pobierz - wojewódzki urząd ochrony zabytków w białymstoku

Komentarze

Transkrypt

pobierz - wojewódzki urząd ochrony zabytków w białymstoku
ELEKTROENERGETYKA
Wojciech Grudziński
Ul. Modlińska 10, lok. U2
077 1515-066 Białystok
(85) 743 26 30
0 602 378 323
PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA ZADANIA:
ROZBIÓRKA I BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W SIEDZIBIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY
ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. DOJLIDY
FABRYCZNE 23
ADRES BUDOWY:
UL. DOJLIDY FABRYCZNE 23;
15-554 BIAŁYSTOK
INWESTOR:
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
UL. DOJLIDY FABRYCZNE 23
15-554 BIAŁYSTOK
BRANŻA:
ELEKTRYCZNA
TEMAT:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT :
WOJCIECH GRUDZIŃSKI
WSPÓŁPRACA:
RADOSŁAW DEMBICKI
Białystok 10-07-2015
Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Strona tytułowa
Załączniki
- zaświadczenie o przynależności do POIIB projektanta
- stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
Opis techniczny
Spis rysunków
Część graficzna
Obliczenia techniczne
Zestawienie materialów
Oświadczenie o zgodności z przepisami
str. nr 1
zał. nr 1
zał. nr 2
str. nr 3
str. nr 7
Rys.E1-E32
str. nr 10
str. nr 11
str. nr 15
2
Opis techniczny
-
1. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora
obowiązujące przepisy, normy i zarządzenia
oględziny w terenie
2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera następujące elementy:
- Montaż układu SZR
- Wprowadzenie istniejącego WLZ-u do układu SZR
- Montaż agregatu pradotwórczego
- Ułożenie linii nn zalicznikowej – podłączenie agregatu prądotwórczego
- Układ rozdziału energii elektrycznej – rozdzielnię główną i rozdzielnie oddziałowe
- WLZty
- instalację oświetleniową
- instalację gniazd wtykowych
- połączenia główne i wyrównawcze
- instalację przepięciową
- Instalację dedykowaną odbiorom komputerowym
- Instalację zasilającą klimatyzację
- Instalację oświetlenia zewnętrznego (oświetlenie na elewacji, oswietlenie iluminacyjne)
3. Przeznaczenie obiektu
Pałac Hasbacha adoptowany na potrzeby funkcji biurowych.
4. Zasilanie obiektu.
Zasilanie odbywać się będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego na ścianie budynku (złącze kablowo-pomiarowe poza niniejszym
opracowaniem). Budynek posiadać będzie zasilanie podstawowe i rezerwowe z sieci zasilania
zawodowego. Dodatkowo przewiduje się zasilanie z agregatu prądotwórczego. Na potrzeby
przełączeń przewiduje się montaż kaskadowego (podwójnego) układu SZR. Przełączenie
obywać się będzie następująco: W stanie normalnej pracy budynek będzie zasilany z zasilacza
podstawowego. W przypadku zaniku zasilania 1 układ SZR przełączy zasilanie na zasilanie
rezerwowe z sieci zawodowej. W przypadku, gdy na obydwu WLZ-ach nie będzie zasilania
nastąpi przełączenie na 2 układzie SZR z jednoczesnym automatycznym startem agregatu.
Do zasilania rozdzielni głównej w obiekcie przewiduje się wykorzystanie jednego z 2
istniejących zasilaczy, który po przecięciu obecnej linii kablowej nn zostanie wprowadzony do
projektowanego układu SZR. Drugi zasilacz należy pozostawić jako rezerwowy.
Ze względu na remont instalacji elektrycznych i dostosowanie obiektu do nowych potrzeb
należy wystąpić do miejscowego ZE o zwiększenie przydziału mocy do wartości 77kW.
Obecne układy pomiarowe oraz złącze kablowe wewnątrz budynku należy zdemontować.
5. Wyłączenie P-POŻ
Na potrzeby wyłączenia pożarowego obiektu projekt przewiduje montaż wyłącznika P-POŻ
– rozłącznika DPX-I 160A obudowie SZR na zewnątrz budynku. Wyłączenie odbywać się
będzie bezpośrednio w rozdzielni SZR lub zdanie za pomocą 3 przycisków wyzwalacza
wyłącznika głównego w obudowie z szybka i opisem zamontowanymi w pobliżu wejść
głównych do budynku. Pomiędzy przyciskami a wyzwalaczem wzrostowym wyłącznika P-POŻ
ułożyć przewody typu HDGs 2x1,5mm2 montowane na uchwytach o odporności ogniowej 90
min.. Przewody układać pod tynkiem w uprzednio wykutych bruzdach.
Wyłączenie wyłącznika głównego skutkować będzie również wyłączeniem 3 UPS-ów
zlokalizowanych na obiekcie.
3
Na potrzeby kotłowni gazowej przewidziano montaż przycisku do wyzwolenia wyłącznika
głównego rozdzielni TKT. Wyłączenie odbywać się będzie bezpośrednio w rozdzielni, zdalnie
za pomocą przycisku lub zdalnie za pomocą sygnału z systemu detekcji gazu MD-2Z.
Wyłączenie za pomocą centralki spowoduje jednocześnie zamknięcie zaworu MAG
zlokalizowanego w szafce przyłączowej gazu.
6. Rozdzielnie główna RG
W pomieszczeniu RG 0/20 przewidziano montaż w miejscu istniejącej nowa rozdzielnię RG
W rozdzielnicy głównej RG przewidziano montaż wyłącznika głównego oraz
zabezpieczenia WLZ-ów zasilających poszczególne rozdzielnie oddziałowe. W rozdzielni RG
przewiduje się wykonanie rozdziału przewodu PEN na PE i N. Miejsce rozdziału należy
uziemić. W rozdzielni głównej przewiduje się również montaż ochronnika
przeciwprzepięciowego klasy I+II, analizatora sieci umożliwiającego kontrolę podstawowych
parametrów sieci jak również układu pomiarowego (podlicznik) na potrzeby odbiorów
Podlaskiego Klubu Biznesu. Rozdzielnię należy wykonać jako szafę metalową z drzwiami i
przedziałem kablowym. Lokalizacja rozdzielni na rysunku. W celu montażu szafy należy wykuć
i wyrównać wnękę po demontażu poprzednich elementów elektrycznych.
Projektowaną rozdzielnię oraz odgałęzienia należy opisać w trwały sposób, przejrzyście
i zrozumiałym tekstem.
7. Rozdzielnie oddziałowe
Projekt przewiduje montaż rozdzielni elektrycznych zasilających poszczególne
elementy(strefy) budynku. Rozdzielnie w wykonaniu natynkowym i podtynkowym.
Szczegółowa lokalizacja rozdzielni zgodnie z rysunkami poszczególnych kondygnacji.
Wyposażenie rozdzielni zgodnie ze schematami zasilania. Wszystkie projektowane rozdzielnice
oraz odgałęzienia należy opisać w trwały sposób, przejrzyście i zrozumiałym dla laika tekstem.
Uwaga do montażu rozdzielni w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych należy najpierw
wykuć i wyrównać przestrzenie po dotychczasowych tablicach elektrycznych. Wneki nalezy
dostosować do wielkości rozdzielni tak, aby bez problemu można było zamontować
projektowane rozdzielnie. Ze względu na charakter obiektu przewidziano w wiekszości
rozdzielnie natynkowe nawet w przy padku montażu we wnękach.
8. Układanie przewodów i kabli
Kabel zasilający na zewnątrz układać według normy kablowej. Przed przystąpieniem do
robót teren robót należy oznakować i zabezpieczyć. Kable należy ułożyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w wykopie, na głębokości 0,7m + 0,1m podsypki z piasku. Na
ułożone kable nasypać 0,1m warstwę piasku, 0,25m warstwę gruntu rodzimego (bez kamieni i
gruzu), a następnie przykryć taśmą w kolorze niebieskim i uzupełnić gruntem rodzimym. W
gruntach nie piaszczystych kable należy układać linią falistą z zapasem 3-4% na kompensację
przesunięć gruntu. W trakcie zasypywania rowu kablowego należy zagęszczać warstwy gruntu
co ok. 0,2m.
Linię kablową oświetlenia iluminacyjnego układać analogicznie ze zmiana głębokości
układania kabla na 0,5m.
WLZ-y zasilające poszczególne rozdzielnie układać w osłonie z rur RB w szachcie
elektrycznym natynkowo oraz w osłonie z rur RB w uprzednio przygotowanych bruzdach poza
szachem.
Przewody w kotłowni układać w osłonie z rur RB na tynku.
Pozostałe przewody zasilające odbiory elektryczne w budynku układać bezpośrednio pod
tynkiem w wykutych bruzdach.
Przewody ponad sufitem w łazienkach układać w osłonie z rur RB.
Przewody w serwerowni układać w osłonie z rur RB natynku
Przewody elektryczne przechodzące przez ściany prowadzić w osłonie z rury np. RB.
4
Do układania w rurach należy stosować przewody okrągłe, do układania pod tynkiem –
przewody płaskie. W przypadku konieczności układania przewodów okrągłych w tynku należy
układać je w uprzednio przygotowanych bruzdach.
Instalacje elektryczne prowadzić pod sufitem bądź w podłodze, zachowując od innych
instalacji odległość 10cm w przypadku puszek rozgałęźnych, 20cm dla równoległych
przewodów telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpieczników, łączników,
przycisków, gniazdek wtykowych itp.
9. Osprzęt
Osprzęt instalować z zachowaniem następujących odległości od podłogi:
- 1,4 m dla łączników, przycisków, oraz gniazd w garażu i w łazience przy umywalce
- 0,3m gniazda wtykowe 230V
- 2,0m. dla opraw na ścianach.
Lokalizację gniazd i wypustów zasilających urządzenia sanitarne należy uzgodnić z
projektem branży sanitarnej.
W łazienkach i WC należy zastosować gniazda p/t hermetyczne IP44. Typy
zastosowanego osprzętu wyszczególniono na rysunkach.
10. Oprawy oświetleniowe
W budynku należy zainstalować oprawy oświetleniowe: bryzgoszczelne w łazienkach i
hermetyczne na zewnątrz.
Typy opraw oświetleniowych wyszczególniono na rysunkach. Oprawy montować
bezpośrednio do sufitu lub w sufit podwieszany.
Ze względu na charakter obiektu przewidziano wykorzystanie istniejących żyrandoli
stylowych oraz części kinkietów. Oprawy, które zostaną wykorzystane ponownie należy
zdemontować, wypolerować, wymienić oprzewodowanie, oprawki oraz źródła światła.
Dodatkowo przewiduje się wykorzystanie części opraw rastrowych 2x36W, które posiadają
dobry stan techniczny. W w/w oprawach po demontażu przewiduje się jedynie wymianę
świetlówek.
Na potrzeby doświetlenia w części pomieszczeń przewiduje się montaż pasków LED
zamontowanych w profilach aluminiowych. W/w oprawy należy zamontować na wystających
gzymsach kierując źródło światła na sufit tak aby do podłogi dochodziło światło odbite od
sufitu. Na potrzeby zasilenia pasków przewiduje się montaż zasilaczy LED 240W. Lokalizacja
zasilaczy na poszczególnych rysunkach. Ze względu na fakt, że producent nie przewiduje
obwodów dłuższych niż 10m część zasilaczy należy zamontować w uprzednio przygotowanych
wnękach w puszkach w miejscach jak najmniej widocznych. Wnęki należy zamknąć
drzwiczkami płaskimi.
W budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne 3h załączane po zaniku zasilania (oprawy
wyposażone w moduły awaryjne). Nad drzwiami we wskazanych na rysunku miejscach należy
zamontować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem wskazującym drogę ewakuacji
i z czasem podtrzymania 3h. Przed drzwiami przewidziano montaż opraw oświetleniowych w
funkcji sieciowo-awaryjnej. Oprawy przed wejściami zostaną wyposażone w grzałkę i
termostat.
Oprawy ewakuacyjne i awaryjne winny posiadać aktualny atest i dopuszczenie CNBOP.
W pomieszczeniach oprawy załączane lokalnie poprzez łączniki usytuowane przy wejściu
do pomieszczenia. Część opraw (żyrandole, kinkiety, paski LED) ze względu na duży prąd
załaczenia zostaną załączane przez styczniki.
W oprawach świetlówkowych zastosować stateczniki elektroniczne EVG.
11. Oświetlenie zewnętrzne
Projekt przewiduje montaż oświetlenia zewnętrzenego w zakresie opraw nad drzwiami,
opraw stylowych na elewacji (oprawy istniejące – oprawy należy zdemontować, wypolerować,
5
odmalować, wymienić oprzewodowanie, oprawki oraz źródła światła) oraz opraw doziemnych
w celu iluminacji obiektu. Dodatkowo przewiduje się montaż oprawy oswietlającej taras przy
wyjściu z sali bankietowej na parterze.
Zasilanie opraw zgodnie ze schematami zasilania. Załączanie – oprawy nad drzwiami –
miejscowo łacznikami oraz automatycznie w przypadku zaniku zasilania (oprawy awaryjnosieciowe). Oprawy na elewacji i oprawy doziemne załązcane będą z programatora
astronomicznego z możliwością przejścia na sterowanie ręczne. Oprawa na tarasie załączona
zostanie łącznikiem z sali bankietowej 0/3.
Pozostałe oswietlenie zewnętrzne pozostaje bez zmian. Isniejace obwody oświetlenia
zewnętrzego należy przenieść w nową rozdzielnicę.
12. Serwerownie. Tablica T-UPS. Gniazda DATA
W budynku istnieją 2 serwerownie. Serwerowni na parterze nie podlega modernizacji poza
wykonaniem połaczeń wyrównawczych oraz podłaczeniem przewodu na potzreby wyłaczenia
P-POŻ. Z rozdzielni serwerowni na parterze przewuiduje się demontaż obwodów zasilających
klimatyzację i przełaczenie ich do rozdzielni administracyjnej.
Isniejąca serwerowni na poddaszu wymaga modernizacji ze względu na pomieszczenie
instalacji starych z nowymi. W związku z tym w pomieszczeniu serwerowni należy
zamontować tablicę T-SRW2 celem umożliwienia podłączenia isniejącego oraz projektowanego
zasilacza awaryjnego sieci komputerowej. Tablicę wyposażyć dodatkowo w ochronniki
przeciwprzepięciowe i bypass serwisowy oraz zabezpieczenia odbiorów komputerowych w
pomieszczeniu serwerowni.
Do zasilania komputerów przewidziano oddzielne tablice rozdzielcze zasilane z rozdzielni
głównej RG. Zabezpieczenia obwodów końcowych stanowić będą wyłączniki nadmiarowoprądowe z członem różnicowoprądowym o charakterystyce wyzwalania typu A. Gniazda
dedykowane przewidziane dla urządzeń teleinformatycznych winny posiadać napis DATA i
klucz, na jednym stanowisku komputerowym zamontować trzy pojedyncze gniazda, gniazda
montować bezpośrednio przy sobie w przypadku gniazd natynkowych oraz we wspólnych
potrójnych ramkach w przypadku gniazd montowanych w listwie kablowej. Gniazda z
oznaczeniem DATA montować na wysokości 0,3m od powierzchni podłogi.
Na potrzeby instalacji komputerowej w serwerowni dobrano zasilacz bezprzerwowy (UPS)
10kVA/9kW (wejście/wyjście 3f) KEOR T 10 z bateriami wewnętrznymi umożliwiającymi
podtrzymanie układu 22 min. pracujący w technologii true on-line (podwójna konwersja
napięcia) posiadający złącze EPO (na potrzeby wyłączenia P-POŻ).
13. Wentylacja i klimatyzacja. Ogrzewacze wody.
Wentylacja
W obiekcie w pomieszczeniu WC 2/21 znajduje się wentylator kanałowy. W niniejszej
dokumentacji przewidziano jego zasilanie oraz załączanie wspólnie z oświetleniem WC poprzez
przekaźnik czasowy z opóźnionym wyłączeniem.
W pomieszczeniu serwerowni 2/7 znajduje się wentylator zamontowany pomiędzy ścianami
pomieszczenia serwerowni 2/7 i 2/8. W niniejszej dokumentacji przewiduje się jego
pozostawienie z ta różnicą, że załączanie odbywać się będzie poprzez termostat ścienny.
Uwaga. Jeżeli na etapie wykonywania prac remontowych Wykonawca odkryje
niezinwentaryzowane elementy wentylacji należy skontaktować się z Projektantem celem
ustalenia sposobu postępowania.
Klimatyzacja
W obiekcie znajdują się istniejące urządzenia klimatyzacyjne. W niniejszej dokumentacji
przewiduje się ich pozostawienie przepinając je na projektowane obwody.
Dodatkowo przewiduje się wyprowadzenie zasilania na potrzeby podwójnego (renudantnego)
systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni 2/8.
Uwaga. Projekt nie przewiduje doboru urządzeń klimatyzacyjnych a jedynie ich
6
oprzewodowanie. Dobór urządzeń winien dokonać Inwestor we własnym zakresie.
Ogrzewacze wody
W obiekcie znajdują się istniejące urządzenia klimatyzacyjne. Niniejsza dokumentacja
przewiduje przełączenie ich na nowoprojektowane obwody. Dodatkowo w niektórych
łazienkach przewiduje się wyprowadzenie wypustów zakończonych puszkami jako rezerwę pod
przyszłe przepływowe, jednofazowe ogrzewacze wody o mocy do 5,5 kW.
Uwaga. Nie należy podłączać ogrzewaczy przepływowych poprzez gniazdka a bezpośrednio
wprowadzając przewody na listwy zasilające ogrzewaczy.
14. Kotłownia.
W remontowanym obiekcie znajduje się istniejąca kotłownia gazowa. Na jej potrzeby
projekt przewiduje montaż wydzielonej tablicy elektrycznej oraz montaż nowych instalacji
zgodnie ze istniejącym schematem ideowym wykonanym przez branże sanitarną.
Przewiduje się również wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się sygnału
alarmowego z centralki MD-2Z Gazex (centralka istniejąca – zmiana lokalizacji).
Podłączenia elementów sanitarnych i centralki dokonać na podstawie stanu isniejącego oraz
DTR urządzeń i schematu sanitarnego kotłowni.
W pomieszczeniu kotłowni wykonać szynę wyrównania potencjałów poszczególnych
elementów przewodzących. Szynę podłączyć do GSU budynku.
15. Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze
Jako ochronę dodatkową zaprojektowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie
sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny być wyposażone w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N należy odizolować od
konstrukcji rozdzielni. Przewody PE połączyć ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z
konstrukcjami wsporczymi złącza energetycznego i tablic oraz z zaciskami ochronnymi opraw
(w przypadku braku – z zaciskiem złączki świecznikowej). Przewód PE ma mieć izolację w
kolorze żółto-zielonym natomiast N w niebieskim.
Dodatkowo w budynku należy wykonać główną szynę wyrównawczą (uziemiającą) do
której za pomocą przewodu LgYżo16mm2 i przewodu LgY6mm2 należy podłączyć:
- przewody ochronne lub ochronno-neutralne
- rury instalacji sanitarnych
- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
- kanały wentylacyjne
- centrale wentylacyjne
- metalowe brodziki, baseny, zlewy, wanny itp.
- inne masy metalowe
W WC wykonać szyny wyrównania potencjałów. Szynę montować w łazienkach na
wysokości 0,3m w puszce podtynkowej np. pod spłuczką lub umywalką. Do szyny wyrównania
potencjałów podłączyć za pomocą przewodów LgY6mm2 metalowe rury, grzejniki, brodziki,
wanny, metalowe elementy umywalek, a następnie za pomocą przewodu LgYżo16mm2
połączyć z główną szyną uziemiającą.
W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować dookoła pomieszczenia bednarkę
FeZn25x4. Do w/w bednarki za pomocą przewodów LgYżo1x10mm2 i DYżo 1x6mm2
podłączyć metalowe rury sanitarne oraz inne metalowe elementy w pomieszczeniu.
W serwerowniach należy zamontować szyny miejscowego wyrównania potencjałów. Do
w/w szyn podłączyć za pomocą przewodów LgYżo16mm2 i LgYżo 1x10mm2 obudowy szaf
serwerowych oraz punktów PD, metalowe koryta, obudowy UPS-ów i inne elementy
przewodzące znajdujące się w pomieszczeniach.
Projektowaną główną szynę wyrównawcza należy połączyć z projektowanym uziomem
pionowym typu Galmar ¾”.
7
16. Instalacja przepięciowa
Jako ochronę od przepięć (I i II stopień) w rozdzielni głównej zastosowano ochronniki
przeciwprzepięciowe DEHNventil M TNS. W pozostałych rozdzielniach oddziałowych
zastosowano ochronniki II stopnia DEHNguardM TNS 275 i DEHNguardM TN 275.
-
-
-
-
17. Uwagi końcowe
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i PBUE, z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom V –
Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zakładu energetycznego.
Osprzęt zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.) dobrano
przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem
spełniania przezeń równoważnych wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany.
Zainstalowane urządzenia i instalacje winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub
świadectwo zgodności.
Dokumentacja projektowa przewiduje tylko doprowadzenie energii elektrycznej do zasilenia
urządzeń sanitarnych. Połączenia elektryczne wewnętrzne pomiędzy panelami sterowania oraz
czujnikami nie są przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyższe prace należy wykonać w
oparciu o dostarczone przez producenta (dostawcę) ogrzewaczy wody Dokumentację
Techniczno Rozruchową.
Dokumentacja nie zawiera prac renowacyjnych budynku po robotach elektrycznych. W/w
roboty Inwestor winien zlecić wyspecjalizowanej firmie we własnym zakresie.
Na potrzeby zasilania rezerwowego przewiduje się montaż agregatu prądotwórczego na
zewnątrz obiektu. Agregat FV 130 ACG 128kVA/103kW w obudowie zewnętrznej z
automatyką i sterownikiem układu SZR ze zbiornikiem w ramie agregatu. Dodatkowo do
agregatu producent przeszkala obsługę oraz dokonuje sprawdzenia poprawności instalacji.
Agregat połączyć z układem SZR liniami kablowymi zgodnie ze schematem zasilania.
18. Spis rysunków
- Rzut parteru – Trasy WLZ, wyłączniki P-POŻ
- Rzut piętra – Trasy WLZ
- Rzut poddasza – Trasy WLZ
- Rzut parteru – Instalacje oświetleniowe
- Rzut piętra – Instalacje oświetleniowe
- Rzut poddasza – Instalacje oświetleniowe
- Rzut parteru – Instalacja gniazd wtykowych
i odbiorów technologicznych
- Rzut piętra – Instalacja gniazd wtykowych
i odbiorów technologicznych
- Rzut poddasza – Instalacja gniazd wtykowych
i odbiorów technologicznych
- Rzut serwerowni – Instalacja gniazd wtykowych
i odbiorów technologicznych
- Rzut parteru – Instalacja uziemiająca
- Rzut piętra – Instalacja uziemiająca
- Rzut poddasza – Instalacja uziemiająca
- Schemat zasilania – układ SZR, wyłączniki P-POŻ
- Ideowy schemat wyłączenia P-POŻ
- Schemat zasilania – rozdzielnia RG
- Schemat zasilania – rozdzielnia R01
- Schemat zasilania – rozdzielnia R02
- Schemat zasilania – rozdzielnia R03
– Rys. E-1
– Rys. E-2
– Rys. E-3
– Rys. E-4
– Rys. E-5
– Rys. E-6
– Rys. E-7
– Rys. E-8
– Rys. E-9
– Rys. E-10
– Rys. E-11
– Rys. E-12
– Rys. E-13
– Rys. E-14
– Rys. E-15
– Rys. E-16
– Rys. E-17
– Rys. E-18
– Rys. E-19
8
-
Schemat zasilania – rozdzielnia R04
Schemat zasilania – rozdzielnia R11
Schemat zasilania – rozdzielnia R21
Schemat zasilania – rozdzielnia R22
Schemat zasilania – rozdzielnia RK03
Schemat zasilania – rozdzielnia RK04
Schemat zasilania – rozdzielnia RK11
Schemat zasilania – rozdzielnia RK21
Schemat zasilania – rozdzielnia RK22
Schemat zasilania – rozdzielnia TSRW2
Schemat zasilania – rozdzielnia TKLS
Schemat zasilania – rozdzielnia TKT
Schemat zasilania – rozdzielnia TOZ
– Rys. E-20
– Rys. E-21
– Rys. E-22
– Rys. E-23
– Rys. E-24
– Rys. E-25
– Rys. E-26
– Rys. E-27
– Rys. E-28
– Rys. E-29
– Rys. E-30
– Rys. E-31
– Rys. E-32
9
17
10,0 0,92 16
3
R02
RG
69 0,55 37,9 0,92 60
3
R03
RG
16
0,6
9,5
0,92 15
3
R04
RG 9,7
0,6
5,8
0,92
9
3
R11
RG
57 0,55 31,2 0,92 49
3
R21
RG
38 0,55 20,8 0,92 33
3
R22
RG
25
0,6
15,0 0,92 24
3
RK03
RG 4,5
0,8
3,6
0,92
6
3
RK04
RG
7
0,8
5,6
0,92
9
3
RK11
RG
19
0,7
13,3 0,92 21
3
RK21
RG
16
0,7
11,2 0,92 18
3
RK22
RG 5,2
0,8
4,2
0,92
7
3
10 0,56
5,8
0,92
9
3
15
0,8
11,9 0,92 19
3
RG 6,2
0,5
3,1
5
3
TKT
RG
0,6
1,8
8
1
TOZ
RG 2,5
1
2,5
4
3
TSRW2 RG
istn TKLS
3
0,92
0,92
WAR: I2<=1,45xIk
WAR: IN<=IB<=Iz
I2=1,6xIB (16-400A); 1,3 dla
wyłączników
1,45 x Ik
deltaU[%]
kj dla ulozenia (sposób
ułożenia A2)
(obiciążalnosc 2) Iz
Obciazalnosc dlugotrwala
Izab.. [A]
przekroj
l [m]
WLZ
Zasilanie 1 lub 3 f
In
COS FI
RG
istn TSRW1 RG
0,6
Ps [kW]
kj
Pi [kW]
Rozdzielnia zasilająca
Rozdzielnia
R01
war.
spełniony
YLYżo 5x10mm2 5 10 35 60 0,9 54 0,05 56 78
!
war.
spełniony
YLYżo 5x35mm2 5 35 80 126 0,9 113 0,06 128 164
!
war.
spełniony
YLYżo 5x10mm2 21 10 25 60 0,9 54 0,22 40 78
!
war.
spełniony
YLYżo 5x10mm2 30 10 25 60 0,9 54 0,19 40 78
!
war.
spełniony
YLYżo 5x35mm2 10 35 63 126 0,7 88 0,10 101 128
!
war.
spełniony
YLYżo 5x16mm2 14 16 50 80 0,7 56 0,20 80 81
!
war.
spełniony
YLYżo 5x10mm2 31 10 35 60 0,7 42 0,51 56 61
!
war.
spełniony
YDYżo5x6,0mm2 20 6 20 41 0,9 37 0,13 32 54
!
war.
spełniony
YDYżo5x6,0mm2 29 6 20 41 0,9 37 0,30 32 54
!
war.
spełniony
YLYżo 5x16mm2 11 16 35 80 0,7 56 0,10 56 81
!
war.
spełniony
YLYżo 5x16mm2 14 16 35 80 0,7 56 0,11 56 81
!
war.
spełniony
YDYżo5x6,0mm2 32 6 20 41 0,7 29 0,24 32 42
!
war.
spełniony
YKYżo5x10
20 10 50 63 0,9 57 0,13 80 82
!
war.
spełniony
YLYżo 5x16mm2 32 16 50 80 0,7 56 0,26 80 81
!
war.
spełniony
YKYżo5x10
35 10 35 63 0,9 57 0,12 56 82
!
war.
spełniony
YDYżo3x6,0mm2 33 6 25 46 0,9 41 0,66 40 60
!
war.
spełniony
YLYżo 5x10mm2 5 10 35 60 0,9 54 0,01 56 78
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
war.
spełniony
!
10
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp. Wyszczególnienie
I. Rozdzielnie elektryczne.
1.
Układ SZR z wyłącznikiem P-POŻ – obudowa termoutwardzalna 2x szafka
570x800x250 mm wys. szer. gł plus fundament prefabrykowany IP44 wyposażone wg schematu zasilania
2.
Rozdzielnia RG – szafa metalowa XL3-400 z drzwiami i przedziałem
kablowym 1900x885x213mm wys. szer. gł. IP40 – wyposażona wg schematu
zasilania
3.
Rozdzielnia R01 – rozdzielnia natynkowa izolowana z drzwiami metalowymi
XL3-160 4x24 mod. IP40 – wyposażona wg schematu zasilania
4.
Rozdzielnia R02 – szafa metalowa XL3-400 z drzwiami 1600x575x213mm
wys. szer. gł. IP40 – wyposażona wg schematu zasilania
5.
Rozdzielnia R03 – rozdzielnia wnękowa izolowana z drzwiami białymi i
zamkiem EkinixeTX 4x18 mod. IP40 – wyposażona wg schematu zasilania
6.
Rozdzielnia R04 – rozdzielnia wnękowa izolowana z drzwiami białymi RWN
3x12mod. IP40– wyposażona wg schematu zasilania
7.
Rozdzielnia R11 – szafa metalowa XL3-400 z drzwiami 1600x575x213mm
wys. szer. gł. IP40– wyposażona wg schematu zasilania
8.
Rozdzielnia R21 – rozdzielnia natynkowa izolowana z drzwiami metalowymi
XL3-160 4x24 mod. IP40 – wyposażona wg schematu zasilania
9.
Rozdzielnia R22 – rozdzielnia natynkowa izolowana z drzwiami białymi
XL3-125 4x18 mod. IP40 – wyposażona wg schematu zasilania
10. Rozdzielnia RK03 – rozdzielnia wnękowa izolowana z drzwiami białymi i
zamkiem EkinixeTX 2x18 mod. IP40 – wyposażona wg schematu zasilania
11. Rozdzielnia RK04 – rozdzielnia wnękowa izolowana z drzwiami białymi
RWN 3x12mod. IP40– wyposażona wg schematu zasilania
12. Rozdzielnia RK11 – rozdzielnia natynkowa izolowana z drzwiami białymi
XL3-125 4x18 mod. IP40 – wyposażona wg schematu zasilania
13. Rozdzielnia RK21 – rozdzielnia natynkowa izolowana z drzwiami białymi
XL3-125 3x18 mod. IP40 – wyposażona wg schematu zasilania
14. Rozdzielnia RK22 – rozdzielnia natynkowa izolowana z drzwiami białymi
Ekinoxe 3x12 mod. IP40 – wyposażona wg schematu zasilania
15. Rozdzielnia TSRW2 – rozdzielnia natynkowa izolowana z drzwiami
metalowymi XL3-400 900x575x213mm wys. szer. gł. IP40 – wyposażona wg
schematu zasilania
16. Rozdzielnia TKT – rozdzielnia natynkowa izolowana z drzwiami RN65 3x18
mod. IP65 – wyposażona wg schematu zasilania
17. Rozdzielnia TOZ – rozdzielnia natynkowa izolowana z drzwiami metalowymi
XL3-160 3x24 mod. IP40 – wyposażona wg schematu zasilania
18. Zasilacz bezprzerwowy KEOR T – UPS True On-Line 10kVA/9kW, wejściewyjście 3F z bateriami na 22 min.
19. Agregat prądotwórczy FV130ACG 128,7kVA/103kW z automatyką, ze
sterownikiem SZR, zbiornikiem paliwa w ramie agregatu, z akumulatorami w
obudowie zewnętrznej wyciszającej. (Producent winien przeszkolić obsługę
oraz dokonać sprawdzenia poprawności instalacji)
20. Wyłącznik różnicowo-prądowy P302-40-30-AC – doposażenie TKLS
21. Wyłacznik nadprądowy S301 C16 – doposażenie TKLS
22. Wyłacznik nadprądowy S301 B10 – doposażenie TKLS
23. Stycznik modułowy 25A 2P NO – doposażenie TKLS
24. Wsporniki dystansujące do montażu rozdzielni R11 komplet z kołkami
II. WLZ-y zasilające tablice rozdzielcze. Wyłączenie P-POŻ
25. Rura RB 47 (komplet ze złączkami i uchwytami z kołkiem rozporowym)
26. Rura RB 37 (komplet ze złączkami i uchwytami z kołkiem rozporowym)
27. Rura RB 32 (komplet ze złączkami i uchwytami z kołkiem rozporowym)
j.m.
ilość
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
2
2
2
1
4
m
m
m
15
71
173
11
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Rura RB 28 (komplet ze złączkami i uchwytami z kołkiem rozporowym)
Kabel YAKY4x120mm2
Kabel YKY70mm2
Przewód YLYżo5x35mm2
Przewód YLYżo5x16mm2
Przewód YLYżo5x10mm2
Przewód YDYżo5x6mm2
Przewód YDYżo3x6mm2
Przewód HLGs2x1,5
Kabel YKY3x6mm2
Kabel YKSY 10x4,0mm2
Rura DVK110
Rura DVK50
Przycisk wyzwalacza wyłącznika głównego w obudowie z szybką i opisem
Przycisk wyzwalacza wyłącznika głównego rozdzielni UPS w obudowie z
szybką i opisem
Przycisk wyzwalacza wyłącznika głównego rozdzielni TKT w obudowie z
szybką i opisem
Uchwyty do mocowania przewodu o odporności ogniowej 180min
Końcówka kablowa – WLZ istniejący
Końcówka kablowa Cu120
Końcówka kablowa Cu70
Końcówka kablowa Cu35
Końcówka kablowa Cu16
Końcówka kablowa Cu10
Końcówka kablowa Cu6
III. Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, zasilanie odbiorów
wentylacyjnych
A - oprawa nastropowa np. Luvre M, reflektor MIRO, 2x54W, EVG
B - oprawa wstropowa np. Ecolight 2x26W EVG IP44
C - oprawa nastropowa np. Novaluna, klosz PRM, 2x54W, EVG
C1 - oprawa nastropowa np. Novaluna, klosz PRM, 4x14W, EVG
C2 - oprawa nastropowa np. Novaluna, klosz PRM, 4x24W, EVG
D - kinkiet nad lustra VIP 1x18W IP44
E - oprawa nastropowa np. Torn.IP65 2x58W EVG
F - oprawa np. Modena 2x26W IP65, EVG
G - oprawa nastropowa np. Lava LED 2x33,8W, korpus biały
H - oprawa nastropowa np. Profislim LED 35W
J - kinkiet Profilite 1x54W PRM korpus biały
L - oprawa nastropowa Giulia400 Mid-Power LED 34W IP65
LED22 - oprawa liniowa led na wymiar, rozsył asymetryczny, korpus z
wykonany z profilu aluminiowego z kloszem i zaślepkami bocznymi, LED:
22,7W/m, Ra>=80, temp. bar. 4000K, 1850lm/m
Z - zasilacz LED 230/24V, 240W OPTOTRONIC OT 240/220-240/24 P
Puszka p/t do montażu zasilaczy oraz drzwiczki maskujące
ZA - oprawa doziemna, np. Nabo 39W, 4000K 10st
ZB - oprawa doziemna, np. Nabo 39W, 4000K 30st
ZC - oprawa doziemna, np. Nabo 39W, 4000K 65x54st
Aw - oprawa awaryjna np. nastropowa OWA POWER LED 3W/ 3h, (moduł
AUTOTEST), z atestem CN-BOP
Ew - oprawa ewakuacyjna LED 3h, z piktogramem (moduł AUTOTEST), z
atestem CN-BOP
Aw2 - oprawa awaryjna np. PRIMOS LED5T 5W/ 3h dwuzadaniowa z
grzałką, klosz mleczny, wersja jasna (moduł AUTOTEST) z atestem CNBOP
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
kpl.
kpl.
33
132
20
15
71
92
81
33
305
132
132
30
60
3
3
kpl.
1
kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1010
8
8
8
20
40
60
42
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
mb
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
57
23
15
1
24
13
6
6
22
4
2
1
235
31
12
3
11
5
42
kpl.
kpl.
16
3
12
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
AW1 - oprawa awaryjna naścienna 5W/3h (moduł AUTOTEST), z atestem
CN-BOP rozsył asymetryczny
Źródło LED na gwint E27 - Ra>=80, temp. bar. 4000K, strumień
świetlny>=1140lm kompletne z zasilaczem wbudowanym do wymiany w
istniejących oprawach po renowacji
Świetlówka T8 36W 840 G13 o parametrach nie gorszych niż Świetlówka
liniowa LUMILUX L 36W/ 840-1 G13 T8
puszka instalacyjna fi 60mm pojedyncza
puszka instalacyjna fi 80mm, rozgałęźna
Puszka bryzgoszczelna N/T
Łącznik 1-biegunowy P/T
Łącznik 1-biegunowy P/T IP44
Łącznik 1-biegunowy N/T IP44
Łącznik świecznikowy P/T
Łącznik świecznikowy N/T IP44
Łącznik schodowy P/T
Łącznik krzyżowy P/T
Łącznik schodowy P/T IP44
Łącznik zwierny P/T IP44 z opisem światło
Łącznik żaluzjowy P/T
Gniazdo pojedyncze 230V P/T
Gniazdo pojedyncze 230V P/T IP44
Gniazdo pojedyncze 230V N/T IP44
Gniazdo podwójne 230V P/T
Gniazdo podwójne 230V P/T IP44
Gniazdo podwójne 230V N/T IP44
3xgniazdo pojedyncze DATA P/T we wspólnej ramce do montażu w listwach
kablowych
3xgniazdo pojedyncze DATA N/T montowane bezpośrednio przy sobie
gniazdo pojedyncze DATA N/T
Gniazdo 24V NT
Gniazdo 400V N/T IP44 z rozłącznikiem 0/1
OS1 – wyłącznik oświetlenia n/t, pokrętło z piórkiem i podświetleniem M22WRLK-G, dioda M22-LED 230 G, mechanizm M22-K10, obudowa M22-I1
IP66
Termostat pomieszczeni owy 0/1
Listwa kablowa KIO 85x50
Rura karbowana o wysokiej odporności na udary ICTA 3321 śr. 50
Rura RB18 (komplet ze złączkami i uchwytami z kołkiem rozporowym)
Rura RB28 (komplet ze złączkami i uchwytami z kołkiem rozporowym)
Rura RB37(komplet ze złączkami i uchwytami z kołkiem rozporowym)
Przewód YDY2x1,0mm2
Przewód YDYżo3x1,0mm2
Przewód YDYżo4x1,0mm2
Przewód YDY2x1,5mm2
Przewód YDYżo3x1,5mm2
Przewód YDYżo4x1,5mm2
Przewód YDY2x2,5mm2
Przewód YDYżo3x2,5mm2
Przewód YDYżo5x2,5mm2
Przewód YDYżo5x4,0mm2
Przewód YDYżo5x6,0mm2
Przewód YDYżo3x6,0mm2
YTKSY 4x1x0,5
Kabel YKYżo5x2,5,0mm2
kpl.
1
szt.
259
szt.
114
szt.
szt
szt
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
501
450
40
21
45
3
31
2
70
6
20
28
2
45
28
1
185
20
7
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
2
103
2
1
2
2
kpl.
m
m
m
szt.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
1
5
5
200
30
20
100
20
40
1060
1890
2710
440
4940
5
30
30
125
5
200
13
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
Przewód H07RN-F 3G2,5
m
Przewód H07RN-F 5G1,5
m
Końcówka kablowa Cu6
szt.
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4
m
Rura DVR50 do prowadzenia przewodu uziemiającego do studzienki m
probierczej
Studzienka probiercza do montażu złącz kontrolnych
kpl
Złącze kontrolne
szt
Bednarka FeZn25x4
m
Przewód LgYżo1x25mm2
m
Przewód LgYżo1x10mm2
m
Przewód DYżo1x6mm2
m
Główna szyna wyrównania potencjałów
kpl.
Szyna miejscowego wyrównania potencjału (komplet z puszką p/t)
kpl.
Obejma stalowa do mocowania na rurach
szt.
Końcówka kablowa Cu25
szt.
Końcówka kablowa Cu10
szt.
uziom typu Galmar
kpl.
pręt Galmar ¾”, l = 1,5m,
- szt. 6 (9m)
złączka ¾”,
- szt. 6
głowica pogrążajaca ¾”,
- szt. 1
grot stalowy
- szt. 1
nakrętka montażowa
- szt. 1
160
70
52
42
3
2
3
55
75
150
160
1
10
46
6
28
3
Pozostałe drobne materiały dostarcza wykonawca bezpośrednio na plac budowy.
14
Białystok, 10.07.2015r.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że projekt instalacji elektrycznych w remontowanym budynku – siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku przy ul. Dojlidy Fabryczne 23 jest
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant: Wojciech Grudziński
15
PC1
16A
Q2.18
10A
Q2.18
10A
Q1
160A
3x1
Q2.18
10A
L
3L,N

Podobne dokumenty