Za³. 2 Wska niki zalecane przez Komisję Europejsk¹ jako

Komentarze

Transkrypt

Za³. 2 Wska niki zalecane przez Komisję Europejsk¹ jako
Załącznik 2. Wskaźniki produktu i rezultatu zalecane przez Komisję
Europejską jako obowiązkowe dla monitoringu RPO
Poziom RPO
(1) Liczba utworzonych miejsc pracy;
(2) męŜczyźni
(3) kobiety
1.1.
w tym:
Obszary tematyczne RPO (kategorie interwencji)
Badania i gospodarka oparta na wiedzy (01-05, 07)
(4) Liczba projektów z zakresu B&R
(5) Liczba projektów współpracy pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi
(6) Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&R – tylko etaty badawcze (najlepiej 5 lat
od rozpoczęcia projektu)
Bezpośrednia pomoc inwestycyjna dla MŚP (08)
(7) Liczba projektów
(8) w tym: przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności
(9) Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu)
(10) Dodatkowe inwestycje (w mln euro) – wykreowane dzięki wsparciu
Społeczeństwo Informacyjne (10-15)
(11) Liczba projektów
(12) Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu
Transport
(13) Liczba projektów
(14) Liczba kilometrów nowych dróg
(15)... w tym w ramach TEN
(16) Liczba kilometrów zrekonstruowanych dróg
(17) Liczba kilometrów nowych linii kolejowych
(18) w tym w ramach TEN
(19) Liczba kilometrów zrekonstruowanych linii kolejowych
(20) Oszczędność czasu w euro / na nowych drogach i zmodernizowanych/ w przewozach
pasaŜerskich i towarowych
(21) Oszczędność czasu w euro / na nowych i zmodernizowanych liniach kolejowych/ w
przewozach pasaŜerskich i towarowych
(22) Przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego
Energia odnawialna (39-42)
(23) Liczba projektów
(24) Potencjalna wytworzona moc zainstalowana (MWh)
Środowisko (44-47, 50)
(25) Liczba osób przyłączonych do wodociągu w wyniku realizacji projektu
(26) Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektu
(27) Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami
(28) Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza
(29) Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana
Zmiany klimatyczne (16-17, 39-43, 9, 52)
(30) redukcja gazów cieplarnianych (CO2 kt)
Prewencja zagroŜeń (53)
(31) Liczba projektów
(32) Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią
(33) Liczba osób zabezpieczonych przed poŜarami lasów i innymi zagroŜeniami
Turystyka (55-57)
(34) Liczba projektów
(35) Liczba utworzonych miejsc pracy
Edukacja (75)
(36) Liczba projektów
(37) Liczba studentów korzystających z efektów projektu
Zdrowie (76)
(38) Liczba projektów
Odnowa fizyczna i środowiskowa
(39) Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast
Konkurencyjność
(40) Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie
Włączenie społeczne
(41) Liczba projektów mających na celu włączenie społeczne mniejszości narodowych i ludzi
młodych
(Źródło: Załącznik 1 „Metodologicznego dokumentu roboczego z zakresu wskaźników
monitoringu i ewaluacji”, MRR, Warszawa 2006)

Podobne dokumenty