• Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów

Transkrypt

• Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów
Nazwisko.............................................................................................................................................
Imię.......................................................................................................................................................
Data urodzenia.................................................................................................................................
•
•
• Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów MotoIronman
Radom 2015 oraz informuję, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym
mi na start w zawodach.
• Oświadczam, że posiadam aktualne ubezpieczenie od Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) i Odpowiedzialności Cywilnej (OC) z
tytułu startu w zawodach.Równocześnie zrzekam sięjakichkolwiek roszczeń
względem Organizatora w związku z obrażeniami ciała czy innymi szkodami
poniesionymi przeze mnie w trakcie treningów lub zawodów.
• Oświadczam, że wziąłem udział w szkoleniu z zasad i reguł zawodów cross
country organizowanych podczas MotoIronman Radom 2015
*)
Wszystkie oświadczenia zawarte w tym formularzu potwierdzam własnoręcznym
podpisem.
*)
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzonych zawodów.
Podpis zawodnika...................................................................
Data........................................................

Podobne dokumenty