Plan Pracy 2PgGZ "Dzielni Zawiszacy" 2013-14

Transkrypt

Plan Pracy 2PgGZ "Dzielni Zawiszacy" 2013-14
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
HUFIEC KRAKÓW - PODGÓRZE
2 SZCZEP AGRIKOLA
PLAN PRACY
na rok harcerski 2013/2014
2 Podgórska Gromada Zuchowa
„Dzielni Zawiszacy”
(koedukacyjna)
Działająca przy Szkole Podstawowej nr 117
im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej ul. Kurczaba 15
2 PgGZ „Dzielni Zawiszacy”
1. Kadra drużyny.
Drużynowa: Monika Cielecka (19 lat), uczennica;
Stopień harcerski: Samarytanka;
Kurs drużynowych: „Alma Mater 2011”, kursy metodyczne Chorągwi Krakowskiej 2011, Hufca
Kraków Podgórze 2010
Inne kursy: BOR, animatorów czasu wolnego, służby informacyjnej, kierowania ruchem drogowym,
warsztaty metodyczne Chorągwi Krakowskiej 2011;
Kontakt: ul. Jerzmanowskiego 34/84, 30-836 Kraków,
[email protected], tel. 884 896 142;
Praca z zuchami: 6 rok, 4 kolonie zuchowe;
Data złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego: czerwiec 2006;
Data nadania Naramiennika Wędrowniczego: 28 października 2012;
Planowany rozwój harcerski: zamknięcie próby na stopień Harcerki Orlej;
Planowany rozwój instruktorski: zamknięcie próby na stopień Przewodnika;
2. Rada Gromady
W skład rady gromady wchodzi: Drużynowa w przypadku uzyskania przez gromadę przybocznych, również
i oni. Wówczas obrady odbywać się będą nieregularnie, w momencie, kiedy jeden z członków Rady wyrazi
taką chęć. Rada będzie obradować nad tematami, które następnie zostają omówione wraz z członkami
gromady w Kręgu Rady. W Kręgu Rady podejmowane są decyzje dotyczące członków gromady (np. czy
dany zuch zasłużył na gwiazdkę, Znaczek Zucha) oraz gromady, jako całości (np. wyrażenie chęci na udział
w danej imprezie). Krąg Rady to stały element każdej zbiórki.
Drużynowa:





Zwołuje obrady w Kręgu Rady oraz spotkania Rady gromady(jeżeli jest taka możliwość);
Przewodniczy Kręgowi rady lub wyznacza do tego celu inną osobę;
Ma prawo decydującego głosu;
Określa sposób pracy Kręgu Rady (w tym kwestię dotyczącą prawa głosu członków
gromady) oraz Rady gromady(jeżeli jest taka możliwość);
Spisuje wszystkie decyzje Kręgu Rady oraz spotkań Rady gromady( jeżeli się odbywają).
2
2 PgGZ „Dzielni Zawiszacy”
3. Podział obowiązków:
Drużynowa:



























Kieruję pracą wychowawczą w gromadzie zgodnie z obowiązującymi przepisami
wewnętrznymi ZHP oraz innymi przepisami prawa;
Reprezentuję gromadę;
Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków gromady;
Przewodniczy Radzie gromady oraz Kręgowi Rady;
Odpowiada za prowadzenie dokumentacji gromady i gospodarkę gromady;
Dopuszcza do złożenia Obietnicy Zucha;
Odpowiada za organizowanie wyjazdów gromady;
Odpowiada za opracowanie i realizację planu pracy gromady;
Przyjmuję i zwalnia członków gromady;
Przyznaje gwiazdki i sprawności;
Przygotowuję następcę na funkcje drużynowego;
Podnosi swoje umiejętności i wiedzę metodyczną;
Uzyskuje wsparcie programowo-metodyczne z właściwej komendy;
Bierze czynny udział w życiu hufca;
Opracowuje karty sprawności indywidualnych oraz zespołowych;
Przeprowadza większość zbiórek;
Nadzoruję realizację sprawności indywidualnych oraz gwiazdek zuchowych przez członków
gromady;
Opracowuje zuchowy śpiewnik;
Odpowiada za stronę internetową gromady;
Odpowiada za akcję zarobkowe gromady;
Nadzoruję prace szóstek zuchowych;
Prowadzi współzawodnictwo między szóstkami;
Pomaga szóstkowym w pracy szóstek;
Jest strażnikiem obrzędów;
Sprawuję opiekę nad zuchową biblioteczką oraz wypożyczalnią gier;
Odpowiada za porządek w harcówce oraz kontrolowanie dyżurów szóstek;
Odpowiada za przekaz informacji zuchom poprzez wywieszanie ogłoszeń.
.........................................
Podpis drużynowej
3
2 PgGZ „Dzielni Zawiszacy”
4. Charakterystyka drużyny
2 Podgórska Gromada Zuchowa „Dzielni Zawiszacy” dotychczasowo 2 Podgórska Gromada Zuchowa
„Leśne Ludki” liczy 12 zuchów. 9 chłopców i 3 dziewczynki. Gromada nie posiada zgody Komendanta
Hufca na zmniejszoną ilość członków. Gromada działa przy 2 Szczepie „Agrikola”, dzięki czemu
zachowany jest ciąg wychowawczy, w tym roku do drużyny harcerskiej przekazanych zostanie 5
zuchów.
5 zuchów posiada umundurowanie zimowe, 4 z nich złożyło Obietnice Zucha, 1 zuch posiada pierwszą
gwiazdkę. Gromada 14 lat nieprzerwanie prowadzi swoją działalność przy szkole podstawowej nr 117
w której zlokalizowana jest harcówka gdzie odbywają się zbiórki. Trwają one 1,5h od godz. 15:3217:02, odbywają się w każdy wtorek. W ciągu roku realizowane są przynajmniej 3 cykle
sprawnościowe, zuchy mają również możliwość zdobywania sprawności indywidualnych oraz
gwiazdek. W gromadzie ze względu na problem z małą ilością dziewczynek w porównaniu do chłopców
nie istniały szóstki stałe tylko szóstki zadaniowe, wybierane bądź losowane co zbiórkę.
W tym roku Gromada zmienia swą obrzędowość, w związku z tym nie jest jeszcze ona wypracowana
5. Analiza drużyny
Mocne strony













Energiczne i chętne do pracy zuchy;
Kształcenie się kadry zuchowej;
Dobry kontakt z opiekunami prawnymi członków
gromady;
Stałe miejsce i godziny zbiórek;
Coraz lepsze stosunki z pracownikami szkoły;
Dobra współpraca z drużyną harcerską;
Zachowany ciąg wychowawczy;
Rywalizacja miedzy innymi gromadami;
Regularność i różnorodność zbiórek;
Własna wypożyczalnia gier i zabaw;
Nowa, świeża obrzędowość gromady;
Zwiększająca się ilość Harcerzy Starszych w
szczepie- większa ilość potencjalnych
przybocznych;
Możliwość zagospodarowania przez gromadę
części harcówki, dostosowania do obrzędowości
gromady.
Słabe strony








Szanse


Rozbudowa osiedla, przy którym znajduję się
szkoła;
Montaż kamer osiedlowych przez spółdzielnie,
dzięki którym zuchy będą bezpieczniej wracały
do domu.
Mało liczna gromada
Nie wypracowana obrzędowość gromady;
Brak harcówki lub sali na wyłączność;
Brak przybocznych, kadry;
Niechętne podejście większości zuchów do
zdobywania sprawności indywidualnych oraz
gwiazdek
Brak możliwości swobodnego działania na
terenie szkoły, dyrekcja bardzo ogranicza nasze
pole służby;
Nie systematyczne płacenie składek przez
członków gromady;
Brak zainteresowania wśród dzieci
wypoczynkiem letnim w formie kolonii zuchowej.
Zagrożenia


Promowanie przez dyrekcję szkoły oferty zajęć
pozalekcyjnych;
Zajęcia dodatkowe odbywające się w czasie
zbiórek.
4
2 PgGZ „Dzielni Zawiszacy”
6. Cele drużyny
a.)Podsumowanie zeszłorocznych celów:
W zeszłym roku postawione zostało 5 celów krótkoterminowych i jeden długoterminowy. Cel
długoterminowy, czyli pozyskanie przybocznych ma szanse realizacji w tym roku gdyż w środowisku
pojawia się coraz więcej osób w wieku starszo-harcerskim. Dlatego też i w tym roku naturalnie
zostanie umieszczony w planie.
3 celi krótkoterminowych niestety nie udało się zrealizować. Liczebność gromady zamiast wzrosnąć
spadła, było to spowodowane wieloma czynnikami. W trakcie roku szkolnego 2012/13 do szkoły
została przyjęta tylko 1 klasa 1, inne klasy też zmniejszały swoją liczebność. Duże znaczenie mają
również zajęcia odbywające się w terminie zbiórek tj. pierwsze piątki miesiąca, spotkania scholki
parafialnej, tańce towarzyskie oraz sztuki walki itp.. W związku z planem zajęć drużynowej zbiórki nie
mogły odbywać się w innym terminie. Dlatego cel wzrostu liczebności gromady również i w tym roku
będzie realizowany. Za niezrealizowany można również uznać cel, który zakładał terminowe wpłacanie
składek członkowskich. Coraz więcej opiekunów zuchów zdaje sobie sprawę z opłacania składek
członkowskich oraz z faktu wolontariatu kadry, natomiast nie wszyscy. To jest głównym powodem
nieopłacania składek, rodzice nie są świadomi na co te składki są przeznaczane mimo informacji
pisemnej. Dlatego też i w tym roku ten cel pojawi się w planie. Trzeci cel, którego nie można nazwać
zrealizowanym to zadbanie o samodoskonalenie członków gromady. Mimo że prawie wszystkie
sposoby realizacji celu zostały wprowadzone w życie nie udało się go zrealizować w zadawalający
sposób. Problemem nie jest bark zainteresowania zuchów sprawnościami czy gwiazdkami tylko ich
słomiany zapał w ich realizacji. Dlatego warto w tym roku zadbać również o to.
Mimo tego wszystkiego zadawalający jest fakt, że udało nam się i w tym roku zadbać o wszechstronny
rozwój zuchów, które brały udział w różnorodnych zbiórkach, które pozwalały rozwijać się zuchom na
wszystkich płaszczyznach. Zuchy również nauczyły się w tym roku współpracować w szóstkach oraz
całą gromadą. Dzięki temu gromada jest o wiele bardziej zgrana a zuchy to paczka przyjaciół, którzy
mogą na siebie nawzajem liczyć.
b.)Cele gromady:
Cel długoterminowy
1. Utworzenie samodzielnego podobozu
zuchowego w ciągu 3 lat





Cel krótkoterminowy
1. Zwiększenie liczebności gromady tak, aby w
trakcie roku czynnie w zbiórkach uczestniczyło
16 zuchów




Sposób realizacji
Zwiększenie ilości członków gromady
Pozyskanie i przeszkolenie kadry;
Zwiększenie zainteresowania koloniami
zuchowymi wśród dzieci oraz ich
opiekunów;
Zwiększenie ilości wyjazdów i wyjść które
pozwolą rodzicom zuchów uwierzyć w
samodzielność swoich dzieci;
Zorganizowanie dużej akcji „promocyjnej”
oraz wczesna informacja dla rodziców.
Sposób realizacji
Organizacja Zaciągu na początku roku w
dwóch szkołach podstawowych;
Atrakcyjnie, ciekawe, niebanalne zbiórki;
Duża ilość wyjść i wyjazdów;
Atrakcyjna gazetka szkolna związana
z gromadą, która sprawi, że dzieci
5
2 PgGZ „Dzielni Zawiszacy”





2. Wypracowanie obrzędowości gromady tak,
aby w gromadzie do końca I semestru
sprawnie działały takie obrzędy jak: kronika,
totem, okrzyk, znaczek, pieczęć, piosenkapląs, i inne..




3. Zadbanie o samodoskonalenie członków
gromady. Każdy zuch zdobędzie, co najmniej 2
sprawności indywidualne, a zuchy, które mają
znaczek zucha, co najmniej kolejną gwiazdkę





4. Systematycznie wpłacanie składek przez
członków gromady. Składki będą opłacane
każdej 1 zbiórce miesiąca lub z góry z cały rok
przez rodziców



zainteresują się działalnością gromady;
Systematyczne uaktualnianie strony
internetowej gromady;
Zadawanie zadań międzyzbiórkowych
nawiązujących do kolejnej zbiórki;
Wywieszanie dużych, czytelnych i
przyciągających uwagę ogłoszeń;
Wręczanie nagrody za frekwencje na koniec
roku;
Dodawanie extra punktów za obecność w
punktacji indywidualnej;
Wytłumaczenie zuchom w przystępny
sposób roli obrzędowości;
Organizowanie konkursów na poszczególne
elementy obrzędowe, wspólne wyłanianie
zwycięzców w trakcie Kręgu Rady;
Zaangażowanie rodziców w tworzenie
obrzędowości np. rodzic wraz z zuchem
mogą stworzyć totem na kształt projektu
który zatwierdzi Krąg Rady;
Sukcesywne wzbogacanie obrzędowości o
elementy które wymyślą bądź wybiorą
zuchy na bieżąco w trakcie roku
Opracowanie atrakcyjnych, kolorowych
kart sprawności oraz książeczek
gwiazdkowych;
Nadawanie sprawności indywidualnych
i gwiazdek w tajemniczych okolicznościach
(jakieś ciekawe miejsce, wyjazd);
Umieszczenie na stronie internetowej listy
zuchów, które zdobyły daną sprawność,
gwiazdkę;
Wspólne zatwierdzanie sprawności
indywidualnych oraz gwiazdek w Kręgu
Rady;
Dodawanie dodatkowych punktów do
punktacji indywidualnej za zdobycie
sprawności indywidualnej lub gwiazdki.
Stworzenie tabeli, która będzie
informowała, kto zalega ze składkami, a kto
je ma zapłacone;
Poinformowanie opiekunów członków
gromady o składkach na zebraniu, w razie
nieobecności przekazanie informacji przez
zuchy;
Umieszczenie informacji o konieczności
płacenia składek członkowskich na kartach
zgód dla rodziców na przynależność dziecka
6
2 PgGZ „Dzielni Zawiszacy”
5. Pozyskanie przybocznych, tak, aby w II
semestrze w gromadzie działał, co najmniej 1
przyboczny
6. Aktywne uczestnictwo gromady w życiu
szczepu, hufca. Gromada będzie uczestniczyła
w co najmniej 5 akcjach hufca oraz w
większości działań szczepu w tym w obozie
7. Wszechstronny rozwój zuchów
do ZHP;
 Przypominanie zuchom o składkach na
zbiórkach poprzedzających termin wpłat za
dany okres;
 Informowanie telefonicznie bądź mailowo o
zaległościach w uiszczaniu składek
opiekunów zuchów.
 Przeprowadzenie cyklu, co najmniej 2
zbiórek w drużynie starszoharcerskiej na temat
funkcjonowania organizacji harcerskiej oraz
metodyki zuchowej;
 Zachęcenie harcerzy do pełnienia służby w
gromadzie zuchowej i przeprowadzenie
castingu na najlepszego przybocznego;
 Wysłanie na kurs przybocznych jednego z
harcerzy;
 Zlecanie przybocznemu coraz to bardziej
odpowiedzialnych zadań jak np.
przygotowanie poszczególnych elementów
zbiórki, napisania konspektu, poprowadzenie
zbiórki wg otrzymanego konspektu.
 Uczestnictwo gromady w kampanii
„bohater” 2 Szczepu „Agrikola”
 Uczestnictwo gromady w imprezach hufca
 Uczestnictwo gromady w akcjach
charytatywnych, społecznych organizowanych
przez szczep oraz hufiec
 Organizowanie zebrań z rodzicami zuchów
celu informacji o najbliższych wyjazdach
 Stworzenie ulotek oraz informacje
przekazywane rodzicom przez zuchy
wyczerpująco opisujące wyjścia bądź
wycieczki, w których będzie uczestniczyć
gromada przekazywane 2 tygodnie przed
terminem wpłaty bądź ostatecznej decyzji.
 Umieszczanie na stronie internetowej
gromady informacji na temat: imprez, wyjść,
akcji.
 Zawieszanie na gazetce gromady plakatów
przypominających o wyjściach, wycieczkach.
 Praca gromady oparta o 3 różnorodne cykle
sprawnościowe, które znakomicie wpływają
na wszechstronny rozwój dziecka;
 Umożliwienie zdobywania sprawności
indywidualnych z wielu dziedzin poprzez
opracowanie jeszcze większej ilości kart
sprawności;
 Zrealizowanie cyklu zbiórek o Prawie Zucha
i wdrążenie go w życie gromady;
 Opracowanie planu pracy, który zakłada
7
2 PgGZ „Dzielni Zawiszacy”
rozwój zucha na wszystkich płaszczyznach.
8
2 PgGZ „Dzielni Zawiszacy”
8. TERMINARZ
Data
(miesiąc)
12.09
23.09
Zbiórka gromady/
impreza szczepu/
hufca /chorągwi
Impreza szczepu
Zaciąg w sp. 117
24.09
Zaciąg w sp. 157
24.09
Zbiórka gromady
(harcówka)
1.10
Zbiórka gromady
(harcówka)
Impreza szczepu
Zbiórka gromady
(harcówka- teren)
4-6.10
8.10
Temat
Cel
Przekazanie zuchów do Drużyny Harcerskiej
A co to ?
Pozyskanie nowych
A kto to ?
członków gromady
To ZUCHY !
A co to ?
Pozyskanie nowych
A kto to ?
członków gromady
To ZUCHY !
Zawiszacy,
Integracja członków
gromady, poznanie
obrzędowości gromady
Zuch jest dzielny Poznanie 2 punktu Prawa
Zucha
Rajd Szlakiem bohatera- Kalwaria
Zuch mówi
Poznanie 3 punktu Prawa
prawdę
Zucha
15.10
Zbiórka gromady
(harcówka-teren)
Zuch pamięta o Poznanie 4 punktu Prawa
swoich
Zucha
obowiązkach
Jesienny Złaz Hufca
Wszystkim z
Poznanie 5 punktu Prawa
Zuchem jest
Zucha
dobrze
18-20.10
22.10
Impreza hufca
Zbiórka gromady
(teren)
25-26.10
29.10
Impreza szczepu
Zbiórka gromady
(harcówka)
Filmowa noc hallowenowa
Zuch stara się
Poznanie 6 punktu Prawa
być coraz lepszy Zucha
1.11
5.11
Akcja szczepu
Zbiórka gromady
Chorągiewka
Zuch kocha
Poznanie 1 punktu Prawa
Odpowiedzialny
Sprawności
Zadanie
międzyzbiórkowe
Drużynowa
-
Rozwiązać rebus na
1 zbiórkę
Drużynowa
-
Rozwiązać rebus na
1 zbiórkę
Drużynowa
Mistrz gier i zabaw
Kronikarz
Drużynowa
Gimnastyk
Sobieradek
Stworzenie
elementów do
punktacji
Rozszyfrować hasło
Drużynowa
Dżentelmen
Dama
Drużynowa
Śnieżnobiały uśmiech
Hodowca kwiatów
Drużynowa
Mistrz gier i zabaw
Łamigłowa
Znalezienie 3
rzeczy, w których
jest się świetnym i 3
w których jest się
złym
Drużynowa
Mim
Kronikarz
Rzeźbiarz
Przeprowadzić
ankietę na temat
patriotyzmu
Drużynowa
Kronikarz
Nauczyć się
Przynieść listę
obowiązków Mamy,
Taty lub rodzeństwa
Wymyślenie 1 nowej
gry lub zabawy
9
Boga i Polskę
Zucha
12.11
Zbiórka gromady
(harcówka-teren)
Rozpoczęcie cyklu
sprawnościowego Smerf
Drużynowa
19.11
Zbiórka gromady
(harcówka)
Rozwój sprawności
fizycznej: skoczności,
szybkości, celności,
zwinności…
Drużynowa
26.11
Zbiórka gromady
(harcówka)
Którędy do
wioski smerfów
?
Na ratunek
Ciamajdzie- czyli
podchody do
zamku
Gargamela
Wyprawa na
koniec tęczy
Rozwój wyobraźni,
kreatywnego myślenia.
Drużynowa
Smerf
Gimnastyk
miłośnik sztuk
plastycznych
Przynieść owoce
30.11
3.12
Impreza szczepu
Zbiórka gromady
(harcówka)
Wieczór wróżb i Kabał
Łasuch i jego
Ćwiczenie zdolności
smaczny
manualnych, rozwój
sposób na
wyobraźni
udany dzień 
Drużynowa
Smerf
Sobieradek
Bajarz
10.12
Zbiórka gromady
(harcówka)
Pasibrzuch
szuka
przyjaciół
Drużynowa
17.12
Zbiórka gromady
(harcówka)
Magiczna
księga Papy
Smerfa
Smerf
Muzyk
Grajek
Kolekcjoner
Smerf
Przyjaciel książek
Miłośnik filmu
Przyprowadzić
swojego
najlepszego
przyjaciela na
zbiórkę
Wypełnić kartę
sprawności
Grudzień
7.01
Akcja szczepu
Zbiórka gromady
(harcówka)
14.01
Zbiórka gromady
(harcówka)
Szlachetna Paczka
Wielkie
Rozpoczęcie cyklu
otwarcie
sprawnościowego Młody
Fabryki
Naukowiec
Doświadczeń
Szalony
Poznanie zasad BHP
Naukowiec i
podczas doświadczeń,
Ćwiczenie współpracy w
szóstkach i gromadzie,
ćwiczenie rytmiki, rozwój
wyobraźni
Zakończenie cyklu
sprawnościowego Smerf
Drużynowa
Śmieszek
Obywatel Unii
Europejskiej
Smerf
Miłośnik filmu
charakteryzator
Smerf
Charakteryzator
Gimnastyk
2 PgGZ „Dzielni Zawiszacy”
modlitwy zucha
(harcówka)
Przyjść w
przebraniu smerfa
Przyjść ubranym
jak najbardziej
kolorowo
(tęczowo)
Naszyć sprawność
Drużynowa
Młody Naukowiec
Charakteryzator
Przyjście w stroju
naukowca
Drużynowa
Młody Naukowiec
Złota rączka
Stworzenie,
przyniesienie
10
Jego wynalazek
poznanie podstawowych
zasad z dziedziny chemii
oraz fizyki
20.01
21.01
Akcja hufca
Zbiórka gromady
(harcówka)
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Obserwacja to Poznanie technik
podstawa!
harcerskich:
terenoznawstwa,
przyrodoznawstwa
Widzę, słyszę,
Ćwiczenia zmysłów
czuję..
28.01
Zbiórka gromady
(harcówka)
12-16.02
18.02
Impreza szczepu
Zbiórka gromady
(harcówka)
Biwak Zimowy
Festiwal
wynalazków i
zainteresowań
20.02
22.02
25.02
Impreza szczepu
Impreza szczepu
Wyjście gromady
4.03
Zbiórka gromady
(harcówka)
11.03
Zbiórka gromady
(harcówka)
13.03
18.03
Impreza szczepu
Zbiórka gromady
(harcówka)
Dzień Myśli Braterskiej
Bal Szalonych naukowców
Ogród
Zakończenie cyklu
doświadczeń
sprawnościowego Młody
jego tajemnice Naukowiec
Jaka jest
Poznanie historii ruchu
historia zucha
zuchowego, harcerstwa
niechaj każdy z oraz skautingu
was posłucha!
Akademia
Rozpoczęcie cyklu
Ateńska, mali
sprawnościowego
wielcy
Atenka/Ateńczyk, zdobycie
filozofowie
informacji na temat
filozofów greckich i ich
poglądów
Festiwal Szaro- Szeregowy
Spotkanie z
Zdobycie wiedzy na temat
bogami na
greckich wierzeń
górze Olimp
Ćwiczenie zdolności
manualnych zuchów oraz
kreatywnego myślenia
Sobieradek
2 PgGZ „Dzielni Zawiszacy”
narzędzi do
obserwacji (lupy,
mikroskopu,
lunety, lornetki)
Drużynowa
Młody Naukowiec
Meteorolog
Zielarz
Przyjście w stroju
naukowca
Drużynowa
Młody Naukowiec
Gimnastyk
Muzyk
Stworzenie
swojego wynalazku
na festiwal
Drużynowa
Młody Naukowiec
Złota rączka
Sobieradek
Kolekcjoner
Przyniesienie 2
biletów ulgowych,
wypełnienie karty
sprawności
Drużynowa
Młody Naukowiec
Przechodzień
Naszyć sprawność
Drużynowa
Muzyk
Śpiewak
Rozwiązać
krzyżówkę
Drużynowa
Atenka/Ateńczyk
Śmieszek
Kronikarz
Przybycie w
chitonach (togach)
Drużynowa
Atenka/Ateńczyk
Dekorator
Charakteryzator
Przyniesienie
własnoręcznie
wykonanej
11
2 PgGZ „Dzielni Zawiszacy”
ilustracji teatru
21-23.03
25.03
Impreza Chorągwi
Zbiórka gromady
(harcówka)
29.03
8.04
Impreza szczepu
Zbiórka gromady
(harcówka)
12.04
15.04
Impreza szczepu
Wyjście gromady
26.04
29.04
Impreza hufca
Zbiórka gromady
(harcówka)
6.05
Zbiórka gromady
(harcówka-teren)
10.05
13.05
Impreza szczepu
Zbiórka gromady
(wyjście)
Święto Chorągwi- gra miejska
Maski, koturny Rozwój zdolności
Drużynowa
i chór, czyli jak teatralnych, ćwiczenia
w tamtych
mimiki, wymowy,
czasach
ekspresywności, zdobycie
wyglądał
informacji na temat teatru
teatr?
greckiego
Gra terenowa- codzienne życie warszawy 39-45
Igrzyska
Rozwój sprawności
Drużynowa
Olimpijskie
fizycznej, zdobycie
czas zacząć !
informacji na temat
Igrzysk Olimpijskich.
Święto pieczonego ziemniaka
Trochę kurzu,
Zdobycie wiedzy na temat Drużynowa
pająki, czy to
sposobu życia w
naprawdę jest
starożytnym świecie oraz
takie stare ?
wyobrażenia tego jak
Wyjście do
wyglądały przedmioty
muzeum
codziennego użytku
archeologiczneg
o
Wiosenny Przegląd Hufca
To mit czy
Zakończenie cyklu
Drużynowa
bajka ?
sprawnościowego
Atenka/Ateńczyk.
Bo
najważniejsze
to mieć plan
podróży
Wiosenny piknik
Jak nie umrzeć
z głodu w
trasie- kuchnia
polowa
Atenka/Ateńczyk
Mim
Charakteryzator
Przyjść w stroju
sportowym
Atenka/Ateńczyk
Gimnastyk
Lekkoatleta
Wziąć bilety
ulgowe
Atenka/Ateńczyk
Przechodzień
Przewodnik po…
Przybycie w
chitonach (togach)
wypełnić kartę
sprawności
Atenka/Ateńczyk
Recytator
Dekorator
Naszyć sprawność
Rozpoczęcie cyklu
sprawnościowego Łazik
Drużynowa
Łazik
Przechodzień
Mistrz gier i zabaw
Przynieść,
kiełbaski,
ziemniaki, jajka
Ćwiczenie zaradności
życiowej, zdolności
manualnych
Drużynowa
Łazik
Przechodzień
Sobieradek
Przyjść w
wygodnych butach
12
2 PgGZ „Dzielni Zawiszacy”
Łazików
Dzień sportu- manewry i szkolenie wojskowe
Mapa i
Poznanie technik
kompas,
harcerskich: łączności,
najlepszy
terenoznawstwa
przyjaciel
Łazika
Konkurs wiedzy
o szczepie
Jak przetrwać
Poznanie techniki
dzień w lesie?
harcerskiej: pionierka,
ćwiczenie zdolności
manualnych
Wystawa podsumowująca XX-lecie szczepu
A gdy buty za
Poznanie techniki
ciasne..
harcerskiej: samarytanki
17.05
20.05
Impreza szczepu
Zbiórka gromady
(wyjście)
24.05
Impreza szczepu
27.05
Zbiórka gromady
(teren)
Czerwiec
3.06
Impreza szczepu
Zbiórka gromady
(harcówka)
10.06
Zbiórka gromady
(wyjście)
17.06
Zbiórka gromady
(harcówka-teren)
24.06
Zbiórka gromady
(uczestnicy+
rodzice)
(harcówka-teren)
Czuj zuchy
piosenką
żegnamy się !
Sierpień
Impreza szczepu
Kolonia Zuchowa
Wielka
wędrówka,
małych
podróżników
Ale to już
było…
Drużynowa
Łazik
Przechodzień
Przyjść w ubraniu
do pobrudzenia.
Drużynowa
Łazik
Przechodzień
Przewodnik po…
Przynieść jeden,
dowolny środek
opatrunkowy
Drużynowa
Łazik
Higienista
Wypełnienie karty
sprawności
Zakończenie cyklu
sprawnościowego Łazik
Drużynowa
Łazik
Przechodzień
Przewodnik po…
Naszyć sprawność
Podsumowanie działań
odbywających się w
trakcie roku harcerskiego
Powitanie wakacji,
zakończenie roku
harcerskiego/ szkolnego,
rozdanie nagród za cały
rok.
Drużynowa
Mistrz gier i zabaw
Kronikarz
Drużynowa
-
Przyprowdzenie
rodziców na
kolejna zbiórkę
-
Legenda:
Imprezy szczepu
Zbiórki pojedyncze( nie z cykli sprawnościowych)
Cykl sprawnościowy „Młody Naukowiec”
Cykl sprawnościowy Atenka/Ateńczyk
imprezy hufca
Cykl sprawnościowy „Smerf”
Cykl sprawnościowy „Łazik”
13

Podobne dokumenty