Lublin, dnia 13 grudnia 2006 roku

Transkrypt

Lublin, dnia 13 grudnia 2006 roku
Lublin, dnia 15 grudnia 2006 roku
SzNSPZOZ. N-ZP-372-73/06
Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu
W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Neuropsychiatryczny
im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie,
ul. Abramowicka 2 udziela odpowiedzi:
Pytanie: Zestaw 1 poz. 6,7,8 Czy zamawiający wymaga wyceny za sztukę czy opakowanie?.
Jeżeli opakowanie proszę o podanie jego wielkości.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za sztukę.
Pytanie: Zestaw 1 poz. 25 Czy zamawiający ma na myśli 600 000 sztuk czy 600 000
opakowań a’70 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za sztukę.
Pytanie: Zestaw 1 poz. 107. Proszę o podanie wielkości opakowania oraz czy testy maja być
na parę wodną czy na gorące powietrze?
Odpowiedź: Należy zaoferować testy na gorące powietrze. Wielkość opakowania 100 szt.
Pytanie: Zestaw 1 poz. 97. Czy zamawiający dopuści igłę w skali GAUGE nr 3l x 8 mm?.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści igłę w skali GAUGE nr 3l x 8 mm
Pytanie: Poz.19- kaniula do wlewów dożylnych 24G-żółte. Na rynku medycznym
nie występuje kaniula do wlewów dożylnych 24 G o przepływie 30 ml/min.
Odp: Należy zaoferować kaniule do wlewów dożylnych 24G–żółte o przepływie 13 ml/min.
Pytanie: Zestaw 1, poz. 27 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie płótna
podgumowanego o szer.140 cm?
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższą prośbę prosimy o wydzielenie tej pozycji i
utworzenie z niej odrębnego pakietu.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.
Pytanie: Zestaw 1, poz. 29 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartucha z fizeliny
z podfoliowanym przodem i rękawami ze zwykłymi trokami do zawiązywania?
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższą prośbę prosimy o wydzielenie tej pozycji i
utworzenie z niej odrębnego pakietu.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.
Pytanie: Zestaw 1, poz. 31 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w pozycji
i utworzenie z niej osobnego pakietu?
Zaproponowana zmiana pozwoli na przystąpienie do tego zadania większej liczbie oferentów
i pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.
Pytanie: dotyczy zestaw nr 1: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty
dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie RP produktów będących przedmiotem
zamówienia i wyrazi zgodę na dołączenie oświadczenia o ich posiadaniu i udostępnieniu
na każde żądanie lub wraz z umową?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.
Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zestawu nr 1 poz. od nr 121
do nr 130 i utworzenie nowego zestawu?
Utworzenie nowego zestawu spowoduje większa konkurencję, a przez to Zamawiający będzie
mógł otrzymać korzystniejszą ofertę cenową.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.
Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości dołączenia próbek z 10 szt. do
1-2 szt? Ocenie oferty podlega cena 100%, a nie jakość. Proszę o wyjaśnienie czy próbki mają
być dołączone do wszystkich pozycji zestawu nr 1, czy tylko do poz. 121-131?
Odp. Zamawiający wyraża zgody na zmniejszenie ilość żądanych próbek do 2 szt. Próbki
należy dołączyć do poz. 121-131.
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest
w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli Państwo powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.

Podobne dokumenty