Cennik usług podstawowych dla średnich - Biznes T

Komentarze

Transkrypt

Cennik usług podstawowych dla średnich - Biznes T
CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ SIECI TELEFONICZNEJ DLA
KLIENTÓW BIZNESOWYCH T-MOBILE POLSKA S.A.
SPIS TREŚCI:
1
Definicje .............................................................................................................................................................................................. 2
2
Informacje i objaśnienia wspólne .................................................................................................................................................. 4
3
Mobilne Usługi Głosowe dla Firm .................................................................................................................................................. 6
3.1
Usługa Głosowy Plan Taryfowy z Indywidualnym Pakietem Danych 250MB, 1GB, 4 GB ......................................................... 6
3.2
Usługa Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj ........................................................................................................................ 8
3.3
Usługa Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych UE .......................................................................................................................... 9
3.4
Usługa Obniżająca Koszty .................................................................................................................................................................10
4
Biznes Internet Mobilny.................................................................................................................................................................. 12
4.1
5
Usługa Internetowy Plan Taryfowy ...................................................................................................................................................12
Usługi dostępne w ramach Usługi Głosowy Plan Taryfowy, Usługi Internetowy Plan Taryfowy ..................................... 12
5.1
Opłaty za krajowe połączenia głosowe, SMS, MMS oraz transmisję danych ............................................................................12
5.2
Opłaty za połączenia, SMS z numerami alarmowymi, informacyjnymi i obsługowymi .............................................................13
5.3
Opłaty za połączenia na numery o niestandardowej opłacie .......................................................................................................14
5.4
Opłaty za połączenia, SMS, MMS z numerami premium oraz korzystanie z treści premium ..................................................15
5.5
Opłaty za międzynarodowe połączenia głosowe, SMS, MMS .....................................................................................................18
5.6
Opłaty za roamingowe połączenia głosowe, SMS, MMS oraz transmisję danych ....................................................................19
5.7
Usługa Współdzielony Pakiet Danych Kraj .....................................................................................................................................21
5.8
Usługa Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE, Usługa Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat ..............23
5.9
Usługa Współdzielony Pakiet Danych UE .......................................................................................................................................25
5.10
Opłaty Jednorazowe ...........................................................................................................................................................................28
5.11
Usługi Sieciowe ..................................................................................................................................................................................29
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 1 z 30
1
DEFINICJE
Użyte terminy oznaczają:
1.1
„Abonament” – podstawowa opłata cykliczna, ponoszona przez Abonenta z tytułu zapewnienia dostępu do Sieci Operatora i gotowości Operatora do
świadczenia Usług.
1.2
„Abonent” lub „Klient” – Podmiot, który zawarł z Operatorem Umowę.
1.3
„Administrator Profilu Zarządzającego” – Administrator Klienta posiadający dostęp do Profilu Zarządzającego.
1.4
„Cennik” – niniejszy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju, wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania i regułami dotyczącymi sposobu działania
Usług.
1.5
„Grupa DT” – wskazana w Cenniku grupa operatorów świadczących usługi na terenie określonych krajów, w ramach której możliwe jest korzystanie z Usług.
1.6
„Indywidualny Pakiet Transmisji Danych Kraj w Usłudze Głosowy Plan Taryfowy” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Numeru Telefonu,
odpowiadający wielkości pakietu danych wynikającego z Usługi Głosowy Plan Taryfowy, do wykorzystania na transmisję danych realizowaną na terenie
Polski w sieci T-Mobile Polska.
1.7
„Limit wydatków na transmisję danych w roamingu” – obowiązujący w Cyklu Rozliczeniowym limit wydatków na transmisję danych w roamingu ustalany,
w przypadku braku odmiennej dyspozycji Abonenta, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w kwocie netto stanowiącej
równowartość 50 EUR według odpowiedniego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (na dzień 1 lipca 2015 r. limit ten wynosił 204,44 zł netto; po ogłoszeniu nowego wskazanego kursu referencyjnego w terminie przewidzianym
przepisami prawa kwota wyrażona w złotych polskich będzie udostępniana na www.t-mobile.pl). Szczegóły dostępne na www.t-mobile.pl.
1.8
„Limit kwotowy Premium z blokadą” – limit wydatków obowiązujący w Cyklu Rozliczeniowym na połączenia, SMS, MMS oraz Treści określone w pkt.
5.4 Cennika. Operator oferuje Abonentowi bezpłatnie możliwość wyboru jednego z następujących progów kwotowych: 35 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł brutto.
Abonent może zmieniać wybrany próg kwotowy w trakcie Cyklu Rozliczeniowego ze skutkiem natychmiastowym. Abonent może dokonać wyboru lub
zmiany progu kwotowego telefonicznie, pisemnie, w formie elektronicznej oraz poprzez Internetowy System Obsługi. Użytkownik Numeru Telefonu zostanie
poinformowany w wiadomości SMS o wykorzystaniu 80%, a następnie 100% wartości progu kwotowego. Po przekroczeniu wybranego przez Abonenta
progu kwotowego następuje automatyczne zablokowanie możliwości wykonywania i odbierania połączeń, wysyłania i odbierania wiadomości SMS oraz
MMS z/od numerów określonych w pkt. 5.4 Cennika oraz pobieranie Treści określonych w pkt. 5.4. Cennika.
1.9
„Limit kwotowy Premium z notyfikacją” – limit wydatków obowiązujący w Cyklu Rozliczeniowym na połączenia, SMS, MMS oraz Treści określone w pkt.
5.4 Cennika. Operator oferuje Abonentowi bezpłatnie możliwość wyboru jednego z następujących progów kwotowych: 35 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł brutto.
Abonent może dokonać wyboru lub zmiany progu kwotowego telefonicznie, pisemnie, w formie elektronicznej oraz poprzez Internetowy System Obsługi.
Użytkownik Numeru Telefonu zostanie poinformowany w wiadomości SMS o przekroczeniu 80%, a następnie 100% wartości progu kwotowego.
1.10
„Limit jednostkowy Premium” – określana na żądanie Abonenta maksymalna cena za jednostkowe połączenie, SMS, MMS, Treści określone w pkt.
5.4 Cennika. Operator dokona blokady połączeń przychodzących i wychodzących, wysłanych i odebranych wiadomości SMS i MMS oraz pobierania Treści,
których cena przekracza ustalony przez Abonenta limit. Abonent może określić telefonicznie, pisemnie, w formie elektronicznej oraz poprzez Internetowy
System Obsługi wysokość Limitu jednostkowego Premium w przedziale od 1 zł do 20 zł brutto, przy czym kwota ta może być zmieniana co 1 zł brutto w tym
przedziale.
1.11
„Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych Kraj” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Numeru Telefonu, stanowiący sumę wielkości pakietów
danych wszystkich włączonych dla tego Numeru Usług Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj.
1.12
„Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych UE” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Numeru Telefonu, stanowiący sumę wielkości pakietów
danych wszystkich włączonych dla tego Numeru Usług Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych UE.
1.13
„Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych Kraj” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Profilu Zarządzającego do wykorzystania przez Klienta,
stanowiący sumę wielkości pakietów danych wszystkich włączonych do tego Profilu Zarządzającego Usług Współdzielony Pakiet Danych Kraj.
1.14
„Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych UE” – limit wielkości transmisji danych ustalony dla Profilu Zarządzającego do wykorzystania przez Klienta,
stanowiący sumę wielkości pakietów danych wszystkich włączonych do tego Profilu Zarządzającego Usług Współdzielony Pakiet Danych UE.
1.15
„Numer Telefonu Administratora Profilu Zarządzającego” – Numer Telefonu przypisany do Profilu Zarządzającego, na który będą wysyłane notyfikacje
o zdarzeniach dotyczących tego profilu.
1.16
„Okres Aktywności” – okres liczony w dniach od włączenia Usługi, w czasie których użytkownik Numeru Telefonu ma możliwość rozpoczęcia korzystania
z Usługi. Po upływie tego okresu Usługa zostanie automatycznie wyłączona.
1.17
„Okres Ważności” – okres liczony w godzinach od daty, określonej z dokładnością co do minuty, pierwszego skorzystania z Usługi w roamingu, tj.: (1)
pierwszego wykonanego lub odebranego połączenia w roamingu, albo (2) pierwszej wysłanej wiadomości SMS, albo (3) pierwszej wysłanej lub odebranej
wiadomości MMS w roamingu albo (4) pierwszej transmisji danych w roamingu, w czasie którego użytkownik Numeru Telefonu może korzystać z Usługi. Po
upływie tego okresu Usługa zostanie automatycznie wyłączona, a opłaty za połączenia, SMS, MMS oraz transmisję danych naliczane będą według cen
określonych w niniejszym Cenniku.
1.18
„Opłata Aktywacyjna” – opłata jednorazowa pobierana za włączenie Usługi, rozliczana na Fakturze, wystawionej za Cykl Rozliczeniowy, w którym nastąpiło
włączenie Usługi.
1.19
„Opłata Cykliczna” – opłata za korzystanie z Usług świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych lub Umowy Ramowej,
płatna z dołu za każdy Cykl Rozliczeniowy, w którym Usługa była właczona.
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 2 z 30
1.20
„Plan Numeracji Krajowej” - zbiór reguł określających sposób korzystania z krajowych zasobów numeracji stosowanych dla publicznych sieci
telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
1.21
„Profil Zarządzający” – funkcjonalność systemu umożliwiająca Administratorowi Profilu Zarządzającego Klienta: 1) włączanie do lub wyłączanie z profilu
Usług Współdzielony Pakiet Danych Kraj lub Usług Współdzielony Pakiet Danych UE, których suma wielkości pakietów danych stanowi odpowiednio Łączny
Współdzielony Limit Transmisji Danych Kraj lub Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych UE oraz 2) przypisanie do tego profilu maksymalnie
dwudziestu pięciu Numerów Telefonów, które mogą jednocześnie korzystać z Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji Danych Kraj lub Łącznego
Współdzielonego Limitu Transmisji Danych UE.
1.22
„Rachunek Minimalny” – minimalna kwota wynagrodzenia, jakie Klient zobowiązuje się uiszczać na rzecz T-Mobile Polska za korzystanie z Usług na
warunkach określonych w Umowie Ramowej w każdym Cyklu Rozliczeniowym czasu oznaczonego obowiązywania Umowy Ramowej.
1.23
„T-Mobile Polska” lub „Operator” – T-Mobile Polska S.A.
1.24
„Usługa” – każda usługa świadczona przez T-Mobile Polska na rzecz Klienta, w szczególności Usługi Telekomunikacyjne.
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 3 z 30
2
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA WSPÓLNE
Warunki korzystania z Usług
2.1
Do korzystania z Usług określonych w niniejszym Cenniku konieczne jest posiadanie przez Klienta numeru identyfikacyjnego REGON.
Warunki obsługi Klienta
2.2
Włączenie, wyłączenie lub zmiana ustawień Usług lub Profilu Zarządzającego wymienionych w niniejszym Cenniku, oprócz wybranych Usług określonych
w pkt 5.11 Cennika, następuje na podstawie zgłoszenia upoważnionego przedstawiciela Klienta dokonanego na piśmie, pocztą elektroniczną lub
telefonicznie pracownikowi T-Mobile Polska zajmującemu się obsługą Klienta.
2.3
Uzyskanie informacji o aktualnym wykorzystaniu:
2.3.1
Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji Danych Kraj,
2.3.2
Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji Danych UE,
2.3.3
Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji Danych Kraj,
2.3.4
Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji Danych UE,
2.3.5
Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE,
2.3.6
Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat,
2.3.7
Limitu wydatków na transmisję danych w roamingu,
2.3.8
Limit kwotowy Premium z blokadą,
2.3.9
Limit kwotowy Premium z notyfikacją,
następuje w odpowiedzi na zapytanie upoważnionego przedstawiciela Klienta dokonanego na piśmie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie
pracownikowi T-Mobile Polska zajmującemu się obsługą Klienta.
Zasady naliczania opłat
2.4
Wszystkie ceny podane są w złotych polskich.
2.5
Wszystkie ceny podane są w kwocie netto, do której należy doliczyć kwotę obliczoną zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką podatku od towarów i usług,
z wyjątkiem cen podanych w Cenniku w kwocie brutto. Wartość opłat za Usługi jest sumą cen netto oraz kwoty podatku od towarów i usług.
2.6
Opłaty za płatne połączenia, SMS, MMS oraz pakietową transmisję danych są zaokrąglane w górę do pełnego grosza.
2.7
Minimalna opłata za płatne połączenie bez względu na czas jego trwania, wysłaną wiadomość MMS lub wykonaną transmisję danych bez względu na
wielkość transferu danych wynosi 0,01 zł.
2.8
Opłaty za Usługi, połączenia, SMS, MMS oraz pakietową transmisję danych zostaną naliczone w dniu ich zarejestrowania przez T-Mobile Polska w systemie
naliczającym opłaty, a następnie rozliczone w ramach Rachunku Minimalnego, o ile są one wliczane do Rachunku Minimalnego, na Fakturze wystawionej za
Cykl Rozliczeniowy, w którym dane zdarzenie zostało zarejestrowane. T-Mobile Polska zastrzega, że może dojść do opóźnień w przekazywaniu danych do
systemu naliczającego opłaty.
2.9
Opłaty za wysłanie wiadomości SMS lub MMS naliczane są niezależnie od tego, czy Numer Telefonu lub adres odbiorcy wiadomości SMS lub MMS oraz
numer centrum wiadomości zostały wpisane poprawnie. Jeśli Abonent nie odbierze wiadomości SMS lub MMS, będzie ona przechowywana przez czas,
który nadawca określił jako termin jej ważności, maksymalnie do 7 dni kalendarzowych. Po upływie tego terminu wiadomość zostanie automatycznie
wykasowana.
2.10
Za wysłanie wiadomości SMS, MMS jednocześnie do kilku adresatów, opłata zostanie naliczona tak, jak za wysłanie wiadomości SMS, MMS do każdego
z adresatów osobno.
Usługi
2.11
Pojedyncza wiadomość tekstowa SMS składa się z maksymalnie 160 znaków. Wykorzystywany przez Klienta aparat telefoniczny, użyte elementy graficzne
lub znaki specjalne mogą zmniejszać maksymalną liczbę znaków dostępną w jednym SMS-ie, tzn. jeden SMS może zawierać mniej niż 160 znaków. Do
elementów specjalnych zalicza się litery charakterystyczne dla polskiego alfabetu (np. ą, ę, ł), znaki niewystępujące w alfabecie łacińskim, znaki narodowe.
W przypadku przesyłania wiadomości zawierającej elementy specjalne, tekst pojedynczego SMS-a składa się z liczby znaków mniejszej niż 160 i może być
dzielony na odpowiednią liczbę SMS-ów, za które zostanie naliczona opłata zgodnie z niniejszym Cennikiem.
2.12
Wykaz krajów wchodzących w skład poszczególnych Stref, na terenie których Klient może korzystać z Usług określonych w niniejszym Cenniku, znajduje się
w poniższej tabeli:
Nazwa Strefy
Kraje
Strefa 1
Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana
Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Włochy, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Łotwa, Malta,
Martynika, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka
Brytania, Watykan
Strefa 2
Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Egipt, Grenlandia, Kanada, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Serbia, Szwajcaria,
Tunezja, Turcja, Ukraina, USA
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 4 z 30
Strefa 3
Pozostałe Kraje oraz Operatorzy satelitarni, statki oraz promy
Kolejność Rozliczania Usług
2.13
W przypadku włączenia Usług transmisji danych w roamingu, dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy, kolejność rozliczania transmisji danych
w Strefie 1 jest następująca:
2.13.1
(1) Usługa Nielimitowany Internet w tel. T-Mobile UE - 7 dni,
2.13.2
(2) Usługa Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE,
2.13.3
(3) Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych UE,
2.13.4
(4) Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych UE.
2.14
2.14.1
2.15
W przypadku włączenia Usług transmisji danych w roamingu, dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy, kolejność rozliczania transmisji danych
w Strefie 2 lub Strefie 3 jest następująca:
(1) Usługa Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat.
W przypadku włączenia Usług transmisji danych w roamingu, dla Numeru Telefonu z Usługą Internetowy Plan Taryfowy, kolejność rozliczania transmisji
danych w Strefie 1 jest następująca:
2.15.1
(1) Usługa Nielimitowany Internet T-Mobile UE - 7 dni,
2.15.2
(2) Usługa Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE,
2.15.3
(3) Usługa Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat,
2.15.4
(4) Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych UE.
2.16
2.16.1
W przypadku włączenia Usług transmisji danych w roamingu, dla Numeru Telefonu z Usługą Internetowy Plan Taryfowy, kolejność rozliczania transmisji
danych w Strefie 2 lub Strefie 3 jest następująca:
(1) Usługa Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat.
Profil Zarządzający dla Współdzielonych Pakietów Danych
2.17
Klient tworzy Profil Zarządzający, w którym ma możliwość włączania lub wyłączania Usług Współdzielony Pakiet Danych Kraj lub Usług Współdzielony Pakiet
Danych UE oraz przypisywania Numerów Telefonów do Profilu. Klient nadaje Profilowi Zarządzającemu nazwę oraz określa Numer Telefonu Administratora
Profilu Zarządzającego, którym może być wyłącznie komórkowy numer telefonu krajowego dostawcy usług.
2.18
Klient może skorzystać z dwóch typów Profili Zarządzających:
2.18.1
2.18.2
Profilu Zarządzającego dla Usługi Głosowy Plan Taryfowy (dalej jako „Profil Zarządzający dla Głosu”),
Profilu Zarządzającego dla Usługi Internetowy Plan Taryfowy (dalej jako „Profil Zarządzający dla Internetu”).
2.19
Klient ma możliwość ustalenia nieograniczonej liczby Profili Zarządzających dla Głosu lub Profili Zarządzających dla Internetu.
2.20
Klient może włączyć:
2.20.1
do Profilu Zarządzającego dla Głosu - Usługi Współdzielony Pakiet Danych Kraj, zgodnie z krotnością określoną w pkt 5.7.10 Cennika dla Usługi
Głosowy Plan Taryfowy lub Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE, zgodnie z krotnością określoną w pkt 5.9.11 Cennika dla Usługi Głosowy Plan
Taryfowy,
2.20.2
do Profilu Zarządzającego dla Internetu - Usługi Współdzielony Pakiet Danych Kraj, zgodnie z krotnością zdefiniowaną w pkt 5.7.11 Cennika dla Usługi
Internetowy Plan Taryfowy lub Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE, zgodnie z krotnością określoną w pkt 5.9.12 Cennika dla Usługi Internetowy
Plan Taryfowy.
2.21
Klient może przypisać:
2.21.1
do jednego Profilu Zarządzającego dla Głosu 1) maksymalnie do dwudziestu pięciu Numerów Telefonów i 2) wyłącznie Numery Telefonów, które mają
włączoną Usługę Głosowy Plan Taryfowy,
2.21.2
do jednego Profilu Zarządzającego dla Internetu 1) maksymalnie do dwudziestu pięciu Numerów Telefonów i 2) wyłącznie Numery Telefonów, które
mają włączoną Usługę Internetowy Plan Taryfowy.
2.22
Klient może przypisać Numer Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy do Profilu Zarządzającego dla Głosu pod warunkiem, że dla Numeru Telefonu
włączona jest Usługa Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj o dowolnej wielkości pakietu danych.
2.23
Numer Telefonu może być przypisany tylko do jednego Profilu Zarządzającego.
2.24
Klient zobowiązany jest do wskazania jednego konta fakturowego, na którym będą rozliczane wszystkie przypisane do jednego Profilu Zarządzającego: 1)
opłaty za Usługi włączone dla Numerów Telefonów przypisanych do tego Profilu Zarządzającego oraz 2) opłaty za Usługi Współdzielony Pakiet Danych Kraj
lub Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE przypisane do tego Profilu Zarządzającego.
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 5 z 30
3
MOBILNE USŁUGI GŁOSOWE DLA FIRM
3.1
USŁUGA GŁOSOWY PLAN TARYFOWY z Indywidualnym Pakietem Danych
KRAJ 250MB, 1GB, 4GB
Usługa
Głosowy Plan Taryfowy
Biznes w
T-Mobile
Biznes w
Polsce
Biznes do
Europy
Biznes za
granicą
Abonament bez
Indywidualnego Pakietu
Danych Kraj
29,00 zł
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Abonament z
Indywidualnym Pakietem
Danych Kraj 250MB
Niedostępny
69,00 zł
99,00 zł
169,00 zł
Abonament z
Indywidualnym Pakietem
Danych Kraj 1GB
Niedostępny
70,00 zł
100,00 zł
170,00 zł
Abonament z
Indywidualnym Pakietem
Danych Kraj 4GB
Niedostępny
74,00 zł
104,00 zł
174,00 zł
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Tak
Usługi
Mobilne
Opis Usługi
3.1.1
Usługa Biznes w T-Mobile umożliwia w ramach Abonamentu:
3.1.1.1
wykonywanie nielimitowanych krajowych połączeń głosowych określonych w pkt 5.1.1 Cennika,
3.1.1.2
wysyłanie nielimitowanych krajowych wiadomości SMS i MMS określonych w pkt 5.1.4, 5.1.8 Cennika.
3.1.2
Usługa Biznes w Polsce umożliwia w ramach Abonamentu:
3.1.2.1
wykonywanie nielimitowanych krajowych połączeń głosowych określonych w pkt 5.1.1, 5.1.2 Cennika,
3.1.2.2
wysyłanie nielimitowanych krajowych wiadomości SMS i MMS określonych w pkt 5.1.4, 5.1.5, 5.1.8 Cennika,
3.1.2.3
transmisję danych zrealizowanej z wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez T-Mobile Polska do połączeń z Internetem do wysokości określonej w pkt
3.1 w zależności od wybranej Usługi Głosowy Plan Taryfowy.
3.1.3
Usługa Biznes do Europy umożliwia w ramach Abonamentu:
3.1.3.1
wykonywanie nielimitowanych krajowych połączeń głosowych określonych w pkt 5.1.1, 5.1.2 Cennika,
3.1.3.2
wysyłanie nielimitowanych krajowych wiadomości SMS i MMS określonych w pkt 5.1.4, 5.1.5 Cennika,
3.1.3.3
wykonywanie nielimitowanych międzynarodowych połączeń głosowych określonych w pkt 5.5.1 Cennika do krajów Strefy 1,
3.1.3.4
wysyłanie nielimitowanych międzynarodowych wiadomości SMS i MMS określonych w pkt 5.5.3, 5.5.5 Cennika do krajów Strefy 1,
3.1.3.5
transmisję danych zrealizowaną z wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez T-Mobile Polska do połączeń z Internetem do wysokości określonej
w pkt 3.1. w zależności od wybranej Usługi Głosowy Plan Taryfowy.
3.1.4
Usługa Biznes za granicą umożliwia w ramach Abonamentu:
3.1.4.1
wykonywanie nielimitowanych krajowych połączeń głosowych określonych w pkt 5.1.1, 5.1.2 Cennika,
3.1.4.2
wysyłanie nielimitowanych krajowych wiadomości SMS i MMS określonych w pkt 5.1.4, 5.1.5 Cennika,
3.1.4.3
wykonywanie nielimitowanych międzynarodowych połączeń głosowych określonych w pkt 5.5.1 Cennika do krajów Strefy 1,
3.1.4.4
wysyłanie nielimitowanych międzynarodowych wiadomości SMS i MMS określonych w pkt 5.5.3, 5.5.5 Cennika do krajów Strefy 1,
3.1.4.5
wykonywanie i odbieranie nielimitowanych połączeń głosowych w roamingu określonych w pkt 5.6.1, 5.6.3 Cennika do/z krajów Strefy 1,
3.1.4.6
wysyłanie i odbieranie nielimitowanych wiadomości SMS i MMS w roamingu określonych w pkt 5.6.8, 5.6.9, 5.6.11, 5.6.12 Cennika do/z krajów Strefy 1,
3.1.4.7
transmisję danych zrealizowaną z wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez T-Mobile Polska do połączeń z Internetem do wysokości określonej
w pkt 3.1 w zależności od wybranej Usługi Głosowy Plan Taryfowy.
3.1.5
Usługa Biznes w T-Mobile, Usługa Biznes w Polsce, Usługa Biznes w Europie lub Usługa Biznes za granicą umożliwia, w ramach Abonamentu, wykonywanie
nielimitowanych połączeń głosowych na numer Poczty Głosowej 602 950 000 lub 602 951 000 na terenie Polski.
3.1.6
Usługa Biznes w T-Mobile nie obejmuje w ramach Abonamentu:
3.1.6.1
transmisji danych zrealizowanej z wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez T-Mobile Polska do połączeń z Internetem,
3.1.6.2
połączeń na numery informacyjne oraz obsługowe T-Mobile Polska wymienione w pkt 5.2 Cennika,
3.1.6.3
połączeń na numery alarmowe zgodnie z aktualnie obowiązującym Planem Numeracji Krajowej wymienione w pkt 5.2 Cennika,
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 6 z 30
3.1.6.4
połączeń na Zharmonizowane Europejskie Numery Skrócone, tj.: usług informacji o numerach, (118 XYZ) oraz usług o szczególnym znaczeniu społecznym
(116 XYZ) wymienione w pkt 5.3 Cennika,
3.1.6.5
połączeń na Skrócone Numery Usługowe (AUS 19 XYZ) wymienione w pkt 5.3 Cennika,
3.1.6.6
Połączeń z numerami 26 (tj. numerami wykorzystującymi prefiks 26) wymienionymi w pkt 5.3 Cennika.
3.1.7
Usługa Biznes w Polsce, Usługa Biznes do Europy lub Usługa Biznes za granicą nie obejmuje w ramach Abonamentu:
3.1.7.1
transmisji danych zrealizowanej z wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez T-Mobile Polska do połączeń z Internetem, z wyjątkiem Indywidualnego
Pakietu Transmisji Danych Kraj dostępnego w ramach Abonamentu dla wybranej Usługi Głosowy Plan Taryfowy,
3.1.7.2
połączeń na numery informacyjne oraz obsługowe T-Mobile Polska wymienione w pkt 5.2 Cennika,
3.1.7.3
połączeń na numery alarmowe zgodnie z aktualnie obowiązującym Planem Numeracji Krajowej wymienione w pkt 5.2 Cennika,
3.1.7.4
połączeń na Zharmonizowane Europejskie Numery Skrócone, tj.: usług informacji o numerach, (118 XYZ) oraz usług o szczególnym znaczeniu społecznym
(116 XYZ) wymienione w pkt 5.3 Cennika,
3.1.7.5
połączeń na Skrócone Numery Usługowe (AUS 19 XYZ) wymienione w pkt 5.3 Cennika,
3.1.7.6
Połączeń z numerami 26 (tj. numerami wykorzystującymi prefiks 26) wymienionymi w pkt 5.3 Cennika.
Rozliczenie Opłaty
3.1.8
Abonament za Usługę Głosowy Plan Taryfowy jest naliczany za Cykl Rozliczeniowy i płatny z góry.
3.1.9
Abonament za Usługę Głosowy Plan Taryfowy jest naliczany proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym Cyklu Rozliczeniowym Usługa była aktywna.
Włączenie /Wyłączenie /Modyfikacja
3.1.10
Abonent nie może dokonać zmiany wybranej Usługi Głosowy Plan Taryfowy na Usługę Internetowy Plan Taryfowy.
3.1.11
Abonent może dokonać, wyłącznie jeden raz w każdym Cyklu Rozliczeniowym, zmiany wybranej Usługi Głosowy Plan Taryfowy na inną Usługę Głosowy
Plan Taryfowy.
Wykorzystanie Pakietu
3.1.12
Niewykorzystane w danym Cyklu Rozliczeniowym jednostki Indywidualnego Pakietu Transmisji Danych Kraj w Usłudze Głosowy Plan Taryfowy nie
przechodzą na kolejny Cykl Rozliczeniowy. Niewykorzystane jednostki nie stanowią podstawy do zwrotu całości lub części Opłaty Abonamentowej.
3.1.13
Po wykorzystaniu 100% Indywidualnego Pakietu Transmisji Danych Kraj w Usłudze Głosowy Plan Taryfowy transmisja danych zostanie zablokowana do
końca bieżącego Cyklu Rozliczeniowego.
3.1.14
Po wykorzystaniu 100% Indywidualnego Pakietu Transmisji Danych Kraj w Usłudze Głosowy Plan Taryfowy dla Numeru Telefonu posiadającego Łączny
Indywidualny Limit Transmisji Danych Kraj lub przypisany do Profilu Zarządzającego dla Głosu z określonym Łącznym Współdzielonym Limitem Transmisji
Danych Kraj, transmisja danych wykonana na terenie Polski w sieci T-Mobile Polska jest rozliczana w następującej kolejności:
3.1.14.1 (1) Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych Kraj,
3.1.14.2 (2) Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych Kraj.
3.1.15
W następnym Cyklu Rozliczeniowym przestanie obowiązywać blokada transmisji danych, o której mowa jest w pkt 3.1.13 Cennika, a Indywidualny Pakiet
Transmisji Danych Kraj w Usłudze Głosowy Plan Taryfowy będzie zgodny z limitem transmisji danych obowiązującym w poprzednim Cyklu Rozliczeniowym,
chyba że Klient dokona zmiany Usługi Głosowy Plan Taryfowy, o której mowa jest w pkt 3.1.11 Cennika.
3.1.16
Blokada transmisji danych, o której mowa jest w pkt 3.1.13 Cennika przestanie obowiązywać dla Numeru Telefonu, jeżeli Klient w tym Cyklu
Rozliczeniowym:
3.1.16.1 zwiększy Indywidualny Pakiet Transmisji Danych Kraj w Usłudze Głosowy Plan Taryfowy poprzez zmianę Usługi Głosowy Plan Taryfowy, o której mowa jest w
pkt 3.1.11 Cennika,
lub
3.1.16.2 właczy Usługę Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj zgodnie z pkt 3.2.8 Cennika,
lub
3.1.16.3 przypisze Numer Telefonu do Profilu Zarządzającego dla Głosu z określonym Łącznym Współdzielonym Limitem Transmisji Danych Kraj.
3.1.17
Zmieniony zgodnie z pkt 3.1.11 Cennika Indywidualny Pakiet Transmisji Danych Kraj w Usłudze Głosowy Plan Taryfowy będzie obowiązywać w każdym
kolejnym Cyklu Rozliczeniowym.
Notyfikacje
3.1.18
Na Numer Telefonu zostaną wysłane wiadomości SMS z potwierdzeniem:
3.1.18.1 wykorzystania 80% Indywidualnego Pakietu Transmisji Danych Kraj w Usłudze Głosowy Plan Taryfowy,
3.1.18.2 wykorzystania 100% Indywidualnego Pakietu Transmisji Danych Kraj w Usłudze Głosowy Plan Taryfowy.
3.1.19
W przypadku gdy dla Numeru Telefonu z włączonym Indywidualnym Pakietem Transmisji Danych Kraj w Usłudze Głosowy Plan Taryfowy włączony zostanie
Indywidualny Cykliczny Pakiet Transmisji Danych Kraj, na Numer Telefonu zostaną wysłane wiadomości SMS z potwierdzeniem wykorzystania 80% lub
100% sumy Indywidualnego Pakietu Transmisji Danych Kraj w Usłudzie Głosowy Plan Taryfowy oraz Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji Danych
Kraj.
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 7 z 30
3.2 USŁUGA INDYWIDUALNY CYKLICZNY PAKIET DANYCH KRAJ
Głosowy Plan Taryfowy
Usługa
Internet w telefonie
- 250MB
Internet w telefonie
- 1GB
Internet w telefonie
- 4GB
Opłata Cykliczna
3,00 zł
7,00 zł
15,00 zł
Wielkość
pakietu danych
250 MB
1 GB
4 GB
Opłata
uwzględniana w
Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Tak
Usługi
Mobilne
Opis Usługi
3.2.1
Usługa Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj zawiera, w ramach Opłaty Cyklicznej, transmisję danych wykonaną na terenie Polski w sieci T-Mobile
Polska zgodnie z wielkością pakietu danych określoną w tabeli w pkt 3.2 Cennika. Usługa jest włączana dla Numeru Telefonu i pozostaje aktywna w każdym
Cyklu Rozliczeniowym do czasu jej wyłączenia.
3.2.2
Z Usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj rozliczana jest transmisja danych zrealizowana z wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez TMobile Polska do połączeń z Internetem.
3.2.3
W ramach Usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj transmisja danych jest rozliczana za każdą rozpoczętą jednostkę taryfikacyjną, oddzielnie za
dane wysłane i za dane odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu sesji transmisji danych albo o godz. 00:00
czasu polskiego dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej wynoszącej 100 kB.
Rozliczenie Opłaty
3.2.4
Opłata Cykliczna za Usługę Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj jest naliczana za Cykl Rozliczeniowy i płatna z dołu.
Włączenie /Wyłączenie /Modyfikacja
3.2.5
Włączenie, w trakcie trwania Cyklu Rozliczeniowego, Usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj powoduje udostępnienie dla Numeru Telefonu
pełnej wielkości pakietu danych oraz naliczenie w pełnej kwocie Opłaty Cyklicznej za tę Usługę.
3.2.6
Wyłączenie Usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj następuje ostatniego dnia Cyklu Rozliczeniowego, w którym zostało zlecone wyłączenie
Usługi. Wyłączenie przez Klienta ww. Usługi nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części Opłaty Cyklicznej.
3.2.7
Klient może włączyć Usługę Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj dla Numeru Telefonu, pod warunkiem, że dla Numeru Telefonu włączona jest
Usługa Głosowy Plan Taryfowy.
Krotność /Kolejność Rozliczania
3.2.8
W jednym Cyklu Rozliczeniowym dla Numeru Telefonu mogą być jednocześnie włączone:
3.2.8.1
maksymalnie jedna Usługa Internet w telefonie - 250MB,
3.2.8.2
maksymalnie trzy Usługi Internet w telefonie - 1GB,
albo
albo
3.2.8.3
dowolna liczba Usług Internet w telefonie - 4GB.
3.2.9
W przypadku włączenia dla Numeru Telefonu przynajmniej jednej Usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj, Łączny Indywidualny Limit Transmisji
Danych Kraj dla tego Numeru Telefonu równa się sumie wielkości pakietów danych wszystkich włączonych Usług Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych
Kraj. Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych Kraj nie łączy się z Łącznym Współdzielonym Limitem Transmisji Danych Kraj, o którym mowa jest w
pkt 5.7.12 Cennika.
3.2.10
W przypadku włączenia dla Numeru Telefonu więcej niż jednej Usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj, Usługi te pozostaną aktywne przez
kolejne Cykle Rozliczeniowe do czasu zlecenia ich wyłączenia.
3.2.11
W każdym kolejnym Cyklu Rozliczeniowym Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych Kraj jest zgodny z limitem obowiązującym w poprzednim Cyklu
Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.2.6 Cennika.
3.2.12
W przypadku włączenia Usług określonych w pkt 3.2 i 5.7.1 Cennika dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy, transmisja danych wykonana na
terenie Polski w sieci T-Mobile Polska jest rozliczana w następującej kolejności:
3.2.12.1 (1) Indywidualny Pakiet Transmisji Danych Kraj w Usłudze Głosowy Plan Taryfowy,
3.2.12.2 (2) Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych Kraj,
3.2.12.3 (3) Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych Kraj.
Wykorzystanie Pakietu
3.2.13
Niewykorzystane w danym Cyklu Rozliczeniowym jednostki Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji Danych Kraj nie przechodzą na kolejny Cykl
Rozliczeniowy. Niewykorzystane jednostki nie stanowią podstawy do zwrotu całości lub części Opłaty Cyklicznej.
3.2.14
Po wykorzystaniu 100% Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji Danych Kraj, o którym mowa jest w pkt 3.2.9 Cennika, transmisja danych zostanie
zablokowana do końca bieżącego Cyklu Rozliczeniowego.
3.2.15
Po wykorzystaniu 100% Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji Danych Kraj dla Numeru Telefonu przypisanego do Profilu Zarządzającego dla Głosu
z określonym Łącznym Współdzielonym Limitem Transmisji Danych Kraj, transmisja danych wykonana na terenie Polski w sieci T-Mobile Polska jest
rozliczanaw ramach Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji Danych Kraj.
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 8 z 30
3.2.16
W następnym Cyklu Rozliczeniowym przestanie obowiązywać blokada transmisji danych, o której mowa jest w pkt 3.2.14 Cennika, a Łączny Indywidualny
Limit Transmisji Danych Kraj będzie zgodny z limitem transmisji danych obowiązującym w poprzednim Cyklu Rozliczeniowym, chyba że Klient dokona
zmian, o których mowa jest w pkt 3.2.6 Cennika.
3.2.17
Blokada transmisji danych, o której mowa jest w pkt 3.2.14 Cennika przestanie obowiązywać dla Numeru Telefonu, jeżeli Klient w tym Cyklu
Rozliczeniowym:
3.2.17.1 zwiększy Indywidualny Pakiet Transmisji Danych Kraj w Usłudze Głosowy Plan Taryfowy poprzez zmianę Usługi Głosowy Planu Taryfowego, o której mowa
jest w pkt 3.1.11 Cennika,
lub
3.2.17.2 zwiększy Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych Kraj zgodnie z pkt 3.2.8 Cennika,
lub
3.2.17.3 przypisze Numer Telefonu do Profilu Zarządzającego dla Głosu z określonym Łącznym Współdzielonym Limitem Transmisji Danych Kraj.
3.2.18
Zwiększony, zgodnie z pkt 3.2.17.1 Cennika, Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych Kraj będzie obowiązywać w każdym kolejnym Cyklu
Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.2.6 Cennika.
Notyfikacje
3.2.19
Na Numer Telefonu zostaną wysłane wiadomości SMS z potwierdzeniem:
3.2.19.1 włączenia, wyłączenia Usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj wraz z informacją o aktualnej wielkości Łącznego Indywidualnego Limitu
Transmisji Danych Kraj,
3.2.19.2 wykorzystania 80% Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji Danych Kraj,
3.2.19.3 wykorzystania 100% Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji Danych Kraj.
3.3 USŁUGA INDYWIDUALNY CYKLICZNY PAKIET DANYCH UE
Głosowy Plan Taryfowy
Usługa
Internet w telefonie UE
- 4GB
Opłata Cykliczna
250,00 zł
Wielkość
pakietu danych
4 GB
Opłata
uwzględniana w
Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Tak
Usługi
Mobilne
Opis Usługi
3.3.1
Usługa Internet w telefonie UE – 4GB zawiera, w ramach Opłaty Cyklicznej, transmisję danych wykonaną w roamingu zgodnie z wielkością pakietu danych
określoną w tabeli w pkt 3.3 Cennika w sieciach operatorów świadczących usługi w krajach Strefy 1. Usługa jest włączana dla Numeru Telefonu i pozostaje
aktywna w każdym Cyklu Rozliczeniowym do czasu jej wyłączenia.
3.3.2
Z Usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych UE rozliczana jest transmisja danych zrealizowana z wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez TMobile Polska do połączeń z Internetem.
3.3.3
W ramach Usługi Internet w telefonie UE – 4GB transmisja danych jest rozliczana za każdą rozpoczętą jednostkę taryfikacyjną, oddzielnie za dane wysłane i
za dane odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu sesji transmisji danych albo o godz. 00:00 czasu polskiego
dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej wynoszącej 1 kB.
3.3.4
Transmisja danych rozliczana w ramach Usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych UE nie jest wliczana do Limitu wydatków na transmisję danych w
roamingu określonego w pkt 1.6 Cennika.
Rozliczenie Opłaty
3.3.5
Opłata Cykliczna za Usługę Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych UE jest naliczana za Cykl Rozliczeniowy i płatna z dołu.
Włączenie /Wyłączenie /Modyfikacja
3.3.6
Włączenie, w trakcie trwania Cyklu Rozliczeniowego, Usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych UE powoduje udostępnienie dla Numeru Telefonu pełnej
wielkości pakietu danych oraz naliczenie w pełnej kwocie Opłaty Cyklicznej za tę Usługę.
3.3.7
Wyłączenie Usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych UE następuje ostatniego dnia Cyklu Rozliczeniowego, w którym zostało zlecone wyłączenie
Usługi. Wyłączenie przez Klienta ww. Usługi nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części Opłaty Cyklicznej.
3.3.8
Klient może włączyć Usługę Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych UE dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy, pod warunkiem, że dla
Numeru Telefonu włączona jest Usługa Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj o dowolnej wielkości pakietu danych.
Krotność /Kolejność Rozliczania
3.3.9
W jednym Cyklu Rozliczeniowym dla Numeru Telefonu może być jednocześnie włączona:
3.3.9.1
maksymalnie jedna Usługa Internet w telefonie UE – 4GB.
3.3.10
W przypadku włączenia dla Numeru Telefonu przynajmniej jednej Usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych UE, Łączny Indywidualny Limit Transmisji
Danych UE równa się sumie wielkości pakietu danych wszystkich włączonych Usług Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych UE. Łączny Indywidualny Limit
Transmisji Danych UE nie łączy się z Łącznym Współdzielonym Limitem Transmisji Danych UE, o którym mowa jest w pkt 5.9.13 Cennika.
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 9 z 30
3.3.11
W przypadku włączenia, dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy, Usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych UE, transmisja danych w
roamingu wykonana w sieciach operatorów świadczących usługi w krajach Strefy 1 jest rozliczana w kolejności określonej w pkt 2.13 Cennika.
Wykorzystanie Pakietu
3.3.12
Niewykorzystane w danym Cyklu Rozliczeniowym jednostki Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji Danych UE nie przechodzą na kolejny Cykl
Rozliczeniowy. Niewykorzystane jednostki nie stanowią podstawy do zwrotu całości lub części Opłaty Cyklicznej.
3.3.13
Po wykorzystaniu 100% Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji Danych UE, o którym mowa jest w pkt 3.3.10 Cennika opłaty za wykonaną w Strefie 1
transmisję danych w roamingu, do końca tego Cyklu Rozliczeniowego, będą naliczane według cen określonych w pkt 5.6 Cennika chyba, że Klient:
3.3.13.1 włączy Usługę Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE, Usługę Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat zgodnie z krotnością określoną w
pkt 5.8.12 Cennika,
lub
3.3.13.2 przypisze Numer Telefonu do Profilu Zarządzającego dla Głosu z określonym Łącznym Współdzielonym Limitem Transmisji Danych UE.
3.3.14
Po wykorzystaniu 100% Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji Danych UE dla Numeru Telefonu przypisanego do Profilu Zarządzającego dla Głosu
z określonym Łącznym Współdzielonym Limitem Transmisji Danych UE transmisja danych w roamingu wykonana w sieciach operatorów świadczących
usługi w krajach Strefy 1 jest rozliczana w ramach Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji Danych UE.
3.3.15
W następnym Cyklu Rozliczeniowym transmisja danych w roamingu w Strefie 1 będzie rozliczana w ramach Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji
Danych UE zgodnie z limitem transmisji danych obowiązującym w poprzednim Cyklu Rozliczeniowego, z uwzględnieniem zmian o których mowa jest w
pkt 3.3.13 Cennika.
Notyfikacje
3.3.16
Na Numer Telefonu zostaną wysłane wiadomości SMS z potwierdzeniem:
3.3.16.1 włączenia, wyłączenia Usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych UE wraz z informacją o aktualnej wielkości Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji
Danych UE,
3.3.16.2 wykorzystania 80% Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji Danych UE,
3.3.16.3 wykorzystania 100% Łącznego Indywidualnego Limitu Transmisji Danych UE.
3.4 USŁUGA OBNIŻAJĄCA KOSZTY
Głosowy Plan Taryfowy
Usługa
Opłata Aktywacyjna
Limit [min /sms]
Nielimitowane rozmowy UE
- 7 dni
150 min i 50 SMS-ów
Świat - 7 dni
Nielimitowany Internet w
tel. T-Mobile UE - 7 dni
80,00 zł
250,00 zł
150,00 zł
Nielimitowane
150 minut i
50 SMS-ów
Nielimitowane
Okres Aktywności
Okres Ważności
180 dni
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Tak
Usługi
Mobilne
7 dni
Opis Usługi
3.4.1
Usługa Nielimitowane rozmowy UE - 7 dni zawiera, w ramach Opłaty Aktywacyjnej i w Okresie Ważności Usługi określonym w tabeli w pkt 3.4 Cennika:
1) wykonywanie i odbieranie nielimitowanych połączeń głosowych w roamingu lub 2) wysyłanie nielimitowanych wiadomości SMS w roamingu lub 3)
wysyłanie/odbieranie nielimitowanych wiadomości MMS w roamingu, przez Abonenta T-Mobile Polska zalogowanego do sieci operatorów świadczących
usługi w krajach Strefy 1, z wyłączeniem połączeń, wiadomości SMS i MMS o podwyższonej opłacie oraz Połączeń z numerami 26. Usługa jest włączana dla
Numeru Telefonu.
3.4.2
Usługa 150 min i 50 SMS-ów Świat - 7 dni zawiera, w ramach Opłaty Aktywacyjnej i w Okresie Ważności Usługi określonym w tabeli w pkt 3.4 Cennika:
1) wykonywanie i odbieranie maksymalnie do 150 min połączeń głosowych w roamingu lub 2) wysyłanie maksymalnie do 50 wiadomości SMS w roamingu,
przez Abonenta T-Mobile Polska zalogowanego do sieci operatorów świadczących usługi w krajach Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3, z wyłączeniem: operatorów
satelitarnych, operatorów zapewniających dostęp do usług w samolotach, na promach i statkach oraz operatorów świadczących usługi w krajach:
Afganistan, Algieria, Dominikana, Fidżi, Gruzja, Kuba, Laos, Liban, Makau, Malediwy, Mauritius, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Sudan, Uzbekistan,
Wenezuela, połączeń i wiadomości SMS o podwyższonej opłacie oraz Połączeń z numerami 26. Usługa jest włączana dla Numeru Telefonu.
3.4.3
Usługa Nielimitowany Internet w tel. T-Mobile UE - 7 dni zawiera, w ramach Opłaty Aktywacyjnej i w Okresie Ważności Usługi określonym w tabeli w pkt 3.4
Cennika, wykonywanie nielimitowanej transmisji danych w roamingu przez Abonenta T-Mobile Polska zalogowanego do sieci operatorów komórkowych
należących do Grupy DT w następujących krajach, tj.: Austria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Holandia, Niemcy, Macedonia, Słowacja, Węgry. Usługa jest
włączana dla Numeru Telefonu.
3.4.4
W ramach Usługi Nielimitowany Internet w tel. T-Mobile UE - 7 dni transmisja danych jest rozliczana za każdą rozpoczętą jednostkę taryfikacyjną, oddzielnie
za dane wysłane i za dane odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu sesji transmisji danych albo o godz. 00:00
czasu polskiego dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej wynoszącej 1 kB.
3.4.5
Transmisja danych rozliczona w ramach Usługi Nielimitowany Internet w tel. T-Mobile UE - 7 dni nie jest wliczana do Limitu wydatków na transmisję danych
w roamingu określonego w pkt 1.6 Cennika.
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 10 z 30
3.4.6
Klient może rozpocząć korzystanie z Usługi Nielimitowane rozmowy UE - 7 dni, Usług 150 min i 50 SMS-ów Świat - 7 dni, Usług Nielimitowany Internet w tel.
T-Mobile UE - 7 dni w Okresie Aktywności Usługi, tj. w ciągu 180 dni kalendarzowych od dnia włączenia Usługi dla Numeru Telefonu.
3.4.7
Okres Ważności Usługi Nielimitowane rozmowy UE - 7 dni, Usługi 150 min i 50 SMS-ów Świat - 7 dni, Usługi Nielimitowany Internet w tel. T-Mobile UE - 7 dni
wynosi 7 dni kalendarzowych, czyli 168 godzin i liczony jest od daty, określonej z dokładnością co do minuty:
3.4.7.1
pierwszego wykonanego lub odebranego połączenia w roamingu,
albo
3.4.7.2
pierwszej wysłanej wiadomości SMS w roamingu,
3.4.7.3
pierwszej wysłanej lub odebranej wiadomości MMS w roamingu,
albo
albo
3.4.7.4
pierwszej wykonanej transmisji danych w roamingu.
3.4.8
W przypadku nierozpoczęcia korzystania z Usługi w Okresie Aktywności, Usługa zostanie wyłączona. Nierozpoczęcie korzystania przez Abonenta z Usługi
w Okresie Aktywności, nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części Opłaty Aktywacyjnej.
w sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do odpowiedniej Strefy.
Rozliczenie Opłaty
3.4.9
Opłata Aktywacyjna zostanie naliczona w dniu włączenia Usługi oraz rozliczona na Fakturze, wystawionej za Cykl Rozliczeniowy, w którym nastąpiło
włączenie Usługi.
Włączenie /Wyłączenie /Modyfikacja
3.4.10
Klient może włączyć dowolną ilość Usług Nielimitowane rozmowy UE - 7 dni, Usług 150 min i 50 SMS-ów Świat - 7 dni lub Usług Nielimitowany Internet w tel.
T-Mobile UE - 7 dni dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy.
3.4.11
Klient może włączyć Usługę Nielimitowane rozmowy UE - 7 dni, Usługę 150 min i 50 SMS-ów Świat - 7 dni lub Usługę Nielimitowany Internet w tel. T-Mobile
UE - 7 dni dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy.
3.4.12
Usługa Nielimitowane rozmowy UE - 7 dni nie jest dostępna dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy Biznes za granicą.
3.4.13
Wyłączenie Usługi Nielimitowane rozmowy UE - 7 dni, Usługi 150 min i 50 SMS-ów Świat - 7 dni, Usługi Nielimitowany Internet w tel. T-Mobile UE - 7 dni nie
jest możliwe po ich włączeniu.
Krotność /Kolejność Rozliczania
3.4.14
Po włączeniu dla Numeru Telefonu więcej niż jednej Usługi Nielimitowane rozmowy UE - 7 dni, Usługi 150 min i 50 SMS-ów Świat - 7 dni, Usługi
Nielimitowany Internet w tel. T-Mobile UE - 7 dni kolejność rozliczania Usług jest zgodna z kolejnością ich włączania.
3.4.15
W przypadku włączenia dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy Usługi Nielimitowany Internet w tel. T-Mobile UE - 7 dni, transmisja danych
w roamingu wykonana w sieciach operatorów świadczących usługi w krajach Strefy 1 jest rozliczana w kolejności określonej w pkt 2.13 Cennika.
Wykorzystanie Pakietu
3.4.16
Jednostki niewykorzystane w Okresie Ważności Usługi 150 min i 50 SMS-ów Świat - 7 dni nie stanowią podstawy do zwrotu całości lub części Opłaty
Aktywacyjnej.
3.4.17
Po upływie Okresu Ważności Usługi Nielimitowane rozmowy UE - 7 dni, Usługi 150 min i 50 SMS-ów Świat - 7 dni lub Usługi Nielimitowany Internet w tel. TMobile UE - 7 dni opłaty za 1) wykonywanie i odbieranie połączeń w roamingu, 2) wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS w roamingu, 3) wykonywanie
transmisji danych w roamingu, w odpowiednich Strefach będą naliczane według cen określonych w pkt 5.6 Cennika.
3.4.18
Po wykorzystaniu 100% jednostek dostępnych w ramach Usługi 150 min i 50 SMS-ów Świat - 7 dni przed upływem Okresu Ważności Usługi, opłaty za: 1)
wykonywanie i odbieranie połączeń w roamingu lub 2) wysyłanie wiadomości SMS w roamingu, w odpowiednich Strefach będą naliczane według cen
określonych w pkt 5.6 Cennika, chyba że Klient włączy kolejną Usługę 150 min i 50 SMS-ów Świat - 7 dni zgodnie z krotnością określoną w pkt 3.4.10
Cennika.
Notyfikacje
3.4.19
Na Numer Telefonu zostaną wysłane wiadomości SMS z potwierdzeniem:
3.4.19.1 włączenia Usługi Nielimitowane rozmowy UE - 7 dni, Usługi 150 min i 50 SMS-ów Świat - 7 dni lub Usługi Nielimitowany Internet w tel. T-Mobile UE - 7 dni,
3.4.19.2 rozpoczęcia korzystania z Usługi Nielimitowane rozmowy UE - 7 dni, Usługi 150 min i 50 SMS-ów Świat - 7 dni lub Usługi Nielimitowany Internet w tel. TMobile UE - 7 dni,
3.4.19.3 zakończenia korzystania z Usługi Nielimitowane rozmowy UE - 7 dni, Usługi 150 min i 50 SMS-ów Świat - 7 dni lub Usługi Nielimitowany Internet w tel. TMobile UE - 7 dni po upływie Okresu Ważności.
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 11 z 30
4
BIZNES INTERNET MOBILNY
4.1
USŁUGA INTERNETOWY PLAN TARYFOWY
Internetowy Plan Taryfowy
Usługa
Biznes Internet Mobilny
Abonament
Opłata
uwzględniana w
Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Tak
Usługi
Mobilne
19,00 zł
Opis Usługi
4.1.1
Usługa Biznes Internet Mobilny umożliwia w ramach Abonamentu przypisanie Numeru Telefonu do Profilu Zarzadzającego dla Internetu. Usługa jest
włączana dla Numeru Telefonu i pozostaje aktywna w każdym Cyklu Rozliczeniowym do czasu jej wyłączenia.
Rozliczenie Opłaty
4.1.2
Abonament za Usługę Internetowy Plan Taryfowy jest naliczany za Cykl Rozliczeniowy i płatny z góry.
4.1.3
Abonament za Usługę Internetowy Plan Taryfowy jest rozliczany proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym Cyklu Rozliczeniowym Usługa była
aktywna.
Włączenie /Wyłączenie /Modyfikacja
4.1.4
Abonent nie może dokonać zmiany pomiędzy Usługą Internetowy Plan Taryfowy a Usługą Głosowy Plan Taryfowy.
5
USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH USŁUGI GŁOSOWY PLAN TARYFOWY, USŁUGI
INTERNETOWY PLAN TARYFOWY
5.1
OPŁATY ZA KRAJOWE POŁĄCZENIA GŁOSOWE, SMS, MMS ORAZ TRANSMISJĘ
DANYCH
Internetowy
Plan Taryfowy
Głosowy Plan Taryfowy
Usługa
Biznes w
T-Mobile
Min. poł. do: T-Mobile
Polska oraz poł. do
krajowych sieci
stacjonarnych
Min. poł. do krajowych sieci
komórkowych
MMS do T-Mobile Polska,
MMS do krajowych sieci
komórkowych oraz MMS na
e-mail
Biznes do
Europy
Biznes za
granicą
0,00 zł
0,15 zł
SMS do T-Mobile Polska
SMS do krajowych sieci
komórkowych
Biznes w
Polsce
0,00 zł
0,00 zł
0,13 zł
0,00 zł
0,00 zł
Biznes Internet
Mobilny
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Niedostępne
Tak
Usługi
Mobilne
Niedostępne
Tak
Usługi
Mobilne
0,13 zł
Tak
Usługi
Mobilne
0,13 zł
Tak
Usługi
Mobilne
0,33 zł
Tak
Usługi
Mobilne
SMS do krajowych sieci
stacjonarnych
1,00 zł
Tak
Usługi
Mobilne
Internet – Kraj
(opłata za 1 MB)
0,79 zł
Tak
Usługi
Mobilne
Połączenia Głosowe
5.1.1
Połączenie do T-Mobile Polska oraz połączenie do krajowych sieci stacjonarnych:
5.1.1.1
Połączenie do T-Mobile Polska jest to połączenie głosowe wykonane pomiędzy abonentami lub użytkownikami T-Mobile Polska w ramach sieci T-Mobile
Polska (z wyłączeniem połączeń głosowych do abonentów lub użytkowników Heyah lub operatorów MVNO świadczących usługi w oparciu o sieć T-Mobile
Polska) z wyłączeniem połączeń na numery określone w pkt 3.1.7.1 - 3.1.7.5 Cennika;
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 12 z 30
5.1.1.2
Połączenie do krajowych sieci stacjonarnych jest to połączenie głosowe wykonane przez abonenta lub użytkownika T-Mobile Polska do abonenta lub
użytkownika pozostałych krajowych sieci stacjonarnych lub na numer strefy numeracyjej 39.
5.1.2
Połączenie do krajowych sieci komórkowych jest to połączenie głosowe wykonywane przez abonenta lub użytkownika T-Mobile Polska do abonenta lub
użytkownika innej niż T-Mobile Polska krajowej sieci komórkowej z wyłączeniem połączeń na numery określone w pkt 3.1.7.1 - 3.1.7.5 Cennika.
5.1.3
Czas trwania połączenia określonego w pkt 5.1.1, 5.1.2 Cennika naliczany jest sekundowo. Za każdą sekundę wykonanego połączenia zostanie naliczona
opłata w wysokości 1/60 stawki minutowej.
Wiadomości SMS i MMS
5.1.4
SMS do T-Mobile Polska jest to wiadomość tekstowa wysłana pomiędzy abonentami lub użytkownikami T-Mobile Polska w ramach sieci T-Mobile Polska
(z wyłączeniem wiadomości tekstowych do abonentów lub użytkowników Heyah lub operatorów MVNO świadczących usługi w oparciu o sieć T-Mobile
Polska).
5.1.5
SMS do krajowych sieci komórkowych jest to wiadomość tekstowa wysłana przez abonenta lub użytkownika T-Mobile Polska do abonenta lub użytkownika
innej niż T-Mobile Polska krajowej sieci komórkowej.
5.1.6
SMS do krajowych sieci stacjonarnych jest to wiadomość tekstowa wysłana przez abonenta lub użytkownika T-Mobile Polska do abonenta lub użytkownika
krajowej sieci stacjonarnej.
5.1.7
Usługi SMS określone w pkt 5.1.4 - 5.1.6 Cennika rozliczane są za każdą wysłaną wiadomość.
5.1.8
MMS do T-Mobile Polska, MMS do krajowych sieci komórkowych oraz MMS na e-mail:
5.1.8.1
MMS do T-Mobile Polska jest to wiadomość multimedialna wysłana pomiędzy abonentami lub użytkownikami T-Mobile Polska w ramach sieci T-Mobile
Polska (z wyłączeniem wiadomości multimedialnych do abonentów lub użytkowników Heyah lub operatorów MVNO świadczących usługi w oparciu o sieć TMobile Polska);
5.1.8.2
MMS do krajowych sieci komórkowych jest to wiadomość multimedialna wysłana przez abonenta lub użytkownika T-Mobile Polska do abonenta lub
użytkownika innej niż T-Mobile Polska krajowej sieci komórkowej;
5.1.8.3
MMS na e-mail jest to wiadomość multimedialna wysłana przez abonenta lub użytkownika T-Mobile Polska na dowolny adres poczty elektronicznej.
5.1.9
Usługi MMS określone w pkt 5.1.8.1-5.1.8.3 Cennika rozliczane są za każdą wysłaną wiadomość, której maksymalna wielkość wynosi 300 kB.
Dostęp do Internetu
5.1.10
Usługa Internet – Kraj jest to transmisja danych w Polsce w sieci T-Mobile Polska zrealizowana z wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez T-Mobile
Polska do połączeń z Internetem.
5.1.11
Transmisja danych w Polsce jest rozliczana za każdą rozpoczętą jednostkę taryfikacyjną, osobno za dane wysłane i za dane odebrane na poziomie
protokołu internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu sesji transmisji danych albo o godz. 00:00 czasu polskiego dane są zaokrąglane w górę, do
pełnej jednostki taryfikacyjnej wynoszącej 100 kB.
5.2 OPŁATY ZA POŁĄCZENIA, SMS Z NUMERAMI ALARMOWYMI, INFORMACYJNYMI
I OBSŁUGOWYMI
Internetowy
Plan Taryfowy
Głosowy Plan Taryfowy
Usługa
Biznes w
T-Mobile
Biznes w
Polsce
Biznes do
Europy
Biznes za
granicą
Biznes Internet
Mobilny
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Nie
n/d
Numery alarmowe
Poł. na numer alarmowy*
0,00 zł
Numery informacyjne i obsługowe
Poł. z Biurem Obsługi
Abonenta (602 900 lub
602 900 000)
0,00 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Poł. z Informacją o numerze
telefonu, z którego
wykonywane jest
połączenie (602 901 lub
602 901 000)
0,00 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Poł. z Biurem Numerów
(602 913 lub 602 913 000)
0,00 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Poł. z Biurem Obsługi
Abonenta (602 900 lub
602 900 000) - połączenie
z konsultantem
1,45 zł za połączenie z numerem
Niedostępne
Nie
n/d
Poł. z Działem Obsługi
1,45 zł za połączenie z numerem
Niedostępne
Nie
n/d
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 13 z 30
Płatności Abonenckich –
Klienci Biznesowi (608 955
lub 608 955 000)
Poł. z Działem Obsługi
Płatności Abonenckich –
Klienci Prywatni (608 966
lub 608 966 000)
1,45 zł za połączenie z numerem
Niedostępne
Nie
n/d
Nie
n/d
SMS 8 CC X
SMS Obsługowe (8 00 X)
0,00 zł
* Numer alarmowy zgodnie z obowiązującym Planem Numeracji Krajowej.
Połączenia Głosowe
5.2.1
Opłaty za Połączenie Głosowe na Numer alarmowy lub Numery informacyjne i obsługowe wskazane w pkt 5.2 Cennika, wykonywane w kraju, naliczane są
za całe połączenie niezależnie od czasu jego , zgodnie z opłatą wskazaną w pkt 5.2 Cennika.
Wiadomości SMS
5.2.2
Opłaty za wiadomość SMS wysłaną na numer SMS Obsługowy wskazany w pkt 5.2. Cennika, naliczana jest zgodnie z pkt 5.2 Cennika.
Połączenia Głosowe w roamingu
5.2.3
Czas trwania połączenia wychodzącego w roamingu w Strefie 1 na numer informacyjny lub obsługowy trwającego do 30 sekund naliczany jest jak za pełne
30 sekund, a następnie za każdą kolejną sekundę połączenia. Za pierwsze 30 sekund naliczona zostanie opłata w wysokości połowy stawki minutowej
(30/60) określonej w pkt 5.6 Cennika, a następnie za każdą kolejną sekundę połączenia opłata w wysokości (1/60) stawki minutowej określonej w pkt 5.6
Cennika, z wyłączeniem stosowania postanowień dotyczących ww. opłat określonych w Umowie Ramowej. Do opłaty naliczonej w sposób określony w
zdaniu poprzednim doliczona zostanie opłata za połączenie na Numer informacyjny lub obsługowy określona w pkt 5.2 Cennika.
5.2.4
Czas trwania połączenia wychodzącego w roamingu w Strefie 2 lub Strefie 3 na Numer informacyjny lub obsługowy naliczany jest za każdą rozpoczętą
minutę połączenia, za którą zostanie naliczona opłata w wysokości pełnej stawki minutowej (60/60) określonej w pkt 5.6 Cennika z wyłączeniem stosowania
postanowień dotyczących ww. opłat określonych w Umowie Ramowej. Do opłaty naliczonej w sposób określony w zdaniu poprzednim doliczona zostanie
opłata za połączenie na Numer informacyjny lub obsługowy określona w pkt 5.2 Cennika.
Wiadomości SMS w roamingu
5.2.5
SMS wychodzący w roamingu w Strefie 1, Strefie 2, Strefie 3 na Numery Obsługowy 8 00 X jest rozliczana za każdą wysłaną wiadomość SMS zgodnie
z opłatami określonymi w pkt 5.6 Cennika, z wyłączeniem stosowania postanowień dotyczących ww. opłat określonych w Umowie Ramowej. Do opłaty
naliczonej w sposób określony w zdaniu poprzednim doliczona zostanie opłata za SMS wychodzący na Numery Obsługowy 8 00 X określona w pkt
5.2 Cennika.
5.3 OPŁATY ZA POŁĄCZENIA NA NUMERY O NIESTANDARDOWEJ OPŁACIE
Internetowy
Plan Taryfowy
Głosowy Plan Taryfowy
Usługa
Biznes w
T-Mobile
Biznes w
Polsce
Biznes do
Europy
Biznes za
granicą
Biznes Internet
Mobilny
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Numery infolinii
Min. poł. na Infolinie
bezpłatne i ulgowe (800 X)
0,00 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Infolinie
bezpłatne i ulgowe (801 X)
0,15 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Infolinie
bezpłatne i ulgowe (804 17)
0,15 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Numery skrócone
Min. poł. na Skrócony
Numer Usługowy
(19 XYZ)
0,24 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na
Zharmonizowane
Europejskie Numery
Skrócone (116 XYZ)
0,00 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na
Zharmonizowane
1,63 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 14 z 30
Europejskie Numery
Skrócone (118 XYZ)
Numery dedykowane
Min. poł. w ramach
Połączeń z numerami 26 (tj.
numerami
wykorzystującymi prefiks
26)
0,24 zł
Niedostępne
Nie
n/d
gdzie {X,Y,Z} – ciąg dowolnych cyfr z zakresu od 0 do 9
Połączenia Głosowe
5.3.1
Czas trwania połączenia na krajowe Infolinie bezpłatne i ulgowe naliczany jest za pierwsze rozpoczęte 60 sekund, a następnie za każde rozpoczęte
30 sekund. Za pierwszą minutę połączenia naliczona zostanie opłata w wysokości pełnej stawki minutowej (60/60), a następnie za każde pół minuty
połączenia opłata w wysokości połowy stawki minutowej (30/60).
5.3.2
Czas trwania połączenia na krajowe Skrócone Numery Usługowe i Połączenia z numerami 26 naliczany jest sekundowo. Za każdą sekundę połączenia
naliczona zostanie opłata w wysokości (1/60) stawki minutowej.
5.3.3
W przypadku niektórych Skróconych Numerów Usługowych i Połączeń z numerami 26 stawka i sposób naliczania opłaty mogą być inne niż opłaty
wskazane w tabeli w pkt 5.3 Cennika, o czym Abonent zostanie poinformowany w zapowiedzi słownej odtworzonej po wybraniu przez niego Skróconego
Numeru Usługowego albo Połączenia z numerem 26. W przypadku rozłączenia się przez Abonenta przed uzyskaniem połączenia ze Skróconym Numerem
Usługowym albo Połączeniem z numerem 26 nie zostanie naliczona opłata za połaczenie.
5.3.4
Czas trwania połączenia na krajowe Zharmonizowane Europejskie Numery Skrócone naliczany jest sekundowo. Za każdą sekundę połączenia naliczona
zostanie opłata w wysokości (1/60) stawki minutowej.
Połączenia Głosowe w roamingu
5.3.5
Czas trwania połączenia wychodzącego w roamingu w Strefie 1 w ramach Usługi Połaczenia z numerami 26 trwającego do 30 sekund naliczany jest jak za
pełne 30 sekund, a następnie za każdą kolejną sekundę połączenia. Za pierwsze 30 sekund naliczona zostanie opłata w wysokości połowy stawki
minutowej (30/60) określonej w pkt 5.6 Cennika, a następnie za każdą kolejną sekundę połączenia opłata w wysokości (1/60) stawki minutowej określonej
w pkt 5.6 Cennika, z wyłączeniem stosowania postanowień dotyczących ww. opłat określonych w Umowie Ramowej. Do opłaty naliczonej w sposób
określony w zdaniu poprzednim doliczona zostanie opłata za każdą sekundę połaczenia w wysokości (1/60) stawki minutowej za Połaczenia z numerami 26
określonej w pkt. 5.3 Cennika.
5.3.6
Czas trwania połączenia wychodzącego w roamingu w Strefie 2 lub Strefie 3 w ramach Usługi Połaczenia z numerami 26 naliczany jest za każdą rozpoczętą
minutę połączenia, za którą zostanie naliczona opłata w wysokości pełnej stawki minutowej (60/60) określonej w pkt 5.6 Cennika z wyłączeniem stosowania
postanowień dotyczących ww. opłat określonych w Umowie Ramowej. Do opłaty naliczonej w sposób określony w zdaniu poprzednim doliczona zostanie
opłata za każdą sekundę połaczenia w wysokości (1/60) stawki minutowej za Połaczenia z numerami 26 określonej w pkt. 5.3 Cennika.
5.4 OPŁATY ZA POŁĄCZENIA, SMS, MMS Z NUMERAMI PREMIUM ORAZ KORZYSTANIE
Z TREŚCI PREMIUM
Internetowy
Plan Taryfowy
Głosowy Plan Taryfowy
Usługa
Biznes w
T-Mobile
Biznes w
Polsce
Biznes do
Europy
Biznes za
granicą
Biznes Internet
Mobilny
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Połączenia z numerami 708, 703, 700
Min. poł. na Numery
Premium (708 1X; 703 1X,
700 1X)
0,29 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Numery
Premium (708 2X; 703 2X,
700 2X)
1,05 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Numery
Premium (708 3X; 703 3X,
700 3X)
1,69 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Numery
Premium (708 4X; 703 4X,
700 4X)
2,10 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Numery
Premium (708 5X; 703 5X,
700 5X)
3,00 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 15 z 30
Min. poł. na Numery
Premium (708 6X; 703 6X,
700 6X)
3,46 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Numery
Premium (708 7X; 703 7X,
700 7X)
4,00 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Numery
Premium (708 8X; 703 8X,
700 8X)
6,25 zł
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Numery
Premium (708 9X; 703 9X,
700 9X)
8,12 zł za połączenie z numerem
Niedostępne
Nie
n/d
Połączenia z numerami 704
Min. poł. na Numery
Premium (704 0X)
0,58 zł za połączenie z numerem
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Numery
Premium (704 1X)
1,16 zł za połączenie z numerem
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Numery
Premium (704 2X)
2,03 zł za połączenie z numerem
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Numery
Premium (704 3X)
3,19 zł za połączenie z numerem
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Numery
Premium (704 4X)
4,06 zł za połączenie z numerem
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Numery
Premium (704 5X)
5,22 zł za połączenie z numerem
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Numery
Premium (704 6X)
8,12 zł za połączenie z numerem
Niedostępne
Nie
n/d
Min. poł. na Numery
Premium (704 7X)
10,15 zł za połączenie z numerem
Niedostępne
Nie
n/d
Niedostępne
Nie
n/d
Niedostępne
Nie
n/d
SMS Premium (8 CC X)
gdzie CC symbolizuje odpowiednią cenę – zgodnie z zasadą:
numer 8 10 X – 0,10 zł,
numer 8 15 X – 0,15 zł,
itd. aż do numeru
8 50 X – 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT).
Dostępne ceny (CC) to: 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 groszy.
Nie
n/d
SMS Premium (7 C X)
gdzie C symbolizuje odpowiednią cenę – zgodnie z zasadą:
numer 7 0 X - 0,50 zł,
numer 7 1 X - 1,00 zł,
numer 7 2 X - 2,00 zł,
itd. aż do numeru
Nie
n/d
Połączenia z numerami *4 C X, *7 C X
gdzie C symbol lizuje odpowiednią cenę – zgodnie z zasadą:
Min. poł. na Numer
Premium (*4 C X)
Min. poł. na Numer
Premium (*7 C X)
numer *4 0 X – 0,50 zł,
numer *4 1 X – 1,00 zł,
numer *4 2 X – 2,00 zł,
itd. aż do numeru
*4 9 X – 9,00 zł.
gdzie C symbolizuje odpowiednią cenę – zgodnie z zasadą:
numer *7 0 X - 0,50 zł,
numer *7 1 X - 1,00,
numer *7 2 X - 2,00 zł,
itd. aż do numeru
*7 9 X - 9,00 zł.
SMS Premium 8 CC X, 7 C X, 9 CC X
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 16 z 30
7 9 X - 9,00 zł.
gdzie CC symbolizuje odpowiednią cenę – zgodnie z zasadą:
numer 9 10 X – 10,00 zł,
numer 9 11 X – 11,00 zł,
itd. aż do numeru
9 19 X - 19,00 zł netto (23,37 zł z VAT)
oraz
numer 9 20 X – 20,00 zł,
numer 9 25 X - 25,00 zł.
SMS Premium (9 CC X)
Nie
n/d
Nie
n/d
Nie
n/d
MMS Premium 9 CC X
gdzie CC symbolizuje odpowiednią cenę – zgodnie z zasadą:
numer 9 00 X - 0,50 zł,
numer 9 01 X - 1,00 zł,
numer 9 02 X - 2,00 zł,
itd. aż do numeru
9 09 X - 9,00 zł.
MMS Premium
(9 CC X)
Treść
Treść Premium
bezpłatnie lub opłata za korzystanie jest widoczna na wyświetlaczu telefonu + opłata
za Treść zgodna z taryfą.
gdzie {X,Y,Z} – ciąg dowolnych cyfr z zakresu od 0 do 9
Opis Usługi
5.4.1
Usługi określone w punkcie 5.4 Cennika są Usługami Telekomunikacyjnymi z dodatkowym świadczeniem, które może być realizowane przez podmiot inny
niż Operator, w szczególności szeroko rozumianym świadczeniem informacyjnym, związanym z podwyższoną opłatą, świadczonymi po nawiązaniu
połączenia wychodzącego i przychodzącego, przy czym Usługi określone w pkt 5.4 Cennika oraz Limity określone w pkt 1.8-1.10 Cennika nie dotyczą w
szczególności:
5.4.1.1
Usług świadczonych w wykonaniu obowiązku ustawowego, w przypadku których zastosowanie blokady mogłoby spwodować naruszenie tego obowiązku
(co dotyczy w szczególności usługi połączeń z konsultantem Operatora) oraz,
5.4.1.2
połaczeń dotyczących Usług (wychodzących lub przychodzących) w sytuacji, gdy takie połączenie nie powoduje obowiązku zapłaty, w szczególności z
powodu jej naliczenia przed wprowadzeniem blokady.
5.4.2
Dostępność Numerów Premium określonych w pkt 5.4 Cennika może być ograniczona. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z Numerów
Premium określonych w pkt 5.4 Cennika są dostepne na stronie www.t-mobile.pl.
5.4.3
Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Numerów Premium określonych w pkt 5.4 Cennika, jeśli brak takiej możliwości
wynika z zasad określonych przez dostawcę usług realizującego dodatkowe świadczenie, będącego podmiotem innym niż Operator. Operator nie ponosi
odpowiedzialności za treść serwisów dostępnych w ramach Numerów Premium określonych w pkt 5.4 Cennika.
5.4.4
Po wykonaniu dyspozycji Abonenta w zakresie włączenia, zmiany kwoty oraz wyłaczenia limitu Operator poinformuje Abonenta każdorazowo o wykonaniu
tej dyspozycji przesyłając wiadomość SMS.
Połączenia Głosowe
5.4.5
Czas trwania Połączenia z numerami 708, 703, 700, z wyłaczeniem Połączeń z numerami 708 9X, 703 9X, 700 9X, naliczany jest za pierwsze rozpoczęte
60 sekund, a następnie za każde rozpoczęte 30 sekund. Za pierwszą minutę połączenia naliczona zostanie opłata w wysokości pełnej stawki minutowej
(60/60), a następnie za każde pół minuty połączenia opłata w wysokości połowy stawki minutowej (30/60).
5.4.6
Czas trwania Połączenia z numerami 704, 708 9X, 703 9X oraz 700 9X naliczany jest za całe połączenie niezależnie od czasu jego trwania.
5.4.7
Numer Premium to usługa umożliwiająca korzystanie z serwisów rozrywkowo-informacyjnych przez połączenie głosowe na określony dla danego serwisu
numer.
Połączenia Głosowe w roamingu
5.4.8
Możliwość korzystania z Połączeń Głosowych w Roamingu może być ograniczona w zależności od ustawień sieci operatora, do której zaloguje się
Użytkownik korzystający z Usług w roamingu.
5.4.9
Połączenia Głosowe w roamingu nie są wliczane do Limitu kwotowego Premium z blokadą, Limitu kwotowego Premium z notyfikacją i nie ma do nich
zastosowania Limit jednostkowy Premium.
5.4.10
Czas trwania połączenia wychodzącego w roamingu w Strefie 1 na numery 708, 703, 700, z wyłaczeniem Połączeń z numerami 708 9X, 703 9X, 700 9X,
trwającego do 30 sekund naliczany jest jak za pełne 30 sekund, a następnie za każdą kolejną sekundę połączenia. Za pierwsze 30 sekund naliczona
zostanie opłata w wysokości połowy stawki minutowej (30/60) określonej w pkt 5.6 Cennika, a następnie za każdą kolejną sekundę połączenia opłata w
wysokości (1/60) stawki minutowej określonej w pkt 5.6 Cennika, z wyłączeniem stosowania postanowień dotyczących ww. opłat określonych w Umowie
Ramowej. Do opłaty naliczonej w sposób określony w zdaniu poprzednim doliczona zostanie opłata za Połączenia z numerami 708, 703, 700, z
wyłaczeniem Połączeń z numerami 708 9X, 703 9X, 700 9X, określona w pkt 5.4.5 Cennika.
5.4.11
Czas trwania połączenia wychodzącego w roamingu w Strefie 2 lub Strefie 3 na numery 708, 703, 700, z wyłaczeniem Połączeń z numerami 708 9X, 703
9X, 700 9X, naliczany jest za każdą rozpoczętą minutę połączenia, za którą zostanie naliczona opłata w wysokości pełnej stawki minutowej (60/60)
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 17 z 30
określonej w pkt 5.6 Cennika. Do opłaty naliczonej w sposób określony w zdaniu poprzednim doliczona zostanie opłata za 704, 708 9X, 703 9X oraz 700 9X,
określona w pkt 5.4.6 Cennika.
Wiadomości SMS i MMS
5.4.12
SMS Premium to usługa umożliwiająca korzystanie z serwisów rozrywkowo-informacyjnych przez wysyłanie wiadomości SMS na określony dla danego
serwisu numer.
5.4.13
MMS Premium to usługa umożliwiająca korzystanie z serwisów rozrywkowo-informacyjnych przez wysyłanie wiadomości MMS na określony dla danego
serwisu numer.
5.4.14
Wysłanie wiadomości na numer SMS Premium albo MMS Premium powoduje zawsze opłaty zgodnie z pkt 5.4 Cennika. Opłata pobrana zostanie
niezależnie od treści wysłanej wiadomości.
Wiadomości SMS i MMS w roamingu
5.4.15
Możliwość korzystania w roamingu z Usług SMS Premium i MMS Premium może być ograniczona.
5.4.16
MMS Premium to usługa umożliwiająca korzystanie z serwisów rozrywkowo-informacyjnych przez wysyłanie wiadomości MMS na określony dla danego
serwisu numer.
5.4.17
Wiadomości SMS i MMS w roamingu nie są wliczane do Limitu kwotowego Premium z blokadą, Limitu kwotowego Premium z notyfikacją Limitu
jednostkowego Premium.
5.4.18
SMS wychodzący w roamingu w Strefie 1, Strefie 2, Strefie 3 na Numery Premium 8 CC X, 7 C X, 9 CC X jest rozliczana za każdą wysłaną wiadomość SMS
zgodnie z opłatami określonymi w pkt 5.6 Cennika, z wyłączeniem stosowania postanowień dotyczących ww. opłat określonych w Umowie Ramowej.
Do opłaty naliczonej w sposób określony w zdaniu poprzednim doliczona zostanie za SMS wychodzący na Numery Premium 8 CC X, 7 C X, 9 CC X
określona w pkt 5.4 Cennika.
5.4.19
MMS wychodzący w roamingu w Strefie 1 na Numery Premium 8 CC X, 7 C X, 9 CC X jest rozliczana za każdą wysłaną wiadomość, której maksymalna
wielkość wynosi 300 kB, zgodnie z opłatami określonymi w pkt 5.6 Cennika, z wyłączeniem stosowania postanowień dotyczących ww. opłat określonych w
Umowie Ramowej. Do opłaty naliczonej w sposób określony w zdaniu poprzednim doliczona zostanie opłata za MMS wychodzący na Numery Premium
8 CC X, 7 C X, 9 CC X określona w pkt 5.4 Cennika.
5.4.20
MMS wychodzący w roamingu w w Strefie 2 lub Strefie 3 na Numery Premium 8 CC X, 7 C X, 9 CC X jest rozliczana za każde wysłane 100 kB zgodnie
z opłatami określonymi w pkt 5.6 Cennika. Do opłaty naliczonej w sposób określony w zdaniu poprzednim doliczona zostanie opłata za MMS wychodzący
na Numery Premium 8 CC X, 7 C X, 9 CC X określona w pkt 5.4 Cennika. W przypadku wiadomości MMS, której wielkość przekracza 100 kB, dane zostaną
podzielone na odpowiednią liczbę MMS-ów, za które zostanie naliczona opłata zgodnie z niniejszym Cennikiem.
Treść Premium w roamingu
5.4.21
Treść Premium to usługa umożliwiająca dokonanie zamówienia wysłania lub pobrania na urządzenie końcowe SMS, MMS, plików graficznych, audio, wideo
lub innych elementów (np. punktów lub losów). Opłata za zamawiane elementy prezentowana jest każdorazowo na ekranie urządzenia końcowego lub w
wiadomości SMS przed rozpoczęciem korzystania z usługi (przed dokonaniem zamówienia) oraz w materiałach dostawcy serwisu.
5.4.22
Dodatkowo, w przypadku gdy zamówienie elementu w ramach Usługi Treść Premium odbywa się z wykorzystaniem usług transmisji danych naliczana jest
opłata za przesyłanie danych, zgodnie z pkt 5.6 Cennika.
5.4.23
Korzystanie z serwisu w ramach Usługi Treść Premium może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. W przypadku usługi jednorazowej opłata naliczana
jest za jednorazowe skorzystanie z serwisu. W przypadku usługi cyklicznej, opłata naliczana jest z określoną dla danego serwisu częstotliwością, do czasu
dezaktywacji serwisu lub jego zakończenia.
5.4.24
Możliwość korzystania w roamingu z Usługi Treść Premium może być ograniczona.
5.5 OPŁATY ZA MIĘDZYNARODOWE POŁĄCZENIA GŁOSOWE, SMS, MMS
Internetowy
Plan Taryfowy
Głosowy Plan Taryfowy
Usługa
Biznes w
T-Mobile
Biznes w
Polsce
Biznes do
Europy
Biznes za
granicą
Biznes Internet
Mobilny
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Strefa 1
Min. poł.
międzynarodowego do
Strefy 1
1,59 zł
0,00 zł
Niedostępne
Tak
Usługi
Mobilne
SMS międzynarodowy do
Strefy 1
0,50 zł
0,00 zł
0,50 zł
Tak
Usługi
Mobilne
MMS międzynarodowy do
Strefy 1
2,00 zł
0,00 zł
2,00 zł
Tak
Usługi
Mobilne
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 18 z 30
Strefa 2
Min. poł.
międzynarodowego do
Strefy 2
1,99 zł
Niedostępne
Tak
Usługi
Mobilne
SMS międzynarodowy do
Strefy 2
1,00 zł
Tak
Usługi
Mobilne
MMS międzynarodowy do
Strefy 2
2,00 zł
Tak
Usługi
Mobilne
Tak
Usługi
Mobilne
Strefa 3
Min. poł.
międzynarodowego do
Strefy 3
3,69 zł
Niedostępne
SMS międzynarodowy do
Strefy 3
1,00 zł
Tak
Usługi
Mobilne
MMS międzynarodowy do
Strefy 3
2,00 zł
Tak
Usługi
Mobilne
Połączenia głosowe
5.5.1
Połączenie międzynarodowe do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3 jest to połączenie głosowe wykonane przez zalogowanego do sieci T-Mobile Polska abonenta lub
użytkownika T-Mobile Polska do abonenta lub użytkownika operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3 lub do
abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju
należącego do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3.
5.5.2
Czas trwania połączenia określonego w pkt 5.5.1 Cennika naliczany jest za każdą rozpoczętą minutę połączenia, za którą zostanie naliczona opłata
w wysokości pełnej stawki minutowej (60/60).
Wiadomości SMS /MMS
5.5.3
SMS międzynarodowy do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3 jest to wiadomość tekstowa wysłana przez zalogowanego do sieci T- Mobile Polska abonenta lub
użytkownika T- Mobile Polska do abonenta lub użytkownika operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3 lub do
abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju
należącego do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3.
5.5.4
Usługa SMS międzynarodowy do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3 jest rozliczany za każdą wysłaną wiadomość SMS.
5.5.5
MMS międzynarodowy do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3 jest to wiadomość multimedialna wysłana przez zalogowanego do sieci T- Mobile Polska abonenta lub
użytkownika T-Mobile Polska do abonenta lub użytkownika operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3 lub do
abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju
należącego do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3.
5.5.6
Usługa MMS międzynarodowy do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3 jest rozliczana za każde wysłane 100 kB, za które naliczona zostanie opłata według cen
określonych w pkt 5.4 Cennika. W przypadku wiadomości MMS, której wielkość przekracza 100 kB, dane zostaną podzielone na odpowiednią liczbę MMSów, za które zostanie naliczona opłata zgodnie z niniejszym Cennikiem.
5.6 OPŁATY ZA ROAMINGOWE POŁĄCZENIA GŁOSOWE, SMS, MMS ORAZ
TRANSMISJĘ DANYCH
Internetowy
Plan Taryfowy
Biznes Internet
Mobilny
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
0,00 zł
Niedostępne
Tak
Usługi
Mobilne
0,00 zł
Niedostępne
Tak
Usługi
Mobilne
Tak
Usługi
Mobilne
Tak
Usługi
Głosowy Plan Taryfowy
Usługa
Biznes w
T-Mobile
Biznes w
Polsce
Biznes do
Europy
Biznes za
granicą
Strefa 1 Wewnętrzna
Min. poł.
przychodzącego roaming Strefa 1
Min. poł. wychodzącego roaming Strefa 1
0,04 zł
0,35 zł
0,20 zł
SMS przychodzący roaming Strefa 1
SMS wychodzący -
0,00 zł
0,21 zł
0,08 zł
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
0,00 zł
0,21 zł
str. 19 z 30
roaming Strefa 1
MMS przychodzący
/wychodzący - roaming
Strefa 1
Mobilne
0,20 zł
0,00 zł
Internet - roaming Strefa
1 (opłata za 1 MB)
Tak
Usługi
Mobilne
Tak
Usługi
Mobilne
Niedostępne
Tak
Usługi
Mobilne
0,53 zł
0,81 zł
Strefa 1 Zewnętrzna
Min. poł. wychodzącego roaming Strefa 1
0,77 zł
0,00 zł
Strefa 2
Min. poł.
przychodzącego roaming Strefa 2
3,50 zł
Niedostępne
Tak
Usługi
Mobilne
Min. poł. wychodzącego roaming Strefa 2
5,50 zł
Niedostępne
Tak
Usługi
Mobilne
SMS przychodzący roaming Strefa 2
0,00 zł
Tak
Usługi
Mobilne
SMS wychodzący roaming Strefa 2
1,22 zł
Tak
Usługi
Mobilne
MMS przychodzący
/wychodzący - roaming
Strefa 2
2,90 zł
Tak
Usługi
Mobilne
Internet - roaming Strefa
2 (opłata za 1 MB)
20,00 zł
Tak
Usługi
Mobilne
Strefa 3
Min. poł.
przychodzącego roaming Strefa 3
3,50 zł
Niedostępne
Tak
Usługi
Mobilne
Min. poł. wychodzącego roaming Strefa 3
8,00 zł
Niedostępne
Tak
Usługi
Mobilne
SMS przychodzący roaming Strefa 3
0,00 zł
Tak
Usługi
Mobilne
SMS wychodzący roaming Strefa 3
1,22 zł
Tak
Usługi
Mobilne
MMS przychodzący
/wychodzący - roaming
Strefa 3
2,90 zł
Tak
Usługi
Mobilne
Internet - roaming Strefa
3 (opłata za 1 MB)
30,00 zł
Tak
Usługi
Mobilne
Połączenia Głosowe
5.6.1
Połączenie przychodzące w roamingu w Strefie 1, Strefie 2, Strefie 3 jest to połączenie głosowe przychodzące do abonenta lub użytkownika T-Mobile Polska
zalogowanego do sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3.
5.6.2
Połączenie wychodzące w roamingu w Strefie 1 Wewnętrznej, jest to połączenie głosowe wychodzące wykonywane przez abonenta lub użytkownika TMobile Polska zalogowanego do sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 1. wykonywane do Abonenta lub użytkownika
zalogowanego do sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy1.
5.6.3
Połączenie wychodzące w roamingu w Strefie 1 Zewnętrznej jest to połączenie głosowe wychodzące wykonywane przez abonenta lub użytkownika T-Mobile
Polska zalogowanego do sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy1 wykonywane do Abonenta lub użytkownika
zalogowanego do sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 2, Strefy 3.
5.6.4
Połączenie wychodzące w roamingu w Strefie 2, Strefie 3 jest to połączenie głosowe wychodzące wykonywane przez abonenta lub użytkownika T-Mobile
Polska zalogowanego do sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3.
5.6.5
Czas trwania połączenia określonego w pkt 5.6.1 Cennika dla Strefy 1 naliczany jest sekundowo. Za każdą sekundę wykonanego połączenia zostanie
naliczona opłata w wysokości (1/60) stawki minutowej.
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 20 z 30
5.6.6
Czas trwania połączenia określonego w pkt 5.6.3, 5.6.3 Cennika dla Strefy 1 naliczany jest za pierwsze rozpoczęte 30 sekund, a następnie za każdą kolejną
sekundę połączenia. Za pierwsze 30 sekund naliczona zostanie opłata w wysokości połowy stawki minutowej (30/60), a następnie za każdą kolejną
sekundę połączenia opłata w wysokości (1/60) stawki minutowej.
5.6.7
Czas trwania połączenia określonego w pkt 5.6.1 oraz 5.6.4 Cennika dla Strefy 2 lub Strefy 3 naliczany jest za każdą rozpoczętą minutę połączenia, za którą
zostanie naliczona opłata w wysokości pełnej stawki minutowej (60/60).
Wiadomości SMS/MMS
5.6.8
SMS przychodzący w roamingu w Strefie 1, Strefie 2, Strefie 3 jest to wiadomość tekstowa odebrana przez abonenta lub użytkownika T-Mobile Polska
zalogowanego do sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3.
5.6.9
SMS wychodzący w roamingu w Strefie 1, Strefie 2, Strefie 3 jest to wiadomość tekstowa wysłana przez abonenta lub użytkownika T-Mobile Polska
zalogowanego do sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 1, Strefy 2 lub Strefy 3.
5.6.10
Usługa SMS wychodzący w roamingu w Strefie 1, Strefie 2, Strefie 3 jest rozliczana za każdą wysłaną wiadomość SMS.
5.6.11
MMS przychodzący w roamingu w Strefie 1, Strefie 2, Strefie 3 jest to wiadomość multimedialna odbierana przez abonenta lub użytkownika T-Mobile Polska
zalogowanego do sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 1, Strefy 2, Srefy 3.
5.6.12
MMS wychodzący w roamingu w Strefie 1, Strefie 2, Strefie 3 jest to wiadomość multimedialna wysłana przez abonenta lub użytkownika T-Mobile Polska
zalogowanego do sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3.
5.6.13
Usługa MMS przychodzący/wychodzący w roamingu w Strefie 1 jest rozliczana za każdą odebraną/wysłaną wiadomość, której maksymalna wielkość
wynosi 300 kB.
5.6.14
Usługa MMS przychodzący/wychodzący w roamingu w Strefie 2 lub Strefie 3 jest rozliczana za każde odebrane /wysłane 100 kB, za które naliczona
zostanie opłata według cen określonych w pkt 5.6 Cennika. W przypadku wiadomości MMS, której wielkość przekracza 100 kB, dane zostaną podzielone
na odpowiednią liczbę MMS-ów, za które zostanie naliczona opłata zgodnie z niniejszym Cennikiem.
Dostęp do Internetu
5.6.15
Usługa Internet - roaming Strefa 1, Strefa 2, Strefa 3 jest to transmisja danych wykonana przez abonenta lub użytkownika T-Mobile zalogowanego do sieci
operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 1, Strefy 2, Strefy 3 zrealizowana z wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez TMobile Polska do połączeń z Internetem.
5.6.16
Transmisja danych w roamingu w Strefie 1 wykonana w ramach sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 1 jest rozliczana
za każdą rozpoczętą jednostkę taryfikacyjną, oddzielnie za dane wysłane i za dane odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po
zakończeniu sesji transmisji danych albo o godz. 00:00 czasu polskiego dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej wynoszącej 1 kB.
5.6.17
Transmisja danych w roamingu w Strefie 2 lub Strefie 3 wykonana w ramach sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 2
lub Strefy 3 jest rozliczana za każdą rozpoczętą jednostkę taryfikacyjną, oddzielnie za dane wysłane i za dane odebrane na poziomie protokołu
internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu sesji transmisji danych albo o godz. 00:00 czasu polskiego dane są zaokrąglane w górę, do pełnej
jednostki taryfikacyjnej wynoszącej 100 kB.
5.6.18
Transmisja danych w roamingu w Strefie 1, Strefie 2, Strefie 3 jest wliczana do Limitu wydatków na transmisję danych w roamingu określonego w pkt 1.6
Cennika.
5.7 USŁUGA WSPÓŁDZIELONY PAKIET DANYCH KRAJ
5.7.1
dla Usługi Głosowy Plan Taryfowy
Głosowy Plan Taryfowy
Usługa
Opłata Cykliczna
Wielkość pakietu danych
5.7.2
Internet Connect
w telefonie - 5GB
Internet Connect
w telefonie - 15GB
Internet Connect
w telefonie - 50GB
30,00 zł
45,00 zł
80,00 zł
5 GB
15 GB
50 GB
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Tak
Usługi
Mobilne
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Tak
Usługi
Mobilne
dla Usługi Internetowy Plan Taryfowy
Internetowy Plan Taryfowy
Usługa
Internet Connect
- 12 GB
Internet Connect
- 25GB
Opłata Cykliczna
40,00 zł
60,00 zł
Wielkość pakietu danych
12 GB
25 GB
Opis Usługi
5.7.3
Usługa Współdzielony Pakiet Danych Kraj zawiera, w ramach Opłaty Cyklicznej, transmisję danych wykonaną na terenie Polski w sieci T-Mobile Polska
zgodnie z wielkością pakietu danych określoną w tabeli w pkt 5.7.1 albo 5.7.2 Cennika. Usługa jest włączana dla Profilu Zarządzającego, o którym mowa
jest w pkt 2.17 Cennika, i pozostaje aktywna w każdym Cyklu Rozliczeniowym do czasu jej wyłączenia.
5.7.4
Z Usługi Współdzielony Pakiet Danych Kraj rozliczana jest transmisja danych zrealizowana z wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez T-Mobile
Polska do połączeń z Internetem.
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 21 z 30
5.7.5
W ramach Usługi Współdzielony Pakiet Danych Kraj transmisja danych jest rozliczana za każdą rozpoczętą jednostkę taryfikacyjną, oddzielnie za dane
wysłane i za dane odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu sesji transmisji danych albo o godz. 00:00 czasu
polskiego dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej wynoszącej 100 kB.
5.7.6
Zasady dotyczące włączania lub wyłączania Usług Współdzielony Pakiet Danych Kraj w ramach Profilu Zarządzającego są określone w pkt 2.17 - 2.24
Cennika.
Rozliczenie Opłaty
5.7.7
Opłata Cykliczna za Usługę Współdzielony Pakiet Danych Kraj jest naliczana za Cykl Rozliczeniowy i płatna z dołu.
Włączenie /Wyłączenie /Modyfikacja
5.7.8
Włączenie, w trakcie trwania Cyklu Rozliczeniowego, Usługi Współdzielony Pakiet Danych Kraj powoduje udostępnienie dla Profilu Zarządzającego pełnej
wielkości pakietu danych oraz naliczenie w pełnej kwocie Opłaty Cyklicznej za tę Usługę.
5.7.9
Wyłączenie Usługi Współdzielony Pakiet Danych Kraj następuje ostatniego dnia Cyklu Rozliczeniowego, w którym zostało zlecone wyłączenie Usługi.
Wyłączenie przez Klienta ww. Usługi nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części Opłaty Cyklicznej.
Krotność /Kolejność Rozliczania
5.7.10
W jednym Cyklu Rozliczeniowym dla pojedynczego Profilu Zarządzającego dla Głosu mogą być jednocześnie włączone:
5.7.10.1 maksymalnie jedna Usługa Internet Connect w telefonie - 5GB,
albo
5.7.10.2 maksymalnie trzy Usługi Internet Connect w telefonie - 15GB,
albo
5.7.10.3 dowolna liczba Usług Internet Connect w telefonie - 50GB.
5.7.11
W jednym Cyklu Rozliczeniowym dla pojedynczego Profilu Zarządzającego dla Internetu mogą być jednocześnie włączone:
5.7.11.1 maksymalnie trzy Usługi Internet Connect - 12GB,
albo
5.7.11.2 dowolna liczba Usług Internet Connect - 25GB.
5.7.12
W przypadku włączenia dla Profilu Zarządzającego przynajmniej jednej Usługi Współdzielony Pakiet Danych Kraj, Łączny Współdzielony Limit Transmisji
Danych Kraj dla Profilu Zarządzającego równa się sumie wielkości pakietów danych wszystkich włączonych Usług Współdzielony Pakiet Danych Kraj.
Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych Kraj nie łączy się z Łącznym Indywidualnym Limitem Transmisji Danych Kraj, o którym mowa jest w pkt 3.2.9
Cennika.
5.7.13
W przypadku włączenia dla Profilu Zarządzającego więcej niż jednej Usługi Współdzielony Pakiet Danych Kraj włączone Usługi pozostaną aktywne przez
kolejne Cykle Rozliczeniowe do czasu zlecenia ich wyłączenia.
5.7.14
W każdym kolejnym Cyklu Rozliczeniowym Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych Kraj jest zgodny z limitem obowiązującym w poprzedzającym go
Cyklu Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.7.9 Cennika.
5.7.15
W przypadku włączenia dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy Usług określonych w pkt 3.2 i 5.7.1 Cennika, transmisja danych wykonana na
terenie Polski w sieci T-Mobile Polska jest rozliczana w następującej kolejności:
5.7.15.1 (1) Indywidualny Pakiet Transmisji Danych Kraj w Usłudze Głosowy Plan Taryfowy,
5.7.15.2 (2) Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych Kraj,
5.7.15.3 (3) Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych Kraj.
Wykorzystanie Pakietu
5.7.16
Niewykorzystane w danym Cyklu Rozliczeniowym jednostki Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji Danych Kraj nie przechodzą na kolejny Cykl
Rozliczeniowy. Niewykorzystane jednostki nie stanowią podstawy do zwrotu całości lub części Opłaty Cyklicznej.
5.7.17
Po wykorzystaniu 100% Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji Danych Kraj w ramach Profilu Zarządzającego, o którym mowa jest w pkt 5.7.12
Cennika, do końca bieżącego Cyklu Rozliczeniowego, dla wszystkich Numerów Telefonów przypisanych do Profilu Zarządzającego, zostanie zablokowana
transmisja danych.
5.7.18
W następnym Cyklu Rozliczeniowym przestanie obowiązywać blokada transmisji danych, o której mowa jest w pkt 5.7.17 Cennika, a Łączny Współdzielony
Limit Transmisji Danych Kraj będzie zgodny z limitem transmisji danych obowiązującym w poprzednim Cyklu Rozliczeniowym, chyba że Klient dokona
zmian, o których mowa jest w pkt 5.7.9 Cennika.
5.7.19
Blokada transmisji danych, o której mowa jest w pkt 5.7.17 Cennika przestanie obowiązywać dla wszystkich Numerów Telefonów przypisanych do Profilu
Zarządzającego, jeżeli Klient w tym Cyklu Rozliczeniowym:
5.7.19.1 zwiększy Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych Kraj zgodnie z pkt 5.7.10 Cennika dla Profilu Zarządzającego dla Głosu,
lub
5.7.19.2 zwiększy Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych Kraj zgodnie z pkt 5.7.11 Cennika dla Profilu Zarządzającego dla Internetu,
lub
5.7.19.3 dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy zwiększy Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych Kraj zgodnie z pkt 3.2.8 Cennika.
5.7.20
Zwiększony, zgodnie z pkt 5.7.19.1 lub 5.7.19.2 Cennika, Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych Kraj będzie obowiązywać w każdym kolejnym
Cyklu Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.7.9 Cennika.
Notyfikacje
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 22 z 30
5.7.21
Na Numer Telefonu Administratora Profilu Zarządzającego zostaną wysłane wiadomości SMS z potwierdzeniem:
5.7.21.1 włączenia, wyłączenia Usługi Współdzielony Pakiet Danych Kraj wraz z informacją o aktualnej wielkości Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji
Danych Kraj,
5.7.21.2 wykorzystania 80% Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji Danych Kraj ustalonego dla Profilu Zarządzającego,
5.7.21.3 wykorzystania 100% Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji Danych Kraj ustalonego dla Profilu Zarządzającego.
5.7.22
Na Numer Telefonu, przypisany do Profilu Zarządzającego, zostaną wysłane wiadomości SMS z potwierdzeniem:
5.7.22.1 przypisania do, wypisania z Profilu Zarządzającego.
5.8 USŁUGA INDYWIDUALNY JEDNORAZOWY PAKIET DANYCH UE, USŁUGA
INDYWIDUALNY JEDNORAZOWY PAKIET DANYCH ŚWIAT
5.8.1
dla Usługi Głosowy Plan Taryfowy
Głosowy Plan Taryfowy
Internet w
telefonie UE
- 100MB
Internet w
telefonie UE
- 500MB
Internet w
telefonie UE
- 1GB
Internet w
telefonie
Świat - 50MB
Internet w
telefonie
Świat 100MB
Internet w
telefonie
Świat 500MB
Opłata
Aktywacyjna
20,00 zł
55,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
200,00 zł
400,00 zł
Wielkość
pakietu danych
100 MB
500 MB
1 GB
50 MB
100 MB
500 MB
Usługa
Okres
Aktywności
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Tak
Usługi
Mobilne
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Tak
Usługi
Mobilne
180 dni
Okres
Ważności
5.8.2
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
7 dni
dla Usługi Internetowy Plan Taryfowy
Internetowy Plan Taryfowy
Usługa
Internet UE
- 100MB
Internet UE
- 500MB
Internet Świat
- 50MB
Internet Świat
- 100MB
Opłata
Aktywacyjna
20,00 zł
55,00 zł
80,00 zł
200,00 zł
Wielkość
pakietu danych
100 MB
500 MB
50 MB
100 MB
Okres
Aktywności
Okres
Ważności
180 dni
7 dni
Opis Usługi
5.8.3
Usługa Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE zawiera, w ramach Opłaty Aktywacyjnej i w Okresie Ważności Usługi transmisję danych wykonaną
w roamingu zgodnie z wielkością pakietu danych określoną w tabeli w pkt 5.8.1 albo 5.8.2 Cennika w sieciach operatorów świadczących usługi w krajach
Strefy 1. Usługa jest włączana dla Numeru Telefonu.
5.8.4
Usługa Indywidualny Jednorazowych Pakiet Danych Świat zawiera, w ramach Opłaty Aktywacyjnej i w Okresie Ważności Usługi transmisję danych wykonaną
w roamingu zgodnie z wielkością pakietu danych określoną w tabeli w pkt 5.8.1 albo 5.8.2 Cennika w sieciach operatorów świadczących usługi w krajach
Strefy 1, Strefy 2 oraz Strefy 3, z wyłączeniem: operatorów satelitarnych, operatorów zapewniających dostęp do usług w samolotach, na promach i statkach
oraz operatorów świadczących usługi w krajach: Afganistan, Algieria, Dominikana, Fidżi, Gruzja, Kuba, Laos, Liban, Makau, Malediwy, Mauritius, Nowa
Zelandia, Oman, Pakistan, Sudan, Uzbekistan, Wenezuela. Usługa jest włączana dla Numeru Telefonu.
5.8.5
W ramach Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE transmisja danych jest rozliczana za każdą rozpoczętą jednostkę taryfikacyjną, oddzielnie za
dane wysłane i za dane odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu sesji transmisji danych albo o godz. 00:00
czasu polskiego dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki tasryfikacyjnej wynoszącej 1 kB.
5.8.6
W ramach Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat transmisja danych jest rozliczana za każdą rozpoczętą jednostkę taryfikacyjną, oddzielnie
za dane wysłane i za dane odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu sesji lub o godz. 00:00 czasu polskiego dane
są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej:
5.8.6.1
wynoszącej 1 kB dla transmisji danych wykonanej w sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 1,
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 23 z 30
5.8.6.2
wynoszącej 100 kB dla transmisji danych wykonanej w sieci operatora świadczącego usługi na terenie kraju należącego do Strefy 2 lub Strefy 3.
5.8.7
Transmisja danych rozliczona w ramach Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat nie
jest wliczana do Limitu wydatków na transmisję danych w roamingu określonego w pkt 1.6 Cennika.
5.8.8
Klient może rozpocząć korzystanie z Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Świat w Okresie Aktywności Usługi, tj. w ciągu 180 dni
kalendarzowych od dnia włączenia Usługi dla Numeru Telefonu.
5.8.9
Okres Ważności Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat wynosi 7 dni
kalendarzowych, czyli 168 godzin i liczony jest od daty, określonej z dokładności co do minuty, pierwszej wykonanej transmisji danych w roamingu w sieci
operatora świadczącego Usługi na terenie kraju należącego do odpowiedniej Strefy.
5.8.10
W przypadku nierozpoczęcia korzystania z Usługi w Okresie Aktywności, Usługa zostanie wyłączona. Nierozpoczęcie korzystania z Usługi w Okresie
Aktywności, nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części Opłaty Aktywacyjnej.
Rozliczenie Opłaty
5.8.11
Opłata Aktywacyjna zostanie naliczona w dniu włączenia Usługi oraz rozliczona na Fakturze, wystawionej za Cykl Rozliczeniowy, w którym nastąpiło
włączenie Usługi.
Włączenie /Wyłączenie /Modyfikacja
5.8.12
Klient może włączyć dowolną ilość Usług Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Usług Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat dla
Numeru Telefonu.
5.8.13
Klient może włączyć Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat dla Numeru Telefonu
z Usługą Głosowy Plan Taryfowy, o ile dla Numeru Telefonu włączona jest Usługa Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj o dowolnej wielkości pakietu
danych.
5.8.14
Wyłączenie Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat nie jest możliwe po ich
włączeniu.
Krotność /Kolejność Rozliczania
5.8.15
Po włączeniu dla Numeru Telefonu więcej niż jednej Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Świat o tej samej wielkości pakietu danych,
kolejność rozliczania Usług jest zgodna z kolejnością ich włączenia.
5.8.16
Po włączeniu dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy więcej niż jednej Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE kolejność
rozliczania Usług jest następująca:
5.8.16.1 (1) Usługa Internet w telefonie UE - 100MB,
5.8.16.2 (2) Usługa Internet w telefonie UE - 500MB,
5.8.16.3 (3) Usługa Internet w telefonie UE – 1GB.
5.8.17
Po włączeniu dla Numeru Telefonu z Usługą Internetowy Plan Taryfowy więcej niż jednej Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE kolejność
rozliczania Usług jest następująca:
5.8.17.1 (1) Usługa Internet UE - 100MB,
5.8.17.2 (2) Usługa Internet UE - 500MB.
5.8.18
Po włączeniu dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy więcej niż jednej Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat UE kolejność
rozliczania Usług jest następująca:
5.8.18.1 (1) Usługa Internet w telefonie Świat - 50MB,
5.8.18.2 (2) Usługa Internet w telefonie Świat - 100MB,
5.8.18.3 (3) Usługa Internet w telefonie Świat - 500MB.
5.8.19
Po włączeniu dla Numeru Telefonu z Usługą Internetowy Plan Taryfowy więcej niż jednej Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat UE
kolejność rozliczania Usług jest następująca:
5.8.19.1 (1) Usługa Internet Świat - 50MB,
5.8.19.2 (2) Usługa Internet Świat - 100MB.
5.8.20
W przypadku włączenia dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE, transmisja danych
w roamingu wykonana w sieciach operatorów świadczących usługi w krajach Strefy 1 jest rozliczana w kolejności określonej w pkt 2.13 Cennika.
5.8.21
W przypadku włączenia dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat, transmisja danych
w roamingu wykonana w sieciach operatorów świadczących usługi w krajach Strefy 1, Strefy 2 lub Strefy 3 jest rozliczana w kolejności określonej
w pkt 2.14 Cennika.
5.8.22
W przypadku włączenia dla Numeru Telefonu z Usługą Internetowy Plan Taryfowy Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE, transmisja danych
w roamingu wykonana w sieciach operatorów świadczących usługi w krajach Strefy 1 jest rozliczana w kolejności określonej w pkt 2.15 Cennika.
5.8.23
W przypadku włączenia dla Numeru Telefonu z Usługą Internetowy Plan Taryfowy Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat, transmisja danych
w roamingu wykonana w sieciach operatorów świadczących usługi w krajach Strefy 1, Strefy 2 lub Strefy 3 jest rozliczana w kolejności określonej
w pkt 2.16 Cennika.
Wykorzystanie Pakietu
5.8.24
Niewykorzystane jednostki w Okresie Ważności Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych
Świat nie stanowią podstawy do zwrotu całości lub części Opłaty Aktywacyjnej.
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 24 z 30
5.8.25
Po upływie Okresu Ważności Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat opłaty za
dalsze korzystanie z transmisji danych w roamingu w odpowiednich Strefach będą naliczane według cen określonych w pkt 5.6 Cennika, chyba że Klient:
5.8.25.1 włączy dodatkową Usługę Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Usługę Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat zgodnie z krotnością
określoną w pkt 5.8.12 Cennika,
lub
5.8.25.2 włączy dodatkową Usługę Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych UE lub Usługę Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Świat zgodnie z krotnością
zdefiniowaną w pkt 3.3.9 Cennika,
lub
5.8.25.3 przypisze Numer Telefonu do Profilu Zarządzającego z określonym Łącznym Współdzielonym Limitem Transmisji Danych UE.
5.8.26
Po wykorzystaniu 100% wielkości pakietu danych Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych
Świat przed upływem Okresu Ważności Usługi, opłaty za dalsze korzystanie z transmisji danych w roamingu w odpowiednich Strefach będą naliczane
według cen określonych w pkt 5.6 Cennika, chyba że Klient skorzysta przynajmniej z jednej spośród opcji określonych w pkt 5.8.25.1 - 5.8.25.3 Cennika.
Notyfikacje
5.8.27
Na Numer Telefonu zostaną wysłane wiadomości SMS z potwierdzeniem:
5.8.27.1 włączenia Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat,
5.8.27.2 rozpoczęcia korzystania z Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat,
5.8.27.3 wykorzystania 80% dostępnej wielkości pakietu danych Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet
Danych Świat,
5.8.27.4 wykorzystania 100% dostępnej wielkości pakietu danych Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet
Danych Świat,
5.8.27.5 zakończenia korzystania z Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub Usługi Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych Świat po upływie
Okresu Ważności.
5.9 USŁUGA WSPÓŁDZIELONY PAKIET DANYCH UE
5.9.1
dla Usługi Głosowy Plan Taryfowy
Głosowy Plan Taryfowy
Usługa
Internet Connect w telefonie
UE - 2GB
Internet Connect w telefonie
UE - 5GB
Opłata Cykliczna
200,00 zł
400,00 zł
Wielkość
pakietu danych
2 GB
5 GB
5.9.2
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Tak
Usługi
Mobilne
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Tak
Usługi
Mobilne
dla Usługi Internetowy Plan Taryfowy
Internetowy Plan Taryfowy
Usługa
Internet Connect
UE - 2GB
Internet Connect
UE - 5GB
Opłata Cykliczna
200,00 zł
400,00 zł
Wielkość
pakietu danych
2 GB
5 GB
Opis Usługi
5.9.3
Usługa Współdzielony Pakiet Danych UE zawiera, w ramach Opłaty Cyklicznej, wykonaną transmisję danych zgodnie z wielkością pakietu danych określoną
w tabeli w pkt 5.9.1 albo 5.9.2 Cennika w sieciach operatorów świadczących usługi w krajach Strefy 1. Usługa jest włączana dla Profilu Zarządzającego,
o którym mowa jest w pkt 2.17 Cennika i pozostaje aktywna w każdym Cyklu Rozliczeniowym do czasu jej wyłączenia.
5.9.4
Z Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE rozliczana jest transmisja danych zrealizowana z wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez T-Mobile Polska
do połączeń z Internetem.
5.9.5
W ramach Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE transmisja danych jest rozliczana za każdą rozpoczętą jednostkę taryfikacyjną, oddzielnie za dane
wysłane i za dane odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu sesji transmisji danych albo o godz. 00:00 czasu
polskiego dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej wynoszącej 1 kB.
5.9.6
Transmisja danych rozliczona w ramach Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE nie jest wliczana do Limitu wydatków na transmisję danych w roamingu
określonego w pkt 1.6 Cennika.
5.9.7
Zasady dotyczące włączania lub wyłączania Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE w ramach Profilu Zarządzającego określone są w pkt 2.17 - 2.24
Cennika.
Rozliczenie Opłaty
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 25 z 30
5.9.8
Opłata Cykliczna za Usługę Współdzielony Pakiet Danych UE jest naliczana za Cykl Rozliczeniowy i płatna z dołu.
Włączenie /Wyłączenie /Modyfikacja
5.9.9
Włączenie, w trakcie trwania Cyklu Rozliczeniowego, Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE powoduje udostępnienie dla Profilu Zarządzającego pełnej
wielkości pakietu danych oraz naliczenie w pełnej kwocie Opłaty Cyklicznej za tę Usługę.
5.9.10
Wyłączenie Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE następuje ostatniego dnia Cyklu Rozliczeniowego, w którym zostało zlecone wyłączenie Usługi.
Wyłączenie przez Klienta ww. Usługi nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części Opłaty Cyklicznej.
Krotność /Kolejność Rozliczenia
5.9.11
W jednym Cyklu Rozliczeniowym dla pojedynczego Profilu Zarządzającego dla Głosu mogą być jednocześnie włączone:
5.9.11.1 maksymalnie dwie Usługi Internet Connect w telefonie UE - 2GB,
albo
5.9.11.2 dowolna liczba Usług Internet Connect w telefonie UE - 5GB.
5.9.12
W jednym Cyklu Rozliczeniowym dla pojedynczego Profilu Zarządzającego dla Internetu mogą być jednocześnie włączone:
5.9.12.1 maksymalnie dwie Usługi Internet Connect UE - 2GB,
albo
5.9.12.2 dowolna liczba Usług Internet Connect UE - 5GB.
5.9.13
W przypadku włączenia dla Profilu Zarządzającego przynajmniej jednej Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE, Łączny Współdzielony Limit Transmisji
Danych UE dla Profilu Zarządzającego równa się sumie wielkości pakietów danych wszystkich włączonych Usług Współdzielony Pakiet Danych UE. Łączny
Współdzielony Limit Transmisji Danych UE nie łączy się z Łącznym Indywidualnym Limitem Transmisji Danych UE, o którym mowa jest w pkt 3.3.10 Cennika.
5.9.14
W przypadku włączenia dla Profilu Zarządzającego więcej niż jednej Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE włączone Usługi pozostaną aktywne przez
kolejne Cykle Rozliczeniowe do czasu zlecenia ich wyłączenia.
5.9.15
W każdym kolejnym Cyklu Rozliczeniowym Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych UE jest zgodny z limitem obowiązującym w poprzedzającym go
Cyklu Rozliczeniowym z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.9.10 Cennika.
5.9.16
W przypadku włączenia dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE, transmisja danych w roamingu
wykonana w sieciach operatorów świadczących usługi w krajach Strefy 1, rozliczana jest w kolejności określonej pkt 2.13 Cennika.
5.9.17
W przypadku włączenia dla Numeru Telefonu z Usługą Internetowy Plan Taryfowy Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE, transmisja danych w roamingu
wykonana w sieciach operatorów świadczących usługi w krajach Strefy 1, rozliczana jest w kolejności określonej pkt 2.15 Cennika.
Wykorzystanie Pakietu
5.9.18
Niewykorzystane w danym Cyklu Rozliczeniowym jednostki Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji Danych UE nie przechodzą na kolejny Cykl
Rozliczeniowy. Niewykorzystane jednostki nie stanowią podstawy do zwrotu całości lub części Opłaty Cyklicznej.
5.9.19
Po wykorzystaniu 100% Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji Danych UE w ramach Profilu Zarządzającego, o którym mowa jest w pkt 5.9.13
Cennika, opłaty za wykonaną transmisję danych w roamingu w Strefie 1 do końca tego Cyklu Rozliczeniowego będą naliczane według cen określonych
w pkt 5.6 Cennika dla wszystkich Numerów Telefonów przypisanych do Profilu, chyba że Klient:
5.9.19.1 zwiększy Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych UE zgodnie z pkt 5.9.11 Cennika dla Profilu Zarządzającego dla Głosu,
lub
5.9.19.2 zwiększy Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych UE zgodnie z pkt 5.9.12 Cennika dla Profilu Zarządzającego dla Internetu,
lub
5.9.19.3 zwiększy Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych UE zgodnie z pkt 3.3.9 Cennika dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy,
lub
5.9.19.4 włączy przynajmniej jedną Usługę Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych UE lub przynajmniej jedną Usługę Indywidualny Jednorazowy Pakiet Danych
Świat zgodnie z pkt 5.8.12 Cennika dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy lub Usługą Internetowy Plan Taryfowy,
lub
5.9.19.5 włączy Usługę Nielimitowany Internet w tel. T-Mobile UE - 7 dni zgodnie z pkt 3.4.10 Cennika dla Numeru Telefonu z Usługą Głosowy Plan Taryfowy lub
Usługą Internetowy Plan Taryfowy.
5.9.20
W nowym Cyklu Rozliczeniowym korzystanie z transmisji danych w roamingu będzie odbywać się w ramach Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji
Danych UE zgodnie z limitem transmisji danych obowiązującym w poprzednim Cyklu Rozliczeniowym, z uwzględnieniem zmian o których mowa jest
w pkt 5.9.10 Cennika.
5.9.21
Po dokonaniu przez Klienta czynności określonych w pkt 5.9.19.1 - 5.9.19.3 Cennika:
5.9.21.1 zwiększony Łączny Współdzielony Limit Transmisji Danych UE,
5.9.21.2 zwiększony Łączny Indywidualny Limit Transmisji Danych UE.
będzie aktywny w każdym kolejnym Cyklu Rozliczeniowym do czasu wyłączenia Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE, Usługi Indywidualny Cykliczny
Pakiet Danych UE.
Notyfikacje
5.9.22
Na Numer Telefonu Administratora Profilu Zarządzającego zostaną wysłane wiadomości SMS z potwierdzeniem:
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 26 z 30
5.9.22.1 włączenia, wyłączenia Usługi Współdzielony Pakiet Danych UE wraz z informacją o aktualnej wielkości Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji
Danych UE,
5.9.22.2 wykorzystania 80% Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji Danych UE ustalonego dla Profilu Zarządzającego,
5.9.22.3 wykorzystania 100% Łącznego Współdzielonego Limitu Transmisji Danych UE ustalonego dla Profilu Zarządzającego.
5.9.23
Na Numer Telefonu, przypisany do Profilu Zarządzającego, zostaną wysłane wiadomości SMS z potwierdzeniem:
5.9.23.1 przypisania do, wypisania z Profilu Zarządzającego.
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 27 z 30
5.10 OPŁATY JEDNORAZOWE
5.10.1
dla Usługi Głosowy Plan Taryfowy oraz Usługi Internetowy Plan Taryfowy
Internetowy
Plan Taryfowy
Głosowy Plan Taryfowy
Usługa
Biznes w
T-Mobile
Biznes w
Polsce
Biznes do
Europy
Biznes za
granicą
Biznes Internet
Mobilny
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Opłaty sieciowe i obsługowe
Opłata za przyłączenie do
Sieci
49,00 zł
Nie
n/d
Opłata za dołączenie
UoŚUT do Umowy
Ramowej
49,00 zł
Nie
n/d
Opłata za aktywację
numeru po dokonaniu cesji
50,00 zł
Nie
n/d
Opłata za wymianę karty SIM
Opłata za wymianę karty
SIM
29,00 zł
Nie
n/d
Opłata za wymianę
wadliwej karty SIM
0,00 zł
n/d
n/d
Opłata za duplikat Faktury, rachunek szczegółowy
Opłata za Duplikat Faktury
0,00 zł
n/d
n/d
Opłata za jednorazowy
rachunek szczegółowy
5,00 zł
Nie
n/d
Opłaty za proces ponagleniowy, windykacyjny
Opłata za zawieszenie
połączeń wychodzących
z tytułu przekroczonego
terminu płatności
30,00 zł
Nie
n/d
Opłata za zawieszenie
usług telekomunikacyjnych
z tytułu przekroczonego
terminu płatności
50,00 zł
Nie
n/d
Opłata za pisemną
informację o zaległych
należnościach
5,00 zł
Nie
n/d
5,00 zł
Nie
n/d
Głosowy Plan Taryfowy
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
Opłaty za obsługę Klienta
Opłata za włączenie,
zmianę ustawień,
wyłączenie usług za
pośrednictwem konsultanta
5.10.2
dla Usługi Głosowy Plan Taryfowy
Usługa
Biznes w
T-Mobile
Biznes w
Polsce
Biznes do Europy
Biznes za granicą
Opłaty za Numer Telefonu
Opłata za Numer Złoty
250,00 zł
Nie
n/d
Opłata za Numer Srebrny
100,00 zł
Nie
n/d
Opłata za Numer na
25,00 zł
Nie
n/d
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 28 z 30
życzenie
Opłata za zmianę numeru
50,00 zł
Nie
n/d
Opis Usługi
5.10.3
Klient może zamówić Numer Złoty, Numer Srebrny, Numer na życzenie pod warunkiem, że numer ten jest w sieci T-Mobile Polska w danym czasie i nie jest
użytkowany przez innego abonenta lub użytkownika T-Mobile Polska.
5.10.4
Za zmianę Numeru Telefonu na pierwszy wolny numer dostępny w ramach puli numerów T-Mobile Polska zostanie naliczona Opłata za zmianę numeru.
5.10.5
Zmiana Numeru Telefonu na numer wskazany przez Klienta jest dokonywana pod warunkiem, że wskazany numer znajduje się w puli numerów T-Mobile
Polska nieprzydzielonych innemu użytkownikowi. Poza Opłatą za zmianę numeru zostanie pobrana Opłata za Numer na życzenie, a w przypadku gdy Numer
na życzenie jest jednocześnie Numerem Złotym lub Numerem Srebrnym zostanie naliczona również Opłata za Numer Złoty lub Opłata za Numer Srebrny.
Rozliczenie Opłaty
5.10.6
Opłata Jednorazowa zostanie naliczona w dniu włączenia Usługi oraz rozliczona na Fakturze, wystawionej za Cykl Rozliczeniowy, w którym nastąpiło
włączenie Usługi.
5.11 USŁUGI SIECIOWE
5.11.1
dla Usługi Głosowy Plan Taryfowy
Głosowy Plan Taryfowy
Opłata
uwzględniana
w Rachunku
Minimalnym
Nazwa Rachunku
Minimalnego
opłata za każde połączenie wychodzące – zgodna z taryfą
Nie
n/d
Przeniesienie połączenia*
do Poczty głosowej
602 951 000
0,00 zł na terenie Polski
n/d
n/d
Przeniesienie połączenia*
na inny numer krajowy
opłata zgodna z taryfą
Nie
n/d
Oczekiwanie na połączenie
0,00 zł
n/d
n/d
Identyfikacja numeru
rozmówcy (CLIP)
0,00 zł
n/d
n/d
Blokada prezentacji
własnego numeru (CLIR)
0,00 zł
n/d
n/d
Blokada połączeń
anonimowych (ACR)
0,00 zł
n/d
n/d
0,00 zł na terenie Polski
Nie
n/d
Oddzwanianie
bezpośrednio z Poczty
głosowej (602 950 000) do
osoby, która pozostawiła
wiadomość
opłata zgodna z taryfą
Nie
n/d
Bezpośrednie zostawienie
wiadomości Abonentowi w
Poczcie głosowej
(602 951 000)
0,00 zł na terenie Polski
Nie
n/d
Połączenie przychodzące z
Poczty głosowej
0,00 zł na terenie Polski
n/d
n/d
SMS powiadamiający o
odczytaniu pozostawionej
bezpłatny na terenie Polski
n/d
n/d
Usługa
Biznes w
T-Mobile
Biznes w
Polsce
Biznes do
Europy
Biznes za
granicą
Obsługa połączeń
Połączenia konferencyjne
Zawieszenie połączenia
Poczta Głosowa Standard
Połączenie z numerem
Poczty głosowej
(602 950 000), w tym
odsłuchanie wiadomości
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 29 z 30
wiadomości
SMS powiadamiający o
próbie połączenia
bezpłatny na terenie Polski
n/d
n/d
n/d
n/d
Inne
Transmisja danych
w ramach Usługi T-Mobile
HotSpot**
0,00 zł na terenie Polski
* Przeniesienie połączenia na numery zagraniczne jest zablokowane.
** Usługa T-Mobile HotSpot jest dostępna dla każdego Numeru Telefonu z Usługa Głosowy Plan Taryfowy oraz Internetowy Plan Taryfowy. Z Usługi T-Mobile HotSpot
Użytkownik Numeru Telefonu może korzystać w zasięg punktów dostępowych HotSpot Operatora.
Cennik ważny od 2015-12-23 ze zmianami z dnia 2016-04-30
str. 30 z 30

Podobne dokumenty