Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim

Transkrypt

Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim
WYMAGANIE:
UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI
TYTUŁY:
Realizacja międzynarodowego projektu „Odyseja Umysłu”; autorskich programów
nauczania (na kołach zainteresowań); projektu edukacyjnego „Łódzkie bardziej
francuskie”; Wojewódzkiego Konkursu Młodych Instrumentalistów; Wojewódzkiego
Konkursu Chórów Szkolnych; warsztatów edukacyjno - plastycznych „Święto drzewa”;
półkolonii zimowych „Zimowiska z kulturą”
CEL DZIAŁANIA:
Celem jest rozwój zdolności twórczych uczestników, nauka kreatywnego i krytycznego
myślenia w procesie twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które
rozwiązać można na wiele sposobów. „Odyseusze” uczą się myśleć samodzielnie
i nieszablonowo, tworzyć rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem, działać w duchu
innowacji łamiąc schematy i przyzwyczajenia i w duchu kooperacji z otwartością na pomysły
i opinie innych. Realizacja projektu wymaga łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki
i sztuki, rąk i umysłów.
Nauka j. francuskiego poprzez techniki teatralne, przygotowanie spektaklu teatralnego
w j. francuskim i polskim, pobudzanie kreatywności uczniów, rozwijanie ich zainteresowań
teatrem, umiejętności współpracy w grupie, prezentacja efektów pracy i reprezentowania
MDK na scenach środowiska lokalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego;
Integracja grupy, nauka, poznanie świata, wartości społecznych i kulturowych poprzez
zabawę z wykorzystaniem technik plastycznych, teatralnych i dramowych. Rozwój ekspresji
i wrażliwości, umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie pozytywnych cech
charakteru.
Rozwój zdolności i umiejętności wokalnych i tanecznych uczestników, dążenie do
wyzwalania ekspresji twórczej i odtwórczej dzieci, rozwijanie współpracy w grupie
i aktywnego uczestnictwa w kulturze;
Rozwijanie zainteresowań, zdolności i umiejętności plastycznych dzieci poprzez poznanie
nowatorskich i niekonwencjonalnych technik, rozwój twórczego myślenia, wyobraźni,
wrażliwości, kreatywności.
Nauka języka francuskiego z udziałem zagranicznego lektora, kontakt z „żywym językiem”
poprzez warsztaty z francuskim pieśniarzem, projekcją filmów w języku francuskim, wyjazdy
edukacyjne do Francji. Zainteresowanie językiem francuskim dzieci i młodzieży ze szkół
gminnych poprzez prowadzenie w szkołach za zgodą dyrektorów zajęć pokazowych
niekonwencjonalnymi metodami oraz projekcjami filmów w j. francuskim.
Umożliwienie prezentacji umiejętności młodych muzyków-instrumentalistów z województwa
łódzkiego – promowanie talentów, wymiana doświadczeń i pomysłów w dziedzinie nauki gry
na różnych instrumentach (instrumenty klawiszowe, gitara, perkusja itp.); kształtowanie
kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży; propagowanie muzyki instrumentalnej; rozwój
amatorskiego ruchu muzycznego; stwarzanie warunków do wyrażania aktywności twórczej
i ekspresji muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
Kontynuacja idei chóralnego muzykowania w szkołach ogólnokształcących zainicjowana
przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie poprzez Ogólnopolski Program Rozwoju
Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, upowszechnianie śpiewu chóralnego w szkołach,
propagowanie kultury muzycznej w środowiskach szkolnych, integracja środowisk
chóralnych na terenie województwa.
Doskonalenie umiejętności plastycznych, poznanie nowych technik plastycznych, promocja
postaw ekologicznych, nauka szacunku i troski o przyrodę oraz coroczne sadzenie
wyjątkowych gatunków drzew w parku miejskim.
Organizacja czasu wolnego dzieci młodzieży podczas ferii zimowych.
OPIS DZIAŁANIA:
Drużyna wybiera jeden problem do rozwiązania. W tym roku wybrano „Strachy na lachy”.
Podczas zajęć analizowali problem, a następnie tworzyli oryginalne przedstawienie,
opowiadające o niby-nawiedzonym „domu strachów”, wymyślali efekty specjalne, które
miały w zamyśle przerazić każdego, kto w owo miejsce trafi, a cała ta „straszna” historia
musiała zakończyć się w niespodziewany sposób. Przygotowali scenariusz i rekwizyty,
dekoracje - wszystko według własnego pomysłu. Efekt końcowy zaprezentowali na konkursie
w Warszawie.
Uczestnicy poznają słownictwo, gramatykę, wymowę j. francuskiego, uczą się gry aktorskiej,
emisji głosu, dramy, ekspresji twórczej i odtwórczej, współpracy w grupie, kreatywności.
Przygotowują spektakl teatralny do scenariusza przygotowanego przez instruktora, który
prezentują na festiwalach i konkursach oraz prezentacjach środowiskowych;
Zajęcia Akademia Przedszkolaka prowadzone są aktywizującymi metodami, podczas których
dzieci poznają polskie święta i tradycje, polską literaturę dziecięcą, zasady dobrego
wychowania, wybitnych Polaków;
Zajęcia prowadzone są jednocześnie przez dwóch instruktorów śpiewu i tańca. Dzieci poznają
różne techniki tańca, rozwijają aparat głosowy poprzez emisję głosu, przygotowują układy
wokalno – taneczne;
Wykonywanie na zajęciach prac plastycznych technikami: decoupage, origami, płaskorzeźby,
rzeźby w glinie, rzeźby z papieru mache, form przestrzennych i półprzestrzennych
z plasteliny i modeliny. Organizowanie wycieczek obserwacyjno- edukacyjnych,
stanowiących inspirację do prac.
Uczestnicy projektu mają część zajęć z lektorem francuskim panem Denisem Gerard, biorą
udział w warsztatach prowadzonych przez kanadyjskiego pieśniarza Jean-Pierre Bérubé,
przygotowują zajęcia otwarte i integracyjne w j. francuskim dotyczące tradycji świątecznych,
kultury francuskiej, wyjeżdżają na warsztaty edukacyjne do Francji, gdzie doskonalą
umiejętności językowe w kontakcie z „żywym językiem”.
Konkurs Młodych Instrumentalistów organizowany jest cyklicznie od 6 lat. Do konkursu
zgłaszają się instrumentaliści amatorzy uczący się grać na pianinie, syntezatorze, gitarze
w różnych ośrodkach zajęć pozaszkolnych. Uczestnicy podzieleni są na kategorie wiekowe
i oceniani przez profesjonalne jury. W przerwie konkursu organizowane są warsztaty dla
uczestników i instruktorów prowadzone przez znanych instrumentalistów. Najlepsi
wykonawcy otrzymują nagrody rzeczowe i puchary.
Konkurs Chórów Szkolnych zorganizowany był po raz pierwszy. Patronat nad konkursem
objęli: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Wojewoda Łódzki i Łódzkiego Kuratora
Oświaty. Do konkursu zgłaszają się chóry szkolne podzielone na kategorie wiekowe
i przygotowujące repertuar zgodnie z regulaminem konkursu. Podczas przerw
w prezentacjach konkursowych prowadzone są warsztaty z emisji głosu. Zwycięzcy
otrzymują puchary za I, II, III miejsce. W tym roku puchary wręczał osobiście Łódzki Kurator
Oświaty, który zaszczycił nas swoją obecnością.
Warsztaty edukacyjno - plastyczne organizowane są co roku. Grupy przedstawicieli szkół
aleksandrowskich - uczniowie i nauczyciele plastyki przygotowują podczas warsztatów prace
plastyczne związane z ekologią, które są prezentowane na wystawie w MDK. W ramach
międzynarodowego „Święta Drzewa” uczestnicy warsztatów oraz władze gminy sadzą
w parku miejskim lub ogrodzie MDK drzewko, któremu składają życzenie: „Aby było
zdrowe, długo rosło oraz było piękne i dawało schronienie ptakom”.
„Zimowiska z kulturą” organizowane są podczas ferii zimowych dla dzieci w wieku 7 - 12 lat
z terenu gminy Aleksandrów Łódzki. Półkolonie trwają od 9.00 - do 16.00, tak aby rodzice
mogli odebrać dzieci po zakończeniu pracy. Zajęcia organizowane są w dwóch grupach 15
osobowych podczas których dzieci biorą aktywny udział w warsztatach prowadzonych przez
wszystkich nauczycieli MDK: plastycznych, teatralnych, wokalnych, tanecznych,
instrumentalnych, zabawach sportowych. Poznają kulturę i historię regionu i kraju poprzez
wyjazdy edukacyjne do muzeów, teatrów, ośrodków kultury, na wystawy i warsztaty
związane z nowinkami technicznymi.
EFEKTY:
Prezentacja przedstawienia „Strachy na lachy” w MDK i na eliminacjach ogólnopolskich
Warszawie, gdzie zdobyły V miejsce na 22 drużyny z całej Polski.
Nagrody w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz kwalifikacje do
prestiżowych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Prezentacja spektakli podczas
Dni Frankofonii, uroczystości lokalnych. Absolwenci koła dostają się na studia teatralne
i filmowe. Nauczyciel placówki otrzymał prestiżową nagrodę „Europejski Znak
Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych”;
Umiejętność współpracy w grupie i prezentowania zasad dobrego wychowania podczas zajęć
otwartych i uroczystości, okolicznościowe wystawy prac plastycznych.
Nagrody w konkursach powiatowych, wojewódzkich, liczne występy okolicznościowe, udział
w uroczystościach szkolnych;
Nagrody w konkursach ogólnopolskich, wernisaże w Bibliotece Miejskiej, wystawy
okolicznościowe.
Pozyskiwanie nowych uczestników , którzy zainteresowali się nauką j. francuskiego po
lekcjach pokazowych w szkole. Poznanie j. francuskiego i umiejętność posługiwania się nim.
Zdobywanie certyfikatów j. francuskiego i wysokiej punktacji na egzaminie gimnazjalnym.
Promocja placówki w województwie, osiągnięcia uczestników konkursu motywujące do
dalszej pracy, wzorowa organizacja i współpraca nauczycieli.
Promocja placówki w województwie, integracja środowisk chóralnych na terenie
województwa, motywacja chórów do śpiewania i rozwijania swoich zdolności.
Wzbogacanie drzewostanu parku i ogrodu, obserwacja przez uczestników warsztatów wzrostu
drzewa i opiekowanie się nim
Promocja działalności placówki i zajęć stałych, pożyteczne spędzanie czasu wolnego dzieci
w czasie ferii.
RADY I PRZESTROGI:
Grupa „Odyseuszy” musi przestrzegać określonych na początku zasad pracy, postępowania,
rozwiązywania problemów w grupie. Inicjatywa i pomysły rozwiązania wybranego problemu
musi pochodzić od uczestników grupy. Duży problem może stanowić wybór i uzasadnienie
najciekawszych pomysłów i zaangażowanie całej grupy do ich realizacji.
Uczestnicy grupy powinni posiadać predyspozycje głosowe, sceniczne, być kreatywni,
otwarci, dojrzali emocjonalnie. Muszą współpracować w grupie i brać odpowiedzialność
za efekty pracy całej grupy.
Ze względu na wiek uczestników - dzieci 3 i 4 letnie, ich niedojrzałość emocjonalna
i społeczna może utrudniać prowadzenie zajęć i osiąganie zamierzonych celów. Wymagana
jest na początku ścisła współpraca z rodzicami w celu pokonywania tych trudności
i indywidualne podejście do każdego dziecka.
Wymagana jest indywidualizacja procesu nauczania ze względu na zróżnicowanie uzdolnień
i szybkość przyswajania wiedzy i umiejętności. Ważne jest, aby każde dziecko w grupie
mogło zaprezentować swoje umiejętności wokalne lub taneczne w odpowiednio dobranym
repertuarze. Duży problem może stwarzać absencja na zajęciach, gdyż każde dziecko ma
w prezentacji określoną rolę.
Do realizacji zajęć wymagane są odpowiednie warunki- pracownia plastyczna i zaplecze,
gdzie można przechowywać potrzebne materiały oraz pozyskiwanie środków finansowych na
zakup materiałów do wykonania prac i oprawy prac.
Realizacja projektu wymaga ogromnego zaangażowania czasowego ze strony instruktora
i ścisłej współpracy z Ambasadą Francuską, pozyskiwania środków i sponsorów na pokrycie
kosztów związanych z wyjazdami zagranicznymi.
Do organizacji i przeprowadzenia konkursów zaangażowani muszą być wszyscy pracownicy
MDK. Wymaga to ścisłej współpracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
odpowiedzialności za powierzone zadania i dużego nakładu czasu, pozyskiwania patronatów,
sponsorów i fundatorów nagród, odpowiedniej reklamy i nagłośnienia.
Wymagana jest współpraca nauczycieli przy planowaniu i różnorodności zajęć dla
uczestników „Zimowisk z kulturą”, jest to praca nauczycieli w ramach pensum i nie wszyscy
muszą się na to zgadzać.
SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA:
Wszystkie działania w MDK są zamieszczane na stronie internetowej, krótka informacja
słowna wraz ze zdjęciem przewodnim. Do każdego wydarzenia jest dołączana galeria zdjęć
lub film. Wszystkie opracowania wykonują uczestnicy zajęć MDK, strona internetowa jest
nadzorowana przez nauczyciela. Informacje o wszystkich działaniach umieszczane są na
stronie internetowej MDK i gminy, w czasopiśmie „40 i cztery”. Rezultaty niektórych działań
są umieszczane w gablotach MDK, wystawach i wernisażach, galerii zdjęć, kronice MDK,
Informacje na Facebooku, gazetce Echa MDK”.

Podobne dokumenty