LNG SILESIA

Transkrypt

LNG SILESIA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LNG SILESIA
rozmowa
Artur Kostka
Prezes Zarządu LNG Silesia
Kiedy powstała firma i co jest
przedmiotem działalności LNG
Silesia
Jaka jest obecnie wasza
oferta?
Bogumił Chojęta
Dyrektor Zakładu Skraplania
LNG Silesia Sp. z o.o. została założona
z dostawą do klienta zarówno sprzedawane
Proszę przedstawić w kilku zdaniach
jak wygląda “droga” gazu kopalnianego
z pokładu do cysterny ze skroplonym
gazem?
w 2005. W ostatnich kilku latach spółka
w kontraktach średnioterminowych, jak
Ga z ujmowany pr zez kopalnianą sta-
realizowała inwestycje związaną z budową
również kontraktach typu ,,spot’’. Klient
cję odmetanowania dostarczany jest do
instalacji oczyszczania i skraplania gazu
końcowy zużywa LNG po regazyfikacji, czyli
granic Zakładu Skraplania Gazu przy ciśnieniu
pochodzącego z odmetanowania Kopalni
w formie gazowej, co czyni go tożsamym
ok. 120 kPa i temperaturze ok. 40 C. Składa się on
Węgla Kamiennego Krupiński (JSW S.A.).
z gazem ziemnym wysokometanowym.
w połowie z metanu, natomiast resztę stanowi głównie
Instalacja projektowana jest na wydajność ok.
Nasza ofer ta to oczy wiście LNG
ziemny), przy temperaturze ok. -160 C i zawartości
metanu ok. 97%.
LNG magazynowane jest w dwóch zbiornikach
magazynowych, izolowanych próżniowo. Pojemność
tych zbiorników to 2 x 60 m3.
Jaka jest wydajność instalacji
skraplania na KWK Krupiński?
Produkcja LNG (Liquid Natural Gas) została
Spółka oferuje również profesjonalny
azot, tlen, dwutlenek węgla i woda. Gaz ten przechodzi
16ton LNG na dobę. W chwili obecnej pracujemy
rozpoczęta w 2012 roku. Zakład produkcji
serwis i wykonawstwo w zakresie budowy
przez kolejne moduły, w których usuwane są wszystkie
nad optymalizacją pracy, a co za tym idzie poprawą
LNG zlokalizowany w Suszcu jest inwestycją
stacji regazyfikacji LNG pozwalających
składniki niepożądane.
wydajności instalacji. Poza kwestiami związanymi
unikatową w skali świata. Obecnie trwają
klientom w bezpieczny i efektywny sposób
W module sprężania zwiększamy ciśnienie do
z optymalizacją pracy poszczególnych modułów
prace ukierunkowane na optymalizację pracy
zmieniać stan skupienia gazu ziemnego
ok. 950 kPa. W następnym etapie usuwany jest tlen z
instalacji istotny wpływ na poziom produkcji ma skład
instalacji i poprawę jej wydajności. Produkcja
z ciekłego na gazowy.
wykorzystaniem reaktora katalitycznego, gdzie zachodzi
gazu pozyskiwanego z kopalni. Najistotniejszy element
reakcja metanu z tlenem, w wyniku której otrzymujemy
to oczywiście koncentracja metanu. Olbrzymią rolę
gaz wolny od tlenu, ale bogaty w wodę i dwutlenek
odgrywa również stężenie tlenu, który bezpośrednio
wpływa na straty metanu w module usuwania O2.
i dystrybucja LNG do klientów przemysłowych stanowi podstawę biznesu LNG Silesia.
Jakie są plany rozwoju firmy?
Dodatkowo spółka posiada koncesję na
Docelowo spółka zamierza uzyskać
węgla. Oba te składniki muszą zostać usunięte
wytwarzanie energii elektrycznej. Produkcja
znaczącą pozycję na tworzącym się
bardzo dokładnie, ponieważ mogą zamarznąć w części
energii elektrycznej i ciepła odbywa się
krajowym rynku LNG. Rok 2013 to okres,
kriogenicznej, czyli w procesie skraplania metanu. W
z wykorzystaniem jednostki kogeneracyjnej
który będzie poświęcony na optymalizację
tym celu stosujemy podwójne układy do ich usuwania.
o mocy 2 MWe. Bazę do produkcji stanowi
pracy Zakładu Skraplania oraz zawarcie
Gaz wolny już od tlenu schładzany jest do
metan pochodzący z nieczynnej kopalni Zory.
stosownych umów z partnerami zagra-
temperatury bliskiej zeru co powoduje, że większość
Nasza instalacja jest czymś unikatowym. Trudno
nicznymi na dostawę LNG spoza naszego
wody się wykrapla i separuje w koalescerze. Na-
mówić, że jest to całkowicie nowa technologia,
kraju. Pozwoli to spółce na rozwój portfela
stępnie przechodzi on przez osuszacz adsorpcyjny,
ponieważ stosujemy urządzenia, które funkcjonują
klientów, a jednocześnie będzie stanowiło
gdzie cząsteczki H2O separowane są do poziomu
na innych instalacjach związanych z procesami
źródło dostaw rezerwowych dla naszych
rozpuszczalności wody w LNG. Suchy gaz wędruje
chemicznymi i kriogenicznymi. Natomiast na pewno
obecnych klientów.
do modułu, w którym z wykorzystaniem różnicy ciśnień
nowatorskie jest połączenie tych wszystkich urzą-
Jaki jest obszar działania
firmy?
Spółka prowadzi obecnie swoją działalność na terenie naszego kraju. Koncentrując
6
...sk umulowana
energia z ziemi
Co sprawia najwięcej problemów
technicznych przy skraplaniu gazu
kopalnianego?
się na zdobywaniu rynku na obszarze połu-
Istotnym elementem rozwoju naszego
w zbiornikach adsorbowana jest większość dwutlenku
dzeń w jeden ciąg technologiczny pozwalający na
dniowej Polski ze względu na fakt kosztów
biznesu w najbliższych latach będzie
węgla. Końcowe oczyszczanie gazu z CO2 następuje
produkcję LNG. Optymalizacja nowatorskiej instalacji,
związanych z logistyką dostaw LNG, który
uruchomienie terminalu LNG w Świnouj-
w kolejnym układzie do adsorpcji dwutlenku węgla,
w której w ramach jednego ciągu technologicznego
stanowi znaczący element kosztotwórczy,
ściu, które planowane jest na 2014 rok.
na wyjściu którego otrzymujemy mieszaninę azotu
ciśnienia wahają od ciśnienia atmosferycznego do
wpływający na cenę końcową oferowaną
Inwestycja ta naszym zdaniem znacznie
i metanu pozbawioną innych składników.
ok. 23 atmosfer, temparatury pomiędzy -160
klientom.
spopularyzuje LNG na rynku krajowym
Tak przygotowany gaz jest następnie schładzany
i +450OC oraz mamy do czynienia z wieloma substan-
Spółka rozważa poszerzenie obszaru
jako ekologicznego paliwa stanowiącego
do temperatury -160 C co powoduje skroplenie
cjami w których dochodzi do szeregu reakcji fizyko-
swojej działalności, ale będzie to uzależnione
ciekawą alternatywę w stosunku do olejów
metanu. W serii wymienników i zbiorników zmieniane
-chemicznych nie jest łatwa. Cały czas wzbogacamy
od czynników ekonomicznych.
opałowych i LPG.
są jego parametry tak, aby w efekcie uzyskać produkt
własną wiedzę oraz korzystamy z wiedzy naszych
finalny – LNG (liquefied natural gas – skroplony gaz
partnerów, aby proces był coraz bardziej efektywny.
1/2013
e-w ydanie do pobrania na:
www.apbiznes.pl
e-w ydanie do pobrania na:
www.apbiznes.pl
1/2013
7

Podobne dokumenty