Nasz Powiat Nasza Gmina

Komentarze

Transkrypt

Nasz Powiat Nasza Gmina
POWIAT JAWORSKI
NASZ POWIAT
NASZA GMINA
Wądroże
Męcinka
Mściwojów
Paszowice
Bolków
●
nr 4/2015
●
31.05.2015 r.
●
MIESIĘCZNIK
●
INFORMATOR SAMORZĄDOWY
ISSN 2392-182X
●
Wielkie
Jawor
WYDAWNICTWO BEZPŁATNE
STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE - str. 2-4
www.powiat-jawor.org.pl
Droga w Bolkowie na ukończeniu,
trzy kolejne do przebudowy…
Dzięki środkom pozyskanym przez
Powiat Jaworski z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego już niebawem rozpoczną
się inwestycje na kolejnych drogach
powiatowych Tym razem gruntownej
przebudowie poddane zostaną drogi
MĘCINKA - str. 5
relacji Paszowice - Wiadrów (na odcinku od Paszowic do drogi krajowej
nr 3), Stare Rochowice - Płonina (od
drogi krajowej nr 5 do wiaduktu kolejowego) oraz Jastrowiec - Grudno.
W przypadku dwóch pierwszych dróg
rozstrzygnięte zostały już przetargi i
wyłoniony wykonawca, tj. Konsorcjum
Firm z Liderem PUPiH COM-D w Jaworze. Wykonawcy przekazany został już
plac budowy, aktualnie opracowuje on
projekt organizacji ruchu na czas trwania tych prac. Zakończenie inwestycji
planowane jest - do końca sierpnia
br., w przypadku drogi Paszowice dok. na str. 3
Wiadrów ...
www.mecinka.pl
Trasy rowerowe w Gminie Męcinka - pierwsze prace
Niewykorzystane walory przyrodniczo krajobrazowe w Gminie Męcinka
oraz słaby rozwój turystyki to powody,
dla których Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski zaprosił do współpracy
Nadleśniczego Jawora p. Piotra Wierzbickiego. Spotkanie odbyło się 14 maja
2015 r. w Męcince. Wspólnym przedsięwzięciem dotyczącym rozwoju turystyki
i ochrony przyrody zainteresowany jest
również p. Dariusz Domszy właściciel
poniemieckiej radiostacji w Stanisławowie, który także uczestniczył w czwartkowym spotkaniu.
Na podstawie przeprowadzonej
analizy zasobów ustalono o wspólnej
realizacji projektu tras rowerowych
typu single track wraz ze szlakiem
edukacyjnym, który swoim zasięgiem
w pierwszym etapie obejmował będzie
teren Gminy Męcinka.
„Jest to szansa na przyciągnięcie
turystów do naszego terenu, co przyczyni się do rozwoju gospodarstw
agroturystycznych, lokalnych restauracji i sklepów, a także innych miejsc
noclegowych.
dok. na str. 5
MŚCIWOJÓW - str. 6
www.msciwojow.pl
Nowa – zabytkowa wieża w Snowidzy
Od kilku już lat temat remontu wieży
dawnego zboru ewangelickiego w Snowidzy był dla mieszkańców tej wsi bardzo
istotny. Na przestrzeni wielu lat obiekt nie
był remontowany a jego stan techniczny,
nie tylko ujemnie wpływał na wizerunek
wsi ale przede wszystkim zagrażał bezpieczeństwu ludzi. Elementy konstrukcyjne
całkowicie spróchniały, co z kolei sprawiło, że szczyt wieży niebezpiecznie się
Paszowice - str. 7
przechylał i z roku na rok stwarzał coraz
większe zagrożenie. Remont obiektu był
niezbędny lecz utrudniony ze względu na
ograniczenia finansowe. Udało się jednak
pozyskań fundusze na ten istotny cel ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego
PROW na lata 2007 – 2013, oś 4 Leader.
W ramach prac remontowych wymieniono drewniane elementy stropów i podłóg
oraz wymieniono konstrukcję i poszycie
dachu. Prace prowadzone były przez firmę
Blacharstwo-Dekarstwo Stuchlak Krzysztof
z Bolkowa. Przypomnijmy, iż ceglana wieża
to pozostałość po zborze wzniesionym po
1742 r. na mocy zezwolenia władcy Prus Fryderyka II Wielkiego. dok. na str. 6
www.paszowice.pl
Nasze drogie drogi
Przewodniczący
odznaczony
Szczepan Eugeniusz Rojak to wieloletni działacz samorządowy, powszechnie znany i uznany przez społeczeństwo
Gminy Paszowice .
Przez pięć kadencji pełni funkcje Przewodniczącego
Rady Gminy Paszowice. W tym okresie udało mu się bezkonfliktowo kierować pracami Rady i uzyskać konkretne
efekty poprawiające poziom życia mieszkańców.
dok. na str. 7
19 maja br. rozstrzygnięto przetarg na przebudowę
dróg na terenie miejscowości: Grobla, Nowa Wieś Wielka i Sokola. Do przetargu stanęło 5 firm. Wójt Gminy
podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa
Inżynieryjnego i Ekologicznego LIBRA Sp. z o.o. z Jawora.
Firma do końca lipca br. położy asfalt na trzech drogach
za kwotę ponad 440 tys. zł brutto pochodzących z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
20% z tej kwoty pokryje Gmina Paszowice.
Jan Diduszko
Wądroże Wielkie - str. 8
www.wadrozewielkie.pl
Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa
na Ziemiach Odzyskanych
W niedzielę 18.05.2015 r. na dziedzińcu Zamku Piastowskiego odbyło się
uroczyste spotkanie pionierów osadnictwa z władzami samorządowymi
i zaproszonymi gośćmi.
Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych trwały
w Legnicy od 14 maja. Wydarzenie to
związane jest z 70. rocznicą zakończenia
II Wojny Światowej i 70. rocznicą włączenia do Polski i zagospodarowania Ziem
Odzyskanych. Impreza została zorganizowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu i DSCKZiU Zamek Piastowski
w Legnicy z inicjatywy Tadeusza Samborskiego, członka zarządu województwa
dolnośląskiego. Wśród zaproszonych
gości byli m.in. marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski,
deputowany do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski. Spotkanie
rozpoczęło się mszą św. w kościele św.
Jana w Legnicy z udziałem pocztów
dok. na str. 8
sztandarowych.
31.05.2015 r. - NASZ POWIAT, NASZA GMINA - str. 2
Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wspólnie po środki unijne
W niedzielę 31 maja br.
na zaproszenie Burmistrza
Turnova - pana Tomasa
Hocke z wizytą w partnerskim mieście spotkali się Starosta Jaworski
Stanisław Laskowski,
Burmistrz Jawora Emilian
Bera, pracownicy samorządów odpowiedzialni
za aplikowanie o środki
unijne. Spotkanie dotyczyło podjęcia wspólnych
działań zmierzających do
realizacji transgranicznych
projektów, których celem będzie integracja wspólnoty pogranicza polsko-czeskiego.
Wszystkie strony zapewniły o swojej gotowości i chęci wspólnej realizacji projektów.
W trakcie spotkania wskazano obszary, w których samorządy widzą możliwość współpracy.
Główne osie realizacji zadań dotyczyły rozwoju turystyki edukacji,pomocy społecznej,
aktywizacji osób starszych i niepełnospraw-
nych, współpracy młodzieży. Na zakończenie spotkania zaproponowano, aby kolejne
spotkanie odbyło się w Jaworze. Zaproszenie
Starosty i Burmistrza przyjęto z aprobatą.
W najbliższym czasie przedstawiciele Turnova wspólnie z pracownikami starostwa
i gminy Jawor doprecyzują tematy wspólnych
projektów, tak by w niedalekiej przyszłości
wspólnie aplikować o środki unijne.
Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze
30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Jest to święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 roku, aby docenić trud
rodzicielstwa zastępczego i przypomnieć o ludziach, którzy znaleźli w swoim życiu miejsce dla
dzieci potrzebujących miłości, troski i opieki.
Przyjmując pod opiekę dzieci, rodzina zastępcza daje im poczucie bezpieczeństwa, stabilizację, a przede wszystkim miłość. Troszcząc się o swoich podopiecznych opiekunowie zastępczy
przeżywają wraz z nimi chwile radości i smutku, pomagają młodym ludziom wejść w dorosłe
życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem. Dzieki temu młody człowiek, który nie
doświadczył ciepła i troski rodzinnej ma szansę otrzymać jeden z najcenniejszych darów – rodzinę.
W tym szczególnym dniu składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Państwa praca, chęć niesienia pomocy,
empatia, troska o dzieci pozwala im wzrastać w cieple domowego ogniska.
Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej potrzebnej społecznie
funkcji, a sprawowanie pieczy zastępczej niech przynosi jak najwięcej satysfakcji oraz dostarcza
radości. Życzymy, aby w Państwa rodzinach panowała miłość i spokój, a Wasze dzieci przeżywały
same szczęśliwe chwile beztroskiego dzieciństwa.
Z wyrazami szacunku
Grażyna Rutkiewicz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Izabela Aniołek Kierownik
Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze
JAWORSKA POLICJA RADZI
Do najczęściej popełnianych przestępstw na terenie powiatu jaworskiego należą kradzieże i włamania. Złodziej nie pogardzi żadnym łupem. Aby nie stać się kolejną ofiarą przestępców, niezbędne
jest odpowiednie podejście każdego z nas do dbałości o własne mienie. Należy prawidłowo zabezpieczać swoje mienie, nie pozostawiając go bez żadnego nadzoru. Poniżej kilka rad wskazujących
na prawidłowe zabezpieczenie swojego mienia:
•będąc właścicielem domku postaraj się o solidne ogrodzenie i dobrze oświetl obszar swojej posesji.
•zainstaluj w mieszkaniu lub domu profesjonalny system alarmowy, a także domofon lub wideofon.
•zamontuj drzwi przeciwwłamaniowe, a jeśli jesteś właścicielem firmy zastosuj ponadto mechaniczne
systemy Główny Klucz lub Centralny Zamek, które uniemożliwią wejście osobom niepowołanym
•zamontuj zamki patentowe w oknach oraz drzwiach balkonowych.
•w mieszkaniach położonych na parterze zamiast krat w oknach i drzwiach, które ułatwią dostanie
się na wyższe piętra, zainstaluj rolety antywłamaniowe.
•nie zapomnij o właściwym zabezpieczeniu okien piwnicznych, a także drzwi od garażu, zwłaszcza gdy
można z niego dostać się bezpośrednio do domu.
•jeśli posiadasz odpowiednie warunki lokalowe (duże mieszkanie, działka przy domu) kup psa obronnego by strzegł mienia w trakcie twojej nieobecności.
•jeśli masz zamiar przechowywać w mieszkaniu dużą ilość gotówki lub posiadasz przedmioty bardzo
cenne, zakup do domu i zamontuj na stałe szafę pancerną lub sejf; zastanów się jednak czy nie
będzie bezpieczniej wynająć do takich celów skrytkę bankową
•skorzystaj z usług firmy, która znakuje wartościowe przedmioty, sfotografuj biżuterię, obrazy i inne
cenne rzeczy, spisz numery fabryczne urządzeń w twoim domu.
•zachowaj w tajemnicy i nie ujawniaj szczegółów zabezpieczenia twojego domu nikomu. poza osobami
bliskimi, z którymi mieszkasz, chroń takie informacje przed dziećmi.
•wychodząc z domu nie zostawiaj śladów wskazujących na nieobecność domowników np. korespondencji w skrzynce pocztowej, okien zasłoniętych w ciągu dnia itp.
•przed wyjściem z domu pamiętaj o zamknięciu okien i drzwi oraz włączeniu systemu zabezpieczającego.
•nigdy nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką oraz w innych łatwo dostępnych dla obcych miejscach.
•dziecku idącemu do szkoły lub bawiącemu się na podwórku nigdy nie wieszaj kluczy na szyi, ponieważ
łatwo mogą się znaleźć one w rękach przestępców nawet bez jego wiedzy.
•dbaj wspólnie z sąsiadami o sprawność waszego domofonu lub wideofonu oraz o to, aby drzwi do
klatki schodowej były solidnie i zawsze przez wszystkich zamykane.
•współdziałaj z sąsiadami, zwracaj uwagę także na ich dobytek i mieszkanie/dom.
•sprawdzaj tożsamość i wiarygodność nieznajomych osób próbujących złożyć ci niezapowiedzianą wizytę.
•unikaj zawierania przypadkowych znajomości.
•zwróć uwagę na nieznane ci osoby kręcące się w pobliżu domu/mieszkania, zachowaj w pamięci ich
twarze, sylwetki, ubiór.
Poinformuj Policję gdy: zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój niepokój w miejscu zamieszkania,
usłyszysz hałasy w mieszkaniu sąsiada, a wiesz, że mieszkańcy wyjechali, zobaczysz nieznajomego,
próbującego otwierać drzwi u sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu, zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby na klatce schodowej, na ulicy lub na parkingu.
Jeżeli zauważysz coś niepokojącego REAGUJ I POWIADOM Policję dzwoniąc na numer 997 lub
112. Telefony alarmowe są do Twojej dyspozycji !
Powiat Jaworski na Targach TOURTEC
Udział Powiatu Jaworskiego w Międzynarodowych Targach Turystycznych TOURTEC,
organizowanych w Jeleniej
Górze, powoli staje się tradycją. Po raz kolejny bowiem
powiat zaprezentował się
podczas targów, promując,
wspólnie ze Stowarzyszeniem
Kaczawskim, liczne walory
turystyczne Ziemi Jaworskiej
oraz Gór i Pogórza Kaczawskiego.
Tegoroczna, XVII już edycja targów była
wyjątkowa i to pod wieloma względami - różnorodności wystawców, sporego zainteresowania zwiedzających, jak również wzorcowej
pogody. Przez dwa dni - 8 i 9 maja, na Placu
Ratuszowym swoje produkty i usługi prezentowało kilkudziesięciu wystawców zarówno
z kraju, jak i z Niemiec i Czech. Wśród licznie
zgromadzonych eksponentów dominowały
samorządy, biura podróży, ośrodki spa, hotele
i pensjonaty, a także organizacje i przedsiębiorstwa związane z branżą turystyczną. Na
barwnych stoiskach można było dostać ulotki,
foldery, mapy turystyczne oraz drobne gadżety, cieszące się ogromną popularnością wśród
najmłodszych. Targi gościły także wytwórców
wyrobów regionalnych, prezentujących swoje
produkty. Imprezie towarzyszyły zwyczajowo
pokazy i występy zespołów ludowych, folklorystycznych i tanecznych. Wszystko to sprawiło, iż jeleniogórski rynek, od rana do późnych
godzin popołudniowych tętnił życiem.
Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC stanowią ważne dla Dolnego Śląska wydarzenie, cieszące się niezmienną popularnością wśród odwiedzających i wystawców.
Tak duża impreza o charakterze turystycznym
i wystawienniczym jest doskonałą okazją do
eksponowania walorów swojego regionu, dlatego też cieszy się całkiem sporym i sukcesywnie wzrastającym zainteresowaniem, co
skwapliwie wykorzystuje samorząd Powiatu
Jaworskiego - prezentując się na niej od kilku już lat. Mamy nadzieję, że nasze uczestnictwo w targach przyczyniać się będzie do
zwiększenia ruchu turystycznego w regonie.
Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze
CZYTALI ZE ZROZUMIENIEM
W Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji
odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkurs Czytania ze Zrozumieniem dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych przygotowany przez p. Joannę Kawczyńską.
Młodsi uczestnicy pisali test czytania ze
zrozumieniem związany z J.R.R. Tolkienem
i jego twórczością, zaś gimnazjaliści odpowiadali na pytania związane z tekstem J. Bralczyka pt.: „Manipulacja językowa” oraz W. Młynarskiego pt.: „Błędny rycerz”.
Wśród szkół podstawowych tytuł Mistrza
Czytania ze Zrozumieniem zdobyli (ex aequo)
Martyna Gajda z SP nr 1 w Jaworze i Sewe-
ryn Figura z SP w Bolkowie. I Wicemistrzami
zostali (również ex aequo) Marceli Durasiewicz z SP w Snowidzy i Adrian Nkwamu z SP
nr 5 w Jaworze. W kategorii szkół gimnazjalnych najlepsza okazała się Lena Data z Gimnazjum w Marcinowicach. Tytuł I Wicemistrza
otrzymała Weronika Płaskocińska z Gimnazjum w Budziszowie Wielkim, zaś II WICEMISTRZAMI ZOSTALI (ex aequo): Aleksandra Prokopowicz (Gimnazjum nr 1 w Jaworze) i Kajetan Parzyszek (Gimnazjum nr 2 w Jaworze).
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy
wszystkim uczestnikom.
Powiatowy Ośrodek Rozwoju i Edukacji w Jaworze
„Rodzinne igrzyska” na Orliku przy PCKZiU
Trwają przygotowania do organizacji „Rodzinnych igrzysk” na obiekcie sportowym Orlik, znajdującym się przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Sportowe rozgrywki odbędą się w dniu 20 czerwca br. (sobota), początek o godz.10.00.
W tym samym czasie, tj. w weekend 20 i 21 czerwca br., w całej Polsce na Orlikach będą
rywalizowały familijne teamy, więc rodziny z powiatu jaworskiego mają okazję włączyć się
w ogólnopolską akcję i jednocześnie spędzić aktywnie wolny czas.
Wszystkie chętne do udziału rodzinne drużyny, w składzie co najmniej rodzic plus dziecko, proszone
są o kontakt z zatrudnionymi animatorami sportu – Panią Natalią Cześników lub Panem Szymonem
Banderem – w terminie do 15 czerwca br. (od poniedziałku do piątku w godz. od 15-21 na Orliku).
Serdecznie zapraszamy do udziału jaworskie rodziny.
Liczymy także na doping licznej rzeszy kibiców.
NASZ POWIAT, NASZA GMINA - Informator Samorządowy
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Jaworze
Adres Redakcji: ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, tel. 76 729 01 00, fax 76 729 01 60.
Redaktor naczelny: Mariusz Żydziak
Redagują: Starostwo Powiatowe w Jaworze, Gmina Męcinka, Gmina Mściwojów,
Gmina Paszowice, Gmina Wądroże Wielkie;
Nakład: 5 200 egzemplarzy; Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o.
31.05.2015 r. - NASZ POWIAT, NASZA GMINA - str. 3
Droga w Bolkowie na ukończeniu,
trzy kolejne do przebudowy...
... oraz do końca września - drogi Stare Rochowice – Płonina. Prace obejmą
m.in. wykonanie przebudowy jezdni,
odbudowanie rowów, oczyszczenie zamulonych przepustów oraz wykonanie
nowych przepustów, studzienek i zjazdów. Trzecia z inwestycji, tj, gruntowna
przebudowa drogi na odcinku Jastrowiec
- Grudno jest na etapie rozstrzygnięcia
ofert przetargowych. Pisząc o aktualnie
trwających inwestycjach powiatowych
warto wspomnieć, że zaplanowane na
wrzesień br. zakończenie prac na drodze powiatowej w Bolkowie (ulica Sienkiewicza) – na pewno nastąpi znacznie
wcześniej. Na dzień dzisiejszy Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
sp. z o.o, które wygrało przetarg i reali-
dok. ze str. 1
zuje inwestycję, wykonało już całkowitą
przebudowę jezdni wraz z odwodnieniem. Do zakończenia pozostało tylko
dokończenie chodnika, zainstalowanie
barierek energochłonnych, jak również
utwardzenie (położenie kostki) na odcinkach prowadzących do ławek. Wartość
wszystkich realizowanych inwestycji to
kwota prawie 3,2 mln złotych.
Porozumienie o współpracy podpisane
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy 19 maja br. podpisano
porozumienie o współpracy Uczelni i Powiatu
Jaworskiego. Starostwo Powiatowe w Jaworze jest jedną z pierwszych w regionie instytucji o charakterze samorządowym, która zawarła takie porozumienie z legnicką uczelnią.
Umowę uroczyście parafowali Starosta Jaworski Stanisław Laskowski wraz z Wicestarostą Arkadiuszem Baranowskim i Rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz.
W spotkaniu uczestniczyli także Beata Janas
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze, natomiast PWZS reprezentowali również Sylwia Zajchowska Prodziekan Wydziału
Nauk Społecznych i Humanistycznych, Marta
Żołnierewicz Kierownik Działu Badań, Projektów i Współpracy praz Jerzy Stefaniak zastępca kanclerza PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Starostwo Powiatowe w Jaworze
przez uczelnię. Dzięki porozumieniu studenci
PWSZ będą mogli zdobywać doświadczenie
zawodowe, odbywając praktyki w wybranych
wydziałach Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz w jednostkach organizacyjnych
powiatu. Już dziś wiadomo, że w ramach
współpracy przygotowany zostanie przez
strony wniosek o dofinansowanie w ramach
ogłoszonego przez RPO Województwa Dolnośląskiego konkursu w priorytecie inwestycyjnym 10.3 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy. Opracowany wspólnie wniosek
o dofinansowanie umożliwi młodzieży uczęszczającej do szkół zawodowych na terenie
powiatu odbywanie staży i praktyk u lokalnych pracodawców. Ponadto młodzież będzie
miała zagwarantowane zajęcia praktyczne
w laboratoriach PWSZ (branże: logistyczna,
informatyczna, turystyczna, energetyka odnawialna), zaś nauczyciele kształcenia zawo-
Organizacja ruchu zastępczego
Z inicjatywy Starosty Jaworskiego,
Stanisława Laskowskiego, 25 maja br.
w Starostwie Powiatowym w Jaworze
odbyło się spotkanie, z udziałem przedstawicieli GDDKiA, firmy „SKANSKA” jako
generalnego wykonawcy remontu drogi
krajowej nr 3 w Jaworze, Gminy Jawor
i Gminy Męcinka, którego celem było
wypracowanie wspólnego stanowiska
w kwestii modyfikacji organizacji ruchu
zastępczego w związku z jednoczesnym
prowadzeniem remontu drogi krajowej nr
3 w Jaworze przez GDDKiA i drogi gminnej w Piotrowicach przez Gminę Męcinka,
wyznaczonej jako droga ruchu zastępczego.
Gmina pozyskała bowiem środki zewnętrzne
na remont tej drogi i wyłoniła już wykonawcę,
którym została firma „BERGER BAU Polska”.
Zaistniała więc konieczność znalezienia rozwiązania, które nie utrudniałoby równoczesnego
prowadzenia obu tych remontów. Dzięki konstruktywnemu podejściu do tego problemu
większości uczestników spotkania, udało się
wypracować kompromis. Gmina Męcinka
spowoduje, ażeby wykonawca remontu drogi
gminnej jak najszybciej opracował organizację
ruchu zastępczego na czas remontu drogi gminnej w Piotrowicach, wyznaczając inną trasę
przejazdu pojazdów powyżej 3,5 T oraz uzyskał pozytywne opinie GDDKiA, Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Policji
i Starosty Jaworskiego jako zarządzającego
ruchem na drogach gminnych i powiatowych.
Pozwoliłoby to zamiast przez Piotrowice skierować ruch innymi drogami.
Scalanie gruntów i przebudowa
infrastruktury zakończone!
fot. Z. Gol
Obie strony podkreśliły wagę zawartego
porozumienia oraz korzyści wynikające z realizacji wspólnych projektów, doradztwa naukowo-badawczego, organizacji szkoleń, kursów,
seminariów i konferencji związanych z problematyką szkolenia na kierunkach oferowanych
dowego będą mieli możliwość doskonalenia
swojego warsztatu w zakresie teoretycznym,
a przede wszystkim praktycznym. Ogromne
znaczenie ma również rozwijanie kształcenia
ustawicznego w formach dostosowanych do
potrzeb mieszkańców naszego powiatu.
Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze
Turniej piłki nożnej
15 maja br. na stadionie OSiR w Jaworze odbyła się pierwsza dolnośląska
impreza, turniej piłki nożnej, z okazji
obchodów jubileuszu XXV - lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, zorganizowany przez
Zarząd Wojewódzki oraz Zarząd Terenowy
NSZZP woj. dolnośląskiego. W rywalizacji uczestniczyło 16 drużyn z garnizonu
dolnośląskiego, zwyciężyła drużyna z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
Turniej, honorowym patronatem objęli:
worskiego reprezentował Arkadiusz BaranowKomendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
ski Wicestarosta Jaworski, który m.in. wręczył
nadinsp. Wojciech Ołdyński, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, puchar drużynie z Komendy Miejskiej PoliStarosta Jaworski Stanisław Laskowski oraz cji w Jeleniej Górze (wywalczyli III miejsce).
Dodatkowo każda z drużyn uczestniczących
Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera.
Rozgrywki przeprowadzono na czterech w turnieju otrzymała pamiątkowy puchar od
płytach boiskowych tj. w Paszowicach, na Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów KPP
osiedlu Przyrzecze w Jaworze oraz na sta- w Jaworze kom. Adama Jacka Pilcha, jak rówdionie miejskim w Jaworze. Wręczono liczne nież nagrody fair play, wyróżnienia, pamiątkopuchary, ufundowane m.in. przez Marszałka we tabla, proporczyki i inne, drobne upominki.
Województwa Dolnośląskiego, Komendanta Uczestnicy i zaproszeni goście otrzymali także
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz bochenki chleba z dedykacją: 25 - lecie NSZZ
Starostę Jaworskiego. Samorząd Powiatu Ja- Policjantów.
Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze
14 maja br. w siedzibie
Starostwa Powiatowego
w Jaworze miało miejsce
symboliczne zakończenie
procesu scalania gruntów
wsi Mściwojów. Podpisany
został oficjalnie protokół
przekazania dokumentacji,
obejmującej aż 37 segregatorów, którą opracował
inwestor zastępczy, tj. Dolnośląskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych we Wrocławiu. Z ramienia Biura - stosowne dokumenty
podpisali Mikołaj Smyk Z-ca DBGiTR oraz Ewa
Małek Specjalista ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich w DBGiTR. Starostwo Powiatowe w Jaworze reprezentował Wicestarosta Jaworski
Arkadiusz Baranowski, natomiast w imieniu
Gminy Mściwojów protokół podpisał Wójt
Mariusz Foryś.
Dla przypomnienia - cała operacja scalania
gruntów w obrębie wsi Mściwojów objęła
840 ha, przebudowano również 8,95 km dróg
transportu rolnego. 100 % środków pochodziło z zewnętrznych źródeł finansowania
(ogólna kwota scalenia 4 463 699 zł), 25 %
przekazał Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, natomiast aż 75 % stanowiły
środki Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Zakończony program scalania zaowocował
poprawą funkcjonalności gruntów rolnych,
poprzez poprowadzenie nowych urządzeń
melioracyjnych, wybudowanie nowych dróg
asfaltowych transportu rolnego, znacząco
ułatwiających dojazd do terenów uprawnych
oraz usprawnienie rzeźby terenu. Wszystko
to w celu minimalizacji kosztów produkcji,
zmniejszenia nakładów pracy, zużycia paliwa
oraz poprawy jakości życia i pracy w gminie.
W tej chwili wyasfaltowane drogi transportu rolnego, nie tylko służą rolnikom, ale również wykorzystywane są przez mieszkańców
Powiatu Jaworskiego oraz gminy Mściwojów,
w celach rekreacyjnych i turystycznych. Zakończony proces to świetny przykład pozyskiwania i wykorzystywania wspólnymi siłami środków z unijnego oraz krajowego budżetu, bez konieczności angażowania własnych funduszy - mówi Wicestarosta Arkadiusz Baranowski.
Szanowni Państwo
Starosta Jaworski informuje, że dnia 5 czerwca br. Starostwo Powiatowe
w Jaworze będzie NIECZYNNE, w zamian za przypadające w sobotę 15 sierpnia
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (dzień ustawowo wolny od pracy).
Za powstałe niedogodności przepraszamy.
31.05.2015 r. - NASZ POWIAT, NASZA GMINA - str. 4
Starostwo Powiatowe w Jaworze
REKRUTACJA 2015
I Zespół Szkół Ogólnokształcącychw Jaworze
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, ul. Kościuszki 8
Tel/fax 76 8702984, www.lo1jawor.pl
Liceum dla dorosłych, jako jedyna szkoła daje szansę na dalszą edukację dorosłym mieszkańcom powiatu. Celem, jaki sobie
stawia, jest stworzenie możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności na poziomie szkoły średniej. Placówka ukierunkowana jest na
przygotowanie słuchaczy do ukończenia liceum, zdania egzaminu maturalnego i podjęcia studiów. Absolwentów wdrażamy do
samodzielnego życia i podejmowania decyzji.
W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy osobom dorosłym do wyboru następujące formy kształcenia:
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie
gimnazjum i ośmioklasowej szkoły podstawowej:
Od klasy drugiej przewidywane są 2 przedmioty wiodące:
historia i geografia. Wszyscy słuchacze uczą się języka obcego w samodzielnych grupach liczących od 7 osób. Przewidujemy możliwość tworzenia grup: języka angielskiego, języka
niemieckiego lub języka rosyjskiego, jako kontynuację z poprzedniego etapu kształcenia.
Nauka jest bezpłatna przez cały okres kształcenia.
Wymagane dokumenty: Podanie, Świadectwo ukończenia
gimnazjum, Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 zdjęcia. Dla osób które ukończyły ośmioklasową szkołę podstawową świadectwo ukończenia szkoły. Dla kandydatów do klasy drugiej: świadectwo ukończenia klasy pierwszej liceum lub drugiej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.
Ważne terminy:
• Kandydaci składają podania do szkoły i świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej
do 25 sierpnia 2015r., lista przyjętych będzie ogłoszona
do godziny 16.00
• Postępowanie uzupełniające w liceum dla dorosłych(składanie dokumentów dla osób, które nie uczyniły tego wcześniej) do 28 sierpnia 2015 r.
• Ogłoszenie listy przyjętych 28 sierpnia 2015 r. do godz.16.00.
Zajęcia edukacyjne w klasie trzeciej liceum wieczorowego
będą prowadzone w systemie popołudniowym, w godzinach
od 16.00-20.00 od poniedziałku do czwartku. Na wniosek słuchaczy zajęcia mogą się odbywać przez trzy dni w tygodniu
w wybranych przez nich dniach pracy i godzinach. Słuchacze
otrzymują zaświadczenia do ZUS i WKU.
Aktualne informacje będą dostępne na stronie internetowej szkoły oraz pod adresem: [email protected]
Poezja wysokich lotów
W Krakowie zakończyły się zmagania V edycji
Konkursu Wiedzy
o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego,
nad którym patronat honorowy objęli: Marszałek Senatu RP Bogdan
Borusewicz i Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego. Konkurs
zorganizowany został przez Centrum Młodzieży w Krakowie i skierowany był do uczniów oraz absolwentów szkół
średnich z całej Polski, zainteresowanych twórczością artysty. Składał się z trzech etapów, wymagających od uczestników wykazania się zarówno zdolnościami interpretatorskimi, literackimi, jak i znajomością biografii poety.
Wśród finalistów konkursu znalazła się Zuzanna Przyszlak, uczennica klasy II, I Liceum Ogólnokształcącego im.
Księcia Bolka I w Jaworze, która uplasowała się na II miejscu, tracąc do zwycięzcy tylko jeden punkt. Zuzanna, pod
kierunkiem pani Anny Łukaszewskiej pisała pracę na temat:
„Pana - Jackowe dialogi z tradycją sarmacką”, by następnie w rozmowie z komisją odpowiadać na pytania dotyczące treści pracy i analizować powiązany z tematem wiersz.
Finał konkursu składał się z interpretacji wylosowanego utworu z całej twórczości Jacka Kaczmarskiego, co jest
o tyle trudne, iż poeta napisał ponad 650 tekstów, które
zawierają w sobie wiele nawiązań intertekstualnych i inspiracji malarskich, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla
osób podejmujących się ich analizy.
Warto nadmienić, że Zuzanna Przyszlak podjęła walkę z uczniami krakowskich i łódzkich liceów. Tylko uczeń
z Łodzi był lepszy o ten jeden punkt. Krakusy pozostały w tyle.....
Powodzenia w kolejnych olimpiadach i konkursach.
I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze
Prosimy o Wasze głosy !
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze przystąpił do 3. Edycji Konkursu Grantowego „To dla mnie ważne”. Projekt ośrodka „Zabawa Bez Barier - Miejsce Szczęścia”
dotyczyć będzie stworzenia, przez nauczycieli i Radę Rodziców, bezpiecznego placu zabaw nie tylko dla podopiecznych
placówki, ale dla wszystkich dzieci!
Plebiscyt „Najpopularniejszy Dzielnicowy 2015”
Trwa kolejna edycja plebiscytu współorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji
w Jaworze i samorządy Powiatu Jaworskiego.
Patronat nad Plebiscytem objął Starosta Jaworski Stanisław Laskowski. Do udziału w głosowaniu zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu jaworskiego. Wypełniony przez
Państwa kupon należy wrzucić do jednej ze
skrzynek znajdujących się w: Starostwie Powiatowym w Jaworze, urzędach miast Jawor
i Bolków, urzędach gmin Męcinka, Paszowice, Wądroże Wielkie, Mściwojów, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Jaworze, Komendzie Policji w Jaworze, Komisariacie Policji w Bolkowie oraz w Redakcji
„Nowej Gazety Jaworskiej”. Regulamin przewiduje nagrody dla głosujących. Plebiscyt
potrwa do 30 czerwca br. Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej akademii z okazji Święta Policji w lipcu br. roku. Serdecznie zachęcamy do udziału.
W Plebiscycie głosy można oddawać na następujących funkcjonariuszy:
asp. Mirosław Pierun (KP Bolków)
Rejon patrolowania – Bolków, ulice: Bema,
Bolka, Demokratyczna, Dzierżyńskiego, Jeleniogórska, Kopernika, Kościuszki, Kraszewskiego, Lipowa, Młynarska, Nowotki, Republikańska, Robotnicza, Szpitalna, Ścieżka, Świerczewskiego, Waryńskiego, Widokowa, Wolbromska, Żeromskiego.
st.asp. Krzysztof Węsek (KP Bolków)
Rejon patrolowania – Bolków, ulice: Polna, Piastowska, Jagiellońska, Słowackiego, Wysokogór-
ska, Rynek, Farbiarska, Niepodległości, Kamiennogorska, Poprzeczna, 1- go Maja, Jaworska,
Reymonta, Sienkiewicza, Ludowa, Mickiewicza.
st.asp. Sławomir Wybraniec (KP Bolków)
Rejon patrolowania: Gorzanowice, Grudno,
Jastrowiec, Lipa, Mysłów, Muchówek, Radzimowice, Nowe Rochowice, Kaczorów.
sierż. szt. Dawid Kaczorowski (KP Bolków)
Rejon patrolowania: Płonina, Półwsie, Sady Dolne,
Sady Górne, Stare Rochowice, Wierzchosławice,
Wierzchosławiczki, Wolbromek, Świny.
sierż.szt. Magdalena Sokołowska (KPP Jawor)
Rejon patrolowania – Jawor, ulice: Armii Krajowej, Bema, Berlinga, Cicha, Drukarska, Dworcowa, Kolejowa, Komnatantów, Kopernika, Kościuszki, Łukasińskiego, Metalowców, Piastowska, Piłsudskiego, Piwna, Plac, Bankowy, Plac
Seniora, Poniatowskiego, Przyjaciół Żołnierza,
Reja, Słoneczna, Stalowa, Strzegomska, Szpitalna, Traugutta, Wiejska, Wrocławska, Wybickiego. Aleje: Dębowa, Jana Pawła II.
sierż. Ireneusz Gochniak (KPP Jawor)
Rejon patrolowania – Jawor, ulice: Aleja Wojska Polskiego Boczna Cukrownicza Chemików
Jagiellończyka Kręta Królowej Jadwigi Królowej
Marysieńki Kuziennicza Kwiatowa Lubińska Moniuszki Muzyczna Narutowicza Rapackiego Robotnicza Słowackiego Spokojna Starojaworska
Wieniawskiego Widokowa Zachodnia
asp. Krzysztof Kos (KPP Jawor)
Rejon patrolowania: Chełmiec, Chroślice, Kondratów, Małuszów, Męcinka, Muchów, Myślinów, Piotrowice, Pomocne, Przybyłowice, Sichów, Sichówek, Słup, Stanisławów.
asp. Grzegorz Horoszko (KPP Jawor)
Dyrektor, pracownicy i wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Kaczorowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dla Domu Dziecka w Kaczorowie pragną serdecznie podziękować Fundacji
Polska Miedź KGHM Polska Miedź SA w Lubinie za pomoc
i dofinansowanie zakupu do placówki samochodu marki
Ford. Szczególnie wychowankowie pragną podziękować za
ten „Dar serca”. Głęboko wierzymy, że okazana przez Państwa siła serca i przyjazna dłoń, będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra naszych podopiecznych.
Dyrektor, kadra i wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Kaczorowie
Plener Plastyczny
20 maja br. grupa uczestników
z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworze wybrała się na
XIII Plener Plastyczny Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowany w Niedźwiedzicach. Impreza połączona była z piknikiem oraz wieloma atrakcjami. Gośćmi specjalnymi byli policjanci z Chojnowa, którzy nie tylko zabezpieczali imprezę,
ale również brali czynny udział w pomaganiu uczestnikom.
Każdy podopieczny został wyróżniony za prace plastyczne
oraz za udział w plenerze.
W związku z tym, że przyznanie grantu zależy od wyniku głosowania internatów - zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyłączenie
się do tego przedsięwzięcia i oddawanie swoich głosów na inicjatywę budowy placu zabaw dla naszych dzieci! Prosimy o Wasze głosy,
każdy kolejny przybliża nas do sukcesu i zwycięstwa w konkursie!
Głosować można na stronie internetowej:
http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,271,zabawa-bez-bariermiejsce-szczescia.html
Rejon patrolowania: Bolkowice, Grobla, Jakuszowa, Kłonice, Kwietniki, Myślibórz, Nowa,
Wieś Mała, Nowa Wieś Wielka, Paszowice, Pogwizdów, Sokola, Wiadrów, Zębowice.
asp. Paweł Mikuła (KPP Jawor)
Rejon patrolowania: Barycz, Drzymałowice,
Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn, Ziminik.
st.asp. Krzysztof Kaźmierski (KPP Jawor)
Rejon patrolowania – Jawor, ulice: Asnyka,
Barbary, Bohaterów Getta, Broniewskiego,
Chrobrego, Chopina, Czarneckiego, Gałczyńskiego, Głucha, Kasprowicza, Kochanowskiego,
Krótka, Legnicka, Lipowa,
Mickiewicza, Morcinka,
Myśliborska, Nałkowskiej,
Norwida, Orzeszkowej, Rynek, Sienkiewicza, Staromiejska, Staffa, Struga Staszica, Środkowa, Tuwima,
Worcella, Wyspiańskiego,
Żeleńskiego, Żeromskiego,
st.asp. Marcin Baziukiewicz (KPP Jawor)
Rejon patrolowania: Wądroże Wielkie, Wądroże Małe, Budziszów Wielki, Budziszów Mały, Skała, Mierczyce, Granowice,
Wierzchowice, Sobolew,
Bielany, Kosiska,,Kepy, Postolice, Biernatki
asp. Leszek Niewiadomski
(KPP Jawor)
Rejon patrolowania – Ja-
wor, ulice: Dąbrowskiego, Dmowskiego, Gagarina, Grunwaldzka, Jasna, Korfantego, Kościelna, Limanowskiego, Mała, Paderewskiego, 1- go
Maja, Park Pokoju, Piękna, Prosta, Plac Wolności, Rzeczna, Rzeckiego, Roosevelta, Sikorskiego, Szymanowskiego, Św. Marcina, Szkolna, Witosa, Wokulskiego, Zielona.
Sylwetki poszczególnych dzielnicowych
znajdą Państwo na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (www.powiat-jawor.
org.pl), a także na stronach internetowych
pozostałych organizatorów, gdzie również
zostaną zamieszczone kupony konkursowe.
31.05.2015 r. - NASZ POWIAT, NASZA GMINA - str. 5
Trasy rowerowe w Gminie Męcinka
- pierwsze prace - dok. ze str. 1
Proponowane przez nas rozwiązanie doskonale sprawdza się już m.in. w Świeradowie
Zdrój, Czechach, a nawet nad włoskim jeziorem Garda. Teraz czas na Gminę Męcinka” –
mówi wójt M. Brzozowski.
Na realizację projektu partnerzy ubiegać się będą o dofinansowanie w ramach RPO dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
Dzień strażaka w OSP Męcinka
Gaszenie pożarów, pomoc ludziom w czasie
powodzi i wichury, kultura i edukacja, a także
integracja to obszary działania ochotniczych
straży pożarnych na terenie Gminy Męcinka.
10 maja br. druhowie z OSP Męcinka świętowali „Dzień Strażaka”. Spotkanie, na które zaprosili również Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego odbyło się w remizie
w Męcince. Wraz ze strażakami świętował także ks. Marek Kluwak, który od niedawna stał
się formalnym kapelanem męcińskiej jednost-
ki i przekazał druhom obraz Św. Jana Pawła II.
Strażacy z rodzinami samodzielnie przygotowali poczęstunek. Również wójt Mirosław Brzozowski nie przybył z pustymi rękami
i przekazał druhom prezent.
„Bardzo dziękuję strażakom za wszelką
pomoc, zaangażowanie w sprawy społeczne
gminy oraz życzliwość. Ja ze swojej strony
również deklaruję Wam pomoc i współpracę
na wielu płaszczyznach” – podkreślał wójt
w trakcie spotkania.
Alejki na cmentarzach
w Chełmcu,
Małuszowie i Sichowie
W dniu 12 maja 2015 r. dokonano odbioru zadania
polegającego na ułożeniu kostki betonowej grubości 6 cm
na alejkach cmentarnych w Chełmcu 201 m2, Małuszowie
283 m2 i Sichowie 239 m2. Prace trwały od 27 kwietnia
do 8 maja 2015 r. i kosztowały łącznie 31 900 zł brutto.
Spotkanie z prezesem Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
13 maja br. Wójt Gminy Męcinka Mirosław
Brzozowski spotkał się z prezesem Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej p. Rafałem
Jurkowlańcem w celu zaprezentowania terenów znajdujących się w Gminie Męcinka
przy planowanej drodze S3 w okolicy Słupa.
Podczas spotkania omówiono możliwości
utworzenia podstrefy ekonomicznej w Gminie Męcinka oraz szanse z tym związane dla
społeczności lokalnej. Istnieje bowiem szansa
na powstanie zakładów, które wygenerują
nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy
oraz dodatkowe dochody do budżetu gminy.
Obecnie wójt przystąpił już do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego na rzecz utworzenia terenów inwestycyjnych. Planiści przygotowują
nowe funkcje terenów, które są niezbędne do
podjęcia dalszych działań w przedmiotowej
sprawie.
50 000 zł na sprzęt do punktu
lekarskiego w Męcince
Zakup USG do punktu lekarskiego w Męcince to jedno z pierwszych działań, które
podjęte zostanie w ramach realizacji obranego celu jakim jest podniesienie standardu
służby zdrowia w Gminie Męcinka. Udało się
pozyskać dotację w wysokości 50 000 zł z Fundacji KGHM z Lubina na doposażenie punktu
lekarskiego w Męcince - USG, którego obecnie
Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach nie
posiada. Pozwoli to na lepszą diagnostykę
pacjentów przez lekarzy pierwszego kontaktu
oraz ściągnięcie specjalistów do naszej gminy.
Obecnie trwają również prace nad projektem punktu lekarskiego w Męcince, który przeniesiony zostanie na parter gminnego obiektu
kulturalno edukacyjnego w Męcince nr 85.
Prace remontowe rozpoczną się latem tego
roku, aby nowy punkt uruchomić już jesienią.
Kilkuletnia awaria wodociągu
w Słupie usunięta!
Przez kilka lat trwała awaria na sieci wodociągowej w Słupie, która powodowała straty wody
dla Gminy Męcinka oraz odpowiedzialna była
za przerwy w jej dostawie dla okolicznych wsi.
„Za priorytet postawiłem zlokalizowanie
wycieku i dzięki zaangażowaniu pracowników
pod kierownictwem Sławomira Szembera
udało się zlokalizować awarię, która jak się
dowiedziałem trwała już od kilku lat. Duży
wyciek zlokalizowano w okolicy bramy wjazdowej do magazynu powodziowego Powiatu
Jaworskiego w Słupie. Nie mogłem dopuścić
do dalszych strat na wodzie i występowania
dość częstych przerw w dostępie do wody dla
naszych mieszkańców” – mówi wójt gminy
Mirosław Brzozowski.
Męcinka
Konkurs na dyrektora szkoły
czyli współdecydowanie w ważnej sprawie
WÓJT GMINY MĘCINKA dnia 25 maja 2015 r.
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:
Zespołu Szkół w Męcince, Męcinka 10b, Szczegóły: www. mecinka.pl
Zgodnie z art. 36 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn.
zm.) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. W sierpniu 2015
r. kończy się pięcioletnia kadencja obecnego dyrektora Zespołu Szkól w Męcince, w związku
z czym organ prowadzący szkołę przeprowadza konkurs na wyżej wymienione stanowisko.
Szanowni Mieszkańcy Gminy,
edukacja to bardzo ważny i wrażliwy obszar każdego z nas, dotyczy bowiem rozwoju
umysłowego człowieka, procesu zdobywania wiedzy, kształtowania cech osobowych i umiejętności, ale i wychowania. Bardzo ważne zatem jest kto kieruje szkołą, ale i kto kreuje proces
edukacji w obrębie społeczności lokalnej. To ważne zadanie przypada właśnie dyrektorowi
szkoły oraz kierowanej przez niego kadrze pedagogicznej.
Ustawodawca przewidział pięcioletnią kadencyjność stanowiska dyrektora, po której
następuje konkurs mogący być również jednocześnie weryfikacją pracy dotychczasowego
dyrektora. Ustawodawca dopuszcza również powierzenie stanowiska dotychczasowemu
dyrektorowi bez przeprowadzenia konkursu. Uważam jednak, że formuła konkursu uregulowana ustawą o systemie oświaty doskonale realizuje promowaną przeze mnie formę
współdecydowania i partycypacji społecznej w podejmowaniu ważnych dla gminy decyzji.
Dyrektor szkoły wyłaniany jest bowiem przez komisję składającą się z przedstawicieli organu
prowadzącego, rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych oraz organu
nadzoru, którym jest kuratorium oświaty. Zatem przy wyborze tej ważnej funkcji udział
biorą zarówno przedstawiciele społeczności lokalnej, jak i specjaliści.
To bardzo ważna decyzja, bowiem dotyczy przyszłości naszych dzieci. Bardzo często
sposób w jaki zostały one ukształtowane na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej
rzutuje na ich późniejsze życie. Procedura konkursowa pozwala na wyłonienie najlepszego
kandydata mającego wizję rozwoju oraz ciekawy pomysł na szkołę. Procedura konkursowa
pozwala także na realizację zasady współdecydowania i udziału społeczeństwa w ważnych
decyzjach dotyczących gminy. Ogranicza jednocześnie jednoosobowe i subiektywne podejście do sprawy organowi wykonawczemu gminy, którym jest wójt. Dlatego też będę przeprowadzał konkursy w każdym przypadku dotyczącym stanowisk kierowniczych jednostek
organizacyjnych Gminy Męcinka związanych z kadencyjnością.
Komisji konkursowej życzę dokonania dobrego wyboru. Wyrażam głęboką ufność w to, że
podczas podejmowania decyzji brane będzie pod uwagę przede wszystkim dobro naszych dzieci.
Z wyrazami szacunku
Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
Umowa na przebudowę drogi
w Piotrowicach podpisana
Przedstawiciel firmy
BERGER BAU POLSKA Sp.
z o.o. z Wrocławia oraz Wójt
Gminy Męcinka w dniu
22 maja 2015 r. podpisali
umowę na przebudowę
drogi gminnej nr 110 315
w Piotrowicach.
Wykonany zostanie
prawie kilometr drogi (od
transformatora przy skrzyżowaniu w „dolnych” Piotrowicach do mostu
w kierunku ul. Starojaworskiej miasta Jawor)
oraz 590 m chodnika (również od transformatora
przy skrzyżowaniu w „dolnych” Piotrowicach do
ostatnich zabudowań mieszkalnych w kierunku
mostu). Inwestycja przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawi
estetykę wsi.
Odremontowano drogę Bogaczów - Pomocne
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców wielokrotnie zgłaszane zarówno telefonicznie, jak i podczas zebrań wiejskich w sprawie poprawy jakości
drogi Bogaczów - Pomocne, Wójt Gminy Męcinka
Mirosław Brzozowski podjął starania u dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych p. Zbigniewa Zdebiaka
i w maju br. wykonany został remont tej drogi.
„Zarząd Dróg Powiatowych wykonał prace
na całym odcinku drogi Bogaczów – Pomocne,
za co chciałbym panu Zbigniewowi Zdebiakowi bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję
również panu Sylwestrowi Rudźcowi, który
swoimi działaniami wsparł mnie w tej sprawie” – mówi wójt M. Brzozowski.
Droga ta służy zarówno mieszkańcom, jak
i turystom. Dzięki wykonanemu remontowi
ułatwiony został dojazd do miejscowości
Pomocne i Kondratów. Poprawił się także stan
bezpieczeństwa dla kierujących pojazdami.
Poprawa jakości dróg w Słupie i Sichowie
Na przełomie maja i kwietnia br. wykonano poprawę nawierzchni dróg w Sichowie.
Powstało ok. 300 m długości utwardzonej nawierzchni do nowych terenów inwestycyjnych
pod budownictwo mieszkaniowe oraz ok. 200 m do istniejących zabudowań.
Wykonano również odbudowę drogi z płyt betonowych w Słupie, która zapadła się na
skutek długoletniego rozszczelnienia sieci wodociągowej. Awaria została również usunięta.
31.05.2015 r. - NASZ POWIAT, NASZA GMINA - str. 6
Mściwojów
Aktywni mieszkańcy – piękne wsie
Nowa – zabytkowa wieża w Snowidzy - dok. ze str. 1
Po przyłączeniu Śląska do Prus w 1741 r.
zmieniły się zasady obowiązujące katolików
i protestantów. Dotychczas protestanci mogli
zbudować jedynie trzy kościoły Pokoju (po pokoju westfalskim w 1648 r.) i sześć kościołów
Łaski (po konwencji w Altranstaedt w 1707).
Domy modlitwy miały być budowane z materiałów nietrwałych (drewno, konstrukcja
ryglowa) i bez ozdób. Początkowo nie mogły
też mieć wież. Z czasem zaczęto je przebudowywać bądź rozbudowywać. Dom modlitwy
w Snowidzy był budowlą dwukondygnacyjną,
murowaną, salową, nakrytą mansardowym
dachem, wewnątrz obwiedzioną dwiema
kondygnacjami drewnianych empor. Pod emporą organową znajdował się rokokowy ołtarz
z ok. 1770 r. z obrazem przedstawiającym
Chrystusa w otoczeniu dwóch kobiet. Ceglana wieża została dobudowana do kościoła
znacznie później tj. w 1893r. Do jej budowy
przyczynił się ówczesny pastor Julius Franke,
który pełnił tę funkcje do roku 1908. W roku
1972, została podjęta decyzja o zburzeniu
kościoła. Do dnia dzisiejszego zachował się
ołtarz, który przeniesiony został do kościoła
katolickiego.
Kolejny projekt Stowarzyszenia
z Targoszyna zakończony!
Od kilku tygodni Targoszyn może pochwalić się
estetycznie zagospodarowanym placem zlokalizowanym w centrum wsi.
Już od dłuższego czasu ta
część miejscowości czekała
na uporządkowanie i zagospodarowanie. Zadania tego
podjęło się lokalne Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Wsi Targoszyn przystępując
do realizacji zadania polegającego na otworzeniu
miejsca odpoczynku dla turystów i mieszkańców poszukujących nowych
produktów i usług w Krainie Wygasłych Wulkanów. Celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych atrakcji
turystycznych, wzrost bezpieczeństwa oraz
podniesienie jakości życia mieszkańców.
W ramach projektu uporządkowana została
działka w centrum wsi, całość została wyłożona kostką brukową, utworzono również 8
miejsc parkingowych. Miejsce wyposażono
także w elementy małej infrastruktury turystycznej tj. ławka, kosz na odpadki, stojak na
rowery i tablicę informacyjną. Przypomnijmy, iż w ubiegłych latach Sto-
warzyszenie to podjęło się trudu związanego
z realizacją zadania polegającego na przebudowie chodnika przy drogach powiatowych
nr 2792 i 2803. Zadanie to realizowane było
w II etapach a środki na ten cel pozyskano w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” oraz z budżetu Powiatu Jaworskiego.
Dzięki realizacji tego ogromnego zadania
miejscowość zyskała zupełnie nowe oblicze. Niestety wizerunek wsi burzył duży
plac (zlokalizowany tuż przy odnowionym
kościele), który swym wyglądem obniżał
walory estetyczne całej miejscowości. Dzięki
zaangażowaniu członków Stowarzyszenia
udało się pozyskać środki finansowe w wysokości 15 tys. zł w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
małych projektów objętego
PROW na lata 2007-2013.
Dodatkowo Stowarzyszenie
wystąpiło z ofertą realizacji zadania publicznego, na
podstawie której Gmina
Mściwojów udzieliła na ten
cel dotacji w wysokości 10
tys. zł. Pozostałe środki niezbędne do realizacji zadania
w wysokości 16 500 zł pochodziły ze środków własnych
Stowarzyszenia.
Takiej aktywności wśród
działających na terenie Gminy
Mściwojów organizacji i grup
nieformalnych dawno nie było.
Mowa tutaj o nowych inicjatywach podejmowanych przez
mieszkańców na rzecz lokalnego środowiska, a to wszystko
z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych,
skutecznie pozyskanych dzięki
udziałowi w konkursach grantowych. Dużą aktywnością wykazuje się nowa Rada Sołecka
wsi Snowidza, która wspólnie
z działającym w tej wsi Stowarzyszeniem,
złożyła dwa wnioski aplikacyjne, oba ocenione
pozytywnie. Pierwszy z wniosków, złożony
w konkursie „OdDOLNY ŚLĄSK” realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, zyskał dofinansowanie
w wysokości 4965 zł. Projekt pn. „Społeczny
zryw w naszej wsi” zakłada zaangażowanie
wszystkich mieszkańców Snowidzy w prace
porządkowe na Wzgórzu Pogańskim w parku
w Snowidzy gdzie znajduje się duży zabytkowy symboliczny cmentarz wojenny z 1914
roku, z okazałym pomnikiem ofiar I wojny
światowej. Dodatkowo w ramach projektu
wykonana zostanie sklejkowa ścianka do robienia pamiątkowych zdjęć z namalowanym
motywem wiejskim. Będzie to niewątpliwie
dodatkowa atrakcja wsi.
Powodzeniem dla grupy ze Snowidzy zakończył się także nabór wniosków w ramach
programu grantowego „Działaj Lokalnie IX”
w Partnerstwie Kaczawskim. Projekt „Mamy
wiele do zrobienia, zapraszamy wszystkie
pokolenia” uzyskał dofinansowanie w wysokości 3500 zł za główny cel stawia integrację
mieszkańców i pogłębienie więzi międzypokoleniowych. Efektem tego projektu będzie
m.in. scena plenerowa - spełnienie wieloletniego marzenia, które pozwoli zlikwidować
odwieczny problem organizacyjny podczas
organizowanych imprez. W ramach projektu
zostaną takżę zorganizowane warsztaty wicia
wieńca dożynkowego oraz wianków i snopków
żniwnych wspierane przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Efekty warsztatów zostaną
zaprezentowane na największym święcie wsi
- dożynkach. Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację obu projektów gratulujemy.
Również Mściwojów prężnie rozpoczął
działania zmierzające głównie do zwiększenia
integracji mieszkańców jak też do podniesienia wizerunku wsi. Tutaj również nowo wybrana rada sołecka przy wsparciu OSP z powodzeniem złożyła wniosek w ramach konkursu
„OdDOLNY ŚLĄSK” pozyskując dofinansowanie w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem
m.in. na utworzenie tzw. Skweru Pokoleń tj.
miejsca służącemu wszystkim mieszkańcom
wsi, jak też turystom. Od czasu, gdy w 2013
roku zakończyły się działania związane z realizacją projektu polegającego na scaleniu
gruntów w obrębie wsi Mściwojów, dotychczasowe drogi wewnętrzne zyskały nowe nawierzchnie asfaltowe. Od tego momentu wieś
zyskała tzw. „drugą twarz”, która szczególnie
w słoneczne dni przyciąga rzesze mieszkańców
jak i turystów. Są tu jednak nadal miejsca,
które wymagają zagospodarowania. Dzięki
pozyskanym środkom oraz zaangażowaniu
sołtysa Seweryna Mazura oraz członków rady
sołeckiej już wkrótce powstanie przyjemne
miejsce wypoczynku i spotkań.
Zewnętrzne środki finansowe dla swojej
wsi zdobyły także panie działające w nieformalnej grupie „Kobiety XXI w.” przy Gminnej
Bibliotece Publicznej w Mściwojowie z/s w Targoszynie złożyły wniosek w konkursie „Działaj
Lokalnie” i pozyskały kwotę 4.700 zł, która
przeznaczona zostanie na realizacje projektu
pn. „Bliżej siebie – razem raźniej”. Projekt jest
szansą na integrację i odnowienie kontaktów
międzyludzkich. W ramach zadania zostanie
zorganizowany cykl spotkań, które pobudzą
mieszkańców do aktywnego życia i wspólnego
spędzania wolnego czasu. Odbiorcami projektu
będzie cała społeczność Targoszyna, a szczególnie osoby 50+, dla których organizowane
będą spotkania dotyczące bezpieczeństwa
i zdrowego trybu życia. W ramach projektu
zorganizowana zostanie wieczornica z okazji
odzyskania niepodległości, warsztaty florystyczne dla dzieci, młodzieży i starszych oraz
marsze z kijkami po okolicy Targoszyna.
Wszystkim organizacjom i ich członkom
gratulujemy. Liczymy na dalsze sukcesy i zachęcamy mieszkańców pozostałych miejscowości do aktywnego działania na rzecz swoich
małych ojczyzn.
Włoskie wspomnienia gimnazjalistów
Po raz kolejny młodzież z marcinowickiego
gimnazjum przekroczyła granice kraju aby tym
razem zakosztować włoskiej kultury i słońca.
Wspólnie z naszymi uczniami słoneczną Italię
odwiedziła młodzież z zaprzyjaźnionego SPK
w Dublinie. Wyjazd zorganizowały nauczycielki
obu szkół: Joanna Kawczyńska i Iwona Sieracka.
Trasa wycieczki przebiegała przez Wiedeń
aż do Rimini w Północnych Włoszech. Stolicę Austrii młodzież miała okazję zwiedzić
po zapadnięciu zmroku, co dodało jeszcze
większego uroku. Kolejnym punktem podróży
była Padwa, gdzie głównym celem wizyty
a zarazem największą atrakcją miasta jest
gotycka Bazylika św. Antoniego, gdzie spoczywają relikwie tego świętego. Nasi podróżnicy
dotarli następnie do Rimini - malowniczego
miasteczka ze średniowieczną przeszłością
i znanego kurortu nad Adriatykiem, gdzie
mogli upajać się wieczornymi spacerami po
plaży i zachodami słońca. Kolejne dni to kolejne wrażenia. Wizyty w Rawennie i San
Marino przybliżyły wiedzę o wczesnym chrze-
ścijaństwie i pozwoliły poznać jedno z najmniejszych państw w Europie. W Rawennie
podziwiali cudowne średniowieczne mozaiki
z VI w., doskonale zachowane w Bazylice
Sw. Apolinara i w Baptysterium. Spacer po
malowniczych uliczkach San Marino i widok
z zamku La Rocca na długo pozostanie w pamięci każdego z uczestników wycieczki.
Cudowny pobyt we Włoszech zakończyła
wizyta w Wenecji. Każdy uczestnik wyjazdu
pozostał pod wrażeniem renesansowego
wystroju miasta. Plac św. Marka, katedra,
Pałac Dożów, a także kanały i mosty sprawiły,
że rozstanie i powrót do domów był jeszcze
trudniejszy.
Wyjazd ten na długo pozostanie w pamięci
gimnazjalistów i ich opiekunów. Ale to nie
koniec – wszyscy już planują kolejną niezapomnianą podróż. Znając ich zaangażowanie i upór w pokonywaniu wszelkich granic
jesteśmy przekonani, że już wkrótce będą
mogli podzielić się z nami wrażeniami z innego
europejskiego kraju.
31.05.2015 r. - NASZ POWIAT, NASZA GMINA - str. 7
Dbamy o nasze panie
Wójt Gminy Paszowice Sebastian Oszczęda
zaprasza mieszkanki Gminy Paszowice, które nie wykonały badań mammograficznych
w okresie minionych dwóch lat, do skorzystania z bezpłatnej profilaktyki, którą przeprowadzi firma LUX MED Diagnostyka z Gdyni.
Badania mammograficzne dla kobiet
w wieku od 50 do 69 lat (roczniki 1946-1965)
zostaną przeprowadzone w dniu 6 czerwca
2015 roku, w godz. 9.00 – 17.00 - parking przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Paszowicach.
W tym dniu będą mogły również skorzy-
stać z bezpłatnych badań mammograficznych
Panie w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat. Przy
tym badaniu wymagane jest skierowanie od
lekarza dowolnej specjalizacji.
Przed przystąpieniem do badania Panie
zobowiązane będą wypełnić specjalnie opracowaną ankietę, w której zawarte będą informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy.
Rejestracja pod numerem telefonu:
58 666 24 44
Renata Bryzek
Mniej śmieci
Przewodniczący odznaczony - dok. ze str. 1
Jest przykładem samorządowca, który dobrze wpisał
się w 25-lecie przywrócenia samorządu terytorialnego
w III Rzeczpospolitej.
W uznaniu zasług Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
nadał Szczepanowi Eugeniuszowi Rojakowi Brązowy
Krzyż Zasługi.
Uroczystość wyróżnienia odznaczeniami państwowymi samorządowców 25-lecia odbyła się 27 maja br.
w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
Iwona Boczula
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Paszowice,
Urząd Gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 5 czerwca 2015 r. (piątek)
będą nieczynne w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający
w Święto Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia w sobotę.
W sobotę, 9 i 16 maja br. na terenie
całej gminy odbyła się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych i elektrośmieci.
Akcje zorganizował Urząd Gminy Paszowice i firma COM-D z Jawora.
Tym razem zebrano około 5 ton
odpadów wielkogabarytowych i 3
tony elektrośmieci. Kolejna zbiórka
odbędzie się jesienią tego roku.
Najlepsi na Dolnym Śląsku
Mateusz Krzyżanowski
Poradnik obywatelski
Punkt konsultacyjny – Paszowice 137a, budynek OSP , pierwsze piętro:
1. Dzielnicowy asp. Grzegorz Horoszko, tel. 668 171 548, (każdy wtorek godz. 9.00 – 11.00)
2. Specjalista terapii uzależnień oraz przemocy w rodzinie przyjmuje w soboty, godz.
9.00 – 12.00. Harmonogram spotkań: 13 i 27 czerwca.
3. Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Paszowice w soboty, godz. 11.00 – 13.00.
Harmonogram spotkań: 6 i 20 czerwca.
Informacji udziela: Teresa Kroczak, tel. 76 870 17 92 wew. 203 oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, tel. 76 870 11 23. Więcej informacji na www.paszowice.pl
Siłownia pod gwiazdami
W czwartek 28 maja br. pracownicy firmy 4STB z Zielonej Góry zamontowali na „Polanie pod Gwiazdami”
w Pogwizdowie pierwsze w Gminie
Paszowice urządzenia siłowni plenerowej. Dzięki Radzie Sołeckiej z jej
funduszu można skorzystać z trzech
urządzeń: biegacza, wioślarza i podciągu górnego. Zakup urządzeń i ich
montaż kosztuje 8000 zł brutto.
Bolesław Stochmal
Każdego dnia coś się dzieje
Trwa kompleksowe wykaszanie terenów publicznych w poszczególnych sołectwach. Prace przeprowadzono między
innymi w Nowej Wsi Wielkiej i Małej,
w Kłonicach przy wiacie turystycznej,
na osiedlu i placu zabaw, wykoszono
plac zabaw i tereny publiczne w Grobli,
Myśliborzu, Kwietnikach oraz „Słoneczną Łąkę”, polanę i teren przy parkingu
w Myśliborzu. W Paszowicach wykoszono
duży odcinek Paszówki i wszystkie tereny
publiczne oraz „Polanę Pustelnika”. Decyzją Wójta zakupiono nową, ciągnikową
kosiarkę rotacyjną. Na „pierwszy ogień”
poszła droga Paszowice – Myślibórz,
ścieżka rowerowa z Jawora do Paszowic i boiska sportowe na „Słonecznej
Łące”. Dzięki nowej kosiarce postęp robót
w całej gminie będzie szybko widocz-
Paszowice
ny. Na początku czerwca zaplanowano
generalne sprzątanie i odmalowywanie
przystanków w całej gminie.
Zakończono ukwiecanie budynku
i otoczenia Urzędu Gminy, gdzie wykoszono także tereny zielone.
Zakończono remont świetlicy wiejskiej
w Sokolej.
Do końca zbliżają się prace remontowo-porządkowe na cmentarzu w Kwietnikach. Odbudowano 3 ceglane słupy
ogrodzeniowe, odkrzaczono i wykoszono
teren cmentarza i poboczy. Przed nami
naprawa siatek i generalne porządki na
cmentarzu.
Wymieniono także rynny na dachu
budynku komunalnego w Zębowicach 24
oraz na świetlicy wiejskiej w Myśliborzu.
Bolesław Stochmal
W dniu 15 maja br. roku w Hali Stulecia
we Wrocławiu odbył się Finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół
Podstawowych i Uczniów Gimnazjum.
W obu grupach wystartowały drużyny
zwycięskie z 4 stref – (Jelenia Góra, Legnica,
Wałbrzych i Wrocław). Drużyny ze Szkół Podstawowych tworzone były z czterech uczniów
(2 dziewczynki i 2 chłopców), natomiast drużyna z Gimnazjum składała się z 3 uczniów.
Strefę legnicką reprezentowała drużyna
z Gimnazjum w Wiadrowie w składzie: Ja-
nina Korybska, Aurelia Wolska i Stanisław
Krosnowski pod opieką Anny Minossora.
Nasza drużyna w rewelacyjny sposób po raz
kolejny pokonała pozostałe zespoły zajmując
I miejsce.
Nasza zwycięska drużyna gimnazjum będzie reprezentować Dolny Śląsk na Ogólnopolskim Finale Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym, który odbędzie się
w miejscowości Włoszczowa w dniach 10
– 12 czerwca br.
Halina Górska
Dzień Dziecka w Gminie Paszowice
Zgłoszone uroczystości przez sołectwa i szkoły:
1. Bolkowice – 04.06.2015 r. godz. 15.00, boisko sportowe w Bolkowicach.
2. Pogwizdów – 4.06.2015 r. godz. 15.30 teren rekreacyjny „Polana pod Gwiazdami”
w Pogwizdowie.
3. Wiadrów – „Gminny Dzień Dziecka” - 7.06.2015 r. godz. 13.00, teren przy świetlicy
w Wiadrowie. Impreza dla wszystkich dzieci i rodziców z terenu gminy, połączona z Zawodami Sportowo-Pożarniczymi na Wesoło
4. Jakuszowa – 14.06.2015 r. godz. 15.00 teren przy świetlicy w Jakuszowej
5. Nowa Wieś Wielka – 27.06.2015 r., godz. 15.00, teren rekreacyjny przy świetlicy NWW.
6. Kwietniki i Sokola (wspólnie) – 27.06.2015 r., godz. 15.00 - teren przy świetlicy w Kwietnikach. Piknik rodzinny: „Dzień Dziecka” i „Dzień Matki”
Renata Bryzek
31.05.2015 r. - NASZ POWIAT, NASZA GMINA - str. 8
Wądroże Wielkie
Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa
na Ziemiach Odzyskanych
Podczas kulminacji uroczystości na Zamku Piastowskim wręczone zostały odznaczenia i dyplomy – PRO
PATRIA Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.
Na spotkaniu obecna była również delegacja z gminy Wądroże Wielkie Kazmierz Tomaszewski – pierwszy
z osadników wsi Kępy, Jan Brożyna – pierwszy z osadników wsi Wądroże Wielkie, Wójt Gminy Elżbieta
Jedlecka oraz Sekretarz Gminy Halina Sprysak.
Dzień Strażaka w Gminie Wądroże Wielkie
W niedzielę 03.05.2015r.
w kościele pw. Apostołów Piotra
i Pawła w Kosiskach odbyły się
oficjalne uroczystości związane
ze Świętem Strażaka.
Obchody rozpoczęły się tradycyjną mszą św. w intencji Strażaków i ich rodzin odprawioną w kościele parafialnym pw. Apostołów
Piotra i Pawła w Kosiskach gdzie
mszy św. przewodniczył i homilię
wygłosił Proboszcz Parafii Ks. Daniel Biszczanik. W uroczystej mszy
św. wspólnie modlili się strażacy
z OSP Mierczyce, OSP Granowice,
OSP Budziszów Wielki oraz OSP
Wądroże Wielkie wraz z drużynami młodzieżowymi z OSP Mierczyce oraz OSP Budziszów Wielki.
Wójt Gminy Wądroże Wielkie Pani Elżbieta Jedlecka na ręce
druhów Strażaków złożyła moc
podziękowań za Ich trud i ofiarną
pomoc drugiemu człowiekowi życząc szczęśliwie zakończonych akcji ratunkowych oraz bezpiecznych
powrotów do domu.
Słowa szczególnego podziękowania w kierunku wszystkich druhów Strażaków skierował także Ksiądz Proboszcz Daniel Biszczanik
podkreślając jakże ważne znaczenie istnienia
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
dla zapewnienia nam-mieszkańcom poczucia
bezpieczeństwa .
Podczas uroczystej mszy św. obchodziliśmy
Uroczyste obchody 70 Rocznicy
zakończenia II Wojny Światowej
W piątek, 8 maja w całym kraju
odbyły się uroczyste obchody rocznicy zakończenia działań na europejskich frontach II Wojny Światowej.
To radosne wydarzenie uczczono
również w Jaworze. Oficjalne uroczystości zostały zorganizowane na jaworskim rynku, gdzie zaproszone delegacje
składały, pod Obeliskiem Tysiąclecia
Państwa Polskiego i Zwycięstwa nad
Faszyzmem hołd poległym bohaterom.
Na zaproszenie Powiatowej Rady
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Starosty Powiatu Jaworskiego w uroczystościach wzięła udział
delegacja z Gminy Wądroże Wielkie
Wójt Gminy Pani Elżbieta Jedlecka oraz
Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Żołnierczyk, Prezes Koła Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP w Wądrożu Wielkim Pan
Zenon Szwedo oraz członkinie Koła
Pani Maria Szwedo, Pani Marta Maj.
Po złożeniu wiązanek, uczestnicy obchodów udali się do Teatru Miejskiego, gdzie odbyła
się uroczysta Akademia, podczas której Pan Zenon Szwedo został wyróżniony za szczególne
zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz środowiska kombatanckiego.
II etap projektu Na własne konto
także urodziny Księdza Proboszcza Daniela Biszczanika z tej okazji życzenia i kwiaty
złożyła Pani Wójt Gminy Wądroże Wielkie
Elżbieta Jedlecka , Komendant Gminny OSP
Jan Grygorcewicz wraz z przedstawicielami
jednostek oraz Rada Parafialna parafii Kosiska.
Wszyscy życzymy Księdzu Proboszczowi obfitych łask Bożych, światła Ducha Św. w dalszej
posłudze Kapłańskiej oraz obfitych owoców
żniwa w postaci nowych powołań kapłańskich.
W starym ciele zdrowy duch Gmina
Wądroże Wielkie na II Międzygminnym
Turnieju Piłki Nożnej Oldboys
W dniu 2 maja br. reprezentanci Gminy Wądroże Wielkie, w tym Sołtysi i Radni Gminy,
uczestniczyli w II Międzygminnym Turnieju Piłki Nożnej Oldboy o Puchar Rady Gminy Mściwojów.
Organizatorami rozgrywek była Rada Sołecka wsi Snowidza oraz LKS "Zjednoczeni" Snowidza.
Turniej, który rozegrały 4 drużyny
z gmin: Jawor, Męcinka, Mściwojów
oraz Wądroże Wielkie na boisku sportowym w Snowidzy przebiegał pod
hasłem "W starym ciele zdrowy duch".
Przedsięwzięciu przyświecała idea promowania aktywności fizycznej, dobra
zabawa i integracja gmin powiatu jaworskiego. Nasi zawodnicy z rocznika
1980 i starsi będąc sympatykami piłki
nożnej mieli okazję do wspólnej, przyjacielskiej rywalizacji. Drużynowo zajęli
4 miejsce i od organizatorów otrzymali puchar i nagrody rzeczowe. Najlepszymi kibicami okazali
się oczywiście mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie, za co wręczono im pamiątkową statuetkę.
Pani Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy składa wszystkim uczestnikom (zawodnikom i kibicom)
z Gminy Wądroże Wielkie ogromne podziękowanie za udział w turnieju oraz przekazuje
słowa uznania za wspaniałą grę i zagrzewanie zawodników do walki.
W okresie od lutego do kwietnia br. Gmina realizowała kolejny etap program edukacji ekonomicznej „Na własne konto” na
podstawie umowy o współpracy z Fundacją
„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”
z siedzibą w Warszawie.
W projekcie, w którym wzięło udział 19
uczniów z Gimnazjum w Budziszowie zrealizowano zagadnienia modułowe jak:
- budżet domowy a sposoby oszczędzania
i inwestowania,
- oszczędzamy w banku,
- biznesplan, media, marketing i reklama,
- tworzenie spółdzielni uczniowskiej,
- biznesplan spółdzielni uczniowskiej,
- badania rynku jako jeden z kluczowych
czynników powodzenia biznesu,
- pomysł na biznes w lokalnej społeczności.
Dzięki projektowi młodzież gimnazjalna poznała podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii,
rozbudziła zainteresowania lokalnym biznesem,
przygotowała badania lokalnego rynku pracy, jak
również stworzyła własną spółdzielnię uczniowską.
Uczestnicy programu pozytywnie wypowiadają się o projekcie ,,Na własne konto''.
Zdobyli nowe umiejętności i wiedzę z zakresu
działalności gospodarczej, wymienili się między
sobą pomysłami na własny biznes, oszczędzanie
i gospodarowanie własnym kieszonkowym.
Uczennica Aleksandra Sycz wzięła udział
w konkursie organizowanym w ramach projektu
na najlepszy artykuł ekonomiczny, kategoria pracy:
„Finanse osobiste moje i mojej rodziny- czy może
być lepiej? - esej, a tytuł pracy Oli to „Jak poprawić
finanse w rodzinie, czyli 6 uniwersalnych rad”.
Wszyscy uczestnicy projektu „Na własne
konto” na jego zakończenie programu otrzymali
certyfikaty uczestnictwa, ponadto uczniowie,
którzy na zakończenie tego etapu zdobyli najwięcej punktów: Aleksandra Sycz, Karolina Hołowiak i Katarzyna Tarka otrzymali w nagrodę
grę MONOPOL ufundowaną przez organizatora
programu tj. Fundację „Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej”.
Przedstawiciele Gminy Wądroże
Wielkie z wizytą u LGD Gorce-Pieniny
W terminie 13-15 maja br. przedstawiciele
Gminy Wądroże Wielkie wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” do Lokalnej Grupy Działania
„Gorce-Pieniny”. Wyjazd został sfinansowany ze
środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach
umowy przyznania pomocy na działanie 4.3.1
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętność i aktywizacja” objętego
PROW na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader.
Celem wyjazdu było poznanie reginou górskiego, położonego w Małopolsce, charakteryzującego się wspaniałymi inicjatywami turystycznymi, które mogą stać się dobrym wzorcem
do wykorzystania w naszym rejonie. Uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć w jaki sposób LGD
„Gorce-Pieniny” wspiera loklaną turystykę i inicjatywy z tym związane.
Kalendarz imprez
06.06.2015 r. 16:00 - IV Festiwal Twórczości Ludowej w Budziszowie Małym, gminny teren
rekreacyjno-sportowy
21.06.2015 r. 15:30 - Dzień Rodziny, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim
04.07.2015 r. – 18:00 - Granowickie Święto Zakochanych, Granowice – boisko sportowe

Podobne dokumenty

Nasz Powiat Nasza Gmina - Starostwo Powiatowe w Jaworze

Nasz Powiat Nasza Gmina - Starostwo Powiatowe w Jaworze NASZ POWIAT, NASZA GMINA - Informator Samorządowy Wydawca: Starostwo Powiatowe w Jaworze Adres Redakcji: ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, tel. 76 729 01 00, fax 76 729 01 60.

Bardziej szczegółowo