POSTANOWIENIA OGÓLNE - Ludowy Bank Spółdzielczy w

Transkrypt

POSTANOWIENIA OGÓLNE - Ludowy Bank Spółdzielczy w
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie pobiera opłaty i prowizje za czynności bankowe dla klientów indywidualnych oraz
instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Tabelą prowizji i opłat bankowych”, zwanej dalej Taryfą.
2. Użyte w Taryfie określenia należy rozumieć:
- Bank/LBS: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, oraz wszystkie placówki: Oddziały i Filie mu podlegające,
- SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa): zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę
zrzeszenia,
- CUI: Centrum Usług Internetowych.
3. Opłaty i prowizje ustalane są w złotych polskich.
4. Niniejsza Taryfa określa stawki prowizji i opłat bankowych pobieranych od:
a) osób fizycznych;
b) osób prowadzących działalność gospodarczą;
c) przedsiębiorstw, spółek i spółdzielni;
d) instytucji niekomercyjnych i stowarzyszeń.
5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
6. Prowizje i opłaty za czynności bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą.
7. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
- niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
- cyklicznie,
- w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem.
8. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 7 pobierane są w następujących terminach:
- 27 dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,
- 30 dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za: użytkowanie karty, użytkowanie CUI, usługę SMS,
z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu
zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank.
9. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny rachunek, z zastrzeżeniem:
- dla klientów indywidualnych od 13 do 17 roku życia: ROR Junior,
- dla klientów indywidualnych od 18 do 30 roku życia: ROR Młodzi,
- dla klientów indywidualnych od 31 do 54 roku życia: ROR Standard,
- dla klientów indywidulanych od 55 roku życia: ROR Senior.
10. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania
poszczególnych kart płatniczych.
11. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej
przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
12. Taryfa nie ujmuje jednostek budżetowych. Dla tych podmiotów stawki prowizji i opłat bankowych są indywidualnie ustalane w toku
negocjacji z Klientem reprezentującym dany podmiot.
13. Wprowadzenie niniejszej Taryfy nie powoduje zmiany wysokości stawek obowiązujących za wybrane czynności bankowe na podstawie
indywidualnych ustaleń z Klientem.
14. Zarząd Banku może określić zasady ustalania prowizji i opłat wykraczających poza granice określone w Taryfie.
15. Za czynności nie wymienione w niniejszej Taryfie pobiera się opłaty ustalane indywidualnie z Klientem.
16. Prowizje i opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku klienta, bądź w formie wpłaty gotówkowej.
17. Za czynności i usługi związane z działalnością kredytową Bank nalicza i pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą obowiązującą, oraz
zasadami określonymi w regulaminach, instrukcjach i innych procedurach kredytowych.
18. W dziale IV. KREDYTY/POŻYCZKI:
a) prowizja administracyjna – (dot. Pożyczki hipotecznej; kredytu mieszkaniowego SGB; kredytu inwestycyjnego preferencyjnego i
kredytu inwestycyjnego komercyjnego długoterminowego, ze spłatą powyżej 3 lat) pobierana corocznie, począwszy od roku następnego
po udzieleniu kredytu, wg salda na dzień 30 czerwca danego roku, płatna do 31 października każdego roku. W przypadku spłaty
ostatniej raty kredytu/pożyczki w okresie od 01 lipca do 31 października, spłata prowizji następuje nie później niż ze spłatą tej raty.
b) prowizja rekompensacyjna – (dot. kredytu mieszkaniowego SGB), pobierana jest w przypadku, kiedy spłata kredytu następuje w ciągu 3
lat od dnia podpisania umowy kredytowej, obliczana jest od kwoty nadpłacanego kredytu, bądź od wysokości kredytu całkowicie
spłacanego.
19. Taryfa dostępna jest w każdej placówce Banku, oraz na stronie internetowej Banku: www.lbsstrzalkowo.pl.
20. Stawki prowizji i opłat bankowych ustalane są z uwzględnieniem sytuacji gospodarczo-finansowej, a w szczególności poziomu
ponoszonych przez Bank kosztów operacji oraz poziomu prowizji i opłat pobieranych przez inne banki.

Podobne dokumenty