Regulamin rekrutacji do Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we

Transkrypt

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we
Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do PrzedszkolaNr 1 Planeta Uśmiechu
we Wrocławiu
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Nr 6/2016
z dnia 1.03.2016 r.
Regulamin rekrutacji do Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu
we Wrocławiu
– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja
Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z
2016 r. poz. 35 i 64),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. r. w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w
postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),
3. Uchwała Nr XX/402/16 RM Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów
wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto,
4. Zarządzenie Nr 3345/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto, na rok szkolny 2016/2017.
5. Statut Przedszkola Nr 55 we Wrocławiu.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.
2. Zapis Regulamin Rekrutacji do Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu zwany
dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do przedszkola,
tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz
zakres uprawnień
i obowiązków Komisji
Rekrutacyjnej.
3. Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się w formie elektronicznej lub
bezpośrednio w przedszkolu.
4. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych
miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor przedszkola.
Informacja
umieszczana
jest
na
stronie
www.edu.wroclaw.ploraz
w tablicy ogłoszeń w holu głównym. Informacja podawana jest na 6 dni przed terminem
rekrutacji, po rozpatrzeniu deklaracji rodziców o kontynuowanie wychowania
przedszkolnego przez dzieci uczęszczające już do przedszkola.
5. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu
informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach
przyjęcia dziecka do przedszkola. Komunikat jest publikowany na
stronie
www.przedszkole1.wroc.ploraz w tablicy ogłoszeń w holu głównym.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez
dyrektora przedszkola.
7. Przedszkole prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
8. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano
Przedszkole Nr 1 Planeta Uśmiechu jako przedszkole pierwszego wyboru.
§2
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) przedszkolu – należy rozumieć Przedszkole Nr 1 Planeta Uśmiechuwe Wrocławiu;
2) dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we
Wrocławiu;
3) Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora
przedszkola w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
4) kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w art. 20 c ust. 1 ustawy
o systemie oświaty oraz kryteria określone dla drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z wójtem
/burmistrzem/prezydentem miasta;
5) liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, które zostały
zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną i złożyły wymagane dokumenty
we właściwym czasie;
6) liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia
z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania
niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
7) wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej
dzieci;
8) samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć, że dziecko jest
wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że
osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicami;
9) wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji
do Przedszkola nr 1 Planeta Uśmiechuwe Wrocławiu.
Rozdział II
Ogólne zasady rekrutacji
§3
1. Do przedszkola w roku szkolnym 2016/17 przyjmowane są:
1) dzieci w wieku od 3 do 4 lat;
2) w wyjątkowych wypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie.
2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można
pobrać ze strony internetowej www.wroclaw.pl/edukacja, lub bezpośrednio w placówce.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
4. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące przy
podpisywaniu umowy. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.
5. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy
w sprawie świadczenia usług przez publiczne przedszkole na dany rok szkolny, w terminie
wyznaczonym przez dyrektora placówki.
6.W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola do większej liczby placówek,
rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.
§4
1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
1) zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru;
2) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
3) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
przedszkola;
4) postępowanie odwoławcze;
5) postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu
podstawowej rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.
§5
1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 5
ust. 1, niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap postępowania
rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe:/załącznik nr 1 /
Kryteria Ustawowe maja jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania
w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego
kryterium wartość – „ 200”.
4. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria z pierwszego etapu
rekrutacji.
5. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w gminie są przyjęci do przedszkola
pierwszego wyboru, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się na
zasadach określonych w § 4 postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali
przyjęci do innych przedszkoli na terenie gminy.
6. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w § 5 ust. 2 – 4
regulaminu.
7. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 25 kwietnia 2016 r. po zakończeniu
prac Komisji poprzez zamieszczenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego
przedszkola na tablicy ogłoszeń.
8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne
miejsca, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się
z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który
jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza
się na zasadach określonych w tym rozdziale.\
Rozdział III
Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji
§6
1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie wniosku
o przyjęcie do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z kancelarii przedszkola lub strony
www.wroclaw.pl/edukacja
3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie
do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
4. Do wniosku dołącza się dokumentację, o której mowa w załączniku nr 1.
Rozdział IV
Procedura odwoławcza
§7
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji
Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
dziecka do przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.
3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do
dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje
forma pisemna.
4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
Rozdział IV
Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe
§8
1.Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego
wprowadzeniu.
2. Na potrzeby rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2016/17 kryteria o których mowa
w ustawie – kryteria „ gminne” wprowadzono Uchwałą nr XX/402/16 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Wrocław.
3.Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.
......................................
Załącznik nr 1
ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO
Podstawa prawna
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny
2016/2017, odbywa się na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i
terminów
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego
oraz
postępowania
uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),
Uchwały Nr XX/402/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto,
Zarządzenia Nr 3345/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
harmonogramu
czynności
w
postępowaniu
rekrutacyjnym
oraz
postępowaniu
uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto, na rok szkolny 2016/2017.
UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane od
września 2016 roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb
mieszkańców Wrocławia
I. Wypełnienie wniosku
wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
wybrać z listy maksymalnie 3 placówki
utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej,
którejwybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go
wyboru
zaznaczyć
kryteria,
które
dziecko
spełnia wydrukować wniosek
II. Wybór przedszkoli dla dzieci 3 letnich (ur. w 2013 r.) i 4 letnich (ur. w 2012 r.)
1
do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie
Wrocławia
rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego
przedszkola i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie
bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznacznaz
zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2016/2017)
rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami,
zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go
wyboru)

kwalifikowanie odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku, na
podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości
punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia
dostarczono do przedszkola I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez
rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w placówce I-go wyboru
w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów
rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję podejmuje komisja
rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji
III. Wybór oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 5 letnich
(ur. w 2011 r.) i 6 letnich (ur. w 2010 r.)

1
do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie
Wrocławia
rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i złoży w odpowiednim
terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie bierze udziału w rekrutacji
1
ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

(złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na
rok szkolny 2016/2017)
rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami,
zaczynając od oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, którego wybór jest
najważniejszy (placówka I-go wyboru)
rodzic/prawny opiekun może wybrać oddziały przedszkolne w trzech szkołach
podstawowych
kwalifikowanie odbywa się do jednego oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów
rekrutacyjnych
liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia
dostarczono do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej I–go wyboru
wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z
odpowiednimi dokumentami
sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w szkole podstawowej I-go wyboru
w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów
rekrutacyjnych do danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem
funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji
UWAGA: w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie
danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia
kryterium, które nie zostało potwierdzone
IV. Złożenie, przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, pisemnego oświadczenia
potwierdzającego wolę przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, do którego zakwalifikowało się dziecko.
po
ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału
przedszkolnego w
szkole podstawowej,
zgodnie z terminem wskazanym
w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic/prawny
opiekun potwierdza wolę przyjęcia do
przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej w formie pisemnego oświadczenia
UWAGA: procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie
z zapisem art. 20zc ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
V. Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla dzieci o
specjalnych potrzebach edukacyjnych
Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się bez
wykorzystania systemu elektronicznego.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zobowiązani są złożyć w
odpowiednim terminie w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G.
Zapolskiej 4 (pok.439):
wniosek
2 egzemplarze (oryginały) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
UWAGA: rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w
Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka
Przedszkola integracyjne:
Przedszkole Integracyjne nr 12 ul. Zgodna 10-14
Przedszkole Integracyjne nr 68 ul. Jana Długosza 29
Przedszkole Integracyjne nr 89 ul. Oporowska 1
Przedszkole Integracyjne nr 93 ul. Grochowa 15
Przedszkole Integracyjne nr 125 ul. Ścina
2
ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:
Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 ul. Suwalska 5
Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 ul. Gałczyńskiego 8
Przedszkole nr 35 ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 20a
Przedszkole nr 97 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 24 Przedszkole nr 109 ul. Nowowiejska 80a
Integracyjne odziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kowalska 105
Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Janiszewskiego 14
Szkoła Podstawowa nr 43 w Zespole Szkół nr 11 ul. Grochowa 36-38
Szkoła Podstawowa nr 58 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28
VI. Kryteria
L.p.
Kryteria ustawowe
Wartość
punktowa
Dziecko zamieszkujące na terenie gminy
1.
Wielodzietność rodziny kandydata
2.
Niepełnosprawność kandydata
3.
4.
5.
6.
7.
2
200
4
200
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
200
4
200
4
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
4
200
3
200
5
200
Kryteria
1.
Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko
pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
50
2.
Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym
lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
40
Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie
wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający
3. rok w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu w tym za
pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie
Skarbowym we Wrocławiu).
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub
zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego
przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkół lub zespołu
4. szkolno-przedszkolnego).
Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub
szkole podstawowej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa
się rekrutacja).
Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej położony najbliżej
5. miejsca zamieszkania dziecka.
Z wybranych placówek można wskazać tylko jedną placówkę.
Dziecko uczęszczające aktualnie
do żłobka
lub klubu dziecięcego
wpisanego
6. do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą
o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3.
Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:
30
10
5
4
1
1. Zamieszkanie to:
a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2016 r.,
c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem
3
ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

2
2. Wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
3
3. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie –oznacza to wychowywanie dziecka
przezpannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych:
1. Kryterium nr 1 –oświadczenieo spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata
(art. 20t ust. 2 pkt 1a ustawy o systemie oświaty)
2. Kryteria nr 2, 3, 4, 5 -orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego wydaneze względu
4
na niepełnosprawność , orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
2011 r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
3. Kryterium nr 6 -prawomocny wyrok sądurodzinnego orzekający rozwód lub
separacjęlub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy
o systemie oświaty)
4.
5
Kryterium nr 7 -dokumentpoświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodniez
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2013 r. poz. 135 z późn. zm.), (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:
1.
Kryteria
nr
1,
2
-zaświadczeniez
zakładu
pracy
o
zatrudnieniu,
w
przypadkusamozatrudnienia - aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o
stacjonarnym systemie
studiów, zaświadczenie z gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
potwierdzony przez gminę
2. Kryterium nr 3 –
oświadczenie rodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko
o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w urzędzie skarbowym we Wrocławiu
(art. 20t ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), zgodne z załącznikiem nr 1 do Uchwały
Nr XX/402/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów
wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto,
3. Kryterium nr 4 -oświadczenieo zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego
rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub
szkoły; oświadczenie
o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub
więcej dzieci, zgodne
z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XX/402/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia
2016 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto,
4. Kryterium nr 6 –zaświadczeniepotwierdzające uczęszczanie dziecka do żłobkalub klubu
dziecięcego
UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty)
Druki
oświadczeń
dostępne
są
na
stronie
elektronicznej
do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
rekrutacji
4
ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

VII. Terminy
postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania
uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych
w szkołach podstawowych
Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego
Terminy
Zadania
Złożyć wniosek w kancelarii Departamentu Edukacji
Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4
do 19.04.2016 r.
(pok. 439) – (dotyczy wyłącznie
kandydatów do
oddziałów integracyjnych posiadających orzeczenie
poradni psychologiczno-pedagogicznej)
7 - 21.03.2016 r.
Wypełnić w systemie wniosek, wybrać maksymalnie
7.03.2016 r. od godz. 8.00
3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach
21.03.2016 r. do godz.14.00
podstawowych, wydrukować wniosek
7.03. - 21.03.2016 r.
Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru
w godz. 8.00-15.00 Przedszkola
wydrukowany wniosek
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe
Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole
19.04.2016 r.
podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po
od godz. 8.00
zalogowaniu się na konto dziecka
(Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
20 – 22.04.2016 r.
Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej pisemne
w godz. 8.00–15.00 Przedszkola
oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata
w godz. 8.00–15.00 Szkoły Podstawowe
Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji
elektronicznej
25.04.2016 r. w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru lub naod godz.
14.00 stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka
(Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli/oddziałów
przedszkolnych, które dysponują wolnymi miejscami odbywa się bez
narzędzi elektronicznych
Dotyczy dzieci, które:
nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
w rekrutacji elektronicznej;
nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej;
Terminy
26 - 27.04.2016 r.
w godz. 8.00–15.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe
Zadania
Złożyć wniosek do przedszkola/szkoły podstawowej,
które po rekrutacji elektronicznej dysponują wolnymi
miejscami
dalsze terminy ustalone będą przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej danego
przedszkola/szkoły w zależności od terminu zakończenia postępowania odwoławczego
w terminie jednego dnia od ostatniego dnia na
rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
2)
zgodnie z art. 20zc ust. 9 ustawy
w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia
Sprawdzić wyniki kwalifikacji
podania do publicznej wiadomości listy kandydatów Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, pisemne
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych w postępowaniu
1)
uzupełniającym
nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego
dnia na potwierdzenie przez kandydata woli
2)
przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym
oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata
Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w placówce, do
której dziecko zostało przyjęte.
(Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)
od dnia wywieszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, które dysponują wolnymi miejscami,
odbywa się bez narzędzi elektronicznych, na podstawie kryteriów rekrutacji
uzupełniającej
Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły
31.08.2016 r.
podstawowej w podziale na grupy
1)
Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni
roboczych na dokonanie czynności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze
2)
Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu
o najbliższy dzień roboczy.

Podobne dokumenty