Nie tylko do pracy: Office i Biznes HD

Komentarze

Transkrypt

Nie tylko do pracy: Office i Biznes HD
Nie tylko do pracy:
Office i Biznes HD
Dla zmęczonych oczu:
soczewki ze wspomaganiem
Nr 31 / październik 2011
Egzemplarz bezpłatny
MAGAZYNINFORMACYJNYDLAOPTYKÓWOKULAROWYCH
Nr 31 / październik 2011
Egzemplarz bezpłatny
MAGAZYN INFORMACYJNY DLA OPTYKÓW OKULAROWYCH
Nie tylko do pracy:
Office i Biznes HD
Dla zmęczonych oczu:
soczewki ze wspomaganiem
NR31/PAŹDZIERNIK2011
INFO
MagazynInformacyjny
dlaOptykówOkularowych
Redaktor wydania:
MichałSzajna
Zespół redakcyjny:
mgrinż.AgnieszkaNeumann
mgrAnetaMróz-Krajnowska
SzanowniPaństwo,
Na wiele rzeczy każdy z nas patrzy inaczej. W przypadku soczewek okularowych hasło to
nabierazupełnieinnegoznaczenia.Dlategoteż,wtymnumerzeINFOdużomiejscapoświęciliśmy
indywidualizacji.Iniemamtutajnamyśliwyłączniewykonywaniasoczewek,któreokreślilibyśmy
mianempersonalizowanych.Chodziobardzoszerokąkoncepcjęniestandardowego,unikalnego,
podejścia do Klienta salonu optycznego. O ideę, która zakłada, że każdy jest w swojej istocie
wyjątkowy,aprzeztowymagarównieżdobraniamutakichsoczewekiokularów,któretąwyjątkowośćuwzględnią.Gamanaszychproduktówjestnatyleszeroka,żeznalezienietego,którynajlepiejtrafiawczyjeśpotrzebyzpewnościąniebędzieproblemem.Bezwzględunatoczywymagane
sąsoczewkijednoogniskowe,dwuogniskowe,progresywne,czynaodległościpośredniei bliskie
–każdyznajdziecośdlasiebie.Mnogośćkonstrukcji,materiałówiuszlachetnieńbyłai jestjedną
zpodstawowychzaletnaszegolaboratorium.
Oczywiściesam„rozmiar”kataloguniejestiniemożebyćjedynąpodstawąnaszegosukcesu.
KażdyzPaństwazapytabowiem–acozjakością?Samopowiedzenie,żejestonadzisiajwysoka
tochybazamało.Odpowiedzmysobiemożenajpierwczymonajest,bojaksięokazujebywaróżnierozumiana.Dlamnie,iprawdopodobnierównieżteżdlawiększościzPaństwa,jakośćtostopieńzgodnościzewzorcemlubwyspecyfikowanymiwymaganiami,niezawodność,praktyczność
oraztrwałość.Niektórzyokreślająjąrównieżjakotechnicznądoskonałość.Zczegozatemwynika
takwysokajakośćnaszychproduktów?Niewątpliwiejestonasumąkorzyścipłynącychzużywania najnowocześniejszych technologii, stosowania najlepszych półfabrykatów i towarzyszących
imśrodkówprodukcji,wykwalifikowanegopersoneluorazbogatego,20-letniegodoświadczenia.
JakośćfirmySZAJNAjestpewnąwartościądodaną,wynikającązsynergiiwymienionychwyżej
pięciuelementów.Niemożnamówićosukcesie,majączapewnionelubopanowanezaledwiekilka
znich.
„Naszaprecyzja.Twójsukces”.Toprostewswojejistociehasłobardzodobrzeobrazujemisję
naszejfirmy.Boprzecieżto,corobimymaswójgłębszysens.Dlajednychtomożebyćwyłącznie
produkcjasoczewekokularowych,dlainnychdostarczanierozwiązańdlazapewnieniaperfekcyjnegowidzenia.Niezmiernieważnejestnatomiast,żetowszystko,corobimy,staramysięwykonywaćwedługnajwyższychstandardów.Gorącozachęcamdozapoznawaniasięznimiiznaszą
ofertąkażdegodnia.
mgrMichałSzajna
mgrinż.TadeuszSzajna
Wydawca:
Z poważaniem
SZAJNA
LaboratoriumOptyczne
Adres redakcji:
SZAJNA
LaboratoriumOptyczne
Michał Szajna
REDAKTOR WYDANIA
ul.Długa1A,81-622Gdynia
tel.586247747
fax586247740
[email protected]
W tym numerze INFO między innymi:
Skład DTP i opracowanie graficzne:
TomaszNawojczyk
MichałSzajna
Strona 10
Nie tylko do biura – soczewki na odl. pośrednie i bliskie
Strona 14
Dla zmęczonych oczu – soczewki ze wspomaganiem
Druk:
DrukarniaSiódemka
www.drukarniasiodemka.eu
Wszystkieprawazastrzeżone.
Strona 12
Fotochromy – dobre nie tylko wiosną i latem
październik 2011
Strona 16
Klasyczny nie znaczy mniej wygodny
i n fo / ma ga z y n i n form a cy j n y
3
Aktualności i Promocje
PRIMA 1.60 z Diament AR
W czerwcu rozszerzyliśmy ofertę soczewek magazynowych o podwyższonym standardzie o PRIMĘ 1.60 z Diament AR. Jest to drugi - obok PRIMA 1.50 - produkt magazynowy, uszlachetniony super twardą powłoką antyrefleksyjną, dostępny z Gdyni w 24h.
Teorganicznesoczewkiokularowewytwarzamyzwysokiej
jakości, krystalicznie przejrzystych polimerów. Sprawia to, że
sąonewyjątkowolekkieibezpieczne.Doichprodukcjiużywa
sięmateriałuMR-8,któryjestponad7-krotnieodporniejszyna
przełamanie niż standardowy CR-39. Dzięki swojej zwiększonejodpornościnauszkodzeniasoczewkiPRIMAsąbezpieczne
w użytkowaniu i polecane do opraw typu patent (bezbramkowych),nażyłkę(półotwartych).
PRIMA1.60oferowanesąznajtwardsząpowłokąantyrefleksyjnąDiamentAR.Wyróżniasięonamaksymalnątwardością (zbliżoną do szkieł mineralnych), co czyni ją wyjątkowo
odpornąnazarysowania.Brakuszkodzeńpowierzchnisoczewki, a tym samym jej wydłużona żywotność oraz podwyższony
komfort widzenia to najważniejsze zalety tej powłoki. Wysoki
standard potwierdzają także parametry oleofobowe (super śliskiewarstwyantytłuszczoweułatwiajączyszczenie),udoskonalonewłaściwościantystatyczne(utrudniająosadzaniesiękurzu
ibrudu)orazhydrofobowe(zapewniająszybkieodprowadzanie
wodyizapobiegająparowaniusoczewek).
PRACA w SZAJNA
CVorazlistmotywacyjnyprosimyprzesyłaćnaadrese-mailowy:
[email protected]
CHARAKTERYSTYKA SOCZEWKI
Materiał
MR-8
Index
1.60
42
LiczbaAbbego
Gęstość(g/cm )
3
Absorpcja99%UV(nm)
1.34
350
Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:
Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży
(wszystkie regiony Polski)
Zakres obowiązków:
•współpracazklientamifirmy(salonyoptyczne)
•prowadzenieszkoleńdlapersonelusalonówoptycznych
•realizacjacelówsprzedażowychimarketingowych
Wymagania:
•doświadczenienapodobnymstanowisku(najlepiejw branżyoptycznej)
•wykształceniewyższe
•prawojazdykategoriiB
•znajomośćobsługikomputera(MSOffice)
•nastawienienaceleiosiągnięcia,samodzielność,komunikatywność
Oferujemy:
•atrakcyjnewarunkiwynagrodzenia
•samochóditelefonsłużbowy
•pracęwfirmieougruntowanejpozycjinarynku
•możliwośćzdobycianowychdoświadczeńiwiedzy
Zapisz się do newslettera SZAJNA i bądź zawsze na bieżąco
Zgłoś swój e-mail do naszej bazy danych wysyłając go na [email protected]
4
info / m agazyn in form a cyjn y
p a źd z i e r n i k 2 0 1 1
Aktualności i Promocje
Aktualizacja oferty firm kurierskich
Klienci SZAJNA Laboratorium Optyczne mogą korzystać obecnie z usług trzech firm kurierskich. Poniżej przedstawiamy zakres usług stanowiących o wartości każdego doręczenia.
Usługi kurierskie świadczone na rzecz
Klientów SZAJNA prowadzone są obecnie
przezDPD,DHLorazUPS(od1października
2011 r.). Tak liczna reprezentacja doręczycieli pozwala wybrać ofertę, która najlepiej
odpowiada Państwa zakładowi optycznemu
zarówno pod względem godziny dostawy
iusługdodatkowych.
Bardzo ciekawie prezentuje się w tej
stawce oferta UPS (United Parcel Service).
Widentycznejceniecojejkonkurencioferuje ona między innymi tak bardzo pożądaną
usługęmonitorowaniastatusuprzesyłki.Odbywa się to w następujący sposób. W momencie przygotowanie paczki i nadania
jej numeru referencyjnego (około godziny
17.00-18.00) z Działu Spedycji SZAJNA
(poprzez system UPS) wysyłany jest e-mail
zinformacjąo daciedoręczeniaorazkwocie
pobrania. Na podstawie numeru przesyłki
możnaśledzićjejpołożenie.
Każdy z Klientów SZAJNA ma prawo
samodzielnie wybrać firmę kurierską, która
będzie doręczać do niego przesyłki. Można
touczynićmiędzyinnymipodczasskładania
zamówienia lub informując o tym naszego
RegionalnegoSpecjalistęds.Sprzedaży.
DPD
Standardowyczasdoręczenia
Wysyłkaidoręczenieodponiedziałkudopiątku
DHL
UPS
1dzieńroboczy 1dzieńroboczy 1dzieńroboczy
15zł
15zł
18zł*
-
40zł*
18zł
-
-
Do3kg
Do5kg
Do5kg
Przesyłkapobraniowa
Tak
Tak
Tak
Ubezpieczenieprzesyłkidowartościpobrania
Tak
Tak
Tak
E-mailowapreawizacjaprzesyłek
Nie
Tak
Tak
Opcjaśledzeniaprzesyłeknawww
Nie
Tak
Tak
Wysyłkazdoręczeniemnasobotę
Wysyłkawsobotęzdoręczeniemwponiedziałek
Masaprzesyłkiostandardowejcenie
15zł
*Dotyczy wybranych miast.
UnitedParcelService(UPS)jestjednąznajwiększychinajstarszych
firmkurierskichnaświecie.Od1907rokustalerozwijaglobalnąsieć.
W ubiegłym roku doręczyła ponad 3,5 miliarda dokumentów i paczeknacałymterytoriumswojegodziałania,czyliwponad200państwach.Takaskaladziałaniamożliwajestdziękinajnowocześniejszemu systemowi dystrybucji przesyłek obsługiwanemu przez 350 tys.
wykwalifikowanych pracowników wspomaganych przez najbardziej
zaawansowane technologicznie systemy informatyczne. Wszystko to,
w połączeniuz flotąskładającąsięz 575samolotów(257własnych
i 315czarterowanych)i149.000samochodów,jestgwarancjąszybkiegodoręczaniaprzesyłek.
Bieżące oferty promocyjne
Naokresjesienno-zimowy,kończącyrokjubileuszuistnienianaszej
firmy,przygotowaliśmyprzygotowaliśmykilkaróżnychofertspecjalnych
i akcjipromocyjnych.Dotycząonełączniekilkudziesięciuróżnychproduktów–magazynowychirecepturowych.Zpewnościąkażdyznaszych
Klientówznajdziepośródnichte,którychpotrzebuje.
Wszystkieofertyzebraliśmywformiebroszury,którązałączamyrównieżdotegonumeruINFO.Tradycyjniejużwszystkieinformacjeprzesyłaćbędziemyzapomocąnaszegonewslettera.
październik 2011
i n fo / ma ga z y n i n form a cy j n y
5
Aktualności i Promocje
Nowa wersja SZAJNA Nawigator (4.15)
Pod koniec lipca pojawiła się nowa wersja oprogramowania SZAJNA Nawigator (oznaczona numerem 4.15).
Wprowadziła ona kilka istotnych zmian w użytkowaniu tego niezwykle prostego narzędzia do zamawiania
soczewek drogą elektroniczną.
Wprowadzone modyfikacje były wynikiemzarównonaszychobserwacjijaki Państwa uwag oraz komentarzy. Aktualna, najnowsza wersja Nawigatora, w stosunku do
poprzedniejzawieranastępującezmiany:
• umożliwia zlecanie soczewek magazynowychwwiększychilościach(do99sztuk
zjednejmocy)
• zawierapoprawionąbazęsoczewek(m.in.
podziałsoczewekmineralnychnamagazynoweirecepturowe)
• wyświetla komunikaty o niezbędnych do
podania parametrach wymaganych przy
zamawianiu soczewek progresywnych
VEO
• pracuje na przebudowanej bazie danych,
dziękiczemudziałaszybciej
• dla soczewek progresywnych uwzględnia
„Odległośćwidzenia”(wcm)
Ten ostatni parametr wykorzystywany
jestm.in.przysoczewkachBIZNESorazVEO
(opcjonalnie przy odmianach Individual).
W przypadku soczewek biurowych oznacza
maksymalny zasięg widzenia na odległości
pośrednie(do200lub400cm),adlaprogresywnychVEOodległośćwjakiejużytkownikczyta(20-48cm).
SZAJNA Nawigator to darmowe
oprogramowanie
do składania zamówień na soczewki
okularowe oraz
zlecania Zdalnego Profilowania.
Korzystanie z niego
jest niezwykle
proste i intuicyjne.
Pozwala oszczędzać
czas i pieniądze
oraz wspomaga
szybszą realizację
zamówień.
Aktualizacjaprogramujestbardzołatwa.
W programie SZAJNA Nawigator wystarczy
wybrać opcję „Transmisja danych” i „Aktualizacja programu”. Następnie należy postępowaćzgodniezinstrukcjaminaekranie.
Informacjeowszystkichaktualizacjachkażdorazowo wysyłamy drogą e-mailową, dlatego prosimy o regularne czytanie naszych
newsletterów.
Klientów, którzy chcieliby rozpocząc korzystanie z Nawigatora prosimy o kontakt
z DziałemMarketingulubznaszymRegionalnymSpecjalistąds.Sprzedaży.Napodstawie
naszegobogategodoświadczeniapomożemy
równieżwpodłączeniudokomputeraskaneraopraw,dziękiczemuszybkobędziemożnaprzesyłaćzamówieniapodoptymalizację
grubościlubzdalneprofilowanie.
Profesjonaliści VEO na www.szajna.com.pl
Dołącz do Profesjonalistów VEO i promuj swój zakład optyczny na www.szajna.com.pl
Wyróżnij Swoją firmę na stronie internetowej odwiedzanej miesięcznie przez kilku tysięcy
użytkowników okularów – Twoich potencjalnych Klientów.
Tytuł„ProfesjonalistyVEO”możeuzyskać
każdy zakład optyczny, który zdecyduje się
nauczynieniesoczewekprogresywnychVEO
jednymzkluczowychelementówswojejoferty. Wymierne korzyści z takiej współpracy
to między innymi specjalne rabaty, również
w trakcie obowiązywania innych promocji
cenowych. Minimalne warunki jakie należy
6
info / m agazyn in form a cyjn y
spełnić to zakup co najmniej 10 par VEO
w okresiekażdegomiesiącakalendarzowego.
OdsierpnianastroniefirmowejSZAJNA
LaboratoriumOptyczneumieszczanesądane
zakładówisalonówoptycznychuczestniczących w programie „Profesjonalista VEO”.
Każdy z zamieszczonych sklepów można
łatwoiszybkoodnaleźć,dziękifunkcjilokali-
p a źd z i e r n i k 2 0 1 1
zacjinamapie.Liczymy,iżtaformapromocji
pozwoliprzyciągnąćdowybranychzakładów
optycznych Klientów poszukujących markowychsoczewekprogresywnych.
Aby zamieścić swoje dane na stronie należy skontaktować się z Działem Marketingu
SZAJNA – [email protected] lub
pod numerem telefonu 58 624 77 57.
Aktualności i Promocje
Profiluj ze skanerem SZAJNA
Zdalne Profilowanie na dobre zadomowiło się w ofercie
naszej firmy. Każdego dnia Klienci przysyłają
zamówienia na prace objęte profilowaniem.
Teraz, dzięki dedykowanemu skanerowi VISSLO
w ofercie SZAJNA, dołączenie do tej szczęśliwej
grupy staje się jeszcze prostsze.
Oprogramowanie SZAJNA Nawigator
współpracuje z większością współczesnych
skanerów opraw. Dotychczas skutecznie
udawałonamsiękonfigurowaćgozurządzeniami takich firm jak Essilor, Hoya, Huvitz,
Weko. Co jednak zrobić gdy nie mamy odpowiedniego urządzenia? Oczywiście pozostajezakupnowegolubużywanego.Wtym
pierwszym przypadku polecamy przyjrzenie
sięofercie,którąprzygotowaliśmy.
Odlipcabr.proponujemynaszymKlientom zakup dedykowanego urządzenia do
współpracy z programem SZAJNA Nawigator–skaneraVISSLO(produkcjikoreańskiej).
Posiadaonfunkcjeznanezinnychkonstrukcji. Z najważniejszych należy wymienić obsługę wszystkich typów opraw, autokalibrację czy automatyczną regulację siły docisku
wodzika w zależności od rodzaju oprawy.
UrządzeniepracujewformacieOMA,dlategoistniejerównieżmożliwośćpodłączeniago
doautomatówszlifierskichwykorzystujących
ten protokół komunikacyjny. Jego niewątpliwą zaletą jest również atrakcyjna cena,
przeciętnieniższaookoło10-15%odinnych
tegotypuurządzeń.
Bieżąca obsługa urządzenia jest bardzo
łatwa.Zalecanymjest,abyprzynajmniejraz
dziennie wykonywać autokalibrację. Dzięki
temu zawsze będziemy pewni, że przesyłanewymiarysąwpełnizgodnezwartościami wzorcowymi. Samo skanowanie jest
również niezwykle proste. Po umieszczeniu
oprawywkomorzeurządzenianależywybrać
tryb skanowania – obuoczne, oka prawego
lublewego.SkanerVISSLOwyposażonyjest
również w przystawkę do opraw bezramkowychipółotwartych.Wartopodkreślićrównież bardzo dużą precyzję skanowania oraz
funkcjęautomatycznejregulacjisiłydocisku
wodzika.Wprzypadku,gdyzjakiśwzględów
wodzikwypadniepodczaspierwszegoskanowania,jegosiładociskuprzykolejnejpróbie
zostanienieznaczniezwiększona.
Zdalneprofilowanietoprzedewszystkim
redukcja kosztów oraz szybsza realizacja
prac.Zlecającszlifowaniesoczewek„nazewnątrz” zakład optyczny nie musi posiadać
własnegoautomatu,jakirównieżnieponosi
bieżących wydatków związanych z jego obsługą i serwisowaniem. Dochodzi do tego
oczywiścieredukcjakosztów,związanaz za-
październik 2011
trudnieniem pracownika odpowiedzialnego
za wykonywanie okularów. W przypadku
zakładówoptycznychkorzystającychdotychczaszUsługiMontażulikwidowanesąkoszty
przysłaniaoprawydosiedzibyfirmySZAJNA.
Abyjednakzacząćoszczędzaćnależyczasami ponieść niewielkie koszty (w stosunku
dosumyalternatywnychwydatków).Wtym
przypadku sprowadzają się one zazwyczaj
wyłączniedozakupuskaneraiczasamirównieżdodatkowegokomputera,oileniebyłon
dostępnywcześniej.
Do końca listopada 2011 roku skanery
VISSLO objęte są ofertą specjalną, uwzględniającą również różne formy zakupu (finansowania) urządzenia. Dodatkowe informacje
uzyskać można w Dziale Marketingu SZAJNA (58 624 77 57) oraz u Regionalnych
Specjalistów ds. Sprzedaży SZAJNA.
i n fo / ma ga z y n i n form a cy j n y
7
Oferta
mgr Michał Szajna
Indywidualne potrzeby vs. uniwersalne rozwiązania
Kiedyś, dawno, dawno temu wszystko było prostsze. Zarówno po stronie potrzeb jak i produktów je spełniających. Ludziom wystarczały 1-2 zestawy butów na wszystkie możliwe okazje, uniwersalny samochód czy też
jedna para okularów. Wraz ze zmianą stylu życia wzrastały potrzeby, rosła również liczba produktów je zaspakających.
Dziściężkojużsobiewyobrazić,byjedna
paraobuwiamiałasłużyćnakażdąmożliwą
okazję, a wszystkie samochody to pojazdy
uniwersalne,azatemdobrewdowolnymterenieczysytuacji.Należymiećświadomość,
iż rozwój produktów ukierunkowany był zawsze,pośredniolubbezpośrednio,napoprawę satysfakcji użytkowników. Towarzyszący
mu wzrost poziomu jakości życia wynikał
i wynikamiędzyinnymiztego,iżdostępnych
jest coraz więcej produktów spełniających
coraztobardziejwyszukanewymagania.Dotyczy to oczywiście wszystkich dziedzin życia.Czemuzatemwtakniewielkimstopniu
okularów?
Dzisiaj liczba dostępnych materiałów,
konstrukcjiczyuszlachetnieńmożezaskakiwaćosoby, które pamiętają jeszcze katalogi
produktówsprzed15czynawet10lat.To,
żepojawiłosiętakwielenowychrozwiązań
wynikaprzedewszystkimztego,iżużytkownicyokularówmająróżnepotrzebyidlaich
zaspokojeniastworzonowieleróżnychsoczewek. Skoro w zakładach i salonach optycznych tak bardzo liczy się ciekawa i niepowtarzalna oferta opraw, w myśl zasady, że
Klienci potrzebują wyjątkowych produktów,
to dlaczego proponowane są im zazwyczaj
standardowe soczewki? Czy dzisiaj liczy się
tylkotojakwyglądamy?
8
info / m agazyn in form a cyjn y
W SZAJNA Laboratorium Optyczne wychodzimy z założenia, że skoro Klienci potrzebująindywidualnegopodejściawkwestii
doboru opraw, to tak samo chcieliby być
traktowani przy wyborze soczewek okularowych.Inaczejwkażdymsalonieoptycznym
wystarczyłoby pewnie po około 20 różnych
modelioprawdlakobietitylesamodlamężczyzn.RolaOptykapowinnasięzatemsprowadzać nie tylko do tego by dobrać oprawkę,leczprzedewszystkimbyzaproponować
właściwe soczewki. Właściwe, czyli takie,
którebędąuwzględniałym.in.jakośćwidzenia, estetykę, komfort oraz bezpieczeństwo
użytkowania we wskazanych przez Klienta
warunkach.NiektórzyzPaństwapewniezauważyli,żeprzecieżprawiezawszetesame
parametry brane są pod uwagę przy wyborzeopraw.Czemuzatemzapominamyonich
przywyborzesoczewek?
Dobór soczewek zawsze należy rozpocząćodtego,zjakąwadąwzroku(lubzjakim rodzajem korekcji) mamy do czynienia.
Czy korekcja dotyczyć będzie krótko- czy
nadwzroczności, astygmatyzmu, presbiopii?
Wjakichwarunkachsoczewkibędąwykorzystywane, a więc czy interesuje nas produkt
bezbarwny,fotochromowy,amożebarwiony?
Czy dla zapewnienia odpowiedniej estetyki
niejestkoniecznymwybórsoczewekomoż-
p a źd z i e r n i k 2 0 1 1
liwiejaknajmniejszejśrednicylubteżo podwyższonym indeksie? Jakie uszlachetnienie
(biorącpoduwagęparametryużytkowetakie
jak:hydrofobowość,oleofobowość,twardość
itp.)będziedlaKlientanajodpowiedniejsze?
Dopieropoustaleniutychwszystkichczynnikówpowinniśmyprzystąpićdowyboruoptymalnejoprawy–takiej,któranietylkospełni
wymagania estetyczne, lecz również umożliwi zapewnienie odpowiednich warunków
do korekcjiwzroku.
Mnogość odmian i rodzajów soczewek
okularowychoferowanychprzeznasząfirmę
ma zapewnić optymalny dobór rozwiązania
dla każdego użytkownika okularów. I nie
mamy tutaj na myśli wyłącznie zasobności
portfela, wyrażonego chociażby obecnością
różnych grup produktowych (PROFIT, PRIMA,OPTIPLAST,OPTIGLAS,VEO).Zawierają one w sobie przede wszystkim różne rodzajeikonstrukcjesoczewek,uszlachetnień
idodatków.Przykładowosoczewkidwuogniskowe znajdziemy w kategoriach PROFIT,
OPTIPLAST i OPTIGLAS, a progresywne
dodatkowo w VEO. W naszej ofercie, każdej potrzebie wzrokowej odpowiada zazwyczajkilkaróżnychproduktów.Iniematutaj
znaczenia czy szukamy soczewek o małych
średnicach, dwuogniskowych, progresywnych, czy wskazanych do korekcji dużych
wad wzroku. Tak szeroka gama produktów,
w szczególności recepturowych, a więc zawszezamawianychdlajednegokonkretnego
Klienta, ma pomagać w codziennej pracy.
Skoro Klientowi podobają się oprawy bezramkowe lub półotwarte to tym samym należymuzaproponowaćsoczewkizmateriału
Trivexlubwindeksie1.60–ichwłaściwości
idealniesiędotegonadają.Najszerszepole
widzenia do bliży przy korekcji presbiopii?
PotrzebętązaspokojąsoczewkidwuogniskowezFT-35,FT-45lubE-line.AmożeKlient
Oferta
SZAJNA Laboratorium Optyczne oferuje dziś prawdopodobnie najszerszą gamę soczewek okularowych dostępnych w Polsce.
potrzebujeokularówtypowosportowych–na
rowerlubdojazdynanartach?Wartopolecić
mu produkty z grupy OPTIPLAST HD Sport&Fashion lub VEO Sport&Fashion. Podobnychprzywołań,wrazzwłaściwymidlanich
odpowiedziami, znaleźć można w katalogu
produktówSZAJNAbezliku.
Zachęcamy by regularnie przeglądać
naszą ofertę (pamiętając o akcjach promocyjnychipozasoczewkamiztzw.głównego
nurtu (np. magazynowymi w indeksie 1.50
z oleofobową powłoką Perfect AR) polecać
również produkty bardziej dopasowane do
potrzebKlientów,awięcrównieżmniejstan-
październik 2011
dardowe.WwiększościprzypadkówtoOptyk
jestgłównymźródłeminformacjioaktualnej
ofercie rynkowej i tym samym ma największywpływnaprzekonanieKlientadowyboru
właściwego rozwiązania. A te jak wiadomo
nie zawsze muszą się sprowadzać do przysłowiowegoCR+AR.
i n fo / ma ga z y n i n form a cy j n y
9
Oferta
mgr Michał Szajna
Soczewki nie tylko do biura
Soczewki na odległości pośrednie i bliskie dosyć nieszczęśliwie zostały zaszufladkowane jako produkty tylko
i wyłącznie biurowe, a więc związane z pracą. Przeczytaj i dowiedz się, dlaczego są to szkła sprawdzające się
nie tylko między przysłowiową 8.00 a 16.00.
W ostatnich latach przyjęło się mówić,
nietylkozresztąwPolsce,iżprzysłowiowym
„Świętym Gralem” optyki okularowej są soczewkiprogresywne.Ichdynamicznyrozwój,
związanychociażbyzpojawieniemsiętechnologiiFreeFormorazmożliwościzaoferowaniakonstrukcjiindywidualnych,dałzupełnie
nową jakość pracy z Klientem. Wydawało
się,żeporazpierwszyistniejemożliwośćzaoferowania mu produktu dokładnie takiego,
jakiego potrzebuje. Okazało się niestety, iż
takdużeskupieniesięnasoczewkachprogresywnych (zarówno po stronie producentów
jakizakładówoptycznych)doprowadziłodo
tego,żekonstrukcjenaodległościpośrednie
i bliskie pozostały w cieniu. Niektórzy, całkiemmylnie,uwierzyliiżnajnowocześniejsze
szkłaprogresywnemogązastąpićpopularne
10
info / m agazyn in form a cyjn y
„pośredniaki”ipoprostuprzestalijepolecać
Klientom. Okazuje się jednak że soczewki
takiejakOfficeczyBiznesHD(w technologii FreeForm) mają się całkiem dobrze. Być
może właśnie obserwujemy wielki powrót
konstrukcjinaodległościpośredniei bliskie.
Niebyłobytooczywiściepozbawionelogiki,
szczególniebiorącpoduwagę,żekażdykto
z nichkorzystałniezwykleszybkoprzekonywałsięoichzaletach.Ostateczniewszyscy
staramysiękorzystaćzproduktów,któreułatwiająipoprawiająnamjakośćżycia.
W tej kategorii zarówno soczewki Office
jak i Biznes przewyższają wszystkie znane
mi soczewki progresywne. Oczywiście jeśli rozpatrujemy tylko widzenie w obszarze
odległości pośrednich i bliskich, a zatem
nie dalej niż do 4 metrów. To mało? Wręcz
p a źd z i e r n i k 2 0 1 1
Oferta
przeciwnie!Proszęzastanowićsięjakizasięg
widzeniajestrealniepotrzebnywewnątrzpomieszczeń.4metrywydająsiębyćoptymalnąwartością,awartopamiętaćżewofercie
SZAJNALaboratoriumOptycznesąsoczewki
dlaktórychtąwartośćustalono(ograniczono
brzmiałobykrzywdząco)do2metrów.
Aby lepiej zrozumieć mechanizm działania i zalety soczewek biurowych należy
powiedziećkilkasłówoklasycznychprogresach. Obie grupy należą do jednej kategorii
soczewekzmiennoogniskowych.Charakteryzująsięnatomiastzupełnieinnymrozkładem
mocy(profilemkonstrukcyjnym).Wprzypadkusoczewekprogresywnychistniejekoniecznośćzapewnieniaostregowidzeniawzakresieodnieskończoności(dal)dookoło40 cm
(bliż).Oznaczato,iżnaobszarzekilkunastu
milimetrów kanału progresji nastąpić musi
duża zmiana mocy. Tak dużej progresji towarzyszą niestety aberracje boczne, które
ograniczają pole widzenia (przy patrzeniu
na boki).
Konstrukcja większości popularnych
soczewek progresywnych ukierunkowana
jest na jak najlepsze widzenie dali i bliży.
Aby pozbyć się aberracji w tych obszarach
„ubijasię”jeniejakowstrefieodległościpośrednich.Z tegoteżwzględuobrzeżakanału
progresjinatymodcinkusąnajbardziejnarażonenaniekontrolowanyskokastygmatyzmu
bocznego. Powyższe obrazuje to rysunek 1
(schematsoczewkiprogresywnej).
Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku soczewek na odległości
pośrednieibliskie.Tutajniedość,żezasięg
widzeniajestmniejszy(do2lub4metrów)
to pozwala on na inne, bardziej „komfortowe”rozmieszczenieaberracji.Niejakorozciągnięcie ich w pionie na całej wysokości soczewki gwarantuje niezwykle szeroki obszar
widzeniawkażdympunkcieszkła.Widaćto
na rysunku 2 (schemat soczewki tzw. biurowej) Gdybyśmy zmierzyli moc takiej soczewkiwpunkciemontażuipotemcokilka
SOCZEWKA
WYS. MONTAŻU
Rys. 1. Schemat soczewki
progresywnej
Rys. 2. Schemat soczewki
na odległości pośrednie i bliskie
Soczewkiprogresywneibiurowewystępująwróżnychkonstrukcjach.Służytoprzede
wszystkim zapewnieniu Optykowi możliwości zaproponowania użytkownikowi soczewekoptymalnychdlajegopotrzeb.Progresysąw dużymuproszczeniurozwiązaniami
uniwersalnymi. W wielu jednak przypadkach, ze względu na wykonywany charakter
pracy,użytkownikokularówmożebyćbardziejzadowolonyzdedykowanychsoczewek
biurowych i dodatkowej pary okularów „do dali” wykorzystywanych zazwyczaj przy
prowadzeniupojazdów.
milimetrów wyżej to zaobserwowalibyśmy,
że jej moc rośnie. Tak też jest w rzeczywistości. Wynika to przede wszystkim z faktu
„odwróconej”konstrukcjizwanejrównieżdegresywną. O ile w progresji moc przyrasta,
to degresja charakteryzuje się kierunkiem
przeciwnym – moc spada począwszy od
punktudobliżywgóręszkła.Zasięgostrego
widzenia (do 2 lub 4 metrów) jest tym samymwartościąprzybliżoną.Sposóbmontażusoczewkilubteżspecyficznejejułożenie
względem oka może sprawić, iż będzie ona
nieznaczniewiększalubmniejsza.Niedasię
tymsamymprecyzyjniezmierzyćnadioptromierzumocynaodległościpośrednie,zawsze
jestonapochodnąmocydobliży.Chcącwe
własnymzakresiedokonaćkontrolinafronto-
fokometrzepowinniśmyokreślićmocjedynie
wpunkciedoczytania.
Wróćmy jednak na sam początek. Kim
jest grupa docelowa dla tych produktów?
Profesjonalna definicja powinna wyglądać
tak – każdy presbiop, który wewnątrz pomieszczeń oczekuje od swoich okularów
zapewnieniamożliwienajszerszegopolawidzenienaodległościpośrednieibliskie.Definicja dosyć pojemna, zupełnie zresztą jak
ilośćpotencjalnychużytkowników.Powiedzmytootwarcie-soczewkitakiejakOfficeczy
BiznesHDniesąwyłączniedlapracowników
biurowych. Ich zalety doceniać będziemy
chociażby w domu – podczas oglądania telewizji,gotowaniaczywykonywaniawszystkichinnychnaturalnychdlanasczynności.
ZASIĘG WIDZENIA
KONSTRUKCJA
DODATKOWE INFORMACJE
BiznesHD200
19mm
Do2metrów
miękka,regresjawew.
asymetryczna,asferyczna,personalizowana
BiznesHD400
19mm
Do4metrów
miękka,regresjawew.
asymetryczna,asferyczna,personalizowana
Office
16mm
Do4metrów
miękka,regresjazew.
asymetryczna,asferyczna
SZAJNA Laboratorium Optyczne oferuje 3 różne rodzaj soczewek na odległości pośrednie i bliskie, w tym 2 wytwarzane w technologii FreeForm (skrót HD).
październik 2011
i n fo / ma ga z y n i n form a cy j n y
11
Oferta
mgr inż. Agnieszka Neumann, Kierownik Działu Marketingu
Fotochromy – dobre nie tylko wiosną i latem
Tradycyjny szczyt sprzedaży soczewek fotochromowych przypada na okres wiosenno-letni. Produkty te warto
natomiast polecać przez cały rok, gdyż ze względu na swoje wszechstronne, uniwersalne właściwości sprawdzają się dobrze przez wszystkie 12 miesięcy.
Nowoczesne soczewki o zmiennym zabarwieniu (to określenie z pewności brzmi
bardziej dystyngowanie niż fotochromowe),
takie chociażby jak Transitions, SunSensors
czySolar,toważnyelementnietylkonaszej
oferty. To produkty, które na dobre zagościły również w ofertach polskich zakładów
optycznych. Cechuje je niestety widoczna
sezonowość.
Wiosnąilatemsprzedażrośnie,byzmaleć jesienią i zimą. W dużym stopniu spowodowanejesttom.in.motywacjąoptykówsprzedawców do ich polecania. Po prostu,
gdy za oknem szaro i zimno przestajemy
myślećoproduktach,którychjednązfunkcji jest ochrona wzroku przed promieniami
słonecznymi.Aprzecieżpopularnefotochromy (proszę mi wybaczyć to jakże potoczne
określenie) to produkt, który ma chronić
nasze oczy głównie przed promieniami UV.
12
info / m agazyn in form a cyjn y
Jak wiadomo, te występują przez cały rok,
nawet jeśli nie towarzyszy im efekt olśnienia słonecznego. UV jest również aktywatorem składnika fotochromowego, dlatego
nienależymiećobaw,iżsoczewkiniebędą
zaciemniaćsięprzygorszejpogodzie.Dodatkowo,znanympowszechniefaktemjestto,iż
szkłaozmiennymzabarwieniulepiejpracują
w średnich i niskich temperaturach (takich
nieprzekraczających25°C).Czyktośjeszcze
mawątpliwości,żeniesprawdząsięjesienią
izimą?
Nie wolno przy tym zapominać o dużej wszechstronności tych soczewek. Na
każdym kroku trzeba podkreślać, iż są one
produktem całorocznym. Dobrym zarówno
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków. Bez znaczenia czy niebo jest bezchmurne,czyteżpokrywajewarstwachmur.
Szeroka gama konstrukcji (jednoogniskowe,
p a źd z i e r n i k 2 0 1 1
dwuogniskowe, progresywne) ułatwia ich
aplikacjędlaosóbposiadającychróżnewady
refrakcji,bezwzględunawiek.
Mającwrękutaksilneargumenty,należy
wykorzystaćjewrozmowiezKlientem.Optyka okularowa jest branżą silnie opartą na
fachowym doradztwie personelu mającego
bezpośrednikontaktzKlientami(użytkownikamiokularów).Toodoptyków – sprzedawcówdowiadująsięonionowychproduktach
lub też rozwiązaniach mających najlepsze
zastosowanie w ich, zawsze przecież indywidualnym, przypadku. Gdyby było inaczej,
pomijając oczywiście kwestie techniczne,
w zakładach optycznych oferta składałaby
sięzwyrobówseryjnych,gotowych.WPolsceśredniczasużywaniaokularów(domomentuzakupunowych)tociągleokoło2 lat.
Niemożnazatemprzyjmować,żeKlientktórykupiłokularywroku2009będziezorien-
Oferta
towany w ofercie z roku 2011. Ile przecież
przeztenczaspojawiłosięnowości!
Technologia zmienia się praktycznie
z roku na rok (chociażby żeby wspomnieć,
iż obecnie stosujemy szóstą już generacją
soczewekTransitions).Wartorównieżotym
argumencie pamiętać podczas prezentacji
soczewekozmiennymzabarwieniu.Istnieje
z pewnością spora grupa osób, które mogą
(niestety) kojarzyć te produkty z typowymi „fotochromami”. Grubymi, mineralnymi
szkłami których stylistyka bardziej pasowałabydotejzlat70-80.Ztegoteżwzględu
warto wyposażyć swój salon optyczny zarównowlampęlublatarkęUVjakizestaw
soczewektestowych.Zaichpomocąbędziemymogli pokazać, iż dzisiejsza, organiczna
soczewkafotochromowaniejestproduktem,
któregonależysiębaćlubteżprzysłowiowo
straszyćnimdzieci.
Niekiedy, świadomi Klienci, pytają się
o żywotność soczewki fotochromowej. Jak
każdyprodukt,równieżitenulegastarzeniu,
coobjawiasięcorazmniejintensywnymzaciemnianiem oraz słabszym zabarwieniem
Transitions VI
Argumenty na korzyść
organicznych soczewek fotochromowych:
• Produktcałoroczny,dlaosóbwkażdymwieku
• Dostępnewróżnychkolorach(nietylkobrąziszary)
• Szybkiezaciemnianieirozjaśnianie
• PełnaochronaprzedszkodliwymUVprzezcałyczas
• Idealnewewnątrzpomieszczeńjakinazewnątrzbudynków
• Kompatybilneznajlepszymipowłokamiuszlachetniającymi
• Dostępnewszerokiejgamiekonstrukcjioptycznych
maksymalnym. W naszych warunkach klimatycznych przyjęło się określać przeciętny
czas działania na okres około 4 sezonów
(2 lat).Potymczasieopisanewyżejzjawiska
mogą,chociażniemuszą,byćcorazbardziej
zauważalne. Wszystko zależy oczywiście od
całkowitej liczby cykli zaciemnianie-rozbarwianie.Zperspektywyprocesówzwiązanych
SunSensors
z naturalnym starzeniem się oczu 2 lata to
naprawdę dużo. Do momentu „zużycia” soczewek Transitions, SunSensors czy Solar
prawdopodobnie, nawet pomimo tego, że
nadal będą trzymały swoje parametry początkowe,nastąpikoniecznośćichwymiany
ze względu na zmianę wady wzroku użytkownika.
Solar
ROZJAŚNIONE
ROZJAŚNIONE
ROZJAŚNIONE
ZACIEMNIONE
ZACIEMNIONE
ZACIEMNIONE
Porównanie kolorystyki wybranych soczewek o zmiennym zabarwieniu. Rzeczywiste kolory mogą odbiegać od przedstawionych na zdjęciach.
październik 2011
i n fo / ma ga z y n i n form a cy j n y
13
Oferta
mgr inż. Agnieszka Neumann, Kierownik Działu Marketingu
Dla zmęczonych oczu – soczewki ze wspomaganiem
Soczewki relaksacyjne mogę przynieść oczom większą ulgę, niż nawet najlepsze krople do oczu. Dzięki niewielkiej zmianie mocy w dolnej części szkła oko zyskuje należne mu wspomaganie. Jest to dla niego idealne
wsparcie i nagroda w zamian za wielogodzinną akomodację na różne odległości.
Każdy chyba zna to uczucie, gdy wzrok
naglezaczynasłabnąćistajesięzmęczony.
Odczuciatakienasilająsięszczególniejesienią, gdy coraz więcej czasu spędzamy wewnątrzpomieszczeńwwarunkachsztucznegooświetlenia–czytając,oglądająctelewizję
czyteżkorzystajączkomputera.Zdjęcieokularówiprzetarcieoczupomagazazwyczajna
kilkachwil.Acojeślimamyprzedsobąjeszczedługiegodzinypracy?Krople?Zazwyczaj
pomagają tylko na krótki czas, można więc
jenazwaćrozwiązaniemconajwyżejdoraźnym. Jeśli sytuacja powtarza się regularnie
byćmożedobrądecyzjąbędziezmianakonstrukcji soczewek na taką uwzględniająca
naszedolegliwości.
Z pomocą przychodzą, ciągle jeszcze
mało popularne w naszym kraju, soczewki
relaksacyjne. Ich konstrukcja sprawia, że
trudnojejednoznacznieprzypisaćdojednej,
konkretnej kategorii soczewek. Przyjęło się
14
info / m agazyn in form a cyjn y
mówić, iż są to soczewki jednoogniskowe
z niewielką zmianą mocy w dolnym obszarze (wynoszącym +0,50 lub +0,75 dpt).
Niektórzytązmianęmocyokreślająrównież
pewnymrodzajemdodatkuiciężkonieprzyznać im racji. Ważnym natomiast jest jaką
pełni on funkcję i jak przekłada się na codzienneużytkownie.
p a źd z i e r n i k 2 0 1 1
Wspomniana niewielka zmiana mocy
ma przede wszystkim wspomagać nasze
widzenieprzypatrzeniudobliży.Maodciążaćnaszeoczyodciężaruzmęczenia,dając
im pomoc w postaci niewielkiego dodatku.
Jego maksymalna wartość to odpowiednio
0,50lub0,75dpt.Nieoznaczatotymsamym,żenaszeokobędziepotrzebowałogo
aż tyle, samo znajdzie najlepszy dla siebie
punktostregowidzenia.Konstrukcjasoczewki, dzięki płynnemu i niezwykle łagodnemu
przejściu, zapewnia bardzo wysoki komfort. Pozbawiona jest znaczących aberracji.
Z przeprowadzonych badań wynika natomiast,iżniektóreosobyzwracałyuwagęna
nieznaczne falowanie obrazu przy patrzeniu
przezskrajnieperyferyjneobszarysoczewki.
Jesttozjawiskowpełninaturalneimożnaje
porównać do tego odczuwanego przy identycznymustawieniuokawzględemsoczewki
asferycznej.
Oferta
Soczewki relaksacyjne docenią w szczególnościosobypo30rokużycia.Takie,które
niekorzystająjeszczeztypowychsoczewek
progresywnych czy na odległości pośrednie
i bliskie.Klientomwwieku30+wartoproponować rozwiązania relaksacyjne i niejako
przyzwyczajać ich do konstrukcji zmiennoogniskowych. Łatwa, naturalna adaptacja
niestanowićbędziedlanikogoproblemu.
Podobnie jak zamawianie, podczas któregonależypodaćmocdodaliorazwybrane
wsparcie akomodacji. Wskazanym jest również określenie rozstawu źrenic, dzięki czemupołożeniepunktówgdzie„wspomaganie”
osiąga maksymalną wartość będzie zgodne
z ustawieniemoczuprzypatrzeniudobliży.
Minimalna wysokość montażu to zaledwie15mm.Dopuszczasięobniżeniekrzyża
centracjio1-2poniżejśrodkaźrenicy.Czas
realizacjisoczewekOPTIPLASTRelaksacyjne
(recepturowych)wynosido3dniroboczych.
NAZWA HANDLOWA
ONYX
KROKUS FORTE PLUS AR
CYPRYS AR
PERFECT AR
DIAMENT AR
OPTIPLAST1.50Relaksacyjne
OPTIPLAST1.53TrigoRelaksacyjne
–
Oznaczenia na opakowaniach soczewek recepturowych
Zawierają one wszystkie informacje
o produkcie, które umożliwiają jego łatwą identyfikację oraz prawidłowy montaż
w oprawy okularowe.
Jednymzgłównychparametrów,zawartych na etykietach produktów recepturowych, jest pełna nazwa soczewki. Zawiera
ona m.in. oznaczenie indeksu, materiału,
koloru w przypadku soczewek fotochromowych, konstrukcji i wymiaru segmentu dla
soczewek dwuogniskowych. Na etykiecie
określonajestrównieżśrednicasoczewkipodanawmilimetrach.Wprzypadkusoczewek
eliptycznychpodanyjestzapisw formaciex/y
gdzie x to szerokość elipsy, y to wysokość.
Dla soczewek decentrowanych podane jest
przesunięcie środka optycznego soczewki
(w mm) względem środka geometrycznego.
Natomiastdlasoczewekprogresywnychpodana jest wersja progresji, zgodnie z oznaczeniemwkatalogu.Dladanejsoczewkipo-
danesąjejmocewynikającezespecyfikacji
danego zamówienia. Podawany jest zapis z
cylindrem dodatnim oraz ujemnym. DodatkowonaetykiecieistniejepozycjaPomiar–
gdzie podane są faktyczne moce soczewki,
uwzględniającejejpołożeniewzględemoka.
Są to faktyczne moce jakimi charakteryzuje
się dana soczewka po uwzględnieniu podanych podczas składania zamówień parametrów indywidualnych. Pozycja ta występuje
tylkodlasoczewekspersonalizowanych.
Jeśli soczewka jest uszlachetniona na
październik 2011
etykiecie widnieje pełna nazwa powłoki
utwardzającejlubantyrefleksyjnejorazoznaczenie barwienia (kolor)wrazzjegoprocentowymnatężeniem.
Bardzoważnąpozycjąjestkod kreskowy
oraznumer zlecenia.Oznaczenieteniezbędnejestdoodtworzeniazamówieniaorazrozpatrzeniaewentualnejreklamacji.Nakażdej
etykiecie umieszczone są także dodatkowe
informacje np. numer montażu (jeżeli montaż odbył się w naszym laboratorium), kod
kuriera,nrklientaorazdataigodzinawykonaniazleconejsoczewki.
Etykiety soczewek spotykanych na produktach magazynowych znacznie różnią od
tychnasoczewkachrecepturowych.Nanich
podanemamywyłączniepodstawowe,standardoweparametry:nazwęhandlową,średnicę.Towarzyszyimzazwyczajkodkreskowy.
Zapismocypodawanyjestzcylindremplusowymorazminusowym.
i n fo / ma ga z y n i n form a cy j n y
15
Oferta
mgr Michał Szajna
Klasyczny nie znaczy mniej wygodny
Gdy ponad 3 lata temu, jako pierwsi w Polsce, wprowadzaliśmy technologię FreeForm przeczuwaliśmy, iż rynek
konwencjonalnych soczewek progresywnych stanie się niszą. Nasze obawy do końca się jednak nie potwierdziły. Również dziś Piccolo, Genesis i Insight cieszą się wypracowanym uznaniem.
Toprawda,żedziśsoczewkizgrupyVEO
(FreeForm)tonajpopularniejszeprogresydostępnewnaszejofercie.Okazujesięjednak,
że klasyczne produkty zmiennoogniskowe
nadal znajdują spore uznanie wśród wielu
naszychodbiorców.Zpewnościązarównoze
względu na ceny jak i sprawdzoną, ugruntowaną jakość. Faktem jest, iż kiedyś tempo wprowadzania nowych produktów było
znaczniemniejszeniżdzisiaj.Nikogoniedziwiłowtedy,żesoczewkitakiejakPiccolo,GenesisczyInsightoferowanesąnieprzerwanie
odkilkulat.Skoroproduktsięsprawdzałto
czemugozmieniać?
DzisiajPiccolo,GenesisczyInsight„żyją”
niejako w cieniu VEO. W żadnym jednak
stopniu nie są to produkty, które moglibyśmyuznaćnazacofanelubprzestarzałe.Po
prostu są wytwarzane w prostszej, dzisiaj
dużo tańszej, technologii. Każda z trzech
16
info / m agazyn in form a cyjn y
omawianych konstrukcji charakteryzuje się
innąwysokościąmontażu–odpowiednio16,
19i22mm.Należyprzyjąć,żeimdłuższa
jest wysokość montażu (a tym samym długośćprogresji)tymłagodniejszyjestprzyrost
mocy.Przekładasiętooczywiścienabardziej
komfortowewidzenie.
Niezwykle ważnym jest, że dla każdej
z omawianych soczewek ich projektant zastosował identyczne parametry związane
z dopasowaniem oprawy oraz montażem.
Głównąznichjestrozstawźrenic,którywynosi 64 mm i ma rozkład symetryczny. Im
większa jest różnica pomiędzy PD Klienta,
a założonym,tymjakośćwidzeniamożebyć
pogorszona. Przyjmuje się, iż komfortowe
widzeniezapewnionejestwprzedzialezodchyłką nie większą niż 3 mm (in plus / in
minus). Oznacza to, iż Klient z PD 68 mm
będziewidziałwsoczewkachgorzej(szcze-
p a źd z i e r n i k 2 0 1 1
gólnie do bliży i na odl. pośrednie) niż ten
z wartością62 mm.Podobnierzeczmasię
do kąta pantoskopowego (ustalonego na
12°),kątawygięciaoprawy(4°)orazodległościsoczewkiodoka(13mm).Imzmierzone
przezOptykawartościodbiegająbardziejod
tychwyjściowych,tymkomfortwidzeniabędzieniższy.Wtakimprzypadkupowinnosię
zastosować produkt indywidualny (np. VEO
Comfort) uwzględniający niestandardowe
wartościpołożeniasoczewekwzględemoka.
Niemożnapowiedzieć,iwręcznienależy tego czynić, iż soczewki konwencjonalne
są znacząco gorsze od tych w technologii
FreeForm.Totakjakbypowiedzieć,żeprzykładowoOpelAstraIIbyłnieporównywalnie
gorszympojazdemniżOpelAstraIIIipraktycznie nie nadawał się do użycia z chwilą
pojawienia się nowego modelu. Przykład
Opla nie jest tutaj przypadkowy, gdyż m.in.
Oferta
ta firma zdecydowała się na zachowanie
w produkcji dotychczasowego modelu pomimo wprowadzenia jego następcy. Zawsze
bowiem otwartą kwestią pozostaje to, jakie
Klientmaoczekiwaniaipotrzeby.Niemożna
przecieżzakładać,żedzisiajkażdyoczekuje
wyłącznie najnowocześniejszego produktu
w danej kategorii. Z tego względu Piccolo,
GenesisczyInsightniesąproduktamibezpośredniokonkurującymizVEO,bokierowane
są do innego odbiorcy. Identycznie zresztą
sytuacjawyglądauinnychproducentówsoczewek,uktórychproduktystarszejgeneracjistaleznajdująmiejscewofercie.
Wspomniałem już, iż konwencjonalne
soczewki powstają w „prostszej” technologii. Bazują one na półfabrykatach z progresjąuformowanąpoichzewnętrznejstronie.
W SZAJNA Laboratorium Optyczne ich obróbka prowadzona jest jednak na tych samychmaszynachiurządzeniachconp.soczewek VEO czy OPTIPLAST HD. Oznacza
to,iżsamajakośćuzyskanejpowierzchnijest
równie precyzyjna, gdyż wycinana jest przy
pomocy tego samego diamentowego narzędzia.Maonajednakzupełnieinnyprzebieg,
gdyż jest wyłącznie powierzchnią sferyczną
lub sferocylindryczną. Należy jednak z całą
mocą podkreślić, iż precyzyjniejsza obróbka
ma bardzo duży wpływ na efekt końcowy,
Jednaznajbardziejuznanychsoczewek
progresywnych na świecie. Pierwsza,
którązaprojektowanow oparciuo obserwację sposobu działania ludzkiego oka.
Posiada szeroki i bardzo łagodny kanał
progresji zapewniający wysoki komfort
użytkowania.Gwarantujeidealneodwzorowaniewielkościi odległościobiektów.
Konstrukcjaasferyczna,decentrowana.
w szczególnościwzakresieuzyskanejostrościwidzenia.
Na koniec pozostaje argument cenowy.
Organiczne Piccolo, Genesis czy Insight są
tańsze niż najprostsza odmiana VEO One.
DlaKlientów„wrażliwychcenowo”,aktórzy
chcieliby mieć dobry, sprawdzony na rynku
produktmożetobyćzatemidealnerozwiąza-
Została stworzona z myślą o osobach,
które chcą nosić małe oprawy i jednocześnie mieć gwarancję, że obszar
do czytania pozostanie nienaruszony.
Cechujejądużyzakrespatrzeniadobliżyidodali.Dziękiszerokiemukanałowi
progresjiniewymagaonazbędnegoczasunaadaptację.Konstrukcjaasferyczna,
decentrowana.
październik 2011
nie.Szczególniejeśliweźmiemypoduwagę,
żedlasoczewektychdostępnesąnajlepsze
uszlachetnienia (Diament AR) oraz szeroki
zakres cylindra (do 6.00). Tak jak wszystkie nasze recepturowe soczewki progresywne Piccolo, Genesis oraz Insight objętę są
gwarancjąadaptacjinazasadachopisanych
wkataloguproduktówSZAJNA.
Zapewnia szerokokątne, doskonałe widzenienakażdąodległośćorazdoskonałeodwzorowanieobrazu.Posiadabardzo
łagodne przejście mocy. Gwarantuje łatwąi szybkąadaptację.Dużaminimalna
wysokość montażowa sprawia, iż przeznaczona jest w szczególności do większych opraw. Konstrukcja asferyczna,
decentrowana.
i n fo / ma ga z y n i n form a cy j n y
17
Salon Optyczny
mgr Aneta Mróz - Krajnowska, Specjalista ds. Marketingu
Organizacja pracy w nowoczesnym salonie optycznym
Nowoczesny salon optyczny to nie tylko ładny wystrój i szeroka oferta produktów. To przede wszystkim sposób
organizacji pracy usprawniający i przyspieszający obieg informacji oraz wykonywanych zleceń.
Sposobów organizacji pracy jest z pewnością wiele. W poniższym artykule zaprezentujętenpolecanyprzezSZAJNALaboratoriumOptyczne.Wdużejmierzeopierasię
onnaoferowanychprzeznas(częstodarmowo)rozwiązaniach.Byćmożedlaniektórych
z Państwa stanie się on natchnieniem do
wprowadzeniaczęściznichwswoimzakładzieoptycznym.
Przyjęcie zlecenia
Przyjęcie pracy (nowego zlecenia) do
realizacji powinno odbyć się na odpowiedniodotegoprzygotowanymformularzu.We
właściwych polach należy podać wszystkie
informacje odnośnie zdiagnozowanej wady
wzroku(napodstawierecepty)orazniezbędne do prawidłowego zamówienia i późniejszego montażu soczewek. Najczęściej druk
zlecenia zawiera również pola na podanie
cenzaposzczególnepozycje(soczewki,dodatki,usługi)orazogólnejkwotydozapłaty.
Główna część formularza zawsze zostaje w
18
info / m agazyn in form a cyjn y
zakładzieoptycznym,natomiastjejdolnyodcinek wydawany jest Klientowi jako dowód
zawarciazlecenianawykonanieokularów.
Nadanie numeru pracy
Formularzzlecenia,wrazznadanymmu
numerem pracy oraz wybraną przez Klienta
oprawą,trafianastępniedopojemnikamontażowego,zwanegorównieżzjęzykaangielskiegotray’em.Najegoszczyciejestmiejsce
nanadaniemunumeruporządkowego(stałego - np 1, 2, 3 itd.) lub też każdorazowe
umieszczenie kodu zlecenia (np daty oraz
imienia i nazwiska Klienta). Dzięki temu,
odnalezienie konkretnej pracy na dalszych
etapachbędziedużołatwiejsze.
W niewielkim, estetycznym pojemniku
zlecenie pokonywać będzie swoją dalszą
„drogę”,ażdomomentuwydaniagotowych
okularów Klientowi. Konstrukcja kontenerkówumożliwiaustawienieichjedennadrugim, dzięki czemu nie zajmują zbyt wiele
miejscaisąłatwedoprzenoszenia.
p a źd z i e r n i k 2 0 1 1
Przygotowanie zamówienia
Pojemnik z pracą trafia do pracowni optycznej, a dalej do Optyka. To on, na
podstawie swojej wiedzy i doświadczenia
oraz danych z formularza musi przygotować zamówienie na odpowiednie soczewki.
Najlepiej aby wykorzystał do tego oprogramowanie komputerowe SZAJNA Nawigator,
którew łatwyi szybkisposóbumożliwiazamawianie drogą elektroniczną niezbędnych
produktów.W przypadku,gdydokomputera
podłączonyjestskaneropraw(tracer)można
równieżprzesłaćdofirmySZAJNAichszczegółowe dane. Umożliwi to wykonanie optymalizacjigrubościszkiełlubteżichwyprofilowaniepodzadanykształt(UsługaZdalnego
Profilowania). Warto pamiętać, że wpisując
w programie numer pracy lub dane Klienta
(niewidocznedlaSZAJNA)łatwiejjestzachowaćporządekwzamówieniach.Dziękitemu,
że dane przechowywane są w formie elektronicznej unikniemy zbędnego drukowania
dokumentów(potwierdzeń).
Salon Optyczny
Wizyta Klienta
w salonie optycznym
Przyjęcie zlecenia na formularzu
opracowanym przez SZAJNA
Profilowanie soczewek
i ich montaż w oprawy
Odbiór soczewek i przygotowanie
okularów do montażu
Monitoring wysyłki
Gdy soczewki są gotowe do wysłania
wówczas Klient może otrzymać e-mail informujący m.in. o numerze monitorowania,
kwociepobraniaiplanowejdaciedoręczenia.
TabezpłatnausługadostępnajestdlaKlientów korzystających z firm kurierskich UPS
oraz DHL. Odbiorcy, którzy wybrali usługi
tejpierwszejfirmymogąrównieżskorzystać
z opcji„śledzenia”wysyłkinastronieinternetowej.WprzypadkuUPSnumerymonitorowaniasłużądoidentyfikacjiimonitorowania
przesyłeknawszystkichetapachichobsługi
w systemie UPS, aż do momentu dotarcia
domiejscaprzeznaczenia.Numerysąprzypisywane automatycznie przez system UPS
(niezależnieodSZAJNA).Należypodkreślić,
że w przypadku UPS e-mail tworzony jest
z chwilą fizycznego opuszczenia przesyłki
z magazynuSZAJNA(np.ogodzinie17.30),
natomiast DHL informuje o doręczeniu
w momencie gdy paczka dotrze do krańcowejsortowni(np.nadranemkolejnegodnia).
Soczewki trafiają do Optyka
Następnego dnia od nadania paczki soczewkitrafiajądozakładuoptycznego.Optyk
na podstawie danych z programu SZAJNA
Nawigatorlubformularzyzleceńjestwstanie szybko przypisać właściwe szkła do odpowiedniegopojemnika,wktórymoczekuje
jużm.in.wybranaprzezKlientaoprawa.Specjalne przegródki umożliwiają umieszczenie
w nich soczewek oraz drobnych elementów
–śrubek,nanośników,zauszników.Pozwala
tonautrzymanieporządkuorazgwarantuje,
żenawetdrobneczęściniezginąlubniezostanąpomieszanezinnymi.
Oryginalne akcesoria i pomoce optyczne
zaprojektowane przez Dział Marketingu
SZAJNA (w artykule nie zostały zaprezentowane wszystkie, np. recepty, linijki
optyczne) dostępne są m.in. u naszych
Regionalnych Specjalistów ds. Sprzedaży.
październik 2011
Nadanie pracy numeru
i umieszczenie jej w pojemniku
Przygotowanie zamówienia na
soczewki w SZAJNA Nawigator
Wydanie pracy
Gotoweokulary,całyczasznajdującesię
w kontenerku, kierowane są z powrotem
do części sprzedażowej salonu optycznego.
BędątamoczekiwaćnawydanieKlientowi.
W plastikowym pojemniku, poza oprawką
i formularzem zamówienia, powinny znaleźćsięrównieżtorebkiposoczewkachoraz
akcesoria dostarczone przez producenta
szkieł lub oprawek (np. chusteczka, certyfikat autentyczności, karta gwarancyjna itp).
Wskazane jest, aby przechowywać druki
zleceń w okresie obowiązywania gwarancji
udzielanejnawykonaneokulary.
MarcinLis
MarcinRakoczy
WojciechCzyż
ArkadiuszDynek
KonradToporowicz
MarekGądzikiewicz
ArturBazydło
607800281
607800457
695912650
695411522
667632233
667702333
667702222
i n fo / ma ga z y n i n form a cy j n y
19

Podobne dokumenty