projekt B W - MORiS Chorzów

Transkrypt

projekt B W - MORiS Chorzów
Inwestor:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
ul. Dąbrowskiego 113
41-500 Chorzów
Nazwa i adres obiektu:
Budynek trybuny przy ul. Cicha 6
41-500 Chorzów
PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektował:
Krzysztof Windak nr upr. 480/94
Sprawdził:
inż. Jacek Socha nr upr. 79/82
Data: kwiecień 2014
1. OPIS TECHNICZNY ........................................................................................................ 2
1. Przedmiot opracowania .................................................................................................. 2
2. Podstawa opracowania ................................................................................................... 2
3. Zakres opracowania ........................................................................................................ 2
4. Zasilanie w energię elektryczną ..................................................................................... 2
5. Wewnętrzne linie zasilające ........................................................................................... 3
6. Tablice rozdzielcze TP1, TP2, TP3, TP4 ....................................................................... 3
7. Instalacja oświetlenia ogólnego ..................................................................................... 3
8. Instalacja gniazd wtykowych.......................................................................................... 3
9. Instalacja siły .................................................................................................................. 4
10. Instalacja oświetlenia awaryjnego ................................................................................ 4
11. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej...................................................................... 5
12. Uwagi końcowe ............................................................................................................ 5
13. Obliczenia ..................................................................................................................... 6
2. SPIS RYSUNKÓW ............................................................................................................ 1
1. Schemat ideowy i rysunek montażowy rozdzielnicy RGT ..................................... E.4.01
2. Schemat ideowy i rysunek montażowy tablicy TP1 ................................................ E.4.02
3. Schemat ideowy i rysunek montażowy tablicy TP2 ................................................ E.4.03
4. Schemat ideowy i rysunek montażowy tablicy TP3 ................................................ E.4.04
5. Schemat ideowy i rysunek montażowy tablicy TP4 ................................................ E.4.05
6. Instalacja oświetlenia - rzut parteru ......................................................................... E.1.01
7. Instalacja oświetlenia - rzut piętra i kabin ............................................................... E.1.02
8. Instalacja siły i gniazd wtykowych - rzut parteru .................................................... E.1.03
9. Instalacja siły i gniazd wtykowych - rzut piętra i kabin .......................................... E.1.04
10. Plan oświetlenia awaryjnego - rzut zadaszenia trybuny ........................................ E.1.05
1
1. Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w budynku
trybuny przy ul. Cicha 6 w Chorzowie.
2. Podstawa opracowania
- umowa na wykonanie projektu
- inwentaryzacja budowlana pomieszczeń obiektu
- inwentaryzacja elektryczna pomieszczeń obiektu
- pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego wykonane w styczniu 2014r.
- obowiązujące przepisy i normy
- uzgodnienia z konsultantami Inwestora
3. Zakres opracowania
Projekt instalacji elektrycznych w budynku trybuny przy ul. Cicha 6 w Chorzowie
obejmuje swoim zakresem następujące pozycje:
- zasilanie w energię elektryczną
- wewnętrzne linie zasilające
- tablice rozdzielcze TP1, TP2, TP3, TP4
- instalacja oświetlenia ogólnego
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja siły
- instalacja oświetlenia awaryjnego
- Instalacja ochrony przeciwporażeniowej
Projekt nie obejmuje swoim zakresem zewnętrznych linii zasilających, instalacji
odgromowej, instalacji teletechnicznej, sygnalizacyjnej i innych instalacji niskoprądowych.
4. Zasilanie w energię elektryczną
Zasilanie projektowanych urządzeń realizowane będzie z istniejącej rozdzielni
głównej RGT zlokalizowanej na poziomie parteru w budynku trybuny. Zasilanie w energię
elektryczną pracować będzie w układzie TN-C, natomiast od rozdzielnicy głównej RGT,
wewnętrzne linie zasilające w układzie TN-S na napięciu 400/230V. Rozdzielnica
wyposażona jest w aparaty przystosowane do zabudowy na szynie TH35 i jest rozdzielnicą
niedawno wymienioną.
Do zabezpieczenia zasilanych obwodów wyposażona jest w wyłączniki nadprądowe
i rozłączniki izolacyjne z podstawami bezpiecznikowymi. W polach niezajętych przez
aparaturę należy dobudować dodatkowe rozłączniki izolacyjne z podstawami
bezpiecznikowymi oraz jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim
wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe na znamionowy prąd wyzwalający 30mA.
Szczegóły rozwiązania pokazano na schemacie ideowym rozdzielnicy głównej RGT
rys nr E.4.01.
2
5. Wewnętrzne linie zasilające
Projekt obejmuje wymianę istniejących przewodów wewnętrznych linii zasilających
wyprowadzonych z tablicy głównej RGT do istniejących i projektowanych tablic.
Wewnętrzne linie zasilające zaprojektowano kablami elektroenergetycznymi z żyłami
miedzianymi i izolacji PVC o napięciu izolacji 0,6/1kV.
Kable należy układać w istniejących ciągach kablowych, w przestrzeni instalacyjnej
nad sufitem podwieszanym oraz w rurkach ochronnych. Typy i przekroje kabli zasilających
pokazano na schemacie ideowym rozdzielnicy głównej RGT rys nr E.4.01.
6. Tablice rozdzielcze TP1, TP2, TP3, TP4
Projekt obejmuje wymianę starych tablic rozdzielczych, z wyjątkiem tablic gabinetu
odnowy, kabiny policji i monitoringu , kawiarni i kotłowni. Projektowane nowe tablice
rozdzielcze parteru TP1, piętra TP2, kabin TP3 i kiosku TP4 należy wykonać w obudowach
modułowych przystosowanych do zabudowy aparatury na szynie TH35.
Tablice te wyposażone będą w odpowiednią aparaturę łączeniową, zabezpieczającą i
sygnalizacyjną. Powinny być przystosowane do połączeń w układzie TN-S (oddzielna,
izolowana szyna neutralna i oddzielna szyna ochronna).
Rozmieszczenie poszczególnych tablic rozdzielczych pokazano na planach instalacji,
a szczegóły rozwiązania pokazano na schematach ideowych tablic TP1, TP2, TP3 i TP4 rys.
nr E.4.02, E.4.03, E.4.04 i E.4.05.
7. Instalacja oświetlenia ogólnego
Projekt obejmuje wymianę starych przewodów instalacji oświetleniowych, z
wyjątkiem pomieszczeń poza zakresem opracowania pokazanych na planach instalacji.
Obwody oświetlenia zaprojektowano przewodami elektroenergetycznymi z żyłami
miedzianymi i izolacji PVC o napięciu izolacji 750V. Przewody należy układać w rurkach
instalacyjnych w ścianach lub w listwach instalacyjnych naściennych.
Projekt obejmuje także wymianę istniejących niektórych starych opraw
oświetleniowych i montaż nowych. Łączniki oświetlenia pozostają bez zmian, natomiast
nowe łączniki oświetlenia należy montować na wysokości 1,4m od podłogi, w odległości
15cm od krawędzi drzwi do osi łącznika.
Rozmieszczenie i typy projektowanych opraw oświetleniowych pokazano na
poszczególnych planach instalacji oświetlenia. Oprawy wg oznaczeń na rysunkach.
8. Instalacja gniazd wtykowych
Projekt obejmuje wymianę starych przewodów instalacji gniazd wtykowych, z
wyjątkiem pomieszczeń poza zakresem opracowania pokazanych na planach instalacji.
Obwody gniazd zaprojektowano przewodami elektroenergetycznymi z żyłami miedzianymi i
izolacji PVC o napięciu izolacji 750V. Przewody należy układać w rurkach instalacyjnych w
ścianach lub w listwach instalacyjnych naściennych.
Projekt obejmuje także wymianę istniejących niektórych starych gniazd wtykowych i
montaż nowych. Montaż nowych gniazd należy uzgodnić przedstawicielem służb
technicznych Inwestora.
Rozmieszczenie i typy projektowanych gniazd pokazano na poszczególnych
planach instalacji siły i gniazd wtykowych.
3
9. Instalacja siły
Projekt obejmuje wymianę przewodów zasilających jednostki zewnętrzne
klimatyzatorów i gniazd wtykowych siłowych 3-faz. Obwody siłowe zaprojektowano
przewodami elektroenergetycznymi z żyłami miedzianymi i izolacji PVC o napięciu izolacji
750V. Przewody należy układać w rurkach instalacyjnych w ścianach lub w listwach
instalacyjnych naściennych.
10. Instalacja oświetlenia awaryjnego
W budynku trybuny aktualnie istnieje system oświetlenia awaryjnego. Jednakże na
podstawie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego wykonanych w styczniu 2014r.
wykonanych przez firmę IBF-Fire Protection (kopia pomiarów w posiadaniu Inwestora) w
niektórych pomieszczeniach stwierdzono wartości niższe od wymaganych.
Projekt obejmuje montaż dodatkowego oświetlenia awaryjnego tylko w tych
miejscach, w których natężenie oświetlenia awaryjnego było niższe od wymaganego oraz
wymianę opraw oświetlenia awaryjnego trybuny głównej.
W projekcie zastosowano system oświetlenia awaryjnego opartego na oprawach z
wewnętrznym źródłem zasilania (akumulatory w oprawach). Najważniejszą zaletą takiego
systemu jest rozproszenie bezpieczeństwa na wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego w
obiekcie, z których każda przełącza się w tryb pracy awaryjnej niezależnie od innych
urządzeń systemu. To wymaganie idealnie spełniają systemy oparte na oprawach z własnym
akumulatorem w wykonaniu AUTOTESTU. Posiadają one automatyczny nadzór napięcia
sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przełączanie z pracy podstawowej na awaryjną.
Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocą dwóch diod LED. Diody nie świecą
podczas pracy awaryjnej oprawy.
Dioda zielona – informuje o stanie baterii:
- świecenie ciągłe: bateria naładowana
- miga: trwa ładowanie baterii
- nie świeci: brak baterii lub przerwa w obwodzie ładowania
Dioda czerwona – informuje o stanie modułu:
- miga: trwa wykonywanie testu A lub B
- świecenie ciągłe: błąd testu A lub B, brak baterii lub awaria
Należy zastosować oprawy oświetlenia awaryjnego w wersji ciemna, które przy
zasilaniu z sieci są w trybie czuwania, oprawa nie świeci. Przy braku napięcia zasilania
automatycznie przełączają się w tryb pracy awaryjnej.
Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone będą we własne źródło
zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 2 godziny po
zaniku napięcia podstawowego. Dodatkowo oprawy awaryjne trybuny głównej wyposażone
będą w akumulatory z grzałką z układem termostatu. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy
podłączyć dodatkowym przewodem do puszki instalacyjnej najbliższego obwodu oświetlenia
podstawowego z przed wyłącznika.
Dodatkowe oprawy awaryjne doświetlające drogę ewakuacyjną (WERSJA CIEMNE)
muszą być montowane do sufitu prostopadle do długości korytarza, do ściany lub do
konstrukcji tak, aby prawidłowo doświetlały drogę ewakuacyjną.
Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego ujęte w projekcie posiadają pozytywne
wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach
4
akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodności.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 roku(Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badania są wymagane dla uzyskania
świadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.
Rozmieszczenie opraw oraz sposób ich montażu przedstawiony jest na
poszczególnych rzutach instalacji oświetlenia. Obliczenia natężenia oświetlenia znajdują się
w archiwum dokumentacji u Projektanta.
11. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej
Instalacja elektryczna została zaprojektowana w układzie TN-S. Z poszczególnych
tablic rozdzielczych do odbiornika prowadzony jest dodatkowy przed ochronny PE. W
obwodach niskiego napięcia jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym zastosowane zostało samoczynne wyłączenia zasilania.
W obwodach gniazd wtykowych, jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem
bezpośrednim zastosowane zostały wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe na znamionowy
prąd wyzwalający 30mA. Skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
należy sprawdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji.
Wymagania dotyczące czasu odłączenia są spełnione gdy:
Zs * Ja < Uo
gdzie :
Zs - impedancja pętli zwarcia
Ja - wartość prądu w amperach, zapewniająca zadziałanie urządzenia odłączającego
w czasie
nie przekraczającym 5 sek dla Wlz, dla pozostałych 0,4 sek
Uo - napięcie pomiędzy przewodem skrajnym, a ziemią w woltach
Metalowe obudowy opraw oświetleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp.
powinny być połączone z przewodem PE, mającym przekrój przewodu fazowego. Wszystkie
metalowe części, które mogą się znaleźć pod napięciem powinny być podłączone do systemu
połączeń wyrównawczych
Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41
12. Uwagi końcowe
Prace elektroinstalacyjne i urządzenia powinny być wykonane zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami. Tylko właściwie wykwalifikowane osoby mogą
wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem urządzeń należy przeprowadzić pomiary
skuteczności szybkiego wyłączenia, pomiary oporności izolacji, pomiary uziemienia
i standardowe przeglądy. Ponadto obsługa winna przeprowadzić powyższe pomiary w
określonych przepisami przedziałach czasowych. Pomiary powinny być potwierdzone
pisemnymi protokółami z pomiarów. Przeglądy i pomiary mogą być wykonane tylko przez
uprawnione osoby.
Przed przekazaniem wykonanych instalacji użytkownikowi obiektu należy przedłożyć:
- dokumentację powykonawczą uwzględniającą wszystkie zmiany w stosunku do
projektu
- wyniki pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego
5
- wykonawca założy Rejestr zgodnie z normą PN-EN 50172: 2005, który będzie
przechowywany na obiekcie. Pierwszy wpis dokona wykonawca instalacji oświetlania
awaryjnego
- starą instalację podtynkową oprzewodowania należy odłączyć i umartwić. Nie
przewiduje się demontażu starej instalacji podtynkowej.
- zdemontowane oprawy oświetleniowe, tablice rozdzielcze i osprzęt wymienione
podczas robót należy przekazać Inwestorowi
Podczas montażu instalacji i urządzeń odpowiednie przepisy bezpieczeństwa muszą
być przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien uzyskać pełną informację
o ryzyku związanym z budową i winien prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny sposób
i wykonywać ją w sposób nie zagrażający życiu, stosując podczas pracy środki zapobiegania
wypadkom mając szczególnie na uwadze zalecenia Rozporządzenia Ministerstwa
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401).
Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń dobrane w projekcie służą określeniu
pożądanego standardu wykonania i określenia wymogów technicznych założonych w
dokumentacji projektowej. Można zastosować inne równoważne lub lepsze, które będą
spełniać założone w niniejszym opracowaniu wymagania i parametry pracy. Materiały te
powinny mieć atesty i aprobaty wymagane przez prawo budowlane.
13. Obliczenia
Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeprowadzono dla tablicy TP4
(najniekorzystniejszego przypadku zasilania)
W przypadku zabezpieczeń obwodów wyłącznikami różnicowo- prądowymi
warunek skuteczności zachodzi dla :
Zs < 230/1,2 x 0,03 = 6388ohm
Skuteczność ochrony sprawdzono dla gniazda 1-faz. w pomieszczeniu kiosku
Elementy obwodu
kabel YAKY 4*120 - 5m
kabel YKY 5*10 - 60m
przewód YDY 3*2,5- 10m
Rzw = (2 x 5/ 34 x 120) + (2 x 60 / 54 x 10) + (2 x 10/ 54 x 2,5) = 0,367ohm
Warunek spełniony - ochrona skuteczna
6
7

Podobne dokumenty