Kino, wesołe miasteczko i pizza za zakupy w

Transkrypt

Kino, wesołe miasteczko i pizza za zakupy w
www.galeriakatowicka.eu
Informacjaprasowa
5sierpnia2016r.
Kino,wesołemiasteczkoipizzazazakupywGaleriiKatowickiej
Biletydokina,zaproszenianapizze,rodzinnezaproszeniadoŚląskiegoWesołegoMiasteczkaoraz
setkinagródszkolnychczekająwsierpniunaKlientówGaleriiKatowickiej.Ruszakampania„Do
szkoły.Gotowi.Start!”,wktórejkliencibędąnagradzaninawettrzykrotnieprzyjednychzakupach.
Akcjapotrwaod8sierpniado4września2016roku.
-Sierpieńjestjednocześniemiesiącemwakacyjnymorazczasemkiedyrodziceprzygotowująswoje
dziecinanadchodzącyrokszkolny.Dlarodzicówjesttozatemczasdużychwydatków,adladziecii
młodzieżyszkolnej,którajużwróciładomiasta-czas,którypotencjalniemożnaciekawiezagospodarować.Ztegopowoduzaplanowaliśmykampanię,wktórejoferujemyznaczącyzwrotzzakupów
szkolnychiokołoszkolnychwpostacinagród,którezagwarantująrodzinom,dzieciomlubmłodzieży
trochęrozrywki.Coważne,nagradzaćbędziemywszystkichKlientów,nietylkoużytkownikównaszej
aplikacjimobilnej,biorącychudziałwprogramielojalnościowym.NapewnoCiKliencikorzystaćbędą
najwięcej,bonagradzaćichbędziemyażtrzykrotnieprzyjednychzakupach.DlapozostałychKlientów
poziomzwrotuzzakupówokreślonychregulaminemjestjednakznaczącyiGaleriaKatowickaz
pewnościąbędzienajbardziejopłacalnymmiejscemzakupównaŚląsku-mówiDawidPrymas,
DyrektorMarketinguiPRGaleriiKatowickiej.Mamteżnadzieję,żeprzygotowanewspólniezpartneraminagrodypozwoląnaszymKlientomciekawieimiłospędzićostatnietygodniewakacji-dodaje.
Kino,wesołemiasteczkoipizzazazakupy
Osoby,którewwyznaczonymterminiezrobiązakupyzaminimum150złotrzymają1biletdoMultikina.NaKlientów,którzywydadząminimum250złczekaćbędą2biletydoMultikinalubzaproszenie
nadarmowądużąpizzęi1llemoniadywGustoDominium.NatomiastKlienci,którzywwyznaczonym
terminiezrobiązakupyzaminimum500złotrzymająrodzinne,całodniowezaproszeniadoŚląskiego
WesołegoMiasteczka,którewtrwającymsezonieudostępniłoodwiedzającymwielenowychatrakcji.
Nagradzaniemobjętesązakupywsklepach:C&A,ECCO,ExcellentOffice,KsięgarniaMatras,KsięgarniaŚwiatKsiążki,McArthur,Nike,Puma,ReporterYoung,Reserved,ReservedKids,5.10.15.,Terranova,ValentiniSamsonite,Vans,Smyk,NewBalance,Sizeer,FootLocker,Zara,ZaraKids,Cropp,
House,WyjątkowyPrezent,Adidas,4Faces,Puccini,Tiger,4F,CitySport,Diverse,Springfield,Stradivarius,Bershka,Pull&Bear,CCC,Deichmann,Crocs,Swatch.
Setkinagródszkolnychorazdarmowegranoleikoktajle
DodatkowozokazjinadchodzącegorokuszkolnegoGaleriaKatowickaprzygotowałaspecjalnąpulę
nagródszkolnychiokołoszkolnych,któreużytkownicyaplikacjimobilnejGaleriimogąodbieraćwymieniajączebranewprogramielojalnościowympunkty.Dziękitemuniektórepozycjezlistyzakupów
szkolnychbędziemożnawykreślić.Ponadto,wtrakciekampaniikażdyzarejestrowanywaplikacjimobilnejparagonpowyżejkwoty100złbędziepremiowanykuponemowartości10złdowykorzystania
wpijalnisokówikoktajliBoboQ,napoziomie+2GaleriiKatowickiej.
-Wtymszczególnymokresiechcemydaćrodzinomtrochęradości,zaproponowaćparępomysłówna
spędzeniewolnegoczasu,aleprzedewszystkimodciążyćdomowebudżety,zwracająctakdużojakto
tylkomożliwewnagrodachszkolnych,darmowychzaproszeniachibiletach–mówiDawidPrymas.
Podsumowując,wokresiekampaniiKlientrobiączakupywGaleriiKatowickiejmożezjeśćobiadw
GustoDominium,chwilępóźniejzaliczyćdeserwBoboQ,anastępniewybraćsięzdzieckiemdoMultikinalubcałąrodzinądoŚląskiegoWesołegoMiasteczka-dodaje.
Nagrodywkampanii„Doszkoły.Gotowi.Start.”możnaodbieraćwgłównymInfoPunkcieGaleriiKatowickiejodstronyul.3Maja.Należyjednaksięspieszyć,ponieważ,jakwkażdejpromocji,liczba
nagródjestograniczona.
OdbiórnagródwaplikacjimobilnejNavishoppermożliwyjestwsklepachirestauracjachGaleriiKatowickiej,wInfoPunkcielubspecjalnychpunktachobsługiużytkownikówaplikacjimobilnejiprogramu
lojalnościowegoGaleriiKatowickiej.
Szczegółowyregulaminakcjidostępnybędzienastroniewww.galeriakatowicka.euorazwInfo
Punkcie.
###
Dodatkowychinformacjiudziela:
DawidPrymas
MarketingandPRManagerGaleriiKatowickiej
[email protected]
(+48)786840280
***
GaleriaKatowickamieścisięwścisłymcentrumKatowicijestunikalnymkompleksemkomunikacyjno-komercyjnym.
PowierzchniaGLAobiektuwynosi47tys.m2,naktórejznajdujesięponad250lokaliipunktówhandlowych.
GalerięKatowickąodwiedzamiesięcznieponadmilionKlientów.Doichdyspozycjizostałoddanydwupoziomowypodziemnyparkingdla1200samochodów.GaleriaKatowickajestpołączonabezpośredniozdworcem
kolejowymipodziemnymterminalemautobusowymkomunikacjimiejskiej.Posiadatakże10saloweMultikino
zsaląXtreme–najnowocześniejsząwPolsce,wyposażonąwsystemdźwiękowyDolbyAtmos.GaleriaKatowickazostałaotwarta18września2013r.
WłaścicielemGaleriiKatowickiejjestfirmaMeyerBergman,zazarządzanieGaleriąKatowicką,codzienne
funkcjonowanieobiektuorazkwestiezwiązanezwynajmempowierzchnihandlowejodpowiadaspółkaApsys
Polska.
Zapraszamynastronęwww.galeriakatowicka.eu
InformacjeoMeyerBergman
MEYERBERGMANjestprywatnąfirmązsiedzibąwLondynie,zajmującąsięzarządzanieminwestycjami
wbranżynieruchomości.
Firmazostałazałożonaw2004r.poprzezwyodrębnieniegłównegoobszaruinwestycyjnegospółkiMABGroup,
któraposiadałaponad3mlnmkw.powierzchniołącznejwartościprzekraczającej7,5mldeuro.Wimieniu
globalnychinwestorów(m.in.wiodącegofunduszuemerytalnegoipaństwowychfunduszymajątkowych),
MeyerBergmanzarządzatrzemazamkniętymifunduszaminieruchomości,którychaktywawartesąłącznieok.
4mldEUR.
Obecniefirmaskupiaswojedziałaniananabywaniunieruchomościhandlowychoniskimryzykuinwestycyjnym,
znajdującychsięwatrakcyjnycheuropejskichlokalizacjach–wWielkiejBrytanii,Niemczech,Francji,
Skandynawii,PolsceiCzechach.Wartośćtransakcjiwahasięod25do200mlnEUR.MeyerBergmannabywa
równieżniewykorzystanelubnieodpowiedniozarządzaneobiektyhandloweiusprawniaichfunkcjonowanie
wsposóbzapewniającyznaczącezyskiinwestorom.
Więcejinformacji:www.meyerbergman.com

Podobne dokumenty