siłownikiem dwukier.
Zawór płaski 8’’ kołnierz / kołnierz z siłownikiem jednokier.
Zawór dzwonowy 6’’ kołnierz / kołnierz z siłownikiem jednokier.
Zawór dzwonowy 6’’ kołnierz / kołnierz sprĊĪynowy z siłownikiem jednokier.
Zawór przemysłowy 6’’ z siłownikiem dwukier.
Zawór przemysłowy 8’’ z siłownikiem dwukier.
1.250
1.061
1.631
2.254
1.432
1.600
3.812
5.187
Zawory sterowane rĊcznie
J60900341
J60900066
J60600019
1.001
2.146
1.089
Zawór płaski 6’’ z otwieraniem rĊcznym
Zawór płaski 8’’ z otwieraniem rĊcznym
Kompletny zawór regulacyjny 6’’ do rozdzielacza Scalper
Zawory ssawne kompletne
J71502040
J71502041
J71502042
J71502011
Zawór ssawny 6’’ z zaworem spustowym i szczĊką ruchomą Perrot
Zawór ssawny 6’’ z zaworem spustowym i szczĊką ruchomą Italie
Zawór ssawny 6’’ z zaworem spustowym i szczĊką Ğlizgową Perrot
Zawór ssawny 8’’ z zaworem spustowym i szczĊką Ğlizgową Italie
1.747
1.712
1.680
2.989
J60900068
Turbonapełniacze i rozdrabniacze (bez przewodów giĊtkich hydraulicznych)
J71552042
J71552023
J71539023
J60900406
(1)
Turbonapełniacz o duĪej wydajnoĞci 6’’ (hydrauliczny: 50 l/min przy 180 barach) bez zaworu
7.627
sterowanego rĊcznie i bez zaczepu szybkiego (z manometrem Ø 100 mm) (1)
Turbonapełniacz o duĪej wydajnoĞci 8’’ (hydrauliczny: 50 l/min przy 180 barach) bez zaworu
8.456
sterowanego rĊcznie i bez zaczepu szybkiego (z manometrem Ø 100 mm) (1)
Rozdrabnicz Simple-Cut do pomp Vacuum (1 wylot)
15.607
Rozdrabnicz Simple-Cut (sama skrzynka)
13.391
Aby mieü kompletny turbonapełniacz, naleĪy wziąü kompletny zawór zasysania
Złącza szybkie do zaworów zasysających
J60900340
J60900339
J60900338
J60900065
J71502038
J71501038
J71501036
J34560273
SzczĊka Ğlizgowa do zaworu sterowanego rĊcznie 6’’ Perrot
SzczĊka obrotowa do zaworu sterowanego rĊcznie 6’’ Perrot
SzczĊka obrotowa do zaworu sterowanego rĊcznie 6’’ Italie
SzczĊka Ğlizgowa do zaworu sterowanego rĊcznie 8’’ Italie
Dopasowanie 8’’ Italie do 6’’ Perrot z prowadnicą
Korek mĊski 6’’ Perrot
Korek mĊski 6’’ Italie
Korek mĊski 8’’ Italie
959
889
833
1.390
1.547
91
179
158
J71552001 + J60900063
Rozlewacze
J34565085
J71501053
J57345039
J57345005
J60900422
J71501041
J34560214
J60900016
J71501042
Rozlewacz zawieszany do szerokiego rozlewania
Rozlewacz zagiĊty do szerokiego rozlewania
Rozlewacz prosty Ø 6’’ Italie ze stoĪkiem stalowym
Rozlewacz prosty Ø 6’’ Italie ze stoĪkiem gumowym
Rozlewacz właĞciwy Ø 6’’ Italie
Rozlewacz boczny Ø 6’’ Italie
Rozlewacz prosty Ø 6’’ Perrot ze stoĪkiem gumowym
Rozlewacz właĞciwy Perrot
Rozlewacz boczny Perrot Ø 6’’
3.430
5.653
315
434
840
721
431
805
700
J71502073
RóĪne
J71407007
J71502073
J71504039
J71501110
J71500036
Pneumatyczny licznik do zbiornika
Korek spustowy Ø 8’’
Pływakowy wskaĨnik poziomu - przykrĊcany
Wylot nastawny lub stały 8’’
Właz Ø 600 / 1 x 8’’
781
1.054
1.015
3.651
1.481
- 128 -
15-11-2013
Komponenty: Ecopump, lejki, czĊĞci do wĊĪy i farba
Ceny netto w PLN
Ecopump
J71406053
J71406054
J71406051
Ecopump okrągła 30 l wyjĞcie Ø 100 mm bez wĊĪa wylotowego
Ecopump okrągła 30 l wyjĞcie Ø 80 mm bez wĊĪa wylotowego
WąĪ wylotowy do Ecopump
3.045
3.042
417
Lejki do systemu Jumbo
J71538118
J71538119
J71538120
J71538046
J71538048
J71538136
Lejek Jumbo z kolankiem 6’’ h60 Italie
Lejek Jumbo z kolankiem 6’’ h200 Perrot
Lejek Jumbo z kolankiem 8’’ h60 Italie
PodnoĞnik lejka przykrĊcany do kształtownika przy wozie asenizacyjnym z podwoziem
(seria S)
PodnoĞnik lejka do przykrecenia do kształtownika przy wozie asenizacyjnym bez podwozia
(seria ME)
Lejek Jumbo z pionowym wyjĞciem 8’’ Italie
3.308
3.500
3.161
1.439
1.544
2.828
Redukcje do wĊĪy
J17346236
J34567214
J17346238
J34567213
J17346240
J17346241
J17346242
J17567040
J17346243
J34567210
J34560859
J17346245
J34560035
J17346513
J17350427
J17350428
J17346393
J17350409
Redukcja Perrot z koĔcówką ĪeĔską 150-60
Redukcja Perrot z koĔcówką mĊską 150-60
Redukcja Perrot z koĔcówką ĪeĔską 150-75
Redukcja Perrot z koĔcówką mĊską 150-75
Redukcja Perrot z koĔcówką ĪeĔską 150-90
Redukcja Perrot z koĔcówką mĊską 150-90
Redukcja Perrot z koĔcówką ĪeĔską 150-100
Redukcja Perrot z koĔcówką mĊską 150-100
Redukcja Perrot z koĔcówką ĪeĔską 150-125
Redukcja Perrot z koĔcówką mĊską 150-125
Redukcja Italie mĊska 150 - gładka 100
Redukcja Italie z koĔcówką mĊską 150-60
Redukcja Italie z koĔcówką mĊską 200-150 koĔcówka ĪeĔska Italie
Redukcja Italie z koĔcówką mĊską 200-150 koĔcówka ĪeĔska Perrot
Redukcja Baroni mĊska 150-75
Redukcja Baroni mĊska 150-90
Redukcja Baroni mĊska 150 - gładka 125
Redukcja Baroni ĪeĔska 200-150
266
168
406
200
270
249
427
175
312
214
203
214
494
627
214
221
154
448
J71538118 + J71538048
J17567040
Komponenty wĊĪy
J34560275
J34560120
J34567265
J34560274
J34560121
J34567266
J34569025
J34569022
J34569023
J34569024
J34569021
J34567332
J34567288
J34567348
J34567349
J34569993
J34569982
J34569983
J34569984
J34569985
J34569016
J34569028
J34560280
J34560281
J34569607
J17350609
J17350610
J17350489
J17345714
J17345715
J17345716
J34562147
J17350271
J17350222
J17350221
J56780351
1006
1007
Złącze Perrot z koĔcówką mĊską ocynkowaną 6’’
Złącze Italie z koĔcówką mĊską ocynkowaną 6’’
Złącze Italie z koĔcówką mĊską ocynkowaną 8’’
Złącze Perrot z koĔcówką ĪeĔską ocynkowaną 6’’
Złącze Italie z koĔcówką ĪeĔską ocynkowaną 6’’
Złącze Italie z koĔcówką ĪeĔską ocynkowaną 8’’
WąĪ plastikowy 6’’ (maksimum 20 m) - za metr
3 m wĊĪa plastikowego Ø 6’’
4 m wĊĪa plastikowego Ø 6’’
5 m wĊĪa plastikowego Ø 6’’
6 m wĊĪa plastikowego Ø 6’’
3 m wĊĪa plastikowego Ø 8’’
4 m wĊĪa plastikowego Ø 8’’
5 m wĊĪa plastikowego Ø 8’’
6 m wĊĪa plastikowego Ø 8’’
WąĪ gumowy wzmocniony 6’’ - długoĞü 3 m
WąĪ gumowy wzmocniony 8’’ - długoĞü 2 m
WąĪ gumowy wzmocniony 8’’ - długoĞü 3 m
WąĪ gumowy wzmocniony 8’’ - długoĞü 4 m
WąĪ gumowy wzmocniony 8’’ - długoĞü 5 m
Opaska zaciskowa 6’’ (162-174)
Opaska zaciskowa 8’’ (218-226)
KoĔcówka 6’’ długoĞü 15 cm
KoĔcówka Ø 6’’ z przewodem powietrza
KoĔcówka 8’’ długoĞü 25 cm
Kolanko 45°, złącza: mĊskie + ĪeĔskie 6’’ - Italie
Kolanko 45°, złącza: mĊskie + ĪeĔskie 6’’ - Perrot
Kolanko 45°, złącza: mĊskie + ĪeĔskie 8” - Italie
Kolanko 90°, złącza: mĊskie + ĪeĔskie 6’’ - Italie
Kolanko 90°, złącza: mĊskie + ĪeĔskie 6’’ - Perrot
Kolanko 90°, złącza: mĊskie + ĪeĔskie 8’’ - Italie
Kolanko 90° 6’’ kołnierz - kołnierz
Kolanko / wspornik zaworu z wyjĞciem 6’’ przy zbiorniku 16.000 l
Kolanko / wspornik zaworu z wyjĞciem 8’’ przy zbiorniku 16.000 l
Kolanko / wspornik zaworu z wyjĞciem 8’’ przy zbiorniku 20.000 l
Kołnierz redukcyjny 8’’ - 6’’
Dopłata za wąĪ specjalny Ø 6’’
Dopłata za wąĪ specjalny Ø 8’’
112
116
256
287
112
277
95
273
361
455
564
616
826
1.026
1.218
550
781
1.159
1.435
1.932
25
28
81
123
203
298
490
532
476
802
770
329
833
945
847
123
154
224
J17345714
J17350221
Farba
J34561106
J34561099
J34561105
J34560698
J34560699
1 litr farby podkładowej
1 litr farby zielonej JOSKIN
1 litr farby Īółtej JOSKIN
Farba w sprayu - zielona JOSKIN
Farba w sprayu - Īółta JOSKIN
74
81
81
60
60
- 129 -
J34560698
J34560699
15-11-2013
Artykuły reklamowe
Ceny netto w PLN
Wirtualny butik na stronie www.joskin.com
ZachĊcamy do poznania
szerokiej gamy zabawek
miniatury!
WiĊcej informacji u przedstawiciela
firmy lub na stronie internetowej!
NOWOĝCI
NEW
NEW
TETRA-CAP - ROS 1/32
NEW
TRANS-EX 5 T - UNIVERSAL HOBBIES 1/32
- 130 -
15-11-2013
Artykuły reklamowe
Ceny netto w PLN
Symbol Cena PLN Nr
ODZIEĩ
Kombinezon - S / 44 Kombinezon - M / 48 Kombinezon - L / 54 Kombinezon - XL / 60 Kombinezon - XXL / 64 Kombinezon - XXXL / 68 Kombinezon dzieciĊcy - 110 - (2 lata)
Kombinezon dzieciĊcy - 122 - (4 lata)
Kombinezon dzieciĊcy - 134 - (6 lat)
Kombinezon dzieciĊcy - 140 - (8 lat)
Kombinezon dzieciĊcy - 152 - (10 lat)
Kombinezon dzieciĊcy - EES - (12 lat)
Kombinezon dzieciĊcy - ES - (14 lat)
Spodnie szare - S Spodnie szare - M Spodnie szare - L Spodnie szare - XL Spodnie szare - XXL Ocieplacz - S Ocieplacz - M Ocieplacz - L Ocieplacz - XL Ocieplacz - XXL Ocieplacz - XXXL Polar JOSKIN szary - XS Polar JOSKIN szary - S Polar JOSKIN szary - M Polar JOSKIN szary - L Polar JOSKIN szary - XL Polar JOSKIN szary - XXL Polo szare - S Polo szare - M Polo szare - L Polo szare - XL Polo szare - XXL Polo Īółte - S Polo Īółte - M Polo Īółte - L Polo Īółte - XL Polo Īółte - XXL -
J98769039
J98769000
J98769001
J98769002
J98769003
J98769207
J98769118
J98768000
J98769005
J98769006
J98769007
J98769008
J98769009
J98769208
J98769040
J98769041
J98769042
J98769043
J98769099
J98769032
J98769033
J98769034
J98769035
J98769206
J98769200
J98769201
J98769202
J98769203
J98769204
J98769205
J98769131
J98769134
J98769137
J98769140
J98769143
J98769132
J98769135
J98769138
J98769141
J98769144
184,55
184,55
184,55
184,55
184,55
184,55
142,28
142,28
142,28
142,28
142,28
142,28
142,28
86,99
86,99
86,99
86,99
86,99
188,62
188,62
188,62
188,62
188,62
188,62
101,63
101,63
101,63
101,63
101,63
101,63
56,91
56,91
56,91
56,91
56,91
56,91
56,91
56,91
56,91
56,91
Symbol Cena PLN Nr
ODZIEĩ
Polo zielone - S Polo zielone - M Polo zielone - L Polo zielone - XL Polo zielone - XXL Koszula mĊska - S Koszula mĊska - M Koszula mĊska - L Koszula mĊska - XL Koszula mĊska - XXL Koszula mĊska - XXXL Koszula mĊska - XXXXL Krawat
Bluzka damska - S Bluzka damska - M Bluzka damska - L Bluzka damska - XL Bluzka damska - XXL T-shirt - wywrotka - 2 lata T-shirt - wywrotka - 3-4 lata T-shirt - wywrotka - 5-6 lat T-shirt - wywrotka - 7-8 lat T-shirt - wywrotka - 9-11 lat T-shirt - wywrotka - 12 lat T-shirt - wywrotka - XS T-shirt - wywrotka - S T-shirt - wywrotka - M T-shirt - wywrotka - L T-shirt - wywrotka - XL T-shirt - wywrotka - XXL T-shirt - wywrotka - XXXL T-shirt - wywrotka - XXXXL T-shirt - beczkowóz - 2 lata T-shirt - beczkowóz - 3-4 lata T-shirt - beczkowóz - 5-6 lat T-shirt - beczkowóz - 7-8 lat T-shirt - beczkowóz - 9-11 lat T-shirt - beczkowóz - 12 lat T-shirt - beczkowóz - XS T-shirt - beczkowóz - S -
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
J98769133
J98769136
J98769139
J98769142
J98769145
J98767050
J98767042
J98767043
J98767044
J98767045
J98767049
J98767051
J98769029
J98767046
J98767047
J98767048
J98767052
J98767053
J98767766
J98769217
J98769218
J98769219
J98769220
J98767767
J98767768
J98769221
J98769222
J98769223
J98769224
J98769225
J98767769
J98767770
J98767785
J98769209
J98769210
J98769226
J98769211
J98767786
J98767787
J98769212
56,91
56,91
56,91
56,91
56,91
86,99
86,99
86,99
86,99
86,99
86,99
86,99
55,28
86,99
86,99
86,99
86,99
86,99
23,58
23,58
23,58
23,58
23,58
23,58
29,27
29,27
29,27
29,27
29,27
29,27
29,27
29,27
23,58
23,58
23,58
23,58
23,58
23,58
29,27
29,27
Symbol Cena PLN Nr
ODZIEĩ
T-shirt - beczkowóz - M T-shirt - beczkowóz - L T-shirt - beczkowóz - XL T-shirt - beczkowóz - XXL T-shirt - beczkowóz - XXXL T-shirt - beczkowóz - XXXXL T-shirt Silo-SPACE - 2 lata T-shirt Silo-SPACE - 4 lata T-shirt Silo-SPACE - 6 lat T-shirt Silo-SPACE - 8 lat T-shirt Silo-SPACE - 10 lat T-shirt Silo-SPACE - 12 lat T-shirt Silo-SPACE - XS T-shirt Silo-SPACE - S T-shirt Silo-SPACE - M T-shirt Silo-SPACE - L T-shirt Silo-SPACE - XL T-shirt Silo-SPACE - XXL T-shirt Silo-SPACE - XXXL T-shirt Silo-SPACE - XXXXL T-shirt SIROKO - 2 lata T-shirt SIROKO - 4 lata T-shirt SIROKO - 6 lat T-shirt SIROKO - 8 lat T-shirt SIROKO - 10 lat T-shirt SIROKO - 12 lat T-shirt SIROKO - XS T-shirt SIROKO - S T-shirt SIROKO - M T-shirt SIROKO - L T-shirt SIROKO - XL T-shirt SIROKO - XXL T-shirt SIROKO - XXXL T-shirt SIROKO - XXXXL Kamizelka odblaskowa
Smycz Īółta
Smycz zielona
Czapka
Czapka dzieciĊca
Czapka
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
J98769213
J98769214
J98769215
J98769216
J98767788
J98767789
J98767771
J98767772
J98767773
J98767774
J98767775
J98767776
J98767777
J98767778
J98767779
J98767780
J98767781
J98767782
J98767783
J98767784
J98767790
J98767791
J98767792
J98767793
J98767794
J98767795
J98767796
J98767797
J98767798
J98767799
J98767800
J98767801
J98767802
J98767803
J98769304
J98767756
J98767757
J98769020
J98767285
J98768011
29,27
29,27
29,27
29,27
29,27
29,27
23,58
23,58
23,58
23,58
23,58
23,58
29,27
29,27
29,27
29,27
29,27
29,27
29,27
29,27
23,58
23,58
23,58
23,58
23,58
23,58
29,27
29,27
29,27
29,27
29,27
29,27
29,27
29,27
16,26
3,25
3,25
4,88
14,63
14,63
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
17
18
19
20
20
1
2
3
4
5
9
6
10
11
8
7
12
13
14
16
15
17
- 131 -
19
20
18
15-11-2013
Artykuły reklamowe
Ceny netto w PLN
Symbol
Cena PLN
Nr
Segregator A4 wąski - 2 pierĞcienie
Segregator A4 szeroki - 2 pierĞcienie
Podkładka do notowania A4
Blok do notowania A4
Kalendarz
J98769051
J98769052
J98769054
J98769055
J98769026
14,63
19,51
10,57
5,69
bezpłatny
1
2
3
3
4
Długopis
Chorągiewka na maszcie
DVD JOSKIN
Przycisk do papieru - wóz asenizacyjny
Przycisk do papieru - wywrotka
Parasol
Szklanka
J98769056
J98769019
J98768012
J98760101
J98760100
J98769022
J98767755
2,44
8,13
12,20
7,32
7,32
52,85
12,20
5
6
7
8
9
10
11
J98769120
J98769025
J98769018
J98769063
J98769064
49,59
770,73
1.701,63
56,10
511,38
12
13
13
14
15
ROLLY TOYS
J98769674
196,75
16
Wywrotka Trans-SPACE z 3 osiami
BRUDER
J98769567
68,29
17
Przyczepa rolnicza Tetra-CAP
Wywrotka Trans-SPACE z 2 osiami - zdalnie sterowana
Wywrotka Trans-SPACE 8000/27TRC150 z 3 osiami
Wywrotka Trans-KTP 22/50
Skrzynia objĊtoĞciowa Silo-SPACE
Wóz asenizacyjny X-TREM + aplikator SOLODISC
Wóz asenizacyjny MODULO2 11000 ME Win Pack
Wóz asenizacyjny ZIELONA SERIA
Aplikator TERRAFLEX 5200/13SHK
Aplikator Multi-ACTION 6880/32MAH
Zestaw CARGO TRM 3 osie
Trans-CARGO 7500/25BC150
Silo-CARGO 20/40
Vacu-CARGO 24000 TRM
Trans-CARGO 7500/25BC150 bez ramy
Silo-CARGO 20/40 bez ramy
Vacu-CARGO 24000 TRM bez ramy
Przyczepa do bydła BETIMAX RDS 7500
Kosiarka tylna TR 270 C3
Kosiarka potrójna TRT 750 C6
Spulchniarka do łąk SCARIFLEX EB 600
Rozrzutnik obornika SIROKO S5013/12V
Rozrzutnik obornika Ferti-SPACE
Rozrzutnik obornika Ferti-CARGO bez ramy
Trans-EX 5 T (wywrotka)
Trans-EX 5 T (platforma)
ROS
SIKU
SIKU
UNIVERSAL HOBBIES
SIKU
SIKU
UNIVERSAL HOBBIES
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
UNIVERSAL HOBBIES
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
ROS
UNIVERSAL HOBBIES
UNIVERSAL HOBBIES
J98767822
J98769598
J98767754
J98769664
J98769301
J98769842
J98769444
J98767736
J98769968
J98769999
J98767732
J98769839
J98769840
J98769841
J98767734
J98767735
J98767733
J98769665
J98767601
J98767602
J98769671
J98765764
J98769662
J98769663
J98767820
J98767821
100,00
198,37
69,92
110,57
68,29
79,67
130,89
123,58
64,23
88,62
226,02
107,32
107,32
123,58
66,67
66,67
86,99
116,26
40,65
127,64
68,29
100,00
120,33
66,67
59,35
59,35
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Skrzynia objĊtoĞciowa Silo-SPACE
SIKU
J98769704
35,77
44
Zestaw CARGO + Deutz
Wóz asenizacyjny
Zielony wóz asenizacyjny
Wywrotka Trans-SPACE
Skrzynia objĊtoĞciowa Silo-SPACE
Rozrzutnik obornika Ferti-SPACE
Plateau-SPACE
Zielony Trans-SPACE
SIKU
WIKING
SIKU
WIKING
SIKU
WIKING
WIKING
WIKING
J98769909
J98769719
J98767649
J98769649
J98769540
J98769650
J98769651
J98767837
43,90
32,52
8,94
32,52
8,13
32,52
32,52
32,52
45
46
47
48
49
50
51
/
Rozrzutnik obornika Ferti-SPACE
Plateau-SPACE
WIKING
WIKING
J98769552
J98769553
16,26
16,26
52
53
ARTYKUŁY BIUROWE
RÓĩNE
ARTYKUŁY WYSTAWOWE
Flaga JOSKIN (3 x 0,80 m)
Reklama Ğwietlna (1,10 x 0,50 m) bez słupka
Reklama Ğwietlna (3,00 x 0,58 m) bez słupka
Kierunkowskaz ‘‘JOSKIN SERVICE’’ (78 x 12,5 cm)
Kierunkowskaz ‘‘JOSKIN SERVICE’’ (3,90 x 0,73 m)
ZABAWKI
Wywrotka Trans-KTP JOSKIN do traktorka na pedały
1/16
1/32
1/50
1/87
1/160
- 132 -
15-11-2013
Artykuły reklamowe
Ceny netto w PLN
ARTYKUŁY WYSTAWOWE
MARCHPRIL
OCTOBERJUNE
MAY
AUGUSTUS
JULY
CALENDAR
5
1
13
12
JANUARY
FEBRUARY
A
DECEMBER
SEPTEMBER
2
4
N O V E M B E R
3
2014
ARTYKUŁY BIUROWE
RÓĩNE
com
8
in.
11-2010
.jos
kin
osk
7
ww
www
w.j
6
w w w. j o s k i n . c o m
14
rue de
B-46 Wergifoss
30 Soum e,
39
E40
agne
Exit
37 Herv - BELG
e - Soum IUM
agne
Tel.:
+32
(0) 43
Fax:
+32
77 35
(0)
E-ma
il: [email protected] 77 10 45
15
joski
n.com
9
15
10
11
ZABAWKI
16
1/16
1/50
17
44
1/32
18
19
20
21
23
22
NEW
24
25
26
27
28
36
29
30
31
32
33
37
34
38
35
39
40
42
41
1/87
1/160
45
48
49
46
47
52
50
51
53
- 133 -
NEW
43
15-11-2013
Artykuły reklamowe, materiały dydaktyczne
PLN netto
KOLOROWE PROSPEKTY
DOSTĉPNE W JĉZYKACH
FR
NL
DE
GB
SP
PL
RU
Zasady ogólne
J98761188
J98761189
J98761190
J98761191
J98761336
J98761307
J98761344
KsiąĪka na 10-lecie
JOSKIN Polska
J98761649
J98761649
J98761650
J98761650
J98761651
J98761651
J98761652
Gama wozów asenizacyjnych
J98761115
J98761116
J98761117
J98761118
J98761119
J98761310
J98761311
40 stron - wozy asenizacyjne
J98761157
J98761158
J98761159
J98761178
J98761371
J98761372
J98761374
Oprzyrządowanie do rozlewania
J98761110
J98761111
J98761112
J98761113
J98761114
J98761304
J98761471
CARGO
J98761128
J98761129
J98761130
J98761131
J98761539
J98761540
J98761541
Gamy wywrotek
J98761170
J98761171
J98761172
J98761173
J98761302
J98761236
J98761485
Trans-EX
J98761137
J98761138
J98769762
J98769763
J98769764
J98761287
J98761513
Trans-CAP
J98761239
J98761240
J98761241
J98761242
J98761312
J98761313
J98761511
Trans-SPACE
J98761145
J98761146
J98761243
J98761244
J98761314
J98761315
J98761514
Trans-KTP 9/45 & 11/45
J98769751
J98769752
J98769753
J98769754
J98761423
J98761424
J98761425
Trans-KTP 22/50, 27/55 & 27/65
J98761150
J98761151
J98761152
J98769766
J98769767
J98761426
J98761427
Trans-KTP 15/45 & 17/50
J98761572
J98761573
J98761575
J98761574
J98761576
J98761577
J98761578
Silo-SPACE
J98761120
J98761121
J98761122
J98761123
J98761316
J98761317
J98761469
Win Pack
J98761579
J98761580
J98761582
J98761581
J98761583
J98761323
/
SIROKO
J98761615
J98761616
J98761617
J98761618
J98761622
J98761620
J98761621
Ferti-CAP
J98761623
J98761624
J98761625
J98761626
J98761627
J98761628
J98761629
TORNADO3
J98761630
J98761631
J98761089
J98761090
J98761605
J98761306
J98761470
Ferti-SPACE
J98761632
J98761163
J98761161
J98761162
J98761634
J98761635
J98761636
BETIMAX
J98761216
J98761217
J98761218
J98761219
J98761308
J98761309
J98761484
Wybierak do kiszonki
J98761034
J98761035
J98761067
/
/
J98766770
/
ŁyĪka załadowcza
J98761133
J98761133
/
/
/
/
/
Kosiarki i rozdrabniarki do
niedojadów
J98761139
J98761140
J98761141
J98761142
J98761420
J98761421
J98761422
Rozdrabniarki do terenów
zielonych
J98761407
J98761408
J98761409
J98761410
J98761411
J98761412
J98761414
Rozdrabniarki do ugorów
J98761394
J98761395
J98761396
J98761397
J98761398
J98761399
J98761401
Gamy spulchniarek do łąk
J98761147
J98761148
J98761149
J98761143
/
J98761335
/
Zbiorniki na wodĊ
J98761176
J98761644
J98761177
J98761645
J98761646
J98761515
J98761647
Wozy czyszczące
J98761036
J98761037
J98761038
J98761040
J98761039
/
/
Kalendarz 2011
J98769026
J98769026
J98769026
J98769026
J98769026
J98769026
J98769026
Kolekcja Sklepu
J98761362
J98761362
J98761362
J98761362
J98761362
J98761362
J98761362
8 stron o rozrzutnikach
BEZPŁATNIE NA ZAMÓWIENIE
- 134 -
STOJAK NA
PROSPEKTY
56 POZYCJI
SYMBOL J98765050
9.005 PLN NETTO
1 KIESZONKA
DODATKOWO
SYMBOL J98765051
53 PLN NETTO
WiĊcej informacji
u przedstawiciela
firmy lub na stronie
internetowej!
15-11-2013
Ogólne warunki gwarancji
Ceny netto w PLN
1.
Wszystkie zamówienia są realizowane w cenach obowiązujących w momencie dostawy. Oferty cenowe nie pociągają za sobą Īadnych zobowiązaĔ z naszej strony.
2.
a) W trakcie zamawiania mamy prawo wymagaü wpłacenia zaliczki w wysokoĞci co najmniej 50 %
wartoĞci całkowitej.
b) Nasze faktury mogą byü płacone gotówką w siedzibie firmy.
c) Zwłoka w płatnoĞci powyĪej 8 (oĞmiu) dni spowoduje podwyĪszenie ceny o 18 %, jednak nie
mniej niĪ 172 PLN, tytułem odszkodowania, oraz naliczenie odsetek w wysokoĞci 1 % miesiĊcznie.
d) Czeki są uznawane tylko w wypadku, gdy taki sposób zapłaty został ustalony wczeĞniej; czeki i
weksle muszą mieü pokrycie, aby były traktowane jako zapłata. PrzyjĊcie czeku bez pokrycia nie
oznacza jego uznania, powyĪsze warunki utrzymane są w mocy.
3.
Termin dostawy nie jest gwarantowany; firma nie odpowiada za zmiany. Termin podany na zleceniu lub na zamówieniu jest jedynie orientacyjny. W kaĪdym przypadku, podany termin rozpoczyna siĊ od daty przyjĊcia zamówienia przez naszą firmĊ.
4.
Przekazanie własnoĞci towaru nastąpi po zapłaceniu całej naleĪnej sumy. W przypadku zwłoki w
płatnoĞci firma ma prawo nakazaü natychmiastową zapłatĊ całej naleĪnoĞci lub odebraü dostarczony towar i zachowaü zaliczkĊ tytułem odszkodowania. Od momentu dostawy, ryzyko ponosi kupujący.
5.
JeĪeli sytuacja finansowa kupującego ulega pogorszeniu, firma zastrzega sobie prawo do wymagania od klienta odpowiedniego zabezpieczenia zobowiązaĔ, nawet w przypadku, gdy transakcja
została juĪ czĊĞciowo zrealizowana. W przypadku odmowy klienta, firma zastrzega sobie prawo do
całkowitego lub czĊĞciowego anulowania transakcji.
6.
Towary są wysyłane na ryzyko odbiorcy.
7.
Firma nie daje wiĊkszej gwarancji niĪ dostawca czy producent. Towar posiada roczną gwarancjĊ
pod warunkiem, Īe uszkodzone czĊĞci zostaną zwrócone firmie. Towar uĪywany nie posiada gwarancji, chyba Īe ustalono inaczej.
8.
Reklamacja, aby została przyjĊta, musi byü zredagowana na piĞmie i wysłana w ciągu tygodnia po
otrzymaniu faktury.
9.
W przypadku sporu, sprawĊ rozstrzyga sąd właĞciwy dla naszej siedziby, z zastosowaniem prawa
belgijskiego.
10.
Jakiekolwiek zmiany pierwotnego przeznaczenia maszyny uĪytkownik przeprowadza na własne
ryzyko, przy czym w przypadku reklamacji, skutkują one nieuzaniem gwarancji.
- 135 -
ww
www.joskin.com
ww
w.j
..jo
joski
kin
in.com
n.com
CENNIK
15-11-2013
Polski PLN
Hala wystawowa o pow.
4.000 m2 w Soumagne
Soumagne
rue de Wergifosse, 39 - B-4630 Soumagne (BELGIA)
Tél: +32 (0) 43 77 35 45 - Fax: +32 (0) 43 77 10 15
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.joskin.com
Joskin Polska Sp. z o.o.
ul. Gorzowska, 62 - PL-64-980 TRZCIANKA
Tél: 0048 67 216 82 99
Fax: 0048 67 216 83 22
Bourges
Trzcianka
Spaw Tech

Podobne dokumenty