PROJEKT BUDOWLANY Remontu płyty boiska sportowego przy

Transkrypt

PROJEKT BUDOWLANY Remontu płyty boiska sportowego przy
PROJEKT BUDOWLANY
Remontu płyty boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie
INWESTOR :
Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Stanisława Maczka
ul. Podwisłocze 14
35-311 Rzeszów
LOKALIZACJA :
dz. nr 1082 obr. 208, Rzeszów
FAZA PROJEKTU :
Projekt budowlany
OPRACOWANIE :
architektura:
mgr inż. arch. Mirosław Siwczyk
upr. proj. nr UAN-29/88
konstrukcja:
tech. bud. Kazimierz Czuma
upr. proj. nr B-486/94
SIERPIEŃ 2011
SIERPIEŃ 2011
OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani, oświadczamy, że jesteśmy projektantami projektu
budowlanego remontu płyty boiska sportowego przy szkole Podstawowej nr 11
na działce nr 1082 obr. 208 w Rzeszowie.
Oświadczamy także, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi w
Polsce przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Architektura:
mgr inż. arch. Mirosław Siwczyk
upr. proj. nr UAN-29/88
Konstrukcja:
tech. bud. Kazimierz Czuma
upr. proj. nr B-486/94
OPRACOWANIE ZAWIERA:
I.
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania
2. Inwestor
3. Przedmiot i zakres opracowania
4. Lokalizacja i opis stanu istniejącego
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu
7. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków
8. Wpływ eksploatacji górniczej
9. Inne dane wynikające ze specyfikacji obiektów
10. Warunki gruntowo-wodne
11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
II.
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. Przedmiot inwestycji
2. Podstawowe rozwiązania projektowe
3. Opis projektowanych boisk
4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podbudów i nawierzchni urządzeń
sportowych oraz obramowanie nawierzchni urządzeń sportowych
5. Uwagi końcowe
III.
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania:
Projekt techniczny opracowano na zlecenie Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Rzeszowie.
Za podstawę do opracowania przyjęto następujące materiały:

Obowiązujące przepisy i normatywy techniczne;

Ustalenia danych wyjściowych do projektowania uzgodnionych z
Inwestorem;

Wizja lokalna w terenie;

Wyrys mapy zasadniczej - ewidencyjnej
2. Inwestor:
Szkoła Podstawowa Nr 11
35-311 RZESZÓW, ul. Podwisłocze 14
3. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy
boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 11
przy ul. Podwisłocze 14 mieszczącego się w Rzeszowie.
Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego boiska sportowego o
nawierzchni asfaltowej.
Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów robót:

Usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej

Roboty ziemne i profilowanie terenu.

Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w
dal o nawierzchni z kostki gumowej.

Urządzenie boiska do gry w koszykówkę.

Urządzenie boiska do gry w siatkówkę.

Urządzenie skoczni do skoku w dal.

Montaż piłkochwytów

Obsianie trawą części nieutwardzonej po zdjęciu nawierzchni
asfaltowej.
Usytuowanie boiska wielofunkcyjnego oraz
przedstawiono na projekcie zagospodarowania działki.
skoczni
do
skoku
w
dal
4. Lokalizacja i opis stanu istniejącego:
Teren objęty niniejszym opracowaniem położony jest na działce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 1082 obr. 208, na której znajduje się kubaturowy kompleks
szkolny z terenową infrastrukturą sportową.
Opracowaniem objęty jest południowo-wschodni narożnik działki. Obecnie na
terenie tym znajduje się boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia
istniejącego boiska jest nierówna i popękana. Ze względu na zły stan nawierzchni
zagrażający zdrowiu użytkowników, nie nadaje się ona do prowadzenia zajęć
sportowych. Od strony wschodniej boisko to graniczy z ogrodzeniem szkolnym za
którym znajdują się bloki mieszkalne. Od strony południowej asfaltu znajduje się
jezdnia żwirową utwardzona, a za nią teren zielony w postaci trawnika z licznymi
drzewa. Natomiast po stronie zachodniej asfaltowej płyty boiska znajduje się pas zieleni
w postaci trawnika z drzewami, a za nim budynek szkoły z drogą dojazdową.
Teren działki w miejscu planowanej inwestycji uzbrojony jest w sieci: gazową,
ciepłowniczą, energii elektrycznej oraz telekomunikacyjną.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektuje się całkowite rozebranie nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska, a
na tym miejscu projektuje się boisko wielofunkcyjne o wymiarach 16,0 x 28,0m z
bocznymi wybiegami szerokości 1,0m. Boisko od strony wschodniej i północnej będzie
osłonięte piłkochwytem o wysokości 10,0m umieszczonym w odległości 2,0m od linii
boiska. Dojście do boiska poprzez istniejący chodnik betonowy.
Pozostała część istniejącego boiska po usunięciu asfaltu i wykonaniu boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki gumowej zostanie obsiana trawą.
Pomiędzy projektowanym boiskiem a budynkiem szkoły zlokalizowana została
skocznia do skoku w dal z rozbiegiem i zeskocznią w odległości 2,5m od boiska
wielofunkcyjnego. Projektowana skocznia do skoku w dal posiada rozbieg o szerokości
1,5m i długości 28,0m. i wykonana zostanie z kostki gumowej, natomiast zeskok
projektuje się jako piaskownicę o wymiarach 3,0 x 7,0m i głębokości 40cm wypełnioną
piaskiem płukanym. Pozostała część działki pozostaje w obecnym stanie
zagospodarowania.
6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego (kostka gumowa):
Powierzchnia rozbiegu do skoku w dal (kostka gumowa):
Powierzchnia zeskoku skoczni do skoku w dal (piasek):
Razem:
448,0 m2
42,0 m2
21,0 m2
511,0 m2
7. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków:
Projektowane boisko wielofunkcyjne oraz skocznia do skoku w dal utrzymuje i
rozwija dotychczasowa funkcję o charakterze sportowym i edukacyjnym. Tym samym
wpisują się w otaczający teren, nie naruszając wartości kulturowych środowiska oraz
zachowują wyznaczone linie rozgraniczające.
8. Wpływ eksploatacji górniczej:
Przedmiotowa działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
9. Inne dane wynikające ze specyfikacji obiektów:
Specyfikacja i
rekreacyjną terenu.
charakter
obiektu
utrzymują
istniejącą
usługę sportowo-
10. Warunki gruntowo-wodne:
Ze względu na charakter obiektu, który nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowę (Ustawa Prawo Budowlane, Rozdz. 4, art.29.1., ust. 9) nie stosuje się
wymogów badania i orzeczenia warunków posadowienia obiektu budowlanego.
11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Informuję, że przedmiotowe zadanie nie jest inwestycją i nie wymaga
sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Powyższe wynika z faktu, że rodzaje robót budowlanych objętych zadaniem nie
wchodzącym w skład szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wymienionych w § 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia – Dz. U. Nr 120, poz. 1126.
II. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNOBUDOWLANEGO
1. Przedmiot inwestycji
1.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont boiska szkolnego
wykonanego jako asfaltowe przy Szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie. W miejscu
istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej, której stan jest niezadowalający i zostanie
ona usunięta, projektuje się boisko wielofunkcyjne o wymiarach 16 x 28m i nawierzchni
z kostki gumowej wraz z wyposażeniem sportowym i piłkochwytami po stronie
wschodniej i północnej projektowanego boiska. Projektuje się również skocznię do
skoku w dal z rozbiegiem o szerokości 1,5m i długości 28m z nawierzchnią z kostki
gumowej i zeskokiem o wymiarach 3 x 7m wykonanym jako dół wypełniony piaskiem.
Projektowany obiekt będzie służył celom dydaktyczno-sportowym dla Szkoły
Podstawowej nr 11 w Rzeszowie.
1.1.1. Program użytkowy obiektu.
Na projektowanym obiekcie sportowym można będzie uprawiać następujące
dyscypliny:

Siatkówkę

Koszykówkę

Skok w dal
1.1.2. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego (kostka gumowa):
Powierzchnia rozbiegu do skoku w dal (kostka gumowa):
Powierzchnia zeskoku skoczni do skoku w dal (piasek):
Razem:
448,0 m2
42,0 m2
21,0 m2
511,0 m2
2. Podstawowe rozwiązania projektowe:
Boisko sportowe wielofunkcyjne
Boisko szkolne – sportowe zaprojektowano zostało jako wielofunkcyjne. Nowo
projektowana płyta boiska ma wymiary 16,0 x 28,0m i posiada strefy bezpieczeństwa z
każdej strony szerokości 1,0m. nawierzchnia płyty boiska zostanie wykonana z kostki
gumowej.
Na płycie tej będą wydzielone pola do gry:
- 14 x 26m pole do gry w koszykówkę
- 9 x 18m pole do gry w siatkówkę
Zaproponowano kolor nawierzchni płyty boiska jako czerwony, natomiast strefa
bezpieczeństwa w kolorze zielonym. Jednakże ostateczny wybór koloru płyty boiska i
stref bezpieczeństwa do uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem.
Skocznia do skoku w dal
Skocznia do skoku w dal zaprojektowana została jako jednotorowa z rozbiegiem
szerokości 1,5m i długości 28m o nawierzchni z kostki gumowej. Na końcu rozbiegu
projektuje się zeskok o wymiarach 3 x 7m jako dół wypełniony piaskiem.
Kolor kostki gumowej rozbiegu do uzgodnienia w trybie wykonawczym z
Inwestorem.
Odwodnienie nawierzchni elementów zagospodarowania.
Projektuje się powierzchniowe odwodnienie boiska poprzez jednokierunkowo
uformowany spadek płyty boiska 0,5 % prostopadły do jego osi podłużnej i zgodnie ze
spadkiem terenu w kierunku gruntu na posesję Inwestora. Rozbieg skoczni do skoku w
dal posiadał będzie posiadał nachylenie boczne 0,5 %.
Piłkochwyty.
W odległości 2,0m od stref bezpieczeństwa po stronie północnej i wschodniej
boiska zostanie ustawiony piłkochwyt wysokości 10m, na słupkach stalowych z siatką
polipropylenową lub polietylenową o oczkach 45x45mm. Słupki osadzone w
fundamencie zagłębionym 1,3m poniżej poziomu przyległego terenu.
Kolor słupków i siatki do uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem.
3. Opis projektowanych boisk:
a) Boisko do piłki siatkowej
 Nawierzchnia
 Wymiary płyty boiska
 Powierzchnia boiska
- kostka gumowa gr. 4,3cm
- 9,0 x 18,0m
- 162,0m2
Boisko do gry w siatkówkę – kształt prostokąta o wymiarach 9,0 x 18,0m.
W połowie długości boisko podzielone jest linią środkową na dwa równe pola do
gry. Na każdej stronie wyznaczone jest pole ataku, ograniczone linią środkową, liniami
bocznymi i linią ataku znajdującą się 3 m od osi linii środkowej i wpisaną w pole ataku.
Ponadto istnieje pole zagrywki o szerokości 9 m i głębokości równej szerokości wolnej
strefy, znajdujące się poza każdą linią końcową. Linie otaczające pole do gry należą do
powierzchni boiska. Słupki podtrzymujące siatkę powinny być oddalone min 50cm od
linii bocznych na przedłużeniu linii środkowej.
Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości 2,0m.
Linie boiska do siatkówki szerokości 5 cm, malowane w kolorze do uzgodnienia
w trybie wykonawczym z Inwestorem.
Wyposażenie boiska:
 Słupki do siatkówki /uniwersalne - siatkówka , tenis ,badminton stalowe
malowane proszkowo, z płynną regulacją wysokości i mechanizmem
naciągowym, demontowane
- szt. 2
 Tuleja stalowa do słupków
- szt. 2
 Pokrywa tulei
- szt. 2
 Siatka turniejowa polipropylenowa z antenkami, całosezonowa
- szt. 1
Zastosowany sprzęt sportowy musi posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenie do
stosowania.
b) Boisko do koszykówki
 Nawierzchnia
- kostka gumowa gr. 4,3cm
 Wymiary płyty boiska
- 14,0 x 26,0m
 Powierzchnia boiska
- 364,0m2
Boisko do koszykówki – kształt prostokąta o wymiarach 14,0 x 26,0m.
W połowie długości podzielone linią środkową na dwa równe pola.
Linie ograniczające pole gry szerokości 5,0cm należą do powierzchni boiska.
Wyposażenie boiska stanowią kosze zamontowane na stałe, na stojaku.
Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości 1,0m.
Linie boiska do koszykówki szerokości 5 cm, malowane w kolorze do
uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem.
Wyposażenie boiska:
 Stojaki do tablicy stalowe, ocynkowane proszkowo z płynną regulacją wysokości
o wysięgu 1,60m, montowane na stałe.
- szt. 2
 Tablice do koszykówki z laminatu epoksydowego o wymiarach 105 x 180cm, na
ramie metalowej cynkowanej ogniowo z obręczami stalowymi i siatką
polipropylenową
- szt. 2
Zastosowany sprzęt sportowy musi posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenie do
stosowania.
c) Bieżnia skoczni do skoku w dal wraz z zeskocznią
 Nawierzchnia
- kostka gumowa gr. 4,3 cm
 Wymiary bieżni
- 1,50 x 28m
 Wymiary zeskoku
- 3 x 7m
 Powierzchnia bieżni
- 42 m2
 Powierzchnia zeskoku
- 21 m2
Skocznia do skoku w dal składa się z rozbiegu długości 28,0m i szerokości 1,5m
oraz zeskoczni o wymiarach 3,0 x 7,0m. Rozbieg wyposaża się w drewnianą belkę do
odbicia z bala o wymiarach 10 x 20 x 122 cm, która należy zamontować w odległości
1,0m od bliższej krawędzi zeskoczni, zamocowaną do dwóch klocków drewnianych 15 x
40 x 20cm za pomocą śruby stalowej. Poziom odbicia oraz klocki należy
zaimpregnować środkami impregnacyjnymi.
Zeskocznia jest to dół długości 7,0m i szerokości 3,0m i głębokości 0,4m
wypełniony piaskiem płukanym. Brzegi dołu z piaskiem należy obramować balami
drewnianymi grubości 6cm i szerokości 20cm. Deski przybić gwoździami do wbitych w
ziemię kołków 5 x 5 80cm. Kołki należy rozstawić w narożnikach zeskoczni oraz w
odległościach 1,5m i wbijać na głębokość 2-3cm od górnego poziomu obramowania.
Kołki i deski zabezpieczyć przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie.
4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podbudów i nawierzchni urządzeń
sportowych oraz obramowanie nawierzchni urządzeń sportowych:
Projektuje się boisko wielofunkcyjne na miejscu istniejącego boiska o
nawierzchni asfaltowej. Przed przystąpieniem do wykonania nowego boiska należy
zdemontować istniejącą nawierzchnię asfaltową oraz obrzeża betonowe, a powstały
gruz przekazać w miejsce utylizacji.
4.1. Boisko wielofunkcyjne:
Projektuje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej elastycznej w
formie kostki gumowej.
Podbudowa pod warstwy konstrukcyjne boiska, składająca się z następujących
warstw:
o Nawierzchnia z kostki gumowej 200 x160 x 4.3 cm;
o Warstwa betonowa B-15 gr. 10 cm;
o Warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa naturalnego o frakcji 031,5 mm gr. 15cm;
o Grunt rodzimy.
Montaż kostki gumowej ściśle z instrukcją montażu producenta.
4.2. Skocznia do skoku w dal:
Projektuje się skocznie do skoku w dal o nawierzchni sztucznej elastycznej w
formie kostki gumowej.
Nawierzchnia i podbudowa skoczni wg następującego układu konstrukcyjnego:
o Nawierzchnia z kostki gumowej 200 x160 x4.3 cm;
o Warstwa betonowa B-15 gr. 10 cm;
o Warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa naturalnego o frakcji 031,5 mm gr. 15cm;
o Grunt rodzimy.
Montaż kostki gumowej ściśle z instrukcją montażu producenta.
4.3. Zeskocznia skoku w dal:
o Piaskownica wypełniona piaskiem frakcji 0,2 – 2,00 mm gr. 40 cm;
o Grunt rodzimy
4.4. Obramowanie nawierzchni:
Wokół boiska oraz rozbiegu do skoku w dal ułożone zostanie obrzeże
bezpieczne o wymiarach 5 x 30 x 75 cm na ławie betonowej B-15, z oporem i na
podsypce cementowo-piaskowej.
5. Uwagi końcowe:
Prace budowlane należy wykonać po akceptacji zgłoszenia robót budowlanych.
Przed wykonaniem prac należy wytyczyć istniejące uzbrojenie terenu.
Wykonawca po wykonaniu inwestycji jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi
instrukcję użytkowania w oparciu o wytyczne producentów.
Zastosowane elementy na terenie inwestycji muszą posiadać aktualne certyfikaty i
dopuszczenie do zastosowania oraz deklaracje zgodności.
W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych
ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z
projektantem.
Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować.
Opracował:
mgr inż. arch. Mirosław Siwczyk
tech. bud. Kazimierz Czuma
III. SPIS RYSUNKÓW
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Projekt
Zagospodarowanie terenu
Rzut boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal
Płyta boiska wielofunkcyjnego
Płyta boiska wielofunkcyjnego - kolorystyka
Nawierzchnia boiska
Kosz do koszykówki
Siatka do siatkówki
Skala
Nr rysunku
1:500
1:200
1:200
1:100
1:20
1:25
1:25
1
2
3
4
5
6
7

Podobne dokumenty