nr 11 (listopad)

Transkrypt

nr 11 (listopad)
1
Błoński Informator Samorządowy
Egzemplarz bezpłatny • ISSN 1731-2159 • Nakład 3500 egz. • MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GMINY • NR 11• 2015 r.
2
BIS 11 / 2015
Kolejne wyróżnienia dla Gminy Błonie!
W piątek 23 października gmina Błonie
została uhonorowana za sprawne działanie samorządu będące podstawą jej rozwoju. I to uhonorowana podwójnie!
W gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja współorganizowana przez Wydział
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska.
Tematem konferencji był „Zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy jednostek
samorządu terytorialnego”, a jednym
z jej punktów było ogłoszenie laureatów
corocznego „Rankingu zrównoważonego rozwoju”. Ranking ten, sporządzany
każdego roku na podstawie danych statystycznych GUS, ma na celu pokazanie poziomu rozwoju gmin i powiatów
w trzech podstawowych obszarach: gospodarczym, społecznym i ochrony środowiska naturalnego.
Na podstawie szesnastu zmiennych
(m.in. liczby pracujących na 1000 mieszkańców oraz wydatków majątkowych,
inwestycyjnych z budżetu gminy na
mieszkańca) za pomocą odpowiednio dobranych wag uzyskuje się wynik będący
miernikiem zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego.
Wg danych za rok 2014 Gmina Błonie
znalazła się na bardzo wysokim 8. miejscu w Polsce, w kategorii gmin miejskowiejskich! Na konferencji gminę Błonie
reprezentował burmistrz Zenon Reszka.
Tego samego dnia podczas Gali programu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji znaleźliśmy się
wśród Laureatów XIV edycji programu.
Tytuł Gmina Fair Play przyznano w tym
roku 17 gminom z całej Polski – w tym
Gminie Błonie. Wyróżnienie to przysługuje samorządom, które stwarzają warunki
do rozwoju, są otwarte na nowe inwestycje, a jednocześnie gwarantują rzetelną
obsługę w przyjaznej biznesowi atmosferze. Nagrodę dla naszej gminy odebrał
z rąk premiera Janusza Piechocińskiego
zastępca burmistrza Marek Książek.
Są to kolejne – po rankingach tygodnika „Wprost”, czasopisma „Wspólnota”
i „fDi Magazine” z Grupy Financial Times
– dowody na to, że Błonie to dobrze zarządzana gmina, która stale dynamicznie
się rozwija.
BP
BIS
Błoński Informator Samorządowy
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów,
korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie materiału bez podania przyczyny.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.
„Błoński Informator Samorządowy” (BIS)
Miesięcznik Samorządu Gminy Błonie,
Rok XII, nr 11 (134) 2015 r.
Wydawca: Urząd Miejski,
05-870 Błonie, Rynek 6, tel.: 22 725 30 06
Redakcja: Justyna Drożdżewska
tel.: 502 876 575, e-mail: [email protected]
Współpraca redakcyjna: Dariusz Sitarski
Współpraca fotograficzna: Marek Frejnik
Realizacja: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa,
ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
tel. 22 724 30 21.
OKIEM BURMISTRZA
Szanowni Mieszkańcy,
Za nami wybory do Sejmu i Senatu.
Z Gminy Błonie wystartowały aż cztery
osoby: Kinga Gajewska (PO), Małgorzata Kossut (Nowoczesna), Marek Książek
(PSL) oraz Anna Wieszczycka (PiS). Dziękuję wszystkim naszym kandydatom za
udział w kampanii wyborczej i wyborach.
Mandat poselski zdobyła Kinga Gajewska.
Gratuluję Pani Poseł i życzę owocnej pracy
w służbie Ojczyźnie.
Tym, którzy poszli do urn wyborczych
i oddali swój głos bardzo dziękuję. To nie
tylko prawo, ale także obywatelski obowiązek. Wciąż jednak martwi mnie frekwencja
wyborcza. W naszej gminie głosowało 55%
uprawnionych, czyli co drugi z nas zrezygnował z wyrażenia swojej opinii. W jednej
z gmin naszego powiatu frekwencja wyniosła
aż 68%. Będziemy dążyć do takiej lub jeszcze wyższej. A następne wybory, tym razem
samorządowe, już za trzy lata, w 2018 r.
11 listopada w kościele Św. Trójcy i na
Rynku świętowaliśmy rocznicę odzyskania niepodległości. Serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy przyszli, oddali hołd
bohaterom i zamanifestowali swe przywiązanie do Ojczyzny. Tym razem była
bardzo duża frekwencja i to bardzo budujące. Cieszy bardzo liczna obecność dzieci,
młodzieży i dorosłych. Oby tak dalej. Zapraszam na następne nasze uroczystości.
Zakończyły się już doroczne spotkania
burmistrza z mieszkańcami. Serdecznie
dziękuję wszystkim za przybycie, merytoryczne dyskusje i wiele cennych rad
oraz uwag. Wszystkie zostały zanotowane
i zostaną wykorzystane przy planowaniu
zadań do realizacji. Już dziś zapraszam
na przyszłoroczne spotkania. Jeśli jest
w naszej gminie obszar, w którym takie spotkanie powinno się odbyć, proszę
o informację.
Z wielką radością przyjąłem wiadomości
o kolejnych wyróżnieniach dla Gminy Błonie. W rankingu gmin miejsko – wiejskich
ogłoszonym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska zajęliśmy
wysokie 8. miejsce. A w XIV edycji programu Gmina Fair Play znaleźliśmy się ponownie w gronie laureatów, otrzymaliśmy
także wyróżnienie. Dziękuję wszystkim
pracownikom, staramy się dalej pracować
dla jak najlepszego rozwoju gminy Błonie.
I nie zwalniać tempa!
Kilka dni temu w Centrum Kultury
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło nr 7 w Błoniu świętował dostojny ju-
bileusz 50 – lecia. Na ręce Pani Prezes Marii Bobrowskiej i całego Zarządu składam
serdeczne gratulacje za prężną i aktywną
działalność na rzecz naszych seniorów.
Dziękuję także założycielom Koła i wszystkim poprzednim Zarządom. Z całego serca życzę Wam dostojni Jubilaci wielu lat
w zdrowiu, radości i przyjaźni.
W Błoniu od dłuższego czasu wiele się
dzieje, wielką wagę przywiązujemy do poprawy jakości życia najstarszego pokolenia. Przy ul. Traugutta prężnie działa Klub
Seniora, Emeryci i Renciści cieszą się nowym lokalem w przychodni, BUTW rozpoczął kolejny rok akademicki z sukcesem
frekwencyjnym, w starym budynku Przedszkola nr 1 kończy się powoli remont, już
niedługo otworzymy dzienny dom pobytu
„Senior Wigor”, na który otrzymaliśmy
dofinansowanie.
Wprawdzie rok szkolny zaczął się kilka
tygodni temu, jednak dopiero kilka dni
temu uroczyście otworzyliśmy nowe skrzydło budynku przedszkola „Promyczek”. Zaryzykuję tezę, że jesteśmy ewenementem na
skalę krajową, oto bowiem w Błoniu wciąż
mamy wolne miejsca dla przedszkolaków.
Rodzice nie muszą się martwić o opiekę
dla swych pociech. Nowy budynek przedszkolny jest przestronny i nowoczesny,
w swe gościnne mury może przyjąć nawet
300 przedszkolaków. A na skwerku zakopaliśmy niespodziankę - pamiątkową kapsułę czasu, znalazł się w niej m.in. ostatni
numer „BIS – u”, moja wizja rozwoju gminy
Błonie i przemówienie Pani Dyrektor Renaty Rejlich. Otwarcie kapsuły już za 25 lat!
Burmistrz
Zenon Reszka
Program „Książki naszych
marzeń” w Gminie Błonie
W dniu 29 września 2015r. została podpisana umowa pomiędzy Mazowieckim Kuratorem Oświaty a Gminą Błonie na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek nie będących
podręcznikami do bibliotek szkolnych, w ramach Rządowego
programu wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły
podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży - „Książki naszych marzeń”. Dotacji udzielono pod
warunkiem zapewnienia przez Gminę wkładu własnego w wysokości 20% kwoty kosztów. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi ogółem 4 340 zł. Programem zostały objęte dwie
szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu. Do dnia 31 grudnia
2015r. zostaną zakupione książki za 2712,50 zł dla każdej ze
szkół. Realizacja projektu trwać będzie do końca roku szkolnego 2015/2016 i będzie ona obejmować m.in.: współpracę szkół
z biblioteką publiczną i biblioteką pedagogiczną, organizację
dla uczniów wydarzeń promujących czytelnictwo, organizację spotkań dla rodziców na temat wpływu czytania na rozwój
dziecka.
WOKiS
Beata Waluk
3
4
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
BIS 11 / 2015
Notatka z XII Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
Na XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 12
października 2015 r. jednym z ważnych
punktów porządku obrad był wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019. Gminy przygotowują
wybory ławników jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej, a kwestię procedury wyboru ławników regulują
przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych,
które stanowią, że ławników do sądów
okręgowych oraz rejonowych wybierają rady gmin, których obszar objęty jest
właściwością tych sądów w głosowaniu
tajnym.
Rada Miejska w Błoniu przyjęła:
uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych, a po
przeprowadzeniu głosowania tajnego
i ogłoszeniu wyników przez Komisję
Skrutacyjną, przyjęła następnie uchwa-
ły stwierdzające, że ławnikami na kadencję 2016-2019 wybrani zostali:
do Sądu Okręgowego w Warszawie:
• Dorota Jasińska
• Elżbieta Teresa Tryniszewska
• Jadwiga Włodarska
do Sądu Okręgowego w Warszawie
w sprawach z zakresu prawa pracy:
• Janina Bronisława Siedlecka
do Sądu Rejonowego w Grodzisku
Mazowieckim:
• Anna Wanda Łażewska
• Teresa Ewa Młynarczyk
• Mirosława Teresa Puchalska
do Sądu Rejonowego dla Warszawy
Żoliborza w Warszawie w sprawach
z zakresu prawa pracy:
• Małgorzata Anna Kwiatkowska
Na tej samej Sesji przyjęto ponadto:
uchwałę w sprawie wyznaczenia
członka do Rady Programowej Centrum Kultury w Błoniu.
Do Rady Programowej Centrum Kultury w Błoniu Rada Miejska wyznaczyła
radnego Sławomira Piotrowskiego.
uchwałę w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Błońskiej.
Uchwałą tą Rada wytraciła moc uchwały Nr V/47/15 podjętej w dniu 9 marca
2015 r. w sprawie utworzenia Muzeum
Ziemi Błońskiej.
Zgodnie z nową uchwałą Muzeum będzie samodzielną jednostką organizacyjną i zostanie mu nadany Statut uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu w pełnym brzmieniu są dostępne w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Błonie www.blonie.pl. w zakładce Rada Miejska/Uchwały/ 2015.
Opracowała:
Anna Sawicka
Wyniki Wyborów Parlamentarnych 2015 w Gminie Błonie
Zbiorcze statystyki głosowania
Liczba uprawnionych do głosowania - 16717
Liczba kart ważnych - 9226
Liczba głosów ważnych - 9053
Liczba głosów nieważnych - 173
Frekwencja w regionie 55,19%
KW Prawo i Sprawiedliwość
– 38,45%
KW Platforma Obywatelska
– 26,36%
KW Nowoczesna Ryszarda Petru
- 8.26%
Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni - 6.89%
KW Wyborców „Kukiz’15” - 6.80%
KW Korwin - 4.61%
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
- 4.33%
KW Partia Razem - 3.69%
KW Wyborców Zbigniewa Stonogi
- 0.61%
http://parlament2015.pkw.
gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0/20/143201
Nagrody dla twórców wieńców dożynkowych
Burmistrz Zenon Reszka wręczył nagrody twórcom wieńców dożynkowych,
zgłoszonych do konkursu pod hasłem
„Najładniejszy wieniec dożynkowy”, który
odbył się w dniu 30.08.2015 r. podczas
Festynu dożynkowego w Błoniu. Celem
konkursów, jakie odbywają się od lat,
jest uzyskanie i popularyzacja twórczości
mieszkańców wsi w dziedzinie plastyki
obrzędowej związanej ze świętem plonów,
jak również pobudzenie inwencji twórczej
i zachęcanie do kontynuowania tradycji
dożynkowych.
Do tegorocznego konkursu zostało
zgłoszonych 17 wieńców. Zostały one wykonane przez sołectwa, Koła Gospodyń
Wiejskich, osoby indywidualne. Powstały ze słomy, kłosów, owoców, warzyw.
Poziom konkursu był bardzo wysoki,
w związku z czym komisja przyznała:
I miejsce i nagrody w wysokości po
600 zł dla 11 wieńców,
II miejsce i nagrody w wysokości po
400 zł dla 2 wieńców,
III miejsce i nagrody w wysokości po
300 zł dla 4 wieńców.
WRGN
UM w Błoniu
Rocznica Odzyskania Niepodległości
w obiektywie Marka Frejnika
5
6
Z GMINY
BIS 11 / 2015
Jesienne inwestycje
Dzięki łagodnej i sprzyjającej jesiennej
aurze prace na terenach inwestycyjnych
nie zwalniają tempa, a wręcz przeciwnie
– przyspieszają.
Kształtu zaczyna nabierać park przy
cmentarzu, widać już ciekawie zaprojektowane alejki, pojawiły się estetyczne
ławki i kosze. Postępują prace renowacyjne na zabytkowej bramie wejściowej
do parku zwieńczonej rzeźbą Chrystusa
dźwigającego krzyż.
Przy nowo odnowionej kamienicy przy
ul. Sochaczewskiej trwa wymiana chodnika. Nawierzchnia ulicy Kolejowej została
sfrezowana i niebawem powstanie nowa
nakładka asfaltowa (inwestycja MZDW
w W-wie).
Na „Błoniance” roboty trwają: na placu
budowy pojawiły się już drewniane dźwigary dachu, postępują roboty związane
z wykonaniem kanalizacji zewnętrznej
wokół budynków: powstały 2 przyłącza
wodne; jedno za rzeką i drugie 150 m dalej przy ul. Harcerskiej.
BP
Uroczyste otwarcie kortów tenisowych
W niedzielę 11 października odbyło się uroczyste
otwarcie krytych kortów tenisowych dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Inwestycja za ponad 800 000 zł. obejmowała również
budowę treningowej ściany tenisowej oraz drogi dojazdowej i parkingu. W ubiegłym roku - również przy
dofinansowaniu z MSiT wykonano generalny remont
klubowej hali. Z okazji otwarcia sekcja tenisowa LKS
„OLYMP” przygotowała „Festiwal sportów na otwarcie kortów”, czyli konkurencje dla dzieci i dorosłych
- sprawdzające szybkość, gibkość, siłę czy celność.
To było wspaniałe, sportowe, niedzielne popołudnie
BP
Z GMINY
Spotkania burmistrza
z mieszkańcami
Zakończyły się organizowane co roku
spotkania z mieszkańcami. Odbyło się
sześć spotkań na terenie całej gminy.
W zebraniach uczestniczyli także naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych, radni, sołtysi i komendant Komisariatu Policji. Przedstawione
zostało sprawozdanie z realizacji zadań
w 2015 r. i plany na kolejne lata. Mieszkańcy poruszyli wiele ważnych spraw
i problemów. Zgłoszono dużo ciekawych
pomysłów i propozycji – wszystkie zostały odnotowane i będą w miarę możliwości
analizowane i wdrażane.
BP
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016
Błońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
30.09.2015 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury już 8 raz został odśpiewany
hymn „Gaudeamus’’ oznajmiający, że na
B.U.T.W. zaczął się nowy rok akademicki
2015/2016.
Uroczystą inaugurację rozpoczęła prezes B.U.T.W. Helena Szymańska powitaniem zaproszonych gości i studentów
oraz podziękowaniem za tak liczne przybycie. Przypomniała też pokrótce początki tworzenia się uniwersytetu i podkreśliła, że oferuje on najbardziej atrakcyjne
i twórcze formy spędzania wolnego czasu dla osób starszych. Inspiruje intelektualnie, wyzwala różne inicjatywy, poprawia samoocenę, pozycję w rodzinie
i społeczeństwie.
Burmistrz Błonia Zenon Reszka w swojej wypowiedzi zaznaczył że przez 7 lat
dzięki aktywności i zaangażowaniu studentów, B.U.T.W. już na trwałe wpisał
się w życie i świadomość mieszkańców
naszego miasta. Jest jego dumą, chlubą
integrującą różne warstwy społeczne. Zaś
ksiądz kanonik Tadeusz Gałecki mówił
o wielkiej roli B.U.T.W. dla osób starszych, szczególnie samotnych, które tu
się odnajdują, znajdują przyjaciół, mogą
rozwijać swoje zdolności, pasje, zainteresowania, a przez to stawać się bardziej
otwartymi na siebie i drugiego człowieka,
co przekłada się na lepsze życie duchowe.
Pani Anna Aksamit-senator RP w swoim
liście do słuchaczy i Zarządu B.U.T.W.,
który został odczytany przez prezes He-
lenę Szymańską również podkreśliła znaczenie uniwersytetu dla seniorów oraz
życzyła owocnej pracy w nowym roku
akademickim.
B.U.T.W. oprócz licznych studentów
(około 200) ma też wielu sympatyków,
przyjaźnie nastawionych do naszej działalności, gotowych zawsze pomagać
w myśl słów Jana Pawła II: „Człowiek jest
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez
to czym dzieli się z innymi’’. W uznaniu
zasług na rzecz rozwoju uniwersytetu następujące osoby uhonorowano statuetką
„Przyjaciel Błońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku’’: Mirosław Mazurek, Marek
Karpowicz, Dariusz Sitarski, Tomasz
Gutkowski.
Nasz papież często mówił, że szczęście
człowieka jest przede wszystkim w dawaniu. Pan Andrzej Bubrowiecki -tre-
ner rozwoju osobistego nawiązał do tego
pięknego motta naszego wielkiego rodaka
i w wykładzie p. t. „Kierunek szczęściejak trafić do grona szczęściarzy’’ uzmysłowił nam, że każdy może być szczęśliwy, jeśli tylko się postara. Podpowiedział
też, jak możemy to szczęście osiągnąć.
Patrząc na naszych słuchaczy zawsze
uśmiechniętych, widać że starają się i są
ludźmi szczęśliwymi, gdyż zawsze chętni
są do pomocy i wiele z siebie dają drugiemu człowiekowi. Nic dziwnego, że coraz
więcej osób wstępuje do B.U.T.W.
Nasze świętowanie inauguracji nowego
roku akademickiego zostało zakończone
wspólnym poczęstunkiem, zapisywaniem
nowych członków oraz studentów do różnych sekcji.
Irena Wagner
7
8
Z GMINY
„Promyczek” – przedszkole jak
z bajki
Choć na dworze szaro
i deszczowo w „Promyczku”
zawsze jest słonecznie i wesoło. Szczególnie radosnym
dniem był 6 listopada 2015
r., a powodem tej radości wyjątkowe święto – Uroczyste
otwarcie nowego budynku
przedszkola. Duże przestronne sale i korytarze, piękne,
dostosowane do potrzeb dzieci łazienki, gabinety i zaplecze
kuchenne to niezaprzeczalnie
wspaniała wizytówka naszego
miasta, dlatego warto docenić
starania osób, które przyczyniły się do powstania tej inwestycji.
Dzień, w którym mogliśmy oficjalnie podziękować za stworzenie tak
fantastycznych warunków do pracy i rozwoju dzieci był pełen atrakcji nie
tylko dla naszych podopiecznych, ale również przybyłych gości, wśród
których nie mogło zabraknąć burmistrza – Zenona Reszki, naczelnika
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Włodzimierza Leduchowskiego, zastępcy naczelnika Wydziału Inwestycyjno – Technicznego – Krzysztofa Piechoty, przedstawicieli władz, dyrektorów placówek oświatowych oraz Rady
Rodziców, inspektorów budowlanych i wielu innych osób, które miały swój
udział w powstaniu tej nowoczesnej placówki.
Po ciepłych powitaniach, gratulacjach i podziękowaniach dyrektor – Renaty Rejlich, dzieci z grupy VI odśpiewały „Hymn Promyczka”, a następnie
na oczach zebranych gości przygotowano „Kapsułę czasu” – symbol teraźniejszości. Włożono do niej: zdjęcia wszystkich dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola, uroczyste „Przekazy” burmistrza oraz pracowników
przedszkola, monetę, ostatnie wydanie biuletynu informacyjnego „BIS”,
a także dar księdza proboszcza Tadeusza Gałeckiego – odświętną stułę.
Dokładne miejsce złożenia „kapsuły” zostanie opisane w „Kronice Przedszkola”, a jej odkopanie nastąpi dopiero za 25 lat.
Nie był to koniec atrakcji zaplanowanych na ten dzień: dzieci z sześciu
grup znajdujących się w nowszej części budynku otrzymały oficjalne emblematy, symbolizujące ich nazwy, a następnie przedszkolaki złożyły przysięgę godnego reprezentowania naszego przedszkola.
Przedszkole odznaczyło również osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania całego przedsięwzięcia – honorowy tytuł „Przyjaciela Promyczka” otrzymali: Piotr Panufnik – inżynier budowy, Krzysztof Piechota – zastępca naczelnika WIT, Andrzej Małachowski – Inspektor
Nadzoru Budowlanego.
W podziękowaniu za stworzenie prawdziwie „bajkowego” miejsca dzieci
z grupy V zaprezentowały przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka”.
Do podziękowań dzieci zgodnie dołączają również wszyscy pracownicy
oraz Rodzice.
Ewelina Flisek
Jolanta Góralczyk
BIS 11 / 2015
Z GMINY
Wczasy Emerytów z Koła nr 7 w Błoniu w Krynicy Morskiej
Dnia 7 września Emeryci z błońskiego Kola
nr 7 wyjechali na wczasy nad morzem zorganizowane przez Zarząd Koła. Pogoda we wrześniu
nam dopisała. Zamieszkaliśmy w nowoczesnym
ośrodku wypoczynkowym „Afrodyta”. Codziennie
chodziliśmy nad morze, by nawdychać się jodu
oraz rozkoszować się bryzą morską.
Zwiedzaliśmy Krynicę, która znajduje się między Morzem Bałtyckim a Zalewem Wiślanym.
Byliśmy przy latarni morskiej, która ma 26,5m
wysokości, chętni pokonali 200 schodów, by
wejść na górę i podziwiać morze, mierzeję i zalew
z każdej strony. Nad brzegiem morza rozciągały
się piękne lasy. Udaliśmy się również w rejs statkiem „Monika” do Fromborka. Z przewodnikiem
zwiedzaliśmy gotycką katedrę z XIII w., która posiada system obronny, osiem wież i baszty.
W katedrze wysłuchaliśmy półgodzinnego koncertu organowego wykonanego na barokowych
organach z 1683r. Podziwialiśmy gwiaździste
sklepienie katedry, pokryte polichromią wykonaną w 1888r., barokowe ołtarze, ołtarz marmurowy z 1745 - 52r., ambonę rokokową oraz liczne
nagrobki biskupów i kanoników. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Elbląg – piękne zabytkowe
kamieniczki, ratusz staromiejski, zamek krzyżacki zakonny, kościół katedralny św. Mikołaja, bramę targową z 1309 r. Następnie zatrzymaliśmy
się w Sztutowie, gdzie znajduje się dawny obóz
Oddaj krew w Błoniu
W dniu 19 listopada 2015 r. (czwartek)
odbędzie się pobór krwi od członków i sympatyków Klubu HDK-PCK „Strażak”, młodzieży
oraz mieszkańców miasta i gminy Błonie w sali
Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu, ul. Jana
Pawła II nr 3, w godzinach 9:00 - 14:00.
Grupa krwi i badania lekarskie są
bezpłatne.
Krew przeznaczona jest dla ciężko chorych
osób z terenu miasta i gminy Błonie.
Ekipa medyczna z Saskiej.
Obowiązkowo prosimy zabrać ze sobą legitymację członkowską Klubu HDK, dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL.
Zarząd Klubu HDK „STRAŻAK” w Błoniu
serdecznie zaprasza wszystkich członków na
uroczystą Akademię z okazji tegorocznych DNI
HDK w dniu 5 grudnia 2015 r. o godz.
12.00 w remizie OSP w Błoniu (I piętro).
Jednocześnie informujemy, że po Akademii nastąpi wybór władz Klubu HDK, Komisji
Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Rejonowy
PCK w Błoniu na kadencję 2015-2019, zgodnie
z Uchwałą ZG PCK o kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Polskim Czerwonym Krzyżu.
Zapraszamy serdecznie
Zarząd Klubu HDK „Strażak” ZOR PCK
koncentracyjny. Przewodniczka bardzo ciekawie opowiedziała nam historię
obozu.
Opaleni, wypoczęci i naładowani energią wróciliśmy szczęśliwie do swoich
domów.
Zarząd ZERiI
Koło nr 7 w Błoniu
9
10
Z GMINY
BIS 11 / 2015
Wigilia Dnia
Nauczyciela,
Centrum Kultury
W dniu 13 października o godz. 15.00
w Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Na ręce zaproszonych nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty Gminy
Błonie złożono podziękowanie za trud
kształcenia młodych pokoleń oraz przekazano życzenia satysfakcji, wytrwałości
i niezłomności w realizowaniu powołania nauczyciela. Wręczono akty nadania
stopnia nauczyciela mianowanego oraz
nagrody dla nauczycieli i dyrektorów.
Po części oficjalnej uroczystości, uczniowie szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego zaprezentowali program artystyczny
przygotowany specjalnie na tę okazję. Występy młodych artystów, utrzymane w tonie piosenki, tańca i humorystycznych
scenek „z życia szkoły” wprawiły zebranych w bardzo dobry nastrój. Wszyscy
goście zostali zaproszeni na uroczysty
poczęstunek, przy którym kontynuowano
rozmowy w miłej, życzliwej atmosferze.
WOKS
Z GMINY
Mieczysław Ziental
czysława, znałem od dawna, lecz nasza
właściwa znajomość zaczęła się od współpracy przy albumie „Błonie na dawnej
fotografii”. Zaimponował mi wtedy materiałami o błońskiej kolejce wąskotorowej
i o Fabryce Zapałek. Wyszperał nieznane
innym informacje, które weszły do wspomnianego albumu.
Był urodzonym społecznikiem, łączył
też w sobie duszę miłośnika historii z duszą turysty, krajoznawcy. Był wieloletnim
członkiem PTTK, posiadał szereg odznaczeń tej organizacji. Z równą pasją mówił o nowym moście na rzece, o kościele w Rokitnie, jak i o starej, a nieznanej
pocztówce lub o dawnej fotografii Błonia.
Przyniósł kiedyś na spotkanie w Poniatówce stronicę „Tygodnika Ilustrowanego” z lat dwudziestych ubiegłego wieku,
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość, że odszedł od nas
Ś. P.
Mieczysław Ziental
Rodzinie i Bliskim składamy szczere
wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach
Zarząd i członkowie Koła nr 7 w Błoniu
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Z powodu śmierci
Ś. P.
Mieczysława Zientala
Rodzinie i Bliskim wyrazy serdecznego
i głębokiego współczucia składają
Burmistrz Błonia oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Błoniu
ze wzmianką o Błoniu i z błyskiem w oku
zapytał, czy znam ten artykuł. Wyraźnie
ucieszył się, gdy powiedziałem, że nie.
Była między nami taka sympatyczna rywalizacja kolekcjonerska, zbieracka.
Chociaż nie urodził się w Błoniu, zaznaczył silnie swoją wieloletnią obecność
w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Od roku 1980 do roku 2007, przez
dziesięć kolejnych kadencji (kadencje
IV-XIII) wchodził w skład zarządu. Pięciokrotnie był wiceprezesem. W kadencji
XIV (lata 2007-2011) nie kandydował, ale
do zarządu weszła wtedy Halina Ziental.
„Dwoje Zientalów w jednym zarządzie to
za wiele” – powiedział. W kadencji następnej (XV) znów był w zarządzie. Cieszył się
sympatią koleżanek i kolegów. Zwracaliśmy się do niego „Miecio” lub „pan Miecio”, co mówi już samo za siebie. Gdy kilka tygodni temu, przed zbliżającymi się
wyborami do nowych władz Towarzystwa,
radziliśmy, do kogo zwrócić się z propozycją kandydowania do nowego zarządu,
koleżanki niemal jednogłośnie wymieniły
jego nazwisko. Nie wyobrażały sobie, by
mogło go w zarządzie zabraknąć. Stało
się jednak inaczej. Nie przyszedł na zebranie wyborcze, gdyż leżał w grodziskim
szpitalu przed kolejną operacją.
W tym szpitalu jeszcze obejrzał naszą
ostatnią książkę o działalności Towarzystwa w minionej kadencji. Miecio jest
w niej na zdjęciu, a jego nazwisko występuje też parokrotnie w kronice. Był m.in.
pomysłodawcą znaczka wpinanego w klapę, który zamówiliśmy za jego namową.
Nie udało się natomiast zrealizować innego pomysłu, z którym wystąpił. Nie
udało się wydrukować albumu z błońskimi pocztówkami, których miał bogatą
kolekcję. Nie wiedzieliśmy, jak dotrzeć
do twórców tych pocztówek, by nie wejść
w konflikt z prawem autorskim. Tak było,
ale teraz zaszła nowa okoliczność. Czekałem na wyjście Miecia ze szpitala, aby mu
powiedzieć, że istnieje możliwość druku
Z powodu śmierci Mamy
Ś. P.
Mieczysław Ziental
Wieloletni, aktywny członek naszego
Towarzystwa. Przez kilka kadencji
wchodził w skład kolejnych Zarządów.
W 2013 roku wyróżniony Członkostwem
Honorowym. Uczynny, przyjazny,
życzliwy ludziom.
Zmarł 14 października 2015 roku
Pozostaje w naszej serdecznej pamięci
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej
tego albumiku
zgodnie z prawem. I wierzę,
że w niedługim
czasie uda się
to zrealizować,
niestety już nie
z Mieciem, ale
– mam taką nadzieję – z jego
synem, panem
Dariuszem.
Latem
spotkałem Miecia
nad
grobem
jego żony Haliny. Stał pochylony, przygarbiony, pogrążony w smutku. Przychodził często. I na
długo. Rozmawialiśmy wtedy najpierw
o pani Halinie, a później jak zwykle, o Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Błońskiej,
o naszym Błoniu.
Chorował od kilku lat. Wszystkich nas
przygniotła wiadomość o tej chorobie.
Pani Halina powiedziała mi kiedyś, że już
nie wie, czy on nie zdaje sobie sprawy ze
swej choroby, czy też tak tylko udaje. On
nie udawał, on wiedział. Wszak mówił mi
parokrotnie, że jest już po jednej operacji, a lekarze zapowiadają następną. Albo
też mówił, że teraz chodzi na krótsze wyprawy, bo jest słaby z powodu choroby.
A chodził nadal dużo. Życzyć każdemu
zdrowemu, by pokonywał pieszo takie dystanse, jak on w czasie choroby. Był tu
wzorem niedoścignionym.
Nie będzie Miecia na otwarciu Muzeum
Ziemi Błońskiej, na które tak czekał. Nigdzie już go z nami nie będzie. Nie będzie
go fizycznie, ale przecież pozostaje w naszych myślach, w naszej pamięci. „Non
omnis moriar”. Nie wszystek umrę – by
przypomnieć starożytną maksymę.
Żegnaliśmy Miecia na cmentarzu
14 października, w ciepły, lecz deszczowy
dzień. Od rana płakała ziemia błońska…
Roman Nowoszewski
Z powodu śmierci Syna
Ś. P.
Ś. P.
Pawła
Pani Bożenie Nadana oraz Jej Rodzinie
wyrazy współczucia oraz wsparcia
w trudnych chwilach składają:
Burmistrz Błonia, Przewodniczący Rady
Miejskiej, Radni Rady Miejskiej
oraz Koleżanki i Koledzy z Koła nr 7
PZERiI i Koła Terenowego PSD w Błoniu
Pani Jadwidze Szcześniak oraz Jej
Rodzinie wyrazy współczucia oraz
wsparcia w trudnych chwilach
składają:
Burmistrz Błonia, Przewodniczący Rady
Miejskiej, Radni Rady Miejskiej oraz
Koleżanki i Koledzy z Koła nr 7 PZERiI
i Koła Terenowego PSD w Błoniu
Zofii Nowak
11
12
Z GMINY
BIS 11 / 2015
Szlachetna Paczka pierwszy raz w Gminie Błonie!
Czym jest Szlachetna Paczka?
Szlachetna Paczka to jeden z wielu projektów fundacji WIOSNA. Szacuje się, iż podczas tegorocznej edycji, pomoc dotrze do
blisko 20 000 rodzin w całej Polsce. Mechanizm działania projektu jest bardzo prosty. Lider rejonu organizuje grupę wolontariuszy, których zadaniem jest stworzenie anonimowej internetowej bazy potrzebujących. Z powstałej bazy danych darczyńcy
mogą wybrać rodzinę i przygotować dla niej paczkę. Podczas finału wszystkie podarunki przywożone są przez Darczyńców do
wyznaczonego magazynu, a następnie przetransportowane do
rodzin przez SuperW, czyli Wolontariuszy Szlachetnej Paczki.
Istotą projektu jest niesienie mądrej pomocy rodzinom, które
chcą zmienić swoją sytuację. Nie brakuje takich, które nauczyły
się wyglądać na ubogie i poprzez to zarabiają na swojej „biedzie”. Takim rodzinom nie pomagamy. Szlachetna Paczka ma
stać się impulsem do zmiany.
Błońska PACZKA
W Błoniu Szlachetna Paczka będzie organizowana po raz
pierwszy, co jednak nie znaczy, że pomoc nie płynęła z naszego
miasta już wcześniej. Aleksandra Sowińska – lider rejonu Gmina Błonie w ubiegłych latach sama była darczyńcą i przyczyniła się do współtworzenia paczki. „Słyszałam wiele o Szlachetnej
Paczce i w zeszłym roku zdecydowałam się zostać darczyńcą
w innym rejonie, ponieważ w Błoniu nikt
nie podjął się zorganizowania tego projektu. Zobaczyłam, że
to naprawdę działa,
pomoc rzeczywiście
dociera do ludzi, którzy tego potrzebują.
W tym roku zdecydowałam się zostać liderem w naszym rejonie
i namówiłam przyjaciół oraz znajomych,
żeby zostali wolontariuszami. Do projektu spontanicznie
dołączyli inni chcący
pomóc. Tak powstała
nasza „paczka”. Pomimo oczywistej pomocy, jaką są prezenty dla rodzin, Zespól
Szlachetnej
Paczki
z Błonia stawia sobie
również za cel integrację lokalnej społeczności - biednych
i bogatych.
Zostań
darczyńcą i stwórz swoją
paczkę!
Darczyńcą
może
zostać każdy. Wystarczy
jedynie
wejść
na
stronę
www.szlachetnapaczka.pl
i wybrać rodzinę, której chcemy pomóc.
Będzie to możliwe od 21 listopada kiedy zostanie otwarta baza
wszystkich rodzin. Wybierając rejon Błonie przyszli Darczyńcy
będą mogli poznać historię oraz potrzeby rodzin w naszym mieście. Przed pojęciem decyzji o zostaniu Darczyńcą, trzeba wziąć
pod uwagę to, czy jesteśmy w stanie w sposób odpowiedzialny
i przemyślany przygotować paczkę zgodnie z potrzebami konkretnej rodziny.
W dniu 29 listopada w godzinach 15:00 – 17:00, w sali widowiskowo – kinowej Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się
charytatywny koncert mający na celu promocję projektu oraz
zachęcenie darczyńców do stworzenia swoich paczek. Za stronę artystyczną koncertu odpowiedzialni będą Big Band Błonie
oraz Zespół Aligator Bay. Zainteresowani będą również mogli
dowiedzieć się więcej o Szlachetnej Paczce oraz poznać wolontariuszy. Wstęp na koncert jest darmowy. Podczas wydarzenia
organizowana będzie zbiórka produktów (środki czystości, chemia gospodarcza, długoterminowe artykuły spożywcze np. ryż,
makaron, konserwy etc.), które zostaną dołączone do paczek.
Wszystkich chcących uczestniczyć w koncercie zachęcamy do
przyniesienia w/w produktów w ramach „wejściówki’. Finał
Szlachetnej Paczki odbędzie się w weekend 12 – 13 grudnia.
Dokładna lokalizacja wydarzenia będzie znana w najbliższych
dniach i zostanie przekazana za pośrednictwem facebook’a.
Wtedy też zebrane paczki trafią do rodzin.
Szlachetna Paczka to
projekt, który jest współtworzony przez społeczności lokalne, czyli w tym
przypadku mieszkańców
Gminy Błonie. Im więcej osób zaangażowanych
w całe przedsięwzięcie, tym
większe szanse powodzenia. Sukces projektu, to
dotarcie do wszystkich rodzin z paczkami odpowiadającymi ich potrzebom.
Dołącz do projektu, pomagaj razem z nami.
Warto!
– Zespól Szlachetnej
Paczki Błonie.
Wszystkich
zainteresowanych współtworzeniem projektu Szlachetnej
Paczki w Błoniu prosimy
o kontakt: e-mail:
[email protected] lub
bezpośrednio do Liderki
Rejonu, Aleksandry Sowińskiej, tel. 664-754-448.
Zapraszamy również do
polubienia i udostępniania naszej strony na facebook’u. Znajdziesz nas
wpisując Szlachetna Paczka Błonie.
Autor: Marcin Bonarski
Asystent ds. Promocji
Szlachetna Paczka
Błonie
Z GMINY
„Spotkaj swojego sąsiada”
25 września na Osiedlu nr 3 kolejny raz
odbyło się spotkanie integracyjne dla jego
mieszkańców. Pod hasłem „Spotkaj swojego sąsiada” zebraliśmy się, by wspólnie
spędzić miłe popołudnie. Dla młodszych
przygotowaliśmy zabawy ruchowe, taneczne, plastyczne, stoisko z grami zręcznościowymi i eksperymentami oraz kram
malowania buziek. Dzieciaki aktywnie
spędziły czas, a starsi przy pysznym jedzeniu i wspaniałej oprawie muzycznej
prowadzili rozmowy z sąsiadami bliższymi i dalszymi.
Tradycyjnie przeprowadzony został
konkurs na najlepsze ciasto – wręczono
pamiątkowe puchary, a ciasta własnego
wypieku cieszyły uczestników spotkania.
Gratulujemy Pani Joannie Frąc - w tym
roku zwyciężyła „karpatka”.
Pragniemy podziękować wolontariuszom – p. Agnieszce Sikorskiej z Doliny
Zabawy za prowadzenie stoiska z grami
dla dzieci, p. Agnieszce Kacprzak z Photo Studio33 za uchwycenie atmosfery
pikniku na pięknych zdjęciach, Muzykom – Sławomirowi Piotrowskiemu, Maciejowi Górskiemu, Krzysztofowi Kowalskiemu i Emilce Bartnickiej za oprawę
muzyczną.
Bardzo dziękujemy Mieszkańcom za
tak liczne przybycie i za miłą sąsiedzką
atmosferę, którą razem stworzyliśmy.
Tak udane pikniki sąsiedzkie są możliwe tylko dzięki serdeczności i zaangażowaniu, Osiedle nr 3 tworzy prawdziwą
wspólnotę.
Do zobaczenia w grudniu na następnym spotkaniu sąsiedzkim - wspólnym
kolędowaniu przed Świętami Bożego
Narodzenia.
Zarząd Osiedla nr 3
Piknik w Bramkach 5 września 2015 r.
W słoneczną sobotę 5 września 2015 r.
Zarząd Koła nr 7 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Błoniu
zorganizował piknik pt. „Pożegnanie lata”.
Miejscem spotkania był bardzo gościnny
dla nas Dom Pomocy Społecznej w Bramkach. W spotkaniu licznie uczestniczyli
członkowie koła i zaproszeni goście: Zenon Reszka burmistrz Miasta Błonia, Tomasz Wiśniewski przewodniczący Rady
Miejskiej, Przemysław Kubicki sekretarz
gminy, Seweryn Chruściński dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Bramkach,
Małgorzata Staniak radna.
W pięknej scenerii parku, wśród wspaniałej przyrody zapomnieliśmy o codziennych troskach. Pani Małgosia z Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bramkach wytrwale przygotowywała nam dania z grilla:
karkówkę, kiełbaskę, skrzydełka. Dodatkowo raczyliśmy się pysznymi sałatkami,
ciastami i wybornym leczo. Czas umilał
nam zespół pana Andrzeja i Janka.
To, że po raz kolejny mogliśmy tak licznie spotkać się i w komfortowych warunkach dotrzeć do Bramek zawdzięczamy
niezawodnej od lat pomocy naszego burmistrza Zenona Reszki i Rady Miejskiej.
Wspaniale spędzone ostatnie chwile przepięknego i radosnego lata zawdzięczamy
również pomocy i życzliwości pana Seweryna Chruścińskiego dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bramkach. Jeste-
Kwesta na renowację nagrobków
Po raz kolejny na błońskim cmentarzu odbyła się kwesta na renowację nagrobków. Podobnie jak w ubiegłym roku,
w czasie święta Wszystkich Świętych
zbierano datki, które zostaną przeznaczone na odnowienie opuszczonych, starych nagrobków. Wśród kwestujących
wolontariuszy znaleźli się członkowie
Klubu Seniora, Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Błońskiej, radni, a także dyrektorki i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
i Gimnazjum nr 2. Nie zabrakło też księdza proboszcza Tadeusza Gałeckiego.
Pani Irena Waśniewska to pomysłodawczyni i koordynatorka tej jesiennej akcji
zbierania pieniędzy. Z ubiegłorocznych
środków (ok. 5 tys zł) odnowiono grób
Jana Zagłoby Smoleńskiego „Kassyera
Miasta Błonie” z 1852 roku. W tym roku
udało się zebrać prawie 7,5 tys! Jak tylko
będą widoczne efekty wydatkowania tych
pieniędzy, będziemy informować.
BP
śmy ogromnie wdzięczni za okazaną pomoc, wsparcie i wyrozumiałość.
Serdeczne podziękowania dla koleżanek i kolegów, którzy czynnie włączyli się
w zorganizowanie pikniku.
Zarząd Koła nr 7 w Błoniu
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
13
14
Z GMINY
BIS 11 / 2015
Słówko o Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Błońskiej
29 września 2015 r. w „Poniatówce” odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze
Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej podsumowujące działalność za lata 2011-2015. Była to już XV
kadencja działalności Towarzystwa.
Zebraniu przewodniczyła wiceprezes
Mirosława Pawlak.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa w okresie 2011-2015
przedstawił prezes Roman Nowoszewski.
Sprawozdanie to, ale już bardziej obszerne, uzupełnione o zdjęcia, dodatkowy komentarz czy też wzbogacone o osobiste
odczucia uzyskało niecodzienną formę,
a mianowicie jest publikacją, którą autor
Roman Nowoszewski miał też okazję zaprezentować obecnym na zebraniu członkom Towarzystwa.
Sprawozdanie z analizy finansowej za
okres sprawozdawczy przedstawiła Regina Laskowska.
Walne Zebranie Członków udzieliło
absolutorium Zarządowi kadencji 20112015.
W wyniku wyborów, w głosowaniu tajnym najwyższa władza Towarzystwa tj.
Walne Zebranie Członków dokonało wyboru Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015-2019.
Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej wybrany został Tomasz
Wiśniewski.
Do Komisji Rewizyjnej weszły Panie:
1. Regina Laskowska
2. Danuta Nowakowska
3. Małgorzata Staniak
Na swym pierwszym posiedzeniu, również w dniu 29 września br. nowo wybrany Zarząd TPZB ukonstytuował się w następujący sposób:
1. Agnieszka Kurach - wiceprezes
2. Elżbieta Tryniszewska – skarbnik
3. Anna Sawicka - sekretarz
4. Barbara Bieńkowska - członek
5. Barbara Kaniewska - członek
6. Jerzy Bezpałko - członek
7. Ireneusz Biernacki - członek
8. Jerzy Pawlak - członek
Na Walnym Zebraniu członek Towarzystwa Piotr Pniewski zgłosił wniosek
o nadanie ustępującemu prezesowi Romanowi Nowoszewskiemu tytułu Honorowego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Błońskiej.
Po dokonaniu stosownej zmiany w Statucie zgłoszonej przez burmistrza Zenona
Reszkę, przyjęto następnie jednogłośnie
uchwałę o nadaniu Panu Romanowi Nowoszewskiemu tytułu Honorowego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej
wyrażając tym samym szacunek i podziw
dla Jego dotychczasowego wkładu pracy
w działalność Towarzystwa.
Wszyscy wyrazili też nadzieję, że Pan
Roman Nowoszewski swoją bogatą wiedzą, doświadczeniem i osobowością nadal
będzie czynnie wspierał działalność władz
Towarzystwa, a Jego kolejne publikacje
zasilą zbiory Towarzystwa.
Zenon Reszka jako burmistrz Błonia
w kilku ciepłych słowach podziękował
Panu Romanowi Nowoszewskiemu za wiele lat bardzo owocnej pracy na rzecz Towarzystwa i dobrej współpracy z Gminą, jak
również wyraził nadzieję, że nadal będzie
można korzystać z ogromnej wiedzy Pana
Romana, jaką posiada o naszej Gminie.
Nowemu Prezesowi Towarzystwa burmistrz pogratulował wyboru, wyrażając
przy tym przekonanie, że współpraca
z nim będzie układała się równie dobrze
jak z poprzednikiem.
Nowy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Błońskiej jeszcze raz składa Honorowemu Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej oraz pozostałym
członkom ustępującego Zarządu podziękowania za honorowe, godne i merytoryczne, dotychczasowe przewodzenie
jednej z najstarszych i najważniejszych
organizacji w Błoniu.
Zarząd TPZB
Kadencji 2015-2019
Z GMINY
Efektywne leczenie zespołów przeciążeniowych pleców
powinno opierać się na systematycznej profilaktyce, a naszą odpowiedzią i pomocą Państwu są ćwiczenia ,,SZKOŁA
PLECÓW”.
Szanowni Państwo,
28 LISTOPADA 2015 w godzinach 09:00 - 14:00 zapraszamy
na badanie kręgosłupa oraz konsultacje z fizjoterapeutami.
Przeciążenia kręgosłupa i związane z tym dolegliwości bólowe są
najczęściej występującymi zespołami
chorobowymi ostatnich lat. Rozwój
cywilizacji powoduje zmiany stylu oraz trybu życia współczesnego
człowieka. Zbyt szybkie tempo, wzrost intensywności życia,
ciągły pośpiech oraz stres wpływają na ograniczenie czasu
poświęcanego na codzienną regenerację, aktywność fizyczną
oraz relaks. Dochodzą do tego dodatkowe czynniki zaburzające higienę codziennego życia takie jak: wydłużenie czasu
pracy powodujące spadek wydolności i przemęczenie sprzyjające utrwaleniu nieprawidłowej postawy ciała, nieregularne
spożywanie posiłków, przejadanie się, co prowadzi do otyłości,
a w konsekwencji przeciążenia aparatu ruchu. Bierne spędzanie wolnego czasu osłabia siłę mięśniową. To częste przyczyny
przeciążeń kręgosłupa. W efekcie powstaje stopniowe ograniczenie sprawności układu ruchu prowadzące do zmian przeciążeniowych, a w dłuższym czasie do bólu kręgosłupa, drętwienia rąk oraz nóg.
To zajęcia przeznaczone dla osób, które chcą kompleksowo
zadbać o swój kręgosłup. Prowadzone są w kameralnej 5-cio
osobowej grupie i opierają się na ćwiczeniach indywidualnie dobranych przez fizjoterapeutę. Różnorodność ćwiczeń
zapewnia korzystanie z piłek rehabilitacyjnych, taśm, ciężarków. Zajęcia zawierają elementy technik relaksacji z muzykoterapią. Ćwiczenia mają charakter profilaktyczny i dają
możliwość długotrwałego podtrzymania efektów uzyskanych
podczas rehabilitacji.
WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCIELIBY SKORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI BADANIA I KONSULTACJI ZAPRASZAMY 28 LISTOPADA (SOBOTA). KOSZT KONSULTACJI I BADANIA 20 ZŁ
(20-30 MINUT)
SUCHY MASAŻ WODNY GRATIS (BEZ KONIECZNOŚĆI ROZBIERANIA SIĘ)
UPRZEDNIO PROSIMY O ZAPISY TELEFONICZNE.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
ZAPRASZAMY
UL. PIŁSUDSKIEGO 2/4, 05-870 BŁONIE
PORADNIA REHABILITACJI, II PIĘTRO
GODZINY 9 – 14
KONTAKT I ZAPISY
TEL. 504 716 719, mgr ANDRZEJ POROWSKI
WWW.PRZYCHODNIABLONIE.PL
mgr Andrzej Porowski
Spotkanie autorskie i warsztaty czytelnicze w Jedynce
Dzień 21 października był ważny dla
uczniów klas drugich SP1 im. Mikołaja
Kopernika. Tego dnia bowiem gościliśmy
autorkę książek dla dzieci Barbarę Szelągowską i ilustratorkę Monikę Jędrychowską. Miłych gości powitała dyrektor
Magdalena Rak. Spotkanie autorskie połączone było z warsztatami czytelniczymi nt. „Jak powstaje książka”. Podczas
spotkania dzieci miały okazję osobiście
poznać autorkę i ilustratorkę książek dla
dzieci oraz dowiedzieć się, na czym polega ich praca. Uczniowie w prosty sposób
zapoznawali się z procesem powstawania
książki - od pomysłu, poprzez ilustrowanie, drukowanie aż do momentu kiedy
znajdzie się na półkach w księgarniach.
Podczas spotkania autorka czytała swoje
wiersze i opowiadania, a ilustratorka mówiła jak się tworzy ilustracje do książki. Drugoklasiści aktywnie uczestniczyli w spotkaniu poprzez odgadywanie zagadek i wspólne
zabawy. Na zakończenie dzieci mogły zakupić książki: „Kasia i Daniel na tropie…”
oraz uzyskać autograf autorki i ilustratorki.
Spotkania autorskie są aktywną formą popularyzacji czytelnictwa i na długo
pozostają w pamięci uczniów. W naszej
szkole takie spotkania odbywają się co
roku i wpływają na zwiększenie poziomu
czytelnictwa uczniów.
Anna Chojnacka
nauczyciel bibliotekarz
15
16
Z GMINY
BIS 11 / 2015
Legion znów na podium „Turnieju 4 Boisk”
Tradycyjnie na przełomie września
i października rozegrano „Turniej 4 Boisk”. Organizatorem imprezy był ULKS
„RYŚ” Kampinos w partnerstwie z Powiatem Warszawskim Zachodnim, Gminą Kampinos oraz LGD „Między Wisłą
a Kampinosem”. Zawody honorowym
patronatem objęli: starosta powiatu (Jan
Żychliński) oraz prezes LGD „Między Wisłą a Kampinosem” (Paweł Białecki). Imprezę rozegrano w 4 kolejne piątki (18
i 25 września oraz 2 i 9 października) odpowiednio w Kampinosie, Ożarowie Maz.,
Zielonkach i Bieniewicach. W zabawie
uczestniczyło 10 zespołów z naszego powiatu (w tym Legion Błonie).
Triumfatorem „Turnieju 4 Boisk”
w 2015r., czyli IV edycji, została Kampinoska Brygada (38pkt). Legion Błonie
uplasował się na drugiej pozycji z 28
„oczkami” na koncie. Natomiast na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy Los Cosacos (22).
Najlepszym zawodnikiem całego turnieju
(MVP) został Daniel Szrebka (Legion Błonie), a najlepszym bramkarzem i to bezapelacyjnie - Paweł Pryciński (Kampinoska
Brygada). Wspomniani zawodnicy dostali
pamiątkowe statuetki, a trzy najlepsze
drużyny otrzymały puchary i medale.
Legion Błonie zagrał w składzie: B. Komarnicki, S. Szymaniak, G. Adamczak,
P. Fus, M. Komar, H. Karlicki, J. Kro-
czyński, J. Ołdakowski, R. Owczarek, K. Pułka, M. Skalski, D. Szrebka
i K. Szymański.
Klasyfikacja generalna T4B 2015:
1. Kampinoska Brygada 38pkt
2. Legion Błonie 28
3. Los Cosacos 22
4. Królewscy Stare Babice 18
5. Ark-Pol 17
6. FC Chłopcy Do Bicia 17
7. Goliat Leoncin 16
8. Sparta Betlejem Teresin 12
9. OSP Gnatowice 12
10. UKS Bieniewiczanka 8
Więcej na legionblonie.futbolowo.pl,
serdecznie zapraszamy.
Krzysztof Szymański
Dom Opiekuńczo-Leczniczy
w Pilaszkowie
(5 km od Błonia) zatrudni
POMOC
KSIĘGOWEJ,
mile widziana znajomość programu
RAKS SQL.
Szczegóły oferty:
www.pilaszkow.domyopieki.pl
Oferty należy przesyłać
do dnia 24.11. br., na adres:
[email protected]
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Polska & Portugalia - Międzynarodowa wymiana uczniów
Gimnazjum nr 1 im. H.Kołłątaja w Błoniu & Agrupamento de Escolas Latino Coelho,
Lamego – Portugal
W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum nr 1 im. H. Kołłątaja rozpoczęło
realizację projektu: „Me, You and others
In Europe”. Projekt realizujemy wspólnie
ze szkołą z Portugalii – z Lamego- a jego
efektem będzie wymiana uczniów.
Głównym celem naszej współpracy jest
nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy młodzieżą naszym obu szkół. Wzajemne poznanie i zrozumienie się młodego pokolenia ma bowiem duże znaczenie
dla trwałego porozumienia pomiędzy narodami zjednoczonej Europy. To właśnie
młodzież ma szansę przełamywać wciąż
istniejące uprzedzenia i stereotypy ,
otworzyć drogę dla prawdziwej tolerancji
i zrozumienia.
Wymiana młodzieży to projekt, który przyniesie wiele korzyści naszym
uczniom, a ponadto pozwoli uczestnikom
doskonalić posługiwanie się językiem obcym w praktyce. Młodzież będzie miała
okazję poznać obyczaje, tradycję i kulturę Portugalii, a poprzez udział w zajęciach
szkolnych „zasmakuje” życia szkolnego
naszych nowych przyjaciół. Niewątpliwą
atrakcją wymiany będzie bogaty program
przygotowany przez obie szkoły , zajęcia
rekreacyjne, sportowe.
Wartość takich projektów jest nieoceniona, wśród uczniów wzrasta motywacja
do nauki języków obcych, chęć poznania
rówieśników z innych państw, otwartość
na świat. Wyjazdy uczniów w ramach
wymiany są prawdziwą szkołą tolerancji,
świadomego i pozbawionego kompleksów życia w zjednoczonej Europie, Europie której szansą na rozwój jest nasza
młodzież.
Aneta Kobosz
16 października 2015 r. do Gimnazjum
nr 1 im. Hugona Kołłątaja przyjechał Pan
Jose Carlos Costa Dias pracownik ambasady Portugalii w Warszawie, wykładowca literatury , języka i kultury portugalskiej na Uniwersytecie Warszawskim
i pracownik Instytutu Camoesa . Opowiadał nam o swoim kraju- Portugalii,
z którym rozpoczęliśmy współpracę i planujemy wymianę uczniowską w obecnym
roku szkolnym.
Spotkanie odbyło się w jednej z sal lekcyjnych i trwało o wiele dłużej niż przewidywano. Na początku pytaliśmy o najbardziej znane stereotypy o Portugalczykach;
czy naprawdę potrafią przyrządzać dorsza
na 365 sposobów? czy naprawdę piją tyle
kawy? czy naprawdę nigdy się nie spie-
szą? co znaczy słowo saudade , którym
są określani?
Dorsza mogą przygotować na wiele więcej sposobów. Nawet jeśli dorsza
muszą sprowadzać z innych krajów, jest
u nich najpopularniejszą rybą. Okazało się, że prawie każdy Portugalczyk pije
co najmniej trzy kawy dziennie, już nawet młode osoby, głównie espresso. Jest
sprzedawane prawie wszędzie, w bardzo
niskich cenach. Natomiast picie kawy
z mlekiem jest dla nich niecodzienne.
Portugalczycy nie lubią stresu, a spóźnienia są dla nich naturalne. Jeśli umawiamy się z kimś na 13, spokojnie możemy
przyjść pół godziny później. Natomiast
saudade
można przetłumaczyć
jako tęsknotę czy melancholię.
Dowiedzieliśmy się wielu naprawdę
ciekawych rzeczy, które ciężko byłoby
znaleźć gdzieś indziej. Następnie przeszliśmy do pytań dotyczących relacji Polska-Portugalia. Mimo, że Portugalczycy
nie wiedzą o nas zbyt wiele, znają, bądź
przynajmniej kojarzą, naszych noblistów,
szczególnie w dziedzinie literatury. Dość
dobrze orientują się w dziejach Polski
podczas trwania wojny i znają nazwiska
poszczególnych Polaków w niej uczestniczących.. Jednak to trudny język najbardziej nas charakteryzuje. Nasz gość
wyznał, że sam miał spore problemy
w nauce polskiego. Niewielu Portugalczyków uczy się naszego języka, choć jest
wykładany na niektórych uczelniach.
Interesowały nas przyzwyczajenia Portugalczyków, gdyż w kwietniu uczniowie naszej szkoły będą gościć uczniów
ze szkoły w Lamego w swoich domach.
Największą różnicą pomiedzy nami są
nasze nawyki żywieniowe. Jedzą małe
śniadania, dwa duże obiady i sporą kolację w późnych godzinach. Zaczynają
pracę później od nas, obchodzą również
siestę, czyli przerwę w godzinach 13-14,
ale dzięki temu pracują do późniejszych
godzin. Chodzą późno spać i nie przejmują się czasem. Starają się również nie
przejmować wieloma rzeczami, ponieważ
uważają, że” co ma być, to będzie i nie
warto zawracać sobie głowy myśleniem
o tym”. Znani są również z wyjątkowej gościnności i otwartości, cieszy nas to bardzo ,bo pomoże w naszych wzajemnych
kontaktach .
Spotkanie odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze i każdy był zainteresowany
tematem, pytaniom nie było końca. Było
niezwykle udane, a dodatkowo jeszcze
bardziej zachęciło nas do tego projektu.
Mamy nadzieję na owocną współpracę
i z niecierpliwością czekamy na wymianę
uczniowską.
Nina Bednarska
Uczennica Gimnazjum nr 1
17
18
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 11 / 2015
Błoński Festiwal Nauki - Maksymiliada
17 października w Gimnazjum nr 2 już
po raz trzeci odbył się Błoński Festiwal
Nauki - Maksymiliada. Naszym patronem
jest Św. Maksymilian Maria Kolbe, człowiek który był wielkim pasjonatem nauki, więc nazwę festiwalu zaczerpnęliśmy
od jego imienia. Baliśmy się o frekwencję, bo pogoda była deszczowa, ale zespół
ds. promocji spisał się świetnie; przybyło
bardzo wiele dzieciaków i dorosłych. Czekało na nich wiele atrakcji i pyszne jedzenie, przygotowane przez mamy
z Rady Rodziców.
W pracowni garncarskiej mogli podziwiać wyroby z gliny wykonane przez naszych uczniów,
spróbować swoich sił w toczeniu
na kole garncarskim i lepieniu
z gliny pod czujnym okiem naszych szkolnych ekspertów. Duże
wrażenie robiły makiety domów
z gliny. W pracowni fizycznej budowaliśmy bocznokołowce, poznając
prawo Archimedesa. W sali obok
działało „Laboratorium niespodzianek”. Tam uczniowie uczęszczający na koło chemiczne prezentowali
różnego rodzaju eksperymenty. „Lokomotywa”, badania nad fluorescencją chlorofilu, „wulkan” czy też „pasta dla słonia”,
to tylko niektóre z demonstrowanych doświadczeń. Jedna z naszych koleżanek
przedstawiała bardzo ciekawe zjawisko
cieczy nienewtonowskiej. Doświadczeniem, które cieszyło się największą popularnością, były „pierdzące gluty”. Każdy
z naszych gości mógł stworzyć własnego „gluta” i zabrać go ze sobą do domu,
ponieważ proces jego tworzenia był zaskakująco prosty, a efekt jakże przyjemny. W szkolnych szatniach można było
zapoznać się z anatomią i szkieletem
człowieka, natomiast szkolne „lochy” po
raz kolejny zamieniły się w coś zupełnie
szczególnego. Historycy i biolodzy wyczarowali tam grotę ludzi pierwotnych. Mogliśmy bliżej przyjrzeć się miejscu i sposobie ich pochówku oraz podziwiać stare
malowidła ścienne. Uczniowie wcielili się
role kustoszy i ciekawie opowiadali o naszych odległych przodkach, zasypując
zwiedzających ciekawostkami. Przed wej-
ściem do jaskini stał samochód państwa
Flintstonów, a w aucie siedzieli oczywiście Fred Flintstone, Wilma Flintstone
i Bamm Bamm, z którymi można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Chodząc
po szkole uczestnicy festiwalu oglądali
kolorowe iluzje optyczne.
W sali gimnastycznej mogliśmy podziwiać pokazy kół zainteresowań z naszego
gimnazjum oraz z innych błońskich
szkół.
L i c e u m
Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego zaprezentowało pokaz biologiczno-chemiczny – ciekawe doświadczenia, obserwacje pod mikroskopem,
tajemnice jabłka, kod genetyczny, domki dla owadów. Na stanowisku Zespołu
Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza
mogliśmy posmakować pysznych ciasteczek owsianych, zbadać siłę swojego głosu, mechatronicy pokazywali jak działa
zakład meblarski. Strażacy z Wańkowicza
zaprezentowali także profesjonalny wóz
strażacki oraz uczyli udzielania pierwszej
pomocy. Kolejne stanowiska prezentowali
uczniowie naszego gimnazjum. Geografowie zajmowali się mapą świata, roślinnością i zwierzętami kuli ziemskiej oraz pokazali tornado w butelce - to właśnie ono
wzbudziło największe zainteresowanie.
Na stanowisku pod patronatem Kampinoskiego Parku Narodowego był konkurs
sprawdzający znajomość mapy puszczy,
każdy uczestnik otrzymywał podarunek
ufundowany przez KPN. Bardzo ciekawe
i barwne były „rośliny z krainy fantazji”,
wykonywane przy użyciu kolorowych farb
i nici. Oczywiście nie mogło również zabraknąć zwierząt - przecież motywem
przewodnim tegorocznej Maksymiliady
była biologia. Na scenie pojawili się więc
nasi gadowaci przyjaciele, czyli węże.
Mogliśmy je dotykać i robić wspólne fotografie. Nie zapominajmy także o części
artystycznej - czas umilali swoimi występami uczniowie i absolwenci naszego
gimnazjum. Na scenie odbył się także
konkurs wiedzy o przyrodzie i geografii Wielkiej Brytanii, a na zakończenie
losowanie nagród dla uczestników
Maksymiliady. Byli z nami ratownicy
medyczni z Centrum Ratownictwa
i Pierwszej Pomocy Ratea. Mierzyli
ciśnienie i tętno, uczyli resuscytacji,
ewakuacji poszkodowanych, opatrywania ran, pokazywali jak wygląda świat w alkogoglach.
Tradycyjnie na Maksymiliadzie
pracowało nasze koło medialne.
Tak jak w minionych latach, tak
i tym razem Maksymiliada cieszyła się dużą popularnością wśród
mieszkańców Błonia. Mimo deszczowej
pogody odwiedziło nas naprawdę wiele
młodszych i starszych osób, również dzięki nim było naukowo, radośnie i kolorowo. Wszyscy pracujący przy organizacji
festiwalu – nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 2 – mamy poczucie satysfakcji
z naszego przedsięwzięcia.
Oczywiście organizacja Błońskiego Festiwalu Nauki byłaby znacznie trudniejsza, gdyby nie pomoc finansowa władz
samorządowych naszej gminy i powiatu.
Dziękujemy Burmistrzowi Błonia, Zenonowi Reszce i Wicestaroście Powiatu
Warszawskiego Zachodniego Pawłowi
Białeckiemu. Dziękujemy także Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosławowi Markowskiemu za przekazane materiały.
I wielkie podziękowania dla wszystkich
Błoniaków, którzy uczestniczyli w Maksymiliadzie. Do zobaczenia za rok.
Aleksandra Nowak, Natalia Mika,
Dorota Berlińska
Gimnazjum nr 2 im. Św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Błoniu
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Forum edukacyjne w SP2
w SP2 VI Forum Edukacyjne „Z Uczniem
i dla Ucznia”. To cykliczna impreza skierowana do nauczycieli, pedagogów, terapeutów oraz rodziców. Co roku jesienią
spotykamy się, aby podyskutować o różnego rodzaju problemach pojawiających się
w szkole, o sposobach, w jaki można pomóc
uczniom, o różnych, często innowacyjnych
formach terapii. Na Forum zapraszane są
autorytety z dziedziny pedagogiki, psychologii, logopedii itp.; prezentowane są także
dokonania nauczycieli pracujących w SP2.
W bieżącym roku 21 X gościliśmy
dr Agnieszkę Olechowską z Akademii Pedagogiki Specjalnej, pilotującą w Polsce
Program „Move to Learn” – „Ruch dla Uczenia się”. Pani doktor w bardzo przystępny i ciekawy sposób zapoznała obecnych
z przyczynami i objawami opóźnienia neurorozwojowego, wpływającego na rozwój
i uczenie się dziecka oraz z założeniami
programu „Ruch dla Uczenia się”. Kolejną
prelegentką była Ilona Rzemieniuk, prezes
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa
Aspergera NIE-GRZECZNE DZIECI, która
wygłosiła wykład pt. „Uczeń z Zespołem
Aspergera w środowisku szkolnym i domowym”. Na zakończenie pierwszego dnia
uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez terapeutki z SP2:
p. Anetę Rosłoń-Nowak („Wady postawy
w młodszym wieku szkolnym - praktyczne
wykorzystanie ćwiczeń korekcyjnych w warunkach domowych”) oraz p. Beatę Kynczew („Automatyzacja procesów czytania
i pisania – wykorzystanie Metody Warnkego w pracy z dzieckiem dyslektycznym”).
22 października konferencja rozpoczęła
się od prelekcji Doroty Jasińskiej z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na temat Zespołu
Toretta. Drugim punktem spotkania były
warsztaty prowadzone przez Agnieszkę Górską z Pracowni Twórczego Rozwoju Dziecka
KREDKA. Pani Górska pokazała możliwości wykonania ze zwykłych spinaczy, na
przykład samochodu, kameleona, smoka,
motyla lub konia. Takie zabawy plastyczne
pozwalają na twórczy rozwój dziecka.
Tegoroczne Forum uważamy za bardzo
udane. Podobne zdanie mieli jego uczestnicy - tym razem wzięli w nim udział, poza
nauczycielami i rodzicami z SP2, nauczyciele z innych błońskich placówek oświatowych (SP1, Przedszkole nr 3, Przedszkole
w Radzikowie, Przedszkole w Bieniewicach,
Poradnia Psych.-Pedag., Zespół Szkół nr 1,
Zielona Akademia) oraz pedagodzy z Płochocina, Borzęcina Dużego, Grodziska oraz
Sochaczewa.
Forum towarzyszył kiermasz książek Firmy HARMONIA.
Całe przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach projektu „Droga do Sukcesu” i współfinansowane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
SP2
podopiecznych. Wszyscy byli oczarowani
występem aktorów, strojami i choreografią
całego przedstawienia. Dzieci zrewanżowały
się gospodarzom programem artystycznym
pt. „Leń” oraz aranżacją instrumentalną do
muzyki irlandzkiej.
Po występach nadszedł czas na smaczny posiłek- gorącą kiełbaskę prosto z grilla, pyszne kolorowe ciasta i cieplutką herbatkę. Po smacznym jedzonku czekała na
dzieciaki kolejna atrakcja - jazda konna.
Każdy odważny przedszkolak mógł popróbować swoich umiejętności jeździeckich,
oczywiście pod czujnym okiem pani in-
struktor jeździectwa konnego. Wszystkie
przedszkolaki były zachwycone jazdą na
koniu, jak również klaczą Basią.
Nasi gospodarze zorganizowali zabawy
sprawnościowe tj. rzut do celu, wyścigi
z piłkami oraz mecz.
Czas biegł szybko i niestety dzieci musiały wracać do przedszkola, ale w pamięci pozostaną cudowne chwile, jakie
spędziliśmy w Domu Pomocy Społecznej
w Łubcu - dziękujemy.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
Jolanta Szostak
Kamila Kłucińska
Z wizytą w Łubcu
W słoneczny, jesienny dzień przedszkolaki ze „Stokrotki” gościły z wizytą
w Domu Pomocy Społecznej w Łubcu.
Gdy gromada roześmianych przedszkolaków dotarła na miejsce, została przywitana przez panią dyrektor, pracowników
i podopiecznych domu.
Pan Marcin zaprosił wszystkie chętne dzieciaki do zabawy przy muzyce, do
wspólnego śpiewania piosenek, jak się okazało nie tylko z repertuaru przedszkolnego.
Po biesiadnych piosenkach dzieci zostały
zaproszone do wspólnego oglądania przedstawienia pt. ,,Złota kaczka’’, w wykonaniu
19
20
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 11 / 2015
IX Gra Miejska „Kocham Błonie”
Dziewiątego października odbyła się kolejna już, organizowana
przez Gimnazjum nr 1
im. Hugona Kołłątaja,
IX Gra Miejska „Kocham Błonie” pod honorowym patronatem burmistrza Błonia Zenona Reszki. Jak zawsze,
wydarzeniu temu towarzyszyła cała masa
dobrych emocji, humor i zdrowa rywalizacja. Tradycyjnie licznym konkurencjom
czoła stawili uczniowie z 5. i 6. klas Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka i Zespołu Szkół w Bieniewicach.
Łącznie w zabawie wzięło udział ok. 500
uczniów z podstawówek. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie poczucia związ-
ku z miastem rodzinnym i uczenie patriotyzmu lokalnego poprzez zabawę. Temat
przewodni tegorocznej edycji stanowiły ulice naszego miasta, a zadania dla uczestników były związane z ich nazwami. Uczestnicy mogli wykazać się nie tylko znajomością
swojej „małej Ojczyzny”, ale przede wszystkim pomysłowością, umiejętnością pracy
w zespole i logicznym myśleniem.
Na uwagę zasługują również kreatywni
uczniowie z Gimnazjum nr 1, którzy przygotowali 24 punkty kontrolne i jak zawsze
wiele ciekawych konkurencji, a potem poświęcili swój czas na obsługiwanie stanowisk i przyznawanie punktów. Oczywiście
nie było to całkowicie bezinteresowne, ponieważ po zakończeniu gry miejskiej wszyscy organizatorzy zjedli pyszną pizzę na
koszt szanownych sponsorów.
Oto zwycięzcy IX edycji: w kategorii klas
6. I miejsce zdobyła 6a z SP 2, II miejsce
- 6b z SP 1, III miejsce - 6e z SP 2, a wyróżnienie przyznano 6 b z ZS w Bieniewicach;
w kategorii klas 5. I miejsce wywalczyła 5b
z SP 1, II miejsce - 5d z SP 1, III miejsce
- 5b z ZS w Bieniewicach, a wyróżnienie
otrzymała 5c z SP 2. To właśnie oni mogą
nazywać się od tej chwili imperatorami
błońskich ulic. Mimo że zwycięzcy mogą
być tylko jedni, to wszystkim grupom poszło naprawdę dobrze i myślę, że zasługują
na szczere gratulacje.
Serdeczne podziękowania należą się naszym sponsorom, bez których przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć: burmistrzowi
Błonia Zenonowi Reszce, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Radzie Rodziców Gimnazjum nr 1.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!
Bartek Zimak
klasa II b, GM1
W „Iskierce” jest ciekawie i wesoło
Kto powiedział, że początki w przedszkolu muszą być trudne? W naszej „Iskierce”
od razu wiele się działo. Okres adaptacji
upłynął nam bardzo szybko i bez większych
przeżyć. We wrześniu spotkaliśmy się z autorem książki dla dzieci pt.„Przygody niezwykłych bohaterów” p. Pawłem Majem.
Było to bardzo wesołe i pouczające spotkanie. Odwiedził nas również Teatr Narwal
z przedstawieniem „Zaczarowane kalosze”,
gdzie Pani Jesień uczyła przedszkolaki jak
szanować przyrodę i o nią dbać. Dzieciaki mają też za sobą pierwszą autokarową
wycieczkę. Odwiedziliśmy nieczynną już
fabrykę papieru w Konstancinie-Jeziornej,
gdzie każde dziecko samodzielnie czerpało
dla siebie arkusze papieru z kolorowymi
płatkami kwiatów. Odbyły się także wesołe
spotkania integracyjne w grupach, mające
pokazać rodzicom, że ich dzieci trafiły w dobre miejsce. Przybyli na spotkania rodzice
przypomnieli sobie czasy, gdy sami byli
przedszkolakami i na chwilę zapomnieli
o problemach życia codziennego. Nie zapomnieliśmy także o dwunastych urodzinach
„Iskierki” i Ogólnopolskim Dniu Przedszko-
laka. Uczciliśmy te okazje tańcząc i śpiewając, a zgodnie z zaleceniami pani dietetyk,
która gościła u nas kilka dni wcześniej, zjedliśmy pyszne placki owocowo-warzywne.
Dzieciom jest tak z nami dobrze, że często
nie chcą opuszczać placówki, co nas bardzo cieszy. W planach mamy kolejne działania i niespodzianki dla naszych milusińskich, ale na razie o tym sza!
Ewa Nowakowska nauczycielka
PP6 „Iskierka” w Bieniewicach
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Spotkanie z policjantem
szkolaków „Promyczka” odwiedzili nas
policjanci z Komendy Policji w Błoniu.
Spotkanie z Gośćmi było bardzo ciekawe i pouczające: dzieci dowiedziały
się o pracy policjantów, zapoznały się
z mundurem i wyposażeniem policjanta
na służbie. Przedszkolaki uczestniczyły
w rozmowie o zachowaniu się podczas
spacerów, o sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu, zadawały też pytania
dotyczące pracy w policji. Na zakończenie wszystkie przedszkolaki podziękowały Gościom za bardzo miłą wizytę; wielu
z nich wyraziło chęć zostania policjantem
lub policjantką w przyszłości. Wizyta zakończyła się wykonaniem pamiątkowej
fotografii i podziękowaniami. Oklaskami
dzieci wyraziły szacunek dla pracy policjanta i wdzięczność za przybycie do
„Promyczka”.
Dzieci i nauczycielki z Przedszkola
„Promyczek”
Nasza wizyta na 6. Nocy w Instytucie Lotnictwa
Od 6 lat Instytut Lotnictwa organizuje prawdziwą gratkę dla fanów lotnictwa, kosmosu oraz nowych technologii,
czyli imprezę o nazwie Noc w Instytucie Lotnictwa. Nie mogło tam oczywiście
zabraknąć uczniów z Gimnazjum nr 1
im. H. Kołłątaja.
W tym roku wydarzenie miało miejsce
w piątek 16 października w godzinach
17-23. Tematem przewodnim nocy były
filmy science fiction. Już od samego wejścia na teren Instytutu czuło się prawdziwie „odlotową” atmosferę. Zaraz za bramą
powitali nas żołnierze-szturmowcy z filmu
„Gwiezdne Wojny” oraz kultowe samochody z filmów Batman i Transformers.
Uczniowie podzieleni na małe grupki
szybko znaleźli atrakcje, które postanowili zobaczyć lub przeżyć na własnej skórze. Tak więc niektórzy od razu ustawili
się w kolejce do żyroskopu, aby się mocno zakręcić, inni postawili na spokojniejsze doznania i udali się do laboratorium
astronomicznego, aby podziwiać gwiazdy.
Podczas paru godzin oglądania można
było zwiedzić wnętrze samolotu Casa,
śmigłowca ratowniczego, obserwować
pracę drukarki 3-D, a także obejrzeć galerię zdjęć Hesji, poświęconą oczywiście
lotnictwu. W wielu miejscach prezentowane było to, co najprawdopodobniej
będzie przyszłością lotnictwa, czyli różnego rodzaju drony oraz samoloty bezzałogowe. Otwarte zostały również tunele aerodynamiczne, w tym największy
w Polsce tunel małych prędkości o średnicy 5 metrów. Goście mogli podziwiać
gigantyczny silnik CF6 oraz odwiedzić
dydaktyczne laboratorium silnikowe. Inżynierowie opowiedzieli nie tylko o swojej
pracy dla branży lotniczej, ale również
dla przemysłu energetycznego i naftowego. We wnętrzu budynku X, na patio
o wyznaczonych porach był organizowany pokaz halowych modeli akrobacyjnych
samolotów i helikopterów, który przygotował Aeromodelklub Artbem z Bemowa.
W programie, poza oglądaniem maszyn,
znalazły się również: pokaz rzeźbienia
w lodzie, warsztaty fotografii lotniczej czy
wirtualny lot motolotnią. Wielką gratką
była możliwość spotkania z Generałem
Hermaszewskim, który odbył swój słynny
8-dniowy lot w kosmos statkiem Sojuz
30 w 1978 r. Ze względu na położenie
Instytutu Lotnictwa, które bezpośrednio
przylega do terenu lotniska im. Fryderyka
Chopina, można było obserwować ruch
na płycie lotniska oraz lądujące i startujące samoloty.
Myślimy, że po tym wydarzeniu pozostał nam niedosyt, ponieważ nie sposób
było zobaczyć wszystko, co przygotowali organizatorzy. Z chęcią wrócimy na 7.
Noc w Instytucie Lotnictwa, tym bardziej, że w przyszłym roku na jednym ze
stanowisk będzie czekał absolwent naszego Gimnazjum- Konrad, który zdobył już
licencję na pilotowanie Cessny, a teraz
próbuje swych sił na śmigłowcach. Być
może kolejni uczniowie Gimnazjum nr 1
podążą jego śladami...
Paulina Skibińska
Elżbieta Kostrzewska
21
22
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 11 / 2015
„Matfrajda – granie bez prądu”
W marcu tego roku nauczyciele Szkoły
Podstawowej
nr 1 w Błoniu – Anna MilczaFundacja
rek i Marcin Kołota stworzyli projekt „Matfrajda – granie bez prądu”. Projekt wziął
udział w konkursie na grant ogłoszony przez
Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. Wygraliśmy!!!
Cel konkursu był jeden: biorąc pod uwagę coraz słabsze wyniki egzaminacyjne z matematyki na różnych poziomach kształcenia, należało wymyślić sposób na aktywizację i zachęcenie
uczniów do nauki tego przedmiotu. Najlepsze pomysły nagrodzone zostały darowizną pieniężną przeznaczoną na ich realizację. Nasz pomysł był prosty: zakupić do szkoły zestaw matematycznych gier planszowych, namówić dzieciaki do grania,
aby nabywały umiejętności niezbędne w procesie uczenia się
matematyki: strategii, planowania, logicznego myślenia, wyciągania wniosków, uczenia się na błędach, poprawnego liczenia
i kombinacji liczbami. Byliśmy i jesteśmy bowiem przekonani,
że matematyki można uczyć się nie tylko na lekcjach. Poszukiwanie nowych, niebanalnych form i metod uczenia się tego
trudnego przedmiotu sprawi, że młodzież zniechęcona do matematyki, zechce się z nią zaprzyjaźnić.
Spotykamy się z dziećmi raz w tygodniu i… gramy.
Okazało się, że zainteresowanie jest – udało nam się wciągnąć
do gry innych nauczycieli, pomagają nam także wolontariusze
z Gimnazjum nr 1 w Błoniu. Staramy się grać na zajęciach dodatkowych, wprowadzać gry na świetlicę szkolną, chcemy po
zakończonym projekcie, otworzyć również wypożyczalnię gier,
dzięki czemu będą one dostępne dla wielu dzieci. Finałem projektu będzie zorganizowanie Rodzinnego Festiwalu Matematycznych Gier Planszowych. Chcielibyśmy, aby na festiwal przyszli
nie tylko uczniowie biorący udział w projekcie, lecz całe rodziny. Świetnie przygotowani uczniowie z „Jedynki” oraz goście
z Gimnazjum nr 1 będą uczyć grać rodziców. Warto być naszym
gościem, ponieważ wśród uczestników, którzy przyjdą z rodzicami, w ramach nagrody zostaną rozlosowane gry planszowe.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego osiągnięcia, ponieważ
uczniowie nie tylko uczą się w sposób, który sprawia im przyjemność, lecz mają także zorganizowany wolny czas w sposób
twórczy i aktywny, rywalizują ze sobą w sposób, który przynosi
korzyści, co jest niezbędne w procesie wychowawczym.
Anna Milczarek
Pasowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 1
Ten dzień na pewno zapadnie na długo w pamięć pierwszaków ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika.
23 października odbyły się dwie uroczystości przyjęcia uczniów czterech klas
pierwszych do braci uczniowskiej naszej
szkoły. Pierwszą ceremonię pasowania
uczniów klas Ia i Id zaszczycił swoją obecnością burmistrz Zenon Reszka. Na uroczystość pasowania uczniów klas I b i I c
przybyli naczelnik oświaty Włodzimierz
Leduchowski oraz inspektor do spraw
oświaty Beata Waluk. Obie uroczystości
rozpoczęły się występami pierwszoklasistów, po których nastąpiły ceremonie pasowania. Dzieci z przejęciem powtarzały
słowa przysięgi uczniowskiej. Ślubowały
na sztandar szkoły być dobrym Polakiem,
kolegą i sumiennie wypełniać obowiązki
ucznia. Dyrektor Magdalena Rak długim
ołówkiem symbolicznie dokonała aktu
pasowania każdego ucznia. Dzieci otrzymały tarcze i dyplomy oraz upominki od
rodziców. Uroczystości zakończyły się
wykonaniem pamiątkowych zdjęć. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom wielu
sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w naszej szkole.
Wychowawczyni klasy Ia
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Noc z Harrym Potterem w SP2
Już po raz piąty Biblioteka Szkolna
SP2 zorganizowała całonocne atrakcje
związane ze światem literatury dla dzieci i młodzieży. Tym razem w nocy 23/24
października odbyło się magiczne spotkanie z Harrym Potterem i jego przyjaciółmi.
Głównym celem imprezy było rozwijanie
umiejętności współpracy i koleżeństwa
wśród dzieci oraz ukazanie wagi prawdziwej przyjaźni, czyli przeciwdziałanie coraz powszechniejszej samotności w Internecie. Uczestnikami Nocy byli uczniowie
klas 4c, 5c i 6e pod opieką swoich wychowawców: p. M. Siedleckiej, p. M. Czarneckiej – Jaśkiewicz i p. J. Zaczyńskiej.
O godz.18.00 uczniowie spotkali się
z Organizatorami (p. G. Gutkowską
i p. A. Domuracką) na dworcu kolejowym
w Błoniu, który za sprawą czarodziejskiej
różdżki, stał się stacją Hogsmeade. Na
słynny peron 9 i ¾ przybył też na chwilę
sam Harry Potter (w tej roli nauczyciel historii – p. J. Bargieł).
W swojej drodze do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart (czyli naszej dobrej
„Dwójki”), podczas dwunastu stacji rajdu
po Błoniu, dzieci spotykały wybranych
bohaterów czterech pierwszych tomów
powieści J.K. Rowling oraz wykonywały
przeróżne zadania.
Głównym zadaniem uczniów było odszukanie nagle zaginionego Harrego oraz
odnalezienie sposobu na pokonanie Voldemorta. W przejściu trasy pomagała im
Mapa Huncwotów, na której zaznaczone
były poszczególne przystanki, a rzeczywiste ulice i miejsca naszego miasta miały
literackie nazwy. Na mapie znalazły się
więc m.in. ulica Pokątna, Ministerstwo
Magii, Zakazany Las, Bank Gringotta
i Narodowy Stadion Quidditcha. Jak się
okazało, hasłem rajdu, zwycięskim Pucharem Turnieju Trójmagicznego oraz
sposobem na pokonanie Voldemorta była
PRZYJAŹŃ.
W rolach bohaterów literackich występowali Rodzice uczniów klasy 4c, 5c i 6e
oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p. I. Kępka, którym bardzo gorąco dziękujemy za udział i zaangażowanie.
W gospodzie „Dziurawy Kocioł” dzieci
posiliły się „mugolską pizzą” i piły eliksir
wielosokowy, za co dziękujemy Urzędowi
Miejskiemu i kierownictwu restauracji
Sun Café w Błoniu. Finał rajdu odbył się
na błońskim Rynku. Tam przed Fontanną
Kolorowych Snów uczestnicy spotkali samego dyrektora Hogwartu prof. A. Dumbledore’a (w tej roli oczywiście dyr. A. Cyranowicz), wiceburmistrza Marka Książka,
który został ministrem magii, oraz Harrego Pottera i Hermionę (p. S. Borkowska).
Przy muzyce i piosenkach zespołu MOCA
wszyscy wesoło bawili się i tańczyli, a następnie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
Około godziny 21.30 dzieci wraz z prof.
Dumbledore’m i opiekunami poszły do
Hogwartu na magiczne lekcje. Najpierw
pod opieką instruktora p. M. Kały z IHAR
w Radzikowie wykonywały doświadczenia
z wykorzystaniem ciekłego azotu, później
pod kierunkiem nauczycielki świetlicy
p. E. Ługowskiej brały udział w zawodach sportowych z miotłami, a na koniec
uczestniczyły w zabawach integracyjnych
i wyciszających.
Przed północą w Wielkiej Sali wszyscy zaczęli przygotowywać materace
i śpiwory do spania. Kto był zmęczony,
mógł od razu zasypiać, a kto miał jeszcze siłę, oglądał wyświetlany na dużym
ekranie film o Harrym Potterze. W sobotę o godz.7.00 niełatwo było się obudzić.
Dzieci posiliły się bułkami ufundowanymi
przez piekarnię „Zdzisław Syska i Spółka”
z Grodziska Maz., obejrzały zdjęcia z nocnych przygód i pod opieką rodziców udały się do swoich domów.
Jak zapowiadają Panie z Biblioteki
Szkolnej, na wiosnę przewidywana jest
kolejna Noc, tym razem z Anią z Zielonego Wzgórza. Kto więc umie, niech czyta
– z ciekawą książką nigdy nie będzie się
nudzić!
Mariola Siedlecka
Opiekunka gazety SP2
„Nasze Sprawy i Sprawki”
23
24
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 11 / 2015
Pamiętamy o tych, którzy zginęli, by inni mogli żyć
O6 października, w kolejną rocznicę zakończenia powstania warszawskiego, dyrektor, grono pedagogiczne oraz młodzież
Zespołu Szkól nr 1 im. Melchiora Wańkowicza zaprosiła na spektakl muzyczno –
poetycki, który odbył się pod patronatem
Starosty Warszawskiego Zachodniego
w Centrum Kultury w Błoniu.
Spektakl skierowany był w szczególności do młodzieży błońskich gimnazjów,
która wraz z opiekunami wypełniła po
brzegi widownię. Młodych artystów Koła
Teatralnego „MELCHIOREK” swoją obecnością zaszczycili: starosta Powiatu Jan
Żychliński, płk Witold Kacprzak- żołnierz
Armii Krajowej, ksiądz kanonik Tadeusz
Gałecki, słuchacze Błońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dyrektor CK Dariusz Sitarski, dyrektor Gimnazjum nr 2
i Dorota Berlińska.
Występująca młodzież uświadomiła kolegom, że godna postawa w czasie spektaklu, to ich osobisty hołd złożony poległym powstańcom. W myśl słów wielkiego
poety C. K. Norwida - „stąd to, stąd i słuchacz i widz jest artystą, który w duszy
swej dośpiewa”. Miło mi napisać, że młodzież błońskich gimnazjów to wrażliwi
odbiorcy i niejeden z nich w swojej duszy
dośpiewał osobiste przeżycia, wynikające
z odbioru tego pięknego programu.
Uczniowie swój program oparli na
wzruszających relacjach matki i dziecka,
cierpieniu matek, lęku o los dzieci, które 1 sierpnia1944 roku stanęły do walki
w imię ukochanej ojczyzny. Utożsamili
cierpienie Matki Boskiej z cierpieniem
matek powstańczych. Ze sceny usłyszeliśmy chwytające za serce wiersze K .K Baczyńskiego oraz najpiękniejsze piosenki
powstańcze.
Na zakończenie młodzież podziękowała
wszystkim za przybycie, za to, że chcieli
pamiętać i współuczestniczyć w hołdzie
poległym powstańcom. Pamiętać, by dzisiaj dzieci nie umierały, by serca matek
nie pękały z bólu. Podkreślili, jak ważne
powinno być posiadanie wartości i autorytetów, które jak drogowskazy poprowadzą we właściwym kierunku, tam, gdzie
człowiek pozostaje człowiekiem. Na koniec przywołali słowa największego Polaka, świętego Jana Pawła II: „Jeśli chcesz
znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod
prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
Wiesz, że ono musi tu gdzieś być”.
Apelowali, by wszyscy obecni wzięli te
słowa do serca, bo tylko takie życie i takie przemijanie ma prawdziwy sens.
Na zakończenie głos zabrali: starosta
Warszawski Zachodni Jan Żychliński
oraz ksiądz proboszcz kanonik Tadeusz
Gałecki. Wyrazili oni swoje uznanie dla
wysokiego poziomu przedstawionego programu, ale przede wszystkim dla młodzieży, która chce pamiętać i w godny sposób
uczestniczyła w spektaklu, oddając tym
samym hołd poległym rówieśnikom. Podkreślili, że ludzie tak długo żyją, jak długo nosimy ich w swoich sercach.
Ta refleksja, zwłaszcza w miesiącu pamięci o naszych zmarłych, głęboko zapada w serce. Dziękujemy młodzieży Zespołu Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza, że
zawsze pamiętają.
Redakcja
Młodzież Zespołu Szkół nr 1 serdecznie dziękuje koleżankom i kolegom
przybyłym na spektakl przygotowany
w hołdzie poległym powstańcom, którzy w ciężkich walkach poświęcili swoje życie Ojczyźnie.
Równie serdeczne podziękowania
składamy Dyrektorom i Nauczycielom,
którzy zgodnie z nauczaniem naszego
wielkiego rodaka Jana Pawła II, uczą
swoich uczniów szacunku dla historii,
potrzeby posiadania autorytetów.
Wasza godna postawa, jaką reprezentowaliście w czasie spektaklu,
uświadomiła wszystkim, że chcecie iść
do góry, realizować swoje marzenia,
opierając je o najpiękniejsze autorytety. Życzymy Wam, by każdy znalazł
swe źródło - przedzierajcie się, szukajcie, nie ustępujcie. WARTO.
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Przedszkolny program pracy z dzieckiem uzdolnionym
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 3 im. Jana Brzechwy rozszerzyli swoją działalność na rzecz dzieci zdolnych.
Stworzono program, którego głównym
założeniem jest wychodzenie naprzeciw
potrzebom dziecka utalentowanego, rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie
zdolności przedszkolaków zgodnie z ich
potencjałem i możliwościami. W związku z powyższym zajęcia dla dzieci, które
przejawiają różnego rodzaju talenty organizowane są dodatkowo poza godzinami
pracy przedszkola. Dzięki informacjom
uzyskanym od rodziców na temat zainteresowań i talentów ich dzieci oraz obserwacji nauczycieli, mogłyśmy utworzyć
następujące sekcje:
• plastyczną, która rozwija wszechstronną, twórczą osobowość dziecka, uwraż-
liwia je na piękno otaczającego świata,
pozwala na wyrażanie przeżyć i wiedzy
o otaczającym świecie za pomocą różnych środków i technik plastycznych.
• teatralną - dającą przedszkolakom
możliwość spontanicznej zabawy, oderwania się od rzeczywistości oraz nabycia ważnych umiejętności społecznych.
Dzieci korzystają z różnorodnych rekwizytów i strojów, poznają siłę swojego głosu dzięki zabawom z mikrofonem. Chętnie wcielają się w postacie
z bajek oraz wymyślonych przez siebie
bohaterów.
• sportową - mającą na celu zaspokojenie biologicznej potrzeby aktywności
ruchowej dzieci oraz stworzenie im szerokiej możliwości jej realizowania pod
okiem nauczyciela.
Wszystkie warsztaty organizowane
są jako zajęcia dodatkowe i odbywają
się w godzinach popołudniowych. Dzieci chętnie w nich uczestniczą i świetnie
się bawią, rozwijając jednocześnie swoje
zainteresowania i wrodzone zdolności,
a także ucząc się aktywnego spędzania
czasu wolnego.
W najbliższym czasie planujemy podjęcie współpracy z Klubem Sportowym
Błonianka, klubem trekkingowym „Kot”
oraz Kołem garncarskim przy Gimnazjum
nr 2.
Dla utalentowanych dzieci przewidziałyśmy także wiele atrakcji, takich
jak: wycieczki, spotkania z artystami
i sportowcami.
Renata Szkopek
Marzena Dybek
Rajd profilaktyczny „Jedynki”
W piątek 2 października już po raz
czwarty nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1
1– Anna Milczarek i Marcin Koło
Kołota, zorganizowali Rajd Profilaktyczny dla
dzieci z błońskich przedszkoli. W tym
roku bawiły się z nami dzieci z Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 2 oraz przedszkola
w Radzikowie.
Punktualnie o 9.00 rano pojawiła się
pierwsza grupa przedszkolaków. Kolejne
przychodziły co kilka minut, wyruszając
w trasę aż do godziny 9.50. Entuzjazm
był bardzo widoczny na twarzach dzieci, które jeszcze nie do końca wiedziały co je czeka, aczkolwiek miały wielką
chęć na nową przygodę. Dzieci chodziły
po mieście dwiema trasami, rozwiązując
po drodze zadania. W tym roku tematem
przewodnim było bezpieczeństwo: na wakacjach, na drodze, w codziennym życiu.
Zadania zostały oparte na bajkach terapeutyczno – profilaktycznych. Głównym
bohaterem bajek był Bratek – kilkuletni
chłopiec – rozrabiaka, któremu przytrafiały się różne przygody czasem bardziej
fiały
bardziej,
czasem mniej bezpieczne. Dzieci mogły
zidentyfikować się z bohaterem bajek,
w związku z czym odnieść jego problemy
do swojej codzienności.
Przedszkolaki świetnie radziły sobie
z niełatwymi zadaniami. Cieszymy się, że
w naszym mieście są mądre, zdolne dzieci,
które bardzo dobrze radzą sobie z rozwiązywaniem różnych problemów. Okazało się
bowiem, że nie sposób było zdecydować,
która z grup najlepiej radziła sobie z trudnościami – wszystkie zatem zajęły pierwsze miejsce. Finał miał miejsce w Centrum
Kultury, gdzie uczestnicy Rajdu otrzymali
drobny poczęstunek oraz zostali zaproszeni do obejrzenia, w ramach nagrody za
uczestnictwo, seansu filmowego.
Wielka pochwała należy się nie tylko
przedszkolakom, lecz również szóstokla-
sistom z „Jedynki”, którzy pomogli w organizacji Rajdu – to oni bowiem pracowali
z dziećmi na trasie
trasie, czytali im bajki
bajki, prze
przeprowadzali zabawy i zadania. Wykazali
się dużą samodzielnością i odpowiedzialnością. Cieszymy się, że nasi nauczyciele
współuczestniczą w edukacji i wychowaniu tak wspaniałej młodzieży. Dziękujemy
również wolontariuszom z Zespołu Szkół
im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu za
pomoc i wsparcie. Bez nich nie dalibyśmy
sobie rady. Dziękujemy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za finansowe wsparcie naszej akcji, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1, a także
dyrektorkom przedszkoli biorących udział
w rajdzie oraz nauczycielkom, które przyszły wraz z dziećmi:
Organizatorzy
Anna Milczarek,
Marcin Kołota
25
26
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 11 / 2015
Gimnazjum nr 1 im. Hugona Kołłątaja bije rekord
w udzielaniu pierwszej pomocy
W piątek 16 października, w samo
południe, w całej Polsce została podjęta półgodzinna próba pobicia rekordu
w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak
największą liczbę osób. Wydarzenie to
zostało zorganizowane w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania
Czynności Serca”. Miało ono charakter
otwarty, co oznaczało, że każdy mógł
wziąć w nim udział. Gimnazjum nr 1 im.
Hugona Kołłątaja ochoczo przystąpiło do
akcji. Organizatorem Wydarzenia była
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Uczniowie dysponowali jednym fantomem, dlatego prowadząc resuscytację krążeniowo – oddechową (uciśnięcia
i wdechy ratownicze) zmieniali się cyklicznie, pamiętając, żeby resuscytacja była
nieprzerwanie prowadzona na stanowisku od godziny 12.00 do 12.30. Wszyscy
z przejęciem i wielkim zaangażowaniem
wykonali czynności ratownicze.
Udało się! 41 uczniów z klas drugich
oraz klasy 1c naszego gimnazjum podjęło się resuscytacji na szkolnym fantomie.
W tym czasie ich koledzy głośno odliczali
do 30 i zagrzewali do poprawnego wykonywania ucisków. Niezastąpiona pielęgniarka p. Bogusława Mikulska sprawdzała, czy uciski i wdechy były poprawnie
wykonane.
Cieszymy się, że przyczyniliśmy się do
ustanawiania rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej, do
której zgłosiło się 980 instytucji, czyli 92
049 osób, korzystających z 5 411 fantomów! Gimnazjum nr 1 im. Hugona Kołłątaja dołożyło cegiełkę do tego zaszczytnego wyniku i mamy nadzieję, że przyniesie
to oczekiwany efekt, iż żaden z naszych
uczniów nie będzie bał się udzielić pomocy drugiej osobie, a może nawet uratuje
komuś życie. Mam nadzieję, że za rok pobijemy również własny rekord.
Paulina Skibińska
Dziennikarze w Studiu Filmów Rysunkowych
Najciekawsze są te miejsca, gdzie historia styka się z nowoczesnością, zwłaszcza
wtedy, kiedy osobiście można ich obu
doświadczyć – dotknąć, przetestować
stare sprzęty, poczuć zapach archiwalnych taśm filmowych. Wszystko to udało
się nam dzięki wizycie w miejscu narodzin Reksia, Bolka i Lolka oraz Profesora
Baltazara Gąbki. Mieliśmy przyjemność
odbyć niezwykłe warsztaty medialne
w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Byliśmy świadkami prezenta-
cji procesu produkcji filmu animowanego
w miejscu, w którym te filmy naprawdę
powstają. Dzięki pobytowi w Studio poznaliśmy kolejne etapy tworzenia filmu
animowanego, poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat takich pojęć jak scenariusz
filmowy, scenopis, animacja, fazowanie,
filmowanie, efekty specjalne i dźwiękowe. Obcowaliśmy z prawdziwymi dekoracjami, rekwizytami, projektami postaci
i rysunkami animacyjnymi. Pracownicy
wprowadzili nas w tajniki swojej pracy,
udostępnili sprzęty i pomieszczenia, do
których inni zwiedzający nie mają wstępu. To było dopiero przeżycie, podziwiać
stare sprzęty, na których kilkadziesiąt
lat temu powstawały pierwsze filmy rysunkowe, dotykać archaicznego już stołu
montażowego, kamer, szpul z kilometrami starych taśm. Oj, warto było! Przecież
Bolek i Lolek zawsze pozostaną nieśmiertelni, tak dla pokolenia naszych rodziców,
nas, jak i naszych dzieci.
Dziennikarze z „Wańkowicza”
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Gimnazjum nr 1 zdobywa szczyty!
jącego przy Gimnazjum nr 1 klubu trekkingowego „Kot” niezmiernie ciekawy. Po
7 latach działalności oraz korzystania na
co dzień z uroków i dobrodziejstw Kampinoskiego Parku Narodowego, postanowiliśmy pojechać w najdalszą i zarazem
najwyższą podróż –udaliśmy się w Tatry.
Wyruszyliśmy w czwartkowy późny
wieczór, by już w piątkowy poranek cieszyć się wspaniałą pogodą i górskimi
widokami w najbardziej popularnej górskiej miejscowości w południowej Polsce
– Zakopanem.
Po zakwaterowaniu w schronisku
i śniadaniu postanowiliśmy nie tracąc
czasu od razu wyruszyć na szlak. I tak
oto po niecałej godzinie weszliśmy na Gubałówkę (1126 m n.p.m.). Idąc pasmem
Gubałowskim, dotarliśmy do Kościeliska.
Po drodze podziwialiśmy (a widoczność
tego dnia była bardzo dobra) główny cel
naszego wyjazdu – Czerwone Wierchy!
Dlatego w sobotni poranek już o 7 rano
udaliśmy się do Kuźnic, gdzie czekał na
nas przewodnik tatrzański, z którym spędziliśmy cały dzień zdobywając kolejno
Kondracką Kopę, Małołączniak, Krzesanicę (2122 m n.p.m.!) oraz Ciemniak, czy-
li wspomniane Czerwone Wierchy. Cztery
szczyty powyżej dwóch tysięcy metrów
zdobyliśmy bez większych trudności. Dla
części naszej 20 – osobowej grupy był to
historyczny moment, gdyż nigdy wcześniej nie postawili nogi tak wysoko.
Nie martwiąc się o zakwasy, z uśmiechem na ustach i naładowani pozytywną
energią wróciliśmy do Błonia. Wyjazd był
bardzo udany. Mamy nadzieję, że Tatry
na stałe zagoszczą w kalendarzu wyjazdów klubu trekkingowego „Kot”. Przed
nami jeszcze wiele szczytów do zdobycia!
D. Żukowska - Walerian
Gimnazjum 2 na Euroweeku
W dniach 21 - 25 października grupa uczennic z Gimnazjum nr 2 im Św.
Maksymiliana Marii Kolbego pod opieką
pań Anny Gruber-Whybra i Agnieszki
Rutkowskiej, uczestniczyła w specjalistycznym obozie językowym „Euroweek
- Szkoła Liderów”. Program „EuroWeek”
obejmuje 4 bloki tematyczne: „Praca,
praca w grupie”, „Kierowanie”, „Kultury
świata” i „Europa: stosunki międzynarodowe”. Zajęcia były prowadzone w języku
angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy Europejskiego Funduszu Młodzieży. Zakwaterowano nas w ośrodku
wypoczynkowym w Międzygórzu. Podczas pobytu uczestniczyłyśmy w licznych
grach i zabawach rozgrzewających, np.
zostaliśmy podzielone na dwuosobowe
grupy, a zadaniem było zaprezentowanie przed resztą grupy naszego partnera.
Poszerzyłyśmy też naszą wiedzę o innych
krajach słuchając prezentacji między innymi na temat Indii, Filipin, Meksyku czy
Kenii.
Przyjemnym przerywnikiem w zajęciach
okazała się wycieczka wraz z wolontariuszami do malowniczego miasteczka Bystrzycy Kłodzkiej i Muzeum Filatelistycznego oraz Kłodzka, gdzie zwiedziliśmy
rynek oraz zamek na wzgórzu. Wszystkie
zajęcia i warsztaty, w których brałyśmy
udział wymagały posługiwania się języ-
kiem angielskim, który w dzisiejszych
czasach jest konieczny w komunikacji.
Niestety, wszystko co dobre szybko się
kończy. Na pożegnanie otrzymaliśmy certyfikaty, a jedna z wolontariuszek - YUu
- wzruszająco zaśpiewała piosenkę Beyonce „I was here”, następnie wraz z Mirnizamim, innym wolontariuszem opowiedzieli nam o spełnianiu marzeń i o tym
jak dużo radości sprawia branie udziału
w wolontariacie. Byłyśmy zachwycone
obozem i z chęcią tam wrócimy. Do zobaczenia w przyszłości!
Aleksandra Nowak
klasa 3b G2
27
28
Z GMINY
BIS 11 / 2015
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej
Ulica Warszawska (cz. 2)
Posesja ul. Warszawska nr 1 obejmuje
także niewielki, odsunięty o kilka metrów
od obecnego sklepu ogólnospożywczego
parterowy budynek, z dwoma wejściami po
schodkach (wysoki fundament) do lokali
sklepowych. Wcześniej był to jednopiętrowy dom mieszkalny, z lokatorką na górze,
później budynek został dostosowany do potrzeb piekarni. W prawej części znajdował
się sklep z pieczywem, do którego wchodziło się z ulicy, natomiast po lewej było jedno
z pomieszczeń piekarni, przy czym istniejące dziś drzwi wejściowe wybito już po roku
2000. W głębi za budynkiem znajdowały się
piekarnia i magazyn mąki oraz część mieszkalna (dwa niewielkie pokoje i kuchnia),
tworzące jedną zwartą całość, a przed nimi
było podwórze, niezamknięte i tak wielkie,
że z łatwością zawracała na nim duża platforma konna, którą przywożono mąkę.
Piekarnia była własnością Genowefy i Józefa Ceglińskich, którzy odkupili ją od poprzedniego właściciela i rozbudowali, a po
wyprowadzeniu się lokatorów Wójcickich,
ich mieszkanie przerobiono na jedno z pomieszczeń piekarni. Po śmierci męża Genowefa poślubiła Szczepana Kołakowskiego
i razem prowadzili zakład „Piekarnia Kołakowscy”, a po śmierci żony Szczepan kontynuował działalność wraz z córką i zięciem,
jako „Piekarnia Kołakowski i Piotrowscy”.
Piekarnia w tym miejscu istniała do lat
osiemdziesiątych, kiedy to właściciele przenieśli się wraz ze swą firmą do nowych budynków na Warszawskiej 7.
Zajrzyjmy jeszcze na wspomniane wyżej
rozległe podwórze przed piekarnią, na które, jak się rzekło, wjeżdżały dawniej wozy
z mąką. Przez wiele lat był to wciąż jeden
i ten sam wóz, a konkretnie – masywna
platforma dwukonna, na gumowych kołach,
z łatwością mieszcząca ładunek dwuipółtonowy. Platformą podjeżdżał wozak o przydomku Babijuda, postać tak malownicza, że
nie sposób jej tu nie wspomnieć. Postawny,
masywnej budowy, w stroju – by rzec nie
nazbyt wyraziście – zwykle dosyć zaniedbanym, małomówny, wręcz ponury, często
woniejący lichym alkoholem. Ale konie miał
piękne. Dobrze utrzymane, dorodne perszerony, które z łatwością ciągnęły wyładowaną
platformę. Babijuda trzaskał z bata, z tylko
sobie wiadomych powodów łajał konie plugawymi słowy, a obok niego kiwała się na
koźle, czyli na wąskiej ławeczce, małżonka Irena, w niczym nieodstająca od swego
„ślubnego”, jak zwykło się mawiać. Gdy tak
z geesowskiego magazynu mąki przy stacji
kolejowej, w donośnym rytmie końskich
kopyt jechali ciężko wyładowanym wozem
ulicami Kolejową, Grodziską i Traugutta, aż
pod piekarnię, można się było tylko usunąć,
jeśli ktoś szedł, przyhamować, jeśli ktoś jechał, a najlepiej było – po prostu przysta-
nąć i popatrzeć, podziwiając widok godny
ołówka Franciszka Kostrzewskiego, mistrza
w kreśleniu barwnych typów ludzkich.
Wróćmy z tego podwórza na ulicę Warszawską. Po prawej mijamy długie skrzydło
domu dawniej Kulisiewiczów, oznaczonego
administracyjnie Rynek 12. Główna, najstarsza część domu ma kształt litery L, której krótsze ramię przylega właśnie do ulicy
Warszawskiej, i przed rokiem 1939, i dziś
do tej części domu wchodziło się i wchodzi
właśnie z tej ulicy, widniejącej też w adresie
lokali. Przed rokiem 1939 cały ten ciąg zabudowy nosił numer Rynek 12, po wojnie
numerację zmieniono.
Roman Nowoszewski
Będę
zobowiązany
za wszelkie poprawki i
(tel. 606-272-189). Autor
Czytelnikom
uzupełnienia
Z GMINY
Dzwon – piękno dźwięku
Gdy w trakcie codziennej krzątaniny, wiecznego pośpiechu, powszedniego rozgardiaszu i tumultu nagle dociera do naszych uszu
i świadomości dostojny dźwięk bijącego dzwonu, niejako odruchowo
zastanawiamy się, na jaką okoliczność i komu on bije. Jest bowiem
dzwon przedmiotem specyficznym,
łączącym w sobie co najmniej
dwie, niezwykle istotne funkcje:
przedmiotu sakralnego i dźwiękowego narzędzia sygnalizacyjnego.
Wiedza o dzwonach stanowi samodzielną naukę - kampanologię,
zajmującą się historią, przeznaczeniem, akustyką, wytwarzaniem,
wykorzystaniem, itd. tradycyjnych
dzwonów kościelnych i wieżowych.
Dzwony – odlane bywają zwykle
z brązu, czyli stopu miedzi z cyną
wraz różnymi domieszkami – w zależności od doświadczenia ludwisarza tj. wykonawcy odlewu, a także
z żeliwa, złota czy srebra. Bywają
też dzwony wykonane z porcelany
czy szkła. Tradycyjnie mają kształt kielichowaty, choć w swej historii liczącej zapewne znacznie ponad cztery tysiące lat
oraz w różnych kulturach miewały również inne kształty (janczary – kuleczki,
gongi - blachy). Dźwięk wydawany jest
wskutek uderzenia serca umieszczonego
wewnątrz kielicha w wieniec, bądź zewnętrznego uderzenia w płaszcz dzwonu
specjalną belką. Choć niewprawne ucho
tego nie usłyszy, ale fachowcy twierdzą,
że wydawany dźwięk jest indywidualny
i niepowtarzalny oraz mocno skomplikowany w swej strukturze.
Dzwony (oraz dzwonki) były i są często
używane w obrzędach wielu systemów religijnych: taoizmu, buddyzmu, hinduizmu
czy judaizmu. Uznawane były za symbol
mocy twórczych i ochronnych. Najstarsze, bo pochodzące z Chin z II tysiąclecia p.n.e. stosowane były jako instrument kojarzony z gromem, odstraszający
złe duchy. W buddyzmie symbolizowały
zjednoczenie seksualne i kojarzone były
z organami płciowymi (płaszcz z żeńskim
łonem, a serce z członkiem). Dzwony nie
były znane w Ameryce przedkolumbij-
skiej i zostały wprowadzone dopiero przez
Europejczyków. Świadkowie Jehowy nie
używają żadnych dzwonów w swej obrzędowości. Islam, w opozycji do chrześcijaństwa nie toleruje wielkich dzwonów,
uważając je za symbol i narzędzie wielobóstwa. W okresie poprzedzającym wojny
krzyżowe na pochrześcijańskich terenach
zdobytych przez muzułmanów dzwony
bywały przetapiane lub, po zdemontowaniu serca i odwróceniu, zamieniane były
na lampy oliwne w meczetach. Chrześcijan obowiązywał zakaz bicia w dzwony,
na niektórych terytoriach obowiązujący
do dzisiaj. Natomiast małe dzwonki były
elementem stroju mistyków muzułmańskich (w sufizmie). Największe znaczenie uzyskały dzwony w chrześcijaństwie,
wprowadzone do użytku kościelnego
na samym początku VII w. Od najdawniejszych czasów nadawano im nazwy
– początkowo od spełnianych głównych
funkcji (nieszporny, huraganowy, na
nawałnicę itd.), a następnie nadawano
imiona lub nazwy symboliczne (Tuba Dei,
Gratia Dei, Hosanna itp.). Na stronie zewnętrznej dzwonu umieszczane bywają
ornamenty, nazwiska i herby dostojników, ludwisarzy lub fundatorów, daty odlania oraz sentencje.
Używanie dzwonów w katolicyzmie jest
uregulowane przez prawo kanoniczne
oraz dekretały i ściśle określone: „chwalę Boga żywego, zwołuję lud, gromadzę
duchowieństwo, opłakuję zmarłych, odpędzam zarazę, uświetniam uroczystości.” Również zakazy używania dzwonów
są precyzyjnie określone: w czasie miejscowego interdyktu (z wyjątkiem okre-
ślonych świąt) i w czasie Triduum
Paschalnego. Dzwonienie w celach
pozaliturgicznych i używanie do celów świeckich wymaga specjalnej
zgody władzy kościelnej (poza przypadkami konieczności oraz zgodnie
z warunkami postawionymi przez
fundatorów, lub miejscowymi zwyczajami). Zgodnie z prawem i tradycją należy używać dzwonów spiżowych i nie wprowadzać urządzeń
radiofonicznych, a także istnieje
zakaz używania dzwonów niepoświęconych w szczególnie uroczysty sposób - zgodnie z ustalonym
rytuałem.
Dzwony powinny być umieszczone w specjalnie wzniesionych wolno
stojących dzwonnicach, bądź w wieżach przyległych do murów kościelnych, jednak nie stanowiących
struktury muru kościelnego.
W Błoniu codziennie wielokrotnie
daje się słyszeć dźwięk imitującego
dzwon urządzenia elektronicznego,
skojarzonego z zegarem, dochodzący z wieży ratuszowej. Natomiast prawdziwe dzwony mogą bić tylko w parafiach
Narodzenia Pańskiego – która posiada
trzy współczesne dzwony różnej wielkości oraz w mariawickiej parafii Trójcy
Przenajświętszej, posiadającej jeden niezbyt wielki dzwon, który używany jest
zwykle tylko w niedziele. Najstarszy Kościół w Błoniu pod wezwaniem Św. Trójcy ma wprawdzie trzy starsze, niewielkie
dzwony z ciekawą historią, ale z powodu
uszkodzenia dwóch z nich nie mogą być
one używane. Legenda głosi, że czasem,
w nadzwyczajnych sytuacjach, daje się
słyszeć dochodzący z głębi ziemi dźwięk
dzwonu kościoła, który jakoby w dawnych czasach zapadł się pod ziemię.
Może nie będzie dane nam tego usłyszeć.
Poza pożyteczną funkcją odstraszania
demonów, złych duchów, czarów, uroków, zarazy, a także obwieszczania świąt
i ważnych wydarzeń dźwięk dzwonu daje
poczucie stabilizacji, trwałości i łączenia
ludzi w społeczność. Zachwycajmy się zatem pięknem ich naturalnego brzmienia,
bez przeżywania dodatkowych obaw.
Marek Juliusz Kozłowski
29
30
Z GMINY
BIS 11 / 2015
VI Festiwal Teatralno-Muzyczny „Dajemy Radość”
W dniu 29.10.2015 r. w Centrum Kultury w Błoniu odbył się
VI Festiwal Teatralno-Muzyczny „Dajemy Radość”. Organizatorem tego cudownego wydarzenia, jak co roku, było Stowarzyszenie Dobra Wola Błonie, które ma ogromną radość z dawania
szczęścia najbardziej potrzebującym. Mieliśmy zaszczyt gościć
cudownych artystów z 11 placówek, którzy przyjechali do nas
w tym roku z trzech powiatów: warszawskiego- zachodniego,
grodziskiego, sochaczewskiego. Swoje talenty przedstawili nam:
• Świetlica Integracyjno - Terapeutyczna „Dajemy Nadzieję”
z Błonia
• Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Janusza Korczaka w Błoniu
• Szkoła Specjalna Św. Maksymiliana dla Dzieci Niewidomych w Laskach
• Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie
• Warsztaty Terapii Zajęciowej z Milanówka
• Warsztaty Terapii Zajęciowej z Grodziska Mazowieckiego
• Szkoła Specjalna z Leszna
• Świetlica Środowiskowa przy Parafii Miłosierdzia Bożego
w Ożarowie Mazowieckim, filia Józefów
• Środowiskowy Dom Samopomocy z Sochaczewa
• Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
w Podkowie Leśnej.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie piękne występy, dały one
wiele radości artystom jak i całej widowni, która świetnie się
bawiła. Stowarzyszenie Dobra Wola Błonie jest wdzięczne za
liczne przybycie cudownych gości, którzy zawsze nas wspierają i chętnie uczestniczą w każdej edycji Festiwalu „Dajemy Radość”. Tego wyjątkowego dnia zaszczycili nas swoją obecnością:
burmistrz Zenon Reszka, wicestarosta PWZ Paweł Białecki, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Gębala,
przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wanda Wójcicka, Grażyna Staniszewska, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Helena Szymańska, Karolina Gąsińska
z Biura Promocji, naczelnik Wydziału Oświaty Włodzimierz Leduchowski, Agnieszka Wójcik, dyrektor I L.O. im. Władysława
Broniewskiego w Błoniu Andrzej Trzciński, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu Aldona Cyranowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Błoniu Magdalena Rak, p. Barbara Zalech, p. Elżbieta Frejnik, p. Małgorzata Olszewska- Nowicka, prezes Stowarzyszenia „Przyłącz Się Do Nas” Beata Godzina, dyrektor Domu
Pomocy Społecznej Seweryn Chruściński, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich- Klub Wzajemnej pomocy KRES.
Stowarzyszenie Dobra Wola Błonie składa szczególne podziękowania za pomoc w organizacji VI Festiwalu Teatralno- Muzycznego „Dajemy Radość” Urzędowi Miejskiemu na czele z burmistrzem Zenonem Reszką, przewodniczącej GKRPA p. Wandzie
Wójcickiej. Gorąco dziękujemy dyrektorowi CK p. Dariuszowi
Sitarskiemu, p. Helenie Szymańskiej, p. Bożenie Szymczak,
p. Tomaszowi Grucy, p. Jackowi Potołowi oraz wszystkim pra-
cownikom Centrum Kultury,
których wsparcie było niezastąpione. Dziękujemy p. Emilii Niemirowskiej i wszystkim
wolontariuszom z I L.O. im.
Wł. Broniewskiego w Błoniu
za współpracę i ogromną pomoc, jaką nam okazali. Bardzo dziękujemy również terapeutom ze Świetlicy „Dajemy
Nadzieję” p. Dorocie Niedbała, p. Marii Pietrzyk, p. Anecie Rosłoń- Nowak, a także rodzicom
p. Anecie Woźnickiej, p. Hannie Ziemskiej, p. Katarzynie Wieczorkiewicz, p. Beacie Szymańskiej za wsparcie i pomoc w organizacji festiwalu oraz przygotowaniu dzieci do występu.
Bardzo dziękuje
Renata Stępniak
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
JUBILEUSZ XX LAT FORMACJI BRAWO
Dwadzieścia lat treningów, występów
w całej Polsce, koncertów zagranicznych, a nade wszystko długie pasmo
sukcesów to owoce pięknego rozdziału
naszych dziecięco- młodzieżowych formacji tanecznych. Zmieniały się składy
zespołów, a na przestrzeni dwóch dekad
nieprzerwanie kolejne roczniki przynosiły
splendor nie tylko Ośrodkowi Kultury Poniatówka, a teraz Centrum Kultury, ale
także miastu i gminie Błonie.
BRAWO trenujące pod wytrawną batutą Piotra Galińskiego oraz pod troskliwą
opieką Barbary Wieczorek przy oddanym
wsparciu wszystkich rodziców corocznie
zdobywało kolejne trofea. Na przestrzeni minionych lat BRAWO zdobyło m. in.
Mistrzostwo Polski, dziewięciokrotnie
V-ce Mistrzostwo Polski, I i II miejsce na
Mistrzostwach Świata w Libercu, czterokrotne APLAUZY na Międzynarodowych
Festiwalach Piosenki i Tańca w Koninie,
trzykrotnie „JODŁY” na Międzynarodowym Festiwalu Harcerskim w Kielcach,
trzykrotne nagrody główne Burmistrza
Wisły na Letnim Festiwalu Tańca, dwukrotnie zdobyło Puchary Prowincji Ontario w Kanadzie; odniosło sukcesy we Włoszech oraz Czechach i wiele, wiele innych
nagród regionalnych i ogólnopolskich.
Podczas Galowego Koncertu z okazji
XX -lecia trener BRAWA Piotr Galiński
oraz opiekunka formacji Barbara Wieczorek otrzymali listy gratulacyjne od burmistrza Zenona Reszki, które wręczył z-ca
burmistrza Marek Książek. Na zakończenie uroczystości na scenę wjechał ogromny tort- słodka nagroda dla wszystkich
artystów formacji tanecznych, a tancerze
BRAWA i BRAWKA otrzymali okolicznościowe dyplomy z okazji jubileuszu. Młodym tancerkom i tancerzom serdecznie
gratulujemy.
Gorące dzięki za pracę, występy
i sukcesy!
Dariusz Sitarski
NIEDZIELNE KONCERTY RODZINNE
Od ubiegłego roku raz w miesiącu, w niedzielne przedpołudnia odbywają się
koncerty rodzinne skierowane do dzieci, rodziców i opiekunów. Uczestnikami
tych edukacyjnech koncertów muzycznych są nasze przedszkolaki. Te swoiste warsztaty muzyczne „FILHARMONIA DZIECIAKA” odbywają sie przy współpracy Przedszkola Montessori PATISON, organizatorem jest Centrum Kultury,
a warsztaty prowadzi Warsaw Camerata. Z dużym zadowoleniem stwierdzamy, że warsztaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem w naszym mieście i gminie.
ZAPRASZAMY DO KINA
W LISTOPADZIE
11 minut - thriller, psychologiczny,
Polska
Obce niebo - dramat, thriller, Polska
Listy do M. 2 - komedia romantyczna,
Polska
Pilecki - fabularyzowany dokument,
Polska
Rabusie Fistaszków - animacja, familijny, USA
Bella i Sebastian 2 - przygodowy,
Francja
Kochajmy się od święta - komedia,
USA
Dobry dinozaur - animacja, familijny,
komedia, USA
Czerwony pająk - thriller, Polska
Święty Mikołaj dla wszystkich - animacja, Belgia
Słaba płeć? - komedia romantyczna,
Polska
Sawa. Mały wielki bohater - animowany, Rosja
31
32
BIS 11 / 2015
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
Redaguje Dariusz Sitarski
POD NIEMIECKIMI ŁÓŻKAMI
Przedstawienie „Pod niemieckimi łóżkami” w reżyserii Łukasza
Witt-Michałowskiego to teatralna
impresja na temat książki pod
tym samym tytułem. Bohater-
ką spektaklu jest polska sprzątaczka, wygarniająca wstydliwe
brudy spod stereotypowo schludnych łóżek swoich niemieckich
pracodawców.
Justyna w dowcipny i bezkom- staje się bohaterką, celebrytką
promisowy sposób obala stereo- i gwiazdą. Stopniowo ubierana
typy dotyczące „tych czystych” przez media w kolejne brokatowe
Niemców, pokazuje ich słabo- płaszcze sławy, ugina się pod ich
ści i uprzedzenia. Tymczasem ciężarem i spada z plastikowego
w Polsce dzięki wydanej książce postumentu.
BŁONIE – PIĘKNO, KTÓRE MIJASZ
Plener malarski był ostatnim
letnim akcentem w naszym Centrum. Teraz przyszedł czas na
ocenę prac, wernisaż i wymianę
doświadczeń. Jury pod przewodnictwem znakomitej malarki
Magdaleny Spassowicz oceniło
i nagrodziło najpiękniejsze prace,
a wybór był naprawdę trudny!

Podobne dokumenty

nr 4 (kwiecień)

nr 4 (kwiecień) Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie mate...

Bardziej szczegółowo

nr 12 (grudzień)

nr 12 (grudzień) w obiektywie Marka Frejnika

Bardziej szczegółowo

nr 2 - Gmina Błonie

nr 2 - Gmina Błonie Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie mate...

Bardziej szczegółowo

Błoński Informator Samorządowy

Błoński Informator Samorządowy Wydawca: Urząd Miejski, 05-870 Błonie, Rynek 6, tel.: 22 725 30 06 Redakcja: Justyna Drożdżewska tel.: 502 876 575, e-mail: [email protected] Współpraca redakcyjna: Dariusz Sitarski Współpraca fotog...

Bardziej szczegółowo