Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

Transkrypt

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego
Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego,
Ortopedycznego i Terapeutycznego
Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ortopedycznego i Terapeutycznego, zwana dalej
„Wypożyczalnią” funkcjonuje w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni „
zwanego dalej LGD7
2.
Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczanie skutków niepełnosprawności
i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im
szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystanie z różnorodnych form
rehabilitacji i terapii.
3.
Wypożyczalnia realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
1)
nieodpłatne udostępnianie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i
terapeutycznego ,
2) konserwację i naprawę sprzętu, o którym mowa wyżej,
3)
współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w szczególności domami pomocy
społecznej oraz organizacjami pozarządowymi wykonującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych,
między innymi w zakresie wypożyczania sprzętu tym jednostkom i organizacjom.
4.
Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego jakim dysponuje Wypożyczalnia
dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie LGD7.
5.
Za bieżące funkcjonowanie wypożyczalni i nadzór nad jej działalnością odpowiedzialny jest Zarząd
LGD7.
Rozdział II
Zasady wypożyczenia sprzętu
1.
2.
Z wypożyczalni mogą korzystać osoby niepełnosprawne i starsze.
Osoba zainteresowana wypożyczeniem Sprzętu składa pisemny wniosek na formularzu dostępnym na
stronie www.krainanocyidni.pl lub w siedzibie biura Stowarzyszenia”LGD7-Kraina Nocy i Dni”
3.
Wniosek o wypożyczenie sprzętu należy złożyć do LGD7 który dokona jego zaewidencjonowania z
rejestracją daty jego wpływu.
4.
Decyzję o wypożyczeniu sprzętu podejmuje LGD7 na podstawie wniosku o którym mowa w ust. 2 oraz
załączonej dokumentacji w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosek.
5.
W przypadku uwzględnienia wniosku LGD7 ustala z wnioskodawcą termin podpisania umowy użyczenia.
6.
LGD7 odmówi wypożyczenia sprzętu, w szczególności w przypadku, gdy:
a)
wnioskodawca korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony, zniszczony lub go
zagubił,
b)
wnioskodawca nie zwrócił sprzętu w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia.
c) braku sprzętu
7.
Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy LGD7 a
osobą biorącą sprzęt do wypożyczenia (zwaną dalej Wypożyczającym), która określa szczegółowe warunki
wypożyczenia sprzętu.
8. Wydanie sprzętu następuje niezwłocznie po uprzednim umówieniu terminu z pracownikiem biura LGD7
oraz po podpisaniu umowy użyczenia oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość Wypożyczającego
(dowód osobisty lub prawo jazdy). W przypadku, gdy Wypożyczający nie może osobiście wypożyczyć
sprzętu, upoważnia korzystając z przygotowanego druku, trzecią osobę reprezentującą go w chwili
podpisywania umowy. Osoba upoważniona winna posiadać dokument tożsamości.
9. Sprzęt może być użyczony maksymalnie na okres 6 miesięcy.
10.
W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu, Wypożyczający
zawiadamia LGD7 w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż siedem dni przed upływem okresu
określonego w umowie użyczenia, na który sprzęt został wypożyczony. Warunkiem dalszego korzystania z
użyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy. Ostateczny okres
wypożyczenia jest ustalany indywidualnie przez LGD7 i określony w umowie.
11. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie 7 dni licząc od daty upływu
okresu określonego w umowie. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu Wypożyczalnia może
odebrać sprzęt. W przypadku nie dokonania zwrotu sprzętu i uniemożliwieniu jego odbioru, sposób
postępowania jest identyczny jak w przypadku, gdy sprzęt został zagubiony przez Wypożyczającego.
12. Zmiana użytkownika sprzętu może nastąpić tylko za zgodą LGD7 poprzez zawarcie nowej umowy.
Rozdział III
Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego za wypożyczony sprzęt
1.
2.
3.
4.
5.
Po zakończeniu użyczenia Wypożyczający obowiązany jest zwrócić Sprzęt do Wypożyczalni w stanie nie
pogorszonym.
Wypożyczający odpowiada za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę na zasadach
ogólnych.
W razie zagubienia sprzętu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie użyczenia Wypożyczający zobowiązany
jest do zapłaty kosztów naprawy lub równowartości sprzętu w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania do
zapłaty, pod rygorem dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
LGD7 przysługuje prawo sprawdzania danych przedstawionych przez Wypożyczającego, oraz kontroli
sposobu użytkowania sprzętu. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z
przeznaczeniem, właściwościami Sprzętu lub instrukcją obsługi, w sposób zagrażający utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem Sprzętu bądź też w razie powierzenia Sprzętu osobie trzeciej bez zgody
LGD7, Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni „ może rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem
ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zwrotu sprzętu.
Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego
używania.
Rozdział IV
Zasady ewidencjonowania sprzętu
1.
2.
Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje numer katalogowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której
uwidacznia się imię i nazwisko wypożyczającego, datę użyczenia i zwrotu sprzętu, podpis przedstawiciela
Wypożyczalni.
Poza dokumentacją, o której mowa w ust 1. prowadzi się zbiorczą ewidencję posiadanego przez
Wypożyczalnię sprzętu zawierającą w szczególności następujące dane: nazwa i nr katalogowy sprzętu;
datę udostępnienia i zwrotu sprzętu; imię i nazwisko oraz adres Wypożyczającego, uwagi dotyczące
wydania i zwrotu sprzętu, sposób zabezpieczenia, podpisy przedstawicieli Wypożyczalni i
Wypożyczającego.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić i przetwarzać dane
osobowe Wypożyczających, którzy wyrażają na to pisemną zgodę.
Nie respektowanie przez Wypożyczającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do rozwiązania
umowy użyczenia i do odebrania wypożyczonego sprzętu.
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem wszelkie decyzje wiążące podejmuje Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”.

Podobne dokumenty