METRYKA FILMU TYTUŁ: PRODUCENT REŻYSER RODZAJ FILMU

Transkrypt

METRYKA FILMU TYTUŁ: PRODUCENT REŻYSER RODZAJ FILMU
METRYKA FILMU
RE YSER
Zał. 3
RODZAJ FILMU
TYTUŁ:
PRODUCENT
Eksploatacja
Autor /autorzy/
Scenariusza
Metra /czas/filmu
Rok produkcji
Autor dialogów
Metra /czas/tekstu
Autor utworu literackiego na podstawie którego powstał scenariusz
UTWORY WCHODZ CE W SKŁAD FILMU
Lp. Tytuły utworów oryginalnych
Imi i nazwisko
wykorzystanych w programie
Kompozytor
Autor
Wykonawca
Fakt. czas
trwania
utworu
w min..i
sek.
Prem.
czy
powt.
* Producent stwierdza,
e nabył od autorów prawa przeniesienia ich utworów na niniejszy film, celem rozpowszechniania na obszarze i w okresie ustalonym zgodnie
z metryk , we wszystkich technikach audiowizualnych, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi elementów chronionych postanowieniami prawa
autorskiego i praw pokrewnych.* Producent o wiadcza, e jest wła cicielem praw do filmu nie obci onych prawami osób trzecich i ponosi pełn odpowiedzialno
tytułu ewentualnych roszcze wynikaj cych z naruszenia praw autorskich i osobistych.* Prawa producenta nie ograniczaj praw osób uprawnionych do otrzymania
tantiem.
------------------------------------------Data, podpis i piecz tka zleceniodawcy
z

Podobne dokumenty