10-12/2012 1

Transkrypt

10-12/2012 1
10-12/2012
1
CO SŁYCHAĆ
cz. I
24
W IZBIE…?
-27 wrzesień 2012 r.— W Katowicach odbył się II
Tematem wiodącym było „Nowoczesne zarządzanie w mikro, małej
06
i średniej firmie” a głównym celem strategicznym spotkania jest
Akademickiego 2012/2013 roku Wyższej Szkoły Gospodarki Kra-
dalsze pogłębianie współpracy samorządów terytorialnych i admini-
jowej w Kutnie. Wykład inauguracyjny pt. „ Dojrzewanie człowie-
stracji rządowej na rzecz tworzenia warunków prawnych, podatko-
ka do uczuć wyższych” wygłosił ks. dr Kazimierz Pierzchała.
Europejski Kongres Małych Średnich Przedsiębiorstw.
październik 2012
r.— W Centrum Teatru
Muzyki i Tańca w Kutnie odbyła się Inauguracja Roku
W uroczystości udział wziął Członek Rady Regionalnej
wych i finansowych oraz rozwój mikro, małych i średnich firm.
W trakcie Kongresu odbyło się również wyjazdowe posiedzenie
Izby Gospodarczej w Kutnie Pan Witold Kamiński.
Rady Krajowej Izby Gospodarczej, której organizatorem była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
W spotkaniach udział wziął Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak.
12
październik 2012 r.—
W sali konferencyjnej
Regionalnej Izby Gospodarczej odbyło się szkolenie
pt:„ Rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentowania, ewidencjonowania,
rozliczania
i deklarowania podat-
26
2012 r.— W Regionalnej Izbie Gospodarczej
ku VAT od stycznia
w Kutnie odbyło się spotkanie Prezesa Wiesława Antoniaka
wrzesień
2013 roku”. Wykład
Coach Leadership Management Polska
poprowadził Pan Pa-
Panem Piotrem Mazurowskim, który zaproponował spotkanie z naszy-
weł Bębenek , wykła-
mi Firmami Członkowskimi
nt . „Zarządzanie a przywództwo – czyli
dowca i praktyk, do-
droga do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zwiększonych
radca podatkowy oraz
zysków”.
specjalista w zakresie podatku od towarów i usług.
z
przedstawicielem firmy
Prezentacja przeznaczona jest dla menadżerów, prezesów
W trakcie szkolenia
i członków zarządów.
szczegółowo omówio-
27
ne zostały następujące zagadnienia:
wrzesień 2012 r. - W sali konferencyjnej Urzędu Miasta
w Kutnie odbyła się konferencja, zorganizowana przez naszą
Firmę Członkowską „ECO Kutno”, pod Patronatem Prezydenta Miasta
I Nowelizacja defi-
Kutna Zbigniewa Burzyńskiego
nicji ustawowych.
pt. „Zrównoważony rozwój ciepła
w oparciu o układ wysokosprawnej kogeneracji w ECO Kutno”.
Celem spotkania była edukacja ekologiczna, propagowanie
działań proekologicznych oraz przedstawianie wpływu międzynarodowych i krajowych uregulowań prawnych na prawidłowy i efektowny
1. Nowe definicje ( import towarów, eksport towarów, faktury
VAT i faktury VAT elektronicznej, tereny budowlane).
2. Zmiana definicji działalności gospodarczej dla VAT.
3.
rozwój w najbliższych latach ciepłownictwa w Polsce.
Nieodpłatne
przekazanie - zmiana
W konferencji uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospo-
przepisów
darczej w Kutnie Wiesław Antoniak.
,
nowe
definicje prezentów o
małej wartości, prób-
28
wrzesień
2012
r.—
ki.
Przesłanie informacji firmom
o Spotkaniu Informacyjnym pt. „Prezentacja zasad Audytu
4. Zmiana definicji
teletechnicznego, jako niezbędnego narzędzia zarządzania i poprawy
importu usług, dosta-
stanu budynkowych i osiedlowych instalacji teletechnicznych”, które
wy.
odbędzie się w Warszawie 10.10.2012 roku.
Organizatorem spotkania jest Krajowa Izba Gospodarcza
II Nowelizacja przepisów dotyczących wystawiania faktur VAT
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA.
2
1.
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Prezes Przemysław
Rewolucyjne zmiany w zakresie powstawania obowiązku
Andrzejak.
podatkowego.
2.
Podstawa opodatkowania – zmiana pojęcia.
3.
Faktury VAT i faktury elektroniczne – nowe uregulowania
W spotkaniu uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Kutnie Wiesław Antoniak.
W pracach zespołu do opracowania RSI województwa
zawarte w ustawie o VAT.
łódzkiego „LORIS 2030” biorą udział firmy:
4.
AMZ – KUTNO Sp. z.o.o;
Faktura korygująca.
Przepisy przejściowe – moment powstania obowiązku podatko-
EKO SERWIS – POM;
wego.
KZD EXDROB S.A.;
PPH HETMAN;
III Zmiany zasad rozliczania transakcji międzynaro-
HRS Sp. z.o.o GRUPA IHAR;
dowych
MIFLEX S.A. ZPR;
1.
HOTEL „RONDO” BRAUER S.J.;
Wewnątrzwspólnotowa nabycie towarów i wewnątrz-
SCHOMBURG POLSKA Sp. z.o.o;
wspólnotowa dostawa towarów.
MPC Paweł Oleksiewicz;
2.
Transakcje łańcuchowe.
3.
Zmiany w zakresie miejsca świadczenia.
4.
Moment wykazania tzw. „eksportu usług” – zmiana prze-
ZZI AKCES.
15
pisu.
5.
Podstawa
opodatkowania
w
wewnątrzwspólnotowym
Przeliczanie waluty obcej – zmiana art.. 31 a ustawy
o
VAT.
7.
Eksport towarów – nowe przepisy.
8.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
odbyła się Konferencja pt. „ Analiza zasobów poradnic-
twa zawodowego w powiecie kutnowskim – projekt budowy
nabyciu towarów.
6.
październik 2012 r.— W Urzędzie Pracy w Kutnie
sieci działań doradczych”. Spotkane otworzyła Starosta Kutnowski Pani Mirosława Gal – Grabowska oraz Prezydent Miasta
Kutna Zbigniew Burzyński.
W Konferencji uczestniczył Prezes Regionalnej Izby
Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak.
Przedstawiciel podatkowy – nowy rozdział o ustawie o VAT.
15
IV. Pozostałe zmiany – zasady odliczeń od podatku
naliczonego, zwolnienia.
październik 2012 r.— W Łódzkiej Izbie Przemysłowo
– Handlowej odbyło się spotkanie Prezesów Izb Gospo-
darczych z Panem Andrzejem Arendarskim w sprawie dotyczącej
1.
Odliczenie podatku naliczonego – zmiany.
2.
Przypadki, w których podatnik nie ma prawa odliczenia –
powołania Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego przez
Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.
zmiana.
3.
zwolnienia przedmiotowe – art. 43 ustawy o VAT.
18
Zmiana przepisów w zakresie zwolnienia podmiotowego –
drobni przedsiębiorcy.
październik 2012 r.— Została podpisana umowa
z Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik
Informacyjnych InBit Sp. z.o.o. dotycząca realizacji projektu
„ Absolwent siłą lokalnego rynku pracy” skierowanego dla bez-
V. Konsultacje i pytania uczestników.
robotnych do 25 r.ż. , zamieszkujących wybrane gminy powiatu
kutnowskiego i łęczyckiego na okres 12 miesięcy.
12
październik 2012 r.— W Instytucie Europejskim
w Łodzi odbyła się Konferencja poświęcona Regional-
19
nej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „ LORIS 2030”,
której organizatorem był Marszałek Województwa Łódzkiego Pan
październik 2012 r.— W Regionalnej Izbie Gospodarczej
w Kutnie odbyło się Posiedzenie Rady
z następującym porządkiem:
Witold Stępień oraz przedstawiciele: zastępca Dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości Pan Jacek Skwierczyński, Deloitte
1. Sprawy statutowe -
Business Consulting S.A. – Dyrektor Dionizy Smoleń oraz Łódzkiej
3
przyjęcie Prezesa firmy ECO Kutno
2. Spotkanie Gospodarcze w dniu 30.10.2012 roku pt. „ Wizja
24
naszego Miasta a Polityka Miejska”.
Gospodarcze pt. „ Polityka Klimatyczno – Energetyczna UE post
3. Sprawy różne:
„ ENERGY ROADMAP 2050” FAKTY – SKUTKI.
Sp. z. o. o. – Kamila Matolicza w skład Członków Rady Izby.
październik 2012 r.— W Hotelu Sofitel Victoria
w Warszawie odbyło się II Europejskie Spotkanie
Otwarcia konferencji dokonał Pan Andrzej Arendarski
- Rada Gospodarcza przy Marszałku Województwa Łódzkiego
- Projekt POKL 2.1.2 ( Skierniewice – Kutno)
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej i
- Projekt POKL 2.1.1 (KIG).
Wicepremier i Minister Gospodarki oraz Pani Beata Jaczewska
Pan Waldemar Pawlak
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.
Spotkanie składało się z 2 paneli:
19
październik 2012 r.— Przesłanie do Łodzi kandydatury na konkurs „Menedżer Roku Regionu Łódzkiego
2012” w związku z zaproszeniem do udziału w pracy Kolegium
Elektorskiego.
Kandydatami do konkursu są członkowie Regionalnej Izby
Gospodarczej w Kutnie:
– Raport 2050 część II – co dalej?
- Stanowisko Ministerstwa Gospodarki wobec wyzwań polityki
klimatyczno – energetycznej do roku 2050.
II Panel:
- Możliwe drogi realizacji polityki klimatyczno – energetycznej
1.Duże firmy :
Dariusz
I Panel:
UE w perspektywie do roku 2050. Jak optymalizować koszty
Błaszczyk
Prezes
"Kongskilde
Polska"
Sp. z. o.o .
i korzyści dla gospodarki i społeczeństwa aby rozwijać gospodarkę ekologiczną bez utraty konkurencyjności.
2. Firmy małe, średnie:
W spotkaniu uczestniczył Członek Rady Regionalnej Izby
Adam Wasiak Współwłaściciel
Firmy Cukierniczej
" Wasiakowie" S.C.
Gospodarczej w Kutnie Prezes „ECO KUTNO” Sp. z. o. o
Pan Kamil Matolicz.
Kamil Matolicz Prezes " ECO KUTNO" Sp. z. o. o.
24
październik 2012 r.— W Regionalnej Izbie Gospo-
darczej
w Kutnie odbyło się seminarium regionalne
Projektu „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
zawodów branży motoryzacyjnych” zorganizowanym przez Mazowiecką
Izbę
Rzemiosła
i
Przedsiębiorczości
24
październik 2012 r.— W sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Kutnie odbyła się XXI
Sesja Rady Powiatu w Kutnie.
W spotkaniu uczestniczył Prezes Regionalnej Izby
Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak.
w Warszawie.
Spotkanie
dotyczyło
założenia
Projektu,
w ramach którego na-
25
październik 2012 r.— W siedzibie Regionalnej Izby
Gospodar-
czej w Kutnie odbyło
uczyciele będą mogli
się Otwarte Czwart-
wziąść udział w bez-
kowe
płatnych
Gospodarcze
praktykach,
Spotkanie
na
które odbywałyby się
temat „Zarządzanie
w
a
inn ow ac yjnych
przedsiębiorstwach.
które
Przywództwo”,
poprowadził
Pan Piotr Mazurow-
W seminarium uczestni-
ski z MDP Sp.z.o.o.
czyli
przedsiębiorcy
i Leadership Mana-
firm,
nauczyciele
gement
Internatio-
praktycznych zawodów
nal
z Warszawy.
oraz pracownicy biura
Prezentacja składała
się z 3 modułów:
Izby.
1. Prezentacja: Zarządzanie a
4
Przy-
Przywództwo w XXI wieku.
01
2. Ankieta dla uczestników.
3. Dyskusja.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Regionalnej Izby
Gospodarczej
w
Kutnie
oraz
przedstawiciele
listopad 2012 r.— Na Cmentarzu Parafialnym
w Kutnie odbyła się X kwesta publiczna na odno-
wienie starych grobów zorganizowana przez Towarzystwo
firm
Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Społecznego Komitetu Opieki
nieczłonkowskich.
nad Starymi Grobami. Zbiórka pieniędzy przeznaczona była
w tym roku na odrestaurowanie grobu pierwszego Honorowe-
25
go Obywatela Miasta Kutna – doktora Antoniego Troczewpaździernik 2012 r.— W Szkole Podstawowej nr 9
skiego.
im. Władysława Jagiełły w Kutnie odbyła się Uroczy-
W kweście udział wziął Wiesław Antoniak Prezes Regional-
stość Ślubowania i Pasowania na Ucznia . W uroczystości
nej Izby Gospodarczej w Kutnie.
uczestniczyła dyrekcja, wychowawcy, dzieci klas I oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołą.
Gospodarczej w Kutnie -Prezes Ligii Obrony Kraju Pan Janusz
05
Kaczmarek
w sprawie oddania głosu w konkursie „Urzędnik przyjazny
W spotkaniu udział wziął Członek Regionalnej Izby
listopad 2012 r.— Prezes Izby Wiesław Antoniak
przeprowadził rozmowę z Członkami Rady RIG
organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim w
30
Izby
2012
roku”.
październik 2012 r.— W sali konferencyjnej Re-
Wszyscy wyrazili zgodę na kandydaturę Pana Zbigniewa
gionalnej
Burzyńskiego – Prezydenta Miasta Kutna.
Gospodarczej
w Kutnie odbyło się
Spotkanie Gospodarcze
06
nt. „ Wizji naszego miasta a Polityka Miejska”.
Gośćmi
zaproszonymi
Miasta Kutno.
byli Prezydent Miasta
Kutna
Zbigniew
listopad 2012 r.— W sali konferencyjnej Urzę-
du Miasta Kutno odbyła się XXVI Sesja Rady
W sesji udział wziął Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
Bu-
w Kutnie Wiesław Antoniak.
rzyński oraz V-ce Starosta Konrad Kłopotowski i członek Zarządu Powiatu
Mirosław
Ruciński.
Tematyka
07
spotkania
dotyczyła:
1.
Kierunki
odbyło się V Europejskie Forum Gospodarcze -
Łódzkie 2012, które otworzył Pan Witold Stępień Marszałek
rozwoju
Województwa Łódzkiego.
Miasta: centrum, dziel-
W Forum udział wziął Wiesław Antoniak Prezes
nice, osiedla: wczoraj –
Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, który uczestniczył
dziś- JUTRO.
2.
listopad 2012 r.— W Łodzi w Hotelu Andel’s
w sesjach plenarnych, seminarium i konferencji tj:
Komunikacja: obwodnice, wyloty, węzły drogowe i auto-
Panele:
stradowe, PKP.
1. Innowacyjne sektory gospodarki kluczem do nowocze-
3. Zielone miasto nad
snych strategii samorządowych: rozwój, konkurencja, współ-
rzeką: arteria wodna,
planty, parki, ścieżki
praca.
rowerowe.
2. Współpraca w nowych warunkach konkurencyjności:
W spotkaniu uczestni-
przedsiębiorcy- firmy- regiony -państwa.
czyli członkowie Izby ,
3. Finansowanie przedsiębiorczości w nowym okresie progra-
pracownicy biura oraz
mowania.
przedstawiciele mediów.
Seminarium: „ Przedsiębiorco eksportuj”.
Konferencja Connectiva pt.: „ W biznesie liczą się kontakty”.
5
09
listopad 2012 r. - W Hotelu Andel’s w Łodzi odbył
16
się I Międzynarodowy Kongres Bioekonomii, którego
uroczystego otwarcia dokonał Marszałek Województwa Łódzkie-
listopad 2012 r.— W Centrum Informacji o Euro
Narodowego Banku Polskiego w Łodzi odbył się
panel dyskusyjny nt. „ Zagrożenia integracji europejskiej
go Pan Witold Stępień.
w świetle kryzysu strefy euro”. Wprowadzenia i podsumowa-
Kongres składał się z sesji plenarnych oraz trzech paneli dysku-
nia dyskusji dokonał Pan prof. Marek Belka Prezes Narodo-
syjnych:
wego Banku Polskiego.
1. „ Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i adapta-
W spotkaniu uczestniczył Członek Regionalnej Izby
cja do zmian klimatu”.
Gospodarczej w Kutnie Pani Elżbieta Kowalczyk Dyrektor
2. „Rola bioekonomii w strategii zrównoważonego rozwoju”.
Banku PKO BP S.A.
3. „Aktywność społeczna jako wymiar jakości życia”.
W spotkaniu uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospo-
20
darczej w Kutnie Wiesław Antoniak.
listopad 2012 r.— Do firm członkowskich
zostało wysłane zaproszenie dotyczące wzięcia
udziału w XXIII edycji Konkursu „Teraz Polska” zorganizo-
14
wanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.
listopad 2012r.
- W Centrum Konferencyjnym
Są to firmy:
„Adgar Plaza” w Warszawie odbyła się konferencja
- AMZ;
„ Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Klastry –
- EXDROB;
co wynika z benchmarkingu klastrów w 2012 roku”, której otwar-
- Hodowla Roślin Strzelce;
cia dokonała Pani Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes PARP.
- Kongskilde Polska;
Spotkanie dotyczyło najnowszych wyników badań , wyzwań
- ZORINA Sp. z. o. o.;
związanych z działaniem klastrów w Polsce oraz wnioski i reko-
- Wasiakowie;
mendacje z badań a także możliwe kierunki polityki klastrowej
- ECO KUTNO;
państwa i regionów.
- EKO SERWIS;
W konferencji uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospo-
- Zarząd Inwestycji.
darczej w Kutnie Wiesław Antoniak.
27
15
w
listopad
2012
r.—
W siedzibie Regionallistopad
2012 r.—
W siedzibie Regionalnej Izby
nej Izby Gospodar-
Gospodarczej
Kutnie,
czej w Kutnie odbyło
zgodnie
się szkolenie
pt.
z uchwałą Walnego
„ Planowane zmiany
Zgromadzenia Człon-
zasad opodatkowania
ków Izby w Kutnie
CIT i PIT od 2013
z
roku w działalności gospodarczej oraz najważniejsze kwestie dla
dnia
14.06.2012
roku, odbyło się I
rozliczenia
Posiedzenie
ków
Zespołu
podat-
dochodowych
do Spraw Statutu, którego celem jest przeanalizowanie zapisów
za 2012 rok. Podró-
Statutu
że służbowe”. Szko-
i opracowanie nowych propozycji. Komisja wystąpiła do
wszystkich
lenie
poświęcone
członków
było
najnowszym,
Izby
z prośbą o prze-
planowanym zmia-
słanie
nom
swoich
w podatkach
uwag i propozy-
od 2013 roku oraz
cji dotyczących
dotyczące kwestii rozliczenia podatków dochodowych za 2012
S ta tu tu
rok a także omówienie podróży służbowych i związanych z nimi
końca
do
stycznia
problemów prawnych oraz podatkowych.
2013 roku.
6
Wykład
poprowadził
samorządów na rok
Pan Paweł Rybaczyk ,
2013”
prawnik, doradca podat-
Prezydenta
kowy w zakresie tematy-
Kutno Pana Zbignie-
ki rozliczeń płatnika PIT
wa
i działalności gospodar-
Starosty Kutnowskie-
czej podatników CIT.
z
udziałem
Miasta
Burzyńskiego,
go Pani Mirosławy
Gal-Grabowskiej
oraz Skarbnika Po-
28
wiatu Pani Jolanty
listopad 2012 r.— W sali konferencyjnej Starostwa
Anioł.
Powiatowego w Kutnie odbyła się XXII Sesja Rady
Spotkanie
Powiatu w Kutnie.
popro-
wadził Prezes Regio-
W spotkaniu uczestniczył Prezes Regionalnej Izby
nalnej Izby Gospodar-
Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak.
czej
Wiesław
Anto-
niak .
29
listopad 2012 r.— W siedzibie Krajowej Izby Go-
spodarczej
w Warszawie odbyło się Posiedzenie
07
Rady KIG. Porządek obrad składał się z 2 części :
I. Sprawy Statutowe i Organizacyjne.
grudzień 2012 r.— W Sali Kongresowej Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta Gala „ Przed-
siębiorstw i Gmin Fair Play” kończąca jubileuszową XV edycję
II. Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości , Panem Jarosławem
Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości i XI edycję Pro-
Gowinem. Temat spotkania: „ Sprawiedliwość dla gospo-
gramu Certyfikowania Lokalizacji Inwestycji. Spotkanie składało
darki”.
się z dwóch niezależnych uroczystości gdzie zostały wręczone
Po posiedzeniu Rady odbyła się tradycyjna, coroczna Wigilia
Nagrody Główne Programów „ Przedsiębiorstwo Fair Play 2012”
św. Andrzeja.
oraz „ Gmina Fair Play 2012” .
W spotkaniu uczestniczył Prezes Regionalnej Izby
W Gali uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
Gospodarczej w Kutnie Wiesław Antoniak.
06
w Kutnie Wiesław Antoniak.
11
grudzień
2012
r.—
W siedzibie
dotyczące podsumowania działań „Szlachetnej Paczki” w Kutnie
Regionalnej Izby Go-
w 2012 roku.
spodarczej w Kutnie
odbyło
się
grudzień 2012r.— We „ Wspólnym Domu” przy
ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie odbyło się spotkanie
Regionalna Izba Gospodarcza objęła pomocą
jedną z kutnowskich rodzin.
Otwarte
W spotkaniu uczestniczył Prezes Regionalnej Izby Gospo-
Czwartkowe Spotkanie
darczej w Kutnie Wiesław Antoniak
Gospodarcze, którego
tematem były „ Zadania inwestycyjne i projekty budżetów
SZKOLENIE „ PODATEK VAT”
17 STYCZNIA 2012 ROKU
REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KUTNIE
GODZ. 10.00—15.00
7
KĄCIK FINANSOWY
Problem z kontrolą regulowania należności masowych
Michał Stajuda
Dyrektor I Oddziału Banku Pekao S.A. w Kutnie
Czy macie Państwo problem ze żmudną i pracochłonną kontrolą regulowania należności masowych? Kto z naszych klientów zapłacił?
Ile? Kiedy zapłacił? Za co zapłacił? Przy małej ilości kontrahentów nie mamy z tym problemu, ale przy większej może być już znacznie trudniej…
W ofercie Banku Pekao S.A. jest dostępne narzędzie do obsługi firm – masowych odbiorców produktów i usług umożliwiające uzyskanie szybkiej informacji zawierającej szczegółowe dane o dokonanej wpłacie, z jednoczesną identyfikacją płatnika w systemie
finansowo-księgowym użytkownika. Nazwa usługi Pekao Collect. Za pomocą usługi Pekao Collect dane o wpłacie są przesyłane do
systemu finansowo księgowego użytkownika i automatycznie rozksięgowane. System finansowo-księgowy uzgadnia salda płatności
poszczególnych kontrahentów.
Usługa Pekao Collect jest szczególnie polecana firmom rejestrującym od kilkuset wpływów na rachunek bankowy
miesięcznie. Korzystają z niej m.in. przedsiębiorstwa z branży energetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej,
mediów, telewizji kablowej, wydawnictw, uczelni itp.
Pekao Collect umożliwia nadzór nad wpłatami masowymi dokonywanymi za pośrednictwem wszystkich możliwych
kanałów spływu należności: banki, poczta, internet, telefon itd.
Poniżej skrócony opis działania usługi Pekao Collect.
Nadaje kontrahentom ID ( 12 ostatnich
cyfr ) i za pomocą systemu F-K tworzy
Rachunki Wirtualne np.:
Jan Kafka 57 12402092 000000000008
Jacek Sęk 30 12402092 000000000009
Zakłada rachunek w Banku
Pekao S.A. Podpisuje umowę.
UŻYTKOWNIK
Odbiera raport za pomocą Pekao24
lub ze strony internetowej https,
który automatycznie importuje do
sytemu F-K
Wprowadza Rachunki
Wirtualne do systemu F-K
Kontrahenci
dokonują wpłaty na
Rachunki Wirtualne
Wystawia faktury zawierające zamiast
stałego numeru rachunku bankowego,
indywidualny „wirtualny” numer
rachunku, przyporządkowany tylko
jednemu kontrahentowi.
Założeniem usługi jest szybki dostęp do pełnej informacji o wpływach przychodzących na rachunek bankowy
Klienta prowadzony w Banku Pekao S.A. Podstawą jest automatyczna identyfikacja Wpłat dokonywana za pomocą systemu finansowo – księgowego Klienta.
Wygenerowany raport o wpływach dostarczany jest Klientowi każdego dnia roboczego.
8
KĄCIK PRAWNY
Umowa najmu , sposób jej rozwiązania
Nieprecyzyjne
zredagowanie
Umowa najmu, zawarta na czas nieoznaczony może być
umowy najmu może powodować
wypowiedziana zarówno przez wynajmującego, jak i najem-
trudności z jej rozwiązaniem. Pro-
cę (art. 673 § 1 k.c.):
blem tym bardziej nabiera na zna-
- z zachowaniem terminów umownych, jeżeli strony zawarły
czeniu,
w umowie takie postanowienia ( np. okres 3 , 6 lub 12 mie-
ność
w przypadku gdy działalgospodarcza
prowadzona
sięcy ) ,
w wynajętym lokalu użytkowym nie
przynosi
najemcy
- w braku terminów umownych – z zachowaniem terminów
oczekiwanych
ustawowych.
zysków, bądź wręcz przynosi straty.
Najem można wypowiedzieć z zachowaniem następująPoniżej przedstawię podstawowe zasady jakie obowiązują
cych terminów ustawowych (art. 673 § 2 k.c.):
przy wypowiadaniu umów najmu.
- gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż
miesiąc – najpóźniej na trzy miesiące naprzód
Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony albo
na
koniec kwartału kalendarzowego;
nieoznaczony.
- gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód
na koniec miesiąca kalendarzowego;
Najem zawarty na czas oznaczony kończy się z reguły
- gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na
z nadejściem ustalonego w umowie terminu. Zawarcie umowy
trzy dni naprzód;
terminowej może polegać na:
- gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.
- wskazaniu daty kalendarzowej zakończenia najmu,
Dopuszczalne jest również takie zredagowanie tre-
- określeniu czasu trwania najmu w dniach, tygodniach, latach,
ści umowy najmu , gdzie występują zarówno elementy
innym oznaczeniu momentu końcowego (np. czas trwania
najmu na czas oznaczony jak i na czas nieoznaczony.
budowy domu, czas studiów).
W praktyce takie umowy są zawierane dość często , a dla
Jednakże termin końcowy trwania umowy może być wyzna-
przykładu wskazuję, że zazwyczaj zawierana jest wówczas
czony poprzez oznaczone zdarzenie tylko wówczas, gdy wy-
umowa na czas nieokreślony , z tym że w okresie pierw-
stąpienie tego zdarzenia w przyszłości jest oczywiście pewne,
szych lat jej trwania ( np. roku , dwóch czy trzech lat ) , stro-
w ramach rozsądnych ludzkich oczekiwań .
ny dokonują zastrzeżenia , że umowa nie może być wypowiedziana przez żadną ze stron lub umowa nie może być
Najem nie wygasa wskutek śmierci wynajmującego lub
wypowiedziana przez jedną ze stron wyraźnie w umowie
najemcy, lecz podlega dziedziczeniu .
wskazaną ( np. wynajmujący nie może wypowiedzieć takiej
umowy , co jest gwarancją dla najemcy , że będzie mógł
Jeżeli w umowie czas jej trwania nie został określony ani
swobodnie prowadzić działalność w lokalu w określonym
nie wynika w sposób dostateczny z okoliczności, uważa się
czasie , pod warunkiem , że nie narusza praw wynikających
najem za zawarty na czas nieoznaczony.
z umowy najmu o czym wskażę w dalszej części artykułu).
Rozwiązanie umowy zawartej na czas oznaczony
Najem na czas oznaczony może być zawarty maksymalnie na dziesięć lat, a w przypadku umowy zawartej między
Kwestia rozwiązania umowy najmu na czas oznaczony
przedsiębiorcami – na trzydzieści lat. Najem zawarty na czas
szczegółowo uregulowana jest w art. 673 § 3 k.c. Przepis ten
dłuższy niż lat dziesięć, a między przedsiębiorcami na czas
wprowadza zasadę, iż umowę najmu zawartą na czas ozna-
dłuższy niż lat trzydzieści, poczytuje się po upływie tego termi-
czony może wypowiedzieć zarówno najemca jak i wynajmujący
nu za zawarty na czas nie oznaczony (art. 661 k.c.).
w przypadkach określonych w umowie.
9
- jeżeli dojdzie do podnajęcia przedmiotu umowy bez zgody
Powyższa zasada wskazuje , że możliwość wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony nie może oznaczać całkowitej uznaniowości jednej ze stron, a ewentualne rozwiązanie
umowy przed upływem okresu na jaki została ona zawarta może
zostać dokonane tylko wówczas, jeżeli możliwość taka przewidziana została w treści umowy podpisanej przez obie strony.
wynajmującego,
- używanie przedmiotu umowy w sposób niezgody z jej postanowieniami bądź w sposób sprzeczny z przeznaczeniem,
- działania wynajmującego uniemożliwiające prowadzenie
najemcy działalności,
- niewydanie przedmiotu najmu w terminie określonym
Stanowisko orzecznictwa sądowego w kwestii jakie ewentualnie przyczyny stanowić mogą przypadki uprawniające strony
bądź jedną z nich do wypowiedzenia umowy najmu zawartej na
czas oznaczony nie jest jednolite. Przyjmuje się jednak, że cho-
w treści umowy,
- zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez
jedną ze stron,
- niezapłacenie opłat czynszowych w określonym terminie .
dzi tu o wskazanie „konkretnych” sytuacji, w których może nastąBezspornie najem może też zostać w każdej chwili roz-
pić wypowiedzenie. W przypadku gdy strony określą przyczyny
wypowiedzenia w taki sposób „ z ważnych powodów” wówczas
o ile takie przypadki będą miały miejsce , a strony nie dojdą do
porozumienia co do daty rozwiązania umowy najmu spór może
wiązany na podstawie zgodnego porozumienia stron.
W takim wypadku strony ustalają zasady na jakich rozwiązanie nastąpi oraz termin rozwiązania umowy.
Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowa-
rozstrzygnąć sąd .
nia okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym
Ugruntowany jest również pogląd, że postanowienia umowy,
w następujących wypadkach:
ograniczające się jedynie do ogólnego stwierdzenia, że dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy najmu zawartej na
czas określony, są niezgodne z omawianym przepisem ko-
- jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową
lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje
jej używać w taki sposób (art. 667 § 2 k.c.),
deksu cywilnego. Nie jest zatem dopuszczalne wypowiedzenie takiej umowy, jeżeli nie wymieniono w niej wyraźnie
- jeżeli najemca zaniedbuje rzecz do tego stopnia, że zostaje
przyczyn uzasadniających takie wypowiedzenie, a stwierdzo-
ona narażona na utratę lub uszkodzenie (art. 667 § 2 k.c.),
no jedynie, że dokonanie wypowiedzenia jest możliwe.
- jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co
Z takimi przypadkami klauzul zawierających ogólne stwierdzenie zawarte w umowie najmu na czas określony o tym , że strony mogą ją wypowiedzieć w określonym terminie , bez wskazania przyczyn wypowiedzenia spotykam się dość często , co może powodować dla stron istotne trudności prawne
z rozwiąza-
niem umowy , a w konsekwencji z obowiązkiem płacenia czyn-
najmniej za dwa pełne okresy płatności (art. 672 k.c.).
Zastosowanie tych przepisów o możliwości wypowiedzenia
umowy w trybie natychmiastowym zostało wyłączone przez
przepisy szczególne, regulujące kwestię wypowiedzenia umów
najmu lokali. Najemca może wypowiedzieć umowę najmu bez
zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli (art. 664 § 2 k.c.):
szu . Na tym tle może dojść do sporu , w takim zakresie czy sto- w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożli-
sunek najmu trwa nadal , czy też uległ zakończeniu .
wiają przewidziane w umowie używanie rzeczy,
Reasumując, brak w umowie postanowień określających przypadki, w których strony uprawione będą do rozwiązania umowy
zawartej na czas określony, skutkować będzie koniecznością
trwania w stosunku zobowiązaniowym przez cały okres, na który
umowa została zawarta, chyba że strony uzgodnią jej rozwiązanie na mocy porozumienia stron lub rozwiążą umowę
rzeczy chodzi o uzgodniony pomiędzy stronami zwrot
co spowoduje
jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo
otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim,
- jeżeli wady usunąć się nie dadzą.
nie kwe-
stionując wadliwego wypowiedzenia umowy najmu ( w gruncie
przez najemcę wynajmującemu,
-
lokalu
rozwiązanie
umowy najmu w sposób dorozumiany ) .
Stosunek najmu wywołuje jedynie skutki względne, nie ogranicza więc możliwości zbycia przedmiotu najmu przez wynajmującego w trakcie trwania najmu.
W takim wypadku najemcy nie przysługuje prawo pierwokupu ,
Przykładowo jako przypadki w których strony skorzystać będą mogły
z prawa rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazać można:
10
chyba , że w umowie takie prawo zastrzeżono .Zgodnie z art.
678 § 1 k.c. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania
najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu.
Artykuł 678 § 1 przyznaje nabywcy uprawnienie do wypowie-
- gdy organ państwowy, organ jednostki samorządu teryto-
dzenia najmu z zachowaniem ustawowych terminów wypowie-
rialnego lub notariusz dokonają jakiejkolwiek wzmianki na
dzenia. Uprawnienie to przysługuje nabywcy niezależnie od tego,
dokumencie obejmującym umowę ( np. wzmiankę o dacie
czy najem został zawarty na czas oznaczony czy nieoznaczony
pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych ) , w tym
oraz w tym drugim wypadku - niezależnie od tego czy umowa
przypadku istotne jest, aby wzmianka wskazywała organ
najmu określa termin wypowiedzenia, czy też go nie określa.
państwowy lub samorządowy, który ją umieścił na dokumencie oraz datę dokonania.
Wyjątkowo wskazane uprawnienie nabywcy nie przysługuje,
jeżeli umowa została zawarta na czas oznaczony w formie pisemnej z datą pewną, a
Należy jednak pamiętać, że uzyskanie daty pewnej powinno nastąpić przed zbyciem rzeczy najętej .
rzecz została najemcy wydana ( por.
art. 678 § 2). Według art. 81 § 1 k.c. umowa ma datę pewną je-
Na podstawie art. 694 k.c. przywołane zasady wypowia-
żeli data ta została poświadczona urzędowo przez notariusza.
dania umów najmu, a zwłaszcza regulacje zawarte w art.
Umowa najmu może uzyskać datę pewną jeżeli na treści umo-
673 i 678 k.c. należy odpowiednio stosować do wypowiada-
wy organ państwowy lub samorządowy oraz notariusz uczynili
nia umów dzierżawy.
wzmiankę od daty tej wzmianki .
Według tego przepisu stwierdzenie daty zawarcia umowy najmu
Opracowali :
może nastąpić:
- w jakimkolwiek dokumencie urzędowym (np. wpisania tej czyn-
ności w księdze wieczystej lub innym publicznym rejestrze,
radca prawny Ryszard Kowalczyk
oraz prawnik Krzysztof Galant
stwierdzeniu w decyzji administracyjnej, że czynność została
dokonana, itp.), umowa uzyska w tym wypadku datę pewną od
www. krpkowalczyk. pl
daty, jaką nosi dokument, w którym czynność ta została stwierdzona (art. 81 § 2 pkt 1 KC),
KĄCIK PRASOWY
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi w
Biurze Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie publikacjami:
„ Historia Energetyki Cieplnej
Raport z badania
Opolszczyzny „ 40 Ciepłych Lat…”
“Benchmarking klastrów
w
pod red. Piotra Komuszyńskiego
Polsce— edycja 2012”
i Krzysztofa Steckiego
pod redakcją Joanny Hołub—Iwan
zawierający wyniki badania benchmarketingowego klastrów,
zre-
alizowanego przez PARP w 2012 roku.
Multimedialna prezentacja dotycząca projektu „ Mediator
Katalog „ Klastry w Polsce”
pilnie poszukiwany”. Prezentacja stanowi element akcji infor-
Wyd. PARP zwierający promocję funk-
macyjno— promocyjnej, której celem jest podkreślenie
cjonujących klastrów w Polsce z prezen-
wszystkich istotnych zalet korzystania z mediacji w stosun-
tacją oferowanych przez nie usług i tech-
kach pracy.
nologii.
Prezentacja znajduje się na karcie, która jest przewodnikiem
po wszystkich istotnych działaniach związanych z proje
11
Informator Kulturalny
Zapraszamy do Kutnowskiego Domu Kultury
KDK ul. Żółkiewskiego 4
OFERTA STAŁA KDK—u
Świeć, gwiazdo święć
14-15 grudnia zapraszamy na rodzinne warsztaty
dekoracji świątecznych. Piątek 16.00–19.00, sobota 10.00-15.00. Koszt – 30 zł od rodziny. Zgłoszenia do 10 grudnia. Ilość miejsc graniczona.
Wystawa „Ptaki duże i małe”
Od 17 grudnia do 18 stycznia zapraszamy na
wystawę zdjęć Cezarego Pióro pt. Ptaki duże i małe. Ekspozycję można oglądać w bocznym foyer na
I piętrze. Ostatniego dnia wystawy odbędzie się
spotkanie z autorem prac w ramach cyklu Spotkań
z naturą. Wszystkich zainteresowanych pięknem
natury oraz fotografii przyrodniczej serdecznie zapraszamy 18 stycznia o godz. 17.15 do Kawiarni
KDK
Z wierszem przez Świat
20 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy do sali
konferencyjnej KDK na miniwykład poświęcony
poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. Wstęp wolny.
Z „Hobbitem” niezwykła podróż …
W drugi dzień świąt (26 grudnia) zapraszamy Państwa - przedpremierowo do kina KDK na film
„Hobbit. Niezwykła Podróż”. Jest to filmowa adaptacja książki J.R.R. Tolkiena, będącej wstępem do
słynnego "Władcy Pierścieni”…
Przyjęcia urodzinowe oraz inne imprezy okolicznościowe dla dzieci w wieku od lat 2 przy
sekcji Wesoła Dolina.
Kutnowski Dom Kultury organizuje przyjęcia tematyczne: dekoracje oraz pozostałe atrakcje są zgodne z
tematem przewodnim określonym przez dziecko
(związanym z zainteresowaniami, ulubionymi postaciami z bajek itp.)
Zapisy oraz szczegółowe informacje: Dominika Staniszewska Tel. 24 254-21-37 nr wew. 111; 697-512-341
Sylwester w KDK!
31 grudnia zapraszamy na Galę Sylwestrową.
Przywitaj z nami Nowy Rok uświetniony koncertem
Orkiestry Salonowej Polskiej Sceny OperowoKoncertowej pod kierownictwem Bogny Dulińskiej,
toastem noworocznym o 24.00, pokazem sztucznych ogni oglądanym z tarasu widokowego KDK.
Początek Gali o godzinie 22.00.Bilety w promocyjnej cenie 80 zł do 6 grudnia – wspaniała okazja do
zrobienia prezentu na Mikołaja. Po 6 grudnia bilety
w cenie 100 zł. Przywitaj z nami Nowy Rok!
Grupa teatralna „od jutra”
Po blisko 30 latach, młodzieżowa grupa teatralna „od
jutra”, w ślad za swoim wieloletnim opiekunem Krzysztofem Ryzlakiem, który objął kierownictwo nad filią
KDK, przeniosła swoją siedzibę z KDK do pięknych
wnętrz świeżo odnowionego Centrum Teatru Muzyki i
Tańca, dawnego Domu Dochodowego Straży Ogniowej
– również siedziby teatru amatorskiego z początku XX
wieku www. ctmtkutno.com
Czytaj więcej: http://odjutra.weebly.com
CENTRUM TEATRU MUZYKI i TAŃCA,
filia Kutnowskiego Domu Kultury,
ul. Teatralna 1
Spotkanie z reżyserem
13 grudnia o godz. 17.30 CTMT zaprasza na spotkanie z Łukaszem Jankowskim. Autorem teledysków KULT, ARMIA, ACID DRINKERS, Maleńczyka, Ostrowskiej i innych. Wstęp wolny.
Festiwal Kolęd i Pastorałek
14 grudnia o godz. 18.00 CTMT zaprasza na koncert galowy laureatów festiwalu. Wstęp na wejściówki.
„Wesoła nowina”
20 grudnia o godz. 19.00 i 29 grudnia o godz.
17.00 CTMT zaprasza na widowisko jasełkowe oparte na „Betlejem Polskim” L.Rydla. Wstęp na zaproszenia i wejściówki.
SEKCJE Akademia Słowa
Każdy kto chciałby rozwijać swoje umiejętności pisarskie a także pogłębiać wiedzę na temat literatury i sztuki może skorzystać z nieodpłatnych zajęć Akademii
Słowa, które odbywają się w każdy wtorek o godzinie
18.00 w sali 119 Kutnowskiego Domu Kultury. Wstęp
wolny.
Dziecięco-młodzieżowy teatr „Puszek”
Założyciel i opiekun grupy Jadwiga Rzetelska zaprasza
[email protected]
Czytaj więcej: http://teatrpuszek.weebly.com
Internetowa akademia słowa
Szanowni mieszkańcy Kutna, powiatu kutnowskiego
i świata, posługujący się polszczyzną w celach literackich. Zapraszamy do przesyłania na adres [email protected] próbek własnych utworów: poetyckich, prozatorskich, dramatycznych. Internetowa
Akademia Słowa to rodzaj poczty literackiej, którą prowadzi Artur Fryz – poeta, krytyk, publicysta, autor piosenek i instruktor ds. literatury w Kutnowskim Domu
Kultury.
Project Poi – sztuka ognia
W każda środę, w godzinach 20.30 - 21.30 odbywają
się wyjątkowe zajęcia ze sztuki ognia "Project Poi".
Koordynatorem oraz instruktorem zajęć będzie Sebastian Flejszman znany w środowisku kuglarskim między innymi jako organizator Festiwalu Ognia w
12
Kutnie "Fireproof" oraz współzałożyciel Teatru Ognia
FIREPROOF.
Spotkania z przyrodnikiem
Sekcja ekologiczna
Instruktor Jarosław Makowski zaprasza dzieci z klas 1
– 3 szkół podstawowych do sekcji ekologicznej. Jeżeli
Twoje dziecko chce poprzez zabawę, techniki plastyczne, zajęcia terenowe poznać otaczający nas
świat przyrody, to zapraszamy!
Informacje i zapisy pod numerem telefonu 796-363388.
Sekcja plastyczna
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat odbywają się w każdą środę w godzinach 17.00-18.15. Zajęcia w grupie młodzieżowej (10-14 lat) odbywają się
w czwartki w godzinach 17.00-18.30. Informacje i
zapisy Agnieszka-Dąbrowska Walczak.
Sekcja Wesoła Dolina
Wesoła Dolina oferuje zajęcia plastyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci: malujemy, rysujemy, lepimy,
kleimy, wycinamy, składamy origami, gramy, rozmawiamy, śpiewamy, opowiadamy bajki, wspólnie czytamy, a przede wszystkim dobrze się bawimy rozwijając zainteresowania.
Zajęcia odbędą się sali 118 we wtorki (16.30-17.45)
– dzieci w wieku 5-7 lat oraz środy (16.30-18.00)
dzieci w wieku 8-10 lat Kontakt Dominika Staniszewska - instruktor ds. pracy z dziećmi: tel. 697-512341.
KDK zaprasza szkoły i ośrodki z Kutna i regionu do
skorzystania z oferty zajęć : SPOTKANIA Z
PRZYRODNIKIEM, instruktorem Jarosławem Makowskim. Zajęcia mają formę prezentacji multimedialnych lub warsztatów w terenie. Zajęcia te spowodują, że lekcje przyrody staną się ciekawsze!
Udział jest bezpłatny. Kontakt : 796 363 388
Taniec
Szeroka oferta zajęć tanecznych. Zobacz szczegóły
i grafiki na stronie: www.kdk.art.pk
Dorota Ciołkowska (tel. 504-927-481 ) zaprasza:
- Tańce i zabawy z mama i tatą
- Mix taneczny dla dzieci
- Zumba Fitness
- Tańce użytkowe dla narzeczonych i weselników
oraz singli
- Sylwestrowy kurs tańca
Joanna Zielińska (723-319-518 ) zaprasza:
- Street Dance Studio
- HIP-HOP
- Dancehall
- Aerobik-gimnastyka-taniec
- Taniec jazzowy
- Taniec dla seniorów
W TYM TYGODNIU
Kutnowski
Dom Kultury
Karta podarunkowa
Doskonały prezent „pod choinkę”. Podaruj bliskiej osobie kartę podarunkową stanowiącą równowartość kilku biletów do kina w promocyjnej cenie na dowolnie wybrany film w kinie KDK do wykorzystania w
ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Istnieje możliwość
dowolnego ustalania limitu ceny i ilości seansów.
www.kdk.art.pl
Bony towarowe dla firm
Bony towarowe mogą stanowić równowartość biletów
do kina w promocyjnej cenie (11 zł) na dowolnie wybrane filmy w kinie KDK do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Istnieje możliwość zakupu
biletów na Galę Sylwestrową w ramach bonów
towarowych.
Kutnowski Dom Kultury
99-302 Kutno ul. Żółkiewskiego 4
tel./fax 24 - 254 21 37,
tel./fax 24 - 253 30 64
e-mail:
[email protected]
Na ekranie kina KDK
W tym tygodniu na ekrany kina KDK wchodzą : „Mój
Rower” z Arturem Żmijewskim w roli głównej oraz
„Renifer Niko ratuje brata”. Serdecznie zapraszamy !
Promocja KDK:
tel. 24 - 254 67 97
tel. kom: 0600473 491
e-mail: [email protected]
13
OFERTY WSPÓŁPRACY I WYMIANY HANDLOWEJ
cz. II
AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ w Kijowie
„ Speckomplet”
Przedstawiciele ukraińskiego przedsiębiorstwa „ Speckom-
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU
plet” zainteresowanego zakupem w Polsce kosiarek rotacyjI INWESTYCJI
nych.
Kontakt: e— mail: [email protected]
„ Metropolskij Zakład Produkcji Oleju”
Przedstawiciel ukraińskiego przedsiębiorstwa „ Melitropolskij
Zakład Produkcji Oleju” zainteresowany jest zakupem w Polsce
sprzętu produkcyjnego dla przemysłu mleczarskiego, tłuszczowego oraz do przetwórstwa i przechowywania zbóż.
Kontakt:
tel. +380676190194
E-mail: [email protected]
PRODUCTION
– COMMERCIAL
ENTERPRISE
«SPECIAL COMPLECT»
84500, B.Gorbatova, 97a, Artyomovsk
Donetsk region, Ukraina
Phone, fax: (0627) 44-75-42
„BelRegionTorg”
Firma ukraińska TOW „BelRegionTorg” zainteresowana zakupem
w Polsce mięsa, i wyrobów z mięsa ( mrożone i chłodzone), owoców i warzyw w tym jabłek.
Mob. Phone: (067) 628-16-82
Kontakt:
+48 22 630 96 09
Fax: + 48 22 630 95 59
DYL International Co
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Seulu ma przyjemność
Państwa poinformować, że koreańskie przedsiębiorstwo DYL
International Co., Ltd. wyraziło zainteresowanie nawiązaniem
współpracy z firmą z Polski. Firma DYL International Co.,
Ltd. jest zainteresowana importem aronii (kod HS: 0810 40).
Podmioty zainteresowane współpracą handlową prosimy o bezpośredni kontakt z:
Osoba: Ha-Ik, Jang
Nazwa firmy: DYL International Co., Ltd.
Adres: 101-306, Star River, 11-8 Sinchun-dong, Songpa-gu, Seoul,
Republic of Korea
Tel.: +82-2-418-2894
Faks: +82-2-418-2896
Tel. kom.: +82-10-9050-7825
E-mail: [email protected]
14
Następne wydanie
Informatora Członkowskiego planujemy
w połowie marca
2013 roku
Zapraszamy do lektury
i nadsyłania swoich
artykułów w celu
zamieszczenia ich w naszym Biuletynie.
Regionalna Izba Gospodarcza przygotowała dla jednej, wybranej rodziny
z Kutna „ Szlachetną Paczkę”.
Członkom Rady , Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu dziękujemy za
pomoc i wsparcie w zorganizowaniu tej paczki.
15
GRATULACJE!
NASZA FIRMA CZŁONKOWSKA EKO SERWIS OTRZYMAŁA OD WOJEWODY
ŁÓDZKIEGO JOLANTY CHEŁMIŃSKIEJ ORAZ MARSZAŁKA WITOLDA
STĘPNIA NAGRODĘ GOSPODARCZĄ WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO
W KATEGORII „ ZIELONA GOSPODARKA”. SERDECZNIE GRATULUJEMY
I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.
Niech radość i pokój Świąt Bożego
Narodzenia towarzyszy Państwu
przez cały Nowy Rok. Życzymy
wszystkim aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił
zamierzenia i dążenia zawodowe
oraz by przyniósł wiele satysfakcji
z własnych dokonań.
Życzą
Prezes, Rada i pracownicy biura
Regionalnej Izby Gospodarczej
w Kutnie .
Redakcja: Biuro Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie
ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. 024 355 90 09; fax: 024 355 80 08, e-mail: [email protected]
Wiesław Antoniak i Marta Kurza - redagowanie Informatora Członkowskiego
16
17

Podobne dokumenty