Uchwała Nr XX/143/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.

Transkrypt

Uchwała Nr XX/143/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Poz. 8548
Data: 2012-12-05 12:51:29
UCHWAŁA Nr XX/143/2012
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 23 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy lub niezamieszkanych a na, których powstają odpady komunalne.
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2012r. poz. 391) Rada Gminy Dąbrówka uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości,
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych,
§ 2.1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące
frakcje:
1)
zmieszane odpady komunalne,
2)
odpady komunalne ulegające biodegradacji,
3)
tworzywa sztuczne,
4)
opakowania wielomateriałowe,
5)
metal,
6)
szkło,
7)
ubrania i tekstylia,
8)
papier,
9)
odpady zielone (z ogrodów),
10) meble i odpady wielkogabarytowe,
11) odpady elektryczne i elektroniczne,
12) baterie i akumulatory,
13) chemikalia,
14) przeterminowane leki.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
–2–
Poz. 8548
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór 0,20 Mg rocznie odpadów wymienionych w ust. 1 od jednego mieszkańca zamieszkującego w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym
jednorodzinnym, a w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady od zadeklarowanej wielkości pojemnika na odpady.
§ 3.1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości od 1 lipca 2013r.
2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na dwie grupy, ze względu na sposób i częstotliwość odbioru:
1) grupa podstawowa obejmująca odpady odbierane od właścicieli nieruchomości regularnie, bez względu na
ilość zgromadzonych odpadów, do której zalicza się: odpady mokre (zmieszane), odpady ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, szkło, ubrania i tekstylia oraz papier;
2) grupa dodatkowa obejmująca odpady zielone (z ogrodów), meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia oraz przeterminowane leki.
4. Właściciel nieruchomości zamiar skorzystania z odbioru odpadów z grupy dodatkowej zgłasza w miejscu
i terminie podanym do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Dąbrówki na stronie internetowej Gminy
Dąbrówka oraz w lokalnej prasie.
5. Wójt Gminy Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Dąbrówka oraz
w lokalnej prasie terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
§ 4.1. W punktach selektywnej zbiórki odpadów, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrówka ustawia się
oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnej zbiórki odpadów, odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny.
3. Wójt Gminy Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Dąbrówka oraz
w lokalnej prasie lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz wykaz odbieranych w nich frakcji
odpadów.
§ 5. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Agnieszka Gryglas
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
–3–
Poz. 8548
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/143/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 23 listopada 2012r.
GRUPA
ODPADÓW
PODSTAWOWA
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
ODPADY
Częstotliwość
ZMIESZANE
dwa razy na miesiąc
BIODEGRADOWALNE
TWORZYWA SZTUCZ- raz na miesiąc
NE
WIELOMATERIALOWE
METAL
SZKŁO
UBRANIA
PAPIER
DODATKOWA ZIELONE
według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do punktów
selektywnej zbiórki odpadów
MEBLE I ODPADY
raz na pół roku (na zgłoszenie) odbiór z terenu nieruchomości
WIELKOGABARYTO- lub według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do punkWE
tów selektywnej zbiórki odpadów
ODPADY ELEKraz na pół roku (na zgłoszenie) odbiór z terenu nieruchomości
TRYCZNE I ELEKTRO- lub według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do punkNICZNE
tów selektywnej zbiórki odpadów
BATERIE I AKUMULATORY
CHEMIKALIA
raz na pół roku (na zgłoszenie) odbiór z terenu nieruchomości
lub według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej zbiórki odpadów
PRZETERMINOWANE według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do punktów
LEKI
selektywnej zbiórki odpadów
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
–4–
Poz. 8548
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/143/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 23 listopada 2012r.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PROCESY ODZYSKU1) PROCESY UNIESZKODLIWIANIA1)
ZMIESZANE
R1, R15
D1, D10, D11
BIODEGRADOWALNE
R1, R3, R10
D10, D11
TWORZYWA SZTUCZNE
R1, R5, R14, R15
D10, D11
WIELOMATERIALOWE
R1, R5, R14, R15
D10, D11
METAL
R4, R5
SZKŁO
R5, R14, R15
UBRANIA
R1, R14, R15
D10, D11
PAPIER
R1, R3, R14,R15
D10, D12
ZIELONE
R1, R3, R10
D10, D11
MEBLE I ODPADY WIELKOGABARY- R1, R5, R15
D1, D10, D11
TOWE
OPONY
R5
ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKR5, R14, R15
TRONICZNE
BATERIE, AKUMULATORY
R6
D5, D16
CHEMIKALIA
R2, R6
D5, D16
PRZETERMINOWANE LEKI
R1
D10, D11
ODPAD
1) Oznaczenia procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników nr 5 i 6 do ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)