Regulamin rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego

Transkrypt

Regulamin rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego
Regulamin rekrutacji kandydatów
do Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII im. Bolesława Krzywoustego
we Wrocławiu na rok szkolny 2016/2017
Podstawa prawna:
_ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
sposobu przeliczenia na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w
postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
–
–
Zarządzenie Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
Zarządzenie Nr 6/2016 z 17 lutego 2016 r. Dyrektora LO Nr VIII.
I. Rekrutacja do LO Nr VIII będzie prowadzona drogą elektroniczną.
Szczegółowe zasady
www.edu.wroclaw.pl
rekrutacji
elektronicznej
znajdują
się
na
stronie
II. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych LO Nr VIII.
1. Zadania komisji:
a) podanie do wiadomości do 29 lutego 2016, informacji dotyczących naboru do Szkoły,
zawartych w Regulaminie rekrutacji kandydatów do LO Nr VIII, poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Szkoły, w bibliotece szkolnej oraz w punktach informacyjnych Szkoły,
b) przyjmowanie kopii wymaganych dokumentów od kandydatów oraz weryfikowanie
danych wprowadzonych przez nich do komputerowej bazy,
c) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do LO Nr VIII w wyniku pierwszego
naboru do szkoły,
d) przyjmowanie oryginałów dokumentów oraz oświadczeń, potwierdzających wolę podjęcia nauki w LO Nr VIII, od kandydatów zakwalifikowanych do LO Nr VIII,
e) ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do LO Nr VIII po pierwszym naborze
i listy szkół, w których pozostały jeszcze wolne miejsca, poprzez wywieszenie ich na
tablicy informacyjnej,
f) przeprowadzenie drugiego naboru w przypadku wolnych miejsc po pierwszym
naborze
g) przyjmowanie oraz rozpatrywanie podań:
 kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do LO Nr VIII w wyniku pierwszego i
drugiego naboru,
 uczniów przyjętych do klas pierwszych, którzy chcą przenieść się do klasy o innym kierunku kształcenia,
 w sytuacji pojawienia się wolnych miejsc w oddziałach w ostatnim tygodniu
sierpnia, po przeprowadzonych w szkole egzaminach poprawkowych. Podczas
rozpatrywania podań komisja bierze pod uwagę liczbę punktów rekrutacyjnych
uzyskanych przez kandydata / ucznia.
1
Planowany nabór do klas na rok szkolny 2016/2017
III.

IAD
ogólna

IB
ogólna


ogólna
IC





IO
dwujęzyczna –francuska


kontynuacja języka angielskiego realizowanego w zakresie rozszerzonym,
drugi język niemiecki, w klasie II wybór
dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym .
kontynuacja języka angielskiego realizowanego w zakresie rozszerzonym,
drugi język rosyjski od podstaw,
w klasie II wybór dwóch przedmiotów
w zakresie rozszerzonym.
kontynuacja języka angielskiego realizowanego w zakresie rozszerzonym,
drugi język francuski,
w klasie II wybór dwóch przedmiotów
w zakresie rozszerzonym.
Klasa dwujęzyczna z językiem francuskim.
Przyjmowani są kandydaci po Gimnazjum Dwujęzycznym oraz inni uczniowie ze znajomością języka francuskiego.
Klasa ta daje możliwość intensywnej
nauki języka francuskiego na poziomie
dwujęzycznym.
Warunkiem przyjęcia do klasy dwujęzycznej jest zaliczenie egzaminu z języka francuskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Uczniowie, którzy
nie mają możliwości napisania tego egzaminu w swoim gimnazjum w dniu 20
kwietnia 2016 r. będą mogli przystąpić
do egzaminu z języka francuskiego w
LO nr VIII
4 maja 2016 r o godz.12.00
W klasie II wybór dwóch przedmiotów
w zakresie rozszerzonym .
Do klas A, B, C, D, O - będą liczone punkty z następujących przedmiotów
język polski, matematyka, język obcy, geografia.
IV.
Kryteria przyjęcia kandydata do klasy pierwszej LO Nr VIII we
Wrocławiu
1. Rekrutacja kandydatów do LO Nr VIII odbywa się na podstawie:
a) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
2
b) liczby punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego , geografii;
c) liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie
ukończenia gimnazjum
V. Zasady punktacji.
1. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu
gimnazjalnego, ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego, geografii oraz
innych osiągnięć uczniów:
w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200
punktów,
1) 100 punktów rekrutacyjnych –za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone
w skali procentowej, zgodnie z zasadą:
a) Liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

języka polskiego,

historii i wiedzy o społeczeństwie,

matematyki,

przedmiotów przyrodniczych : biologii, geografii, fizyki i chemii,
 języka obcego na poziomie podstawowym,
2) 80 punktów rekrutacyjnych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z
języka polskiego, matematyki, języka obcego, geografii, zgodnie z zasadą:
celujący
- 20 pkt
bardzo dobry
- 16 pkt
dobry
- 12 pkt
dostateczny
- 8 pkt
dopuszczający
- 2 pkt
3) 13 punktów rekrutacyjnych (max) za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum,
4)
5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
5)
2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięć:
- działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca
z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi
- działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych
organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach
młodzieżowych,
3
Rekrutacja do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim.



200 punktów rekrutacyjnych uzyskują jak kandydaci do klas ogólnych.
Warunkiem przyjęcia jest zaliczenie egzaminu z języka francuskiego na
poziomie podstawowym i rozszerzonym ( egzamin gimnazjalny).
Kandydaci, którzy nie mają możliwości napisania egzaminu z
języka francuskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
w gimnazjum, przystępują do testu z języka francuskiego w LO nr VIII 04 maja 2016 r o godz.12.00
O przyjęciu kandydatów do danej klasy decyduje liczba uzyskanych punktów.
W przypadku uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z
przyczyn losowych lub zdrowotnych na podstawie rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych
kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym .
VI. Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i centralnym, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie) będą przyjmowani do wybranej przez siebie klasy
niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych kandydatów.
1.Wykaz osiągnięć w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, za które
przyznawane są dodatkowe punkty rekrutacyjne:
Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach:

występujących pod wspólną nazwą „Zdolny Ślązak Gimnazjalista”- konkursach z języka polskiego z elementami sztuki, matematyki, historii z
elementami WOS, biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego,
języka niemieckiego,

„Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów” –począwszy od
edycji 2009,

Konkurs matematyczny – „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów”,


Konkurs informatyczny – „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów”,
Konkurs języka angielskiego – Olimpiada Języka Angielskiego dla
Gimnazjalistów.
Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach:
 Konkursie historycznym :-„ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
 konkursie „ Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-56”,
VII. Przy przyjmowaniu do LO nr VIII, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają :
 Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4







Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
VIII. Przyjmowanie podań kandydatów do LO Nr VIII
1. W terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godz.15.00 kandydat do szkoły I
naboru powinien złożyć wniosek podpisany przez rodzica oraz wychowawcę .
Do wniosku załącza:
 Kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły , którą kandydat ukończył za zgodność
z oryginałem: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego.
 Zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ( dot. wniosków do oddziałów dwujęzycznych)
 Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą”
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu
z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
 Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata , w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego
Odpisu lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego
odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez rodzica,
 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, w oryginale
lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu
lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodzica albo akt zgonu rodzica w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w
postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym
wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
zaopatrzone klauzulą „ Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013 r.
poz. 135, ze zm.) w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci
urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
 Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, wydane przez właściwego kuratora oświaty, w
oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
5
IX. Kwalifikowanie kandydatów do LO Nr VIII
1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do LO Nr VIII nastąpi
nie później niż
2. Osoby umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych do LO Nr VIII są obowiązane potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole do .
przedkładając oryginały
dokumentów i składając podpis na oświadczeniu.
3. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do klas pierwszych nastąpi po zakończeniu
postępowania kwalifikacyjnego –.
4. W przypadku wolnych miejsc po pierwszym naborze kwalifikowanie kandydatów do
LO Nr VIII nastąpi w terminie ustalonym w Zarządzeniu Nr 2/2016 Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r.
5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do LO Nr VIII w drugim naborze, nastąpi w
przypadku pojawienia się wolnych miejsc po lipca 2016 r. w klasach pierwszych na
skutek odebrania dokumentów przez uczniów przyjętych w pierwszym lub drugim
naborze oraz w sytuacji pojawienia się wolnych miejsc w oddziałach w ostatnim tygodniu sierpnia, po przeprowadzonych w szkole egzaminach poprawkowych, kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do LO Nr VIII w wyniku pierwszego i drugiego naboru oraz uczniowie przyjęci do klas pierwszych, którzy chcą przenieść się do klasy
o innym kierunku kształcenia mogą składać podania o przyjęcie lub przeniesienie
w terminie po 30 sierpnia 2016r.
6. Terminarz rekrutacji trzeciego naboru będzie podany do wiadomości kandydatów
i uczniów w dniu zakończenia sesji poprawkowej.
7. Jedynym kryterium rozpatrywania podań jest liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata / ucznia.
X. Tryb odwoławczy
Kandydat do LO Nr VIII w ciągu trzech dni od wywieszenia ostatecznych list przyjętych
do szkoły ma prawo złożyć odwołanie (w sekretariacie szkoły).
Odwołanie może dotyczyć tylko niezgodności z regulaminem rekrutacji do szkoły,
ponieważ jedynym kryterium kwalifikowania kandydatów jest uzyskana przez nich liczba
punktów rekrutacyjnych.
Odwołania rozpatruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
Informacje o naborze do LO Nr VIII można uzyskać codziennie w godzinach od 10:00
do 15:00, telefon: (071) 798 67 36
Niniejszy regulamin udostępnia się kandydatom do LO Nr VIII w czytelni szkolnej biblioteki
oraz na stronie internetowej szkoły.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wrocław, 29.02.2016 r
6
załącznik nr 1
Zakres materiału do testu z języka francuskiego do klasy I
dwujęzycznej dla uczniów z gimnazjum dwujęzycznego
na poziomie A2/B1
Zakres leksykalny












Dane personalne (np. wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, stan zdrowia)
Życie codzienne
 Dom (np. opis wyposażenia, miasta, dzielnicy, usługi biura nieruchomości)
 Czas wolny (np. zainteresowania, rozrywka, media)
 Życie rodzinne i towarzyskie (np. obowiązki domowe, święta, rozkład
dnia, korespondencja, spotkania)
 Uczucia i emocje (np. wątpliwość, niepewność, znudzenie, żal, strach,
radość, podziw)
 Zdrowie (np. zdrowy tryb życia, samopoczucie, wizyty u lekarza)
 Zakupy
 Żywienie
 Obowiązki, szkoła i zajęcia pozaszkolne
 Kultura i sztuka
 Podróże (np. dworzec, lotnisko, hotel, zwiedzanie)
Zakres gramatyczny
Rzeczownik (rodzaj, liczba, kategorie: nazwy własne, rzeczowniki pospolite, żywotne, nieżywotne, konkretne, abstrakcyjne, złożone, rodzajnik)
Zaimek przymiotny i rzeczowny dzierżawczy (mon, ton, son…, le mien, la mienne…)
Zaimek przymiotny i rzeczowny wskazujący (ce, cette…, celui, celle)
Zaimek osobowy (COD – me, te, le, la…, COI – me, te, lui, leur, y, en…, CC de
lieu – y, en)
 Miejsce i kolejność zaimków w zdaniu
Zaimek względny (formy proste – qui, que, dont… i złożone: avec lequel,
duquel…)
Zaimek i przymiotnik nieokreślony (aucun, autre, chaque, certain, plusieurs…)
Przymiotnik (rodzaj, liczba, wyjątki)
 Stopniowanie
 Le comparatif (aussi … que, plus … que, etc.)
 Le superlatif (le, la, les plus…)
 Stopniowanie nieregularne (bon, meilleur)
 Miejsce w stosunku do rzeczownika
 Zmiana znaczenia w zależności od pozycji (une chambre propre/ma
propre chambre)
Liczebnik (główny, porządkowy, ułamkowy - un demi…)
Przyimek (prosty: à, avec, de…, złożony: en face de, grâce à…, w określeniach
czasu, miejsca, sposobu, przynależności…: avant, dans, en, pour, depuis,
pendant, près de 20 minutes…)
Przysłówek (sposobu: bien, ensemble, volontiers…, ilość: assez, beaucoup, peu,
trop…, miejsca: devant, ici, loin…, czasu: aujourd’hui, avant…)
 Tworzenie przysłówków odprzymiotnikowych
7





 Stopniowanie przysłówków (plus/moins vite, le plus/ le moins vite)
 Wyjątki (bien/mieux/le mieux…)
Czasownik
 Bezokolicznik użyty jako rzeczownik (le rire, la salle à manger…)
 Bezokolicznik jako rozkaz, zakaz, życzenie (Ne pas se pencher au
dehors, voir Naples et mourir)
 Imiesłów czasu teraźniejszego (participe présent, gérondif)
 Wyrażanie przyczyny, sposobu, warunku (Pierre a pris froid en sortant
sans chapeau)
Czasownik nieosobowe
 Właściwe czasowniki nieosobowe (falloir – il faut, pleuvoir – il pleut)
 Użyte w formie nieosobowej (il est interdir de, il arrive que…)
 Nieosobowe wyrażenia czasownikowe (il fait du vent…)
Odmiana czasowników
 Strona bierna i czynna
 Czasy i tryby (présent, passé récent, passé composé, imparfait, plusque-parfait, futur proche, futur simple, futur antérieur; tryb rozkazujący –
impératif, tryb warunkowy – conditionnel présent, passé, tryb łączący –
subjonctif)
Zdanie
 Szyk wyrazów w zdaniu
 Różne rodzaje pytań prostych
 S + V (Je dors)
 (S) + V (Viens! Ne pas entrer!)
 S + V + Attr. (Pierre deviendra médecin)
 S + V + CO/CC (Je le vois. Il partira en France)
 Typy zdań:
 Zdanie oznajmujące (twierdzące: Il neige, przeczące: Il ne
pleure jamais)
 Zdanie rozkazujące (twierdzące: Fais attention!; przeczące: Ne
lui parlez pas!)
 Zdania pytające (tworzone przez inwersję prostą i złożoną: Est –
il malade? Pierre est – il malade?; zaprzeczone: N’est – il pas
malade?; intonacyjne: Il est malade?; tworzone z „est – ce
que”: Est – ce qu’il est malade?; interrogation totale: Elle
chante bien? – Oui/Non; interrogation partielle – pytanie
dotyczące tylko części zdania: Où Pierre travaille – t- il?)
 Zdania wykrzyknikowe (twierdzące: Comme c’est curieux!; zaprzeczone: Ce n’est pas possibile!)
 Zdania warunkowe (Si + présent + présent, Si + présent +
future simple, Si + imparfait + conditionnel présent, si + plus
– que – parfait + conditionnel passé)
 Zdania złożone (współrzędnie: Le temps est triste et Pierre
s’ennuie, podrzędnie: Comme le temps est triste Pierre
s’ennuie, względne: Je regarde Pierre qui s’ennuie,
warunkowe: Si le temps est triste Pierre s’ennuie, pytające:
Qui est – ce qui s’ennuie quand le temps est triste?,
bezokolicznikowe: Je vois Pierre s’ennuyer)
 Mowa zależna ( + następstwo czasów: Pierre dit qu’il s’ennuie quand
le temps est triste)
Zgodność czasów
Z testu uczeń może otrzymać maksymalnie 40 pkt. rekrutacyjnych
8
9

Podobne dokumenty