Kerr News Październik 2012

Komentarze

Transkrypt

Kerr News Październik 2012
Prof. Angelo Putignano
dzieli si´ wiedzà na temat
nowego przewodnika
nak∏adania warstwowego
materia∏u Herculite XRV Ultra.
Czytaj wi´cej na stronie 13.
Nowy zestaw Aesthetic Kit
zawierajàcy materia∏ kompozytowy
i narz´dzia do uzyskania wysoce
estetycznych wype∏nieƒ oraz
przewodnik stratyfikacji.
Czytaj wi´cej na stronie 11.
Czasopismo dla lekarzy stomatologów
Paêdziernik | 2012
Kerr News
Twoja praktyka jest naszà inspiracjà.™
2 | Kerr News | Październik 2012
Spis treÊci
Imprint
3
Witamy w Êwiecie Kerr Europe!
Marco Dolci, Prezydent Kerr Europe
4
Artykuł kliniczny: Nowa metoda wykonywania
wype∏nieƒ w odcinku bocznym
Wydawca KerrNews:
Kerr Europe
Via Strecce 4
6934 Bioggio
Switzerland
7
Badania kliniczne: Wypełnienia w ubytkach
klasy II materiałem kompozytowym typu „bulk
fill” w porównaniu z kompozytem nakładanym
warstwami – raport sześciomiesięczny
9
Informacje o produkcie: SonicFill™
– nareszcie prawdziwa procedura „bulk fill”,
która jest łatwa i przewidywalna
10
Informacje o produkcie: Nowy produkt jesienią
2012!
11
Informacje o produkcie: Herculite® XRV
Ultra™: jedyny kompozyt do gabinetu
13
Artykuł kliniczny: Nowy przewodnik
nakładania warstwowego materiału Herculite
XRV Ultra, który ułatwia odbudowę
i uzyskanie niewidocznych wypełnień
w zębach przednich
15
Informacje o produkcie: OptiBond™ XTR.
Esencja wiedzy firmy Kerr w zakresie adhezji
skupiona w jednym produkcie
16
Badania kliniczne: Randomizowane badania
kliniczne oceniające skuteczność kliniczną
dwuetapowego samotrawiącego materiału
adhezyjnego: raport jednoroczny
18
Najbardziej popularny system formówek
KerrHawe: Kerr: od tradycji do innowacji.
Ewolucja systemów formówek: SuperMat
i MetaFix
20
Informacje o produkcie: Nowa udoskonalona
wersja formówek MetaFix. Anatomiczne,
łatwe w użyciu formówki typu all-in-one!
22
Informacje o produkcie: Vertise™ Flow.
Rewolucyjny kompozyt nowej generacji
23
Artykuł kliniczny: Cementowanie onlaya
kompozytowego z wykorzystaniem kompozytu
o średniej gęstości i ultradźwięków
24
Badania kliniczne: Badanie kliniczne Vertise
Flow w wypełnieniach klasy II: obserwacja
24-miesięczna
28
Marki Kerr
Redakcja:
Debra Engler
Wsparcie redakcji i koordynacja:
Arianna Leo
Grafiki i litografie w czasopiÊmie KerrNews:
Kerr Europe
Wspó∏autorzy: Manula Brusoni, Iva Fruniova,
Olga Lamua-Olivar, Luisa Roncoroni,
Anamaria Negulici, Fabio Tursi
Drukowane w:
Faenza Industrie Grafiche Srl
Via Vittime Civili di Guerra, 35
48018 Faenza RA
W∏ochy
Czekamy na Paƒstwa opinie!
Je˝eli chcà Paƒstwo uzyskaç wi´cej informacji
lub podzieliç si´ z nami opinià na temat niniejszego
wydania KerrNews, prosimy o kontakt e-mail:
[email protected]
B´dziemy wdzi´czni za Paƒstwa sugestie!
Uprzejmie informujemy, ˝e wybór materia∏ów
i podejÊcie kliniczne opisane w artyku∏ach autorów
odzwierciedlajà ich w∏asne, osobiste doÊwiadczenia
i praktyki.
Od wydawcy | 3
Witamy w Êwiecie Kerr Europe!
Je˝eli chcesz szybko dowiedzieç si´
czegoÊ o firmie Kerr, wystarczy przeczytaç numer KerrNews, który, Drogi
Czytelniku, w∏aÊnie trzymasz w r´kach.
Praktyka biznesowa, którà stosujemy
opiera si´ na podstawowych wartoÊciach naszej spó∏ki matki – firmy
Danaher. Wierzymy, ˝e pracownicy sà
naszym najcenniejszym dobrem, skupiamy si´ na pracy zespo∏owej oraz
wysokiej wiarygodnoÊci i wzajemnym
szacunku. Dla nas jakoÊç i opinie
klientów sà ZAWSZE na pierwszym
miejscu, wiodàca granica innowacji
wyznacza naszà przysz∏oÊç, a naszym
sposobem na ˝ycie jest ciàg∏e doskonalenie (Kaizen).
Te i pozosta∏e kluczowe wartoÊci stanowià podstaw´, na której opieramy
naszà prac´ w firmie Kerr, wyraênie
koncentrujàc wysi∏ki na dwóch elementach: misji biznesowej „Twoja praktyka
jest naszà inspiracjà” i na modelu
biznesowym firmy Danaher. Istotà naszej
dzia∏alnoÊci sà ciàg∏e przemiany.
Sprawdza si´ to w dziedzinie innowacji
zastosowanych w badaniach i rozwoju,
które umo˝liwi∏y stworzenie prze∏omowych produktów, np. SonicFill czy
OptiBond Solo Plus, oraz przyczyni∏y si´
do poprawy procesu produkcji. Nie realizujemy tych zmian dla w∏asnego dobra
– ich celem jest coÊ wa˝niejszego.
JesteÊmy pasjonatami pracy, którà
wykonujemy i wiemy, ˝e zrównowa˝ona
strategia doprowadzi do d∏ugoterminowego sukcesu.
W niniejszym wydaniu KerrNews przedstawiamy esencj´ naszej dzia∏alnoÊci.
Bie˝àcy numer czasopisma zawiera
raporty, wywiady i eseje obejmujàce
dzia∏alnoÊç firmy Kerr w Europie. Liderzy
opinii zwracajà uwag´ na aspekty kliniczne, a lekarze z wielu krajów prezentujà
zalety i korzyÊci ze stosowania naszych
produktów. Nawet je˝eli, tak jak we wszystkich firmach, fakty i liczby odgrywajà
kluczowà rol´, my zawsze skupiamy si´
na ludziach. Dlatego w czasopiÊmie,
obok informacji o materia∏ach firmy Kerr,
pojawiajà si´ przypadki kliniczne przygotowane przez lekarzy i higienistki
dentystyczne, a tak˝e informacje o pracownikach Kerr, którzy znajdujà si´ za
kulisami.
Przeglàdajàc strony niniejszego wydania
KerrNews b´dziesz zaskoczony tym, jak
bardzo ró˝norodna jest dzia∏alnoÊç firmy
Kerr w Europie. Zapraszamy do lektury
i ˝yczymy mi∏ej zabawy!
Marco Dolci
Prezydent Kerr Europe
4 | Artyku∏ kliniczny
Nowa metoda
wykonywania wype∏nieƒ
w odcinku bocznym
Prof. Luca Giachetti, MD, DMD, MSc
Absolwent Medycyny i Chirurgii w 1983 roku, specjalizacja w odontostomatologii w 1986 roku na Wydziale Medycznym na
Uniwersytecie we Florencji. Stopieƒ magistra (MSc) w zakresie Materia∏ów stomatologicznych w 2009 roku na Wydziale
Stomatologicznym na Uniwersytecie w Sienie.
Profesor w Instytucie Materia∏ów Stomatologicznych i Stomatologii protetycznej, Wydzia∏ Stomatologii na Uniwersytecie we
Florencji
Dyrektor kursów podyplomowych w zakresie stomatologii estetycznej i adhezyjnej, Wydzia∏ Stomatologii na Uniwersytecie
we Florencji
Szef stomatologiczny personelu Stomatologii Zachowawczej, Szpital-Uniwersytet Careggi, w∏oskie NFZ, Florencja.
Cz∏onek wydzia∏u mi´dzynarodowego programu doktoranckiego: „Biotechnologia i biomateria∏y stomatologiczne” na
Wydziale Stomatologii na Uniwersytecie w Sienie. Cz∏onek Towarzystwa Edukacji i Rozwoju, Stomatologia Warwick,
na Uniwersytecie Warwick, Coventry (Wielka Brytania).
Wyk∏ady na konferencjach i sympozjach oraz publikacje na temat stomatologicznych materia∏ów adhezyjnych i kompozytów
w mi´dzynarodowych czasopismach stomatologicznych. Prowadzi prywatnà praktyk´ w centrum Florencji.
Prof. Luca Giachetti, MD, DMD, MSc
Wydzia∏ stomatologiczny,
Uniwersytet we Florencji, W∏ochy
Wprowadzenie
Ewolucja materia∏ów kompozytowych
i technik adhezyjnych w znacznym stopniu zmieni∏a podejÊcie do wype∏nieƒ
w obszarach z´bów bocznych. Zalety
wype∏nieƒ adhezyjnych to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim mo˝liwoÊç
zachowania wi´kszej iloÊci zdrowych tkanek i zapewnienie wzmocnienia pozosta∏ej struktury z´ba.
Aby ca∏kowicie wykorzystaç zalety stomatologii adhezyjnej, nale˝y post´powaç
ÊciÊle zgodnie z zalecanymi procedurami
post´powania klinicznego. Dzi´ki temu
mo˝na ograniczyç efekty skurczu polimeryzacyjnego w postaci napr´˝eƒ, które
odpowiadajà za wi´kszoÊç niepowodzeƒ
klinicznych.
Producenci skoncentrowali swoje wysi∏ki
na stworzeniu materia∏ów, które sà ∏atwiej-
1
Sytuacja poczàtkowa: zàb 16 stare wype∏nienie
amalgamatowe z próchnicà od strony mezjalnej,
zàb 15 próchnica pierwotna od strony dystalnej,
zàb 14 stare wype∏nienie amalgamatowe
przeznaczone do wymiany.
sze w u˝yciu i które jednoczeÊnie sà
w stanie zminimalizowaç zwiàzane z nimi
problemy.
Jest to kierunek, który przyj´to wprowadzajàc na rynek system SonicFill. SonicFill
∏àczy cechy kompozytu o niskiej g´stoÊci
i kompozytu uniwersalnego. Poprzez aktywacj´ kompozytu energià dêwi´kowà
mo˝liwe jest czasowe zmniejszenie
g´stoÊci produktu, co u∏atwia na∏o˝enie
materia∏u do ubytku i uzyskanie doskona∏ej adaptacji. Po zaprzestaniu dzia∏ania
energii dêwi´kowej kompozyt odzyskuje
g´stà konsystencj´, zapewniajàcà ∏atwoÊç
upychania i modelowania.
Producent podaje, ˝e produkt wykazuje
nast´pujàce zalety:
SzybkoÊç: skrócenie czasu pracy, mo˝liwoÊç nanoszenia pojedynczych warstw
o gruboÊci maksymalnie do 5 mm.
NiezawodnoÊç: zmniejszony skurcz
i dobre dopasowanie do Êcian ubytku
z powodu niskiej poczàtkowej g´stoÊci.
2
Izolacja pola zabiegowego za pomocà koferdamu
stabilizowanego uniwersalnà klamrà SoftClamp.
¸atwoÊç: materia∏ nak∏ada si´ do ubytku
z kapsu∏ki, regulujàc szybkoÊç nak∏adania
w∏àcznikiem no˝nym.
Poni˝ej przedstawiamy przypadek kliniczny, w którym bezpoÊrednie wype∏nienia w pierwszym kwadrancie wykonano
materia∏em SonicFill.
Przypadek kliniczny
Pacjent p∏ci m´skiej, z akceptowalnym
poziomem higieny jamy ustnej.
W prawym kwadrancie szcz´ki widoczne
sà wadliwe wype∏nienia z amalgamatu,
z oznakami nieszczelnoÊci brze˝nej, zgodnej z wiekiem wype∏nieƒ oraz z widocznymi Êladami zu˝ycia w strefach kontaktu
zwarciowego. W z´bie 15 widoczna
próchnica pierwotna od strony dystalnej.
Plan leczenia przewidywa∏ usuni´cie
starych wype∏nieƒ amalgamatowych,
usuni´cie próchnicy i bezpoÊrednie wype∏nienie ubytków materia∏em kompozytowym.
3
Widok po usuni´ciu wype∏nieƒ
amalgamatowych. Listwy brze˝ne sàsiednich
z´bów sà zabezpieczone metalowymi
formówkami przed uszkodzeniem.
Artyku∏ kliniczny | 5
4
Dost´p do ubytków próchnicowych.
7
Metalowe formówki sekcyjne umieszczone przy
ubytkach w z´bach 16 i 15, ustabilizowane
klinem drewnianym. Formówka MetaFix
All-in-One za∏o˝ona na zàb 14 i ustabilizowana
drewnianym klinem.
10
Aplikacja czynnika ∏àczàcego (Adhesive) systemu wià˝àcego OptiBond XTR.
13
Zastosowano CompoRoller do uzyskania
adaptacji (koƒcówka owalna) i do nadania
kszta∏tu powierzchni (koƒcówka p∏omykowa).
5
Ubytki po usuni´ciu zdemineralizowanych
tkanek, wyp∏ukaniu i osuszeniu.
8
Formówki in situ, widoczne doskona∏e
dopasowanie formówek w cz´Êci dodziàs∏owej.
11
Aplikacja cienkiej warstwy kompozytu o ma∏ej
g´stoÊci Premise Flowable.
14
Po aplikacji kompozytu SonicFill do ubytku na
powierzchni ˝ujàcej.
6
Opracowanie brzegów ubytku przy u˝yciu
instrumentu SonicSys.
9
Aplikacja primera (Primer) samotrawiàcego
systemu wià˝àcego OptiBond XTR.
12
Wype∏nienie ubytku klasy II MO w z´bie 16
materia∏em kompozytowym SonicFill.
15
Modelowanie kompozytu SonicFill za pomocà
narz´dzia Suter DD1-DD2.
6 | Artyku∏ kliniczny
16
Wype∏nienie ubytku OD 15 jednà warstwà
materia∏u SonicFill.
19
Wype∏nienia po opracowaniu.
Wnioski
Mo˝liwoÊç jednoetapowego wype∏niania
ubytków o g∏´bokoÊci do 5 mm skutecznie przyspiesza prac´ podczas wykonywania wype∏nienia.
Kompozyt SonicFill wykazuje dobrà adaptacj´ brze˝nà i nie klei si´ do narz´dzi.
Po wy∏àczeniu wibracji dêwi´kowych
przybiera idealnà konsystencj´ do modelowania i ∏atwo zachowuje nadany kszta∏t.
Z estetycznego punktu widzenia materia∏
jest mo˝e lekko przezierny, aby umo˝liwiç
wi´kszà g∏´bokoÊç polimeryzacji, jednak
wype∏nienie mo˝na poddaç indywidualizacji przy u˝yciu Kolor Plus, nadajàc mu
bardziej naturalny efekt.
Ostatecznie, jeÊli kontrole d∏ugoterminowe
wyka˝à, ˝e zachowana jest szczelnoÊç
brze˝na, b´dziemy w stanie potwierdziç,
˝e wykonaliÊmy istotny krok w kierunku
uproszczenia procedur wype∏nieƒ bezpoÊrednich materia∏ami kompozytowymi
w obszarach z´bów bocznych.
17
Wype∏nienie ubytku OD 14 jednà warstwà
materia∏u SonicFill.
20
Gotowe wype∏nienia po kontroli zwarciowej.
18
Charakteryzacja bruzd za pomocà Kolor + Plus
Brown (bràzowy).
21
Kontrola po 1 tygodniu.
Badania kliniczne | 7
Wype∏nienia w ubytkach
klasy II materia∏em
kompozytowym typu
„bulk fill” w porównaniu
z kompozytem nak∏adanym
warstwami - raport szeÊciomiesi´czny
Frankenberger R, Schulz M,
Roggendorf MJ, Uniwersytet
Philippsa Marburg, Marburg, Niemcy;
Holl S, prywatna praktyka,
Geislingen, Niemcy;
Seitner T, prywatna praktyka, Singen,
Niemcy.
Cel badania
Niniejsze badanie kliniczne mia∏o na celu
ocen´ i porównanie szeÊciomiesi´cznego
zachowania klinicznego dwóch ró˝nych
rodzajów materia∏ów kompozytowych:
innowacyjnego kompozytu typu „bulk fill”
SonicFill™ oraz tradycyjnego, nak∏adanego warstwami materia∏u z∏o˝onego
Herculite® XRV Ultra™.
Oceniane/stosowane produkty
Kompozyt typu „bulk fill” SonicFill, kompozyt przeznaczony do techniki warstwowej Herculite XRV Ultra, trzyetapowy system wià˝àcy oparty na technice ca∏kowitego wytrawiania OptiBond™ FL.
SonicFill – po na∏o˝eniu.
Wyniki
Po szeÊciu miesiàcach ogólny wskaênik
powodzenia dla wszystkich badanych
materia∏ów wynosi∏ 94,9% (algorytm
prze˝ycia metodà Kaplana-Meiera), z niepowodzeniem szeÊciu wype∏nieƒ (po trzy
w ka˝dej grupie). Tabela poni˝ej przedsta-
wia szczegó∏owe informacje dla ka˝dego
kompozytu.
Ani rodzaj materia∏u do wype∏nieƒ, ani lokalizacja wype∏nienia nie mia∏y znaczàcego wp∏ywu na ˝adne z kryteriów oceny.
Wnioski
W ciàgu szeÊciu miesi´cy obserwacji zarówno jednoetapowy kompozyt typu
„bulk fill”, jak i kompozyt nak∏adany warstwami zachowywa∏y si´ zadowalajàco.
Obydwa kompozyty nie wykazywa∏y
istotnej ró˝nicy w zakresie jakoÊci klinicznej.
Pe∏ny raport mo˝na znaleêç na
www.sonicfill.eu
SzeÊciomiesi´czne wyniki kliniczne dla wype∏nieƒ wykonanych
z materia∏ów SonicFill i Herculite XRV Ultra
Wskaênik powodzenia
Z∏amanie kompozytu
Próchnica wtórna
Utrzymujàca si´ nadwra˝liwoÊç
SonicFill – szeÊç miesi´cy po zabiegu.
SonicFill
Herculite XRV Ultra
95,3%
1
1
1
94,5%
0
2
1
Wszystko, co potrzebne do
wykonania wype∏nieƒ w z´bach
bocznych, w jednym zestawie!
• ¸atwe w u˝yciu, uniwersalne produkty
• Wygoda
• Oszcz´dnoÊç czasu i pieni´dzy przy regularnych zakupach
Na proÊb´ klientów firma Kerr opracowa∏a nowy zestaw akcesoriów do wype∏nieƒ z´bów bocznych.
Zestaw zawiera wiele popularnych produktów, takich jak: kliny drewniane,
krà˝ki Êcierne OptiDisc, szczoteczki do polerowania OptiShine, paski Êcierne OptiStrip,
jak równie˝ niektóre z najbardziej innowacyjnych produktów stomatologicznych, m.in. formówki
MetaFix i gumki do polerowania Opti1Step. W przypadku stosowania tych produktów razem
z systemem SonicFill, przeznaczonym do wykonywania wype∏nieƒ „bulk fill”, personel
stomatologiczny mo˝e sprawnie wykonaç wype∏nienia w z´bach bocznych majàc
w r´kach szybkie, ∏atwe w u˝yciu i najbardziej innowacyjne produkty dost´pne na rynku.
Art. 1630 – Hawe Posterior Restoration Kit
ZawartoÊç:
Opis produktu
Sygn. / Nr kat.
MetaFix Small
20 / Art. Nr. 3601
MetaFix Medium
30 / Art. Nr. 3602
MetaFix Large
20 / Art. Nr. 3603
Wedges Turquoise, Mini 05
50 / Art. Nr. 822/05
Wedges Orange, 10
50 / Art. Nr. 822/10
Wedges White, 20
50 / Art. Nr. 822/20
OptiShine polishing brush
3 / Art. Nr. 2514
Opti 1 Step Polisher Flame
2 / Art. Nr. 8001
Opti 1 Step Polisher Cup
2 / Art. Nr. 8002
OptiStrip Finishing 4 mm
50 / Art. Nr. 1993
OptiStrip Polishing 4 mm
50 / Art. Nr. 1994
OptiDisc Standard Mandrel
2 / Art. Nr. 195
OptiDisc Short Mandrel
2 / Art. Nr. 196
OptiDisc Extra-Coarse 12,6 mm
20 / Art. Nr. 4198
OptiDisc Coarse/Medium 12,6 mm 20 / Art. Nr. 4184
OptiDisc Fine 12,6 mm
20 / Art. Nr. 4185
OptiDisc Extra-Fine 12,6 mm
20 / Art. Nr. 4186
Zapraszamy do skorzystania z promocji wprowadzajàcej
i uzyskania wymiernych oszcz´dnoÊci!
Skontaktuj si´ z nami i zapytaj o t´ wyjàtkowà ofert´.
Kerr Polska
ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa
tel. 22 597 69 06, fax: 22 597 69 07
www.kerrhawe.pl, [email protected]
Twoja praktyka jest naszà inspiracjà.™
Informacje o produkcie | 9
SonicFill™ – nareszcie
prawdziwa procedura
„bulk fill”, która jest
∏atwa i przewidywalna
SonicFill jest jedynym aktywowanym
dêwi´kami materia∏em typu „bulk fill“ na
rynku, umo˝liwiajàcym jednoetapowe
wype∏nianie ubytków o g∏´bokoÊci do
5 mm. Specjalne modyfikatory w tym
mocno wysyconym kompozycie o niskim
skurczu polimeryzacyjnym reagujà na
aktywacj´ dêwi´kowà przy u˝yciu instrumentu SONICFill™, wyraênie zmniejszajàc g´stoÊç materia∏u podczas nak∏adania i jednoczeÊnie zapewniajàc lepszà
adaptacj´ do Êcian ubytku. Po zakoƒczeniu aktywacji, kompozyt powraca do
g´stej, zwartej konsystencji, która
u∏atwia nadanie kszta∏tu i modelowanie
wype∏nienia. Podczas fazy modelowania
kompozyt ma woskowà, nieklejàcà konsystencj´ i jest bardzo ∏atwy w pracy.
G∏ówne cechy SonicFill:
Liczba próbek z pustymi przestrzeniami
lub bez takich przestrzeni
1. Pierwszorz´dna adaptacja.
2. 5 mm g∏´bokoÊci polimeryzacji.
3. Brak pustych przestrzeni w kompozycie.
brak pustych
przestrzeni
próbki z pustymi
przestrzeniami
12
10
Liczba próbek
Aktywacja dêwi´kiem sprawia, ˝e zachowanie kompozytu ma dodatkowe zalety,
których nie mo˝na uzyskaç w inny sposób. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Buffalo
wykaza∏y, ˝e, dzi´ki zmianie g´stoÊci,
wype∏nienia z SonicFill pozbawione sà
pustych przestrzeni, które wyst´pujà
w przypadku innych p∏ynnych kompozytów dost´pnych na rynku.
10
9
8
8
6
4
2
2
0
1
0
SonicFill
Filtek Supreme Ultra
Surefil SDR
Badanie przeprowadzone przez dr. Carlosa Munoza, Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo, USA
Znaczne ró˝nice wykryto w zakresie liczby pustych przestrzeni mi´dzy Filtek Supreme Ultra i Sonicfill
(p<0,05) oraz mi´dzy Filtek Supreme Ultra i Surefil SDR Flow (p<0,05).
SONICFILL WCHODZI DO PIERWSZEJ 100!
Produkt SonicFill zosta∏ wpisany na list´ 100 najlepszych produktów roku, og∏aszanà przez czasopismo Dentistry Today.
Co roku nagroda ta jest przyznawana produktom, które wykazujà najwi´kszy potencja∏ poprawy produktywnoÊci, wydajnoÊci,
rezultatów i odbioru przez pacjentów. Przekonaj si´, dlaczego tysiàce stomatologów stosuje SonicFill w praktyce.
Zarejestruj si´, aby umówiç si´ na demonstracj´ www.sonicfill.eu
10 | Informacje o produkcie
Nowy produkt
jesienià 2012!
Nowy produkt Cleanic Light,
bez substancji aromatycznych,
bez sztucznych barwników. Prostota
natury przynosi nowà, bezsmakowà
past´ profilaktycznà, wskazanà
zw∏aszcza dla osób z alergiami.
Wiedz´ firmy Kerr oraz jej ponad
20-letnie
doÊwiadczenie
kliniczne
w zakresie profilaktyki i higieny jamy ustnej wykorzystano do opracowania
i wprowadzenia na rynek nowej pasty
profilaktycznej: Cleanic® Light.
Cleanic® Light jest nowà pastà profilaktycznà „all-in-one”, niezawierajàcà substancji aromatycznych i sztucznych
barwników, wskazanà zw∏aszcza dla
pacjentów z alergiami, jak równie˝ dla
pacjentów, którzy doceniajà bezsmakowe oraz Êwie˝e uczucie w jamie ustnej.
Cleanic® Light wykorzystuje zalety
opracowanej przez nas technologii perlitu, która sprawia, ˝e ta pasta profilaktyczna jest wyjàtkowa. Perlit zawarty
w paÊcie – naturalne szk∏o wulkaniczne –
ma czàstki o p∏askim kszta∏cie (p∏ytki).
Poczàtkowo dzia∏a jak Êrodek Êcierny
i czyÊci powierzchni´ z´ba. Po kilku
sekundach, pod naciskiem, czàstki perlitu p´kajà i ich kraw´dzie stajà si´ bardziej zaokràglone (zdj´cia 1, 2). Tym
samym, pasta czyszczàca zamienia si´
w past´ polerujàcà. Odbywa si´ to
w ciàgu ok. 7 sekund od momentu rozpocz´cia aplikacji pasty. Szybka zmiana
profilu czàstek Cleanic® zmniejsza ryzyko nadmiernego Êcierania tkanek twardych z´ba (Êrednia wartoÊç wspó∏czynnika ÊcieralnoÊci RDA: 27).
Zdj´cie 1 Czàstka perlitu przed aplikacjà.
Zdj´cie 2 Czàstka perlitu po ok. 15 sekundach.
Firma Kerr oferuje kilka profesjonalnych past do zabiegów profilaktycznego czyszczenia i polerowania, jak równie˝ ró˝ne rodzaje gumek (Pro-Cups®) i szczoteczek (Pro-Brush®) do zamontowania na kàtnicy lub koƒcówce profilaktycznej.
Pasta Cleanic® jest dost´pna w ró˝nych wersjach smakowych (klasycznie mi´towa z fluorem, bezmentolowe zielone jab∏uszko
i guma balonowa) oraz w ró˝nych rodzajach opakowaƒ (opakowania jednorazowe, s∏oiki, tuby).
Informacje o produkcie | 11
Herculite® XRV Ultra™:
jedyny kompozyt
do gabinetu
Wraz z obserwowanym w ciàgu ostatnich
lat rozwojem nanotechnologii, materia∏y
kompozytowe podlega∏y wyjàtkowym udoskonaleniom w zakresie estetyki, polerowalnoÊci i w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych. Udoskonalenia te prowadzi∏y do zwi´kszenia
∏atwoÊci stosowania materia∏ów przez
lekarza i uzyskania lepszych efektów estetycznych, zwi´kszajàcych jednoczeÊnie
zadowolenie pacjenta. Dzi´ki tym zmianom uzyskano kompozyty uniwersalne,
które zapewniajà skutecznà prac´ w odcinku przednim oraz bocznym i które eliminujà koniecznoÊç posiadania w gabinecie kilku systemów do wype∏nieƒ.
Unikalny wype∏niacz 0.4 w materiale
Herculite XRV Ultra
Unikalna kombinacja wype∏niacza sk∏adajàca si´ z opatentowanego wype∏niacza 0.4 firmy Kerr, prepolimeryzowanych
kompleksów i nanowype∏niacza oferuje
zrównowa˝one w∏aÊciwoÊci zapewniajàce
uniwersalne zastosowanie kompozytu
w gabinetacie stomatologicznym. Herculite
XRV Ultra zawiera 78% wag. wype∏niacza,
a Êredni rozmiar zastosowanych czàstek
wynosi 0,4 mikrona. Rozmiar czàstek
i du˝a zawartoÊç wype∏niacza zapewniajà
ponadprzeci´tne w∏aÊciwoÊci mechaniczne, umo˝liwiajàce przeciwstawianie
si´ du˝ym obcià˝eniom mechanicznym,
wyst´pujàcym zwykle w z´bach bocz-
Analiza SEM
Obrazy SEM rónych kompozytów w powiększeniu 10 000 x. Z materiałów „wypalono" ywice, aby uzyskać prawdziwy rozmiar
cząstek wypełniacza.
Kompozyty z nanoczàsteczkami
Herculite XRV Ultra
Kompozyt mikrohybrydowy
Gradia Direct
TPH3
Venus
12 | Informacje o produkcie
nych. JednoczeÊnie czàstki 0,4 sà wystarczajàco ma∏e, aby uzyskaç efekt „kameleona”, bardzo dobrà polerowalnoÊç,
trwa∏à g∏adkoÊç powierzchni i naturalny
wyglàd wype∏nienia, tak wa˝ny w rekonstrukcjach tkanek z´bów przednich.
Uniwersalny system odcieni
Uniwersalny materia∏ kompozytowy nie
oznacza wy∏àcznie mo˝liwoÊci uniwersalnego stosowania kompozytu do wype∏nieƒ ubytków w z´bach przednich i bocznych. System odcieni Herculite XRV Ultra
umo˝liwia klinicystom wybór mi´dzy
ró˝nymi technikami, w zale˝noÊci od wymogów estetycznych i sytuacji klinicznej.
Herculite XRV Ultra jest oferowany w 3
ró˝nych przeziernoÊciach: z´binowej,
szkliwnej i brzegu siecznego. Odcienie
szkliwne zapewniajà dobry efekt „kameleona”, wi´c mo˝na je stosowaç samodzielnie do wype∏nieƒ w z´bach bocznych
oraz do wype∏nieƒ niewielkich ubytków
w z´bach przednich. Aby zapewniç wysokie walory estetyczne wype∏nieƒ w odcinku przednim i bocznym, lekarz mo˝e zastosowaç dodatkowo odcienie z´binowe
i szkliwne. Umo˝liwiajà one perfekcyjne
odtworzenie szczegó∏ów anotomicznych
i estetyki w technice z dwoma lub wieloma
odcieniami.
Technika z jednym odcieniem (odcieƒ szkliwny A2) zastosowana do wype∏nienia ubytków w z´bach
bocznych.
Przypadki dzi´ki uprzejmoÊci Dr. Bruce LeBlanc
Techniki z dwoma i wieloma odcieniami zastosowane do wype∏nieƒ ubytków w z´bach przednich.
Techniki z dwoma i wieloma odcieniami zastosowane do wype∏nieƒ ubytków w z´bach bocznych.
Przypadki dzi´ki uprzejmoÊci Prof. Angelo Putignano
Nowy zestaw estetyczny z instrukcjà
nak∏adania poszczególnych warstw
kompozytu
Najnowszym dodatkiem do gamy zestawów Herculite XRV Ultra jest nowo opracowany zestaw Esthetic Kit, zawierajàcy
materia∏ kompozytowy i akcesoria umo˝liwiajàce stworzenie estetycznych rekonstrukcji technikà z dwoma lub wieloma
odcieniami materia∏u.
Cz´Êcià zestawu estetycznego jest szczegó∏owa instrukcja, wskazujàca jak, krok po
kroku wykonaç naturalnie wyglàdajàce wype∏nienia w odcinku przednim i bocznym.
Zestaw zawiera 6 strzykawek/opakowaƒ
z kapsu∏kami, które zgodnie z tà instrukcjà
wystarczàdowykonaniawype∏nieƒwtrzech
najbardziej popularnych odcieniach: A2,
A3 i A3,5. Gama proponowanych odcieni
obejmuje odcienie szkliwne A2, A3 i A3,5,
odcienie z´binowe A2 i A3 oraz odcieƒ
brzegu siecznego Incisal Medium. W celu
uzyskania mistrzowskich rezultatów estetycznych zestaw zawiera równie˝ modyfi-
LAYER
LA
AY
YER
TECHNIQUE
TE
ECHNIQU
UE
katory koloru Kolor Plus® w odcieniu niebieskim i bia∏ym, do stworzenia bia∏ych plam
lubuzyskanialepszegoefektuhalowz´bach
przednich.
Jednà z bardzo wa˝nych cz´Êci zabiegu,
niezb´dnà do wykonania rekonstrukcji
o du˝ej estetyce, jest etap opracowania
wst´pnego i polerowania. Do zestawu
do∏àczyliÊmy wi´c komplet akcesoriów
do opracowania wype∏nieƒ, niezb´dny do
nadania wype∏nieniom wysokiego, trwa∏ego po∏ysku.
LAYER
LAYER
Y
TEC
CHNIQUE
TECHNIQUE
ANTERIOR
ANT
TERIOR
LAY
LAYER
YEER
TECH
HNIQUE
TECHNIQUE
ANTERIOR
ANTER
RIOR
PREPARATION
PRE
PARAT
ATION OF THE TTOOTH
OOTH
Sample of A3 tooth created
dentine,
using de
entine, enamel and
incisal m
mass showing excellent
resemblance
between
Vita
res
emblance betwe
en V
ita A3
sample.
sample and
a composite sample
MOCK-UP
POSTERIOR
POSTE
RIOR
Sample A3 u
using dentine and
enamel masss only, showing
acce
ptable rresults.
e
esults
acceptable
TOOTTH
PREPARATION
PRE
PARAT
ATION OF THE TOOTH
PREPARATION
PRE
PARAT
A ATION OF THE TOOTH
MOCKK UP
MOCK-UP
Vita
V
ita
Sh
ade
Shade
A1
A1
A2
A2
A3
A
3
A3.5
A 3. 5
A4
A
4
EEnamel
namel
A
A1
1
A
A2
2
A
A3
3
A
A3.5
3.5
A4
A4
D
entine
Dentine
A2
A2
2.0 mm
A2
A2
2.0 mm
A
3
A3
2.0 mm
A3
A3
2.0 mm
A4
A4
Enamel
Incisal
LLight
ight
Medium
Med
ium
Medium
Medium
Medium
Med
ium
Medium
Medium
Enamel
A1
A
1
0.5 mm
A2
A2
0.5 mm
A3
A
3
0.3 mm
A3.5
A 3.5
0.5 mm
A4
A4
0.2 mm
Incisal
LLight
ight
0.3
0 3 mm
Medium
Medium
0.3
0 3 mm
Medium
Med
ium
0.2
0 2 mm
Medium
Medium
0.2
0
2 mm
Medium
Medium
0.1
0 1 mm
Vita
Shade
Shade
A1
A1
A2
A
2
A3
A
3
A3.5
A3
3. 5
A4
A
4
Vita
Vit
ta
Shade
Sha
ade
A1
A
1
A2
A
2
A3
A3
A3.5
A
3. 5
EEnamel
namel
A1
A1
A2
A2
A
A3
3
A3
A3.5
3.5
A4
A4
Dentine
D
een
ntine
ine
A 3.5
A3.5
A3.5
A
3.5
3
.5
A 3.5
A3.5
A3.5
A
3.5
3
5
Dentine
D
entine
A2
A
2
2 mm
A2
A2
2 mm
2.0
A3
A3
2.0 mm
A3
A
3
m
2.0 mm
A4
A4
Enamel
Enamel
A1
A1
0.5 mm
A2
A2
0.5
0 mm
A3
A3
0.3 mm
A3.5
A3
3.5
0.5 mm
A4
A4
0.2 mm
EEnamel
Ena
namel
A1
A
!0
0.5
5 mm
FINISHING & POLISHING
POLISHING
FINISHING & PPOLISHING
OLISH NG
G
Characterisation of tooth with Kolor Plus
P us®
FFINISHING
NISHING & PPOLISHING
OLISHING
A2
A
2
!0
0.5
5 mm
A3
A
3
!0
0.5
5 mm
A3.5
A3
A
35
!0
0.5
5 mm
Artyku∏ kliniczny | 13
Nowy przewodnik
nak∏adania warstowego
materia∏u Herculite XRV Ultra,
który u∏atwia odbudow´ i uzyskanie niewidocznych wype∏nieƒ
w z´bach przednich
Przypadek dotyczy m∏odej, 25-letniej kobiety, która, jako dziecko, dozna∏a urazu
z´bów 11 i 21.
Mas´ z´binowà na∏o˝ono jednà porcjà,
naÊladujàc zaobserwowany wczeÊniej
wewn´trzny kszta∏t anatomiczny.
Z´by majà dwa wype∏nienia z widocznym
zu˝yciem i o nieodpowiednim odcieniu.
Po wykonaniu wybielania wewn´trznego
z´ba 21 po trzech tygodniach wykonano
bezpoÊrednià rekonstrukcj´ z u˝yciem
materia∏u w odcieniu A2.
Materia∏ szkliwny na∏o˝ono na z´bin´
dwiema porcjami, przy u˝yciu koƒcówki
urzàdzenia Compothixo w kszta∏cie
∏opatki, próbujàc w ten sposób uniknàç
wprowadzenia do materia∏u p´cherzy
powietrza i, w szczególnoÊci, u∏atwiç
na∏o˝enie ostatecznej, bardzo cienkiej
warstwy materia∏u w odcieniu brzegu
siecznego.
Ze wzgl´du na zasi´g planowanych
wype∏nieƒ, zdecydowano si´ na odbudow´ z´ba 11 podczas pierwszej wizyty,
a z´ba 21 na kolejnej wizycie, aby, w razie nieprawid∏owoÊci, uniknàç koniecznoÊci ponownego wykonania lub korekty
obydwu rekonstrukcji.
Dobrze zachowane kraw´dzie z´ba i dostateczna iloÊç szkliwa wyeliminowa∏y
potrzeb´ zastosowania wk∏adu koronowo-korzeniowego, pomimo niewielkich
rozmiarów kikuta po usuni´ciu starego
wype∏nienia.
Pozosta∏e szkliwo Êci´to pod kàtem i wytrawiono kwasem ortofosforowym przez
15 sek. Nast´pnie przygotowano z´bin´
z u˝yciem samotrawiàcego primera OptiBond XTR Primer. Po na∏o˝eniu primera
zastosowano na szkliwo i z´bin´ czynnik
∏àczàcy OptiBond XTR Adhesive.
UjÊcie kana∏u wype∏niono materia∏em
w odcieniu z´binowym, stosujàc urzàdzenie Compothixo, aby uniknàç pozostawienia w materiale pustych przestrzeni.
Âcian´ podniebiennà i Êciany boczne odtworzono jednà warstwà materia∏u w odcieniu szkliwnym, zgodnie z instrukcjà
stratyfikacji, która, w takim przypadku,
zak∏ada u˝ycie odcieni: A2 z´binowego
i A2 szkliwnego oraz cienkiej warstwy
odcienia brzegu siecznego nak∏adanej na
ca∏à powierzchni´ rekonstrukcji.
Przy nak∏adaniu materia∏ów zgodnie z instrukcjà stratyfikacji zasadnicze znaczenie odgrywa precyzja – nieodpowiednia
gruboÊç warstw materia∏u mo˝e prowadziç do uzyskania niew∏aÊciwych efektów kolorystycznych.
Urzàdzenie Compothixo jest w takich przypadkach wa˝nym narz´dziem u∏atwiajàcym rozprowadzenie materia∏u bez
wprowadzania p´cherzy powietrza i zapewniajàcym w∏aÊciwe odtworzenie kszta∏tu anatomicznego, co wp∏ywa na uzyskanie odpowiedniego efektu ostatecznego.
1
2
3
Na koniec na∏o˝ono ostatnià warstw´ materia∏u w odcieniu brzegu siecznego,
którà pokryto z´bin´ w okolicy brzegu
siecznego i ca∏e szkliwo. Dzi´ki temu uzyskano g∏´bi´ oraz zwi´kszono przeziernoÊç kraw´dzi siecznej.
Zastosowanie produktu Herculite XRV
Ultra zgodnie z instrukcjà nak∏adania warstwami umo˝liwia operatorowi skupienie
si´ na szczegó∏ach, bez obaw o barw´, co
jest zawsze trudne do kontrolowania.
W ten sposób uzyskuje si´ przewidywalne rezultaty, z wi´kszà satysfakcjà pacjenta i lekarza nastawionego krytycznie
do swojej pracy.
4
Ryc. 1 Sytuacja poczàtkowa – ubytek kl. IV
w z´bie 11 i stare wype∏nienie w leczonym
endodontycznie z´bie 21.
Ryc. 2 Po wype∏nieniu ubytku klasy IV z u˝yciem
przewodnika stratyfikacji, wykonano
rekonstrukcj´ tkanek w z´bie 21.
Ryc. 3 Zàb 21 po usuni´ciu starego wype∏nienia
i opracowaniu szkliwa.
Ryc. 4 Widok od strony podniebiennej ukazuje
zasi´g planowanej rekonstrukcji.
14 | Artyku∏ kliniczny
Ryc. 5 Projekcja okluzyjna.
Ryc. 6 Nak∏adanie kwasu ortofosforowego.
Ryc. 7 Wytrawianie z ochronà sàsiednich z´bów.
Ryc. 8 Wype∏nianie ujÊcia kana∏u materia∏em
w odcieniu z´binowym.
Ryc. 9 Odbudowa Êciany bocznej po rekonstrukcji
Êciany podniebiennej przy u˝yciu mock-up’u.
Ryc. 10 Gotowa Êciana boczna.
Ryc. 11 Aplikacja warstwy z´binowej.
Ryc. 12 Po na∏o˝eniu warstwy z´binowej
i stworzeniu zarysu brzegu siecznego.
Ryc. 13 Aplikacja warstwy szkliwa od cz´Êci
przyszyjkowej do brzegu siecznego
za pomocà urzàdzenia Compothixo.
Ryc. 14 Dalszy etap aplikacji odcienia szkliwnego
z widocznymi efektami zastosowania
urzàdzenia Compothixo.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ryc. 15 Sytuacja po na∏o˝eniu materia∏u szkliwnego,
z pozostawieniem miejsca na ostatnià
warstw´ przy brzegu siecznym.
Ryc. 16 Aplikacja materia∏u w odcieniu brzegu
siecznego, bardzo dok∏adnie i bez du˝ych
nadmiarów.
Ryc. 17 Modelowanie szczegó∏ów brzegu
siecznego.
Ryc. 18 Efekt ostateczny wskazujàcy na ∏atwoÊç
post´powania przy zastosowaniu przewodnika stratyfikacji.
Ryc. 19 Wzajemna relacja wype∏nieƒ i warg
pacjenta.
Ryc. 20 Widok w uÊmiechu.
Informacje o produkcie | 15
OptiBond™ XTR
Esencja wiedzy firmy Kerr w zakresie adhezji
skupiona w jednym produkcie
Ambicjà OptiBond XTR jest zastàpienie
wszystkich systemów wià˝àcych w gabinecie stomatologicznym. I jest do tego
zdolny, bo mo˝e byç stosowany w procedurach bezpoÊrednich i poÊrednich,
a jego zachowanie w ka˝dej sytuacji jest
lepsze od innych dost´pnych opcji. Efektywne dzia∏anie zastosowanych w OptiBond XTR kwaÊnych monomerów redukuje potrzeb´ oddzielnego wytrawiania
szkliwa, ca∏kowicie spe∏niajàc wymogi zabiegów zachowawczych, zaÊ skuteczny
mechanizm polimeryzacji gwarantuje
bezpieczne u˝ycie OptiBond XTR w protetyce, z ka˝dym cementem kompozyto-
wym i z ka˝dym samo- lub Êwiat∏outwardzalnym materia∏em do odbudowy zr´bu
z´ba. W przypadku stosowania z cementem
NX3 firmy Kerr w∏aÊciwoÊci chemiczne
tych dwóch materia∏ów wspó∏pracujà ze
sobà w celu osiàgni´cia skutecznego
trybu utwardzania bez dost´pu Êwiat∏a.
Jest to ogromnà zaletà w przypadkach,
gdy nie ma szansy na utwardzenie ca∏ego
materia∏u Êwiat∏em lampy, zazwyczaj podczas cementowania wk∏adów lub koron
metalowo-porcelanowych. Do zabiegu
nie jest potrzebny dodatkowy aktywator.
A za tym wszystkim stoi mocny, opatentowany przez firm´ Kerr monomer adhe-
zyjny GPDM z ponad 15-letnim udokumentowanym doÊwiadczeniem klinicznym, co sprawia, ˝e mo˝na byç spokojnym o trwa∏oÊç efektów.
W∏aÊciwoÊci
• Jeden produkt do wszystkich procedur
adhezyjnych.
• Niepotrzebne dodatkowe butelki – bez
aktywatora, bez primerów.
• Skuteczne przygotowanie szkliwa samotrawiàcym primerem.
Badanie wytrzyma∏oÊci wiàzania in vitro i analiza TEM przeprowadzone
przez prof. Van Meerbeek et al., Uniwersytet Leuven, Belgia.
Wytrzyma∏oÊç po∏àczenia (Microtensile Bond Strength)
ze szkliwem opracowanym wiert∏em
45
40
MPa
35
Po tygodniu
32,7
32,6
30
24,9
25
Po cyklach
starzenia*
23,9
16,7
20
16,5
15
10
Zdj´cie TEM pokazujàce po∏àczenie OptiBond
XTR ze szkliwem opracowanym wiert∏em.
5
0
OptiBond XTR
OptiBond FL
ClearFil SE
Wytrzyma∏oÊç po∏àczenia (Microtensile Bond Strength)
z z´binà opracowanà wiert∏em
70
Po tygodniu
60
MPa
50
44,6
45,6
44,5
40
Po cyklach
starzenia*
44,0
37,2
36,0
30
20
10
0
OptiBond XTR
OptiBond FL
ClearFil SE
* Starzenie poprzez przechowywanie przez 1 tydzieƒ w wodzie, a nast´pnie 20 000 termocykli (120 dni)
Wniosek
Przy szkliwie opracowanym wiert∏em uzyskano Êcis∏e po∏àczenie bez pustych
przestrzeni. Zag∏´bienia powsta∏e w wyniku trawienia by∏y raczej p∏ytkie, ale prowadzi∏y do powstania wyraênie zdefiniowanych mikrowypustek.
16 | Badania kliniczne
Randomizowane badanie
kliniczne
oceniajàce skutecznoÊç klinicznà dwuetapowego
samotrawiàcego materia∏u adhezyjnego: raport jednoroczny
Peumans et al., KU Leuven – BIOMAT
Cel badania
Zbadanie skutecznoÊci klinicznej dwuetapowego samotrawiàcego materia∏u
adhezyjnego OptiBond XTR i porównanie
uzyskanych efektów klinicznych OptiBond XTR z efektami uzyskanymi przy
u˝yciu OptiBond FL, trzyetapowego systemu adhezyjnego typu total etch, stosowanego jako kontrola w przyszyjkowych
ubytkach klasy V niepróchnicowego pochodzenia, typu erozja/abrazja/abfrakcja.
Oceniane/stosowane produkty
• OptiBond XTR (dwuetapowy, samotrawiàcy;
• OptiBond FL (trzyetapowy, technika
ca∏kowitego wytrawiania);
• Stosowany kompozyt: Herculite XRV
Ultra.
Metoda
Czterech klinicystów wykona∏o 240 wype∏nieƒ klasy V u 50 pacjentów, wed∏ug
modelu par z´bów. Liczba wype∏nieƒ wykonanych z u˝yciem OptiBond XTR wynosi∏a 121, a liczba wype∏nieƒ wykonanych z u˝yciem OptiBond FL wynosi∏a 118
(pierwotna liczba to 119 z jednym wype∏nieniem wy∏àczonym po trzech miesiàcach z powodu b∏´du proceduralnego lekarza).
Wype∏nienia oceniano w punkcie wyjÊciowym (oko∏o jednego tygodnia po wykonaniu), po trzech i szeÊciu miesiàcach, i po
jednym roku. Przed zabiegiem oraz podczas ka˝dej wizyty kontrolnej wykonywano kolorowe slajdy. Kryteriami oceny by∏y
w∏aÊciwoÊci estetyczne, funkcjonalne
i biologiczne.
SpoÊród 50 pacjentów 30 to kobiety, a 20
to m´˝czyêni. Pacjenci byli w wieku od 33
do 75 lat, a Êrednia wieku wynosi∏a 56. 7
z nich by∏o palaczami, a 43 nie. 8 mia∏o
nieznaczne zapalenie dziàse∏, a 42 dobrà
higien´ jamy ustnej.
Zaanga˝owane z´by to górne i dolne siekacze, k∏y, przedtrzonowce i trzonowce.
Poczàtkowe zmiany obejmowa∏y 193 nie-
Jednoroczna ocena OptiBond XTR i OptiBond FL
(procent wype∏nieƒ wykazujàcych poni˝sze kryteria)
OptiBond XTR
OptiBond FL
Po∏ysk powierzchni: klinicznie
doskona∏y lub bardzo dobry
95,6
91,7
Przebarwienie powierzchni: brak
95,9
94,0
Przebarwienie brze˝ne: brak
89,3
86,3
Dopasowanie barwy
i przeziernoÊç: klinicznie
doskona∏a/bardzo dobra lub
dobra
89,7
85,7
Z∏amanie i retencja: brak
97,6
94,7
Adaptacja brze˝na: klinicznie
doskona∏a/bardzo dobra lub
dobra
96,8
88,6
Opinia pacjenta: ca∏kowicie
zadowolony z estetyki i dzia∏ania
100,0
86,0
Wra˝liwoÊç pozabiegowa: brak
97,5
95,7
Próchnica wtórna/nawrót
erozji/abfrakcji: brak
100,0
100,0
Reakcja przyz´bia: klinicznie
doskona∏a/bardzo dobra lub
dobra
100,0
100,0
Zdrowa b∏ona Êluzowa
przylegajàca do wype∏nienia:
klinicznie doskona∏a/bardzo dobra
98,4
96,7
W∏aÊciwoÊci estetyczne
W∏aÊciwoÊci funkcjonalne:
W∏aÊciwoÊci biologiczne:
Badania kliniczne | 17
leczone zmiany niepróchnicowego pochodzenia, 44 stare wype∏nienia bez
próchnicy wtórnej i 3 stare wype∏nienia
z powierzchownà próchnicà wtórnà.
Wyniki
Po jednym roku wskaênik powodzenia dla
wype∏nieƒ z u˝yciem samotrawiàcego
systemu wià˝àcego OptiBond XTR wynosi∏ 97,5%, podczas gdy wskaênik powodzenia dla grupy, w której stosowano materia∏ system wià˝àcy „total-etch” OptiBond FL, wynosi∏ 94,8%.
Pod wzgl´dem swoistych kryteriów oceny
nie by∏o zauwa˝alnej ró˝nicy mi´dzy obiema grupami wype∏nieƒ, jak przedstawiono
w tabeli.
Wniosek
OptiBond XTR i OptiBond FL – powszechnie uznawane za „z∏oty standard”
w dziedzinie ∏àczenia – sà równowa˝ne
pod wzgl´dem skutecznoÊci klinicznej.
Ponadto OptiBond XTR osiàga doskona∏e
rezultaty kliniczne bez dodatkowego
etapu wytrawiania kwasem fosforowym.
OptiBond XTR
Przed
BezpoÊrednio po zabiegu
Po roku
OptiBond XTR
Przed
BezpoÊrednio po zabiegu
OptiBond FL
Po roku
OptiBond FL
18 | Najbardziej popularny system formówek KerrHawe
Kerr: od tradycji
do innowacji
Ewolucja systemów formówek: SuperMat i MetaFix
Wybór formówki jest zale˝ny od przypadku
klinicznego i jest niezb´dny do zapewnienia sukcesu wype∏nienia zarówno z klinicznego, jak i z estetycznego punktu widzenia.
SuperMat ®
System
Prawid∏owe zastosowanie formówki
zgodnie z przypadkiem klinicznym oferuje wiele korzyÊci:
– wytworzenie punktu stycznego,
– odtworzenie naturalnego kszta∏tu
anatomicznego z´ba,
– u∏atwienie procedury wype∏niania,
– zapewnienie w∏aÊciwej adaptacji
przyszyjkowej,
– redukcja nadmiarów i iloÊci stosowanego materia∏u kompozytowego,
– oszcz´dnoÊç czasu zwiàzanego z opracowaniem wst´pnym i polerowaniem,
– brak warstwy inhibicji tlenowej w kontakcie z formówkà.
Ponadto wa˝na jest rola odgrywana przez
kliny w po∏àczeniu ze stosowanà formówkà.
Klin g∏ównie:
– stabilizuje po∏o˝enie formówki na miejscu i rozszerza z´by proksymalne,
– kompensuje gruboÊç formówki i zapewnia wytworzenie punktu stycznego,
– uszczelnia formówk´ przyszyjkowo –
bez niego materia∏ kompozytowy wydostaje si´ przy brzegu dodziàs∏owym
formówki, wytwarzajàc nawisy, do których trudno si´ dostaç i je usunàç,
– zapobiega krwawieniom poprzez delikatny ucisk dziàs∏a.
System SuperMat by∏ wprowadzony
w 1994 roku przez HaweNeos Dental
(firma nast´pnie nabyta przez Kerr) po
analizie rekomendacji stomatologów
z ca∏ej Europy. Po prawie 20 latach SuperMat jest nadal jednym z najbardziej
preferowanych systemów wÊród naszych
klientów.
Formówka SuperMat wykorzystuje takà
samà zasad´ jak przyrzàd retencyjny zintegrowany z samà formówkà (w celu wyeliminowania jakichkolwiek problemów
zwiàzanych z rozmiarem i inwazyjnoÊcià
systemu Tofflemire) i napinaczem, stosowanym do zaciskania formówki po jej
SuperMat & Luciwedge
na∏o˝eniu. System ten jest nadzwyczajnie
uniwersalny i oferuje stomatologowi mo˝liwoÊç stosowania wi´kszej liczby form
i kszta∏tów formówek, co pozwala na lepszy
kszta∏t anatomiczny, zmniejszajàc iloÊç stosowanego kompozytu i skracajàc czas potrzebny na opracowanie wst´pne i polerowanie. Oprócz ju˝ zmontowanej formówki
dostarczanej z systemem, na b´benkach
SuperCap (dost´pnych w dwóch wysokoÊciach) mo˝na zamontowaç p∏askie paski
formówek lub ukszta∏towanà formówk´
o kszta∏cie anatomicznym (oba rodzaje produktów zarówno w wersji metalowej, jak
i poliestrowej). Cylinder umo˝liwia ponadto
∏atwà aplikacj´ i usuwanie formówki, zachowujàc si∏´ zaciskajàcà wokó∏ z´ba.
Najbardziej popularny system formówek KerrHawe | 19
Od 2010 roku na rynku dost´pny jest nowy, innowacyjny MetaFix – system formówek typu „all-in-one“. System ten oferuje
szybkie, ∏atwe do stosowania rozwiàzanie, u∏atwiajàce uzyskanie punktu stycznego i niewymagajàce dodatkowych przyrzàdów do zaciskania i przycinania. Formówka jest dost´pna w trzech ró˝nych
rozmiarach. Anatomiczny kszta∏t u∏atwia
umieszczenie i umo˝liwia lepsze dopasowanie formówki do z´ba w cz´Êci przydziàs∏owej. Ostatnio ulepszono kszta∏t
poprzez optymalizacj´ d∏ugoÊci Êrednicy
formówki i rozszerzenia przyszyjkowego
w celu ∏atwiejszego umieszczania.
Wnioski
Prawid∏owy wybór systemu formówek
w oparciu o przypadek kliniczny u∏atwia
codziennà prac´ stomatologa i zapewnia
wi´kszy wskaênik powodzenia zarówno
z klinicznego, jak i z estetycznego punktu
widzenia.
System SuperMat by∏ stale ulepszany od
czasu, gdy jego pierwsza wersja wesz∏a
na rynek w 1994 roku. Obecnie oferuje
mo˝liwoÊç stosowania szerokiego wachlarza formówek, mogàcych spe∏niç
ka˝dà potrzeb´ klinicznà.
Najnowszy system MetaFix oferuje ∏atwe
do stosowania rozwiàzanie dla osób, które chcà uzyskaç najlepsze rezultaty anatomiczne przy mniejszym napi´ciu podczas u˝ytkowania.
Oba systemy, w przeciwieƒstwie do powszechnie stosowanego systemu formówek o kszta∏cie Êci´tego sto˝ka, zapewniajà odtworzenie idealnego punktu
stycznego, jednoczeÊnie eliminujàc wady
zwiàzane z nadmiernym wype∏nianiem
ubytku (co wymaga dodatkowego czasu
na opracowanie wype∏nienia).
Du˝a uniwersalnoÊç oraz wygoda systemu SuperMat i MetaFix mogà zdecydowanie u∏atwiç i poprawiç codziennà prac´
ka˝dego stomatologa.
Wi´cej informacji na temat produktów
mo˝na znaleêç na naszej stronie internetowej www.kerrdental.eu
MetaFix (KerrHawe)
AutoMatrix® (Dentsply)
20 | Informacje o produkcie
Nowa udoskonalona
wersja formówek MetaFix
Anatomiczne, ∏atwe w u˝yciu formówki typu all-in-one!
Udoskonalona wersja MetaFix
Co sprawia, ˝e jest lepsza?
• Poprawiony kszta∏t anatomiczny zapewnia lepsze przyleganie formówki
w obszarze przyszyjkowym.
• Bardziej wyÊrodkowany i wyraêniej zaznaczony kszta∏t anatomiczny u∏atwia
umieszczenie formówki w przestrzeni
mi´dzyz´bowej.
• Zoptymalizowana d∏ugoÊç i mniejsza
Êrednica paska formówki gwarantujà
lepsze zaciÊni´cie paska.
Pasek
o zoptymalizowanej
d∏ugoÊci
Stal nierdzewna
o Êredniej gruboÊci
0,038 mm
OÂå
NOWłatwa w u˝yciu
Szczeliny
u∏atwiajàce
otwieranie
a,
miczn
Anato
One
Oznaczenie
wielkoÊci
Pasek
do otwierania
formówki
All•in•
zona
uleps
Wersja
WyÊrodkowana krzywizna
z poprawionym wyprofilowaniem
i kszta∏tem anatomicznym
JeÊli chcieliby Paƒstwo otrzymaç gratisowà próbk´ zawierajàcà udoskonalonà
wersj´ MetaFix, prosimy o kontakt z naszym biurem, tel. 22 597 69 06
Zredukowany obszar formówki
Irfan Ahmad, BDS
The Ridgeway Dental
Dr chir. stom.
Francesco Mangani
Profesor nadzw.
Wydzia∏u Medycyny
i Chirurgii, profesor
w Instytucie
Stomatologii
Protetycznej, kierownik
∏àczonej Katedry Stomatologii Protetycznej
i Estetycznej, Szpital Kliniczny Uniwersytetu
Tor Vergata, Rzym, W∏ochy
Surgery, Wielka Brytania
« Nowatorski pasek
formówki MetaFix
jest idealny do rekonstrukcji ubytków klasy II. Nie tylko
osiàga trudno dost´pne, ciasne interproksymalne powierzchnie styczne,
ale równie˝ pozwala na odtworzenie
w∏aÊciwie ukszta∏towanych punktów
stycznych, które zapobiegajà zaleganiu resztek pokarmowych, gwarantujà wi´kszy komfort podczas ˝ucia
oraz zapewniajà utrzymanie zdrowego przyz´bia. Podsumowujàc: MetaFix jest innowacyjnym, pomys∏owym
i nieodzownym produktem. »
Wbudowany
napinacz
« ...Dzi´ki MetaFix stomatologia zachowawcza staje si´ przyjazna podczas stosowania tego produktu, zawsze pozostaje si´ „w kontakcie”
z jakoÊcià! »
Dr Teresa Kleine
stomatolog ogólny,
Niemcy
« MetaFix jest jak
dwie formówki cz´Êciowe z∏o˝one ze
sobà, z takà ró˝nicà, ˝e jest ∏atwiejsza do stosowania i pozostaje na
miejscu. A do leczenia dzieci jest jak
zabawka. »
Informacje o produkcie | 21
Prof. Angelo Putignano, MD, DDS
Profesor Oddziału Stomatologii Odtwórczej; Kierownik Departamentu Stomatologii Operacyjnej;
Dziekan Szkoły Higienistek Stomatologicznych; Polytechnic University of Marche, Włochy
« Formówki MetaFix Plus okaza∏y si´ systemem ∏atwym w u˝yciu i bezpiecznym, który
zapewnia uzyskanie odpowiednich kszta∏tów i odtworzenie punktów stycznych. Ponadto,
nie wymagajà stosowania dodatkowych narz´dzi i nie stwarzajà problemów przy wprowadzaniu pomi´dzy z´by ÊciÊle przylegajàce do siebie. »
1
Ryc. 1 Sytuacja poczàtkowa.
4
Ryc. 4 Przekszta∏cenie ubytku klasy II w ubytek
klasy I z zastosowaniem pojedynczej
warstwy odcienia szkliwnego A2.
7
Ryc. 7 Aplikacja kompozytu w odcieniu
z´binowym A3,5 i wymodelowanie
guzków.
10
Ryc. 10 Polerowanie wype∏nienia gumkà
Opti1Step Polisher.
2
Ryc. 2 Ubytek po usuni´ciu starego wype∏nienia
i próchnicy.
5
Ryc. 5 Aplikacja cienkiej warstwy p∏ynnego
kompozytu.
8
Ryc. 8 Rozdzielnie kompozytu na dwie cz´Êci w celu
zmniejszenia napr´˝eƒ powstajàcych w czasie
polimeryzacji. Widoczne sà lekkie nadmiary
materia∏u adhezyjnego OptiBond XTR.
11
Ryc. 11 Rezultat bezpoÊrednio po zabiegu.
3
Ryc. 3 Wybiórcze wytrawianie wst´pne kwasem
szkliwa.
6
Ryc. 6 Odrywanie paska formówki MetaFix Plus
przy u˝yciu zg∏´bnika.
9
Ryc. 9 Gotowa rekonstrukcja, przed
opracowaniem wst´pnym
i wypolerowaniem.
12
Ryc. 12 Wype∏nienie po 15 dniach.
22 | Informacje o produkcie
Vertise™ Flow
Rewolucyjny kompozyt
nowej generacji
Bonding
Vertise™ Flow znacznie upraszcza procedur´ wype∏niania ubytków. Dzieje si´ tak
dzi´ki po∏àczeniu struktury p∏ynnego materia∏u kompozytowego z powszechnie
znanà technologià adhezyjnà OptiBond.
Ten widoczny w Vertise Flow maria˝ wieloletniej, pozytywnej historii klinicznej,
zwiàzanej z materia∏ami kompozytowymi,
oraz eksperckiej wiedzy o systemach wià˝àcych potwierdza naszà pozycj´ lidera
w dziedzinie bezpoÊrednich wype∏nieƒ
z materia∏ów na bazie ˝ywic.
Composite
Vertise Flow
Cechy i zalety
Samoadhezja. Brak potrzeby zastosowania systemu wià˝àcego. Uproszczona
procedura wype∏niania ubytków z doskona∏ym efektem ostatecznym.
Wysokie si∏y ∏àczenia z z´binà i szkliwem. Klinicznie sprawdzona technologia
OptiBond zapewniajàca doskona∏e po∏àczenie z z´binà i szkliwem.
¸atwoÊç u˝ycia. Idealna g´stoÊç i brak
sp∏ywania u∏atwiajàce zastosowanie jako
materia∏ do wype∏nieƒ niewielkich ubytków klasy I i II, wype∏nieƒ ubytków wszystkich klas w z´bach mlecznych, uszczelniania bruzd i zag∏´bieƒ, jako podk∏ad
typu liner, a tak˝e do naprawy porcelany
i materia∏ów kompozytowych.
Wyjàtkowa szczelnoÊç wype∏nieƒ. Doskona∏a integracja brze˝na materia∏u
z tkankami twardymi.
Doskona∏e w∏asnoÊci mechaniczne.
Odporne, trwa∏e wype∏nienia.
Szkliwo
25,0
Z´bina
23,1
19,8
20,2
20,0
19,8
19,5
16,9
MPa
Wskazania
• Podk∏ad typu liner przy du˝ych rekonstrukcjach z materia∏ów kompozytowych
(klasa I I II).
• Wype∏nienia niewielkich ubytków klasy
I i II.
• Uszczelnianie bruzd i zag∏´bieƒ.
• Ubytki wszystkich klas w z´bach mlecznych.
• Naprawa porcelany.
Porównanie si∏y ∏àczenia (test Êcinania) z innymi p∏ynnymi
materia∏ami kompozytowymi, stosowanymi z systemami wià˝àcymi
15,0
10,0
5,0
0
Vertise™
Flow
G-Bond/
Gradia™ Direct Flo
iBond/
Venus® Flow
Badania przeprowadzi∏ dr Mark Latta, Omaha, NE, USA. Szczegó∏y dost´pne na ˝yczenie.
Czynnik ∏àczàcy zawarty w Vertise Flow tworzy trwa∏e po∏àczenie z tkankami twardymi i chroni przed
mikroprzeciekiem. Si∏a ∏àczenia Vertise Flow ze szkliwem i z´binà jest porównywalna z si∏à ∏àczenia
samotrawiàcych systemów wià˝àcych.
Badania kliniczne | 23
Badanie kliniczne
produktu Vertise Flow
w wype∏nieniach klasy II:
obserwacja 24-miesi´czna
Vichi A, Goracci C, Ferrari M,
Uniwersytet w Sienie, Siena, W∏ochy
Cel badania
Tradycyjne, p∏ynne materia∏y kompozytowe wymagajà zastosowania oddzielnego systemu wià˝àcego. Jednak w 2010
roku firma Kerr wprowadzi∏a Vertise™
Flow, samoprzylegajàcy, p∏ynny materia∏
kompozytowy, zawierajàcy sprawdzonà
technologi´ adhezyjnà OptiBond i niewymagajàcy oddzielnego systemu wià˝àcego, tym samym upraszczajàcy bezpoÊrednie wype∏nianie ubytków. Kompozyty
o du˝ej g´stoÊci, znane równie˝ jako kompozyty typu „body”, majà tendencj´ do
ograniczonej wzgl´dnej mobilnoÊci podczas polimeryzacji, co prowadzi do wytworzenia wi´kszych napr´˝eƒ. Zastosowanie mniej sztywnego materia∏u do
wype∏nieƒ (tzn. p∏ynnego kompozytu) jako
linera/podk∏adu typu base ma za zadanie
zapewnienie wi´kszej elastycznoÊci i tym
samym dzia∏anie jako amortyzator w celu
z∏agodzenia napr´˝eƒ wywieranych na
zàb, które powstajà w czasie polimeryzacji kompozytów zawierajàcych du˝o
wype∏niacza. Ponadto, ma∏a g´stoÊç p∏ynnych kompozytów umo˝liwia lepszà adaptacj´ do Êcian ubytku. Materia∏ Vertise
Flow mo˝na stosowaç do samodzielnych
wype∏nieƒ lub jako liner. Celem niniejszego
badania by∏a ocena porównawcza zachowania klinicznego po 24 miesiàcach,
wype∏nieƒ w ubytkach klasy II, wykonanych z u˝yciem uniwersalnego materia∏u
kompozytowego i linera z materia∏u Vertise
Flow lub wykonanych z innego p∏ynnego
materia∏u kompozytowego, stosowanego
z samotrawiàcym systemem wià˝àcym.
Oceniane produkty
Samoadhezyjny, p∏ynny materia∏ kompozytowy Vertise Flow plus materia∏ kompozytowy Herculite XRV Ultra. Samotrawiàcy system wià˝àcy Adper Easy Bond
plus p∏ynny materia∏ kompozytowy Filtek
Supreme XT (jako kontrola).
Metoda
Dla ka˝dej kombinacji produktów – Vertise Flow plus Herculite XRV Ultra i Adper
Easy Bond plus Filtek Supreme XT – pacjentom za∏o˝ono 40 wype∏nieƒ zgodnie
z instrukcjami producenta. Wype∏nienia
oceniano w momencie poczàtkowym, po
1 dniu, 1 tygodniu, 1 miesiàcu, 3 miesiàcach, 6 miesiàcach, 12 miesiàcach i 24
miesiàcach. Dla ka˝dej kombinacji oceniano tylko 37 wype∏nieƒ po 24 miesiàcach. Kryteriami oceny by∏y: wra˝liwoÊç
pozabiegowa, przebarwienia i szczelnoÊç
brze˝na, próchnica wtórna, ˝ywotnoÊç,
zachowanie kontaktów interproksymalnych, retencja i z∏amania. Kryteriom tym
przydzielano oceny A, B lub C (A oznacza∏o najwy˝szy poziom jakoÊci).
Wyniki
Przy ˝adnym wype∏nieniu, niezale˝nie
od kombinacji materia∏ów i niezale˝nie
od czasu, nie zaobserwowano objawów
nadwra˝liwoÊci pozabiegowej. Po 24 miesiàcach wszystkie wype∏nienia w obu
kombinacjach otrzyma∏y ocen´ A w odniesieniu do próchnicy wtórnej i ˝ywotnoÊci z´ba. W przypadku przebarwieƒ
i szczelnoÊci brze˝nej, 28 wype∏nieƒ
w grupie Vertise Flow otrzyma∏o ocen´ A,
podczas gdy 5 wykazywa∏o minimalne
przebarwienia i utrat´ szczelnoÊci brze˝nej
dajàc ocen´ B, a 4 otrzyma∏y ocen´ C.
W grupie kontrolnej, w zakresie wymienionych kryteriów, 32 wype∏nienia uzyska∏y ocen´ A, a 5 ocen´ B.
W odniesieniu do kontaktów interproksymalnych grupa Vertise Flow otrzyma∏a 34
oceny A, 2 oceny B i 1 ocen´ C, podczas
gdy w grupie kontrolnej 35 wype∏nieƒ
otrzyma∏o ocen´ A i 2 ocen´ B. Oceny za
retencj´ i z∏amanie to odpowiednio:
34 oceny A, 1 B i 2 C dla grupy Vertise
Flow oraz 37 ocen A dla grupy kontrolnej.
Wniosek
Po 24 miesiàcach wszystkie oceniane
wype∏nienia zarówno z grupy Vertise
Flow/Herculite XRV Ultra, jak i w grupie
kontrolnej Adper Easy Bond/Filtek
Supreme XT, pozosta∏y na miejscu i by∏y
w akceptowalnym stanie klinicznym, bez
objawów wra˝liwoÊci pozabiegowej.
24 | Artyku∏ kliniczny
Cementowanie onlaya
kompozytowego
z wykorzystaniem
kompozytu o Êredniej
g´stoÊci i ultradêwi´ków
Lek. dent. Monika Dzieciàtkowska,
Prywatna praktyka stomatologiczna,
¸ódê
www.alfabetusmiechu.pl
Pacjentka zg∏osi∏a si´ z powodu utraty
wype∏nienia w z´bie 47. Rozleg∏y ubytek
uniemo˝liwia∏ prawid∏owe odtworzenie
anatomicznej powierzchni z´ba. Preparacja w∏aÊciwie nie by∏a konieczna – ograniczy∏a si´ do wyg∏adzenia brzegów ubytku
i wykonania stopnia typu butt joint. Wykonano IDS (Immediate Dental Sealing)
w technice ca∏kowitego wytrawiania, za
pomocà systemu ∏àczàcego OptiBond
FL.
Pobrano wyciski pod onlay kompozytowy
i wykonano zdj´cie z wybranym podstawowym odcieniem z kolornika VITA. Po
powrocie pracy z laboratorium, jeszcze
na modelu, najlepiej niedzielonym, oceniamy anatomi´ powierzchni ˝ujàcej
i punkty styczne. Silne i p∏aszczyznowe
punkty styczne dajà gwarancj´, ˝e po
zacementowaniu pracy jedzenie nie
b´dzie gromadziç si´ w przestrzeniach
mi´dzyz´bowych.
Przymiarki mo˝na dokonaç przed
za∏o˝eniem koferdamu. JeÊli wszystko
pasuje, koferdam mo˝na za∏o˝yç tylko
na odbudowywany zàb. Pomocne przy
oczyszczeniu powierzchni z´ba z resztek
cementu jest jej piaskowanie (microetcher).
Przygotowanie onlaya kompozytowego
jest ∏atwe. Powierzchnia dopreparacyjna
powina byç wypiaskowana w laboratorium. Wytrawienie kwasem fosforowym
przez 15 sek. s∏u˝y jej oczyszczeniu
i odt∏uszczeniu. Nast´pnie nanosimy silan
(ok. 1 minuta) i adhesive (2gi sk∏adnik sys-
temu ∏àczàcego). Delikatnie rozdmuchujemy i os∏aniamy przed dzia∏aniem
Êwiat∏a.
Szkliwo i uprzednio zaimpregnowanà
z´bin´ (IDS wykonany przed wyciskiem)
wytrawiamy i pokrywamy systemem
∏àczàcym (OptiBond FL Adhesive).
Na powierzchnie preparacji nanosimy dowolny materia∏ kompozytowy o Êredniej
g´stoÊci, najlepiej jednak, by by∏ to kompozyt doÊç mi´kki i plastyczny (Point4 lub
Herculite Classic, Kerr).
Osadzanie onlaya w tej technice jest wyjàtkowespecjalnà koƒcówkà na ultradêwi´ki, zaopatrzonà w gumk´, dotykamy do onlaya i uruchamiamy urzàdzenie.
Koƒcówka wchodzi w drgania i przenosi
je na onlay i kompozyt. Ten ostatni ulega
uplastycznieniu, jego nadmiary wyp∏ywajà
i mo˝na je usunàç cienkim zg∏´bnikiem.
Procedur´ powtarzamy kilka razy, a˝ onlay
osiàdzie ca∏kowicie.
Polimeryzujemy najpierw krótko, a potem
ka˝da powierzchnia polimeryzowana jest
przez 40 sek. przez ˝el, który hamuje powstawanie warstwy inhibicji tlenowej.
Dzi´ki temu jakoÊç spolimeryzowanego
cementu (w tym wypadku jest to kompozyt Êwiat∏outwardzalny!) jest wy˝sza, cement nie przebarwia si´ i nie wyp∏ukuje.
Wy˝szoÊç tej techniki nad klasycznym
cementowaniem z u˝yciem dualnego
cementu kompozytowego lub glasjonomerowego polega na tym, ˝e wykorzystujemy kompozyt o du˝ej iloÊci czàsteczek
wype∏niacza. Jego twardoÊç i odpornoÊç
na czynniki mechaniczne jest wy˝sza ni˝
zwyk∏ego cementu. Fakt, ˝e produkt
wià˝e wy∏àcznie pod wp∏ywem Êwiat∏a
decyduje o jego odpornoÊci na przebarwienia, które doÊç cz´sto wyst´pujà
w przypadku stosowania cementów
wià˝àcych podwójnie. Kolejna zaleta to
w∏aÊciwie nieograniczony czas pracy
i mo˝liwoÊç dok∏adnego usuni´cia nadmiarów PRZED ich zwiàzaniem. Jednak
zastosowanie tej metody cementowania
ogranicza si´ do prac niezbyt du˝ych,
przeziernych, gdzie mamy pewnoÊç penetracji Êwiat∏a lampy polimeryzacyjnej.
1
Ryc. 1 Zàb po preparacji i po IDS przy u˝yciu
OptiBond FL.
2
Ryc. 2 Dobór koloru.
Artyku∏ kliniczny | 25
3
Ryc. 3 Onlay kompozytowy z materia∏u Premise
Indirect na modelu, widok od strony
bocznej.
5
Ryc. 5 Onlay kompozytowy po zdj´ciu z modelu.
8
Ryc. 8 Herculite Classic in situ.
4
Ryc. 4 Onlay kompozytowy z materia∏u Premise
Indirect na modelu, widok od powierzchni
˝ujàcej.
6
Ryc. 6 Szkliwo i z´bina po wypiaskowaniu.
9
Ryc. 9 Osadzanie nak∏adu przy u˝yciu specjalnej
koƒcówki na ultradêwi´ki, która
uplastycznia kompozyt znajdujàcy si´
pomi´dzy nak∏adem i tkankami z´ba.
Nadmiary materia∏u mo˝na usunàç
cienkim zg∏´bnikiem.
11
Ryc. 11 Osadzona praca, widok z boku.
7
Ryc. 7 Powierzchnia z´ba po wytrawieniu
kwasem ortofosforowym i pokryciu
systemem wià˝acym OptiBond FL.
10
Ryc. 10 Utwardzanie materia∏u kompozytowego
Êwiat∏em lampy, z u˝yciem ˝elu
hamujàcego powstanie warstwy
inhibicji tlenowej.
12
Ryc. 12 Osadzona praca, widok od strony
powierzchni ˝ujàcej.
At Kerr we care!
W firmie Kerr troszczymy si´ o równowag´ ekologicznà.
Naszym celem jest zmniejszenie obcià˝enia Êrodowiska
naturalnego naszymi opakowaniami, jednoczeÊnie zachowujàc
ich zdolnoÊç do skutecznej ochrony naszych produktów jak równie˝
niezmienny standard jakoÊci.
Nasze g∏ówne zasady dotyczàce opakowaƒ to: Usuwanie poprzez eliminacj´
niepotrzebnych warstw opakowania; Redukcja poprzez zmniejszenie iloÊci
stosowanych surowców i Recykling poprzez zwi´kszanie wykorzystania
w opakowaniach komponentów nadajàcych si´ do ponownego przetworzenia.
Powy˝sze zasady umo˝liwiajà nam dostarczanie dobrze znanych gipsów
w nowych, przyjaznych dla Êrodowiska opakowaniach!
Od 1 paêdziernika 2012 roku zaoferujemy Paƒstwa ulubione gipsy w pude∏kach
z p∏yty pilÊniowej, aby spe∏niç poni˝sze oczekiwania:
• Ochrona Êrodowiska naturalnego. Trwa∏e opakowania nadajàce si´ do ponownego przetworzenia.
• StabilnoÊç: StabilnoÊç ceny. Ceny wiaderek plastikowych sà zmienne z powodu powiàzania z cenami
ropy naftowej.
• Oszcz´dnoÊç: Brak dodatkowych kosztów. Krajowy podatek ekologiczny za plastikowe wiaderka.
• Optymalizacja transportu: Wi´cej produktów na palecie: 24 zamiast 21.
Cleanic® Light
Nowa premiera, jesień 2012!
Nowy produkt Cleanic Light,
bez substancji aromatycznych,
bez sztucznych barwników.
Prostota natury przynosi nowà,
bezsmakowà past´ profilaktycznà,
wskazanà zw∏aszcza dla osób
z alergiami.
Kerr Polska
ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa
tel. 22 597 69 06, fax: 22 597 69 07,
www.kerrhawe.pl, [email protected]
Twoja praktyka jest naszà inspiracjà.™
Jeden etap wypełniania ubytku
Gigantyczny krok w rozwoju stomatologii
SonicFill jest jedynym, aktywowanym dêwi´kami systemem kompozytowym, który umo˝liwia
wykonanie wype∏nienia w ciàgu trzech minut. Zmiana g´stoÊci materia∏u gwarantuje
jego perfekcynà konsystencj´, adaptacj´ do tkanek i uzyskanie optymalnych rezultatów.
Ten wspólny projekt Kerr i KaVo zrewolucjonizowa∏ sposób wykonywania wype∏nieƒ
w odcinku bocznym – tysiàce lekarzy ju˝ stosuje SonicFill w codziennej praktyce!
To dzi´ki nim odnieÊliÊmy spektakularny sukces: ponad milion kapsu∏ek z materia∏em
sprzedanych od momentu wprowadzenia produktu w ubieg∏ym roku!
Odwiedê stron´ www.sonicfill.pl i zobacz SonicFill w praktyce
lub zapytaj o demonstracj´ w Twoim gabinecie i staƒ si´ uczestnikiem dêwi´kowej rewolucji!
SonicFill
™
Kerr Polska · ul. Londynska 27 · 03-921 Warszawa
Telefon + 48 22 597 69 06 · Fax + 48 22 597 69 07
www.kerrhawe.pl · www.sonicfil.pl
™
Twoja praktyka jest naszà inspiracjà.™
Kerr angauje się we wszystko, czym zajmują się lekarze dentyści. Marka Kerr to gama
produktów z segmentu Premium, które oferują rozwiązania zapewniające praktykom
stomatologicznym niezawodność i codzienne korzyści ekonomiczne. Skupiając się na
procedurach odtwórczych, higienie jamy ustnej i profilaktyce, portfolio Kerr odzwierciedla
stałą wymianę doświadczeń z dentystami na całym świecie. Wartości jakie wnosi
Kerr do codziennej praktyki oparte są na technologiach, które spełniają potrzeby
Twoich pacjentów, jednocześnie skracając czas i zmniejszając dyskomfort leczenia.
Wartości te opierają się na ponad 100 latach współpracy z lekarzami takimi jak Ty.
Innowacyjne produkty klasy premium, najwi´ksza wydajnoÊç.
SpofaDental to materiały stomatologiczne, które łączą doskonałą, pierwszorzędną jakość
z nową technologią, za przystępną cenę. Ta ekonomiczna marka produktów jest
synonimem doświadczenia firmy Kerr w zakresie badań i rozwoju oraz obecności na
światowych rynkach. Dzięki temu SpofaDental jest w stanie sprostać wyzwaniom
stawianym przez nawet najbardziej wymagających specjalistów w kadym zakątku świata.
Doskona∏e produkty, najlepszy stosunek jakoÊci do ceny.
Pentron Clinical wyznacza standardy jakości i wartości w segmencie materiałów
stomatologicznych. Pentron stale koncentruje się na rozwoju nowych produktów
i na najnowszych osiągnięciach naukowych w dziedzinie materiałoznawstwa, oferując
nowoczesne materiały dentystyczne, które są wygodne w uyciu, skuteczne i korzystne.
Cel, który realizuje Pentron jest taki sam jak 40 lat temu – tworzenie markowych,
zaawansowanych technologicznie produktów wspomagających Twoją codzienną pracę.
Pentron wypełnia to zobowiązanie dostarczając produkty o wysokiej jakości i zapewniając
kompetentny serwis, na którym moesz polegać budując Twoją praktykę.
Wspania∏e produkty, niezawodna jakoÊç i rozsàdne ceny.
Kerr Polska
ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa
tel. 22 597 69 06, fax: 22 597 69 07
[email protected]
www.kerrhawe.pl

Podobne dokumenty