Regulamin sprzedaży premiowej w sieci sklepów

Transkrypt

Regulamin sprzedaży premiowej w sieci sklepów
Regulamin sprzedaży premiowej w sieci sklepów stacjonarnych Go Sport
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest adidas Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092),
przy ulicy Żwirki i Wigury 18a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, pod
nr KRS 0000032095, posługująca się numerem NIP: 522-000-00-80, kapitał zakładowy 1.498.762,80
złotych, zwana dalej „adidas”.
Na
zlecenie
adidas
Poland
Sp.
z.o.o.,
Spółki
GO
Sport
Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75b, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy, Nr KRS 0000028260, NIP: 951-18-61-015, kapitał zakładowy: 47.500.000 PLN
(„Go Sport“), znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których lista stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu (zwane dalej łącznie: „Sklepami Go Sport” lub osobno: „Sklepem Go
Sport“)., zobowiązuje się do wydania klientom (,,Nabywcy”), którzy dokonali zakupu obuwia lub
1.2.
plecaka marki Reebok – modele z kolekcji kids (modele z kolekcji ,,Reebok kids jesień – zima 2015”) w
jednym ze 29 sklepów stacjonarnych GO Sport Polska (wyszczególnione w załączniku nr 1), łącznie 1120
worków na buty (cena 5,80 zł netto za 1 szt.) oraz 1120 szt pudełek śniadaniowych (cena 4,95 zł netto
za 1 szt.) marki Reebok.
2. ZASADY OGÓLNE
2.1. Sprzedaż premiowa organizowana jest w okresie od 17.08.2015 roku do 30.09.2015 roku włącznie
lub do wyczerpania zapasów, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Przedmiotem
sprzedaży premiowej są wskazane pkt. 1.2 Regulaminu, worki na buty oraz pudełka śniadaniowe marki
Reebok. Sprzedaż premiowa będzie odbywać się w sklepach sieci GO Sport Polska (załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu), zgodnie z limitem ilościowym przyznanym poszczególnym sklepom.
2.2. Sprzedawcą wskazanego w pkt.1.2 obuwia jest GO Sport Polska Sp. z.o.o. Zasady zwrotów,
wymian oraz reklamacji określają szczegółowo przepisy wewnętrzne obowiązujace w sieci sklepów GO
Sport Polska.
2.3. W przypadku zakupu pary butów lub plecaka z kolekcji Reebok KIDS wskazanego w pkt.
1.2 Regulaminu, nabywca otrzymuje pudełko śniadaniowe lub worek na buty, pod warunkiem
ich dostępności wynikającej z pkt. 2.1 Regulaminu. Otrzymanie worka na buty lub pudełka
śniadaniowego nie wiążę się dla nabywcy z uiszczeniem jakiejkolwiek opłaty z tego tytułu.
2.4. Nabycie większej ilości par butów wyszczególnionych w pkt. 1.2. Regulaminu, uprawnia nabywcę
do otrzymania worka na buty lub pudełka śniadaniowego w ilości odpowiadającej ilości zakupionych par
obiętych promocją wyszczególnionych w pkt. 1.2.Regulaminu.
2.5. W przypadku uprawnienia nabywcy do otrzymania worka na buty lub pudełka śniadaniowego na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, pracownik sklepu GO Sport Polska wstawi na tą
okoliczność stosowną adnotację na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT, która stanowić będzie
potwierdzenie jej wydania.
2.6. W sprzedaży premiowej określonej przepisami niniejszego Regulaminu, nie mogą brać udziału:
pracownicy adidas Poland Sp. z o.o. oraz pracownicy GO Sport Polska Sp. z.o.o.
3. PROCEDURA ZWROTU, WYMIANY ORAZ REKLAMACJI
3.1. W przypadku wymiany przez nabywcę obuwia na inny model, wskazany w pkt. 1.2 Regulaminu,
nabywca nie będzie zobowiązany do zwrotu worka na buty lub pudełka śniadaniowego. W przypadku
wymiany obuwia na inny model, niewskazany w pkt. 1.2 Regulaminu, będzie on zobowiązany do
dokonania zwrotu worka na buty lub pudełka śniadaniowego. Powyższy zapis nie ma zastosowania w
przypadku, gdy nabywca obuwia wskazanego w pkt. 1.2 Regulaminu, zgłosi do sprzedawcy roszczenie
reklamacyjne tytułem rękojmi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks
cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) z zastrzeżeniem, że dotyczy ono wyłącznie
obuwia.
3.2. Zgłoszenia reklamacyjne obejmujące worek na buty lub pudełko śniadaniowe otrzymane na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, należy składać pisemnie na adres siedziby adidas Poland Sp.
z.o.o.
3.3. Zgłoszenie reklamacyjne, zgodnie z pkt. 3.2 Regulaminu, powinno ponadto zawierać:
1) dane osobowe reklamującego (tj. imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania bądź zameldowania,
dane kontaktowe - numer telefonu lub adres e-mail), 2) opis i uzasadnienie roszczenia reklamacyjnego,
3) kserokopię paragonu fiskalnego lub faktury VAT zawierajacą adnotację pracownika GO Sport Polska,
zgodnie z pkt. 2.5 Regulaminu.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Odpowiedzialność adidas Poland Sp. z.o.o. ograniczona jest wyłącznie do wartości dostarczonych
worków na buty oraz pudełek śniadaniowych, wskazanych w pkt. 1.2 Regulaminu.
4.2. Wszelkie spory wynikające ze sprzedaży premiowej określonej w niniejszym Regulaminie, będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby adiadas Poland Sp. z o.o.
4.3. We wszelkich nieuregulowanych sprawach, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
obowiązujące
w
tym
zakresie,
w
szczególności
zaś
przepisy
Ustawy
z dnia
23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Podobne dokumenty