Podatek od posiadania psów

Transkrypt

Podatek od posiadania psów
PRZEWODNIK PO USŁUGACH URZĘDU MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
MIEJSCE
ZAŁATWIENIA
SPRAWY
NR TELEFONU
GODZINY PRACY
WYMAGANE
DOKUMENTY
OPŁATY
REFERAT DS. WYMIARU PODATKU POKÓJ NR 107
(O87) 421 90 62
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.00 – 15.00
CZWARTEK
8.00 – 16.00
NIE DOTYCZY
1) Stawka roczna podatku – 31 zł za każdego psa
2) Podatnikami podatku są osoby fizyczne posiadające psy.
3) Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatku od psów nie pobiera
się jedynie:
- z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych
(niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
- od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo
domowe – od jednego psa,
- z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych –
po dwa na każde gospodarstwo
4) Podatek płatny jest jednorazowo bez wezwania do dnia 31 marca roku
podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku - w terminie 14 dni
od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto psa.
5) Wpłat podatku można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy, na konto Nr 08
9350 0001 000 00329 2072 0004 lub w drodze inkasa u sołtysa.
TERMIN
ZAŁATWIENIA
SPRAWY
NIE DOTYCZY
TRYB ODWOŁAWCZY
NIE PRZYSŁUGUJE
▪ ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r.
PODSTAWA PRAWNA Nr 121 poz. 844 z późn.zm.),
▪ uchwała Nr XXXI/215/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada
2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów (Dz.
Urz. Woj. Warmińsko -Mazurskiego Nr 211 poz. 2257 z dnia 21 grudnia 2005r.).
Zaopiniowała - MARIOLA LITERA
__________________________________________________________________________________________
Za aktualizację danych zawartych w niniejszej karcie informacyjnej odpowiedzialny jest pracownik merytoryczny

Podobne dokumenty