Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 10.01.2017 r.

Transkrypt

Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 10.01.2017 r.
Lista certyfikatów / akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji
w Bazie Usług Rozwojowych – stan na 10.01.2017 r.
Zweryfikowane pozytywnie
L.p.
Nazwa certyfikatu / dokumentu potwierdzającego udzielenie
akredytacji
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb
1. kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania
dla dostawców usług
Weryfikacja z
urzędu / na
wniosek
weryfikacja z
urzędu
Rodzaj usługi
rozwojowej
(szkoleniowa /
doradcza)
szkoleniowa
Jednostka certyfikująca/
akredytująca
Więcej informacji
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w podmiotach
Certyfikat zgodności z
będących jednostkami certyfikującymi ISO 29990:2010 oraz na
normą ISO 29990:2010
stronie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, ISO –
wydaje niezależna
organizacji pozarządowej zrzeszającej krajowe organizacje
jednostka certyfikująca
normalizacyjne; www.iso.org
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w podmiotach
będących jednostkami certyfikującymi ISO 9001:2008 (PN-EN
ISO 9001:2009) oraz na stronach:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2008
(PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie powiązanym ze
2. świadczeniem usług rozwojowych
szkoleniowa /
doradcza*
normą ISO 9001:2008 Polsce, www.pca.gov.pl
(PN-EN ISO 9001:2009) - International Accreditation Forum (IAF) międzynarodowej
zależności od
zakresu certyfikacji
wydaje niezależna
organizacji zrzeszającej jednostki akredytujące, prowadzące
jednostka certyfikująca akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania;
weryfikacja z
urzędu
UWAGA! Termin ważności do 14.09.2018 r.
Certyfikat zgodności z
- Polskiego Centrum Akredytacji - krajowej jednostki
akredytującej jednostki certyfikujące systemy zarządzania w
*w
www.iaf.nu
- Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, ISO –
organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje
normalizacyjne; www.iso.org
Województwo
3. Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług EdukacyjnoSzkoleniowych (MSUES)
weryfikacja z
urzędu
szkoleniowa
Małopolskie –
Wojewódzki Urząd
https://www.pociagdokariery.pl/225~centrum-zapewnianiajakosci-ksztalcenia
Pracy w Krakowie
Strona 1
4. Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
weryfikacja z
urzędu
5. Znak Jakości TGLS Quality Alliance
weryfikacja z
6. Pearson Assured
weryfikacja z
urzędu
urzędu
szkoleniowa
szkoleniowa
szkoleniowa
Fundacja VCC
The Global Language
System®
Pearson
http://vccsystem.eu/akademia-edukacyjna/jak-zostacakademia-edukacyjna/
http://znak-jakosci.tgls.pl/?page_id=77
http://qualifications.pearson.com/en/qualifications/pearsonassured.html
na wniosek
7. Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
zainteresowanej
instytucji
szkoleniowa /
doradcza
Dekra Certification
Sp. z o.o.
http://www.dekra-certification.com.pl/nasze-uslugi/systemyzarzadzania/certyfikacja-sus.html
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w podmiotach
będących jednostkami certyfikującymi ISO 9001:2015 (PN-EN
ISO 9001:2015) oraz na stronach:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015
(PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie powiązanym ze
8. świadczeniem usług rozwojowych
szkoleniowa /
doradcza*
weryfikacja z
urzędu
*w
zależności od
zakresu certyfikacji
Certyfikat zgodności z
- Polskiego Centrum Akredytacji - krajowej jednostki
akredytującej jednostki certyfikujące systemy zarządzania w
normą ISO 9001:2015 Polsce, www.pca.gov.pl
(PN-EN ISO 9001:2015) - International Accreditation Forum (IAF) międzynarodowej
wydaje niezależna
organizacji zrzeszającej jednostki akredytujące, prowadzące
jednostka certyfikująca akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania;
www.iaf.nu
- Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, ISO –
organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje
normalizacyjne; www.iso.org
na wniosek
9. Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL
Nowe!
zainteresowanej
instytucji
szkoleniowa
Polskie Towarzystwo
Informatyczne
http://ecdl.pl/partnerzy/centra-egzaminacyjne/zostan-centrumegzaminacyjnym/
Strona 2
Uwaga!

Akredytacja Kuratora Oświaty - w nowej odsłonie Bazy Usług Rozwojowych uznaje się, że podmiot, który posiada Akredytację Kuratora Oświaty w
zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych uzyskuje możliwość wpisu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów ustawy
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35, 64, 195 i 668).
Zweryfikowane negatywnie
L.p.
Nazwa certyfikatu / dokumentu potwierdzającego udzielenie akredytacji
Weryfikacja z urzędu / na wniosek
1.
Akredytacja EAQUALS
weryfikacja z urzędu
2.
Międzynarodowa Akredytacja Jakości CEEMAN IQA
weryfikacja z urzędu
3.
Akredytacja AMBA
weryfikacja z urzędu
4.
PMI Registered Education Provider (PMI REP)
weryfikacja z urzędu
5.
Akredytacja EQUIS
weryfikacja z urzędu
6.
Znak Jakości PASE
weryfikacja z urzędu
7.
PRINCE2 Accredited Training Organisation
weryfikacja z urzędu
8.
Akredytacja CPE Sponsors (Continuing Professional Education) realizowana przez NASBA
weryfikacja z urzędu
9.
Certyfikat Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej IPMA Polska
na wniosek zainteresowanej instytucji
10.
Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – PN-N 18001/OHSAS 18001
na wniosek zainteresowanej instytucji
11.
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego – ISO 14001 (PN-EN ISO 14001)
na wniosek zainteresowanej instytucji
12.
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
na wniosek zainteresowanej instytucji
13.
Akredytacja dla Jednostek Edukacyjnych w programach Certyfikacji Kwalifikacji American Certification
Institute (ACI®)
na wniosek zainteresowanej instytucji
Strona 3
14.
Akredytacja organizatorów szkoleń w zakresie OZE
na wniosek zainteresowanej instytucji
15.
Certyfikat Social Accountability 8000
na wniosek zainteresowanej instytucji
16.
Akredytowany Program Szkoleniowy Edukacji Coachów
na wniosek zainteresowanej instytucji
17.
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
na wniosek zainteresowanej instytucji
18.
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Izby
Lekarskiej (Naczelnej lub Okręgowych)
na wniosek zainteresowanej instytucji
19.
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług w
obszarze komercjalizacji własności intelektualnej i transferu technologii Nowe!
na wniosek zainteresowanej instytucji
Strona 4

Podobne dokumenty