Zał nr 10 - Opis techniczny i warunki techniczne

Transkrypt

Zał nr 10 - Opis techniczny i warunki techniczne
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW H Y D R O - E K O - G E O
✉ 15-166 Białystok, ul. Chętnika 61, ☎ tel/fax (085) 7406202,6634829
Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Budżetowy
18-400 Łomża, ul. Poznańska 141
PROJEKT PRAC GEOLO GICZ N Y C H
w zakresie wykonania ujęcia wody podziemnej - studni wierconej
na terenie STADIONU MIEJSKIEGO
w rejonie ul. Zjazd w ŁOMŻY
powiat grodzki - miasto Łomża
Autor:
mgr inż.
woj. podlaskie
Projekt przedstawia do zatwierdzenia:
Cezary Madejski
uprawnienia geologiczne 051045
Białystok - lipiec 2007 r.
Egz. nr
-2-
I. SPIS TRE Ś CI
1.
Dane ogólne....................................................................................................................................... 2
2.
Wstęp3
3.
Opis terenu badań.............................................................................................................................. 4
3.1.
Szczegółowa lokalizacja ujęcia wody...................................................................................... 4
3.2.
Położenie, morfologia i hydrografia......................................................................................... 4
3.3.
Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.................................................................... 5
4.
Obliczenia hydrogeologiczne............................................................................................................. 7
5.
Strefa ochrony sanitarnej................................................................................................................... 8
6.
Wnioski............................................................................................................................................. 9
7.
Projekt geologiczno-techniczny otworu rozpoznawczego................................................................... 10
7.1.
Warunki techniczne prowadzenia robót................................................................................... 10
7.2.
Konstrukcja techniczna otworu............................................................................................... 11
7.3.
Izolowanie horyzontów wodonośnych..................................................................................... 12
7.4.
Pobieranie próbek gruntu i wody............................................................................................. 12
7.5.
Pomiary i badania hydrogeologiczne....................................................................................... 12
7.6.
Pomiary geodezyjne................................................................................................................. 13
7.7.
Harmonogram prac i terminy realizacji................................................................................... 13
7.8.
Uwagi końcowe....................................................................................................................... 13
II. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1.
Mapa dokumentacyjna terenu z elementami hydrogeologicznymi, skala 1:10000
2.1 Mapa zasadnicza z lokalizacją projektowanego otworu studziennego, skala 1: 500
2.2 Projekt zagospodarowania terenu z lokalizacją projektowanego otworu studziennego, skala 1: 1000
3.
Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego
4.
Zestawienie profili geologicznych
5.
Wycinek Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50000 - Arkusz Łomża
6.
Zestawienie wybranych materiałów archiwalnych
6.1. Karta otworu archiwalnego nr 1 - Stadion Miejski w Łomży
6.2. Karta otworu archiwalnego nr 2 - Ujęcie wody „Rybaki” SW 10
6.3. Karta otworu archiwalnego nr 3 - Ujęcie wody „Rybaki” SW 1A
6.4. Karta otworu archiwalnego nr 4 - Ujęcie wody „Rybaki” SW 7
Bi ur o S tu di ó w i P r oj e k t ów HY DRO - E KO - G E O
Projekt prac geologicznych - studnia wiercona - stadion miejski w Łomży
-3-
1. DANE OGÓLNE
1.1.
Zleceniodawca:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Budżetowy, 18-400 Łomża, ul. Poznańska 141
1.2.
Użytkownik:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Stadion
miejski w Łomży)
1.3.
Lokalizacja:
m. Łomża, woj. podlaskie
działka nr ewid. 10061 przy ul. Zjazd
1.4.
Współrzędne topograficzne wiercenia [PUWG 1992]:
x = 595.790 m
y = 706.315 m
1.5.
Współrzędne topograficzne wiercenia [PUWG 1992]:
λ = 220 05’ 18” E
ϕ = 530 11’ 14” N
1.6.
Arkusz mapy topograficznej1
1: 10000 → N-34-105-A-c-4 Łomża
Arkusz mapy geologicznej:
1: 200000 → Łomża - 31
Arkusz mapy hydrogeologicznej:
1.7.
1: 50000
→
Łomża - 296
Projektowany otwór będzie drugim udokumentowanym otworem inwestora na terenie stadionu
miejskiego. Dwie stare studnie (w tym jedna nieudokumentowana) są zdewastowane i przeznaczone do
likwidacji.
1.8.
Zapotrzebowanie na wodę: Qh = 15 m3/h - wg pisma MPGKiM znak TT-1369/07 z dn. 29.05.2007 r.
1.9.
Przeznaczenie wody → do podlewania terenów zielonych, przy pomocy instalacji nawadniającej
1.10. Wymogi, co do jakości wody - bez szczególnych wymagań.
1
PUWG 1992
Bi ur o S tu di ó w i P r oj e k t ów HY DRO - E KO - G E O
Projekt prac geologicznych - studnia wiercona - stadion miejski w Łomży
-4-
2. WSTĘP
Niniejszy projekt prac geologicznych opracowano na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zakładu Budżetowego, 18-400 Łomża, ul. Poznańska 141,
na podstawie umowy nr 16/2007/CM z dn. 20.06.2007 r.
Badania
hydrogeologiczne
objęte
projektem
dotyczą
wykonania
otworu
rozpoznawczo-
eksploatacyjnego dla budowy studni wierconej mającej zaopatrywać w wodę do podlewania terenów
zielonych stadion miejski w Łomży, znajdujący się na działce nr ewid. 10061 przy ul. Zjazd. Do chwili
obecnej obiekty stadionu były zaopatrywane w wodę z wodociągu miejskiego. Na stadionie nie było
profesjonalnej instalacji nawadniającej tereny zielone. Po rozbudowie i modernizacji stadionu instalacja taka
zostanie wykonana, a jej zasilanie w wodę będzie realizowane z zaprojektowanej studni wierconej. Woda do
celów socjalno-bytowych będzie w dalszym ciągu pobierana z wodociągu miejskiego.
Na terenie stadionu miejskiego w Łomży znajdują się dwie nieczynne studnie, w tym jedna
udokumentowana (zał. nr 6.1). Aktualnie obudowy studzienne są zdewastowane i nie ma możliwości
wykonania w nich żadnych pomiarów (brak dostępu do wnętrz studzien). Stan techniczny samych otworów
studziennych nie jest znany. Na obecną chwilę nie przewiduje się ich wykorzystania.
Wymagane zapotrzebowanie na wodę ze studni zostało określone na Qh = 15 m3/h w piśmie
MPGKiM znak TT-1369/07 z dn. 29.05.2007 r. Z uwagi na charakter studni aktualnie nie ma możliwości
określenia realnego średnio-dobowego i rocznego rozbioru wody ze studni.
Po odwierceniu i przeprowadzeniu zaprojektowanych badań hydrogeologicznych otwór zostanie
wyposażony w pompę głębinową, ewentualnie powierzchniową i podłączony do instalacji nawadniającej.
Lokalizację zaprojektowanego otworu studziennego oraz podstawowe założenia projektowe
uzgodniono z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży.
Projekt sporządzono zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dn. 4.02.1994 r. - Prawo
geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dn. 19.12.2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1777)
uwzględniając zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 3.10.2005 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. Nr
201, poz. 1673).
Przy sporządzaniu projektu wykorzystano:
• ogólnodostępne publikacje geologiczne (podręczniki i poradniki, m.in. „Poradnik hydrogeologa”, WG 1971,
publikację „Instrukcja opracowania i komputerowej edycji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali
1 : 50000 - część I - opracowanie autorskie”, PIG, Warszawa 1999 r., poradnik „Projektowanie stref
ochronnych źródeł i ujęć wód podziemnych”, Min.O.Ś.Z.N. i L., Warszawa 1992 r.),
• ogólnodostępne mapy topograficzne i geologiczne w tym Mapę Hydrogeologiczną i Geologiczną Polski w skali
1: 50000 - Arkusz Łomża, PIG, Warszawa 2004 r.,
• geologiczne materiały archiwalne zgromadzone archiwum Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz
CAG PIG w Warszawie, w szczególności Dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody podziemnej z
utworów czwartorzędowych na stadionie miejskim w Łomży (Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia
i Zbytu Remontowo-Budowlano-Montażowa w Białymstoku, autor Roman Kurhanowicz, Białystok 1962 r.),
oraz karty dokumentacyjne wierceń hydrogeologicznych z rejonu projektowanych prac.
Bi ur o S tu di ó w i P r oj e k t ów HY DRO - E KO - G E O
Projekt prac geologicznych - studnia wiercona - stadion miejski w Łomży
-5-
3. OPIS TERENU BADAŃ
3.1. Szczegółowa lokalizacja ujęcia wody
Projektowany otwór studzienny zlokalizowano w północno-wschodniej części obiektu i działki
o nr ewid. 10061 przy ul. Zjazd w Łomży, na projektowanym trawniku pomiędzy płytą stadionu i bieżnią
projektowaną wzdłuż wschodniej granicy obiektu (zał. nr 2.1 i 2.2).
Ustalona lokalizacja spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2 (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach
górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961).
Teren w bliskim sąsiedztwie wiercenia jest nieuzbrojony podziemnie i naziemnie. Nie występują
trudności dla prowadzenia robót wiertniczych.
3.2. Położenie, morfologia i hydrografia
Stadion miejski znajduje się w północno-wschodniej, brzeżnej części terenu miasta Łomża,
przy ul. Zjazd - prowadzącej do Piątnicy Poduchownej, pomiędzy ulicznym pasem drogowym i zakolem rzeki
Narwi przepływającej w odległości 40-70 m na północ od obiektu.
Regionalnie, opisywany rejon jest położony w obrębie mezoregionu Doliny Dolnej Narwi,
wchodzącej w skład jednostki wyższego rzędu - Niziny Północnomazowieckiej (wg podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego i A. Richlinga, zamieszczonego w Atlasie Rzeczpospolitej Polskiej).
Morfologicznie rejon stadionu znajduje się w dolinie przepływającej nieopodal Narwi. Jest on płaski
wyrównany o rzędnych terenu oscylujących w przedziale ok. 99-100 m n.p.m. Tuż za obiektem, w kierunku
wschodnim teren wyraźnie obniża się ku korytu rzeki Narwi, odwadniającej powierzchniowo i podziemnie
opisywany rejon.
Współrzędne geograficzne wiercenia wynoszą: λ = 22o 05’ 18” E, ϕ = 53o 11’ 14” N, zaś rzędna
terenu (odczytana z mapy zasadniczej w skali 1: 500) - 99.4 m n.p.m.
2
§31.1. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej,
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna
wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:
1.
do granicy działki - 5 m,
2.
do osi rowu przydrożnego - 7.5 m,
3.
do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia
nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,
4.
do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej
ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m,
5.
do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego
kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego
- 70 m.
2.
Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni
wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których
mowa w ust. 1 pkt 2-5.
Bi ur o S tu di ó w i P r oj e k t ów HY DRO - E KO - G E O
Projekt prac geologicznych - studnia wiercona - stadion miejski w Łomży
-6-
Ryc. 1 Lokalizacja Stadionu miejskiego w Łomży - skala 1 : 50000
Stadion
miejski
3.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Budowa geologiczna przypowierzchniowych partii utworów czwartorzędowych rozpatrywanego
rejonu Łomży w stanie naturalnym została ukształtowana w czasie trwania glacistadiału Mławy zlodowacenia
środkowopolskiego (wg S. Z. Różyckiego, 1975). Została ona rozpoznana dość dobrze szeregiem otworów
hydrogeologicznych, głównie studziennych. Najbliższe w stosunku do otworu projektowanego archiwalne
otwory hydrogeologiczne to:
• otwór arch. nr 1 → nieczynny otwór studzienny o gł. 29.6 m na terenie stadionu miejskiego, odległy ok. 90
m na WNW,
• otwory arch. nr 2-4 → otwory studzienne o gł. 90 - 100 m ujęcia wodociągowego „Rybaki”, odległe
ok. 700-800 m na SW.
Powyższe archiwalne otwory hydrogeologiczne naniesiono na Mapę dokumentacyjną (zał. nr 1)
i na ich podstawie sporządzono zestawienie profili geologicznych3, obrazujące budowę geologiczną górnych
i środkowych partii czwartorzędu w opisywanym rejonie.
Na podstawie sporządzonego zestawienia w miejscu projektowanego wiercenia przewiduje się
następujący zgeneralizowany profil geologiczny:
0.0
- 5.0
m
- piaski głównie drobnoziarniste i pylaste z możliwymi wkładkami mułków
5.0
- 8.0
m
- mułki i mułki piaszczyste
8.0
- 21.0 m
- glina zwałowa
21.0 - 30.0 m
- piaski różnej granulacji, piaski ze żwirem i żwiry
30.0 - 56.0 m
- glina zwałowa
3
Z uwagi na nierównomierne rozmieszczenie otworów nie sporządzano przekroju hydrogeologicznego
Bi ur o S tu di ó w i P r oj e k t ów HY DRO - E KO - G E O
Projekt prac geologicznych - studnia wiercona - stadion miejski w Łomży
-756.0 - 80.0 m
- piaski różnej granulacji, piaski ze żwirem i żwiry
pon. - 80.0 m
- glina zwałowa
Zwierciadło wody:
nawiercone 21.0 m p.p.t. → ustalone ∼ 1.0 m p.p.t.
nawiercone 56.0 m p.p.t. → ustalone ∼ 5.0 m p.p.t.
Dla uzupełnienia informacji o budowie geologicznej podaje się, iż wg materiałów archiwalnych
zgromadzonych w Archiwum Geologicznym Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku
czwartorzęd osiąga tutaj miąższość około 200-230 m, a jego dolne partie budują głównie osady glacjalne
(gliny zwałowe) przewarstwiane fluwioglacjalnymi (piaski i żwiry) oraz lokalnie – zastoiskowymi (iły,
mułki). W podłożu czwartorzędu występują margle kredy górnej.
W obrębie wyinterpretowanego profilu geologicznego należy spodziewać się wystąpienia dwóch
wgłębnych warstw wodonośnych:
• płytszej w interwale głębokości ok. 21 - 30 m, wykształconej w postaci piasków różnej granulacji,
piasków ze żwirem i żwirów, o napiętym zwierciadle wody stabilizującym się ok. 1 m p.p.t. Warstwę tą
ujęła do eksploatacji nieczynna studnia na terenie stadionu miejskiego. Na trzecim stopniu pompowania
uzyskano wydajność Q3 = 20.2 m3/h przy depresji s3 = 2.5 m, a wydajność eksploatacyjną otworu ustalono
na Qe = 24 m3/h przy depresji se = 4 m. Współczynnik filtracji wyniósł kśr = 0.00026 m/s. Opisana
warstwa wodonośna jest zasilana przesączaniem opadów atmosferycznych przez izolujące ją
słaboprzepuszczalne warstwy nadkładu. Izolacja ta ma miąższość ponad 15 m, stąd stopień zagrożenia
ocenia się jako średni. Przepływ wód → w kierunku Narwi. W otworach studziennych ujęcia „Rybaki”
warstwa ta nie występuje.
Jakość wody → średnia, z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza (2.0 mg/dm3) i być może
manganu (b.d.), w konsekwencji wtórnie podwyższoną barwę i mętność. Stan bakteriologiczny wody nie
powinien budzić zastrzeżeń.
• głębszej, w interwale głębokości ok. 56 - 80 m, wykształconej w postaci piasków różnej granulacji,
piasków ze żwirem i żwirów, o napiętym zwierciadle wody stabilizującym się ok. 5 m p.p.t. Warstwę tą
ujmują do eksploatacji studnie ujęcia wodociągowego „Rybaki”. Ich wydajności eksploatacyjne są
znaczne, rzędu 50-70 a niektórych nawet 100 m3/h, przy współczynniku filtracji ~ 0.0001-0.0002 m/s.
Opisana warstwa wodonośna jest zasilana przesączaniem opadów atmosferycznych przez izolujące ją
słaboprzepuszczalne warstwy nadkładu (głównie gliny zwałowe) oraz
dopływem lateralnym
z wysoczyzny. Izolacja ta ma znaczną miąższość rzędu 40 -70 m, stąd stopień jej zagrożenia ocenia się
jako niski i bardzo niski. Przepływ wód → w kierunku Narwi, będącej regionalną bazą drenażu wód
powierzchniowych i podziemnych rejonu.
Jakość wody → średnia, z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza (0.8-2.0 mg/dm3) i manganu
(0.06-0.11 mg/dm3), w konsekwencji wtórnie podwyższoną barwę i mętność. Stan bakteriologiczny wody
nie budzi zastrzeżeń.
Z uwagi na niewielkie zapotrzebowanie na wodę, projektowanym otworem studziennym zamierza się
ująć do eksploatacji płytszą warstwę wodonośną, a dopiero w przypadku jej braku warstwę głębszą.
Bi ur o S tu di ó w i P r oj e k t ów HY DRO - E KO - G E O
Projekt prac geologicznych - studnia wiercona - stadion miejski w Łomży
-8-
4. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE
A. Założenia projektowe
- współczynnik filtracji k = 0.00026 m/s ≈ 22.5 m/d (współczynnik filtracji z nieczynnego otworu
studziennego na terenie stadionu)
- długość części roboczej filtra - ogólna - 8 m, w tym perforacja l = 7.0 m
- średnica otworu d = 0.38 m (średnica wewnętrzna rur φ 406 mm - filtr z obsypką)
- wydatek jednostkowy studni q = 8.3 m3/h/1mS (z nieczynnego otworu studziennego na terenie stadionu)
B. Obliczenia
1. Obliczenie dopuszczalnej prędkości wlotowej wody do filtra (wg wzoru Sichardt’a)
vdop = 19.6
k
(k wyrażone w m/d)
vdop = 19.6
22.5 = 92.97 m/d = 3.87 m/h
2. Obliczenie przepustowości filtra
Qmax = 3.14 ⋅ d ⋅ l ⋅ vdop
(d = 0.38 m, l = 7.0 m)
Qmax = 3.14 ⋅ 0.38 ⋅ 7.0 ⋅ 3.87 = 32.32 ≈ 32 m3/h
3. Obliczenie depresji przy Qh = 15 m3/h i Qmax = 32 m3/h
Dla Q = Qh = 15 m3/h depresja wyniesie:
s=
Dla Q = Qmax = 32 m3/h depresja wyniesie:
s=
15
8.3
32
8.3
≈ 1.81 → przyjęto 2 m
≈ 3.86 m → przyjęto 4 m
4. Obliczenie zasięgu oddziaływania ujęcia
Dla Q = Qh = 15 m3/h
3
Dla Q = Qmax = 32 m /h
R = 10 ⋅ 2 ⋅ 22.5 = 95 m
R = 10 ⋅ 4 ⋅ 22.5 = 190 m
Uwaga
W przypadku braku lub niekorzystnego wykształcenia (niewielka miąższość, niekorzystna granulacja)
płytszej warstwy wodonośnej otwór zostanie pogłębiony do głębokości ok. 70 m w celu ujęcia warstwy
głębszej. Głębokość ta zostanie najprawdopodobniej osiągnięta trzecią kolumną rur φ 298 mm,
stąd w otworze będzie mógł być zabudowany filtr φ PVC-U φ 165 mm DN 150 o długości części roboczej
ok. 10 m, w tym ok. l = 9 m perforacji. W takiej sytuacji:
vdop = 19.6
13.8 = 72.81 m/d = 3.03 m/h (przyjęto k = 0.00016 m/s = 0.58 m/h = 13.8 m/d)
Qmax = 3.14 ⋅ 0.28 ⋅ 9.0 ⋅ 3.03 = 24 m3/h (r = 0.14 m)
0.366 Q 1.6 ⋅ l
lg
Dla Q = Qh = 15 m3/h depresja wyniesie s =
= 2.12 m → przyjęto 2.5 m, R = 90 m
l⋅ k
r
Dla Q = Qh = 24 m3/h depresja wyniesie s = 3.39 m → przyjęto 3.5 m, R = 126 m
Bi ur o S tu di ó w i P r oj e k t ów HY DRO - E KO - G E O
Projekt prac geologicznych - studnia wiercona - stadion miejski w Łomży
-9-
5. STREFA OCHRONY SANITARNEJ
Pomimo, iż Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów
prac geologicznych (Dz.U. nr 153/2001 r., poz. 1777) nie nakazuje rozpatrywania na etapie projektu sprawy
stref ochronnych, w niniejszym opracowaniu podano podstawowe informacje dotyczące ochrony sanitarnej
ujęcia, w zakresie adekwatnym do stopnia rozpoznania rejonu, w nawiązaniu do przyjętych założeń
projektowych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001.115.1229, ze zmianami)
na zakres i zasięg strefy ochronnej mają wpływ następujące czynniki:
 przeznaczenie ujęcia wód podziemnych,
 budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne,
 sposób zagospodarowania i użytkowania gruntów w rejonie i sąsiedztwie ujęcia.
Zgodnie z w/w aktem prawnym strefy ochronne zakłada się dla ujęć służących do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej
jakości a także ze względu na ochronę zasobów wodnych. W uzasadnionych przypadkach istnieje
także możliwość zakładania stref ochronnych dla innych ujęć. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki,
a w szczególności fakt, iż projektowane ujęcie będzie ujęciem wód podziemnych dostarczającym wodę
do nawadniania terenów zielonych, bez specjalnych wymogów jakościowych, uznaje się, iż nie ma
konieczności zakładania dla niego strefy ochronnej. Nie mniej każde ujęcie wody powinno być zawsze
odpowiednio zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych i dostępem osób niepożądanych
(nie zajmujących się jego eksploatacją) poprzez wykonanie odpowiedniej obudowy studziennej z
zamknięciem.
Bi ur o S tu di ó w i P r oj e k t ów HY DRO - E KO - G E O
Projekt prac geologicznych - studnia wiercona - stadion miejski w Łomży
- 10 -
6. WNIOSKI
 W celu wykonania sprawnej studni wierconej, służącej do nawadniania terenów zielonych stadionu
miejskiego w Łomży zaprojektowano odwiercenie studziennego otworu rozpoznawczego o gł. 32 m.
Projektowany otwór zakłada się wykonać systemem udarowym lub okrętno - udarowym w jednej kolumnie
rur: φ 406 mm oraz zafiltrować filtrem kolumnowym, wykonanym z atestowanych rur PVC-U φ 225 mm
(DN 200) - szczelinowym lub siatkowym z obsypką filtracyjną.
 Projektowanym otworem zamierza się ująć do eksploatacji wgłębną warstwę wodonośną, przewidywaną w
interwale głębokości: 21 - 30 m.
 Woda z projektowanego otworu studziennego najprawdopodobniej w stanie surowym nie będzie
odpowiadać warunkom stawianym wodzie do spożycia przez ludzi z uwagi na podwyższoną zawartość
żelaza i być może manganu. Stan bakteriologiczny wody nie powinien budzić zastrzeżeń.
 Realizacja zaprojektowanych prac (roboty wiertnicze) spowoduje okresowe (ok. 3 - 4 tygodni) pogorszenie
warunków akustycznych w rejonie wiercenia. Z uwagi na krótki okres i dzienną porę prowadzenia prac
oraz znaczne oddalenie stadionu od budynków mieszkalnych nie wystąpi uciążliwość akustyczna dla
okolicznej ludności.
❺ W przypadku braku przewidzianej do ujęcia płytkiej warstwy wodonośnej otwór należy pogłębić do gł. ok.
70 m w celu ujęcia do eksploatacji warstwy głębszej, przewidywanej w interwale głębokości ok. 56-80 m.
 Nieczynne studnie, znajdujące się na terenie stadionu miejskiego w przypadku braku zamiaru ich
wykorzystywania, jak to ma aktualnie miejsce, powinny być zlikwidowane na podstawie wcześniej
opracowanego projektu prac geologicznych. Aktualne zlecenie nie obejmuje tego zadania.
Bi ur o S tu di ó w i P r oj e k t ów HY DRO - E KO - G E O
Projekt prac geologicznych - studnia wiercona - stadion miejski w Łomży
- 11 -
7. PROJEKT GEOLOGICZNO- TECHNICZNY OTWORU ROZPOZNAWCZEGO
Zgodnie z wytycznymi części dokumentacyjnej dla pokrycia określonego tam zapotrzebowania
na wodę wykonany zostanie otwór wiertniczy o charakterze rozpoznawczym do głębokości 32 m. Lokalizacja
otworu została wyznaczona na załączonym planie sytuacyjnym, w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną
oraz rozeznanie warunków terenowych.
7.1. Warunki techniczne prowadzenia robót
Projektowany otwór studzienny zlokalizowano w północno-wschodniej części obiektu i działki
o nr ewid. 10061 przy ul. Zjazd w Łomży, na projektowanym trawniku pomiędzy płytą stadionu i bieżnią
projektowaną wzdłuż wschodniej granicy obiektu (zał. nr 2.1 i 2.2).
Teren w bliskim sąsiedztwie wiercenia jest nieuzbrojony podziemnie i naziemnie. Nie występują
trudności dla prowadzenia robót wiertniczych. Ustalona lokalizacja spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny
otworami wiertniczymi4 (Dz. U. Nr 109, poz. 961).
Dodatkowe uwagi dotyczące warunków technicznych prowadzenia robót wiertniczych (wykonania otworu
rozpoznawczego):
ogólne:
• Zastosowane urządzenie wiertnicze powinno posiadać parametry zapewniające zrealizowanie
postawionego zadania geologicznego, zgodnie z jego dokumentacją techniczno-ruchową.
• Roboty wiertnicze powinny być prowadzone pod dozorem osób posiadających odpowiednie (stwierdzone)
kwalifikacje.
• Załoga prowadząca roboty wiertnicze powinna być przeszkolona w zakresie bhp i ppoż. (zgodnie z w/w
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki… w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy….
szczegółowe:
• W trakcie wiercenia nie przewiduje się napotkania i przewiercania: horyzontów wodnych o podwyższonym
ciśnieniu (samowypływów), warstw chłonnych (szczelinowatych, skawernowanych, o dużej porowatości)
4
§ 42. 1. Otwór wiertniczy lokalizuje się co najmniej w odległości:
1)
…
2) wynoszącej 1.5 wysokości wieży wiertniczej lub masztu od linii kolejowych, kanałów i zbiorników
wodnych, rzek, dróg publicznych, zabudowań, z tym że odległość od napowietrznych linii wysokiego
napięcia powinna wynosić 1.5 wysokości wieży lub masztu, lecz nie mniej niż 30 m.
2.
… 3. …
4.
Odległości, o których mowa w ust. 1, mogą być zmniejszone przez kierownika ruchu zakładu
górniczego w przypadkach uzasadnionych warunkami techniczno-ruchowymi; o zmniejszeniu odległości
zawiadamia się właściwy organ nadzoru górniczego.
Bi ur o S tu di ó w i P r oj e k t ów HY DRO - E KO - G E O
Projekt prac geologicznych - studnia wiercona - stadion miejski w Łomży
- 12 -
•
•
•
•
•
•
oraz horyzontów ropnych i gazowych. W związku z tym nie przewiduje się żadnych istotnych utrudnień
geologicznych dla prowadzenia wiercenia.
W trakcie wiercenia nie przewiduje się stosowania materiałów promieniotwórczych.
Woda do potrzeb wiercenia będzie dowożona beczkowozem.
Większość urządzeń wiertniczych nie wymaga zasilania w energię elektryczną, bowiem są one napędzane
silnikami spalinowymi. Prace na wiertni mogą być prowadzone wyłącznie w porze dziennej, w związku z
tym plac budowy nie wymaga oświetlenia. Energia elektryczna do pompowania zostanie dostarczona z
tymczasowego przyłącza elektrycznego, wykonanego na czas budowy lub z agregatu prądotwórczego.
Urobek w trakcie wiercenia będzie odprowadzany do dołu urobkowego, który po zakończeniu wiercenia
będzie zasypany, zestabilizowany a jego nadmiar zostanie zużyty do splantowania terenu.
Wodę z próbnego pompowania należy odprowadzać przy użyciu rurociągu lub węża strażackiego
do wpustu kanalizacji deszczowej, przebiegającej ok. 15 m na SW od miejsca wiercenia.
Po przeprowadzeniu zaprojektowanych badań do czasu uzbrojenia otworu odwiert zostanie zabezpieczony
„huczkiem” z rury stalowej.
7.2. Konstrukcja techniczna otworu
Konstrukcja techniczna otworu została uzgodniona pomiędzy Inwestorem i projektantem.
Projektowany otwór rozpoznawczy o głębokości planowanej 32 m należy wykonać systemem
udarowym lub udarowo-okrętnym. Do wykonania otworu zostanie użyta jedna kolumna rur φ 406 mm, która
po zafiltrowaniu zostanie z otworu usunięta całkowicie.
Przewiduje się, że w otworze zostanie zabudowany filtr tracony, wykonany z atestowanych rur PVCU φ 225-280 mm DN 200-250 (typ KP) - szczelinowy lub siatkowy.
Wymiary będą następujące:
1. rura nadfiltrowa
- długość ~ 21.5 m - wyprowadzona do wierzchu
2. część robocza
- długość ogólna ~ 8.0 m
3. rura podfiltrowa
- długość ~ 2.5 m - zakończona denkiem.
Filtr zostanie posadowiony na głębokości ok. 32 m.
Rurę nadfiltrową i podfiltrową należy wyposażyć w prowadnice do rur φ 406 mm.
Dookoła filtra właściwego zostanie wykonana obsypka piaskowa lub żwirowa, dostosowana do granulacji
warstwy wodonośnej.
Ostateczną średnicę filtra i jego typ należy uzależnić od granulacji warstwy wodonośnej i obsypki.
Graficznie projektowaną konstrukcję otworu przedstawiono na zał. nr 3.
Uwaga
Końcową głębokość otworu oraz jego konstrukcję należy dostosować do stwierdzonej budowy geologicznej
i postawionego zadania geologicznego. Wiercenie należy zakończyć po przewierceniu warstwy wodonośnej
i zagłębieniu się w podściełające ją osady słaboprzepuszczalne na głębokość ok. 2-3 m, na rurę
podfiltrową. Ostateczny typ filtra, szerokość szczeliny ewentualnie nr siatki filtracyjnej ustali dozór
geologiczny w dostosowaniu do rzeczywistych warunków gruntowo - wodnych.
Bi ur o S tu di ó w i P r oj e k t ów HY DRO - E KO - G E O
Projekt prac geologicznych - studnia wiercona - stadion miejski w Łomży
- 13 -
7.3. Izolowanie horyzontów wodonośnych
W celu odizolowania projektowanej do ujęcia płytszej wgłębnej warstwy wodonośnej od powierzchni
terenu zakłada się wypełnienie przestrzeni pomiędzy ściankami otworu (po usuniętych rurach φ 406 mm) a
rurą nadfiltrową:
- compactonitem - w interwale 12 - 15 m,
- gęstym mleczkiem iłowym - w interwale 5 - 12 m.
Uszczelnienie należy wykonać w trakcie podciągania rur φ 406 mm.
7.4. Pobieranie próbek gruntu i wody
Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntu do skrzynek znormalizowanych o pojemności
3
1 dm . Próbki należy pobierać:
- z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie
- z warstw nieprzepuszczalnych o dużej miąższości co 2 m
- z warstw wodonośnych o dużej miąższości co 1 m.
Ponadto, należy pobrać próbki gruntu z partii warstwy wodonośnej różniących się litologicznie do badań granulometrycznych (do torebek foliowych lub słojów szklanych)
W czasie próbnego pompowania otworu należy pobrać 1 próbkę wody zgodnie z normą PN-76/C04620-03 oraz PN-74/C-0460-01 pod koniec pompowania pomiarowego. Zakres oznaczeń - typowy
dla wydania orzeczenia o przydatności wody do picia i potrzeb gospodarczych.
7.5. Pomiary i badania hydrogeologiczne
W trakcie wiercenia otworu należy codziennie przed rozpoczęciem wiercenia i po jego zakończeniu
wykonywać pomiary głębokości zwierciadła wody w otworze i zapisywać je w dziennych raportach
wiertniczych. Po nawierceniu warstwy wodonośnej i zagłębieniu się wierceniem w tę warstwę na głębokość
1 m konieczne jest przerwanie robót wiertniczych i dokonanie pomiarów stabilizacji zwierciadła wody.
Po zafiltrowaniu otworu i odsłonięciu filtra należy zmierzyć poziom zwierciadła wody w otworze, a następnie
przeprowadzić próbne pompowanie składające się z dwóch etapów:
a) pompowanie oczyszczające - winno być wykonywane do chwili całkowitego oczyszczenia się wody
z zawiesiny mechanicznej. Do celów kosztorysowych ustala się czas pompowania oczyszczającego równy
24 godziny. Wydajność pompowania nie powinna przekroczyć 1.2 Qmax studni. Po zakończeniu
pompowania oczyszczającego należy usunąć osad z filtra, otwór zachlorować i zarządzić przerwę w ruchu
trwającą minimum 1 dobę.
Bi ur o S tu di ó w i P r oj e k t ów HY DRO - E KO - G E O
Projekt prac geologicznych - studnia wiercona - stadion miejski w Łomży
- 14 b) pompowanie pomiarowe - należy przeprowadzić na trzech cyklach dynamicznych, przy czym jako
podstawę do ustalenia wydajności na poszczególnych cyklach należy wykorzystać wyniki pompowania
oczyszczającego.
I cykl - Q1 = 1/3 Q3
Qh ≤ Q3 ≤ 1.2 Qmax
II cykl - Q2 = 2/3 Q3
III cykl - Q3
(Qh - zapotrzebowanie na wodę - Qh = 15 m3/h)
Czas pompowania pomiarowego na poszczególnych cyklach ustala się wstępnie na 16 godzin jednakże nie mniej niż 8 godzin warunków ustalonych na każdym cyklu. Z uwagi na niewielkie
zapotrzebowanie na wodę dopuszcza się przeprowadzenie pompowania dwustopniowego, przy czym łączny
czas pompowania pomiarowego nie powinien być krótszy niż 36 godz.
Pompowanie można wykonać agregatem pompowym GBA.2, GBC.3, Grundfos SP- 17 lub innym
o podobnej wydajności zbliżonej do Qmax= 15-25 m3/h. Należy je przeprowadzić zgodnie ze szczegółową
instrukcją, sporządzoną przez geologa dozorującego (wydajność pompowania, typ pompy i głębokość jej
zawieszenia, czas pompowania, itp.). W trakcie pompowania oraz stabilizacji po pompowaniu należy
prowadzić obserwacje zwierciadła wody w otworze pompowym.
7.6. Pomiary geodezyjne
Pomiary geodezyjne obejmą:
• wykonanie domiarów wykonanego otworu hydrogeologicznego do stałych elementów terenowych
(budynków, dróg, granic działki itp.),
• określenie rzędnej powierzchni terenu w miejscu wiercenia pomiarami terenowymi w nawiązaniu do sieci
reperów państwowych (niwelacja techniczna).
7.7. Harmonogram prac i terminy realizacji
Harmonogram i terminy prowadzenia prac
1. Zatwierdzenie projektu prac geologicznych
2. Zgłoszenie robót (na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem)
3. Wykonanie robót geologicznych (ok. 3-4 tygodni)
4. Wykonanie badań laboratoryjnych wody i pomiarów geodezyjnych
5. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i przesłanie 4 egz. do Urzędu Miejskiego w Łomży.
Szacunkowy termin wykonania robót geologicznych - po zatwierdzeniu projektu, najprawdopodobniej
w IV kwartale 2007 r. Ważność projektu - 3 lata.
7.8. Uwagi końcowe
• Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne powinny przebiegać pod dozorem
uprawnionego geologa.
Bi ur o S tu di ó w i P r oj e k t ów HY DRO - E KO - G E O
Projekt prac geologicznych - studnia wiercona - stadion miejski w Łomży
- 15 • Lokalizacja otworu, przyjęcie filtra oraz zakończenie próbnego pompowania powinny odbywać się
komisyjnie i protokolarnie.
• Po zakończeniu przewidywanych projektem robót i badań geolog dozorujący opracuje otrzymane wyniki
w formie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody, którą należy przedłożyć Urzędowi Miejskiemu
w Łomży w terminie do 6 miesięcy od zakończenia prac terenowych.
• W przypadku braku przewidzianej do ujęcia płytkiej warstwy wodonośnej należy ująć do eksploatacji
warstwę głębszą, przewidywaną w interwale głębokości ok. 56-80 m. W tym celu należy:
o
otwór pogłębić do gł. ok. 70 m w rurach φ 356 mm (do gł. ok. 52 m) i φ 298 mm (do gł.
końcowej),
o
otwór zafiltrować filtrem traconym PVC-U φ 165 mm DN 150 o długości części roboczej
ok. 10 m i rurą nadfiltrową zakończoną w obrębie rur φ 356 mm, pozostawionych w otworze
(rury φ 298 mm do usunięcia po zafiltrowaniu).
• W przypadku nienapotkania warstw wodonośnych oraz braku możliwości głębienia otworu w celu
rozwiązania założonego zadania wykonany otwór należy zlikwidować przez
usunięcie rur
z równoczesnym wypełnieniem otworu urobkiem. Przy likwidacji należy zwracać uwagę na konieczność
izolacji nawierconych stref wodonośnych, aby uniemożliwić połączenie się wód z różnych poziomów.
Decyzję o likwidacji otworu należy podjąć komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inwestora, wykonawcy
i geologa dozorującego.
• Z uwagi na nie do końca zakończony cykl prac projektowych dopuszcza się kilkunastokilkudziesięciometrowe przesunięcie zaprojektowanego otworu w obrębie działki będącej w dyspozycji
Inwestora.
Opracował: mgr inż. Cezary Madejski
Bi ur o S tu di ó w i P r oj e k t ów HY DRO - E KO - G E O
Projekt prac geologicznych - studnia wiercona - stadion miejski w Łomży

Podobne dokumenty