Monoclonal Mouse Anti-Human IMP3 Klon 69,1 Nr kat

Transkrypt

Monoclonal Mouse Anti-Human IMP3 Klon 69,1 Nr kat
Monoclonal Mouse
Anti-Human IMP3
Klon 69,1
Nr kat. M3626
Przeznaczenie
Do badań diagnostycznych in vitro.
Przeciwciało Monoclonal Mouse Anti-Human IMP3, klon 69,1, jest przeznaczone do stosowania w
immunohistochemii. Przeciwciała te są przydatne w identyfikacji komórek zawierających antygen IMP3 w tkankach
prawidłowych i nowotworowych. Interpretacja kliniczna wystąpienia lub braku barwienia musi być uzupełniona przez
badania morfologiczne, z wykorzystaniem odpowiednich prób kontrolnych i powinna być przeprowadzana przez
doświadczonego patologa, z uwzględnieniem historii choroby pacjenta i innych badań diagnostycznych.
Synonimy antygenu
KOC (białko zawierające domenę homologiczną K, którego nadmierna ekspresja występuje w przebiegu raka),
L523S, IGF2BP3
Podsumowanie
i wyjaśnienie
IMP3 (białko 3 wiąŜące mRNA insulinopodobnego czynnika wzrostu II) to złoŜone z 580 aminokwasów białko
rakowo-płodowe wiąŜące RNA, zawierające cztery domeny homologiczne K i kodowane przez transkrypt 4350 par
zasad mRNA wytwarzany przez gen IGF2BP3 chromosomu 7p11,5 (1, 2). Białko to, o masie cząsteczkowej od
65 -70 kD, reguluje transkrypcję insulinopodobnego czynnika wzrostu II (IGF-II) w trakcie rozwoju zarodka, a jego
wtórna ekspresja zachodzi w pewnym odsetku komórek nowotworowych, naleŜących do róŜnych typów
nowotworów, takich jak rak płaskonabłonkowy płuc i rak gruczołowy trzustki (3-6). Białko IMP3 zostało po raz
pierwszy zidentyfikowane podczas analizy zróŜnicowanej ekspresji genów, mającej na celu porównanie raka trzustki
z trzustką prawidłową (1). Następnie białko IMP3 zostało wyizolowane z zastosowaniem biblioteki cDNA metodą
subtrakcyjną oraz technologii mikromacierzy, jako podlegające preferencyjnej ekspresji w raku płuc, w porównaniu z
płucem prawidłowym (7). Transkrypty IMP3 wykrywano takŜe w aspiratach cienkoigłowych, pobranych od pacjentów
ze stwierdzonym rakiem odbytu i okręŜnicy oraz rakiem trzustki (8). W wielu tkankach prawidłowych analiza metodą
rtPCR i mikromacierzy wykazała tylko minimalną ekspresję mRNA (5). Ekspresję białka IMP3 odnaleziono w
podzbiorze nowotworów obejmującym czerniaka, międzybłoniaka i raki wywodzące się z pęcherza moczowego,
szyjki macicy, odbytnicy, przełyku, wątroby, płuc, trzustki, Ŝołądka i macicy (9-19).
Patrz dokument Ogólne instrukcje wykonywania odczynów immunohistochemicznych firmy Dako lub następujące
części instrukcji do systemu detekcji IHC: 1) Zasady procedury, 2) Niezbędne materiały niedostarczone z zestawem,
3) Przechowywanie, 4) Przygotowanie preparatu, 5) Wykonanie odczynu, 6) Kontrola jakości, 7) Rozwiązywanie
problemów, 8) Interpretacja wyniku odczynu, 9) Ograniczenia metody.
Odczynnik
dostarczony
Monoklonalne przeciwciała mysie dostarczane w postaci płynnej, jako supernatant hodowli komórkowej (zawierający
płodową surowicę bydlęcą), dializowany wobec roztworu PBS o stęŜeniu 0,02 mol/l, pH 6,0 i zawierający azydek
sodu o stęŜeniu 0,015 mol/l. Produkt zawiera białko stabilizujące.
Klon: 69.1(4). Izotyp: IgG2a, kappa.
StęŜenie mysich IgG [mg/l]: Patrz: informacja podana na etykiecie fiolki.
StęŜenie białek w róŜnych partiach moŜe się róŜnić bez wpływu na rozcieńczenie optymalne. W celu zapewnienia
jednolitości odczynów immunohistochemicznych wykonywanych przy uŜyciu róŜnych partii produktu, miano kaŜdej
partii jest porównywane do partii referencyjnej.
Immunogen
Oczyszczone białko rekombinowane zawierające aminokwasy 2-580 (4).
Swoistość
Badania wewnętrzne wykazały obecność prąŜka odpowiadającego masie 70 kD w testach Western blot lizatu z
ludzkich komórek raka płuc A549, przeprowadzanych z uŜyciem przeciwciał anty-IMP3. Masa ta jest zgodna z
oczekiwaną masą cząsteczkową białka IMP3 (1, 5). Zidentyfikowano takŜe słabiej zaznaczony pasek masy
cząsteczkowej 48 kD. Monoklonalne przeciwciała mysie anty-IMP3 testowano równieŜ przy uŜyciu oznaczeń ELISA,
w celu wykrycia immunoreaktywności z rekombinowanym białkiem IMP3.
Środki ostroŜności
1.
Do stosowania przez wyszkolony personel.
2.
Produkt zawiera azydek sodu (NaN3), substancję chemiczną silnie toksyczną w czystej postaci. Azydek sodu,
zastosowany w produkcie w stęŜeniu, które nie jest sklasyfikowane jako niebezpieczne, moŜe reagować z
elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, powodując nagromadzenie silnie wybuchowych azydków
metali. Po usunięciu spłukać duŜą ilością wody, aby zapobiec nagromadzeniu się azydku metalu w kanalizacji.
3.
Podobnie jak w przypadku wszelkich materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych, naleŜy stosować
właściwe procedury postępowania.
(114345-003)
4.
W celu uniknięcia kontaktu z oczami i skórą naleŜy nosić odpowiednie osobiste wyposaŜenie ochronne.
5.
Niewykorzystany roztwór utylizować zgodnie z lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi rozporządzeniami.
306573PL_004 p. 1/4
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2–8 °C. Nie stosowa ć po upływie terminu waŜności podanym na fiolce. Jeśli
odczynniki są przechowywane w warunkach innych niŜ podane powyŜej, uŜytkownik musi zweryfikować takie
warunki. Nie ma oczywistych oznak wskazujących na niestabilność produktu. Dlatego jednocześnie z badaniem
próbek pochodzących od pacjenta, naleŜy wykonywać kontrole dodatnie i ujemne. W wypadku nieoczekiwanego
wyniku odczynu, którego nie moŜna wyjaśnić róŜnicami w procedurach laboratoryjnych, gdy podejrzewa się problem
z przeciwciałem, naleŜy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Dako.
Przygotowanie
próbek
oraz materiały
wymagane, ale
niedostarczane
Skrawki parafinowe:
Przeciwciała mogą być wykorzystane do znakowania utrwalonych formaliną skrawków zatapianych w parafinie. Nie
zaleca się trawienia tkanki enzymami proteolitycznymi.
Po odparafinowaniu, przed wykonaniem odczynu IHC skrawki powinny być poddane obróbce cieplnej
(odmaskowaniu antygenu). Cieplne odmaskowanie antygenu (ang. Heat-induced epitope retrieval - HIER) polega na
umieszczeniu skrawków w ogrzanym uprzednio roztworze buforu i utrzymaniu temperatury w kąpieli wodnej
(95-99 °C). Do odmaskowania HIER mo Ŝna uŜywać równieŜ innych źródeł ciepła po zweryfikowaniu ich pod kątem
zgodności z zalecaną procedurą. Zaleca się stosowanie protokołu ogrzewania HIER przez 40 minut w temperaturze
95–99 °C. Po zako ńczeniu ogrzewania naleŜy odstawić pojemnik z buforem zawierającym preparaty do ostygnięcia,
w temperaturze pokojowej na 20 minut. Po zakończeniu HIER dokładnie przepłukać roztworem buforu lub wodą
dejonizowaną. Zaleca się stosowanie roztworu do odmaskowania antygenu Target Retrieval Solution pH 9 (nr kat.
S2368) lub 10x Concentrate (nr kat. S2367).
W trakcie przygotowywania oraz podczas procedury znakowania immunohistochemicznego skrawki nie powinny
wyschnąć. W celu uzyskania lepszego przylegania skrawków do szkiełek podstawowych zaleca się stosowanie
szkiełek Dako Silanized Slides (nr kat. S3003).
Skrawki mroŜone i rozmazy komórkowe:
Opisywane przeciwciała mogą być stosowane do odczynów na utrwalonych w acetonie skrawkach mroŜonych lub
utrwalonych rozmazach cytologicznych.
Procedura barwienia
oraz materiały
wymagane, ale
niedostarczane
Rozcienczanie: Przeciwciała Monoclonal Mouse Anti-Human IMP3, nr kat. M3626, mogą być uŜywane w
rozcieńczeniu 1:100 na poddanych wstępnej obróbce utrwalonych w formalinie skrawkach zatopionych w parafinie,
przy 30-minutowej inkubacji w temperaturze pokojowej. Zalecane jest rozcieńczanie przeciwciał w odczynniku Dako
Antibody Diluent with Background-Reducing Components (nr kat. S3022). Są to jednak wyłącznie wytyczne.
Optymalne warunki mogą się zmieniać w zaleŜności od rodzaju materiału i sposobu jego przygotowania, i powinny
być określone indywidualnie w kaŜdym laboratorium. Zalecana kontrola ujemna to odczynnik Dako Negative Control,
Mouse IgG2a (nr kat. X0943) rozcieńczony do tego samego stęŜenia IgG, co przeciwciało pierwotne. O ile nie
potwierdzono stabilności rozcieńczonych przeciwciał i kontroli ujemnej w rzeczywistej procedurze wykonania
odczynu, zaleca się rozcieńczenie tych odczynników bezpośrednio przed uŜyciem. Równolegle z odczynami na
materiale pochodzącym od pacjentów naleŜy wykonywać dodatnie i ujemne próby kontrolne.
Wizualizacja: Zaleca się stosowanie systemów Dako EnVision™+ System/HRP, Dual Link Rabbit/Mouse (nr kat.
K4061) i Dako EnVision™+ System/HRP, Mouse (nr. katalogowe K4000/K4001/K4006/K4007). Postępować zgodnie
z procedurą dostarczoną z systemem do wizualizacji.
Automatyzacja: Przeciwciała doskonale nadają się do wykonywania odczynów immunohistochemicznych w
systemach zautomatyzowanych, takich jak Dako Autostainer, Autostainer Plus oraz Autostainer Link.
Interpretacja
wybarwienia
Przeciwciała anty-IMP3 dają głównie odczyn cytoplazmatyczny. Sporadycznie obserwuje się równieŜ odczyn jądrowy
i błonowy (4, 20).
Charakterystyka
działania
Tkanki prawidłowe (20):
Przeciwciała przeciwko IMP3 dają odczyn immunologiczny z wieloma róŜnymi typami komórek prawidłowych, jednak
nasilenie odczynu w większości reaktywnych typów komórek jest z reguły niskie. Silny odczyn obserwowano w
oocytach jajnika, nabłonku gruczołowym Ŝołądka i nabłonku płaskim oraz komórkach ośrodków rozmnaŜania w
migdałkach. (20)
(114345-003)
Rodzaj tkanki
(liczba testowanych przypadków)
Składniki komórkowe dające dodatni odczyn
Nadnercza (3)
3/3 Komórki kory nadnerczy (<5–50%), cytoplazmatyczny
Gruczoły sutkowe (3)
3/3 Komórki nabłonka przewodowego i zrazikowego (<5–20%),
cytoplazmatyczny
Szpik kostny (3)
0/3
Mózg/móŜdŜek (3)
3/3 Komórki warstwy ziarnistej (<100%), cytoplazmatyczny
Mózg/mózgowie (3)
0/3
Szyjka macicy (3)
1/3 Komórki wewnątrzszyjkowe (<100%), cytoplazmatyczny
Jelito grube (3)
3/3 Komórki nabłonka gruczołowego (70%), cytoplazmatyczny
Przełyk (3)
1/3 Nabłonek płaski błony śluzowej (<5%), cytoplazmatyczny
Serce (3)
0/3
Nerki (3)
0/3
Wątroba (3)
0/3
Płuca (3)
3/3 Komórki nabłonka oskrzeli (90%), cytoplazmatyczny
306573PL_004 p. 2/4
Nerwy (3)
0/3
Jajniki (3)
2/3 Oocyty (100%), cytoplazmatyczny i jądrowy 1/3 komórki
warstwy ziarnistej (100%), cytoplazmatyczny
Trzustka (3)
3/3 Komórki wysp 2/3 (100%), cytoplazmatyczny i błonowy 1/3
zraziki (30%), cytoplazmatyczny
Przytarczyce (3)
0/3
Komórki międzybłonka osierdzia (2)
2/2 (100%), cytoplazmatyczny
Przysadka mózgowa (3)
3/3 Komórki przysadki (20–60%), cytoplazmatyczny
Gruczoł krokowy (3)
0/3
Ślinianki (3)
0/3
Mięśnie szkieletowe (3)
0/3
Skóra (3)
1/3 Komórki nabłonka mieszków włosowych (40%),
cytoplazmatyczny
Jelito cienkie (3)
0/3
Śledziona (3)
0/3
śołądek (3)
3/3 Komórki nabłonka gruczołowego (<10–30%), cytoplazmatyczny
Jądra (3)
3/3 Spermatogonia (50%), komórki Sertoliego (90%),
cytoplazmatyczny i jądrowy
Grasica (3)
3/3 Komórki nabłonka grasicy (100%), cytoplazmatyczny
Tarczyca (3)
0/3
Migdałki (3)
3/3 Komórki ośrodków rozmnaŜania (70%), komórki nabłonka
płaskiego (30%), cytoplazmatyczny
Macica (3)
2/3 Komórki endometrium (<5–60%), cytoplazmatyczny
Tkanki nieprawidłowe (4, 9-19):
(114345-003)
Rodzaj tkanki
(liczba testowanych przypadków)
Liczba preparatów z nowotworów
dających odczyn dodatni
Rak odbytu (10)
2/10
Rak pęcherza moczowego (115)
58/115
Rak sutka (26)
2/26
Rak szyjki macicy (9)
5/9
Cholangiocarcinoma (4)
3/4
Rak jelita grubego i odbytu (37)
18/37
Rak przełyku (14)
10/14
Rak endometrium (174)
77/174
Rak wątroby (395)
259/395
Rak płuc (30)
22/30
Czerniak (27)
23/27
Międzybłoniak (11)
10/11
Rak neuroendokrynny, pozapłucny (53)
47/53
Rak neuroendokrynny, płuc (14)
14/14
Rak trzustki (98)
91/98
Rak przytarczyc (3)
0/3
Rak z komórek nerkowych (24)
3/24
Rak ślinianek (10)
0/10
Rak Ŝołądka (25)
15/25
Rak tarczycy (24)
4/24
Rak szyjki macicy (44)
41/44
306573PL_004 p. 3/4
Piśmiennictwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Mueller-Pillasch F, Lacher U, Wallrapp C, Micha A, Zimmerhackl F, Hameister H, Varga G, Friess H, Buchler M,
Beger HG, Vila MR, Adler G, Gress TM. Cloning of a gene highly overexpressed in cancer coding for a novel
KH-domain containing protein. Oncogene 1997;14(22):2729–33
Nielsen J, Christiansen J, Lykke-Andersen J, Johnsen AH, Wewer UM, Nielsen FC. A family of insulin-like
growth factor II mRNA-binding proteins represses translation in late development. Mol Cell Biol
1999;19(2):1262–70
Mueller-Pillasch F, Pohl B, Wilda M, Lacher U, Beil M, Wallrapp C, Hameister H, Knochel W, Adler G, Gress
TM. Expression of the highly conserved RNA binding protein KOC in embryogenesis. Mech Dev 1999;88(1):95–9
Yantiss RK, Woda BA, Fanger GR, Kalos M, Whalen GF, Tada H, Andersen DK, Rock KL, Dresser K. KOC
(K homology domain containing protein overexpressed in cancer): a novel molecular marker that distinguishes
between benign and malignant lesions of the pancreas. Am J Surg Pathol 2005;29(2):188–95
Wang T, Fan L, Watanabe Y, McNeill PD, Moulton GG, Bangur C, Fanger GR, Okada M, Inoue Y, Persing DH,
Reed SG. L523S, an RNA-binding protein as a potential therapeutic target for lung cancer. Br J Cancer
2003;88(6):887–94
Monk D, Bentley L, Beechey C, Hitchins M, Peters J, Preece MA, Stanier P, Moore GE. Characterisation of the
growth regulating gene IMP3, a candidate for Silver-Russell syndrome. J Med Genet 2002;39(8):575–81
Wang T, Hopkins D, Schmidt C, Silva S, Houghton R, Takita H, Repasky E, Reed SG. Identification of genes
differentially over-expressed in lung squamous cell carcinoma using combination of cDNA subtraction and
microarray analysis. Oncogene 2000;19(12):1519–28
Mueller F, Bommer M, Lacher U, Ruhland C, Stagge V, Adler G, Gress TM, Seufferlein T. KOC is a novel
molecular indicator of malignancy. Br J Cancer 2003;88(5):699–701
Istvanic S, Fanger GR, Fraire AE, Khan A, Li C, Yantiss, RK. Spectrum of KOC (K Homology Domain
Containing Protein Over-Expressed in Cancer) immunostaining among carcinomas of different sites. Mod
Pathol 2005;18(S1):298A–9A
Pryor JG, Bourne PA, Yang O, Spaulding BO, Scott GA, Xu H. IMP-3 is a novel progression marker in
malignant melanoma. Mod Pathol 2008;21(4):431-7.
Hanley KZ, Facik MS, Bourne PA, Yang O, Spaulding BO, Bonfiglio TA, Xu H. Utility of anti-L523S antibody in
the diagnosis of benign and malignant serous effusions. Cancer 2008;114(1):49-56.
Jeng YM, Chang CC, Hu FC, Chou HY, Kao HL, Wang TH, Hsu HC. RNA-binding protein insulin-like growth
factor II mRNA-binding protein 3 expression promotes tumor invasion and predicts early recurrence and poor
prognosis in hepatocellular carcinoma. Hepatology 2008;48(4):1118-27.
Zheng W, Yi X, Fadare O, Liang SX, Martel M, Schwartz PE, Jiang Z. The oncofetal protein IMP3: a novel
biomarker for endometrial serous carcinoma. Am J Surg Pathol 2008;32(2):304-15.
Li C, Rock KL, Woda BA, Jiang Z, Fraire AE, Dresser K. IMP3 is a novel biomarker for adenocarcinoma in situ
of the uterine cervix: an immunohistochemical study in comparison with p16INK4a expression. Mod Pathol
2007;20:242-7.
Li L, Xu H, Spaulding BO, Cheng L, Simon R, Yao JL, di Sant’Agnese PA, Bourne PA, Huang J. Expression of
RNA-binding protein IMP3 (KOC) in benign urothelium and urothelial tumors. Hum Pathol 2008;39(8):1205-11.
Ligato S, Zhao J, Mandich D, Cartun RW. KOC (K homology domain containing protein overexpressed in
cancer) and S100A4-protein immunoreactivity improves the diagnostic sensitivity of biliary brushing cytology for
diagnosing pancreaticobiliary malignancies. Diagn Cytopathol 2008;36(8):561-7.
Xu H, Bourne PA, Spaulding BO, Wang HL. High-grade neuroendocrine carcinomas of the lung express K
homology domain containing protein overexpressed in cancer but carcinoid tumors do not. Human Pathol
2007;38:555-63.
Zhao H, Mandich D, Cartun RW, Ligato S. Expression of K homology domain containing protein overexpressed
in cancer in pancreatic FNA for diagnosing adenocarcinoma of pancreas. Diagn Cytopathol 2007;35(11):700-4.
Simon R, Bourne PA, Yang Q, Spaulding BO, di Sant’Agnese PA, Wang HL, Xu H. Extrapulmonary small cell
carcinomas express K homology domain containing protein overexpressed in cancer, but carcinoid tumors do
not. Human Pathol 2007;38:1178-83.
IHC003 Report On File
Wydanie 12/08
(114345-003)
306573PL_004 p. 4/4

Podobne dokumenty