Projekty wykonane: - 2012-2013 – „Pochodzenie populacji

Transkrypt

Projekty wykonane: - 2012-2013 – „Pochodzenie populacji
Projekty wykonane:
-
2012-2013 – „Pochodzenie populacji roślin górskich wskazujących dysjunktywny zasięg
na północ od Karpat.” Kierownik projektu: dr P. Wąsowicz. Źródło finansowania:
Międzynarodowy Projekt POLONIUM, realizowany we współpracy z Laboratoire de
Génétique et Evolution des Populations Végétales, Université des Sciences et Technologies
de Lille 1, France,
-
2012-2013 - „Udział fosfodiesterazy 10 (PDE10) w regulacji hydroksylazy tyrozynowej i
stężenia dopaminy w układzie nigrostriatalnym szczura”. Kierownik: dr hab. Małgorzata
Chalimoniuk. Źródło finansowania „Badania własne” UKSW („Utrzymanie potencjału
badawczego”),
-
„Adaptacje morfologiczne do wczesnego powrotu w obręb areału lęgowego u gatunku
odbywającego dalekie sezonowe wędrówki”; Kierownik: dr hab. Piotr Matyjasiak; Grant
MNiSW nr 2 P04F 07030; kontynuacja badań dzięki dofinansowaniu ze środków własnych
UKSW („Utrzymanie potencjału badawczego”) w ramach długoterminowego projektu pn.
„Ekologia i ochrona fauny doliny Wisły”,
-
2012-2013 – „Grzyby owadobójcze towarzyszące występowaniu szeliniaka sosnowca
(Hylobius abietis L.).”, dr Elżbieta Popowska-Nowak. Źródło finansowania: z środków
własnych UKSW w ramach „Badań własnych” („Utrzymanie potencjału badawczego”),
-
2012-2013: badania dzieci i młodzieży warszawskiej (6-19 lat) w ramach projektu NCN nr
N303804540 pod nazwą „V Ogólnopolskie Zdjęcie Antropologiczne Dzieci i Młodzieży”,
kierowanego przez Zakład Antropologii PAN we Wrocławiu. Zakład Biologii Człowieka
WBNS UKSW był odpowiedzialny za całokształt badań warszawskich.
Projekty aktualnie realizowane:
-
„Strategie rozrodcze i preferencje pokarmowe u spokrewnionych gatunków
o różnym poziomie specjalizacji ekologicznej, występujących w tych samych środowiskach.”
(NCN, 2012-2015, kierownik – Jean-Louis Hemptinne, główni wykonawcy – Jean-Francois
Godeau, Piotr Ceryngier). W projekcie tym dr P. Ceryngier pełni funkcję pełnomocnika
kierownika. Projekt jest w trakcie przenoszenia z Centrum Badań Ekologicznych na UKSW,
-
„Genetyka populacyjna miejskich biedronek – porównanie ‘niedawnego najeźdźcy’ i
‘dawnego więźnia’” (Projekt NCN, 2014-2017 – wykonywany w Muzeum i Instytucie
Zoologii PAN w Warszawie, kierownik – Robert Rutkowski, główny wykonawca – dr Piotr
Ceryngier (z afiliacją UKSW)),
-
„Fenotypowe i genetyczne badania zmian mikroewolucyjnych w populacjach Geranium
robertianum (Geraniaceae)”; projekt OPUS 2, kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Helena
Wierzbicka, Wydział Biologii UW; dr Paweł Wąsowicz: główny wykonawca (afiliacja
UKSW),
-
“The effect of acute hypoxia on circulating BDNF and selected circulating biochemicals
governing BDNF expression/production in elite strength-trained and elite endurance-trained
1
athletes, and in young healthy sedentary men"; wykonawca: dr hab. Małgorzata Chalimoniuk
(z afiliacją UKSW); Miejsce realizacji: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach/
WBNS UKSW; Źródło finansowania: grant NCN Opus 9; 2014-2017,
-
„Fauna i ekologia biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) Mazowsza.”; (do
30.06.2014):dr Piotr Ceryngier; finansowanie: UKSW (projekt „Utrzymanie potencjału
badawczego”),
-
„Rytmy okołodobowe drapieżnych biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae).” (od
2014);P. Ceryngier; projekt ma być realizowany we współpracy z Instytutem Entomologii
Czeskiej Akademii Nauk w Czeskich Budziejowicach i Uniwersytetem Południowoczeskim
tamże; finansowanie: UKSW (projekt „Utrzymanie potencjału badawczego”),
-
„Badania filogenetyczne ukwiałów (Actiniaria) z rodzajów Urticina, Cribrinopsis,
Aulactinia strefy arktyczno-borealnej oraz stułbiopławów Hydrozoa na podstawie
sekwencji genów mitochondrialnych (16S rDNA) i jądrowych (28S rDNA).”; dr Anita
Kaliszewicz; finansowanie: UKSW (projekt „Utrzymanie potencjału badawczego”),
-
„Wpływ aktywności wybranych miRNA jako wykładnika stresu oksydacyjnego na przebieg
choroby u chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego w trakcie terapii
immunomodulującej”; kierownik prof. dr hab. A. Stępień; dr hab. M. Chalimoniuk:
wykonawca; Źródło finansowania: środki z dotacji statutowej Wojskowego Instytutu
Medycznego w Warszawie,
-
„Wpływ ektopasożytów zjadających pióra na sprawność lotniczą jaskółek dymówek”;
Kierownik: dr hab. Piotr Matyjasiak; projekt dofinansowany ze środków własnych UKSW
(„Utrzymanie potencjału badawczego”) w ramach długoterminowego projektu pn. „Ekologia
i ochrona fauny doliny Wisły”,
-
„Wpływ nowosyntetyzowanych pochodnych izomocznika na wybrane gatunki bakterii
naturalnej flory jelitowej człowieka” (do 30.06.2014), dr Elżbieta Popowska-Nowak,
finansowanie: UKSW (projekt „Utrzymanie potencjału badawczego”).
2
DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
UKSW, KIERUNKU BIOLOGIA
NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA I GOSPODARKI
- Dr P. Ceryngier, 2008-2014, Centrum Badań Ekologicznych
rozprzestrzeniania się w Polsce inwazyjnej biedronki Harmonia axyridis.
PAN:
monitoring
- Dr hab. P. Matyjasiak (afiliacja UKSW):
- współautor ekspertyzy ornitologicznej, hydrologicznej i hydrotechnicznej wykonanej na
potrzeby dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą
LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w
warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (zamawiający: Halcrow Group sp.
z o.o. Oddział w Polsce; A CH2M Hill Company; lata 2012-2013).
- ekspert-konsultant współpracujący z zespołem przygotowującym inwentaryzację
przyrodniczą dla obszarów, na których planowana jest instalacja urządzeń wiertniczych
(zamawiający URS/Scott-Wilson; 2012 r.)
- Dr J. Baranowski:
- ekspert w Ministerstwie Środowiska w ramach V osi Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko, ocena kilkudziesięciu wniosków (od 2008),
- współpraca z Pracownią Badań Ekologicznych w Siedlcach: oceny oddziaływaniaróżnego
rodzaju inwestycji na środowisko; m.in. projekt i budowa południowej nitki gazociągu;
modernizacja tamy na Wiśle we Włocławku;opracowanie metodologii badań na potrzeby
wdrażania systemu Breeam Certificate (od 2009),
- inicjator i koordynator projektu wielostronnej współpracy szkół Comenius pt. „Stwórzmy
wielokulturową Europę” http://letscreateamulticulturaleurope.blogspot.com/
- zbiór motyli Lepidoptera ok. 2000 gatunków i 10000 osobników w 80 gablotach
- Dr hab. J. Romanowski (afiliacja UKSW):
2013: cykl wykładów i wycieczek „Świat zwierząt doliny Wisły” organizowany
przez Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków
3

Podobne dokumenty