mały poradnik energetyczny

Transkrypt

mały poradnik energetyczny
Mały Poradnik Energetyczny
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Trans granicznej Republika
Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013”
2
Niniejsza broszura powstała w ramach projektu
„ Helios – promowanie postaw
proekologicznych na obszarze pogranicza”
realizowanego na terenie Gminy Pawłowice
w Polsce i Ropicach w Republice Czeskiej,
przez Gminny Ośrodek Sportu
w Pawłowicach i Szkołę Podstawową
w Ropicach.
3
WPROWADZENIE
Celem broszury jest przedstawienie zmian
zachodzących obecnie na rynku energii oraz
informacji dotyczących dostępnych technologii,
ze szczególnym uwzględnieniem energii
pochodzącej ze słońca.
Dlaczego warto interesować się energią ?
K
westie energii odnawialnej i jej produkcji wydają się
interesujące z kilku względów, z jednej strony,
są alternatywą dla wyczerpujących się zasobów węgla,
gazu, ropy etc., z drugiej strony dają możliwość zmiany
dotychczasowego modelu sektora energetyki na model energetyki
prosumenckiej (rozproszonej, niezmonopolizowanej), a w dalszej
p e r s p e k t y w i e s t wo r z e n i a a u to n o m i c z nyc h re g i o n ów
energetycznych (ARE).
Innymi słowy, rozproszona produkcja energii może sprawić,
iż dotychczasowi odbiorcy energii mogą stać się zarazem jej
producentami i zmienią się w tzw. prosumentów. Dodatkowo,
produkcja energii na poziomie lokalnym ma znaczący wpływ na
rozwój ekonomiczny i społeczny, tworzy miejsca pracy na
poziomie lokalnym, ale także zatrzymuje pieniądze na poziomie
lokalnym. W przeciwieństwie do sytuacji, która ma miejsce
obecnie, 9 na 10 największych firm w Polsce to firmy „handlujące
energią”, a więc pośrednicy między faktycznymi producentami
i dostawcami zagranicznymi, a odbiorcami w Polsce. Taka sytuacja
poważnie zaburza strukturę wydatków, gdyż zarobione lokalnie
pieniądze „uciekają za granicę”. Znaczy to, że każda 1 zł wydana na
energię i przetransferowana za granicę, musi zostać zarobiona
w innym miejscu - bilans musi przynajmniej wynieść 0, jeżeli nie
prowadzić, to może to stałego ubożenia społeczeństwa. O skali
wydatków świadczy fakt, iż średnio 25% wydatków przeciętnej
polskiej rodziny to wydatki na dom media, na paliwa
i energię, głównie pochodzące z zagranicy.
4
Przepływ strumienia pieniędzy w gminie w wypadku
zaopatrywania w energię poza jej obszarem
Energia nieodnawialna
dostarczana z zagranicy
PALIWA
WĘGIEL
OLEJ
GAZ
odbiorcy na
terenie gminy
31,5 mln, które trzeba
przekazać za granicę za
dostarczanie paliwa
W przypadku reprezentatywnej gminy wiejskiej wydatki na energię
(transport, energię elektryczną, ciepło) mogą wynieść aż 31,5 mln złotych.
Przepływ strumienia pieniędzy w gminie w wypadku
stworzenia produkcji na poziomie lokalnym
ciepło
PRODUKCJA
ENERGII
ENERGIA
ODNAWIALNA
SŁOŃCE
BIOMASA
POWIETRZE
ZIEMIA
ROLNICTWO
itd.
energia elektryczna
transport
odbiorcy
i producenci na
terenie gminy
31,5 mln złotych, które pozostaje
na poziomie lokalnym
Wyżej przedstawiony schemat ma tylko charakter poglądowy i ma jedynie
zasygnalizować istniejący problem. Koncepcja produkcji energii na poziomie
lokalnym i stworzenie warunków do niezależności energetycznej gmin
ma realne szanse powodzenia, dzięki istniejącym i ciągle rozwijającym
się technologiom, jednak wprowadzenie zmian wymaga konsekwencji
w realizacji programu zaplanowanego na wiele lat, przychylności
i zrozumienia mieszkańców, a także odpowiednich nakładów finansowych.
Przykładem jest tutaj miasto Güssing w Austrii (reformy rozpoczęto
w roku 1992, a zamierzone cele osiągnięto około roku 2010), natomiast
w Sztokholmie, Rada Miasta uchwaliła program uniezależnia miasta od energii
nieodnawialnej do roku 2050.
5
R
ozmawiając o energii
używa się jednostki
K I LOWATO G O DZ I NA ( k W h ) l u b K I LO DŻ U L ( k J ) .
Kilowatogodzina to jednostka pracy, energii oraz ciepła.
1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę
urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata.
To jednostka wielokrotna jednostki energii - watosekundy (czyli
dżula) w układzie SI.
Krótko o jednostkach
1 kWh = 1*1000*W*3600s = 3 600 000 Ws = 3 600 000 J=3 600 kj
1 kWh jest jednostką energii najczęściej stosowaną w życiu
codziennym. W tej jednostce rozliczane jest zużycie energii
elektrycznej.
W zastosowaniach przemysłowych (np. do podawania ilości
energii produkowanej rocznie przez elektrownie) stosuje się
jednostki większe: megatogodzinę (1 MWh=1000kwH),
gigawatodzinę (1 GWh=1000 Mwh). Potoczny skrót "kilowat" jest
błędem technicznym, ponieważ kilowat to jednostka mocy, a nie
energii.
Przykład:
1 czajnik elektryczny przez bezprzewodowy o mocy 2 kW, pracując
przez 1 godzinę zużyłby 2 kWh energii.
Tabela nr 1 przedstawia teoretyczne dane związane
z zaspokojeniem potrzeb energetycznych gospodarstwa
domowego. Zakładając, że rodzina mieszka w domu
2
o powierzchni 100 m , wybudowanym w latach 1993-1997. Na
podstawie przedstawionych obliczeń można stwierdzić, że roczne
zaopatrzenie w energię tj. energię elektryczną, ciepło
i transport, może wynosić od 9 000,00 zł do 12 000,00 zł”.
6
Koszt
jednostkowy/
Szacunkowe
roczne zużycie
energii
Koszt
całkowity
w ciągu
roku
1 samochód przejeżdżający rocznie 5,27zł/1 lit Pb95
15 000 km i zużywający średnio
6 litrów Pb 95/100km
1l=8,49 kWh
7615,53 kWh/rok
4 727, 19 zł
Tabela nr 1
Transport
Założenia
2 500 kwh
Energia
elektryczna
0,60 zł brutto*
1 500,00 zł
2 500 Kwh/rok
Ciepło**
zakładając, iż rodzina mieszka
w domu wybudowanym między
1993-1997 rokiem, w której ogrzewa
się 100m2 : 160 kWh/m2/16000
kWh/ro
1 tona węgla:
610 zł/ brutto
1 m3 gazu: 1,75 zł
Wahania w zapotrzebowaniu na
ciepłą wodę są duże, dlatego jako
wartość średnią można przyjąć 30
litrów ciepłej wody o temperaturze
45 C na osobę na dzień.Wynika stąd
jednostkowe zapotrzebowanie na
ciepło użytkowe 1,2 kWh na osobę,
bądź 400 kWh na osobę rocznie.
Do podgrzania 1 m3 wody potrzeba
dokładnie 46.5 kWh.
1 dm3=1 l
100 l = 1 c
0,60 zł brutto kwh
ogrzewanie bojler
elektryczny)
1 m3 gazu / 2,70 zł
RAZEM
16 000 Kwh/rok
5 016,78 zł
(gaz)
2444,00 zł
855,41 zł
1 200 kWh/rok
27 315,53
kWh/rok
7
2 880,00 zł
(węgiel)
Od ok. 9 483,46 11 620,24 zł
KRÓTKIE OBLICZENIA
1 kWh to 10 żarówek o mocy 100 W świecących przez godzinę,
1 kWh to telewizor plazmowy o mocy 250 W, pracujących przez
4 godziny,
1 kWh to praca przez ok. 33 godziny chłodziarki klasy A+/ 234 kWh
rocznie o pojemności 210 l).
Na wyprodukowanie 1 kWh potrzeba, bez uwzględnienia strat:
-0,18 kg węgla (1 kg węgla typu orzech to 30 MJ zgodnie z danymi KWK
„Marcel”),
3
-0,12 m gazu ziemnego (1 m3 to 31 MJ zgodnie z PGNiP dla gazu ziemnego
wysokometanowego typu E”),
-0,4 kg drewna (drewno suche o wilgotności 15% to ok. 9 MJ).
Natomiast w kontekście energii odnawialnych 1 kWh może zapewnić:
- praca przez 1 godzinę 4 paneli słonecznych o mocy 250 W o odpowiednim
nasłonecznieniu,
- wiatrak o łopacie długości 5 m i wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s,
wydajność wiatraka na poziomie 35 % czasu pracy.
Z tabeli wynika, że gospodarstwo domowe potrzebuje na rok około 27315,5
kWh, aby móc sobie wyobrazić o jakieś „ilości” czy „wielkości” nośników
energii, bez uwzględnienia strat, do produkcji takiej ilości energii
hipotetycznie należałoby wykorzystać:
-instalację fotowoltaiczną o mocy 30 kWp, która zajęłaby powierzchnię
2
ok. 20 m ,
-około 6 wiatraków o mocy 5 kW,
- 3,2 węgla typu orzech (1 kg węgla = 8,6 kWh),
- ok. 3100 m3 gazu ziemnego (1 m3 = 8,6kWh),
-ok. 6 ton pszenicy w przypadku biogazowni (1 tona pszenicy/16 Mj).
W rozważaniach na temat produkcji i zużycia energii, nie podjęto kwestii
„produkcji energii netto” po pomniejszeniu nakładów energii potrzebnej, aby
energię wyprodukować np. sam proces produkcji energii, strat podczas
produkcji, energia przeznaczona na produkcję elementów, energii potrzebnej
do wydobycia (w przypadku węgla), transportu etc.
8
1.Kolektor słoneczny*
Urządzenie do konwersji energii
promieniowania słonecznego na ciepło.
Energia słoneczna docierająca do
kolektora zamieniana jest na energię
cieplną nośnika ciepła, którym może być
ciecz (woda) lub gaz (powietrze).
Kolektory słoneczne najpowszechniej wykorzystywane są
do podgrzewania wody użytkowej, podgrzewanie wody
basenowej, wspomagania centralnego ogrzewania, chłodzenia
budynków, ciepła technologicznego. Uzysk słoneczny w przypadku
2
kolektorów płaskich wynosił średnio ok. 405 kWh/(m * rok),
natomiast w przypadku kolektorów próżniowych ok. 435
2
kWh/m /rok (obliczeń dokonano dla kilkunastu wybranych
i dostępnych na polskim rynku kolektorów słonecznych płaskich
i kilkunastu próżniowych). Gdybyśmy zatem mieli porównać ze
sobą dwa hipotetyczne kolektory: płaski i próżniowy,
charakteryzujące się podaną powyżej średnią ceną i średnim
uzyskiem słonecznym, lepszą ocenę, z punktu widzenia
opłacalności ekonomicznej, zdobyłby kolektor płaski.
2.Mikrowiatrak**
Małe elektrownie wiatrowe (moc od 100
W do 50 kW)- moc takich elektrownii
wystarcza w zupełności na zapewnienie
gospodarstwu energii niezbędnej dla
większości potrzeb jego mieszkańców.
Małe elektrownie mają za podstawę
maszty o wysokości 5-20 m nad poziomem gruntu. Wysokość
masztu zależy od prędkości wiatru występującego na danym
obszarze. Generalna zasada mówi, im wyżej od poziomu gruntu,
tym prędkość wiatru jest większa.
9
Nowe technologie na rynku odnawialnych źródeł energii
P
oniżej przedstawiona została lista dostępnych technologii,
tych już wykorzystywanych, jak i tych, które mogą pojawić
się w dłuższym okresie czasu. Warto jednak zaznaczyć, że
ich zastosowanie zależy od szczególnych warunków: istniejących
zasobów, lokalizacji, klimatu, etc. Do tzw. technologii prostych
należą:
Na prędkość wpływają również warunki klimatyczne, atmosferyczne,
geograficzne. Planując usytuowanie turbiny musimy dobrze rozważyć
te kwestie. Specjaliści opracowali mapy wietrzności- będące wskazówką dla
lokalizacji elektrowni wiatrowych. Poważnym utrudnieniem w zakresie
instalacji niektórych turbin wiatrowych jest konieczność uzyskania
pozwolenia na budowę. Dotyczy to jednak tylko elektrowni, które są trwale
związane z gruntem (mają fundament).
Koszt montażu wiatraka to około 13 000 zł za 1 KW.
Szacunkowo wiatrak o mocy 5 kW, pracując przez 20% dni w roku, może
wytworzyć około 8 760 kWh.
3. Pompa ciepła***
Pompa ciepła jest maszyną cieplną wymuszającą
przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do
obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten
przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi
przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej
z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła
sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach
absorpcyjnych). Pompy ciepła najczęściej mają
zastosowanie w gospodarstwach domowych
( c h ł o d z i a r k i , z a m ra ż a r k i ) , p r z e t w ó r s t w i e
spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu),
klimatyzacji pomieszczeń (chłodzenie pomieszczeń), chłodnictwie,
ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu,
zbiorników wodnych lub powietrza), podgrzewaniu wody użytkowej.
Urządzenie to zapewnia minimalne zużycie energii elektrycznej
i wysoki komfort cieplny. Z 1kWh energii elektrycznej można otrzymać około
4kWh energii cieplnej. Przy zastosowaniu pompy ciepła, 75% energii
do ogrzania domu uzyskujemy ze źródeł odnawialnych. Pompa ciepła jest
urządzeniem o szerokiej funkcjonalności. W lecie, temperatura kolektora
pionowego będącego dolnym źródłem ciepła wynosi około 10°C. Jest
to optymalna temperatura do schładzania pomieszczeń w czasie gorącego lata.
Koszty chłodzenia są bardzo niskie. Energia zużywana jest do napędu pompki
obiegowej, która przetłacza chłód z dolnego źródła przez klimakonwektor.
Niewielkie zużycie energii następuje też przy napędzaniu wentylatora
znajdującego się w klimakonwektorze. Szacunkowo, dla domu o kubaturze
2
2
150 m , uśredniony współczynnik mocy grzewczej 40W/m , wymaga
zainstalowania węzła cieplnego opartego o pompę ciepła o łącznej mocy
14 KW (tj .C.O i C.W.U.).
10
Instalacja powinna dostarczyć rocznie średnio 25 200 kWh. Koszt wykonania
instalacji to około 61 000 zł netto.
4. Dom pasywny, dom energooszczędny
Standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre
parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu
rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie
eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich
obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach
wznoszonych według obowiązujących norm (zapotrzebowanie energetyczne
w budynkach pasywnych wynosi poniżej 15 kWh/(m²·rok), natomiast
w zwykłych domach - może osiągać nawet 120 kWh/(m²·rok)). Dom pasywny
to nowa idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym
budownictwie. Jej innowacyjność przejawia się w tym, że skupia się ona przede
wszystkim na poprawie parametrów elementów i systemów istniejących
w każdym budynku, zamiast wprowadzania dodatkowych rozwiązań.
Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię
do ogrzewania – poniżej 15 kWh/(m²·rok). Oznacza to, że w ciągu sezonu
grzewczego do ogrzania jednego metra kwadratowego mieszkania potrzeba
15 kWh, co odpowiada spaleniu 1,5 l oleju opałowego, bądź 1,7 m³ gazu
ziemnego, czy też 2,3 kg węgla.
5. Samochód energooszczędny****
Samochód elektryczny jest przyszłością
światowego rynku motoryzacyjnego. Modele
dostępne dziś, choć zdają się być zaawansowane
technicznie, są jedynie prekursorami aut
przyszłości. Dziś posiadanie auta elektrycznego
choć ma wiele zalet ciągle jest dość uciążliwe dla
użytkownika. Pierwszą trudnością, już przy kupnie auta elektrycznego, jest
jego cena i ograniczona dostępność. Rekord zasięgu auta elektrycznego– 501
km – stanowił pojazd Tesla Roadster – seryjnie produkowany sportowy
samochód elektryczny. Rekord został pobity w Australii na długich, prostych
i pustych drogach. Akumulator jest jednym z najdroższych elementów
samochodu. Pomysłem na obniżenie ceny auta jest dzierżawa baterii przez
właściciela. Nie wszyscy chętnie przystaną na takie rozwiązanie. Skąd
w końcu mamy wiedzieć, czy otrzymana przez nas naładowana bateria będzie
równie zadbana jak nasza własna?
11
Już od 2012 roku w Australii przewiduje się wprowadzenie na skalę masową
dzierżawy i wymiany akumulatorów związaną z produkcją i sprzedażą
samochodu Fluence 2. Do zmian dochodzi na podstawie umowy o współpracy
firmy Renault z rządem Australii. Choć nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
kiedy samochody elektryczne będą powszechne na polskich drogach, pewne
jest: nie ma odwrotu. Kilka faktów niezaprzeczalnie dowodzi, że to do
samochodu elektrycznego należy przyszłość.
6. Mikrobiogazownia
Propozycja niewielkich biogazowni, dostosowanych do gospodarstw
o stosunkowo małym potencjale surowcowym, powstała w firmie startupowej Mikrobiogaz. Spółka korzysta ze wsparcia programu "Kapitał dla
energii", realizowanego przez Euro-Centrum. Projektowane przez spółkę
biogazownie mają kosztować od 250 do 900 tys. zł. W tym przypadku chodzi
o projekt instalacji biogazowej, w której parametry wytwarzanej energii
mieszczą się w przedziale od 8 do 24 kW mocy elektrycznej oraz od 4 do 18 kW
mocy cieplnej. Instalacja bioenergetyczna jest zaprojektowana w taki sposób,
że może być łatwo rozbudowywana w zależności od potrzeb użytkowników.
Biogazownię może wybudować każdy, kto ma dostęp do regularnego
strumienia substancji organicznej. W przypadku małych gospodarstw
korzysta się z odpadów przy produkcji rolno-hodowlanej. Koszt instalacji
biogazowej zależy od wielkości zbiornika fermentacyjnego oraz materiału,
z jakiego jest on wykonany. W większych instalacjach stosuje się zbiorniki
betonowe. Cena uzależniona jest też od wielkości zbiornika fermentacyjnego
praz kogeneratora, czyli układu gazowego silnika spalinowego, który napędza
generator prądu elektrycznego.
7. Ogniwo fotowoltaiczne
Małe elektrownie fotowoltaiczne, zwykle do 5 kWp - 10 kWp. Na wyjściu
z paneli PV odbierany jest prąd stały parametrach zależnych od warunków
nasłonecznienia. Przyjmuje się, że średnia roczna produkcje energii
elektrycznej przez instalację o mocy 5 kWp to ok. 4700 kWh.
Koszt instalacji to ok. 30 000 zł netto.
12
P
Kilka słów o fotowoltaice
Fotowoltaika to dziedzina energetyki słonecznej. Pierwsze
zjawisko fotowoltaiczne zostało zaobserwowane w 1839 r. przez
Henri'ego Becquerela. Zauważył on występowanie potencjału
elektrycznego na naświetlanej elektrodzie zanurzonej
w elektrolicie. Zjawisko to przez wiele lat pozostało
niewytłumaczone. Dopiero Albert Einstein w 1905 roku. Opisał
powstawanie efektu fotoelektrycznego, za co otrzymał Nagrodę
Nobla. Pierwsze ogniwo fotowoltaiczne o sprawności około 6%
zostało skonstruowane w 1954 roku w Bell Laboratories w Stanach
Zjednoczonych. Oparte było ono na krzemowym złączu. Od tego
momentu na wiele lat rozwój fotowoltaiki był związany głównie
z odkrywaniem kosmosu, budową satelitów i statków
kosmicznych.
13
Dobre praktyki
rzykład dobrej praktyki – instalacja o mocy 5 kWp na dachu
basenu Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach.
Niżej prezentujemy instalację fotowoltaiczną, która
powstała w ramach projektu „Helios-promowanie postaw
proekologicznych w obszarze wykorzystania energii
słonecznej”, który jest współfinansowany w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika CzeskaRzeczpospolita Polska 2007-2013. Inwestycja miała charakter
edukacyjny, dzięki jej realizacji można porównać teorie z praktyką
(kwestie dotyczące wydajności, sprzętu, procedur, utrzymania).
Budowa instalacji nie wymagała pozwolenia na budowę,
zgłoszenia , ani otrzymania warunków przyłączenia do sieci, gdyż
w całość wyprodukowana energii jest wykorzystywana na własny
użytek. Realizacje inwestycji przybiegała następująco:
Szczegóły projektu:
Tytuł: Helios-promowanie postaw proekologicznych w obszarze
wykorzystania energii słonecznej.
Wnioskodawca: Gmina Pawłowice/Gminny Ośrodek Sportu
Partnerzy: Szkoła Podstawowa w Ropicy, Republika Czeska oraz
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach.
Wartość projektu: 25 276,77 euro
Wartość dofinansowania: 21 485 ,25 euro
Wartość dofinansowania z budżetu Państwa: 2526,77 euro
Wkład wnioskodawcy: 1264,75 euro
Parametry instalacji:
Moc: 5 Kwp
Zainstalowanych zostało 20 paneli PV o mocy 250 Wp.
Przewidywana produkcja prądu rocznie to: 4670 Kwh.
Wykorzystanie: na własny użytek, do ogrzewania wody w basenie.
Ważniejsze elementy instalacji:
PANELE SŁONECZNE - FOTOWOLTAICZNE
ilość: 20 sztuk o łącznej mocy m.in. 5 kWp
Parametry panelu:
waga poniżej 21,5 kg
wymiar zewnętrzny modułu PV 1634*982*41 mm
+/- 2 mm
KONSTRUKCJA MONTAŻU PANELU SŁONECNEG0
Konstrukcja montażu wykonana z elementów
aluminiowych, anodowana powłoka wysoce
odporna na korozje, montowanych śrubami
wykończone profilem aluminiowym do którego
będą mocowane moduły fotowoltaiczne.
Konstrukcja przymocowana do dachu basenu,
nachylona pod kątem 15o.
OKABLOWANIE
2
Kable: 200 m., typ 6 mm , do instalacji solarnych–
PV1-F
Zakres pracy w temperaturze -40 do +90 stopni
Celsjusza
Złącza: Konektory 6 mm, 4 sztuki/zestawy
lub równoważne o porównywalnych parametrach
PRZETWORNICE - INWERTERY
Dostawa 1 inwertera typu 5 kW on grid SMA 5000
T L - 2 0 t r ó j f a z o w y, l u b r ó w n o w a ż n e g o
o porównywalnych parametrach. Wejściowy zakres
napięciowy 245 – 800 V.
14
WYKONANIE ROBÓT
Zdjęcia dachu GOS część prawa nad częścią
basenową- przed inwestycją. Duża liczba
wywietrzników i innych urządzeń ogranicza
możliwość instalacji. Instalacji o mocy 5 kWp
w pełni wykorzystuje potencjał dachu. Półokrągłe
sklepienia nad basenem i halą sportową oraz ich
bardzo niska nośność nie będą pozwalały na
rozbudowę instalacji.
Zdjęcie dachu po zakończeniu robót i zainstalowaniu paneli
Grzałki do zasilania basenu rekreacyjnego prądem
wyprodukowanym przez instalację
15
N
Jak poruszać się po portalu?
asza instalacja jest zarejestrowana na portalu światowym
www.sunnyportal.com, gdzie są przedstawiane małe
i duże instalacje z całego świata.Informacje dotyczące
funkcjonowania instalacji za pomocą urządzenia Sunnywebox
z bluetoothem będą przesyłane bezpośrednio na stronę.
Dzięki temu, otrzymamy dzienne, miesięczne, roczne zestawienia
dotyczące produkowanej energii. Monitoring i kontrola efektów
instalacji pozwoli na porównanie teorii z praktyką, a także
porównania wyników z innymi inwestorami.
KROK 1
Wejdź na www.sunnyportal.com,
Kliknij na „Publicly available
plant” co znaczy „ogólnie
dostępne instalacje”.
KROK 2
Wpisz w pasku „kod pocztowy”
lub „city-Pawłowice” i kliknij
„search”.
KROK 3
Otrzymasz dostęp do profilu.
naszej instalacji
CIEKAWOSTKA
Na dzień 6 listopada 2013 r. instalacja wyprodukowała
167,85 kwh, co pozwoliło zaoszczędzić 117,50 kg.
16
Rozdział „Krótko o jednostkach” opracowano na podstawie:
*dane własne UG Pawłowice na dzień 13 grudnia 2013 r, wartość
średnia
** http://www.przegladbudowlany.pl/2010/11/2010-11-PB39_Alsabry.pdf, na dzień 13 grudnia 2013 r.
1
17
PRZYPISY
Rozdział „Nowe technologie na rynku odnawialnych źródeł
energii” opracowano na podstawie:
*opracowania J.Popczyk” Autonomiczne Region Energetyczny”,
http://www.klaster3x20.pl/sites/default/files/klaster3x20pl_38f
43b6ff3d336337fc543026a9f0ff9.pdf, na dzień 16 grudzień 2013 r.
** „Rozwój mikroenergetyki wiatrowej”
http://www.klaster3x20.pl/sites/default/files/w.radziewicz.pdf,
13 grudnia 2013 r. oraz centrum technologii energetycznych
http://cte.fea.pl/Baza-wiedzy/OZE-technologiemikrogeneracyjne/Powietrze/Wiatraki-przydomowe-ciekawaalternatywa 13 grudnia 2013r.
*** opracowano na podstawie danych firmy Opeus na dzień
16 grudnia 2013r.
****http://www.kape.gov.pl/new/docs/ine/8_samoch_elektrycz
ny.pdf, 16 grudnia 2013r.
Opracowano na zlecenie:
Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach
Tekst: Aleksandra Zachraj
Opracowanie graficzne: Joanna Kiełkowska
Styczeń 2014
Opracowano na zlecenie:
Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach
Tekst: Aleksandra Zachraj
Opracowanie graficzne: Joanna Kiełkowska
Styczeń 2014
Krátce o jednotkách:
*http://www.e-petrol.pl/index.php/notowania/rynekkrajowy/ceny-stacje-paliw, průměrná cena paliva ve Slezském
vojvodství k 13. prosinci 2013
** vlastní údaje UG Pawłowice k 13. prosinci 2013, průměrná
hodnota
*** http://www.przegladbudowlany.pl/2010/11/2010-11-PB39_Alsabry.pdf, k 13. prosinci 2013
Poznámky pod čarou
Nové technologie na trhu s obnovitelnými zdroji energie:
*Na základě zpracování J.Popczyk ”Samostatný energetický
region”,http://www.klaster3x20.pl/sites/default/files/klaster3x
20pl_38f43b6ff3d336337fc543026a9f0ff9.pdf, k 16. prosinci
2013
**Na základě „Rozvoj větrné mikroenergetiky“
http://www.klaster3x20.pl/sites/default/files/w.radziewicz.pdf,
13. prosince 2013 a centrum energetických technologií
http://cte.fea.pl/Baza-wiedzy/OZE-technologie
mikrogeneracyjne/Powietrze/Wiatraki-przydomowe-ciekawaalternatywa 13. prosince 2013
*** zpracováno na základě údajů firmy Opeus 16. prosince 2013
****http://www.kape.gov.pl/new/docs/ine/8_samoch_elektrycz
ny.pdf, 16. prosince 2013
17
www.sunnyportal.com
N
aše instalace bude zaregistrována na světovém portálu
www.sunnyportal.com, kde jsou představovány malé a
velké instalace z celého světa. Informace týkající se
fungování instalace pomocí zařízení Sunnywebox s bluetooth
budou zasílány přímo na stránky. Díky tomu získáme denní,
měsíční a roční přehledy týkající se vyráběné energie.
Monitorování a kontrola účinnosti instalace umožní porovnat teorii
s praxí a také porovnat výsledky s jinými investory.
Jak se pohybovat na portálu?
1. Vstupte na
www.sunnyportal.com,
klikněte na „Publicly
available plant“, což
znamená „obecně
dostupné instalace“
2. Do záložky zadejte „PSČ“
nebo „city-Pawłowice“ a
klikněte na „search“
3. Získáte přístup do profilu
naší instalace.
Ke dni 6. listopadu instalace vyrobila 167,85 kWh, což
umožnilo ušetřit 117,50 kg.
16
Fotografie střechy po ukončení prací a nainstalování panelů
Články pro napájení rekreačního bazénu proudem
vyrobeným zařízením
15
Důležitější prvky instalace:
SOLÁRNÍ PANELY (FOTOVOLTAICKÉ)
Solární panel v počtu 20 kusů s celkovým výkonem
mj. 5 kWp
hmotnost do 21,5 kg
vnější rozměry PV modulu 1634*982*41 mm
+/− 2 mm
KONSTRUKCE PRO MONTÁŽ SOLÁRNÍHO
PANELU
Konstrukce pro montáž je vyrobena z hliníkových
prvků, anodovaný povlak je vysoce odolný vůči
korozi, montážní šrouby jsou ukončeny hliníkovým
profilem, ke kterému budou připevněny
fotovoltaické moduly. Konstrukce je připevněna
o
na střechu bazénu, nakloněna pod úhlem 15 .
KABELÁŽ
Kabely: 200 m, typ 6 mm², pro solární instalace –
PV1-F
Provozní rozsah při teplotě −40 až +90 °C
Spojky: konektory 6 mm, 4 kusy/sady nebo
obdobné s porovnatelnými parametry
MĚNIČE – INVERTORY
Dodávka 1 invertoru typu 5 kW on grid SMA 5000
TL-20 trojfázového nebo obdobného
s porovnatelnými parametry
Vstupní napěťový rozsah 245–800 V
PROVEDENÍ PRACÍ
Fotografie střechy OSS pravá část nad bazénovou
částí – před investicí Velký počet větracích šachet a
jiných zařízení omezuje možnosti instalace.
Instalace s výkonem 5 kWp zcela využívá potenciál
střechy. Půlkulaté klenby nad bazénem a sportovní
halou a jejich velmi nízká únosnost nebudou
umožňovat rozšíření instalace.
14
I
Příklad dobré praxe
nstalace s výkonem 5 kWp na střeše bazénu Obecního
sportovního střediska v Pawłowicach. Níže představujeme
fotovoltickou instalaci, která vznikla v rámci projektu „Helios –
propagování ekologického chování v oblasti využití solární
energie“, který je spolufinancován v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007–2013. Investice měla edukační charakter, díky její realizaci
lze porovnat teorii s praxí (otázky ohledně výkonu, zařízení,
postupů, udržení). Výstavba instalace nevyžadovala stavební
povolení, nahlášení ani podmínky pro připojení k síti, protože celek
vyrobené energie se využívá pro vlastní potřebu. Realizace
investice probíhala následovně:
Podrobnosti projektu:
Název: Helios – propagace ekologického chování v oblasti využití
solární energie.
Žadatel: Obec Pawłowice / Obecní sportovní středisko
Partneři: Základní škola v Ropici, Česká republika, a Školní
a předškolní komplex v Golasowicach
Hodnota projektu: 25 276,77 eur
Hodnota dofinancování: 21 485,25 eur
Hodnota dofinancování ze státního rozpočtu: 2526,77 eur
Spoluúčast žadatele: 1264,75 eur
Několik slov o fotovoltaice
Fotovoltaika je odvětví solární energetiky. První fotovoltaický jev
zpozoroval v roce 1839 Henry Becquerel. Všiml si vzniku
elektrického potenciálu na ozařované elektrodě ponořené do
elektrolytu. Tento jev zůstal po mnoho let nevysvětlen. Teprve
Albert Einstein v roce 1905 popsal vznik fotoelektrického jevu, za
což získal Nobelovu cenu. První fotovoltaický článek s účinností asi
6 % byl zkonstruován v roce 1954 v Bell Laboratories ve Spojených
Státech. Článek byl založen na křemíkovém spoji. Od tohoto
okamžiku byl po mnoho let rozvoj fotovoltaiky spojen hlavně
s objevováním kosmu, se stavbou satelitů a kosmických lodí.
Parametry instalace:
Výkon: 5 Kwp
Bylo instalováno 20 PV panelů s výkonem 250 Wp
Předpokládaná roční výroba proudu: 4670 kWh
Využití: pro vlastní potřeby, k ohřevu vody v bazénu.
13
6. Mikro bioplynárna
Nabídka malých bioplynáren, přizpůsobených domácnostem s poměrně
malým surovinovým potenciálem, vznikla ve start-upové firmě Mikrobiogaz.
Společnost využívá podporu programu "Kapitál pro energii", který realizuje
Euro-Centrum. Cena bioplynáren, které společnost navrhuje, má činit
250–900 tis. zl. V tomto případě se jedná o návrh bioplynové instalace, jejíž
parametry vytvářené energie se pohybují v rozsahu 8–24 kW elektrického
výkonu a 4–18 kW tepelného výkonu. Bioenergetická instalace je navržena
tak, že se může snadno rozšiřovat v závislosti na potřebách uživatelů.
Bioplynárnu si může postavit každý, kdo má přístup k pravidelnému zdroji
organické látky. V případě malých hospodářství se využívá odpad ze
zemědělské a chovné výroby. Náklady na bioplynovou instalaci závisí na
velikosti fermentační nádrže a materiálu, z jakého je nádrž provedena. U
větších instalací se používají betonové nádrže. Cena závisí také na velikosti
fermentační nádrže a kogenerátoru čili systému plynového spalovacího
motoru, který pohání generátor elektrického proudu.
7. Fotovoltaický článek
Malé fotovoltaické elektrárny, obvykle od 5 kWp do 10 kWp. Na výstupu z PV
panelů se odebírá proud se stejnými parametry, které závisí na podmínkách
oslunění. Předpokládá se, že průměrná roční výroba elektrické energie
pomocí instalace s výkonem 5 kWp činí asi 4700 kWh. Náklady na instalaci činí
asi 30 000 zl bez DPH.
12
4. Pasivní dům, energeticky úsporný dům
Standard stavění stavebních objektů, které se vyznačují velmi dobrými
izolačními parametry vnitřních přepážek a použití řady řešení, která mají za
cíl minimalizovat spotřebu energie během provozu. Praxe ukazuje, že
spotřeba energie v takových objektech je osmkrát nižší než v klasických
objektech stavěných dle platných norem (energetická spotřeba v pasivních
budovách činí méně než 15 kWh/(m²·rok), zatímco v běžných domech – může
dosahovat dokonce 120 kWh/(m²·rok)). Pasivní dům je nová myšlenka v
přístupuk úspoře energií v moderním stavebnictví. Její inovačnost se
projevuje tak, že se soustředí především na zlepšení parametrů prvků a
systémů existujících v každé budově, místo zavádění dalších řešení. Pasivní
dům se vyznačuje velmi nízkou spotřebou pro ohřívání – méně než
15 kWh/(m²·rok). Znamená to, že během topné sezóny k ohřátí jednoho
metru čtverečního domácnosti je třeba 15 kWh, což odpovídá spálení 1,5 l
topného oleje nebo 1,7 m³ zemního plynu anebo také 2,3 kg uhlí.
5. Elektromobil****
E l e k t r o m o b i l j e b u d o u c n o s t í s vě t o vé h o
automobilového trhu. Modely dostupné dnes, i když
se zdají být technicky pokročilé, jsou pouze
prototypy automobilů budoucnosti. V současnosti
vlastnění elektromobilu – i když má mnoho
předností – stále dosti zatěžuje uživatele. První
.zakoupení elektromobilu, je jeho cena a omezená dostupnost. Rekord dosahu
elektromobilu – 501 km – ustanovilo vozidlo Tesla Roadster – sériově
vyráběný sportovní elektromobil. Rekordu bylo dosaženo v Austrálii na
dlouhých, rovných a prázdných silnicích. Akumulátor patří k jedněm z
nejdražších součástí vozidla. Nápadem na snížení ceny auta je pronájem
baterie majiteli. Ne všichni však přistoupí na takové řešení. Odkud nakonec
máme vědět, zda nabitá baterie, kterou dostaneme, bude stejně ošetřena jako
naše vlastní? Již od roku 2012 se v Austrálii předpokládá zavést v hromadném
měřítku pronájem a výměnu akumulátorů v souvislosti s výrobou a prodejem
automobilu Fluence 2. Ke změnám dochází na základě smlouvy o spolupráci
mezi firmou Renault a vládou Austrálie. I když nejsme schopni předvídat, kdy
se budou elektromobily běžně používat na polských silnicích, jedno je jisté:
není cesty zpět. Několik skutečností nepopiratelně dokazuje, že elektromobilu
patří budoucnost.
11
terénu, tím vyšší je rychlost větru. Rychlost ovlivňují také klimatické,
atmosférické a zeměpisné podmínky. Při plánování umístění turbíny musíme
dobře zvážit tato hlediska. Odborníci zpracovali mapy větrnosti –, které
doporučují lokalitu větrných elektráren. Vážnou překážkou při instalaci
některých větrných turbín je nutnost získat stavební povolení. Týká se to však
pouze elektráren, které jsou pevně spojeny se zemí (mají základy).Cena
montáže větrné turbíny je asi 13 000 zl za 1 KW. Odhadem větrná turbína
s výkonem 5 kW, pracuje-li po dobu 20 % dnů v roce, může vytvořit asi 8 760
kWh.
3. Tepelné čerpadlo***
Teplené čerpadlo je tepelný stroj vynucující průtok
tepla z oblasti s nižší teplotou do oblasti s vyšší
teplotou. Tento proces probíhá proti přirozenému
směru průtoku tepla a vzniká díky z vnějšku dodané
mechanické energii (v tepelných kompresorových
čerpadlech) nebo tepelné energii (v absorpčních
čerpadlech). Tepelná čerpadla se nejčastěji používají v
d o m á c n o s t e c h ( c h l a d n i č k y, m r a z n i č k y ) ,
potravinářském průmyslu (chladicí boxy, mrazáky,
továrny na led), při klimatizaci místností (ochlazování
interiérů), v chladírenském průmyslu, pro ohřívání místností teplem
získávaným z okolí (ze země, vodních nádrží nebo vzduchu), ohřívání užitkové
vody. Toto zařízení zajišťuje minimální spotřebu elektrické energie a vysoký
tepelný komfort. Z 1 kWh elektrické energie lze získat asi 4 kWh tepelné
energie. Při použití tepelného čerpadla získáme 75 % energie pro ohřev domu
z obnovitelných zdrojů. Tepelné čerpadlo je zařízení s širokou funkčností. V
létě teplota svislého kolektoru, který je spodním zdrojem tepla, činí asi 10 °C. Je
to optimální teplota pro ochlazování interiérů v horkém létě. Náklady na
ochlazování jsou velmi nízké. Energie se spotřebovává pro pohon oběhového
čerpadla, které vytlačuje chlad ze spodního zdroje přes klimakonvektor. Malá
spotřeba energie vzniká také při pohonu ventilátoru nacházejícího se v
klimakonvektoru. Podle odhadu, pro dům s plochou 150 m² průměrný
součinitel topného výkonu 40W/m² vyžaduje montáž tepelného uzlu
založeného na tepelném čerpadle s celkovým výkonem 14 KW (tj. ÚT a TUV).
Zařízení by mělo dodávat ročně průměrně 25 200 kWh. Náklady na provedení
instalace činí asi 61 000 zl bez DPH.
10
Nové technologie na trhu s obnovitelnými zdroji energie
N
íže je představen seznam dostupných technologií, těch již
používaných, jakož i těch, které se mohou objevit v delším
časovém horizontu. Je třeba však podotknout, že jejich
použití závisí na zvláštních podmínkách: stávajících zásobách,
lokalitě, klimatu atd. K tzv. jednoduchým technologiím patří:
1. Solární kolektor*
Zařízení pro přeměnu energie slunečního
záření na teplo. Solární energie dopadající
na kolektor se mění na tepelnou energii
nosiče tepla, kterým může být kapalina
(glykol, voda) nebo plyn (např. vzduch).
Solární kolektory se nejběžněji využívají
pro ohřev užitkové vody, ohřev vody v bazénu, napájení ústředního
topení, klimatizaci budov, technologické teplo. Průměrná cena
1500–3000 zl/m². Na základě výsledků výpočtů polského
programu Kolektorek2.0, pro příkladovou instalaci TUV, pro
čtyřčlennou rodinu (spotřeba: 14 GJ/rok, asi 3900 kWh/rok,
lokalita: Varšava) bylo provedeno porovnání vybraných plochých
a vakuových kolektorů. Solární zisk u plochých kolektorů činil asi
405 kWh/(m² * rok), zatímco u vakuových kolektorů asi 435
kWh/m²/rok (výpočty byly provedeny pro několik vybraných
a dostupných na polském trhu plochých solárních kolektorů
a několik vakuových). Kdybychom tedy měli porovnat vzájemně
dva domnělé kolektory: plochý a vakuový, vyznačující se výše
uvedenou průměrnou cenou a průměrným solárním ziskem, lepší
hodnocení z hlediska rentability by získal plochý kolektor.
2. Mikro větrná turbína**
Malé větrné elektrárny (výkon od 100 W
do 50 kW) – výkon takových elektráren
zcela postačuje k zajištění energie pro
domácnost, nezbytné pro většinu potřeb
jejích obyvatel. Základem malých
elektráren je stožár o výšce 5–20 m nad
úrovní terénu. Výška stožáru závisí na rychlosti větru vznikajícího
v dané oblasti. Obecné pravidlo praví, že čím výše nad úrovní
terénu,
9
Tabulka č. 1 znázorňuje teoretické údaje související s energetickou spotřebou
domácnosti. Za předpokladu, že rodina bydlí v domě s plochou 100 m²,
postaveném v letech 1993–1997. V závislosti na výběru paliva nebo nosiči
energie lze porovnat s vysokou přibližností náklady na vytvoření 1 kWh tepla,
a tímto ohřívání budovy. Na základě níže uvedených výpočtů lze zjistit, že roční
výdaje na energii související s proudem, teplem a dopravou činí, při
předpokladu odhadovaných údajů, asi 8300–12 000 zl.
Použijeme-li velmi obecné údaje pro výrobu 1 kWh, je třeba:
– 0,18 kg uhlí,
– 0,12 m³ zemního plynu,
– 0,4 kg dřeva,
Zatímco v souvislosti s obnovitelnou energií může 1 kWh zajistit:
– provoz po dobu 1 hodiny 4 solárních panelů s výkonem 250 W při
příslušném oslunění,
– Větrná turbína s lopatkou dlouhou 5 m a větrem vanoucím rychlostí 4 m/s,
účinnost větrné turbíny na úrovni 35 %, doba provozu: 1 hodina.
S ohledem na rozdílnost údajů a možnost měření v různých podmínkách byly
pro výpočty přijaty následující předpoklady:
· pro uhlí: 1 kg uhlí je 16,7–29,3 MJ (zprůměrováno na 20 MJ)
· pro zemní plyn: 1 m³ plynu je asi 31 MJ, to je 8,6111 kWh
· pro dřevo: 1 kg dřeva (suché 15% vlhkost) 6,5-11 MJ (zprůměrováno na
9 MJ)
Zařízení s výkonem 1 kWp, v optimálních podmínkách jednu hodinu
·
·
Pro větrné turbíny: Předpokládejme, že na ploše pole, jaké obkresluje
rotor větrné elektrárny, je výkon vyjádřen následovně: P = 0.5 x rho x A
3
x v , kde dále znamená: P – výkon [W] ; rho – hustota vzduchu [asi 1.225
kg/m³]; A – plocha obkreslená rotorem [m²]; V – rychlost větru v [m/s],
navíc hustota vzduchu závisí na tlaku a teplotě. Za normálních
podmínek (teplota 15 °C, tlak 0,1MPa) činí 1,225 kg/m³. Rychlost větru
4 m/s, 35% účinnost větrné turbíny, délka lopatky 5 m
8
Tabulka č. 1.
Doprava
Předpoklad
Jednotkový výdaj
1 automobil ročně ujede 15 000 5,27zł/1 litr Pb95
km s průměrnou spotřebou 6
litrů Pb 95/100km nebo 8 litrů 2,59zł/1 litr LPG8*
LPG/100 km
60 dcm³/osoba na den. Pro
čtyřčlennou rodinu
4 osoby * 60 dcm³= 240 dcm³ na
den*365 dnů = 87600 dcm³/rok.
Ohřátí této vody na teplotu 40 °C K
ohřátí 1000 litrů 'studené' vody
(teplota 15 °C) na teplotu 'horké'
(60 °C) je třeba 40 tis kcal.
1 kWh proudu dodává jen 860
kcal, a tedy k ohřátí 1 m³ vody je
třeba přesně 46.5 kWh.
Teplá voda
za předpokladu, že rodina bydlí v 1 tuna uhlí:
domě postaveném v letech 610 zl/brutto
1993–1997, ve kterém se vytápí
1 m³ plynu: 1,75 zl
100m²:160kWh/m²/16000
kWh/rok
Teplo***
2500 kwh
Elektrická
energie
0,60 zł brutto**
Celkové výdaje
v ročním
měřítku
4743, 00 zł
3108,00 zł
1500,00 zł
2880 zł
3360,00 zł
855,41 zł
1 m³ plynu 1,75
2444,00 zł
0,60 zl brutto kwh
(ohřev elektrický
boiler)
Asi
8300–1200 zl
Celkem
7
Krátce o jednotkách
V
s o uv i s l o s t i s e n e r g i í s e p o u ž íva j í j e d n o t k y
KILOWATTHODINA (kWh) nebo KILOJOUL (kJ).
Kilowatthodina jednotka práce, energie a tepla. 1 kWh
odpovídá množství energie, kterou spotřebuje za hodinu zařízení s
výkonem 1000 Wattů čili jednoho kilowattu. Je to násobná
jednotka jednotky energie – wattsekundy (neboli joulu) v soustavě
SI.
1 kWh = 1*1000*W*3600s = 3 600 000 Ws = 3 600 000 J+3 600 kj
1 kWh je jednotka energie nejčastěji používaná ve všedním životě.
V této jednotce se účtuje spotřeba elektrické energie.
V průmyslovém použití (např. uvádění množství energie, kterou
vyrábějí ročně elektrárny) se používají větší jednotky:
megawatthodina (MWh), gigawatthodina (GWh) a terawatthodina
(TWh).
1 TWh = 1 000 GWh, 1 GWh = 1 000 MWh, a 1 MWh = 1 000 kWh.
Běžná zkratka "kilowatt" je technický omyl, protože kilowatt
je jednotka výkonu, a nikoli energie.
Příklad:
1 bezdrátová elektrická konvice s výkonem 2 kW, pokud by pracovala
po dobu 1 hodiny, by spotřebovala 2 kWh energie.
6
Finanční peněžní tok v obci v řípadě
zásobování energií mimo oblast
31,5 mln
PALIVA
KLIENT
UHLÍ
OLEJ
Obec
PLYN
V případě reprezentativní vesnické obce (12 tisíc obyvatel,
rozpočet 30 mln.)výdaje na energii (dopravu, elektřinu, teplo)
mohou činit až 31,5 mln. zlotých.
Finanční peněžní tok v obci v případě zřízení
výroby na lokální úrovni
SLUNCE
BIOMASA
VZDUCH
ZEMĚ
ZEMĚDĚLSTVÍ
atd
Wýroba
Energie
teplo
VÝROBCE
elektrická energie
Obec
doprava
31,5 mln
Výše znázorněné schéma má pouze názorný charakter a má jen signalizovat
vzniklý problém. Koncepce výroby energie na lokální úrovni a vytvoření
podmínek pro energetickou nezávislost obcí má reálnou šanci na úspěch díky
stávajícím a neustále se rozvíjejícím technologiím, avšak zavedení změn
vyžaduje důslednou realizaci programu navrženého na mnoho let dopředu,
přívětivost a pochopení obyvatel a také příslušné finanční náklady.
Příkladem je zde město Güssing v Rakousku (reformy byly zahájeny v roce
1992 a předpokládaných cílů bylo dosaženo kolem roku 2010), zatímco ve
Stockholmu městská rada schválila program, který činí město nezávislým na
obnovitelné energii do roku 2050.
5
Proč stojí za to zajímat se o obnovitelnou energii?
P
roblematika obnovitelné energie a její výroby se zdá být
zajímavá z několika hledisek, na jedné straně je to
alternativa pro vyčerpávající se zásoby uhlí, plynu, ropy atd.,
na druhé straně umožňuje změnit stávající model energetického
odvětví na model prosumentské energetiky (rozptýlené,
nemonopolizované) a v delším výhledu vytvořit samostatné
energetické regiony (SER).
Jinak řečeno, rozptýlená výroba energie může přispět k tomu, že
stávající odběratelé energie se mohou stát zároveň jejími výrobci a
změní se na tzv. prosumenty. Kromě toho výroba energie na lokální
úrovni významně ovlivňuje ekonomický a společenský rozvoj,
vytváří pracovní místa na lokální úrovni, ale také „zadrží peníze“ na
lokální úrovni.
Oproti situaci, která je nyní, 9 z 10 největších z firem v Polsku jsou
firmy „obchodující s energií“, a tedy zprostředkovatelé mezi
skutečnými výrobci a zahraničními dodavateli a odběrateli v
Polsku. Taková situace vážně narušuje strukturu výdajů, protože
lokálně vydělané peníze „utíkají za hranice“, to znamená, že každý 1
zl vynaložený na energii a převedený do zahraničí musí být vydělán
někde jinde čili výsledek musí vycházet alespoň na 0, pokud to
nemá vést k trvalému chudnutí společnosti (průměrně 25 %
výdajů průměrné polské rodiny tvoří výdaje na dům a média,
hlavně na palivo a energii, pocházející hlavně ze zahraničí).
4
Tato příručka vznikla v rámci projektu
„Helios – propagace ekologického chování
v příhraniční oblasti“
Účelem příručky je představit změny probíhající
nyní na trhu s energiemi, informace o
dostupných technologiích, se zvláštním
zohledněním energie pocházející ze slunce.
3
2
Malý energetický rádce
„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ (ERDF) a
prohlášení dané Prováděcím nařízením: „Překračujeme hranice.“

Podobne dokumenty