Wrocław: Przebudowa i remont kamienicy z oficyną na Wyspie

Komentarze

Transkrypt

Wrocław: Przebudowa i remont kamienicy z oficyną na Wyspie
Strona 1 z 7
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zim.wroc.pl
Wrocław: Przebudowa i remont kamienicy z oficyną na Wyspie
Słodowej 7,7a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu w
podziale na zadania
Numer ogłoszenia: 164755 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Inwestycji Miejskich , ul. Januszowicka 15A, 53-135 Wrocław, woj.
dolnośląskie, tel. 071 3607356, faks 071 360 73 31.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont kamienicy z oficyną
na Wyspie Słodowej 7,7a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu w podziale na zadania.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie kamienicy z oficyną na
Wyspie Słodowej 7,7a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu, w podziale na zadania: 1).
Zadanie 1 - realizacja robót budowlanych, 2). Zadanie 2 - pielęgnacja zieleni wykonanej w Zadaniu 1 2.
ZAKRES ZAMÓWIENIA obejmuje pełne procesy robót budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem na
plac budowy, wbudowaniem materiałów i urządzeń oraz utylizacja pozostałych materiałów, odpadów jak
i dostarczeniem, instalacją i rozruchem wskazanego wyposażenia oraz pielęgnację zieleni. 3. Termin
wykonania zadania 1 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin wykonania zadania 2 - przez okres
3 lat od daty odbioru końcowego zadania 1.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=164755&rok=20...
2016-07-27
Strona 2 z 7
Przedmiotem zamówień uzupełniających będą prace polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9,
45.33.12.00-8, 45.21.00.00-2, 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3, 45.34.40.00-0, 45.31.60.00-5,
45.31.43.20-0, 45.34.30.00-3, 45.11.27.00-2, 45.23.32.53-7, 45.11.27.10-5, 77.31.00.00-6,
77.31.41.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 40000,00
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek spełnia Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzą i
doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonali: a) minimum 2 roboty budowlane polegające na kompleksowej budowie,
przebudowie, remoncie obiektu, o powierzchni użytkowej min. 1 200 m2 każdy, z niezbędną
infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu i o wartości robót budowlanych minimum 3 500
000 zł brutto każdy, b) minimum 1 robota budowlana polegająca na kompleksowej
przebudowie lub remoncie obiektu objętego ochroną konserwatorską o powierzchni 850m2
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek spełnia Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji
zamówienia, tj.: kierownikiem budowy oraz kierownikami robót branżowych, którzy posiadają
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia w specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) drogowej, c) instalacyjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych, d) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2016.290) oraz w Rozporządzeniu Ministra
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=164755&rok=20...
2016-07-27
Strona 3 z 7
Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) do pełnienia samodzielnej funkcji w
budownictwie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=164755&rok=20...
2016-07-27
Strona 4 z 7
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=164755&rok=20...
2016-07-27
Strona 5 z 7
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
-11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto Wykonawca z formularzem ofertowym składa: 1. Dowód wniesienia wadium. 2.
Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. - W przypadku
podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do
podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy - W przypadku podmiotów występujących
wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów
występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) 3. W
przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych - pisemne (w
oryginale) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=164755&rok=20...
2016-07-27
Strona 6 z 7
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( przykładowy wzór 1.6.) wraz z: 3.1. Aktualnym
odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej podmiotu,
na zasobach którego polega Wykonawca, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,
wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli podmiot, na
zasobach którego polega Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 rozp. składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 3.2. Oświadczeniem podmiotu, na zasobach
którego polega Wykonawca, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór 1.1.A)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 98
2 - przedłużenie gwarancji - 2
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki tych zmian określono w rozdziale XV punkt 3
SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zim.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba
Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15A lub za zaliczeniem pocztowym (wersja
papierowa.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=164755&rok=20...
2016-07-27
Strona 7 z 7
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.08.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15A
- kancelaria parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: nie
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=164755&rok=20...
2016-07-27

Podobne dokumenty