Generuj PDF - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

Transkrypt

Generuj PDF - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Źródło:
http://www.cskmswia.pl/csk/kliniki-i-poradnie/lecznictwo-szpitalne/8582,Klinika-Kardiologii-i-Nadcisnienia-Tetniczego.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 01:43
Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
Klinika Kardiologii Nadciśnienia Tętniczego z Pracownią Elektrofizjologii Klinicznej
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog (dowiedz się więcej)
Kierownik Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior, prof. PAN
Zastępca Kierownika Kliniki: dr n. med. Elwira Stasiakowska-Badura specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
hipertensjolog,
Pielęgniarka oddziałowa: mgr piel. Izabela Strzelecka
Pielęgniarka koordynująca: mgr Bogusława Kania
Sekretariat Kliniki: mgr Maria Kwiatkowska, Katarzyna Mierzejewska
Lokalizacja: budynek główny, VI piętro
Dane kontaktowe Kliniki:
tel. 22 508 16 70, 22 508 16 71
faks 22 508 16 80
email: [email protected]
Historia Kliniki:
Oddział Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie powstał
w roku 1980. Przemianowany w latach późniejszych na Klinikę Kardiologii, od początku swego istnienia kierowany był przez
prof. Ryszarda Jacka Żochowskiego, specjalistę chorób wewnętrznych, kardiologa, ale także polityka, posła na sejm I i II
kadencji i Ministra Zdrowia. W latach 1998-2001 funkcję kierownika Kliniki Kardiologii pełnił dr hab. n. med. Marek Dąbrowski.
W roku 2001 na bazie Kliniki Kardiologii zostały stworzone dwa niezależne ośrodki: Klinika Kardiologii Inwazyjnej kierowana
do dzisiaj przez prof. Roberta J. Gila oraz Klinika Kardiologii Zachowawczej i Nadciśnienia Tętniczego kierowana w latach
2001-2011 przez prof. Marka Kochmańskiego. Od roku 2011 funkcję kierownika Kliniki pełni dr hab. n. med. Dariusz
A. Kosior. Od 2014 Klinika funkcjonuje pod nową nazwą, jako Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego.
Informacje ogólne:
Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie prowadzi działalność
leczniczą, naukową i dydaktyczną w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii i hipertensjologii. Ośrodek dysponuje 30
łóżkowym Oddziałem Kardiologii Ogólnej i Pododdziałem Nadciśnienia Tętniczego oraz
6 łóżkową monitorowaną Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. W skład Kliniki wchodzi ponadto Pracownia
Elektrofizjologii Klinicznej, Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej
oraz poradnie specjalistyczne, w tym Poradnię
Kardiologiczną, Poradnię Nadciśnienia Tętniczego, Poradnię Zaburzeń Rytmu Serca, Punkt Kontroli Urządzeń Wszczepialnych.
W naszym Ośrodku prowadzona jest diagnostyka i leczenie większości chorób układu krążenia. Klinika specjalizuje się w
szerokiej nieinwazyjnej diagnostyce i leczeniu choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, wad zastawkowych,
infekcyjnego zapalenia wsierdzia, zatorowości płucnej, nadciśnienia tętniczego ze szczególnym uwzględnieniem postaci
opornych i wtórnych oraz diagnostyki, jak również zaburzeń rytmu i przewodzenia.
W Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej przeprowadzane są zabiegi implantacji układów stymulujących serce, układów
resynchronizujących(CRT-P i CRT-D) oraz kardiowerterów-defibrylatorów (ICD-VR i ICD-DR), a także ablacje RF i krioablacje
podłoża arytmii. W naszej Klinice, jako jednym z nielicznych Ośrodków w Polsce wykonywane są usuwania elektrod
endokawitarnych i układów stymulujących serce.
W ramach Kliniki funkcjonuje Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu prowadzący diagnostykę
bezdechu sennego oraz kwalifikację i próbę leczenia przy pomocy CPAP.
Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego prowadzi ścisłą współpracę z Kliniką Onkologii i Hematologii CSK MSWiA, w
ramach której prowadzona jest kwalifikacja oraz ocena powikłań kardiologicznych leczenia przeciwnowotworowego celem
zapewnienia optymalnej i bezpiecznej terapii onkologicznej.
Klinika, jako integralna część „Heart Team”, współpracuje z Kliniką Kardiologii Inwazyjnej i Kliniką Kardiochirurgii CSK MSWiA
w ramach nowoczesnego leczenia choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu oraz zastawkowych i wrodzonych wad serca.
Działalność dydaktyczna Kliniki obejmuje szkolenie personelu medycznego, lekarzy i pielęgniarek, zdobywanie oraz
podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Jako jeden z nielicznych ośrodków w
kraju Klinika ma uprawnienia do specjalizowania lekarzy w dziedzinie hipertensjologii.
W Klinice odbywają się liczne kursy i szkolenia kadry medycznej w zakresie nieinwazyjnych metod diagnostycznych układu
krążenia. W ramach działalności dydaktycznej Kliniki prowadzone są warsztaty echokardiograficzne, kursy specjalizacyjne w
zakresie hipertensjologii oraz programy edukacyjne dla pacjentów z zakresu prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego
oraz zasad skutecznego i bezpiecznego stosowania doustnych antykoagulantów w warunkach ambulatoryjnych.
Od 2013 roku w Klinice funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe afiliowane prze Warszawski Uniwersytet Medyczny i
Studenckie Towarzystwo Naukowe.
Planowe hospitalizacje:
Lokalizacja: pawilon główny, I piętro, gabinet 209A (Łącznik Ł2)
Zapisy: do Punktu Konsultacyjnego nie ma zapisów, o liczbie i kolejności przyjętych pacjentów decyduje lekarz, wizyty
odbywają się poniedziałek – piątek w godz. 9.00-10.00. Przyjmowanych jest 6 osób dziennie.
Informacja telefoniczna: 22 508 1670, 22 508 1671
kwalifikacja do planowych hospitalizacji w Klinice odbywa się w Punkcie Konsultacyjnym na podstawie ważnego skierowania
do szpitala. Do Punktu Konsultacyjnego należy się zgłaszać osobiście wraz z pełną dostępną dokumentacją medyczną.
Oddział Kardiologii:
koordynator: dr n. med. Elwira Stasiakowska-Badura
tel. 22 508 11 05, 22 508 11 35
lokalizacja: budynek główny, VI piętro;
Oddział Kardiologii Ogólnej dysponuje 24 łóżkami na 1-3 osobowych salach z łazienkami. Klinika specjalizuje się w
diagnostyce i leczeniu pacjentów z chorobami układu krążenia, w szczególności:
●
zaburzeniami rytmu serca, automatyzmu oraz przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
ze szczególnym uwzględnieniem migotania przedsionków;
●
chorobą wieńcową (testy wysiłkowe, obciążeniowe badania echokardiograficzne i rezonansem magnetycznym z adenozyną,
scyntygrafia perfuzyjna, angio-TK tętnic wieńcowych przy użyciu
64-rzędowego tomografu komputerowego),
●
niewydolnością serca,
●
zatorowością płucną,
●
wadami zastawkowymi oraz wrodzonymi wadami serca
Pododdział Nadciśnienia Tętniczego
koordynator: lek. Beata Radomska
tel. 22 508 11 05, 22 508 11 35,
lokalizacja: budynek główny, VI piętro;
Klinika specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu chorych z opornym i wtórnymi postaciami nadciśnienia tętniczego oraz
prowadzi kursy i szkolenia lekarzy specjalizujących się w zakresie hipertensjologii. Klinika prowadzi kwalifikacje chorych do
zabiegowych metod leczenia opornego i wtórnego nadciśnienia tętniczego. Pododdział Nadciśnienia Tętniczego dysponuje 8
łóżkami na salach 1-3 osobowych z łazienkami.
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego:
koordynator: lek. med. Irena Kalińska
tel. 22 508 11 14
lokalizacja: budynek główny, VI piętro;
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (SINK) obejmuje 6 monitorowanych stanowisk. Hospitalizowani są w niej
najciężej chorzy pacjenci, m.in. z ostrą lub przewlekłą zdekompensowaną niewydolnością serca, groźnymi zaburzeniami
rytmu serca, zaburzeniami automatyzmu i przewodzenia, niewydolnością oddechową. W SINK wykonywane są również
zabiegi kardiowersji farmakologicznej i elektrycznej nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca, testy defibrylacji
(DFT) u pacjentów z kardiowerterami-defibrylatorami (ICD), masaż zatok szyjnych. Dysponujemy również 5 aparatami do
zdalnego monitorowania rytmu serca.
Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej:
kierownik: lek. Karol Król
tel. 22 508 11 37,
lokalizacja: blok A, III piętro,
zapisy: skierowania na planowe zabiegi elektroterapii należy składać w sekretariacie Kliniki (osobiście, faksem lub mailem), o
kwalifikacji i terminie zabiegu pacjenci informowani są telefonicznie lub drogą listowną,
Personel lekarski:
●
lek med. Karol Król
●
lek med. Bogdan Lech
●
lek med. Rafał Supryn
Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego jest jedną z najstarszych pracowni
elektroterapii w Polsce. Zespół Pracowni przeprowadza pełen zakres procedur z zakresu inwazyjnego leczenia zaburzeń
rytmu i pzrewodzenia, począwszy od kwalifikacji, poprzez implantację, jak i ekstrakcję urządzeń do stałej stymulacji serca,
badania elektrofizjologiczne oraz zabiegi ablacji prądem o częstotliwości radiowej, w tym ablacje RF i krioablacje. W Pracowni
wszczepia się wszystkie typy urządzeń:
●
układy stymulujące serca jedno- i dwujamowe (AAIR, VVIR, DDDR);
●
kardiowertery-defibrylatory jedno i dwujamowe (ICD-VR, ICD-DR);
●
układy resychronizujące z i bez funkcji kardiowertera-defibrylatora (CRT-P, CRT-D)
●
pętlowe rejestratory zdarzeń (ILR).
Ponadto, w razie konieczności (np. infekcji), przeprowadzamy ekstrakcję wszystkich typów wyżej wymienionych układów,
włącznie z elektrodami.
Wykonywana jest także inwazyjna diagnostyka elektrofizjologiczną zaburzeń rytmu serca (EPS) oraz zabiegi ablacji podłoża
zaburzeń rytmu serca, w tym:
●
trzepotanie przedsionków (AFl);
●
migotanie przedsionków (AF);
●
częstoskurcz węzłowy (AVNRT);
●
częstoskurcz przedsionkowo-komorowy związany z dodatkową drogą przewodzenia np. w zespole
Wolffa-Parkinsona-White'a (AVRT);
●
ekstrasystolia komorowa (VEBs);
●
częstoskurcz komorowy (VT);
●
w wyjątkowych sytuacjach ablacja łącza przedsionkowo-komorowego (AVN).
W Pracowni dysponujemy bardzo nowoczesnym sprzętem elektrofizjologicznym, w tym systemem elektroanatomicznym 3D
„CARTO 3” czy elektrodami ThermoCool. Posiadanie nowoczesnych urządzeń nie tylko ułatwia przeprowadzenie procedur,
ale również zmniejsza ryzyko powikłań.
Nasi pacjenci objęci są również opieką po zakończonej hospitalizacji. W Klinice funkcjonuje Punkt Kontroli Urządzeń
Wszczepialnych oraz Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca (lokalizacja: budynek główny, gabinet 44).
Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej
koordynator: lek. med. Sławomir Sypuła
tel. 22 508 11 06, 22 508 11 32,
Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej w ramach kardiologicznej diagnostyki nieinwazyjnej wykonujemy badania
echokardiograficzne (spoczynkowe i wysiłkowe), badania EKG i monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera,
elektrokardiograficzne próby wysiłkowe na bieżni ruchomej i cykloergometrze, ergospirometrie.
W ramach współpracy z Zakładem Diagnostyki Radiologicznej wykonujemy badanie serca z metodą rezonansu
magnetycznego (MRI) w ramach diagnostyki chorób strukturalnych serca, zapalenia mięśnia sercowego, arytmogennej
dysplazji prawej komory (ARVD) oraz diagnostykę choroby niedokrwiennej serca i ocenę rezerwy wieńcowej (MRI z
adenozyną). Wykonujemy również tomografię komputerową (TK) serca i tętnic wieńcowych przy użyciu 64-rzędowego
tomografu w ramach diagnostyki choroby wieńcowej. We współpracy z pracownią Medycyny Nuklearnej wykonujemy
badania scyntygrafii perfuzyjnej (SPECT) w ramach diagnostyki choroby niedokrwiennej serca i oceny rezerwy wieńcowej.
lokalizacja: budynek główny, I piętro, gabinety 20-22,
zapisy: osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 22 508 11 06 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00
Badania pacjentów hospitalizowanych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie wykonujemy w godz. 8.00 –
20.00, natomiast badania ambulatoryjne wykonywane są w godz. 15.00 – 20.00.
Personel lekarski:
Nasza kadra lekarzy to wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i echokardiograficznym:
●
lek. Ewa Jankowska - indywidualna akredytacja Sekcji Echokardiografii PTK
●
dr hab. med. Dariusz A. Kosior - indywidualna akredytacja Sekcji Echokardiografii PTK
●
dr n. med. Marek Rosiak
●
lek. Joanna Rozbicka - indywidualna akredytacja Sekcji Echokardiografii PTK
●
lek. Magdalena Sztechman-Czub - certyfikat Sekcji Echokardiografii PTK.
●
lek. Sławomir Sypuła - indywidualna akredytacja Sekcji Echokardiografii PTK
Pracownia Echokardiograficzna Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego posiada najwyższy stopień akredytacji Sekcji
Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Pracownia zaopatrzona jest w nowoczesne aparaty echokardiograficzne, w tym IE-33 i EPIQ firmy Philips z
możliwością obrazowania dwuwymiarowego, M-mode, metodą doplera kolorowego, spektralnego oraz tkankowego, jak
również obrazowania trójwymiarowego w czasie rzeczywistym (3D-RT) zarówno z dostępu przezklatkowego, jak i podczas
badań przezprzełykowych. Pracownia pracuje w systemie dwuzmianowym, w godzinach 8.00-20.00 wykonując rocznie około
11 tysięcy badań echokardiograficznych, w tym 800 badań przezprzełykowych i 400 badań obciążeniowych.
W
tym
roku
zainstalowany
zostanie
w
pracowni
system
do
wykonywania
zaawansowanych
analiz
echokardiograficznych firmy TomTec z możliwością m. in. przestrzennego odwzorowania zastawki mitralnej w
projekcjach trójwymiarowych oraz precyzyjnego przestrzennego odwzorowania lewej komory w trybie 4D, a także oceny
zawansowanych wskaźników echokardiograficznych (np. 2D Strain).
Pracownia świadczy usługi dla pacjentów:
●
hospitalizowanych w Klinikach i Oddziałach CSK MSW
●
ambulatoryjnych w ramach podpisanej umowy z NFZ
●
komercyjnych wg cennika CSK MSWiA
Zakres wykonywanych badań obejmuje:
●
badania echokardiograficzne przezklatkowe (TTE): techniki 2D, 3D, 2D+Doppler, 2D+Doppler+CC Doppler, TDI,
●
badania przezprzełykowe (TEE), głowica wielopłaszczyznowa,
●
badania przezprzełykowe kontrastowe (PFO),
●
dobutaminowe testy echokardiograficzne (DBX),
●
monitorowanie zabiegów inwazyjnych w Klinice Kardiologii Inwazyjnej,
●
badania śródoperacyjne w Klinice Kardiochirurgii.
W utworzonej w 1982 roku Pracowni obecnie wykonuje się około 9 tysięcy badań echokardiograficznych rocznie. Od
wielu lat współpracujemy z Kliniką Kardiochirurgii CSK MSWiA kwalifikując chorych do zabiegów kardiochirurgicznych.
Wyposażenie Pracowni:
●
aparat echokardiograficzny iE33 firmy Philips z głowicą wielopłaszczyznową 3D przezprzełykową, głowicami przezklatkową
i naczyniową,
●
aparat echokardiograficzny EPIQ firmy Philips z głowicą wielopłaszczyznową 3D przezprzełykową, głowicami przezklatkową,
●
aparat echokardiograficzny CX 200 firmy Philips,
●
aparat echokardiograficzny 11HD firmy Philips z głowicą do badań przezklatkowych i przezprzełykowych.
Pracownia Elektrokardiografii Nieinwazyjnej:
Pracownia Elektrokardiografii Nieinwazyjnej wykonuje badania holterowskie z możliwością 12-odprowadzeniowej rejestracji
sygnału EKG, 24-godzinny ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM) oraz elektrokardiograficzne testy obciążeniowe,
w tym badania ergospirometryczne. Dysponuje również przenośnymi rejestratorami arytmii z możliwością telemetrycznego
nadzoru i przesyłania sygnału EKG poprzez sieć telefonii komórkowej lub internet.
Pracownia Testów Wysiłkowych:
lokalizacja: budynek główny, I piętro, gabinety: 18 i 19.
zapisy: osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 22 508 11 06
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00
na badanie należy zgłaszać się z ogolona klatką piersiową i ostatnim wynikiem EKG
Personel lekarski:
●
lek. Elwira Stasiakowska-Badura
●
lek. Ewa Pierzchała
●
lek. Monika Małysz-Chojnacka
●
lek. Wojciech Stadnicki
●
lek. Beata Radomska
W Pracowni wykonywane są badania dla pacjentów hospitalizowanych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w
Warszawie
oraz
chorych kierowanych z Poradni Kardiologicznych w ramach podpisanego kontraktu z NFZ.
Pracownia świadczy również usługi komercyjne.
Dysponujemy dwoma zestawami do badań wysiłkowych na bieżni ruchomej:
●
Market Case 16
●
Cardioperfect
Wykonujemy również badania ergospirometryczne m.in. u pacjentów z niewydolnością serca w ramach oceny rokowania i
ewentualnej kwalifikacji do transplantacji serca, a także w ramach różnicowania przyczyn duszności.
Pracownia Holterowska
lokalizacja: budynek główny, I piętro, gabinet 49
zapisy: osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 22 508 11 06 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00
Personel lekarski:
●
Lek. Elwira Stasiakowska-Badura
●
Lek. Ewa Pierzchała
●
Lek Monika Małysz-Chojnacka
●
Lek. Wojciech Stadnicki
●
Lek. Beata Radomska
Zapisy na badania Holtera EKG i całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM): lokalizacja łącznik – I piętro,
pokój nr 49, rejestracja: tel. 22 508 11 06, poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 14.00
W ramach działalności Pracowni wykonujemy badania EKG metodą Holtera (24-godzinne, 2-dniowe, 3-dniowe oraz 7-dniowe)
3-odprowadzeniowe oraz 12-odprowadzeniowe, a także badania całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM).
Dysponujemy również rejestratorami zdarzeń (event recorders). Prowadzone są badania w ramach diagnostyki omdleń,
kołatań serca, oceny skuteczności leczenia antyarytmicznego oraz poprawności pracy wszystkich rodzajów stymulatorów
serca.
Pracownia wykonuje badania dla pacjentów hospitalizowanych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie
oraz chorych kierowanych z Poradni Kardiologicznych w ramach podpisanego kontraktu
z NFZ.
Pracownia świadczy również usługi komercyjne.
Badania Holtera EKG analizowane są na aparacie Pathfinder firmy Reynolds (monitorowanie zaburzeń rytmu serca, funkcji
stymulatora, odcinka ST, w tym 12-odprowadzeniowe badania EKG metodą Holtera).
Pracownia EKG:
lokalizacja: budynek główny, I piętro, gabinet 46
zapisy: nie ma zapisów
Pracownia Obturacyjnego Bezdechu Sennego:
koordynator: lek. Jarosław Masalski
tel. 22 508 1683 lub 22 508 11 10
lokalizacja:pawilon główny, I piętro, gabinet 209 (Łącznik Ł2)
zapisy: osobiście lub telefonicznie ze skierowaniem do Poradni Nadciśnienia Tętniczego podejrzeniem bezdechu sennego pod
numerem tel. 22 508 16 77 lub 22 508 16 08 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00
Poradnie Specjalistyczne:
lokalizacja: pawilon główny, parter (obok stacji dializ)
zapisy: osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 22 508 16 77 lub 22 508 16 08
Godziny funkcjonowania poradni: poniedziałek w godz. 7.30 – 15.00, wtorek - piątek w godz. 7:30 - 17:00
●
Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna,
●
Specjalistyczna Poradnia Nadciśnienia Tętniczego,
●
Poradnia Obturacyjnego Bezdechu Sennego.
Studenckie koło naukowe:
●
przewodniczący
●
zastępca przewodniczącego
●
opiekun:
student Michał Jankowski
student Jan Szmulewicz
dr n med Marek Rosiak, prof. nadzw. dr hab. med. Dariusz A. Kosior
W roku akademickim 2013/2014 rozpoczęło w naszej Klinice działalność Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii i
Nadciśnienia Tętniczego afiliowane przez Studenckie Towarzystwo Naukowe i Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Założeniem działalności Koła jest:
●
zapoznawanie się z najnowszymi metodami diagnostyki i terapii w kardiologii nieinwazyjnej i elektrokardiologii
●
uczestniczenie w codziennej pracy i dyżurach Oddziału Kardiologii oraz Pracowni Przyklinicznych
●
opracowywanie i prezentowanie najciekawszych przypadków klinicznych
●
udział w działalności naukowej Kliniki we współpracy i pod nadzorem zespołu lekarskiego, a także prezentacja efektów tej
współpracy na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
Klinika zajmuje się szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy w ramach specjalizacji z:
●
chorób wewnętrznych,
●
kardiologii oraz
●
hipertensjologii (jako jeden z pięciu oddziałów na Mazowszu i dwudziestu w całym kraju)
●
Kursy specjalizacyjne z zakresu hipertensjologii
Od 2014 r. Klinika prowadzi, jako jeden z dwóch Ośrodków w Polsce, kursy specjalizacyjne w dziedzinie hipertensjologii
„Problemy onkologiczne w hipertensjologii”.
●
Warsztaty echokardiograficzne
W Klinice odbywają się warsztaty echokardiograficzne dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów echokardiografii w
kardiologii, w tym rozpoznawania i oceny stopnia zaawansowania wad serca, nadciśnienia płucnego oraz kwalifikacji do
operacji kardiochirurgicznych.
Warsztaty prowadzone są we współpracy z wybitnymi polskimi kardiologami i kardiochirurgami,
●
Konferencje naukowe i sympozja szkoleniowe
●
Posiedzenia naukowe
w Klinice odbywają się cotygodniowe posiedzenia naukowe prowadzone przez pracowników Kliniki oraz zaproszonych gości
dotyczące aktualnych problemów i nowości w kardiologii
Aktywność naukowa Kliniki:
Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego prowadzi działalność naukową głównie w zakresie chorób sercowo-naczyniowych
opierając się na:
●
nieinwazyjnych metodach diagnostyki kardiologicznej,
●
zagadnieniach z zakresu elektrofizjologii oraz
●
najnowocześniejszych metodach badań z zakresu genetyki i proteomiki
●
prowadzimy ścisłą współpracę naukową z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i na Świecie, m. in.
❍
Zakładem Fizjologii Stosowanej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii
Nauk,
❍
Zakładem Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
❍
Kliniką Kardiochirurgii CSK MSWiA w Warszawie,
❍
Zakładem Diagnostyki Radiologicznej CSK MSWiA w Warszawie,
❍
Zakładem Medycyny Nuklearnej CSK MSWiA w Warszawie,
❍
II Kliniką Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie
❍
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
❍
Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie
❍
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.
❍
Department of Anesthesiology of the Penn State University w Stanach Zjednoczonych
Pracowni Fizyki Układu Krążenia Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej,
Załączniki
Badanie przezprzełykowe - podstawowe informacje i druk zgody pacjenta na wykonanie badania 23.5 KB
Test dobutaminowy - podstawowe informacje i druk zgody pacjenta na wykonanie testu 25 KB
Dokumenty wymagane do Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej( Echo, Holter EKG, RR Testy Wysiłkowe) 33 KB
Przygotowanie do testu wysiłkowego i badania 24-godzinnego Holtera EKG 32.5 KB
Pobierz wszystkie załączniki (ZIP)
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

Podobne dokumenty