Wolontariat pracowniczy w polskich firmach

Transkrypt

Wolontariat pracowniczy w polskich firmach
Wolontariat pracowniczy
w polskich firmach
[analiza zjawiska]
Sposoby angażowania
pracowników, bariery, korzyści
Realizacja opracowania:
Partner merytoryczny:
raport
spis treści
00001 _ _ _ _ _ W stęp
00004 _ _ _ _ _ Główne wnioski z badań
000 5 _ _ _ _ _ Dobre praktyki angażowania pracowników w wolontariat
000 9 _ _ _ _ _ Barier y we wdrażaniu i stosowaniu wolontariatu pracowniczego
00015 _ _ _ _ _ Korzyści z uczestnictwa w wolontariacie pracowniczym
00024 _ _ _ _ _ Rekomendacje dla początkując ych
00030 _ _ _ _ _ Metodologia badania
00031 _ _ _ _ _ Bibliografia
raport
1 wstęp
Wolontariat pracowniczy w Polsce to
W efekcie najczęściej nawiązują stałą współpracę
– w porównaniu z doświadczeniami światowymi
z jedną lub kilkoma organizacjami i zapraszają
– nowe zjawisko. Idea nieodpłatnej pracy na rzecz
pracowników, by również oni zainwestowali
potrzebujących narodziła się w nowojorskich
w te działania czas i umiejętności.
korporacjach na początku lat 70.
Dużą popularnością cieszy się pomoc wszelkiego
W Polsce pierwsze przejawy pracowniczych akcji
rodzaju udzielana placówkom edukacyjnym
wolontariackich pojawiają się w początkach
i tym zajmującym się opieką nad dziećmi.
XXI w. Właśnie wtedy, w 2002 r., powstał
Jak przyznają koordynatorzy wolontariatu,
pierwszy program koordynujący
dziś w Polsce trudno jest już znaleźć tego typu
tego typu działania – Wolontariat Biznesu
miejsce, które jeszcze nie było beneficjentem
stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.
żadnej akcji wolontariackiej. Tę tendencję
Wolontariat pracowniczy zazwyczaj rozpoczyna
potwierdza raport badawczy Centrum
się w polskich firmach od świadomego kroku
Wolontariatu z 2008 r., który ujawnia, że osoby
pracodawcy, który udostępnia pracownikom
zaangażowane w wolontariat najchętniej
informacje o możliwościach wolontariatu,
pomagałyby dzieciom z placówek opiekuńczo-
z propozycją wyboru. Nierzadko zdarza się
-wychowawczych. Na drugim miejscu pojawiają
również tak, że pracownik sam zgłasza się
się dzieci z ubogich rodzin, trochę dalej
na ochotnika do organizacji dobroczynnej,
społeczności lokalne i niepełnosprawni.
po czym prosi pracodawcę o wsparcie
Nic dziwnego zatem, że najczęściej wymienianą
(finansowe albo organizacyjne). Firmy idą też
przez wolontariuszy osobistą motywacją
czasem o krok dalej – tworzą programy
w kontekście pomocy potrzebującym
wolontariatu pracowniczego, które następnie
jest uśmiech dziecka, który przynosi
promują w sektorze organizacji pozarządowych.
pracownikom niezwykłą satysfakcję.
1
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
Potrzebujących jest zawsze wielu
(37 proc.) można znaleźć publicznie dostępne
Staje się jedynie przed dylematem doboru
informacje o własnych programach
beneficjentów i formy pomocy. Działania
wolontariackich lub udziale pracowników
wolontariackie umownie możemy podzielić
w różnych przedsięwzięciach dobroczynnych.
na długo- i krótkoterminowe. Te pierwsze to
Rzadziej – przede wszystkim z powodu barier
trwające stale (np. codziennie, co parę dni)
finansowych (na to wskazuje badanie Centrum
przez kilka miesięcy. W takim przypadku
Wolontariatu z 2008 r.), a także obaw przed
wolontariusz podejmuje długookresową
angażowaniem się pracowników w działania
współpracę z jedną konkretną fundacją.
wolontariackie w czasie pracy – decydują się
W rzeczywistości taki wolontariat jest w firmach
na wdrożenie wolontariatu pracowniczego małe
bardzo rzadki, decyduje się na niego niewielu
i średnie przedsiębiorstwa. Rolą odpowiednich
pracowników, przede wszystkim z powodu braku
stowarzyszeń i organizacji jest taka promocja
czasu. Większą popularnością cieszy się zaś
wolontariatu pracowniczego, aby zachęcić
wolontariat krótkoterminowy. Ochotnicy z firm
do niego właśnie firmy z mniejszym kapitałem.
są angażowani do wspierania jednorazowej
Badania THINKTANK, na podstawie których
akcji, np. pomocy powodzianom.
powstała niniejsza analiza, miały na celu ukazanie
Wolontariat możemy również podzielić
przede wszystkim dobrych praktyk wolontariatu
na kompetencyjny i akcyjny. W przypadku
pracowniczego w polskich firmach i korzyści
tego pierwszego mamy do czynienia
z niego wynikających, ale również barier,
z przekazywaniem wiedzy przez pracowników
które mogą przeszkadzać we wdrażaniu
beneficjentom, a działalność edukacyjna
i przeprowadzaniu wolontariatu pracowniczego.
ma zwykle ścisły związek z branżą firmy.
Badania zostały zrealizowane w formie
Ten drugi to zazwyczaj właśnie akcje wolontariatu
pogłębionych wywiadów jakościowych
krótkoterminowego, zorganizowane
(grupowych i indywidualnych) oraz obserwacji
najczęściej w formie zaplanowanych,
uczestniczącej przy udziale 11 firm angażujących
jednorazowych eventów.
się do tej pory w działania wolontariackie
W wolontariat pracowniczy w Polsce angażowały
oraz jednej, która je dopiero planuje.
się do tej pory przede wszystkim duże korporacje,
W celach badawczych przeprowadzono także
które nierzadko przeszczepiały wzorce CSR-owe
desk research polskich i zagranicznych publikacji
ze swoich firm matek na Zachodzie.
poświęconych wolontariatowi pracowniczemu.
Analiza największych 100 polskich firm z Listy 500
Partnerem merytorycznym opracowania
„Polityki”1 pokazuje, że u prawie 4 na 10 z nich
jest Centrum Wolontariatu.
1 Lista 500, „Polityka”, 2010, http://www.lista500.polityka.pl, dostęp: 16.07.2011.
2
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
wolontariat pracowniczy: typologia
wolontariat pracowniczy
krótkoterminowy
okresowy
jednorazowy
wyjazdy
integracyjne
z wolontariatem
3
długoterminowy
jednorazowe
akcje
wolontariackie
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
2 Główne wnioski z badań
_1. Wolontariat należy wprowadzać do firmy
_5. W
olontariat pracowniczy jest sposobem
stopniowo, krok po kroku. Kluczowe jest
na nawiązanie współpracy firmy z lokalnymi
przekonanie zarządu, a najlepiej prezesa firmy,
społecznościami, co wpływa pozytywnie
do idei wolontariatu i wyznaczenie osoby
na jej kondycję biznesową.
lub zespołu odpowiedzialnych za jego realizację.
_6. W
olontariat pracowniczy jest też metodą
_2. Wolontariat pracowniczy ma szansę
wspierania samorealizacji pracowników,
na sukces tylko w wypadku, gdy pracownicy
która wywołuje w nich poczucie satysfakcji
angażują się w niego również w czasie pracy,
i zwiększa motywację do pracy.
a na przewidziane działania mają zaplecze
Może również stać się narzędziem budowy
w postaci środków gwarantowanych przez firmę.
kompetencji pracowników, które potem
przydają się w codziennej pracy na rzecz firmy.
_3. Istnieje wachlarz narzędzi zachęcających
pracowników do wolontariatu: ułatwienia
_7. Z
aangażowanie pracowników w akcje
prawne i statutowe, specjalne sposoby
wolontariackie przyczynia się do tworzenia
komunikowania, narzędzia marketingowe
w firmie tzw. kapitału społecznego.
promujące postawy wolontariackie w firmie.
Wolontariat buduje zaufanie, wpływa
na wartości, ale przede wszystkim zmienia
_4. Istnieją bariery wejścia, które utrudniają
wprowadzanie i rozpowszechnianie wolontariatu
relacje między pracownikami, tworząc
między nimi sieci powiązań.
pracowniczego – są to zarówno przeszkody
natury psychologicznej, jak i prawnej oraz
_8. W
olontariat jest też skutecznym narzędziem
instytucjonalnej. Można je jednak skutecznie
employer branding: wpływa na lojalność wobec
neutralizować, korzystając z różnych dobrych
firmy, a także czyni ją w oczach przyszłych
praktyk, zaprezentowanych w raporcie.
pracowników bardziej atrakcyjną.
4
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
Dobre praktyki
3 angażowania pracowników w wolontariat
Każda z metod zachęcania pracowników do działań opiera się na założeniu, że firma aktywnie włącza się
w koordynację programów i wspiera wolontariuszy. Zapewnia zatem pomoc finansową oraz
organizacyjną, co jest warunkiem sine qua non powodzenia wolontariatu w firmie i tylko wówczas
stosowanie takich praktyk ma sens. Poniżej wymieniamy te, które ujawniły się w czasie badania
i są najczęściej stosowane przez koordynatorów programów wolontariatu pracowniczego w firmach.
_1. W
olontariat szyty na miarę
Podobnie jest z pracownikami różnych działów
– informatyk zapewne chętniej odnajdzie się
Z wypowiedzi badanych wynika, że firmy starają się
w edukacji informatycznej gimnazjalistów niż
dostosowywać ofertę wolontariatu pracowniczego
w przygotowywaniu dekoracji w pokojach dla dzieci
do swoich pracowników. Przygotowując się
w ośrodku wychowawczym (aczkolwiek wcale nie jest
do wprowadzenia wolontariatu, przeprowadzają np.
wykluczone, że w tym również się sprawdzi).
ilościowe badania pracownicze, które pomagają
określić cele osobiste pracowników związane
„W mojej firmie pracuje 80 proc. inżynierów,
z ich zaangażowaniem (m.in. formy zaangażowania,
konserwatywnych […], których trudno zaangażować
preferowane grupy beneficjentów, ramy czasowe).
w jakąkolwiek działalność. Musieliśmy znaleźć ciekawą
Jeszcze przed wolontariatem nierzadko
formę wolontariatu i sposób komunikowania,
przeprowadzane są też warsztaty z przedstawicielami
aby ich do tego zachęcić”2.
fundacji partnerskich – to dobra okazja dla
wolontariuszy, aby oswoić się ze światem organizacji
Jednocześnie w firmach wprowadzane są
non profit. Firmy starają się także oferować możliwie
programy autorskie: wolontariusze sami proponują
duży wybór projektów wolontariackich o różnych
akcje wolontariackie, w których chcieliby
stopniach trudności. Inną aktywność wolontariacką
wziąć udział, a następnie je koordynują
proponuje się początkującemu wolontariuszowi,
(patrz punkt 4.: Tworzenie programów grantowych).
inną liderowi, który przewodził już kilku projektom.
To zwiększa ich zaangażowanie w projekty.
2
FGI (Focus group interview) z koordynatorami wolontariatu w firmie.
5
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
_2. P
romocja przy użyciu narzędzi
komunikacji wewnętrznej
w materiałach firmowych upowszechniających
wolontariat. Kolejnym rozwiązaniem stosowanym
Promowanie wolontariatu w firmie odbywa się
przez firmy są koszulki zakładane podczas akcji.
zazwyczaj za pomocą zwykłego maila, newslettera,
Pełnią one funkcję egalitarną (podczas akcji wszyscy
jak również narzędzi takich jak intranet czy specjalny
są sobie równi – zarówno dyrektor, jak i szeregowy
portal dla wolontariuszy lub sieci korporacyjnej.
pracownik) oraz identyfikującą (np. biegający
Niektóre firmy pozyskują też z działu kadr numery
po szpitalu z pędzlami wolontariusze są
telefonów pracowników i powiadamiają ich
od razu rozpoznawani przez personel i pacjentów
o wolontariacie SMS-em.
jako pomagający placówce, a nie intruzi),
ale również są miłą, przywołującą
„Widzę, że w naszej firmie nie do wszystkich dociera
wspomnienia pamiątką.
komunikacja mailowa. Niektórzy mają
poblokowany dostęp”3.
„Nagle w firmie pojawia się koszulka z akcji
wolontariackiej sprzed dwóch, trzech lat.
Jedno z przedsiębiorstw promuje wolontariat
Jest wtedy silny sentyment, odżywają
przy użyciu wlepek rozklejanych w różnych miejscach
wspomnienia i opowieści”4.
firmy. Ta sama organizacja prowadzi również ciekawą
akcję – podczas realizacji wybranych projektów
_4. Tworzenie programów grantowych
wolontariatu pracowniczego prezentuje jego reklamę
Firmy (oraz fundacje przez nie założone) oferują
na wygaszaczach ekranu w komputerach w całej
swoim pracownikom granty wolontariackie
firmie. Coraz popularniejsze staje się też zachęcanie
(zazwyczaj w wysokości od 1 tys. do 5 tys. zł),
do akcji charytatywnych poprzez media
które są rozdysponowywane w drodze konkursów.
społecznościowe (a w szczególności Facebooka,
Pracownicy najczęściej organizują się w kilkuosobowe
na którym są specjalne wolontariackie profile).
grupy, które nawiązują kontakt z organizacją
zewnętrzną, przygotowują kosztorys, opis efektów
_3. Branding programu
projektu wolontariackiego, czasem wypełniają
Przystępując do planowania promocji
też ankietę umieszczoną w intranecie lub serwisie
wolontariatu, firmy przygotowują nazwę programu
wolontariackim firmy. Następnie gromadzi się kapituła,
odpowiadającą ich potrzebom – niektóre w tym
rada programowa (złożona z członków zarządu,
celu przeprowadzają konkurs wśród pracowników.
ale także członków stowarzyszeń i instytucji,
Stałą praktyką jest projektowanie logo, a nawet
aby uniknąć podejrzeń o stronniczość),
całej identyfikacji wizualnej, którą wykorzystuje się
która rozpatruje wnioski.
3,4
FGI z koordynatorami wolontariatu w firmie.
6
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
Przy selekcji pod uwagę mogą być brane różne
ma prawo do odebrania sobie takiego dnia
czynniki: formalne – takie jak odpowiedni czas
w późniejszym terminie.
przeprowadzenia projektu; odpowiednio wycenione
koszty pomocy itd.; zgodność projektu z misją
_6. Ubezpieczenie i zwrot kosztów
firmy (lub specjalnie stworzoną misją programu
Istotnym elementem programów wolontariatu
wolontariackiego) innowacyjność projektu,
pracowniczego jest wspieranie wolontariuszy poprzez
rozumiana jako dotarcie do grup społecznych, do
ubezpieczenia OC i NNW, jak również zwrot kosztów
których jeszcze pomoc nie trafiła. Ważna jest też
poniesionych na tę pracę – dojazdu, wyżywienia,
forma pomocy: członkowie kapituły mają dylemat,
materiałów itd. (w firmach, w których istnieją
czy wybierać projekty, w których pomoc polega
programy grantowe, zwrot kosztów jest oczywiście
na zaspokajaniu podstawowych potrzeb (np. remonty,
wliczony w sumę grantu).
zakup mebli itd.), czy stawiać na programy
takich jak np. Fundacja Kronenberga przy Citi
_7. Pokazywanie efektów działań
i prezentacja sylwetek wolontariuszy
Handlowy, selekcja nie jest bardzo ostra – w ostatnich
Najbardziej motywującą (zarówno w opinii liderów
latach w tej fundacji odpadało mniej więcej 10 proc.
wolontariatu, jak i koordynatorów) metodą
wniosków, głównie ze względów formalnych.
promowania wolontariatu w firmie jest pokazywanie
W konstruowaniu programów bardzo ważna jest
zdjęć, filmów z akcji wolontariackich.
transparentność kryteriów wyboru wniosków, tak aby
Na początku mogą to być przykłady z innych firm
nikt nie czuł się niesłusznie odrzucony. Istotny też jest
(wiele z nich można znaleźć w zakładkach CSR-owych
jednoznaczny feedback opisujący przyczyny przyjęcia
stron WWW), później oczywiście case study z własnych
lub eliminacji wniosku. Niektóre fundacje akceptują
dokonań. Co ciekawe, korporacje angażują swoje
„poprawkę” – dają możliwość udoskonalenia wniosku,
działy komunikacji i multimediów do rejestracji
jeśli nie spełnia on kryteriów formalnych.
wydarzeń wolontariackich. Na miejsce akcji jedzie
edukacyjne, rozwojowe. W największych fundacjach,
kamerzysta i nagrywa film, a następnie zamieszcza go
_5. Czas dla wolontariuszy
w firmowym intranecie. Można też znaleźć
Firmy przeznaczają zazwyczaj od jednego do trzech
angażujących się od dawna w wolontariat
dni wolnych w roku dla pracowników biorących
pracowników i zrobić z nimi krótki wywiad
udział w projektach wolontariackich. Pracownik musi
prezentujący ich sylwetki.
odpowiednio wcześniej złożyć wniosek do działu
kadr i wtedy otrzymuje dzień wolny (pełnopłatny)
„Po liczbie wejść na stronę widać, że takie filmiki
od pracy. Często akcje wolontariackie odbywają się
są bardzo popularne, pracownicy
w weekendy – wtedy w niektórych firmach pracownik
przesyłają sobie do nich linki”5.
5
FGI z koordynatorami wolontariatu w firmie.
7
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
_8. Nagrody i wyróżnienia
Nawet symboliczne wyróżnienie wolontariuszy
bardzo cieszy. Dyplom wręczony przez prezesa
podczas firmowego eventu jest dobrym przykładem
docenienia pracy wolontariuszy, buduje też ich
motywację. Świetną okazją do takich wyróżnień są
np. imprezy firmowe, uroczyste dni wolontariatu
czy same akcje wolontariackie (podczas których
można wyróżnić te osoby, które zasłużyły się już
wcześniej). Istnieje też konkurs Wolontariusz Miesiąca
(koordynowany przez Centrum Wolontariatu).
Korporacje nadsyłają co miesiąc zgłoszenia swoich
pracowników, a niezależna kapituła wybiera
zwycięzcę. Informacje o laureatach publikowane są
na stronie wolontariatpracowniczy.pl i stronie firmy.
Nagradzanie wolontariuszy to także pole
do popisu dla beneficjentów działań.
„Pod koniec akcji w szpitalu dostaliśmy symboliczny
dyplom od dyrektora, władz placówki.
To miły gest, który daje wiele satysfakcji”6.
6
8
FGI z koordynatorami wolontariatu w firmie.
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
Bariery we wdrażaniu
4 i stosowaniu wolontariatu pracowniczego
Prowadząc wolontariat w firmie, trzeba wziąć pod uwagę różne trudności, które mogą pojawić się
zarówno ze strony pracowników, beneficjentów i samych organizacji, jak i w wyniku konieczności
przestrzegania niekiedy zawiłych regulacji prawnych. W badaniu zidentyfikowano trzy grupy przeszkód:
psychologiczne, prawne oraz instytucjonalne. Przy każdej z nich podano propozycję neutralizacji
bariery – opracowaną przez THINKTANK. Bariery psychologiczne wyłoniono na podstawie analizy
wypowiedzi badanych, bariery prawne i instytucjonalne – opierając się na wypowiedziach
oraz dostępnej literaturze na temat wolontariatu pracowniczego.
_1. Bariery psychologiczne
Jak zneutralizować tę barierę?
Przede wszystkim przez politykę informacyjną,
_ _Stereotyp wolontariatu
pokazywanie przykładów wolontariatu ze swojej firmy
Wolontariat nierzadko kojarzy się pracownikom
(lub innych firm), w której wolontariusze biorą udział
z poświęcaniem się lub czynnościami trudnymi
w różnych, często odbiegających od stereotypowych
do wykonywania dla przeciętnego pracownika firmy.
działaniach wolontariackich (od malowania płotu
Tego typu wyobrażenie budzi lęk u osób, które może
aż po nauczanie seniorów pisania na komputerze).
chciałyby pomagać, ale nie czują się na siłach,
aby obcować z ludzkim nieszczęściem, lub nie
rozumieją, że pomoc nie musi przybierać zawsze
_ _Negatywne stereotypy wolontariusza
(wśród pracowników)
formy bezpośredniego kontaktu z ludźmi.
a) Wolontariusz: bez życia prywatnego
„W badaniach, które przeprowadziliśmy wśród
Badani koordynatorzy programów wolontariackich
pracowników, pojawiały się przede wszystkim
podkreślają, że nierzadko spotykają się z negatywnym
wypowiedzi «obawiam się, że sobie nie poradzę,
stereotypem wolontariusza w firmach. Często jest on
że to nie dla mnie”1.
postrzegany jako osoba, która ma dużo wolnego czasu
1
FGI (Focus group interview) z koordynatorami wolontariatu w firmie.
9
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
po pracy, ponieważ nie ma życia prywatnego
_ _Bariera „nie mam czasu”
– rodziny, przyjaciół, hobby itd. Takie wyobrażenie
Koordynatorzy wolontariatu sugerują, że pierwsza
jest oczywistą blokadą przed podejmowaniem
negatywna odpowiedź pracownika na pytanie, czy
działalności wolontariackiej w firmie.
chciałby wziąć udział w akcji wolontariackiej, jest
najczęściej związana z nadmiarem obowiązków
b) Wolontariusz: nieudacznik i człowiek z problemami
i niemożnością poświęcenia na pomoc dobroczynną
Nierzadko o wolontariuszach w firmie myśli się też
czasu – nawet tego opłacanego przez pracodawcę.
jako o ludziach, którzy chcą pomagać, gdyż sami
Potwierdzają to opinie wolontariuszy.
nie radzą sobie w życiu. Są nieudacznikami
i pomaganiem innym kompensują np. problemy
„Mamy godziny pracy, mamy swoje zajęcia,
w życiu osobistym (niepowodzenia na tle
nie zawsze możemy sobie pozwolić
uczuciowym, kompleksy) oraz słabe wyniki w pracy.
na udział w wolontariacie”2.
Jak zneutralizować tę barierę?
Jak zneutralizować tę barierę?
Pierwszemu stereotypowi można się przeciwstawiać
Przede wszystkim warto przekonywać pracowników,
głównie przez udowadnianie, że wolontariusze
że zawsze można dopasować działania do ich
mogą np. brać udział w działaniach wolontariackich
terminarza i czasu, którym dysponują.
z rodzinami, czyli de facto spędzać czas z najbliższymi.
Nie każdy projekt wymaga identycznego
Zamiast wyjścia do kina czy restauracji w swoim
zaangażowania. Wolontariat może polegać również
wolnym czasie pomagają innym. Można też
na wykonywaniu telefonów, pracy przez internet,
wskazywać, że wolontariat może być świetną
przygotowaniu dokumentacji albo różnych
integrującą pracowników zabawą, alternatywą
materiałów. Prace wolontariackie można
dla wyjścia do pubu czy na wspólną imprezę.
wykonywać nawet w domu, wieczorami.
Drugi stereotyp może zostać przełamany poprzez
Dodatkowo można także wynegocjować
promowanie w firmie liderów wolontariatu,
u kierowników lub w działach HR jeden dzień w roku
którzy są profesjonalistami, a zarazem są szczególnie
(a może nawet więcej) na aktywność wolontariacką.
lubiani i dobrze współpracownikom znani,
Zaangażowanie w wolontariat rzadko kończy się
lub przez zaangażowanie w wolontariat władz firmy
jednak na jednym dniu. Koordynatorzy wolontariatu
(to natychmiast obali stereotyp wolontariusza
na podstawie własnych doświadczeń sugerują,
nieudacznika).
że „zapracowanych” należy przekonywać, że
wolontariat to inwestycja we własne umiejętności,
2
FGI z koordynatorami wolontariatu w firmie.
10
rozwój, co w przyszłości zwróci się po wielokroć.
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
_ _Obawa przed kontaktem z problemami
społecznymi, nieszczęściem ludzkim
_ _Bariery rodzące się po doświadczeniach
z wolontariatem: złe emocje i frustracje
Wynika przede wszystkim ze stereotypu wolontariatu
jako pomocy wyłącznie ludziom z poważnymi
„Czasem zdarza się, że wolontariusz idzie na akcję,
problemami.
po czym stwierdza: nigdy już w wolontariat
się nie zaangażuję”3.
Jak zneutralizować tę barierę?
Jasne jest, że w pierwszej kolejności wolontariusz
Nierzadko jednak okazuje się, że wolontariusze nie
powinien mieć odpowiednią motywację i wybierać
byli przygotowani na różne niespodziewane wypadki
takie działania, w które z jakichś powodów naprawdę
i przeżycia, które towarzyszą pomagającym w trakcie
chce się włączyć – nie musi to być od razu np. wizyta
aktywności wolontariackiej. W jednej z korporacji
w szpitalu czy pomoc niepełnosprawnym. Dopiero
zaproszenie dzieci z domu dziecka do firmy
jeśli osoba zachęcająca do udziału w akcjach widzi,
zakończyło się konfliktem na linii dzieci – pracownicy.
że potencjalny wolontariusz ma obawy, ale chce
Doszło do agresji słownej, a nawet rękoczynów.
spróbować, powinna zapewnić mu odpowiednie
Pracownicy wyszli z tego doświadczenia zawiedzeni,
wsparcie. Może to być szkolenie, najlepiej
zniechęceni, ze sporą dozą negatywnych emocji.
z psychologami lub doświadczonymi
W innej firmie pomoc powodzianom doprowadziła
wolontariuszami, którzy przygotują do tego,
do frustracji pracowników, gdy zobaczyli, że lokalna
z czym można w trakcie wolontariatu się zetknąć.
społeczność biernie przygląda się działaniom
Najczęściej te obawy znikają po pierwszych
wolontariuszy, a jednocześnie prosi o dodatkową
akcjach wolontariackich, gdy okazuje się, że pomoc
pomoc finansową, przyjmując postawę roszczeniową.
w przeważającej większości wyzwala pozytywne,
Może się też zdarzyć, że w akcję wolontariacką
a nie negatywne emocje.
zaangażują się lokalne media i będą chciały koniecznie
porozmawiać z wolontariuszem, co sprawi, że poczuje
3
FGI z koordynatorami wolontariatu w firmie.
się on dotknięty nachalnością dziennikarzy.
Jak zneutralizować tę barierę?
Bariera ta nie wystąpi, jeśli działania wolontariackie
zostaną dobrze przygotowane. (Informacje
o pierwszych krokach z wolontariatem zamieszczono
w rozdziale VI: Rekomendacje dla początkujących).
W tym miejscu należy wspomnieć, że dobrze jest
przed akcją wprowadzić wolontariuszy w specyfikę
11
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
miejsca, w którym będą działali, szczególnie jeśli
_2. Bariery prawne
jest to np. dom dziecka, szpital, hospicjum.
Wolontariusze powinni wiedzieć, z czym mogą się
spotkać, jak sobie z tym radzić lub kogo poprosić
_ _Brak wolontariatu pracowniczego
w polskim prawie
o wsparcie. W czasie akcji wolontariackich i po nich
W polskim ustawodawstwie nie ma przepisów,
należy omawiać w gronie wolontariuszy wszystkie
które wprost mówiłyby o zjawisku wolontariatu
zaistniałe problemy. Ta rada może wydawać się
pracowniczego. Należy jednak działać na podstawie
banalna, ale organizatorzy wolontariatu podkreślają,
standardów obowiązujących w Kodeksie pracy.
że takie rozmowy mają właściwości oczyszczające.
Gdy pracodawca zatrudnia zatem poniżej
W pierwszej opisanej firmie po każdej akcji
20 pracowników, powinien zawrzeć w umowie o pracę
wolontariackiej organizowano dla wolontariuszy
ustalenia dotyczące wolontariatu pracowniczego.
15-minutowe spotkania, na których dyskutowano, jak
Firmy, które zatrudniają więcej niż 20 osób,
można było zapobiec przemocy i jakie odczucia mają
zasady wolontariatu pracowniczego mogą
wolontariusze. Podobnie można zrobić w drugiej
(ale nie muszą) określić w regulaminie pracy.
korporacji – zastanowić się, czy zaistniała sytuacja nie
W regulaminie tym ustalana jest organizacja
była przypadkiem spowodowana złym doborem
i porządek w procesie pracy oraz związane z tym
beneficjentów, niewłaściwą koordynacją lub
prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników.
niedostatecznym rozeznaniem w lokalnych realiach.
Podejmując decyzję o wprowadzeniu w firmie
Kontakty z mediami można zaś usprawnić, prowadząc
wolontariatu, pracodawca musi brać pod uwagę
przed wolontariatem krótkie szkolenie (np. ze
przepisy prawa pracy. Pracodawcy nie wolno
specjalistami public relations z firmy).
uzależniać awansów ani podwyżek
od zaangażowania pracownika w wolontariat.
Wolontariuszem może też być każdy pracownik
w firmie, niezależnie od tego, czy jest Polakiem,
czy cudzoziemcem.
Jak zneutralizować tę barierę?
O ile nie ma w Polsce regulacji dotyczących
wolontariatu pracowniczego, o tyle od 2003 r.
w polskim prawie są przepisy dotyczące współpracy
organizacji z wolontariuszami. Do podstawowych
obowiązków wobec wolontariuszy należy: „zawarcie
12
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
porozumienia o współpracy z wolontariuszem,
Jak zneutralizować tę barierę?
poinformowanie go o bezpiecznych i higienicznych
Przede wszystkim poprzez uświadamianie
warunkach wykonywania świadczeń oraz
zarządu o korzyściach płynących z wolontariatu.
zapewnienia tych warunków, ubezpieczenie
W rzeczywistości jednak, jeśli nie ma woli władz firmy
wolontariuszy w zakresie NNW, pokrywanie kosztów
do zaangażowania w wolontariat, wprowadzenie
delegacji i diet służbowych, wystawianie zaświadczeń
go wyłącznie za pomocą oddolnych inicjatyw
o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza,
może być bardzo trudne.
zapewnienie środków ochrony osobistej
w trakcie wykonywania świadczeń”4.
_ _Wymagająca koordynacja wolontariatu
Firmy, korzystając z tych ułatwień prawnych,
Wolontariat pracowniczy, jak podkreślają jego
powołują fundacje, które korzystają
organizatorzy, powinien być traktowany w firmie
z powyższego zapisu.
poważnie – a więc trzeba w niego angażować czas
pracowników, którzy zajmą się jego koordynacją
_2. Bariery instytucjonalne
na co dzień (to przede wszystkim praca organizacyjna).
Brak zainteresowania zarządu lub centrali firmy
Jak zneutralizować tę barierę?
Decyzja o wprowadzeniu wolontariatu, a potem
Do koordynacji działań wolontariatu pracowniczego
jego utrzymaniu musi mieć poparcie centrali
powinien zostać wybrany pracownik odpowiedzialny
– brak takiego wsparcia w zasadzie uniemożliwia
za tę dziedzinę. Wcześniej szukano go najczęściej
działania wolontariatu pracowniczego.
w działach PR, obecnie – w departamentach HR.
Czasem zdarza się, że zbytnia centralizacja działań
Idealną sytuacją jest powołanie do koordynacji działań
zarządu, władz firmy i niezwracanie uwagi na
wolontariackich osoby lub nawet całego zespołu
problemy lokalne sprawiają, że wolontariat
profesjonalistów mających doświadczenia
pracowniczy jako strategiczny obszar działań
związane z III sektorem.
firmy jest pomijany. Koordynatorzy wolontariatu
podkreślają jednak, że sam impuls
„Koordynatorem nie powinien być pracownik,
od centrali nie wystarczy, musi pojawić się
który nie zna rynku organizacji non profit, nie ma
najpierw (albo w trakcie) inicjatywa oddolna.
doświadczenia w pracach społecznych, odpowiedniej
wrażliwości, nastawienia na rozwój pracowników”5.
4
5
Zaczerpnięte z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm.
IDI z koordynatorami wolontariatu w firmie.
13
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
_ _Problem komunikacyjny
odrywany od codziennych obowiązków
Niejednokrotnie akcja promująca wolontariat
ciągłymi zapytaniami. Można też wdrożyć
pracowniczy w firmie spotyka się z dużym
specjalny system wspomagania wolontariatu
zainteresowaniem. Natychmiast pojawiają się
(ma go większość firm, które wzięły udział
jednak wątpliwości – dla wielu osób jest to temat
w badaniu), który będzie zawierał bazy danych
nowy i koordynatorzy wolontariatu są zasypywani
z opisami przedsięwzięć itd. Warto bardzo
mailami z pytaniami. Może to powodować pewną
szczegółowo opisać program przedsięwzięcia,
dezorganizację, szczególnie gdy wolontariatem
aby pojawiało się jak najmniej wątpliwości.
zajmuje się pracownik HR lub PR, który ma wiele
Dobrą praktyką jest także przeszkolenie
innych obowiązków.
menedżerów i kierowników, z którymi
pracownicy kontaktują się na co dzień.
„Gdy robiliśmy badanie, które miało określić,
Powinni oni mieć informacje o programie,
dlaczego ktoś chce zostać wolontariuszem, pierwszą
umieć odpowiedzieć na podstawowe pytania
wymienianą barierą było «nie wiedziałem»”6.
i wspierać swoich pracowników, podwładnych
w podejmowanych działaniach.
Jak zneutralizować tę barierę?
Przede wszystkim założyć osobną skrzynkę
Więcej sposobów angażowania pracowników
e-mailową poświęconą wolontariatowi, na którą
w wolontariat opisano w rozdziale 3:
wolontariusze mogą wysyłać pytania.
Dobre praktyki angażowania pracowników
Dzięki temu koordynator nie będzie
w wolontariat.
6
FGI z koordynatorami wolontariatu w firmie.
14
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
Korzyści z uczestnictwa
5 w wolontariacie pracowniczym
W poniższym zestawieniu umieściliśmy płynące z akcji wolontariackich korzyści (dla pracowników i firmy),
które ujawniły się w naszym badaniu. Wszystkie zalety pojawiły się w wypowiedziach badanych lub zostały
zaobserwowane podczas badania etnograficznego. Wnioski z niektórych z nich pogłębiono cytatami
z literatury dotyczącej wolontariatu pracowniczego oraz z materiałów firm, które brały udział w badaniu.
_1. Korzyści dla pracowników
_ _Satysfakcja i duma
„Jestem strażakiem ochotnikiem, bardzo interesuję się
To pierwsza i najczęściej wymieniana wśród badanych
technikami pierwszej pomocy. Z przyjemnością uczę
wolontariuszy osobista korzyść z zaangażowania
zatem, w ramach wolontariatu pracowniczego,
w wolontariat. Wolontariusze podkreślają, że daje
sposobów pierwszej pomocy. To, że mogę podzielić się
im on dużą radość. W relacjach z akcji wolontariackich
swoją wiedzą z innymi, daje mi dużo satysfakcji”1.
przebija się przede wszystkim doświadczenie silnych
emocji, zaangażowania, spełnienia. Działalność
_ _Rozbijanie rutyny
dobroczynna może też wzmacniać poczucie dumy
Jedna z ważniejszych (w opinii wolontariuszy
– szczególnie gdy wolontariusze np. zostaną
i koordynatorów wolontariatu pracowniczego)
wyróżnieni jakimś odznaczeniem przez firmę.
korzyści z wolontariatu pracowniczego wiąże się
Drugi element, prócz motywującego poczucia,
z wyrwaniem z rutyny firmowej „bieżączki”,
że zrobiło się coś dobrego, to możliwość
co bardzo pozytywnie wpływa na samopoczucie,
zaprezentowania i wykorzystania własnych
zadowolenie pracowników, a jednocześnie
umiejętności, realizacji pasji.
daje dużo energii do dalszej pracy.
1
FGI (Focus group interview) z koordynatorami wolontariatu w firmie.
15
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
_ _ R ozwój pracowników
do samodzielnego podejmowania inicjatywy
Nabywanie nowych umiejętności
– podczas badania etnograficznego okazało się,
że wolontariusze dobrowolnie remontujący szpitalne
A. Umiejętności miękkie
pomieszczenia dla dzieci niejako nadprogramowo
Wolontariusze podczas akcji wolontariackich
(za zgodą szpitala) odmalowali jeszcze jedno
nabywają przede wszystkim umiejętności miękkich,
pomieszczenie, mimo że nie było to przewidziane
a w szczególności kompetencji interpersonalnych.
w planach projektu i w kosztorysie.
W pierwszej kolejności uczą się empatii i wrażliwości.
Zdobywają także kompetencje sztuki perswazji,
B. U
miejętności organizacyjne
rozmowy, asertywności. Niejednokrotnie negocjują
Wolontariat pracowniczy wymaga od pracowników
bowiem warunki współpracy z organizacjami
nierzadko umiejętności organizowania różnych
i różnymi beneficjentami. Wolontariat uczy
działań. W dużych firmach, aby otrzymać dotację
również elastyczności i kreatywnego myślenia,
na aktywność wolontariacką, należy starannie ją
dostosowywania się do zmiennych warunków.
zaprojektować, a następnie przeprowadzić.
W jednej z firm podczas organizacji przedstawienia
Jest to zatem zadanie, które wymaga od lidera
z udziałem dzieci z ośrodka specjalnego okazało się,
projektu umiejętności koordynacyjnych związanych
że nie potrafią one deklamować swoich ról.
z prowadzeniem np. projektów eventowych.
Akcji nie można było przerwać ze względu na
Osoby, które na co dzień nie zarządzają projektami,
oczekiwania pracowników i beneficjentów. Któryś
są zatem motywowane do podnoszenia swoich
z pracowników wpadł więc na pomysł, by całe
kwalifikacji – oczywiście nie muszą być od początku
wystąpienie nagrać i puścić z playbacku – aktorzy
liderem projektu, ale mogą zaangażować się
będą wykonywać jedynie pantomimę.
np. w kupienie i dostarczenie materiałów do akcji
Łącznie z podkładem muzycznym efekt był
wolontariackich (np. farb, materiałów budowlanych),
bardzo satysfakcjonujący.
komunikację z beneficjentami itp.
Wolontariat uczy też zdolności przywódczych.
Badani wolontariusze przyznają, że ich znajomi
C. Umiejętności dydaktyczne
zajmujący się na co dzień pracą bardzo techniczną
Wolontariat kompetencyjny to specyficzna forma
(np. księgowością) nagle w trakcie akcji
wolontariatu opierająca się na przekazywaniu
wolontariackich wykazywali się zdolnościami
swojej wiedzy. Mogą to być np. wykłady
przywódczymi – rozdzielali zadania, starali się
w szkole prowadzone przez dział finansowy
motywować innych do bardziej wytrwałej pracy.
lub prawny firmy. Ta forma wolontariatu uczy
Wolontariat może też stymulować
pracowników dydaktyki – wolontariusz musi rozpisać
16
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
plan zajęć, a potem sprawnie przekazać swoją wiedzę
(przy okazji ćwicząc umiejętności prezentacyjne).
_ _ P oprawa komunikacji wewnątrz firmy,
ułatwiająca pracę
W tej formie wolontariatu dochodzi również
Integracja podczas akcji wolontariackich sprzyja
do przełamania nieśmiałości, pokonania tremy
codziennym kontaktom pracowników – również
przed wystąpieniami publicznymi.
pomiędzy działami w firmie. Badani podkreślają,
że mają opory przed kontaktami z osobami
[O wolontariacie edukacyjnym w szkole]
z innych działów firmy, co często pogarsza
„Pierwsze zajęcia były dla mnie bardzo stresujące.
jakość ich pracy.
Przyzwyczajony do prowadzenia szkoleń
dla dorosłych nagle zdałem sobie sprawę,
„To są takie fajne momenty, których się nie zapomina,
że moimi słuchaczami będą dzieci. […]
nie zapomina się też miłych ludzi z firmy. Po akcji
Na szczęście moje obawy okazały się nieuzasadnione.
wolontariackiej łatwiej podnieść słuchawkę i zadzwonić
Dzieciaki były super, zadawały dużo pytań;
do osoby z innego działu, aby załatwić jakąś sprawę.
forma zajęć bardzo im się spodobała”2.
Znika obawa przed takim kontaktem”3.
D. Umiejętności twarde
__N
abywanie wiedzy o problemach społecznych
i dystans do codzienności
Rodzaj nabytych umiejętności twardych zależny jest
Akcje wolontariackie otwierają oczy na problemy
oczywiście od charakteru aktywności wolontariackiej.
społeczne. W badaniu jedna z wolontariuszek
Wolontariusze często uczą się (jeśli wcześniej nie mieli
stwierdziła, że nigdy nie zdawała sobie sprawy
takich doświadczeń) prostych prac remontowych
z problemów, jakie pojawiają się w domach dziecka
czy montażowych. Często nabywają też podstawową
– np. że prawie co roku muszą one kupować dzieciom
wiedzę z zakresu zarządzania finansami – przede
nowe podręczniki szkolne ze względu na zmiany
wszystkim przy przygotowywaniu planu projektu
w programach nauczania. Takie skonfrontowanie się
(kosztorys), jak również np. przy zakupie materiałów
z realnymi kłopotami skutkuje nabraniem dystansu
na akcje czy rozliczaniu faktur. Liderzy projektu
do własnej pracy, niejednokrotnie zupełnie
w badaniu wskazywali także na twarde umiejętności,
przewartościowuje priorytety pracowników.
które zdobyli w trakcie akcji na terenach
popowodziowych – użytkowanie pomp, obeznanie
„Wolontariusze mówią: ja naprawdę zobaczyłem,
z pracami rozbiórkowymi, wymiana wody
jak jest gdzieś indziej. Inny świat, inne problemy,
w chłodnicach itp.
przy których moje wydają się błahostką”4.
2
3, 4
Wypowiedź mailowa wolontariusza (zaczerpnięta z materiałów Fundacji Orange).
FGI z koordynatorami wolontariatu w firmie.
17
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
_2. Korzyści dla firmy
_ _ Odpoczynek
Wolontariat prowadzony poza czasem pracy jest też
dla pracowników sposobem na relaks i odreagowanie
stresu. Osoby, które brały udział w badaniu
_ _ B udowanie współpracy z lokalnymi
społecznościami
etnograficznym – malowaniu ośrodka
Jedna z głównych korzyści dla firmy to wzmacnianie
rehabilitacyjnego – traktowały to w dużym stopniu
relacji ze społecznościami lokalnymi – organizacjami
jako odpoczynek, odskocznię od codzienności,
non profit, instytucjami publicznymi, potrzebującymi.
a jednocześnie połączenie pracy i pożytecznej
Firmy z placówkami w całym kraju starają się
zabawy ze współpracownikami. Podczas akcji śmiały
wyszukiwać pracowników, którzy w swojej
się, rozmawiały o różnych błahych sprawach.
miejscowości, regionie angażują się
w działalność społeczną.
_ _ Integracja z rodziną i wspomaganie
„Okazało się, że są osoby, które starały się pomagać
wychowania
Być może to zaskakujące, ale taka korzyść również
innym w swoim otoczeniu, w swoim wolnym czasie,
pojawia się w wypowiedziach badanych.
nie dla poklasku, ale dla siebie samego. Była pracownica
W akcjach wolontariackich biorą udział pracownicy
w Wałbrzychu, był dyrektor w Krakowie, była dyrektor
wraz z całymi rodzinami, ale również znajomymi
z Lublina. Dostrzeżenie tych dobrych inicjatyw
– najczęściej nie ma żadnych ograniczeń odnośnie
poskutkowało pomysłem, aby wesprzeć
do zapraszania do akcji osób spoza firmy.
tych ludzi finansowo”5.
Rodziny traktują więc akcję wolontariacką jako
alternatywę dla np. pójścia na piknik, festyn
Niektóre firmy prowadzą na poziomie lokalnym
czy inną zorganizowaną imprezę. Jednocześnie
konsultacje społeczne z interesariuszami, sondując
wolontariusze podkreślają, że dzięki akcjom
ich potrzeby, które mógłby zaspokoić wolontariat
wolontariackim ich dzieci dowiadują się wiele
pracowniczy. Jedna z firm piwowarskich zainicjowała
o problemach ludzi w potrzebie, co wspomaga
cykl spotkań z przedstawicielami okolicy każdego
proces ich socjalizacji.
ze swoich browarów oraz centrali w Warszawie.
Dzięki temu wiedziała, jakie powinna podjąć
zobowiązania wobec swoich interesariuszy,
5
a także w jakim czasie mogłaby je zrealizować.
IDI z koordynatorami wolontariatu.
18
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
Firmy bez szerokiej sieci placówek szukają lokalnej
Badani PR-owcy zajmujący się wolontariatem
społeczności wokół centrali. Firma, której budynek
podkreślają jednak, że jakakolwiek zewnętrzna
mieści się w jednej z dzielnic Warszawy, na Ochocie,
promocja działań wolontariackich powinna
zdecydowała się na współpracę z domem seniora
przebiegać w sposób subtelny i nienachalny
właśnie tam. To znacznie usprawniło logistykę projektu.
– np. w postaci klasycznych notek prasowych.
Koordynatorzy wolontariatu, którzy wzięli udział
Z jednej strony oczywiście naturalna jest chęć
w badaniu, podkreślają, że w obecnych warunkach
promocji pożytecznego zjawiska, z drugiej
ich firma nie może już istnieć jako twór wyizolowany,
– należy do takich działań marketingowych
działający w próżni. Musi nawiązywać kontakty
podchodzić z dużą dozą wrażliwości,
z członkami określonej zbiorowości, w której
uwzględniającą fakt, że wolontariusze
funkcjonuje – organizacjami non profit, mieszkańcami
działają z założenia bezinteresownie.
terenów, na których znajduje się siedziba firmy,
Stąd częsty, towarzyszący PR-owcom dylemat
pobliskimi instytucjami, władzami samorządowymi.
dotyczący nagłaśniania tego, co robią
Brak tej kooperacji może decydować
wolontariusze.
o biznesowym niepowodzeniu firmy.
_ _ Budowanie kapitału
__W
izerunek firmy wśród interesariuszy,
społecznego w firmie
Kapitał społeczny to termin mieszczący się
partnerów, klientów
Opisana powyżej współpraca wpływa pozytywnie
na pograniczu ekonomii i socjologii.
na wizerunek firmy, która zyskuje na reputacji
Istnieją różne jego definicje, ale zasadniczo
i zostaje odebrana jako przedsiębiorstwo
pojęcie to jest rozumiane jako fakt wymiernej
odpowiedzialne społecznie. Oto wypowiedź
wartości wzajemnych relacji społecznych
jednego z prezesów firmy stale prowadzącej
i zaufania jednostek, dzięki któremu mogą
działania wolontariackie:
one osiągnąć więcej korzyści – z ekonomicznego
i społecznego punktu widzenia. Wolontariat
„[…] w tym momencie wolontariat staje się również
pracowniczy to idealny przykład budowania kapitału
elementem strategii PR-owej banku. Wpływa na
społecznego w firmie. Według definicji socjologa
umocnienie pozytywnego wizerunku firmy […]
Roberta Putmana budowanie kapitału społecznego
Jeżeli możemy połączyć działania społeczne
to rozwój: zaufania, norm, powiązań, który może
z marketingowymi i PR-owymi celami firmy,
prowadzić do zwiększenia sprawności
to tym lepiej”6.
społeczeństwa7.
6
7
Wolontariat pracowniczy – Nowa jakość zarządzania zasobami ludzkimi. Program „Wolontariat biznesu” w latach: 2002–2007, Centrum Wolontariatu, Warszawa 2008, s. 28.
Robert Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Fundacja im. Stefana Batorego, 1995.
19
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
A. Zaufanie
i wyłącznie partykularnym interesem,
Wolontariat pracowniczy zwiększa zaufanie
ale właśnie chęcią pomocy współpracownikowi.
między pracownikami. W akcjach wolontariackich
(np. w sytuacjach kryzysowych, takich jak radzenie
C. Powiązania
sobie ze skutkami kataklizmów) kluczowa jest
Tworzenie sieci powiązań, czyli integracja, to jeden
umiejętność polegania na współpracowniku.
z głównych profitów wolontariatu pracowniczego.
Możemy rozbić go na kilka obszarów:
„Moim zdaniem pracownicy z mojego zespołu zbudowali
a) Budowanie integracji w zespole
podczas remontu szpitala wzajemne zaufanie, które
Wolontariat pracowniczy jest skutecznym działaniem,
przekłada się na lepszą
budującym współpracę w zespołach.
ich współpracę w codziennej pracy”8.
Przede wszystkim umożliwia lepsze poznanie się
– w badaniu etnograficznym dostrzeżono, iż
Jednocześnie udział w akcjach wolontariackich
członkowie zespołu malującego sale w ośrodku
jest szczególnego rodzaju sprawdzianem rzetelności
rehabilitacyjnym wymieniali się informacjami, takimi
i odpowiedzialności. Liderzy wolontariatu przyznają, że
jak daty urodzin, rodzaj słuchanej muzyki (przy okazji
nierzadko po nawet małych obowiązkach, które zlecają
włączonego radia), hobby (przy okazji rozmowy
wolontariuszom (takich jak zakup np. farb), można
o rodzajach aktywności, które proponuje
poznać, czy dana osoba zasługuje na zaufanie, czy jest
pracownikom firma – w tym przypadku
to jedynie słomiany zapał i chęć zabłyśnięcia. Ten test
był to wyjazd z nordic walking).
odpowiedzialności może być także wskazówką, jak
daną osobę traktować później w firmie.
„Po wolontariacie pracowniczym kontakty w zespole
moich pracowników naprawdę stały się mniej oficjalne”9.
B. Normy
Działający zespołowo w wolontariacie pracowniczym
Jednocześnie podczas akcji nastąpił szybki podział ról:
podkreślają, że umacnia on w nich wspólny system
z góry określono, że prace wykończeniowe
wartości, opierający się na gotowości do
przeprowadzą dwie utalentowane plastycznie
altruistycznego działania – postawie prospołecznej.
koleżanki (jedna z nich ukończyła liceum plastyczne).
Jednocześnie zaznaczają, że takie podejście wpływa
Praca wolontariuszy została więc zorganizowana
na jakość ich pracy, gdyż skłania do bezinteresownej
wokół wykorzystania talentów uczestników działania
współpracy w firmie, niepodyktowanej tylko
– dokładnie tak jak powinno się to dziać
8, 9
w środowisku pracy.
IDI z menedżerami, których zespoły zaangażowały się w wolontariat.
20
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
Menedżerowie zarządzający zespołami biorącymi
„Projekt wolontariacki pozwala poznać się w większym
udział w akcjach wolontariackich podkreślają też,
stopniu niż tylko zamienienie dwóch słów, gdy
że działanie na rzecz wspólnego, namacalnego celu,
pracownicy biorą kawę z kuchni”11.
a następnie obserwacja efektów bardzo jednoczy
pracowników. Czym więc różni się wolontariat od
c) Integracja między pracownikami
zwykłego wyjazdu integracyjnego, którego celem jest
z różnych szczebli zarządzania
zbudowanie jedności zespołu (wspólne zadania
Kolejną korzyścią płynącą z budowy kapitału
budowania wieży z klocków itd.)? Przede wszystkim
społecznego jest integracja wertykalna – pomiędzy
zdaniem menedżerów, których zespoły brały udział
pracownikami na różnych szczeblach organizacji.
w wolontariacie, prace dobroczynne uruchamiają
Wolontariat sprzyja tworzeniu przyjaznej hierarchii
silne pozytywne emocje. Są zatem potem
w firmie, niwelującej sztywne podziały.
rozpamiętywane, stwarzają okazję do rozmów
ze współpracownikami (trudno wyobrazić sobie
„Zazwyczaj, gdy widzimy dyrektora, ściska nam się gardło.
długotrwałe wspominanie wyścigu quadami).
A tu nagle widzimy faceta w spadających spodniach,
Jednocześnie akcje wolontariackie nie wiążą się
obszarpanego, z łopatą. I to jest fajne, taki dyrektor
z rywalizacją, która zazwyczaj jest nieodłącznym
zyskuje w oczach”12.
elementem wyjazdów integracyjnych. Zamiast
konkurencji pojawia się więc współpraca.
„Jako menedżer kierujący zespołem mogę powiedzieć, że
wolontariat pracowniczy «spłaszczył» relacje w naszym
„Pracownicy mają dość rywalizacji na co dzień.
zespole. A to, moim zdaniem, uprościło współpracę”13.
Wyjazd integracyjny powinien dawać im
możliwość odpoczynku od wyścigu szczurów”10.
d) Tworzenie networkingu pomiędzy
pracownikami różnych firm
b) Integracja między pracownikami z różnych
Podstawę zespołów wolontariackich zazwyczaj
działów lub departamentów w firmie
stanowią znajomi, koledzy z firmy. W miarę rozwoju
Dzięki wolontariatowi możliwe jest bliższe
projektów do akcji mogą się jednak włączać
poznawanie się pracowników z różnych działów.
pracownicy innych przedsiębiorstw. Tworzą się więc
Zazwyczaj są to osoby, które bez działalności
nieformalne sieci, skupiające wolontariuszy z różnych
wolontariackiej nigdy by się nie poznały. Dzięki
branż i sektorów. Tacy pracownicy pomagają sobie
e-mailingowi i wolontariackim skrzynkom mailowym
w różnych sytuacjach, korzystając z własnych
dowiadują się, że obok, tuż za ścianą, pracują inni
kompetencji zawodowych i możliwości,
wolontariusze.
które stwarza im organizacja.
10,11,13 IDI z koordynatorami wolontariatu w firmie.
12 FGI z koordynatorami wolontariatu w firmie.
21
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
_ _ Budowanie motywacji i zaangażowania
__W
olontariat jako
kuźnia liderów
pracowników
Wolontariat to często dodatkowy czynnik budujący
Wolontariat może rozwijać również kompetencje
motywację do pracy. Może się zdarzać, że motywacja
przywódcze pracowników. Liderzy wolontariatu
finansowa powoli przestaje wystarczać – to problem
to osoby zdecydowane, przebojowe, bardzo sprawne
znany większości pracowników działów HR.
organizacyjnie. Niejednokrotnie potrafią szybko radzić
Uaktywnienie programu wolontariackiego
sobie w sytuacjach kryzysowych, mają też duży dar
tę motywację może stymulować.
przekonywania ludzi, konieczny w rozmowach
z organizacjami non profit i beneficjentami, a przede
„Niejednokrotnie nowi pracownicy wykazują wysokie
wszystkim – z pracownikami, których czasem trzeba
zaangażowanie. Potem ich zapał powoli opada,
zachęcać do działań wolontariackich. Koordynatorzy
a pojawia się postawa roszczeniowa.
działań dobroczynnych mają poczucie
Wolontariat może to zmienić”14.
odpowiedzialności (często wzmacniane podczas
akcji wolontariackich dużymi oczekiwaniami
HR-owcy przyznają, że nowe pokolenie, wchodzące
beneficjentów), muszą być sumienni i umieć
na rynek pracy, nierzadko ma bardzo duże
dotrzymywać danego słowa. Lider wolontariatu może
oczekiwania w stosunku do firmy. Spodziewa się
powoli stawać się również liderem w firmie, o ile jego
nie tylko wysokiego wynagrodzenia, ale również
potencjał zostanie w organizacji dostrzeżony.
dodatkowych świadczeń pozapłacowych, a przede
wszystkim nie zamierza poświęcać prywatnego
czasu na rzecz pracodawcy. Satysfakcję przynoszą
_ _ Wolontariat jako narzędzie
employer branding
inne czynniki niż tylko pensja czy możliwość awansu
albo kariery. Odpowiedzią na te wymagania
a) Lojalność wolontariuszy pracowników
może być właśnie program wolontariacki, który
Z wypowiedzi badanych wynika, że wolontariat
da możliwość samorealizacji, budowania poczucia
buduje lojalność wobec pracodawcy – przede
własnej wartości w sposób inny niż tradycyjne
wszystkim dlatego że jest sposobem na zapewnienie
metody motywacyjne.
buforu bezpieczeństwa (wsparcie finansowe,
organizacyjne, merytoryczne) dla działań
prospołecznych dających pracownikom poczucie
14
FGI z koordynatorami wolontariatu w firmie.
22
samorealizacji. Za to wsparcie są oni po prostu
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
organizacji wdzięczni. Zdaniem koordynatorów
uwagę na to, czy jest ona odpowiedzialna społecznie,
wolontariatu pracowniczego aktywność dobroczynna
pytają również o programy wolontariackie.
może być czynnikiem rozstrzygającym przy decyzjach
Jeśli wcześniej brali udział w takich działaniach
o pozostaniu w strukturach firmy lub jej opuszczeniu,
(np. na studiach albo u poprzedniego pracodawcy),
gdy pracownik otrzyma inną ofertę pracy.
w naturalny sposób chcą je kontynuować.
Dodatkowym bodźcem może być fakt, że
Przytoczmy wypowiedź Dariusza Pietrowskiego,
wolontariusze nawiązują za pomocą firmy kontakty
prezesa Centrum Wolontariatu:
z różnymi organizacjami, z którymi współpracują stale,
przez wiele miesięcy. Opuszczenie firmy mogłoby
„Moje doświadczenia pokazują, że dla młodych
równać się z zerwaniem kontaktu z organizacją,
wykształconych ludzi, wybitnych absolwentów
a tego wolontariusze, traktując swoją działalność
wyższych szkół większą wartość stanowi
społeczną bardzo poważnie, zazwyczaj chcą uniknąć.
społeczne zaangażowanie pracodawcy
niż laptop i telefon komórkowy,
b) Budowanie wizerunku firmy
które już nie są rarytasem”14.
dla przyszłych pracowników
Z relacji pracowników HR koordynujących
Firma mająca programy wolontariatu
działania wolontariackie wynika, że pracownicy
pracowniczego jest zatem dla nowego
przystępujący do rekrutacji do firmy zwracają
pracownika atrakcyjniejszym pracodawcą.
14
Dariusz Pietrowski, Pomaganie wzmacnia. Ale nie za darmo, THINKTANK nr 9, 2011, s. 63.
23
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
6 Rekomendacje dla początkujących
Podczas badania zarówno wolontariuszy, jak i koordynatorów wolontariatu pytano
o doświadczenia związane z wprowadzaniem wolontariatu do firmy. Korzystając z wypowiedzi
badanych, autorzy raportu wyodrębnili 10 rekomendacji dla firm, które chcą
wprowadzić wolontariat pracowniczy do swoich struktur.
_1. Znajdź dobry moment
bowiem różne oczekiwania – pracowników,
Wolontariat pracowniczy to przedsięwzięcie,
współpracujących z firmą partnerów oraz przede
w które trzeba zaangażować czas (koordynatora
wszystkim potencjalnych beneficjentów.
i pracowników) i oczywiście środki finansowe.
Połowiczne działania, niedokończone lub źle
O ile przy dobrym pomyśle wcale nie muszą
przeprowadzone projekty wolontariackie mogą
to być gigantyczne kwoty, z pewnością
przynieść firmie więcej szkód niż korzyści
wprowadzaniu wolontariatu pracowniczego
– stworzyć wrażenie, że nie dotrzymuje ona słowa
w życie nie sprzyjają kryzysy i kłopoty finansowe
lub lekceważy współpracowników, a działalność
firmy. Nie należy również inwestować w wolontariat
wolontariacką przeprowadza jedynie z powodu
pracowniczy w trakcie restrukturyzacji firmy
doraźnych wizerunkowych potrzeb.
czy w czasie dużych zmian personalnych
Jednocześnie przed zainicjowaniem w firmie
– wolontariat opiera się na ludziach i poważna
akcji charytatywnych warto o ich potrzebę
rotacja pracowników zaburza cały proces jego
zapytać samych pracowników.
aktywizacji. Najlepiej wybrać moment stabilnego
Przedsiębiorstwa przeprowadzają
wzrostu organizacji, w którym może ona pozwolić
m.in. badania ankietowe precyzujące,
sobie na dodatkową działalność. Wolontariat
jakie działania wolontariackie byłyby
pracowniczy trzeba potraktować poważnie.
dla pracowników najciekawsze i czy w ogóle
Razem z planowaniem takiej aktywności rodzą się
w obecnej sytuacji zaangażowaliby się w nie.
24
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
_2. Przekonaj decydentów
w firmie
obsługi konta bankowego, a inżynierowie z firmy
dostarczającej nowoczesne rozwiązania
Kluczowe we wprowadzaniu wolontariatu
informatyczne mogą założyć szybki internet
do firmy jest przekonanie osób na stanowiskach
w pobliskiej szkole. Trzeba jednak pamiętać, że
zarządzających – i to na wszystkich szczeblach
pracownicy niejednokrotnie nie chcą angażować się
kierowniczych. To ich inspiracja i przykład
w akcje wolontariackie dublujące ich obowiązki
w największym stopniu oddziałują na motywację
firmowe, od których wolontariusze chcą po prostu
pracowników do aktywności wolontariackiej.
odpocząć. Z tego wynika wysoka popularność akcji
Jeśli program wolontariacki nie ma wsparcia prezesa,
polegających na pracach fizycznych i remontowych,
raczej się nie powiedzie. To prezes powinien
które są odskocznią od codzienności.
zdecydować, jak mógłby pokonywać główne bariery
W firmach mających własną tożsamość korporacyjną
wejścia, czyli np. przyznać jeden dzień wolny dla
strategie wolontariatu pracowniczego sięgają jednak
pracowników na działania dobroczynne. Trzeba też
głębiej – wpisują się w filozofię działalności firmy,
znaleźć pracownika (lub nawet cały zespół), który
odnosząc się do jej wartości. Przykładowo wartości
będzie odpowiedzialny za organizację
firmy Nutiricia, układające się w skrót HOPE
i koordynowanie wolontariatu. Jak mówić
– humanism (humanizm), openess (otwartość),
o wolontariacie, rozmawiając z decydentami?
proximity (bliskość), enthusiasm (entuzjazm)
Przede wszystkim językiem korzyści. Argumentem
– stały się podstawą do stworzenia całego programu
mogą być prowadzone z sukcesem programy
„wolontariuszy HOPE” (w zamyśle niosących nadzieję),
wolontariatu pracowniczego innych firm (ich
którzy poprzez różnego rodzaju akcje wspomagają
przykłady znajdziemy m.in. na stronie
lokalne społeczności.
wolontariatpracowniczy.pl) i płynące z nich benefity
dla firmy (zostały opisane szerzej w rozdziale 5:
Korzyści z uczestnictwa w wolontariacie
pracowniczym).
_4. Znajdź partnerów
i beneficjentów
Firmy rzadko przeprowadzają wolontariat
pracowniczy samodzielnie – zazwyczaj działają
_3. W
pisz wolontariat
w porozumieniu z organizacją zewnętrzną, która
w misję firmy
zajmuje się koordynacją działań wolontariackich
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wolontariat
i wsparciem merytorycznym (taką jak Centrum
pracowniczy wpisywał się w cele firmy. Na najbardziej
Wolontariatu), lub tworzą przeznaczone specjalnie
podstawowym poziomie może to oznaczać zgodność
do tego fundacje (takie jak m.in. Fundacja
tematyczną wykonywanej aktywności z działalnością
Kronenberga przy Citi Handlowy czy Fundacja
firmy, np. pracownicy banku mogą uczyć seniorów
Orange). Mogą też współpracować z obiema
25
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
instytucjami jednocześnie. Można oczywiście
skuteczna – pracownicy są na nią uodpornieni,
samodzielnie nawiązać współpracę z lokalnymi
czasem mają zablokowane skrzynki i wiele maili
partnerami – organizacjami i stowarzyszeniami,
do nich nie dociera. Więcej informacji o akcjach
takimi jak instytucje działające na rzecz
promocyjnych wolontariatu umieszczono w rozdziale
niepełnosprawnych, placówki oświatowe, medyczne,
III niniejszego opracowania: Dobre praktyki
domy dziecka, kluby seniora, ośrodki dla
angażowania pracowników w wolontariat.
bezdomnych, ośrodki terapii uzależnień i inne.
Na początek wystarczy research w internecie i próba
wyselekcjonowania organizacji odpowiadających
_6. Znajdź ambasadorów
wolontariatu
misji firmy i potrzebom pracowników. Przy tej okazji
Bardzo ważnym elementem jest pozyskanie
warto zastanowić się nad lokalizacją siedziby partnera
tzw. ambasadorów wolontariatu wśród
i jej dostosowaniem do planowanych akcji
pracowników firmy, czyli takich osób,
– nawiązywanie współpracy z instytucją z drugiego
które zaangażują się w wolontariat i będą go
końca Polski to dobry pomysł na wolontariacki
rozpowszechniać pocztą pantoflową.
wyjazd integracyjny, ale nie na stałą współpracę.
Krótki wywiad wśród pracowników może pokazać,
Wybrani partnerzy pomogą w dotarciu
że wielu z nich już włącza się w różne działania
do beneficjentów i skutecznej komunikacji z nimi
wolontariackie poza czasem pracy
w trakcie akcji dobroczynnych i po nich.
– nic o tym jednak nie mówią i nie wiedzą,
Można również zwrócić się do innych firm z pytaniem,
że firma może im pomóc w realizowaniu
czy nie chciałyby włączyć się w zaplanowane akcje
takich projektów.
– mogą to być klienci albo inne przedsiębiorstwa,
Koordynatorzy podkreślają, że gdy zaczyna się
które mają już swoje programy wolontariatu.
akcję promocyjną wolontariatu w firmie, nagle
okazuje się, że są w niej działające charytatywnie
_5. P
rzeprowadź akcję
osoby, których nikt nie podejrzewałby o tego typu
promocyjną w firmie
aktywność. Co ciekawe, praktyka pokazuje,
Promowanie wolontariatu w firmie może być
że często to właśnie ci pracownicy są spiritus
przeprowadzone za pomocą zwykłego maila,
movens wprowadzania wolontariatu do firmy
newslettera, jak również narzędzi takich jak intranet
– to ich głosy powodują, że pracownicy działów PR
czy specjalny portal dla wolontariuszy. Praktyka
i HR zaczynają się zastanawiać nad uruchomieniem
pokazuje jednak, że komunikacja via internet,
programu wolontariackiego, i oni są zazwyczaj
szczególnie w większych firmach, często nie jest
pierwszym ogniwem procesu.
26
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
_7. Okres „inkubacji”:
beneficjentem, jakie są widoczne efekty, a także
zacznij od działań na małą skalę
oczywiście rozliczyć się z funduszy, które
Jak pokazuje doświadczenie firm, wolontariat
zainwestowano w wolontariat. W firmach
pracowniczy dobrze zacząć od zaplanowanego
z zaawansowanymi programami wolontariatu
na jeden dzień wolontariatu akcyjnego.
pracowniczego takie raporty są często obowiązkowe:
Jego efekty będzie potem można zaprezentować
pracownicy otrzymują na akcje wolontariackie granty,
(np. na zdjęciach) przy okazji promocji kolejnych
z których muszą się rozliczyć. Cykliczne (np. roczne)
projektów. Do niewielkich działań z widocznymi
raporty mogą być również cenne dla zarządu firm,
rezultatami (np. remont przedszkola czy wystawienie
które przecież inwestują w działalność wolontariacką
sztuki razem z klubem seniora) będzie też łatwiej
pieniądze i chciałyby dowiedzieć się więcej
przekonać niezdecydowanych pracowników, którzy
o przebiegu i efektach tych działań.
jeszcze się ze zjawiskiem wolontariatu nie spotkali.
Należy także uważać z doborem beneficjentów
_9. Pokaż efekty pracownikom
– pracownicy nieoswojeni np. z widokiem ciężko
Jak zgodnie powtarzają sami wolontariusze
chorych pacjentów hospicjum mogą wynieść po
i koordynatorzy, najlepszą motywacją dla nowicjuszy
takiej akcji traumatyczne przeżycia i zniechęcić się
jest zaprezentowanie im efektów działań
do dalszej działalności. Jeśli decydujemy się na taki
dotychczasowych akcji wolontariackich. Najlepiej
rodzaj pomocy społecznej, warto zapewnić
zrobić to podczas eventów, spotkań firmowych
wcześniejsze szkolenie przy pomocy terapeutów,
– chociażby przy okazji popularnych rocznych
psychologów. Pomoże nam do nich dotrzeć fundacja,
podsumowań czy imprez integracyjnych. Nie musi to
partner, z którymi współpracujemy. W pierwszej
być wyłącznie prezentacja zdjęć – na taką okazję
kolejności najlepiej jednak wybrać wolontariat
można wręcz zaplanować finał akcji. Jedna z firm
bezpieczny – zarówno dla pracowników,
zorganizowała np. przedstawienie wraz z dziećmi
jak i beneficjentów.
z domu dziecka. Pracownicy rozpisali role, scenariusz
i przygotowali dekoracje, a główny spektakl
_8. Udokumentuj działania
(zaprzyjaźniona fundacja udostępniła salę teatralną)
Podstawą udokumentowania akcji wolontariackiej są
został połączony z firmową wigilią. W trakcie takich
oczywiście zdjęcia. Firmy kręcą też krótkie filmy
spotkań warto też zadbać o wyróżnienie i docenienie
dokumentujące działalność dobroczynną,
wolontariuszy (a przynajmniej liderów). Prosty
które są zamieszczane potem w intranecie lub
dyplom, wydrukowany na eleganckim papierze,
rozpowszechniane drogą mailową. Warto również
z podpisem prezesa, wydaje się symboliczną nagrodą,
sporządzić krótki raport z działań – zapisać, ile osób
ale – jak przyznają sami wolontariusze
brało udział w akcji, kiedy ona się odbyła, kto był
– daje wiele satysfakcji.
27
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
_10. Z
adbaj o kontynuację
Jak zgodnie przyznają firmy z doświadczeniem
wolontariackim, trudny jest pierwszy krok. Po
przeprowadzeniu pierwszych akcji i wyłonieniu
ambasadorów wolontariatu sprawy często nabierają
własnego biegu i pracownicy sami zaczynają zgłaszać
się ze swoimi inicjatywami. Takie zaangażowanie
może przełożyć się na stworzenie systemu
grantowego i akcji konkursowej, powołanie specjalnej
komisji oceniającej wnioski wolontariackie,
stworzenie osobnego stanowiska dla pracownika
zajmującego się wyłącznie działalnością
wolontariacką (czy szerzej – CSR-ową), zawiązanie
współpracy z organizacją wspomagającą wolontariat
w firmie (taką jak Centrum Wolontariatu) lub wręcz
założenie własnej, firmowej fundacji koordynującej
całość działań wolontariackich.
„Nie sztuką jest przekonać prezesa zarządu
do wyłożenia niewielkiej sumy na jednorazowy
wyjazd wolontariacki. Wyzwaniem jest takie
zaprezentowanie jego korzyści, aby zrozumiał on,
iż wolontariat pracowniczy powinien wpisać się
na stałe w działalność przedsiębiorstwa”1.
1
28
FGI z koordynatorami wolontariatu w firmie.
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
wolontariat w firmie: mechanizm działania
firmy
partnerskie
pracodawca
koordynator
wolontariusze
odbiorcy pomocy
partnerzy
społeczni
Opracowanie własne na podstawie materiałów Fundacji Kronenbaerga przy City Handlaowy
29
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
7 Metodologia badania
_1. C
el badania
Celem badania było zidentyfikowanie najlepszych
(jednodniowa obserwacja uczestnicząca
praktyk przeprowadzania wolontariatu
podczas akcji wolontariackiej)
C. Badanie etnograficzne
pracowniczego w firmach (sposoby organizacji,
koordynacji projektów wolontariackich, bariery),
a także wyszczególnienie korzyści, jakie przynoszą
one pracownikom i firmie.
_3. D
obór respondentów
Do badań jakościowych rekrutowano firmy, które
przynajmniej od roku biorą udział w działaniach
wolontariackich. W sumie w trakcie badań
_2. T
echniki badawcze
jakościowych przebadano 25 osób. Badanie
A. Desk research
etnograficzne przeprowadzono podczas
Polskie i zagraniczne publikacje poświęcone
akcji wolontariackiej w ośrodku ortopedyczno-
wolontariatowi pracowniczemu (ich wykaz
-rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży
został umieszczony na końcu raportu); materiały
w Konstancinie – brało w niej udział kilkunastu
zebrane w firmach i organizacjach wspierających
pracowników wolontariuszy, ich rodziny i znajomi.
wolontariat; case study różnych form wolontariatu.
W całym badaniu wzięły udział firmy: Citi Handlowy,
Grupa TP, Grupa Żywiec, Kredyt Bank, Warta,
B. Wywiady jakościowe
Ericsson Polska, NUTRICIA Polska, DB Schenker,
• 2 zogniskowane wywiady grupowe (FGI):
Provident, Polska Telefonia Cyfrowa,
•1 z liderami wolontariatu w firmach,
Microsoft Polska, Bank BPH, Impel1.
•1 z koordynatorami programów
wolontariackich
• 3 pogłębione wywiady indywidualne (IDI)
z koordynatorami wolontariatu pracowniczego
_4. T
ermin realizacji badania
Badania wolontariatu pracowniczego
odbyły się w okresie luty–lipiec 2011 r.
• 3 pogłębione wywiady indywidualne
z menedżerami, których zespoły brały udział
w działaniach wolontariackich
1
Firma Impel nie ma jeszcze programu wolontariatu, ale planuje jego wdrożenie.
30
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
raport
7 Bibliografia
__ŹRÓDŁA ZWARTE
1. I ogólnopolskie badania wolontariatu
8. Pietrowski Dariusz, Pomaganie wzmacnia.
pracowniczego – raport, Wydawnictwo
Ale nie za darmo, THINKTANK nr 9, 2011.
Lepszych Dni, Centrum Wolontariatu,
9. Raport roczny 2009, Fundacja Kronenberga
przy Citi Handlowy, Warszawa 2009.
Warszawa 2008.
2. Budowanie i rozwój zespołu poprzez
10. Sikora Sławomir S., W poszukiwaniu
wolontariat pracowniczy – poradnik
głębszego znaczenia miejsca pracy,
dla wolontariuszy, red. Izabela Dyakowska,
„Harvard Business Review”,
Centrum Wolontariatu, Warszawa 2008.
nr 7/8 (53/54), VII–VII 2007.
3. Cieśla Joanna, Z logo na pomoc, „Polityka”
11. Wolontariat pracowniczy – Nowa jakość
zarządzania zasobami ludzkimi. Program
z 5 kwietnia 2009 r.
4. Deloitte Deloitte Volunteer IMPACT Survey,
2011, www.deloitte.com, dostęp:
„Wolontariat biznesu” w latach: 2002–2007,
Centrum Wolontariatu, Warszawa 2008.
12. Wolontariat w pytaniach i odpowiedziach.
12.07.2011.
5. Dziedzictwo Kronenbergów, praca zbiorowa
Poradnik prawny, praca zbiorowa
pod red. Aleksandra Senka, Muza SA,
pod red. Beaty Żmichowskiej,
Warszawa 2010.
Centrum Wolontariatu, Warszawa 2008.
6. Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza. Szkolenie
z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy,
__źródła elektroniczne
praca zbiorowa pod red. Zespołu
Centrum Wolontariatu,
•www.fundacja.orange.pl
Wydanie III, Warszawa 2008.
•www.kronenberg.org.pl
7. Moda na wolontariat, dodatek specjalny
do czasopisma „Przekrój”, Warszawa 2011.
31
www.lista500.polityka.pl
•www.wolontariatpracowniczy.pl
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1
Kazimierz Żurek
kierownik Projektów, Koordynator Projektów Badawczych
Przeprowadza analizy, planuje badania i współtworzy raporty badawcze THINKTANK.
Ukończył Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta uczelni Paris IV: Sorbonne
(program „double diplôme”). Współautor publikacji "Przedsiębiorczość
a protestancka etyka pracy". Współpracował z agencją badawczą ARC Rynek i Opinia,
przez dwa lata pracował w agencji brandingowej SaltPepper Brand Design,
uczestnicząc w przygotowywaniu strategii brandingowych
oraz koordynując projekty badawcze.
KONTAKT: tel. 22 201 99 32 e-mail: [email protected]
32
W O LO N TA R I AT P R A C O W N I C Z Y W P O L S K I C H F I R M A C H _ r a p o r t 2 0 1 1

Podobne dokumenty