Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

Transkrypt

Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.
KARTA USŁUGI
Nr RLOŚ.17
Nazwa zadania:
Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.
Kartę nadzoruje:
Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony
Środowiska
Starostwo Powiatowe
w Zwoleniu
wydanie nr 4
data 2012-02-12
1.
Opis sprawy / zadania
Wymagane dokumenty
Opłaty
Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż odbywa się w trybie
decyzji administracyjnej wydawanej przez starostę na podstawie wniosku
podmiotu, który ubiega się o to przeniesienie.
2. Zgodnie z art. 36 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo
geologiczne i górnicze /Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981/ przeniesienie koncesji:
 następuje na rzecz podmiotu, który ubiega się o to przeniesienie, który:
a. spełnia wymagania przewidziane przepisami o podejmowaniu
działalności gospodarczej;
b. wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych
w koncesji;
c. w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności
gospodarczej wykaże się prawem do korzystania z nieruchomości
gruntowej lub przyrzeczeniem uzyskania tego prawa;
d. w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności
wykaże się prawem do korzystania z informacji geologicznej
e. wykaże, iż jest w stanie spełnić wymagania związane
z wykonywaniem zamierzonej działalności:
 za zgodą przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, jeżeli nie
sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany
z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska, w tym racjonalną
gospodarką złożami kopalin.
Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne
i górnicze /Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981/, do przeniesienia wymagany jest
wniosek podmiotu, który ubiega się o to przeniesienie.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
/Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
/Dz.U. Nr 187, poz. 1330/ składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód
zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie
później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty w wysokości:

10 zł - zgodnie z częścią I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie
skarbowej.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie lub poprzez bezpośrednią wpłatę na konto
Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.
Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji
bankowej.
Dokumenty można:
Miejsce składania
dokumentów


złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu przy
ul. Wł. Jagiełły 4 w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku
30
30
w godz. 7 – 15 ;
przesłać pocztą na adres:
Termin załatwienia
sprawy
Jednostka / osoba
odpowiedzialna
Podstawa prawna
Tryb odwoławczy
Uwagi
Formularze / wnioski do
pobrania
Opracowała: Karolina
Bilska
Sprawdził: Józef Gaweł
zatwierdził: Józef Gaweł
Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
26-700 Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 4.
1. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania
administracyjnego /tekst jednolity w Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.
zm./ - niezwłocznie oraz nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia
wymaganych dokumentów, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później
niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Termin załatwienia sprawy może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca
zostanie zawiadomiony na piśmie droga pocztową.
Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Naczelnik Wydziału: Józef Gaweł
Inspektor: Karolina Bilska
pokój nr 5
tel. /0 48/ 676 48 93 wew. 14
Art. 36 ust. I ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne
i górnicze /Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981/
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Radomiu za pośrednictwem Starosty Zwoleńskiego w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.
 zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne
i górnicze /Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981/, stronami postępowania
dotyczącego przeniesienia koncesji są przedsiębiorca oraz podmiot, który
ubiega się o przeniesienie koncesji;
 zgodnie z art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne
i górnicze /Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981/, przeniesienie koncesji przenosi
również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na
podstawie w/w ustawy;
 zgodnie z art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne
i górnicze /Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981/, ten, kto z mocy odrębnych
przepisów wstąpił w prawa wynikające z decyzji wydanych na podstawie w/w
ustawy, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia wstąpienia w te prawa
przedstawić staroście jako organowi koncesyjnemu, dowody potwierdzające
następstwo prawne.
nie dotyczy
data: 2012-02-15
data: 2012-02-15
data: 2012-02-15

Podobne dokumenty