Ogłoszenie Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w

Transkrypt

Ogłoszenie Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.
03-199 Warszawa ul. Modlińska 17
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nw. sprzętu:
Lp. Nazwa środka trwałego
1.
Łódź motorowo-inspekcyjna „ORLIK”
Rok
Cena wywoławcza
produkcji
netto/ brutto
32.000,00 zł (netto)
2001
39.360,00 zł (brutto)
Oferowany sprzęt można oglądać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 17
od poniedziałku do piątku w godz. 7
30
30
- 14 .
Pisemna oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę oferenta,
oferowaną cenę oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie
Spółki ul. Modlińska 17 do dnia 30.06.2016 godz. 15.00 z dopiskiem „Przetarg na środki trwałe”
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (10% ceny wywoławczej brutto)
w
gotówce
do
kasy
Spółki
lub
przelewem
na
rachunek
bankowy
nr
78 15001070 1210 7005 0660 0000 do dnia 29 czerwca 2016r.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny
wywoławczej . Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie
zarachowane na poczet ceny.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego
przetarg. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta
uchyli się od zawarcia umowy.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje
oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. Postąpienie będzie
wynosiło 1% ceny wywoławczej.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 lipca 2016 roku o godz. 12.00
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje pod nr telefonów: 506-143-572
ŁÓDŹ MOTOROWO- INSPEKCYJNA „ORLIK”
Szczegóły oferty
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie SA oferuje do sprzedaży łódź
motorowo- inspekcyjną „ORLIK” aktualnie cumującą w Warszawie przy ul. Modlińskiej
17 - Port Żerań.
Jednostka sprawna technicznie
I.
Dane łodzi
- nazwa stoczni i nr budowy: SPORTLAKE Olecko, PL-SPO00110F101
- rok budowy 2001,
- rok pierwszej rejestracji 2003 pod nr A-1433,
- długość 6,30 m,
- szerokość 2,56 m,
- wysokość 1,50 m,
- zanurzenie 0,95 m,
- dopuszczalna liczba pasażerów (osób): 6,
- statek dopuszczony do żeglugi: rejon pływania 2,
- napęd główny: silnik przyczepny YAMAHA (benzyna ), moc 128,7 kW,
- typ kadłuba CORTINA 630 WA, materiał laminat.
- uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej ważne do dnia 02.08.2018r.
II.
Wyposażenie :
1. Kotwice i łańcuchy (liny) kotwiczne:
- kotwica o masie 10 kg plus lina kotwiczna o dł. 20mb.
2. Sprzęt ratunkowy:
- środki zabezpieczenia osobistego – 6 szt., koło ratunkowe z rzutką, apteczka
z instrukcją ratowania człowieka za burtą i reanimacji
3. Sprzęt przeciw powodziowy:
- gaśnica ABC- 3x2kg
4. Instalacja zęzowa:
- pompka zęzowa
5. Sprzęt nawigacyjny:
- lampy nawigacyjne - kpl., reflektor, sygnał akustyczny, latarka elektryczna, lornetka
6. Liny:
- linki cumownicze – kpl.
7. Inne wyposażenie:
- bosak
- odbijacze-kpl.
- wiosła – szt-2

Podobne dokumenty