analiza hydrologiczna - 08.12.2016

Transkrypt

analiza hydrologiczna - 08.12.2016
Zał. nr 2 do Zapytania
FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
na WYKONANIE ANALIZY HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNEJ DOTYCZĄCEJ
OGRANICZENIA NIEKONTROLOWANEGO SPŁYWU POWIERZCHNIOWEGO
I ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W ŻERNICY (GMINA PILCHOWICE)
Nazwa Wykonawcy
……………………………………………………………………………………..……
nr tel./fax
…………………………………………………………………………………………..
REGON
…………………………………………………………………………………………..
NIP
…………………………………………………………………………………………..
e-mail
…………………………………………………………………………………………..
OFERTA
Nawiązując do zaproszenia do składania oferty cenowej na WYKONANIE ANALIZY
HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNEJ
DOTYCZĄCEJ
OGRANICZENIA
NIEKONTROLOWANEGO
SPŁYWU
POWIERZCHNIOWEGO
I
ZAGROŻENIA
POWODZIOWEGO W ŻERNICY (GMINA PILCHOWICE) składam niniejszą ofertę cenową:
Wartość ofert:
……………………………………zł
Netto
(słownie:…………………………………………………………………….złotych)
……………………………………zł
VAT
(słownie:…………………………………………………………………….złotych)
Brutto
……………………………………zł
(słownie:…………………………………………………………………….złotych)
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Oświadczam, że:
zobowiązuję się do podpisania umowy będącej załącznikiem nr 1 do zaproszenie do składania ofert
cenowej w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
………………………………………..
miejsce i data
…………………………………..
podpis Wykonawcy

Podobne dokumenty