plik PDF 20170120 20170220 igr pan

Komentarze

Transkrypt

plik PDF 20170120 20170220 igr pan
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN)
MIASTO: Poznań
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: agronomia / biologia roślin
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 20 stycznia 2017 r.
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 20 lutego 2017 r.
WYNAGRODZENIE: miesięczne brutto: 2 500 zł (miesięcznie netto: ~ 1 810 zł) – osoba
ze stopniem doktora
POZOSTAŁE PRZYWILEJE WYNIKAJĄCE Z UMOWY O PRACĘ: praca będzie
wykonywana w ramach pełnoetatowego zatrudnienia w IGR PAN na czas określony (2 lata)
do 30.03.2019. Termin zawarcia umowy o pracę będzie ustalony z wybranym kandydatem.
Proponowany termin to 1 kwietnia 2017 r.
W ramach kontraktu pracodawca zapewnia pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego i
społecznego zgodnego z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce.
OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O STANOWISKO
W DOKUMENTACJI NASTĘPUJĄCEGO ZAPISU:
PROSZONA JEST O
ZAWARCIE
„Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przesłanej dokumentacji konkursowej dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji,
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 poz.1182 z późn. zm.)”
LINKI DO STRON WWW: http://www.igr.poznan.pl/pl/ogloszenia/praca
SŁOWA KLUCZOWE: biologia molekularna, proteomika, lipidomika, fizjologia tolerancji
stresów środowiskowych u roślin, analiza ekspresji genów
Miejsce zatrudnienia:
IGR PAN w Poznaniu, Zakład Biologii Stresów Środowiskowych, Zespół Fizjologii
Molekularnej i Cytogenetyki Roślin
Opiekun naukowy: dr hab. Arkadiusz Kosmala
Cel tworzenia stanowiska:
Prowadzenie
prac
naukowo-badawczych
w
Zespole
Fizjologii
Molekularnej
i Cytogenetyki Roślin w zakresie poznania mechanizmów tolerancji stresów środowiskowych
u traw kompleksu Lolium-Festuca, m.in. deficytu wody, niskiej temperatury i zasolenia – na
różnym poziomie organizacji komórki.
Opis: Tematyka realizowanych badań będzie obejmować: testowanie roślin pod kątem
tolerancji stresów środowiskowych, analizy molekularne związane z ekspresją genów na
poziomie transkryptu i białka, pomiary i interpretację parametrów fizjologicznych związanych
z odpowiedzią roślin na warunki stresowe, analizy proteomu i lipidomu traw w warunkach
stresowych.
Wymagania:
• stopień doktora nauk rolniczych lub biologicznych;
• znajomość zagadnień z zakresu mechanizmów tolerancji stresów abiotycznych
i biotycznych u traw;
• biegłość w stosowaniu technik molekularnych, w tym technik związanych z analizą
ekspresji genów;
• doświadczenie w pracach z zakresu proteomiki i lipidomiki roślin;
• doświadczenie w pracach polowych, w tym w pracach związanych z testowaniem
tolerancji stresów środowiskowych u roślin;
• umiejętność pracy zespołowej;
• znajomość podstaw analizy statystycznej;
• dobra znajomość języka angielskiego.
Zakres obowiązków:
Prowadzenie badań na wysokim poziomie naukowym, publikowanie wyników
w renomowanych czasopismach naukowych, rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami
naukowymi.
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
1)
2)
3)
List motywacyjny;
CV kandydata, a w szczególności:
- wykaz publikacji (z wyszczególnieniem publikacji w tematyce badań proponowanych
do realizacji na stanowisku konkursowym);
- wykaz wykonywanych/kierowanych projektów badawczych;
- wykaz doniesień konferencyjnych i in. aktywności naukowych.
Odpis(y) dyplomu(ów).
Dokumenty prosimy składać osobiście lub mailem z tytułem "Konkurs asystent Biologia
Stresów" w Dziale Kadr, pok. 125 (email: [email protected]) z kopią do dr hab.
Arkadiusza Kosmali (email: [email protected]) lub też listownie pod adresem: Instytut
Genetyki Roślin PAN, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań.
Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników
Nie później niż 1 miesiąc po zamknięciu naboru.