Sprawozdanie rok 2008 - Program Rewitalizacji

Transkrypt

Sprawozdanie rok 2008 - Program Rewitalizacji
URZĄD M. ST. WARSZAWY
BIURO POLITYKI LOKALOWEJ
WYDZIAŁ DS. REWITALIZACJI
NACZELNIK ANNA WERNIKOWSKA
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
LOKALNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI
M.ST. WARSZAWY
NA LATA 2005 -2013
ZA ROK 2008
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZAWSPÓŁPRACĘ Z KOORDYNATORAMI DS. REWITALIZACJI Z POSZCZEGÓLNYCH DZIELNIC:
MONIKA KRZEMIENIEWSKA:
- DZIELNICA BEMOWO
- DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC
- DZIELNICA śOLIBORZ
ALEKSANDRA FILIPIAK :
- DZIELNICA OCHOTA
- DZIELNICA WESOŁA
- DZIELNICA WOLA
ALEKSANDRA PAWEŁKIEWICZ:
- DZIELNICA BIELANY
- DZIELNICA MOKOTÓW
- DZIELNICA WAWER
MARCIN TELAKOWIEC:
- DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE
- DZIELICA TARGÓWEK
EWA GAJDA:
- DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE
- DZIELNICA REMBERTÓW
- DZIELNICA URSUS
www.um.warszawa.pl/rewitalizacja
Warszawa, 2009r.
2
Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
m.st. Warszawy na lata 2005-2013
Rodzaj sprawozdania:
Półroczne
Okres sprawozdawczy:
Od 01.01.2008
I.
Do 31.12.2008
INFORMACJE OGÓLNE
1 Numer sprawozdania
2. Nazwa komórki
organizacyjnej
przygotowującej
sprawozdanie
3. Osoba odpowiedzialna za
realizację Programu
4. Osoba do kontaktu
5. Numer telefonu
6. Adres poczty
elektronicznej
II.
Roczne
1/2008
Urząd miasta stołecznego Warszawy
Biuro Polityki Lokalowej
Wydział ds. rewitalizacji
Marek Goluch, p.o. Zastępcy Dyrektora
Ewa Gajda, Podinspektor
022 595 37 85, 022 595 33 75
[email protected]
PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU
1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem
a). z ramienia Biura Polityki Lokalowej
- prace nad dostosowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 –
2013 do wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań
dotyczących mieszkalnictwa. Weryfikacja diagnozy obszarów kryzysowych;
- wypracowanie kryteriów do hierarchizacji miejskich projektów rewitalizacyjnych przez
Komitet Monitorujący – luty 2008r.;
- opracowanie koncepcji realizacji Studiów Podyplomowych dla pracowników Biura Polityki
Lokalowej oraz dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji;
- skierowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005 – 2013
wraz z załącznikiem w postaci projektów dzielnicowych mikroprogramów do zatwierdzenia
przez Radę Miasta;
- przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 – 2013 Uchwałą
Rady m.st. Warszawy Nr XXX/995/2008 z dnia 8 maja 2008 r.,
- przyjęcie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy W sprawie powołania Komitetu
Monitorującego dla Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. na lata 2005 – 2013 Nr
1949/2008 z dnia 8 sierpnia 2008r.;
- przyjęcie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy W sprawie powołania Dzielnicowych
koordynatorów ds. rewitalizacji dla realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. na lata
2005 – 2013 Nr 1980/2008 z dnia 21 sierpnia 2008r.;
- przyjęcie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy W sprawie powołania Zespołów
ds. rewitalizacji w Dzielnicach m.st. Warszawy Nr 2043/2008 z dnia 10 września 2008r.;
3
- przyjęcie uchwałą Nr XLIII/1348/2008 z dnia 27 listopada 2008r.; zmiany do Lokalnego
Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 – 2013 Uchwałą Rady m.st. Warszawy
Nr XXX/995/2008 z dnia 8 maja 2008 r.,
- kontynuacja prac nad opracowaniem koncepcji do Systemu Gromadzenia i Przetwarzania
Wskaźników osiągnięć procesu rewitalizacji w latach 2005 – 2013 w m.st. Warszawie;
- udział w konferencjach dotyczących rewitalizacji miast polskich:
• prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 – 2013
na konferencji „Rewitalizacja jako instrument rozwoju miast – problematyka
legislacji i źródeł finansowania” – Sopot, 19 – 20 czerwiec 2008r.;
• udział w konferencji „Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównowaŜonego
rozwoju dla turystyki” – Zabrze, 3 – 5 wrzesień 2008r.
• prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 – 2013
na Seminarium polsko-francuskim „Rozwój miast i zagospodarowanie przestrzenne”
organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Warszawa,
3 październik 2008r.;
• udział w konferencji „Rewitalizacja przestrzeni publicznych Main Streat – Główna
ulica” – Częstochowa, 16 – 17 grudzień 2008r.;
- współpraca z organizacjami międzynarodowymi;
- udział w konferencji URBACT II w Montpellier w dniach 30 listopad – 3 grudzień 2008r.
- organizowanie spotkań roboczych z Dzielnicowymi koordynatorami ds. rewitalizacji;
- aktualizacja strony internetowej www.um.warszawa.pl/rewitalizacja
- aktualizacja i monitorowanie Dzielnicowych Mikroprogramów;
b). z ramienia Dzielnic będących w Programie
BEMOWO
- udział w spotkaniach roboczych, organizowanych przez Biuro Polityki Lokalowej na temat
Lokalnego Programu Rewitalizacji w świetle nowych wytycznych, ustalonych przez
jednostkę wdroŜeniową - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
- udział w konferencji na temat perspektyw funkcjonowania i finansowania programów
rewitalizacji;
- współpraca z Biurem Funduszy Europejskich w sprawie moŜliwości pozyskiwania środków
finansowych zewnętrznych na realizację projektów rewitalizacyjnych;
- uruchomienie na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo zakładki z Mikroprogramem
Rewitalizacji Dzielnicy Bemowo.
BIELANY
- przyjęcie przez Komitet Monitorujący mikroprogramu, w którym zostały ujęte 2 projekty
dzielnicowe (w WPI projekt dotyczący OPP został rozbity na 2 odrębne projekty ):
1. Rozbudowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej – zakończona została realizacja zadania pod
nazwą Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a;
2. Zagospodarowanie terenu Ogniska Pracy Pozaszkolnej ul. Szegedyńskiej 9a;
3. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Szegedyńskiej 13a – Mediateka wykonane: studium
wykonalności, załoŜenia architektoniczne, koncepcja architektoniczno-plastyczna ( w tym
dokumentacja techniczna).
- przyjęcie Uchwały Nr 122/XXIII/08 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 3
września 2008 r. w sprawie: wniosku o zmiany w załączniku Nr 2 do załącznika –
Dzielnicowy Mikroprogram Rewitalizacji dla Dzielnicy Bielany - do Uchwały Nr
XXX/995/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie Lokalnego Programu
Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 (z uwagi na konieczność
aktualizacji wskaźników związaną ze zmianami ustawodawstwa).
4
MOKOTÓW
- zaktualizowanie Mikroprogramu związanego z określeniem przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego nowych wskaźników dot. rewitalizowanych obszarów kryzysowych;
- przygotowanie kolejnej aktualizacji Mikroprogramu na poziomie operacyjnym - wpisanie 1
projektu beneficjenta zewnętrznego oraz 4 projektów towarzyszących, zaproponowanych
przez ZGN Mokotów;
- kontynuacja działań zmierzających do wpisania rewitalizowanych projektów do WPI –
w tym celu opracowano stosowną dokumentację;
- utrzymywanie na bieŜąco kontaktu z partnerami zewnętrznymi, zainteresowanymi
wpisaniem swoich projektów do Programu;
- zorganizowanie seminarium informacyjno – szkoleniowe dla wspólnot mieszkaniowych
działających w obszarze kryzysowym.
OCHOTA
- realizacja trzech projektów samorządu miejskiego:
A. Rewitalizacja przestrzeni ul. Tarczyńskiej na odcinku Pl. Zawiszy – ul. Daleka wraz z
kompleksem pięciu komunalnych kamienic mieszkalnych z funkcjami usługowymi i
samopomocowymi – wykonano:
- ekspertyzę techniczną kamienicy przy ul. Tarczyńskiej 3 w Warszawie, wyk. firma
"Ekspertyzy i Projekty Konstrukcyjno - Budowlane – prof. dr hab. inŜ. K. Szulborski";
- ekspertyzę techniczną kamienicy przy ul. Tarczyńskiej 3 A w Warszawie, wyk. jak wyŜej,
- ekspertyzę techniczną stropu piwnic pod przejazdem bramowym, zakładem szewskim oraz
pomieszczeniami 1,2,3 budynku mieszkalnego przy ul. Tarczyńskiej 11 w Warszawie, wyk.
PZiTB, autor - mgr inŜ. Henryk Bachliński;
- Opinię Techniczną (Ocena Stanu Technicznego /.../ budynku przy Tarczyńskiej 12 w
Warszawie), wyk. przez PZITB, autor - mgr inŜ.Wojciech Moraszczyk;
- dokumentację geotechniczną dotycząca warunków wodno - gruntowych /.../ przy ul.
Tarczyńskiej w miejscu występujących zniszczeń konstrukcji budynków, wyk. Zakład Badań
Geotechnicznych "GEOTEST" dr inŜ. Krzysztof Traczyński;
- Studium Historyczno - Konserwatorskie kamienic przy ul. Tarczyńskiej 1,3 i 3A w
Warszawie, wyk. Pracownia Architektoniczno - Konserwatorska FRONTON – Małgorzata
Pastewka;
- projekt wykonawczy podłączenia rury spustowej RD3 /.../ Tarczyńska 1;
- dokumentację przetargową na remont podwórka z jego odwodnieniem i izolacją
fundamentów budynku mieszkalnego od strony podwórka przy ul. Tarczyńskiej 1 z
weryfikacją obmiarów, przeszacowaniem kosztorysów, przedmiarami i opisem przedmiotu
zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;
- projekt budowlany wymiany stropów pod lokalem 1,2,3, lokalem uŜytkowym, prześwitem
bramowym oraz /...../ Tarczyńska 11;
- dokumentację projektowo - wykonawczeą dla kapitalnego remontu elementów
konstrukcyjnych budynku oraz prac towarzyszących przy ul. Tarczyńskiej 3, i cz. 3a;
- prace remontowe polegające na przebudowie wejścia na I klatkę schodową w budynku przy
ul. Tarczyńskiej 12;
- podstęplowanie elementów konstrukcyjnych zagroŜonych budynków przy ul. Tarczyńskiej
3, 3A oraz 11;
- zdjęcie odcinków (zagroŜonych) instalacji gazowej w budynkach przy ul. Tarczyńskiej 3 i
Tarczyńskiej 11;
- odprowadzenie do studzienki kanalizacyjnej na ul. Tarczyńskiej wód opadowych z budynku
Tarczyńska 11, które wlewały się z ulicy do prześwitu bramowego;
5
- remont WC w budynku ul. Tarczyńska 1, przeznaczonego równieŜ do uŜytku publicznego w
czasie imprez organizowanych na ul. Tarczyńskiej , np. "MIRONALIA";
- wymianę stropu nad częścią piwnic ( w tym pod prześwitem bramowym) i wykonanie prac
towarzyszących w budynku Tarczyńska 11.
B. Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej zieleńca przy Teatrze Ochoty wykonano:
- projekt koncepcyjno - architektoniczny dla realizacji Projektu B w 2 wariantach, z
kalkulacja kosztorysową;
- w ramach obrad Forum Rewitalizacji - prezentacja projektu koncepcji modernizacji budynku
przy ul. Reja 9 i rewitalizacji Zieleńca przy Teatrze Ochoty oraz, w obecności Stołecznego
Konserwatora Zabytków, opiniotwórcza dyskusja uczestników spotkania.
C. Rewitalizacja Placu Starynkiewicza z modernizacją Skweru Grotowskiego w celu
spowodowania oŜywienia gospodarczego obszaru poprzez podniesienie standardu przestrzeni
publicznej i wprowadzenie nowych funkcji, w tym turystycznych wykonano:
- modernizację placu zabaw dla dzieci na Skwerze im. St. Grotowskiego znajdującego się w
obrębie Placu Starynkiewicza (ze środków bieŜących).
PRAGA POŁUDNIE
- wykonanie prac związanych z realizacją projektów:
a). „Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2, Modernizacja kamienicy przy ul.
Skaryszewskiej 6” - projekt jest w trakcie realizacji, wykonano:
- procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych
prowadzonych w kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2 – kamienica jest w trakcie
modernizacji. Planowany termin zakończenia prac ograniczonych do modernizacji kamienicy
bez otoczenia budynku - 28.02.2009 r.;
- procedurę przetargową dotyczącą wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla
budynku przy ul. Skaryszewskiej 6. Kosztorys inwestorski w dokumentacji projektowej
przekroczył kwotę załoŜoną w WPI i zamyka się w kwocie 1 mln. zł. bez robót przyległych
do budynku, trwają prace związane z planami zwiększenia środków na modernizację
kamienicy według kosztów załoŜonych w kosztorysie;
-wyłączenie z projektu budynku przy ul. Grochowskiej 322 na skutek zgłoszonych roszczeń.
Zmiany zostały przyjęte przez Zarząd i Radę Dzielnicy. Zmianie uległa równieŜ nazwa
projektu, którą ujednolicono z zapisami nazw inwestycji w WPI.
b). „Modernizacja kamienicy przy ul. Jakubowskiej 14, Modernizacja kamienicy przy ul.
Jakubowskiej 18” - projekt jest w trakcie realizacji, wykonano:
- dwie procedury przetargowe związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz
wyłonieniem wykonawcy. Kamienica przy ul. Jakubowskiej 18 jest w trakcie modernizacji –
planowany termin zakończenia prac ograniczonych do modernizacji kamienicy bez otoczenia
budynku – 28.02.2009 r.;
- w związku ze zgłoszonymi roszczeniami do budynku przy ul. Jakubowskiej 14 podjęto
działania zmierzające do wykluczenia modernizacji kamienicy z projektu w związku z
nieuregulowanym stanem prawnym;
- w ramach dokonywanych zmian w DMR ujednolicono tytuł projektu z zapisami w WPI.
c). „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Obrońców 1” (projekt towarzyszący)
W ramach prac przeprowadzono procedurę przetargową, w związku z którą wyłoniono
wykonawcę. Zakres robót został jednak ograniczony do samego remontu budynku w związku
z ograniczonymi w WPI środkami. Prace modernizacyjne kamienicy ukończono i odebrano
19.12.2008 r.
6
d). „Modernizacja ulicy Dąbrowickiej” (projekt towarzyszący)
Projekt został zakończony w 2008 r. W związku z protestami mieszkańców ograniczono prace
do wymiany chodników oraz podjazdów.
e). „Modernizacja ulicy Jakubowskiej” (projekt towarzyszący)
Projekt został zakończony w 2008 r. W ramach pracy wykonano wymianę nawierzchni,
chodników, przełoŜenie uzbrojenia podziemnego oraz nowy odcinek kanalizacji deszczowej
wypustów ulicznych.
- wykonanie dwóch analiz obszaru kryzysowego określonego w DMR pod kątem kryteriów –
wskaźników kryzysowości ujętych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w
zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa z dnia 16 stycznia 2008 r. oraz
z 13 sierpnia 2009 r. Zebrane dane nie potwierdziły kryzysowości obszaru w ramach
obowiązujących wytycznych z dnia 13 sierpnia 2008 r.;
- prowadzenie prac informacyjnych m.in. spotkanie dla wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych, które wynikały z duŜego zainteresowania tematem rewitalizacji i
ewentualnymi moŜliwościami aplikowania o środki RPO WM;
- przygotowanie propozycji wpisania dwóch projektów do DMR: projektu beneficjenta
zewnętrznego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wandy 2 oraz nowego projektu
dzielnicowego „Modernizacji kamienicy przy ul. Targowej 14” do DMR. Propozycje zostały
pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący;
- w związku z ogłoszonym konkursem na Działanie 5.2 rewitalizacja miast RPO WM została
przygotowano wstępną opisowa część wniosku oraz harmonogram prac. Dalsze prace nad
przygotowaniem wniosku aplikacyjnego zostały wstrzymane w związku z przesunięciem
konkursu oraz obowiązującymi nowymi wytycznymi, które wykluczają projekt z moŜliwości
ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.
PRAGA PÓŁNOC
- w 2008 roku zgodnie z harmonogramem wskazanym w Mikroprogramie Rewitalizacji
Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr
XXX/995/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 r., zmienionej
uchwałą nr XLIII/1348/2008 z dnia 27 listopada 2008 r., przewidywano kontynuację 7
projektów miejskich oraz kontynuację lub rozpoczęcie 3 projektów zgłoszonych przez
beneficjentów zewnętrznych, wykonano:
1). Renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na
cele społeczne – zakończono wszystkie prace budowlane rozpoczęte w 2007r., projekt został
zakończony w całości tak pod względem rzeczowym jak i finansowym; uzyskano wszystkie
zakładane wskaźniki produktu i rezultatu; otrzymano refundację z EFRR oraz z budŜetu
państwa;
2). Kontynuacja prac rewitalizacyjnych na ulicy Ząbkowskiej – dokonano rozliczeń
finansowych z wykonawcą robót w budynku Ząbkowska 13; uzyskano wstępną zgodę SPEC
na przyłączenie budynku Ząbkowska 13 do miejskiej sieci cieplnej; sporządzono dodatkową
ekspertyzę techniczną w celu określenia zakresu robót konstrukcyjnych (wymiany pozostałej
części stropów). Zgodnie z decyzją PINB z dnia 26.09.2008 r. o zakazie uŜytkowania oficyny
budynku przy ul. Ząbkowskiej 13 - przystąpiono do wykwaterowania lokatorów do lokali
zamiennych. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy
wielobranŜowego projektu budowlano-wykonawczego remontu budynku przy ul.
Ząbkowskiej 13 – w dniu 05.09.2008 r., podpisano umowę z wykonawcą. Dokumentację
projektową odebrano w dniu 15.12.2008 r.;
7
3). Rewitalizacja przestrzeni zabytkowej części Pragi; renowacja kamienic Radzymińska 2,
Markowska 12, 14, 16 z odnową zieleni – uzyskano wstępną zgodę SPEC-u na przyłączenie
budynków Radzymińska 2, Markowska 12,14,16 do miejskiej sieci cieplnej. Wykonane
ekspertyzy techniczno-budowlane określające stan techniczny budynków wykazały
koniczność rozszerzenia pierwotnie planowanego zakresu remontu budynku Radzymińska 2 i
Markowska 16 z uwagi na konieczność wymiany stropów i związaną z tym potrzebę
wykwaterowania lokatorów . Z tych powodów zmieniono harmonogram realizacji projektu.
Projekt został podzielony na dwa etapy:
Etap I – Remont budynków mieszkalnych: Markowska 12, 14 - wyłoniono w drodze przetargu
wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego w zakresie doposaŜenia tych budynków w
instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz wymiany instalacji elektrycznej i
doposaŜenia mieszkań w instalacje niskoprądowe; zawarto umowy; dokumentację odebrano
w dniu 30.10.2008 r.
Etap II – Remont kapitalny budynków mieszkalnych: Markowska 16, Radzymińska 2,
z odnową zieleni – przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej
(budowlano-wykonawczej) budynku Markowska 16 i zawarto umowę na jej wykonanie z
terminem realizacji - do dnia 04.05.2009 r.
4). Rewitalizacja przestrzeni ulicy Białostockiej – otrzymano decyzję o lokalizacji inwestycji
celu publicznego - przebudowy ul. Białostockiej; przeprowadzono postępowanie przetargowe
i podpisano umowę z wybranym wykonawcą dokumentacji projektowej; wystąpiono do Biura
Gospodarki Nieruchomościami o nabycie od osób trzecich dwóch działek gruntu
znajdujących się w liniach rozgraniczających ulicy, wykonano dokumentację projektową
ulicy na dł 0,8 km wraz z oświetleniem, zatokami parkingowymi, ścieŜką rowerową i
chodnikami, zakupiono działki o powierzchni 182 m2;
5). Opracowanie i przygotowanie nowych szlaków turystycznych – Spacery po Pradze –
wykonano ulotki/broszury w języku polskim i angielskim z trasami wycieczek po Pradze
Północ; przeprowadzono w miesiącach lipiec- wrzesień cykl 15 nieodpłatnych wycieczek po
Pradze przez Biuro Turystyczne PTTK Trakt , opracowano dwie nowe trasy spacerów po
Pradze;
6). Odtworzenie historycznego układu i przywrócenie funkcji kulturalnych w otoczeniu Parku
Praskiego w Warszawie
Etap I - Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej –
otrzymano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmieniającą północne
linie rozgraniczające placu; podpisano umowę z firmą na opracowanie informacji o
oddziaływaniu inwestycji na środowisko, wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, otrzymano postanowienie Wojewody Mazowieckiego stwierdzające brak
konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz określające warunki
prowadzenia robót, podpisano aneks do umowy z projektantem, w którym określono termin
zakończenia prac projektowych na dzień 01.06.2009 r. Otrzymano postanowienie Prezydenta
m.st. Warszawy odstępujące od wymogu sporządzenia raportu na środowisko.
Stowarzyszenie Ekologiczne Światowid wystąpiło do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego o uchylenie tego Postanowienia, postępowanie odwoławcze w toku;
Etap II – Rewaloryzacja Parku Praskiego - nie podejmowano Ŝadnych prac z uwagi na brak
środków finansowych;
7). Utworzenie Muzeum Warszawskiej Pragi – wykwaterowano lokatorów z budynku przy ul.
Targowej 50/52 do lokali zamiennych; ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór
wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zabytkowej zabudowy posesji
przy ul. Targowej 50/52 na placówkę muzealną, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji,
projekt koncepcyjny Muzeum Warszawskiej Pragi został wykonany, otrzymano decyzję o
8
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; przygotowano dokumentację umoŜliwiającą
ubieganie się o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych;
8). Przebudowa historycznego budynku na cele świetlicy środowiskowej dla dzieci – Dom
Ojca Ignacego na Pradze Północ – przygotowano dokumentację projektowo-budowlaną,
uzyskano pozwolenie na budowę, w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca robót,
roboty budowlane zostały rozpoczęte, w trakcie realizacji wykonano projekt wykonawczy
zamienny branŜy sanitarnej wraz z kotłownią gazową oraz projekt zamienny technologii
kuchni;
9). Kompleksowa modernizacja wielorodzinnej kamienicy Juliusza Nagórskiego przy ul.
Targowej 15 w Warszawie w ramach programu rewitalizacji kamienic praskich o znaczeniu
historycznym – opracowano dokumentację techniczną dot. wymiany dźwigów, w drodze
przetargu wyłoniono wykonawcę, dokonano wymiany dwóch wind osobowych;
10). Rewitalizacja przedwojennej kamienicy przy ul. Targowej 39 w Dzielnicy Praga Północ z
adaptacją strychów na cele społeczno-gospodarcze – nie podejmowano Ŝadnych prac
remontowych, Wspólnota Mieszkaniowa gromadzi środki finansowe do czasu rozstrzygnięcia
sprawy współfinansowania projektu z funduszy unijnych.
- kontynuacja spotkań z mieszkańcami i partnerami społecznymi w ramach Dzielnicowego
Forum Rewitalizacji (gotowość do stałego uczestnictwa w pracach Forum zgłosiło 129 osób).
W ramach spotkań Forum ds. rewitalizacji Pragi Północ przeprowadzono m. in. warsztaty
szkoleniowe dotyczące zasad współfinansowania projektów wpisanych do Lokalnego
Programu Rewitalizacji, konferencję dla wspólnot mieszkaniowych, bezpośrednie konsultacje
z mieszkańcami oraz szkolenia dotyczące: - nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, - przygotowania projektów rewitalizacyjnych do aplikowania o środki unijne
wraz z załącznikami. Zostały zgłoszone do wpisania do Mikroprogramu kolejne 3 projekty
rewitalizacyjne (w tym dwa beneficjentów zewnętrznych), które po pozytywnej decyzji
Zarządu Dzielnicy i uzyskaniu pełnej akceptacji mieszkańców podczas konsultacji
bezpośrednich przekazano do opinii Komitetu Monitorującego;
- aktualizacja Mikroprogramu - w dniu 08 września 2008 r., Rada Dzielnicy Praga Północ
podjęła Uchwałę Nr XXII/120/08 w sprawie przyjęcia zmian do Mikroprogramu
Rewitalizacji. Zakres zmian obejmował aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz podanie wskaźników opisujących kryteria wyboru obszaru kryzysowego zgodnie z
Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań
dotyczących mieszkalnictwa oraz Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. PowyŜsze zmiany do
Mikroprogramu zostały przyjęte przez Radę m. st. Warszawy Uchwałą Nr XLIII/1348/2008 z
dnia 27 listopada 2008 r;
- realizacja obowiązków w zakresie informacji i promocji Programu.
REMBERTÓW
- realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu ‘Centrum Złotego
Wieku’”, wykonano:
1. wykopy, fundamenty, podkłady, podjazdy
od 01.08.2008 r. - 31.08.2008 r.
2. Ściany i stropy
od 01.09.2008 r.- 31.10.2008 r.
3. Dach
od 03.11.2008 r. – 22.11.2008 r.
4. MontaŜ okien i drzwi zewnętrznych
od 15.11.2008 r. – 30.11.2008 r.
5. Tynki wewnętrzne
od 20.11.2008 r. – 30.12.2008 r.
6. MontaŜ przewodów instalacji elektrycznej
od 15.11.2008 r. – 20.12.2008 r.
7. Instalacje wodno – kanalizacyjne
od 20.11.2008 r. – 20.12.2008 r.
9
- w dniu 21 kwietnia 2008 r. Decyzją Nr 94/2004 o pozwoleniu na budowę zatwierdzono
projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę;
- w dniu 11.06.2008 r. ogłoszono przetarg na wykonanie projektu. Termin składania ofert
upłynął dnia 8 lipca 2008 r. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę
firmę STOK-BUD T.S Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Tadeusz Sakowski, z którą w
dniu 24 lipca zawarto umowę na wykonanie rozbudowy i modernizacji Domu Dziennego
Pobytu i utworzenie Centrum Złotego Wieku przy ulicy Plutonowych 10 w Warszawie
(Umowa Nr UD-VIII-WZP/342-206/08/WIR-42). Prace budowlane rozpoczęto zgodnie z
harmonogramem 31 lipca 2008 r.
ŚRÓDMIEŚCIE
- realizacja projektów:
1. Remont budowlano – konserwatorski tzw. kamienicy artystycznej przy ul. Foksal 11 –
prowadzono prace konserwatorskie dotyczące elewacji i prześwitów bramowych. Remont
elewacji został zakończony;
2. Wymiana poszycia dachu i remont elewacji oficyny północnej przy ul. Nowy Świat 18/20 –
uzyskano uzgodnienia projektu z Stołecznym Konserwatorem Zabytków oraz prowadzono
prace remontowe;
3. Wprowadzenie działalności kulturalnej w piwnice budynków przy ul. Brzozowej 6/8 i 6/8a
W budynku Brzozowa 6/8 zakończono remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i
drzwiowej, osuszono mury piwnic oraz wykonano zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian
piwnicznych, natomiast dla budynku Brzozowa 6/8a zlecono opracowanie projektu remontu
elewacji i dachu oraz przyłącza sieci cieplnej do budynku. W budynku przy ul. Brzozowej
6/8a nie prowadzono prac remontowych ze wzglądu na konieczność uzyskania wymaganych
uzgodnień projektowych;
4. Adaptacja dawnej kotłowni w budynku przy ul. Bednarskiej 9 na cele kulturalno –
informacyjne - nie realizowano projektu ze względu na konieczność uzyskania środków na
realizację;
5. Wprowadzenie działalności kulturalno – oświatowej do piwnic budynków przy ul.
Krakowskie Przedmieście 6 i 10 - wykonano dokumentację projektową, która uzyskała
uzgodnienia Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie na budowę. Prace
budowlane wykonywano tylko przy budynku nr 10. Wstrzymano prace przy budynku nr 6 ze
względu na wszczęcie postępowania administracyjnego o zwrot nieruchomości byłym
właścicielom lub ich spadkobiercom;
6. Wprowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, związanej z historią i kulturą
społeczności Ŝydowskiej w budynkach przy ul. PróŜnej 12 i 14 - nie był realizowany ze
względu na roszczenia do budynku przy PróŜnej 12;
7. Nadbudowa i remont budynku przy Al. Jerozolimskich 59- nie był realizowany ze względu
na zbyt wysokie koszty remontu. Planowane jest odstąpienie od realizacji projektu ze
względu na zbyt wysokie koszty.
TARGÓWEK
- udział w spotkaniach roboczych, organizowanych przez Biuro Polityki Lokalowej na temat
Lokalnego Programu Rewitalizacji;
- udział w szkoleniach nt. funduszy strukturalnych;
- przygotowanie zmian związanych z określeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
nowych wskaźników dotyczących rewitalizowanych obszarów kryzysowych;
- podjęcie działań zmierzających do wpisania do Mikroprogramu nowych projektów
beneficjentów zewnętrznych. Po pozytywnym zaopiniowaniu projekt Wspólnoty
10
Mieszkaniowej Gościeradowska 13 został przedstawiony i przyjęty przez Komitet
Monitorujący;
- utrzymywanie na bieŜąco kontaktów z partnerami zewnętrznymi oraz bieŜąca informacja i
promocja;
- przygotowanie zmian związanych z aktualizacją Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy
Targówek;
- realizacja prac:
Obszar B - w 10 budynkach mieszkalnych oraz w budynku uŜytkowym Wincentego 85.
wykonano dokumentację dotyczącą adaptacji biblioteki. W budynkach mieszkalnych prace
polegały na remoncie między innymi instalacji elektrycznej, osuszeniu i uzupełnieniu izolacji,
remoncie klatek schodowych, ociepleniu budynku. Wykonano równieŜ 821 m2 ciągów
pieszo-jezdnych.
Obszar A - zostały wykonane remonty elewacji wraz z dociepleniem w 3 budynkach, remont
dachu w 2 budynkach. Malowanie klatek schodowych w 3 budynkach, doposaŜenie 2
budynków w instalację gazową, doposaŜono budynki w instalację domofonową. Wykonano
przyłącze wodociągowe do 1 budynku. Dokonano wymiany WLZ i TG i TA w 1 budynku.
URSUS
- realizacja projektu Przebudowa poprzemysłowych i słabozagospodarowanych przestrzeni w
celu nadania funkcji rekreacyjno-sportowej i kulturalnej robotniczemu osiedlu
„Niedźwiadek” w Ursusie, wykonano:
- Zadanie 1. Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowicza, Czechowicza i Jagiełły,
zostało zaplanowane na lata 2007-2008. Kontynuacja rozpoczętych w roku 2007 prac
budowlanych, które obejmowały wykonanie: ciągów pieszych, ścieŜki rowerowej,
oświetlenia terenu, sieci wodno-kanalizacyjnej, budynku kawiarni. Wybudowano ponadto:
ogrodzenia, kaskadę, boiska sportowe, miejsca postojowe i zamontowano elementy małej
architektury. Wykonano podstawowe prace ogrodnicze – nasadzenia drzew i krzewów,
zakładanie trawników. Zadanie jest ukończono.
- Zadanie 4. Przebudowa placu zabawowo-rekreacyjno-sportowego na terenie Szkoły
Podstawowej nr 11 zostało zaplanowane na lata 2007- 2008, wykonano m. in. nawierzchnię z
kostki betonowej oraz ogrodzenie. Prace wstrzymano z powodu niewywiązania się
wykonawcy z umowy w pierwszym półroczu roku sprawozdawczego. Zadanie ukończono w
drugim półroczu 2008.
- realizacja projektu Przebudowa przestrzeni publicznej wraz z obiektami kultury w celu
nadania „Staremu Ursusowi” funkcji rekreacyjno-sportowej i kulturalnej, wykonano:
- Zadanie 1. Modernizacja podwórek naleŜących do Miasta st. Warszawy w „Starym Ursusie”
zaplanowano na lata 2008 – 2013. Istnieje koncepcja, nie podejmowano działań
inwestycyjnych z powodu braku środków na remonty;
- Zadanie 3. Przebudowa terenu sportowego po byłym zespole szkół zakładowych ZPC
„Ursus” z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne zostało zaplanowane na lata 20072009. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na podstawie koncepcji zleconej w 2007 r.
oraz przygotowano dokumentację pod przetarg wyłaniający wykonawcę zadania. Ponadto
zrealizowano część zaplanowanych prac tj. zbudowano boisko do babigtona, stanowiska do
gry w warcaby, uporządkowano zieleń dalsze prace zostały wstrzymane ze względu na
roszczenia prawnych do działki na terenie, której prowadzona jest inwestycja dalsze prace
zostały wstrzymane.
- Zadanie 4. Przebudowa placów zabawowo-rekreacyjno-sportowych na terenie szkół
podstawowych nr 4 i nr 14 zaplanowano na lata 2007 – 2008. W szkołach wykonano
11
nawierzchnie z kostki betonowej i nawierzchnię bezpieczną placu zabaw, zakupiono i
zamontowano zabawki i inne elementy małej architektury, załoŜono szatę roślinną. W SP 14
wykonano ogrodzenie. Zadanie zostało zakończone.
- Zadanie 5. Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją
otoczenia zaplanowano na lata 2007 – 2009. W okresie sprawozdawczym trwała procedura
uregulowań stanu prawnego działki objętej inwestycją. Uzupełniono dokumentację
projektową o projekt przykanalika sanitarnego. Zadanie jest opóźnione.
- Zadanie 6. Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opiekuńcze
(dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury) zaplanowano na lata
2007 – 2008. Wykonano m. in.: ocieplenie poddasza, szlichty, montaŜ urządzeń dźwigowych,
montaŜ stolarki okiennej, schody zewnętrzne, elewację wraz z ociepleniem, instalację
wewnętrzną gazu wraz z przyłączem. Zadanie ukończono.
WAWER
- weryfikacja kryteriów opisujących sytuację na obszarach wskazanych do realizacji
i potwierdzenie ich kryzysowości w świetle nowych zapisów Uszczegółowienia RPO WM;
- aktualizacja kart projektów w zakresie kosztów i terminów realizacji;
- uzyskanie pozytywnej opinii Zarządu i Rady Dzielnicy Wawer w odniesieniu do zmian
wprowadzonych w ”Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy”
i tekstu jednolitego powyŜszego dokumentu (uchwała Nr 73/XX/2008 Rady Dzielnicy Wawer
m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2008 r.);
- podjęcie starań o zabezpieczenie w WPI brakujących środków na realizację dzielnicowych
projektów rewitalizacyjnych i częściowe zabezpieczenie środków na jeden z projektów w
WPI na 2009 r.;
- poinformowanie beneficjentów zewnętrznych o zmianie harmonogramu naboru wniosków
do Działania 5.2 Rewitalizacja miast i przesunięciu planowanego terminu ogłoszenia
konkursu na IV kwartał 2009 r.
WESOŁA
Głównym beneficjentem „Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy”
odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej jest Wspólnota Mieszkaniowa
„Warszawska 3”.
- Urząd Dzielnicy Wesoła realizuje dwa projekty towarzyszące:
1. Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w osiedlu Zielona: - inwestycja ma na
celu poprawę stanu podstawowej infrastruktury edukacyjnej na terenie rewitalizowanym.
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Zespołu Szkół nr 94 poprzez budowę nowego
obiektu. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 roku została zaplanowana realizacja I
Etapu, czyli budowa gimnazjum i klas 4-6 w szkole podstawowej, wykonano m.in.: roboty
ziemne, fundamenty ścian, zbrojenia, stropy, izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne,
cieplne oraz przeciwdźwiękowe.
W okresie od 30 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zostało zaplanowane
zamknięcie stanu surowego budynku poprzez wykonanie: tynków, elewacji zewnętrznej,
instalacji, przygotowanie do wykończenia wewnętrznego.
2. Modernizacja dróg i chodników obszaru rewitalizowanego z przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych - inwestycja ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na
obszarze rewitalizowanym. Projekt zakłada wykonania kanalizacji deszczowej oraz budowę
ciągów pieszo-jezdnych na ulicach nieutwardzonych na obszarze rewitalizowanym.
12
W okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zaplanowano opracowanie
dokumentacji projektowej dla dwóch ulic znajdujących się na obszarze rewitalizowanym:
Jagiellońskiej oraz Podleśnej.
WOLA
- podjęcie Uchwały Nr XXVII/185/2008 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 28
sierpnia 2008 r. w sprawie zaakceptowania zmiany wskaźników opisujących kryteria wyboru
obszarów wsparcia (obszarów kryzysowych) zawartych w „Mikroprogramie Rewitalizacji
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na lata 2005-2013” zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju
Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa z 16 stycznia
2008r. PowyŜsze zmiany zostały przekazane do Biura Polityki Lokalowej w celu przedłoŜenia
zmian do Uchwały Rady m.st. Warszawy;
- aktualizacja półroczna Mikroprogramu poprzez dopisanie czterech nowych wniosków
rewitalizacyjnych złoŜonych przez beneficjentów zewnętrznych, tj. Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Siennej 55, Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Złotej 62,
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Waliców 17, Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.
Anielewicza 24A;
- przygotowanie zmian na posiedzenie Komitetu Monitorującego, tj. wyłączenie z projektu
„Rewitalizacja budynków historycznych przy ul. śelaznej i w jej otoczeniu” dwóch
budynków: śelazna 43A (roszczenia własnościowe) i śelazna 64 (zły stan budynku), zmiany
całkowitych kosztów projektu;
- informowanie i zachęcanie beneficjentów zewnętrznych do składania projektów dot.
rewitalizacji.
śOLIBORZ
- zgodnie z fiszą projektową, uwzględniającą trzy etapy prac nad projektem , etap I (styczeń
2008 - grudzień 2009) przewidywał przygotowanie koncepcji projektowej i działania
porządkujące sprawy własnościowe na terenie rewitalizowanym;
- w pierwszym kwartale 2008 jednostki podległe Zarządowi Dzielnicy, tj. Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami oraz Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy śoliborz
sporządziły plany koncepcyjne i rozeznanie finansowe, a takŜe wstępne harmonogramy prac
do wykonania w latach 2008-2009;
- w lutym 2008 Zarząd rozpoczął rozmowy z właścicielami garaŜy oraz warsztatu
samochodowego nt. wywłaszczenia. Ze względu na skomplikowany i niesatysfakcjonujący
dla obu zainteresowanych stron przebieg rozmów (roszczeniowy charakter oczekiwań
finansowych właścicieli tych nieruchomości) Zarząd Dzielnicy był zmuszony do podjęcia
próby kontynuowania negocjacji w drugim półroczu 2008. JednakŜe kilkakrotne pisemne
zawiadomienia mające na celu nakłonienie interesariuszy do podjęcia rozmów , jak równieŜ
anonsowane wcześniej wizyty koordynatora ds. rewitalizacji w siedzibie właścicieli warsztatu
samochodowego okazały się bezowocne. W celu przezwycięŜenia impasu Dzielnica
nawiązała kontakt z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, którego młodzi
pracownicy naukowi specjalizujący się w psychologii środowiskowej zadeklarowali
merytoryczną pomoc w przeprowadzeniu negocjacji z właścicielami nieruchomości
przeznaczonych do wywłaszczenia. Spotkanie planuje się w kwietniu 2009;
- w drugiej połowie 2008 zlikwidowano (wyburzono) zespół dzikich garaŜy i komórek
stojących wzdłuŜ głównej ścieŜki pieszo-rowerowej Parku Cytadela oraz uprzątnięto ruiny
spalonego przedszkola wraz z ogrodzeniem, przeprowadzono równieŜ rekultywację terenu.
Dokonano inwentaryzacji drzew i krzewów, pomieszczeń działobitni przy ul.
Jeziorańskiego/Krajewskiego, zamówiono projekt koncepcyjny jej przebudowy i adaptacji.
13
Do MPWiK zgłoszono konieczność inwestycji polegającej na wykonaniu przyłącza CO i
niezaleŜnego przyłącza wody (budynki przy ul. Dymińskiej i Krajewskiego).
2. Planowany przebieg realizacji Programu w następnym okresie sprawozdawczym
a) z ramienia Biura Polityki Lokalowej
- współpraca z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego nad aktualizacją Strategii
Rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku oraz Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego pod kątem zgodności z Lokalnym Programem
Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 – 2013;
- aktualizacja i monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego
Warszawy;
- przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Lokalnego Programu
Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 – 2013;
-opracowanie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy W sprawie powołania Dzielnicowych
koordynatorów ds. rewitalizacji dla realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. na
lata 2005 – 2013;
- współpraca z organizacjami międzynarodowymi tj.
• udział w grupie wsparcia Projektu NODUS realizowanego w ramach URBACT II;
• współpraca z Ambasadą Francuską pod kątem wymiany doświadczeń między
Warszawą a ParyŜem;
- wypracowanie procedur i zasad moŜliwości finansowania dzielnicowych projektów
rewitalizacyjnych ze środków budŜetu m.st. Warszawy;
- kontynuacja prac nad opracowaniem Systemu Gromadzenia i Przetwarzania Wskaźników
osiągnięć procesu rewitalizacji w latach 2005 – 2013 w m.st. Warszawie;
- organizowanie spotkań roboczych z Dzielnicowymi koordynatorami ds. rewitalizacji;
- przygotowanie segregatorów dla Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz Dzielnicowych
Mikroprogramów;
- przygotowanie broszury informacyjnej nt. Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st.
Warszawy na lata 2005 – 2013;
- aktualizacja strony internetowej www.um.warszawa.pl/rewitalizacja
b) z ramienia Dzielnic będących w Lokalnym Programie Rewitalizacji
BEMOWO
- bieŜąca aktualizacja zakładki internetowej;
- monitorowanie warunków społeczno-gospodarczych Dzielnicy Bemowo w celu aktualizacji
Dzielnicowego Mikroprogramu Rewitalizacji;
- dalsze uczestnictwo w spotkaniach roboczych, organizowanych przez Biuro Polityki
Lokalowej;
- wykonanie aktualizacji DMR.
BIELANY
- przesunięcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu OPP ( nie zaplanowano środków
finansowych na wykonanie prac w 2009 r. ), planowane zakończenie inwestycji „Mediateka”
przy ul. Szegedyńskiej 13A na koniec czerwca 2009 r.;
- podjęcie przez Radę Dzielnicy uchwały w sprawie zmian w Mikroprogramie (wytyczenie 3
podobszarów) (luty 2009 r.).
14
MOKOTÓW
- aktualizacja Mikroprogramu na poziomie strategicznym – opracowanie nowych obszarów
kryzysowych;
- aktualizacja Mikroprogramu – nowe projekty;
- wpisanie dzielnicowego projektu rewitalizacyjnego do WPI.
OCHOTA
- kontynuacja realizacji projektów:
1). Projekt A - Rewitalizacja przestrzeni ul. Tarczyńskiej na odcinku Pl. Zawiszy – ul. Daleka
wraz z kompleksem pięciu komunalnych kamienic mieszkalnych z funkcjami usługowymi i
samopomocowymi:
- remont podwórka z jego odwodnieniem i podłączeniem rury spustowej do kanalizacji
ogólnospławnej w podwórku i izolacją fundamentów budynku ,
- wykwaterowanie lokatorów budynku w którym wystąpiło zagroŜenie budowlane, przy ul.
Tarczyńskiej 3, budynek naleŜy opróŜnić, poniewaŜ prace będą dotyczyć elementów
konstrukcyjnych budynku, np. wymiany fundamentów i cz. stropów, kl. schodowej i ścian
konstrukcyjnych,
- w określonym zakresie dla kaŜdego z pięciu budynków - inwentaryzacji oraz dokumentacji
projektowo - wykonawczych, wraz z ich uzgodnieniem, a takŜe, w ramach części
wykonawczych dokumentacji: opisami przedmiotów zamówienia, kosztorysami
inwestorskimi i przedmiarami robót oraz takŜe specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót, kolejno, dla budynków :
• Tarczyńska 1 - kompleksowej inwentaryzacji budynku oraz dokumentacji na instalacje
słabopradowe budynku i wentylację piwnic, a takŜe remont dachu wraz z ociepleniem,
• Tarczyńska 3 – łącznie z budynkiem Tarczyńska 3 - wymiany instalacji elektrycznej
oraz wyposaŜenia w komplet instalacji słaboprądowych,
• Tarczyńska 3 A - inwentaryzacji piwnicy oraz dokumentacji na opracowanie dla niej
systemu wentylacji (z wyłączeniem części piwnicy znajdującej się pod lokalem
uŜytkowym FOTO, która jest administracyjnie zaliczona do budynku Tarczyńska 3) oraz,
łącznie z budynkiem Tarczyńska 3, wymiany instalacji elektrycznej oraz wyposaŜenia w
komplet instalacji słaboprądowych,
• Tarczyńska 11 - inwentaryzacji całości piwnic oraz dokumentacji na na urządzenie WC
w pakamerze oraz na remont piwnic z opracowaniem systemu ich wentylacji, z
wyłączeniem, w części remontowej, dokumentacji dla części, w obrębie której został juŜ
przeprowadzany remont na podstawie wcześniej sporządzonej dokumentacji
(usytuowanych pod prześwitem bramowym i lokalami /uŜytkowym i mieszkalnym/,
znajdującą się w prawej części frontowej budynku), następnie dla remontu dachu łącznie z
kominami i więźbą dachową, w tym jej zabezpieczeniem i ociepleniem - przy
uwzględnieniu Ekspertyzy sporządzonej w 2006 r. przez firmę "KADAR Dariusz
Karolak" oraz uporządkowania i uzupełnienia instalacji słaboprądowych,
• Tarczyńska 12 - inwentaryzacji piwnic oraz dokumentacji na remont piwnic łącznie z
opracowaniem systemu ich wentylacji, równieŜ remont dachu, łącznie z więźbą dachową,
jej zabezpieczeniem i ociepleniem - przy uwzględnieniu Opinii technicznej sporządzonej
w 2008 r. przez PZITB, autorstwa mgr inŜ.Wojciecha Moraszczyka
2). Projekt B: Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni
publicznej - zieleńca przy Teatrze Ochoty:
- przygotowanie postępowania dla wyłonienia wykonawcy sporządzenia projektu
wykonawczego, przy uwzględnieniu: otrzymanej koncepcji, uwag partnerów społecznych
15
oraz wskazań do projektowania wyznaczonych dla realizacji Projektu B przez Stołecznego
Konserwatora Zabytków,
3). Projekt C: Rewitalizacja Placu Starynkiewicza z modernizacją Skweru Grotowskiego w
celu spowodowania oŜywienia gospodarczego obszaru poprzez podniesienie standardu
przestrzeni publicznej i wprowadzenie nowych funkcji, w tym turystycznych:
- środki na realizację projektu , w zakresie Modernizacji Skweru St. Grotowskiego, zostały
zaplanowane w WPI dopiero na rok 2011, dokumentacja wykonawcza jest juŜ gotowa. Bierze
się pod uwagę sporządzenie z środków bieŜących brakującej koncepcyjnej dokumentacji dla
rewitalizacji całego Pl. Starynkiewicza.
PRAGA POŁUDNIE
- przeprowadzenie analiza kryteriów i wskaźników w odniesieniu do podobszarów
wyłonionych w ramach całego obszaru rewitalizowanego;
- kontynuacja prac zmierzających do realizacji wyznaczonych w DMR projektów, a takŜe
stały kontakt z beneficjentami.
PRAGA PÓŁNOC
- przygotowanie siwz i uruchomienie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót
budowlanych budynku Ząbkowska 13 – planowany termin przetargu: kwiecień 2009 r.,
rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zakończeniu
wykwaterowaniu lokatorów;
- przygotowanie siwz i przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zawarcie umowy z
wybranym projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej wielobranŜowej remontu
budynku Markowska 16; - opracowanie dodatkowej ekspertyzy technicznej elementów
konstrukcyjnych budynku Radzymińska 2 oraz zlecenie opracowania wielobranŜowej
dokumentacji projektowej; - uruchomienie procedury przetargowej na wybór wykonawcy
robót budowlanych doposaŜenia budynku Markowska 12 oraz budynku Markowska 14 w
instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz wymiany instalacji elektrycznej i
doposaŜenia w instalacje niskoprądowe mieszkań w tych budynkach, podpisanie umowy z
wykonawcą budowlanym i rozpoczęcie robót, zlecenie studium wykonalności dla projektu;
- zlecenie projektantowi wprowadzenia zmian do projektu przebudowy ul. Białostockiej
wobec kolizji z opracowywaną juŜ dokumentacją przebiegu Trasy Al. Tysiąclecia na
przecięciu z ul. Białostocką;
- odbiór dokumentacji budowlano-wykonawczej dot. przebudowy Placu Weteranów 1863 r. z
budową Domu Kultury i rozliczenie finansowe, wystąpienie o pozwolenie na budowę po
pozytywnym zakończeniu postępowania środowiskowego przed Samorządowym Kolegium
Odwoławczym;
- odbiór projektu budowlanego dot. adaptacji zabytkowej posesji Targowa 50/52 na placówkę
muzealną i wystąpienie o pozwolenie na budowę, rozpoczęcie procedury przetargowej na
wybór wykonawcy robót, podpisanie umowy z wykonawcą budowlanym i rozpoczęcie robót,
zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych;
- kontynuacja robót budowlanych w budynku świetlicy środowiskowej dla dzieci przy ul.
Kłopotowskiego 18; - wymiana kolejnych dwóch wind osobowych i wymiana instalacji
elektrycznej na klatkach schodowych w budynku przy ul. Targowej 15; - wymiana instalacji
gazowej i wymiana bramy wjazdowej do nieruchomości Targowa 39;
- przeprowadzenie cyklu wycieczek pt. „Letnie spacery praskie”, przygotowanie ulotek z
trasami wycieczek oraz opracowanie kolejnych nowych szlaków turystycznych „Spacerów po
Pradze”;
16
- kontynuacja bezpośrednich spotkań z mieszkańcami w ramach Dzielnicowego Forum ds.
Rewitalizacji, działań informacyjno-promocyjnych celem upowszechnienia informacji o
Programie;
- aktualizacja Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Praga Północ.
REMBERTÓW
- kontynuacja prac w ramach realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja Domu
Dziennego Pobytu ‘Centrum Złotego Wieku’”:
1.
posadzki, układanie glazury i gresów,
od 02.01.2009 r. – 30.04.2009 r.
roboty malarskie i wykończeniowe
2.
roboty elektryczne z osprzętem
od 01.02.2009 r. – 31.05.2009 r.
3.
instalacje wod-kan z białym montaŜem
od 01.04.2009 r. – 30.05.2009 r.
4.
instalacje centralnego ogrzewania
od 01.02.2009 r. – 31.05.2009 r.
5.
technologia kotłowni
od 01.04.2009 r. – 31.05.2009 r.
6.
Instalacje gazu
od 01.05.2009 r. – 30.05.2009 r.
7.
wykonanie elewacji i robót zewnętrznych od 01.05.2009 r. – 30.06.2009 r.
ŚRÓDMIEŚCIE
- projekt obejmujący budynek przy ul. Foksal 11 - realizowane będą prace związane z
remontem podwórzy, klatek schodowych oraz wykonaniem iluminacji budynku;
- projekt obejmujący oficyny dawnego pałacu Branickich przy ul. Nowy Świat 18/20:
planowany jest remont klatki schodowej oficyny północnej oraz rozszerzenie zakresu remontu
na korpus główny pałacu, poniewaŜ stanowi on integralną część całego zespołu
architektonicznego. W 2009r. przewidywane jest wykonanie dokumentacji projektowej,
remont klatki schodowej oraz wymiana instalacji elektrycznej. Do roku 2008 nie moŜna było
prowadzić kompleksowego remontu zespołu pałacowego ze względu na roszczenia byłych
właścicieli do pałacu. W okresie sprawozdawczym dokonano pomiaru geodezyjnego działki,
wydzielając część bez roszczeń. Ze względu na połączenie funkcjonalne budynków zasadne
byłoby rozszerzenie zakresu prac remontowych o korpus główny pałacu oraz odnowienie
elewacji oficyny południowej w celu ujednolicenia kolorystyki wszystkich trzech obiektów
dawnego zespołu pałacowego;
- projekt obejmujący budynki przy ul. Brzozowej 6/8 i 6/8a – w budynku Brzozowa 6/8a
planowane jest wzmocnienie konstrukcji budynku, remont elewacji i klatek schodowych oraz
instalacja przyłącza sieci cieplnej;
- projekt obejmujący budynek przy ul. Bednarskiej 9 - prowadzone są starania o pozyskanie
środków na realizację projektu;
- projekt obejmujący budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 10: planuje się wykonanie
dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania oraz
remont podwórza. Ze względu na roszczenia byłych właścicieli lub ich spadkobierców do
kamienicy nr 6 planuje się odstąpienie od projektu w części dotyczącej budynku nr 6.
- projekt obejmujący budynki przy ul. PróŜnej 12 i 14 - planuje się odstąpienie od realizacji
projektu ze względu na roszczenia do budynku nr 12 oraz brak zapewnienia środków
w budŜecie Dzielnicy;
- projekt obejmujący budynek Al. Jerozolimskie 59 - rozpatrywana jest moŜliwość
odstąpienia od projektu ze względu na duŜe koszty remontu i trudności z uzyskaniem
środków na jego realizację.
TARGÓWEK
- podjęcie przez Radę Dzielnicy uchwały dotyczącej zmian związanych z aktualizacją
Mikroprogramu rewitalizacji;
17
- aktualizacja Mikroprogramu rewitalizacji Dzielnicy Targówek;
- dalsze uczestnictwo w szkoleniach;
- dalsze uczestnictwo w spotkaniach roboczych organizowanych przez BPL;
- bieŜąca aktualizacja zakładki internetowej;
- podjęcie starań o zabezpieczenie środków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na
projekty ujęte Mikroprogramem;
- utrzymywanie na bieŜąco kontaktów z partnerami zewnętrznymi, jak równieŜ bieŜąca
informacja i promocja;
- dokończenie robót na Obszarze B przy ulicach Wincentego 85, Julianowskiej 25 oraz
planowane jest wykonanie 1258 m2 ciągów pieszo-jezdnych i 5 podjazdów dla
niepełnosprawnych.
URSUS
– uzupełnienie środków kwotą wygospodarowaną z tegorocznych oszczędności
inwestycyjnych i ogłoszenie przetargu na wykonawstwo - Zadanie 1, Projekt II;
– wyjaśnienie kwestii prawnych - Zadanie 2, Projekt II;
– uregulowanie stanu prawnego - Zadania 3, Projekt II;
– uregulowanie stanu prawnego - Zadanie 5,Projekt II.
WAWER
- dalsze starania o zabezpieczenie brakujących środków w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym m.st. Warszawy na dzielnicowe projekty rewitalizacyjne wpisane do
Mikroprogramu Rewitalizacji. Ponadto brane jest pod uwagę ewentualne włączenie do
powyŜszego dokumentu kolejnego obszaru kryzysowego – części osiedla „Falenica” – na
wniosek społeczności lokalnej;
- przygotowanie tablicy informacyjnej dla mieszkańców Dzielnicy Wawer poświęconej w
części kwestiom dotyczącym „Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy”.
WESOŁA
- planowane zakończenie realizacji I Etapu budowy oraz przystąpienie do realizacji II Etapu,
czyli budowy szkoły podstawowej 0-3 projektu Budowy Zespołu Szkół: Podstawowa,
Gimnazjum w osiedlu Zielona;
- planowane przygotowanie do wykupu gruntów pod inwestycje projektu Modernizacja dróg i
chodników obszaru rewitalizowanego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnyc.
WOLA
- przygotowanie prezentacji proponowanych zmian na posiedzenie Komitetu Monitorującego
dla Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013;
- przygotowanie dokumentów na Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy o podjęcie uchwały
w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zaakceptowania
aktualizacji Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na lata 2005-2013;
- wszczęcie prac przygotowawczych mających na celu włączenie do Mikroprogramu
Rewitalizacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy terenu wolskiego osiedla Koło oraz osiedla
Wawelbergów;
- zweryfikowanie wskaźników mających na celu sprawdzenie czy obszar osiedli spełnia
kryteria dotyczące obszarów kryzysowych oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych
wśród mieszkańców i zarządów spółdzielni mieszkaniowych w celu potwierdzenia
konieczności podjęcia potrzeb rewitalizacyjnych tych obszarów;
18
- utworzenie na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wola zakładki dotyczącej rewitalizacji
wraz z Mikroprogramem Rewitalizacji Dzielnicy Wola. Umieszczenie informacji na temat
warunków przystąpienia do programu rewitalizacji oraz pomocnych linków stron
internetowych instytucji publikujących informacje na temat funduszy europejskich
związanych z rewitalizacją;
- rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektów dzielnicy
„Rewitalizacja ulicy Chłodnej” i „Rewitalizacja budynków historycznych przy ulicy śelaznej
i w jej otoczeniu” w celu aplikowania o dofinansowanie.
śOLIBORZ
- kontynuacja kompleksowej inwentaryzacji zieleni w obszarze przewidzianym do
rewitalizacji (pierwszy kwartał 2009);
- kontynuacja konsultacji społecznych ze wszystkimi interesariuszami (mieszkańcy, władze
Dzielnicy, właściciele firm, wojsko, Dyrekcja Muzeum Wojska Polskiego, Stołeczny
Konserwator Zabytków, architekci, organizacje pozarządowe, Dzielnicowa Rada MłodzieŜy)
z udziałem grupy młodych pracowników naukowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego, realizujących projekt (finansowany przez grant amerykański) diagnozujący
problemy występujące na terenie rewitalizowanym w kontekście umiejętności prowadzenia
debat publicznych i rozwijania partycypacji społecznej;
- prezentacja projektu koncepcyjnego przebudowy działobitni przy ul. Jeziorańskiego i jej
otoczenia oraz publiczna dyskusja poświęcona docelowej adaptacji wnętrz.
3. Czy zostały zrealizowane wszystkie zadania w danym okresie sprawozdawczym,
w stosunku do zadań zaplanowanych na dany okres?
JeŜeli NIE, naleŜy podać przyczynę niezrealizowania zadania
BEMOWO
TAK
BIELANY
TAK
MOKOTÓW
NIE
Nie udało się zrealizować zadań związanych z przygotowawczymi pracami projektowymi ze
względu na opóźnienia z wpisaniem projektów do WPI.
OCHOTA
NIE
W zakresie remontów nieruchomości przy ul. Tarczyńskiej został przeniesiony punkt
cięŜkości na wykonywanie zadań priorytetowych, związanych z wystąpieniem zagroŜeń
budowlanych, m. in. z powodu zalewania budynków przez wody opadowe z kanalizacji.
Dwukrotnie ogłaszany był przetarg na remont podwórka przy ul. Tarczyńskiej 1 i obydwa
postępowania zostały uniewaŜnione z powodu zbyt wygórowanych ofert finansowych.
Przetarg na wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji dla remontów budynków przy ul.
Tarczyńskiej równieŜ został uniewaŜniony - z powodu braku ofert.
19
PRAGA POŁUDNIE
NIE
Nie ukończono realizacji projektów wpisanych do DMR w związku z przedłuŜającymi się
procedurami oraz pracami modernizacyjnymi budynków przy ul. Skaryszewskiej 2 oraz
Jakubowskiej 18. Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 6 została przesunięta na
kolejny rok w związku z brakiem wystarczających środków na realizacje zadania, które
zostały określone w kosztorysie inwestorskim.
PRAGA PÓŁNOC
NIE
- opóźnienie w terminie zakończenia realizacji projektu nr 1) o 5 miesięcy (konieczność
wykonania dodatkowych robót budowlanych niemoŜliwych do przewidzenia we
wcześniejszym okresie) – zawarto stosowne aneksy do umowy o dofinansowanie z funduszy
unijnych;
- zwiększenie pierwotnie zakładanego zakresu robót budowlanych w projektach nr 2) i 3)
(doposaŜenie budynków w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody i wymiany części
stropów) wymaga sporządzenia dodatkowej dokumentacji techniczno-projektowej i
wystąpienia o decyzję zezwalającą na budowę co skutkuje opóźnieniem rozpoczęcia robót
budowlanych;
- opóźnienie w terminie rozpoczęcia realizacji projektu nr 6) – zmienione zostały linie
rozgraniczające Placu Weteranów 1863 r., śmierć głównego projektanta i przejęcie firmy
przez spadkobierców - skutkowało koniecznością sporządzenia dodatkowej dokumentacji i
przesunięcia terminu zakończenia prac projektowych;
- w związku z brakiem finansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy unijnych,
Wspólnoty Mieszkaniowe zakres prac jest realizowany wyłącznie w ramach posiadanych
środków finansowych.
REMBERTÓW
TAK
ŚRÓDMIEŚCIE
NIE
- budynek przy ul. Bednarskiej 9 – niezrealizowany ze względu na konieczność pozyskania
środków na realizację inwestycji;
- budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 – nie kontynuowany ze względu na toczące się
postępowanie o zwrot nieruchomości. Postępowanie to uniemoŜliwia realizację projektu
rewitalizacyjnego;
- budynki przy ul. PróŜnej 12 i 14 – prace nie były kontynuowane ze względu na roszczenia
do nieruchomości nr 12 oraz brak zapewnienia środków w budŜecie Dzielnicy;
- budynek przy Al. Jerozolimskich 59 – projekt nie był realizowany ze względu na brak
środków na realizację.
TARGÓWEK
NIE
20
Zadania nie zostały zrealizowane z powodu niezabezpieczonych środków finansowych
w budŜecie ZGN Nr 1 i ZGN Nr 2 przez m.st. Warszawa.
URSUS
NIE
- Zadanie 4 Projektu I. zostało zrealizowane w drugim półroczu 2008r. Prace w okresie
sprawozdawczym przerwano z powodu niewywiązania się wykonawcy z terminu i jakości
prac. Przeprowadzono nowy przetarg na wykonawstwo, prace zostały zrealizowane do końca
2008r.;
- Zadanie 3. Przebudowa terenu sportowego po byłym zespole szkół zakładowych ZPC
„Ursus” z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne zostało zaplanowane na lata 20072009;
- wykonano projekt budowlano-wykonawczy na podstawie koncepcji zleconej w 2007 r. oraz
przygotowano dokumentację pod przetarg wyłaniający wykonawcę zadania. Ponadto
zrealizowano część zaplanowanych prac to jest zbudowano boisko do badmintona,
stanowiska do gry w warcaby, uporządkowano zieleń. Dalsze prace zostały wstrzymane ze
względu na roszczenia do działki na terenie, której prowadzona jest inwestycja;
- Zadanie 5 Projektu II zostało opóźnione w fazie realizacji inwestycji z powodu odroczenia
przez sąd postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do gruntów.
WAWER
NIE
- nie udało się zabezpieczyć w WPI na 2009 r. wystarczających środków na realizację
projektów dzielnicowych w terminach wskazanych w Mikroprogramie;
- nastąpiły opóźnienia w planowanym uruchomieniu strony internetowej zawierającej m. in.
informacje poświęcone rewitalizacji;
- z uwagi na zmianę planowanego terminu naboru wniosków do Działania 5.2 RPO WM
spotkanie szkoleniowe dotyczące wypełniania dokumentów aplikacyjnych do powyŜszego
działania nie odbyło się.
WESOŁA
TAK
WOLA
NIE
- z uwagi na przesunięcie przez Urząd Marszałkowski terminu naboru wniosków w ramach
Działania 5.2 na IV kwartał 2009 r. dzielnica w poprzednim okresie sprawozdawczym nie
przygotowała pełnej dokumentacji swoich projektów do ubiegania się o dofinansowanie;
- wyłączenie dwóch budynków: śelazna 43A (roszczenia własnościowe) i śelazna 64 (zły
stan budynku) z projektu własnego „Rewitalizacja budynków historycznych przy ul. śelaznej
i w jej otoczeniu”.
śOLIBORZ
TAK
21
4. Czy zaistniały problemy podczas realizacji Programu w okresie objętym
sprawozdaniem?
JeŜeli TAK, naleŜy opisać problem i wskazać jakie podjęto środki zaradcze.
BEMOWO
NIE
BIELANY
NIE
MOKOTÓW
TAK
Wystąpiły problemy dot. zmian wskaźników wprowadzanych przez MRR. Przygotowano
aktualizację Mikroprogramu uwzględniając nowe wskaźniki.
OCHOTA
TAK
- w czasie realizacji wystąpiły zagroŜenia budowlane w obrębie budynków Tarczyńska 3 i 3A
i 11 spowodowane m.in. zalewaniem ich przez wody opadowe z ul. Tarczyńskiej.
Zawiadomiono o tej sytuacji MPWiK. Niezwłocznie zostały teŜ zlecone ekspertyzy
zagroŜonych budynków, równieŜ opinia techniczna dla budynku Tarczyńska 12, poniewaŜ
znajdował się równieŜ strefie zalewania. Po otrzymaniu ekspertyz zostały zlecone do
wykonania dokumentacje, a budynki zabezpieczono. Polecenia wydawane przez PINB
wykonywane są niezwłocznie, a realizowane są te prace, które nie kolidują z powstałymi
zagroŜeniami i pracami nakazanymi przez PINB. W celu umoŜliwienia wykonania
kompleksowego remontu budynku przy ul. Tarczyńskiej 3, przede wszystkim jego elementów
konstrukcyjnych, trwa proces wykwaterowywania najemców. Nie wykonano niektórych prac.
Przetargi w tych sprawach są zaplanowane na I półrocze 2009 r.
PRAGA POŁUDNIE
TAK
- wystąpiły problemy związane z wyłonieniem wykonawcy prac budowlanych, których oferty
przekroczyły zagwarantowane wydatki w WPI. W przypadku prac prowadzonych w ramach
modernizacji budynku przy ul. Skaryszewskiej 2 taki stan rzeczy spowodował ograniczenie
zakresu prac do samej kamienicy z pominięciem otoczenia budynku. W związku z
powyŜszym podjęte zostały działania zmierzające do zwiększenia środków na realizację
inwestycji;
- zmienione dwukrotnie „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
programowania działań dotyczących mieszkalnictwa” wiązały się z koniecznością weryfikacji
danych odnoszących się do lat poprzednich w ramach przyjętych kryteriów. Kolejna zmiana
wytycznych na obecnym etapie analizy wykluczyła projekty z zakresu mieszkalnictwa z
moŜliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WM . Prowadzona jest analiza
podobszarów w ramach całego obszaru kryzysowego, na których zlokalizowane są projekty
wpisane do DMR.
PRAGA PÓŁNOC
22
TAK
- zmiana linii rozgraniczających Placu Weteranów 1863 r. (spowodowana brakiem planów
zagospodarowania przestrzennego) – wymagała wprowadzenia zmian w będącej w trakcie
sporządzania dokumentacji projektowej, śmierć głównego projektanta i przejęcie firmy przez
spadkobierców były przyczyną przesunięcia terminu odbioru pracy;
- zwiększenie pierwotnie planowanego zakresu robót budowlanych skutkujące koniecznością
sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowo-technicznej i uzyskania dodatkowych
decyzji/zezwoleń – spowodowało zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu
zgodnie z decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoczęto procedurę
wykwaterowania lokatorów z budynku (oficyny) przy ul. Ząbkowskiej 13;
-zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynków, często niemoŜliwy do
przewidzenia na etapie rozpoczęcia realizacji projektu (konieczność wymiany elementów
została stwierdzona dopiero po wykonaniu skucia tynków) – zlecono sporządzenie
dodatkowych ekspertyz, uzupełnienie dokumentacji projektowej a następnie kosztorysowej,
zaproponowano zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu z podziałem na dwa
etapy. Z uwagi konieczność wymiany stropów w budynku przy ul. Markowskiej 16 –
rozpoczęto procedurę mającą na celu wyłączenie tego budynku z uŜytkowania i
wykwaterowanie lokatorów do lokali zamiennych.
REMBERTÓW
NIE
ŚRÓDMIEŚCIE
TAK
- problemy związane z roszczeniami do nieruchomości objętych projektami rewitalizacyjnymi
wstrzymały realizację prac remontowo – budowlanych;
- wstrzymanie prac związanych z projektami rewitalizacyjnymi w budynkach, dla których
rozwaŜana jest moŜliwość sprzedaŜy.
TARGÓWEK
TAK
Obszar A – Brak środków finansowych.
Obszar B - Problemy wystąpiły ze względu na zbyt długi okres oczekiwania na otrzymanie
pozwoleń wymaganych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz dokumentów
potwierdzających brak roszczeń do nieruchomości. W związku z negatywnym
zaopiniowaniem wniosku ZGN Nr 2 z dnia 12.11.2008 o przeniesienie środków
przeznaczonych na ul. Siedzibną 28 jako nie wygasające na rok 2009 celowym jest przyznanie
dodatkowych środków w kwocie 55.127,84 zł brutto z przeznaczeniem na dokończenie
inwestycji rozpoczętej w br.; oraz na Syrokomli 2 jako nie wygasające na rok 2009 w kwocie
87.587,93 zł brutto.
Problemy wystąpiły równieŜ z uwagi na roszczenia do nieruchomości ujętych w programie
rewitalizacji.
URSUS
NIE
WAWER
23
TAK
- w związku z koniecznością ponownej weryfikacji diagnozy sytuacji kryzysowej
występującej na obszarach wskazanych w dzielnicowym mikroprogramie rewitalizacji, a tym
samym ponownej oceny, czy powyŜsze obszary będą spełniały nowe kryteria
kryzysowości, realizacja programu była wstrzymana. W celu uzupełnienia przedmiotowej
analizy przeprowadzone zostały działania mające na celu pozyskanie danych do wskaźników
wymaganych w świetle nowych wytycznych;
- problem z pełnym zabezpieczeniem środków na realizację projektów ujętych w
Mikroprogramie. Na 2009 r. zabezpieczono część środków w WPI na jeden projekt
dzielnicowy;
- ze względu na przedłuŜające się procedury wdraŜania Działania 5.2, a przede wszystkim
przesunięciem terminu naboru wniosków na IV kwartał 2009 r., zaobserwowano zniechęcenie
i wstępne plany wycofania się ze współpracy części beneficjentów zewnętrznych, którzy
szukają innych źródeł finansowania dla swoich projektów.
WESOŁA
NIE
WOLA
NIE
śOLIBORZ
TAK
Trudności w uzyskaniu konsensusu między właścicielami warsztatu samochodowego i garaŜy
a władzami Dzielnicy. W celu przezwycięŜenia impasu Dzielnica nawiązała kontakt z
Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, którego młodzi pracownicy naukowi
specjalizujący się w psychologii środowiskowej zadeklarowali merytoryczną pomoc w
przeprowadzeniu negocjacji z właścicielami nieruchomości przeznaczonych do
wywłaszczenia. Spotkanie planuje się w kwietniu 2009.
III.
OCENA SYSTEMU WDRAśANIA PROGRAMU
Czy zaistniały problemy wynikające z zaproponowanego systemu wdraŜania Programu?
JeŜeli TAK, naleŜy opisać problem oraz przedstawić propozycje modyfikacji systemu
wdraŜaniu Programu.
BEMOWO
NIE
BIELANY
NIE
MOKOTÓW
TAK
W związku z toczącymi się pracami dot. wpisania projektów do WPI nie udało się dotrzymać
terminów wdraŜania Mikroprogramu.
24
OCHOTA
TAK
Podstawowe problemy wynikają z braku stabilności zasad dla sporządzania i realizacji
Programu, skomplikowanych procedur, częstych zmian legislacyjnych oraz długiego okresu
planowania co powoduje rozbieŜności zatwierdzonych Projektów z bieŜącymi moŜliwościami
finansowymi, w tym zapisywanymi w WPI. Ponadto, w naszym przekonaniu, w tym zakresie
rewitalizacji, który nie dotyczy funduszy unijnych, stosowanie procedur według wymogów
unijnych, jako kosztowne i czasochłonne jest zbędne. Dopiero od 9 września 2008 r. moŜna
było przeprowadzić rozeznanie, czy beneficjenci (w tym m. st. Warszawa) podejmujący
działania na rewitalizowanych obszarach, będą mogli aplikować o dofinansowanie z funduszy
unijnych na realizowację zadań z zakresu mieszkalnictwa, czy teŜ nie. Taka sytuacja
całkowicie uniemoŜliwiła np. prowadzenie działalności promocyjnej, jak równieŜ przyczyniła
się do realizacji w ramach Mikroprogramów kosztownych zadań, bez szans na zwrot części
poniesionych nakładów w postaci unijnej dotacji
PRAGA POŁUDNIE
NIE
PRAGA PÓŁNOC
NIE
REMBERTÓW
NIE
ŚRÓDMIEŚCIE
NIE
TARGÓWEK
TAK
W związku z ograniczoną wysokością środków finansowych przewidzianych na inwestycje w
m.st. Warszawa nie wszystkie projekty znajdujące się w Programie Rewitalizacji zostały
umieszczone w WPI. Wynika to z konieczności realizacji rozpoczętych juŜ zadań oraz decyzji
o podziale środków mówiącej, iŜ nie naleŜy przekraczać zaplanowanych limitów.
Istnieje duŜa dysproporcja między programem rewitalizacji, a planowanymi środkami na te
cele w WPI. BudŜet ZGN Nr 1 i ZGN Nr. 2 w minimalnej wysokości gwarantuje środki na
realizację programu rewitalizacji, dlatego tez program nie jest realizowany w pełnym
zakresie.
URSUS
TAK
Problem dotyczy projektów partnerów zewnętrznych i przyszłych sprawozdań z ich realizacji.
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie mając szans na pozyskanie środków z UE na
projekty z zakresu mieszkalnictwa realizują zaplanowane działania indywidualnie a nie
w porozumieniu. Porozumienie wymuszało wcześniej wzajemne ustępstwa organizacyjne,
w tym dopasowanie planowanych przez siebie działań do ustalonego wspólnie i zapisanego w
Mikroprogramie harmonogramu. Obecnie, wspólnoty i spółdzielnie czują się zwolnione z
realizacji harmonogramu i prowadzą prace w kolejności ustalanej według bieŜących potrzeb.
25
(Z uwagi na wzrost kosztów eksploatacji budynków przyśpieszeniu uległa zwłaszcza
większość termomodernizacji kosztem odsuniętych w czasie remontów instalacji.) Nie ma
moŜliwości ustalenia nowego harmonogramu dla partnerów zewnętrznych, bo nie prowadzą
oni długookresowego planowania i nie są takim planowaniem zainteresowani.
WAWER
TAK
Zaobserwowany został problem związany z zaproponowanym systemem monitoringu
realizacji projektów i programu w zakresie podanych wskaźników. W „Mikroprogramie
Rewitalizacji Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy” zdefiniowano 9 celów szczegółowych,
których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji na obszarach kryzysowych, jak równieŜ
do osiągania celów wskazanych na poziomie Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st.
Warszawy. Wskaźniki monitorowania realizacji poszczególnych celów na poziomie dzielnicy
korespondują ze specyfiką zgłoszonych do mikroprogramu projektów. Natomiast wskaźniki
zaproponowane na poziomie LPR nie do końca oddają ich specyfikę i w niektórych
przypadkach, zwłaszcza wskaźniki rezultatu, nie odzwierciedlają charakteru planowanych
przedsięwzięć. Ponadto interpretacja poszczególnych wskaźników nie jest jednoznaczna.
UniemoŜliwia to efektywne i rzetelne monitorowanie całego procesu wdraŜania.
Do modyfikacji i usprawnienia systemu wdraŜania programu moŜe przyczynić się
rozszerzenie listy proponowanych wskaźników monitorowania, co pozwoliłoby na
uelastycznienie systemu i lepsze dopasowanie samych wskaźników do charakteru
opisywanych przez nie projektów. Ponadto określenie jednoznacznej interpretacji
poszczególnych wskaźników zapewni porównywalność przekazywanych w ramach
sprawozdań wartości.
WESOŁA
NIE
WOLA
NIE
śOLIBORZ
NIE
26
IV. WSKAŹNIKI POSTĘPU RZECZOWEGO REALIZACJI PROGRAMU
Jednostka
miary
wskaźnika
Osiągnięta wartość
wskaźników w okresie
objętym sprawozdaniem
Osiągnięta wartość
wskaźników od
początku realizacji
Programu
Wartość wskaźników
planowana do osiągnięcia w
następnym okresie
sprawozdawczym
Wartość wskaźników
planowana do osiągnięcia
do końca realizacji
Programu
Cel strategiczny I
1.Powierzchnia zrewitalizowanych
nieruchomości
M2
122 452,92
132 714,49
22 359,26
926 874,52
2. Kubatura zrewitalizowanych nieruchomości
M3
50 034,03
66 223,18
69 761,06
342 686,20
3. Długość zbudowanych lub
zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych
Mb
22 462,00
21 711,00
260
60 011,00
M2
43 643,00
47 015,00
2 504,99
430 544,54
Szt.
137
138 (w tym 1 mur)
1
448
Szt.
0
0
0
2
pln
0
0
0
0
m2
3 176,00
3 176,00
4 494,90
20 750,79
Wskaźniki
Wskaźnik Produktu
4. Powierzchnia zrewitalizowanych terenów
zielonych
5.Liczba zrewitalizowanych obiektów małej
architektury (pomniki, sadzawki, ogródki
jordanowskie, place zabaw itd.)
6. Zlokalizowane na obszarze
rewitalizowanycm projekty prywatne i
pozarządowe z udziałem finansowym miasta
(liczba)
7.pomoc publiczna udzielona na projekty w
obszarze rewitalizowanym (kwota)
Cel strategiczny II
1.Powierzchnia zrewitalizowanych
nieruchomości zabytkowych
27
2.Kubatura zrewitalizowanych nieruchomości
zabytkowych
M3
18 747,00
18 747,00
26 454,00
165 566,17
Mb
2 764,00
2 899,00
287
4 411,00
M2
6 935,00
6 935,00
1 100,00
241 774,55
Szt.
29
29
0
66
Szt
17
22
9
44
Pln
57 000,00
95 000,00
80 000,00
580 000,00
Cel strategiczny III
1. Powierzchnia zrewitalizowanych
nieruchomości
M2
17 535,56
22 111,56
8 727,08
219 175,41
2.Kubatura zrewitalizowanych nieruchomości
M3
32 865,00
32 865,00
47 341,00
280 702,2
3.Długość zbudowanych lub
zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych
Mb
2 829,00
2 829,00
1 100,00
37 382,00
M2
6 635
10 307,00
0
311 819,00
Szt.
29
29
0
332
3.Długość zbudowanych lub
zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych
4.Powierzchnia zrewitalizowanych terenów
zielonych
5.Liczba zrewitalizowanych obiektów małej
architektury (pomniki, sadzawki, ogródki
jordanowskie, place zabaw itd.)
6.Imprezy i wydarzenia turystyczne i
kulturalne zorganizowane z udziałem
finansowym miasta na obszarze
rewitalizowanym (liczba)
7.Dotacje z budŜetu miasta przeznaczone na
finansowanie imprez i wydarzeń
turystycznych i kulturalnych organizowanych
przez partnerów zewnętrznych (kwota)
4.Powierzchnia zrewitalizowanych terenów
zielonych
5.Liczba zrewitalizowanych obiektów małej
architektury (pomniki, sadzawki, ogródki
jordanowskie, place zabaw itd.)
28
6. Zainstalowane i działające punkty systemu
monitoringu bezpieczeństwa (liczba)
Szt
0
0
0
6
7. Projekty prewencyjne zlokalizowane w
obszarze rewitalizowanym (liczba)
Szt..
2
2
3
13
Pln
0
0
0
0
Cel strategiczny IV
1. Powierzchnia zrewitalizowanych
nieruchomości
M2
23 528,56
29 631,56
10 205,98
223 091,51
2.Kubatura zrewitalizowanych nieruchomości
M3
36 895,00
36 895,00
60 507,00
302 882,50
3.Długość zbudowanych lub
zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych
Mb
2 764,00
2 939,00
260
9 325,00
M2
7 523,00
11 195,00
1 100,00
336 599,55
5.Liczba zrewitalizowanych obiektów małej
architektury (pomniki, sadzawki, ogródki
jordanowskie, place zabaw itd.)
Szt.
69
69
1
282
6.Projekty społeczne zorganizowane z
udziałem finansowym miasta na obszarze
rewitalizowanym (liczba)
Szt.
0
0
0
0
pln
0
0
0
0
Szt.
0
0
0
0
8. Dotacje z budŜetu miasta przeznaczone na
finansowanie projektów społecznych
organizowanych przez partnerów
zewnętrznych (kwota)
4.Powierzchnia zrewitalizowanych terenów
zielonych
7. Dotacje z budŜetu miasta przeznaczone na
finansowanie projektów społecznych
organizowanych przez partnerów
zewnętrznych (kwota)
Wskaźnik Rezultatu
Cel strategiczny I
1.Przedsiębiorstwa posiadające swoją siedzibę
29
lub siedzibę oddziału na rewitalizowanym
obszarze
2. Organizacje pozarządowe posiadające
swoją siedzibę lub siedzibę oddziału na
obszarze rewitalizowanym
Szt.
1
2
2
2
Cel strategiczny II
1. Imprezy i wydarzenia turystyczne i
kulturalne organizowane na obszarze
rewitalizowanym (liczba, zmiana netto w
stosunku do roku bazowego)
Szt
39
41
28
234
2.Uczestnicy ww. imprez i wydarzeń
turystycznych i kulturalnych (liczba osób)
Cel strategiczny III
1. Obszar objęty systemem monitoringu
bezpieczeństwa (powierzchnia)
Os.
5 190
6 530
4 560
28 090
M2
2 100,00
3 440,00
1 400,00
11 819,00
2. Obszar objęty programami prewencyjnymi
z udziałem społecznym (powierzchnia)
M2
7 000
7 000
7 000
22 068,74
Szt.
0
0
0
0
2. Uczestnicy ww. projektów (liczba osób)
Os.
0
0
0
1 000
3.Mieszkania komunalne i socjalne oddane do
uŜytku na obszarze rewitalizowanym (liczba,
zmiana netto w stosunku do roku bazowego)
Szt.
137
137
0
281
Cel strategiczny IV
1.projekty społeczne zorganizowane na
obszarze rewitalizowanym (liczba, zmiana
netto w stosunku do roku bazowego)
30
Spodziewane oddziaływanie (wskaźniki oddziaływania)
Nazwa wskaźnika
Wartość
planowana
Jednostka
miary
Spodziewane oddziaływanie
1.Wzrost atrakcyjności obszaru rewitalizowanego mierzony poprzez:
- cenę rynkową 1 m kw powierzchni uŜytkowej
-
czynsz najmu 1 m kw pow. uŜytkowej
-
cenę 1 m kw powierzchni mieszkalnej.
2.Przyrost liczby mieszkańców lub zahamowanie spadku liczby mieszkańców
3.Wzrost liczby przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym (liczba; w przeliczeniu na km kw. obszaru; zmiana
netto w stosunku do roku bazowego;)
4.Wzrost liczby miejsc pracy w obsłudze ruchu turystycznego i Ŝycia kulturalnego na obszarze rewitalizowanym
45
5.Wzrost liczby przyjezdnych odwiedzających obszary rewitalizowane
6.Spadek liczby przestępstw pospolitych i wykroczeń na obszarze rewitalizowanym (liczba, wskaźnik per capita)
7.Spadek liczby przestępstw ogółem na obszarze rewitalizowanym (liczba, wskaźnik per capita)
8.Poprawa subiektywnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i przyjezdnych na danym obszarze (opinia społeczna)
9.Wzrost stopy zatrudnienia wśród ludności zamieszkałej w obszarze rewitalizowanym
10.Zmniejszenie długotrwałego bezrobocia wśród ludności zamieszkałej w obszarze rewitalizowanym
11.Zmniejszenie udziału ludności kwalifikującej się do pomocy społecznej
12.Zmniejszenie liczby oczekujących na mieszkanie z zasobów komunalnych
31
V.
POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU
1. Zestawienie wydatków poniesionych na projekty przez Dzielnicę ( Załącznik nr 1)
2. Zestawienie wydatków poniesionych na projekty przez Beneficjenta zewnętrznego
(Załącznik nr 2 ).
VI.
WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I
PROMOCJI PROGRAMU
1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu.
BEMOWO
- opracowanie prezentacji do Dzielnicowego Mikroprogramu Rewitalizacji;
- przekazanie jej Zarządowi Dzielnicy Bemowo – 8.05.2008 r.;
- uruchomienie zakładki internetowej związanej z prezentacją Mikroprogramu Rewitalizacji
Dzielnicy Bemowo.
BIELANY
- ze względu na przygotowania do podjęcia przez Radę Dzielnicy uchwały ze zmianami
w Mikroprogramie zorganizowano posiedzenia połączonych 3 Komisji Rady Dzielnicy
Bielany z udziałem koordynatora ds. rewitalizacji oraz zainteresowanych mieszkańców, na
których omówiono i przedyskutowano całość zagadnień związanych z rewitalizacją Bielan;
– organizowanie zebrań wspólnot mieszkaniowych - jednym z tematów poruszanych było
zagadnienie rewitalizacji. Pełnomocnicy m.st. Warszawy przeszkoleni przez Koordynatora
odpowiadali na pytania zainteresowanych wykorzystaniem środków UE na remonty
nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.
MOKOTÓW
- bieŜące informowanie zainteresowanych podmiotów nt. prowadzonych
rewitalizacyjnych poprzez: Internet, prasę lokalną, spotkania tematyczne.
działań
OCHOTA
- organizowanie seminariów, warsztatów i spotkań z potencjalnymi Beneficjentami oraz z
podmiotami, które złoŜyły swoje Projekty do Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Ochota
m. st. Warszawy;
-utrzymywanie stałego kontaktu z Beneficjentami, których Projekty znalazły się w LPR m.st.
Warszawy, poprzez spotkania osobiste, e-mail, korespondencję. W I półroczu 2008 r.
Beneficjenci Ci byli pisemnie i poprzez Liderów Forum Rewitalizacji na bieŜąco
zawiadamiani o kolejnych wydarzeniach jak: wpisanie Mikroprogramu Dzielnicy Ochota do
LPR, konieczność powtórnej kwalifikacji obszaru, konieczność w związku z powtórną
kwalifikację zachowania szczególnej ostroŜności przy angaŜowaniu środków w
przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz o ogłoszeniu terminu naboru wniosków;
- w sytuacji konieczności powtórnej kwalifikacji obszaru oraz braku stabilości zasad dla
aplikowania o środki unijne w ramach rewitalizacji z zakresu mieszkalnictwa, promocja
rewitalizacji w tym okresie nie była moŜliwa, tym bardziej, Ŝe największe zainteresowanie
wejściem w LPR wykazują podmioty sektora mieszkaniowego. Bardzo aktywnie działa
Forum Rewitalizacji w Dzielnicy Ochota;
32
- zorganizowanie spotkania z udziałem Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz ekspertów
unijnych, na które złoŜyło się seminarium dotyczące m.in. takich tematów jak nowe regulacje
ws. kwalifikacji środków na działania z zakresu mieszkalnictwa oraz posiedzenie poświęcone
zaopiniowaniu zmian w Mikroprogramie, przedyskutowaniu projektu koncepcji dla realizacji
Projektu B i zapoznaniu się z postępem realizacji komunalnych projektów oraz sprawy
organizacyjne.
PRAGA POŁUDNIE
- zorganizowanie spotkania w dniu 26 marca 2008 r. dla Wspólnot Mieszkaniowych na temat
moŜliwości włączania nowych propozycji projektów do Mikroprogramu Rewitalizacji
Dzielnicy Praga Południe, które cieszyło się bardzo duŜym zainteresowaniem;
- bieŜące udzielanie informacji zainteresowanym osobom i utrzymywanie kontaktu z
beneficjentami.
PRAGA PÓŁNOC
- przeprowadzono następujące spotkania z mieszkańcami dotyczące Mikroprogramu
Rewitalizacji Dzielnicy Praga Północ:
• w dniu 23 stycznia 2008 r. bezpośrednie konsultacje społeczne z mieszkańcami w ramach
Forum ds. Rewitalizacji dla Dzielnicy Praga Północ na temat rewitalizacji obszaru Nowej
Pragi wraz z przeprowadzeniem badań ankietowych;
• w dniu 13 marca 2008 r. bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami (szkolenie warsztatowe z
umiejętności pisania projektów rewitalizacyjnych) ramach Forum ds. Rewitalizacji dla
Dzielnicy Praga Północ;
• w dniu 17 czerwca 2008 r. konferencja dla mieszkańców Dzielnicy Praga Północ pt. „Rola
wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości w procesie rewitalizacji”.
Partnerstwo w procesie rewitalizacji” wraz z przeprowadzeniem badań ankietowych;
• w dniu 13 września 2008 r., bezpośrednie konsultacje społeczne z mieszkańcami w ramach
Forum ds. Rewitalizacji dla Dzielnicy Praga Północ na temat planowanych działań
rewitalizacyjnych na obszarze Szmulowizny wraz z przeprowadzeniem badań
ankietowych. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele miast województwa śląskiego,
zrzeszeni w Grupie Roboczej ds. Polityki Miejskiej . Bezpośrednio przed spotkaniem
odbyła się nieodpłatna piesza wycieczka po Pradze prowadzona przez warszawskiego
przewodnika miejskiego;
• w dniu 07.10.2008 r., zorganizowano spotkanie przedstawicieli działających na terenie
Pragi stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w celu wypracowania wspólnych
wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi
i Pragi II ;
- bieŜąca aktualizacja strony internetowej Urzędu Dzielnicy Praga Północ poprzez informacje
o programie rewitalizacji i podejmowanych działaniach oraz o postępie robót przy projektach
rewitalizacyjnych;
- upowszechnianie informacji o Programie Rewitalizacji:
• podczas
seminarium pn. „Rozwiązywanie problemów społecznych w procesie
rewitalizacji” zorganizowanego przez
Śląski Związek Gmin i Powiatów w
Świętochłowicach w dniu 09 kwietnia 2008 r.;
•
podczas konferencji na temat „Wykorzystane szanse i dalsze wyzwania rozwoju dzielnic
Warszawy Praga Południe i Praga Północ w obliczu EURO 2012”, która odbyła się w
Warszawie w dniu 10 czerwca 2008 r.;
• podczas bezpośredniego spotkania z mieszkańcami w dniu 17 czerwca 2008 r., na temat
„Rola wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości w procesie rewitalizacji.
Partnerstwo w procesie rewitalizacji”;
33
podczas bezpośredniego spotkania z mieszkańcami w dniu 13 września 2008 r., na temat
działań rewitalizacyjnych na Szmulowiźnie;
• podczas seminarium zorganizowanego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana w
dniach 28-29 listopada 2008 r. pn. „Zakochaj się w funduszach europejskich”;
• podczas konferencji w Częstochowie w dniach 16-17 grudnia 2008 r ., pn. „Rewitalizacja
przestrzeni publicznych: Main Street – Główna ulica” pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Częstochowy.
- opracowanie i wykonanie folderów (broszury) „Rewitalizacja Pragi Północ Dzielnicy m. st.
Warszawy”;
- informacja o celach Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy oraz o wpisanych
do Programu projektach realizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ była teŜ przekazana
w audycji telewizyjnej „Fundusze dla zuchwałych” wyemitowanej w TVN24 w dniu
13.02.2008 r.;
- zorganizowanie w ramach Forum ds. Rewitalizacji Dzielnicy Praga Północ cykl bezpłatnych
szkoleń, tj:
• w dniu 26 listopada 2008 r., szkolenie pt. „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych.
Skutki zmiany przepisów w praktyce zamawiającego”;
• w dniu 03 grudnia 2008 r. szkolenie pt. „Przygotowanie o aplikowanie o środki, czyli jak
poprawnie przygotować projekt”;
• w dniu 10 grudnia 2008 r., szkolenie pt. „Zakres i sposób przygotowania wymaganych
załączników, w tym opcje dla trybu konkursowego z preselekcją oraz trybu bez
preselekcji”.
•
REMBERTÓW
- przedstawienie Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Rembertów Komisjom i Radzie
Dzielnicy Rembertów, jak równieŜ Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Informację na
temat Programu otrzymały: Rady Osiedli Dzielnicy Rembertów, Instytucje Pomocy
Społecznej ( OPS, Dom Dziennego Pobytu) działające na tym terenie oraz Biuro Polityki
Społecznej Urzędu Dzielnicy Rembertów;
- zamieszczenie ww. informacji równieŜ w prasie i na stronie internetowej Dzielnicy
Rembertów.
ŚRÓDMIEŚCIE
- prowadzenie spotkań z mieszkańcami (wspólnoty mieszkaniowe) na temat programu
rewitalizacji i moŜliwości skorzystania z dofinansowania do projektów;
- cykliczne artykuły o rewitalizacji w dzielnicy Śródmieście ukazujące się w bezpłatnym
biuletynie „Wspólnicy”, wydawanym przez Urząd Dzielnicy Śródmieście;
- publikowanie informacji o procedurach związanych z przystąpieniem do programu
rewitalizacji na stronie internetowej dzielnicy Śródmieście.
TARGÓWEK
- przeprowadzenie wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych, które polegały na
zorganizowaniu seminariów z udziałem beneficjentów z terenu całej Dzielnicy, w tym
szczególnie z terenów rewitalizowanych, oraz na zrealizowaniu wśród mieszkańców ankiet
telefonicznych i internetowych. Na seminaria zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek
dzielnicowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń, policji, straŜy
poŜarnej oraz szkół wyŜszych. Podczas spotkań beneficjenci z terenu Dzielnicy uzyskali
szczegółowe informacje na temat moŜliwości pozyskania środków na projekty
rewitalizacyjne;
34
- elektroniczne rozpowszechnianie telefonów i adresów internetowych, pod którymi moŜna
uzyskać informacje na temat pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Beneficjenci na
bieŜąco są informowani drogą elektroniczną o „nowinkach” dotyczących Działania 5.2.;
- Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy stron
internetowych instytucji publikujących informacje na temat funduszy europejskich
związanych równieŜ z programem Rewitalizacji miast i wsi.
URSUS
- organizowanie spotkań z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz
przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych poświęcone rewitalizacji;
- aktualizowanie informacji na stronie internetowej dzielnicy Ursus z załączonym
Mikroprogramem;
- korespondencja z osobami i grupami zainteresowanymi.
WAWER
- bieŜące kontakty z beneficjentami zewnętrznymi, Komisja Funduszy Europejskich
z udziałem beneficjentów zewnętrznych, poświęcona perspektywom realizacji Programu
Rewitalizacji m. st. Warszawy, stanu aktualnego prac Komitetu Monitorującego, szans
realizacji dla projektów wpisanych do „Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Wawer m. st.
Warszawy” oraz aktualnym wytycznym i zaleceniom dla projektodawców;
- zamieszczenie publikacji w lokalnej prasie – „Rewitalizacja – kolejne przybliŜenie” – Kurier
Wawerski wydanie z 15 -30 listopad 2008 r. nr 22/29;
- bieŜące udzielanie zainteresowanym mieszkańcom informacji o Lokalnym Programie
Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 – 2013, harmonogramie konkursów do Działania
5.2 Rewitalizacja miast RPO WM oraz wytycznych, jakie muszą być spełnione, aby moŜna
byłą włączyć do Mikroprogramu nowe obszary kryzysowe.
WESOŁA
- spotkania z mieszkańcami wyznaczonego obszaru, w trakcie których koordynator ds.
rewitalizacji informował o postępach w realizacji projektów towarzyszących.
WOLA
- spotkania ze Wspólnotami Mieszkaniowymi zainteresowanymi przystąpieniem do
programu. W trakcie spotkań beneficjenci zewnętrzni byli informowani o planach dalszych
prac związanych z aktualizacją Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Wola;
- utrzymywanie stałego kontaktu z beneficjentami zewnętrznymi, których projekty znalazły
się w LPR m.st. Warszawy.
śOLIBORZ
- zorganizowanie spotkania mieszkańców z dzielnicowym koordynatorem ds. rewitalizacji
oraz Prezesem Fundacji im. Jacka Kuronia Danutą Kuroniową poświęcone omówieniu
rezultatów Kongresu Planet Warsaw 2007 (wrzesień 2007), w czasie którego młodzi
architekci z całego świata projektowali rozwiązania architektoniczne w przestrzeni Cytadeli
Południowej (oświetlenie, monitoring, meble miejskie, rozwiązania ciągów pieszo-jezdnych,
place zabaw i rekreacji). Najaktywniejszym mieszkańcom zostały wręczone materiały
pokongresowe wraz z zaproszeniem na wystawę pokongresową przygotowaną przez
Stowarzyszenie Miastosfera oraz koordynatora ds. rewitalizacji w Dzielnicy śoliborz.
Wystawa odbyła się 15 czerwca w czasie Dni śoliborza w Parku im. śeromskiego i była
licznie odwiedzana przez mieszkańców;
35
- zamieszczenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy
stosownych informacji tekstowych oraz materiałów fotograficznych. Dzielnicowy Wydział
Spraw Społecznych współpracował z w/w Fundacją i koordynatorem ds. rewitalizacji przy
organizowaniu cyklu imprez dla mieszkańców Pt. „Lato w Cytadeli Południowej” na terenie
dziedzińca działobitni przy ul. Jeziorańskiego. Do końca roku 2008 takich spotkań odbyło się
16;
- utrzymywanie stałego kontaktu Dzielnicowego koordynatora ds.. rewitalizacji z Zarządami
Wspólnot Mieszkaniowych (w 2008 roku – kilkadziesiąt spotkań indywidualnych i tyleŜ
telefonicznych);
- prowadzenie akcji informacyjnej o planowanych pracach na terenie rewitalizowanym przez
dzielnicowy Wydział Zasobów Lokalowych w czasie dorocznych zebrań członków wspólnot
mieszkaniowych;
- udział Dzielnicy zaproszonej na konferencję zorganizowaną przez SARP w celu
zaprezentowania wystawy pokongresowej Planet Warsaw 2007 jako przykład działań
partycypacji społecznej w przestrzeni publicznej;
- z inicjatywy koordynatora ds. rewitalizacji w prasie ogólnopolskiej pojawiły się artykuły
poświęcone planom rewitalizacji Dzielnicy śoliborz oraz projektom współpracy z
naukowcami Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie partycypacji społecznej na terenach
planowanych do rewitalizacji.
2. Opis działań w zakresie informacji i promocji Programu planowanych w następnym
okresie sprawozdawczym
BEMOWO
- konsultacje i spotkania z potencjalnymi beneficjentami, organizacjami pozarządowymi i
innymi osobami zainteresowanymi rewitalizacją Dzielnicy Bemowo;
- monitorowanie warunków społeczno – gospodarczych dzielnicy w celu wskazywania
obszarów wsparcia na terenie dzielnicy i proponowanie sposobów rozwiązań problemów na
tych obszarach;
- przygotowanie niezbędnych informacji i dokumentów potrzebnych do sporządzenia
raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji Programu;
- opracowanie systemu wdraŜania, monitorowania oraz promocji Programu na obszarze
dzielnicy;
- sporządzenie aktualizacji programu.
BIELANY
- przyjęcie przez Radę Dzielnicy Bielany uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku
Nr 2 do załącznika – Dzielnicowy Mikroprogram Rewitalizacji dla Dzielnicy Bielany - do
Uchwały nr XLIII/1348/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego
Warszawy na lata 2005 – 2013;
- aktualizacja informacji na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany oraz w prasie
lokalnej.
MOKOTÓW
- cykliczne spotkania szkoleniowo – informacyjne z podmiotami zewnętrznymi (wspólnotami
mieszkaniowymi, organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi,
instytucjami itp.);
- rozbudowanie strony www. Urzędu pod kątem rewitalizacji.
36
OCHOTA
- kontynuacja działalności informacyjnej;
- aktualizowanie strony internetowej po przyjęciu Mikroprogramu w nowej wersji,
zarekomendowanej przez komitet Monitorujący w dniu 12.02.2009 r.;
- aktualizowanie strony internetowej Rewitalizacji Dzielnicy Ochota z omówieniem
kolejnych regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów dotyczących działań z
zakresu mieszkalnictwa;
- organizacja spotkań Forum Rewitalizacji oraz promocja rewitalizacji na Mironaliach na ul.
Tarczyńskiej.
PRAGA POŁUDNIE
- kontynuacja działań informacyjnych poprzez m.in. uaktualnienie strony internetowej;
- powołanie forum rewitalizacji.
PRAGA PÓŁNOC
- kontynuacja spotkań z mieszkańcami i organizacjami działającymi na terenie Pragi Północ
w ramach Forum ds. Rewitalizacji dla Dzielnicy Praga Północ;
- kontynuacja działań promocyjnych i informacyjnych podczas spotkań, konferencji,
seminariów, uaktualnienie informacji na stronie internetowej www.praga-pn.waw.pl;
- kontynuowanie cyklu szkoleń dotyczących przygotowania projektów rewitalizacyjnych i
pozyskiwania funduszy unijnych na ich realizację.
REMBERTÓW
- zamieszczenie informacji o realizowanym projekcie „Rozbudowy i modernizacji Domu
Dziennego Pobytu i utworzenia Centrum Złotego Wieku, ul. Plutonowy” w lokalnej prasie
oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy . Z uwagi na to, Ŝe prace budowlane są
rozpoczęte moŜliwe jest zamieszczenie artykułu wraz z dokumentacja w postaci zdjęć.
ŚRÓDMIEŚCIE
- prowadzenie konsultacji społecznych w ramach programu rewitalizacji;
- organizowanie spotkań z mieszkańcami dzielnicy, na których będą informowani o przebiegu
programu rewitalizacji w dzielnicy Śródmieście;
- cykliczne artykuły o rewitalizacji ukazujące się w bezpłatnym biuletynie „Wspólnicy”,
wydawanym przez Urząd Dzielnicy Śródmieście;
- informowanie o procedurach związanych z przystąpieniem do programu rewitalizacji
publikowane na stronie internetowej dzielnicy Śródmieście.
TARGÓWEK
- kontynuacja dotychczasowych działań;
- aktualizacja informacji na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Targówek oraz w prasie
lokalnej;
- konsultacje i spotkania z beneficjentami zewnętrznymi i innymi osobami zainteresowanymi
rewitalizacją.
URSUS
- kontynuacja informowania poprzez stronę internetową dzielnicy.
37
WAWER
- umieszczenie informacji dotyczących procesu rewitalizacji na stronach internetowych,
informacja w lokalnej prasie, organizacja spotkania informacyjnego dla beneficjentów
zewnętrznych poświęconego przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do Działania 5.2.
Rewitalizacja miast w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013;
- przygotowanie tablicy informacyjnej poświęconej w części kwestiom dotyczącym
Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
WESOŁA
- informowanie zainteresowanych mieszkańców obszaru rewitalizowanego o postępach w
realizacji projektów dzielnicowych.
WOLA
- bieŜące informowanie Beneficjentów zewnętrznych o terminie naboru projektów o
dofinansowanie unijne oraz będzie udzielana pomoc w miarę moŜliwości w zakresie
przygotowania wniosku aplikacyjnego;
- kontynuacja działań informacyjnych poprzez m.in. stworzenie strony internetowej odnośnie
rewitalizacji.
śOLIBORZ
- realizacja zamierzonych działań zgodnie z harmonogramem oraz informowanie o ich
przebiegu w prasie lokalnej (miesięcznik śoliborskie Co? Gdzie? Kiedy ?), ogólnopolskiej
(Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza) oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy;
- organizowanie spotkań
zainteresowanych mieszkańców z władzami śoliborza (z
zaproszeniem środków masowego przekazu). W celu właściwego przeprowadzenia cyklu
konsultacji społecznych nawiązano równieŜ kontakt ze stołecznym Centrum Komunikacji
Społecznej.
VII.
REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU
BEMOWO
- przeznaczenie dawnych terenów wojskowych terenu pod zieleń parkową, urządzoną i usługi
kultury, sztuki i gastronomii. Projekt nie przewiduje na tym terenie funkcji mieszkaniowej.
Ustalenia przyjęte w projekcie dla tego obszaru wynikają w głównej mierze z konieczności
zachowania i ochrony jego walorów przyrodniczych, uwarunkowań konserwatorskich i
trwałego, wartego zachowania obecnego zainwestowania kubaturowego. Tym samym w
projekcie zachowana zostaje zabudowa kubaturowa oraz cały układ fortu wraz z jego
fortyfikacjami i umocnieniami – historyczny element fortyfikacji Twierdzy Warszawa.
- zorganizowanie obszarów związanych z usługami kultury (kultura, sztuka, gastronomia) –
na terenie Fortu Bema. Prace będą prowadzone zgodnie z zaleceniami Konserwatora
Zabytków;
- uporządkowanie i zorganizowanie istniejącej zieleni wokół fortu, naleŜącej do jego otuliny
wraz z fosą forteczną. Ponadto rewitalizacja wału międzyfortowego, z miejscowym
odtworzeniem jego profilu oraz części fosy oraz zorganizowanie obszarów przeznaczonych
dla rekreacji – zieleń typu parkowego i zieleń urządzona, z przestrzeniami publicznymi i
stosowną infrastrukturą. Prace będą prowadzone zgodnie z zaleceniami Stołecznego
Konserwatora Zabytków i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
38
BIELANY
Niezbędne jest ustalenie jednolitego systemu wskaźników, który będzie obowiązywał bez
zmian przez dłuŜszy okres czasu np. 5 lat
Przyjęcie przez wszystkie organy samorządowe m.st. Warszawy priorytetu dla działań
rewitalizacyjnych – nie dopuszczenie do ograniczania środków finansowych na własne
inwestycje lub rezygnacja z zaplanowanych projektów (umieszczonych w LPR)
zlokalizowane na obszarach kryzysowych.
MOKOTÓW
W celu realizacji Programu konieczne jest wsparcie kadrowe komórki rewitalizacyjnej w
Dzielnicy.
OCHOTA
Z kolejnej analizy wskaźników, po ukazaniu się nowelizacji RPO związanej z nowymi
wytycznymi MRR obowiązującymi od 9.09.2008 r. wynikło, Ŝe nie moŜna na Ochocie
zakwalifikować kryzysowości obszaru dla realizacji zadań z infrastruktury mieszkalnictwa.
Powstał zatem powaŜny problem finansowy przy realizacji projektu komunalnego A, gdzie na
wykonanie dotychczasowych zadań zostały zaangaŜowane znaczne środki, które nie będą w
części odzyskane. RównieŜ wobec wpisania środków w WPI na realizację miejskiego
Projektu "C" dopiero na rok 2011 i stojący pod znakiem zapytania udział miejskich spółek w
przedsięwzięciu, realizacja projektu, szczególnie jest zagroŜona. Ze względu na kryzys pod
znakiem zapytania stoi zabezpieczenie odpowiednich kwot na realizację Projektu B, bo środki
zaplanowane w WPI na są niewystarczające (koncepcja została odebrana w grudniu 2008 r.
wraz z ramowym kosztorysem, który pokazał poziom koniecznych nakładów. Mimo tych
przeszkód, Mikroprogram, bez względu na konieczność wprowadzania korekt i
przypuszczalnie ograniczeń, powinien być realizowany.
PRAGA POŁUDNIE
-działania związane z zakresem wymaganych kryteriów określających obszar rewitalizowany.
PRAGA PÓŁNOC
Program Rewitalizacji jest realizowany w Dzielnicy Praga Północ począwszy od 2005 r.
Skutki jego wdraŜania są juŜ zauwaŜalne i pozytywnie odbierane przez mieszkańców.
Akceptacją społeczności lokalnej cieszą się zarówno projekty inwestycyjne jak
i projekty „miękkie” ukierunkowane na: upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym
i zabytkach Pragi, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci czy teŜ działania integrujące
mieszkańców. W okresie sprawozdawczym trwała realizacja kilku projektów w tym jeden
został całkowicie zakończony. Mieszkańcy pozytywnie ocenili działalność punktu informacji
turystycznej i otwarcie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci. Pozytywnie jest teŜ odbierana
przez społeczność lokalną realizowana przez Zespół ds. Rewitalizacji polityka informacyjna
oraz działalność Dzielnicowego Forum ds. Rewitalizacji. Bezpośrednie spotkania
z mieszkańcami oraz nieodpłatne szkolenia dotyczące przygotowania projektów
rewitalizacyjnych i moŜliwości pozyskania dodatkowych źródeł ich finansowania przyczyniły
się do zwiększenia zainteresowania procesem rewitalizacji, zgłoszone zostały kolejne
projekty. Mieszkańcy postulują zwiększenie liczby projektów inwestycyjnych, ale teŜ znaczne
zwiększenie działań o charakterze integracyjnym i kulturalno-rekreacyjnym.
REMBERTÓW
ZałoŜenia Programu ”Rozbudowy i modernizacji Domu Dziennego Pobytu i utworzenia
Centrum Złotego Wieku” będą dalej kontynuowane.
39
ŚRÓDMIEŚCIE
Program naleŜy kontynuować ze względu na duŜe zainteresowanie potencjalnych
beneficjentów (w roku 2008 projekty złoŜyło 19 beneficjentów zewnętrznych - wspólnoty
mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe).
Program rewitalizacji jest pierwszym krokiem do uaktywnienia energii społecznej, która tkwi
w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.
TARGÓWEK
Brak szans na uzyskanie środków przez beneficjentów zewnętrznych z Obszaru B na
infrastrukturę mieszkalnictwa uniemoŜliwia właściwą promocję programu rewitalizacji wśród
mieszkańców Dzielnicy, którzy przede wszystkim zainteresowani są remontami budynków, w
których mieszkają. W celu realizacji Programu naleŜy umoŜliwić działania zmierzające do
wpisania projektów rewitalizacyjnych do WPI. Wobec wpisania środków w WPI niektórych
pozycji z projektów na późniejsze lata realizacji, zachodzi konieczność zmian terminów ich
realizacji w Mikroprogramie. Docelowo konieczne jest takŜe wsparcie zespołu ds.
rewitalizacji poprzez utworzenie właściwej komórki organizacyjnej.
Rekomenduję kontynuację realizacji Programu z moŜliwością aktualizacji poprzez dołączenie
nowych projektów dzielnicowych, jak równieŜ beneficjentów zewnętrznych.
URSUS
Dzielnica wyraŜa wolę dalszej realizacji programu.
WAWER
Do modyfikacji i usprawnienia systemu wdraŜania programu, jak wskazano w punkcie III,
moŜe przyczynić się rozszerzenie listy proponowanych wskaźników monitorowania,
co pozwoliłoby na uelastycznienie systemu i lepsze dopasowanie samych wskaźników
do charakteru opisywanych przez nie projektów.
WESOŁA
Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa nadal będzie realizował projekty towarzyszące dla
„Mikroprogramu rewitalizacji Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy”.
WOLA
Problemem jest właściwa promocja programu rewitalizacji wśród mieszkańców dzielnicy,
którzy są zainteresowani remontem swoich budynków z uwagi na to, Ŝe na dzień dzisiejszy
nikt z beneficjentów zewnętrznych nie uzyskał środków na dofinansowanie swoich projektów
w ramach rewitalizacji.
Program rewitalizacji ma duŜe zainteresowanie wśród beneficjentów zewnętrznych (wspólnot
mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych).
śOLIBORZ
Konieczna będzie współpraca z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego w
celu uzyskania porozumienia z właścicielami nieruchomości przeznaczonymi do
wywłaszczenia oraz przygotowanie specjalnej akcji informacyjnej na temat prac planowanych
w przyszłości na całym obszarze z udziałem Zarządu Dzielnicy.
40
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za realizacją
Programu
Marek Goluch, p.o. Zastępcy Dyrektora
Biura Polityki Lokalowej
Data:
15.06.2009r.
Pieczątka i podpis:
ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA POLITYKI LOKALOWEJ
Marek Goluch
Adres
Urząd m.st. Warszawy
Biuro Polityki Lokalowej
Wydział ds. rewitalizacji
ul. Canaletta 2
00-099 Warszawa
Numer telefonu kontaktowego Tel. 022 595 37 85, 022 595 33 75
i faksu
Fax 022 827 06 62
Adres poczty elektronicznej
[email protected]
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
przygotowanie Sprawozdania
zbiorczego
Ewa Gajda, Podinspektor
Wydział ds. rewitalizacji
Biuro Polityki Lokalowej
Data:
Pieczątka i podpis:
15.06.2009r.
PODINSPEKTOR
Ewa Gajda
41

Podobne dokumenty