Listy do Sąsiada

Komentarze

Transkrypt

Listy do Sąsiada
Mościska
Laski
Izabelin
Hornówek
Sieraków
Nr 2
(140)
GMINNY MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
LUTY 2009
Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym – str. 3
Projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy” – str. 9
Bal Walentynkowy – str. 10
Truskaw
Z ŻYCIA GMINY
W numerze
Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym
3
Obradowała Rada Gminy Izabelin
4
Plany Pracy poszczególnych Komisji na 2009 r.
5
Listy od czytelników
6
WIEŚĆ GMINNA według Jana Sawy
7
O Antonim Daszewskim i jego rodzinie
– pierwszych ofiarodawcach Dzieła Lasek
8
Wielki Bal Maskowy w gminie Izabelin
8
Projekt „Wsparcie dla osób niewidomych
na rynku pracy”
9
Bal Walentynkowy i koncert Przebojowy Wieczór
10
Z wokalistkami musicalowymi Barbarą Merzel
i Beatą Wyrąbkiewicz rozmawia Janusz Marciniak
11
Walentynkowy wieczór z Wojciechem Dmochowskim
i Pawłem Hertliebem z „SZAFA GRA”
12
Ciotka Klotka w bibliotece
13
Zima w Izabelinie
13
Zespół Szkół promotorem ekologii
14
Kronika policyjna
14
Zwiastuny imprez
15
Klub Sportowy „Ryś” Laski
Ogłoszenia i reklamy
Rozrywka
16
Nasze Gminy Partnerskie
Gmina Izabelin od lat prowadzi współpracę międzynarodową. Naszą pierwszą
gminą partnerską jest Borken w Niemczech.
Wójt Witold Malarowski podpisał umowę
o współpracy w roku 2001. Dzięki przyjaźni
z Niemcami mieliśmy okazję poznać mieszkańców Méru we Francji. Mieszkańcy Borken
i Méru spotykają się regularnie od ponad
45 lat. Podczas ostatniej wizyty została podjęta decyzja o podpisaniu umowy o wzajemnej współpracy Méru w roku 2010. Kolejną
gminą, z którą nawiązaliśmy współpracę jest
gmina Mickuny na Litwie. We wrześniu 2008
roku przedstawiciele władz podpisali deklarację zamiaru podpisania umowy o współpracy, również w roku 2010.
Współpraca międzynarodowa możliwa
jest dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu w działania podczas wizyt gmin partnerskich. Spotkania odbywają się przeważnie
2 razy w roku – raz u nas w Izabelinie, raz
w gminie partnerskiej. Tradycją jest zakwa-
terowanie gości u rodzin mieszkających na
terenie gminy. Dzięki takiemu rozwiązaniu
szybko nawiązują się przyjaźnie, które trwają
często latami i owocują również prywatnymi
wizytami osób, które miały okazję poznać się
dzięki oficjalnej wizycie.
W naszej gminie jest już kilkanaście rodzin, które miały okazję przyjąć u siebie
gości z zagranicy. Wszyscy wspominają te
wizyty z sympatią i deklarują chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Ze względu na
rozwijającą się współpracę i coraz liczniejsze
delegacje z zaprzyjaźnionych gmin prosimy
Państwa o pomoc w organizacji pobytów
zagranicznych gości. Znajomość języka
obcego nie jest warunkiem koniecznym,
z doświadczenia wiemy, że świetnie można
sobie radzić bez dobrej znajomości języka.
Osoby zainteresowane międzynarodowymi
kontaktami i spotkaniami prosimy o kontakt
z redakcją.
Anna Łapińska-Pękała
17-19
20
WAŻNE TELEFONY
POLICJA 997
Komisariat policji w Izabelinie
tel. 022 722 79 97
STRAŻ POŻARNA 998
Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie
tel. 022 722 62 77
Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach
tel. 022 752 21 01
POGOTOWIE 999
Ośrodek Zdrowia Izabelin
tel. 022 722 63 21
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
tel. 022 758 68 15, tel. 022 738 23 20
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
0-501 656 121
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji – MOKRE ŁĄKI
tel. 022 721 84 24
POCZTA Urząd Pocztowy Izabelin,
tel. 022 722 60 02
APTEKI:
Apteka Izabelin, tel. 022 722 70 79
„Apteka Przy Poczcie”, tel. 022 722 62 70
Apteka Arnica Mościska, tel. 022 752 27 85
Apteka Kampinoska, tel. 022 721 81 40
Pogotowie weterynaryjne:
tel. 0-513 064 634, tel. 721-88-18
Okładka: Koncert zespołu „SZAFA GRA”, 14.02.2009 r.
fot. Janusz Marciniak
Wojewoda Mazowiecki otworzył
nowy punkt obsługi paszportowej
w Starostwie
Uroczystość odbyła
się z udziałem Wojewody Mazowieckiego Jacka
Kozłowskiego, który wraz
ze Starostą Warszawskim
Zachodnim Janem Żychlińskim i Starostą Sochaczewskim Tadeuszem Korysiem dokonali przecięcia wstęgi. Następnie
podpisane zostało porozumienie w sprawie
przejęcia przez Powiat
Warszawski Zachodni zadania paszportowego.
Punkt paszportowy
Starosta Warszawski-Zachodni Jan Żychliński, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski
mieści się na parterze
Urzędu i jest czynny
W dniu 5 stycznia br. o godz. 12.00 odby- w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 16.30,
ła się w Starostwie Powiatu Warszawskiego wtorek – piątek od godz. 8.00 do godz. 15.30.
Zachodniego uroczystość otwarcia terenoCzynimy starania, aby wkrótce osoby
wego punktu paszportowego, który będzie składające wnioski paszportowe mogły doobsługiwał mieszkańców Powiatów: War- konywać stosownych opłat w kasie Urzędu
szawskiego Zachodniego i Sochaczewskie- Starostwa.
go. Obsługa mieszkańców będzie polegała
Justyna Rytel – Kuc
na przyjmowaniu wniosków paszportowych
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
oraz wydawaniu paszportów.
fot. Iwona Kołodyńska-Adamczyk
Listy do Sąsiada – miesięcznik Gminy Izabelin • Adres redakcji: 05-080 Izabelin, ul. Matejki 21, tel. 022 752-68-17, fax 022 752-68-14
www.izabelin.pl, e-mail: [email protected] • Redaguje zespół w składzie: Anna Łapińska-Pękała, Iwona Mazurek, Janusz Marciniak
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treściach. Gazeta jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie. Reklamy i ogłoszenia przyjmujemy do dnia 5-go każdego miesiąca.
Numer konta: PKO BP S.A II O/W-wa 41 1020 1026 0000 1102 0118 9752
Skład i druk: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, 05-080 Izabelin, ul. Brzozowa 75, tel./fax: 022 752-23-26
2
www.izabelin.pl
Z ŻYCIA GMINY
Park od podszewki
EDUKACJA w Kampinoskim Parku Narodowym
fot. Magdalena Kamińska
Parki narodowe statutowo zobowiązane
są do prowadzenia działalności edukacyjnej.
Znaczenie tej funkcji wzrosło z chwilą, gdy
uświadomiono sobie, jak wielki wydźwięk
w nauczaniu ma kontakt z przyrodą. Od tej
pory, oprócz ochrony przyrody i działalności
naukowej, jednym z najważniejszych zadań
stała się edukacja ekologiczna.
Kampinoski Park Narodowy to jedyny park
na Mazowszu i jednocześnie jeden z trzech
na świecie bezpośrednio graniczący ze stolicą kraju. Sąsiedztwo ponad dwumilionowej
aglomeracji sprawia, że rola KPN w spełnianiu
funkcji edukacyjnych jest niemal najważniejsza spośród wszystkich dwudziestu trzech
parków narodowych w Polsce. Szacuje się, że
rocznie z różnych form edukacji prowadzonej
w ośrodkach parku oraz w terenie korzysta
około 100 000 osób. Spośród nich wyodrębnić
można dwie najważniejsze grupy: mieszkańców gmin puszczańskich (Izabelin, Łomianki,
Stare Babice, Czosnów, Leszno, Leoncin, Kampinos, Brochów) oraz mieszkańców Warszawy
(przedszkolaków, młodzież szkolną, gimnazjalistów, studentów i inne grupy społeczne).
Obecnie w parku znajdują się trzy ośrodki edukacyjne w których pracuje dziewięciu
pracowników merytorycznych Są to: Centrum
Edukacji w Izabelinie, Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów
w Granicy, a także Ośrodek Hodowli Żubrów
im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego
w Smardzewicach. Jednak zanim powstały, po
utworzeniu parku w 1959 roku działalnością
edukacyjną zajmowali się pracownicy naukowi
www.izabelin.pl
oraz służby terenowe. Dopiero pięć lat później
– w 1964 roku w budynku dawnej kasjerówki
nadleśnictwa Kampinos powstało Muzeum
Puszczy Kampinoskiej. Dziesięć lat później –
w 1974 roku wytyczono trzy pierwsze ścieżki
dydaktyczne (dzisiaj jest ich siedem).
Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy utworzony został w 1990
roku. Na terenie ośrodka
znajduje się Muzeum Puszczy Kampinoskiej, ekspozycja stała „Polskie parki
narodowe”, Aleja Trzeciego Tysiąclecia z dębami
posadzonymi m.in. przez
prezydenta
Aleksandra
Kwaśniewskiego i prymasa
Polski Józefa Glempa, skansen budownictwa puszczańskiego, cmentarz wojenny z 1939 roku,
a także ścieżka dydaktyczna i plac zabaw dla
dzieci. Ośrodek czynny jest od wtorku do niedzieli w godz. 9–16.
Centrum Edukacji w Izabelinie utworzone zostało w 1997 roku, a rok później rozpoczęło swoją działalność. Rozbudowywana
w kolejnych latach baza lokalowa pozwoliła na
sukcesywne poszerzanie oferty edukacyjnej.
Oprócz wielu szkoleń, konferencji, festiwali
i warsztatów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym każdego dnia prowadzone są
zajęcia adresowane do różnych grup społecznych. Oferta jest bardzo bogata. Dzieci i dorośli chętnie z niej korzystają,
a izabelińskie przedszkolaki i młodzież szkolna wraz
z nauczycielami każdego
roku wielokrotnie odwiedzają naszą placówkę. Wybór zajęć jest naprawdę
duży, ale wcześniej trzeba
uzgodnić termin, dzwoniąc
do Centrum Edukacji. Skorzystać można z zajęć terenowych, pokazów filmów,
gier i zabaw ekologicznych,
zajęć warsztatowych i tema-
tycznych, m.in. „Grzyby” czy „Mieszkańcy Puszczy”. Chętni mogą zwiedzić też ekspozycję
„Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”, na
której z bliska obejrzeć można rysia lub łosia.
Wszystkie zajęcia prowadzą wykwalifikowani
pracownicy parku i jednocześnie miłośnicy
przyrody puszczańskiej. Centrum czynne jest
codziennie w godz. 7.30–15.30 oraz w soboty
od 8 do 15.
Trzecią jednostką edukacyjną parku jest
Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach.
To jedna z najstarszych placówek tego typu
w Polsce. Jej początki sięgają 1934 roku.
Wówczas z inicjatywy prezydenta Mościckiego powstał na tym terenie zwierzyniec,
w którym swój dom znalazły cztery bizony
podarowane prezydentowi przez polonię
kanadyjską. W 1976 r. teren przekazany został pod zarząd Kampinoskiego Parku Na-
fot. Magdalena Kamińska
Każdy laik, mówiąc o Kampinoskim Parku Narodowym ma na myśli jego bogatą przyrodę, piękne krajobrazy, łosie i rysie. Tymczasem park, który bezpośrednio sąsiaduje
z gminą Izabelin ma o wiele więcej do zaoferowania. Niestety, nie każdy Czytelnik to wie.
Sama, mówiąc niejednokrotnie o Kampinoskim Parku Narodowym, nie zdawałam sobie
sprawy z tego, ile spełnia funkcji i jak ważną rolę odgrywa w naszym społeczeństwie.
Korzystając z możliwości przekazania Państwu cennych wiadomości dotyczących „naszego” parku, postaram się jak najlepiej scharakteryzować go. W kolejnych wydaniach
„Listów do Sąsiada” wyjaśnię na czym polega działalność pracowników w poszczególnych działach, przybliżę działanie jego poszczególnych zespołów.
Kampinoski Park Narodowy jest wspólnym dobrem narodowym i wspólnie musimy
o niego dbać: nie zaśmiecać, nie zabudowywać, nie zadeptywać!
Musimy go lepiej poznać, by jeszcze bardziej doceniać jego walory.
rodowego. Otrzymał wtedy swoją obecną
nazwę. W 2002 r. wydzielona została kwatera
pokazowa żubrów dla celów edukacyjnych
i turystycznych. Stado liczy zazwyczaj około 20 sztuk zwierząt. Ośrodek czynny jest:
latem od poniedziałku do piątku w godz.
9–16, a w soboty i niedziele w godz. 11–18
i zimą od poniedziałku do piątku w godz.
9–15, a w soboty i niedziele w godz. 11–15.
Ważną rolę spełniają też wydawnictwa
oraz strona internetowa Parku. Od 1992 roku
wydawany jest kwartalnik „Puszcza Kampinoska”. Zamieszczane są w nim artykuły popularyzujące wartości przyrodnicze, historyczne
oraz prezentujące najważniejsze wydarzenia
z życia i funkcjonowania parku. Każdego roku
wydawane są również foldery, broszury, a także przewodniki i mapy. Od 1995 roku organizowany jest także regionalny konkurs ekologiczny „Co w Puszczy piszczy” przeznaczony
dla dzieci i młodzieży z gmin puszczańskich.
Impreza cieszy się sympatią wśród mieszkańców i każdego roku bierze w niej udział blisko
6 tys. uczestników.
Magdalena Kamińska
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Kampinoski Park Narodowy
3
Z ŻYCIA GMINY
Obradowała Rada Gminy Izabelin
W dniu 11 lutego 2009 roku odbyła się
XXIV Sesja Rady Gminy Izabelin. Na początku
sesji Wójt Witold Malarowski i Przewodniczący Rady Jerzy Pietrzak pogratulowali w imieniu gminy i rady druhowi Tomaszowi Domańskiemu strażakowi z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Laskach, który został „Strażakiem
Roku na Mazowszu”. Po tym miłym akcencie
radni przystąpili do pracy.
fot. J. Hałuszka
Na sesji radni podjęli jednogłośnie uchwały
w sprawie:
a) zmiany budżetu na 2009 rok – Zmiana
dotyczyła źródła finansowania budowy
Szkoły Podstawowej w Hornówku;
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na:
- rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Hornówku przy ulicy Wojska Polskiego – z uwagi na opóźnienia uruchomienia programów unijnych, z których planowana jest rozbudowa szkoły
niezbędne jest zaciągnięcie przez gminę kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000 złotych;
- rozbudowę oczyszczalni ścieków
Mokre Łąki w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin 2008–2010 – Etap III, kredyt
w wysokości 2 900 000 złotych planuje
się spłacić w latach 2010–2019;
c) wyrażenia zgody do nabycia działek
położonych w obrębie:
Lasek – działka 431 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planistycznym KD, stanowiącym drogę dojazdową.
Pozyskanie tej działki jest niezbędne do
zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego, należących
do zadań własnych gminy;
Truskawia – działka 313. Działka ta
wejdzie do zasobu nieruchomości przeznaczonych do wymiany z Kampinoskim
Parkiem Narodowym na grunty przeznaczone pod sport i rekreację oraz realizację
innych celów publicznych. Pozyskanie tej
działki jest niezbędne do zaspokojenia
zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki;
Truskawia – działka nr 615, położona
jest na terenie przeznaczonym pod:
- zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
- drogę dojazdową gminną – ul. Bobrową
- rów
Ulica Bobrowa zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Izabelin Nr XXXIV/222/2001 z dnia
24 stycznia 2001 r. została zaliczona do
kategorii dróg gminnych. Pozyskanie tej
działki jest niezbędne do zaspokojenia
zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg oraz organizacji ruchu
drogowego, należących do zadań własnych gminy;
Truskawia – działki: 464/1, 464/3,
465/1, 465/3.
Lasek, działka nr 1633/9
(Głosowanie: 13 radnych głosowało za
podjęciem uchwały, 1 wstrzymał się od głosu, 1 głosował przeciw podjęciu uchwały).
Izabelina, nr 826/16
Pozyskanie 3 wyżej wymienionych działek
jest niezbędne do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego należących do zadań własnych gminy;
d) nadania nazw ulic we wsi Laski – ul. Antoniego Daszewskiego, we wsi Izabelin
C – ul. Sielanki, we wsi Izabelin B ul.
Jozafata. Niezgodność wśród radnych
wzbudziło nadanie nazwy ulicy w Truskawiu (Sory czy Dzika). Na wniosek Wójta
Gminy uchwałę zdjęto z porządku obrad
do ponownego rozpatrzenia z udziałem
Rady Sołeckiej;
e) przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji projektu systemowego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Szansa na lepsze jutro
– upowszechnianie aktywnej integracji
społecznej w Gminie Izabelin”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
przystępuje do realizacji projektu „ Szansa
na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego
z funduszy unijnych.
Projekt skierowany jest do kobiet, które ze
względu na wychowywanie dzieci, lub z innych przyczyn nie podjęły pracy lub ją utraciły i obecnie mają problem z powrotem do
życia zawodowego i społecznego, w związku z czym wymagają kompleksowego
wsparcia. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Gmina Izabelin przeznacza na realizację
tego projektu, środki w wysokości 11 280 zł
jako wkład własny, stanowiący 10,5%
ogólnej wartości projektu.
f) wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli oraz określenia rodzaju
świadczeń, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
Do korzystania ze świadczeń funduszu
zdrowotnego dla nauczycieli, zwanego
dalej Funduszem, uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Izabelin,
a także nauczyciele emeryci i renciści,
którzy odeszli na emerytury lub renty ze
szkół i przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Izabelin, bez względu na datę
przejścia na emeryturę lub rentę.
Pomoc ze świadczeń Funduszu udzielana
jest w formie zasiłku pieniężnego (zapomogi);
g) zmiany uchwały Nr XII/94/07 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany gminnego programu
osłonowego dla mieszkańców przystępujących do systemu kanalizacyjnego,
realizowanego w ramach zadań własnych Gminy. (Głosowanie: 14 radnych
głosowało za przyjęciem uchwały, 1 radny
wstrzymał się od głosu);
h) ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i organów prowadzących inne formy
wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin;
i) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2009 rok;
j) harmonogramu obrad Rady Gminy Izabelin w 2009 roku.
W ostatnim punkcie w sprawach różnych,
grupa mieszkańców, która była obecna podczas obrad Rady Gminy, wypowiedziała się na
temat lokalizacji masztu firmy Polkomtel w Hornówku przy ulicy 3 Maja. Mieszkańcy wnosili
o wypowiedzenie przez gminę umowy dzierżawy z firmą Polkomtel i rozebranie masztu.
Wójt Gminy wyjaśnił mieszkańcom, że
na dzień dzisiejszy nie ma przesłanek do
wypowiedzenia umowy dzierżawy terenu
firmie Polkomtel, z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne przed Starostą
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Po
zakończonym postępowaniu administracyjnym Wójt rozważy przesłanki pozwalające
na rozwiązanie rzeczonej umowy.
Iwona Mazurek
Janusz Marciniak
4
www.izabelin.pl
Z ŻYCIA GMINY
Uchwała Nr XXIV/221/09 Rady Gminy Izabelin
z dnia 11 lutego 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2009 rok.
Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na 2009 rok w brzmieniu załączników do
uchwały.
§2
Nadzór nad realizacją planów określonych w §1 powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Izabelin.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PLANY PRACY POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI NA 2009 r.
KOMISJA REWIZYJNA
Marzec – Kwiecień
Wydanie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy
za rok 2008 oraz wniosek do Rady Gminy w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
Maj – Czerwiec
Wykonanie zabudowy ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Laski ZP/U/02/RI/2008.
Wrzesień – Październik
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
miejscowościach Laski, Izabelin B, Hornówek w Gminie
Izabelin ZP/B/08/RI/2008.
Listopad – Grudzień
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Laskach oraz na osiedlu Feniks
w Izabelinie C. ZP/B/16/RI/2008, Omówienie budżetu
na 2010 r.
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA,
PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Marzec
Spotkanie z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej.
Kwiecień
Omówienie stanu dróg po okresie zimowym.
Maj
Spotkanie nt. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
Czerwiec
Omówienie stanu bezpieczeństwa na drogach i
ewentualnych zmian w organizacji ruchu.
Wrzesień
Wyjazd do Stacji Uzdatniania Wody w Hornówku.
Październik
Spotkanie z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa nt. oświetlenia dróg gminnych.
Listopad
Przygotowania do zimy. Omówienie budżetu Gminy
na 2009 r. i projekt pracy na 2010 rok.
Grudzień
Podsumowanie całorocznej pracy Komisji.
KOMISJA ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ
I PROFILAKTYKI
Styczeń
Pisemne wystąpienie przewodniczącego Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki z prośbą o
www.izabelin.pl
przygotowanie się do dyskusji nad programem comiesięcznych spotkań.
Luty
Spotkanie z Komisją w celu ustalenia harmonogramu
tematycznego spotkań.
Marzec
Spotkanie z kierownikami publicznego i dwóch niepublicznych zakładów w celu omówienia programu
„Czas dla serca”.
Kwiecień
Dyskusja nad studium dotyczącym przyszłościowych
inwestycji, które miałyby wpływ na zdrowotność
mieszkańców naszej gminy (budynki, budowle rekreacyjno-sportowe i gabinety lekarskie).
Maj
Spotkanie z GOPS. Zorganizowanie, wspólnie z Komisją Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki rajdu rowerowego po ścieżkach rowerowych w puszczy.
Czerwiec
Spotkanie z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym
im. Brata Alberta.
Wrzesień
Omówienie programu szczepień ochronnych przeciw grypie dotyczących seniorów. Spotkanie z lekarzami. Przygotowanie ogłoszeń dot. szczepień i
wywieszenie ich na tablicach informacyjnych, internecie i w gazetce „Listy do Sąsiada”.
Październik
Omówienie z dr Zbyszyńską-Borowską spraw dotyczących przygotowania do sezonu jesienno-zimowego budynku przychodni lekarskiej.
Listopad
Spotkanie z właścicielami Niepublicznego Zakładu
„Rehabilitacja Izabelin” w celu zapoznania się z problemami, sukcesami i planami na przyszłość.
Grudzień
Realizacja tematów niezrealizowanych, podsumowanie rocznej działalności i wstępna dyskusja nad
zamierzeniami na przyszłość.
KOMISJA
GOSPODARCZO-FINANSOWA
Styczeń
Zamierzenia gospodarcze na 2009 rok.
Luty
Zatwierdzenie planu Komisji na 2009 rok. Rozpatrzenie propozycji przystąpienia Gminy do lokalnej grupy działania KAMPINOS. Rozpatrzenie protestów n/t
masztu telefonii komórkowej.
Marzec
Ocena realizacji budżetu na rok 2009 w odniesieniu
do sytuacji kryzysowej w kraju.
Kwiecień
Omówienie wykonania budżetu za rok 2008 i absolutorium dla wójta.
Maj
Spotkanie z przedstawicielami energetyki. Przebudowa ulicy 3-go Maja. Stan inwestycji gminnych.
Czerwiec
Ocena bieżącej realizacji budżetu na 2009 rok. Ocena przygotowań do realizacji remontów w obiektach
szkolnych i przedszkolnych.
Wrzesień
Wykonanie budżetu za I półrocze.
Październik
Omówienie wniosków do budżetu na 2010 rok.
Listopad
Ocena wniosków do budżetu na 2010 rok.
Grudzień
Budżet Gminy na 2010 rok.
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY,
SPORTU I TURYSTYKI
Marzec
Spotkanie z wójtem p. Witoldem Malarowskim w celu
omówienia:
• zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie
Gminy Izabelin,
• zmiany regulaminu nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego,
• wymiany uczniów między szkołą w Borken a gimnazjum w Izabelinie,
• sprawy uporządkowania obwodu szkolnego Szkoły
Podstawowej w Izabelinie – poszerzenie o Laski i
Mościska,
• planu pracy Centrum Kultury oraz nowego statutu,
projekt utworzenia radia gminnego.
Kwiecień
Spotkanie członków Komisji oraz sołtysów w celu
omówienia:
• stanu placów zabaw dla dzieci (remonty, modernizacja utworzenie nowych itp.),
• informacja turystyczna na terenie Gminy,
• stopnia zawansowania prac związanych z budową
szkoły i boiska dla gimnazjum, sytuacji mieszkaniowej nauczycieli i policjantów.
Maj
Spotkanie członków Komisji w celu omówienia:
• organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
z naszej Gminy,
• spływu gimnazjalnego w 2009 r. i udziału w obchodach 50-lecia KPN.
Czerwiec
Spotkanie Komisji z p. Małgorzatą Konopką oraz
dyr. Centrum Kultury w celu omówienia półrocznej działalności tych instytucji, wnioski do dalszej
pracy.
Omówienie wyników uzyskanych przez uczniów
Zespołu Szkół w Izabelinie przez dyr. Antoniego
Zycha.
Przygotowania do wizyty gości z zaprzyjaźnionych
gmin.
Wrzesień-Październik
Spotkanie członków Komisji w celu omówienia:
• kalendarium imprez jesiennych w Centrum Kultury,
propozycji działań związanych z propagowaniem
zdrowego trybu życia.
Listopad-Grudzień
Podsumowanie całorocznej pracy Komisji. Zimowy
wypoczynek dzieci i młodzieży z naszej Gminy. Zabawa choinkowa dla dzieci.
5
Z ŻYCIA GMINY
Truskaw, 9 luty 2009 r.
Wysoka Rado
Szanowny Panie Przewodniczący
Mieszkańcy Gminy Izabelin
LIST OTWARTY
Ja mieszkaniec Truskawia pragnę przedstawić swoją opinie w sprawie zmian w miejscowym planie
zagospodarowanie przestrzennego gminy Izabelin, opisanych w styczniowym numerze „Listy do Sąsiada”.
Z obszernych informacji które się ukazały w gazecie gminnej jak również z planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Izabelin dotyczących Truskawia pragnę zwrócić
uwagę że już 10 lat temu Minister Ochrony Środowiska w planie ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego przeznaczył tereny leżące po obu stronach ul. 3 go Maja między Truskawiem a Izabelinem na
cele ewentualnej zamiany gruntów z prywatnymi właścicielami którzy posiadają nieruchomości rolne
na terenie parku.
Założeniem Ministra Środowiska jest zapewne przejęcie gruntów leżących wewnątrz parku i które stanowią niebagatelną wartość przyrodniczą na tereny które posiada w Truskawiu i które leżą na terenie
częściowo zurbanizowanym i nie przedstawiają wysokich walorów przyrodniczych.
W swoim piśmie Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnia że Wójt Gminy jak i Rada Gminy nie zamierza
przystąpić do opracowania planów dla tych obszarów, co powinno zaniepokoić mieszkańców naszej
Gminy a szczególnie tych co posiadają grunty w głębi Kampinoskiego Parku Narodowego.
Zwracam się z prośbą i apelem żeby podjąć wszelkie dostępne działania zmierzające do tego by te tereny przeznaczyć pod zamianę z KPN.
Minister Ochrony Środowiska przeznaczając tereny pod wymianę z prywatnymi właścicielami dał niejako zielone światło do dalszego procedowania. Uważam że Wójt Gminy i Wysoka Rada wspólnie przy
współpracy z Dyrektorem KPN jest w stanie rozwiązać ten palący problem mieszkańców naszej Gminy.
Przyczyni się to w istotny sposób również do racjonalnej i kompleksowej ochrony przyrody na terenie
KPN czym napewno jest zainteresowany również Minister Ochrony Środowiska i Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego.
Z rozmów jakie często odbywam z mieszkańcami Truskawia (sąsiadami) wynika że tym rozwiązaniem
jest zainteresowanych bardzo wielu mieszkańców z całego terenu naszej Gminy. Zwracam się z prośbą o
wydrukowanie tego listu w „Listach do Sąsiada” co pozwoli zapoznać się z przedstawionym problemem
wszystkich zainteresowanych.
Andrzej Jabłoński,
Truskaw 3 go Maja 72, 05-080 Izabelin
[email protected]
Szanowni Państwo!!
Puszcza Kampinoska jest niewątpliwie jednym z najlepiej zachowanych obiektów przyrodniczych
naszego kraju. Zadaniem Kampinoskiego Parku Narodowego jest ochrona przyrody tego unikalnego
kompleksu w skali Europy. Rozpoczęty w 1975 roku na mocy uchwały nr 139/75 proces wykupu gruntów Kampinoski Park Narodowy realizuje w imieniu Skarbu Państwa wykupując działki z wsi leżących
w jego wnętrzu.
Park realizuje wykupy na zasadzie dobrowolności, jak również z przysługującego mu ustawowo
prawa pierwokupu. Dokończenie tego programu jest niezbędne dla właściwej ochrony zasobów
przyrodniczych Parku, uniknięcia zabudowy jego wnętrza czy też prowadzenia ochrony czynnej np.
poprawy warunków wodnych.
Do tej pory wykupionych zostało 11 000 hektarów gruntów z przeznaczonych do tego 13 800
hektarów. Oczywiście, aby program ten mógł być w pełni realizowany potrzebne są przede wszystkim środki finansowe. Kampinoski Parku Narodowy posiada także rezerwę w postaci działek znajdujących się w otulinie parku (w kilku miejscach na terenie gmin puszczańskich), które wspomagają
realizację procesu.
Rzeczywiście, znajdują się w niej także grunty Skarbu Państwa pomiędzy Truskawiem a Izabelinem. Zostały one wskazane przez autorów planu ochrony jako te, które w przyszłości mogłyby
wspomóc proces wykupów. Na dzień dzisiejszy, Kampinoski Park Narodowy nie widzi potrzeby
przeznaczania tych terenów na wymianę z prywatnymi właścicielami. Zapotrzebowanie na działki
wymienne jest wystarczająco realizowane z innych zasobów, którymi Kampinoski Park dysponuje. Omawiany teren wskazany jest jako teren rezerwowy, gdzie w ostateczności (jeśli zajdzie taka
potrzeba) dla właścicieli sprzedających na rzecz Skarbu Państwa – KPN nieruchomości położone
wewnątrz Parku można będzie poszukiwać działek budowlanych. Będzie to oczywiście wymagało rozległych prac studialnych i planistycznych, wielu analiz, ocen, uzgodnień i decyzji zgodnych
z prawnymi procedurami w tej sprawie. Rezerwacja terenu niczego jeszcze nie przesądziła. To jedynie ewentualna możliwość, gdyby w żaden inny sposób nie dało się rozwiązać problemów mieszkańców puszczy sprzedających gospodarstwa rolne na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego.
Być może wtedy na wskazanym terenie będą poszukiwane możliwości ich osiedlenia, co w żadnym
wypadku nie oznacza zupełnej zabudowy zarezerwowanego obszaru. W pierwszej kolejności Park
będzie poszukiwał innych, lepszych rozwiązań mając na uwadze przede wszystkim dobro i ochronę zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej.
Magdalena Kamińska
Rzecznik Prasowy Kampinoskiego Parku Narodowego,
[email protected]
6
Witam
W swoim liście chciałem nawiązać do artykułu
pana Jana Sawy „Francuski, telekomunikacyjny, łącznik”, zamieszczonego w styczniowym
wydaniu miesięcznika „Listy do Sąsiada”. Jako
przyszły mieszkaniec gminy Izabelin (stanę
się nim już naprawdę niedługo) żywo interesuję się tutejszymi sprawami. Ze względu
na zamieszkującą tu od lat dość liczną rodzinę ze strony mojej żony zadanie mam nieco
ułatwione. Wśród wielu pozytywów jakie tu
napotkałem, zdarzają się niestety też sprawy,
na których rozwiązanie czekam z utęsknieniem. Jedną z nich jest właśnie wspomniany
w artykule dostęp do internetu. Pomijając
dostęp poprzez sieci komórkowe, którego jakość, delikatnie mówiąc, woła o pomstę do
nieba, jedyną alternatywą jest właśnie nasza
„kochana” Telekomunikacja (o ile nie jest się
w tak fatalnej sytuacji jak bohaterka artykułu).
Niestety nawet, gdy znajdzie się wolna linia
jest ona właśnie taka - wolna. Prędkość jaką
firma ta oferuje na terenie naszej gminy jest w
realiach XXI wieku archaiczna. Tłumaczy ona
to starą infrastrukturą, odległością od centrali
itp. Jako, że ustrój mamy wolnorynkowy, pojedynczemu klientowi nie uda się zapewne zmusić jej do walki o klienta, skoro sama tego nie
chce. Chciałem natomiast prosić, aby autor artykułu, jako zastępca wójta, jak też inne władne osoby we władzach gminy, zamiast jedynie
stwierdzić zaistniały fakt, postarały się jakoś
temu zaradzić. Być może należałoby wnioskować we wspomnianej firmie o poczynienie
niezbędnych inwestycji? Na pewno natomiast
należałoby zaprosić firmy konkurencyjne, nierzadko małe, ale prężne, do przedstawienia
swoich ofert i propozycji, adekwatnych do aktualnych potrzeb mieszkańców i możliwości,
jakie oferuje współczesna technika. Osobiście
wierzę, iż firmy takie istnieją i tylko czekają na
znak. Być może trzeba je nieco mocniej zachęcić, ale na pewno potencjał przyszłych klientów
w gminie Izabelin na prawdziwie szybki internet jest ogromny i trochę wstyd, że do dziś
takiego tutaj nie ma.
Pozdrawiam,
Konrad Zalewski
www.izabelin.pl
Z ŻYCIA GMINY
WIEŚĆ GMINNA
według Jana Sawy
Obrazy Pietera Bruegla Starszego i małe formy
rzeźbiarskie w przestrzeni publicznej Izabelina.
O leżących lub stojących na „ulicy” przysłowiach pisałem już w Listach kilkakrotnie. Od czasu do czasu
sprawdzam, jak takie informacje docierają do czytelników. Pytam sąsiadów, szczególnie tych rzadziej spotykanych, o to czy wiedzą, czy widzieli jakieś dziwne
twory rąk artysty na ulicach Izabelina.
Na pytania te często padała odpowiedź wprost przecząca: nie, nie widziałem, lub pośrednio przecząca,
gdy rozmówca odpowiadał pytaniem: jakie rzeźby,
jakie przysłowia. Musimy wrócić więc do naszych…
krasnoludków, bo od nich się zaczęło.
We Wrocławiu, mieście pretendującym do miana europejskiej stolicy kultury, na ulicach, placach, mostach,
w najbardziej niespodziewanych miejscach możemy
spotkać wyłażące z kątów stwory i stworki, których
postaci przez absurdalność miejsca i charakterystyczny
kształt cofają nasze myśli w czas dzieciństwa, wywołują na twarzach najbardziej znużonych, zabieganych
bądź zmartwionych przechodniów uśmiech. Coś
wspaniałego, myślimy, ostatni raz prawdziwego krasnoludka spotkaliśmy w dzieciństwie gdy w miły dla
serca sposób opiekował się on, wraz z garstką swych
kompanów, sierotką Marysią. Miłe uczucie. Jak niewiele potrzeba, aby wywołać uśmiech na twarzy ponuraka. Z uśmiechem żyje się lepiej. Uśmiechając się
do innych, łatwiej osiągniemy swój sukces.
Izabeliński Dom Kultury, który, od zaraz, nazywać
będziemy Centrum Kultury Izabelin, postanowił rok
temu wyjść na ulice naszej Gminy „z uśmiechem po
uśmiech” – po nasz uśmiech, uśmiech mieszkańców
i Gości naszej Gminy. W roku ubiegłym pojawiły się
w naszej przestrzeni publicznej dwie małe formy rzeźbiarskie. Nie ustawiliśmy na ulicach krasnoludków,
nie wypuszczamy – jak myśleli niektórzy – stada łosi.
Przypominamy wszystkim znane polskie przysłowia
i porzekadła. U zbiegu ulic Sienkiewicza i Krasińskiego (szukajcie w trawie) mówimy do przechodnia „nie
hoduj żmii na własnej piersi”, na parkingu przy Urzędzie Gminy, przy przejściu z jednej strony do Centrum
a z drugiej do Przychodni zachęcamy do odważnego
czynu „chwyć byka za rogi”, na rogach widoczne są już
wyraźnie odciski dłoni tych, którzy wcześniej już za te
rogi byka chwytali.
Ale gdzie tu miejsce dla powołanego w tytule Pietera Bruegla zapytacie. Otóż ten niderlandzki malarz,
tworzący w połowie XVI wieku, potrafił na obrazie,
pozornie przedstawiającym jedynie wieś i żyjących
w niej ludzi, ukryć, a jednocześnie pokazać ponad setkę ludowych przysłów i porzekadeł, niektóre z nich, popularne prawie pięćset lat temu w Niderlandach, są już
dla nas niezrozumiałe, niektóre da się przetłumaczyć,
wstawiając w ich miejsce polskie ludowe przysłowia.
Pieter Bruegel, malując na desce o wymiarach 117x163
cm „Przysłowia Niderlandzkie” (obraz do obejrzenia
w Gemäldegalerie w Berlinie), miał na myśli zapewne
nieposkromioną chęć prostowania ludzkich ścieżek,
chciał ulepszyć człowieka przez obraz.
My nie mamy takich zbożnych, lecz jednocześnie
zdrożnych zapędów. Chcemy tylko wywołać u ludzi
na twarzach uśmiech – uśmiechniętym żyje się lepiej.
www.izabelin.pl
O nazwach izabelińskich ulic z troską
i kulturowym uzasadnieniem.
Nazewnictwo w ogóle, to dział językoznawstwa znany
pod obco brzmiącą etykietką „onomastyka”. Nazewnictwo ulic i wszelkich innych nazw miejsca stanowi
przedmiot studiów poddziału onomastyki i określane
jest mianem „toponomastyki”. Wprawdzie pewien
znany mi dobrze docent – językoznawca twierdzi, że
toponomastyka w szczególności, a onomastyka prawdopodobnie, to rodzaj łże-nauki, jego twierdzenia
jednakże nie umniejszają powagi sytuacji. Zbyt wielu
onomastów i toponomastów siedzi na Uniwersytetach,
pobierając państwowe wynagrodzenie, żeby nie było
zdań odrębnych od zdania mego Docenta.
Pragnę uprzedzić Sąsiadów, że ten bełkotliwy nieco wstęp nie jest próbą zaćmienia świadomości
społecznej, pozwalającej Wójtowi na zatrudnienie
w Gminie jeszcze jednego „darmozjada”, tym razem
toponomasty. Nie to mam na celu, chciałbym jedynie
stwierdzić, że system nadawania nazw miejscowych
poprzedzony powinien być głębszą niż dotychczas
refleksją. Że przed wprowadzeniem do urzędowego rejestru nazwy ulicy, powiedzmy „Chaberkowej”
powinniśmy zobaczyć czy tym aktem nie dokonamy
gwałtu na naszym własnym „dziedzictwie kulturowym”. Powinniśmy zobaczyć, czy ten trakt, o ile
istniał w przeszłości nie posiadał już nazwy nadanej
mu przez pradziadów dzisiejszych mieszkańców, czy
przypadkiem nie była w użyciu nazwa „drogi zastodolnej” lub nazwa „graniczka”.
Budowanie, a bardziej jeszcze nazywanie nie jest
czynnością kulturowo obojętną. Zmieniając utrwalone
nazwy, dopuszczając się w sposób beztrosko dowolny
radosnej twórczości nazewniczej możemy doprowadzić do kulturowego zubożenia. Możemy doprowadzić
do tego, że pozostanie wrażenie, że na tę izabelińską
ziemię, wypadliśmy sroce spod ogona. Nie szanując nazewniczego dorobku pokoleń, doprowadzimy do tego,
że zakorzenienie nowych pokoleń i nowych przybyszów
miast postępować, będzie coraz płytsze, jeżeli w ogóle
nastąpi.
Jedenastego lutego na Sesji Rady Gminy stanęły propozycje nazw dla czterech nowo wytyczonych lub
też dotychczas nienazwanych ulic. Dwie z tych ulic są
w Laskach, po jednej w Izabelinie Północnym i Truskawiu. Zgodnie z wnioskami potwierdzonymi przez Rady
Sołeckie, Radni Gminni postanowili w celu zachowania
w pamięci, postawy i postaci Antoniego Daszewskiego,
dawnego właściciela folwarku Laski, który przekazał Matce Róży Czackiej pierwsze morgi na założenie
Zakładu dla Niewidomych, nazwać nowo wytyczoną
ulicę łączącą Brzozową z Piaskową, jego imieniem.
Od 11 lutego do rejestru ulic wpisana więc będzie „ulica
Antoniego Daszewskiego”.
Druga ulica w Laskach, dotychczas nienazwana,
prowadząca od ul. Szymanowskiego do cmentarza
komunalnego otrzymała nazwę „Dolina Jozafata”.
Tu można stwierdzić, że nazwa ta głęboko tkwi
w chrześcijańskiej tradycji europejskiej, ma swoje
korzenie w Biblii Świętej. Dolina Jozafata określana
także mianem „Doliny Zmartwychwstania” nawiązuje do dni ostatnich, gdy Bóg zstąpi na ziemię, sądzić
żywych i umarłych, gdy zmarli z grobów powstaną,
by stawić się przed Jego oblicze. Idąc odwiedzić swoich zmarłych „Doliną Jozafata” na cmentarz, przypomnijmy sobie tę radośniejszą, dającą nadzieję stronę
śmierci.
Trudniejsze nieco losów koleje miała nazwa małej ulicy
odchodzącej na wschód od Sierakowskiej w Izabelinie,
pomiędzy Chodkiewicza a Końcową. Izabelin to, nieobrosła jeszcze tradycją, parcelacja z pierwszej połowy
ubiegłego wieku. Nie udało się nam w tym osiemdziesięcioleciu znaleźć żadnych charakterystycznych cech
z ulicą tą związanych. Sięgnęliśmy więc do zapisów
Ksiąg Wieczystych. Obszar przez który przebiega część
naszej ulicy opisany był w Księdze Wieczystej o nazwie
„Szajka Oszustów” – możemy w związku z tą nazwą
doszukiwać się i tworzyć na użytek dzieci wspaniałe
opowiadania. Że on ukradł, że jemu ukradli, że wygrał
ziemię w karty, oszukując przy tym. Ja osobiście jestem
pełen podziwu dla właściciela, który tak nazwał KW swej
posiadłości (dawniej księgi nosiły indywidualne nazwy,
dziś już tylko niebudzące zainteresowania i namiętności
numery KW ileś tam/ileś tam). Zaproponowaliśmy więc
tę nazwę, ulica Szajki Oszustów, właścicielom jednej
jedynej posesji, która obsługiwana będzie z tej drogi.
Pierwsza reakcja to uśmiech, ale krótko po tym przyszło
surowe pouczenie „nazwa ulicy nie powinna ośmieszać
ani ubliżać (cytuję z pamięci) mieszkańcom”, padła
nowa propozycja „ulica Sielanki”. Nazwa ta, banalna
w swej treści, spełniała postulaty mieszkańców i nie naruszała utrwalonej tradycji, gdyż „szajka oszustów” nie
funkcjonowała w świadomości ogółu. Od 11 lipca jest
urzędową nazwą wpisaną do rejestru.
Jest taki przysiółek w Truskawiu. Nosi nazwę Sory.
Mówimy jeszcze mieszkam na Sorach. Jedziemy przez
Sory. Ulica Sarenki łączy Sory z naszą municypalną
ulicą 3 Maja. Na Sorach, po to, by można było łatwiej
nieco opisać i trafić do niektórych zabudowań trzeba
było nazwać jakoś małą uliczkę, odchodzącą od Lipkowskiej i prowadzącą do bram kilku zabudowań.
Tam, przy tej uliczce bez nazwy, mieszkają między innymi Mali Bracia Jezusa, tam mieści się jedna ze studni
z dobrą wodą tłoczoną poprzez stację uzdatniania do
naszych domów. Tu zaczyna się lub, jak chcą niektórzy,
kończy jeszcze nieoznaczony przepiękny szlak pieszo-rowerowy po wale zabezpieczającym ulice Lipkowską
i Truskaw przed zalewaniem prowadzący aż do ulicy
Borzęcińskiej, nota bene zepsutej przez poprzednich
„nazywaczy”, gdyż w świadomości najstarszych nosiła on nazwę „Borzęckiej Drogi”. Uliczka na Sorach,
o której mowa, jest zabudowana jednostronnie, tylko
po stronie północnej. Tereny od strony południowej są
zalesione, ulica opiera się o Kampinoski Park Narodowy. Gdy pojawimy się tam jesienią lub zimą wyraźnie
widać, że teren wokół jest zbuchtowany przez wyłażące z lasu dziki. Być może dlatego Rada Sołecka zaproponowała nazwę ulica Dzika. Nazwa odzwierzęca
mieści się w kategorii nazw występujących w naszej
otoczonej lasami Parku Narodowego Gminie. A „Tradycja” zapytałem. Ta ulica to ostatnia szansa utrwalenia
w świadomości przyszłych mieszkańców nazwy Sory.
W tym zespole osiedlowym więcej ulic już nie będzie.
Wprawdzie mówi się jeszcze „na Sorach”, „przez Sory”
ale nazwy tej używają już tylko nieliczni. Chroniąc
dziedzictwo kulturowe, powinniśmy zadbać o utrwalenie tej nazwy, najlepiej w nazwie ulicy. Radni nie
doszli do porozumienia. Uliczka na Sorach pozostała
nadal bez nazwy, Radni wrócą do sprawy na następnej sesji – tych którym miłe dziedzictwo Ojców proszę
o lobbing u Sołtyski Truskawia, u swoich Radnych.
„Musimy wygrać” – cytuję, wiszącą nad moim biurkiem, ulotkę wyborczą zapisaną „gdańską cyrylicą”
przed 20 laty i podpisaną przez Lecha Wałęsę.
7
Z ŻYCIA GMINY
O Antonim Daszewskim i jego rodzinie
– pierwszych ofiarodawcach Dzieła Lasek
Na Cmentarzu Zakładowym w Laskach
łatwo można odnaleźć grób rodziny Daszewskich - miejsce pochówku najbliższych Antoniego Daszewskiego, byłego
właściciela majątku Laski. Wystarczy skręcić w prawo przy mogile założycieli Lasek,
minąć małe dziecięce groby i mogiłę ks.
Jana Zieji.
W 1921 roku Antoni Daszewski ofiarował
paromorgową działkę, na której - jak pisze
s. Cecylia Gawrysiak – „Matka od razu, bez
wahania postanowiła wybudować Zakład
dla Niewidomych”. Podarowany też przez Daszewskiego i spławiony Wisłą do Łomianek
budulec z rozebranej stodółki w Ostrykowie
posłużył do postawienia pierwszej laskowskiej szopy. Zaraz potem pojawiły się inne
zabudowania. Po latach syn pana Antoniego
– Adam Daszewski wspomina w liście skierowanym do s. Joanny Lossow: „Ojciec mój dał
ziemię pod budowę klasztoru i drzewo na budowę kaplicy, bo chciał Matce Czackiej, którą
bardzo cenił, pomóc (...) wiem, że ludzie z Siedzewa (majster i pomocnicy) jeździli do Lasek
w związku z budową”. W tym samym liście
pisze też o wcześniejszych kontaktach ojca
z Matką Czacką, między innymi o zaproszeniu grupki niewidomych z Polnej na lato do
majątku w garwolińskim: „Dzieci z siostrami
zostały ulokowane w Ostrym Borze (leśniczówka należąca do Siedzewa), gdzie było zdrowe
powietrze, a wyżywienie przywożone było
z Siedzewa”.
Kim był Antoni Daszewski? Co wiemy o
pochowanych w rodzinnym grobie Daszewskich?
Antoni Daszewski herbu Mścigniew
(1852–1942) był właścicielem Lasek oraz
wspomnianego Ostrykowa i Siedzewa, a także dóbr Piwonin, Rudzianek i Czernik. Pełnił
funkcję Prezesa Towarzystwa Ochrony Brzegów Wisły oraz Towarzystwa Okręgowego
Rolniczego w Garwolinie, które założył. Był
Starszym Członkiem Towarzystwa Wyścigów
Konnych Królestwa Polskiego.
W rodzinnym grobie obok śp. Antoniego spoczywa jego żona – Józefa Daszewska
z Jazwińskich h. Grzymała oraz dzieci: Józef
Antoni Feliks (1889–1945) – po parcelacji
właściciel części Lasek, inżynier po studiach
rolniczych w Gembloux w Belgii, przyjaciel
Zakładu oraz Wanda (1889–1973) – właścicielka części Lasek, doktor wszechnauk
przyrodniczych Uniwersytetu w Genewie
– jako jedna z pierwszych kobiet, wieloletnia
dyrektorka i wychowawczyni licznego grona
przedszkolanek.
Na cmentarnej tablicy wspomniani są
także dwaj synowie śp. Antoniego: Wacław
(1886–1940) zamordowany w Oświęcimiu
i Michał (1895–1943) bestialsko zamordowany w swoim domu w Laskach. W Laskach
pochowany jest również brat śp. Antoniego
– Michał (1850–1934), właściciel majątku
Brzumin i Nowa Wieś, Sędzia Pokoju; eksporter warzyw i owoców do Petersburga,
wprowadzał w Rosji nowoczesne odmiany
WIELKI BAL
BAL MASKOWY
MASKOWY W
W GMINIE
GMINIE IZABELIN
IZABELIN
WIELKI
8
drzew owocowych oraz nowoczesne zasady
gospodarki rolnej. Rodzinny grób jest również miejscem spoczynku żony Michała – Gabrieli Daszewskiej z Pągowskich h. Pobóg
(1852–1937).
Spoczywa tu także żona Józefa Antoniego Feliksa – Anna Daszewska z Sulimierskich
h. Starykoń (1889–1958), wielka przyjaciółka
Dzieła; Matkę Czacką znała jeszcze z okresu
Polnej; o. Korniłowicz bywał częstym gościem w jej domu: chrzcił i przygotowywał
synów do Pierwszej Komunii Św. Jeden z nich
– Zbigniew (1918–1986) spoczywa w grobie
z rodzicami. Był obrońcą Warszawy w 1939
roku, żołnierzem Powstania Warszawskiego;
zamiłowanym rolnikiem i handlowcem.
W grobie Daszewskich pochowany jest
również Andrzej (1911–1946) – syn Tadeusza, wnuk Michała i Gabrieli, inżynier rolnik
oraz Adam Podhalicz (1991), syn Agnieszki
Daszewskiej–Podhalicz, córki Macieja.
Na nagrobnych tabliczkach wpisano też
symbolicznie imię Konstantego syna Józefa
zamordowanego w 1940 roku w Oświęcimiu.
Zainteresowanych związkiem rodziny Daszewskich z Dziełem Matki Czackej odsyłam
do prac: Ewy Jabłońskiej-Deptuły, „Matka
Elżbieta Czacka i Dzieło Lasek”, Lublin 2002;
Michała Żółtowskiego, „Blask prawdziwego
światła. Matka Elżbieta Czacka i jej Dzieło”,
Lublin 2005.
Teresa Cwalina
Więcej informacji na temat balu
będą mogli Państwo przeczytać
w następnym numerze „Listów
do Sąsiada”.
www.izabelin.pl
Z ŻYCIA GMINY
Projekt „Wsparcie dla osób niewidomych na rynku pracy”
Trzydziestego stycznia 2009 roku w Domu Przyjaciół Niewidomych im. Henryka
Ruszczyca na terenie Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi w Laskach odbyła się
konferencja otwierająca realizację projektu „Wsparcie osób niewidomych na rynku
pracy”.
Projekt prowadzony jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który występuje w roli Lidera,
a partnerami są: Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi i Polski Związek Niewidomych.
Realizatorem projektu ze strony Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi jest Dział ds. Absolwentów – organizator Konferencji.
O roli i zadaniach Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
mówił Pan Wojciech Skiba, Prezes Zarządu
PFRON, a Pan Andrzej Łysakowski, Dyrektor
Wydziału Wdrażania Funduszy Unijnych –
o zasadach pozyskiwania funduszy unijnych
w nowym okresie programowania. Główne
założenia projektu przedstawił Pan Paweł
Zieliński, Kierownik projektu.
Program działań realizowanych w projekcie przez PZN omówili: Pani Anna Woźniak-Szymańska, Prezes PZN i Pani Małgorzata
Pacholec, Dyrektor PZN oraz Pan Jacek Pisarek, Zastępca Kierownika projektu.
Zadania realizowane przez Dział ds. Absolwentów przedstawiła Krystyna Konieczna,
kierownik Działu, mówiąc: przed nami wiele
wyzwań. W projekcie „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy” pragniemy dotrzeć do
każdego ucznia i absolwenta indywidualnie.
Nasze wsparcie adresujemy do absolwentów
i uczniów ośrodków szkolno-wychowawczych
www.izabelin.pl
dla młodzieży z wadami wzroku z terenu całego kraju. Chcemy zapewnić naszym młodym
beneficjentom (od 16 roku życia) pełną informację o rynku edukacyjnym i rynku pracy
oraz poszerzyć ich kompetencje zawodowe.
Pragniemy, aby kończąc szkoły średnie (zawodowe, technika, licea, gimnazja) mieli równe
szanse wyboru dalszej ścieżki, jak ich widzący
koledzy.
Proponujemy młodzieży: pomoc w określeniu ich Indywidualnego Planu Działań
poprzez diagnozę potrzeb i specjalistyczne
poradnictwo.
Proponujemy rehabilitację zawodową
poprzez dostosowane do indywidualnych
potrzeb; m.in. kursy informatyczne, poruszania się w małej i dużej przestrzeni, przygotowania do określonego stanowiska pracy, orientacji przestrzennej i poruszania się
z nawigatorem GPS itp.
Pełną wiedzę o rynku pracy, stanowiskach dostosowanych do możliwości osób
niewidomych, prawie pracy i innych umiejętnościach niezbędnych do prawidłowego
poruszania się po rynku pracy otrzymają
na warsztatach poszukiwania pracy, w czasie wyjazdów studyjnych (np. pracodawcy,
uczelnie, banki itp.), a także w otwartych
spotkaniach ze starszymi kolegami, którzy
odnaleźli się w społeczeństwie – ukończyli
studia, pracują, założyli rodziny itd.
Wsparciem obejmiemy również rodziny
naszych beneficjentów – będą organizowane spotkania dla nich w Laskach – pełna
informacja o możliwościach ich dzieci, ich
potrzebach itp. połączona z pokazami technik i metod pracy osób z wadami wzroku. Rodziny otrzymają również wsparcie w swoim
miejscu zamieszkania, gdzie w ramach usług
pomożemy, wskażemy, skontaktujemy je
z instytucjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych na ich terenie. W czasie tych
wizyt będziemy również przybliżać problematykę osób z wadami wzroku różnym terenowym służbom i organizacjom.
Wiemy, że projekt ten nie rozwiąże wszystkich problemów, z którymi borykają się młodzi niewidomi ludzie, wkraczając w dorosłe
samodzielne życie. Jestem przekonana, że
dzięki otrzymanym środkom unijnym wielu
odnajdzie swoją życiową szansę.
Zapraszam do śledzenia naszych stron:
www.promocjaikariera.pl oraz www.dzialabsolwentow.laski.edu.pl. W zakładce projekty
będą umieszczane na bieżąco informacje
o naszych działaniach, zapraszam również do
obejrzenia projektu Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku.
Proszę wszystkich Państwa o bycie ambasadorami projektu.
Krystyna Konieczna
9
KULTURA
BAL WALENTYNKOWY I KONCERT PRZEBOJOWY WIECZÓR
Grupa wokalno-aktorska „SZAFA GRA”
powstała w 2002 roku. Artyści wchodzący w jej skład
mają za sobą duży dorobek teatralno-estradowy. Wszyscy zaczynali w musicalu „Metro”, następnie kontynuowali współpracę z duetem Józefowicz/Stokłosa, biorąc
od początku udział, we wszystkich spektaklach Teatru
Studio Buffo.
W latach 90-tych Basia i Beata ozdabiały swoimi piosenkami telewizyjny program „MDM” Manna i Materny, wykonując w nim przez parę lat kilkaset piosenek.
Talent Artystów, tworzących grupę dostrzegli również
inni twórcy, zapraszając do współpracy i powierzając
główne oraz pierwszoplanowe role w takich spektaklach jak: „Crazy for you”, „Chicago”, „Grease”, „Koty”, „Miss
Sajgon”, „Złe zachowanie” i „Upiór w Operze”.
Barbara Melzer
Profesjonalną drogę artystyczną rozpoczęła
w musicalu „Metro”, z którym występowała
na Broadwayu. Od 1992 do 2002 roku występowała w teatrze Studio Buffo, w którym grała w następujących spektaklach: „Do grającej
szafy grosik wrzuć”, „Obok nas”, „Tyle miłości”,
„Nie opuszczaj mnie”, „Przeżyj to sam”, „Niedziela na Głównym”.
W latach 90-tych zyskała dużą popularność,
pokazując nieprzeciętny talent w interpretacji piosenki w popularnym telewizyjnym programie rozrywkowym „MDM” Manna i Materny. Zaśpiewała w nim ponad 100 piosenek.
Musicale: „Crazy For You”, „Chicago” (Velma
Kelly), „Mandarynki i pomarańcze”, „Upiór
w operze” (Charlotta), „Koty” (Bombalurina).
Beata Wyrąbkiewicz
Aktorka dubbingowa, musicalowa, teatralna,
a także filmowa, piosenkarka warszawskich
teatrów. Od dłuższego czasu związana z teatrem muzycznym Studio Buffo i Roma. Nagrała 5 płyt z piosenkami dla dzieci, z których
trzy uzyskały tytuł złotych płyt. Zajmuje się
dubbingiem, użyczając głosu bohaterom
wielu bajek. Dzieci znają ją z roli Pysi w telewizyjnych Domisiach.
Musicale w Studio Buffo: „Metro” (Anka),
„Do grającej Szafy Grosik Wrzuć”, „Grosik 2”,
„Przeboje”, „Obok Nas”, „Niedziela na Głównym”, „Grease” w Teatrze Muzycznym Roma
– główna rola Sandy.
Wojciech Dmochowski
Jego pierwszym poważnym sukcesem był
udział w musicalu „Metro” w 1990 roku i zarazem początek współpracy z J. Józefowiczem i J. Stokłosą. Wystąpił w widowiskach
wystawianych w teatrze Studio Buffo, m.in.
„Do grającej szafy grosik wrzuć”, „Obok nas”,
„Nie opuszczaj mnie”, „Tyle miłości”, „Przeżyj
to sam”, „Elvis”, „Niedziela na Głównym”, „Ukochany kraj”. Zagrał Little Moe w musicalu
„Pięciu braci Moe” (Teatr Muzyczny Roma).
Jako wokalista sesyjny bierze udział w wielu
produkcjach płytowych, m.in.: z J. Stokłosą
P. Rubikiem, A. Prucnalem (Brathanki),
Musicale: „Miss Sajgon”, „Grease” (Roger),
„Koty” (Semaforro), „Akademia Pana Kleksa”
(Paj Chi Wo/Patentoniusz/Kwaternoster), „Piotruś Pan”, „Upiór w operze” (Andre).
Dzieci znają go z roli Eryka w telewizyjnych
Domisiach.
Paweł Hartlieb
Zaczynał w musicalu „Metro” w Teatrze Studio Buffo. Obecnie współpracuje z Szafą Gra.
Śpiewa chórki u znanych polskich wokalistek. Jego głos jest znany z reklam radiowych
i telewizyjnych.
Tekst i foto: Janusz Marciniak
10
www.izabelin.pl
KULTURA
Z wokalistkami musicalowymi
Barbarą Merzel i Beatą Wyrąbkiewicz
rozmawia Janusz Marciniak
– Występujecie Panie już trzeci raz w Izabelinie, a po raz pierwszy w nowej sali
koncertowej w Centrum Izabelin. Jak Panie zostały artystkami musicalowymi?
Barbara Merzel: Niedawno miałam takie pytanie,
od kiedy zaczęłam się interesować musicalem i wydaje mi się, że od momentu, gdy zobaczyłam musical „West Side Story”. Stary
film, ale zrobił na mnie ogromne wrażenie
i wtedy po raz pierwszy pomyślałam sobie,
że chcę zostać artystką musicalową. A potem próbowałam dostać się do „METRA”
i się dostałam. W trakcie studium wokalnego przyjeżdżałam na castingi, a po zdanym
dyplomie przyjechałam występować w musicalu.
Beata Wyrąbkiewicz: Ja
od dziecka śpiewałam,
tańczyłam, recytowałam
wiersze, należałam do zespołu folklorystycznego
„Kądziołeczka” i tam też
pomykałam na scenie.
Bardzo to lubiłam i kochałam. Nie wiedziałam tylko, w jakim kierunku pójść, śpiewania
czy tańczenia. Kiedy zobaczyłam w telewizji
relacje z premiery „Metra” wiedziałam, że to
mi się bardzo podoba. Było to dla mnie coś
nowego, biła z tego niesamowita energia
i pomyślałam, że też spróbuje, bo akurat
był prowadzony nabór do drugiej obsady
„Metra”. Przeszłam przez wszystkie castingi,
a potem uczestniczyłam w bardzo długim
zgrupowaniu w Ojcówku. I tak zaczęła się
moja przygoda z musicalem. W „Metrze”
wszystkiego się nauczyłam. Była to dla mnie
i dla wszystkich występujących w „Metrze”
szkoła na całe lata mojego życia.
– Jaką rolę musicalową Panie najlepiej
wspominają, którą rolę Panie pokochały?
– Co możecie Panie powiedzieć naszym
czytelniczkom, które mają dzieci, które od najmłodszych lat tańczą, śpiewają
i słuchają piosenek musicalowych i które
chciałyby na scenie się znaleźć?
B. M.: Jeżeli dziecko ma zdolności, które
widać i bardzo chce występować na scenie
to na pewno nie wolno mu tego zabraniać,
tylko wspierać i gdzieś szukać dróg rozwoju.
Są takie szkoły, na przykład mogę polecić
szkołę w Buffo. Z tej szkoły wiele dzieci już
występuje, na przykład w „Akademii Pana
Kleksa” w Teatrze Roma, gdzie tańczą i śpiewają. Takich szkół jest coraz więcej i należy
swoje pociechy do nich wozić.
B. W.: Bardzo ważne jest, żeby dzieci do niczego nie zmuszać, to jest bardzo istotne,
żeby dzieci nigdzie nie pchać na siłę i tym
sposobem nie załatwiać sobie jakiś swoich
niespełnionych marzeń z dzieciństwa. Dzieci trzeba wspierać od samego dzieciństwa,
ale też nie za wcześnie wypuszczać je na
szerokie wody. Pracuję dużo w dubbingu
i widzę jak matki przychodzą tam i godzinami z dziećmi siedzą na castingach. Nie uważam, że to jest dobre. Tak samo reklama nie
jest dobrym pomysłem dla dziecka. Bo dziecko jeszcze świata nie zna, nie rozumie, myślę
że jeszcze zdąży ten świat sobie poznać.
– Proszę opowiedzieć jakąś anegdotę związaną ze swoimi występami na scenie?
B. M.: Anegdot jest wiele. Co chwilę coś się wydarza, na przykład z zapominaniem tekstu. Biała plama w głowie, nie wiem kim jestem, jak się
nazywam, co ja tu robię w ogóle na tej scenie,
co ja mam zaśpiewać. I tak się zdarza bardzo
często i wtedy taka śmierć na scenie następuje.
Człowiek się oblewa potem i kombinuje. Nieraz
się śpiewa po „flamandzku” tzn. udaje się, że się
śpiewa, czasami trzeba przemilczeć, a czasem
ktoś podpowie i uratuje sytuację.
B. W.: Mnie się zdarzyła taka historia w „Metrze” jak grałam główną rolę. Na samym końcu jest taka scena, gdzie Anka wychodzi niczym gwiazda w długiej sukni, w pięknym
boa, na szpilkach. Schodzi po schodach.
A ja na którymś spektaklu po prostu z tych
schodów zleciałam, łamiąc obydwa obcasy.
Usłyszałam szum, na widowni jako taki niepokój, czy mi się coś nie stało, czy ja w ogóle
żyję. Strasznie to długo trwało zanim się zebrałam, bo przecież musiałam dalej zaśpiewać piosenkę. Więc zdjęłam buty, usiadłam
na schodach i starałam się myśleć o jakiś
najgorszych rzeczach, żeby tylko się nie
roześmiać. Bo zaczęłam sobie wyobrażać,
jak to wyglądało, że wychodzi tutaj piękna
dama i nagle zaczyna spadać ze schodów
w pozie dziwnej. Wtedy myślałam o rzeczach najgorszych, o chorobie, o śmierci,
żeby tylko się nie roześmiać. Bo już wtedy
widownia się uspokoiła i tylko ja miałam ze
sobą problem, żebym się nie roześmiała. To
było wtedy straszne, ale teraz jest to zabawna anegdota.
– Gdzie publiczność izabelińska może Panie zobaczyć w najbliższym czasie?
B. M.: Występuję aktualnie w Teatrze ROMA
w musicalu „Upiór w operze” i gram rolę
Charlotty, czyli takiej divy operowej. Troszeczkę zwariowanej, złośliwej, śpiewam
głosem operowym. Jest to może taka ciekawostka, bo nigdy nie używałam tego głosu,
a teraz zaczęłam szkolić i wykorzystywać ten
wokal na scenie. Jest to nowość dla tych,
którzy wiedzą, co do tej pory i jak śpiewałam. Obecnie również zaczynam pracować
w dubbingu.
B. W.: Obecnie zajmuję się głównie swoim
dzieckiem. Moja córeczka ma 3 lata i jej staram się poświęcić jak najwięcej czasu. Ale też
dużo dubbinguję i występuję razem z Wojtkiem Dmochowskim w programie dla dzieci
„Domisie”, gdzie gram rolę Pysi. Tą drogą pozdrawiam wszystkie dzieci oglądające „Domisie”. No i oczywiście występuję w zespole
„Szafa gra”.
– Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na
następnym występie w Izabelinie.
www.izabelin.pl
fot. J. Marciniak
B.M.: W moim przypadku jest to musical
„Chicago” i rola więźniarki Velmy Kelly. Bardzo
lubię klimaty przedwojenne, właśnie takie
retro. W takich też klimatach mam przygotowany program retro z zespołem tanecznym.
Bardzo lubię taki repertuar i często śpiewam
przedwojenne szlagiery również polskie.
B. W.: A najbliższa memu sercu jest rola Anki
w „Metrze”. Tą postać kocham i czuję się z nią
tak jakoś zespolona. Miło też wspominam
rolę Sandy w musicalu „Grease”. Było to dla
mnie nowe doświadczenie, ale nie była ta
postać dla mnie już tak bliska jak rola Anki
z „Metra”.
11
Z ŻYCIA GMINY
Walentynkowy wieczór z Wojciechem Dmochowskim
i Pawłem Hertliebem z „SZAFA GRA”
Wojciech Dmochowski
Występował Pan w wielu musicalach, do
którego ma Pan największy sentyment?
– Zdecydowanie do pierwszego, do „Metra”.
Mam do niego największy sentyment , bo
tak naprawdę ten musical stworzyliśmy
my wszyscy. Scenariusz, który był napisany przez siostry Mikraszewskie ewoluował
poprzez nas. Myśmy ten scenariusz tworzyli, poprawiali, ulepszali, dlatego czuję w
tym przedstawieniu cząstkę siebie i jest to
dla mnie bardzo ważne.
Czy może Pan opowiedzieć jakąś anegdotkę związaną z występami na scenie?
– Tych anegdot jest bardzo wiele, choćby
dzisiaj się zdarzyła nieprawdopodobna
historia. Wyszedłem na scenę i podczas
wstępu piosenki zupełnie zapomniałem,
jakie są słowa pierwszej zwrotki. Totalne
zaćmienie umysłu, czasami to się zdarza. Co robić? Ratować się, koledzy obok
stoją. Dyskretnie zwróciłem się do koleżanki Beaty i kolegi Pawła „jaki jest początek?”. Oni bez namysłu, odruchowo
podali mi pierwsze słowa piosenki i dalej już sobie poradziłem. Poszło to automatycznie, bo chodzi w tym wszystkim
o to, żeby widz się nie zorientował, nie
widział takich rzeczy. Potem po występie
przez kilka minut śmialiśmy się z tego
w garderobie.
Czyżby trema?
– Nie, to jest raczej związane z przeciążeniem pracą, ale trema jest zawsze. Bo
w tym zawodzie trema jest zawsze, bo gdy
komuś jej brak, to powinien przestać uprawiać ten zawód. Musi być trema, bo ona
w pewnym sensie mobilizuje do pracy.
Gdzie mieszkańcy naszej gminy mogą
Pana usłyszeć w najbliższym czasie?
– Usłyszeć i obejrzeć mogą w każdą niedzielę o ósmej rano i każdą środę o dziewiątej
w pierwszym programie TVP. Razem z Beatką Wyrąbkiewicz prowadzimy program
dla dzieci „Domisie”, tam mam trochę inne
włosy, bo czerwone, ale jestem do rozpoznania. Ci, co mają dzieci na pewno wiedzą, o co chodzi.
Jaką rolę musicalową najlepiej Pan wspomina?
– W tych musicalach, w których grałem czyli:
„Miss Sajgon”, „Grease”, „Metro”, natomiast
najwięcej satysfakcji mam teraz, grając
w przedstawieniu „Upiór w Operze” i tam
gram rolę dyrektora, którą musiałem zbudować i to, co na początku jest trudne,
daje potem satysfakcję, gdy już się to zrobi. A poza tym to cudne przedstawienie.
Mam szczęście w życiu, bo grałem i gram
w fajnych przedstawieniach.
Dziś mieliśmy pokaz Pana umiejętności
w parodiowaniu różnych postaci i muszę
powiedzieć, że każda była doskonała. Jak
długo przygotowuje się Pan do parodiowania jakiegoś artysty, piosenkarza czy
aktora?
– Różnie aktorzy przygotowują się do roli.
Jedni oglądają filmy, słuchają muzyki. Ja
dużo rzeczy pamiętam, tych panów których parodiuję bardzo szanuję za wszystko, co zrobili i robią. Ja ich po prostu pamiętam, to są moje spostrzeżenia, mój
punkt widzenia na ich twórczość, na to
co robili, w jaki sposób się zachowywali,
śpiewali. Ludzie bawią się przy tym, bo ja
troszkę przerysowuję pewne zachowania.
Nie da się zaśpiewać tych świetnych przebojów tak jak to wykonują artyści w oryginale, dlatego je parodiujemy, żeby nabrały
jakiegoś nowego blasku i koloru.
Paweł Hartlieb
Występował Pan w wielu musicalach, do
którego ma Pan największy sentyment?
– Tak sobie myślę, że to były tak różne tytuły
od strony muzycznej, inscenizacyjnej, że
ciężko jest mi powiedzieć, bo każdy kojarzy mi się z innymi ciepłymi emocjami.
Gdybym miał jednak wybrać, to byłoby
to „Metro”. To był pierwszy musical, który
obejrzałem. Kiedy ja w nim zagrałem, to
przedstawienie było już bardzo znane.
Marzeniem każdego nastolatka było wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu i mnie
się udało. Moje marzenie się spełniło.
Czy może Pan opowiedzieć jakąś anegdotkę związaną z występami na scenie?
– Jestem słaby w opowiadaniu anegdot.
Co mogę powiedzieć? Mnóstwo było porwanych części garderoby, zapomnianych
tekstów i rekwizytów. Miałem taką piosenkę, którą śpiewałem na proscenie przy
zamkniętej kurtynie w „Tyle miłości” w Teatrze Buffo. Przygotowywałem się do swojego wyjścia i nagle, bez żadnego sygnału
od inspicjenta, otworzyła się kurtyna i ja
stanąłem w prywatnej pozie i sytuacji,
przed pełną widownią, nie wiedziałem co
się dzieje. Pozostało mi tylko uciec, a od
widowni dostałem brawka.
Gdzie mieszkańcy naszej gminy mogą
Pana usłyszeć w najbliższym czasie?
– Ja głównie występuję z „Szafą”, już od 6 lat.
Czasami ich zdradzam i śpiewam chórki
u znanych polskich wokalistek i właśnie
teraz przygotowuję się do nagrania z Anią
Szarmach na jej drugą płytę.
Słyszałam, że Pan podkłada swój głos
w reklamach, dubbinguje Pan w filmach?
– Tak, czasami się zdarza. Moim największym
osiągnięciem jest nagranie piosenek do
animowanego filmu„Tarzan” sprzed 10 lat.
fot. J. Marciniak
Pracował Pan z Panem Józefowiczem.
Słyszałam, że to szef bardzo wymagający
w stosunku do swoich aktorów?
– To człowiek, który prowadzi swój teatr
twardą ręką. Ludzie, którzy chcą z nim pracować muszą się nastawić na ciężką pracę.
Ja jednak nie narzekam.
Dziękuję Panom za rozmowę i życzę dalszych sukcesów zawodowych
Z artystami rozmawiała Iwona Mazurek
12
www.izabelin.pl
KULTURA
CIOTKA KLOTKA W BIBLIOTECE
Ewa Chotomska jest reżyserką i scenarzystką, autorką ponad 300 tekstów piosenek dla dzieci. Jest inicjatorką telewizyjnych programów dla dzieci: „Tik–Taka”, „Jedyneczki” i „Budzika” oraz założycielką zespołu
dziecięcego „Fasolki”.
27 stycznia 2009 r. Ewa Chotomska była gościem
naszej Biblioteki. Opowiadała o tym, jak realizuje się
programy telewizyjne, na czym polega praca reżysera i scenarzysty, kamerzystów i charakteryzatorów.
Autorka mówiła o swoich
twórczych
doświadczeniach, o tym, jak pisze się
„na zamówienie” na konkretny temat.
Pod koniec spotkania
Ewa Chotomska podpisywała swoje książki.
Biblioteka też otrzymała
cenny autograf.
Tekst A.W.
SPOTKANIE AUTORSKIE
2 marca 2009 (poniedziałek) o godzinie 10.00
zapraszamy czytelników w każdym wieku na spotkanie z Pawłem Beręsewiczem,
autorem książek: Co tam u Ciumków, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek,
Pan Mamutko i zwierzęta, Na przykład Małgośka.
IX Edycja Konkursu „Tomik Literacki Młodych Autorów”
Biblioteka szkolna informuje, że 12 stycznia 2009 r. zakończono etap nadsyłania książek na kolejną edycję konkursu „Tomik Literacki Młodych Autorów”. Obecnie trwają prace
jury – komisja ocenia książki w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i edytorskiej.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom planowane
jest na przełomie maja i czerwca 2009 r.
Stanisława Fadrowska, Organizator konkursu
BIBLIOTEKA
W IZABELINIE
ZAPRASZA
Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników dobrej literatury do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Izabelinie (budynek Centrum Kultury, ul. Matejki 21).
Oferujemy wiele nowości wydawniczych z różnych dziedzin wiedzy. Na
pewno ciekawą lekturę znajdą tu zarówno czytelnicy dorośli, jak i młodzież
i dzieci. Każdy wyjdzie z naszej Biblioteki
z pasjonującą książką.
Od niedawna oferujemy również
książki do słuchania. Wypożyczyć można
bajki dla dzieci, lektury szkolne, klasykę
dla dorosłych i inne.
Z listą książek można zapoznać się,
odwiedzając naszą stronę internetową
(www.bibliotekaizabelin.pl), klikając na
odnośnik „Księgozbiór”.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zarezerwować książkę, można to zrobić,
pisząc e-mail na adres: [email protected] lub dzwoniąc na numer
0-22-752-68-21 w godzinach otwarcia
biblioteki:
Pon., Śr., Czw. 10.00 – 18.30
Wt., Piąt.
8.00 – 16.00
Sobota
10.00 – 14.00
Osoby, które nie są jeszcze czytelnikami biblioteki mogą zapisać się każdego dnia. Należy przyjść z dowodem
osobistym. Dzieci natomiast przychodzą
z rodzicem lub osobą dorosłą. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
Zapraszam
Małgorzata Konopka
ZIMA W IZABELINIE
Pogoda w ferie nie sprzyjała w tym roku
dzieciom. Roztopy, chlapa i szaruga to nie
jest to co małe misie zimą lubią najbardziej.
Mimo to Akcja Zima 2009, organizowana
przez Centrum Kultury (dawniej Dom Kultury), udała się w stu procentach. W tym roku
każde dziecko mogło znaleźć dla siebie coś
interesującego.
W pierwszym tygodniu ferii
dzieci miały zapewnioną opiekę
w budynku Szkoły Podstawowej. Dzieci uczestniczyły w wielu
grach, zabawach, konkursach.
Miały także zapewnionych wiele
atrakcji sportowych. Specjalnie
dla uczestników Akcji odbył się
też koncert kolęd w wykonaniu Grupy Muzycznej ze szkoły
w Moryniu na Pomorzu.
Drugi tydzień ferii obfitował
zaś w rozmaite spotkania, które
www.izabelin.pl
odbywały się w budynku Centrum
Kultury. Dwa razy odwiedził nas teatr, prezentując przedstawienia Bazyliszek oraz Dziadek do orzechów.
Gminna Biblioteka zaprosiła dzieci
na spotkanie z Ciotką Klotką, czyli
Ewą Chotomską – autorką książek
dla dzieci. Niesforny Dyzio wystąpił
przed nami w filmie animowanym „Wyspa
Dinozaura”.
Największym jednak zainteresowaniem
cieszył się Bal Karnawałowy z Ciotka Teklą.
Przybyło na niego całe mnóstwo księżniczek,
piratów, były motylki, żabka, Czerwony Kapturek i wilk. Tańcom i zabawom nie było końca.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły za
udostępnienie pomieszczeń oraz innym, którzy pomogli nam w zorganizowaniu Akcji.
Marta Merchel – koordynator Akcji
13
EDUKACJA
Zespół Szkół promotorem ekologii
Zespół Szkół w Izabelinie po raz kolejny został laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod
honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
W tym roku o ten prestiżowy tytuł ubiegało się ponad 400 podmiotów. Oceny nadesłanych wniosków konkursowych dokonała
Narodowa Rada Ekologiczna, w skład której wchodzą Przedstawiciele Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Parlamentu RP.
Kapituła Konkursu przedłużyła Zespołowi Szkół w Izabelinie znak „Promotor Ekologii”,
doceniając tym samym działania ekologiczne prowadzone przez Bibliotekę Szkolną.
Szóstego lutego 2009 roku w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, podczas której ogłoszeni zostali Laureaci i Wyróżnieni X Jubileuszowej Edycji Konkursu.
Nagrodę dla Zespołu Szkół odebrała Pani Stanisława Fadrowska – nauczyciel bibliotekarz.
Uznanie, z jakim spotkały się nasze działania na forum ogólnopolskiego konkursu to dla
nas ogromne wyróżnienie oraz źródło motywacji do podejmowania nowych wyzwań.
Stanisława Fadrowska, Agata Bastrzyk
KRONIKA POLICYJNA
Przypominamy o zmianach
w „taryfikatorze mandatów karnych”
datów za przekroczenia prędkości. Nowy taryfikator nie znosi też
punktów karnych, które są nadal przyznawane za popełnione naruszenia drogowe.
Przypominamy, że weszło w życie Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze
mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, kierowcom
znane bardziej pod nazwą „taryfikator mandatów”. Zapraszamy
do zapoznania się z nowymi uregulowaniami prawnymi.
Kolejne pozytywne badanie
narkotesterem
Rozporządzenie, opublikowane w Dz.U. Nr 202, poz. 1249, wprowadza wiele zmian w dotychczasowym taryfikatorze zarówno w stosunku do kierujących pojazdami, jak i pieszych. Do najbardziej istotnych, z punktu widzenia kierowcy, należy zaliczyć:
1) parkowanie w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zagrożone jest grzywną w wysokości 500 zł,
2) niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (m.in. przejazd na czerwonym świetle) – 300-500 zł,
3) jazda bez włączonych świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej w porze dziennej w ciągu całego roku – 100 zł,
4) jazda bez wymaganych świateł w tunelu to wydatek 200 zł.
Wobec pieszych przekraczających jezdnię przy czerwonym sygnale świetlnym nowe przepisy przewidują niższą grzywnę w wysokości
do 100 zł (do tej pory 250 zł).
Nowy taryfikator precyzuje również zasady wymierzania kary
za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
(w zakres tego przepisu wchodzi spowodowanie kolizji drogowej),
zgodnie z którymi kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie
stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona jest o 200 zł, jednak
nie więcej niż 500 zł.
Rozporządzenie wprowadza również dodatkową tabelę, w której zostały sklasyfikowane niektóre wykroczenia popełniane przez
kierowców realizujących przewóz drogowy, co w praktyce dotyczy
kierowców zawodowych kierujących pojazdami lub zespołami pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony lub autobusami.
Odnosząc się do pogłosek na temat zmian w rozporządzeniu,
trzeba zaznaczyć, że nie zmieniły się zapisy dotyczące kwot man-
14
Policjanci z naszego powiatu coraz częściej zatrzymują kierowców podejrzewanych o kierowanie pod wpływem narkotyków. W trakcie przeprowadzanych kontroli drogowych, badania na zawartość alkoholu u kierowców wskazują na to, że są
oni trzeźwi. Dopiero użyty narkotest wykazywał, że wcześniej
zażywali narkotyki. Tak też było w przypadku 20-letniego kierowcy opla, który został zatrzymany w Izabelinie 12 stycznia
w nocy do kontroli drogowej przez policjantów z Izabelina i Starych Babic.
Policjanci podejmują wiele działań mających na celu wyeliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących oraz kierujących pod wpływem środka podobnie działającego do alkoholu. Wszystko po to, aby
zmniejszyć liczbę zdarzeń drogowych powodowanych przez tą kategorię uczestników ruchu drogowego.
Policjanci coraz częściej, oprócz badania na zawartość alkoholu,
przeprowadzają badania narkotesterem na zawartość narkotyków
w organizmie. 12 stycznia, parę minut po północy w Izabelinie policjanci ze Starych Babic i Izabelina zatrzymali do kontroli drogowej
kierowcę opla. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu
wskazało, że jest trzeźwy, ale jego nerwowe zachowanie nie uszło
uwagi mundurowych. Dopiero użyty narkotest zdradził powód zdenerwowania kierowcy. Badanie wykazało, że mężczyzna wcześniej
zażywał kokainę. Od 20-latka pobrano krew do badań.
Policjanci nałożyli na kierowcę mandat za brak podczas kontroli
prawa jazdy oraz z uwagi na stan techniczny samochodu zatrzymali
dowód rejestracyjny pojazdu.
komisarz Ewelina Gromek-Oćwieja
www.izabelin.pl
ZWIASTUNY IMPREZ
DOM KULTURY ZAPRASZA
28.02.09, g. 16:00
Przedstawienie teatralne dla dzieci
„Kozucha kłamczucha”
w wykonaniu Teatru Wariacja
wstęp wolny
13.03.09, g. 19:30
Koncert z cyklu
„Pejzaż z Piosenką”
wystąpi: Jan Jakub Należyty, Andrzej Brzeski
Prowadzenie: Antoni Muracki
Bilety w cenie: 20 zł (normalne)
oraz 10 zł (ulgowe)
do nabycia w Centrum Kultury,
II piętro, pok. 221
21.03.09, g. 16:30
Przedstawienie teatralne dla dzieci
„3 x Królewna 3 x Smok”
w wykonaniu Teatru pod Orzełkiem
wstęp wolny
F R A N C I S Z E K S TA R O W I E YS K I N I E Ż YJ E
W poniedziałek, 23 lutego zmarł w Warszawie Franciszek Andrzej Bobola
Biberstein-Starowieyski. Wybitny malarz, grafik, plakacista.
Wspominając Franciszka Starowieyskiego, dobroczyńcę Lasek, Przyjaciela
Gminy Izabelin we wtorek 3 marca o godzinie 18:30, w Sali Centrum Kultury
pokażemy „Byka”, takim, jakim ja chciałbym zachować Go, w swojej pamięci, w krótkim filmie zrealizowanym ponad 35 lat temu przez Andrzeja Papuzińskiego.
„BYKOWI CHWAŁA”
W maju, również w Centrum Kultury, wierząc, że coś z Mistrza w dziełach nawet
najwybitniejszych uczniów pozostaje, otworzymy wystawę malarstwa nauczyciela
„Byka”, jednego z najwybitniejszych polskich Twórców XX wieku, Wojciecha Weissa.
Wystawa Weissa zgromadzi dzieła nieznane szerokiej Publiczności, od bardzo wielu
lat niepokazywane.
Na oba wydarzenia zapraszamy. Więcej informacji na stronie www.izabelin.pl
Jan Sawa
www.izabelin.pl
CZYTAMY DZIECIOM
W każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie
15.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Izabelinie będą czytane książki dla dzieci.
Zapraszamy do słuchania baśni, bajek,
wierszy, legend, opowiadań.
25.03.2009 Czytamy dzieciom
„Cudaczka Wyśmiewaczka”
Julii Duszyńskiej
Serdecznie zapraszam
Małgorzata Konopka
15
SPORT
Klub Sportowy „Ryś” Laski
Korzystając z przerwy w rozgrywkach
piłkarskich KS „Ryś” Laski pragniemy Państwu zaprezentować nasze zespoły piłkarskie, zaczynając od grupy Seniorów (klasa
„A”). Następne zespoły będą w marcowym
i kwietniowym wydaniu Listów do Sąsiada.
Po rundzie jesiennej drużyna seniorów zajęła
7 miejsce w rozgrywkach MZPN. Drużyna KS
„Ryś” Laski przygotowuje się do sezonu wiosennego na gminnym obiekcie sportowym
w Laskach przy ul. Wieczorka 50, korzysta
także z hali sportowej Zespołu Szkół w Izabelinie, za co serdecznie dziękujemy Dyrekcji
Szkoły.
Słowa podziękowania kierujemy również
do naszych sponsorów, a są to: Korporacja
KGL, JOANNA – Bogusław Górka, UNIGRAF –
Ewa i Jarosław Stokowscy, TOBŁYSK – Krystyna i Tadeusz Nowikowie, Wiesław Warzycha,
BUDWEX – Mieczysław Wasilewski, Sklep Familijny – Małgorzata i Krzysztof Sienkiewicz,
Piotr Kubiaczyk i Firma EURODACH.
Osoby zainteresowane współpracą z klubem prosimy o kontakt pod numerem tel.
501-527-712 lub e-mail: [email protected]
Andrzej Dziekański
I rząd od lewej: Trener Jacek Sękowski, Prezes Klubu Andrzej Dziekański, Zawodnicy: Paweł Ignatowicz, Paweł Grzegorzewski, Robert Ponichtera, Tomasz Machnicki,
Adrian Osiński, Rafał Pamięta, Piotr Bałtrukiewicz, Mateusz Merda, Michał Kozicki, Kierownik drużyny Czesław Sławiński
II rząd od lewej: Jakub Włusek, Maciej Fluder, Michał Pakulski, Adam Pamięta, Piotr Witkowski, Rafał Domżalski, Michał Flis, Sebastian Muras
Prosimy o wsparcie finansowe za pomocą
odpisu 1% podatku na rzecz:
Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach
Numer KRS 0000072635
Apel do Mieszkańców Truskawia
Rada Sołecka oraz Radni wsi Truskaw zwracają się z prośbą do
mieszkańców Truskawia o dobrowolne składanie datków na rzecz
modernizacji kapliczki w Truskawiu przy ul. 3 Maja róg ul. Bożęcińskiej. Darowizny można uiszczać u pani Sołtys przy płaceniu podatku gruntowego w miesiącu marcu lub w dowolnym terminie. Za
zebrane pieniądze chcemy wykonać nową elewację zewnętrzną,
krzyż oraz górną część wykonaną z blachy. Dodatkowo chcemy pomalować a także wymurować fundament pod istniejącym zabytkowym ogrodzeniem.
Za wszystkie złożone datki serdecznie dziękujemy
16
www.izabelin.pl
OGŁOSZENIA
Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071)
Wójt Gminy Izabelin obwieszcza
iż wydana została opinia w formie postanowienia o możliwości podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 743 o pow. 0,4200 ha, położona we wsi Truskaw gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni, dla której zgodnie z danymi z ewidencji
gruntów i budynków nie jest prowadzona księga wieczysta.
Z postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Izabelin Referat Architektury i Geodezji
pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu Gminy Izabelin do dnia 13 marca 2009 r.
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu, postępowania w sprawie podziału działki nr ew.
743 położonej we wsi Truskaw gmina Izabelin, o nieuregulowanym stanie własności. Postępowanie ma na
celu wydzielenie pasa gruntu z działki nr ew. 743, przeznaczonego zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw gmina Izabelin etap I (zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy
Izabelin LV/424/2002 z dn. 19 czerwca 2002 r.) pod drogę, oznaczoną symbolem planistycznym 5 KLg.
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 97 ust. 3 pkt 1 i art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).
Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071)
Wójt Gminy Izabelin obwieszcza
iż wydana została opinia w formie postanowienia o możliwości podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 520 o pow. 0,5300 ha, położona
we wsi Truskaw gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni, dla której zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków nie jest prowadzona księga wieczysta.
Z postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Izabelin Referat Architektury i Geodezji pok.
nr 2, w godzinach pracy Urzędu Gminy Izabelin do dnia 13 marca 2009 r.
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu, postępowania w sprawie podziału działki nr ew.
520 położonej we wsi Truskaw gmina Izabelin, o nieuregulowanym stanie własności. Postępowanie ma na
celu wydzielenie pasa gruntu z działki nr ew. 520, przeznaczonego zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw gmina Izabelin etap I (zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy
Izabelin LV/424/2002 z dn. 19 czerwca 2002 r.) pod drogę, oznaczoną symbolem planistycznym 6 KLg.
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 97 ust. 3 pkt 1 i art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).
SALA WESELNA w Klaudynie
Organizujemy:
– wesela do 120 osób
– przyjęcia okolicznościowe
– chrzciny, komunie, rocznice
– konsolacje
telefon: 502-725-890
IZACOMP
Uwaga!!!
Seniorzy
zameldowani
w Gminie Izabelin
Wycieczka autokarowa
KAZIUKI W WILNIE
Termin:
5-8 marca 2009 r.
Zwiedzanie:
Druskienniki,
Kowno, Troki, Wilno
***
Noclegi w hotelu
Opieka przewodnika
w trakcie zwiedzania
Ubezpieczenie NW
Liczba miejsc ograniczona
Dodatkowe informacje
u pani
Hanny Kwietniewskiej
pod numerem
tel. 752-68-23
w godzinach:
czwartek 17.00-21.00
piątek 17.00-22.00
poniedziałek 18.00-21.00
środa 9.00-12.00
Przedsiębiorstwo Techniki
Komputerowej i Biurowej
Andrzej Wójcik
Serwis komputerowy
Izabelin, tel: 022 722 7064, kom: 0501 131 779
www.izacomp.pl
[email protected]
Internet, VoIP, Sieci, Naprawa komputerów.
Faktury VAT
Wieloletnie doświadczenie
Zakład dla Niewidomych w Laskach zatrudni pielęgniarkę
lub opiekunkę medyczną w SZPITALIKU.
Możliwość zakwaterowania. Szczegóły pod nr. tel. 752 32 80
u p. Grażyny Muras lub 752 32 34 – Kadry.
www.izabelin.pl
17
OGŁOSZENIA
BALUSTRADY
ZE STALI KWASOODPORNEJ
PRODUKC JA
M O N TA Ż
tel. 784 922 448
Sklep: firany, zasłony
Usługi Krawieckie „Wenus”
Izabelin, ul. 3 Maja 39, I piętro, tel. 600-146-783
NAPRAWA TELEWIZORÓW, VIDEO
Profesjonalnie
z gwarancją!
Izabelin, ul. Sienkiewicza 54, tel. 722 62 37, 0 602 669 277
N
O
W
E
AGREGATY PR¥DOTWÓRCZE
3 KW - 230/380 V,
CENA 1050,00z³
PI£Y SPALINOWE
4 KM,
CENA 395,00z³
GWARANCJA, DOSTAWA- 0 601 947 135
apex
Gabinet Stomatologiczny
Klaudiusz Maroszyński
Lekarz dentysta
Gabinet Stomatologiczny
Izabelin
Klaudiusz Maroszyński
ul. Siemiradzkiego 6a
Lekarz dentysta
Tel. 501 278 987
Izabelin
Profilaktyka
• Usuwanie kamienia ul. Siemiradzkiego 6a
Stomatologia
nazębnego - skaling
Tel. 501 278 987
zachowawcza
18
Profilaktyka
- przy użyciu
• Usuwanie
kamienia
ultradźwięków
nazębnego - skaling
• Leczenie próchnicy
www.izabelin.pl
Stomatologia
zębów stałych
zachowawcza
w znieczuleniu
OGŁOSZENIA
PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW, OGRODY
TEL. 723 50 00, 0 501 986 712
Układanie kostki brukowej
granitowej
Transport
tel. 506-055-105
Sklep z oryginalną niemiecką
chemią gospodarczą w Izabelinie
Polecamy produkty najwyższej jakości:
• Proszki i żele do prania, płyny do płukania
• Kosmetyki dla dorosłych, dzieci i niemowląt
• Płyny do mycia podłóg, szyb, kabin prysznicowych, wc
• Preparaty do mycia kuchenek, piekarników, kominków
• Mydła, żele, płyny do kąpieli
• Kosmetyki do pielęgnacji włosów
• Środki czystości do zmywarek, odplamiacze
• Słodycze, kawy
• Klocki LEGO
Nasze produkty charakteryzuje wysoka jakość i super wydajność
ZAPRASZAMY!
pn-pt w godz. 10-18, sobota w godz. 9-14
Izabelin, ul. 3 Maja 60
Piotr Dziekański, tel. 694 453 050
Na terenie gminy Izabelin
możliwość bezpłatnej dostawy na telefon
Z ulotką rabat 5%
www.izabelin.pl
19
ROZRYWKA
Rozwiązanie wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem należy przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną ([email protected])
lub dostarczyć osobiście do redakcji. Wśród czytelników, którzy do 6 marca 2009 roku dostarczą poprawne rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy nagrody ufundowane przez Rehabilitację Izabelin: 1. nagroda – 10 zabiegów masażu klasycznego, 2. i 3. nagroda – 5 zabiegów
masażu klasycznego.
Rozwiązanie krzyżówki z numeru styczniowego: Karnawał w Izabelinie.
Nagrody wylosowali: Wiesława Świc, Barbara Racinowska i Paweł Kossowski
VI Turniej Halowy Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Izabelin
W dniu 21 lutego br. odbył się
VI Turniej Halowy
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Izabelin. W turnieju brało udział
sześć zespołów: KS Ryś Laski I, KS Błonianka, KS Borzęcin, KS PUG Bielany, KS Ryś Laski II, KS Ożarowianka.
W tym roku po raz pierwszy główną nagrodę zdobył
nasz miejscowy klub Ryś Laski I. Najlepszym bramkarzem turnieju został Sergiusz Sobczyk zawodnik Ryś
Laski I, a najlepszym strzelcem turnieju okazał się kolega Szczesny z PUG-u Bielany. Zawodnikom rocznika
90-91, którzy byli głównymi bohaterami tego turnieju
oraz trenerowi Janowi Murasowi serdecznie gratuluję.
Dziękuję również wszystkim sponsorom turnieju oraz
Dyrekcji Zespołu Szkół w Izabelinie za udostępnienie
hali sportowej.
Ze sportowym pozdrowieniem
Andrzej Dziekański, Prezes KS Ryś Laski

Podobne dokumenty

Listy do Sąsiada (Styczeń 2016) - Centrum Kultury Izabelin

Listy do Sąsiada (Styczeń 2016) - Centrum Kultury Izabelin • akcja odbioru odpadów zawierających azbest od mieszkańców – 9,83 ton; • opracowanie „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska 2013-2014”; • 3 interwencje w sprawie zwierząt – niewłaści...

Bardziej szczegółowo