OGÓLNE WARUNKI UMOWY Art. 1 PRZEDMIOT

Transkrypt

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Art. 1 PRZEDMIOT
OGÓLNE WARUNKI UMOWY
Art. 1 PRZEDMIOT REGULACJI
Niniejsze Ogólne Warunki Umowy, dalej „OWU” regulują
prawa i obowiązki stron umów najmu
zawieranych przez Wynajmującego i Najemcę.
Art. 2 DEFINICJE
CZYNSZ
oznacza kwoty należne Wynajmującemu z tytułu odda nia
Najemcy Przedmiotu Najmu w najem wraz z Wyposażeniem
Podstawowym, bez uwzględnienia opłat za Usługi Dodatkowe
i opłat eksploatacyjnych.
DZIEŃ MONTAŻU
oznacza każdy dzień kalendarzowy w Okresie Najmu
przeznaczony na wykonanie przez Najemcę czynności
przygotowawczych, niezbędnych do wykonania zdjęć
filmowych w Przedmiocie Najmu, w
szczególności Prac Adaptacyjnych.
DZIEŃ DEMONTAŻU
oznacza każdy dzień kalendarzowy w Okresie Najmu
przeznaczony na demontaż konstrukcji
powstałych wskutek Prac Adaptacyjnych, usunięcie
przedmiotów wniesionych przez Najemcę oraz
przywrócenie Przedmiotu Najmu do stanu sprzed Dnia
Rozpoczęcia w celu zwrotu Wynajmującemu.
DZIEŃ ROZPOCZĘCIA
oznacza dzień, w którym następuje przekazanie Przedmiotu
Najmu Najemcy przez Wynajmującego.
DZIEŃ ZAKOŃCZENIA
oznacza dzień, w którym Najemca zobowiązany jest zwrócić
Wynajmującemu Przedmiot Najmu,chyba że Umowa zostanie
rozwiązana wcześniej zgodnie z postanowieniami Umowy.
DZIEŃ ZDJĘCIOWY
oznacza każdy dzień kalendarzowy w Okresie Najmu
przeznaczony na wykonanie w Przedmiocie Najmu
zaplanowanych zdjęć filmowych.
HALA APRICOR
oznacza budynek hali wraz z zapleczem, stanowiący
Przedmiot Najmu.
NAJEMCA
oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot,
któremu Wynajmujący oddaje Przedmiot Najmu do korzystania
na podstawie Umowy .
OKRES NAJMU
stanowi okres rozpoczynający się w Dniu Rozpoczęcia i
kończący się w Dniu Zakończenia.
PRACE ADAPTACYJNE TRWAŁE
oznaczają – nie będące Pracami Adaptacyjnymi Tymczasowymi
– prace mające na celu przystosowanie Przedmiotu Najmu do
indywidualnych potrzeb Najemcy w celu wykonania w niej
zdjęć filmowych, w szczególności budowa trwale
posadowionych ścian, dodatkowych pomieszczeń i
infrastruktury.
PRACE ADAPTACYJNE TYMCZASOWE
oznaczają prace mające na celu przystosowanie Przedmiotu
Najmu do indywidualnych potrzeb Najemcy w celu wykonania
w niej zdjęć filmowych, nie powodujące trwałych zmian w
substancji Przedmiotu Najmu, w szczególności budowa
scenografii, stanowisk dźwiękowych i oświetleniowych.
PRZEDMIOT NAJMU
oznacza nieruchomość zdefiniowaną w Umowie, obejmującą
grunt wraz z naniesieniami
UMOWA
oznacza umowę najmu, na podstawie której Wynajmujący
oddaje Najemcy do korzystania Przedmiot Najmu, wraz ze
wszystkim jej załącznikami, które stanowią jej integralną
część.
USŁUGI DODATKOWE
mają znaczenie określone w artykule 13 OWU.
USŁUGI PODSTAWOWE
mają znaczenie określone w artykule 11 OWU.
WYNAJMUJĄCY
oznacza Apricor sp. z o.o. sp. k.
Art. 3 CEL NAJMU
1. Najemca będzie korzystał z Przedmiotu Najmu wyłącznie
w celu wykonywania wszelkiego rodzaju zdjęć filmowych, w
szczególności zdjęć dźwiękowych, a także pozostałych
podobnych nagrań.
2. Jakakolwiek zmiana sposobu korzystania z Przedmiotu
Najmu w stosunku do określonego powyżej nie jest
dozwolona, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody
Wynajmującego.
Art. 4 PRACE ADAPTACYJNE I ZMIANY W PRZEDMIOCIE NAJMU
1. Wszelkie koszty oraz ryzyka związane z Pracami
Adaptacyjnymi Tymczasowymi i Pracami Adaptacyjnymi
Trwałymi ponosi Najemca. Dotyczy to również obowiązku
uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i zgód na
wykonywanie prac, a także odpowiedzialności za szkody,
które Najemca może wyrządzić przy wykonywaniu wszelkich
prac osobom trzecim.
2. Wszelkie zmiany w Przedmiocie Najmu wymagają
uprzedniego uzgodnienia z Wynajmującym albo
przedstawicielem Wynajmującego, zgodnie z ust. 3 poniżej.
3. Zgodę na Prace Adaptacyjne Tymczasowe wydaje
przedstawiciel Wynajmującego wskazany w Umowie.
Przedstawiciel Wynajmującego nie może odmówić udzielenia
zgody na wykonanie Prac Adaptacyjnych Tymczasowych bez
ważnych powodów. Zgodę na Prace Adaptacyjne Trwałe wydaje
Wynajmujący.
4. Dokumenty projektowe i opis planowanych Prac
Adaptacyjnych Tymczasowych i Prac Adaptacyjnych Trwałych
powinny zostać przekazane przedstawicielowi Wynajmującego
wskazanemu w Umowie najpóźniej na siedem (7) dni przed
Dniem Rozpoczęcia.
5. Prace Adaptacyjne Tymczasowe nie mogą ingerować w
substancję Przedmiotu Najmu oraz znajdujące się na nim
instalacje i wyposażenie, w szczególności zabronione jest
dokonywanie jakichkolwiek wierceń i innych naruszeń
podłogi, konstrukcji żelbetowych, elewacji ścian
wewnętrznych i zewnętrznych Hali Apricor. Prace
Adaptacyjne Tymczasowe polegające na budowie
jakichkolwiek konstrukcji wymagających stabilnego
posadowienia (w szczególności budowa dekoracji)
wykonywane są z wykorzystaniem płyt wiórowych układanych
na podłodze Hali Apricor. Najemca może wynająć
odpowiednie płyty wiórowe u Wynajmującego, po stawkach
określonych w Cenniku Usług Dodatkowych.
6. Najemca wykonuje wszelkie Prace Adaptacyjne Tymczasowe
i Prace Adaptacyjne Trwałe niezgodnie z zasadami sztuki,
przepisami prawa, w szczególności przepisami o
bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisami
przeciwpożarowymi.
7. Nieczystości i odpady powstałe w wyniku prowadzenia
Prac Adaptacyjnych Tymczasowych i Prac Adaptacyjnych
Trwałych Najemca zobowiązuje się składować i wywozić we
własnym zakresie.
8. Najpóźniej na Dzień Zakończenia Najemca jest
zobowiązany do przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu z
Dnia Rozpoczęcia, w szczególności oznacza to iż Przedmiot
Najmu będzie w stanie wolnym od wszelkich naniesień i
zmian w Przedmiocie Najmu w związku z przeprowadzonymi
Pracami Adaptacyjnymi Tymczasowymi. Zmiany wynikające z
wykonanych Prac Adaptacyjnych Trwałych, co do których
Wynajmujący udzielił uprzedniej pisemnej zgody, stają się
własnością Wynajmującego bez dodatkowych rozliczeń, a
Najemca jest zwolniony z obowiązku przywrócenia w tym
zakresie Przedmiotu Najmu do stanu pierwotnego, chyba że
strony uzgodniły inaczej.
9. Po zakończeniu Prac Adaptacyjnych Trwałych Najemca
zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu atestów i
certyfikatów specjalistycznych urządzeń lub nietypowych
materiałów, jeśli instalował takie urządzenia lub używał
takich materiałów.
10. Najemcy nie wolno dokonywać w Przedmiocie Najmu
żadnych innych zmian niż te wynikające z przeprowadzenia
Prac Adaptacyjnych Tymczasowych lub Prac Adaptacyjnych
Trwałych.
Art. 5 OKRES NAJMU
1. Najemca może korzystać z Przedmiotu Najmu począwszy od
Dnia Rozpoczęcia, do Dnia Zakończenia włącznie.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony, liczony od
Dnia Rozpoczęcia do Dnia Zakończenia.
3. Strony ustalają iż Najemca ma prawo w Okresie Najmu
korzystać z Przedmiotu Najmu na cele określone Umową 24
godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Art. 6 PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU NAJMU
1. Przekazanie Przedmiotu Najmu Najemcy do korzystania
nastąpi w Dniu Rozpoczęcia i zostanie potwierdzone
protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez
upoważnionych przedstawicieli stron.
2. Zwrot Przedmiotu Najmu nastąpi w Dniu Zakończenia i
zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym,
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Drobne usterki istniejące w dniu przekazania
Przedmiotu Najmu Najemcy, które nie utrudniają w istotny
sposób korzystania z Przedmiotu Najmu, nie dają prawa do
odmowy przekazania Przedmiotu Najmu.
4. Przekazanie Przedmiotu Najmu może ulec przesunięciu z
przyczyn niezależnych od Wynajmującego. Takie
przesunięcie terminu wydania Przedmiotu Najmu nie stanowi
naruszenia Umowy przez Wynajmującego. W przypadku trwania
takiej przeszkody przez okres przekraczający 30 dni,
każda ze stron może odstąpić od Umowy, składając stosowne
oświadczenie nie później niż 30 dnia licząc od
planowanego Dnia Rozpoczęcia.
Art. 7 CZYNSZ NAJMU I INNE OPŁATY
1. W zamian za oddanie Najemcy Przedmiotu Najmu do
korzystania Najemca płaci Wynajmującemu Czynsz w
wyskości:
- 1 dzień zdjęciowy 3.000 zł + VAT
- 1 dzień budowy dekoracji, likwidacji dekoracji 2.500 zł
+ VAT
2. W przypadku, gdy Okres Najmu jest nie dłuższy niż
czternaście (14) dni, kwota Czynszu za cały Okres Najmu
jest płatna najpóźniej w przeddzień Dnia Rozpoczęcia.
3. W przypadku, gdy Okres Najmu jest dłuższy niż
czternaście (14) dni, ale nie dłuższy niż sześć
(6) miesięcy, Czynsz jest płatny z góry za okresy
dwutygodniowe, w pierwszym dniu okresu, którego
dotyczy.
4. W przypadku, gdy Okres Najmu jest dłuższy niż sześć
(6) miesięcy, Czynsz jest płatny z góry za okresy
miesięczne, do 5. dnia danego miesiąca.
5. Opłaty za Usługi Dodatkowe dostarczane Najemcy
uiszczane są przez Najemcę za takie same okresy, jak
Czynsz, w terminie płatności Czynszu.
6. Opłaty eksploatacyjne za zużyte media i wywóz
nieczystości Najemca uiszcza za okresy rozliczeniowe
przyjęte przez dostawców tych usług, według i ch stawek i
odczytów liczników zamontowanych w Przedmiocie Najmu.
7. Z tytułu Czynszu oraz innych należnych opłat
Wynajmujący będzie wystawiał Najemcy faktury VAT zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług VAT.
8. Wszelkie kwoty płatności należnych Wynajmującemu
wskazane w Umowie lub OWU są kwotami netto i podlegają
powiększeniu o kwotę podatku od towarów i usług VAT w
obowiązującej wysokości.
9. Za nieterminową zapłatę Wynajmujący ma prawo do
naliczania odsetek ustawowych.
10. Najemca może dokonywać potrąceń, zmniejszać lub
zatrzymywać z Czynszu oraz innych należnych opłat kwoty
wynikających z jego roszczeń wobec Wynajmującego po
uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym
11. Wszelkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane
przelewem na rachunek Wynajmującego wskazany na fakturze.
12. Wynajmujący ma prawo do corocznej waloryzacji czynszu
najmu w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja
następować będzie poprzez pisemne powiadomienie Najemcy
bez konieczności sporządzania aneksu.
Art. 8 PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
1. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy
Przedmiotu Najmu w stanie opisanym w Umowie i do
zapewnienia niezakłóconego korzystania z niego, w sposób
określony Umową, przez cały czas trwania Umowy. Najemca
będzie miał prawo korzystania z Przedmiotu Najmu 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Wynajmujący zobowiązany jest do zapewnienia Najemcy
Usług Podstawowych wraz z wyposażeniem podstawowym.
3. Wynajmujący zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego
działania urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie
podstawowe i instalacji w Przedmiocie Najmu
umożliwiających Najemcy korzystanie z Przedmiotu Najmu w
sposób uzgodniony przez strony w Umowie. W ramach tego
Wynajmujący zobowiązany jest do dokonywania przeglądu
tych urządzeń, ich konserwacji, napraw i wymiany. Nie
dotyczy to jednak czynności, do których zobowiązany jest
Najemca, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz
czynności określonych w Umowie.
4. Wynajmujący nie jest jednak zobowiązany do naprawy lub
wymiany urządzeń określonych w ust.
3, jeżeli zostały one uszkodzone lub zniszczone przez
Najemcę lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,
niezależnie od tego czy ponoszą oni winę.
5. Wynajmujący zobowiązany jest do dokonywania napraw lub
prac konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego
utrzymania substancji Przedmiotu Najmu, w szczególności:
fundamentów, ścian nośnych, dachu, okien, elewacji.
6. Wynajmujący uprawniony jest do wkraczania na teren
Przedmiotu Najmu oraz nieruchomości, na której go
posadowiono w dowolnych godzinach w celu dokonania ich
kontroli, wykonania napraw lub zmian, jakie będą uważane
za konieczne dla bezpieczeństwa lub utrzymania Przedmiotu
Najmu w stanie umożliwiającym Najemcy korzystanie oraz w
celu pokazywania pomieszczeń potencjalnym wynajmującym.
Wynajmujący będzie dokonywać tych czynności w miarę
możliwości tak, aby nie ograniczać lub w jakikolwiek
sposób nie utrudniać korzystania przez Najemcę z
Przedmiotu Najmu.
7. Wynajmujący będzie uprawniony do przyjęcia i
przestrzegania dodatkowych regulaminów obejmujących
sprawy nie objęte OWU ani żadnym z załączników do Umowy,
pod warunkiem że taki regulamin będzie spójny z
podstawowymi zasadami Umowy.
8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w
działaniu lub za niesprawne działania mediów, usług lub
urządzeń, chyba że są one skutkami zawinionymi przez
Wynajmującego. Tego typu sytuacje nie będą uznawane za
zakłócanie praw Najemcy do korzystania z Przedmiotu
Najmu.
9. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zmniejszenie
Czynszu lub odszkodowanie od Wynajmującego, jeżeli
dokonanie przeglądu, naprawy, konserwacji lub wymiany
urządzeń powoduje tymczasową konieczność ograniczenia
sposobu korzystania z Przedmiotu Najmu albo wpływa na
zmniejszenie
liczby osób mogących jednocześnie przebywać w Przedmiocie
Najmu. Strony uzgodnią termin i sposób wykonania prac, z
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, przy czym warunek
ten nie dotyczy sytuacji nagłych wynikających z
konieczności usunięcia lub zapobieżenia awarii.
Wynajmujący powinien wykonywać powyższe obowiązki w
sposób jak najmniej niedogodny dla Najemcy.
10. Wynajmujący ma prawo dokonywania napraw, prac
remontowych oraz innych prac budowlanych w Przedmiocie
Najmu oraz na nieruchomości na której go posadowiono, bez
zgody Najemcy, pod warunkiem że takie prace nie będą
uniemożliwiać lub ograniczać korzystania i dostępu do
Przedmiotu Najmu.
11. W przypadku zwiększenia możliwej do wynajęcia
powierzchni Wynajmujący zobowiązuje się, poinformować o
tym fakcie Najemcę oraz dołożyć wszelkich starań w celu
zapewnienia Najemcy możliwości wynajęcia dodatkowej
powierzchni w terminach ustalonych w Umowie i będzie
traktował zgłoszenie Najemcy priorytetowo w s tosunku do
podmiotów trzecich, o ile Najemca wystąpi z takim
żądaniem
Art. 9 PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY
1. Najemcy, w ramach Czynszu, przysługuje prawo do
swobodnego korzystania z Przedmiotu Najmu oraz
nieruchomości, na której posadowiony jest Przedmiot
Najmu, zgodnie z potrzebami Najemcy, w szczególności
poprzez korzystanie z miejsc parkingowych oraz
umożliwienie dojazdu do Przedmiotu Najmu. 2. Najemca
powinien korzystać z Przedmiotu Najmu z należytą
starannością, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,
postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa.
3. Za działania i zaniechania osób, w tym klientów,
dostawców oraz pracowników Najemcy, które przebywają za
zgodą Najemcy w Przedmiocie Najmu, Najemca odpowiada jak
za własne działania i zaniechania, co nie dotyczy jednak
osób przebywających tam w związku z wykonywaniem prac na
rzecz, zlecenie lub ryzyko Wynajmującego. Najemca nie
może uchylić się od odpowiedzialności z powodu działania
w/w osób powołując się na przekroczenie zakresu
powierzonych im czynności, brak winy w wyborze tych osób
oraz niemożność zapobieżenia ich działaniom.
4. Najemca obowiązany jest dbać i chronić przed
uszkodzeniem Przedmiot Najmu, jak również wszelkie
urządzenia tam się znajdujące stanowiące własność
Wynajmującego. Najemcy nie wolno korzystać z nich w
sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, instrukcją
producenta lub w sposób wykraczający poza normalne
sposoby używania, a w szczególności Najemcy nie wolno
przeciążać stropów, wyciągarek i pomostów zainstalowanych
w Przedmiocie Najmu oraz wnosić na teren Przedmiotu Najmu
ani przechowywać w nim żadnych substancji lub przedmiotów
niebezpiecznych, których posiadanie lub przechowywanie
jest zabronione z mocy prawa.
5. Najemca zobowiązany jest do:
a) utrzymania porządku i czystości oraz właściwego stanu
sanitarnego Przedmiotu Najmu;
b) utrzymywania Przedmiotu Najmu oraz znajdującego się w
nim wyposażenia w dobrym stanie technicznym, w zakresie
prawa jakim obowiązek ten nie obciąża Wynajmującego;
c) dokonywania drobnych napraw i czynności związanych z
utrzymaniem Przedmiotu Najmu w odpowiednim stanie, a w
szczególności konserwacji, drobnych napraw: podłóg,
drzwi, okien i posadzek, urządzeń technicznych
zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania,
przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów
zbiorczych (w tym niezwłoczne usuwanie niedrożności);
d) naprawy, konserwacji i wymiany urządzeń stanowiących
własność Wynajmującego, w tym: mis klozetowych,
zlewozmywaków, baterii, drzwi, w tym także drzwi
prowadzących do Przedmiotu Najmu, oświetlenia (w tym jego
uzupełniania), osprzętu i zabezpieczeń instalacji
elektrycznej, zniszczonych z winy Najemcy lub osób, za
które ponosi on odpowiedzialność;
e) malowania oraz napraw uszkodzeń tynków ścian, sufitów,
elewacji zewnętrznych i wewnętrznych.
6. O wszelkich powstałych szkodach i usterkach, które
zaczną się ujawniać lub powstaną podczas Okresu Najmu,
Najemca ma obowiązek niezwłocznie poinformować
Wynajmującego.
7. Wszelkie zmiany wprowadzone przez Najemcę w
Przedmiocie Najmu, w szczególności wynikające z Prac
Adaptacyjnych Tymczasowych, muszą być usunięte przed
Dniem Zakończenia, w przeciwnym razie zostaną usunięte
przez Wynajmującego na koszt Najemcy.
Art. 10 UBEZPIECZENIE
1. Wynajmujący zobowiązuje się do utrzymania przez cały
Okres Najmu polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Najmu od
ognia i innych zdarzeń losowych z sumą ubezpieczenia nie
niższą od wartości odtworzeniowej oraz polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za
wszystkie zdarzenia (tzw. „all risks”) w okresie
ubezpieczenia.
2. Przez cały okres trwania najmu Najemca utrzymywać
będzie w mocy:
a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w
odniesieniu do wszelkich efektów Prac Adaptacyjnych,
sprzętu i innych przedmiotów będących własnością Najemcy,
znajdujących się na terenie Przedmiotu Najmu,
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej w
Przedmiocie Najmu obejmującej odpowiedzialność cywilną
najemcy i z tytułu ryzyk związanych z prowadzeniem tej
działalności, z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość
odtworzeniowa Przedmiotu Najmu w wysokośći 2.000.000
złotych.
3. Najemca zobowiązany jest dostarczać Wynajmującemu
kopie polis i potwierdzenie opłacenia składki nie później
niż w Dniu Rozpoczęcia oraz niezwłocznie po wygaś nięciu
poprzedniej polisy. Najemca zobowiązuje się wobec
Wynajmującego nie naruszać warunków powyższych
ubezpieczeń.
4. Jeżeli w opisanym powyżej terminie Najemca nie wykona
należycie obowiązków określonych powyżej lub wykona je w
sposób, który nie będzie zabezpieczał interesów
Wynajmującego, to Wynajmujący uprawniony jest do zakupu
nowych polis ubezpieczeniowych w zakresie opisanym w
powyżej, na koszt Najemcy.
Art. 11 USŁUGI PODSTAWOWE
W ramach Czynszu Najemca otrzymuje prawo do korzystania z
Usług Podstawowych obejmujących:
1. udostępnienie planów technicznych Hali Apricor takich
jak:
a) plany architektoniczne,
b) plany instalacji elektrycznej,
c) plany instalacji hydraulicznej.
2. wsparcie techniczne przedstawiciela Wynajmującego
zgodnie z treścią art. 12,
3. możliwość korzystania w Przedmiocie Najmu z
następującego wyposażenia:
a) torowisko horyzontu efektowego,
b) cztery torowiska wciągarek, po 3 wciągarki na każdym
torze, każda o udźwigu do 1000kg - w realizacji
c) pomost techniczny na wysokości 12 metrów o nośności
2kN/m2 (200 kg/m2) - w realizacji
d) green screen 16mx16m - odpłatnie
Art. 12 WSPARCIE TECHNICZNE
1. Wskazany w Umowie przedstawiciel Wynajmującego p.
Andrzej Kowalski zapewni wsparcie techniczne Najemcy w
trakcie Okresu Najmu, ze szczególnym uwzględnieniem
okresu Prac Adaptacyjnych. Wsparcie techniczne oznacza,
że Przedstawiciel Wynajmującego czuwa nad właściwym
korzystaniem z Przedmiotu Najmu przez Najemcę oraz
udziela pomocy i wskazówek dotyczących prawidłowego
korzystania z Przedmiotu Najmu i znajdujących się w nim
urządzeń.
2. Przedstawiciel Wynajmującego uprawniony jest do
konsultowania i wyrażania zgody na dokonywanie przez
Najemcę wszelkiego rodzaju ingerencji i zmian w
Przedmiocie Najmu nie ustalonych wcześniej w treści
Umowy, za wyjątkiem Prac Adaptacyjnych Trwałych.
3. Zgoda przedstawiciela Wynajmującego nie zastępuje
pozwoleń wymaganych przepisami obowiązującego prawa.
Art. 13 USŁUGI DODATKOWE
1. Wynajmujący może świadczyć na rzecz Najemcy usługi
inne niż objęte Czynszem, polegające na wykonywaniu
dodatkowych czynności lub dostarczeniu dodatkowych
urządzeń do korzystania w całym Okresie Najmu lub jego
części. Zakres Usług Dodatkowych i ich ceny określa
Cennik Usług Dodatkowych.
2. Wykonanie Usług Dodatkowych określonych poniżej
Najemca może zamówić wyłącznie u dostawcy wskazanego
przez Wynajmującego:
a) usługi spedycyjne,
b) ochrona i monitoring Przedmiotu Najmu,
c)sprzątanie Przedmiotu Najmu.
3. Wykonanie pozostałych Usług Dodatkowych Najemca może
zamówić u dowolnie wybranego
dostawcy, przy czym ponosi wszelkie związane z tym
ryzyka.
Art. 14 PODNAJEM I CESJA
1. Podnajęcie Przedmiotu Najmu lub jego części oraz
oddanie do bezpłatnego używania w całości lub części
osobom trzecim wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Wynajmującego.
2. Jeżeli Najemca zamierza podnająć lub oddać do
bezpłatnego używania Przedmiot Najmu lub jego część,
wówczas powinien przedstawić Wynajmującemu warunki umowy
z osobą trzecią oraz udzielić mu wszelkich posiadanych
przez siebie informacji dotyczących tej osoby oraz
zamierzonego przedmiotu działalności tej osoby w
Przedmiocie Najmu. W umowie powinno być zawarte
zastrzeżenie, że osoba trzecia będzie ponosić wobec
Wynajmującego odpowiedzialność solidarną z Najemcą za
wszelkie swoje działania i zaniechania, a w szczeg ólności
za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy, z którą to
osoba trzecia się zapoznała.
3. W razie podnajmu lub oddania do bezpłatnego używania,
Najemca ponosi wobec Wynajmującego odpowiedzialność za
działania i zaniechania osoby trzeciej naruszające prawa
Wynajmującego
4. Umowa między Najemcą a osoba trzecią rozwiązuje się
najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy. Po zakończeniu
najmu osoba trzecia obowiązana będzie do zwrotu
Przedmiotu Najmu bezpośrednio Wynajmującemu w taki stanie
w jakim powinien być zwrócony, gdyby był w posiadaniu
Najemcy.
5. Najemca nie może przenieść na inną osobę swoich praw z
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
Art. 15 ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU I ROZLICZENIA STRON
1. W Dniu Zakończenia Najemca obowiązany jest do zwr otu
Przedmiotu Najmu w stanie z daty przekazania z
uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowego
używania.
2. Przy przekazaniu Przedmiotu Najmu Strony sporządzą
pisemny protokół określający stan Przedmiotu Najmu i
urządzeń w nim się znajdujących, a stanowiących własność
Wynajmującego.
3. Najemca obowiązany jest:
a) usunąć z Przedmiotu Najmu swoje ruchomości i
przywrócić Przedmiot Najmu do stanu
poprzedniego z uwzględnieniem postanowień ust. 1 powyżej,
b) posprzątać Przedmiot Najmu,
c) dokonać napraw wszelkich uszkodzeń dokonanych w
Przedmiocie Najmu.
4. Najemca nie będzie zobowiązany do usunięcia z
Przedmiotu Najmu efektów Prac Adaptacyjnych jeżeli zażąda
tego Wynajmujący w pisemnym zawiadomieniu wysłanym nie
później niż 7 dni przed pierwszym Dniem Demontażu.
Art. 16 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIE WYKONYWANIE LUB
NIENALEŻYTE
WYKONYWANIE UMOWY
1. Za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie
obowiązków wynikających z Umowy Strony ponoszą
odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym
rozdziale lub w przepisach kodeksu cywilnego w przypadku
braku właściwej regulacji w niniejszym paragrafie.
Zastrzeżenie kary umownej nie uniemożliwia dochodzenia
naprawienia szkody przewyższającej jej wysokość, w tym
utraconych korzyści.
2. Za opóźnienie w zapłacie świadczeń pieniężnych należą
się odsetki w wysokości przewidzianej przez obowiązujące
prawo.
3. Jeżeli Najemca dokonał przeróbek Przedmiotu Najmu
niezgodnie z Umową, Wynajmujący może żądać zapłaty
podwójnej wysokości kwoty potrzebnej do przywrócenia
stanu poprzedniego, chyba, że Najemca usunie niezwłocznie
takie przeróbki.
4. Za uszkodzenie lub zniszczenie Przedmiotu Najmu lub
urządzeń należących do Wynajmującego przez Najemcę lub
osoby, za które ponosi odpowiedzialność, należy się
Wynajmującemu pełne odszkodowanie obejmujące koszt
przywrócenia stanu poprzedniego oraz utratę spodziewanych
korzyści.
5. Jeżeli Najemca nie zwróci Przedmiotu Najmu w umówionym
przez Strony terminie od ostatniego dnia okresu najmu
będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokoś ci
równej podwójnej wysokości dziennego Czynszu i opłat
eksploatacyjnych brutto za każdy dzień opóźnienia.
6. Odpowiedzialność odszkodowawczą Stron wyłącza
zaistnienie zdarzenia siły wyższej, którą na potrzeby
Umowy Strony definiują jako nagłe i nie dające się
przewidzieć zdarzenie, jak:
a) powódź, trzęsienie ziemi, gradobicie lub inne
gwałtowne działania sił przyrody, nie dające się
przewidzieć w normalnym toku czynności,
b) wojna, działania wojenne, mobilizacja lub ogólny stan
gotowości wojskowej, wojna domowa, rewolucja, powstanie
czy zamieszki, sabotaż i akty o charakterze
terrorystycznym,
c) strajk lub spór pracowniczy charakterze powszechnym,
d) akt prawa wpływający na treść lub sposób wykonania
Umowy w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający
jej realizację,
e) inne okoliczności o podobnie wyjątkowym charakterze,
pod warunkiem że zdarzenie takie niezależne jest od
działania lub zaniechania żadnej ze Stron i żadna ze
Stron nie mogła go przewidzieć w dacie zawarcia Umowy.
Art.17 ZABEZPIECZENIE
Dotyczy umów długoterminowych.
1. W celu zabezpieczenia wykonania wszelkich zobowiązań
pieniężnych wynikających z Umowy Najemca zobowiązany jest
do wpłacenia na rachunek Wynajmującego kaucji
gwarancyjnej w wysokości odpowiadającej kwocie Czynszu (z
VAT) należnego za dwa pełne okresy rozliczeniowe albo
przekazania Wynajmującemu wystawionej na jego rzecz
gwarancji wystawionej przez renomowany bank lub
renomowanego ubezpieczyciela o treści wskazanej we Wzorze
Gwarancji Bankowej i na kwotę nie niższą niż
odpowiadającą kwocie Czynszu (z VAT) należnego za dwa
pełne okresy rozliczeniowe.
2. W przypadku wykorzystania części lub całości kwoty
kaucji lub gwarancji lub w przypadku wzrostu stawek
Czynszu, lub innych opłat Najemca ma obowiązek
uzupełnić/odnowić taką kaucję lub gwarancję do wskazanej
powyżej kwoty zabezpieczenia niezwłocznie jednakże nie
później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od odpowiedniego
zawiadomienia Wynajmującego w tej sprawie.
3. Jeśli Najemca nie zapłaci Czynszu lub jakichkolwiek
innych kwot należnych z Umowy w terminie ich
wymagalności, albo w inny sposób nie wykona postanowień
Umowy, Wynajmujący może zaspokoić się z kaucji/gwarancji
i przeznaczyć ją w całości lub w części na zapłatę
Czynszu lub innej nie zapłaconej przez Najemcę kwoty.
Kaucja/gwarancja pokrywa również zwrot kwot, które
Wynajmujący zmuszony był pokryć z powodu odmowy
uregulowania zobowiązań przez Najemcę. Kaucja/gwarancja
służy również wyrównaniu Wynajmującemu wszelkich
nakładów, strat lub szkód, które Wynajmujący mógł w
związku z tym ponieść. Jeśli Wynajmujący wykorzysta w ten
sposób lub użyje całość lub część kaucji, Najemca, ciągu
7 (siedmiu) dni od otrzymania pisemnego żądania w tej
sprawie, przekaże Wynajmującego w gotówce kwotę
wystarczającą na uzupełnienie/odnowienie kaucji do pełnej
wysokości ustalonej wyżej lub przedstawi dokumenty
potwierdzające odnowienie/uzupełnienie gwarancji.
4. Wynajmujący nie jest zobowiązany do przechowywania
kaucji odrębnie od swoich własnych środków pieniężnych.
5. Kaucja będzie zwrócona Najemcy w ciągu siedmiu (7) dni
od zgodnego z Umową przekazania i całościowego
wypełnienia wszelkich, wynikających z Umowy Najmu, a
jeszcze nie wykonanych, zobowiązań wobec Wynajmującego.
Gwarancja będzie obowiązywać przez cały Okres Najmu oraz
przez kolejne 3 (trzy) miesiące po
rozwiązaniu/wygaśnięciu Umowy Najmu.
6. W przypadku, gdy Okres Najmu jest dłuższy niż 6
miesięcy, Najemca zobowiązuje się – najpóźniej do Dnia
Rozpoczęcia – dostarczyć Wynajmującemu oświadczenie w
formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji zgodnie
z art. 777 §1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, w
zakresie obowiązku zwrotu Przedmiotu Najmu Wynajmującemu
po zakończeniu Okresu Najmu, pod rygorem rozwiązania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Art. 18 OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY I POUFNOŚCI
1. Strony ustalają, iż Umowa ma charakter poufny.
2. Wszelkie informacje poufne pisemne lub ustne,
jakiegokolwiek rodzaju („Informacje Poufne”) przekazane
wzajemnie przez Strony w związku z wykonaniem Umowy mogą
być wykorzystywane przez każdą ze Stron wyłącznie do
realizacji Umowy i nie mogą być ujawniane lub
udostępniane przez Strony żadnej osobie trzeciej, poza
osobami działającymi w imieniu lub na rzecz Strony w
związku z wykonaniem Umowy, za wyjątkiem przypadków, gdy
są one publicznie znane lub gdy ujawnienie takie jest
wymagane przepisami prawa, bez uprzedniej zgody drugiej
Strony wyrażonej na piśmie.
3. Żadna ze Stron Umowy nie będzie bez uprzedniej zgody
drugiej ze Stron Umowy wyrażonej na piśmie, kopiować,
rozpowszechniać, ani ujawniać komukolwiek informacji
handlowych, technicznych lub organizacyjnych dotyczących
drugiej Strony, włącznie ze wszelkimi danymi i
informacjami stanowiącymi Informacje poufne lub tajemnice
handlowe – niezależnie od źródeł tych informacji chyba,
że taka informacja jest powszechnie wiadoma lub musi być
ujawniona uprawnionemu organowi lub osobom działającym w
ramach obowiązujących przepisów prawnych lub też gdy
ujawnienie takiej informacji jest niezbędne dla wykonania
Umowy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób
działających w imieniu lub na rzecz Strony, w związku z
wykonaniem Umowy, za których działanie lub zaniechanie
Strona odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie.
Art. 19 ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa rozwiązuje się na skutek zniszczenia Przedmiotu
Najmu lub jego części w stopniu uniemożliwiającym dalsze
korzystanie z Przedmiotu Najmu. Powyższe postanowienie
nie wpływa na wyłączenie odpowiedzialności i obowiązek
pokrycia szkody poniesionej przez druga Stronę w związku
ze zniszczeniem Przedmiotu Najmu lub jego części.
2. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym jeżeli:
a) Najemca zalega z płatnością Czynszu lub opłat
eksploatacyjnych przez co najmniej 7 dni i nie zapłaci
zaległości w terminie 7 (dni) od dnia otrzymania
dodatkowego wezwania od Wynajmującego;
b) Najemca uszkadza Przedmiot Najmu lub używa go w sposób
niezgodny z przeznaczeniem, postanowieniami Umowy, w
szczególności treścią art. 2 OWU lub zaniedbuje go w
sposób powodujący niebezpieczeństwo uszkodzenia i nie
zaprzestaje takich działań oraz nie przywraca Przedmiotu
Najmu do odpowiedniego stanu w terminie 14 dni od dnia
otrzymania odpowiedniego zawiadomienia od Wynajmującego;
c) Najemca bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego
zmienia uzgodniony w Umowie sposób korzystania z
Przedmiotu Najmu, przeprowadza Prace Adaptacyjne lub inne
roboty budowlane w Przedmiocie Najmu, oraz nie
zaprzestanie takich działań i nie usunie ich skutków w
terminie .. dni od dnia otrzymania odpowiedniego wezwania
od Wynajmującego;
d) Najemca nie dostarczył Gwarancji lub nie uzupełnił
kwoty Gwarancji w terminach przewidzianych w Umowie i nie
usunął skutków takiego naruszenia w terminie 3 dni od
dnia otrzymania odpowiedniego zawiadomienia od
Wynajmującego;
e) Najemca w rażący sposób nie przestrzega lub
niewłaściwie wykonuje którekolwiek ze swoich istotnych
zobowiązań wymienionych w art. 9 OWU, narażając
Wynajmującego na znaczne szkody i nie zaprzestanie takich
działań w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedniego
zawiadomienia od Wynajmującego;
f) Najemca został postawiony w stan likwidacji lub
podjęta została uchwała o jego rozwiązaniu lub złożony
został wniosek o upadłość Najemcy, chyba że na bieżąco
wykonuje swoje zobowiązania z tytułu Umowy i zabezpieczy
w sposób satysfakcjonujący dla Wynajmującego wykonywanie
tych zobowiązań w przyszłości.
3. Najemca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli:
a) Przedmiot Najmu ma wady, które całkowicie
uniemożliwiają korzystanie z niego zgodnie z Umowa albo
które stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
pracowników Najemcy, pod warunkiem, że Wynajmujący nie
usunie takich wad w terminie 30 dni od dnia otrzymania
odpowiedniego zawiadomienia od Najemcy;
b) Najemca nie może korzystać z całości lub części
Przedmiotu Najmu w sposób uzgodniony w Umowie z powodu
ograniczenia dostępu do Przedmiotu Najmu, a Wynajmujący
nie usunął tego stanu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania
wezwania od Najemcy;
c) Wynajmujący pozostaje w zwłoce z przekazaniem
Przedmiotu Najmu Najemcy o więcej niż 14 dni i nie
przystąpi do wydania Przedmiotu Najmu w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wezwania od Najemcy.

Podobne dokumenty