Uchwała Nr XXXI/256/2017 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 13

Transkrypt

Uchwała Nr XXXI/256/2017 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 13
Uchwała Nr XXXI/256/2017
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 13 lutego 2017 roku
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Węgorzewo do nowego ustroju szkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Węgorzewie
uchwala się, co następuje:
§1
Uchwała określa:
1) Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgorzewo, a także
granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgorzewo,
na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do
niniejszej uchwały,
2) Plan sieci prowadzonych przez Gminę Węgorzewo publicznych gimnazjów, klas
dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz
granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych przez Gminę Węgorzewo
na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do
niniejszej uchwały,
3) Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Węgorzewo, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Węgorzewo od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 3
do niniejszej uchwały.
§2
1. Publiczne Gimnazjum im. J. A. Helwinga z siedzibą w Węgorzewie ul. Pionierów 6 włącza się do
Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Węgorzewie z siedzibą w Węgorzewie ul. Gen. J.
Bema 12 na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Węgorzewie rozpocznie działalność z dniem
1 września 2017 r.,
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Węgorzewie rozpocznie
się w roku szkolnym 2017/2018,
3) publiczne Gimnazjum im. J. A. Helwinga w Węgorzewie zakończy działalność z dniem
31 sierpnia 2018 r.
2. Od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe klasy publicznego Gimnazjum
w Radziejach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Radziejach będą prowadzone w publicznej
Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Radziejach.
publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Radziejach rozpocznie działalność
z dniem 1 września 2017 r.,
2) kształcenie w klasie I publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Radziejach
rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
1)
3) publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Radziejach zakończy działalność z dniem
31 sierpnia 2017 r.
4) Zespół Szkół w Radziejach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Wierzchowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …../2017 Rady Miejskiej
w Węgorzewie z dnia … lutego 2017 r.
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgorzewo, a
także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Węgorzewo, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Granice obwodu szkoły na
Lp.
1.
Nazwa szkoły
Szkoła
Podstawowa
nr 1 im.
Mikołaja
Kopernika
w Węgorzewie
Adres siedziby
szkoły
ul. Bema 12;
11-600
Węgorzewo,
od 1 września
2018 r.
ul. Bema 12;
11-600
Węgorzewo,
oraz
ul. Pionierów
6
11-600
Węgorzewo
Rok szkolny 2017/2018
Rok szkolny 2018/2019
Miejscowości: Kolonia
Rybacka, Ogonki, Węgorzewo
ulice: 3 Maja, Adama
Mickiewicza, Andrzeja Struga,
Bolesława Chrobrego, Braci
Ejsmontów, Brzozowa,
Chabrowa, Chmielna,
Dębowa, Fryderyka Chopina,
Gajowa, Generała Józefa
Bema, Hetmańska, Leśna,
Lawendowa, Jasna, Jana
Heweliusza, Jana Pawła II,
Juliusza Słowackiego,
Konopki, Królowej Jadwigi,
Książęca, Letnia, Litewska,
Lwowska, Łuczańska, Mała,
Marszałkowska, Mazurska,
Melchiora Wańkowicza,
Michała Kajki, Mikołaja
Kopernika, Nadbrzeżna,
Nowa, Ogrodowa, Parkowa,
Plażowa, Pogodna, Polna,
Przesiedleńcza, Różana,
Słoneczna, Smętka, Spokojna,
Warmińska, Wczasowa,
Wesoła, Wileńska, Wiosenna,
Wincentego Witosa,
Władysława Jagiełły,
Władysława Łokietka,
Wodociągowa, Wojska
Polskiego, Zacisze, Zamkowa
nr 1 – 17, Zbożowa, Zielona,
Żeglarska.
Miejscowości: Kolonia
Rybacka, Ogonki, Węgorzewo
ulice: 3 Maja, Andrzeja Struga,
Bolesława Chrobrego, Braci
Ejsmontów, Brzozowa,
Chmielna, Dębowa, Fryderyka
Chopina, Gajowa, Generała
Józefa Bema, Hetmańska,
Leśna, Jasna, Jana Heweliusza,
Jana Pawła II, Juliusza
Słowackiego, Królowej Jadwigi,
Krótka, Krzywa, Książęca,
Letnia, Litewska, Lwowska,
Łuczańska, Mała,
Marszałkowska, Melchiora
Wańkowicza, Michała Kajki,
Mikołaja Kopernika,
Nadbrzeżna, Nowa, Ogrodowa,
Ofiar Katynia, Pionierów,
Parkowa, Plażowa, Pogodna,
Portowa, Śródmiejska,
Wczasowa, Wesoła, Wileńska,
Wiosenna, Władysława Jagiełły,
Władysława Łokietka,
Wodociągowa, Zbożowa,
Zesłańców Sybiru, Żeglarska
ul. Zamkowa
6; 11-600
Węgorzewo
2.
Szkoła
Podstawowa
nr 2 im.
Janusza
Korczaka
w Węgorzewie
3.
Szkoła
Podstawowa w
Perłach
Perły 33;
11-600
Węgorzewo,
Węgielsztyn
52;
4.
Szkoła
Podstawowa
im. Kurta
Obitza w
Węgielsztynie
11-600
Węgorzewo
Miejscowości: Brzozowo
kolonia Północ, Czerwony
Dwór, Jakunowo, Janówko,
Kalskie Nowiny, Kal, Maćki,
Mamerki, Matyski, Prynowo,
Przystań, Ruska Wieś, Stawki,
Stręgiel, Stulichy, Trygort,
Wilkowo, Wysiecza,
Węgorzewo ulice: 11
Listopada, Armii Krajowej,
Bolesława Prusa, Graniczna,
Grunwaldzka, Henryka
Sienkiewicza, Józefa Ignacego
Kraszewskiego, Krótka,
Krzywa, Księdza Mirosława
Ripeckiego, Łąkowa, Marii
Konopnickiej, Młyńska, Ofiar
Katynia, Pionierów, Plac
Wolności Poprzeczna,
Portowa, Przemysłowa, Rolna,
Stefana Jaracza, Szpitalna,
Śródmiejska, Targowa,
Teatralna, Towarowa,
Turystyczna, Władysława
Stanisława Reymonta,
Zamkowa od nr 18 parzyste
oraz od nr 19 nieparzyste,
Zesłańców Sybiru, Stefana
Żeromskiego
Miejscowości: Brzozowo
kolonia Północ, Czerwony
Dwór, Jakunowo, Janówko,
Kalskie Nowiny, Kal, Maćki,
Mamerki, Matyski, Prynowo,
Przystań, Ruska Wieś, Stawki,
Stręgiel, Stulichy, Trygort,
Wilkowo, Wysiecza,
Węgorzewo ulice: 11 Listopada,
Armii Krajowej, Bolesława
Prusa, Chabrowa, Graniczna,
Grunwaldzka, Henryka
Sienkiewicza, Józefa Ignacego
Kraszewskiego, Konopki,
Księdza Mirosława Ripeckiego,
Lawendowa, Łąkowa, Marii
Konopnickiej, Mazurska,
Młyńska, Plac Wolności,
Poprzeczna, Polna,
Przemysłowa, Przesiedleńcza,
Rolna, Różana, Słoneczna,
Smętka, Spokojna, Stefana
Jaracza, Stefana
Żeromskiego,Szpitalna,Targowa
,Teatralna,Towarowa,Turystycz
na,Warmińska, Wincentego
Witosa, Władysława Stanisława
Reymonta, Wojska Polskiego,
Zacisze, Zamkowa, Zielona.
Miejscowości:
Klimki, Łęgwarowo, Parowa,
Pasternak, Perły, Rudziszki,
Suczki, Zielony Ostrów.
Miejscowości:
Klimki, Łęgwarowo, Parowa,
Pasternak, Perły, Rudziszki,
Suczki, Zielony Ostrów.
Miejscowości:
Biedaszki, Brzozowo (bez
kolonii Północ), Dąbrówka
Mała, Guja, Różewiec,
Wesołowo, Węgielsztyn.
Miejscowości:
Biedaszki, Brzozowo (bez
kolonii Północ), Dąbrówka
Mała, Guja, Różewiec,
Wesołowo, Węgielsztyn.
Szkoła
Podstawowa
w Radziejach
5.
(dotychczasowy
Zespół Szkół w
Radziejach; na
podstawie
odrębnej
uchwały
podjętej zgodnie
z art. 191
ustawy z dnia
14 grudnia
2016 r. Przepisy
wprowadzające
ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.
U. z 2017 r.
poz. 60)
Radzieje
ul.
Węgorzewska
16;
11-600
Węgorzewo
Miejscowości:
Dłużec, Jerzykowo, Kamień,
Kamionek Wielki,
Kietlice, Łabapa, Pilwa,
Pniewo, Radzieje, Róże,
Stawiska, Surwile, Sztynort,
Sztynort Mały, Tarławki.
Miejscowości:
Dłużec, Jerzykowo, Kamień,
Kamionek Wielki,
Kietlice, Łabapa, Pilwa, Pniewo,
Radzieje, Róże,
Stawiska, Surwile, Sztynort,
Sztynort Mały, Tarławki.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …../2017 Rady Miejskiej
w Węgorzewie z dnia … lutego 2017 r.
Plan sieci prowadzonych przez Gminę Węgorzewo publicznych gimnazjów oraz
publicznych
klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach
podstawowych, a także granice obwodów publicznych gimnazjów oraz klas
dotychczasowych klas publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Węgorzewo
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Granice obwodu szkoły na
Lp.
1.
2.
Nazwa szkoły
Adres siedziby
szkoły
Gimnazjum w
Węgorzewie im.
J. A. Helwinga;
ul. Bema 12;
11-600
Węgorzewo
od 1 września
2018 r.
dotychczasowe
klasy Gimnazjum
im. J. A.
Helwinga
w Węgorzewie
prowadzone
w Szkole
Podstawowej nr 1
im. M. Kopernika
w Węgorzewie
dotychczasowe
klasy publicznego
Gimnazjum w
Zespole Szkół im.
od 1 września
2018 r.
ul. Bema 12;
11-600
Węgorzewo
oraz
ul. Pionierów
6;
11-600
Węgorzewo
Radzieje
ul.
Węgorzewska
Rok szkolny 2017/2018
Rok szkolny 2018/2019
Miejscowości:
Kolonia Rybacka, Ogonki,
Węgorzewo, Biedaszki,
Brzozowo, Dąbrówka Mała,
Guja, Różewiec, Wesołowo,
Węgielsztyn, Klimki,
Łęgwarowo, Parowa,
Pasternak, Perły, Rudziszki,
Suczki, Zielony Ostrów,
Czerwony Dwór, Jakunowo,
Janówko, Kalskie Nowiny,
Kal, Maćki, Mamerki,
Matyski, Prynowo, Przystań,
Ruska Wieś, Stawki, Stręgiel,
Stulichy, Trygort,
Wilkowo, Wysiecza.
Miejscowości:
Kolonia Rybacka, Ogonki,
Węgorzewo, Biedaszki,
Brzozowo, Dąbrówka Mała,
Guja, Różewiec, Wesołowo,
Węgielsztyn, Klimki,
Łęgwarowo, Parowa,
Pasternak, Perły, Rudziszki,
Suczki, Zielony Ostrów,
Czerwony Dwór, Jakunowo,
Janówko, Kalskie Nowiny,
Kal, Maćki, Mamerki,
Matyski, Prynowo, Przystań,
Ruska Wieś, Stawki, Stręgiel,
Stulichy, Trygort,
Wilkowo, Wysiecza.
Miejscowości:
Dłużec, Jerzykowo,
Kamień, Kamionek Wielki,
Kietlice, Łabapa, Pilwa,
Miejscowości:
Dłużec, Jerzykowo,
Kamień, Kamionek Wielki,
Kietlice, Łabapa, Pilwa,
Bohaterów
Września
w Radziejach
prowadzone
w Szkole
Podstawowej
w Radziejach
16
11-600
Węgorzewo
Pniewo, Radzieje, Róże,
Stawiska, Surwile, Sztynort,
Sztynort Mały, Tarławki.
Pniewo, Radzieje, Róże,
Stawiska, Surwile, Sztynort,
Sztynort Mały, Tarławki.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr …../2017 Rady Miejskiej
w Węgorzewie z dnia … lutego 2017 r.
Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Węgorzewo, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgorzewo od dnia 1 września 2019 r.
Lp.
1.
2.
Nazwa szkoły
Szkoła
Podstawowa nr 1
im. Mikołaja
Kopernika
w Węgorzewie
Szkoła
Podstawowa nr 2
im. Janusza
Adres siedziby szkoły
ul. Pionierów 6;
11-600 Węgorzewo
Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.
Miejscowości: Kolonia Rybacka, Ogonki,
Węgorzewo ulice: 3 Maja, Andrzeja Struga, Bolesława
Chrobrego, Braci Ejsmontów, Brzozowa, Chmielna,
Dębowa, Fryderyka Chopina, Gajowa, Generała Józefa
Bema, Hetmańska, Leśna, Jasna, Jana Heweliusza, Jana
Pawła II, Juliusza Słowackiego, Królowej Jadwigi,
Krótka, Krzywa, Książęca, Letnia, Litewska, Lwowska,
Łuczańska, Mała, Marszałkowska, Melchiora
Wańkowicza, Michała Kajki, Mikołaja Kopernika,
Nadbrzeżna, Nowa, Ogrodowa, Ofiar Katynia,
Pionierów, Parkowa, Plażowa, Pogodna, Portowa,
Śródmiejska, Wczasowa, Wesoła, Wileńska, Wiosenna,
Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka,
Wodociągowa, Zbożowa, Zesłańców Sybiru, Żeglarska
Miejscowości: Brzozowo kolonia Północ, Czerwony
Dwór, Jakunowo, Janówko, Kalskie Nowiny, Kal,
Maćki, Mamerki, Matyski, Prynowo, Przystań, Ruska
Wieś, Stawki, Stręgiel, Stulichy, Trygort, Wilkowo,
Korczaka w
Węgorzewie
ul. Zamkowa 6;
11-600 Węgorzewo
3.
Szkoła
Podstawowa w
Perłach
4.
Szkoła
Podstawowa im.
Kurta Obitza w
Węgielsztynie
5.
Szkoła
Podstawowa im.
Bohaterów
Września
w Radziejach
Perły 33;
11 -600 Węgorzewo,
Węgielsztyn 52;
11-600 Węgorzewo
Wysiecza, Węgorzewo ulice: 11 Listopada, Armii
Krajowej, Bolesława Prusa, Chabrowa, Graniczna,
Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Józefa Ignacego
Kraszewskiego, Konopki, Księdza Mirosława
Ripeckiego, Lawendowa, Łąkowa, Marii Konopnickiej,
Mazurska, Młyńska, Plac Wolności, Poprzeczna, Polna,
Przemysłowa, Przesiedleńcza, Rolna, Różana,
Słoneczna, Smętka, Spokojna, Stefana Jaracza, Stefana
Żeromskiego,Szpitalna,Targowa,Teatralna,Towarowa,T
urystyczna,Warmińska, Wincentego Witosa,
Władysława Stanisława Reymonta, Wojska Polskiego,
Zacisze, Zamkowa, Zielona.
Miejscowości:
Klimki, Łęgwarowo, Parowa, Pasternak, Perły,
Rudziszki, Suczki, Zielony Ostrów.
Miejscowości:
Biedaszki, Brzozowo (bez kolonii Północ), Dąbrówka
Mała, Guja, Różewiec Wesołowo, Węgielsztyn.
Miejscowości:
Dłużec, Jerzykowo, Kamień, Kamionek Wielki,
ul. Węgorzewska16;
Kietlice, Łabapa, Pilwa, Pniewo, Radzieje, Róże,
11-600 Węgorzewo Stawiska, Surwile, Sztynort, Sztynort Mały,
Tarławki
Radzieje

Podobne dokumenty