programy terapeutyczne -indywidualizacja

Komentarze

Transkrypt

programy terapeutyczne -indywidualizacja
PROGRAMY TERAPEUTYCZNE
-INDYWIDUALIZACJA, RÓŻNORODNOŚĆ
Alicja Szewczyk
Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Warszawa 20 września 2014r
.
Edukacja jako ludzka rozmowa o życiu?
Co to oznacza dla nas PIELĘGNIAREK?
Potrzeby
Problemy
Radości, marzenia i nadzieja
gdzie życie jest
kontynuacją procesu edukacji
Programy edukacyjne dla pacjentów
z cukrzycą realizowane przez zespoły
terapeutyczne to:
podstawowy element postępowania
terapeutycznego
Sukces terapii zależy od:
1.Właściwego przygotowania Pacjenta do leczenia
2.Poznania motywacji chorego i jego opiekunów
3.Sesji edukacyjnych rozłożonych w czasie
(istnieje wtedy realna możliwość przyswojenia
wiedzy)
Utworzenie Zespołu ds. Nauczania Cukrzycy
Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą w 1979
roku miało na celu:
1. Rozwój różnych metod szkolenia chorych i dokonanie
krytycznej analizy poszczególnych elementów tych
metod
2. Rozpowszechnianie w krajach europejskich
wśród lekarzy, pielęgniarek i dietetyków
programów szkolenia dla chorych na cukrzycę
Warszawa, dnia18 kwietnia 2012 r.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z
2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert
na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.:
„Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji
Diabetologicznej” na rok 2012.
Cele i podstawowe elementy programu
1.Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat
cukrzycy wśród społeczeństwa, zmniejszenie
występowania czynników ryzyka (zapobieganie
występowania cukrzycy typu 2)
2.Stworzenie skutecznych strategii zapobiegania
powikłaniom związanym z leczeniem cukrzycy
oraz poprawa jakości życia osób chorych na
cukrzycę
Program składał się z następujących elementów:
• działań o charakterze profilaktycznoinformacyjnym
• działań polegających na szkoleniu z zakresu
edukacji diabetologicznej dla pielęgniarek
i położnych przygotowujących się do pracy na
stanowisku edukatora ds. diabetologii
• działań polegających na edukacji chorych na
cukrzycę, ich rodzin oraz wybranych grup
zawodowych
Programy certyfikowane i opłacane
przez państwo w Wielkiej Brytanii
1.DAFNE - Dose Adjustment for Normal Eating –
Dostosowywanie Dawki dla Prawidłowego Odżywiania
• DAFNE to sposób zarządzania cukrzycą typu 1
2. DESMOND - Diabetes Education and Self Management
for Ongoing and Newly Diagnosed
• Edukacja Cukrzycy i Samozarządzanie dla Istniejącej
i Nowo zdiagnozowanej
„Program edukacji pacjenta powinien być
tworzony przy udziale chorego i jego lekarza
oraz pozostawać w ścisłym związku i
koordynacji z zalecanym sposobem leczenia
cukrzycy. Pacjent jest aktywnym członkiem
zespołu terapeutycznego”
Rozdział 8 , A 13
„Zaleca się wprowadzenie nowych
programów edukacyjnych o
udokumentowanej skuteczności,
potwierdzonej wynikami badań”
Rozdział 8 , A 15
Propozycja PFED
Diabetologiczna Porada Edukacyjna - odrębnie
kontraktowane świadczenie w specjalistycznej
(ambulatoryjnej i szpitalnej) opiece
diabetologicznej u dzieci, młodzieży i dorosłych

Podobne dokumenty