bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy

Komentarze

Transkrypt

bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy
-IGŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Piśmiennictwo polskie za 2004 r.
Część I
WARSZAWA 2006
- II GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
tel./fax: 0-22 642-19-27
e-mail: [email protected]
www.gbpizs.gov.pl
Pod redakcją
Jolanty Gawron, Anny Paszek
Opracował zespół w składzie:
Lidia Ciecierska, Alina Kulesza, Anna Radwańska,
Katarzyna Samojluk, Ewa Wyglądała
Indeks:
Alina Kulesza
Ewa Wyglądała
Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 1091/06. Format A5. Nakład 180 egz.
- III -
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Część I
- IV -
BIBLIOGRAPHIE OEKONOMISCHER
UND SOZIALER PROBLEME DER ARBEIT
Polnische Literatur für die Jahre 2004
BIBLIOGRAPHY OF ECONOMIC AND
SOCIAL PROBLEMS OF LABOUR
Polish literature published in 2004
BIBLIOGRAPHIE DES PROBLEMES
ECONOMIQUES ET SOCIAUX DU TRAVAIL
Littérature polonaise publiée en 2004
БИБЛИОГРАФИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ТРУДА
Польская литература за 2004 год
-V-
SPIS TREŚCI
Przedmowa ......................................................................................
XXIII
Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych ...........
XXV
Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych ...................... XXXVII
Wykaz skrótów ................................................................................
XLII
Wykaz symboli ................................................................................
XLIII
Spis bibliograficzny
I. NAUKA O PRACY
1. Zagadnienia ogólne .... ........................................................................
2. Historia pracy .... ................................................................................
3. Działalność ośrodków naukowych i innych placówek .... ..................
1
5
10
II. ORGANIZACJA PRACY I KIEROWANIE.
NORMOWANIE PRACY
1. Zagadnienia ogólne ............................................................................
2. Teoria i metody organizacji i zarządzania ..........................................
3. Zarządzanie i kierowanie ...................................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................................
b. Kadra kierownicza ........................................................................
4. Polityka kadrowa ................................................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................................
b. Oceny pracownicze ......................................................................
c. Służby pracownicze ......................................................................
5. Organizacja i normowanie pracy .......................................................
a. Metody badania pracy ..................................................................
b. Organizacja procesu pracy na stanowisku pracy ..........................
c. Mierzenie pracy ............................................................................
d. Organizacja i normowanie pracy zespołów ludzkich ...................
e. Wdrażanie metod i norm pracy ....................................................
f. Systemy organizacji pracy a czas pracy .......................................
13
15
50
50
82
89
89
112
115
120
120
121
122
123
- VI 6. Organizacja pracy i zarządzanie w poszczególnych działach,
gałęziach gospodarki narodowej i zawodach .....................................
7. Organizacja pracy biurowej i umysłowej ...........................................
8. Społeczne i ekonomiczne skutki automatyzacji i postępu
technicznego ......................................................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................................
b. Automatyzacja i postęp techniczny w poszczególnych
działach i gałęziach gospodarki narodowej ..................................
9. Automatyzacja zarządzania i prac biurowych ....................................
125
145
146
146
154
162
III. ZATRUDNIENIE
1. Zagadnienia ogólne ............................................................................
a. W Polsce .......................................................................................
b. W świecie .....................................................................................
2. Planowanie i analiza zatrudnienia ......................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................................
b. Zagadnienia metodologiczne ........................................................
c. Planowanie i analiza zatrudnienia w poszczególnych
działach i gałęziach gospodarki narodowej ..................................
3. Rynek pracy .......................................................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................................
b. Struktura zatrudnienia ..................................................................
c. Podaż siły roboczej. Bezrobocie. Pośrednictwo pracy .................
1/ Bezrobocie ..............................................................................
2/ Służby zatrudnienia. Pośrednictwo pracy ...............................
3/ Przeciwdziałanie bezrobociu ..................................................
d. Popyt na siłę roboczą. Ruch zatrudnionych i stabilizacja załóg ...
e. Zatrudnienie w poszczególnych działach i gałęziach
gospodarki narodowej ..................................................................
f. Praca kobiet ..................................................................................
1/ Zagadnienia ogólne .................................................................
2/ Praca kobiet w poszczególnych działach, gałęziach
gospodarki narodowej i zawodach ..........................................
3/ Praca zawodowa a obowiązki rodzinne i domowe kobiet ......
g. Praca młodzieży i młodocianych ..................................................
h. Zatrudnienie grup specjalnych. Praca i rehabilitacja
zawodowa inwalidów ...................................................................
170
170
178
182
182
194
196
196
196
206
208
208
219
224
245
247
252
252
255
256
256
257
- VII -
4.
5.
6.
7.
8.
1/ Ludzie starsi ............................................................................
2/ Rehabilitacja osób niepełnosprawnych ...................................
3/ Zatrudnienie skazanych ..........................................................
i. Zatrudnienie socjalne ...................................................................
Społeczno-ekonomiczne aspekty czynników demograficznych ........
Czas pracy. Absencja .........................................................................
a. Zagadnienia ogólne czasu pracy ...................................................
b. Skracanie czasu pracy ...................................................................
c. Absencja w pracy .........................................................................
Kwalifikacje. Struktura zawodowa. Zawód i jego wykonywanie.
Nomenklatura zawodów. Etyka zawodowa .......................................
a. Kwalifikacje .................................................................................
b. Struktura zawodowa .....................................................................
c. Zawód i jego wykonywanie .........................................................
d. Nomenklatura zawodów ...............................................................
e. Etyka zawodowa ...........................................................................
Przygotowanie kadr ............................................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................................
1/ W Polsce .................................................................................
2/ W świecie ................................................................................
b. Orientacja i poradnictwo zawodowe. Preferencje zawodowe ......
c. Kadry kierownicze .......................................................................
d. Kadry inżynieryjno-techniczne ....................................................
e. Kadry w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki
narodowej .....................................................................................
f. Szkolnictwo zawodowe ................................................................
1/ Zagadnienia ogólne .................................................................
2/ Szkoły zawodowe zasadnicze i średnie ..................................
g. Pozaszkolne formy podnoszenia kwalifikacji ..............................
h. Szkolnictwo wyższe .....................................................................
Praktyki zawodowe. Staże .................................................................
257
257
271
273
274
285
285
286
286
287
287
307
308
312
315
323
323
323
337
346
352
354
355
362
362
362
365
372
380
IV. WYDAJNOŚĆ PRACY
Wydajność pracy ..................................................................................... 381
- VIII V. SOCJOPSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRACY. PEDAGOGIKA PRACY.
ERGONOMIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zagadnienia ogólne ............................................................................
Psychologia i socjologia organizacji i kierowania .............................
Stosunki społeczne w zakładzie pracy i kultura współżycia ..............
Humanizacja pracy .............................................................................
Stosunek do pracy. Motywacja ..........................................................
Socjologia i psychologia zawodów ....................................................
Socjologia grup społecznych .............................................................
Pedagogika pracy ...............................................................................
Ergonomia ..........................................................................................
382
387
407
413
415
424
431
441
444
VI. OCHRONA ZDROWIA I PRACY.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.
FIZJOLOGIA PRACY
1. Ochrona zdrowia i pracy ....................................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................................
b. Ochrona zdrowia w różnych środowiskach ..................................
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ........................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................................
b. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Poprawa warunków
pracy w różnych środowiskach ....................................................
c. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne .........................................
d. Organizacja i działanie inspekcji pracy ........................................
e. Wypadki przy pracy .....................................................................
f. Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej .................................
3. Fizjologia pracy ..................................................................................
4. Medycyna pracy (wraz z higieną) ......................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................................
b. Służba medycyny pracy ................................................................
c. Choroby zawodowe ......................................................................
5. Materialne środowisko pracy .............................................................
a. Klimat i czystość powietrza ..........................................................
b. Promieniowanie (wraz ze światłem). Barwy ................................
c. Szkodliwe działanie substancji chemicznych ...............................
d. Hałas i wstrząsy ............................................................................
447
447
452
455
455
459
469
469
476
479
480
480
480
482
483
484
484
485
486
490
- IX Część II
VII. PRAWO PRACY
1. Zagadnienia ogólne ............................................................................
a. W Polsce .......................................................................................
b. W świecie ......................................................................................
2. Ustawodawstwo pracy różnych zawodów i grup zawodowych .........
3. Układy zbiorowe pracy. Regulaminy .................................................
4 Międzynarodowe prawo pracy ...........................................................
a. Międzynarodowa Organizacja Pracy ............................................
b. Unia Europejska ...........................................................................
c. Umowy bilateralne między Polską a innymi krajami ...................
5. Świadczenie pracy .............................................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................................
b. Stosunek pracy z umowy o pracę. Nawiązanie i rozwiązanie
stosunku pracy ..............................................................................
c. Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania i wyboru .
d. Spółdzielczy stosunek pracy .........................................................
e. Świadczenie pracy na podstawie innej niż stosunek pracy ..........
6. Zagadnienia prawne bhp ....................................................................
7. Czas pracy. Praca w godzinach nadliczbowych .................................
8. Dyscyplina pracy. Absencja ...............................................................
9. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe ........................................
10. Ochrona pracowników szczególnie chronionych ...............................
11. Odpowiedzialność pracodawców i pracowników ..............................
a. Odpowiedzialność służbowa i porządkowa ..................................
b. Odpowiedzialność majątkowa ......................................................
c. Odpowiedzialność karna ..............................................................
d. Odpowiedzialność cywilna ...........................................................
12. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy i ubezpieczeń
społecznych ........................................................................................
13. Obsługa socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników .................
14. Wynagrodzenie za pracę ....................................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................................
b. Fundusz płac i dyscyplina płac .....................................................
c. Premiowanie .................................................................................
d. Roszczenia zarobkowe, suspensyjne i deputatowe .......................
e. Dodatki i dopłaty do płacy zasadniczej ........................................
f. Wynagrodzenie za pracę różnych grup pracowników
w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki narodowej ....
493
493
504
505
522
525
525
526
536
539
539
564
577
578
578
581
589
600
601
606
612
612
614
615
616
617
625
630
630
638
639
639
643
646
-Xg.
h.
i.
j.
Świadczenia wyrównawcze ..........................................................
Nagrody pracownicze ...................................................................
Odprawy emerytalne i rentowe .....................................................
Odprawy pośmiertne ....................................................................
661
663
665
666
VIII. PŁACE
1. Zagadnienia ogólne ............................................................................
a. W Polsce .......................................................................................
b. W świecie .....................................................................................
2. Kształtowanie środków na wynagrodzenia ........................................
3. Proporcje i struktura płac ...................................................................
4. Wartościowanie pracy ........................................................................
5. Systemy płac ......................................................................................
6. Płace w poszczególnych działach, gałęziach gospodarki narodowej
i zawodach .........................................................................................
667
667
669
669
669
670
672
675
IX. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1. Zagadnienia ogólne ............................................................................
a. W Polsce .......................................................................................
1/ Problemy ogólne systemu .......................................................
2/ Obowiązki płatników składek .................................................
3/ Finansowanie ubezpieczeń. Składki .......................................
4/ Umowy międzynarodowe .......................................................
b. W świecie .....................................................................................
2. Ubezpieczenia społeczne ...................................................................
a. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe ............................................
b. Ubezpieczenie chorobowe ............................................................
1/ Zasiłek chorobowy ..................................................................
2/ Zasiłek macierzyński ..............................................................
3/ Zasiłek porodowy ...................................................................
4/ Zasiłek opiekuńczy .................................................................
5/ Zasiłek wyrównawczy ............................................................
6/ Świadczenie rehabilitacyjne ....................................................
c. Ubezpieczenie wypadkowe ..........................................................
d. Zasiłek pogrzebowy .....................................................................
3. Ubezpieczenie zdrowotne ..................................................................
677
677
677
687
692
702
703
707
707
726
726
729
731
731
731
734
734
- XI 4. Ubezpieczenie różnych grup społecznych .........................................
a. Ubezpieczenie społeczne szczególnych grup pracowniczych ......
b. Ubezpieczenie społeczne rolników ..............................................
c. Ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą ......
d. Ubezpieczenie zleceniobiorców i osób wykonujących
pracę nakładczą ............................................................................
e. Ubezpieczenie twórców ................................................................
f. Ubezpieczenie osób duchownych .................................................
g. Ubezpieczenie migrantów i osób zatrudnionych za granicą .........
5. Świadczenia na wypadek bezrobocia .................................................
a. Zasiłek dla bezrobotnych ..............................................................
b. Świadczenie przedemerytalne ......................................................
c. Inne świadczenia finansowane z Funduszu Pracy ........................
6. Świadczenia z funduszy publicznych .................................................
a. Świadczenia rodzinne ...................................................................
b. Zasiłek pielęgnacyjny ...................................................................
c. Zasiłek wychowawczy ..................................................................
d. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ..................................
e. Świadczenia dla osób represjonowanych .....................................
7. Otwarte fundusze emerytalne .............................................................
8. Pracownicze programy emerytalne ....................................................
9. Pomoc społeczna ................................................................................
a. Zagadnienia ogólne ......................................................................
b. Świadczenia pieniężne ..................................................................
c. Pomoc rzeczowa ...........................................................................
d. Placówki opiekuńcze ....................................................................
743
743
747
753
754
755
755
755
756
756
758
762
762
770
770
771
771
772
779
782
782
790
791
X. WARUNKI BYTU LUDNOŚCI
1. Ogólne zagadnienia polityki społecznej .............................................
a. W Polsce .......................................................................................
b. W świecie .....................................................................................
2. Stopa życiowa ....................................................................................
a. W Polsce .......................................................................................
b. W świecie .....................................................................................
3. Dochód narodowy ..............................................................................
a. Podział dochodu narodowego ......................................................
b. Dochody ludności .........................................................................
c. Podatek od dochodów ..................................................................
d. Fundusz spożycia .........................................................................
792
792
808
811
811
831
832
832
835
836
841
- XII -
4.
5.
6.
7.
8.
1/ Zagadnienia ogólne ...................................................... ...........
2/ Spożycie społeczne .................................................................
3/ Spożycie indywidualne ...........................................................
Działalność socjalno-bytowa zakładów pracy ...................................
Koszty utrzymania .............................................................................
Budżety rodzinne ...............................................................................
Warunki mieszkaniowe ......................................................................
Czas wolny. Kultura. Turystyka .........................................................
841
843
849
850
851
851
852
854
XI. ZWIĄZKI ZAWODOWE
1. Związki zawodowe - organizacje pracodawców – państwo ..............
a. Zagadnienia ogólne ......................................................................
1/ W Polsce .................................................................................
2/ W świecie ................................................................................
b. Negocjacje i porozumienia zbiorowe ...........................................
c. Spory zbiorowe .............................................................................
d. Procedury pojednawcze. Arbitraż .................................................
e. Strajki. Lokauty. Protesty. Bojkoty ..............................................
2. Związki zawodowe a udział w zarządzaniu .......................................
3. Historia i działalność poszczególnych związków zawodowych
oraz central i federacji związkowych .................................................
855
855
855
859
861
863
865
865
866
XII. SAMORZĄD PRACOWNICZY
1. Zagadnienia ogólne ............................................................................
2. Udział samorządu pracowniczego i załóg w zarządzaniu ..................
3. Samorząd pracowniczy w poszczególnych zakładach pracy.
Samorząd zawodowy .........................................................................
4. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw .................................
870
872
873
874
XIII. STATYSTYKA PRACY
1.
2.
3.
4.
Opracowania ogólne ..........................................................................
Organizacja i normowanie pracy .......................................................
Zatrudnienie ......................................................................................
Wydajność pracy ...............................................................................
877
880
881
895
- XIII 5. Ochrona zdrowia i pracy ...................................................................
6. Płace ..................................................................................................
7. Zabezpieczenie społeczne .................................................................
8. Warunki bytu ludności ......................................................................
9. Związki zawodowe. Samorząd pracowniczy .....................................
10. Przekształcenia własnościowe ...........................................................
895
897
900
905
911
XIV. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII
Bibliografia bibliografii ........................................................................... 912
Indeks alfabetyczny ................................................................................. 935
Wykaz ważniejszych haseł przedmiotowych ........................................... 1025
- XIV -
- XV CONTENTS
Preface .............................................................................................
XXIII
The register of periodicals titles and its abbreviations .....................
XXV
The explanations concerning the names abbreviations of
publishing institutions ................................................................ XXXVII
The abbreviations register ................................................................
XLII
The symbols register ........................................................................
XLIII
The bibliographical register
I. LABOUR SCIENCES
1. General questions ...............................................................................
2. History of labour ................................................................................
3. Activity of scientific centres ..............................................................
1
5
10
II. LABOUR ORGANIZATION AND MANAGEMENT
STANDARIZATION OF LABOUR
1. General questions ...............................................................................
2. Theory and methods of organization ..... .............................................
3. Management .......................................................................................
a. General questions .........................................................................
b. Managerial staff ............................................................................
4. Personnel management .......................................................................
a. General questions .........................................................................
b. Personnel assessment ....................................................................
c. Personnel administration ..............................................................
5. Organization and standarization of labour ..... ....................................
a. Methods of labour research ..........................................................
b. Organization of labour on a workplace ..... ...................................
c. Work measuring ...........................................................................
d. Organization and standarization of team work .... .........................
e. Implementation of methods and standards of work .... ..................
f. Systems of labour organization and hours of work .... ..................
6. Labour organization and management in various branches
and occupations ..................................................................................
13
15
50
50
82
89
89
112
115
120
120
121
122
123
125
- XVI 7. Labour organization in the offices .....................................................
8. Socio-economic consequences of automation and new
technologies .......................................................................................
a. General questions .........................................................................
b. Automation and technical progess in different branches ..............
9. Automation in management and in office's work ...............................
145
146
146
154
162
III. EMPLOYMENT
1. General questions ...............................................................................
a. In Poland ......................................................................................
b. In the world ..................................................................................
2. Planning and analysis of employment ................................................
a. General questions .........................................................................
b. Methodological questions .............................................................
c. Planning and analysis of employment in various branches ..... .....
3. Labour market ....................................................................................
a. General questions .........................................................................
b. Employment structure ..................................................................
c. Labour supply. Unemployment. Job placement .... .......................
1/ Unemployment ........................................................................
2/ Employment services. Job placement .....................................
3/ Actions against unemployment ...............................................
d. Labour demand. Labour mobility .................................................
e. Employment in various branches .................................................
f. Work of women ............................................................................
1/ General questions ....................................................................
2/ Women's work in various branches and occupations .............
3/ Working women and family responsibilities ..........................
g. Youth and minors employment ....................................................
h. Special employment. Vocational rehabilitation ............................
1/ Older workers .........................................................................
2/ Vocational rehabilitation .........................................................
3/ Work of prisoners ...................................................................
i. Social employment .......................................................................
4. Socio-economic aspects of demography ............................................
5. Hours of work. Absenteeism ..............................................................
a. General questions on hours of work .............................................
b. Shortening of hours of work .........................................................
c. Absenteeism .................................................................................
170
170
178
182
182
194
196
196
196
206
208
208
219
224
245
247
252
252
255
256
256
257
257
257
271
273
274
285
285
286
286
- XVII 6. Qualifications. Occupational structure. Profession and its
carry out. Terminology of occupations. Work ethics .........................
a. Qualifications ...............................................................................
b. Occupational structure ..................................................................
c. Profession and its carry out ..........................................................
d. Terminology of occupations .........................................................
e. Work ethics ..................................................................................
7. Personnel training ..............................................................................
a. General problems .........................................................................
1/ In Poland .................................................................................
2/ In the world .............................................................................
b. Vocational guidance .....................................................................
c. Managerial staff training ..............................................................
d. Technical staff training .................................................................
e. Personnel training in various branches .........................................
f. Vocational education ....................................................................
1/ General questions ....................................................................
2/ Secondary vocational education .............................................
g. Out of school training forms .........................................................
h. High school education ..................................................................
8. Practices. Practice periods ..................................................................
287
287
307
308
312
315
323
323
323
337
346
352
354
355
362
362
362
365
372
380
IV. LABOUR PRODUCTIVITY
Labour productivity ................................................................................. 381
V. SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF LABOUR.
PEDAGOGICS OF WORK.
ERGONOMICS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
General questions ...............................................................................
Psychology and sociology of organizations and management ... ........
Social relations in the enterprise ........................................................
Humanization of work .......................................................................
Attitudes to work. Motivation ............................................................
Sociology and psychology of occupations .........................................
Sociology of different social groups ..................................................
Pedagogics of work ............................................................................
Ergonomics ........................................................................................
382
387
407
413
415
424
431
441
444
- XVIII VI. HEALTH AND WORK PROTECTION.
OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE.
PHYSIOLOGY OF WORK
1. Health and work protection ................................................................
a. General questions .........................................................................
b. Health protection in various environment .... ................................
2. Occupational safety and hygiene .......................................................
a. General questions .........................................................................
b. Occupational safety and hygiene. Conditions of work
in various environment .................................................................
c. Social and economic questions .....................................................
d. Organization and activity of labour inspection ..... ........................
e. Employment accidents ..................................................................
f. Protective clothing and personal protection equipment ...... ..........
3. Physiology of work ............................................................................
4. Occupational medicine .......................................................................
a. General questions .........................................................................
b. Health service in industry .............................................................
c. Occupational diseases ...................................................................
5. Working environment ........................................................................
a. Climate .........................................................................................
b. Radiation. Light. Colours .............................................................
c. Toxic substances ...........................................................................
d. Noise and vibrations .....................................................................
447
447
452
455
455
459
469
469
476
479
480
480
480
482
483
484
484
485
486
490
Part II
VII. LABOUR LAW
1. General questions ...............................................................................
a. In Poland..........................................................................................
b. In the world .....................................................................................
2. Legislation in various occupations .....................................................
3. Collective agreements. Regulations ...................................................
4. International labour legislation ...........................................................
a. International Labour Organization .. .............................................
b. European Union ............................................................................
c. Bilateral agreements .....................................................................
493
493
504
505
522
525
525
526
536
- XIX 5. Contract of employment ...................................................................
a. General problems ........................................................................
b. Contract of employment .............................................................
c. Contract of employment on the ground of appoint
or choice to a post .......................................................................
d. Contract of employment in co-operatives ... ................................
e. Work on the ground other than contract of employment ... .........
6. Legislation concerning occupational safety ... ..................................
7. Hours of work. Overtime work ........................................................
8. Work discipline. Absenteeism ..........................................................
9. Leave regulations .............................................................................
10. Protection of special groups of workers ... ........................................
11. Liability of employers and employees .. ...........................................
a. Discipline liability of employees ... .............................................
b. Financial liability ........................................................................
c. Penal liability ..............................................................................
d. Civil liability ...............................................................................
12. Judgments concerning employment contracts and social security . ..
13. Social and cultural services for employees .. ....................................
14. Legal aspects of wages .....................................................................
a. General questions ........................................................................
b. Wage fund and wage discipline ..................................................
c. Bonuses .......................................................................................
d. Wage claims ................................................................................
e. Wage allowances ........................................................................
f. Wages in various occupations and branches ... ............................
g. Compensation benefits ................................................................
h. Employee pay awards .................................................................
i. Pension's allowances ...................................................................
j. Death allowances ........................................................................
539
539
564
577
578
578
581
589
600
601
606
612
612
614
615
616
617
625
630
630
638
639
639
643
646
661
663
665
666
VIII. WAGES
1. General questions ..............................................................................
a. In Poland ......................................................................................
b. In the world ..................................................................................
2. Wage planning ...................................................................................
3. Wage structure ...................................................................................
4. Work assessment ................................................................................
5. Wage systems .....................................................................................
6. Wages in various branches and occupations ......................................
667
667
669
669
669
670
672
675
- XX IX. SOCIAL SECURITY
1. General questions ...............................................................................
a. In Poland ......................................................................................
1/ General problems of social security system ............................
2/ Employers duties concerning social security ..........................
3/ Social security financing. Contributions .................................
4/ Social security international agreements .................................
b. In the world ..................................................................................
2. Social insurance .................................................................................
a. Pension insurance .........................................................................
b. Sick insurance ...............................................................................
1/ Sickness benefit ......................................................................
2/ Maternity benefit .....................................................................
3/ Childbirth allowance ...............................................................
4/ Constant attendance allowance ...............................................
5/ Rehabilitation training allowance ...........................................
6/ Rehabilitation benefit ..............................................................
c. Accident insurance .......................................................................
d. Funeral grant .................................................................................
3. Health insurance .................................................................................
4. Social insurance schemes for different branches ...............................
a. Schemes for special groups of employees ....................................
b. Social insurance of farmers ..........................................................
c. Social insurance of self employed ................................................
d. Social insurance of agents ............................................................
e. Social insurance of artists .............................................................
f. Social insurance of clergymen ......................................................
g. Social insurance of migrants ........................................................
5. Benefits for unemployed ....................................................................
a. Unemployment benefit .................................................................
b. Pre-retired benefts ........................................................................
c. Other benefits financed by Employment Fund ..... ........................
6. Allowances from social funds.............................................................
a. Family benefit ...............................................................................
b. Nursing benefit .............................................................................
c. Parental benefit .............................................................................
d. Allowances from Alimony Fund ..................................................
e. Allowance for forced labour..........................................................
7. Pension funds .....................................................................................
677
677
677
687
692
702
703
707
707
726
726
729
731
731
731
734
734
743
743
747
753
754
755
755
755
756
756
758
762
762
770
770
771
771
772
- XXI 8. Occupational pension schemes ..........................................................
9. Social assistance .................................................................................
a. General problems .........................................................................
b. Social benefits in cash ..................................................................
c. Material aid ...................................................................................
d. Social services ..............................................................................
779
782
782
790
791
X. LIVING CONDITIONS
1. General problems of social policy ......................................................
a. In Poland ......................................................................................
b. In the world ..................................................................................
2. Standard of living ...............................................................................
a. In Poland ......................................................................................
b. In the world ..................................................................................
3. National income .................................................................................
a. Distribution of the national income ..............................................
b. Incomes ........................................................................................
c. Income tax ....................................................................................
d. Consumption ................................................................................
1/ General questions ....................................................................
2/ Social consumption fund ........................................................
3/ Individual consumption fund ..................................................
4. Social activity in enterprises ..............................................................
5. Living costs ........................................................................................
6. Family budgets ...................................................................................
7. Housing conditions ............................................................................
8. Rest period. Culture. Tourism ............................................................
792
792
808
811
811
831
832
832
835
836
841
841
843
849
850
851
851
852
854
XI. TRADE UNIONS
1. Trade unions - employers' organizations – government .....................
a. General questions .........................................................................
1/ In Poland .................................................................................
2/ In the world .............................................................................
b. Negotiations and collective agreements .......................................
c. Labour disputes ............................................................................
d. Conciliatory procedures. Arbitration ............................................
e. Strikes. Lock-outs. Boycotts .........................................................
855
855
855
859
861
863
865
- XXII 2. Trade unions and participation in management ................................. 865
3. History and activity of trade unions in various branches ................... 866
XII. WORKERS' SELF MANAGEMENT
1.
2.
3.
4.
General questions ...............................................................................
Workers' participation in management ...............................................
Workers' self management in enterprises ...........................................
Property transformations in enterprises .............................................
870
872
873
874
XIII. LABOUR STATISTICS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
General questions .............................................................................
Organization and standarization of work .........................................
Employment .....................................................................................
Labour productivity ..........................................................................
Health and work protection ..............................................................
Wages ...............................................................................................
Social security ..................................................................................
Living conditions .............................................................................
Trade unions. Workers' self management ........................................
Property transformations ..................................................................
877
880
881
895
895
897
900
905
911
XIV. BIBLIOGRAPHY OF BIBLIOGRAPHIES
Bibliography of bibliographies ................................................................ 912
The alphabetical index ............................................................................. 935
The subject entries register ...................................................................... 1025
- XXIII -
Przedmowa
Trzydziesty piąty rocznik1 Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych
Zagadnień Pracy obejmuje piśmiennictwo polskie za rok 2004 oraz uzupełnienia z lat poprzednich. Ze względu na obfitość materiału rocznik ten ukazuje się w dwóch częściach.
W roczniku tym, jak w latach poprzednich, zachowana została ta sama
metoda opracowania, te same kryteria doboru i zasięg formalny. Bibliografia nie zawiera informacji o piśmiennictwie obcojęzycznym, wydawanym
w Polsce.
Układ rzeczowy pozostał bez zmian: zawiera on 14 działów głównych
z poddziałami pierwszego i drugiego stopnia. Zostały zachowane poddziały,
do których nie ukazało się w 2004 r. żadne piśmiennictwo.
W prezentowanym roczniku występuje szereg haseł przedmiotowych
grupujących materiał w ramach niektórych poddziałów. Wśród nich możemy
znaleźć hasła odnoszące się do: dokumentacji pracowniczej, akt osobowych
i ochrony danych (poz. 659-685) i dokumentacji ZUS (poz. 3902-3913),
kosztów pracy (poz. 1037-1051), kultury organizacyjnej (poz. 2099-2128),
stresu w pracy (poz. 2129-2138), molestowania i terroru psychicznego
w pracy (poz. 2160-2177), wypalenia zawodowego (poz. 2283-2289), kontraktów menedżerskich (poz. 3171-3175), zatrudnienia Polaków za granicą
i cudzoziemców w Polsce (poz. 3021-3059), minimum socjalnego (poz. 4813-4816), ubóstwa (poz. 4677-4701), dialogu społecznego (poz. 4863-4872)
itp. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało pojawienie się
takich haseł jak: rynek pracy w kontekście integracji z Unią Europejską
(poz. 984-1001), praca dla Polaków na rynkach Unii Europejskiej
(poz. 1452-1473), polskie prawo pracy a prawo Unii Europejskiej
(poz. 2859-2872), integracja Polski z UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (poz. 3875-3883).
1
Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy. Piśmiennictwo
polskie 1962, 1963, 1964, 1965/1966 [druk 1987], 1967/1968, 1969, 1970, 1971,
1972, 1973, 1974/1975, 1976/1977, 1978/1979, 1980-1982, 1983/1984, 1985,
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
- XXIV Rocznik zawiera 5196 pozycje numerowane, w tym wiele pozycji zbiorowych. Podstawę opracowania stanowiły wydawnictwa zwarte wydane
w 2004 r. (wraz z uzupełnieniem pozycji z lat poprzednich) oraz 371 tytułów
czasopism i wydawnictw ciągłych.
Opis pozycji, częściowo adnotowanych, zgodny jest z normą PN 82/
N-01152.
Dla wygody Czytelników przy pracach zbiorowych podano w adnotacji
obok autorów i tytułów rozdziałów, także objętość poszczególnych opracowań.
Zamieszczane na końcu działów akty prawne uszeregowano wg instytucji sprawczych.
Bibliografia zawiera wykazy skrótów tytułów czasopism, zgodnie z normą PN-N-01178 Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych, wykaz
nazw instytucji wydawniczych, skrótów i symboli. Uzupełnia ją indeks alfabetyczny oraz wykaz ważniejszych haseł przedmiotowych.
Oddając do rąk czytelników kolejny rocznik Bibliografii Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego prosi o przekazywanie pod jej adresem wszelkich uzupełnień i uwag dotyczących tej publikacji.
Warszawa, lipiec 2006 r.
- XXV -
WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM
I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH
Acta Elb. - Acta Elbingensia
Acta Sci. Acad. Ostrov. - Acta Scientifica Academiae Ostroviensis
Acta UL, Fol. Geogr. Socio-Oecon. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Geographica Socio-Oeconomica
Acta UL, Fol. Oecon. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Acta UL, Fol. Psychol. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
Acta UNC, Ekon. - Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Acta Univ. Wratisl., Niemcozn. - Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo
Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa - Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd
Prawa i Administracji
Acta Univ. Wratisl., Socjol. - Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia
Alma Mater
Ann. Acad. Paedagog. Crac., Stud. Politol. - Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
Ann. Etyka Gospod. - Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym
Ann. UMCS, Sect. H - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia
Antidotum - Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej
Arch. Pol. - Archiwista Polski
Archeion
Arg. Oecon. - Argumenta Oeconomica
Ask : społeczeństwo, badania, metody/ Instytut Filozofii i Socjologii. Polska
Akademia Nauk; Instytut Studiów Społecznych
Atest - Atest. Ochrona Pracy [wkł. BHP w Szkole]
Athenaeum - Athenaeum : Polska w świecie
Aura
Aux. Soc. - Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne
Bad. Operac. Dec. - Badania Operacyjne i Decyzje
Bez Dogmatu - Bez Dogmatu : miesięcznik kulturalno-polityczny
Bezp. Pr. - Bezpieczeństwo Pracy
Bibl. Zachodniopomor. - Bibliotekarz Zachodniopomorski
Bibliotekarz
Biul. / Biuro Inf. RE - Biuletyn / Biuro Informacji Rady Europy
Biul. Dial. Społ. - Biuletyn Dialogu Społecznego
Biul. IGS - Biuletyn IGS. Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa
Społecznego
- XXVI Biul. Inf. KK NSZZ „Solidarność” - Biuletyn Informacyjny Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
Biul. Inf. / ZUS - Biuletyn Informacyjny / Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Casus - Casus : kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządnych Kolegiów
Odwoławczych
Chowanna
Colloquia Commun. - Colloquia Communia
Cywiliz. Polit. - Cywilizacja i Polityka : zeszyty naukowe / Uniwersytet
Gdański. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii. Zakład Nauki
o Cywilizacji
Cywilizacja
Czas. Geogr. - Czasopismo Geograficzne
Czas. Prawa Kar. - Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Człow. w Kult. - Człowiek w Kulturze : kwartalnik filozoficzno-kulturalny /
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Filozofii Kultury
Decyzje - Decyzje : pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce
i społeczeństwie
Dydakt. Mat. - Dydaktyka Matematyki / Akademia Ekonomiczna im. Oskara
Langego we Wrocławiu
Dyr. Szk. - Dyrektor Szkoły
Dz. U. - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dziś
Eduk. Biol. Środ. - Edukacja Biologiczna i Środowiskowa
Eduk. Humanist. (Szczec.) - Edukacja Humanistyczna (Szczecin)
Eduk. Ustaw. Doros. - Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Edukacja
Ekon. Humanist. - Ekonomia i Humanistyka
Ekon.-Informat. Kwart. Teor. - Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik
Teoretyczny
Ekon. Organ. Przeds. - Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Ekon. Środ. - Ekonomia i Środowisko
Ekonomia / Uniw. Warsz. - Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. Instytut
Nauk Ekonomicznych
Ekonomista
Eur. Fund. Społ. - Europejski Fundusz Społeczny : biuletyn informacyjny
Eur. Prz. Prawa - Europejski Przegląd Prawa
Finan. Bank. Ubezp. - Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia
Fol. Oecon. Crac. - Folia Oeconomica Cracoviensia
Forum - Forum : najciekawsze artykuły z prasy światowej
Forum Akad. - Forum Akademickie
- XXVII Forum Dysk. Ubezp. - Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
Forum Ośw. - Forum Oświatowe
Gaz. Praw. - Gazeta Prawna
Geodezja - Geodezja : rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie
Gospod. Nar. - Gospodarka Narodowa
Gospod. Prakt. Teor. - Gospodarka w Praktyce i Teorii
Gospod. Przestrz. - Gospodarka Przestrzenna
Hand. Wewn. - Handel Wewnętrzny
Harv. Bus. Rev. Pol. - Harvard Business Review Polska
Homo Dei
Humaniz. Pr. - Humanizacja Pracy
Inspektor Pr. - Inspektor Pracy
Ius Admin. - Ius et Administratio / Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis
Katecheta
Kob. Bizn. - Kobieta i Biznes
Kontr. Państ. - Kontrola Państwowa
Koszal. Stud. Mater. - Koszalińskie Studia i Materiały
Kron. M. Łodzi - Kronika Miasta Łodzi
Krytyka Polit. - Krytyka Polityczna
Kształc. Zaw. Pedagog. - Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia
Kult. Eduk. - Kultura i Edukacja
Kult. Fiz. - Kultura Fizyczna
Kult. Społ. - Kultura i Społeczeństwo
Kwart. Eduk. - Kwartalnik Edukacyjny
Kwart. Hist. Nauki - Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Kwart. Pedagog. - Kwartalnik Pedagogiczny
Kwart. Prawa Pryw. - Kwartalnik Prawa Prywatnego
Lithuania
Logistyka
Lub. Rocz. Pedagog. - Lubelski Rocznik Pedagogiczny
Małż. Rodz. - Małżeństwo i Rodzina
Management
Manager
Market. Rynek - Marketing i Rynek
Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania
Gospodarki Narodowej
Med. Pr. - Medycyna Pracy
- XXVIII Między Wisłą a Pilicą - Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne /
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego (Kielce)
Międzynar. Prz. Ekon. - Międzynarodowy Przegląd Ekonomiczny
Międzynar. Prz. Polit. - Międzynarodowy Przegląd Polityczny
Misc. Iur. - Miscellanea Iuridica
Monit. Pol. - Monitor Polski
Monit. Praw. - Monitor Prawniczy [dod. Biuletyn Ustawodawczy]
Monit. Prawa Pr. - Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka
Monit. Unii Eur. - Monitor Unii Europejskiej
Myśl Ekon. Praw. - Myśl Ekonomiczna i Prawna
Myśl Socjaldemokr. - Myśl Socjaldemokratyczna
Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch. - Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
Naucz. Szk. - Nauczyciel i Szkoła
Nauka
Nauka Szk. Wyż. - Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Niepełnospr. Rehabil. - Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Normalizacja
Not. Płoc. - Notatki Płockie
Now. Psychol. - Nowiny Psychologiczne
Nowa Eduk. Zaw. - Nowa Edukacja Zawodowa
Nowa Krytyka
Nowa Szk. - Nowa Szkoła
Nowe Książ. - Nowe Książki
Nowe Państ. - Nowe Państwo
Nowe Ubezp. - Nowe Ubezpieczenia Majątkowe, Finansowe i Społeczne :
wraz z serwisem dla księgowych
Nowe Życie Gospod. - Nowe Życie Gospodarcze
Nowy Prz. Notar. - Nowy Przegląd Notarialny
Nowy Tyg. Pop. - Nowy Tygodnik Popularny
Opere Stud. Oecon. - Opere et Studio pro Oeconomica
Opol. Stud. Admin.-Praw. - Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
Optimum - Stud. Ekon. - Optimum - Studia Ekonomiczne
Organ. Kier. - Organizacja i Kierowanie
Palestra
Pampaedia - Pampaedia. Leszczyńskie Studia Humanistyczne / Wyższa
Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Państ. Prawo - Państwo i Prawo
Państ. Społ. - Państwo i Społeczeństwo
Pedagog. Pr. - Pedagogika Pracy
- XXIX Pedagog. Społ. - Pedagogika Społeczna
Personel Zarz. - Personel i Zarządzanie
Perspectiva - Perspectiva : legnickie studia teologiczno-historyczne
Pien. Więź - Pieniądze i Więź
Podl. Zesz. Pedagog. - Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne
Pol. 2000 Plus - Polska 2000 Plus
Polit. Energet. - Polityka Energetyczna
Polit. Gospod. - Polityka Gospodarcza
Polit. i Społ. - Polityka i Społeczeństwo / [Katedra Politologii Uniwersytetu
Rzeszowskiego]
Polit. Społ. - Polityka Społeczna
Politeja - Politeja : pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Polityka
Polonistyka
Polska w Europie - Polska w Europie / Ośrodek Studiów Międzynarodowych
przy Senacie RP, Fundacja Polska w Europie
Por. Gaz. Praw. - Poradnik Gazety Prawnej
Pozn. Zesz. Humanist. - Poznańskie Zeszyty Humanistyczne
Pr. Hist.-Arch. - Prace Historyczno-Archiwalne
Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Ekonometria - Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Ekonometria
Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Finanse i Bankowość - Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Finanse i Bankowość
Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Finanse, Bankowość, Rachunkowość - Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Finanse, Bankowość, Rachunkowość
Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Gospodarka a Środowisko - Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ser. Gospodarka
a Środowisko
Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Marketing - Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu. Marketing
Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Nauki Humanistyczne - Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne
Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Zarządzanie - Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu. Zarządzanie
Pr. Nauk., Ekon. / PRadom. - Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika
Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
- XXX Pr. Nauk. Kated. Ekon. / PGdań. - Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska
Pr. Nauk. Kated. Zarz. / AM Gdynia - Prace Naukowe Katedry Zarządzania /
Akademia Morska w Gdyni
Pr. Nauk., Organ. Przem. / PWarsz. - Prace Naukowe. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem / Politechnika Warszawska
Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. - Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika
Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Pr. Nauk. UŚl., Psychologia - Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Psychologia. Badanie i aplikacje. [poprz.: Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy]
Pr. Nauk. WSP Częst., Psychol. - Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia
Pr. Nauk. WSP Częst., Stud. Neofilolog. - Prace Naukowe Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Częstochowie. Studia Neofilologiczne
Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan. - Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Pr. Soc. - Praca Socjalna
Pr. Zabezp. Społ. - Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Prakseologia
Prakt. Teoria Inf. Nauk. - Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
Prawo Asek. - Prawo Asekuracyjne
Prawo Eur. - Prawo Europejskie
Prawo Med. - Prawo i Medycyna
Prawo Mor. - Prawo Morskie
Prawo Pr. - Prawo Pracy
Prawo Przeds. - Prawo Przedsiębiorcy
Prawo Unii Eur. - Prawo Unii Europejskiej w praktyce : podatki, finanse,
przedsiębiorczość
Principia - Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej /
Niezależne Zrzeszenie Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Probl. Ekon. Transp. - Problemy Ekonomiki Transportu
Probl. Integracji Eur. - Problemy Integracji Europejskiej
Probl. Opiek. - Wych. - Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Probl. Polit. Społ. - Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje
Probl. Turyst. - Problemy Turystyki
Probl. Współcz. Prawa Międzynar. - Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Probl. Zarz. - Problemy Zarządzania
- XXXI Prok. Prawo - Prokuratura i Prawo
Prometeusz - Prometeusz : kwartalnik naukowy Wyższej Szkoły SpołecznoEkonomicznej w Warszawie
Prz. Bibl. - Przegląd Biblioteczny
Prz. Geogr. - Przegląd Geograficzny
Prz. Nauk. Kult. Fiz. URzesz. - Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prz. Nauk. / WSSE Gdań. - Przegląd Naukowy / Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Prz. Nauk.-Dydakt. / Pryw. Wyż. Szk. Ochr. Środow. - Przegląd Naukowo-Dydaktyczny / Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Prz. Organ. - Przegląd Organizacji
Prz. Pol. - Przegląd Polonijny
Prz. Polic. - Przegląd Policyjny
Prz. Powsz. - Przegląd Powszechny
Prz. Prawa Egzek. - Przegląd Prawa Egzekucyjnego
Prz. Prawa Hand. - Przegląd Prawa Handlowego
Prz. Psychol. - Przegląd Psychologiczny
Prz. Rząd. - Przegląd Rządowy
Prz. Sąd. - Przegląd Sądowy
Prz. Sejmowy - Przegląd Sejmowy
Prz. Socjalist. - Przegląd Socjalistyczny / [Stowarzyszenie Ruch Społeczny
„Praca-Pokój-Sprawiedliwość”]
Prz. Socjol. - Przegląd Socjologiczny
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Prz. Ustawod. Gospod. - Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Prz. Więzien. Pol. - Przegląd Więziennictwa Polskiego
Prz. Zach. - Przegląd Zachodni
Prz. Zachodniopomor. - Przegląd Zachodniopomorski
Przegląd
Przyj. przy Pr. - Przyjaciel przy Pracy
Psychol. Eduk. Społ. - Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo
Psychol. w Szk. - Psychologia w Szkole
Quaest. Sel. - Quaestiones Selectate
Rachun. Budż. - Rachunkowość Budżetowa : księgowość, sprawozdawczość,
podatki
Rachunkowość
Rejent
Res Hist. - Res Historica
Res Hum. / TKŚ - Res Humana : humanizm, racjonalizm, kultura świecka /
Towarzystwo Kultury Świeckiej
- XXXII Resov. Sac. - Resovia Sacra
Rocz. Centrum Stud. Niem. Eur. UWroc. - Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
Rocz. Kalis. - Rocznik Kaliski
Rocz. Kol. Anal. Ekon. - Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Rocz. Lubus. - Rocznik Lubuski
Rocz. Nauk Polit. - Rocznik Nauk Politycznych
Rocz. Nauk Praw. - Roczniki Nauk Prawnych
Rocz. Nauk Społ. - Roczniki Nauk Społecznych
Rocz. Nauk Społ., Pedagog. - Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika
Rocz. Nauk. Carit. - Roczniki Naukowe Caritas
Rocz. Nauk. WSBank. Tor. - Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Toruniu
Rocz. Nauk. / WSHG Pozn. - Rocznik Naukowy / Wyższa Szkoła Hotelarstwa
i Gastronomii w Poznaniu
Rocz. Nauk. WSSS Suw. - Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach
Rocz. Otwoc. - Rocznik Otwocki
Rocz. Przemys. - Rocznik Przemyski
Rocz. Psychol. - Roczniki Psychologiczne
Rocz. Socjol. Mor. - Roczniki Socjologii Morskiej
Rocz. Teol. (Lub.) - Roczniki Teologiczne
Ruch Pedagog. - Ruch Pedagogiczny
Ruch Praw. Ekon. - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Rynek Pr. - Rynek Pracy
Rzeczpospolita
Samorz. Teryt. - Samorząd Terytorialny
Serw. Praw.-Prac. - Serwis Prawno-Pracowniczy
Słup. Pr. Geogr. - Słupskie Prace Geograficzne
Słup. Pr. Pedagog. - Słupskie Prace Pedagogiczne
Słup. Stud. Hist. - Słupskie Studia Historyczne
Służ. Cyw. - Służba Cywilna
Służ. Prac. - Służba Pracownicza
Służ. Zdr. - Służba Zdrowia [dod. Szpital Polski]
Społ. Polit. - Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne / Wydział Nauk
Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
Społ. Rodz. - Społeczeństwo i Rodzina : stalowowolskie studia Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego
Społeczeństwo
Sport Wyczyn. - Sport Wyczynowy
Stud. Bałt., Admin. - Studia Bałtyckie. Administracja
- XXXIII Stud. Demogr. - Studia Demograficzne
Stud. Ekon.-Społ. - Studia Ekonomiczno-Społeczne
Stud. Eur. (Warsz.) - Studia Europejskie
Stud. Finan. - Studia Finansowe / Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości
Stud. Iur. - Studia Iuridica
Stud. Iur. Lub. - Studia Iuridica Lublinensia
Stud. Łomż. - Studia Łomżyńskie
Stud. Mediozn. - Studia Medioznawcze
Stud. Pedagog.-Artyst. - Studia Pedagogiczno-Artystyczne
Stud. Polit. - Studia Polityczne
Stud. Pr. / Kol. Ekon. - Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Stud. Pr. Kol. Zarz. - Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Stud. Praw.-Ekon. - Studia Prawno-Ekonomiczne
Stud. Psychol. / PAN - Studia Psychologiczne / Polska Akademia Nauk
Stud. Psychol. / UKSW - Studia Psychologica / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Stud. Region. Lok. - Studia Regionalne i Lokalne / / Europejski Instytut
Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Sekcja Polska Regional Studies Association
Stud. Sandom. - Studia Sandomierskie
Stud. Socjol. - Studia Socjologiczne
Stud. Społ.-Ekon. - Studia Społeczno-Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku. Zeszyt Naukowy, Seria C
Stud. Teor. Prakt. Polit. - Studia z Teorii i Praktyki Polityki / [Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego]
Summarium - Summarium : sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL
Szk. Spec. - Szkoła Specjalna
Szkice Humanist. - Szkice Humanistyczne
Śl. Opol. - Śląsk Opolski
Śl. Stud. Hist.-Teol. - Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
Środ. Rozw. - Środowisko i Rozwój
Środkowoeur. Stud. Polit. - Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
Świat i Słowo - Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia /
Akademia Techniczno-Humanistyczna. [Wydział Humanistyczno-Społeczny], Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego (Bielsko-Biała)
Turyst. Hotel. - Turystyka i Hotelarstwo / Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Turyzm - Turyzm / Uniwersytet Łódzki
Twórczość
Tyg. Solidar. - Tygodnik Solidarność
- XXXIV Ubezp. Majątkowe Finan. - Ubezpieczenia Majątkowe, Finansowe i Społeczne : wraz z serwisem dla księgowych
Ubezp. Społ. - Ubezpieczenia Społeczne : miesięcznik Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
Ubezp. w Rol. - Ubezpieczenia w Rolnictwie : studia i materiały
Unia Eur. - Unia Europejska
Wiad. Stat. - Wiadomości Statystyczne
Wiad. Ubezp. - Wiadomości Ubezpieczeniowe
Wiek XXI (Warszawa)
Więź
Wojs. Prz. Praw. - Wojskowy Przegląd Prawniczy
Wroc. Stud. Politol. - Wrocławskie Studia Politologiczne
Wspólne Tematy
Wspólnoty Eur. - Wspólnoty Europejskie : biuletyn informacyjny / Instytut
Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Współcz. Zarz. - Współczesne Zarządzanie
Wych. Fiz. Zdr. - Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Wych. na co Dzień - Wychowanie na co Dzień
Wychowawca
Z Życia ZUS - Z Życia ZUS : miesięcznik pracowników Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
Zag. Naukozn. - Zagadnienia Naukoznawstwa
Zag. Tech.-Ekon. - Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
Zakł. Pr. Chron. - Zakłady Pracy Chronionej
Zamoj. Stud. Mater. - Zamojskie Studia i Materiały
Zarz. Eduk. - Zarządzanie i Edukacja
Zarz. Ryz. - Zarządzanie Ryzykiem
Zarz. Zasob. Ludz. - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zastos. Ergon. - Zastosowania Ergonomii
Zdr. Publ. - Zdrowie Publiczne
Zesz. Nauk. / AE Krak. - Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Zesz. Nauk. / AM Gdynia - Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Gdyni
Zesz. Nauk. / AMW - Zeszyty Naukowe. Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
Zesz. Nauk., Ekon. / UOpol. - Zeszyty Naukowe. Ekonomia / Uniwersytet
Opolski
Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. - Zeszyty Naukowe. Górnośląska
Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Zesz. Nauk. Kated. Ekon. / WSEiA - Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
- XXXV Zesz. Nauk. KUL - Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów - Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Zesz. Nauk., Organ. / PŁódz. - Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie /
Politechnika Łódzka
Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie /
Politechnika Śląska
Zesz. Nauk. / OTN - Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
im. Adama Chętnika
Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. - Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej.
Ekonomia i Zarządzanie
Zesz. Nauk., Pedagog. / WSUmiej. Ryki - Zeszyty Naukowe. Pedagogia /
Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach
Zesz. Nauk. PPozn., Humanist. - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
Humanistyka i Nauki Społeczne
Zesz. Nauk. PPozn., Organ. - Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
Organizacja i Zarządzanie
Zesz. Nauk., Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. - Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet
Szczeciński
Zesz. Nauk., Pr. Kated. Ekonom. / USzczec. - Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki / Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. - Zeszyty Naukowe. Prace
Katedry Mikroekonomii / Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk. PRzesz., Ekon. - Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej.
Ekonomia i Nauki Humanistyczne
Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. - Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej.
Zarządzanie i Marketing
Zesz. Nauk. PWSZ Konin, Zesz. Nauk. Inst. Pr. Soc. - Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zeszyt Naukowy Instytutu Pracy Socjalnej
Zesz. Nauk. PWSZ Włoc., Rozpr. Humanist. - Zeszyty Naukowe Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne
Zesz. Nauk., Rocz. Praw. / USzczec. - Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze
/ Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk. / SGH, Kol. Gospod. Świat. - Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna
Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej
Zesz. Nauk., Stud. Sociol. / USzczec. - Zeszyty Naukowe. Studia Sociologica /
Uniwersytet Szczeciński
Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. - Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła
Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
- XXXVI Zesz. Nauk. UJ, Opus. Mus. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opuscula Musealia
Zesz. Nauk. UJ, Pr. Pedagog. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne
Zesz. Nauk. URzesz., Pedagog. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia
Zesz. Nauk. / Warsz. WSE - Zeszyty Naukowe / Warszawska Wyższa Szkoła
Ekonomiczna
Zesz. Nauk. / WSAdmin. Gdynia - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Zesz. Nauk. / WSBizn. Dąbr. Gór. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła
Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Zesz. Nauk. / WSCel. Warsz. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Celna
w Warszawie
Zesz. Nauk. / WSE Warsz. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Warszawie
Zesz. Nauk. / WSEA Kiel. - Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii
i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Zesz. Nauk. / WSEI Warsz. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Zesz. Nauk. / WSFinan. Zarz. Siedlce - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania w Siedlcach
Zesz. Nauk. / WSGK Kutno – Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Gospodarki
Krajowej w Kutnie
Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 2 - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 2, Nauki Społeczne
Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3 - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3. Nauki Ekonomiczne i Informatyka
Zesz. Nauk. WSHiP, Ekon. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu
i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Seria Ekonomia
Zesz. Nauk. / WSHU Pozn. - Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Handlu
i Usług w Poznaniu
Zesz. Nauk. / WSM Szczec. - Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Morska
w Szczecinie
Zesz. Nauk. / WSSuw.-Mazur. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła SuwalskoMazurska w Suwałkach
Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania
w Częstochowie
Zesz. Nauk. / WSZarz. Soch. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie
- XXXVII Zesz. Nauk. / WSZarz. - Pol. Open Univ. Warsz. - Zeszyty Naukowe / Wyższa
Szkoła Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie
Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Informat. Mat. - Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Zarządzania i Markeingu w Sosnowcu. Informatyka, Matematyka
Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market. - Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Zarządzania i Markeingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing
Zesz. Nauk. WSZiP Warsz. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania
i Prawa w Warszawie
Zesz. Nauk. Wałbrz. WSZarz. - Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej
Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
Zesz. Nauk. Wydz. Prawa Ekon. Wyż. Szk. Humanist.-Przyr. Sandomierz Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu
Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarz. Personelem - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Zarządzania Personelem w Warszawie
Zesz. Nauk.-Dydakt. Wyż. Inż. Szk. Bezp., Radom - Zeszyty NaukowoDydaktyczne Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji
Pracy w Radomiu
Zesz. Społ. KIK - Zeszyty Społeczne KIK [Klubu Inteligencji Katolickiej]
Zesz. Teor. Rachun. - Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Zesz. Wszechn. Świętokrz. - Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej
Zeszyty / KS „Civ. Christ.” - Zeszyty / Katolickie Stowarzyszenie „Civitas
Christiana”. Zespół Formacyjno-Programowy
Znaki Now. Czasów - Znaki Nowych Czasów
OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW NAZW
INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH
A. Marszałek - Wydawnictwo Adam Marszałek
AD. Drągowski - AD. Drągowski S. A.
Ag. Wydaw. Rekl. AKCES - Agencja Wydawnicza i Reklamowa AKCES,
Robert Nowicki
„Akwen” - Akwen, Spółka z o. o.
„Alliance” - Alliance - HR Consulting and Training
„Alpha” - Wydawnictwa Profesjonalne ALPHA pro Sp. z o.o.
„Amber” - Wydawnictwo „Amber”, Spółka z o. o.
„Antykwa” - Oficyna Wydawnicza „Antykwa”
„Aplikon-Waknel” – „Aplikon-Waknel”, Spółka z o. o.
APOSTOLICUM - APOSTOLICUM, Wydawnictwo Księży Pallotynów
„Astrum” - Wydawnictwo Astrum
- XXXVIII „Bellona” - Wydawnictwo „Bellona”
Bessard Consulting - Bessard Consulting, Wydawnictwo
„Bizarre” - BIZARRE, spółka z o. o.
BL Info Polska - BL Info Polska, Spółka z o. o.
„BRANTA” - Agencja Marketingowa, Oficyna Wydawnicza „BRANTA”
C. H. Beck - Wydawnictwo C. H. Beck
CeDeWu - CeDeWu Spółka z o. o.
Centrum Eur. Natolin - Centrum Europejskie Natolin
Centrum Metod. Pom. Psychol.-Pedagog. - Centrum Metodyczne Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
Centrum Praw Kob. - Centrum Praw Kobiet
„Consultrix” - Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „Consultrix”
CPS „Dialog” - Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG”
„Difin” - Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”
„Dom Prawa” - Agencja Wydawnicza Dom Prawa
Dom Wydaw. ABC - Dom Wydawniczy ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych
Dom Wydaw. „Rebis” - Dom Wydawniczy „Rebis”
„Ekspert” - EKSPERT, Wydawnictwo i Doradztwo z Zakresu Rachunkowości i Finansów, spółka cywilna
„Elipsa” - Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA
EUROCON - EUROCON, Spółka z o. o.
EURYDICE - EURYDICE. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
„Forum” - Wydawnictwo FORUM, spółka z o. o.
Fund. Gospod. NSZZ „Solidarność” - Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”
Fund. Innowacja - Fundacja Innowacja
Fund. ISP - Fundacja Instytutu Spraw Publicznych
Galic. Centrum Prom. - Galicyjskie Centrum Promocji Instytutu Doskonalenia Wiedzy Prawno-Ekonomicznej
Gdań. Wydaw. Psychol. - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gnome - Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne GNOME
„Golin” - Wydawnictwo Podatkowe „Golin”
Harmonia - Wydawnictwo Harmonia
Hays Personnel - Hays Personnel Services
„Helion” - Helion, Wydawnictwo Informatyczne
„Historia Iagellonica” - Wydawnictwo „Historia Iagellonica”
INFOR - Grupa Wydawnicza INFOR, spółka z o.o., Wydawnictwo Prawno-Podatkowe
IVAX - IVAX, Iwona Kienzler
„Jakro” - Wydawnictwo JAKRO
- XXXIX „Jedność” - Wydawnictwo „Jedność”
„Klemar” - Klemar, Maria Klewin
Kolonia - Kolonia Ltd.
Kontekst - KONTEKST, Marzena Marcinek
„Kram” - Jerzy Mliczewski, Wydawnictwo KRAM
„Lechaa” - LECHAA, spółka z o. o.
Liber - Wydawnictwo K.E. LIBER, spółka cywilna, Krzysztof Kołakowski,
Katarzyna Buchla
„Librata” - Wydawnictwo „Librata”
Lub. Wydaw. Praw. - Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze
„Master” - Agencja „Master”
MT Biznes - MT Biznes, spółka z o. o.
„Muza” - Muza S. A.
Neriton - Wydawnictwo Neriton
„Nowator” - Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy NOWATOR
„Novum” - Wydawnictwo Naukowe „Novum” sp. z o. o.
Of. Ekon. - Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych
Of. Ekon. Wydaw. eMPi2 - Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2,
spółka cywilna
Of. Wydaw. AJG - „AJG” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej - Oficyna Wydawnicza
Of. Wydaw. Arboretum - Oficyna Wydawnicza Arboretum
Of. Wydaw. ASPRA-JR - Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Of. Wydaw. Fund. Uniw. - Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w
Stalowej Woli
Of. Wydaw. Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Of. Wydaw. Inst. Med. Pr. - Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy
im. Jerzego Nofera
Of. Wydaw. Politech. Opol. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Of. Wydaw. Politech. Rzesz. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Of. Wydaw. Politech. Wroc. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Of. Wydaw. SGH - Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza
Of Wydaw. VERBA - Oficyna Wydawnicza VERBA, spółka cywilna
Of. Wydaw. WSHiP - Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa
im. Ryszarda Łazarskiego
Of. Wydaw. WSM SIG - Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG
Opol. Of. Wydaw. - Opolska Oficyna Wydawnicza
- XL „Park” - Wydawnictwo „Park”
„Petit” - Wydawnictwo „Petit”
Placet - Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Placet
Pol. Wydaw. Ekon. - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Poltext
PRadom, Wydaw. - Politechnika Radomska im. Kazimierza Puławskiego,
Wydawnictwo
Red. Uczel. Wydaw. Nauk.-Dydakt. - Redakcja Uczelnianych Wydawnictw
Naukowo-Dydaktycznych
Red. Wydaw. Wydz. Geogr. UW - Redakcja Wydawnictw Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
Scholar - Wydawnictwo Naukowe Scholar
Sci. Publ. Group - Scientific Publishing Group
Sigma - Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe SIGMA Zakład Doradztwa
Organizacyjno-Finansowego
Simpex - Simpex Sp. z o.o.
Stow. Rozw. WSBiP - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
„Studio EMKA” - Wydawnictwo STUDIO EMKA
Śl. Wydaw. Nauk. WSZiNS - Ślaskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej
Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
„Śląsk” - „Śląsk”, spółka z o. o.
„Tarbonus” - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TARBONUS, spółka cywilna
TNOiK „Dom Organizatora” - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”
Twigger - Twigger SA
„Typoscript” - TYPOSCRIPT, Studio Wydawniczo-Typograficzne, Andrzej
Ploch
„Universitas” - Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
UNIVERSITAS
Wydaw. WAM - Wydawnictwo WAM Księży Jezuitów
„Wiedza i Praktyka” - Wydawnictwo WIEDZA I PRAKTYKA, Sp. z o. o.
Wszech. Podat. - Wszechnica Podatkowa, spółka cywilna
Wydaw. AE Katow. - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Wydaw. AE Krak. - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydaw. AE Pozn. - Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Wydaw. AE Wroc. - Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Wydaw. Akad. Bydg. - Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza
Wielkiego
- XLI Wydaw. Akad. Podl. - Wydawnictwo Akademii Podlaskiej
Wydaw. Akad. Rol. Pozn. - Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu
Wydaw. Akad. Rol. Szczec. - Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie
Wydaw. Akad. Świętokrz. - Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej
Wydaw. Akad. „Żak” - Wydawnictwo Akademickie „Żak”
Wydaw. „Bibl. Prac.” - Wydawnictwo „Biblioteczka Pracownicza”
Wydaw. Eduk. „Akapit” - Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”
Wydaw. ITE - Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii
Eksploatacji
Wydaw. Kated. Polit. Ekon. Eur. Stud. Region. - Wydawnictwo Katedry
Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych. Akademia
Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wydaw. Lit. - Wydawnictwo Literackie
Wydaw. Menedż. PTM - Wydawnictwo Menedżerskie PTM
Wydaw. Nauk. Akad. Pedagog. - Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Wydaw. Nauk. AM - Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej
Wydaw. Nauk. PWN - Wydawnictwo Naukowe PWN Sp.
Wydaw. Nauk. UAM - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec. - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydaw. Nauk. WSKup. - Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej
Wydaw. Nauk. Wydz. Zarz. UW - Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW
Wydaw. Politech. Częst. - Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej
Wydaw. Politech. Lubel. - Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Wydaw. Politech. Łódz. - Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Wydaw. Politech. Pozn. - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Wydaw. Praw. „LexisNexis” - Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”
Wydaw. Prawo Prakt. Gospod. - Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza
Wydaw. RM - Wydawnictwo RM
Wydaw. SBP - Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Wydaw. SGGW - Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Wydaw. Uczel. Politech. Koszal. - Wydawnictwa Uczelniane Politechniki
Koszalińskiej
Wydaw. UKSW - Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydaw. UMCS - Wydawnictwa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej
- XLII Wydaw. UMK - Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur. - Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Wydaw. Uniw. Wroc. - Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydaw. WAM - Wydawnictwo WAM Księży Jezuitów
Wydaw. WSBank. - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Wydaw. WSFiZ - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Wydaw. WSHE - Wydawnictwo Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej
Wydaw. WSIZ - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Wydaw. WSP Częst. - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
Wydaw. WSP TWP - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Wydaw. WSPiZ - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
Wydaw. WSZ „Edukacja” - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania
„Edukacja” we Wrocławiu
Wydaw. WSZiM - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu
Wydaw. Zakł. Poligr. ITE - Wydawnictwo i Zakład Poligraficzny Instytutu
Technologii Eksploatacji
Wydaw. Zrzesz. Praw. Pol. - Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich
„Zakamycze” - Kantor Wydawniczy Zakamycze
Zakł. Wydaw. Stat. - Zakład Wydawnictw Statystycznych
Znicz - Wydawnictwo Znicz
WYKAZ SKRÓTÓW
aut. - autor
bibliogr. - bibliografia
cont. - contents
cz. - część
dod. - dodatek
dot. - dotyczy
dysk. - dyskusja
err. - errata
fot. - fotografie
fragm. - fragment
il. - ilustracje
k. - karta
koment. - komentarz
konf. - konferencja
mater. - materiały
nr - numer
omów. - omówienie
oprac. - opracowanie
pocz. - początek
polem. - polemika
poprz. - poprzednio
poz. - pozycja
R. - rocznik
rec. - recenzja
- XLIII red. - redakcja
ref. - referat
rés. - résume
rez. - rezjume
rozm. - rozmowa
rys. - rysunek
s. - strona
ser. - seria
spec. - specjalny
summ. - summary
t. - tom
tab.- tabela
tabl. - tablica
tł. – tłumaczenie
vol. - volumen
wkł. - wkładka
wyd. – wydanie
- popr. - wydanie poprawione
- rozsz. - wydanie rozszerzone
- uaktual. - wydanie uaktualnione
- zaktual. - wydanie zaktualizowane
wykr. - wykres
z. - zeszyt
zob. - zobacz
Zsfassung - Zusammenfassung
WYKAZ SYMBOLI
CHAT - Chrześcijańska Akademia Teologiczna
CIOP - Centralny Instytut Ochrony Pracy
FUS - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
GBPiZS - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
GIG - Główny Instytut Górnictwa
GUS - Główny Urząd Statystyczny
IFiS - Instytut Filozofii i Socjologii
IPiSS - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
ISBN - International Standard Book Number (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki)
ISSN - International Standard Series Number (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego)
ITE - Instytut Technologii Eksploatacji
KRAZON - Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych
KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski
KUP - Krajowy Urząd Pracy
MGiP - Ministerstwo Gospodarki i Pracy
MGPiPS - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
MOP - Międzynarodowa Organizacja Pracy
ODiDK - Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
OHP - Ochotnicze Hufce Pracy
- XLIV PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PIP - Państwowa Inspekcja Pracy
PSUS - Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń Społecznych
RCSS - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
RPO - Rzecznik Praw Obywatelskich
TNOiK - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
TQM - Total Quality Management
UNDP - United Nations Development Program
WUP - Wojewódzki Urząd Pracy
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
-1-
I. NAUKA O PRACY
1. Zagadnienia ogólne
1. ETYCZNY problem podziału pracy / Michał Michalski // Ann. Etyka
Gospod. - 2004, T. 7, nr 1, s. 279-284 summ.
2. GOSPODARKA i praca w ponowoczesnym społeczeństwie / Pier
Paolo Baretta ; tł. Paweł Borkowski // Społeczeństwo. - 2004, R. 14, nr 3,
s. 485-499 summ.
3. INFORMACJA i zmiana paradygmatu w ekonomii / Joseph E. Stiglitz ;
tł. Marek A. Dąbrowski. - Cz. 1-2 // Gospod. Nar. - 2004, R. 15, nr 3, s. 78120 bibliogr. s. 107-120 ; nr 4, s. 95-114.
M.in. rola wykształcenia, płac proefektywnościowych, rozkładów płac w teorii
ekonomii, ekonomia dobrobytu.
4. KONIEC pracy : schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej / Jeremy Rifkin = poz. 8/01.
Rec.: Janecki Andrzej // Nowe Państ. - 2004, nr 1, s. 41-42.
NAUCZANIE Jana Pawła II o bezrobociu / B. Mierzwiński = poz. 1133.
5. NEGATYWNE pojęcie pracy / Paweł Laufer // Prz. Powsz. - 2004,
R. 121, nr 11, s. 285-297 rés.
6. O KULCIE pracy i kryzysie sztuki : F. Nietzschego krytyka współczesnej kultury, gloryfikującej pracę zawodową (zarobkową) i deprecjonującej
autentyczną (antyczną) sztukę / Henryk Benisz // Nowa Krytyka. - 2003,
nr 15, s. 129-144.
-27. OJCOWIE Kościoła o niegodziwej pracy / tł. Marian Michalski. Fragm. // Więź. - 2004, R. 46, nr 10, s. 46-48.
PAŃSTWO pracy i społeczeństwo opiekuńcze / L. Brodowski =
poz. 4566.
8. PATRIOTYZM walki i patriotyzm pracy / Ryszard Polak // Cywilizacja. - 2004, nr 8, s. 104-109.
9. PODZIAŁ pracy jako klasyczna kategoria w ekonomii i socjologii /
Sławomir Banaszak // W : Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii / pod red. nauk. Grażyny Musiał ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. S. 133-152.
10. POTRZEBA nowej „pracy nad pracą” / Jacek Borkowicz // Więź. 2004, R. 46, nr 10, s. 49-55.
11. PRACA : utopia na co dzień / Ettore Gelpi. - Łódź : Wydaw. WSHE,
2002. - 179 s. ; 20 cm. - ISBN 83-87814-71-7.
12. PRACA a bezczynność zawodowa / pod red. nauk. Zbigniewa Stachowskiego ; Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. - Tyczyn :
WSS-G, 2004. - 257 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87876-45-3.
Z treści: Wójtowicz Andrzej: Etos pracy w kontekstach religijnych (s. 9-22). Sztumski Wiesław: Nieklasyczne podejście do pracy i bezrobocia (s. 23-35). - Fiut
Ignacy S.: Praca w społeczeństwie postbiologicznym : aspekt ekologiczny i informacyjny (s. 37-60). - Sułek Mirosław, Świniarski Janusz: Etyczne i ekonomiczne ujęcie
pracy (s. 61-72). - Filipiak Marian: Czy biblijna nauka o pracy jest nadal aktualna?
(s. 73-77). - Stachowski Z.: Jana Pawła II ewangelia pracy (s. 79-86). - Górski Piotr:
Czy naukowe zarządzanie sprzyja powstawaniu bezrobocia? Polskie głosy i doświadczenia z okresu międzywojennego (s. 87-100). - Blachnicki Bogusław: Kilka refleksji
o bezczynności zawodowej (s. 101-119). - Andryszak Filip: Praca jako złożenie teorii
działania i filozofii praktycznej (s. 121-130). - Kornecki Marek: „Praca” i „gra” jako
wyraz husserlowskiej idei teleologicznej (s. 131-143). - Kośmicki Eugeniusz, Janik
Wojciech L.: W poszukiwaniu szans nowej formuły pracy (s. 145-157). - Markowski
Daniel: Społeczeństwo ryzyka. Merytokracja i „underclass” w kształtującej się struktu-
-3rze nowoczesnego społeczeństwa (s. 159-164). - Żelazny Walter: Czas pracy a nowe
nierówności społeczne (s. 165-174). - Drozdowicz Zbigniew: Homo intelectus - homo
faber (s. 175-182). - Walkiewicz Wiesław: Ziemia - praca w systemie naczyń połączonych (s. 183-192). - Nowacki Grzegorz, Milanowski Włodzimierz: Bezczynność i aktywność społeczna (rozważania niedokończone) (s. 193-204). - Liwo Marian: Bezrobocie a bezczynność zawodowa (s. 205-209). - Książkiewicz Izabela: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce (s. 211-223). - Faliszek Krystyna, Pawlas-Czyż
Sabina: Socjalizacja związana z płcią a sytuacja kobiet na rynku pracy (s. 225-232). Mroczek Teresa: Problem bezrobocia kobiet na Podkarpaciu (s. 233-240). - Borusowska
Jolanta: Miejsce pracy w systemie wartości młodzieży szkół średnich na podstawie
badań maturzystów na Opolszczyźnie. Komunikat z badań (s. 241-248). - Orłowska
Małgorzata: Prawo do lenistwa (s. 249-255).
13. PRACA człowieka - wątpliwości, nieporozumienia i realia / Zygmunt
Wiatrowski // Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 39-49.
Ref. wygłoszony na V Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, Wrocław, 23-25
września 2004 r. dot. roli pracy, edukacji i poradnictwa zawodowego we współczesnym świecie.
PRACA, gospodarka, społeczeństwo / pod red. K. Doktóra, K. Koneckiego, W. Warzywody-Kruszyńskiej = poz. 4845.
Z treści: Doktór K.: Nauki o przedsiębiorstwie. - Jacher W.: Myśl Tomasza
z Akwinu o pracy ludzkiej. - Morawski W.: Niepewność w świecie pracy. Sondażowe
badania konsekwencji globalizacji.
14. PRACA jako wartość / Zdzisław Cackowski // Colloquia Commun. 2004, [nr] 1, s. 103-110.
15. PRACA - kapitał - demokracja : konsekwencje praktyczne : zasady
pierwszeństwa pracy przed kapitałem / Stanisław Fel. - Lublin ; Stalowa
Wola : Of. Wydaw. Fund. Uniw., 2003. - 234 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 197234. - ISBN 83-86916-81-8.
Rec.: Balawajder Edward // Zesz. Społ. KIK. - 2004, R. 12, nr 12, s. 217-219.
16. PRZYSZŁOŚĆ pracy w XXI wieku / red. Stanisława Borkowska ;
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2004. - 377 s. : wykr. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - Err. - ISBN 83-87890-57-X.
Z treści: Morawski Witold: Globalizacja i praca. Kontekstowa analiza świata
pracy (s. 15-35). - Dyczewski Leon: Praca i kultura (s. 36-51). - Borkowska S.: Praca
a życie pozazawodowe (s. 52-71). - Orczyk Józef: Postęp cywilizacyjny a praca (s. 7284). - Jacukowicz Zofia: Nowy świat pracy (s. 85-98). - Koradecka Danuta: Człowiek
a środowisko pracy (s. 99-112). - Kotowska Irena E.: Zmiany demograficzne a przyszły
-4rynek pracy (s. 115-138). - Strzelecki Zbigniew: Przemiany w jakościowej strukturze
zatrudnienia (s. 139-148). - Doktór Kazimierz: Modernizacja stratyfikacji zawodowej
(s. 149-157). - Frąckiewicz Lucyna: Niepełnosprawność a praca (s. 158-171). - Kwiatkowski Stefan M.: Wiedza ukryta - istotny element kwalifikacji i kompetencji pracowników (s. 172-176). - Bratnicki Mariusz, Strużyna Janusz: Przedsiębiorcza wyobraźnia
zespolenia z pracą (s. 179-190). - Pocztowski Aleksy: Strategiczne aspekty rozwoju
zasobów ludzkich (s. 191-199). - Nogalski Bogdan, Czubasiewicz Halina: Rola kierowników w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie XXI wieku
(s. 200-211). - Woźniakowski Andrzej: Organizacja ucząca się - koncepcja teoretyczna
i praktyka działania przedsiębiorstw (s. 212-218). - Kopertyńska Maria W.: Wynagradzanie a satysfakcja pracowników - wyniki badań (s. 219-230). - Bochniarz Paweł:
Ekonomiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi (s. 231-245). - Kwiatkowski
Eugeniusz, Tokarski Tomasz: Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy: Polska Unia
Europejska - tendencje i oczekiwania na przyszłość (s. 266-285). - Wiśniewski Zenon:
Rynki pracy w przyszłości - deregulacja a zatrudnienie (s. 286-298). - Witkowski
Janusz: Wiejski rynek pracy w Polsce. Co nas czeka? (s. 299-316). - Rajkiewicz Antoni:
Dynamika i struktura migracji zarobkowych we współczesnej Polsce (s. 317-326). Kabaj Mieczysław: Jak utworzyć 2 miliony miejsc pracy do 2010 roku - próba teorii
mnożnika miejsc pracy (s. 327-344). - Kryńska Elżbieta: Szara strefa rynku pracy. Utrapienie gospodarcze czy ratunek społeczny? (s. 345-358). - Frieske Kazimierz W.:
Dynamika zbiorowych stosunków pracy - o tym, że Giambattista Vico miał rację
(s. 359-368). - Wratny Jerzy: Państwo jako regulator stosunków pracy - tendencje zmian
(s. 369-377).
Omów.: Machoj-Zajda Lucyna // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 6, s. 135-139.
17. PSYCHOLOGIA pracy i pedagogika pracy jako bratnie nauki o pracy ludzkiej - wybrane zagadnienia / Kazimierz M. Czarnecki // Pedagog. Pr.
- 2004, nr 44, s. 41-45.
18. ROLA socjologii pracy i pedagogiki pracy w procesie humanizacji
społeczeństw wysoko cywilizowanych / Janusz Sztumski // Pedagog. Pr. 2004, nr 44, s. 33-40.
Zarówno socjologia, jak i pedagogika pracy wskazują na znaczenie pracy ludzkiej
w gatunkowym i osobniczym rozwoju człowieka oraz na zagrożenia jakie mogą wynikać dla tego rozwoju na skutek jej braku, jeśli bezrobocie technologiczne będzie
nadal postępowało.
19. ROZWÓJ koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw /
Ewa Grzegorzewska-Ramocka // Gospod. Nar. - 2004, R. 15, nr 10, s. 65-85
bibliogr.
Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - rozumianej
jako troska o konsumenta, o środowisko naturalne oraz o ludzkie warunki pracy -
-5począwszy od wywodzących się z ekonomii klasycznej poglądów Adama Smitha po
ujęcia współczesne, ewoluuje wraz z rozwojem społecznym.
ŚWIAT jako market : gospodarka kapitalistyczna - praca - edukacja /
Z. Wołk = poz. 1709.
20. TECHNIKA a wychowanie / Tadeusz Nowacki // Pedagog. Pr. 2004, nr 44, s. 11-16.
Wpływ techniki na pracę.
21. URYNKOWIENIE pracy w postindustrialnej fazie kapitalizmu :
intensyfikacja wykorzystania siły roboczej / Teresa Święckowska // Bez
Dogmatu. - 2004, nr 59, s. 25-26.
22. WOKÓŁ pracy // Probl. Polit. Społ. - 2004, nr 7, s. 151-189, tab.
bibliogr. summ.
Forum o stanie pracy w kontekście zmian ekonomicznych i politycznych w Polsce
po 1989 r.
Treść: Gilejko Leszek: Praca - między przymusem a szansami awansu
(s. 151-166). - Jacukowicz Zofia: Praca - poszukiwanie nowych form zatrudnienia
(s. 167-172). - Kryńska Elżbieta: Zapotrzebowanie na pracę w warunkach globalizacji (s. 173-179). - Błaszczyk Beata: Bezrobocie - nowy czynnik strukturotwórczy
(s. 180-182). - Książkiewicz Izabela: Praca - słodko-kwaśny owoc przymusu
(s. 183-186). - Rajkiewicz Antoni: Liczy się nie tylko praca opłacana (s. 187-189).
23. ZAGADNIENIA pracy u św. Tomasza z Akwinu / Władysław Jacher
= poz. 12/03.
Rec.: Masłyk Tomasz // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 2/3, s. 84-88 ; Borkowski
Paweł // Społeczeństwo. - 2004, nr 2, s. 365-379.
2. Historia pracy
24. BEZPIECZEŃSTWO pracy w dziejach / Bolesław Orłowski // Atest. 2004, nr 9, s. 4-6, rys.
-6BEZPIECZEŃSTWO socjalne / pod red. L. Frąckiewicz = poz. 4553.
Z treści: Przybyłka A.: Zabezpieczenie socjalne świadczone przez ubezpieczenie
brackie na rzecz populacji górników Górnego Śląska.
25. FUNKCJONOWANIE ośrodków pracy więźniów w świetle kontroli
Ministerstwa Kontroli Państwowej w latach 1955-1956 / Tadeusz Wolsza //
Kontr. Państ. - 2004, R. 49, nr 3, s. 165-185, tab.
26. GÓRNICY w XIX wieku : z historii medycyny pracy / Ryszard Szozda // Atest. - 2004, nr 7, s. 56-57.
27. HISTORIA i teraźniejszość organów przedstawicielskich w ZUS /
Dariusz Jakubiec. - Cz. 1 // Z Życia ZUS. - 2004, nr 12, s. 25-30.
28. INSPEKCJA fabryczna w XIX wieku : z historii medycyny pracy //
Atest. - 2004, nr 5, s. 56-57, il.
29. KOBIETA aktywna w Polsce międzywojennej : dylematy środowisk
kobiecych / Dobrochna Kałwa. - Kraków : „Historia Iagellonica”, 2002. 178, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 161-178. - ISBN 83-88737-25-2.
Rec.: Dormus Katarzyna // Kwart. Hist. Nauk. - 2004, R.49, nr 2, s. 184-191.
30. KOBIETY a rynek pracy w Drugiej Rzeczpospolitej / Ewa Sadowska //
Kob. Bizn. - 2004, nr 1/4, s. 1-6, tab.
Toż: w jęz. ang., s. 29-35.
31. KSZTAŁCENIE na odległość - wczoraj i dziś : (refleksje czytelnika) / Andrzej Kusztelak // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 4, s. 91-95
bibliogr. 17 poz.
M.in. kształcenie korespondencyjne, nauczanie za pomocą radia i telewizji.
32. LEKARZE jako grupa zawodowa w II Rzeczypospolitej / Elżbieta
Więckowska. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wroc., 2004. - 292 s. ; 24 cm. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2632). - Tabele. - Bibliogr. s. 265-274. ISBN 83-229-2510-7.
-733. MAŁE przedsiębiorstwo - próba retrospekcji / Joanna Mróz // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s. 21-32 bibliogr. 16
poz. summ.
Ukazanie etapów procesu kształtowania się przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku.
MIĘDZY pamięcią a odpowiedzialnością : rokowania w latach 19982000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową / J. Barcz, B. Jałowiecki,
J. Kranz = poz. 4434.
34. MIGRACJE w Europie przedprzemysłowej : 1650-1750 / Adam
Walaszek // Prz. Pol. - 2004, R. 30, z. 2, s. 5-44 summ.
35. NĘDZARZE i filantropi : problem ubóstwa w polskiej opinii
publicznej w latach 1815-1863 / Monika Piotrowska-Marchewa. - Toruń :
A. Marszałek, 2004. - 287 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 261-273. ISBN 83-7322-860-8.
36. NOTATKI i wspomnienia z długiego życia - lata 1921-2001 /
Henryk Białczyński = poz. 21/03.
Rec.: Łagodziński Wiesław // Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 6, s. 72-74.
37. OJCOWIE medycyny pracy : europejskie tradycje medycyny pracy //
Atest. - 2004, nr 2, s. 56-57, il.
38. PODSTAWY prawne organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
w latach 1920-1939 / Krzysztof Prętki // Pozn. Zesz. Humanist. - 2004, T. 3,
s. 131-135 summ.
39. POGLĄDY na pracę w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku /
Teresa Wróblewska // Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 96-102.
40. POLITYKA kadrowa w Wojsku Polskim 1950-1955 / Adolf Stachula //
Słup. Stud. Hist. - 2004, nr 11, s. 169-183.
41. POLSKIE stowarzyszenia robotnicze w Wiedniu w XIX i XX wieku :
(do wybuchu II wojny światowej) / Władysław S. Kucharski // Prz. Pol. 2004, R. 30, z. 4, s. 119-130 summ.
-842. PORZĄDEK cechowy a „wyrządzanie nieuczciwości” przez mistrzów
rzemieślników w Przemyślu (XVII-XVIII w.) / Halina Wiśniewska // Rocz.
Przemys. - 2004, T. 40, z. 3, s. 109-118.
43. POWŚCIĄGLIWOŚĆ i praca w wychowaniu człowieka : współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) / Czesław Kustra. - Toruń : Wydaw. UMK, 2002. 556, [1] s. ; 24 cm. - (Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja
Kopernika). - Bibliogr. - ISBN 83-231-1452-8.
44. PRACA dzieci w XIX w. / Ryszard Szozda // Atest. - 2004, nr 3,
s. 56-57, il.
Omów. regulacji prawnych dot. pracy dzieci, obowiązujących w Wlk. Brytanii,
Prusach, Rosji i Austrii.
45. PRACA kobiet w XIX wieku : z historii medycyny pracy / Ryszard
Szozda // Atest. - 2004, nr 4, s. 56-57.
Warunki pracy kobiet w XIX w.
PROBLEMY makroekonomiczne w teorii i praktyce = poz. 4583.
Z treści: Danowska-Prokop B.: Zatrudnienie i bezrobocie jako czynnik określający sytuację materialną mieszkańców Górnego Śląska w okresie międzywojennym.
46. „PRYWACIARZE” w komunistycznej Polsce w latach 1945-1971 /
Dominik Pick // Stud. Polit. - 2004, nr 15, s. 307-331 summ.
PUBLICZNE służby zatrudnienia a zmieniający się rynek pracy =
poz. 1173.
S. 21-20: Geneza i historia.
47. REGULACJA i deregulacja a bezrobocie / Jan Kaja // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2004, nr 1024, s. 133-140.
Historyczna analiza gospodarki Japonii jako przykładu korelacji bezrobocia
z poziomem natężenia centralnej regulacji państwa.
-948. ROBOTNICY sezonowi i jeńcy wojenni zatrudnieni w majątku ziemskim Stennewitz (Stanowice) / Walter Kracht ; tł. z niem. Zbigniew Czarnuch. - Fragm. // Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch. - 2004, nr 11, s. 119-124.
49. ROMAN Rieger (1870-1947) - inżynier i organizator / Alojzy Czech //
Organ. Kier. - 2004, nr 1, s. 131-144.
Znacząca postać w polskim ruchu na rzecz naukowej organizacji i kierownictwa.
50. RÓWNE prawa i nierówne szanse : kobiety w Polsce międzywojennej =
poz. 31/01.
Rec.: Dormus Katarzyna // Kwart. Pedagog. - 2004, R. 49, nr 3, s. 231-239.
STATUS kobiet w ubezpieczeniach / pod red. I. Jędrzejczyk = poz. 3853.
Z treści: Jastrzębowski-Hoffman Z.: Ochrona ubezpieczeniowa kobiet w polskiej
myśli społeczno-politycznej. Ewolucja koncepcji do końca lat 40. XX w.
51. STOSUNKI wyznaniowo-narodowościowe i struktura społecznozawodowa mieszkańców Krosna w dobie autonomii / Ewa Bereś // Pr. Hist.Arch. - 2003, T. 13, s. 63-78.
52. SZKOLENIE zawodowe policji śledczej na tle zagrożeń przestępczością w II Rzeczypospolitej / Stanisław Kozdrowski // Stud. Społ.-Ekon. 2004, z. 3, s. 124-141 bibliogr.
53. SZKOLNICTWO zawodowe w Przemyślu pod okupacją niemiecką
w latach 1940-1944 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu /
Marcin Janowski // Rocz. Hist.-Arch. - 2003, T. 17, s. 111-120 summ.
54. W SŁUŻBIE interesów wyższego rzędu : prapoczątki polskiej inspekcji pracy / Bogdan Olcha // Inspektor Pr. - 2004, nr 1, s. 24-27, il.
55. Z BADAŃ nad ruchliwością terytorialną i społeczną mieszkańców
Łomżyńskiego na przełomie XIX i XX wieku / Małgorzata Dajnowicz //
Stud. Łomż. - 2004, T. 15, s. 7-26.
- 10 -
3. Działalność ośrodków naukowych
i innych placówek
56. CZTERDZIEŚCI lat minęło... / red. Irena Dryll // Nowe Życie Gospod. - 2004, nr 1, s. 22.
Omów. historii i działalności Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych - z okazji
40-lecia działalności.
57. GŁÓWNA Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego :
1974-2004 : księga pamiątkowa / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2004. - 73 s. : il., fot. ; 21 cm.
58. GŁÓWNA Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego : sprawozdanie z działalności w 2003 roku / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2004. - 12 s. ; 20 cm.
59. INSTYTUT Pracy i Spraw Socjalnych : sprawozdanie z działalności
w roku 2003 / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2004. 107 s. ; 30 cm. - Tabele.
60. 80 [OSIEMDZIESIĄT] lat Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej / Marta Gębska // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 11/12, s. 32-34.
Omów. konf. pt. „Perspektywy polskiej polityki społecznej”, Warszawa, 8 grudnia 2004 r.
61. 85 [OSIEMDZIESIĄT pięć] lat inspekcji pracy w Polsce / EK //
Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 5, s. 12-14.
62. PRACA i polityka społeczna : diagnoza i perspektywy / Anna Jawor //
Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 2, s. 35-40 ; Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 1,
s. 103-105.
Omów. konf. z okazji 40-lecia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, która odbyła
się w Warszawie 17-18 grudnia 2003 r.
- 11 PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red.
B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Kawęcka B.: Nota o Instytucie [Pracy i Spraw Socjalnych].
63. SŁOWNIK polskich towarzystw naukowych. T. 1. Towarzystwa
naukowe działające obecnie w Polsce / red. Barbara Sordylowa [i in.] ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka. - Wyd. nowe. - Warszawa : PAN, 2004. 920 s. ; 24 cm. - ISBN 83-901688-0-4. - ISBN 83-901688-4-7.
64. SPRAWOZDANIE z działalności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawach podległych Pani Elżbiecie Sobótce Podsekretarzowi
Stanu w zakresie dialogu społecznego, wynagrodzeń i działalności Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w czasie kadencji rządu 1997-2001. - Warszawa : MPiPS, 2001. - 15 k. ; 30 cm.
65. WOKÓŁ problematyki kształcenia zawodowego w IKZ [Instytucie
Kształcenia Zawodowego] / Krystyna Jachna // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44,
s. 57-60, il. bibliogr.
Działalność IKZ.
ZAKŁAD Ubezpieczeń Społecznych ma 70 lat / L. K. Kaczmarek =
poz. 3872.
___________________
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
66. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 2 m a j a 2 0 0 4 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz zniesienia
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej // Dz. U. - 2004,
nr 106, poz. 1115.
67. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 m a j a
2 0 0 4 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
i Pracy // Dz. U. - 2004, nr 106, poz. 1120. * z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy //
Tamże, nr 134, poz. 1428.
- 12 68. ZARZĄDZENIE nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 5 m a j a
2 0 0 4 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy //
Monit. Pol. - 2004, nr 21, poz. 374.
69. OBWIESZCZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 1 2 l i p c a
2 0 0 4 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki i Pracy // Monit. Pol. - 2004,
nr 31, poz. 549.
____________________
M i n i s t e r s t wo P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
70. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 2 m a j a 2 0 0 4 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Polityki Społecznej // Dz. U. - 2004,
nr 106, poz. 1116.
71. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 m a j a
2 0 0 4 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki
Społecznej // Dz. U. - 2004, nr 106, poz. 1124. * z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej //
Tamże, nr 134, poz. 1432.
72. ZARZĄDZENIE nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 5 m a j a
2 0 0 4 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej //
Monit. Pol. - 2004, nr 21, poz. 373. * Zarządzenie nr 102 Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu
Polityki Społecznej // Tamże, nr 48, poz. 825. * Zarządzenie nr 139 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej // Tamże, nr 56, poz. 956.
73. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 5 g r u d n i a 2 0 0 4 r. w sprawie szczegółowego działania Wiceprezesa Rady
Ministrów, Ministra Polityki Społecznej // Dz. U. - 2004, nr 265, poz. 2643.
- 13 -
II. ORGANIZACJA PRACY I KIEROWANIE.
NORMOWANIE PRACY
1. Zagadnienia ogólne
74. AKTUALNOŚĆ klasyki zarządzania w świetle ustaleń H. Fayola /
Kazimierz Zimniewicz // Współcz. Zarz. - 2004, nr 1, s. 5-13 summ.
75. CZY analogie mogą być źródłem rozwoju nauk zarządzania / Jerzy
Niemczyk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 134-142, tab. bibliogr.
11 poz. summ.
76. CZYNNIKI kształtujące społeczną odpowiedzialność organizacji /
Halina Piekarz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1025, s. 237-249, rys. tab.
bibliogr. 10 poz. summ.
77. ELASTYCZNOŚĆ organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany / Grażyna Osbert-Pociecha // Organ. Kier. - 2004, nr 2, s. 51-62, rys.
tab. bibliogr. 15 poz. summ.
Elastyczność jako właściwość kontroli zachodzącej pomiędzy organizacją i jej
otoczeniem.
78. METODOLOGIA nauk o zarządzaniu / Łukasz Sułkowski // Prz.
Organ. - 2004, nr 10, s. 7-10.
79. NOWE oblicze organizacji / Józef Penc // Prz. Organ. - 2004, nr 3,
s. 8-13, rys. tab.
80. ORGANIZACJA jako system złożony / Czesław Mesjasz // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 652, s. 51-66, rys. tab. bibliogr. 37 poz. summ.
81. PO co nam zarządzanie / Bogdan Nogalski ; rozm. Dariusz Teresiński //
Prz. Organ. - 2004, nr 1, s. 3-5, il.
Rozm. z przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.
- 14 82. PRZEDMIOT i zakres nauk o zarządzaniu oraz ich miejsce wśród
dziedzin i dyscyplin naukowych / Stanisław Sudoł // Prz. Organ. - 2004,
nr 12, s. 7-9.
83. PRZEDSIĘBIORSTWO jako kapitał : kapitał jako majątek i jako
fundusz / Tomasz Gruszecki // Rocz. Nauk Społ. - 2004, T. 32, z. 3, s. 7-12.
84. REGUŁY podejmowania skutecznych decyzji w zarządzaniu organizacjami / Stanisław Galata // Państ. Społ. - 2004, R. 4, nr 4, s. 103-115
bibliogr.
ROMAN Rieger (1870-1947) - inżynier i organizator / A. Czech =
poz. 49.
Znacząca postać w polskim ruchu na rzecz naukowej organizacji i kierownictwa.
85. SKŁADNIKI i wymiary kapitału społecznego organizacji / Wojciech
Dyduch // Organ. Kier. - 2004, nr 1, s. 47-59, wykr. bibliogr. 15 poz. summ.
Teoretyczne ujęcia dotyczące podziału kapitału społecznego na składniki oraz
wymiary, w jakich funkcjonuje ten niematerialny składnik organizacji.
86. WPŁYW technologii informacyjnej na rozwój nauki organizacji
i zarządzania, czyli rozważania nad rolą TI w kreowaniu szkoły zarządzania
informacją i wiedzą / Jerzy Kisielnicki // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1027,
s. 179-189, rys. tab. bibliogr. 31 poz. summ.
87. ZARZĄDZANIE made in Australia / Leszek Rewers // Manager. 2004, nr 2, s. 60-62.
Sposoby i style zarządzania w Australii.
88. ZARZĄDZANIE na przełomie wieków : praca zbiorowa / pod red.
Mieczysława Błońskiego i Krzysztofa Kondrackiego. - Warszawa : Hays
Personnel, 2004. - 95 s. : rys. ; 30 cm. - ISBN 83-920770-0-8.
- 15 -
2. Teoria i metody organizacji i zarządzania
89. ANTROPOLOGIA organizacji : metodologia badań terenowych /
Monika Kostera. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2003. - 217 s. : il. ;
24 cm. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-13927.
Rec.: Banaszek Małgorzata // Acta Elb. - 2004,T. 2, s. 509-513.
90. BUSINESS Intelligence siłą napędową firmy / Maciej Ruszyński //
Manager. - 2004, nr 6, s. 51-53.
Zadaniem BI jest dostęp do źródeł danych i analiza informacji celem dostarczenia
wiedzy pozwalającej na zorientowanie ludzi i procesów biznesowych na wypełnianie
misji przedsiębiorstwa.
91. CHARAKTERYSTYKA dyscypliny zarządzanie : propozycja autorska / Wiesław M. Grudzewski // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 6,
s. 9-12 summ.
Charakterystyka zarządzania jako nauki stosowanej oraz jako ciągu decyzji
podejmowanych w określonej organizacji.
92. CO powinno być bazą dla pełnej teorii przedsiębiorstwa - zarządzanie
czy ekonomia? / Tomasz Gruszecki // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014,
s. 42-56 bibliogr. summ.
93. DIAGNOZA stanu organizacyjnego firmy / Robert Wojtachnik //
Manager. - 2004, nr 5, s. 46-49.
Na podstawie stworzonych modeli procesów opracowuje się procedury decyzyjne
i pracownicze, regulaminy, instrukcje i struktury organizacyjne.
94. DIAGNOZOWANIE zdolności organizacji do przeciwdziałań kryzysowych w przedsiębiorstwie / Halina Piekarz // Zesz. Nauk. / AE Krak. 2004, nr 652, s. 35-50, rys. tab. bibliogr. 5 poz. summ.
95. DLACZEGO nawet zdeklarowani pragmatycy potrzebują teorii
zarządzania / Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor // Harv. Bus. Rev.
Pol. - 2004, nr 10, s. 95-103.
- 16 96. DŹWIGNIA Archimedesa czyli metody i techniki zarządzania :
teoria i praktyka : praca zbiorowa / red. nauk. Stanisław Duchniewicz. - Warszawa : Wydaw. Menedż. PTM, 2004. - 588 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 577-588. - ISBN 83-914212-6-0.
Teść: Kuc Bolesław: Metodologia badań organizacyjnych (s. 15-49). - Homa
Stanisław, Piątkowski Zdzisław, Wójcik-Kośla Dorota: Planowanie. Metody i techniki
(s. 51-115). - Duchniewicz S.: Organizowanie - istota i zakres (s. 117-175). - Duchniewicz S. [i in.]: Organizowanie - wybrane metody i techniki (s. 177-348). - Duchniewicz S.,
Wediuk Zygmunt, Wilk Andrzej: Metody i techniki motywacji (s. 349-416). - Kuc B.R.:
Kontrola - metody i techniki w zarządzaniu (s. 417-444). - Kuc B.R.: Audyt
wewnętrzny jako nowoczesny instrument zarządzania i kontroli (s. 445-489). - Pawłowski Marek, Duchniewicz S.: Efektywność zarządzania (s. 491-576).
E-BIZNES w świetle koncepcji zarządzania / M. Moroz = poz. 905.
97. EFEKTY nowego zarządzania publicznego / Alojzy Zalewski // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1023, s. 581-590 bibliogr. 11 poz. summ.
Nowe zarządzanie publiczne (new public management - NPM) lansowane przez
zwolenników jako rewolucja menedżerska, wprowadzająca nowy paradygmat zarządzania będący uniwersalnym modelem zarządzania w tym sektorze.
98. EFEKTYWNOŚĆ przedsięwzięć gospodarczych / Janusz Pawłowski //
Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 6, s. 13-22, wykr. bibliogr. 12
poz. summ.
M.in. efektywność w teorii organizacji.
99. EWOLUCYJNE koncepcje przedsiębiorstwa / Bożena Borkowska //
Ekonomista. - 2004, nr 4, s. 521-534 bibliogr.
100. EWOLUCYJNE podstawy instytucji społecznych / Piotr Swistak //
Decyzje. - 2004, nr 1, s. 11-36 bibliogr.
Teoria organizacji.
101. IDEAŁY epistemiczne zarządzania / Łukasz Sułkowski // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 151-159 bibliogr. summ.
Założenia przyjmowane przez badaczy dla poznania i opisania rzeczywistości
organizacyjnej.
- 17 102. IDEOLOGIZACJA funkcjonowania przedsiębiorstwa / Filip KubiczAndryszak // Cywiliz. Polit. - 2003, nr 1, s. 143-156.
103. INDUKCJA i dedukcja w zarządzaniu - problem teorii i praktyki /
Stanisław Chełpa // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 99-109, rys.
bibliogr. 41 poz. summ.
104. INSTRUMENTY rozwiązywania problemów w zarządzaniu / Stanisław Borkowski, Tatiana Corejowa ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Sosnowiec : Wydaw. WSZiM, 2004. - 107 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. Bibliogr. - ISBN 83-89275-46-5.
105. INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie /
red. nauk. Kazimierz Zimniewicz ; Akademia Ekonomiczna. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2003. - 375 s. : rys. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe / AE ;
[nr] 36). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-89224-58-5.
Z treści: Banaszyk Piotr, Lewandowska Adrianna: Strategiczna Karta Wyników
jako instrument organizacji uczącej się (s. 9-14). - Bieda Jolanta, Gruszczyńska-Malec
Grażyna: Nowe koncepcje zarządzania w praktyce (s. 15-19). - Bieniok Henryk, Głód
Grzegorz: Organizacja ucząca się w świetle badania zachowań małych i średnich
przedsiębiorstw województwa śląskiego (s. 20-25). - Bisaga Anna: Od zarządzania
jakością do zarządzania wiedzą w sektorze agrobiznesu (s. 26-31). - Błaszczyk
Wanda: Socjotechniczne komponenty metod organizacji i zarządzania (s. 32-36). Brandys Joanna: Marketing terytorialny jako filozofia zarządzania miastem (s. 37-42).
- Bratnicki Mariusz, Gabryś Bartłomiej J.: Orientacje czasowe a przedsiębiorczy
rozwój: ujęcie z punktu widzenia zarządzania wiedzą (s. 43-47). - Bukowska Urszula:
Bariery i utrudnienia w tworzeniu organizacji uczącej się (s. 55-59). - Chomiak Iwona: System informacyjny controllingu jako instrument zarządzania współczesnym
przedsiębiorstwem (s. 60-65). - Czura Małgorzata: Wybrane instrumenty zarządzania
jakością w sferze usług (s. 71-77). - Dobrzański Kazimierz: Z badań nad istotą i miejscem wewnętrznego public relations w organizacji (s. 78-86). - Gach Daniel: Tworzenie i funkcjonowanie doraźnych zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwach wyniki badań własnych (s. 87-93). - Gryncewicz Wiesława: Ocena jakości informacji
jako instrument zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem (s. 94-99). - Hadrian
Piotr: Możliwości i ograniczenia zastosowania metody portfelowej w zarządzaniu
marketingowym (s. 107-113). - Hopej-Kamińska Magdalena, Hopej Marian, Kamiński Robert: Organizacja ucząca się - nowa koncepcja organizacji? (s. 114-120). Kaczmarek Bogusław: Zarządzanie przez wizję - twórcze myślenie o przyszłości
firmy (s. 121-124). - Kopczyński Tomasz: Outsourcing a potencjał pracowniczy
przedsiębiorstwa (s. 125-131). - Kotliński Grzegorz: Konsekwencje stosowania rozwiązań informatycznych dla organizacji i zarządzania uniwersalnym bankiem (s. 132-
- 18 138). - Kozina Andrzej, Ostrowska Sabina: Negocjacje w systemie logistycznym
(s. 139-146). - Krupski Rafał, Olejczyk Katarzyna: Identyfikacja organizacji wirtualnej na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego (s. 147-153). - Krzakiewicz Kazimierz: Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (s. 154-159). Kulińska-Sadłocha Ewa: Rachunek kosztów w zarządzaniu bankiem (s. 160-165). Łukasiewicz Grzegorz: Kapitał intelektualny organizacji - przegląd koncepcji i metod
zarządzania (s. 166-172). - Mazur Zygmunt, Dudek Marek, Mazur Gabriela: Procesy
logistyczne w systemie wytwarzania (s. 173-177). - Mendryk Iwona: Public relations
jako narzędzie kreowania wizerunku organizacji (s. 178-183). - Mietlewski Zygmunt:
Ekonomiczna macierz powiązań informacyjnych w praktyce zarządzania (s. 184-189).
- Mikuła Bogusz: Wstęp do zarządzania w warunkach ekonomii wiedzy (s. 190-196).
- Milecki Artur: Podejście systemowe w planowaniu działalności przedsiębiorstwa (s. 197-201). - Niemczyk Jerzy: Przekroje analizy kładów outsourcingowych
(s. 202-206). - Paszke Henryk: Koncepcja kontraktu pracowniczego w zarządzaniu
zasobami ludzkimi (s. 207-212). - Pilcer Helena: Poglądy środowisk naukowych
dotyczące istoty, relacji i nowoczesności współczesnych koncepcji zarządzania
(s. 225-230). - Płaczek Ewa, Szołtysek Jacek: Etapy zastosowania koncepcji ABC
w logistycznym łańcuchu dostaw (s. 231-236). - Polak Waldemar: Bezpośrednie
inwestycje zagraniczne a zarządzanie przedsiębiorstwem (s. 237-246). - Poznańska
Krystyna: Przewaga konkurencyjna współczesnych przedsiębiorstw (s. 247-251). Przeniczka Jerzy: Stosowanie pozapieniężnych świadczeń pracowniczych w świetle
teorii motywacji (s. 258-264). - Rokita Jerzy: Myślenie strategiczne (problemy stabilności i zmian) (s. 270-274). - Sarkowicz Anna: Istota jakości zarządzania oraz wskaźniki jej oceny (s. 275-282). - Skalik Jan: Wykorzystanie marketingu wewnętrznego
w procesie zarządzania zmianami (s. 283-288). - Sobińska Małgorzata: Narzędzia
monitorowania i kontroli w kształtowaniu współpracy outsourcingowej (s. 289-294). Sokołowska Stanisława, Szwiec Paweł: Wywoływanie u pracowników poczucia
niepewności jako przykład antypodmiotowych praktyk w organizacji (s. 295-301). Stachowicz-Stanusch Agata: Czym są główne wartości organizacji i dlaczego warto
je ogłaszać? (s. 302-307). - Stańczyk-Hugiet Ewa: ormalne i nieformalne procesy
uczenia się w organizacji (s. 308-313). - Stańda Andrzej: Przywództwo kierownicze
w wymiarze kultury organizacyjnej (s. 314-319). - Staś Lena, Roszyk-Kowalska
Gabriela: Decydent jako podmiot wykorzystujący owoczesne techniki zarządzania
(s. 320-325). - Strużyna Janusz: Bariery doskonalenia zarządzania w małych, przedsiębiorczych organizacjach (s. 326-332). - Tarczydło Beata: Kontrola skuteczności
i efektywności działań public relations - wyniki badań przedsiębiorstw województwa
małopolskiego (s. 340-346). - Urbanowska-Sojkin Elżbieta: Wybrane metody oceny
zagrożenia konkurencyjności przedsiębiorstw (s. 347-356). - Walentynowicz Piotr:
Rozwiązywanie problemów organizacyjnych (s. 357-367). - Zembura Renata: Alianse
strategiczne jako koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa (s. 368-372).
106. KAIZEN - filozofia ciągłego doskonalenia organizacji / Agnieszka
Sąpór // Organ. Kier. - 2004, nr 4, s. 91-101, rys. summ.
Japońska filozofia permanentnego samodoskonalenia organizacji.
- 19 107. KLASYCZNE koncepcje struktur organizacyjnych / Artur Piotrowicz // Prz. Organ. - 2004, nr 11, s. 8-11, rys. bibliogr. 11 poz.
108. KREOWANIE wartości przez organizację w perspektywie teorii
firmy / Szymon Cyfert // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 25-32
bibliogr. summ.
Analiza trzech teorii firmy: menedżerskiej, stakeholders i shareholders pod kątem
kreowania wartości.
109. METAFORY w życiu organizacji / Łukasz Sułkowski // Prz. Organ. 2004, nr 6, s. 7-10.
Metaforyczne podejście do organizacji.
110. METODY oceny efektywności zmian organizacyjnych / Adam
Stabryła // Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 2004, z. 5, s. 111-124 summ.
111. MIĘDZY poznaniem a działaniem - eklektyzm metodologiczny
w zarządzaniu / Łukasz Sułkowski // Organ. Kier. - 2004, nr 3, s. 33-42, rys.
tab. bibliogr. 25 poz. summ.
112. NEOPOZYTYWISTYCZNA mitologia w nauce o zarządzaniu /
Łukasz Sułkowski // Organ. Kier. - 2004, nr 1, s. 3-14 bibliogr.
12 poz. summ.
113. NOWE koncepcje i teorie zarządzania w XXI wieku - uwarunkowania w Polsce / Wioletta Wereda // Zesz. Nauk. / SGH, Kol. Gospod. Świat. 2004, z. 16, s. 158-175 summ.
114. NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu : Polanica
Zdrój, 22-24 września 2003 / Politechnika Wrocławska. Instytut Organizacji
i Zarządzania. - Wrocław : Of. Wydaw. Politech. Wroc., 2003. - 374 s. : rys. ;
24 cm. - (Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki
Wrocławskiej ; 73 : Konferencje ; 23). - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Bieńkowska Agnieszka, Kral Zygmunt, Zabłocka-Kluczka Anna:
O istocie i znaczeniu kontrolingu marketingowego (s. 32-41). - Brol Joanna: Specyfi-
- 20 ka szkoły jako organizacji uczącej się (s. 42-48). - Dobrowolska Anna, Wasilewicz
Maria: Zarządzanie utrzymaniem w ruchu urządzeń w koncepcji TQM (s. 78-87). Hopej Marian, Kamiński Robert: Wpływ spójności kultury organizacyjnej na innowacyjność przedsiębiorstwa (s. 88-92). - Kotarba Marcin, Kotarba Wiesław:
Ogólny model zarządzania wiedzą (s. 93-103). - Malara Zbigniew, Mikuła Elżbieta,
Oleniuch Iwona: O znaczeniu wiedzy i informacji dla rozwoju organizacji przyszłości
(s. 111-120). - Malara Z., Oleniuch I.: Organizacja wirtualna - wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw (s. 121-129). - Martan Lesław: O strukturach organizacyjnych instytucji (organizacji) i procesów (s. 130-134). - Nogalski Bogdan, Rybicki
Jacek M.: Balanced Scorecard jako narzędzie symbiozy czyli koncepcji zarządzania
organizacją w sposób zrównoważony (s. 135-146). - Nowak Roman S.: Modyfikacja
techniki ZPC w oparciu o kapitał intelektualny organizacji (s. 153-162). - Parkitna
Agnieszka: Motywacyjny aspekt wynagradzania controllingowego (s. 163-173). Penc Józef: Menedżer w międzynarodowym biznesie (s. 174-194). - Penc J.: Wiedza
i uczenie się w organizacji (s. 195-213). - Steinmann Horst: Polityczny aspekt prywatnej działalności gospodarczej - etyka przedsiębiorstwa a globalizacja (s. 255-272).
- Szeloch Maria: Efektywność organizacji a poziom istniejącego w niej zaufania
(s. 284-290). - Trzcieliński Stefan: Lean management a wirtualność przedsiębiorstwa
(s. 291-306). - Wilimowska Zofia: Zarządzanie przez wartość (s. 325-339). - Zgrzywa-Ziemak Anna: Przywództwo zwiększające zdolność uczenia się przedsiębiorstwa
(s. 340-348). - Zymonik Janusz: Nowe podejście do znormalizowanych systemów
zarządzania jakością (s. 349-357).
115. NOWOCZESNE struktury organizacyjne a orientacja logistyczna
przedsiębiorstwa / Zbigniew Żebrucki // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004,
z. 21, s. 89-106 bibliogr. summ.
NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 938.
Z treści: Jabłoński M.: W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji: od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji. - Kubiak
B. F., Korowicki A.: Model zarządzania zmianą w organizacji. - Morawski M.: Nowy
kształt organizacji poddanej logice sieci. - Sokołowska A: Organizacja wirtualna
a koncepcja kapitału intelektualnego. - Wojtkiewicz-Wydra E.: Obszary wiedzy
w projektach wirtualnych.
116. O PODOBIEŃSTWACH struktur organizacyjnych / Marian Hopej //
Prz. Organ. - 2004, nr 3, s. 18-20, rys. bibliogr. 8 poz.
117. O PRZESŁANKACH i barierach rozwoju zastosowań współczesnych koncepcji i metod zarządzania / Jan Lichtarski // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2004, nr 1014, s. 382-389 bibliogr. 9 poz. summ.
- 21 118. OCHRONA środowiska w koncepcji zarządzania / Marcin Żemigała //
Pien. Więź. - 2004, R. 7, nr 3, s. 54-66 bibliogr.
119. ORGANIZACJA tradycyjna - ucząca się - inteligentna : różnice
i podobieństwa / Edyta Tabaszewska // Prz. Organ. - 2004, nr 3, s. 21-23, tab.
bibliogr.
120. ORGANIZACJA ucząca się : model doskonałego przedsiębiorstwa /
Sylwia Sąpór // Współcz. Zarz. - 2004, nr 1, s. 75-80 bibliogr.
121. ORGANIZACJE w ruchu : strategie zarządzania zmianami / Ewa
Masłyk-Musiał = poz. 72/03.
Rec.: Gierszewska Grażyna // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 5, s. 109-113.
122. PODSTAWY teorii internacjonalizacji i globalizacji działalności
przedsiębiorstw / Marian Gorynia, Radosław Owczarzak // Gospod. Nar. 2004, R. 15, nr 1/2, s. 1-21, rys. tab. bibliogr. summ.
123. PODSTAWY zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. - 801 s.
Rec.: Kuc Bolesław Rafał // Prz. Organ. - 2004, nr 2, s. 41.
124. POJĘCIE i istota struktury organizacyjnej / Artur Piotrowicz // Prz.
Organ. - 2004, nr 3, s. 14-17, tab.
125. POMIĘDZY akademią a przedsiębiorstwem, czyli o upraszczaniu
i komplikowaniu teorii zarządzania / Mariusz Bratnicki // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2004, nr 1014, s. 17-24, rys. tab. bibliogr. summ.
126. POSTMODERNISTYCZNE inspiracje zarządzania /
Sułkowski // Współcz. Zarz. - 2004, nr 3, s. 5-13 bibliogr. summ.
Łukasz
127. POTRZEBY i szanse wdrożenia rachunku kosztów działań w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań empirycznych / Arkadiusz
- 22 Januszewski // Organ. Kier. - 2004, nr 3, s. 97-114, rys. tab. bibliogr. 12
poz. summ.
Stosowanie metody zarządzania kosztami.
128. PROBLEM niewspółmierności koncepcji w zarządzaniu / Łukasz
Sułkowski // Prz. Organ. - 2004, nr 4, s. 6-8, tab.
PRZYSZŁOŚĆ pracy w XXI wieku / red. S. Borkowska = poz. 16.
Z treści: Woźniakowski A.: Organizacja ucząca się - koncepcja teoretyczna i praktyka działania przedsiębiorstw. - Bochniarz P.: Ekonomiczne podejście do zarządzania
zasobami ludzkimi.
129. ROLA standardów w integracji teorii i praktyki zarządzania / Lucjan
Kowalczyk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 324-334 bibliogr. 17
poz. summ.
130. SPECYFIKA pojęć w teorii zarządzania / Igor J. Ładyko ; tł. Urszula Wodzińska // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 1, s. 15-19 bibliogr. 7
poz. summ.
Problemy praktycznego zarządzania i ich przyczyny związane ze specjalizacją
funkcjonalną.
131. SPÓR o prymat praktyki nad teorią zarządzania / Grzegorz Jokiel //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 127-133 bibliogr. 18 poz. summ.
132. SYSTEMY Business Intelligence w zarządzaniu / Andrzej Bytniewski, Kamal Matouk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1027, s. 104-114, rys.
tab. bibliogr. 11 poz. summ.
133. TECHNIKI zarządzania. Lekcja 1 / Irena Dzierzgowska // Dyr. Szk. 2004, nr 11, s. 30-33.
134. TEORIA ograniczeń jako metoda identyfikująca najsłabsze ogniwa
organizacji / Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska // Zesz. Nauk., Organ. /
PŚl. - 2004, z. 21, s. 63-71 summ.
- 23 135. TEORIA przedsiębiorstwa w świetle ujęcia behawioralnego
i menedżerskiego / Stanisław Duda // Zamoj. Stud. Mater. - 2004, R. 6, z. 3,
s. 91-106 summ.
136. TEORIA własności oraz jej wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem / Jan Jeżak // Prz. Organ. - 2004, nr 9, s. 5-8.
137. WDROŻENIA wyzwaniem teorii i praktyki zarządzania organizacjami / Marek Brzeziński // Prz. Organ. - 2004, nr 7/8, s. 17-19, rys.
bibliogr. 7 poz.
138. WSPÓŁCZESNE koncepcje zarządzania jako modele przedsięwzięć
restrukturyzacyjnych / Tadeusz Buczkowski // Zesz. Nauk. Pr. Inst. Ekon.
Przeds. / USzczec. - 2004, nr 42, s. 81-92 summ.
139. WSPÓŁCZESNE problemy związane z zarządzaniem informacją /
Anna Tomaszuk // Zesz. Nauk. PBiałost. Ekon. - 2004, z. 9, s. 281-288
summ.
140. WYBRANE aspekty tworzenia organizacji uczącej się / Bogusz
Mikuła, Bernard Ziębicki // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 647, s. 51-75,
tab. rys. bibliogr. 26 poz. summ.
141. WYKORZYSTYWANIE nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania w przedsiębiorstwach globalnych / Jan Skalik // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1014, s. 519-523 bibliogr. summ.
142. ZARZĄDZANIE operacyjne - istota, zakres przedmiotowy / Józef
Bendkowski // Zesz. Nauk. Organ. / PŚl. - 2004, z. 21, s. 7-17 summ.
143. ZARZĄDZANIE poprzez innowacje / Eva Grublova // Zesz. Nauk. /
WSBizn. - 2002, nr 1, s. 15-34 summ.
144. ZARZĄDZANIE przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu /
Rafał Krupski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 350-359, rys. tab.
bibliogr. 11 poz. summ.
- 24 145. ZARZĄDZANIE w procesie zmian : (na podstawie doświadczeń
w zarządzaniu Biblioteką Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej) /
Teresa Szmigielska // Zesz. Nauk. / WSEWarsz. - 2004, z. 17, s. 109-116.
146. ZARZĄDZANIE w warunkach niepewności : podręcznik dla zaawansowanych / Andrzej K. Koźmiński. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN,
2004. - 201 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-01-14213-8.
Rec.: Dworzecki Zbigniew // Organ. Kier. - 2004, nr 3, s. 115-121 ; Rządca Robert A. // Prz. Organ. - 2004, nr 10, s. 44-46.
147. ZARZĄDZANIE wobec nowych wyzwań / Mieczysław Morawski //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 413-421 bibliogr. 20 poz. summ.
148. ZBILANSOWANA karta osiągnięć w zarządzaniu firmą / Alicja
Byrska-Rąpała, Monika Łada-Cieślak // Zag. Techn.-Ekon. - 2004, T. 49,
z. 1/2, s. 185-196 bibliogr. summ.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Karaś M.: Czynniki wpływające na dostrzeganie i wdrażanie przedsiębiorczych szans. - Gabryś Bartłomiej J.: Temporalne uwarunkowania rozwoju innowacyjności: podejście ewolucyjne.
149. ŹRÓDŁA kreowania wartości przedsiębiorstwa / Joanna Brózda //
Zesz. Nauk., Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. - 2004, nr 42, s. 69-79
summ.
___________________
Benchmarking
150. BENCHMARKING integralną składową jakości kształcenia w systemie dydaktyczno-wychowawczym i procesie nauczania-uczenia się w szkole
wyższej / Jarosław Apanowicz, Jerzy Apanowicz // Zesz. Nauk. / WSAdmin.
Gdynia. - 2004, nr 7, s. 32-40 summ.
- 25 151. BENCHMARKING jako uczenie się od najlepszych / Kalina
Grzesiuk // Rocz. Nauk Społ. - 2004, T. 32, z. 3, s. 233-240, tab. bibliogr.
summ.
152. BENCHMARKING kosztów jakości / Violetta Skrodzka // Pr.
Nauk. Kated. Zarz. / AM Gdynia. - 2003, nr 4, s. 301-314 bibliogr.
153. BENCHMARKING w zarządzaniu zasobami ludzkimi / John Bramham ; przeł.Grzegorz Łuczkiewicz. - Kraków : Of. Ekon., 2004. - 236 s. : il. ;
24 cm. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - HR). - ISBN 83-89355-33-7.
TAKSONOMIA 11 / red. nauk. K. Jajuga, M. Walesiak = poz. 956.
Z treści: Chrabołowska J., Nazarko J., Rybaczuk M.: Benchmarking w ocenie
efektywności kosztowej przedsiębiorstw energetycznych.
UNIJNA polityka wspierania przedsiębiorczości jako podstawa benchmarkingu dla rozwoju sektora MSP w Polsce / D. Strahl, M. Markowska =
poz. 1267.
154. ZASTOSOWANIE „benchmarkingu” w doskonaleniu działalności
bibliotek / Ewa Głowacka // Zagad. Naukozn. - 2004, T. 40, z. 4, s. 765-774
summ.
___________________
Controlling
ARKUSZ kalkulacyjny w informatycznym wspomaganiu controllingu /
Z. Kes = poz. 924.
155. BARIERY we wprowadzaniu controllingowej koncepcji zarządzania
w przedsiębiorstwach państwowych / Adam Węgrzyn // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1014, s. 563-571 bibliogr. 10 poz. summ.
- 26 156. CELE controllingu finansowego w zakładzie ubezpieczeń majątkowych / Magdalena Chmielowiec-Lewczuk // Pr. Nauk. AE Wroc., Ser. Finanse i Bankowość. - 2003, nr 11, s. 93-100 bibliogr. summ.
157. CHARAKTERYSTYKA wybranych instrumentów controllingu
jakości / Małgorzata Sysło // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1039, s. 64-70,
tab. bibliogr. 9 poz. summ.
158. CONTROLLING : filozofia projektowanie / Stanisław Marciniak. Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2004. - 230 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 225-230. - ISBN 83-7251-403-8.
159. CONTROLLING : możliwości nowoczesnego zarządzania : problemy, projekty, instrumenty, perspektywy. - Katowice : EUROCON, 2004. 153 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-915055-6-1.
Z treści: Pac Roland: Rola controllingu strategicznego w banku komercyjnym
(s. 5-15). - Szary Marian: Czy controlling jest narzędziem budowy przewagi konkurencyjnej dla małych i średnich? Przykład controllingu projektów w firmie usługowej
(s. 27-40). - Jamrozy Krzysztof: Wykorzystanie controllingu strategicznego w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa (s. 57-67). - Grudziński Janusz: Model controllingu
w Południowym Koncernie Energetycznym SA - narzędzie budowania świadomości
(s. 69-81). - Bramsemann Rainer: Controlling we wskaźnikach - czy jest to również
model dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce? (s. 83-123). - Weber Jurgen:
Controlling w gospodarczo trudnych czasach: czego controller może dokonać
w krótkim, a czego w długim okresie czasu? (s. 125-136). - Błoch Halina: Warunki
konkurowania polskich przedsiębiorstw w zintegrowanej Europie i ich implikacje dla
rozwoju controllingu w Polsce (s. 137-153).
160. CONTROLLING funkcyjny w przedsiębiorstwie / pod red. Marii
Sierpińskiej. - Kraków : Of. Ekon., 2004. - 332 s. : il. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. - ISBN 83-89355-43-4.
Treść: Kustra Arkadiusz, Sierpińska M.: Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie (s.11- 36). - Długosz Agnieszka: Controlling działalności badawczorozwojowej (s. 37-66). - Niedbała Bogusław: Controlling projektów (s. 67-105). Sadowska-Skorus Agnieszka: Controlling logistyki (s. 106-128). - Nowosielski Stanisław: Controlling produkcji (s. 129-159). - Nesterak Janusz: Controlling kosztów
produkcji (s. 160-178). - Pocztowski Aleksy, Purgał-Popiela Joanna: Controlling
personalny (s. 17-207). - Kustra A.: Controlling marketingu i sprzedaży (s. 208-235). Famielec Józefa, Małecki Piotr P.: Eko-controlling przedsiębiorstwa (s. 236-264). -
- 27 Sierpińska M.: Controlling finansowy (s. 265-304). - Rudnicki Artur: Controlling
inwestycji (s. 305-327).
161. CONTROLLING partnerski / Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt
Kral, Anna Zabłocka-Kluczka // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1019,
s. 43-55, rys. tab. bibliogr. 11 poz. summ.
CONTROLLING personalny w planowaniu zasobów ludzkich / M. Nowak = poz. 518.
162. CONTROLLING ryzyka narzędziem zarządzania w grupach kapitałowych / Jadwiga Bizon-Górecka // Zesz. Nauk. / WSAdmin. Gdynia. - 2004,
nr 7, s. 106-121 bibliogr. summ.
CONTROLLING strategiczny jako narzędzie zarządzania strategicznego /
O. Pewniak = poz. 240.
CONTROLLING strategiczny w małych i średnich przedsiębiorstwach /
S. Nowosielski = poz. 241.
CONTROLLING w banku w Polsce i wybranych krajach / A. Kopiński =
poz. 720.
CONTROLLING w doskonaleniu kadr w świetle literatury niemieckiej /
J. Dyczkowska, T. Dyczkowski = poz. 1733.
163. CONTROLLING w działalności przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
pod red. Edwarda Nowaka. -Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 2004. - 369 s. :
rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 357-362. - ISBN 83-208-1530-4.
164. CONTROLLING w polskich przedsiębiorstwach / Andrzej Kardasz //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1019, s. 37-42 summ.
165. CONTROLLING w praktyce / Zbigniew Leszczyński, Tomasz
Wnuk-Pel. - Gdańsk : ODiDK, 2004. - 656 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 655-656. - ISBN 83-7187-846-X.
- 28 CONTROLLING w ratownictwie górskim / K. Bielecki = poz. 721.
166. CONTROLLING w średnich przedsiębiorstwach : (teoria i praktyka) /
Paul-Dieter Kluge, Dorota Kużdowicz // Zesz. Nauk. PPozn., Organ. - 2004,
nr 39, s. 5-17 bibliogr. summ.
INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Chomiak I.: System informacyjny controllingu jako instrument zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
KOMPLEMENTARNOŚĆ wybranych koncepcji zarządzania jako czynnik wzrostu efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego /
K. Hnatio = poz. 737.
Wzajemne relacje komplementarności pomiędzy budżetowaniem jako narzędziem
controllingowej koncepcji zarządzania i systemem oceny pracowników jako narzędziem HRM na przykładzie przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Regionalny Oddział Przesyłu we Wrocławiu.
167. KOORDYNACYJNA funkcja controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym / Krystyna Jędralska // Prz. Organ. - 2004,
nr 11, s. 30-33, rys.
168. MIEJSCE controllingu w strukturze przedsiębiorstwa / Elżbieta
Janczyk-Strzała // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1039, s. 78-83, rys. bibliogr. 9
poz. summ.
169. MODEL organizacji controllingu w małym przedsiębiorstwie / Piotr
Karwacki // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2,
s. 129-136, rys. tab. bibliogr. 2 poz. summ.
170. MOŻLIWOŚCI wykorzystania symulacji w controllingu i rachunkowości zarządczej / Adam Kopiński // Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Finanse
i Bankowość. - 2003, nr 11, s. 85-92 summ.
- 29 NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu = poz. 114.
Z treści: Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A.: O istocie i znaczeniu
kontrolingu marketingowego.
171. NOWE wymagania w stosunku do rachunkowości zarządczej i controllingu, wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / Paul D.
Kluge, Dorota Kużdowicz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1019, s. 16-22
bibliogr. 12 poz. summ.
PROCEDURY implementacji w przedsiębiorstwie informatycznych systemów zarządzania z podsystemami controllingu / B. Nadolna = poz. 944.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności / red. nauk. A. Kaleta, K. Moszkowicz,
L. Woźniak = poz. 1261.
Z treści: Lew G.: Controlling małych i średnich przedsiębiorstw handlowych.
ROLA controllingu w bankach komercyjnych w warunkach integracji
z Unią Europejską / M. Niewiadoma = poz. 755.
172. ROZWÓJ controllingu w świetle tematyki konferencji Polanickich / Edward Nowak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1019, s. 11-15,
tab. bibliogr. 10 poz. summ.
173. STAN i tendencje rozwojowe controllingu na rynku europejskim /
Elżbieta Janczyk-Strzała // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1019, s. 23-30
bibliogr. 13 poz. summ.
174. SYSTEM wskaźników controllingu ekologicznego przedsiębiorstwa /
Józefa Famielec // Ekon. Środ. - 2004, nr 1, s. 61-74 summ.
175. WSPÓŁCZESNE wyzwania controllingu jako metoda zarządzania /
Krystyna Jędralska // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. - 2003, z. 18,
s. 64-74.
- 30 WYKORZYSTANIE controllingu w działalności zakładów ubezpieczeń
działu II w świetle konkurencji na rynku europejskim / M. ChmielowiecLewczuk = poz. 773.
176. ZADANIA i miejsce controllera w organizacji / Monika Wakuła //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1019, s. 31-36, rys. bibliogr. 6 poz. summ.
177. ZARZĄDZANIE małym i średnim przedsiębiorstwem z wykorzystaniem koncepcji controllingowej / Stanisław Nowosielski // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2004, nr 1014, s. 440-450, rys. bibliogr. 6 poz. summ.
178. ZASTOSOWANIE rozwiązań informatycznych w kontrolingu /
Anna Sołtysik-Piorunkiewicz // Zesz. Nauk. Organ. / PŚl. - 2004, z. 17,
s. 173-181 summ.
ZBILANSOWANA karta dokonań (BSC) jako instrument strategicznego controllingu, uzupełniajacy operacyjne budżetowanie w przedsiębiorstwie
budowlanym / A. Sieradzka-Widz = poz. 794.
ZMIANA warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys / red. nauk. J. Skalik =
poz. 350.
Z treści: Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A.: Kontrolingowe metody
wykrywania i przezwyciężania zjawisk kryzysowych przedsiębiorstwa. - Lichtarski
J. M.: Wdrożenie i stosowanie controllingu a rozwój przedsiębiorstwa.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A.: Kontroling jako narzędzie kreowania innowacyjności przedsiębiorstwa. - Lichtarski J. Marek: Controlling
a organiczność struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. - Bielawski R., Szplit A.,
Szplit M.: Logistyka w controllingu.
179. ZNACZENIE systemu wczesnego ostrzegania w controllingu
strategicznym / Danuta Fijałkowska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1019,
s. 82-89, rys. tab. bibliogr. 5 poz. summ.
___________________
- 31 Reengineering i lean management
180. ANALIZA procesów biznesowych w systemach workflow / Marek
Ćwiklicki // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 648, s. 49-64, rys. bibliogr.
29 poz. summ.
Reengineering w systemach workflow.
181. IDENTYFIKOWANIE procesów w firmie / Tamara Stawicka //
Manager. - 2004, nr 4, s. 20-22, rys.
Metoda identyfikacji i opisu procesów konieczna do wprowadzania reengineeringu - jednej z najbardziej popularnych na świecie technik usprawniania działalności
przedsiębiorstw.
182. KONCEPCJA „lean management” jako instrument zarządzania kosztami procesów logistycznych / Robert Piechota // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1012, ser. Finanse, Bankowość, Rachunkowość, nr 1, s. 344-348 summ.
KSZTAŁTOWANIE zatrudnienia w ramach realizacji koncepcji lean
management / D. Bąk, A. Jagoda-Lenartowicz = poz. 1072.
NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu = poz. 114.
Z treści: Trzcieliński S.: Lean management a wirtualność przedsiębiorstwa.
NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 938.
Z treści: Piwoni-Krzeczkowska E.: Zagadnienia partnerstwa w business process
reengineering.
183. SŁÓW kilka o reengineering'u / Tomasz Szetyński // Logistyka. 2004, nr 6, s. 20-22.
184. WYMIARY wdrażania „lean management” jako koncepcji rozwoju
polskich organizacji gospodarczych / Bogdan Nogalski, Piotr Walentynowicz //
Pr. Mater., Wydz. Zarz. UGdań. - 2004, z. 2, s. 181-191 bibliogr. summ.
___________________
- 32 Zarządzanie projektami
KIEROWANIE zespołem projektowym / S. Grzegorczyk = poz. 702.
KIEROWANIE zespołem projektowym / P. Wachowiak = poz. 703.
KSZTAŁCENIE w zarządzaniu projektami z zastosowaniem programu
MS Project / A. Karbownik, K. Wodarski, S. Tchórzewski = poz. 933.
NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 938.
Z treści: Dyczkowski M.: Zmiany modelu zarządzania projektami informatycznymi
jako konsekwencja rozwoju gospodarczych systemów informacyjnych. - Madeyski L.,
Kruczkiewicz M.: Rozszerzalny obiektowy model projektu informatycznego.
185. STRUKTURY organizacyjne zarządzania projektami / Marek Pawlak // Prz. Organ. - 2004, nr 1, s. 15-18, rys. bibliogr. 10 poz.
186. WIRTUALNE zespoły projektowe jako forma organizacyjna w przedsięwzięciach informatycznych nowego typu / Mirosław Dyczkowski // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1051, s. 74-87, tab. bibliogr. 23 poz. summ.
Organizacja pracy i zarządzanie projektami w przedsięwzięciach informatycznych.
187. WSTRZYMANY projekt jako sukces w procesie zarządzania przedsięwzięciem / Seweryn Spałek // Zesz. Nauk. Organ. / PŚl. - 2004, z. 17,
s. 155-162 bibliogr. summ.
Zarządzanie projektami.
188. ZARZĄDZANIE dużym projektem / Andrzej Karbownik // Prz.
Organ. - 2004, nr 2, s. 17-20, rys. bibliogr. 6 poz.
Cechy charakterystyczne projektu, Sektorowy program restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego w latach 1998-2002 jako projekt.
189. ZARZĄDZANIE projektami w przedsiębiorstwie - ryzyko w projektach / Elżbieta Skrzypek // Zamoj. Stud. Mater. - 2004, R. 6, z. 3, s. 197-208
bibliogr. summ.
- 33 190. ZARZĄDZANIE projektami w wybranych przedsiębiorstwach wyniki badań / Seweryn Spałek // Zesz. Nauk. Organ. / PŚl. - 2004, z. 23,
s. 73-82 summ.
191. ZARZĄDZANIE ryzykiem w dużym projekcie / Andrzej Karbownik // Prz. Organ. - 2004, nr 9, s. 21-24, rys. bibliogr.
___________________
Z a r z ą d z a n i e p r z e z j a k o ś ć (T Q M)
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 2. - Z treści: Mongiało Z.: Zarządzanie jakością w gospodarstwach rolniczych
jako podstawowy czynnik dostosowania się do wymogów rynków Unii Europejskiej. Toruński J., Wysokińska A.: Wpływ systemów zarządzania jakością na wzrost konkurencyjności wybranych przedsiębiorstw mleczarskich na obszarze funkcjonalnym
„zielone płuca Polski”.
192. ANALIZA możliwości wykorzystania metody QFD w organizacjach stosujących normę ISO 9001:2000 / Radosław Wolniak, Sylwia
Brzeszcz // Zesz. Nauk. Organ. / PŚl. - 2004, z. 19, s. 57-76 bibliogr. summ.
193. AUDIT zintegrowanego systemu zarządzania : wybrane aspekty /
Marek Salerno-Kochan // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 653, s. 85-98, rys.
bibliogr. 12 poz. summ.
Zarządzanie jakością.
194. BARIERY wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich
przedsiębiorstwach / Piotr Kafel, Tadeusz Sikora // Organ. Kier. - 2004, nr 4,
s. 103-113, rys. tab. bibliogr. 8 poz. summ.
195. CERTYFIKAT nie tylko na pokaz / Piotr Błoński ; rozm. Agnieszka
Wójcik // Personel Zarz. - 2004, nr 1, s. 18-19.
Rozm. o normie ISO 9001:2000 z dyrektorem ds. rozwoju w firmie KEMA Quality Polska Sp. z o.o. i o systemie zarządzania opisanym tą normą.
- 34 196. DETERMINANTY wdrażania systemu zarządzania jakością
w małej firmie (wg normy ISO 9001-2001) / Jerzy Kozłowski // Zesz. Nauk. /
AM Gdynia. - 2004, nr 51, s. 83-86 summ.
197. DOKUMENTACJA systemu jakości zgodnie z normami ISO serii
9000:2000 / Urszula Balon // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 653, s. 5-12
bibliogr. 7 poz. summ.
DOSKONALENIE poziomu jakości usług medycznych w oparciu
o metodę SPACE / J. Rosak, S. Borkowski = poz. 803.
198. DOŚWIADCZENIA z budowy systemów zarządzania jakością
według norm ISO serii 9000 w samorządzie terytorialnym / Mariusz J. Ligarski // Prz. Organ. - 2004, nr 11, s. 38-40.
199. EUROPEJSKI Tydzień Jakości 2003 : konferencja „Jakość w Europie - jakość w miejscu pracy wyzwaniem dla Ciebie” / Witold Ciołek // Normalizacja. - 2004, R. 72, nr 4, s. 36-38.
INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Bisaga A.: Od zarządzania jakością do zarządzania wiedzą w sektorze
agrobiznesu. - Czura M.: Wybrane instrumenty zarządzania jakością w sferze usług.
200. ISO system zarządzania jakością / Wieńczysława Sokołowicz,
Andrzej Srzednicki. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : C. H. Beck, 2004. - 157 s. ;
24 cm. - (Vademecum Menedżera). - Tabele. - ISBN 83-7387-364-3.
201. KOMPUTERYZACJA zarządzania jakością w Polsce - stan obecny
i perspektywy na przyszłość / Radosław Wolniak // Zesz. Nauk., Organ. /
PŚl. - 2004, z. 19, s. 151-162 bibliogr. summ.
202. KONCEPCJA doskonalenia organizacji M. Baldrige’a / Kazimierz
Krzakiewicz, Andrzej Stańda // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014,
s. 360-371, rys. bibliogr. summ.
M.in. zarządzanie przez jakość.
- 35 203. KONCEPCJA metody sterowania jakością w oparciu o analizę kosztów jakości w przedsiębiorstwie wdrażającym system zarządzania jakością /
Agnieszka Misztal // Zesz. Nauk. PPozn. Organ. - 2004, nr 39, s. 39-47
bibliogr. summ.
KONCEPCJE zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej - doświadczenia i propozycje na przyszłość / pod red. M. Węgrzyn, D. Wasilewskiego = poz. 808.
Z treści: Błaszczyk F., Bazanowski W.: Pojęcie i koncepcja jakości. - Głowacka
M. D., Opala T., Sobkowski M.: Procesowe zarządzanie jakością w aspekcie komercjalizacji zakładów opieki zdrowotnej.
204. KORZYŚCI związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 na przykładzie polskich
małych i średnich przedsiębiortsw / Arkadiusz Wierzbic // Pr. Nauk. Kated.
Zarz / AM Gdynia. - 2003, nr 4, s. 171-184.
Materiały z seminarium naukowego Katedry Zarządzania Akademii Morskiej
w Gdyni, Jastrzębia Góra.
205. KOSZTY jakości jako narzędzie oceny efektywności systemu
zarządzania jakością w przedsiębiorstwie / Aleksandra Polak // Zesz. Nauk.
Organ. / PŁódz. - 2004, z. 39, s. 47-65 summ.
206. KOSZTY jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Małgorzata
Sysło // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1012, ser. Finanse, Bankowość,
Rachunkowość, nr 1, s. 325-335 bibliogr. summ.
207. KRYTERIA kreowania wyższej jakości w przedsiębiorstwie /
Marcin Żemigała // Prz. Organ. - 2004, nr 1, s. 35-37, rys. bibliogr. 12 poz.
KULTURA organizacji a strategia jakości / A. S. Jabłoński = poz. 2106.
208. MIĘDZYNARODOWY system zarządzania jakością ISO 9001:2000 :
wykorzystanie polskich doświadczeń na Ukrainie / Marina Gudź, Paweł
Prokop // Zamoj. Stud. Mater. - 2004, R. 6, z. 3, s. 283-290 summ.
- 36 209. MODEL doskonałości EFQM / Ewa Kędracka, Jolanta Podłowska //
Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 6, s. 16-18, rys.
EFQM - European Foundation for Quality Management - (zarządzanie jakością,
m.in. w oświacie).
210. MODELE poprawy i doskonalenia jakości - tendencje rozwoju /
Krystyna Lisiecka // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHandl. Katow. - 2003, z. 18,
s. 75-86.
211. MONITOROWANIE wdrożenia systemu jakości za pomocą metody
Earned Value / Sławomir Wawak // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 652,
s. 213-224, rys. tab. bibliogr. 9 poz. summ.
212. MOTYWACJA w zarządzaniu jakością / Elżbieta Pawłowska,
Mariusz Ligarski // Zesz. Nauk. Organ. / PŚl. - 2004, z. 19, s. 29-37 summ.
213. MOŻLIWOŚCI wykorzystania koncepcji TQM w polskich przedsiębiorstwach jako podstawa integracji z Unią Europejską / Krystyna KąpaKejna // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 181, s. 281-285 summ.
214. MQM [MacroSoft Quality Management] - współdziałanie dla sukcesu / Anna Andraszek, Magdalena Teterycz // Personel Zarz. - 2004, nr 1,
s. 14-17, rys.
Współpraca Działu Personalnego i Biura Jakości podczas wdrożenia systemu
zarządzania przez jakość - studium przypadku firmy Macrosoft SA.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 2. Uwarunkowania ekonomiczne. - Z treści: Szara K.: Rozwój pracowników
czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa w świetle kompleksowego zarządzania przez jakość.
NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu = poz. 114.
Z treści: Zymonik J.: Nowe podejście do znormalizowanych systemów zarządzania jakością.
- 37 NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 938.
Z treści: Mikołajczyk M., Hoffmann W.: Metody sztucznej inteligencji w ocenie
jakości pracy.
O JAKOŚCI usług świadczą nie tylko gwiazdki, czyli o zarządzaniu jakością w hotelach / G. Broniewska = poz. 743.
OCENA poziomu zapotrzebowania na systemy komputerowe wspomagające zarządzanie jakością - komunikat z badań / E. Krzemień, R. Wolniak =
poz. 939.
215. OCENA skuteczności zarządzania personelem w oparciu o TQM /
Tomasz Kozłowski // Zesz. Nauk. / AM Gdynia. - 2004, nr 51, s. 59-66
summ.
216. OCENA systemu zarządzania jakością w administracji publicznej /
M. Bugdol, T. Krawczyk // Samorz. Teryt. - 2004, R. 14, nr 6, s. 33-37.
217. OPERACYJNY wymiar doskonałości organizacji: EFQM i Six
Sigma / Szymon Cyfert, Kazimierz Krzakiewicz // Management. - 2004,
Vol. 8, nr 2, s. 139-147 summ.
EFQM - European Foundation for Quality Management.
218. ORGANIZACJA jakości a organizacja ucząca się / Henryk Jagoda,
Edyta Tabaszewska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 272-280, rys.
tab. bibliogr. 4 poz. summ.
Podobieństwa w zarządzaniu jakością i wiedzą.
219. PARADYGMAT doskonalenia systemu Shewharta - Deminga / Jan
M. Myszewski // Organ. Kier. - 2004, nr 1, s. 101-110 bibliogr. 8 poz. summ
Rekonstrukcja schematu myślowego, którym W. E. Deming posługiwał się
w działalności teoretycznej i praktycznej w dziedzinie zarządzania jakością. Schemat ten jest modelem doskonalenia i stanowi naturalne ramy dla użycia kart kontrolnych Shewharta.
- 38 220. PODEJŚCIE procesowe w zarządzaniu jakością w gminie / Robert
Ulewicz, Stanisław Borkowski, Małgorzata Ulewicz // Zesz. Nauk. WSZiM
Sosnow., Zarz. Market. - 2004, z. 1, s. 105-109.
221. PROCEDURY uzyskiwania certyfikatu ISO 9002 przez średnie
przedsiębiorstwa przemysłowe (na przykładzie Polskie Szyby Termoizolacyjne Spółka z o. o.) / Andrzej Ciszewski // Hand. Wew. - 2004, R. 50, nr 2,
s. 23-29, tab.
222. PROCESY i zarządzanie nimi w systemach jakości / Jan Bagiński,
Artur Leszczyński // Normalizacja. - 2004, R. 72, nr 8, s. 6-14 rés. summ.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności / red. nauk. A. Kaleta, K. Moszkowicz,
L. Woźniak = poz. 1261.
Z treści: Radziszewska A., Borkowski S.: Wiedza i innowacyjność jako czynnik
i warunkujące skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w małych
i średnich przedsiębiorstwach. - Tabaszewska E.: Kultura organizacyjna jako istotny
element zarządzania jakością w małym przedsiębiorstwie. - Sieńko B.: Six Sigma innowacyjna metoda zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. - Szymanowski W.:
Przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego jako zintegrowany system zarządzania
jakością.
223. STANDARDY doskonałości / Małgorzata Klenk // Manager. 2004, nr 5, s. 8-11.
Omów. systemów jakości (ISO 9001, Investors in People, Model Doskonałości),
które są podstawą konkurencyjności firm.
SYSTEM zarządzania jakością ISO 9001:2000 w Zakładach Opieki Zdrowotnej / R. Indebski, R. Morchało = poz. 819.
SYSTEM zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwarzających
wyroby medyczne / M. Salerno-Kochan = poz. 758.
224. SYSTEMY zarządzania jakością i ich wpływ na wyniki działalności
przedsiębiorstw / Mirosław Haffer, Rafał Haffer // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1014, s. 254-262, tab. summ.
- 39 SYSTEMY zarządzania jakością w edukacji / H. Bednarczyk, T. Sułkowski, M. Żurek = poz. 768.
SYSTEMY zarządzania jakością w polskiej opiece zdrowotnej / M. Mądrala = poz. 820.
225. SZTUKA kreowania szkolnej kultury jakości / Dariusz Stankiewicz //
Dyr. Szk. - 2004, nr 7/8, s. 51-52.
TQM - edukacja / A. Szeptuch = poz. 763.
226. TQM w logistyce / Beata Hysa // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004,
z. 20, cz. 2, s. 39-43 summ.
UWARUNKOWANIA i efektywność stosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w budownictwie / J. L. Lisowski = poz. 765.
227. UWARUNKOWANIA wdrażania systemu zarządzania jakością
w polskich przedsiębiorstwach / Piotr Kafel, Tadeusz Sikora, Marek SalernoKochan // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 653, s. 45-57, tab. wykr. bibliogr.
8 poz. summ.
WDRAŻANIE systemu zarządzania jakością w placówkach edukacyjnych na przykładzie centrum kształcenia ustawicznego im. Pawła z Krosna
w Krośnie / A. Lalek, A. Bator, G. Prugar = poz. 768.
WIZJA i misja w szkole / S. Wlazło = poz. 769.
Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym.
WPŁYW stosowania normy ISO serii 9000 na zmianę systemu obiegu
dokumentacji oraz na proces aktotwórczy (informacjotwórczy) we współczesnych zespołach archiwalnych / H. Krystek = poz. 770.
228. WYBRANE aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO 9000 : analiza doświadczeń przedsiębiorstw / Marek Saler-
- 40 no-Kochan, Agnieszka Famielec // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 653,
s. 99-111, tab. wykr. bibliogr. 15 poz. summ.
229. WYKORZYSTANIE metody six sigma do obniżki kosztów
w przedsiębiorstwie / Barbara Sieńko // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1039,
s. 106-115, rys. tab. bibliogr. 3 poz. summ.
230. ZAGADNIENIE jakości w kontekście informacji / Piotr Ratajczyk //
Zesz. Nauk. / AM Gdynia. - 2004, nr 51, s. 17-24 summ.
ZAŁOŻENIA i uwarunkowania TQM w prywatnych placówkach
medycznych / M. Czura = poz. 825.
231. ZARZĄDZANIE jakością / Anna Manowska // Zesz. Nauk., Organ. /
PŚl. - 2004, z. 23, s. 55-64 bibliogr. summ.
ZARZĄDZANIE jakością i zasobami ludzkimi w Łódzkim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego / J. Moos = poz. 587.
232. ZARZĄDZANIE jakością jako element strategii przedsiębiorstwa /
Agnieszka Lisowska // Ekon. Humanist. - 2004, nr 1, s. 113-133.
ZARZĄDZANIE jakością w budownictwie / J. Lisowski = poz. 781.
ZARZĄDZANIE jakością w małej firmie branży informatycznej /
A. Filip, S. Popek = poz. 782.
ZARZĄDZANIE jakością w przedsiębiorstwach budowlanych / J. Lisowski = poz. 783.
233. ZARZĄDZANIE jakością w przedsiębiorstwie, jako czynnik kształtujący konkurencyjność przedsiębiorstwa / Monika Chudobska // Polit. Gospod. - 2003, nr 7/8, s. 69-79.
ZARZĄDZANIE jakością w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym /
A. Gazda = poz. 784.
- 41 ZARZĄDZANIE jakością w usługach publicznych / K. Opolski =
poz. 785.
234. ZARZĄDZANIE przez jakość : koncepcje, metody, studia przypadków / pod red. Ewy Konarzewskiej-Gubały. - Wrocław : Wydaw. AE Wroc.,
2003. - 580 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 83-7011-641-8.
Rec.: Lisiecka K. // Arg. Oecon. - 2003, nr 1/2, s. 236-239.
ZARZĄDZANIE wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych /
pod red. W. M. Grudzewskiego, J. Merskiego = poz. 467.
Cz. 1 - Z treści: Ratajski R.: Koncepcje zarządzania przez jakość w bankach. Kołodziejczyk B.: Systemy zapewniania jakości jako wstęp do tworzenia organizacji
inteligentnych w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
235. ZASTOSOWANIE filozofii TQM w opiece zdrowotnej / Grażyna
Broniewska // Współcz. Zarz. - 2004, nr 1, s. 39-55 bibliogr. summ.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność / red. J Skalik =
poz. 873.
Z treści: Cyfert Sz.: Podnoszenie innowacyjności organizacji przez równoległą
implementację Strategicznej Karty Wyników i Six Sigma. - Śnihur J.: Zarządzanie
jakością w banku jako przejaw innowacyjności organizacji. - Wierzbic A.: Wdrażanie
innowacji a wymagania normy EN ISO 9001:2000.
236. ZRÓWNOWAŻONA Karta Wyników : narzędzie i metoda zarządzania / Andrzej Brzozowski // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 4, s. 86-87.
___________________
Zarządzanie strategiczne
237. ANALIZA strategiczna w zarządzaniu firmą / Ilona Penc-Pietrzak =
poz. 151/03.
Rec.: Zupok Sebastian // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 3, s. 97-98.
- 42 238. ANALIZA SWOT - narzędzie budowy strategii / Michał Dziekoński //
Manager. - 2004, nr 11/12, s. 51-55, tab.
239. ANALIZA zdolności strategicznych przedsiębiorstwa / Ilona PencPietrzak // Pien. Więź. - 2004, R. 7, nr 1, s. 59-76
240. CONTROLLING strategiczny jako narzędzie zarządzania strategicznego / Olga Pewniak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1019, s. 64-71, rys.
bibliogr. 11 poz. summ.
241. CONTROLLING strategiczny w małych i średnich przedsiębiorstwach : analiza wyników badań / Stanisław Nowosielski // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2004, nr 1019, s. 72-81, rys. bibliogr. 6 poz. summ.
242. CZYNNIKI strategiczne a efektywność inwestycji / Tomasz
Wiśniewski // Zesz. Nauk., Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. - 2004, nr 42,
s. 263-273 summ.
243. DEFORMACJA przedsiębiorczości strategicznej : istota, struktura,
dynamika / Mariusz Bratnicki // Prz. Organ. - 2004, nr 2, s. 7-11, rys. bibliogr. 39 poz.
244. DOPASOWAĆ struktury do strategii / Michał Pietrzak // Manager. 2004, nr 8, s. 45-48, rys. bibliogr.
Relacje między strategią i strukturą firmy.
245. ETAPY formułowania strategii relacji organizacji / Urszula Bąkowska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1025, s. 139-147, rys. bibliogr. 8
poz. summ.
246. KONCEPCJA zasobowa strategii konkurencji / Bartłomiej Stopczyński // Manager. - 2004, nr 7, s. 6-9, rys. tab.
247. KONCEPCJE i sposoby implementacji strategii / Piotr Kubiński //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 372-381, rys. tab. bibliogr. summ.
Zarządzanie strategiczne.
- 43 248. KONCEPCJE zarządzania strategicznego / Zdzisław Pierścionek //
Współcz. Zarz. - 2004, nr 3, s. 14-22 bibliogr. summ.
249. MAPOWANIE strategii w BSC [Balanced Scorecard] / Michał
Pietrzak // Manager. - 2004, nr 4, s. 15-19, rys.
Koncepcja Zrównoważonej Karty Wyników powstała z myślą o stworzeniu nowego systemu pomiaru i analizy efektywności przedsiębiorstw i jest metodą zarządzania strategią.
250. METODA „Pięty Achillesa” w pozycjonowaniu strategicznym /
Henryk Kozarowicz, Anna Baraniecka // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1025, s. 189-193, tab. bibliogr. 3 poz. summ.
251. METODA Równoległych Ocen Sektora (MROS) jako model analizy
konkurencji / Kamil Kraj // Współcz. Zarz. - 2004, nr 4, s. 70-82.
Zarządzanie strategiczne.
252. METODY badania strategii przedsiębiorstw / Andrzej Kaleta // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 308-314 summ.
Zarządzanie strategiczne
253. MODEL kompetencji strategicznego doskonalenia jakości / Krystyna Lisiecka // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 390-396, rys. bibliogr. 7
poz. summ.
254. MODELOWANIE w zarządzaniu strategicznym / Wiesław Byrski //
Zesz. Nauk. / WSZarz. - Pol. Open Univ. Warsz. - 2004, nr 2, s. 12-41
bibliogr.
255. MONITOROWANIE otoczenia przez polskie firmy / Mirosław
Sosnowski, Krzysztof Obłój // Organ. Kier. - 2004, nr 2, s. 3-20, tab. wykr.
bibliogr. 35 poz. summ.
Poznanie logiki, metod i uwarunkowań procesu przeszukiwania otoczenia przez
organizacje jest bardzo ważnym problemem badawczym, zwłaszcza z punktu widzenia teorii strategii.
- 44 256. MOTYWY tworzenia aliansów strategicznych przedsiębiorstw /
Anna Pietruszka-Ortyl // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 647, s. 115-129,
tab. rys. bibliogr. 19 poz. summ.
MOŻLIWOŚCI wdrożenia strategicznej karty wyników w Instytucie
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie / J. Wyrwiński, K. Leja =
poz. 742.
257. NA kryzys strategii - regeneracja / Aneta Zelek // Manager. - 2004,
nr 6, s. 4-6.
Zarządzanie strategiczne.
258. NAJISTOTNIEJSZE błędy w praktyce zarządzania strategicznego
polskich przedsiębiorstw / Andrzej Kaleta // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1025, s. 37-50 summ.
NAJLEPSZE praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach / pod red. H. Króla, A. Ludwiczyńskiego = poz. 545.
Z treści: Strużyna J., Szczepankiewicz E.: Myślenie strategiczne w zarządzaniu
zasobami ludzkimi małych i średnich przedsiębiorstw.
259. NIEKTÓRE aspekty skuteczności strategii działania przedsiębiorstw
w warunkach niekorzystnej pozycji na krzywej doświadczeń / Paweł Kosiń //
Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. - 2003, z. 18, s. 37-53 bibliogr.
NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 938.
Z treści: Łatuszyńska M.: Rola modeli symulacyjnych w systemie informacji
strategicznej przedsiębiorstwa. - Piotrowski M.: Wyzwania stawiane technologiom
informacyjnym przez innowacyjną strategię biznesową mass customization. - Hofman
M., Drozd K.: Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie zrównoważoną kartą
wyników.
O ISTOCIE strategii wiedzy / E. Stańczyk-Hugiet = poz. 417.
260. O WIZERUNKU strategicznie zarządzanym / Tomasz Świąder //
Manager. - 2004, nr 1, s. 7-9.
- 45 PLANOWANIE strategiczne w administracji publicznej w kontekście
integracji europejskiej / A. Chrisidu-Budnik = poz. 747.
261. PROCEDURA analizy SPACE / Marek Szymański, Piotr Walentynowicz // Prz. Organ. - 2004, nr 7/8, s. 46-50, rys. tab.
Analiza strategiczna - (SPACE - Strategic Position and Action Evaluation).
262. PROPONOWANE kierunki modyfikacji wybranych metod analizy
strategicznej na potrzeby małych przedsiębiorstw / Krzysztof Ćwik // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s. 62-74, rys. tab.
bibliogr. 13 poz. summ.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności / red. nauk. A. Kaleta, K. Moszkowicz,
L. Woźniak = poz. 1261.
Z treści: Kiełczewski S.: Luka poznawcza i aplikacyjna zarządzania strategicznego.
263. RACHUNKOWOŚĆ zarządcza w zarządzaniu strategicznym małymi i średnimi przedsiębiorstwami / Robert Kowalak // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1039, s. 43-50, tab. bibliogr. 4 poz. summ.
264. ROLA przedsiębiorczego umysłu w strategii / Mariusz Bratnicki //
Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 8, s. 13-21 bibliogr. summ.
Przedsiębiorczość strategiczna a także jej wpływ na efektywność funkcjonowania
i rozwoju organizacji.
265. ROLA scenariuszy w planowaniu strategicznym / Adrianna Fido //
Prometeusz. - 2004, nr 3, s. 55-59 bibliogr. summ. Zsfassung. rez.
266. STRATEGIA przedsiębiorstwa po zmianie właściciela / Czesław
Zając // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1025, s. 120-128, tab. bibliogr.
5 poz. summ.
267. STRATEGIA wiedzy - identyfikacja kategorii / Ewa StańczykHugiet // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 547-552, tab. bibliogr.
5 poz. summ.
- 46 STRATEGICZNA karta wyników jako uzupełnienie budżetowania w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej / M. Kowalewski = poz. 818.
268. STRATEGICZNE dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej / Ireneusz Janiuk. - Warszawa :
Difin, 2004. - 253 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 231-241. ISBN 83-7251-436-4.
Rec.: Michałków Ireneusz // Zesz. Nauk. / WSEWarsz. - 2004, nr 4, s. 191-196.
269. STRATEGICZNE partnerstwo jako szansa dla przedsiębiorstw
w warunkach narastającej konkurencji rynkowej / Agata Sudolska // Pr.
Nauk. Kated. Ekon. Przeds. / PGdań. - 2004, T. 3, s. 259-268 bibliogr.
270. STRATEGICZNE wyzwania polskich firm / Krzysztof Obłój // Prz.
Organ. - 2004, nr 1, s. 6-8.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
STRATEGICZNE zarządzanie zasobami ludzkimi (wiedzą) jako podstawa nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem / M. Białasiewicz =
poz. 436.
271. STRATEGIE przedsiębiorstw w warunkach kryzysu / red. nauk.
Kazimierz Krzakiewicz ; Akademia Ekonomiczna. - Poznań : Wydaw. AE
Pozn., 2004. - 382 s. : rys. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe / AE Poznań ; 50). Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-037-9.
Z treści: Haus Ber: Od czego zależy wyjście przedsiębiorstwa z kryzysu? (s. 715). - Lichtarski Jan: O koncepcjach i metodach zarządzania w warunkach kryzysu
(s. 16-20). - Czerska Małgorzata, Rutka Ryszard: Formalizacja jako droga wyjścia
z kryzysu i fazy wzrostu organizacji (s. 21-29). - Krzakiewicz K.: Kryzysy w cyklu
rozwoju organizacji (s. 30-45). - Jeżak Jan: Zarządzanie antykryzysowe w firmach
rodzinnych (s. 46-55). - Mikołajczyk Zofia: Wzorce literaturowe zachowań kadry
menedżerskiej i ich odbicie we współczesnych metodach zarządzania zmianami
a realia polskich przedsiębiorstw (s. 56-68). - Kaczmarek Bogusław: Sytuacja kryzysu
w organizacji (s. 69-76). - Skalik Jan: Problem zmiany w zarządzaniu kryzysowym
(s.77-85). - Nogalski Bogdan, Marcinkiewicz Henryk: Pomiar stopnia wychodzenia
z kryzysu (s. 86-94). - Haffer Mirosław: Wyzwania dla zarządzania antykryzysowego
przedsiębiorstw niesione przez globalizację (s. 95-104). - Krupski Rafał, Pierzchawka
- 47 Sylwia: Strategiczne dopasowanie kultury organizacyjnej (s. 105-115). - BizonGórecka Jadwiga: Zarządzanie ryzykiem a sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie
(s. 116-124). - Kreft Zbigniew: Zarządzanie strategiczne holdingiem (s. 125-134). Banaszyk Piotr, Sajdak Maja: Istota i modele zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie (s. 135-144). - Towarnicka Halina: Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa
w warunkach kryzysu (s. 145-152). - Moszkowicz Mieczysław: Uruchomienie zasobów wiedzy jako alternatywa dla dotychczasowego sposobu transformacji gospodarki
(s. 153-162). - Bełz Grzegorz: Kształtowanie strategii w warunkach kryzysu
(s. 163171). - Peszko Adam: Nadzór korporacyjny w procesie kształtowania kryzysowych strategii polskich przedsiębiorstw (s. 172-186). - Stankiewicz Janina, MazurŁukomska Karolina: Wejście przedsiębiorstwa na nieukształtowane rynki zagraniczne
i związane z nim ryzyko. Wyzwania dla menedżerów (s. 187-196). - Stańda Andrzej:
Kultura organizacyjna w warunkach zarządzania kryzysowego (s. 197-205). - Cyfert
Szymon: Model procesowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa (s. 206-210). - Kraśniak
Janusz: Podejście procesowe w zarządzaniu antykryzysowym (s. 211-219). Posadzińska Iwona: Kształtowanie wizerunku firmy w sytuacjach kryzysowych
(s. 230-238). - Kowalczyk Elżbieta: Teoria gier, inteligencja emocjonalna a kryzys
na ynku pracy (s. 239-249). - Kacała Joanna: Kryzys a zarządzanie szpitalem
(s. 250-260). - Staś Lena: Postępowanie podmiotów decyzyjnych w warunkach kryzysu (s. 261-264). - Zając Czesław: Społeczne i organizacyjne problemy zarządzania
przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu (s. 265-275). - Brzeg Kazimierz, Jarecki
Stanisław, Lichy Mieczysław: Czy Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” stoi w obliczu kryzysu? (s. 276-287). - Stradomski Maciej: Zastosowanie innowacji w warunkach kryzysu finansowego przedsiębiorstwa (s. 288-296). - Wawrzynek Łukasz,
Szumowski Witold, Sudoł Tomasz: Franchising jako droga wyjścia z kryzysu na
podstawie cykli wzrostu organizacji według Greinera (s. 297-307). - Szymla Wojciech: Nowa strategia działania Zakładu Energetycznego Kraków SA jako odpowiedź
na zmiany w „Prawie Energetycznym” (s. 308-316). - Patora-Wysocka Zofia : Małe
i średnie przedsiębiorstwa a zagrożenie kryzysem na podstawie badań (s. 317-323). Roszyk-Kowalska Gabriela: Istota kompetencji kadry kierowniczej w zarządzaniu
kryzysowym (s. 336-341). - Cenker Agnieszka: Kształtowanie kultury organizacyjnej
w procesie zarządzania antykryzysowego w przedsiębiorstwie wielonarodowym
(s. 352-363). - Kłosowski Sławomir: Strategia zarządzania przedsiębiorstwem lokalnego transportu zbiorowego w warunkach kryzysu (s. 364-371). - Bukłaha Emil:
Outsourcing jako narzędzie zarządzania w warunkach kryzysu (s. 372-382).
272. STRATEGIE w sektorach schyłkowych / Mirosław Stolarczyk //
Prz. Organ. - 2004, nr 7/8, s. 12-16, tab.
Strategie stosowane w zarządzaniu w sektorach schyłkowych (tradycyjnych).
273. TOŻSAMOŚĆ społeczna aliansów strategicznych polskich przedsiębiorstw : wyniki badań empirycznych / Jan Stachowicz, Piotr Kordel //
Organ. Kier. - 2004, nr 3, s. 21-32, rys. tab. bibliogr. 34 poz. summ.
- 48 274. TWORZENIE trwałej przewagi konkurencyjnej opartej na nowoczesnych metodach zarządzania przedsiębiorstwem / Krystyna Kąpa-Kejna //
Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 171, s. 127-139 summ.
Zarządzanie strategiczne.
275. WDRAŻANIE zrównoważonej karty wyników / Maria Nieplowicz //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1039, s. 51-57, rys. bibliogr. 8 poz. summ.
276. WEWNĘTRZNY klient firmy / Agnieszka Olsztyńska // Manager. 2004, nr 5, s. 12-15, rys.
Filozofia traktowania pracowników jak klientów firmy. Marketing wewnętrzny
wykorzystując narzędzia i działania w ramach komunikacji wewnętrznej, klimatu
organizacyjnego, kultury organizacyjnej oraz tożsamości przedsiębiorstwa pozwala na
integrację działań tak, aby służyły one wspieraniu strategii.
277. WPROWADZENIE do koncepcji strategicznej karty wyników /
Tomasz Tylec // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 650, s. 75-84, rys. bibliogr. 9
poz. summ.
278. WSPÓŁCZESNE metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Piotr Banaszyk. - Poznań :
Wydaw. AE Pozn., 2004. - 163 s. : rys. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe / AE
Poznań ; 43). - Tabele. - Bibliogr. - Summ. - ISBN 83-89224-94-1.
Treść: Banaszyk P.: Model biznesu jako podstawa zarządzania strategicznego
przedsiębiorstwem (s. 7-27). - Borusiak Barbara: Wykorzystanie opcji rzeczywistych
w planowaniu strategicznym (s. 28-42). - Urbanowska-Sojkin E.: Niematerialne
czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa (s. 43-60). - Małkowska Magdalena:
Metody kwantyfikacji przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (s. 61-84). Witczak Hubert: Implementacja w zarządzaniu strategicznym (s. 85-107). - RoszykKowalska Gabriela: Kluczowe kompetencje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem (s. 108-123). - Cyfert Szymon: System Strategicznej Karty Wyników:
model amerykański (s. 125-144). - Lewandowska Adrianna: Metodologia tworzenia
Strategicznej Karty Wyników według koncepcji niemieckich (s. 145-163).
279. WYBORY strategiczne w przedsiębiorstwach rodzinnych / Krzysztof Safin // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1025, s. 81-89, tab. rys. bibliogr.
12 poz. summ.
- 49 280. ZAGADNIENIA niepoznawalnej przyszłości a strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem / Krzysztof Popowicz // Stud. Pr. Kol. Zarz. 2004, z. 41, s. 152-171.
ZARZĄDZANIE ekologiczne w strategiach przedsiębiorstw handlowych /
M. Strużycki = poz. 780.
ZARZĄDZANIE kadrami / pod red. T. Listwana = poz. 588.
Z treści: Listwan T.: Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami.
281. ZARZĄDZANIE poprzez kryzys oraz zarządzanie przez wyjątki /
Peter Snapka // Zesz. Nauk. / WSBizn. Dąbr. Gór. - 2002, nr 1, s. 51-59
summ.
282. ZARZĄDZANIE przyjazne interesariuszom / Adam S. Jabłoński,
Marek M. Jabłoński // Manager. - 2004, nr 5, s. 36-38, rys. tab. bibliogr. 4
poz.
W praktyce biznesu, dla specyficznych rodzajów organizacji zasadna jest integracja wdrożenia dwóch modeli zarządzania: Strategicznej Karty Wyników i Karty
Odpowiedzialności.
ZARZĄDZANIE strategiczne bankowością internetową / D. Zimnoch =
poz. 791.
283. ZARZĄDZANIE strategiczne przedsiębiorstwem / Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Piotr Banaszyk, Hubert Witczak ; red. nauk. E. UrbanowiskaSojkin. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 2004. - 456 s. : wykr. ; 24 cm. ISBN 83-208-1496-0.
Rec.: Poznańska Krystyna // Prz. Organ. - 2004, nr 5, s. 41.
284. ZARZĄDZANIE strategiczne - rosnące znaczenie podejścia organicznego / Jan Jeżak // Organ. Kier. - 2004, nr 3, s. 3-20 bibliogr. 59
poz. summ.
ZARZĄDZANIE strategiczne w jednostkach służby zdrowia / W. Borowski = poz. 826.
- 50 285. ZARZĄDZANIE strategiczne w teorii i praktyce - z globalizacją,
integracją i korupcją w tle / Stanisław Kiełczewski // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1025, s. 187-188.
ZBILANSOWANA karta dokonań (BSC) jako instrument strategicznego
controllingu, uzupełniajacy operacyjne budżetowanie w przedsiębiorstwie
budowlanym / A. Sieradzka-Widz = poz. 794.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Krzakiewicz K.: Innowacje w zarządzaniu antykryzysowym. - Malewska
K.: Strategia zasobowa jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstwa. - Banaszyk P.:
Strategia emergentna jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstwa. - Binsztok A.:
Wdrażanie zmian przez chaos w zarządzaniu strategicznym jako krok ku innowacyjności przedsiębiorstw.
ZRÓWNOWAŻONA karta wyników jako narzędzie realizacji strategii
w jednostkach administracji publicznej / T. Kafel = poz. 798.
Osiąganie celów strategicznych i wdrażanie strategii.
286. ZRÓWNOWAŻONY rozwój organizacji w oparciu o koncepcję
Zrównoważonej Karty Wyników / Maciej Waszczyk // Prakseologia. - 2004,
nr 144, s. 159-168, rys. tab. bibliogr. summ.
Zob. też Controlling (poz. 155-179).
3. Zarządzanie i kierowanie
a. Zagadnienia ogólne
ANGIELSKI model, własna praktyka / M. Stalpińska = poz. 1619.
System standardów w zarządzaniu personelem w Bułgarii.
- 51 287. AUDYT a kontrola i diagnoza / Monika Bryczkowska // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2004, nr 1009, s. 133-146, rys. tab. bibliogr. 22 poz. summ.
Audyt i kontrola jako narzędzia zarządzania.
288. BUDŻETOWANIE jako narzędzie zarządzania / Michał Ciołek //
Zesz. Nauk. / WSAdmin. Gdynia. - 2004, nr 7, s. 130-137 summ.
289. CHARAKTER procesów zarządzania środowiskowego a koncepcja
ochrony środowiska / Agata Łuczak // Zesz. Nauk. P.Pozn., Organ. - 2004,
nr 39, s. 19-37 bibliogr. summ.
CO każdy prezes powinien wiedzieć o tworzeniu nowych biznesów
i przedsięwzięć / D. A. Garvin = poz. 478.
290. CORPORATE governance : zbędny gorset czy szansa na lepsze
zarządzanie? / Jeff Henley [i in.] ; rozm. Witold Jankowski // Harv. Bus. Rev.
Pol. - 2004, nr 9, s. 78-87.
Debata redakcyjna.
291. EMAS w kreowaniu wizerunku firmy / Marcin Żemigała // Manager. - 2004, nr 7, s. 43-45 bibliogr.
Dążenie do doskonałości w dziedzinie ochrony środowiska staje się integralną
częścią strategii i kultury przedsiębiorstw (EMAS - Eco-Management and Audit
Scheme).
ETYCZNO-kulturowe uwarunkowania zarządzania / E. Bonusiak =
poz. 1649.
292. EWOLUCJA zarządzania prośrodowiskowego a zmiana kulturowa /
Janina Kubka // Prakseologia. - 2004, nr 144, s. 145-158 bibliogr. summ.
293. FINAŁ sprawnej transformacji / Robert Wojtachnik // Manager. 2004, nr 7, s. 37-40, rys.
Zarządzanie transformacją firmy.
- 52 294. FUNKCJONALNOŚĆ systemu zarządzania informacją o jakości
w działach produkcyjnych w przedsiębiorstwie / Bartosz Nagórny // Zesz.
Nauk. / Śl. WSZarz.Katow. - 2004, [nr] 7, t. 2, s. 170-178.
295. IDENTYFIKACJA szumów informacyjnych jako warunek skutecznego zarządzania organizacją / Alicja Skrzecz // Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz.
Katow. - 2004, [nr] 7, t. 2, s. 88-94 bibliogr. summ.
296. INTUICJA i nieracjonalność w zarządzaniu / Marcin Bukowski //
Manager. - 2004, nr 3, s. 15-17 bibliogr.
297. JAK zapewnić sprawne zarządzanie informacją / Agnieszka Piątek //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 180, dod. Firma i Klient, s. 5-8.
298. JAPOŃSKA lekcja dla polskich firm / Sebastian Bartosik // Manager. - 2004, nr 5, s. 31-35 bibliogr.
M.in. zmiany w funkcjonowaniu firm: restrukturyzacja organizacji, szybsze
podejmowanie decyzji, nowe strategie zarządzania zasobami ludzkimi.
299. KOOPERACJA zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
Jolanta Walas-Trębacz // Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 2004, z. 5,
s. 143-157 bibliogr. summ.
300. KSZTAŁTOWANIE komórek logistycznych w przedsiębiorstwach
przemysłowych / Mariusz Kruczek // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004, z. 21,
s. 73-88 bibliogr. summ.
301. KSZTAŁTOWANIE systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu
firmą / Paweł Cabała, Jolanta Walas-Trębacz // Zesz. Nauk. / AE Krak. 2004, nr 652, s. 133-151, rys. tab. bibliogr. 7 poz. summ.
302. MAKROERGONOMICZNE przesłanki ewolucji podsystemu
zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie / Leszek Pacholski // Zastos.
Ergon. - 2004, nr 1/2, s. 195-206 bibliogr. summ.
- 53 303. MEANDRY zarządzania niematerialną przestrzenią organizacji /
Agata Diec // Zag. Tech.-Ekon. - 2004, T. 49, z. 3, s. 227-232 bibliogr.
summ.
304. NOWE tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami / Józef
Machaczka // Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - 2004, nr 1, s. 25-30.
305. NOWOCZESNE koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego - próba oceny / Bogdan Nogalski, Piotr
Walentynowicz // Zesz. Nauk. / WSAdmin. Gdynia. - 2004, nr 7, s. 14-31
bibliogr. summ.
306. ODPOWIEDZIALNOŚĆ społeczna firmy jako niezbędny element
strategii budowania wiarygodności przedsiębiorstwa (na przykładzie BritishAmerican Tobacco Polska SA) / Julia Kobylarska, Piotr Marczuk, Marek
Kosycarz // Prakseologia. - 2004, nr 144, s. 185-198 bibliogr. summ.
307. ORGANIZACJA i zarządzanie / Augustyn Wajda = poz. 221/03.
Rec.: Słowik Zdzisław // Myśl Socjaldemokr. - 2004, nr 1/2, s. 147-148.
308. PODEJMOWANIE decyzji w warunkach ryzyka i niepewności /
Stanisław Heilpern. - Wrocław : Wydaw. AE Wroc., 2001. - 195 s. : il. ; 24 cm. (Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu).
Rec.: Kęska Adam // Decyzje. - 2004, nr 1, s. 123-127.
309. PODSTAWY budowy i symulacja dynamiki systemu zarządzania
organizacją gospodarczą : (ujęcie modelowe) / Paweł Żukowski // Zesz.
Nauk. PRzesz., Zarz. - 2004, z. 4, s. 97-107 bibliogr. summ.
310. PODSTAWY zarządzania : przedsiębiorstwo na progu XXI wieku /
pod red. Barbary Olszewskiej ; aut. Krystyna Kubacka-Góral [i in.]. - Wrocław :
Wydaw. AE, 2004. - 295 s. : rys. ; 24 cm. - (Skrypty Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu). - Bibliogr. - ISBN 83-7011-738-4.
- 54 311. PRAKTYKA zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem : monografia / red. Marek Fertsch, Stefan Trzcieliński ; Politechnika Poznańska.
Instytut Inżynierii Zarządzania. - Poznań : PPozn. Inst. Inż. Zarz., 2004. 402 s. : il., fot., rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-906191-8-0.
312. PROBLEMY wdrażania systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach / Mariusz Kruczek, Katarzyna Sienkiewicz // Zesz. Nauk., Organ / PŚl. - 2004, z. 17, s. 49-67 bibliogr. summ.
313. PRZEDSIĘBIORSTWO rodzinne : funkcjonowanie i rozwój / Jan
Jeżak, Wojciech Popczyk, Alicja Winnicka-Popczyk. - Warszawa : Difin, 2004. 344 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 328-344. - ISBN 83-7251-451-8.
314. PRZEGLĄD współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem
firmy / Katarzyna Bartusik // Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarów - 2004, z. 5,
s. 7-20 bibliogr. summ.
315. PRZEŁOMOWE idee na rok 2004 : [tł.] / Rakesh Khurana [i in.] //
Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 4, s. 16-41.
316. REFLEKSJE na temat kierowania zmianą / Danuta Elsner // Dyr.
Szk. - 2004, nr 11, s. 24-25.
317. RESTRUKTURYZACJA przedsiębiorstw : analiza procesu przemian ekonomiczno-społecznych : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Kowalskiej. - Dąbrowa Górnicza : WSBizn., 2004. - 148, [3] s. : mapa, rys. wykr. ;
24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88936-18-2.
318. SIŁA zaangażowania / Małgorzata Głębocka, Bożena Doroszenko //
Personel Zarz. - 2004, nr 7, s. 34-39, rys.
Zastosowanie metody konsultacyjnej podczas wdrażania systemu zarządzania
kompetencjami w Sonion Polska Sp. z o.o. - studium przypadku.
319. SPOŁECZNA odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Krystyna Serafin // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. - 2003, z. 18, s. 7-16 bibliogr.
- 55 320. SPOŁECZNA odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą
zarządzania / Tomasz Wołowiec // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 3,
s. 3-11, tab. bibliogr. summ.
321. SPOŁECZNE problemy zarządzania : studia i przyczynki na jubileusz profesora Kazimierza Dobrzańskiego / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2004. - 87 s. : rys. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe /
AE Poznań ; 48). - Tabele. - ISBN 83-7417-036-0.
Z treści: Majchrzak Jadwiga: Przedsiębiorczość w usługach społecznych
(s. 15-26). - Mendel Tadeusz: Humanizacja procesów zarządzania w organizacjach
XXI wieku (s. 27-36). - Zimniewicz K.: Przyczynek do dyskusji o jakości zarządzania (s. 37-51). - Witczak Hubert: Samorząd a prywatyzacja przedsiębiorstwa energetyki cieplnej (s. 52-72). - Skowron-Mielnik Beata: Aspołeczny wymiar zarządzania
(s. 73-82). - Milecki Artur: Innowacyjność - kluczowy czynnik sukcesu polskich firm
na globalnym rynku (s. 83-95). - Kopczyński Tomasz: Elastyczne formy zatrudnienia (s. 96-106). - Brzozowski Maciej: Społeczne konsekwencje wirtualizacji pracy
(s. 107-127). - Przeniczka Jerzy: Społeczne aspekty współczesnych tendencji w wynagradzaniu (s. 128-143). - Ignyś Agnieszka: Motywacyjna rola partycypacji pracowniczej (s. 144-158). - Piekarczyk Anna: Interpretacja jakości zarządzania
w świetle literatury (s. 159-169). - Gołembski Marcin: Przyczynek do dyskusji
o społecznych konsekwencjach odchudzonego zarządzania (s. 182-187).
322. STANDARDY usług publicznych a sprawność zarządzania / Lucjan
Kowalczyk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1023, s. 591-600 bibliogr.
9 poz. summ.
323. STEROWANIE zmianą jako element zarządzania / Leszek Gajos,
Adam Pałacki // Zesz. Nauk. PRzesz. Ekon. - 2004, z. 14, s. 17-36 summ.
324. SYSTEM dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem / Alberto
Lozano Platonoff. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2004. - 380 s. :
rys., wykr. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. (595)
521. - Tabele. - Bibliogr. s. 355-369. - ISBN 83-7241-395-9.
325. UJĘCIE zasobowe zzl [zarządzania zasobami ludzkimi] a przewaga
konkurencyjna i wyniki działalności firmy / Maciej Ławrynowicz // Zarz.
Zasob. Ludz. - 2004, nr 1, s. 29-45, rys. bibliogr.
Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo
poprzez działania w sferze zasobów ludzkich.
- 56 326. USPRAWNIANIE zarządzania produkcją w małych firmach /
Leszek Bednarz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie,
nr 2, s. 137-149 bibliogr. 12 poz. summ.
327. UWARUNKOWANIA rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw :
praca zbiorowa / pod red. Anny Nehring. - Dąbrowa Górnicza : WSBizn.,
2004. - 149,[2] s. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88936-20-4.
328. W STRONĘ nowej teorii przedsiębiorstwa : kluczowe założenia
tradycyjnej ekonomii w świetle współczesnych poglądów na zarządzanie
przedsiębiorstwem / Cezary Suszyński // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014,
s. 82-87 bibliogr. summ.
WIEDZA ukryta kierowników - spojrzenie teoretyczne / S. Chełpa =
poz. 504.
329. WIELKOŚĆ jako wymiar różnicujący przedsiębiorstwa / Mieczysław Przybyła // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2,
s. 13-20 bibliogr. 11 poz. summ.
330. WIELKOŚĆ przedsiębiorstwa a specyfika zarządzania / Alberto
Lozano Platonoff, Sylwia Sysko-Romańczuk // Ekon. Organ. Przeds. - 2004,
R. 55, nr 10, s. 3-10, tab. summ.
331. WPŁYW prywatyzacji na rozwój systemów rachunkowości wspomagających kontrolę kierowniczą w polskich przedsiębiorstwach / Monika
Łada-Cieślak, Alina Kozarkiewicz-Chlebowska // Organ. Kier. - 2004, nr 1,
s. 111-129, tab. bibliogr. 26 poz. summ
Wyniki badań dot. weryfikacji wpływu prywatyzacji na opracowanie i zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach informacji rachunkowej dla celów kontroli
kierowniczej.
332. WSPÓLNOTY praktyków / Amir Fazlagić // Manager. - 2004, nr 8,
s. 4-8, tab. bibliogr. 3 poz.
Wspólnoty praktyków jako istotny element systemu zarządzania wiedzą.
- 57 333. WSPÓŁCZESNE metody wspomagania procesu podejmowania
decyzji / Tadeusz Trzaskalik // Rocz. Nauk. WSSS Suw. - 2002/2004, R. 6,
s. 183-197 bibliogr.
334. WSPÓŁCZESNE problemy polityki ekonomicznej / red. nauk.
Zbigniew Przybyła, Jerzy Sokołowski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1033,
s. 1-388, tab. summ.
Mater. na konf. nauk., Karpacz 21-22 października 2004 r.
Z treści: Kalisiak-Mędelska Magdalena: Proces decyzyjny w organizacjach
publicznych (s. 126-132). - Politaj Adriana: Charakterystyka bezrobocia w Polsce
w latach 1999-2003 (s. 222-233). - Węgrzyn Grażyna: Polityka państwa na rynku
pracy (s. 234-241). - Tyc Waldemar: Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wielkości rodziny (s. 242-251). - Gasz Małgorzata: Progresja podatkowa jako determinanta
fiskalizmu systemu podatkowego (s. 335-341).
335. WYBRANE aspekty zarządzania ryzykiem / Katarzyna Bartusik //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 652, s. 83-102, rys. tab. bibliogr.
16 poz. summ.
Ryzyko jako przedmiot zarządzania przedsiębiorstwem.
336. WYBRANE zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami : praca zbiorowa / pod red. Janusza Fudalińskiego. - Nowy Sącz :
Państ. Wyż. Szk. Zaw. Wydaw. „Fundacja”, 2003. - 130 s. : wykr. ; 25 cm. Bibliogr. - ISBN 83-88887-30-0.
337. WYKORZYSTANIE nowoczesnych koncepcji zarządzania w badanych przedsiębiorstwach regionu łódzkiego / Henryk Ziółkowski // Zesz.
Nauk. / WSGK Kutno. - 2004, z. 6, s. 153-174.
338. WYKORZYSTANIE symulacji w zarządzaniu / Wiesław M.
Grudzewski, Katarzyna Penksyk, Łukasz Popławski // Ekon. Organ. Przeds. 2004, R. 55, nr 3, s. 45-56, rys. tab. bibliogr. summ.
339. ZARZĄDZANIE chińskimi przedsiębiorstwami państwowymi
w warunkach transformacji systemowej / Andrzej Bolesta // Optimum - Stud.
Ekon. - 2004, nr 4, s. 118-127, tab. bibliogr.
- 58 340. ZARZĄDZANIE funkcjonalne a procesowe w przedsiębiorstwach /
Stanisław Borkowski, Krzysztof Siekański // Organ. Kier. - 2004, nr 2,
s. 21-33, rys. tab. bibliogr. 14 poz. summ.
341. ZARZĄDZANIE młodą firmą / Agnieszka Olsztyńska, Arkadiusz
Skuza // Manager. - 2004, nr 1, s. 14-16.
342. ZARZĄDZANIE procesem zmian a wzrost wartości przedsiębiorstwa / Maria Białasiewicz // Zesz. Nauk. Pr. Inst. Ekon. / USzczec. - 2004,
nr 42, s. 59-67 summ
343. ZARZĄDZANIE przez motywację. Cz. 1-2 / Magdalena Jedlińska //
Zesz. Nauk. / WSE Warsz. - 2004, nr 1, s. 131-139 ; nr 4, s. 125-140.
344. ZARZĄDZANIE ryzykiem w nowym biznesie / Henryk Abram //
Manager. - 2004, nr 2, s. 30-32.
345. ZARZĄDZANIE skierowane na podwładnego / Makary K. Stasiuk ;
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna. - Łódź : Wydaw. WSHE,
2004. - 184 s. : rys. ; 21 cm. - ISBN 83-7405-165-5.
346. ZARZĄDZANIE środowiskowe w przedsiębiorstwie / Krzysztof
Mirosław Błaszczak // Acta Elb. - 2004, T. 2, s. 399-417.
347. ZARZĄDZANIE z pasją czyli rozmowy z Konosuke Matsushitą
założycielem i twórcą potęgi koncernu Matsushita Corp. (Panasonic, Technics, National). - Wyd. 2. - Poznań : „Forum”, 2004. - 186 s. ; 24 cm. ISBN 83-7412-085-1.
Rec.: Gudkova Svetlana // Probl. Zarz. - 2004, nr 4, s. 231-233.
348. ZASADY usprawniania komunikacji wewnętrznej / Agnieszka
Olsztyńska // Manager. - 2004, nr 10, s. 48-51, rys. wykr.
Komunikacja wewnętrzna w firmie.
- 59 349. ZINTEGROWANE systemy zarządzania / Antoni Kleniewski //
Manager. - 2004, nr 7, s. 46.
350. ZMIANA warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys / red. nauk. Jan
Skalik // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1054, 289 s., rys. tab. wykr. bibliogr.
summ.
Treść: Głuszek Ewa: Kryzys a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa (s. 15-24). Kral Zygmunt, Zabłocka-Kluczka Anna: Kategoryzacja zjawisk kryzysowych organizacji (s. 25-30). - Krupski Rafał: Zarządzanie bez celów strategicznych (s. 31-39). Krzakiewicz Kazimierz: Zarządzanie antykryzysowe w systemie zarządzania przedsiębiorstwem (s. 40-46). - Pluta Anna: Kryzys a sprawność kadry kierowniczej
w procesie zarządzania przedsiębiorstwem (s. 47-54). - Stankiewicz Janina: Decyzje
jednostkowe i grupowe. Działania w sytuacji kryzysu (s. 55-60). - Bieńkowska
Agnieszka, Kral Z., Zabłocka-Kluczka A.: Kontrolingowe metody wykrywania
i przezwyciężania zjawisk kryzysowych przedsiębiorstwa (s. 63-71). - Cyfert Szymon: Strategiczna restrukturyzacja procesów biznesowych jako metoda podnoszenia
efektywności organizacji w warunkach kryzysu (s. 72-77). - Jeżak Jan: Rada Nadzorcza jako ośrodek monitorujący sytuację rynkową i finansową spółki (s. 78-88). Kopertyńska Maria Wanda: Motywowanie w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych - diagnoza i ocena (s. 89-96). - Lichtarski Janusz Marek: Wdrożenie i stosowanie controllingu a rozwój przedsiębiorstwa (s. 97-104). - Niemczyk Jerzy:
Układy outsourcingowe a zachowania przedsiębiorstw w kryzysie (s. 105-111). Osbert-Pociecha Grażyna: Ambiwalencja sposobów przezwyciężania kryzysu
w przedsiębiorstwie (s. 112-117). - Skalik J.: Zarządzanie zmianą w sytuacjach kryzysowych organizacji (s. 118-127). - Stańczyk-Hugiet Ewa: Strategiczna rola wiedzy
w sytuacjach trudnych (s. 128-135). - Sus-Januchowska Aleksandra: Zarządzanie
ryzykiem zintegrowanym w obliczu kryzysu (s. 136-146). - Wawrzynek Łukasz:
Badanie ciągłości możliwości wystąpienia kryzysu w organizacji (s. 147-154). Wrzosek Krystyna: Warunki gospodarki kadrami a możliwości wychodzenia przedsiębiorstw z kryzysów (s. 155-163). - Barabasz Adela: Charyzma a narcystyczna
osobowość lidera (s. 167-173). - Bodak Andrzej: Sytuacja kryzysowa przedsiębiorstwa a praca zespołowa (s. 174-179). - Czerska Małgorzata: Zgodność rzeczywistej
kultury w organizacjach gospodarczych z wymogami strategii. (s. 180-188). - Gach
Daniel: Istota i przyczyny kryzysu w zespole pracowniczycm (s. 189-197). - Kozina
Andrzej: Rodzaje sytuacji kryzysowych w negocjacjach (s. 198-209). - Winkler Renata: Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie trudnej (s. 210-218). Kacała Joanna: Strategia szpitali w warunkach kryzysu (s. 221-227). - Nogalski Bogdan, Marcinkiewicz Henryk: Dylematy zarządzania w kryzysie: Stocznia Gdynia SA.
Analiza programu naprawy (s. 228-239). - Sułkowski Łukasz: Punkty krytyczne
w rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego (s. 240-246). - Szumowski Witold: Przyczyny kryzysu administracji samorządowej (s. 247-254). - Tarczydło Beata: Wizerunek
firmy a jej komunikacja antykryzysowa. Studium przypadku (s. 255-265). - Czekaj
Janusz, Ziębicki Bernard: Wykorzystanie wartościowania kompetencji pracowniczych
do określania relacji płacowych na przykładzie krajowego przedsiębiorstwa energety-
- 60 ki cieplnej (s. 266-281). - Wąsowicz Marek: Przeciwdziałanie powstawaniu sytuacji
kryzysowych w projektach (s. 282-289).
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Koziński T.: Procesy adaptacji przedsiębiorstw do zmian w otoczeniu. Krupski R.: Przedsiębiorstwo w ruchu. - Mroczko F.: Przedsiębiorstwo przyszłości w kierunku organizacji innowacyjnej. - Pomykalska B., Pomykalski A.: Zmiany
i konkurencyjność przedsiębiorstw w branży. - Pomykalska B., Pomykalski P.: Zmiany przesłanką tworzenia potencjału przedsiębiorstwa. - Wawrzynek Ł.: Innowacja
a kryzys organizacyjny - próba określenia wzajemnych uwarunkowań. - Gach D.:
Dyfuzja kreatywności. Jej katalizatory i ograniczenia. - Malara Z., Firlej J.: O roli
rywalizacji i współpracy jako instrumentach proinnowacyjnych współczesnej organizacji. - Hopej M.: Megawartości przedsiębiorstwa a jego innowacyjność. - Szozda N.,
Wąsowicz M.: Wpływ skracania cyklu życia produktu na sposób zarządzania organizacjami.
Kultura organizacyjna (poz. 2099-2128) ; Bibliografia dot. zarządzania
wiedzą (poz. 5193).
Zob. też Psychologia i socjologia organizacji i kierowania (poz. 2031-2098).
___________________
Outsourcing
351. DOBÓR partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych
kompetencji w przedsiębiorstwie / Angelika Wodecka-Hyjek // Zesz. Nauk. /
AE Krak. - 2004, nr 648, s. 91-102, rys. bibliogr. 16 poz. summ.
352. EWOLUCJA outsourcingu i skutki jego zastosowania w wybranych
sektorach przemysłu / Teresa Kraśnicka // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1014, s. 335-341 bibliogr. 12 poz. summ.
INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Kopczyński T.: Outsourcing a potencjał pracowniczy przedsiębiorstwa. Niemczyk J.: Przekroje analizy układów outsourcingowych. - Sobińska M.: Narzędzia
monitorowania i kontroli w kształtowaniu współpracy outsourcingowej.
- 61 353. KIEDY rozluźnić, a kiedy zacieśnić kontrolę? / Robin Pano [i in.] //
Manager. - 2004, nr 9, s. 9-12, tab.
Zarządzanie 45 firmami outsourcingowymi przez firmę Microsoft.
KOMPUTEROWO wspomagane podejmowanie decyzji o zastosowaniu
outsourcingu lub kontraktowania serwisowego w systemie obsługiwania
autobusów komunikacji miejskiej / A. Wieczorek = poz. 931.
NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 938.
Z treści: Sobińska M.: Społeczne aspekty zarządzania przedsięwzięciami outsourcingowymi.
OCENA możliwości zastosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami / K. Grucel = poz. 744.
354. OUTSOURCING i outplacement w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa / Janina Szubstarska // Zamoj. Stud. Mater. - 2004, R. 6, z. 3,
s. 47-254 summ.
355. OUTSOURCING jako alternatywa dla tradycyjnych metod zarządzania / Katarzyna Grucel // Zesz. Nauk. Organ. / PŚl. - 2004, z. 18, s. 101108 summ.
356. OUTSOURCING jako kierunek zarządzania zmianami w małych
przedsiębiorstwach / Bogdan Nogalski, Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław
Karpacz // Prz. Organ. - 2004, nr 11, s. 12-15, rys. tab.
357. OUTSOURCING jako nowoczesna koncepcja zarządzania działalnością informatyczną / Małgorzata Sobińska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1027, s. 68-76, tab. bibliogr. 10 poz. summ.
OUTSOURCING - pułapka dla świata pracy = poz. 1046.
358. OUTSOURCING w przedsiębiorstwach polskich w okresie transformacji wyniki badań / Anna Krejner-Nowecka // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1014, s. 342-349 bibliogr. summ.
- 62 359. OUTSOURCING we współczesnych koncepcjach zarządzania /
N. W. Wojtołowskij [N. V. Vojtolovskij] // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1025, s. 301-304.
360. PROBLEM na czasie: czy zdecydować się na outsourcing / Borys
Stokalski, Leszek Wroński // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 3, dod.
s. XVI-XVII.
361. UKŁAD outsourcingowy jako mechanizm koordynowania działań /
Jerzy Niemczyk // Prz. Organ. - 2004, nr 5, s. 11-13.
Sposoby wykorzystania układów outsourcingowych jako mechanizmów koordynacji. Tego typu struktury traktuje się jako przykłady nowoczesnych rozwiązań
organizacyjnych zbliżonych do koncepcji organizacji sieci.
362. UMOWY wieloletniej kooperacji (outsourcingu) przedsiębiorstw /
Dominik Kowal, Bartłomiej Mazurkiewicz // Ekon. Organ. Przeds. - 2004,
R. 55, nr 6, s. 41-48 summ.
363. USŁUGI na odległość / Stefan Wagstyl // Forum. - 2004, nr 41,
s. 20-23.
Outsourcing w krajach Europy Środkowej.
364. WPŁYW międzynarodowego outsourcingu na rynek pracy na
przykładzie branży informatycznej / Paweł Kodym // Rynek Pr. - 2004,
nr 3, s. 78-89.
ZMIANA warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys / red. nauk. J. Skalik
= poz. 350.
Z treści: Niemczyk J.: Układy outsourcingowe a zachowania przedsiębiorstw
w kryzysie.
___________________
Public relations
365. CO menedżer ma wiedzieć o PR [public relations] / Anna AdamusMatuszyńska // Manager. - 2004, nr 11/12, s. 44-46 bibliogr.
- 63 366. DBAŁOŚĆ o spójny wizerunek firmy / Agnieszka Olsztyńska,
Arkadiusz Skuza // Manager. - 2004, nr 7, s. 16-19, rys.
INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Dobrzański K.: Z badań nad istotą i miejscem wewnętrznego public
relations w organizacji. - Mendryk I.: Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku organizacji. - Tarczydło B.: Kontrola skuteczności i efektywności działań
public relations - wyniki badań przedsiębiorstw województwa małopolskiego.
NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 938.
Z treści: Kaczmarek-Śliwińska M.: Informatyczne narzędzia public relations.
OSOBOWOŚĆ - firmowy potencjał / M. Dobkowska, D. KukiełkaPucher = poz. 2067.
Osobowości pracowników mogą być trzonem firmowej strategii public relations.
367. PRECYZJA w zarządzaniu wizerunkiem / Tomasz Świąder // Manager. - 2004, nr 3, s. 18-20, il.
368. PUBLIC relations : sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce : praca zbiorowa / pod red. Henryka Przybylskiego ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. 438 s. : rys. ; 24 cm. - (Prace Naukowe / AE). - Tabele. - Bibliogr. s. 425-438. ISBN 83-7246-398-0.
Z treści: Iwankiewicz-Rak Barbara: Public relations w organizacjach pozarządowych (s. 135-146). - Kapralska Łucja: Public relations w kształceniu akademickim
(na przykładzie uczelni małopolskich) (s. 147-156). - Barańska Bogumiła: Negocjacje
jako narzędzie public relations w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa (s. 191-200).
- Leczykiewicz Tadeusz: Kompetencje menedżera komunikacyjnego organizacji
(s. 201-213). - Mamak-Zdanecka Marzena: Public relations funkcją zarządzania
w sytuacjach kryzysowych w warunkach społeczeństwa informacyjnego (s. 245-256).
- Syrkiewicz-Świtała Magdalena, Świtała Rafał: Podstawy budowania efektywnej
komunikacji, czyli public relations jako funkcja zarządzania (s. 280-289). - Polok
Grzegorz: Sylwetka etycznego pracownika public relations (s. 328-342). – Kulig Moskwa Katarzyna: Uczciwość jako podstawowa wartość public relations (s. 343-354).
- 64 369. PUBLIC relations a kształtowanie wizerunku menedżera / Krzysztof Bakalarski. - Gdańsk : Sci. Publ. Group, 2004. - 116 s. ; 24 cm. ISBN 83-921075-5-1.
370. PUBLIC relations w kształtowaniu zarządzania komunikacją firmy /
Jerzy Przybysz, Mateusz Rusinek // Zesz. Nauk. PPozn., Humanist. - 2004,
z. 53, s. 21-36.
371. REPUTACJA - cenna i doceniana / Anita Wojtaś // Personel Zarz. 2004, nr 8, s. 13-16, tab. wykr.
Jak firmy działające na polskim rynku kształtują swój wizerunek - według raportu
firmy Communication Partners Sp. z o.o. Rola kreowania wizerunku firmy a struktura
zatrudnienia i poziom wykształcenia pracowników.
372. ROLA komunikacji wewnętrznej w kreowaniu pozytywnego wizerunku biblioteki jako pracodawcy / Joanna Kamińska // Ekon. Humanist. 2004, nr 1, s. 87-101 bibliogr.
SZKICE z socjologii zarządzania / pod red. K. Koneckiego, P. Tobery =
poz. 2084.
Z treści: Doktór K.: Narodziny nowej profesji - przypadek public relations. Chojnacki M.: Public relations dla polsko-niemieckiego euroregionu. Studium przypadku.
373. ZNACZENIE public relations w kreowaniu postaw innowacyjnych /
Stanisław Ślusarczyk, Iwona Wojciechowska // Rocz. Nauk Społ. - 2004,
T. 32, z. 3, s. 203-213, rys. summ.
___________________
Zarządzanie marketingowe
374. CHARAKTERYSTYCZNE cechy marketingowego zarządzania
przedsiębiorstwem / Stanisław Kaczmarczyk // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004,
z. 179, t. 1, s. 37-45, rys. summ. * System wspomagania decyzji marketin-
- 65 gowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Urszula Kałążna-Drewińska //
Tamże, z. 179, t. 1, s. 47-53, rys. tab. summ.
375. CZYNNIKI determinujące strukturę organizacyjną służb marketingowych w przedsiębiorstwach wieloinstancyjnych / Dariusz Sobotkiewicz,
Paweł Waniowski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1029, ser. Marketing,
nr 1, s. 52-60, rys. summ.
INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Brandys J.: Marketing terytorialny jako filozofia zarządzania miastem. Hadrian P.: Możliwości i ograniczenia zastosowania metody portfelowej w zarządzaniu marketingowym. - Skalik J.: Wykorzystanie marketingu wewnętrznego w procesie
zarządzania zmianami.
376. KOMUNIKACYJNE aspekty planu marketingowego / Ryszard
Kłeczek // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1029, ser. Marketing, nr 1, s. 35-41,
rys. tab. summ.
377. KSZTAŁTOWANIE wizerunku firm na polskim rynku dóbr produkcyjnych / Maciej Urbaniak // Współcz. Zarz. - 2004, nr 4, s. 39-48 summ.
Zarządzanie marketingowe.
378. MARKETING i zarządzanie / pod red. Genowefy Sobczyk ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Zarządzania i Marketingu. Lublin : Wydaw. UMCS, 2004, 120 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu UMCS ; 11). - ISBN 83-227-2277-X.
379. MARKETING od A do Z / Philip Kotler ; przekł. Andrzej Ehrlich
Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 2004. - 225 s. ; 20 cm. - ISBN 83-208-1483-9.
380. MARKETING w organizacjach non profit / Adrian Sargeant ; przeł.
Wiktor Kisiel. - Kraków : Of. Ekon., 2004. - 388 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. - ISBN 83-89355-24-8.
- 66 381. MARKETING wewnętrzny firmy / Agnieszka Olsztyńska // Manager. - 2004, nr 6, s. 25-27, rys, bibliogr.
Marketing wewnętrzny ma na celu motywowanie pracowników do zachowań
zorientowanych na klienta.
382. MARKETINGOWE zarządzanie czynnikiem ludzkim w konfrontacji z praktyką / E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska // Acta UL, Fol. Oecon. 2004, z. 179, t. 1, s. 313-320 summ.
383. MITY i błędy w formułowaniu strategii marketingowej / Stanisław
Ślusarczyk // Zamoj. Stud. Mater. - 2004, R. 6, z. 3, s. 217-224 summ.
NOWE uwarunkowania motywacji w marketingu / Z. Knecht =
poz. 2216.
Motywowanie pracowników marketingu.
384. ORGANIZACJA służb marketingu determinantą efektywności działań marketingowych przedsiębiorstw usługowych / Bogusław Węgrzyn //
Zesz. Nauk. PPozn., Organ. - 2004, nr 39, s. 83-98 summ.
385. PLANOWANIE marketingowe jako czynnik różnicowania kontroli
marketingowej - wyniki badań polskich przedsiębiorstw / Witold Kowal //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1029, ser. Marketing, nr 1, s. 26-34, tab.
summ.
Kontrola w zarządzaniu marketingowym.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności / red. nauk. A. Kaleta, K. Moszkowicz,
L. Woźniak = poz. 1261.
Z treści: Ichniowska A.: Wykorzystanie elektronicznych kanałów promocji
i dystrybucji jako szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Rudawska E.: CRM jak przykład innowacji marketingowej w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. - Soboń M.: Działania marketingowe w procesie tworzenia
wartości przedsiębiorstw.
- 67 386. PRZYDATNOŚĆ marketingu w pozyskiwaniu zasobów przez
organizacje non profit / Janusz Zrobek // Stud. Praw. Ekon. - 2004, T. 70,
s. 297-308 summ.
387. ROLA innowacji marketingowych w działalności przedsiębiorstw /
Alicja Nowińska // Zag. Tech.-Ekon. - 2003, z. 4, s. 1109-1114 bibliogr.
summ.
388. TENDENCJE zmian strategii marketingowych producentów dóbr
konsumpcyjnych - w świetle wyników badań / Marek Rawski // Pr. Nauk.
AEWroc. - 2004, nr 1025, s. 71-80, tab. bibliogr. 10 poz. summ.
389. ZARZĄDZANIE i marketing : zeszyt naukowy / pod red. Danuty
Surówki-Marszałek ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - Kraków: Krak. Tow. Eduk., 2004. - 227 s. : rys., wykr. ; 21 cm. (Acta Academiae Modrevianae). - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3.
390. ZARZĄDZANIE marketingowe na rynku usług transportowych /
Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Olgierd Wyszomirski. - Gdańsk :
Wydaw. Uniw. Gdań., 2004. - 282 s. - ISBN 83-7326-215-6.
Rec.: Marciszewska Elżbieta // Probl. Ekon. Transp. - 2004, z. 1, s. 89-90.
391. ZARZĄDZANIE marketingowe w praktyce polskich przedsiębiorstw / Ewa Frąckiewicz, Edyta Rudawska // Ekon. Organ. Przeds. - 2004,
R. 55, nr 4, s. 58-65, tab. summ.
___________________
Zarządzanie wiedzą
392. BARIERY efektywnego dzielenia się wiedzą i jej rozpowszechniania w organizacji / Joanna Radosławska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 6,
s. 39-45, rys. bibliogr.
393. CO zrobić, aby komunikacja wspierała rozwój i uczenie się w firmie /
Chris Argyris // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 11, s. 108-118.
- 68 CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Stolarska M.: Kapitał intelektualny - źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. - Dziwulski J., Skowron S.: Kapitał intelektualny - jego
podejścia, sposoby i metody pomiaru w organizacji. - Suchacka M.: Socjologiczne
aspekty zarządzania wiedzą. - Wołoszyn J.: Wiedza kluczowym zasobem w przedsiębiorstwie.
394. CZY polska ma szansę na gospodarkę opartą na wiedzy? / Jerzy
Kleer // Nowa Szk. Wyż. - 2003, nr 2, s. 42-54 bibliogr. summ.
395. CZYNNIKI determinujące rozwój kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - wyniki badań / Anna Michna // Zesz. Nauk. Organ. / PŚl. 2004, z. 21, s. 205-216 bibliogr. summ.
396. DYNAMIKA organizacji opartej o wiedzę / Andrzej Chodyński //
Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market. - 2004, z. 1, s. 25-29.
397. DZIELENIE się wiedzą w Buckman Laboratories - czyli jak to
robili pionierzy / Marcin Staniewski // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 6, s. 93100 rys.bibliogr.
ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy /
pod red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety =
poz. 2412.
Z treści: Jasik J.: Zarządzanie wiedzą i komunikacją w procesie dostosowywania
oferty przedsiębiorstwa do potrzeb osób niepełnosprawnych.
GOSPODARKA narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku /
pod red. L. Olszewskiego = poz. 4639.
Z treści: Stańczyk P.: Kreowanie wiedzy organizacyjnej - wyzwanie doby globalizacji.
398. GOSPODARKA oparta na wiedzy a rozwój kapitału ludzkiego
w niemieckich przedsiębiorstwach / Krzysztof Jatczak // Zarz. Zasob. Ludz. 2004, nr 6, s. 23-38, tab. wykr. bibliogr.
- 69 399. GOSPODARKA oparta na wiedzy - nowy konspekt dla zzl [zarządzania zasobami ludzkimi] / Amir Fazlagić // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 6,
s. 9-21, tab. bibliogr.
400. INICJATYWY Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz budowy w Polsce gospodarki opartej na wiedzy / Elżbieta
Wolman, Krzysztof Gulda // Nauka Szk. Wyż. - 2003, nr 2, s. 29-41 summ.
401. INICJATYWY zarządzania wiedzą w sektorze MSP - wyniki badań /
Ewa Stańczyk-Hugiet // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s. 118-128, tab. bibliogr. 7 poz. summ.
INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Bisaga A.: Od zarządzania jakością do zarządzania wiedzą w sektorze
agrobiznesu. - Bratnicki M., Gabryś B. J.: Orientacje czasowe a przedsiębiorczy
rozwój: ujęcie z punktu widzenia zarządzania wiedzą. - Łukasiewicz G.: Kapitał
intelektualny organizacji - przegląd koncepcji i metod zarządzania.
402. KAPITAŁ intelektualny przedsiębiorstwa / Zbigniew Antczak. Warszawa ; Kluczbork : „Antykwa”, 2004. - 256 s. - ISBN 83-87493-97-X.
Rec.: Doktór Kazimierz// Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 6, s. 101-104.
403. KAPITAŁ intelektualny w zarządzaniu współczesną organizacją /
Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl // Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan. 2003, nr 7, s. 51-76 bibliogr. summ.
404. KAPITAŁ przyszłości / Małgorzata Kotula // Ekon. Organ. Przeds. 2004, R. 55, nr 2, s. 28-34, rys. tab. summ.
Zarządzanie kapitałem intelektualnym (wiedzą).
405. KAPITAŁ społeczny jako składnik kapitału intelektualnego organizacji / Jakub Palka // Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan. - 2003, nr 7, s. 77-86
bibliogr. summ.
- 70 406. KOLEJARZE na szlaku wiedzy / Bogdan Ciszewski ; rozm. Halina
Guryn // Personel Zarz. - 2004, nr 11, s. 26-30.
Rozm. z dyrektorem rozwoju kadr w PKP Polskie Linie Kolejowe SA nt. zarządzania wiedzą w PKP.
407. KONCEPCJA gospodarki opartej na wiedzy w publikacjach Komisji Europejskiej / Aleksandra Władyniak // Wspólnoty Eur. - 2004, nr 1, 5055, tab. wykr.
408. KONCEPCJA zarządzania wiedzą a przepływy informacji marketingowej w firmie / Izabela Kowalik // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 179,
t. 1, s. 93-100, rys. tab. summ.
409. KONTRAKTOWE ujęcie przedsiębiorstwa i zarządzanie wiedzą
w organizacji - próba syntezy / Czesław Mesjasz // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1014, s. 65-72, rys. bibliogr. summ.
410. KONTROWERSJE w sprawie zarządzania wiedzą / Leszek Panasiewicz // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 7, s. 42-49, wykr. summ.
411. KSZTAŁTOWANIE kompetencji i zachowań organizacyjnych jako
czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Janusz Czekaj,
Marek Jabłoński // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 648, s. 5-30, tab. rys.
bibliogr. 32 poz. summ.
LUDZIE organizacji uczących się / B. Mikuła = poz. 1497.
Wymagania stawiane pracownikom współczesnych przedsiębiorstw. Kompetencje
pracowników i kadry kierowniczej.
412. MENEDŻER pielęgnujący wiedzę / Amir Fazlagić // Manager. 2004, nr 6, s. 15-17, tab.
413. METODY pomiaru i zapisu składników kapitału intelektualnego
w przedsiębiorstwie / Marek Kunasz // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. /
USzczec. - 2003, nr 8, s. 139-155 summ.
- 71 414. METODYCZNE aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji / Janusz Czekaj, Marek Jabłoński // Prz. Organ. - 2004, nr 10, s. 11-14.
Próba sformułowania wytycznych w zakresie analizy i pomiaru kapitału intelektualnego. Zawiera przegląd możliwych w tym względzie ujęć i koncepcji badawczych.
415. I MIĘDZYNARODOWY Kongres HR // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004,
nr 3/4, s. 119-132.
Omów. kongresu, który odbył się w Warszawie w dn. 22 i 23 kwietnia 2004 r. pod
patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, min. gospodarki, pracy i polityki społecznej, prof. Jerzego Hausnera oraz prof. Danuty Hübner, którego tematem wiodącym
był rozwój gospodarki opartej na wiedzy i zarządzanie kapitałem intelektualnym
firmy.
416. MOTYWOWANIE pracowników do dzielenia się wiedzą / Paweł
Bzowy // Zag. Tech.-Ekon. - 2004, T. 49, z. 3, s. 211-217 bibliogr. summ.
NAJLEPSZE praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach / pod red. H. Króla, A. Ludwiczyńskiego = poz. 545.
Z treści: Szaban J.: Firmy wiedzy - wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi. - Król H., Kubiak D.: Kształtowanie wiedzy i umiejętności nowych pracowników w firmie Saloniki. - Smolicki G.:
Fima Verte jako organizacja ucząca się. Coaching i mentoring. - Wardaszko M.:
Przenikanie technologii informacyjnych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw aspekty zarządzania kapitałem ludzkim i wiedzą.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 5. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny. - Z treści: BalWoźniak T.: Mechanizmy kreacji kapitału intelektualnego odpowiadające potrzebom
gospodarki opartej na wiedzy. - Onak-Szczepanik B.: Polska na drodze do gospodarki
opartej na wiedzy. - Szczepaniak J.: Trzeci sektor jako siła społeczna i ekonomiczna. Cyrek M.: Dylematy rozwoju w kierunku gospodarki typu usługowego opartej na
wiedzy. - Szara K., Łoński T.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa w oparciu o czynnik ludzki.
NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu = poz. 114.
Z treści: Kotarba M., Kotarba W.: Ogólny model zarządzania wiedzą. - Malara Z.,
Mikuła E., Oleniuch I.: O znaczeniu wiedzy i informacji dla rozwoju organizacji
przyszłości. - Nowak R. S.: Modyfikacja techniki ZPC w oparciu o kapitał intelektualny organizacji. - Penc J.: Wiedza i uczenie się w organizacji. - Zgrzywa-Ziemak A.:
Przywództwo zwiększające zdolność uczenia się przedsiębiorstwa.
- 72 NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 938.
Z treści: Dudycz H.: Pozyskiwanie wiedzy w systemie informacyjnym organizacji
gospodarczej. - Perechuda K.: Edukacja klienta jako instrument wyrównywania
poziomów wiedzy przedsiębiorstwa i otoczenia rynkowego. - Przechlewski T.,
Auksztol J.: Infrastruktura sieci semantycznej w systemach wspomagających zarządzanie wiedzą - Mikuła B.: Nowa gospodarka i organizacje wiedzy - organizacja
inteligentna i wyzwania wobec informatyków. - Wojtkiewicz-Wydra E.: Obszary
wiedzy w projektach wirtualnych.
417. O ISTOCIE strategii wiedzy / Ewa Stańczyk-Hugiet // Prz. Organ. 2004, nr 7/8, s. 6-8, rys. tab. bibliogr. 7 poz.
418. O ZARZĄDZANIU informacją w przedsiębiorstwie na globalnym
rynku / Zbigniew Malara, Jerzy Rzęchowski. // Zesz. Nauk. / WSAdmin. Gdynia. - 2004, nr 7, s. 52-66 bibliogr. summ.
419. OCHRONA wiedzy jako słabsze ogniwo w zarządzaniu wiedzą /
Mariolanta Rowińska-Fronczek // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014,
s. 502-511, rys. bibliogr. 6 poz. summ.
ORGANIZACJA jakości a organizacja ucząca się / H. Jagoda, E. Tabaszewska = poz. 218.
Podobieństwa w zarządzaniu jakością i wiedzą.
420. PODRÓŻE informacyjno-szkoleniowe czynnikiem konkurencyjności i efektywności zarządzania wiedzą w turystyce / Anna Afonina // Zesz.
Nauk. / WSE Wars. - 2004, nr 2, s. 31-41.
421. PODSTAWOWE metody i narzędzia pozyskiwania informacji
i wiedzy na potrzeby inteligentnego przedsiębiorstwa / Andrzej Małachowski, Maciej Pondel // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie,
nr 2, s. 243-253, rys. bibliogr. 14 poz. summ.
422. PODSTAWY zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / Bogusz
Mikuła // Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan. - 2003, nr 7, s. 37-50 bibliogr.
summ.
- 73 423. POMIAR a ujawnianie informacji o kapitale intelektualnym firmy /
Grażyna Osbert-Pociecha, Wojciech Pociecha // Management. - 2004, Vol. 8,
nr 2, s. 111-120 bibliogr. summ.
POMIAR i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa / pod red.
D. Dobija = poz. 558.
Z treści: Blikle A.: Zarządzanie wiedzą w firmie A. Blikle. - Strojny M.: Metody
i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji. - Rybałtowska A.: Nowe
koncepcje pomiaru kapitału intelektualnego. - Michalczyk R.: Zarządzanie wiedzą
w PSE SA.
424. POTENCJAŁ społeczny a zarządzanie wiedzą w organizacjach /
Elfryda Dyczek-Formanek, Piotr Kordel // Ekon. Humanist. - 2004, nr 1,
s. 69-75 bibliogr.
425. POZYSKIWANIE wiedzy dla zarządzania przepływem informacji /
Edward Szczerbicki // Nauka Szk. Wyż. -2003, nr 2, s. 140-155 bibliogr.
summ.
426. POZYSKIWANIE wiedzy i zarządzanie wiedzą / red. nauk. Małgorzata Nycz, Mieczysław Lech Owoc // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1011,
s. 1-384, rys. tab. bibliogr. summ.
Z treści: Abramowicz Witold, Kaczmarek Tomasz, Kowalkiewicz Marek: Ekwiwalencja wiedzy i usług w informatycznych systemach zarządzania wiedzą: metody
jej reprezentacji oraz aspekty ekonomiczne (s. 11-25). - Buchnowska Dorota, Przechlewski Tomasz: Statystyczna ocena efektów wdrożenia systemów klasy CRM
w polskich organizacjach (s. 26-37). - Galant Violetta: Pomiar wiedzy - w poszukiwaniu standardu (s. 69-77). - Hauke Krzysztof: Wykorzystanie standardu SCORM do
zarządzania wiedzą dla systemów zdalnego nauczania (s. 78-85). - Jelonek Dorota:
Zarządzanie wiedzą jako czynnik wspomagający wdrożenia zmian organizacyjnych
(s. 120-128). - Kotwica Artur: Organizacja ewolucyjna oparta na wiedzy zrzeszającej
małe i średnie przedsiębiorstwa (s. 153-160). - Matouk Kamal: Zarządzanie wiedzą
a systemy klasy Business Intelligence (s. 224-233). - Nycz M., Smok Barbara: Ekstrakcja wiedzy z baz danych dla organizacji bazującej na wiedzy (s. 241-252). - Nycz
M., Smok B.: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym (s. 253-263). Pańkowska Małgorzata: Zabezpieczenie wiedzy w organizacjach gospodarczych
(s. 275-285). - Perechuda Kazimierz, Cieśliński Wojciech: Zrównoważona karta
wyników a prakseologiczna mapa wiedzy (s. 295-304). - Przechlewski T.: Wykorzystanie map pojęć w zarządzaniu wiedzą korporacyjną (s. 305-311). - Sierocki Robert:
- 74 Rola zaawansowanego systemu informacyjno-analitycznego w procesach zarządzania
wiedzą organizacyjną (s. 323-330). - Ziemba Ewa: E-learning w procesie współczesnego kształcenia (s. 372-384).
PRACA, gospodarka, społeczeństwo / pod red. K. Doktóra, K. Koneckiego, W. Warzywody-Kruszyńskiej = poz. 4845.
Z treści: Jaśkiewicz W.: Kapital intelektualny - tworzenie i wykorzystywanie.
427. PRACOWNICY wiedzy - przegląd badań / Mariusz Strojny // Zarz.
Zasob. Ludz. - 2004, nr 6, s. 75-81 bibliogr.
428. PROCES pozyskiwania wiedzy i eksploracji danych w zastosowaniach biznesowych na przykładzie ubezpieczeń / Katarzyna Rostek // Pr.
Nauk. Organ. Przem. / PWarsz. - 2004, z. 16, s. 41-68 summ.
429. PROCES zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji / Anna
Pietruszka-Ortyl // Prz. Organ. - 2004, nr 6, s. 11-14, rys. bibliogr. 5 poz.
430. PRODUKTYWNOŚĆ wiedzy w rozwoju organizacji / Andrzej
Chodyński // Prz. Organ. - 2004, nr 10, s. 32-34, rys.
M.in. zarządzanie wiedzą w koncepcjach rozwoju firmy.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności / red. nauk. A. Kaleta, K. Moszkowicz,
L. Woźniak = poz. 1261.
Z treści: Sokołowska A.: Wykorzystanie i rozwój kapitału intelektualnego
w małym przedsiębiorstwie - wyniki badań. - Hofman M., Drozd K.: Udział procesów
uczenia się w zarządzaniu efektywnością przedsiębiorstwa. - Juchniewicz M.: Działalność badawczo-rozwojowa jako element gospodarki opartej na wiedzy.
431. PRZYSZŁOŚĆ gospodarki opartej na wiedzy w Polsce a rynek
pracy / Andrzej Karpiński // Pol. 2000 Plus. - 2004, nr 1, s. 20-36 bibliogr.
432. ROLA informacji w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem /
Magdalena Graczyk, Monika Brożyna // Management. - 2004, Vol. 8, nr 2,
s. 121-128 bibliogr. summ.
- 75 433. ROLA wiedzy w rozwoju organizacji / Urszula Kobylińska // Zesz.
Nauk. PBiałost., Ekon. - 2004, z. 9, s. 107-118 summ.
SPOŁECZEŃSTWO oparte na wiedzy w dobie globalizacji / pod red.
K. Ślęczki = poz. 1706.
Z treści: Kamińska A.: Kobiety w zarządzaniu wiedzą, a dyskryminacja - szansa
na równość czy utrzymanie status quo? - Puchała S.: Etyczne aspekty zarządzania
wiedzą w organizacjach.
434. STAN i perspektywy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce / Alicja Panenka // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1031, t. 1, s. 149-159,
rys. tab. bibliogr. summ.
435. STRATEGIA jako wyznacznik pożądanego poziomu zdolności
organizacji do „uczenia się” / Anna Maria Trzaskowska-Bogusz // Pr. Nauk.
Kated. Zarz. / AM Gdynia. - 2003, nr 4, s. 131-146.
436. STRATEGICZNE zarządzanie zasobami ludzkimi (wiedzą) jako
podstawa nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem / Maria Białasiewicz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 182-192, rys. tab. bibliogr.
15 poz. summ.
437. STRATEGIE pozyskiwania i rozwoju wiedzy w organizacji / Bogusz
Mikuła // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 1, s. 28-33, rys. bibliogr.
summ.
438. STUDIUM porównawcze wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego / Amir Fazlagic // Organ. Kier. - 2004, nr 4, s. 71-89, rys. tab.
bibliogr. 5 poz. summ.
439. SYSTEM zarządzania wiedzą w organizacjach / Bernard F. Kubiak,
Antoni Korowicki // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z 183, s. 69-82 bibliogr.
19 poz. summ.
440. SYSTEM zarządzania wiedzą we współczesnej organizacji / Bernard F. Kubiak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1027, s. 115-126 bibliogr.
15 poz. summ.
- 76 441. SYSTEMY ERP, przewaga konkurencyjna i zarządzanie wiedzą /
Ludosław Drelichowski // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z 183, s. 25-35, rys.
tab. bibliogr. 10 poz. summ.
442. SYSTEMY zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy / Wiesław
M. Grudzewski, Irena K. Hejduk // Prometeusz. - 2004, nr 3, s. 6-19 bibliogr. summ. Zsfassung. rez.
443. SYSTEMY zarządzania wiedzą a efektywność innowacyjna przedsiębiorstw / Wiesław M[aria] Grudzewski, Irena Hejduk // Nauka Szk. Wyż. 2003, nr 2, s. 156-170 bibliogr. summ.
444. SYSTEMY zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach (w warunkach wejścia do UE) / pod red. Alicji Sosnowskiej. Warszawa : SGH, 2004. - 249 s. : rys. ; 24 cm. - (Materiały i Prace / IFGN ;
t. 89). - Tabele. - Bibliogr.
Z treści: Sosnowska A.: Rola zarządzania wiedzą w gospodarce (s. 7-18). - Łobejko Stanisław: Cechy współczesnych systemów zarządzania wiedzą - wiedza, innowacje a kluczowe kompetencje firmy (s. 19-40). - Brdulak Jakub J.: Uwarunkowania
zastosowania systemów zarządzania wiedzą w procesie innowacji produktu (s. 41-75). Łobejko S.: Dostępność nowoczesnych systemów zarządzania wiedzą - rynek polski
na tle UE (s. 76-95). - Sosnowska A., Brdulak J.: Przykłady przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych stosujących systemy zarządzania wiedzą - sprawozdanie
z badań empirycznych (s. 152-176). - Kłopotek Anna: Programy Unii Europejskiej
źródłem finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie (s. 177-216). Tokaj-Krzewska Agnieszka: Rola informacji w świadomości polskich przedsiębiorstw
w sektorach MSP (s. 217-234). - Żołnierski Aleksander: Badanie kapitału intelektualnego polskich MSP (s. 235-249).
445. SZKOŁA „ucząca się” - Rozwój Organizacyjny Szkoły szansą rozwoju szkoły od wewnątrz / Mariusz Dobijański // Podl. Zesz. Pedagog. 2004, nr 9, s. 73-85.
446. SZKOŁA wyższa miejscem kreowania i wykorzystywania wiedzy /
Andrzej Szuwarzyński // Nauka Szk. Wyż. - 2004, nr 1, s. 61-70 summ.
447. TECHNOLOGIE informacyjne do zarządzania wiedzą w małym
przedsiębiorstwie / Marek Markowski, Tomasz Przechlewski // Pr. Mater.
Wydz. Zarz. UGdań. - 2004, z. 2, s. 97-105 bibliogr. summ.
- 77 448. TECHNOLOGIE informacyjne i strategie zarządzania wiedzą /
Jadwiga Bakonyi // Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow. Informat. Mat. - 2003, z. 1,
s. 9-12.
449. TRANSFORMACJA małych przedsiębiorstw w organizacje uczące
się i inteligentne - postawy i bariery przemian / Agnieszka Sokołowska // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 524-533, tab. bibliogr. 4 poz. summ.
450. TWORZENIE przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów zarządzania wiedzą / Ryszard Wieczorkowski // Ekon.
Organ. Przeds. - 2004, R. 45, nr 5, s. 44-51 bibliogr. summ.
Wpływ systemów zarządzania wiedzą na możliwość zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
451. W JAKIM celu należy zarządzać wiedzą? / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 7, s. 3-10,
wykr. summ.
452. WARTOŚCIOWANIE wiedzy w inteligentnych systemach wspomagających zarządzanie / Mieczysław Lech Owoc. - Wrocław : Wydaw. AE
Wroc., 2004. - 164 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 150-160. - Summ. (Monografie i Opracowania / AE ; nr 160). - ISBN 83-7011-730-9.
453. WARUNKI wstępne opracowania strategii zarządzania wiedzą
w szkole wyższej / Krzysztof Leja // Nauka Szk. Wyż. - 2004, nr 1, s. 48-60
bibliogr. summ.
454. WDROŻENIE Systemu Zarządzania Kompetencjami (SZK)
w Sonion Polska / Bożena Doroszenko, Małgorzata Głębocka // Zarz. Zasob.
Ludz. - 2004, nr 6, s. 67-74, rys.
455. WIEDZA w przedsiębiorstwie : kapitał ludzki w zarządzaniu wiedzą /
Robert Geisler, Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański = poz. 326/03.
Rec.: Żuchowska-Skiba Dorota // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 4/5, s. 77-80.
- 78 456. WIEM, (nie) powiem - dzielenie się wiedzą / Dominika KukiełkaPucher, Małgorzata Dobkowska // Manager. - 2004, nr 6, s. 18-20.
Zarządzanie wiedzą w firmie.
WYBRANE aspekty tworzenia organizacji uczącej się / B. Mikuła,
B. Ziębicki = poz. 140.
457. WYBRANE aspekty wykorzystania wiedzy w zarządzaniu organizacjami / Stanisław Galata // Państ. Społ. - 2004, R. 4, nr 3, s. 191-207.
458. WYBRANE problemy rozwoju kapitału ludzkiego / Barbara Czerniachowicz, Stanisław Marek ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2004. - 166 s. : rys. ; 24 cm. - (Rozprawy
i Studia / USzczec. ; t. 547). -Tabele. - Bibliogr. s. 151-163. - Summ. ISBN 83-7241-432-7.
459. WYKORZYSTANIE koncepcji projektowania pracy (job design)
w zarządzaniu wiedzą - możliwości i ograniczenia / Agnieszka OrlińskaGondor, Paweł Bzowy // Zag. Tech.-Ekon. - 2003, z. 4, s. 1139-1149 bibliogr. summ.
460. WYZWANIA globalizacji : odpowiedzi przedsiębiorstw. – Warszawa : Wydaw. Nauk. Wydz. Zarz. UW, 2004. - 432 s. : rys. ; 24 cm. Bibliogr. - ISBN 83-89069-22-9.
Z treści: Kwiatkowski Stefan: Imperializm intelektualny (s. 321-333). - BolestaKukułka Krystyna: Zarządzanie kompetencjami w dobie globalizacji (s. 335-349). Wawrzyniak Bogdan, Dąbrowski Jan: Zarządzanie wiedzą a strategie przedsiębiorstw
działających w Polsce (s. 351-365). - Ludwiczyński Antoni, Staniewski Marcin:
Zarządzanie wiedzą a architektura zarządzania zasobami ludzkimi (s. 367-380). Dobija Dorota: Pomiar kapitału intelektualnego w organizacji (s. 381-398). - Grzywacz Waldemar: Kultura czy klimat organizacyjny? Badanie i interpretacja zjawisk
społecznych w organizacji a globalizacja (s. 423-432).
461. WZROST konkurencyjności a bariery implementacji zarządzania
wiedzą w przedsiębiorstwach / Krystyna Kubacka-Góral // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2004, nr 1025, s. 194-204, rys. bibliogr. 17 poz. summ.
- 79 ZARZĄDZANIE finansami firm / red. nauk. W. Pluta = poz. 1274.
T. 2. - Z treści: Sysko-Romańczuk S., Platonoff A. L.: System automatycznego
przepływu informacji finansowej (SAPIF) jako narzędzie zarządzania wiedzą
w przedsiębiorstwie.
462. ZARZĄDZANIE kompetencjami zawodowymi / Grzegorz Filipowicz. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 2004. - 219 s. : rys. ; 20 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 216-219. - ISBN 83-208-1532-0.
463. ZARZĄDZANIE wiedzą / Waldemar Karwowski. - Cz. 1-2 // Bezp.
Pr. - 2004, nr 11, s. 11-14, rys. tab. bibliogr. 15 poz. ; nr 12, s. 6-8, rys. tab.
Cz. 2 pt. Zarządzanie wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomią.
464. ZARZĄDZANIE wiedzą : knowledge management / Brian Gladstone. - Warszawa : Petit, 2004. - 218 s. : rys. ; 20 cm. - (Przedsiębiorstwa
i Ludzie). - ISBN 83-85292-47-0.
465. ZARZĄDZĄNIE wiedzą : wyzwania dla zarządzania zasobami
ludzkimi / Katarzyna Stobińska // Organ. Kier. - 2004, nr 1, s. 33-45, rys.
bibliogr. 47 poz. summ.
466. ZARZĄDZANIE wiedzą a problemy synergii w organizacjach
wielopodmiotowych / Jan Chadam, Zbigniew Pastuszak // Organ. Kier. 2004, nr 4, s. 53-70, rys. bibliogr. 52 poz. summ.
467. ZARZĄDZANIE wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława M. Grudzewskiego, Janusza
Merskiego ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna. - Warszawa : WSE, 2004. - 2 cz.
(336 + 226 s.) : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-86990-79-1.
Cz. 1. - Treść: Grudzewski W. M., Hejduk Irena: Uwarunkowania procesów
innowacyjnych w przedsiębiorstwie (s. 7-30). - Kwiatkowski Stefan: Innowacyjność źródłem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
(s. 33-36). - Antoszkiewicz Jan D., Habiera Dorota: Kreatywność i dobra organizacja
podstawą rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności w zjednoczonej Europie
(s. 37-53). - Biniasz Dominika: Zastosowanie technologii multimedialnych w wirtualizacji przedsiębiorstw (s. 55-64). - Parlińska Maria: Rola i znaczenie informacji
- 80 w przedsiębiorstwie (s. 65-70). - Bitkowska Agnieszka: Wpływ zmian technologii
w nowoczesnych przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych (s. 71-94). - Witkowski
Czesław: Praca z załogą we współczesnym światowym hotelarstwie (s. 97-107). Dyduch Wojciech: Zarządzanie kapitałem społecznym w polskich organizacjach.
Próba diagnozy i propozycje (s. 109-126). - Galasiak Maciej: Zarządzanie i kreatywność czy zarządzanie kreatywnością? (s. 127-135). - Ochinowski Tomasz, Grzywacz
Waldemar: Organizacje „inteligentne inaczej”. Zjawisko kultu korporacyjnego
w firmach działających na terenie Polski (s. 139-152). - Kowalewski Tadeusz:
Uczelnia jako organizacja ucząca się (s. 153-177). - Chróścicka Katarzyna: Etyka
w motywacyjnych działaniach menedżerskich. - Doktór Kazimierz: Wirtualna i realna
komunikacja (s. 187-196). - Ratajski Ryszard: Koncepcje zarządzania przez jakość
w bankach (s. 197-204). - Kołodziejczyk Bartosz: Systemy zapewniania jakości
jako wstęp do tworzenia organizacji inteligentnych w sektorze Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (s. 205-215). - Michałków Ireneusz: Rola wiedzy i edukacji w rozwoju firmy (s. 219--232). - Kandefer Władysław: Wiedza jako czynnik rozwoju regionów (s. 233-242). - Moczydłowska Joanna: Psychologiczne bariery w zarządzaniu
wiedzą na podstawie badań przeprowadzonych w firmach północno-wschodniej Polski (s. 243-256). - Rzeszutek Elżbieta: Rola wiedzy w nowoczesnych strukturach
organizacyjnych (s. 257-268). - Czapla Aneta: Organizacyjna relacja wiedzy i władzy
(s. 269-295). - Juchnowicz Marta: Profil pracownika wiedzy (s. 297-304). - Piotrkowski Kazimierz: Determinanty wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach na przykładzie regionu mazowieckiego
(s. 305-316). - Krzepicka Alicja: Obieg informacji i jej wykorzystanie w zarządzaniu
wiedzą (s. 317-326). - Dudkiewicz Dariusz: Ciągłe doskonalenie zarządzania
jako droga polskich przedsiębiorstw energetycznych do organizacji inteligentnej
(s. 327-336).
Cz. 2. - Z treści: Grudzewski W. M., Hejduk I. K.: Organizacja wirtualna - szanse
i bariery (s. 7-34). - Kwiatkowska Lucyna: Wirtualne miejsce pracy. Nowy układ dla
przedsiębiorstw i pracowników (s. 35-46)). - Ziętek Henryk: Kształtowanie się nowego
modelu polityki w dziedzinie wiedzy i edukacji (s. 69-80). - Świątkowski Marek: Zarządzanie wiedzą inaczej. Kreowanie patologicznej „wiedzy ukrytej” w polskich firmach
(s. 91-101). - Biniasz Dominika: Nowe spojrzenie na organizację w dobie e-gospodarki
(s. 103-110). - Dłubakowska Ewa Katarzyna, Andziak Jan: Nowy model pojmowania
wiedzy w organizacji (s. 111-118). - Kubik Krystyna: Znaczenie kultury w działalności
menedżera (s. 119-134). - Gonciarski Wiesław: Trudności praktycznego zastosowania
koncepcji zarządzania wiedzą w organizacji (s. 135-148). - Fryczyńska Marzena: Wiedza jako efekt złożonych procesów społecznej komunikacji (s. 157-168). - Krzysztofik
Janusz, Wojda Grzegorz: Niewiedza i jej znaczenie w organizacji (s. 169-176). - Kołodziejczyk Bartosz: Systemy zapewnienia jakości jako wstęp do tworzenia organizacji
inteligentnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (s. 191-201).
468. ZARZĄDZANIE wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu /
Krzysztof Klincewicz // Organ. Kier. - 2004, nr 1, s. 15-32 bibliogr. 47
poz. summ.
- 81 469. ZARZĄDZANIE wiedzą - przemijająca moda? / Marzena Fryczyńska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 6, s. 82-92, rys. bibliogr.
470. ZARZĄDZANIE wiedzą - sposób na poszukiwanie efektu synergicznego w organizacji / Mirosław Kwieciński // Zesz. Nauk. / AE Krak. 2003, nr 631, s. 229-235 summ.
471. ZARZĄDZANIE wiedzą w MŚP branży motoryzacyjnej / Andrzej
Chodyński [i in.] // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 10, s. 61-67, rys.
summ.
472. ZARZĄDZANIE wiedzą w przedsiębiorstwach / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk. - Warszawa : Difin, 2004. - 288 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 281-287. - ISBN 83-7251-476-3.
473. ZARZĄDZANIE wiedzą w przedsiębiorstwach ukraińskich / Anna
W. Kozaczenko [A. V. Kozačenko] ; tł. Urszula Wodzińska // Ekon. Organ.
Przeds. - 2004, R. 55, nr 5, s. 93-97 bibliogr. summ.
Poszczególne elementy i cele organizacji zarządzania wiedzą oraz znaczenie tego
procesu dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw.
474. ZARZĄDZANIE wiedzą wyzwaniem przyszłości polskich przedsiębiorstw / Wiesław M[aria] Grudzewski, Irena Hejduk // Zag. Tech.-Ekon. 2003, z. 4, s. 1029-1047 bibliogr. summ.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Miś A.: Wiedza jako instrument kariery w organizacji nowego typu. Smoleński S.: Platforma Wiedzy narzędziem marketingu holistycznego.
475. ZINTEGROWANY model zarządzania wiedzą / Adam Kowalik. Cz. 1-2 // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 3, s. 12-16, rys. bibliogr.
summ. ; nr 4, s. 3-14.
Cz. 1. Opis koncepcji ; Cz. 2. Charakterystyka modelu.
- 82 ZMIANA warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys / red. nauk. J. Skalik =
poz. 350.
Z treści: Głuszek E.: Kryzys a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. - StańczykHugiet E.: Strategiczna rola wiedzy w sytuacjach trudnych.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Bendkowski J., Michna A.: Analiza modelu kapitału intelektualnego
przedsiębiorstwa budowlanego. - Bratnicki M., Austen A.: Uczenie się przez porażkę
warunkiem przedsiębiorczości organizacji. - Zarządzanie wiedzą ukierunkowane na
wzrost innowacyjności firmy. - Kafel T.: Instrumenty stymulowania innowacji
w wyższych uczelniach ekonomicznych wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. - Moszkowicz M.: Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce - sytuacja kryzysowa
czy już kryzys. - Roszyk-Kowalska G.: Wybrane problemy zarządzania kapitałem
intelektualnym przedsiębiorstwa. - Stańczyk-Hugiet E.: Organizacyjne uwarunkowania implementacji strategii wiedzy. - Brojak-Trzaskowska M.: Człowiek jako czynnik
kreujący innowacyjność i przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa opierającego
działanie na koncepcji organizacji uczącej się.
Bibliografia dot. zarządzania (poz. 5161, 5167, 5175, 5194, 5195).
Zob. też Teoria i metody organizacji i zarządzania (poz. 89-286).
b. Kadra kierownicza
476. BEZPIECZEŃSTWO socjalne. Cz. 2. - Przedsiębiorcy i menedżerowie / Grażyna Ancyparowicz, Marek Pawłowski. - Warszawa : Of.
Wydaw. WSM SIG, 2004. - 120 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87919-24-1.
Zob. też poz.
477. CO czyni cię przywódcą? / Daniel Goleman // Harv. Bus. Rev. Pol. 2004, nr 2, s. 92-101.
478. CO każdy prezes powinien wiedzieć o tworzeniu nowych biznesów
i przedsięwzięć / David A. Garvin // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 11, s. 32-36.
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T.2. - Z treści: Baruk A. I.: Kadra kierownicza polskich przedsiębiorstw i jej
postawy wobec koncepcji marketingu kadrowego - wyniki badań.
- 83 CZY można być menedżerem pracując na 1/2 etatu? / D. Głogosz =
poz. 2038.
479. DLACZEGO efektywny menedżer musi myśleć na pięć sposobów /
Jonathan Gosling, Henry Mintzberg// Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 10,
s. 60-71.
480. DOJRZEWANIE do roli menedżera / Piotr Mazurkiewicz // Manager. - 2004, nr 3, s. 21-23.
Umiejętności zarządzania menedżera.
DOSKONALI rezerwowi / K. Kozikowska = poz. 1828.
Hestyjna Akademia Rozwijania Talentów jako pomysł na przygotowywanie
kandydatów na kierownicze stanowiska - studium przypadku.
481. EWOLUCJA ról kierowniczych / Jacek Burda // Zesz. Nauk. / AE
Krak. - 2004, nr 647, s. 21-33, rys. tab. bibliogr. 15 poz. summ.
482. FUNKCJE menedżerskie : teoria i praktyka / Maria Holstein-Beck. Warszawa : Of. Wydaw. SGH, 2004. - 207, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 203-207. - ISBN 83-7378-045-9.
483. GLOBALIZACJA a zachowania organizacyjne menedżerów /
Arkadiusz Potocki // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 647, s. 5-20 bibliogr. 28
poz. summ.
INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Stańda A.: Przywództwo kierownicze w wymiarze kultury organizacyjnej.
484. JAKOŚĆ kadry kierowniczej / Maciej Cieślicki // Manager. - 2004,
nr 6, s. 13-14.
- 84 KAPITAŁ ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / pod red. M. Juchnowicz = poz. 534.
Z treści: Listwan T.: Role menedżerów w rozwoju przedsiębiorczości. - Chełpa
S.: Obraz polskiego kierownika w badaniach międzynarodowych. - Kożuch B.: Przedsiębiorcze zachowania menedżerów publicznych.
KIEROWNIK trenerem / M. Mitoraj = poz. 1832.
Przygotowanie kadr kierowniczych do szkolenia niższego personelu.
485. KOMPETENCJE jako podstawowy wyznacznik podnoszenia efektywności menedżerów / Sylwester Marek Kania // Pien. Więź. - 2004, R. 7,
nr 4, s. 49-62.
486. KOMPETENCJE menedżera międzynarodowego w świetle
współczesnych wyzwań / Izabela Westphal // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004,
nr 646, s. 55-68 bibliogr. summ.
487. KOMPETENCJE społeczne dyrektora szkoły / Jarosław Kordziński //
Dyr. Szk. - 2004, nr 12, s. 50-51.
KULTUROWE uwarunkowania doskonalenia menedżerów / A. SitkoLutek = poz. 2058.
LUDZIE organizacji uczących się / B. Mikuła = poz. 1497.
Wymagania stawiane pracownikom współczesnych przedsiębiorstw. Kompetencje
pracowników i kadry kierowniczej.
488. MĄDRY lider / Tony Buzan, Tony Dottino, Richard Israel. Warszawa : „Muza”, 2004. - 236 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 234. ISBN 83-7079-987-6.
489. MENEDŻER przyszłości - lider zmian / Marzena JankowskaMihułowicz, Elżbieta Nosal // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1025, s. 180-186
bibliogr. 30 poz. summ.
- 85 MENEDŻER publiczny - istota pojęcia / B. Kożuch = poz. 740.
Ocena możliwości rozwoju menedżera metodą 360 stopni z wykorzystaniem
narzędzi informatycznych.
490. MENEDŻER w organizacji XXI wieku / Jacek Burda, Jakub Palka //
Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan. - 2003, nr 7, s. 21-36 bibliogr. summ.
MENEDŻER wszechstronnie oceniony / M. Skoczek = poz. 639.
491. MENEDŻER z charyzmą / Debra Benton ; tł. Ewa JusewiczKalter. - Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychol., 2004. - 196 s. ; 21 cm. ISBN 83-89574-03-9.
492. MENEDŻEROWIE i liderzy : czym różnią się od siebie? / Abraham
Zaleznik // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 6, s. 106-114.
METODYKA budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania / M. Tyrańska = poz. 3809.
493. MODEL kompetencji menedżerów organizacji samorządowych /
Ryszard Walkowiak. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur., 2004. - 175 s. :
rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 159-170, wykaz aktów normatywnych s. 171. ISBN 83-7299-358-0.
494. NA czym naprawdę polega praca lidera / Ronald A. Heifetz, Donald
L. Laurie // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 5, s. 109-118.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 4. Polityka społeczno-ekonomiczna. - Z treści: Jaromołowicz W., Kościński
M.: Menedżerowie - ich rola i pozycja we współczesnej gospodarce.
495. NOWE narzędzie do zarządzania zmianą: menedżer do wynajęcia /
Anna Nocoń // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 3, s. 16-18.
- 86 496. NOWE role i kompetencje menedżerów w e-gospodarce / Anna
Rakowska // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 3, s. 56-64, tab. bibliogr.
summ.
NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu = poz. 114.
Z treści: Penc J.: Menedżer w międzynarodowym biznesie.
497. OD czego zależy skuteczność menedżera? / Peter F. Drucker //
Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 9, s. 48-53.
498. ORIENTACJA na globalizację jako kompetencja menedżerska / Jan
Szupiło // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2004, z. 3, s. 15-21 summ.
Metody zarządzania i kompetencje menedżerów.
PERSONALNY - menedżer aktywny / oprac. PB = poz. 657.
Kompetencje niezbędne specjalistom HRM na poszerzonym europejskim rynku według badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania
Kadrami.
499. POJĘCIE i istota umiejętności metodycznych kadry dowódczej /
Marek Sikorski // Zesz. Nauk. / AMW. - 2004, nr 1, s. 131-143 summ.
Zob. też poz. 1494.
PRACA, gospodarka, społeczeństwo / pod red. K. Doktóra, K. Koneckiego, W. Warzywody-Kruszyńskiej = poz. 4845.
Z treści: Walczak-Duraj D.: Postawy i zachowania polskich menedżerów wybrane aspekty i główne tendencje.
PRZYSZŁOŚĆ pracy w XXI wieku / red. S. Borkowska = poz. 16.
Z treści: Nogalski B., Czubasiewicz H.: Rola kierowników w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie XXI wieku.
PUBLIC relations / pod red. H. Przybylskiego = poz. 368.
Z treści: Leczykiewicz T.: Kompetencje menedżera komunikacyjnego organizacji.
- 87 500. ROLA i zadania dyrektora finansowego / Agata Adamska. - Kraków :
Of. Ekon., 2004. - 268 s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Praktyków Zarządzania). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-16-7.
501. ROLA kierownika katedry w uczelni wyższej - refleksje na tle własnych doświadczeń / Zofia Mikołajczyk // Ann. Etyka Gospod. - 2004, T. 7,
nr 2, s. 23-29 summ.
502. ROLE menedżera w zakładzie niepublicznym / Beata Bokiej // Służ.
Zdr. - 2004, nr 63/66, wkł. Szpital Polski, nr 10, s. VIII-IX.
503. SKUTECZNY menedżer / Dariusz Kaleta // Zesz. Nauk. Organ. /
PŚl. - 2004, z. 23, s. 23-34 bibliogr. summ.
STANDARDY europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 573.
Z treści: Mandziej-Jeżyna M.: Wpływ implementowania standardów europejskich
zarządzania informacją na wizerunek menedżerów.
STRATEGIE przedsiębiorstw w warunkach kryzysu / red. nauk. K. Krzakiewicz = poz. 271.
Z treści: Mikołajczyk Z.: Wzorce literaturowe zachowań kadry menedżerskiej
i ich odbicie we współczesnych metodach zarządzania zmianami a realia polskich
przedsiębiorstw. - Roszyk-Kowalska G.: Istota kompetencji kadry kierowniczej
w zarządzaniu kryzysowym.
SZKICE z socjologii zarządzania / pod red. K. Koneckiego, P. Tobery =
poz. 2084.
Z treści: Doktór K.: Rola specjalistów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Doktór K.: Dobór i kariery menedżerów personalnych.
504. WIEDZA ukryta kierowników - spojrzenie teoretyczne / Stanisław
Chełpa // Organ. Kier. - 2004, nr 2, s. 77-90 summ.
505. WYMAGANIA stawiane współczesnym menedżerom / Arkadiusz
Potocki // Pr. Nauk. / WSPrzeds. Chrzan. - 2003. - nr 7, s. 7-19 bibliogr.
summ.
- 88 506. WZLOT i upadek charyzmatycznego lidera / Rakesh Khurana //
Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 3, s. 42-49.
507. ZAMIAST rekrutacji zewnętrznej / Tomasz Kiewisz ; rozm. Halina
Guryn // Personel Zarz. - 2004, nr 4, s. 88-91.
Rozm. z dyrektorem Biura Zarządzania Kadrami w PZU SA o programie budowy
kadry rezerwowej.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Niedzielski E., Walkowiak R.: Kompetencje menedżerskie w dobie globalizacji (kontekst terminologiczno-metodyczny). - Listwan T., Stępczak S.: Profil
kwalifikacyjny euromenedżera. - Chełpa S.: Wiedza ukryta kierowników - podstawy
teoretyczne i diagnoza. - Janowska Z.: Dysfunkcje w sferze doboru kadry kierowniczej.
508. ZAWÓD menedżer / Peter F. Drucker ; przeł. Anita Doroba. - Czarnów : MT Biznes, 2004. - 322 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88970-90-9.
ZMIANA warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys / red. nauk. J. Skalik =
poz. 350.
Z treści: Pluta A.: Kryzys a sprawność kadry kierowniczej w procesie zarządzania
przedsiębiorstwem. - Jeżak J.: Rada Nadzorcza jako ośrodek monitorujący sytuację
rynkową i finansową spółki.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Błaszczyk W.: Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu zmianami. Mietlewski Z., Sudenis Robert: Jakość usług kadry kierowniczej jako determinanta
zmian innowacyjnych w działalności policji.
509. ZMIANY roli kadry menedżerskiej / Maria Białasiewicz // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2004, nr 1025, s. 148-159, tab. bibliogr. 14 poz. summ.
Zob. też Przygotowanie kadr kierowniczych (poz. 1828-1841) ; Psychologia i socjologia organizacji i kierowania (poz. 2031-2138).
___________________
- 89 Konkursy na
stanowiska kierownicze
510. KONKURSOWE mydlenie oczu / Jolanta Góra // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 244, s. 1, 26.
Obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej na drodze konkursów.
511. KONKURSY na niby / Jolanta Góra // Gaz. Praw. - 2004, R. 10,
nr 190, s. 1, 25.
Służba cywilna - obsadzanie wyższych stanowisk w administracji publicznej.
___________________
512. ROZPORZĄDZENIE M i n. K u l t u r y z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
i trybu pracy komisji konkursowej // Dz. U. - 2004, nr 128, poz. 1339.
513. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora instytucji kultury // Dz. U. - 2004, nr 154, poz. 1629.
514. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ęt r z n y ch
i A dm i n i s t r a c j i z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej // Dz. U. - 2004, nr 10, poz. 93.
515. ROZPORZĄDZENIE Min. Ś r o d o w i s k a z dnia 7 września
2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego //
Dz. U. - 2004, nr 205, poz. 2104.
4. Polityka kadrowa
a. Zagadnienia ogólne
ANGIELSKI model, własna praktyka / M. Stalpińska = poz. 1619.
System standardów w zarządzaniu personelem w Bułgarii.
- 90 516. AVENTIS - fuzja na przełomie tysiącleci / Jacek Sroczyński,
Tomasz Ingram // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 3/4, s. 71-78, tab.
M.in. polityka personalna w przedsiębiorstwie farmaceutycznym powstałym
z połączenia firm Hoechst AG i Rhone Poulenc.
517. COACHING w organizacji : nowa filozofia zarządzania / Monika
Pogoda // Management. - 2004, Vol. 8, nr 2, s. 95-102 bibliogr. summ.
518. CONTROLLING personalny w planowaniu zasobów ludzkich /
Marta Nowak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1019, s. 108-114 bibliogr.
6 poz. summ.
519. COUNSELLING pracowniczy jako nowoczesna metoda doskonalenia potencjału kadrowego w przedsiębiorstwie / Bernard Ziębicki // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 648, s. 65-75, rys. bibliogr. 10 poz. summ.
Rozwój pracowniczy - counselling a coaching i mentoring.
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Baruk A. I.: Kadra kierownicza polskich przedsiębiorstw
i jej postawy wobec koncepcji marketingu kadrowego - wyniki badań. - Zwiech P.:
Kryteria doboru kadr w kontekście nierówności szans poszczególnych grup pracowniczych.
520. CZŁOWIEK i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie / Małgorzata Gableta = poz. 400/03.
Rec.: Jagas Józef // Arg. Oecon. - 2003, nr 1/2, s. 230-233 ; Rutka Ryszrad // Prz.
Organ. - 2004, nr 3, s. 41 ; Strużyna Janusz // Wspólcz. Zarz. - 2004, nr 1, s. 97-100.
521. DIAGNOSTYKA efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi /
Adam Stabryła // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 652, s. 5-22, rys. tab.
bibliogr. 9 poz. summ.
522. DLACZEGO firmy zarządzają kompetencjami? / Urszula Szpakowska // Z Życia ZUS. - 2004, nr 5, s. 12-15, rys.
- 91 523. DZIAŁ zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego
w organizacji / Aleksy Pocztowski // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 646,
s. 7-21, rys. tab. bibliogr. 21 poz. summ.
524. EKONOMIKA gospodarowania zasobami ludzkimi / Radosław
Mącik // W : Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw / pod red. Genowefy Sobczyk. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 150-181.
525. GOSPODAROWANIE kapitałem ludzkim w instytutach naukowobadawczych : wnioski z badań / Beata Belina // Rocz. Nauk Społ. - 2004,
T. 32, z. 3, s. 215-232, rys. tab. wykr. bibliogr. summ.
526. GOSPODAROWANIE zasobami ludzkimi w szczecińskich przedsiębiorstwach : (komunikat z badań) / Iwona Markowicz, Danuta Miłaszewicz,
Ewa Putek // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 5, s. 96-107, rys. tab. bibliogr.
INNOWACYJNOŚĆ w realizacji funkcji personalnej / A. Pawłowska =
poz. 888.
527. INWESTOWANIE zamiast liczenia kosztów / Iwona Stępień //
Manager. - 2004, nr 11/12, s. 66-68, wykr.
Polityka personalna w firmach działających na polskim rynku - według raportu
AG „Test” Human Resources.
528. JAK optymalizować zatrudnienie, pomagając jednocześnie zwalnianym pracownikom / Zdzisław Ingielewicz // Personel Zarz. - 2004, nr 5,
s. 25-26.
Przykład Firmy Chemicznej Dwory SA w Oświęcimiu.
529. JAK zarządzać personelem : stan prawny na 26 lipca 2004 r. / Paula
Koper // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 30, s. 3-30, tab.
530. JAK zarządzać personelem w samorządach / Krzysztof Polak // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 215, dod. Urząd i Obywatel, s. 5-8.
Zastosowanie narzędzi IT w zarządzaniu personelem.
- 92 531. JAKI uzyskujesz zwrot z inwestowania w ludzi? / Laurie Bassi,
Daniel McMurrer // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 6, s. 23.
532. JAKOŚĆ zasobu ludzkiego - szansą i wyzwaniem integracyjnym /
Marta Juchnowicz // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2004, T. 88, s. 87-94.
JAPOŃSKA lekcja dla polskich firm / S. Bartosik = poz. 298.
M.in. zmiany w funkcjonowaniu firm: restrukturyzacja organizacji, szybsze
podejmowanie decyzji, nowe strategie zarządzania zasobami ludzkimi.
533. KAPITAŁ intelektualny w przedsiębiorstwie - istota i metody
pomiaru / Jacek Grzywacz, Ewa Lorek // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2004, z. 41,
s. 118-129.
534. KAPITAŁ ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości : praca zbiorowa pod red. Marty Juchnowicz. - Warszawa : Poltext, 2004. - 320 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Człowiek w Firmie). - ISBN 83-88840-60-6.
Treść: Sajkiewicz Alicja: Zarządzanie kapitałem ludzkim a przedsiębiorczość wyzwania XXI wieku (s. 13-24). - Strużyna Janusz: Zawiłości relacji kapitał
ludzki a przedsiębiorczość (s. 25-33). - Majowska Magdalena: Problemy badania
wpływu kapitału ludzkiego na zachowania przedsiębiorcze (s. 34-43). - Dyduch
Wojciech: Wpływ kapitału społecznego na przedsiębiorczość i efektywność organizacji (s. 44-56). - Purgał-Popiela Joanna: Pomiar wiedzy w organizacji - problemy
i wyzwania (s. 56-65). - Kawka Tomasz: Identyfikacja kapitału ludzkiego za pomocą
wartościowania kompetencji (s. 65-72). - Jasiński Zdzisław: Kształtowanie środowiska dla zachowań przedsiębiorczych (s. 73-77). - Lipka Anna: Strategiczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości pracowników (s. 77-85). - Stor Marzena:
Amerykańska i europejska koncepcja przedsiębiorczości w polskich firmach (s. 86100). - Rybak Mirosława: Kultura zarządzania w kierunku przedsiębiorczości (s. 101110). - Sikorski Czesław: Kolektywistyczna kultura organizacyjna a przedsiębiorczość
indywidualna (s. 111-120). - Orczyk Józef: System edukacyjny a jakość kapitału
ludzkiego (s. 121-127). - Danilewicz Dariusz: Program Edukacji Ekonomicznej NBP
jako narzędzie kształtowania postaw przedsiębiorczych (s. 128-132). - Janowska
Zdzisława: Społeczna przedsiębiorczość pracownicza na przykładzie łódzkiego przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego (s. 133-138). - Lasecki Marcin: Kształtowanie postaw
przedsiębiorczych na przykładzie powiatu żyrardowskiego (s. 139-143). - Wiśniewski
Zenon: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej a działalność przedsiębiorcza
(s. 145-154). - Kwiatkiewicz Anna: Dynamika rynku pracy a kształtowanie postaw
przedsiębiorczych (s. 155-163). - Jacukowicz Zofia: Przemiany pracy, powstawanie
nowych zawodów (s. 163-173). - Makowski Kazimierz: Alternatywy derekrutacji
- 93 (s. 173-182). - Niedzielski Eugeniusz: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
poprzez samozatrudnienie (s. 183-189). - Kozłowski Andrzej J., CzaplickaKozłowska Iwona: Zjawisko nielegalnego zatrudnienia a bezrobocie na Warmii
i Mazurach (s. 189-197). - Listwan Tadeusz: Role menedżerów w rozwoju przedsiębiorczości (s. 199-206). - Chełpa Stanisław: Obraz polskiego kierownika w badaniach
międzynarodowych (s. 206-215). - Kożuch Barbara: Przedsiębiorcze zachowania
menedżerów publicznych (s. 216-222). - Walkowiak Ryszard: Niedomagania kompetencyjne zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego (s. 223-230). - Pocztowski Aleksy: Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze (s. 231-239). - Gableta Małgorzata: Strukturalizacja obszaru gospodarowania
potencjałem ludzkim (s. 239-245). - Jabłońska-Wołoszyn Maria: Oblicza kompetencji
w teorii i praktyce (s. 245-253). - Sienkiewicz Łukasz: System zarządzania zasobami
ludzkimi w oparciu o kompetencje jako narzędzie kształtowania przedsiębiorczych
zachowań pracowników (s. 254-263). - Sapeta Tomasz: Audyt personalny w kreowaniu
przedsiębiorczości pracowników (s. 263-272). - Piechnik-Kurdziel Anna: Rozwiązywanie problemów personalnych (s. 272-280) - Kopertyńska Maria Wanda: Czynniki
motywacyjne determinujące przedsiębiorczość w aktualnych uwarunkowaniach
polskich firm (s. 281-288). - Juchnowicz Marta: Motywowanie przedsiębiorczości
w okresie dekoniunktury (s. 289-296). - Czajka Zdzisław: Motywowanie w publicznej
służbie zdrowia w warunkach niedoboru środków finansowych (s. 296-303). - Stachowska Sylwia: Wynagrodzenia jako instrument kształtowania konkurencyjności
przedsiębiorstw (s. 304-312). - Kopeć Jacek: Premiowanie jako narzędzie kształtujące
przedsiębiorczość pracowników (s. 313-320).
Rec.: Skalik Jan // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 6, s. 104-107.
535. KAPITAŁ ludzki jako niematerialne aktywa organizacji / Anna
Mazurkiewicz // Zesz. Nauk., URzesz. Market. Zarz. - 2004, z. 2, s. 154-161
summ.
536. KARIERA na skalę światową / Jarosław Pawłowski // Personel Zarz. - 2004, nr 4, s. 83-86. - Globalne planowanie rozwoju pracowników w Philip Morris Polska - studium przypadku. * Kompetencje - wartość wymierna / Irmina Wrotecka // Tamże, nr 7, s. 40-43. - Strategia
rozwoju pracowników w Coca-Cola Hellenic Bottling Company - studium
przypadku.
537. KOMPLEKSOWE zarządzanie pracą / Zofia Jacukowicz. - Gdańsk :
ODiDK, 2004. - 212 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 210-212. - ISBN 83-7187-866-4.
Polityka kadrowa.
- 94 KONCEPCJE zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej - doświadczenia i propozycje na przyszłość / pod red. M. Węgrzyn, D. Wasilewskiego = poz. 808.
Z treści: Węgrzyn M.: Proces zarządzania personelem w ochronie zdrowia
a konflikty i odejścia pracownicze. - Dziewulski J., Skowron S.: Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu opieką zdrowotną.
538. KONFERENCJA „Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa
globalna i lokalna” / Magdalena Majowska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 6,
s. 120-124.
Omów. konf., 23-25 września 2004 r., Szklarska Poręba.
539. KRES nepotyzmu w administracji publicznej / oprac. meg // Prawo
Eur. - 2004, nr 5, s. 26-28.
Omów. projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej w zakresie dot. naboru
pracowników.
540. KRYZYS przywództwa w małych przedsiębiorstwach a realizacja
funkcji personalnej : (wyniki badań) / Zbigniew Antczak // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s. 153-165, rys. tab. bibliogr.
31 poz. summ.
541. LEASING pracowników / Przemysław Białokozowicz // Manager. 2004, nr 4, s. 38-39, rys. bibliogr.
542. LEIF Edvinsson o kapitale intelektualnym w HRM / Halina Guryn //
Personel Zarz. - 2004, nr 8, s. 106-107.
Omów. wypowiedzi eksperta w dziedzinie wykorzystania kapitału intelektualnego
w zarządzaniu personelem na Międzynarodowym Kongresie HR.
543. LUDZIE - cenny kapitał organizacji / Zbigniew Ścibiorek. - Toruń :
A. Marszałek, 2004. - 246 s. ; 20 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 241-246. ISBN 83-7322-776-8.
544. MARKETING personalny w praktyce polskich przedsiębiorstw /
Natalia Potoczek // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 5, s. 59-67, tab. bibliogr.
- 95 544a. MODEL przedsiębiorstwa wirtualno-sieciowego a funkcja personalna / Zbigniew Antczak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1055, ser. Nauki
Humanistyczne, nr 9, s. 287-305, rys. tab. bibliogr. 40 poz. summ.
M.in. wpływ przeobrażeń organizacyjnych na funkcję personalną oraz kultura
organizacyjna sieci.
545. NAJLEPSZE praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich
przedsiębiorstwach : materiały na konferencję / pod red. Henryka Króla, Antoniego Ludwiczyńskiego ; Polska Fundacja Promocji Kadr. - Warszawa :
Pol. Fund. Prom. Kadr, 2004. - 393 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-919651-2-0.
Treść: Karpowicz Ewa: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich
firmach - procesy kadrowe i reguły kierowania ludźmi (s. 9-23). - Strużyna Janusz,
Szczepankiewicz Ewa: Myślenie strategiczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
małych i średnich przedsiębiorstw (s. 24-34). - Ławrynowicz Maciej, Szambelańczyk
Jan: Zarządzanie zasobami ludzkimi w różnych typach banków spółdzielczych
(s. 35-48). - Karwiński Marcin, Sapeta Tomasz: Doskonalenie procesu zarządzania
personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach (s. 49-61). - Szmidt Czesław,
Wasiela-Jaroszewicz Joanna, Jaroszewicz Krzysztof: Komunikacja wewnętrzna
w małych i średnich przedsiębiorstwach (s. 62-82). - Ludwiczyński A.: Dylematy
elastyczności zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach
(s. 85-98). - Kruszewski Tomasz: Formy zatrudnienia i metody motywowania
w firmie informatycznej T Komp (s. 99-112). - Trochimiuk Renata, Kudzin Aleksandra: Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu ludźmi w firmie Implix
(s. 113-130). - Marciniak Elżbieta: Tworzenie elastycznego systemu motywowania
w firmie Uno Fresco Tradex (s. 131-145). - Bryzek-Kotowska Sylwia, Kotowski
Adam: Audyt personalny i wartościowanie pracy w firmie Esarom Handels und
Produktions Sp.z o.o. (s. 146-162). - Kubeczek Iwona: Outsorcing jako forma uelastycznienia działalności małych i średnich firm (s. 163-175). - Tokaj-Krzewska
Agnieszka: Franchising jako system współpracy gospodarczej małych i średnich
przedsiębiorstw (s. 176-196). - Pasieczny Leszek: Rozwój i wykorzystanie kapitału
ludzkiego w mikro i małych przedsiębiorstwach (s. 199-212). - Szaban Jolanta: Firmy
wiedzy - wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania
zasobami ludzkimi (s. 213-224). - Gudkova Svetlana: Momenty krytyczne w procesie
rozwoju oraz uczenia się małych przedsiębiorstw (s. 225-238). - Król H., Kubiak
Daria: Kształtowanie wiedzy i umiejętności nowych pracowników w firmie Saloniki
(s. 239-256). - Smolicki Grzegorz: Fima Verte jako organizacja ucząca się. Coaching
i mentoring (s. 257-275). - Wardaszko Marcin: Przenikanie technologii informacyjnych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw - aspekty zarządzania kapitałem
ludzkim i wiedzą (s. 276-289). - Koładkiewicz Izabela: „Mali mistrzowie” i ich przewagi konkurencyjne (s. 290-306). - Rojek Agnieszka: Przywództwo a powstawanie
i rowiązywanie konfliktów w firmie Zdrowie (s. 309-326). - Sztukowska Justyna,
- 96 Stanisz Magdalena: Kierowanie zespołem pracowników firmy Y (s. 327-336). - Król
H., Wróbel Marta: Motywowanie pracowników w firmie Hazbi (s. 337-354). - Strzałkowski Wojciech, Rynkowska Agnieszka: Motywacja przez informację - zarządzanie
Działem Handlowym firmy MTC Sp. z o.o. (s. 355-366). - Pasik Hanna: Przykłady
metod oceniania pracowników w małym i średnim przedsiębiorstwie (s. 367-380). Dziewulska Urszula, Staniewski Marcin: Okresowe oceny pracowników administracji
w firmie edukacyjnej. Diagnoza i propozycje zmian (s. 381-393).
546. NAJLEPSZE praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce :
trzeci zestaw studiów przypadków / pod red. Aleksego Pocztowskiego. Kraków : Of. Ekon., 2004. - 253 s. : rys. ; 24 cm. - (Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi (HR). - Tabele. - ISBN 83-89355-17-5.
Treść: Trochimiuk Renata: Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi:
ComputerLand SA (s. 11-27). - Kopertyńska Maria Wanda: Wdrażanie strategii
personalnej: HUTMEN SA (s. 29-49). - Maniak Grażyna: Partnerstwo w zarządzaniu
zasobami ludzkimi: Sonion Polska Sp. z o.o. (s. 51-59). - Trochimiuk R.: Społeczna
odpowiedzialność biznesu: Spedpol Sp. z o.o. (s. 61-81). - Kołodziejczyk-Olczak
Izabela: Budowanie organizacji uczącej się: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (s. 83-93). - Bohdziewicz Piotr: Kształtowanie
warunków sprzyjających pełnieniu misji organizacji: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (s. 95-111). -Trochimiuk R.: Rozwój kadry kierowniczej: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA (s. 113-125). - Sztukowska Justyna: Rekrutacja
i rozwój przedstawicieli medycznych: EGIS Polska Sp. z o.o. (s. 127-143). Trochimiuk R.: System szkoleń: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
(s. 145-157). - Bieryło Marta: Rola HR managera w doskonaleniu procesu szkoleniowego PTK Centertel Sp. z o.o. (s. 159-173). - Sztukowska J.: Motywowanie pracowników: Classen-Pol SA (s. 175-187). - Kopertyńska Maria W.: Zwiększanie satysfakcji z pracy: Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” SA (s. 189-199). Kopertyńska M. W.: System komunikowania się w organizacji: IMG Information
Management Polska Sp. z o.o. (s. 201-213). - Karaś Roman: Strategiczna karta wyników w obszarze funkcji personalnej: Philips Lighting Poland SA w Pile (s. 215-229). Bieryło M.: Program restrukturyzacji zatrudnienia „Praca za Pracowników”: Telekomunikacja Polska SA (s. 231-241). - Bieryło M.: Restrukturyzacja zatrudnienia
w warunkach łączenia się przedsiębiorstw: ESI Polska Sp. z o.o. - Zakład Dar Natury
(s. 243-253).
547. NOWOCZESNE metody zarządzania zasobami ludzkimi / pod red.
Tomasza Rostkowskiego. - Warszawa : Difin, 2004. - 197 s. : rys. ; 24 cm. Bibliogr. s. 197. - ISBN 83-7251-445-3.
Treść: Rostkowski T.: Strategia personalna (s. 13-36). - Szczęsna Anna, Rostkowski T.: Zarządzanie kompetencjami (s. 37-76). - Szczęsna A., Rostkowski T.: Wartościowanie stanowisk (s. 77-100). - Rostkowski T.: Opis stanowiska pracy (s. 101-115). -
- 97 Rapacka Magdalena, Mrzygłód Jacek, Rostkowski T.: System ocen okresowych
pracowników (s. 117-136). - Rapacka M., Mrzygłód J., Rostkowski T.: Wynagrodzenia premiowe (s. 137-154). - Szczęsna A., Danilewicz Dariusz: System szkoleń
(s. 155-182). - Mrzygłód J.: Badania satysfakcji pracowników (s. 183-196).
548. OBRAZY kierowania : teorie, opinie o zarządzaniu zasobami ludzkimi / Waldemar Stelmach. - Warszawa : Placet, 2004. - 224 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 224. - ISBN 83-85428-87-9.
549. OBSADZANIE stanowisk kierowniczych w instytucjach kultury /
Rafał Golat // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 11, s. 25-28.
W obowiązującym systemie publicznego administrowania sprawami kultury
większość spośród takich placówek jak np. ośrodki i domy kultury, biblioteki, muzea podlega władzom samorządowym różnych szczebli. Obsadzają one tam również
stanowiska kierownicze, co budzi żywe zainteresowanie społeczne.
550. OCENA efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi : praktyczny
podręcznik pomiaru rentowności inwestycji / Jack J. Philips, Ron D. Stone,
Patricia Pulliam Phillips = poz. 437/03.
Rec.: Krencik Agata // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 1, s. 44-46.
OCENA skuteczności zarządzania personelem w oparciu o TQM /
T. Kozłowski = poz. 215.
551. OD liczenia kosztów kadr do inwestowania w kapitał ludzki / Iwona
Stępień // Personel Zarz. - 2004, R. 10, nr 10, s. 16-19, rys.
Polityka personalna w firmach działających na polskim rynku - wg raportu AG
„Test” Human Resources.
ORGANIZACJA i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej
w przedsiębiorstwie / M. Tyrańska, B. Bińczycki = poz. 940.
552. OSOBLIWOŚCI zarządzania personelem w administracji publicznej /
Kazimierz Doktór // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 2, s. 9-16 bibliogr.
553. PLANOWANIE kapitału ludzkiego w ośrodku medycznym / Beata
Buchelt-Nawara // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 646, s. 37-54, rys.
bibliogr. 23 poz. summ.
- 98 554. PLANOWANIE zasobów ludzkich przedsiębiorstwa jako źródło
rozwoju personelu / Krzysztof Ferdyn // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand.
Katow. - 2003, z. 18, s. 93-104.
555. PODMIOTOWOŚĆ pracowników w procesach implementacji systemów ERP / Dorota Molek-Winiarska // Prz. Organ. - 2004, nr 7/8, s. 29-32
bibliogr. 14 poz.
Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzania
w przedsiębiorstwie. M.in. podnoszenie kwalifikacji pracowników, partycypacja
pracowników w definiowaniu struktur i procedur wdrażanego systemu.
556. PODMIOTOWOŚĆ w organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi uwagi krytyczne / Wojciech Pawnik // Zag. Tech.-Ekon. - 2004, T. 49, z. 3,
s. 277-286 bibliogr. summ.
POLITYKA kadrowa w procesie humanizacji stosunków pracy / R. Przybyszewski = poz. 2185.
POLITYKA kadrowa w Wojsku Polskim 1950-1955 / A. Stachula =
poz. 40.
557. POLITYKA personalna firmy - strategia funkcjonalna czy uwarunkowanie strategii rozwoju / Grażyna Maniak // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. - 2003, nr 8, s. 125-138 summ.
558. POMIAR i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa : materiały
na konferencję / pod red. Doroty Dobija ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Polska Fundacja Promocji Kadr. - Warszawa : Pol. Fund. Prom. Kadr, 2003. 298 s. : rys. ; 24 cm. - (Personel XXI Wieku). - Bibliogr. - ISBN 83-912602-4-0.
Treść: Kwiatkowski Stefan: Kapitał ludzki jako element kapitału organizacji
(s. 11-28). - Kozińska Anna M.: Wartość przedsiębiorstwa a kapitał ludzki (29-42). Blikle Andrzej: Zarządzanie wiedzą w firmie A. Blikle (s. 43-60). - Pawlak Zbigniew:
Budowanie wartości firmy (s. 61-84). - Felker Krzysztof, Woźniakowski Andrzej:
Zwiększanie wartości firmy poprzez inwestycje w kapitał ludzki (s. 85-96). Strojny Mariusz: Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji
(s. 99-114). - Rybałtowska Anna: Nowe koncepcje pomiaru kapitału intelektualnego
- 99 (s. 115-130). - Dobija D.: Rachunkowość zasobów ludzkich (s. 131-146). - Sierociński Piotr: Mierniki efektywności zarządzania kapitałem ludzkim. Wyniki badań spółek giełdowych (s. 147-164). - Figurska Aleksandra, Zieliński Andrzej: Zarządzanie
wskaźnikami efektywności w HR (s. 165-180). - Dobija D.: Raportowanie wyników
pomiaru kapitału ludzkiego (s. 181-196). - Harasimiuk Małgorzata, Janczur Beata:
Praktyka raportowania wyników pomiaru kapitału ludzkiego (s. 197-204). - WnękKolaska Małgorzata, Woźniakowski A.: Analiza procesu rozwoju kompetencji
z punktu widzenia Zbilansowanej Karty Wyników (s. 205-226). - Juchnowicz Marta,
Rostkowski Tomasz: Zastosowanie macierzy kompetencji w praktyce (s. 227-242). Borkowska Stanisława: Edukacja w Polsce w drodze do GOW. Kilka tez (s. 245-264). Bielecki Witold T.: Wirtualizacja nauczania przedsiębiorczości (s. 265-274). Michalczyk Ryszard: Zarządzanie wiedzą w PSE S.A. (s. 275-291). - Szmidt Czesław: Edukacja to nie wszystko (s. 293-298).
559. POTENCJAŁ pracy w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego / Barbara Czerniachowicz // Zesz. Nauk., Pr. Inst. Ekon.
Przeds. / USzczec. - 2004, nr 42, s. 151-162 summ.
560. POZIOMY rozwoju : analiza potencjału pracowników w Skanska
SA - studium przypadku / Jagoda Palider // Personel Zarz. - 2004, R. 10,
nr 12, s. 14-17.
561. POŻYTECZNE kompetencje // Personel Zarz. - 2004, nr 7,
s. 28-33, rys.
Modele kompetencyjne w procesach zarządzania zasobami ludzkimi (skrót rozdz.
z książki Steve'a Whiddett'a i Sarah Hollyforde pt. Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Of. Ekon., 2003).
PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Pocztowski A.: Wpływ integracji z Unią Europejską na zarządzanie
zasobami ludzkimi.
PRACA zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi / T. Sapeta =
poz. 704.
562. PROCEDURY przeciw chaosowi : stosowanie procedur wewnętrznych w polityce personalnej firm - według badań firmy AG „Test” Human
Resources / Iwona Stępień // Personel Zarz. - 2004, R. 10, nr 12, s. 18-20,
rys.
- 100 563. PROJEKTOWANIE i wdrożenie opartego na kompetencjach
systemu zarządzania dla trenerów ustawicznej edukacji zawodowej / Jolanta
Religa, Rafał Wawrzyński // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 4, s. 41-45,
rys. summ.
564. PRÓBNY okres pracy jako narzędzie weryfikacji jakości stanu kapitału ludzkiego / Wojciech Jarecki. // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. /
USzczec. - 2003, nr 8, s. 157-165 summ.
PRZECHOWUJE, podpowiada, przypomina = poz. 946.
Koma HR (oprogramowanie wspomagające zarządzanie kadrami) w opinii ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, podstawowe moduły Koma
HR i ich zastosowanie.
565. PRZENIKLIWOŚĆ personalna dyrektora szkoły / Mariusz Malinowski // Dyr. Szk. - 2004, nr 2, s. 55-58.
566. PRZYSZŁOŚĆ według prezesów / Krzysztof Obłój, Michał Zdziarski, Michał Potocki // Personel Zarz. - 2004, R. 10, nr 12, s. 8-13, tab.
Omów. raportu The Conference Board nt. działań kadrowych w świetle wyzwań
rynkowych w 2005 r.
567. REKRUTACJA w drodze ogłoszeń - charakterystyka prawna /
Patrycja Kamila Wacławska // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 4, s. 14-22.
Rekrutacja pracowników.
568. ROLA czynnika ludzkiego w zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwie / Marcin Górski // Stud. Społ.-Ekon. - 2004, nr 3, s. 69-77 bibliogr. 8
poz.
569. ROLA działu zl w procesie przejęcia przedsiębiorstwa (Lafarge
Nida-Gips) / Marta Florczak // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 3/4, s. 79-82.
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
- 101 570. ROZUMIEĆ i pracodawcę i pracownika / Katarzyna Niezgoda //
Personel Zarz. - 2004, nr 9, s. 8-11.
Rozm. z członkiem zarządu Banku BPH nt. zarządzania kadrami.
571. SKUTKI restrukturyzacji organizacyjnej i kadrowej dużych polskich
przedsiębiorstw przemysłu lekkiego / Agnieszka Zakrzewska-Bielawska //
Pien. Więź. - 2004, R. 7, nr 2, s. 61-75 bibliogr. summ.
572. STANDARD jakości Investors in People / Małgorzata Klenk //
Manager. - 2004, nr 7, s. 47-50, rys.
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
STANDARD zwalniania / J. Gut, W. Haman = poz. 2079.
573. STANDARDY europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi :
praca zbiorowa / pod red. Marty Juchnowicz. - Warszawa : Poltext, 2004. 212 s. : wykr. ; 24 cm. - (Człowiek w Firmie). - Tabele. - Bibliogr. s. 207212. - ISBN 83-88840-57-6.
Treść: Sajkiewicz Alicja: Standardy organizacji zasobów ludzkich (HRM)
(s. 15-37). - Rostkowski Tomasz: Zarządzanie kompetencjam (s. 39-54). - Kwiatkiewicz Anna: Standardy unijne w dziedzinie ustawicznego kształcenia kadr (UKZ)
(s. 55-67). - Danilewicz Dariusz: Zastosowanie nowoczesnych programów szkoleniowych. Metody pomiaru efektywności (s. 69-82). - Juchnowicz M.: Wynagrodzenia
w krajach Piętnastki - implikacje dla polskich firm (s. 83-105). - Smyk Ewa: Płaca
minimalna według standardów europejskich (s. 107-129). - Rybak Mirosława: Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów pracy (s. 131-146). - Jamka
Beata: Kariery zawodowe kobiet - perspektywy rozwoju na tle tendencji do uelastyczniania pracy (s. 147-168). - Makowski Kazimierz, Kwiatkiewicz Anna: Derekrutacja i outplacement według standardów europejskich (s. 169-184). - Górska Joanna:
Kształtowanie warunków pracy w świetle regulacji europejskich (s. 185-198). Mandziej-Jeżyna Marzena: Wpływ implementowania standardów europejskich zarządzania informacją na wizerunek menedżerów (s. 199-205).
574. SYSTEM ETNA - zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwie /
Jacek Kwiatkowski, Aldona Okraszewska // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004,
nr 4, s. 35-40 summ.
Program przygotowany dla małych i średnich przedsiębiorstw.
- 102 575. SYSTEMY karier w organizacjach / Alicja Miś // Zesz. Nauk. / AE
Krak. - 2004, nr 646, s. 69-80 bibliogr. 23 poz. summ.
576. SYTUACJA kadrowa jednostek naukowych w opinii kierujących
jednostkami / Zofia Parfiniewicz, Krystyna Rybińska // Zag. Naukozn. 2004, T. 40, z. 1, s. 77-83.
TAKT i argumenty : zasady prowadzenia rozmowy o przyczynach zwolnienia podwładnego z pracy / J. Moczydłowska = poz. 2088.
M.in. strategie rozmowy, realizacja programu outplacementu.
577. TESTOWANIE na ludziach, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi
w systemie opieki zdrowotnej / Krzysztof Brocławik // Zarz. Zasob. Ludz. 2004, nr 2, s. 65-75 bibliogr.
578. TESTY i zadania ułatwiające prowadzenie polityki personalnej /
[aut. Grażyna Białopiotrowicz, Barbara Scudder, Andrzej Rutowski]. - Warszawa : „Wiedza i Praktyka”, 2003. - 43 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7286-417-9.
579. W KIERUNKU pozyskiwania przedsiębiorczych ludzi / Janusz
Strużyna, Tomasz Ingram // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 553-562,
tab. bibliogr. 35 poz. summ.
Pozyskiwanie przedsiębiorczych pracowników, ich zalety oraz znaczenie dla
firmy.
580. WPŁYW powstania grupy kapitałowej Żywiec na politykę personalną firmy / Anna Borkowska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 3/4,
s. 89-100, tab.
581. WPŁYW procesu integracji z UE na zzl [zarządzanie zasobami
ludzkimi] w administracji państwowej / Zdzisław Sirojć // Zarz. Zasob. Ludz. 2004, nr 2, s. 39-45.
582. WPŁYW zmiany właściciela na zarządzanie zasobami ludzkimi
i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa / Czesław Zając // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2004, nr 1014, s. 572-579, rys. tab. bibliogr. 5 poz. summ.
- 103 583. WSPÓŁCZESNE dylematy zarządzania personelem w małej i średniej przedsiębiorczości / Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz, Iwona Janiak-Rejno //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s. 166-178, wykr.
tab. bibliogr. 4 poz. summ.
584. WYBRANE problemy personalne w procesach fuzji przedsiębiorstw /
Elżbieta Kolasińska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 3/4, s. 21-31, rys. tab.
bibliogr.
585. WYCENIĆ ludzką efektywność / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz //
Personel Zarz. - 2004, nr 5, s. 75-79, tab.
Warunki i harmonogram wdrożenia zrównoważonej karty wyników w firmie.
586. WYKORZYSTANIE badań ankietowych do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi / Sabina Kołodziej // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. 2004, z. 22, s. 81-92 summ.
587. ZARZĄDZANIE jakością i zasobami ludzkimi w Łódzkim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego / Janusz Moos // Zarz.
Zasob. Ludz. - 2004, nr 2, s. 54-64.
588. ZARZĄDZANIE kadrami / pod red. Tadeusza Listwana. Wyd. 2 uaktual. i uzup. - Warszawa : C. H. Beck, 2004. - XIX, 403 s. ;
24 cm. -Bibliogr. s. 368-376. - (Studia Ekonomiczne / C. H. Beck). ISBN 83-7387-348-1.
Treść: Listwan T.: Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (s. 1-15). Łucewicz Jacenta: Współczesne determinanty zarządzania kadrami (s. 16-37). Listwan T.: Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami (s. 38-58). Jasińska Jolanta: Planowanie kadr (s. 59-75). - Kawka T., Listwan T.: Pozyskiwanie
pracowników (s. 76-101). - Chełpa Stanisław, Nawara Izabela: Kierowanie ludźmi
(s. 102-121). - Kawka Tomasz: Wynagradzanie pracowników (s. 122-140). Suchodolski Adam: Rozwój pracowników (s. 141-164). - Jasińska J.: Stosunki i warunki pracy (s. 165-182). - Antczak Zbigniew: Odejścia pracowników z organizacji
(s. 183-203). - Łucewicz J.: Ocenianie pracowników (s. 204-225). - Kowalczyk Stanisław: Kontrola funkcji personalnej (s. 226-245). - Antczak Z.: Organizacja zarządzania kadrami (s. 246-265). - Kowalczyk S.: System informacji personalnej (SIP)
(s. 266-285). - Stor Marzena: Komunikowanie się w organizacji (s. 286-312). -
- 104 Stor M.: Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami (s. 313-340). - Chełpa S.:
Metody badań problematyki kadrowej (s. 341-367).
589. ZARZĄDZANIE kadrami na tle różnic kulturowych w modelach
triady zarządzania na świecie / Sylwia Stępczak // Współcz. Zarz. - 2004,
nr 1, s. 81-87 bibliogr.
590. ZARZĄDZANIE kompetencjami pracowników w Polsce w świetle
badań / Łukasz Sienkiewicz // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 2, s. 97-106, tab.
bibliogr.
591. ZARZĄDZANIE ludźmi w gospodarce opartej na wiedzy / Mieczysław Morawski // Zesz. Nauk Wałbrz.WSZarz. - 2004, nr 1, s. 32-43 bibliogr.
592. ZARZĄDZANIE personelem w kulturze kolektywistycznej na przykładzie Japonii / Jarosław Piwowarczyk // Zag. Tech.-Ekon. - 2003, z. 4,
s. 1157-1166 bibliogr.summ.
593. ZARZĄDZANIE personelem w małej firmie / Małgorzata SidorRządkowska. - Kraków : Of. Ekon., 2004. - 191 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
s. 183-188. - ISBN 83-89355-49-3.
594. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi : aktor - kreator - inspirator /
Marek Adamiec, Barbara Kożusznik = poz. 339/2000.
Rec.: Jedlińska Magdalena // Zesz. Nauk. / WSE Warsz. - 2004, nr 4, s. 197-201.
595. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi : kreowanie nowoczesności :
raport z badań przeprowadzonych wśród firm biorących udział [...] Konkursu
Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi / oprac. Bogusława Urbaniak, Piotr
Bohdziewicz ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, ;
24 cm.
W IV edycji. - 2003. - 155 s. : rys. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-87890-46-4.
W V edycji. - 2004. - 141 s. : wykr. - ISBN 83-87890-58-8.
- 105 596. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi : materiały do ćwiczeń / Renata Trochimiuk, Justyna Sztukoska ; pod kier. Henryka Króla. - Wyd. 2 rozsz.
i popr. - Warszawa : Wydaw. WSPiZ, 2004. - 190 s. : faks, rys., tab., wykr. ;
24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89437-09-0.
597. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / [aut.] Wiesław Golnau, Marek Kalinowski, Joanna Litwin ; red. Wiesław Golnau. Warszawa : CeDeWu, 2004. - 424 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-87885-66-5.
598. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi : zarys problematyki / Agnieszka Knap-Stefaniuk // Zesz. Nauk. / WSZarz.-Pol. Open Univ. Warsz. - 2004,
nr 1, s. 3-58 bibliogr.
599. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi dla studiów MBA / pod red.
Jamesa Pickforda ; przeł. Jakub Kluziński, Agnieszka Kosewska-Sochoń,
Michał Szczepański. - Warszawa : Liber, 2003. - VIII, 354 s. : rys. ; 23 cm. Bibliogr. - ISBN 83-88170-63-5.
Treść: Ulrich Dave: Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi (s. 5-12). - Donkin
Richard: Więcej niż zajęcie : krótka historia pracy (s. 13-21). - Higgs Malcolm: Od
roli operacyjnej do strategicznego partnerstwa (s. 23-31). - Dreher George F.: Zarządzanie zasobami ludzkimi z celami biznesowymi (s. 37-44). - Becker Brian E.,
Huselid Mark A., Urlich D.: Związek między zasobami ludzkimi a strategią firmy
(s. 45-52). - Bilmes Linda: Efektywność przedsiębiorstw i ich pracowników (s. 53-60). Schuler Randall S., Jackson Susan E.: Fuzje i przejęcia - poszukiwanie rozwiązań
(s. 65-74). - Black Stewart J.: Zacznijmy od podstaw (s. 75-80). - Manzoni JeanFrancois: Jak uniknąć siedmiu grzechów głównych (s. 81-88). - Storey John: Kiedy
wewnętrzne granice stają się zależnościami sieciowymi (s. 89-98). - Hodgson Phil,
White Randal P.: Twarzą w twarz z niepewnością (s. 99-107). - Weeks J., Galunic
Charles: Ewolucja kulturowa w myśleniu biznesowym (s. 113-120). - Bouchikhi
Hamid, Kimberly John: Zmiana układu sił w przystosowaniu w środowisku pracy
(s. 121-129). - Kimberly J., Craig Elizabeth F.: Praca jako doświadczenie życiowe
(s. 132-138). - Ibarra Herminia: Otwierając kobietom drogę kariery (s. 143-150). Fridman Stewart D., Galinsky Ellen: Pracodawcy pomagają rodzicom w wychowaniu
dzieci (s. 151-157). - Sacks Michael Alan, Lewis Andy: Jak obrócić spory na korzyść
firmy (s. 163-170). - Kim Chan, Mauborgne Renee: Jak zdobyć poparcie personelu
(s. 171-175). - Cates Karen L., Rahimi Kimia A.: Lekcja algebry starszych pracowników (s. 177-185). - Fairclough Murray, Birkinshaw Claire: Prawa pracowników
- 106 i błędy kierowników (s. 191-198). - Fenton-O'Creevy Mark: Praktyka zarządzania
zasobami ludzkimi : vive la difference (s. 199-207). - Hunter Larry W.: Mity i metody
zmniejszania zatrudnienia (s. 209-217). - Dean Peter J.: Przestrzeganie norm
etycznych działalności gospodarczej (s. 219-226). - Fenton-O'Creevy M.: Osiąganie
sukcesu dzięki zaangażowaniu pracowników (s. 233-241). - Mannarelli Thomas:
Sekrety innowacji biznesowych (s. 243-250). - Welbourne Therese M.: W poszukiwaniu strategicznego znaczenia (s. 251-258). - Useem Michael: Blaski i cienie kierowania ludźmi (s. 259-266). - Kets de Vries Manfred F.R.: Błędy dowodzenia
(s. 267-274). - Wilson Tom: Skuteczne wynagradzanie (s. 279-287). - Conyon Martin,
Freeman Richard B.: Firmy odnoszą korzyści dzięki akcjonariatowi pracowniczemu
(s. 289-299). - Yeung Rob, Brittain Simon: Więcej niż rozmowa kwalifikacyjna
(s. 305-313). - Latham Gary: Brakujące ogniwo w planie strategicznym (s. 315-323). Galunic Charles, Weeks J.: Inwestycje zgodne z ludzką naturą (s. 323-331). Dulewicz Victor: W poszukiwaniu najlepszych pracowników (s. 333-341).
600. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć /
pod red. Aleksego Pocztowskiego. - Kraków : Of. Ekon., 2004. - 224 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 219-224. - ISBN 83-89355-25-6.
Rec.: Strużyna Janusz // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 3/4, s. 101-104.
601. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w Urzędzie Miejskim w Gliwicach / Piotr Popiel, Urszula Jachymska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 2,
s. 47-53.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Jamka B.: zarządzanie karierą w polskich przedsiębiorstwach a charakterystyka „nowego” pracownika - wyniki badań.
602. ZASOBY ludzkie jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw /
Grażyna Maniak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1025, s. 205-219, rys. tab.
bibliogr. 24 poz. summ.
M.in. struktura zasobów ludzkich, zarządzanie zasobami ludzkimi.
603. ZASTOSOWANIE modeli kompetencyjnych w zarządzaniu potencjałem pracowników / Agnieszka Orlińska-Gondor // Zag. Techn.-Ekon. 2004, T. 49, z. 3, s. 269-275 summ.
- 107 ZMIANA warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys / red. nauk. J. Skalik =
poz. 350.
Z treści: Wrzosek K.: Warunki gospodarki kadrami a możliwości wychodzenia
przedsiębiorstw z kryzysów.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Kopertyńska M. W.: Oddziaływanie elementami procesu kadrowego na
innowacyjne postawy pracowników.
604. ZRÓWNOWAŻONA karta wyników jako sposób na podniesienie
jakości kadr w administracji samorządu terytorialnego w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej / Maria Nieplowicz // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1019, s. 324-330, rys. bibliogr. 8 poz. summ.
605. ZZL [zarządzanie zasobami ludzkimi] w procesie przejęcia firmy
(Polpharma SA) / Grzegorz Sokołowski // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 3/4,
s. 68-70.
606. ŻĄDAJ więcej od swoich pracowników / Robert H. Schaffer //
Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 4, s. 111-118.
__________________
Doradztwo personalne
607. DORADZTWO personalne / Bianka Jaworska, Romuald Teyszerski //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 202, dod. Praca i Kariera, s. 3-4.
SZKICE z socjologii zarządzania / pod red. K. Koneckiego, P. Tobery =
poz. 2084.
Z treści: Tadeusiak R.: Instytucjonalizacja nowych rynków usług rekrutacyjnych działalność agencji doradztwa personalnego.
___________________
- 108 O u t p l a c e m e n t (z w o l n i e n i a m o n i t o r o w a n e)
608. KIEDY zwalniani pracownicy mogą liczyć na pomoc pracodawcy /
Marek Kołodziejuk // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 138, s. 23.
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zobowiązuje pracodawców do zapewnienia zwalnianym pracownikom pomocy w znalezieniu ponownego zatrudnienia - outplacement.
609. NOWOCZESNE narzędzie zapobiegania bezrobociu: „outplacement” - program zwolnień monitorowanych / Ewa Ger // Pr. Nauk. UŚl,
2004, nr 2239, Psychologia, T. 6, s. 153-162 bibliogr. summ. Zsfassung.
610. OUTPLACEMENT formą wsparcia i szkolenia derekrutowanych /
Zofia Szymanek // Aux. Soc. - 2004, nr 3/4, Wkładka Informacyjna, s. I-XI
bibliogr. summ.
611. OUTPLACEMENT i jego rola w działalności współczesnego przedsiębiorstwa / Agnieszka Baruk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1029, ser.
Marketing, nr 1, s. 62-70 summ.
612. OUTPLACEMENT i zarządzanie karierą w interesie firmy / Agnieszka Jagiełka // Manager. - 2004, nr 11/12, s. 14-16, tab.
613. OUTPLACEMENT - instytucja prawna i praktyka jej stosowania w Polsce / Krzysztof Walczak // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 10,
s. 269-271.
Kwestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem programów outplacementowych.
614. OUTPLACEMENT - metoda zapobiegania i ograniczania negatywnych skutków bezrobocia / Zbigniew Moskal // Zamoj. Stud. Mater. - 2004,
R. 6, z. 3, s. 171-184 summ.
615. OUTPLACEMENT w praktyce / Janine Berg-Peer. - Kraków : Of.
Ekon., 2004. - 222 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-46-9.
- 109 616. OUTPLACEMENT w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie :
pomocnicze materiały dydaktyczne / Jacek Kopeć, Jarosław Piwowarczyk. Kraków : Wydaw. AE Krak., 2004. - 69 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 67-69. - ISBN 83-7252-215-4.
OUTSOURCING i outplacement w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa / J. Szubstarska = poz. 354.
PRZECIWDZIAŁANIE bezrobociu - po nowemu / K. Walczak =
poz. 1213.
Zmiany w prawie pracy w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej m.in.
zwolnienia monitorowane.
STANDARDY europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 573.
Z treści: Makowski K., Kwiatkiewicz A.: Derekrutacja i outplacement według
standardów europejskich.
617. ZASTOSOWANIE outplacementu w restrukturyzacji zatrudnienia /
Małgorzata Czerska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 218-228, tab.
summ.
618. ZWOLNIENIA monitorowane / Olga Dyżakowska // Inspektor Pr. 2004, nr 2, s. 10-11.
___________________
Rekrutacja i selekcja
619. BEZ deformacji w rekrutacji / Maria Heninborch-Buhaj. - Cz. 1-2 //
Personel Zarz. - 2004, nr 7, s. 53-56, rys. ; nr 8, s. 38-42, tab.
Cz. 1. Jak uniknąć niewłaściwego postrzegania kandydata do pracy i nieprawdziwych ocen w rozmowie kwalifikacyjnej ; Cz. 2. Reguły przeprowadzania rozmowy
kwalifikacyjnej.
- 110 620. CURRICULUM vitae i listy motywacyjne / [Urszula Michalska].
Warszawa : „Kram”, 2004 ; 204 s. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 83-89171-31-7.
621. E-REKRUTACJA jako nowoczesne źródło pozyskiwania najcenniejszego zasobu firmy w wirtualnej przestrzeni / Joanna Żukowska-Budka //
Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. - 2003, z. 18, s. 122-132 bibliogr.
622. JAK przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną / Artur Kalinowski. Cz. 1-2 // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 219, dod. Firma i Klient, s. 14 ;
nr 223, s. 14.
Cz. 2 pt. W rozmowie pomaga życzliwa atmosfera.
NAJLEPSZE praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce / pod red.
A. Pocztowskiego = poz. 546.
Z treści: Sztukowska J.: Rekrutacja i rozwój przedstawicieli medycznych: EGIS
Polska Sp. z.o.o.
623. NIE tylko z rekomendacji znajomych czyli rekrutacja i selekcja
pracowników w małej firmie / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Personel
Zarz. - 2004, R. 10, nr 12, s. 45-48.
624. PRACOWNICY zatrudniają pracowników / Berenika Duda-Uhryn //
Manager. - 2004, nr 1, s. 22.
Program referencyjny jako alternatywna forma rekrutacji.
625. PRACOWNIK z sieci / Hanna Olpińska // Personel Zarz. - 2004,
nr 2, s. 80-82, wykr.
Rekrutacja i selekcja z wykorzystaniem własnego systemu internetowego w firmie
CLASSEN-POL SA - studium przypadku.
626. PROCES rekrutacji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach / Radosław Pyrek // Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 2004, z. 5,
s. 97-110 bibliogr. summ.
- 111 627. REKRUTACJA pracowników : teoria i praktyka / Miłosz Młynarz. Warszawa : Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2004. - 103 s. : rys. ; 20 cm. - (Biblioteczka Pracownicza : Poradnik ; 165). - ISBN 83-88616-54-4.
628. REKRUTACJA przez internet / Michał Dąbrowski, Marcin Jaworek //
Rynek Pr. - 2004, nr 4, s. 82-89, wykr.
629. REKRUTACJA z perspektywy wywiadu epizodycznego / Dominika
Kukiełka-Pucher // Manager. - 2004, nr 9, s. 30-35 bibliogr.
Metoda epizodyczna pozwala minimalizować błędy w ocenie kandydata.
630. ROLA selekcji w pozyskiwaniu pracowników / Agnieszka Izabela
Baruk // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 12, s. 62-69, tab. bibliogr.
6 poz. summ.
631. ROZMOWA kwalifikacyjna / Rebecca Corfiled ; [tł. Ewa Dziekońska]. - Gliwice : „Helion”, 2004. - 103 s. ; 20 cm. - (Onepress Quick). ISBN 83-7361-570-9).
STANDARDY europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 573.
Z treści: Makowski K., Kwiatkowska A.: Derekrutacja i outplacement według
standardów europejskich.
632. SYSTEM rekrutacji, ocen i awansów urzędników / Jolanta Góra //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 83, dod. Teraz Europa, s. 4-5.
W Unii Europejskiej.
SZKICE z socjologii zarządzania / pod red. K. Koneckiego, P. Tobery =
poz. 2084.
Z treści: Doktór K.: Dobór i kariery menedżerów personalnych. - Kubczak A.:
Zastosowanie internetu w rekrutacji.
633. W SPRAWIE ustawowego ograniczania prawa podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika / Andrzej
Drozd // Acta Univ.Wratisl., Prz. Prawa. - 2004, T. 58, s. 69-79.
- 112 634. WERYFIKACJA kompetencji kandydatów poprzez próbny okres
pracy / Wojciech Jarecki // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 1, s. 92-99 bibliogr.
Charakterystyka okresu próbnego pracy jako narzędzia selekcji pracowników oraz
przedstawienie metodologii badań empirycznych przeprowadzonych w sieci przedsiębiorstwa handlowego.
WYBRANE obszary zastosowania komputera w procesie doboru personelu / M. Wielgos = poz. 964.
ZARZĄDZANIE kadrami / pod red. T. Listwana = poz. 588.
Z treści: Kawka T., Listwan T.: Pozyskiwanie pracowników.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi dla studiów MBA / pod red. J. Pickforda = poz. 599.
Z treści: Yeung R., Brittain S.: Więcej niż rozmowa kwalifikacyjna. - Dulewicz
V.: W poszukiwaniu najlepszych pracowników.
635. ZNALEŹĆ i zatrudnić najlepszego / Ilona Antoniewicz // Rynek Pr. 2004, nr 1, s. 23-43, wykr.
Proces selekcyjny pracowników w firmie.
Zob. też Konkursy na stanowiska kierownicze (poz. 510-515).
b. Oceny pracownicze
636. ANALIZA zasad i technik oceniania pracowników w aspekcie społecznym / Monika Wielgos, Danuta Zwolińska-Bac // Zesz. Nauk., Organ. /
PŚl. - 2004, z. 20, cz. 2, s. 175-185 bibliogr. summ.
637. JAK oceniać pracę i zarządzać urzędnikami / Krzysztof Polak //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 254, dod. Urząd i Obywatel, s. 5-8.
Wartościowanie pracy.
638. JAK zbudować skuteczny system ocen pracowniczych / Dorota
Ciepielewska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 190, dod. Firma i Klient, s. 14-15.
- 113 KOMPLEMENTARNOŚĆ wybranych koncepcji zarządzania jako czynnik wzrostu efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego /
K. Hnatio = poz. 737.
M.in. systemem oceny pracowników jako narzędziem HRM na przykładzie przedsiębiorstwa Polski Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Regionalny Oddział Przesyłu we Wrocławiu.
639. MENEDŻER wszechstronnie oceniony / Monika Skoczek // Personel Zarz. - 2004, nr 11, s. 68-72, wykr.
Ocena możliwości rozwoju menedżera metodą 360 stopni z wykorzystaniem
narzędzi informatycznych.
Toż: Manager. - 2004, nr 11/12, s. 77-78, 80, tab.
640. MNIEJ formalizmu, więcej rozmowy / Małgorzata Sidor-Rządkowska. - Cz. 1-2 // Personel Zarz. - 2004, nr 10, s. 67-71 ; nr 11, s. 63-66.
Cz. 1. Pułapki i błędy w procesie oceny pracowników ; Cz. 2. Jak uniknąć błędów
w procesie oceny pracowników.
NAUCZYCIEL na piątkę / R. Barcik = poz. 1948.
Jakość kształcenia w szkołach wyższych oraz kryteria oceny nauczycieli akademickich.
NOWOCZESNE metody zarządzania zasobami ludzkimi / pod red.
T. Rostkowskiego = poz. 547.
Z treści: Rapacka M., Mrzygłód J., Rostkowski T.: System ocen okresowych
pracowników.
641. OCENA pracy szkoleniowca / Leslie Rae. - Kraków : Of. Ekon.,
2004. - 266 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 261. - ISBN 83-89355-13-2.
642. OCENY społeczne administracji państwowej i samorządów /
Waldemar Stelmach // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 2, s. 87-96 bibliogr.
643. PO pierwsze : określić wymagania : system ocen oparty na kompetencjach w Agros Nova - studium przypadku / Aleksandra Szrejner // Personel Zarz. - 2004, R. 10, nr 10, s. 32-36, rys. tab.
- 114 POSŁUCHAJ ich, szefie czyli kierunki rozwoju polskich menedżerów /
E. Krokosz, D. Kwiecińska-Rudowicz, A. Olszewski = poz. 1501.
Badanie kompetencji menedżerów.
644. PROBLEM klasyfikacji i standaryzacji zadań produkcyjnych podczas tworzenia karty kompetencji pracownika / Małgorzata Spychała // Zesz.
Nauk., PPozn. Humanist. - 2004, z. 53, s. 37-46.
645. PUŁAPKI w procesie oceniania / Dominika Kukiełka-Pucher //
Manager. - 2004, nr 11/12, s. 37-40 bibliogr.
REGULAMIN przeprowadzania ocen pracowników / B. Kaczmarek =
poz. 2818.
646. SAMOOCENA pracownika - szansa czy zagrożenie dla zachowań
przedsiębiorczych w organizacji / Barbara Chomątowska, Dorota MolekWiniarska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2,
s. 227-239, rys. bibliogr. 11 poz. summ.
647. SYSTEM ocen pracowników - cele, procedura i instrumentarium / Radosław Pyrek // Zesz. Nauk. Małopol. WSE Tarnów. - 2004, z. 6,
s. 109-126 bibliogr. summ.
648. SYSTEM okresowych ocen pracowników „Mentor” w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych / Anna Bawor // Z Życia ZUS. - 2004, nr 5, s. 9-12.
649. WYKORZYSTANIE systemu wspomagania decyzji do oceny pracowników / Danuta Zwolińska-Bac // Management. - 2004, Vol. 8, nr 2,
s. 103-110 summ.
ZARZĄDZANIE kadrami / pod red. T. Listwana = poz. 588.
Z treści: Łucewicz J.: Ocenianie pracowników.
ZARZĄDZANIE personelem w małej firmie / M. Sidor-Rządkowska =
poz. 593.
M.in. ocenianie pracowników.
- 115 650. ZARZĄDZANIE przez czyje cele? / Harry Levinson // Harv. Bus.
Rev. Pol. - 2004, nr 3, s. 50-59.
Systemy oceniania pracowników.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Jasiński Z., Chomątowska B.: Kształtowanie podmiotowego charakteru
ocen pracowniczych.
c. Służby pracownicze
651. CZY wkrótce znikną działy personalne? / oprac. HG [Halina Guryn] //
Personel Zarz. - 2004, R. 10, nr 10, s. 9-14.
Perspektywy realizacji funkcji personalnej w firmach w opinii specjalistów ds.
zarządzania zasobami ludzkimi.
Wypow.: Daniel Kortlan, Małgorzata Głębocka, Magdalena Stalpińska, Iwona
Śniady, Mariusz Frydrych, Krzysztof Kwiecień, Anna Kozińska, Balbina Wiesławska,
Daniel Held, Joanna Szybisz, Tadeusz Sudoł.
652. DZIAŁ HR na miarę czasu / Paweł Berłowski // Personel Zarz. 2004, nr 2, s. 90-93.
Debata o zmianach ról menedżerów personalnych w obliczu współczesnych
wyzwań biznesowych.
653. HRM w małej firmie / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Personel
Zarz. - 2004, nr 4, s. 78-81, tab. ; nr 5, s. 69-73, tab. ; nr 6, s. 83-86, rys.
1. Rozwiązanie pierwsze: tworzymy wyspecjalizowany dział personalny ; 2.
Rozwiązanie drugie: odpowiedzialność za zarządzanie personelem powierzamy kierownikom liniowym ; 3. Rozwiązanie trzecie: realizację funkcji personalnej zlecamy
firmie zewnętrznej.
INFORMATYZACJA - zadanie z niejednym rozwiązaniem / P. Partyka =
poz. 929.
Kryteria wyboru i sposoby zastosowania oprogramowania dla działów personalnych.
- 116 654. JAKOŚĆ obsługi pracownika to wizytówka firmy / Dariusz Krzemiński // Personel Zarz. - 2004, nr 2, s. 73-75, rys.
Systemy kadrowo-płacowe powiązane z zastosowaniem zrównoważonej karty
wyników w Nordea Polska TUnŻ SA - studium przypadku.
OBIEG informacji - obsługa archiwalna spraw w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych / J. Wedman = poz. 3869.
655. OD zarządzania kadrami do zarządzania kapitałem ludzkim / Piotr
Sierociński // Personel Zarz. - 2004, nr 7, s. 18-22, tab.
Tendencje w polityce personalnej firm - na świecie i w Polsce - zadania służb
personalnych.
OPROGRAMOWANIE HRM - praktyczna pomoc dla działów personalnych / zebr. H. Guryn, P. Berłowski, S. Wach = poz. 831.
Redakcyjny przegląd popularnych systemów wspomagających zarządzanie
kadrami opracowany na podst. danych uzyskanych od producentów oraz wypowiedzi losowo wybranych użytkowników programów.
656. ORGANIZOWANIE służb personalnych w kasach chorych /
Andrzej Jagodziński // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 2, s. 76-86, tab. wykr.
bibliogr.
657. PERSONALNY - menedżer aktywny / oprac. PB [Paweł Berłowski] //
Personel Zarz. - 2004, nr 7, s. 23-26, wykr.
Kompetencje niezbędne specjalistom HRM na poszerzonym europejskim rynku według badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania
Kadrami.
658. SPECJALISTA do spraw osobowych czy to już zawód? / Waldemar
Bańka // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 2/3, s. 53-60 bibliogr.
Zadania specjalistów HR.
___________________
- 117 D o k u m e n t a c j a p r a c o w n i c z a i a k t a o s o b o w e,
ochrona danych osobowych
659. BRAK dokumentacji pracowniczej - skutki dla pracodawcy /
Aleksandra Nowak // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 35, s. 24-25.
660. CO zrobić, kiedy pracodawca wyda złe świadectwo pracy / Iwona
Jackowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 68, s. 24-25, tab.
661. DOKUMENTACJA dotycząca zatrudnienia : stan prawny na 5 października 2004 r. / Bogdan Godzisz // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 40, s. 1-32.
Rodzaje zawieranych umów, dokumenty przydatne w czasie trwania zatrudnienia,
zakaz konkurencji, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dokumentacja ubezpieczeniowa.
662. DOKUMENTACJA związana ze zwolnieniem z pracy : stan prawny na 28 września 2004 r. / Bogdan Godzisz // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 41,
s. 3-38, tab.
Zawiera wzory dokumentów.
663. GRANICE podważalności świadectwa pracy / Wojciech Maciejko //
Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 3, s. 15-16.
664. GROMADZENIE danych osobowych pracownika / Karolina Kisielewicz // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 3, s. 12-17.
Kodeksowe regulacje dot. gromadzenia danych pracownika.
665. INSTRUKCJA kancelaryjna / Beata Kaczmarek // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 34, s. 8-14.
Wzór instrukcji kancelaryjnej wraz z dokumentem wprowadzającym ją w życie.
666. JAK długo przechowywać akta / Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 210, s. 3-4.
Przechowywanie akt pracowniczych.
- 118 667. JAK prawidłowo chronić dane pracowników / Michał Culepa //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 46, s. 16.
668. JAK prowadzić i jak przechowywać akta osobowe pracownika? /
Artur Nowak // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 37, s. 14-17.
669. KONFERENCJA naukowa „Dokumentacja elektroniczna we współczesnej kancelarii” (Poznań 22-23 X 2004 r.) / Halina Robótka // Arch. Pol. 2004, R. 9, nr 4, s. 78-82.
670. NOWE wzory dokumentów // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9,
nr 13, dod. spec., 16 s.
Zmienione świadectwo pracy, umowa o pracę czasową, informacje o podstawowych warunkach pracy, wniosek urlopu na żądanie.
NOWELIZACJA KP w zakresie dokumentacji pracowniczej / K. Walczak =
poz. 2673.
671. OCHRONA danych osobowych pracownika (kandydata na pracownika) : wybrane problemy / Agnieszka Bolesta-Borkowska // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2004, nr 11, wkł. Przegląd Pracowniczy dla Ciebie, s. 8-11.
672. OCHRONA danych osobowych pracownika (kandydata) po nowelizacji kodeksu pracy / Andrzej Drozd // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 1,
s. 25-31.
673. OCHRONA danych osobowych w Kodeksie pracy / Bartosz
Sadowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 40, s. 36-37.
674. PODANIE o pracę i kwestionariusz osobowy / Beata Kaczmarek //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 36, s. 15-17.
Zawiera wzór kwestionariusza osobowego oraz podania o pracę.
675. PRZECHOWYWANIE danych osobowych - rady dla pracodawców /
Ewa Kulesza // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 14, s. 2-3.
- 119 676. ŚWIADECTWO pracy - dowód zatrudnienia / Iwona Toczek //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 27, s. 11-14.
677. ŚWIADECTWO pracy po zmianach / Piotr Hanusek // Ubezp.
Majątkowe Finan. - 2004, nr 6, wkł. Serwis Ubezpieczeń dla Księgowych,
s. XII-XVI.
678. ŚWIADECTWO pracy z błędem / Magdalena Kasprzak // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 49, s. 18-20.
679. ZASADY przechowywania dokumentacji płacowej pracowników /
Beata Dudziak // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 5, dod. Ubezpieczenia
i Sprawy Kadrowe, nr 2, s. 1-7, tab.
Kto będzie ponosił koszty obowiązkowego przechowywania dokumentów po
1 lipca 2004 r.? Jakie podmioty i na jakich zasadach mogą przechowywać dokumentację płacową?
680. ZMIANY w ustawie o ochronie danych osobowych / Robert Owerczuk // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 16, s. 18-22.
M.in. ochrona danych osobowych pracowników.
681. ZMIANY w ustawie o ochronie danych osobowych w świetle Dyrektywy 95/46 WE / Xawery Konarski, Grzegorz Sibiga // Monit. Praw. 2004, R. 12, nr 12, s. 548-555.
Omów. zmian w ustawie o ochronie danych osobowych w kontekście ich zgodności z właściwymi przepisami unijnymi.
___________________
682. USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zm. ustawy o ochronie
danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe // Dz. U. - 2004, nr 33, poz. 285.
683. ROZPORZĄDZENIE M i n. K u l t u r y z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej // Dz. U. - 2004, nr 142, poz. 1503.
- 120 684. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych // Dz. U. - 2004, nr 100, poz. 1024.
685. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do
rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych // Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1025.
5. Organizacja i normowanie pracy
a. Metody badania pracy
686. MONITOROWANIE pracownika w miejscu pracy / Arkadiusz Lach //
Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 10, s. 264-268.
Analiza problemu monitorowania pracownika w miejscu pracy w Polsce na tle
rozwiązań zastosowanych w innych krajach i obecnych tendencji legislacyjnych.
687. OPIS stanowiska pracy jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi / Marek Lenart // Zag. Tech.-Ekon. - 2004, T. 49, z. 3, s. 255-260 summ.
688. OPIS wymierny - opis korzystny : wykorzystanie zrównoważonej
karty wyników w procesie sporządzania opisów stanowisk w Nordea Polska
TUnŻ SA - studium przypadku / Dariusz Krzemiński // Personel Zarz. 2004, nr 1, s. 74-76, wykr.
689. OPISY stanowisk - jasna droga do celu / Hanna Kąkol // Manager.
2004, nr 10, s. 30-31.
690. PRACOWNIK monitorowany / Grzegorz Orłowski // Personel Zarz. 2004, R. 10, nr 12, s. 30-33.
Warunki i zasady kontrolowania pracy personelu przez pracodawcę.
- 121 b. Organizacja procesu pracy na stanowisku pracy
691. BĄDŹ zorganizowany / John Caunt ; [tł. Tomasz Rzychoń]. Gliwice : „Helion”, 2004. - 160 s. : rys. ; 20 cm. - (Onepress Quick). ISBN 83-7361-613-6.
692. EFEKTYWNE zarządzanie czasem / Patrick Forsyth. - Gliwice :
„Helion”, 2004. - 128 s. ; 19 cm. - ISBN 83-7361-618-7.
693. KLUCZ do zarządzania sobą w czasie / Piotr Piasecki // Manager. 2004, nr 7, s. 20-22, tab.
694. NIE marnować czasu / Ewa Krok. - Cz. 1-2 // Personel Zarz. - 2004,
nr 7, s. 74-76 ; nr 8, s. 74-80.
Zarządzanie czasem: 1. Wyznaczanie i realizacja motywujących celów w życiu
zawodowym i prywatnym pracowników. - 2. Jak skutecznie zaplanować dzień pracy
oraz osiąganie celów krótko- i długoterminowych.
695. OBCIĄŻENIE pracą kadr lekarskich na wybranych oddziałach szpitali specjalistycznych / Leszek Grochowski // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 3,
s. 338-341, tab. bibliogr. 5 poz. summ.
696. PRACOWNICY tymczasowi - zysk dla pracodawcy / Monika Frączek // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 22, s. 8-10.
697. PRACY tymczasowej bilans korzystny / oprac. Paweł Berłowski //
Personel Zarz. - 2004, nr 6, s. 36-38, 40-42, tab.
Sonda „Personelu i Zarządzania” nt. zalet i wad korzystania z pracowników tymczasowych.
698. ZAPLANUJ swój czas / Jane Smith ; przeł. Anna ŻukowskaMaziarska. Warszawa : „Bellona”, 2004. - 92, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm. ISBN 83-11-09793-3.
699. ZARZĄDZANIE czasem w procesach budowlanych z zastosowaniem modeli macierzowych / Zdzisław Hejducki. - Gliwice : Of. Wydaw.
Politech. Wroc., 2004. - 118 s. : rys. tab. ; 24 cm. - ISBN 83-7085-771-X.
- 122 c. Mierzenie pracy
___________________
d. Organizacja i normowanie pracy zespołów ludzkich
700. CZYNNIKI wpływające na efektywność zespołów pracowniczych /
Daniel Gach // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 647, s. 87-97, rys. bibliogr.
5 poz. summ.
701. DZIEWIĘĆ ról do obsady czyli jak zbudować efektywnie działający
zespół / Meredith Belbin // Personel Zarz. - 2004, R. 10, nr 12, s. 54-57, tab.
INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Gach D.: Tworzenie i funkcjonowanie doraźnych zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwach - wyniki badań własnych.
702. KIEROWANIE zespołem projektowym / Sylwester Gregorczyk
[i in.]. Warszawa : „Bizarre”, 2004. - [2], 132 k. : rys., wykr. ; 30 cm. - Tabele. - ISBN 83-919618-6-9.
703. KIEROWANIE zespołem projektowym / Piotr Wachowiak [i in.]. Warszawa : Difin, 2004. - 168 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 167-168. ISBN 83-7251-471-2.
704. PRACA zespołowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Tomasz
Sapeta // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 646, s. 23-35, rys. tab. bibliogr. 12
poz. summ.
705. VADEMECUM skutecznego zespołu / Peter Strupp // Manager. 2004, nr 7, s. 10-12.
- 123 ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Gableta M., Pietroń-Pyszczek A.: Funkcjonowanie pracownika w wirtualnych warunkach gospodarowania. - Jasiński Z.: Telepraca i zespoły wirtualne.
706. ZESPOŁY wysokich lotów / Kamila Tkacz // Manager. - 2004,
nr 1, s. 20-21 bibliogr.
Praca zespołowa.
ZMIANA warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys / red. nauk. J. Skalik =
poz. 350.
Z treści: Bodak A.: Sytuacja kryzysowa przedsiębiorstwa a praca zespołowa. Gach D.: Istota i przyczyny kryzysu w zespole pracowniczym.
e. Wdrażanie metod i norm pracy
___________________
f. Systemy organizacji pracy a czas pracy
707. CZAS pracy placówek handlowych / Lidia Labocha // Prawo
Przeds. 2004, R. 14, nr 49, s. 26-28.
708. MODEL elastycznego zatrudnienia sposobem na wzrost efektywności przedsiębiorstwa / Nina Ormańczyk // Zag. Tech.-Ekon. - 2004, T. 49,
z. 1/2, s. 57-63 summ.
RYNEK pracy w Polsce na progu 21 wieku / pod red. R. Horodeńskiego,
C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 1030.
Z treści: Skowron-Mielnik B.: Formy organizacji pracy jako czynnik kreowania
zatrudnienia.
ZARZĄDZANIE zasobami czasu pracy / H. Strzemińska = poz. 1479.
Zob. też Prawo pracy - czas pracy. Praca w godzinach nadliczbowych
(poz. 3232-3307).
___________________
- 124 Telepraca
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 1. - Z treści: Birski A.: Nowoczesne formy pracy szansą aktywizacji obszarów
wiejskich w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. - Celem opracowania było
zaprezentowanie zagadnień wprowadzenia nowych form organizacji stanowisk pracy,
a szczególnie telepracy.
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Kosiński S., Szkoła A.: Telepraca - istota, właściwości, perspektywy.
709. E-PRACA a zmiany w firmie / Marek Bednarski // Polit. Społ. 2004, R. 31, nr 2, s. 4-8, tab. bibliogr.
ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy /
pod red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety =
poz. 2412.
Z treści: Pietras A., Pietras P.: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w charakterze telepracowników w świetle znowelizowanego Kodeksu Pracy. - Sankowski D.:
Telepraca szansą dla niepełnosprawnych.
OSOBY niepełnosprawne a telepraca / T. Majewski = poz. 1349.
POLSKA w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego =
poz. 1097.
Z treści: Cellary W.: Telepraca.
PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Machol-Zajda L.: Telepraca i teleedukacja w tworzeniu społeczeństwa
informacyjnego w Polsce.
710. PRACA przez internet / Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 145, dod. Doradca Firmy, s. 5-6.
- 125 RYNEK pracy w Polsce na progu 21 wieku / pod red. R. Horodeńskiego,
C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 1030.
Z treści: Bednarski M., Machol-Zajda L.: Wpływ techniki elektronicznej (informacyjnej) na lokalne rynki pracy.
711. TELEPRACA / Daniel Książek // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 7,
s. 8-11.
712. TELEPRACA a bezpieczeństwo i higiena pracy / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 36, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 11, s. 14-19.
TELEPRACA a bezrobocie informatyków / A. Szewczyk = poz. 1145.
Próba odpowiedzi na pytanie, czy telepraca może być szansą czy zagrożeniem na
rynku pracy informatyków.
713. TELEPRACA a bhp / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska // Prawo
Unii Eur. - 2004, nr 9, s. 36-42.
714. TELEPRACA - stan obecny i warunki dalszego rozwoju / ZdzisławSadowski // Rynek Pr. - 2004, nr 2, s. 90-100 bibliogr.
715. TELEPRACA - wykorzystanie potencjału pracowników niepełnosprawnych / Sławomir Ziółkowski // Zag. Tech.-Ekon. - 2004, T. 49, z. 3,
s. 341-347 summ.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Jasiński Z.: Telepraca i zespoły wirtualne.
6. Organizacja pracy i zarządzanie w poszczególnych działach,
gałęziach gospodarki narodowej i zawodach
716. ANALIZA czynników determinujących funkcjonowanie małych
przedsiębiorstw w Polsce / Grzegorz Krzos // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s. 33-38, rys. bibliogr. summ.
- 126 717. ANALIZA podstawowych zależności pomiędzy wielkością a strukturą organizacyjną przedsiębiorstw : (na przykładzie operatorów telekomunikacji stacjonarnej) / Remigiusz Kozłowski // Management. - 2004, Vol. 8,
nr 2, s. 129-138 summ.
718. ANALIZA zmian w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami międzynarodowymi / Jerzy Różański // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014,
s. 651-658 bibliogr. 11 poz. summ.
AVENTIS - fuzja na przełomie tysiącleci / J. Sroczyński, T. Ingram =
poz. 516.
M.in. polityka personalna w przedsiębiorstwie farmaceutycznym powstałym
z połączenia firm Hoechst AG i Rhone Poulenc.
BARIERY we wprowadzaniu controllingowej koncepcji zarządzania
w przedsiębiorstwach państwowych / A. Węgrzyn = poz. 155.
719. BUDOWANIE konkurencyjności firmy na rynku wirtualnym /
Magdalena Kalińska-Kula // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2004, z. 2,
s. 43-51 summ.
720. CONTROLLING w banku w Polsce i wybranych krajach / Adam
Kopiński // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1019, s. 220-229, tab. bibliogr. 19
poz. summ.
721. CONTROLLING w ratownictwie górskim / Krzysztof Bielecki //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1019, s. 279-285, rys. bibliogr. 5 poz. summ.
722. CZY administracja musi być organizacyjną „kulą u nogi” / Krzysztof Łobos // Prz. Organ. - 2004, nr 3, s. 27-29, rys.
723. CZY polska administracja może być „inteligentna”? / Jolanta Szaban //
Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 2, s. 27-38, tab. wykr. bibliogr.
M.in. pojęcie organizacji inteligentnej oraz warunki, jakie musi spełniać inteligentna jednostka organizacyjna administracji publicznej.
- 127 724. CZYNNIKI sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /
Leon Jakubów // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1025, s. 33-36 summ.
Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach.
725. CZYNNIKI warunkujące sytuację decyzyjną w małych i średnich
przedsiębiorstwach produkcyjnych / Waldemar Jędrzejczyk // Współcz. Zarz. 2004, nr 3, s. 79-88 bibliogr.
726. CZYNNIKI zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie budowy maszyn / Tomasz Matuszewski // Zesz. Nauk. PPozn., Organ. - 2004, nr 38,
s. 103-113 bibliogr. summ.
727. DOSKONALENIE jakości usług administracji publicznej / Marek
Bugdol // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 4, s. 31-39 summ.
Zarządzanie w administracji publicznej.
728. FUNKCJONOWANIE i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw :
od czego to zależy? / Bogdan Nogalski, Jarosław Karpacz, Anna WójcikKarpacz. - Bydgoszcz : Of. Wydaw. AJG, 2004. - 163 s. : rys. ; 24 cm. (Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; z. 250). - Bibliogr. s. 147-158. ISBN 83-89446-10-3.
INFORMACJE w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu
spożywczego / M. Juchniewicz = poz. 880.
INFORMATYCZNE systemy zarządzania obiegiem dokumentów jako
metoda usprawnienia organizacji pracy jednostek administracji publicznej /
J. Karcewicz = poz. 928.
INFORMATYKA w sektorze ubezpieczeń / S. Szweda = poz. 882.
729. JAK budować wewnętrzny system zapewniania jakości w szkole? /
Wioletta Kozak // Dyr. Szk. - 2004, nr 7/8, s. 40-44.
730. JAK zarządzać jakością w administracji / Grzegorz Kozyra // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 229, dod. Urząd i Obywatel, s. 3-6, tab.
- 128 731. JAKOŚĆ jako główna strategia zdobycia przewagi rynkowej polskich banków / Stanisław Borkowski [i in.] // Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow.,
Zarz. Market. - 2004, z. 1, s. 45-51.
JAKOŚĆ usług w administracji samorządowej / B. Gajdzik = poz. 1601.
Jakość pracy wykonywanej przez pracowników samorządowych w urzędach
gminy.
732. JAKOŚĆ usług w sieciach firm hotelarskiech / Marian Juraszek //
Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market. - 2004, z. 1, s. 65-70.
733. KAPITAŁ intelektualny przedsiębiorstw budowlanych / Anna
Michna // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 9, s. 47-54, rys. tab. bibliogr. 10 poz. summ.
734. KIEROWANIE małą firmą : tajniki przedsiębiorczości / Mirosław
Laszczak. - Warszawa : Poltext, 2004. - 207 s. : rys. ; 24 cm. - (Warsztaty
Menedżerskie). - Bibliogr. s. 205-207. - ISBN 83-88840-53-3.
735. KIERUNKI przemian myślenia i działania polskich przedsiębiorstw
transportowych w dobie integracji z UE / Bogusław Węgrzyn // Zesz. Nauk.
PPozn., Organ. - 2004, nr 39, s. 67-81 summ.
736. KIERUNKI zmian w zarządzaniu powszechnymi towarzystwami
emerytalnymi wchodzącymi w skład grup kapitałowych / Maja PrudzienicaGrunt // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 643-650, tab. bibliogr. 3
poz. summ.
737. KOMPLEMENTARNOŚĆ wybranych koncepcji zarządzania jako
czynnik wzrostu efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego /
Krzysztof Hnatio // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 263-271, tab.
summ.
Wzajemne relacje komplementarności pomiędzy budżetowaniem jako narzędziem
controllingowej koncepcji zarządzania i systemem oceny pracowników jako narzędziem HRM na przykładzie przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Regionalny Oddział Przesyłu we Wrocławiu.
- 129 738. KONKURENCYJNOŚĆ małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji / Mariola Grzebyk, Lidia Kaliszczak // Zag. Tech.Ekon. - 2004, T. 49, z. 1/2, s. 47-56 bibliogr. summ.
KONKURENCYJNOŚĆ polskiej gospodarki w warunkach członkostwa
w Unii Europejskiej / pod red. P. Bożyka = poz. 1843.
Z treści: Zacher L.: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki determinujące funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. - Kamiński T.: Kryteria oceny
systemowej - strategicznej MSP. - Kochański T.: Koncepcja organizacji wirtualnej
zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców.
KULTURA organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką / E. B. Zybert = poz. 2116.
KULTURA usług informatycznych / A. Lotko = poz. 2118.
739. MECHANIZMY rynkowe w sektorze publicznym / Eugeniusz
Wojciechowski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1023, s. 591-600 bibliogr. 9
poz. summ.
Problematyka nowoczesnego zarządzania w obszarze działalności sektora
publicznego.
740. MENEDŻER publiczny - istota pojęcia / Barbara Kożuch
Współcz. Zarz. - 2004, nr 4, s. 25-38 bibliogr. summ.
//
Zarządzanie w sektorze publicznym.
741. METODY i narzędzia zarządzania w gminach miejskich : doświadczenia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i płynące z nich wnioski /
Iwona Kulas // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1023, s. 608-615, wykr. bibliogr. 7 poz. summ.
MODEL doskonałości EFQM / E. Kędracka, J. Podłowska = poz. 209.
EFQM - European Foundation for Quality Management - (zarządzanie jakością,
m.in. w oświacie).
- 130 742. MOŻLIWOŚCI wdrożenia strategicznej karty wyników w Instytucie
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie / Jan Wyrwiński, Krzysztof
Leja // Prz. Organ. - 2004, nr 7/8, s. 33-37, rys. tab. bibliogr. 10 poz.
NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu = poz. 114.
Z treści: Brol J.: Specyfika szkoły jako organizacji uczącej się.
NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 938.
Z treści: Mazur H., Mazur Z.: Systemy informatyczne w administracji polskiej. Sobczak A.: Analiza możliwości wykorzystania portali korporacyjnych w jednostkach
samorządu terytorialnego. - Szura P., Kud K.: Technologie telefonii komórkowej
w m-biznesie. - Dudycz H.: Pozyskiwanie wiedzy w systemie informacyjnym organizacji gospodarczej.
743. O JAKOŚCI usług świadczą nie tylko gwiazdki, czyli o zarządzaniu
jakością w hotelach / Grażyna Broniewska // Turyst. Hotel. - 2003, [nr] 3,
s. 39-56 summ.
744. OCENA możliwości zastosowania outsourcingu w zarządzaniu
nieruchomościami / Katarzyna Grucel // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004,
nr 649, s. 111-126, tab. rys. bibliogr. 14 poz. summ.
745. OCENA systemu logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Grażyna Radziejowska // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004, z. 21,
s. 153-164 summ.
OCENA systemu zarządzania jakością w administracji publicznej /
M. Bugdol, T. Krawczyk = poz. 216.
746. OPTYMALIZACJA zarządzania mediami energetycznymi kopalń
KHW S.A. / Daniel Borsucki // Polit. Energet. - 2004, T. 7, z. spec., s. 145-156.
ORGANIZACJA służb marketingu determinantą efektywności działań
marketingowych przedsiębiorstw usługowych / B. Węgrzyn = poz. 384.
- 131 OSOBLIWOŚCI zarządzania personelem w administracji publicznej /
K. Doktór = poz. 552.
747. PLANOWANIE strategiczne w administracji publicznej w kontekście integracji europejskiej / Agnieszka Chrisidu Budnik // Współcz. Zarz. 2004, nr 1, s. 56-67 bibliogr. summ.
748. POJĘCIE misji a nowoczesne zarządzanie muzeum / Katarzyna
Barańska // Zesz. Nauk. UJ, Opus. Mus. - 2004, z. 13, s. 29-45 summ.
749. POTRZEBA stosowania zarządzania informacją i przepływem pracy
w szkole wyższej / Jacek Zapalski // Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. - 2004,
nr 1, s. 32-36.
750. PROCESOWE koncepcje i modele zarządzania technologią i usługami informatycznymi / Aleksander Lotko // Organ. Kier. - 2004, nr 2, s. 3550, rys. bibliogr. 14 poz. summ.
751. PROFESJONALIZM w zarządzaniu spółdzielnią / Bronisław Brzozowski, Joanna Brzozowska // Współcz. Zarz. -2004, nr 1, s. 68-74 bibliogr.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności / red. nauk. A. Kaleta, K. Moszkowicz,
L. Woźniak = poz. 1261.
Z treści: Kusa R: Innowacyjność małych przedsiębiorstw usługowych. Studium
przypadku. - Safin K.: Jakościowe kryteria wyróżniania przedsiębiorstw rodzinnych. Sułkowski Ł.: Przedsiębiorczość w firmach rodzinnych w Polsce. - Szydełko A.:
Narzędzia rachunkowości w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Woźniak M.: Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu gospodarstwem
agroturystycznym. - Borkowski S., Siekański K.: System mierników efektywności
i skuteczności w zarządzaniu procesami odlewniczymi. - Grzybowska B.: Determinanty
aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. - Wszendybył E.:
Zastosowanie techniki incydentów krytycznych w kontekście usług hotelarskich. Zatwarnicka-Madura B.: Wybrane aspekty zarządzania sprzedażą osobistą w sektorze
małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie badań w dwóch branżach.
- 132 752. PRZEDSIĘBIORSTWO budowlane XXI wieku / Andrzej Buszko //
Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 10, s. 76-84, rys. tab. bibliogr summ.
Organizacja i zarządzanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
753. PRZETRWANIE i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / pod
red. Franciszka Bławata. - Gdańsk : Sci. Publ. Group, 2004. - 170 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 153-166. - ISBN 83-919886-1-9.
754. PRZEWAGA konkurencyjna małych przedsiębiorstw działających
w nieformalnych klastrach / Jerzy Niemczyk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s. 51-61 bibliogr. 8 poz. summ.
REGULACYJNE aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej
gospodarki do europejskiego i globalnego rynku = poz. 1265.
Z treści: Wojciechowski E., Wojciechowski M.: Regulacja w zarządzaniu
w samorządzie terytorialnym.
755. ROLA controllingu w bankach komercyjnych w warunkach integracji z Unią Europejską / Maria Niewiadoma // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1019, s. 230-235, tab. bibliogr. 8 poz. summ.
ROLA działu zl w procesie przejęcia przedsiębiorstwa (Lafarge NidaGips) / M. Florczak = poz. 569.
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
756. STRATEGICZNE myślenie o przyszłości gminy / Jerzy Biniecki,
Bogumił Szczupak ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. - 128 s. : rys. ; 24 cm. - (Prace Naukowe / AE). - Tabele. - Bibliogr. s. 121-124. - ISBN 83-7246-213-5.
757. SYSTEM zarządzania informacjami technologicznymi / Ryszard
Zdanowicz // Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. - 2004, [nr] 7, t. 1, s. 193-202
summ.
- 133 758. SYSTEM zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby medyczne / Marek Salerno-Kochan // Zesz. Nauk. / AE Krak. 2004, nr 653, s. 59-70, rys. bibliogr. 21 poz. summ.
759. SYSTEM zarządzania procesami w polskich przedsiębiorstwach :
(na przykładzie PPH Transsystem SA) / Tomasz Surmacz, Mariusz Hofman //
Zesz. Nauk. URzesz., Market. - 2004, z. 2, s. 84-92 bibliogr. summ.
SZKOŁA „ucząca się” - Rozwój Organizacyjny Szkoły szansą rozwoju
szkoły od wewnątrz / M. Dobijański = poz. 445.
760. TENDENCJE ewolucji zarządzania złożonymi organizacjami gospodarczymi / Ber Haus // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 611-620
summ.
761. TEORETYCZNE i praktyczne podstawy nauki o zarządzaniu środowiskiem / Bazyli Poskrobko // Ekon. Środ. - 2003, nr 1, s. 68-80 summ.
Zarządzanie ochroną środowiska.
762. TEORIA masowej obsługi : przykłady zastosowania w procesach
zarządzania usługami hotelarskimi i turystycznymi / Michał Tymiński //
Turyst. Hotel. - 2002, [nr] 2, s. 101-129 summ.
763. TQM - edukacja : rozważania o roli jakości w szkolnictwie wyższym i technikach jej mierzenia / Agata Szeptuch // Zesz. Nauk., Organ. /
PŚl. - 2004, z. 20, cz. 2, s. 145-159 bibliogr. summ.
764. TWORZENIE misji dla firmy Marczenko S.J. we Wrocławiu (doświadczenia praktyczne) / Włodzimierz Wudarzewski // Pr. Nauk. AE Wroc.
- 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s. 41-50, tab. bibliogr. 14 poz. summ.
765. UWARUNKOWANIA i efektywność stosowania kompleksowego
zarządzania jakością (TQM) w budownictwie / Jerzy Lech Lisowski // Organ. Kier. - 2004, nr 3, s. 77-96, rys. tab. bibliogr. 45 poz. summ.
- 134 766. W DRODZE do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce /
Małgorzata Bednarczyk // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 2, s. 17-25 bibliogr.
Istota zarządzania publicznego, wspomaganie małej przedsiębiorczości w warunkach lokalnych, lean management i reengineering (restrukturyzacja) w zarządzaniu
publicznym, wirtualizacja organizacji funkcjonowania urzędów publicznych.
767. W POSZUKIWANIU nowego paradygmatu zarządzania uniwersytetami w Polsce / Dominik Antonowicz // Nauka Szk. Wyż. - 2004, nr 2,
s. 56-72 bibliogr. summ.
768. WDRAŻANIE systemu zarządzania jakością w placówkach edukacyjnych na przykładzie centrum kształcenia ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie / Anna Lalek, Aneta Bator, Grzegorz Prugar // Eduk. Ustaw.
Doros. - 2004, nr 1, s. 74-77. * Systemy zarządzania jakością w edukacji /
Henryk Bednarczyk, Tomasz Sułkowski, Mirosław Żurek // Tamże, nr 4,
s. 26-33, tab. bibliogr. 12 poz. summ.
769. WIZJA i misja w szkole / Stefan Wlazło // Dyr. Szk. - 2004, nr 7/8,
s. 53-56.
Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym.
WPŁYW powstania grupy kapitałowej Żywiec na politykę personalną
firmy / A. Borkowska = poz. 580.
WPŁYW procesu integracji z UE na zzl [zarządzanie zasobami ludzkimi]
w administracji państwowej / Z. Sirojć = poz. 581.
770. WPŁYW stosowania normy ISO serii 9000 na zmianę systemu obiegu dokumentacji oraz na proces aktotwórczy (informacjotwórczy) we współczesnych zespołach archiwalnych. Cz. 1 / Henryk Krystek // Arch. Pol. 2004, R. 9, nr 4, s. 54-63.
Organizacja w archiwistyce.
771. WPŁYW technologii informacyjnych na wzrost gospodarczy i wydajność pracy w Polsce w latach 1995-2000 / Marcin Piątkowski // Gospod.
Nar. - 2004, R. 15, nr 1/2, s. 37-52, rys. tab. bibliogr. summ.
- 135 772. WSPIERANIE działalności małych i średnich przedsiębiorstw / pod
red. Marka Piałuchy ; „Edukacja” Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. WSZ „Edukacja”, 2004. - 2 t. ; 24 cm.). - (Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu ; nr 15). Bibliogr. - ISBN 83-87708-81-X.
T. 1. Makroekonomiczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. - 208 s.
T. 2. - Specyficzne aspekty zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 212 s.
773. WYKORZYSTANIE controllingu w działalności zakładów ubezpieczeń działu II w świetle konkurencji na rynku europejskim / Magdalena
Chmielowiec-Lewczuk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1010, s. 250-257
bibliogr. 9 poz. summ.
774. WYKORZYSTANIE promocji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
handlowym / Robert Nowacki // Zesz. Nauk. / WSZiP Warsz. - 2004, R. 9,
nr 2, s. 210-230 summ.
775. WYKORZYSTANIE wybranych koncepcji, metod oraz technik
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami hotelarskimi / Wiesława Marczyk, Artur Marczyk // Turyst. Hotel. - 2003, [nr] 3, s. 9-38 bibliogr. summ.
776. WYZNACZNIKI nowoczesnego zarządzania instytucjami samorządowymi na tle społeczeństwa informacyjnego / Mieczysław Morawski // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1023, s. 624-632, tab. bibliogr. 18 poz. summ.
777. ZACHOWANIA kooperacyjne w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw / Bogusław Plawgo // Współcz. Zarz. - 2004, nr 4, s. 49-59 bibliogr. summ.
Organizacja przedsiębiorstwa.
778. ZAŁOŻENIA organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania nieruchomościami / Adam Nalepka // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004,
nr 649, s. 5-20, rys. bibliogr. 17 poz. summ.
- 136 779. ZARZĄDZANIE bankiem komercyjnym : wybrane aspekty / Anna
Ziendalska // Ekon. Humanist. - 2004, nr 1, s. 59-68 bibliogr.
780. ZARZĄDZANIE ekologiczne w strategiach przedsiębiorstw handlowych / Marian Strużycki // Hand. Wewn. - 2004, R. 50, nr 4/5, s. 1-5.
ZARZĄDZANIE finansami firm / red. nauk. W. Pluta = poz. 1274.
T. 1. - Z treści: Kupijaj M.: (Nie)efektywna gospodarka komunalna. - M.in. komputeryzacja i nowoczesne techniki zarządzania.
781. ZARZĄDZANIE jakością w budownictwie / Jerzy Lisowski //
Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 8, s. 69-75, rys. tab. summ.
782. ZARZĄDZANIE jakością w małej firmie branży informatycznej /
Aleksandra Filip, Stanisław Popek // Zesz. Nauk. / AM Gdynia. - 2004,
nr 51, s. 45-53.
783. ZARZĄDZANIE jakością w przedsiębiorstwach budowlanych /
Jerzy Lisowski // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 6, s. 77-84 bibliogr. 3
poz. summ.
784. ZARZĄDZANIE jakością w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym /
Andrzej Gazda // Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. - 2004, z. 4, s. 159-170.
785. ZARZĄDZANIE jakością w usługach publicznych : doświadczenia
międzynarodowe i rekomendacje dla Polski / Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 190 s. - ISBN 83-87885-64-9.
Rec.: Garczarczyk Józef // Ekonomia / Uniw. Warsz. - 2004, nr 13, s. 235-236.
786. ZARZĄDZANIE organizacją non-profit na przykładzie fundacji
„Rolnik dobrze poinformowany” / Dominik Pick. - [Fragm.] // Zesz. Nauk. /
Warsz. WSE. - 2004, R. 8, nr 32, s. 66-96.
787. ZARZĄDZANIE organizacją wirtualną / Andrzej Polak // Ekon.
Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 12, s. 53-61, rys. bibliogr. 8 poz. summ.
- 137 788. ZARZĄDZANIE przedsiębiorstwem górniczym w procesie
restrukturyzacji / Henryk Dźwigoł // Polit. Energet. - 2004, T. 7, z. spec.,
s. 133-144 summ.
789. ZARZĄDZANIE publiczne w zarysie / Barbara Kożuch =
poz. 643/03.
Zarządzanie w sektorze publicznym.
Rec.: Jackiewicz Irena // Służ. Cyw. - 2004, nr 8, s. 161-168.
790. ZARZĄDZANIE spółkami dystrybucji energii elektrycznej / Jerzy
Szkutnik // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, nr 1, s. 34-41 bibliogr. summ.
791. ZARZĄDZANIE strategiczne bankowością internetową / Dorota
Zimnoch // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1025, s. 129-135, rys. tab. summ.
792. ZARZĄDZANIE strategiczne i marketingowe w bibliotekach. Poznań : Wydaw. WSBank, 2004. - 169 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-7205-202-6.
Z treści: Nowaczyk Grażyna: Zarządzanie marketingiem w usługach (s. 9-19). Białoń Lidia: Mapa strategii rozwoju biblioteki wyższej szkoły (s. 43-49). - DerfertWolf Lidia: Planowanie strategiczne w bibliotece akademickiej (s. 51-70). - Jazdon
Artur: Zarządzanie marką w bibliotece (s. 71-78). - Czyżewska Maria: Strategie
zarządzania a konkurencyjność szkół wyższych (s. 79-90). - Gradzik Katarzyna:
Organizacja pracy i zarządzanie personelem w bibliotece na podstawie rozwiązań
zastosowanych w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
we Włocławku (s. 95-98). - Antczak Mariola: Tworzenie i wdrażanie planu marketingowego biblioteki - sztuka czy formalność? Od teorii do praktyki (s. 107-131). Ząbroń Barbara: Wizerunek współczesnej biblioteki (s. 133-139). - Seńko Jadwiga:
Zarządzanie strategiczne w bibliotekach szkół wyższych na przykładzie Biblioteki
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, czyli: wczoraj, dziś i jutro biblioteki WSPiZ (s. 141-143). - Zbroja Agnieszka: Wpływ zarządzania strategicznego w bibliotece uczelnianej na profesjonalną obsługę czytelników
(s. 145-153). - Kalinowska Hanna: Zarządzanie jakością usług w małej bibliotece
naukowej (s. 155-163). - Kubów Stefan: Od wizji do strategii: jak tworzono plan
strategiczny Biblioteki DSWE TWP (s. 165-169).
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w Urzędzie Miejskim w Gliwicach /
P. Popiel, U. Jachymska = poz. 601.
- 138 793. ZARZĄDZANIE złożonymi organizacjami w warunkach globalizacji gospodarki / Barbara Olszewska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014,
s. 634-642 bibliogr. summ.
ZASTOSOWANIE „benchmarkingu” w doskonaleniu działalności bibliotek / E. Głowacka = poz. 154.
ZASTOSOWANIE systemu informatycznego zarządzania na przykładzie
programu CarRent, wspomagającego proces zarządzania siecią wypożyczalni
samochodowych / M. Chudzicki = poz. 970.
794. ZBILANSOWANA karta dokonań (BSC) jako instrument strategicznego controllingu, uzupełniający operacyjne budżetowanie w przedsiębiorstwie budowlanym / Anna Sieradzka-Widz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1019, s. 203-210, tab. bibliogr. 10 poz. summ.
ZMIANA warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys / red. nauk. J. Skalik
= poz. 350.
Z treści: Kacała J.: Strategia szpitali w warunkach kryzysu. - Nogalski B., Marcinkiewicz H.: Dylematy zarządzania w kryzysie: Stocznia Gdynia SA. Analiza
programu naprawy. - Sułkowski Ł.: Punkty krytyczne w rozwoju przedsiębiorstwa
rodzinnego. - Szumowski W.: Przyczyny kryzysu administracji samorządowej. Tarczydło B.: Wizerunek firmy a jej komunikacja antykryzysowa. Studium przypadku. - Czekaj J., Ziębicki B.: Wykorzystanie wartościowania kompetencji
pracowniczych do określania relacji płacowych na przykładzie krajowego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Migut M.: Kierunki zmian w bankowości - wybrane przykłady w praktyce. - Moroz M.: Innowacyjne modele biznesu internetowego. - Perechuda K., Telec
Z.: Modele sieci biur informacji gospodarczej w Polsce. - Puszko-Machowczyk K.:
Innowacyjność potencjału rynkowego przedsiębiorstwa na przykładzie branży budowlanej. - Śnihur J.: Zarządzanie jakością w banku jako przejaw innowacyjności organizacji. - Zbroińska B.: Absorpcja innowacji w sferze zarządzania finansami.
795. ZMIANY organizacji i zarządzania w spółdzielniach. - Cz. 2 [Pocz. =
poz. 646/03] / Marian G[rzegorz] Brodziński, Jerzy Jankowski // Zesz. Nauk. /
WSE Warsz. - 2004, nr 1, s. 171-185.
- 139 796. ZMIANY organizacyjne przedsiębiorstw produkcyjnych jako efekt
globalizacji na przykładzie Polski / Dorota Szymańska // Prz. Organ. - 2004,
nr 7/8, s. 20-22, wykr. bibliogr. 18 poz.
Wpływ procesów globalizacyjnych zachodzących w sieciach hipermarketów na
sposób prowadzenia działalności przez globalne przedsiębiorstwa produkcyjne.
797. ZMIENNOŚĆ rzeczywistości ekonomicznej w dużym zakładzie
pracy : polski przemysł okrętowy lat dziewięćdziesiątych / Urszula Kozłowska // Zesz. Nauk., Stud. Sociol. / USzczec. - 2003, nr 15, s. 247-262 bibliogr.
summ.
798. ZRÓWNOWAŻONA karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w jednostkach administracji publicznej / Tomasz Kafel // Zesz. Nauk. /
AE Krak. - 2004, nr 648, s. 31-47, tab. rys. bibliogr. 14 poz. summ.
Osiąganie celów strategicznych i wdrażanie strategii.
ZZL w procesie przejęcia firmy (Polpharma SA) / G. Sokołowski =
poz. 605.
799. ŹRÓDŁA finansowania działalności małej firmy / Jerzy Jagoda //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s. 75-94, rys. tab.
bibliogr. 12 poz. summ.
Zob. też Zarządzanie bezpieczeństwem pracy (poz. 2418-2426).
___________________
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
800. ANALIZA ekonomiczna w ochronie zdrowia - ograniczenie kosztów czy zwiększenie opłacalności? / Joanna Lis // Prob. Zarz. - 2004, nr 4,
s. 80-98 bibliogr. summ.
801. CONTROLLING w zarządzaniu samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej / Beata Lewicka // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1019, s. 258-263, tab. bibliogr. 10 poz. summ.
- 140 802. DIAGNOZA i kierunki zmian systemu zarządzania przedsiębiorstwem medycznym / Joanna Kacała, Krzysztof Łobos // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1014, s. 299-307, tab. summ.
803. DOSKONALENIE poziomu jakości usług medycznych w oparciu
o metodę SPACE / Joanna Rosak, Stanisław Borkowski // Zesz. Nauk.
WSZiM Sosnow. Zarz. Market. - 2004, z. 1, s. 59-64 bibliogr.
804. 10 [DZIESIĘĆ] postulatów : uwagi do rządowego planu porządkowania sytuacji w opiece zdrowotnej // Służ. Zdr. - 2004, nr 51-54, s. 16-18.
ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy /
pod red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety =
poz. 2412.
Z treści: Nowak A. W.: Informacyjny aspekt zbiorowego zarządzania krajowym
systemem usług zdrowotnych.
805. FARMAKOEKONOMIKA jako narzędzie zarządzania zasobami
ochrony zdrowia / Marcin Czech // Probl. Zarz. - 2004, nr 4, s. 68-79 summ.
806. HARMONOGRAMY pracy w zakładach opieki zdrowotnej /
Zdzisław Kubot. - Wrocław : „Klemar”, 2003. - 48 s. ; 21 cm. ISBN 83-915529-9-3.
807. JAKOŚĆ zarządzania zakładami opieki zdrowotnej / Marcin Kautsch, Jacek Klich // Organ. Kier. - 2004, nr 2, s. 91-106, tab. bibliogr. 16
poz. summ.
808. KONCEPCJE zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - doświadczenia i propozycje na przyszłość / pod red. Marii
Węgrzyn, Dariusza Wasilewskiego. - Wrocław : Wydaw. Kated. Polit. Ekon.
Eur. Stud. Region. AE, 2004. - 260 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-916121-4-7.
Treść: Holly Romuald: Miejsce i rola ubezpieczeń komercyjnych w systemie
powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego (s. 11-20). - Frączkiewicz-Wronka Aldona: Rozważania o istocie zaistniałych trendów restrukturyzacji systemów ochrony
zdrowia (s. 21-30). - Piotrowska-Marczak Krystyna, Mikołajczyk Bożena: Perspek-
- 141 tywy reform ochrony zdrowia w Polsce (s. 31-35). - Wasilewski Dariusz, Nyczaj
Krzysztof: Systemy klasyfikacyjne w ochronie zdrowia (s. 37-61). - Nyczaj K.:
Warunki ładu informacyjnego w ochronie zdrowia (s. 63-73). - Wasilewski Dariusz: Restrukturyzacja i komercjalizacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w kontekście doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego (s. 77-90). - Popowski Piotr, Jędrzejczyk Tadeusz, Wołowski Tadeusz: Próba oceny dostosowania
szpitali Samorządu Województwa Pomorskiego do warunków powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego (s. 91-95). - Głowacka Maria Danuta, Talaga Jan,
Staszewski Rafał: Zarządzanie szpitalem klinicznym w świetle przekształceń
restrukturyzacyjnych - szansa czy zagrożenie? (s. 97-107). - Ksztoń Wiesław: Przekształcenia w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu w latach 2002-2003
w celu dostosowania do rynku usług medycznych (s. 109-121). - Swat Bogumiła:
Gospodarstwo domowe na rynku usług medycznych (s. 125-133). - Prędkiewicz
Paweł: Abonamentowe systemy opieki zdrowotnej w Polsce (s. 135-144). Czempas Jan, Gałuszka Krzysztof: Wydatki gmin na ochronę zdrowia (s. 145-161).
- Michułka Jolanta, Plebanek-Sitko Violetta: Zasady kontraktowania w lecznictwie szpitalnym i ich wpływ na dostępność pacjentów do świadczeń medycznych
(s. 163-173). - Tubek Sławomir: Co zrobić z samodzielnym publicznym zakładem
opieki zdrowotnej? (s. 175-178). - Węgrzyn Maria: Proces zarządzania personelemw ochronie zdrowia a konflikty i odejścia pracownicze (s. 181-196). - Błaszczy
Feliks, Bazanowski Wojciech: Pojęcie i koncepcja jakości (s. 197-208). - Głowacka
M. D., Opala Tomasz, Sobkowski Maciej: Procesowe zarządzanie jakością
w aspekcie komercjalizacji zakładów opieki zdrowotnej 209-220). - Jędrzejczyk T.,
Zarzeczna-Baran Marzena: Motywowanie do pracy personelu w zakładach opieki
zdrowotnej w warunkach reformy systemu (s. 221-227). - Adamus-Matuszyńska
Anna: Sytuacja kryzysowa w instytucji służby zdrowia (s. 229-242). - Dziewulski
Jacek, Skowron Stanisław: Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu
opieką zdrowotną (s. 243-253). - Kowal Aneta, Kozera Marzena: Analiza wyboru
drogi zawodowej kadr medycznych Dolnego Śląska (s. 255-260).
809. KONIECZNOŚĆ zmian statusu prawnego i zarządzania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej / Marek Wojtowicz // Antidotum. - 2004, R. 13, nr 2, s. 43-52.
810. MAŁO skuteczna restrukturyzacja służby zdrowia / Piotr Wasilewski // Kontr. Państ. - 2004, R. 49, nr 5, s. 90-99.
Ocena restrukturyzacji i przekształceń systemowych w ochronie zdrowia dokonana przez Sejmową Komisję Zdrowia na podstawie informacji Najwyższej Izby
Kontroli.
811. MARKETINGOWA koncepcja w opiece zdrowotnej - kontrowersje
i specyfika / Iga Rudawska // Probl. Zarz. - 2004, nr 4, s. 122-134 bibliogr.
summ.
- 142 812. MODEL zintegrowanego zarządzania opieką zdrowotną / Jan Krakowiak, Leszek Wdowiak // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 3, s. 418-421
bibliogr. 8 poz. summ.
ORGANIZOWANIE służb personalnych w kasach chorych / A. Jagodziński = poz. 656.
813. POTENCJALNE i rzeczywiste wykorzystanie farmakoekonomiki
dla potrzeb zarządzania na szczeblu centralnym i regionalnym / Marcin
Czech, Dorota Z. Piwowarska, Dorota Suchołbiak // Probl. Zarz. - 2004,
nr 4, s. 192-201 summ.
814. PRZEPŁYWY informacyjne w układach antropotechnicznych na
przykładzie organizacji opieki zdrowotnej / Teodor Winkler, Joanna Zięba //
Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004, z. 22, s. 277-289 summ.
815. RESTRUKTURYZACJA finansowa, organizacyjna i własnościowa
zakładów opieki zdrowotnej / Małgorzata Winter // Probl. Zarz. - 2004, nr 4,
s. 46-67 bibliogr. summ.
ROLE menedżera w zakładzie niepublicznym / B. Bokiej = poz. 502.
SAMORZĄDOWA polityka zdrowotna / A. Frączkiewicz-Wronka [i in.] =
poz. 4795.
Z treści: Jasłowski J.: Zasady tworzenia planów zdrowotnych dla jednostek samorządu terytorialnego. - Jasłowski J.: Informacja jako narzędzie wspierające racjonalne
zarządzanie ochroną zdrowia w skali regionalnej i ogólnokrajowej.
816. SAMORZĄDOWY model ochrony zdrowia : przegląd systemów
i reform w wybranych krajach Unii Europejskiej / Alicja Sobczak // Probl.
Zarz. - 2004, nr 4, s. 23-45 bibliogr. summ.
817. STANDARDY i normy jako elementy porządkujące systemy informacyjne w ochronie zdrowia / Leszek Wdowiak [i in.] // Zdr. Publ. - 2004,
T. 114, nr 3, s. 394-399 bibliogr. 10 poz. summ.
Zarządzanie opieką zdrowotną.
- 143 818. STRATEGICZNA karta wyników jako uzupełnienie budżetowania
w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej / Marcin Kowalewski // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2004, nr 1039, s. 231-235, rys. bibliogr. 8 poz. summ.
STYLE zarządzania zespołami medycznymi / L. Wdowiak, E. Stychno =
poz. 2083.
819. SYSTEM zarządzania jakością ISO 9001:2000 w Zakładach Opieki
Zdrowotnej / Robert Indebski, Robert Morchało // Antidotum. - 2004, R. 13,
nr 1, s. 23-27.
820. SYSTEMY zarządzania jakością w polskiej opiece zdrowotnej /
Maciej Mądrala // Probl. Zarz. - 2004, nr 4, s. 202-214 summ.
TESTOWANIE na ludziach, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi
w systemie opieki zdrowotnej / K. Brocławik = poz. 577.
821. UWAGI do projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw /
Aurelia Ostrowska, Tomasz Rek // Antidotum. - 2004, R. 13, nr 4, s. 17-18
bibliogr. 6 poz.
822. WIĘŹ informacyjna i techniczna w strukturze organizacyjnej szpitala / Anna Koper, Leszek Wdowiak, Irena Wrońska // Zdr. Publ. - 2004,
T. 114, nr 1, s. 79-83, rys. tab. bibliogr. 14 poz.
823. WŁAŚCIWOŚCI usług medycznych a wybór modelu zarządzania
zakładem opieki zdrowotnej / Alina Kulczyk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1023, s. 659-667, tab. bibliogr. 9 poz. summ.
824. WYBRANE aspekty funkcjonowania Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w świetle projektowanych zmian ustawodawstwa
polskiego wg stanu na dzień 31 maja 2004 r. w kontekście przystąpienia do
Unii Europejskiej / Ewa Żydowicz-Mucha, Julian Nowak // Antidotum. 2004, R. 13, nr 5, s. 3-107.
- 144 825. ZAŁOŻENIA i uwarunkowania TQM w prywatnych placówkach
medycznych / Małgorzata Czura // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014,
s. 229-234 bibliogr. summ.
826. ZARZĄDZANIE strategiczne w jednostkach służby zdrowia / Wiesław Borowski // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. - 2003, z. 18,
s. 54-63.
827. ZARZĄDZANIE w ochronie zdrowia - rola samorządu terytorialnego w systemach europejskich / Elżbieta Hibner // Współcz. Zarz. - 2004,
nr 3, s. 37-50 summ.
828. ZARZĄDZANIE zespołami medycznymi w szpitalach / Leszek
Wdowiak, Ewa Stychno, Wacław Kruk // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 3,
s. 315-318, rys. tab. bibliogr. 6 poz. summ.
ZDROWIE i jego ochrona / pod red. V. Korporowicz = poz. 2394.
Z treści: Jeżowski P.: Wprowadzenie do zarządzania w sektorze publicznym. Szumlicz T.: System zabezpieczenia społecznego w zarządzaniu zdrowiem. - Szczupaczyński J.: Perspektywy zarządzania przez kulturę w ochronie zdrowia. - Marczakowska-Proczka J.: Budżety, jako narzędzie zarządzania operacyjnego i finansowego
w przedsiębiorstwie. - Lewandowski P.: Systemy informatyczne w zarządzaniu
placówkami ochrony zdrowia. - Grabowski P.: Mobbing - patologia zarządzania. Korporowicz V., Zwierowicz J.: Rachunek kosztów, jako element zarządzania
w zakładach opieki zdrowotnej. - Korporowicz V.: Przemiany instytutcjonalne
w ochronie zdrowia w Polsce w dobie reformy. - Gładys-Jakóbik J.: Kulturowe aspekty zmiany organizacyjnej. - Korporowicz L.: Badania ewaluacyjne w zarządzaniu
instytucjonalne ochrony zdrowia. - Myśliwiec G.: Negocjacje w ochronie zdrowia. Rzepniewski M.: Rola komputeryzacji w kontraktowaniu i świadczeniu usług
medycznych. - Graliński J.: Ranking szpitali, jako element społeczeństwa obywatelskiego.
829. ZDROWIE publiczne i zarządzanie // Zeszyty Naukowe Ochrony
Zdrowia. - 2003, T. 1, nr 1, s. 1-120.
Zeszyt poświęcony problemom zarządzania w ochronie zdrowia.
Z treści: Golinowska Stanisława: Wielkość i determinanty wydatków na ochronę
zdrowia (s. 1-15). - Sowada Christoph: Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdro-
- 145 wotne. Wyzwania dla Polski w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej (s. 1630). - Kocot Ewa: Wskaźniki oceny funkcjonowania systemów zdrowotnych koncepcja WHO (s. 40-51). - Domagała Alicja: Restrukturyzacja zatrudnienia kadr
medycznych w Polsce w latach 1999-2001 (s. 52-63). - Kowalska-Koprowska Iwona:
Reformowanie opieki zdrowotnej w świetle programów, ustaw i w opiniach decydentów (s. 64-76). - Niedźwiedzka Barbara: Sylwetka osoby zarządzającej jako użytkownika informacji naukowej w świetle wyników badania potrzeb i zachowań informacyjnych osób zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach ochrony zdrowia
w Polsce (s. 111-119).
Omów.: Frąckiewicz Lucyna // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 2, s. 30-32.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Jasińska J.: Praktyczne aspekty wdrażania zmian w organizacjach opieki
zdrowotnej. - Kacała J.: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem medycznym. Zadros K.: Społeczne koszty zmian pozorowanych w ochronie zdrowia.
830. ZMIANY organizacyjne w funkcjonowaniu systemu ochrony
zdrowia - opinie pacjentów / Ewa Gorczycka // Prz. Organ. - 2004, nr 7/8,
s. 42-45, tab. bibliogr. 8 poz.
Zob. też Finansowanie ochrony zdrowia (poz. 4778-4805).
7. Organizacja pracy biurowej i umysłowej
831. OPROGRAMOWANIE HRM - praktyczna pomoc dla działów
personalnych / zebr. Halina Guryn, Paweł Berłowski, Sławomir Wach //
Personel Zarz. - 2004, nr 5, s. 30-44, tab.
Redakcyjny przegląd popularnych systemów wspomagających zarządzanie kadrami opracowany na podst. danych uzyskanych od producentów oraz wypowiedzi
losowo wybranych użytkowników programów.
832. WPŁYW wymagań kwalifikacyjnych pracowników księgowości na
organizację pracy w biurze rachunkowym / Piotr Kobel // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1048, s. 34-39 bibliogr. 5 poz. summ.
- 146 -
8. Społeczne i ekonomiczne skutki automatyzacji
i postępu technicznego
a. Zagadnienia ogólne
833. AKCEPTACJA innowacji technologicznych w organizacji / Patrycja
Rudnicka // Zag. Tech.-Ekon. - 2004, T. 49, z. 3, s. 295-301 bibliogr. summ.
834. CHARAKTERYSTYKA narodowego systemu innowacyjnego w Polsce, próba identyfikacji przyczyn słabości / Marek Martin // Zesz. Nauk., Organ. /
PŁódz. - 2004, z. 39, s. 67-75 bibliogr. summ.
CZŁOWIEK a rynek pracy / red. S. Partycki = poz. 2037.
T.1. - Z treści: Baruk J.: Istota działalności innowacyjnej i jej utrudnienia.
835. CZYNNIKI kształtujące silne i słabe strony przedsiębiorstw państw
członkowskich UE w zakresie innowacji / Jerzy Baruk // Organ. Kier. - 2004,
nr 3, s. 59-75, rys. tab. summ.
836. DYSCYPLINA w podejściu do innowacji / Peter F[erdinand] Drucker // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 11 [1], s. 100-107.
837. DZIAŁALNOŚĆ innowacyjna przedsiębiorstw / Witold Kasperkiewicz // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 2, s. 55-61, tab. wykr. summ.
838. FINLANDIA na drodze do społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy / Józef Wierzbołowski // Pol. 2000 Plus. - 2004, nr 1,
s. 37-56.
839. GOSPODARKA oparta na wiedzy - transformacja relacji zachodzących w organizacjach w kierunku nowej infrastruktury informacyjnej / Maria
E. Burke ; tł. Sabina Cisek // Prakt. Teora Inf. Nauk. - 2004, T. 12, nr 1,
s. 3-8 summ.
- 147 840. IDENTYFIKACJA narzędzi technologii teleinformatycznych stanowiących platformę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy / Artur Kwasek //
Wiek XXI. - 2004, nr 2, s. 75-88.
841. INNOWACJE a kształtowanie wartości przedsiębiorstwa / Władysław Janasz // Zesz. Nauk. Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. - 2004, nr 42,
s. 5-18 summ.
842. INNOWACJE i ich istota : rodzaje, elementy i uwarunkowania
procesów innowacji / Monther Bsoul // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004,
z. 21, s. 141-151.
843. INNOWACJE procesowe w przedsiębiorstwie - wpływ wdrożenia
na środowisko naturalne / Joanna Sadkowska-Bień // Pr. Mater. Wydz. Zarz.
UGdań. - 2004, z. 2, s. 199-211 bibliogr. summ.
844. INNOWACJE w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transfermacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Władysława Janasza. - Warszawa :
Difin, 2004. - 271 s. : rys., wykr. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 250-260. ISBN 83-72514291.
Rec.: Urbańczyk Edward // Prz. Organ. - 2004, nr 6, s. 43-44.
845. INNOWACJE - wyjaśnienie natury zjawiska na gruncie nauk społecznych / Magdalena Kolarz // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004, z. 21,
s. 375-385 bibliogr. summ.
846. INNOWACYJNOŚĆ a rozwój gospodarki Polski : siły motoryczne
i bariery ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice :
Wydaw. AE Katow., 2003. - 217 s. : rys. ; 24 cm. - (Studia Ekonomiczne /
AE). - Tabele. - Summ. - ISBN 83-7246-235-6.
Z treści: Niewada Beata L.: Rola nauki i techniki w osiąganiu innowacyjności
gospodarki (s. 29-44). - Okoń-Horodyńska Ewa: Instytucjonalne struktury na rzecz
innowacyjności w Polsce (s. 45-65). - Rzeszotarska Grażyna: Edukacja dla innowacji konieczne reformy w Polsce (s. 67-84). - Rzeszotarska G.: Kapitał ludzki jako
czynnik kreowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki (s. 153-166). -
- 148 Zachorowska-Mazurkiewicz Anna: Tradycyjny a nowoczesny rynek pracy - problem
tworzenia innowacyjnych miejsc pracy (s. 167-181). - Grych Piotr: Instytucjonalne
wspomaganie wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie europejskiej integracji (s. 197-217).
847. INNOWACYJNOŚĆ jako czynnik rozwoju gospodarczego Polski /
Grażyna Węgrzyn // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1050, s. 151-158, tab.
bibliogr. 8 poz. summ.
848. INNOWACYJNOŚĆ jako źródło dochodów / James P. Andrew,
Harold L. Sirkin // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 4, s. 90-99.
849. INSTRUMENTY polityki naukowej, naukowo-technicznej i Innowacyjnej a ich wpływ na działalność przedsiębiorstw / Anna Gierczuk,
Lesław Koćwin // Management. - 2004, Vol. 8, nr 2, s. 7-16 summ.
850. JAKIE są perspektywy wzrostu innowacyjności w krajach posocjalistycznych / Stefan Kwiatkowski // Probl. Zarz. -2004, nr 1, s. 97-110
bibliogr.
851. KREOWANIE polskich innowacji technologicznych - szanse, zagrożenia, realia / Andrzej Sapiński // Zarz. Ryz. - 2004, nr 4, s. 45-52.
852. MECHANIZM innowacji się zaciął... i co dalej? : studium przypadku / Witold B. Jankowski. [Komentarz] / Maciej Barcz, Mieczysław Starkowicz // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 6, s. 30-41.
853. METODY badania procesów dyfuzji innowacji / Joanna Wiśniewska // Zesz. Nauk., Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. - 2004, nr 42,
s. 181-194 summ.
MODEL przedsiębiorstwa wirtualno-sieciowego a funkcja personalna /
Z. Antczak = poz. 544a.
854. NADZÓR korporacyjny a działalność innowacyjna / Piotr Urbanek //
Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2004, z. 3, s. 23-43 bibliogr. summ.
- 149 855. OCENA innowacyjności przedsiębiorstwa / Marek Lisiecki // Rocz.
Nauk Społ. - 2004, T. 32, z. 3, s. 123-135, rys. tab. summ.
856. OŚRODKI innowacji i przedsiębiorczości - rozwiązania teoretyczne
i ich praktyczna realizacja w wybranych państwach / Iwona Pawlas // Zesz.
Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. - 2003, z. 19, s. 72-82 summ.
PARTYCYPACJA pracownicza a innowacyjność przedsiębiorstwa /
J. Stankiewicz, M. Moczulska = poz. 4925.
857. PROBLEMY i zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii
informacyjnej w przedsiębiorstwie / Beata Niepsujewicz-Misiek // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2004, nr 1051, s. 33-46, rys. bibliogr. 16 poz. summ.
858. PRZEDSIĘBIORSTWO na scenie innowacji : aspekty teoretyczne /
Andrzej H[enryk] Jasiński // Probl. Zarz. - 2004, nr 1, s. 7-19 bibliogr.
859. REGIONY i miasta a gospodarka oparta na wiedzy / Marek Leszczyński // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 11, s. 28-32 bibliogr. summ.
Przestrzenny wymiar innowacji.
860. ROLA innowacji w rozwoju przedsiębiorstw - opinie kierowników
firm Unii Europejskiej / Jerzy Baruk // Zamoj. Stud. Mater. - 2004, R. 6, z. 3.
s. 29-45 summ.
861. ROZWÓJ technologii a zmiany w zawodach / Waldemar Furmanek //
Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 17-27 bibliogr.
862. ROZWÓJ sektora B+R w Republice Federalnej Niemiec / Radosław
Janowski // Rocz. Centrum Stud. Niem. Eur. UWroc. - 2004, nr 2, s. 29-43.
SPOŁECZEŃSTWO oparte na wiedzy w dobie globalizacji / pod red.
K. Ślęczki = poz. 1706.
Z treści: Musiał G.: Rozważania wokół idei społeczeństwa informatycznego. Czy
nauka potrzebuje zarządzania, czy dalekosiężnej polityki naukowej? - Ślęczka K.:
eEuropa. Społeczeństwo oparte na wiedzy w polityce Unii Europejskiej. - Nurek S.:
- 150 Niektóre uwarunkowania komunikacji społecznej w warunkach społeczeństwa informacyjnego.
SPOŁECZNE problemy zarządzania / red. nauk. K. Zimniewicz =
poz. 321.
Z treści: Milecki A.: Innowacyjność - kluczowy czynnik sukcesu polskich firm na
globalnym rynku. - Brzozowski M.: Społeczne konsekwencje industrializacji pracy.
863. STYMULOWANIE działalności badawczo-rozwojowej w Polsce /
Przemysław Pomykalski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1025, s. 61-70, rys.
bibliogr. 7 poz. summ.
SYSTEMY zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy / W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk = poz. 442.
TECHNIKA a wychowanie / T. Nowacki = poz. 20.
Wpływ techniki na pracę.
864. TECHNOLOGIE, edukacja i innowacje w teoriach wzrostu gospodarczego / Krzysztof Piech // Polit. Gospod. - 2004, nr 9, s. 133-159 bibliogr.
865. TRANSFORMACJA firmy poprzez innowację operacyjną / Michael Hammer // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 5, s. 55-64.
866. UWARUNKOWANIA technologiczne organizacji wirtualnej /
Zdzisław Szyjewski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1027, s. 133-141, rys.
bibliogr. 8 poz. summ.
867. WOKÓŁ zagadnień innowacji i zmiany w przedsiębiorstwie / Adela
Barabasz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 171-175 bibliogr. 8
poz. summ.
868. WPŁYW niedoskonałej wiedzy podmiotów i ich działalności informacyjnej na funkcjonowanie rynków i gospodarki / red. nauk. Stefan Forlicz //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1049, s. 1-146, rys. tab. wykr. bibliogr. summ.
Konf. nauk. w Przesiece, grudzień 2002 r.
Z treści: Kuśmierczyk Paweł: Czy poprawa informacji zawsze prowadzi do poprawy decyzji? Analiza kilku przypadków (s. 9-19). - Galewski Tomasz: Wpływ
- 151 rozwoju technik teleinformatycznych na działalność przedsiębiorstwa (s. 20-30). Dokurno Zbigniew, Kowalczyk Aleksandra: Zarządzanie w warunkach ryzyka i niepewności na podstawie metod: technokratycznej, politycznej i strukturalnej (s. 31-38). Jabłońska Angelika: Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy
(s. 46-55). - Dokurno Z.: Teoria kapitału ludzkiego jako zasadniczy element teorii
endogenicznej wzrostu gospodarczego w kontekście współczesnej działalności
gospodarczej (s. 140-146).
869. WPŁYW transferu techniki na konwergencję technologiczną gospodarki polskiej / Robert Ciborowski, Jerzy Grabowiecki // Gospod. Nar. 2004, R. 15, nr 9, s. 39-53, tab. bibliogr. summ.
M.in. zatrudnienie w działalności B+R, średnie tempo wzrostu wydajności pracy
i kosztów pracy w Polsce i wybranych krajach UE.
870. WPŁYW zmian w polityce ekonomicznej i globalizacji na postęp
techniczny i konkurencyjność gospodarki Wielkiej Brytanii / Robert Ciborowski. - Białystok : Wydaw. Uniw. Białyst., 2004. - 307 s. : wykr. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 289-302. - ISBN 83-89031-95-7.
871. WSPÓŁPRACA między przedsiębiorstwami w realizacji procesów
innowacyjnych / Jerzy Baruk // Zag. Naukozn. - 2004, T. 40, z. 4, s. 809-823.
872. ZARZĄDZANIE ochroną polskich innowacji technicznych w Zjednoczonej Europie / Lilianna Ważna // Management. - 2004, Vol. 8, nr 2,
s. 59-68 bibliogr. summ.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Wiśniewski Z.: Zatrudnienie i rynki pracy w warunkach społeczeństwa
informacyjnego. - Urbaniak B.: Skutki rozwoju gospodarki opartej na technologiach
informacyjnych.
873. ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji /
red. nauk. Jan Skalik // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1045, s. 1-660, rys.
tab. wykr. bibliogr. summ.
Treść: Barabasz Adela: Innowacje - wyzwanie czy konieczność (s. 21-29). - Borkowski Tadeusz, Marcinkowski Aleksander: O wielowymiarowym rozumieniu innowacji, proinnowacyjnych organizacjach i proinnowacyjnym myśleniu (s. 30-40). -
- 152 Ciszewska Lilianna, Zych Anna: Innowacja a procesy integracyjne i globalizacyjne
(s. 41-47). - Grajewski Piotr: Otoczenie i jego wpływ na innowacyjność współczesnej
organizacji (s. 48-52). - Jagoda Henryk, Kwiecińska Monika: Innowacyjność organizacji niedochodowych. Treść i uwarunkowania (s. 53-58). - Jasińska Alicja: Obszary
innowacyjności w przedsiębiorstwie (s. 59-66). - Karaś Mirosław: Czynniki wpływające na dostrzeganie i wdrażanie przedsiębiorczych szans (s. 66-74). - Koziński
Tomasz: Procesy adaptacji przedsiębiorstw do zmian w otoczeniu (s. 75-81). - Krupski Rafał: Przedsiębiorstwo w ruchu (s. 82-89). - Krzakiewicz Kazimierz: Innowacje
w zarządzaniu antykryzysowym (s. 90-99). - Malewska Kamila: Strategia zasobowa
jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstwa (s. 100-106). - Mroczko Franciszek:
Przedsiębiorstwo przyszłości - w kierunku organizacji innowacyjnej (s. 107-115). Pomykalska Bożyna, Pomykalski Andrzej: Zmiany i konkurencyjność przedsiębiorstw w branży (s. 116-123). - Pomykalska B., Pomykalski Przemysław.: Zmiany
przesłanką tworzenia potencjału przedsiębiorstwa (s. 124-134). - Stankiewicz Janina:
Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw. Działania sprzyjające endogenicznej innowacyjności (s. 135-140). - Wawrzynek Łukasz: Innowacja a kryzys organizacyjny próba określenia wzajemnych uwarunkowań (s. 149-157). - Banaszyk Piotr: Strategia
emergentna jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstwa (s. 161-168). - Bieńkowska Agnieszka, Kral Zygmunt, Zabłocka-Kluczka Anna: Kontroling jako narzędzie
kreowania innowacyjności przedsiębiorstwa (s. 169-177). - Bieńkowska A., Zabłocka-Kluczka A.: Proinnowacyjny system motywacyjny w jednostkach badawczorozwojowych (s. 178-186). - Binsztok Aleksander: Wdrażanie zmian przez chaos
w zarządzaniu strategicznym jako krok ku innowacyjności przedsiębiorstw (s. 187196). - Cyfert Szymon: Podnoszenie innowacyjności organizacji przez równoległą
implementację Strategicznej Karty Wyników i Six Sigma (s. 197-207). - Gabryś
Bartłomiej J.: Temporalne uwarunkowania rozwoju innowacyjności: podejście ewolucyjne (s. 208-215). - Gach Daniel: Dyfuzja kreatywności. Jej katalizatory i ograniczenia (s. 216-224). - Kopertyńska Maria Wanda: Oddziaływanie elementami procesu
kadrowego na innowacyjne postawy pracowników (s. 225-233). - Majowska Magdalena: Problematyka wynagradzania w powiązaniu z innowacyjnością organizacji
(s. 234-242). - Malara Zbigniew, Firlej Jacek: O roli rywalizacji i współpracy jako
instrumentach proinnowacyjnych współczesnej organizacji (s. 243-249). - Misiołek
Krzysztof: Przedsiębiorczość korporacyjna a kreowanie innowacji (s. 250-258). Nogalski Bogdan, Wójcik-Karpacz Anna, Karpacz Jarosław: Wpływ partnerstwa
samorządu z przedsiębiorcami na innowacyjność małych przedsiębiorstw (s. 259264). - Olesiak Mirosława: Systemy zarządzania jakością a innowacyjność przedsiębiorstwa (s. 265-272). - Osbert-Pociecha Grażyna: Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa (s. 273-278). - Polak Waldemar:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako źródło dopływu innowacji do przedsiębiorstw (s. 279-287). - Skalik J.: Zmiany warunkujące wzrost aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa (s. 288-294). - Staś Lena: Strategia planistyczna jako czynnik
innowacyjności przedsiębiorstwa (s. 295-301). - Szumowski Witold: Innowacja
operacyjna a doskonalenie procesów (s. 302-309). - Tarcz Ewa: Motywowanie do
innowacyjności (s. 310-318). - Bendkowski Jacek, Michna Anna: Analiza modelu
kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa budowlanego (s. 321-327). - Bratnicki
Mariusz, Austen Agata: Uczenie się przez porażkę warunkiem przedsiębiorczości
- 153 organizacji (s. 328-339). - Zarządzanie wiedzą ukierunkowane na wzrost innowacyjności firmy (s. 340-353). - Kafel Tomasz: Instrumenty stymulowania innowacji
w wyższych uczelniach ekonomicznych wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy
(s. 354-364). - Moszkowicz Mieczysław: Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce sytuacja kryzysowa czy już kryzys (s. 365-371). - Roszyk-Kowalska Gabriela:
Wybrane problemy zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa (s. 372377). - Stańczyk-Hugiet Ewa: Organizacyjne uwarunkowania implementacji strategii
wiedzy (s. 378-384). - Winkler Renata: Potrzeba innowacyjności a zmiana w szkoleniach (s. 385-391). - Błaszczyk Wanda: Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu zmianami (s. 395-401). - Brojak-Trzaskowska Małgorzata: Człowiek jako czynnik kreujący innowacyjność i przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa opierającego działanie
na koncepcji organizacji uczącej się (s. 402-408). - Czapiewski Mirosław: Budowanie
akceptacji społecznej procesów innowacji w organizacji (s. 409-416). - Czerska Małgorzata: Analiza pola sił jako metoda identyfikacji społecznych barier wdrażania
innowacji. Założenia i wyniki (s. 417-427). - Haus Ber: Uwarunkowania podmiotowości pracownika w procesie reorganizacji życia gospodarczego (s. 428-435). Hopej-Kamińska Magdalena, Kamiński Robert: Kultura organizacyjna a innowacyjność (s. 436-445). - Jasiński Zdzisław, Molek-Winiarska Dorota: Formy oporu
pracowników w procesie wdrażania informatycznych systemów zarządzania produkcją (s. 446-452). - Kaczmarek Bogusław: Wybrane zagadnienia zmian w kulturze
organizacyjnej współczesnych przedsiębiorstw (s. 453-458). - Mietlewski Zygmunt,
Sudenis Robert: Jakość usług kadry kierowniczej jako determinanta zmian innowacyjnych w działalności policji (s. 459-468). - Pierzchawka Sylwia: Innowacyjna
kultura organizacyjna (s. 469-477). - Skowron-Mielnik Beata: Narzędzia wspomagania innowacyjności pracowników (s. 478-485). - Stańda Andrzej: Zarządzanie zmianą
w kontekście kultury organizacyjnej (s. 486-492). - Tarczydło Beata: Skuteczna komunikacja firmy w warunkach zarządzania zmianą (s. 493-499). - Hopej Marian:
Megawartości przedsiębiorstwa a jego innowacyjność (s. 303-509). - Jasińska Joanna:
Praktyczne aspekty wdrażania zmian w organizacjach opieki zdrowotnej (s. 510-520).
- Kacała Joanna: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem medycznym (s. 521525). - Lichtarski Janusz Marek: Controlling a organiczność struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa (s. 526-535). - Marciszewska Anna: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw wobec członkostwa w Unii Europejskiej (s. 536-543). - Migut Marzena:
Kierunki zmian w bankowości - wybrane przykłady w praktyce (s. 544-549). - Moroz
Mirosław: Innowacyjne modele biznesu internetowego (s. 550-559). - Perechuda
Kazimierz, Telec Zbigniew: Modele sieci biur informacji gospodarczej w Polsce
(s. 560-566). - Puszko-Machowczyk Katarzyna: Innowacyjność potencjału rynkowego przedsiębiorstwa na przykładzie branży budowlanej (s. 567-576). - Rutka Ryszard,
Rutka Marek: Bezpośrednie i pośrednie koszty innowacji produktowych i organizacyjnych (s. 577-584). - Rychnowski Szymon: Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności a sytuacja przedsiębiorstw w Polsce (s. 585-592). - Surmacz
Anna Owidia: Znaczenie funduszy PE/VC w finansowaniu inwestycji o charakterze
innowacyjnym w Polsce (s. 593-600). - Szelągowska Anna: Zmiany stanu zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce jako efekt innowacyjności banków komercyjnych
(s. 600-609). - Szozda Natalia, Wąsowicz Marek: Wpływ skracania cyklu życia
produktu na sposób zarządzania organizacjami (s. 610-617). - Bielawski Rafał, Szplit
- 154 Andrzej, Szplit Marcin: Logistyka w controllingu (s. 618-628). - Śnihur Janusz: Zarządzanie jakością w banku jako przejaw innowacyjności organizacji (s. 629-639). Wierzbic Arkadiusz: Wdrażanie innowacji a wymagania normy EN ISO 9001:2000
(s. 640-645). - Zadros Katarzyna: Społeczne koszty zmian pozorowanych w ochronie
zdrowia. - Zbroińska Barbara: Absorpcja innowacji w sferze zarządzania finansami
(s. 653-660).
874. ZNACZENIE innowacyjności w kształtowaniu konkurencyjności
przedsiębiorstwa / Hanna G. Adamkiewicz-Drwiłło // Pr. Nauk. Kated. Zarz. /
AM Gdynia. - 2003, nr 4, s. 161-170.
b. Automatyzacja i postęp techniczny w poszczególnych działach
i gałęziach gospodarki narodowej
875. AKTYWNOŚĆ innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce - uwarunkowania, instrumenty i tendencje / Witold Kasperkiewicz //
Gospod. Prakt. Teor. - 2004, nr 2, s. 5-16.
876. ATRYBUTY o charakterze innowacyjnym przedsiębiorstwa usługowego / Beata Karnat // Pr. Nauk. Kated. Zarz. / AM Gdynia. - 2003, nr 4,
s. 185-196.
877. BARIERY działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce /
Barbara Grzybowska // Management. - 2004, Vol. 8, nr 2, s. 17-26 bibliogr.
summ.
878. DETERMINANTY rozwoju systemów informacyjno-decyzyjnych /
Helena Dudycz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1027, s. 47-56 bibliogr. 18
poz. summ.
879. FINANSOWANIE działań innowacyjnych w sektorze energetyki
cieplnej / Joanna Sadkowska-Bień // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - 2004,
z. 3, s. 143-154 bibliogr. summ.
880. INFORMACJE w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego : (studium przypadku) / Małgorzata Juchniewicz //
Management. - 2004, Vol. 8, nr 2, s. 51-58 bibliogr. summ.
- 155 881. INFORMACYJNE i komunikacyjne uwarunkowania wzrostu
innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach integracji Polski z Unią Europejską / Stanisław Łobejko // Mater. Pr. Inst. Gospod. Nar. - 2004,
T. 88, s. 137-147.
882. INFORMATYKA w sektorze ubezpieczeń / Sabina Szweda // Zesz.
Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. - 2004, [nr] 7, t. 1, s. 91-98.
883. INFORMATYKA w zarządzaniu łańcuchem dostaw i usług w przedsiębiorstwie / Andrzej Szymonik // Zesz. Nauk. / WSCel. Warsz. - 2004, nr 8,
s. 98-105 bibliogr.
884. INNOWACJE w kolejowym transporcie towarowym - wybrane
zagadnienia / Mirosław Antonowicz // Zesz. Nauk. / SGH, Kol. Gospod.
Świat. - 2004, z. 15, s. 291-299.
885. INNOWACJE w przedsiębiorstwie, na rynku, w regionie / Małgorzata Dolińska // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 9, s. 18-25, rys.
bibliogr. 12 poz. summ.
886. INNOWACYJNOŚĆ małych i średnich przedsiębiorstw / Wojciech
Szymczak // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 3, s. 78-86, rys. tab.
bibliogr. 9 poz. summ.
887. INNOWACYJNOŚĆ małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1992-2000 / Hanna Mizgajska // Gospod. Nar. - 2004, R. 15,
nr 1/2, s. 53-70, rys. tab. bibliogr. summ.
888. INNOWACYJNOŚĆ w realizacji funkcji personalnej / Anna Pawłowska // Probl. Zarz. - 2004, nr 1, s. 111-122 bibliogr.
889. INNOWACYJNOŚĆ w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce / Włodzimierz Deluga, Anna Wallis // Zesz. Nauk. / WSE Warsz. 2004, nr 4, s. 57-75.
- 156 INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Kotliński G.: Konsekwencje stosowania rozwiązań informatycznych dla
organizacji i zarządzania uniwersalnym bankiem. - Krupski R., Olejczyk K: Identyfikacja organizacji wirtualnej na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego.
NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu = poz. 114.
Z treści: Malara Z., Oleniuch I.: Organizacja wirtualna - wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw.
890. ORGANIZACJA wirtualna jako szansa rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw / Dorota Teneta-Skwiercz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s. 97-104 bibliogr. 13 poz. summ.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności / red. nauk. A. Kaleta, K. Moszkowicz,
L. Woźniak = poz. 1261.
Z treści: Bal-Woźniak T.: O podmiotowych uwarunkowaniach innowacyjności,
czyli pierwotnych przyczynach braku aktywności innowacyjnej. - Cierpiał-Wolan M.:
Zróżnicowanie poziomu innowacyjności w krajach i regionach państw grupy wyszehradzkiej. - Lechwar M.: Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności polskich
przedsiębiorstw. - Moszkowicz K.: Rola państwa we wspieraniu innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. - Bembenek B., Szałańska M.: Orientacja innowacyjna MŚP refleksje z badań. - Jastrzębska W., Bobrecka-Jamro D.: Otoczenie instytucjonalne
a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Przykład woj. podkarpackiego. Mazurkiewicz T., Woźniak L., Trinks R.: Bariery rozwoju oraz możliwości wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności - na podstawie badań w województwach
podkarpackim i małopolskim. - Nowakowska A.: Wzmacnianie konkurencyjności
i innowacyjności europejskiej gospodarki - Strategia lizbońska i trzy lata jej realizacji. Frąckiewicz E.: Innowacje marketingowe w procesie tworzenia wartości dla klienta. Knap E.: Kultura organizacji a jej innowacyjność - na przykładzie niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw. - Kusa R.: Innowacyjność małych przedsiębiorstw
usługowych. Studium przypadku. - Łobejko S., Sosnowska A.: Innowacyjne strategie
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. - Oliński M.: Znaczenie Internetu
w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie woj.
warmińsko-mazurskiego. - Radziszewska A., Borkowski S.: Wiedza i innowacyjność
jako czynniki warunkujące skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością
w małych i średnich przedsiębiorstwach. - Rudawska E.: CRM jak przykład innowacji
marketingowej w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. - Wigier M., Szczepaniak I.: Analiza przypadków innowacyjności małych i bardzo małych przedsię-
- 157 biorstw przemysłu spożywczego na podstawie badań regionalnych. - Woźniak M.:
Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu gospodarstwem agroturystycznym. Belniak M.: Ocena postępu technologicznego państw przy zastosowaniu wskaźnika
postępu technicznego TAI (Technology Achievement Index. - Grzybowska B.: Determinanty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Hofman M., Drozd K.: Nowoczesne metody wspierające innowacyjność - innowacje
i zmiany w organizacji na przykładzie PPH Transsystem S.A. - Ignacy J.: Psychologiczne aspekty innowacyjności - problemy wybrane. - Kud K., Woźniak L.: Proekologiczna restrukturyzacja gospodarki żywnościowej jako czynnik innowacji. - Sieńko
B.: Six Sigma - innowacyjna metoda zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Szczepaniak I., Wigier M.: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
w Polsce. - Tuszyński K.: Dominujące trendy w unijnej polityce innowacji. - Woźniak
L., Trinks R., Bącal W.: Ekoinnowacje - nowy paradygmat, odmienna gospodarka,
proekologic świadomość przedsiębiorców.
„STRATEGIA Lizbońska” - założenia i sznase realizacji w Unii Europejskiej / E. Okoń-Horodyńska = poz. 1022.
Cz. 2. pt. Działalność badawczo-rozwojowa i innowacje w Polsce a „Strategia
Lizbońska”.
891. SYSTEMY informatyczne w zarządzaniu środowiskiem / Roman
Bojarski // Zesz. Nauk., Organ. Zarz. / PŚl. - 2004, z. 20, cz. 2, s. 17-26
summ.
892. UWARUNKOWANIA działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
przemysłowych Pomorza Zachodniego / A. Świadek // Prz. Zachodniopomor. - 2004, R. 19, z. 3, s. 163-176.
893. WPŁYW edukacji na wdrożenie i eksploatację zintegrowanych
systemów informatycznych / Marzenna Michalska // Zesz. Nauk. / Śl.
WSZarz. Katow. - 2004, [nr] 7, t. 2, s. 62-70.
894. WSPÓŁCZESNE rozwiązania teleinformatyki w sektorze bankowym / Janusz Maciejewski, Michał Salak // Zesz. Nauk. / WSZiP Warsz. 2004, R. 9, nr 2, s. 78-92 summ.
895. WYBRANE teorie zmiany i dyfuzji innowacji w rachunkowości
zarządczej / Jan Michalak // Zesz. Teor. Rachun. - 2004, T. 24, s. 73-89
summ. rez.
- 158 896. WYBRANE uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami
w przedsiębiorstwie / Franciszek Mroczko // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1014, s. 431-439 bibliogr. summ.
897. WYKORZYSTANIE systemu informatycznego do wspomagania
zarządzania cyklem życia wyrobu masowej produkcji z uwzględnieniem
aspektów rozwoju zrównoważonego / Krzysztof Michalski // Zesz. Nauk.,
Organ. / PŚl. - 2004, z. 20, cz. 1, s. 101-106 summ.
898. ZARZĄDZANIE innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach / Izabela Siemieniec // Zesz. Nauk. / WSEI Warsz. - 2004, z. 16,
s. 57-66.
899. ZARZĄDZANIE innowacyjne przedsiębiorstwem / Andrzej Pomykalski // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 483-489 bibliogr. summ.
900. ZARZĄDZANIE organizacją w świetle innowacyjnych technologii
informacyjnych / Marcin Wyskwarski // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004,
z. 17, s. 123-138 bibliogr. summ.
901. ZARZĄDZANIE projektami informatycznymi w małych i średnich
przedsiębiorstwach : wyniki badania wstępnego / Mirosław Dyczkowski //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s. 254-263, tab.
bibliogr. 11 poz. summ.
ZARZĄDZANIE wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych /
pod red. W. M. Grudzewskiego, J. Merskiego = poz. 467.
Cz. 1. - Z treści: Grudzewski W. M., Hejduk I.: Uwarunkowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. - Kwiatkowski S.: Innowacyjność źródłem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej. - Antoszkiewicz J.
D., Habiera D.: Kreatywność i dobra organizacja podstawą rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności w zjednoczonej Europie. - Biniasz D.: Zastosowanie technologii multimedialnych w wirtualizacji przedsiębiorstw. - Parlińska M.: Rola i znaczenie
informacji w przedsiębiorstwie. - Bitkowska A.: Wpływ zmian technologii w nowoczesnych przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych.
- 159 902. ZMIANA innowacyjna jako czynnik wzrostu konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw / Jan Skalik // Management. - 2004,
Vol. 8, nr 2, s. 27-33.
Zob. też Technologie informatyczne w kształceniu (poz. 1750-1787).
___________________
Automatyzacja bibliotek
903. PRAKTYCZNY przewodnik po internecie dla bibliotekarzy / Bożena Boryczka. - Bydgoszcz ; Warszawa : „BRANTA” , 2004. - 196 s. : rys. ;
24 cm. - Bibliogr. s. 195-196 + płyta CD. - ISBN 83-89073-35-8.
___________________
Wykorzystanie internetu
904. BANK wirtualny jako przykład organizacji działającej w oparciu
o nowoczesne technologie informatyczne - zastosowanie Internetu w strategii
mBanku / Krzysztof Kuśmierczyk // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2004,
z. 3, s. 55-66 summ.
905. E-BIZNES w świetle koncepcji zarządzania / Mirosław Moroz // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 422-430, rys. tab. bibliogr. 12 poz. summ.
906. E-CZYNNOŚCI w pracy adwokata / Barbara Pabin // Palestra. 2004, R. 48, nr 3/4, s. 87-96.
Nowe technologie w pracy adwokata.
907. „E-URZĄD” - internet jako narzędzie administracji państwowej
w komunikacji ze społeczeństwem / Tomasz Rybiński // Zesz. Nauk. Wałbrz.
WSZarz. - 2004, nr 1, s. 59-68 bibliogr. summ.
- 160 908. INTERNET jako narzędzie do zarządzania procesami logistycznymi /
H. Wiśniewski // Logistyka. - 2004, nr 6, s. 46.
909. INTERNET - nowy instrument marketingu / Stanisława Wilmańska-Sosnowska // Zesz. Nauk WSHE Łódz, Ser. 3. - 2004, z. 2, s. 7-22
bibliogr. summ.
910. INTERNETOWE rozwiązania biznesowe na przykładzie umowy
ubezpieczenia / Bartosz Lawędziak // Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. 2004, [nr] 7, t. 1, s. 60-69.
911. MIEJSCE internetu w działaniach marketingowych na rynku
business-to-business / Grzegorz Leszczyński // Prz. Organ. - 2004, nr 2,
s. 36-40, rys.
PORTAL internetowy i usługi informacyjne Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) / B. Szczepankowska = poz. 2416.
Omów. zawartości jednego z najważniejszych portali internetowych związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy, opracowanego przez Canadian Centre of Occupational Health and Safety (CCOHS).
912. PORTALE korporacyjne w usprawnianiu zarządzania organizacją /
Celina M. Olszak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1027, s. 27-34, rys. tab.
bibliogr. 10 poz. summ.
913. PRACA i zarządzanie w sieciach / pod red. Andrzeja Matczewskiego ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe. - Tychy : Śl. Wydaw. Nauk. WSZiNS,
2004. - 156 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Prace Naukowe i Konferencyjne). - ISBN 83-89055-18-X.
Z treści: Matczewski A.: Praca i zarządzanie w sieciach (s. 12-34). - OkońHorodyńska Ewa: Innowacje a struktury sieciowe - Technology Foresight (s. 46-55). Strużyna Janusz: Ścieżki karier w sieciach (s. 56-69). - Woźniak Iwona: Motywowanie w sieciach (s. 70-79). - Kozub Joanna: Zarządzanie projektem w sieci (s. 80-96). Matczewski A., Wodecki Andrzej: Podstawowe obszary działalności gospodarczej
realizowane w strukturach sieciowych (s. 97-109). - Rogoziński Jacek: Intranet jako
wewnętrzna forma komunikacji w przedsiębiorstwie (s. 110-120). - Mrowiec Paweł:
- 161 Struktury i usługi sieciowe w bankach komercyjnych (s. 121-140). - Kądziela Sławomir: Przedsiębiorstwo sieciowe w usługach turystycznych (s. 141-155).
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności / red. nauk. A. Kaleta, K. Moszkowicz,
L. Woźniak = poz. 1261.
Z treści: Cyman D.: Nowoczesne formy komunikacji małych i średnich przedsiębiorstw z bankami i organami administracji publicznej. - Frąckiewicz E.: Innowacje
marketingowe w procesie tworzenia wartości dla klienta. - Oliński M.: Znaczenie
Internetu w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego).
914. REGUŁY chaosu / Sebastian Konkol // Manager. - 2004, nr 7, s. 51-53.
Wykorzystanie internetu w zarządzaniu.
915. ROLA internetu w funkcjonowaniu firmy / Krzysztof Szulborski //
Zarz. Eduk. - 2004, R. 8, nr 1, s. 21-31.
SERWIS internetowy poświęcony aktywnym metodom zwalczania hałasu /
P. Górski, G. Makarewicz, L. Morzyński = poz. 2623.
916. SYSTEMY e-commerce : technologie internetowe w biznesie : praca
zbiorowa / pod red. Celiny M. Olszak. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. 242 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-205-4.
917. SZYBCY i [email protected] : decyzja w 10 sekund / Mark Breier [oraz]
Armin A. Brott ; przekł. Robert Bartold. - Poznań : Dom Wydaw. „Rebis”,
2004. - 172, [3] s. ; 23 cm. - ISBN 93-7301-534-5.
918. TENDENCJE w wykorzystaniu Internetu w hotelach na przykładzie
hoteli trójmiejskich / Katarzyna Biełuszko. // Probl. Turyst. - 2004, Vol. 27,
nr 1/2, s. 67-80.
919. WPŁYW internetu na przekształcenia przedsiębiorstw / Lucyna
Kwiatkowska // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 7, s. 22-30, tab. wykr.
summ.
Konieczność zmian organizacyjno-procesowych związanych z wdrażaniem technologii komputerowych w przedsiębiorstwie.
- 162 920. WYKORZYSTANIE Internetu na rynku usług finansowych w Polsce / Jakub Twardowski // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2004, z. 2,
s. 63-70 bibliogr. summ.
921. WYKORZYSTANIE Internetu przez firmy na rynku globalnym /
Magdalena Kalińska-Kula, Kinga Stopczyńska. // Zesz. Nauk. WSHE Łódź,
Ser. 3. - 2004, z. 2, s. 35-42 summ.
922. WYKORZYSTANIE internetu w praktyce oddziaływań public
relations / Sławomir Gawroński // Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - 2004, nr 4,
s. 29-34 summ.
923. ZNACZENIE Internetu w biznesie - gospodarka elektroniczna
przedsiębiorstw i jej bezpieczeństwo / Dariusz Czekan // Zesz. Nauk. / WSE
Warsz. - 2004, nr 1, s. 203-216 bibliogr.
Wykorzystywanie internetu w pośrednictwie pracy (poz. 1168, 1175,
1178, 1174) ; Wykorzystywanie internetu w nauczaniu (poz. 1750- 1787).
9. Automatyzacja zarządzania
i prac biurowych
924. ARKUSZ kalkulacyjny w informatycznym wspomaganiu controllingu / Zdzisław Kes. // Pr. Nauk. AW Wroc. - 2004, nr 1012, ser. Finanse,
Bankowość, Rachunkowość, nr 1, s. 307-312.
925. BIZNES i technologie informacyjne / Tadeusz Kasprzak =
poz. 701/03.
Rec.: Szymanowski Wacław // Organ. Kier. - 2004, nr 2, s. 111-114.
926. CERTYFIKAT A dla programu mySAP HR / Jacek Moskalew //
Personel Zarz. - 2004, nr 8, s. 81-83.
Oprogramowanie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi.
- 163 927. ELEKTRONICZNY system zarządzania dokumentami / Bożena
Skibicka // Manager. - 2004, nr 4, s. 44-47.
ERGONOMICZNE kryteria użyteczności oprogramowania komputerowego / J. Olszewski, K. Lis, M. Szczubełek = poz. 2370.
928. INFORMATYCZNE systemy zarządzania obiegiem dokumentów
jako metoda usprawnienia organizacji pracy jednostek administracji publicznej / Jarosław Karcewicz // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004, z. 18, s. 5-14
summ.
929. INFORMATYZACJA - zadanie z niejednym rozwiązaniem / Paweł
Partyka // Personel Zarz. - 2004, nr 5, s. 28-29.
Kryteria wyboru i sposoby zastosowania oprogramowania dla działów personalnych.
930. INTELIGENTNE systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu
przedsiębiorstwem / Marcin Wyskwarski // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. 2004, z. 20, cz. 1, s. 255-266 bibliogr. summ.
931. KOMPUTEROWO wspomagane podejmowanie decyzji o zastosowaniu outsourcingu lub kontraktowania serwisowego w systemie obsługiwania autobusów komunikacji miejskiej / A. Wieczorek // Zesz. Nauk., Organ. /
PŚl. - 2004, z. 22, s. 229-240 summ.
932. KOMPUTEROWO wspomagane zarządzanie międzynarodową
konferencją / Stanisław Wrycza, Piotr J. Szurek // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1027, s. 35-46, rys. tab. bibliogr. 4 poz. summ.
KONKURENCYJNOŚĆ polskiej gospodarki w warunkach członkostwa
w Unii Europejskiej / pod red. P. Bożyka = poz. 1843.
Z treści: Podkowińska M.: Rola elektronicznego monitoringu w zarządzaniu
zasobami ludzkimi.
- 164 933. KSZTAŁCENIE w zarządzaniu projektami z zastosowaniem programu MS Project / Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, Seweryn
Tchórzewski // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004, z. 23, s. 35-44 summ.
934. METODYKA budowy strategii informacyjnej / Beata Barczak //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 652, s. 67-81 bibliogr. 17 poz. summ.
935. NOWE metody wykorzystania wiedzy i wspomagania procesu decyzyjnego (Data Mining) / Mirosława Lasek // Ekon. Organ. Przeds. - 2004,
R. 55, nr 7, s. 31-40, wykr. summ.
Zaprezentowane metody Date Mining wykorzystują zaawansowane algorytmy
statystyczne, ekonometryczne, dorobek z zakresu sztucznej inteligencji, są stosowane
przy komputerowych procesach wspomagania decyzji.
936. NOWE trendy a „strategiczne systemy informatyczne” / Jan Goliński // Rocz. Kol. Anal. Ekon. - 2004, z. 12, s. 13-26 bibliogr.
937. NOWOCZESNE rozwiązania teleinformatyczne dla firm : raport /
Andrzej Jarosz, Mariusz Sej, Andrzej J. Piotrowski // Harv. Bus. Rev. Pol. 2004, nr 10, dod. s. I-XVII.
938. NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red.
nauk. Elżbieta Niedzielska, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1044, s. 1-608, rys. tab. wykr. summ.
Konf. nauk., Wrocław 2004.
Z treści: Łasiński Gabriel, Wiejak Katarzyna: Identyfikacja procesów komunikowania w wybranych formach zachowań społecznych (ujęcie prakseologicznosystemowe) (s. 60-72). - Łatuszyńska Małgorzata: Rola modeli symulacyjnych
w systemie informacji strategicznej przedsiębiorstwa (s. 73-81). - Jabłoński Marek:
W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji: od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji (s. 99-109). - Kubiak Bernard F.,
Korowicki Antoni: Model zarządzania zmianą w organizacji (s. 110-121). - Mikołajczyk Marek, Hoffmann Władysław: Metody sztucznej inteligencji w ocenie jakości
pracy (s. 132-139). - Piotrowski Maciej: Wyzwania stawiane technologiom informacyjnym przez innowacyjną strategię biznesową mass customization (s. 140-147). Potocki Arkadiusz, Gach Daniel: Psychologiczne uwarunkowania komputerowego
wspomagania pracy zespołowej (s. 148-158). - Sobińska Małgorzata: Społeczne
- 165 aspekty zarządzania przedsięwzięciami outsourcingowymi (s. 159-166). - Mazur
Hanna, Mazur Zygmunt: Systemy informatyczne w administracji polskiej (s. 199206). - Sobczak Andrzej: Analiza możliwości wykorzystania portali korporacyjnych
w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 207-216). - Szura Paweł, Kud Krzysztof:
Technologie telefonii komórkowej w m-biznesie (s. 217-225). - Wielki Janusz: Analiza wyzwań związanych z wykorzystaniem poczty elektronicznej w działalności
organizacji (s. 226-234). - Billewicz Aleksander, Gołuchowski Jerzy, Kania Krzysztof: Architektura wielowarstwowego hybrydowego systemu Business Intelligence
(s. 237-246). - Dudycz H.: Pozyskiwanie wiedzy w systemie informacyjnym organizacji gospodarczej (s. 247-254). - Nycz Małgorzata, Smok Barbara: Systemy ETL
jako narzędzia wspomagające decyzje biznesowe (s. 255-266). - Perechuda Kazimierz: Edukacja klienta jako instrument wyrównywania poziomów wiedzy przedsiębiorstwa i otoczenia rynkowego (s. 267-273). - Piwoni-Krzeszowska Estera: Zagadnienia partnerstwa w business process reengineering (s. 274-284). - Przechlewski
Tomasz, Auksztol Jerzy: Infrastruktura sieci semantycznej w systemach wspomagających zarządzanie wiedzą (s. 285-293). - Sierocki Robert: Przegląd koncepcji systemów informacyjno-analitycznych (s. 294-305). - Mikuła Bogusz: Nowa gospodarka
i organizacje wiedzy - organizacja inteligentna i wyzwania wobec informatyków
(s. 320-330). - Morawski Mieczysław: Nowy kształt organizacji poddanej logice sieci
(s. 331-342). - Pietruszka-Ortyl Anna: Sztuka zaufania w organizacjach sieciowych
(s. 343-354). - Sokołowska Agnieszka: Organizacja wirtualna a koncepcja kapitału
intelektualnego (s. 355-363). - Trzcieliński Stefan: Przesłanki decyzyjne kształtowania wirtualnej jednostki produkcyjnej (s. 364-374). - Dyczkowski M.: Zmiany modelu
zarządzania projektami informatycznymi jako konsekwencja rozwoju gospodarczych
systemów informacyjnych (s. 377-388). - Madeyski Lech, Kruczkiewicz Marcin:
Rozszerzalny obiektowy model projektu informatycznego (s. 398-407). - Wojtkiewicz-Wydra Ewa: Obszary wiedzy w projektach wirtualnych. (s. 408-415). - Niedzielska E., Wójtowicz Radosław: Zastosowania systemów zarządzania dokumentami
elektronicznymi w przedsiębiorstwach (studium badawcze) (s. 419-428). - Hofman
Mariusz, Drozd Konrad: Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie zrównoważoną kartą wyników (s. 460-469). - Kaczmarek-Śliwińska Monika: Informatyczne
narzędzia public relations (s. 480-486). - Ćwiklicki Marek: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty automatyzacji i wdrożenia systemów workflow (s. 529-538). - Mielcarek
Przemysław, Parczewski Marcin, Madeyski L.: E-learning - analiza celów i możliwości
ich realizacji na podstawie istniejących specyfikacji i standardów (s. 548-556).
939. OCENA poziomu zapotrzebowania na systemy komputerowe wspomagające zarządzanie jakością - komunikat z badań / Eugeniusz Krzemień,
Radosław Wolniak // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004, z. 19, s. 77-89
summ.
940. ORGANIZACJA i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej
w przedsiębiorstwie / Małgorzata Tyrańska, Bernard Bińczycki // Zesz. Nauk. /
AE Krak. - 2004, nr 652, s. 189-212, rys. tab. bibliogr. 23 poz. summ.
- 166 941. PERSONALIZACJA w systemach informacyjnych zarządzania
dla małych i średnich przedsiębiorstw / Marek Skwarnik // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s. 254-263, tab. bibliogr. 11
poz. summ.
942. PROBLEMY analizy efektywności wdrożenia informatycznych
systemów zarządzania / Michał Chudzicki // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. 2004, z. 20, cz. 2, s. 27-37 summ.
943. PROBLEMY temporalności w bazach danych na przykładzie raportowania w ramach systemu informacyjnego zarządzania / Grzegorz Hołowiński // Zesz. Nauk. / WSM Szczec. - 2003, nr 72, s. 81-91 bibliogr. summ.
944. PROCEDURY implementacji w przedsiębiorstwie informatycznych
systemów zarządzania z podsystemami controllingu / Bożena Nadolna // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1019, s. 178-184, rys. tab. summ.
945. PROCESOWE modele przepływów informacji w projektowaniu systemu informatycznego przedsiębiorstwa - studium przypadku modelu
ATP / Stefan Senczyna // Zesz. Nauk. Organ. / PŚl. - 2004, z. 22, s. 203-213
summ.
946. PRZECHOWUJE, podpowiada, przypomina // Personel Zarz. 2004, nr 9, s. 115-117.
Koma HR (oprogramowanie wspomagające zarządzanie kadrami) w opinii ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, podstawowe moduły Koma
HR i ich zastosowanie.
947. PRZEJRZYSTE infozmiany / Krzysztof Buczkowski // Manager. 2004, nr 6, s. 28-31.
Zmiany dokonywane w trakcie wdrożeń nowych systemów informatycznych mają
bardzo duży wpływ na działalność organizacji.
948. ROZWÓJ narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa / Tomasz Małkus // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 652, s. 153170, rys. tab. bibliogr. 11 poz. summ.
- 167 SEMINARIUM pt.: Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy ; 4 października 2004 r.,
Elbląg = poz. 2420.
949. STRATEGIA efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi
w przedsiębiorstwach (asset management) / Dorota Turlej // Zesz. Nauk.,
Organ. / PŚl. - 2004, z. 17, s. 193-207 bibliogr. summ.
950. SYMFONIA na życzenie / Małgorzata Raciborska-Izdebska ; rozm.
Halina Guryn // Personel Zarz. - 2004, nr 7, s. 85-87.
Rozm. z zastępcą dyrektora departamentu zarządzania zasobami ludzkimi
w firmie Raiffeisen-Leasing Polska SA nt. zastosowania w firmie systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie personelem.
951. SYSTEM informatyczny w komputerowym wspomaganiu jakością /
Beata Hysa // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004, z. 19, s. 15-28 bibliogr.
summ.
952. SYSTEM nie tylko dla dużych / Teresa Olszewska, Tomasz
Domański ; rozm. Halina Guryn // Personel Zarz. - 2004, nr 8, s. 84-85.
Rozm. nt. mySAP Human Resources - komputerowego systemu wspomagającego
zarządzanie kadrami.
953. SYSTEMY informacyjne w słowackich przedsiębiorstwach / Stefan
Carnicky // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 9, s. 83-90, rys. bibliogr.
6 poz. summ.
954. SYSTEMY wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu - stan
obecny i kierunki rozwoju / Andrzej Loska // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. 2004, z. 22, s. 131-144 summ.
955. SZTUCZNA inteligencja we wspomaganiu decyzji przedsiębiorstwa /
Tadeusz A. Grzeszczyk // Zesz. Nauk. / WSE Warsz. - 2004, nr 4, s. 159-175
bibliogr.
- 168 956. TAKSONOMIA 11 : klasyfikacja i analiza danych - teoria zastosowania / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1022, 640 s.
Ref. na konf. „Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania” (Skorzęcin,
15-17 września 2003).
Z treści: Kwiatkowska-Ciotucha Dorota, Załuska Urszula, Janczar Paweł: POLBRANCH - baza danych na potrzeby zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami (s. 134-143). - Chrabołowska Joanna, Nazarko Joanicjusz, Rybaczuk Mikołaj:
Benchmarking w ocenie efektywności kosztowej przedsiębiorstw energetycznych
(s. 338-347). - Hantke Witold: Klasyfikacja powiatowych rynków pracy województwa śląskiego ze względu na strukturę przynależności zawodowej bezrobotnych
(s. 494-504). - Jurkiewicz Tomasz, Najman Krzysztof: Analiza wyników reprezentacyjnego badania szkolenia ustawicznego w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem
modyfikowanego estymatora syntetycznego (s. 505-514). - Sompolska-Rzechuła
Agnieszka: Taksonomiczna analiza jakości życia ludności w powiatach województwa
zachodniopomorskiego (s. 548-555). - Wójciak Mirosław: Analiza porównawcza
rynku pracy w układzie województw za lata 1999-2001 (s. 566-575).
957. TECHNOLOGIE informatyczne w procesie zarządzania marketingowego / Maja Szymura-Tyc // Prz. Organ. - 2004, nr 3, s. 30-33, rys.
bibliogr. 14 poz.
958. TECHNOLOGIE w biurze przyszłości : raport / oprac. Elżbieta
Czyżewska, Adam Czyżewski, Piotr Wilczek // Har. Bus. Rev. Pol. - 2004,
nr 6, dod. s. I-XIX.
959. TEMPORALNE bazy danych w systemach informatycznych
zarządzania / Krzysztof Kania ; Akademia Ekonomiczna im. Karola
Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. - 189 s. : rys. ;
24 cm. - (Prace Naukowe / AE). - Tabele. - Bibliogr. s. 177-185. ISBN 83-7246-292-5.
960. TWORZENIE komputerowego oprogramowania wspomagającego
zarządzanie - analiza stosowanych koncepcji / Eugeniusz Krzemień, Radosław Wolniak // Prz. Organ. - 2004, nr 4, s. 38-41, tab.
Rola technologii informatycznej we współczesnym zarządzaniu.
- 169 961. WDRAŻANIE informatycznego systemu rachunkowości dla
potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem : (analiza przypadku) / Emilia Fladrowska // Zesz. Teor. Rachun. - 2004, T. 24, s. 5-19 summ. rez.
WPŁYW niedoskonałej wiedzy podmiotów i ich działalności informacyjnej na funkcjonowanie rynków i gospodarki / red. nauk. S. Forlicz =
poz. 868.
Z treści: Galewski T.: Wpływ rozwoju technik teleinformatycznych na działalność
przedsiębiorstwa.
962. WSPARCIE IT dla zarządzania opartego na procesach / Anna
Sadowska // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 183, s. 131-138 bibliogr. 3
poz. summ.
963. WYBRANE komputerowe systemy zarządzania a podejmowanie
decyzji / Danuta Zwolińska // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004, z. 17, s. 105-112.
964. WYBRANE obszary zastosowania komputera w procesie doboru
personelu / Monika Wielgos // Zesz. Nauk., Organ / PŚl. - 2004, z. 17,
s. 113-122 bibliogr. summ.
965. WYBRANE problemy projektowania informacyjnych systemów zarządzania / Zdzisław Kes // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1019,
s. 165-168, rys. summ.
966. WYKORZYSTANIE technologii GIS we wspomaganiu zarządzania utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej / Izabela
Horzela. // Zesz. Nauk., Organ / PŚl. - 2004, z. 22, s. 61-70 bibliogr. summ.
967. WYKORZYSTANIE zintegrowanych systemów informatycznych
ERP do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem / Tadeusz Lewandowski // Zesz. Nauk. Wałbrz. WSZarz. - 2004, nr 2, s. 101-106 bibliogr. summ.
968. ZARYS problematyki ochrony zasobów komputerowych w organizacji / Bartosz Pleban // Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. - 2004, nr 8,
s. 77-100 bibliogr. summ.
- 170 ZARZĄDZANIE kadrami / pod red. T. Listwana = poz. 588.
Z treści: Kowalczyk S.: System informacji personalnej.
969. ZASTOSOWANIE nowoczesnych technik komunikacyjnych
w dużych przedsiębiorstwach / Paweł Kobis // Współcz. Zarz. - 2004, nr 4,
s. 83-91 bibliogr.
970. ZASTOSOWANIE systemu informatycznego zarządzania na przykładzie programu CarRent, wspomagającego proces zarządzania siecią
wypożyczalni samochodowych / Michał Chudzicki // Zesz. Nauk., Organ /
PŚl. - 2004, z. 18, s. 117-126 summ.
971. ZINTEGROWANE systemy informatyczne zarządzania w organizacji / Grażyna Billewicz // // Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. - 2004, nr 6,
s. 46-58 summ.
972. ZINTEGROWANY system zarządzania przedsiębiorstwem / Piotr
Caban // Zesz. Nauk. / Warsz. WSE. - 2004, R. 8, nr 29, s. 105-118.
ZNACZENIE public relations w kreowaniu postaw innowacyjnych /
S. Ślusarczyk, I. Wojciechowska = poz. 373.
III. ZATRUDNIENIE
1. Zagadnienia ogólne
a. W Polsce
973. DEREGULACJA polskiego rynku pracy / red. K. W. Frieske =
poz. 752/03.
Rec.: Orczyk Józef // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 2, s. 27-30.
- 171 974. DO urzędu za pracą, a nie po zasiłek / Izabela Rakowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 39, s. 1, 8.
Nowa polityka zatrudnienia.
DOBRE i złe strony transformacji w Polsce / red. nauk. J. Tarajkowski,
S. Jankiewicz = poz. 4930.
Z treści: Ziomek A.: Polityka państwa w stymulowaniu związku produktu i bezrobocia w Polsce. - Twardowska M.: Przedmiot, cele i podmioty regionalnej polityki
rynku pracy w Polsce.
975. EWOLUCJA stanowiska państwa wobec problemu bezrobocia /
Ewa Polak // Cywiliz. Polit. - 2003, nr 1, s. 83-94.
976. KRAJOWY Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 r. / Barbara
Kuta // Rynek Pr. - 2004, nr 4, s. 11-30.
Omów.: Dryll Irena // Nowe Życie Gospod. - 2004, nr 17, s. 12-13 ; Nowak Marcin //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 43, s. 6-7.
977. OD terytorialnych paktów na rzecz zatrudnienia do EQUAL /
Gabriela Popowicz // Rynek Pr. - 2004, nr 6, s. 109-116.
978. PAŃSTWO na rynkach pracy zintegrowanej Europy / Elżbieta Kryńska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1024, s. 217-320, tab. bibliogr. summ.
Analiza roli państwa na rynkach pracy zintegrowanej Europy.
979. POZIOM fiskalizmu a bezrobocie i tempo zmian PKB w krajach
Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1990-2000 / Arnold Siwy [i in.] //
Ekonomista. - 2004, nr 1, s. 99-115, tab. wykr. bibliogr.
Przedstawiono wyniki badań odnoszących się do weryfikacji zależności między
rozmiarem dochodów fiskalnych obejmujących dochody podatkowe oraz strukturą tych
dochodów a tempem wzrostu gospodarczego oraz poziomem bezrobocia dla 14 państw
UE.
PROBLEMY polskiej wsi na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz, M. Król = poz. 1141.
Z treści: Baron-Wiaterek M.: Rola państwa w kształtowaniu zatrudnienia na
terenach wiejskich.
- 172 PUBLICZNE Służby Zatrudnienia a zmieniający się rynek pracy =
poz. 1173.
S. 107-140: Zarządzanie „dostosowawczymi” programami rynku pracy.
980. ROZMOWA z ministrem Cezarym Miżejewskim, podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ; rozm.
Michał Boni // Rynek Pr. - 2004, nr 2, s. 8-16.
Na temat prac nad nową ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
RYNEK pracy w Polsce na progu 21 wieku / pod red. R. Horodeńskiego,
C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 1030.
Z treści: Horodeński R.: Uwarunkowania gospodarki zasobami pracy. - Muczyński M.: Rola państwa w stymulowaniu popytu na pracę.
RYNEK pracy w skali lokalnej / pod red. R. Szula, A. Tucholskiej =
poz. 1105.
Z treści: Kryńska E.: Polityka państwa na rynku pracy w Polsce - instytucje
i programy.
981. RZĄDOWY program poprawy w dziedzinie zatrudnienia / Zdzisław
Sadowski // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 3, s. 21-26, wykr.
Syntetyczna diagnoza sytuacji na rynku pracy w Polsce oraz główne kierunki
działań rządu zmierzające do jej poprawy.
SOCJOLOGICZNE i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej /
red. nauk. H. Januszek = poz. 2028.
Z treści: Lis M.: Dylematy polityki zatrudnienia w gospodarce rynkowej.
982. SPRAWOZDANIE z realizacji postanowień zawartych w dokumencie Wspólna Ocena Założeń Polskiej Polityki Zatrudnienia (JAP) : (lipiec
2003) / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa :
MGPiPS, 2003. - 54 s.[wiele liczb.] ; 30 cm. - Tabele.
WOKÓŁ pracy = poz. 22.
Z treści: Jacukowicz Z.: Praca - poszukiwanie nowych form zatrudnienia.
- 173 WSPÓŁCZESNE problemy polityki ekonomicznej / red. nauk. Z. Przybyła, J.Sokołowski = poz. 334.
983. WYZWANIA globalizacyjne i integracyjne a polityka zatrudnienia
i rynku pracy / Janusz Meller, Zenon Wiśniewski // W : Społeczny wymiar
globalizacji - szanse, wyzwania i zagrożenia dla Polski : konferencja pod
patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego / Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa : Zakł. Wydaw.-Poligr.
MGiPS, 2003. - S. 5-15.
ZADANIA społeczne / pod red. Z Pisza = poz. 4597.
Z treści: Kucharzyk-Płachciak D., Sipurzyńska-Rudnicka K.: Polityka zatrudnienia wobec problemu bezrobocia.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Meller J.: Restrukturyzacja gospodarki a polityka rynku pracy.
Zob. też Strategie rozwoju kraju (poz. 1052-1069) ; Kształcenie a rynek
pracy (poz. 1715-1731) ; Statystyka pracy - Zatrudnienie (poz. 4973-5046).
___________________
Rynek pracy w kontekście integracji
z Unią Europejską
984. EDUKACJA ekologiczna oraz determinanty rozwoju regionalnego
i bezpieczeństwa biznesu w jednoczącej się Europie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Słupsk 22-24 X 2004 / red. nauk. Eugeniusz Janowicz ; Wyższa Szkoła Zarządzania. - Słupsk : Wyż. Szk. Zarz., 2004. - 291 s. :
rys. ; 24 cm. -Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-88473-17-4 ; ISBN 83-920390-1-7.
Z treści: Wiśniewski Edward: Samorząd terytorialny a ochrona środowiska,
rolnictwo, polityka społeczna i zatrudnienie (aspekty unijne) (s. 25-32). - KiernożyckaSobejko Agnieszka: Zmiany rynku pracy na tle integracji i globalizacji rynków
(s. 145-153). - Korzeniowski Leszek: Kształtowanie osobowości menedżerów w warunkach zagrożenia biznesu (s. 213-232).
- 174 985. EUROPEJSKI rynek pracy po rozszerzeniu / Violetta SzmytRadosević, Piotr Siemiątkowski // Nowe Życie Gospod. - 2004, nr 11, s. 4-7,
wykr. bibliogr. 22 poz.
986. INTEGRACJA z Unią Europejską a rynek pracy w Polsce / Eugeniusz Kwiatkowski // Gospod. Nar. - 2004, R. 15, nr 4, s. 81-94, rys. tab.
bibliogr. summ.
987. KORZYŚCI i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej :
raport z badań / Centrum Europejskie Natolin. - Warszawa : Centrum
Eur. Natolin, 2003. - 252 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-910358-8-3.
Z treści: Kozak Marek W.: Skutki integracji z UE dla polskich regionów
(s. 67-95). - Kwiatkowska Walentyna, Bińczycka-Majewska Teresa, Rogut Aleksandra: Koszty i korzyści przystąpienia Polski do UE w obszarze polityki społecznej oraz
jego konsekwencje dla wielkości migracji siły roboczej (s. 136-144). - OkońHorodyńska Ewa, Żółtowski Tadeusz: Analiza oraz ocena kosztów i korzyści członkostwa Polski w UE w dziedzinie edukacji i zasobów ludzkich (s. 196-202).
Także: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej : synteza raportu /
Centrum Europejskie Natolin. - Warszawa : Centrum Eur. Natolin, 2003. - 67 s. ; 24 cm. Tabele. - ISBN 83-910358-9-1. - Z treści: Kozak M. W.: Skutki integracji z UE
dla polskich regionów (s. 25-30). - Rogut A.: Polityka społeczna (s. 40-41). Okoń-Horodyńska E., Żółtowski T.: Edukacja i zasoby ludzkie (s. 56-57).
988. KORZYŚCI z zatrudnienia w UE : stan prawny na 6 grudnia 2004 r. /
Daniel Kupryjańczyk, Piotr Polański // Por. Gaz. Praw. - 2004, nr 48,
s. 3-41, tab.
Swoboda przepływu pracowników, obowiązki pracodawców, organizacje pracodawców.
MIĘDZY transformacją a integracją / pod red. P. Błędowskiego =
poz. 4560.
Z treści: Duczkowska-Małysz K.: Wiejski rynek pracy wobec integracji z Unią
Europejską.
989. PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod
red. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. -
- 175 Warszawa : IPiSS, 2003. - 373 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-87890-47-2.
Treść: Golinowska Stanisława: Od państwa opiekuńczego (welfare state) do
państwa wspierającego pracę (workfare state) (s. 15-43). - Kabaj Mieczysław: Wzrost
zatrudnienia warunkiem optymalizacji sfery socjalnej (s. 44-76). - Kryńska Elżbieta:
Elastyczność polskiego rynku pracy (s. 77-93). - Marek Edward: Zatrudnienie
Polaków na zachodzie Europy i jego perspektywy po wstąpieniu Polski do UE
(s. 94-113). - Jeruszka Urszula: Uczenie (się) - rozwijanie umiejętności - praca
(w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych) (s. 114-126). - MacholZajda Lucyna: Telepraca i teleedukacja w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego
w Polsce (s. 127-144). - Bednarski Marek: Polskie przedsiębiorstwa wobec społecznych wyzwań okresu transformacji i akcesji do Unii Europejskiej (s. 145-154). Strzemińska Helena: Czas pracy w warunkach integracji (s. 155-171). - Jacukowicz
Zofia: Praca i płace w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji (s. 172-190). Borkowska Stanisława: Wynagrodzenia w nowej gospodarce (s. 191-207). - Czajka
Zdzisław: Wykorzystanie doświadczeń UE w kształtowaniu wynagrodzeń w sektorze
finansów publicznych w Polsce (s. 208-216). - Pocztowski Aleksy: Wpływ integracji
z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi (s. 217-226). - Lelińska Krystyna, Gruza Maciej: Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do
standardów UE (s. 227-235). - Frieske Kazimierz W.: Trójstronna komisja: dialog
społeczny i legitymizacja (s. 236-242). - Wratny Jerzy: Ustrój społeczny zakładu
(s. 243-257). - Uścińska Gertruda: Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia
społecznego z regulacjami unijnymi (s. 258-269). - Czepulis-Rutkowska Zofia: Odpowiednie zabezpieczenie emerytalne - warunki i możliwości realizacji (s. 270-290). Morecka Zofia: Świadczenia społeczne zakładów pracy : zanik czy nowe formy?
Regulacje i procesy (s. 291-303). - Broda-Wysocki Piotr: Stare i nowe funkcje pomocy społecznej (s. 304-322). - Balcerzak-Paradowska B.: Polityka rodzinna w perspektywie integracji europejskiej (s. 323-336). - Graniewska Danuta: Bezrobocie a rodzina
(s. 337-348). - Kołaczek Bożena: Uwarunkowania realizacji funkcji wychowawczej
rodziny. Rodzina polska wobec nowych wyzwań (s. 349-362). - Kawęcka Barbara:
Nota o Instytucie (s. 363-370).
990. PRACA w UE [Unii Europejskiej] / AD // Unia Eur. - 2004, nr 5,
s. 59-62, tab.
Zmiany w zakresie zatrudnienia, prawa pracy oraz uznawania wykształcenia
i kwalifikacji za granicą po integracji Polski z Unią Europejską.
991. PROGRAMY zatrudnieniowe w Polsce wobec integracji z Unią
Europejską / Zenon Wiśniewski // Acta UNC, Ekon. - 2004, z. 34, s. 5-21
bibliogr. summ.
- 176 PRZECIWDZIAŁANIE bezrobociu - po nowemu / K. Walczak =
poz. 1213.
Zmiany w prawie pracy w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej (fundusze szkoleniowe, zwolnienia monitorowane, świadczenia szkoleniowe, świadczenia
przedemerytalne).
REGULACYJNE aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej
gospodarki do europejskiego i globalnego rynku = poz. 1265.
Z treści: Wiśniewski Z.: Regulacja rynku pracy w kontekście integracji z Unią
Europejską. - Węgrzyn G.: Kapitał ludzki w Polsce i w Unii Europejskiej.
992. RYNEK pracy i migracja / Beata Bociąg // Unia Eur. - 2004, nr 4,
s. 29-34, tab.
Po rozszerzeniu Unii Europejskiej.
993. RYNEK pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia. - Radom : Wyż. Szk. Bizn., 2004. - 179 s. ;
24 cm. - Tabele. - ISBN 83-916126-9-4.
Treść: Pierzchalska Maria: Kształcenie na potrzeby Unii Europejskiej (s. 9-71). Głąbicka Katarzyna: Rynek pracy w integrującej się Europie - szanse i zagrożenia dla
obywateli polskich (s. 73-83). - Wiśniewska Ewa: Zabezpieczenie społeczne pracowników polskich na europejskim rynku pracy (s. 85-98). - Morgan Agata: Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej (s. 99-109). - Włodarczyk Anna: Znajomość języków obcych jako warunek uzyskania zatrudnienia (s. 111-112). - Kobza Mirosław:
Kultura fizyczna podstawą sukcesu zawodowego (s. 113-117). - Kopycki Karol:
Waga edukacji, w tym nowej matury po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
(s. 119-121). - Krekora Paweł: Zagrożenia i przestrogi dla młodych ludzi wkraczających na europejski rynek pracy (s. 123-125). - Bednarczyk-Kocun Iwona: Zawody
przyszłości w regionie radomskim (s. 127-142). - Dziadczyk Beata: Lekarz w Unii
Europejskiej (s. 143-147). - Podobas Izabela: Profesjonalizacja zawodu polityka
(s. 149-157). - Migus Michał: Informatyk zawodem przyszłości w Unii Europejskiej
(s. 159-166). - Sawicka Danuta: Doradca zawodowy w świetle europejskiego rynku
pracy (s. 167-173). - Piwowarczyk Jan: Nauczyciele i organizacje nauczycielskie
w Unii Europejskiej (s. 175-179).
994. RYNEK pracy w Polsce w warunkach integracji europejskiej /
Lucyna Mączka // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 651, s. 23-37, tab.
bibliogr. 8 poz. summ.
- 177 995. RYNEK pracy wobec integracji z Unią Europejską / red. Stanisława
Borkowska = poz. 708/02.
Rec.: Wróblewska Magdalena // Środkowoeur. Stud. Polit. - 2003, t. 2, s. 194-199.
996. RYNEK pracy zamknięty na kłódkę / Izabela Rakowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 106, s. 23.
Możliwości zatrudnienia się Polaków w Austrii po wejściu do Unii.
997. SWOBODA przemieszczania się pracowników po przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej / Leszek Mitrus = poz. 786/03.
Rec.: Pisarczyk Łukasz // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 2, s. 44-46.
SWOBODNY przepływ pracowników w Unii Europejskiej / B. Stachowicz = poz. 2853.
998. SYSTEMY gospodarcze i ich ewolucja : model polskiej gospodarki
w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
pod red. Stanisława Swadźby ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2002. - 537 s. : rys. ; 24 cm. (Prace Naukowe / AE). - Tabele. - ISBN 83-7246-328-X.
Z treści: Drozd Izabela: Wpływ integracji RP z Unią Europejską na rynek pracy
i bezrobocie w Polsce (s. 357-365). - Maniak Grażyna: Wybrane aspekty zmian strukturalnych na rynku pracy (s. 367-377). - Ostoj Izabela: Uwarunkowania przyszłego
modelu regulowania problemów pracy w Polsce (s. 379-393). - ZachorowskaMazurkiewicz Anna: Koncepcja gender mainstreaming i jej znaczenie dla poprawy
sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce (s. 395-398).
UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie zasad i warunków wzajemnego przepływu pracowników między obu państwami, podpisana w Warszawie dnia 21 maja 2002 r. = poz. 2877.
999. UNIA Europejska - Polska : sytuacja na rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych / Halina Sobocka-Szczapa = poz. 791/03.
Rec.: Sucholiński Andrzej // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 1, s. 22-24.
1000. WPŁYW członkostwa w Unii Europejskiej na polski rynek pracy :
wybrane aspekty / Violetta Szmyt-Radošević, Piotr Siemiątkowski // Rocz.
Nauk. WSBank.Tor. - 2003/2004, nr 3, s. 207-218 bibliogr. summ.
- 178 ZASADY zatrudniania Polaków w Unii Europejskiej w świetle traktatu
akcesyjnego / L. Mitrus = poz. 3046.
____________________
1001. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia // Dz. U. - 2004, nr 224, poz. 2281.
b. W świecie
KIERUNKI ożywiania i rozwoju regionu środkowopomorskiego =
poz. 1129.
Z treści: Wensierski P.: Krótka charakterystyka bezrobocia w Unii Europejskiej oraz polityka państwa na rynku bezrobotnych i świadczenia społeczne dla
bezrobotnych.
1002. MADE in India / Eliza Sarnacka-Mahoney // Nowe Państ. - 2004,
nr 2, s. 58-59.
Rynek pracy w USA.
MIGRACJE a bezrobocie w krajach europejskich w okresie rozszerzenia
UE = poz. 1427.
Z treści: Budnikowski T.: Bezrobocie i polityka zatrudnienia w Europie.
MŁODZIEŻ na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / A. Skórska =
poz. 1092.
1003. MODELOWANIE regionalnych rynków pracy w Republice Czeskiej / Jana Hančlova, Jiří Kern, Milan Šimek // Zesz. Nauk. / WSBiz. Dąbr.
Gór. - 2002, nr 1, s. 95-102 summ.
NIEPEŁNOSPRAWNI a praca / pod red. L. Frąckiewicz i W. Koczura =
poz. 1345.
Z treści: Barczyński A: Zatrudnienie chronione w Polsce na tle rozwiązań europejskich. - Kowalczyk O.: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce i w krajach
Unii Europejskiej.
- 179 NIETYPOWE formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec /
M. Moszyński = poz. 2901.
1004. OTWARTA metoda koordynacji w Unii Europejskiej : wpływ
na politykę społeczną i zatrudnienia nowych państw członkowskich / Jerzy
Ciechański ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosunków Międzynarodowych. - Warszawa : Scholar, 2003. - 92 s. ; 20 cm. - (Żurawia-Papers ; z. 1). ISBN 83-7383-064-2 ; ISBN 83-89050-27-7.
1005. POLITYKA rynku pracy na Węgrzech / Monika Wojdyło-Preisner //
Acta UNC, Ekon. - 2004, z. 34, s. 37-51 bibliogr. summ. * Taż: Rynek
pracy na Węgrzech. - Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 7, s. 24-27, tab.
1006. POPRAWA jakości standardów usług rynku pracy / Mariusz
Śmigiel, Mirosław Żurek // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 4, s. 46-53, rys.
bibliogr. 4 poz. summ.
Omów. projektów standardów usług rynku pracy, przygotowanych przez ekspertów PHARE oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy w związku z ustawą dot. promocji
zatrudnienia.
PROCES starzenia się ludności w Europie i jego skutki dla rynku pracy /
I. Grabowska = poz. 1421.
1007. PRZEJŚCIOWE rynki pracy : nowa perspektywa europejskiej
polityki rynku pracy / Kamil Zawadzki // Acta UNC, Ekon. - 2004, z. 34,
s. 53-67 summ.
REGULACJA i deregulacja a bezrobocie / J. Kaja = poz. 47.
Historyczna analiza gospodarki Japonii jako przykładu korelacji bezrobocia
z poziomem natężenia centralnej regulacji państwa.
REKRUTACJA i zatrudnianie według standardów Unii Europejskiej /
J. Marciniak = poz. 2850.
1008. ZASADY zarządzania zasobami pracy w Japonii / Magdalena
Mikołajek-Gocejna // Zesz. Nauk. WSZarz. Personelem. - 2004, z. 1, s. 91112 bibliogr.
- 180 1009. ZASOBY siły roboczej w rozszerzonej Unii Europejskiej / Grażyna Węgrzyn // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1031, T. 1, s. 233-242, rys. tab.
bibliogr. summ.
Rynek pracy w poszczególnych krajach (poz. 1087, 1092, 1102, 1106) ;
Bezrobocie w poszczególnych krajach (poz. 1119, 1121, ) ; Przeciwdziałanie
bezrobociu w poszczególnych krajach (poz. 1195, 1216, 1217, 1219) ; Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w poszczególnych krajach (poz. 1219,
1345, 1347, 1363, 1366).
___________________
1010. E u r o p e j s k i F u n d u s z S p o ł e c z n y // Eur. Fund. Społ. 2004, nr 1, 19 s. ; nr 2, 19 s.
1011. EUROPEJSKI Fundusz Społeczny / Aleksandra Nowak // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 24, s. 14-15.
Informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, który finansuje konkretne i czasowo określone projekty.
1012. EUROPEJSKI Fundusz Społeczny w oczach projektodawcy na
przykładzie doświadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku / Katarzyna Szczerbińska, Piotr Matusiak // Rynek Pr. - 2004, nr 6, s. 117-123.
1013. FUNDUSZE strukturalne UE [Unii Europejskiej] a rynek pracy
osób niepełnosprawnych / Paweł P. Bednorz // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7,
nr 3, s. 6-7, tab.
1014. FUNDUSZE strukturalne zarządzane przez MGiP / Jan Marek
Ziółkowski // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 8, wkł. 16 s.
Nadto: Cel: podniesienie kwalifikacji kadr i wzrost ich atrakcyjności na europejskim rynku / Grażyna Gęsicka ; rozm. Krzysztof Polak // Personel Zarz. - 2004, nr 5,
s. 110-113, tab. - Rozm. z zastępcą prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nt. możliwości korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na dofinansowanie szkoleń pracowników.
- 181 GENDER Mainstreaming - realizacja polityki równości płci w projektach
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego / G. Popowicz =
poz. 2992.
JAK skorzystać z dofinansowania szkoleń z Europejskiego Funduszu
Społecznego / A. Berg, P. Derwich, W. Bryndas = poz. 1891.
Wyjaśnienia ekspertów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
1015. PRZYKŁADY projektów Europejskiego Funduszu Społecznego :
materiały szkoleniowe / wybór i oprac. Mirosław Grewiński, Katarzyna Piotrowska ; Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie. - Konstancin :
„Elipsa”, 2003. - 164 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7151-588-X.
1016. ROZMOWA z ... Ewą Tytz-Lemieszek, Zastępcą Dyrektora
Departamentu Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych w MENiS /
E. Tytz-Lemieszek ; rozm. Dorota Mazur-Dulęba // Nowa Eduk. Zaw. - 2004,
nr 1, s. 2-6.
M.in. omów. roli Funduszy Strukturalnych i zasad ich przyznawania, podstawowych zadań Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
1017. SYTUACJA w funduszach celowych rynku pracy / Jacek Smagowicz // Biul. Inf. KK NSZZ "Solidarność". - 2004, nr 144, s. 29-33, tab.
Na podstawie sprawozdań z wykonania planów finansowych Funduszu Pracy
i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2003 r. oraz raportu NIK.
1018. UNIJNE dotacje na uaktywnienie rynku pracy / Magdalena Tarczewska-Szymańska ; rozm. Krzysztof Polak // Personel Zarz. - 2004, nr 3,
s. 75-77, tab. * Poszukiwaniu unijnej szansy / Adriana Niedoszewska ;
rozm. Sławomir Wach // Tamże, nr 6, s. 88-92, rys.
Rozm. nt. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
WNIOSEK o finansowanie projektu z EFS / J. M. Z. = poz. 1270.
___________________
- 182 Strategia lizbońska
1019. EFEKTYWNOŚĆ wykorzystania zasobów ludzkich jako priorytet
strategii lizbońskiej / Anita Szymańska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1031, t. 1, s. 243-252, tab. bibliogr. summ.
1020. STRATEGIA lizbońska a wyzwania rozwojowe Polski / Marcin
Gancarz // Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. - 2004, nr 9, s. 18-22.
1021. STRATEGIA lizbońska dla małych i średnich przedsiębiorstw /
Małgorzata Kamińska // Zesz. Nauk. PWSZ Włocł., Rozpr. Humanist. - 2004,
T. 3, s. 323-327.
1022. „STRATEGIA lizbońska” - założenia i sznase realizacji w Unii
Europejskiej. - Cz. 1-2 / Ewa Okoń-Horodyńska // Nowa Szk. Wyż. - 2003,
nr 2, s. 13-28 summ. ; 2004, nr 1, s. 141-163.
Cz. 2 pt. Działalność badawczo-rozwojowa i innowacje w Polsce a „Strategia
lizbońska”.
2. Planowanie i analiza zatrudnienia
a. Zagadnienia ogólne
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
Z treści: Sompolska-Rzechuta A.: Rynek pracy w powiatach województwa
zachodniopomorskiego : analiza taksometryczna.
1023. BRYTYJSKO-hiszpańsko-polskie seminarium „Rozwój obszarów
wiejskich - perspektywa zatrudnienia poza rolnictwem” : Kraków, 24-25
maja 2004 / Krzysztof Kaczmarek // Rynek Pr. - 2004, nr 4, s. 111-117.
GOSPODARKA polska u progu 21 wieku / red. nauk. W. Jakóbik =
poz. 4725.
- 183 1024. KAPITAŁ ludzki - podstawą strategiczną zasobów kraju / Walery
Nowikow // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 4/5, s. 25-28 bibliogr.
Planowanie rozwoju zasobów ludzkich na Ukrainie.
MIĘDZY transformacją a integracją / pod red. P. Błędowskiego =
poz. 4560.
Z treści: Osiński J.: Wizja szwedzkiego rynku pracy - między programem a rzeczywistością.
1025. PERSPEKTYWY zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej po
integracji Polski z jej strukturami (w opinii bezrobotnych wybranych powiatów regionu zachodniopomorskiego) / Kazimierz Barański // Rynek Pr. 2004, nr 3, s. 141-152, wykr.
PROBLEMY polskiej wsi na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz, M. Król = poz. 1141.
Z treści: Kabaj M.: Badanie procesów i czynników tworzenia i likwidacji miejsc
pracy. Jak utworzyć w Polsce 2 miliony nowych miejsc pracy do 2010?
1026. PRZECHODZENIE Polski do gospodarki opartej na wiedzy
a kształtowanie się popytu na pracę / Andrzej P. Wierzbicki [i in.] ; Rządowe
Centrum Studiów Strategicznych. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę. - Warszawa : RCSS, 2003. - 213 s. ; 24 cm. - (Studia
i Materiały / RCSS ; T. 10). - Tabele. - ISBN 83-87427-70-5.
1027. PRZEOBRAŻENIA na lokalnych rynkach pracy w latach 19882001 na przykładzie powiatu słupskiego / Eugeniusz Rydz, Agnieszka Siwek //
Słup. Pr. Geogr. - 2003, nr 1, s. 11-30.
PRZYSZŁOŚĆ pracy w XXI wieku / red. S. Borkowska = poz. 16.
Z treści: Kotowska I. E.: Zmiany demograficzne a przyszły rynek pracy (s. 115138). - Wiśniewski Z.: Rynki pracy w przyszłości - deregulacja a zatrudnienie. Witkowski J: Wiejski rynek pracy w Polsce. Co nas czeka? - Kabaj M.: Jak utworzyć
2 miliony miejsc pracy do 2010 roku - próba teorii mnożnika miejsc pracy. - Kryńska
E.: Szara strefa rynku pracy. Utrapienie gospodarcze czy ratunek społeczny?
- 184 1028. ROZWÓJ zasobów ludzkich i migracje pracownicze : informacja
z 92 sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy / Magdalena NojszewskaDochev, Magdalena Barańska // Rynek Pr. - 2004, nr 6, s. 90-108.
1029. RYNEK pracy - prognoza na koniec roku / Monika Balwin, Urszula
Czaplarska, Agnieszka Maciejewska // Manager. - 2004, nr 11/12, s. 33-36,
wykr.
Prognoza na podstawie planów zatrudnienia działów personalnych.
1030. RYNEK pracy w Polsce na progu 21 wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne / pod red. Ryszarda Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Białystok ; Warszawa :
IPiSS, 2003. - 378 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-87981-56-7.
Treść: Horodeński R., Balcerzak-Paradowska Bożena: Wprowadzenie (s. 13-14). Borkowska Stanisława: Procesy konwergencji na polskim rynku pracy (s. 17-34). Kabaj Mieczysław: Mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w polskiej
gospodarce (s. 35-70). - Rajkiewicz Antoni: Rola inwestycji i rozwoju usług w kreowaniu zatrudnienia (s. 71-78). - Strzelecki Zbigniew: Tworzenie systemu prognozowania popytu na pracę według kwalifikacji w Polsce (s. 79-93). - Jacukowicz Zofia:
Popyt na pracę w warunkach globalizacji (s. 94-104). - Bocian Andrzej F.: Proces
globalizacji a możliwość zatrudnienia w gospodarce polskiej (s. 105-113). - Horodeński R.: Uwarunkowania gospodarki zasobami pracy (s. 114-125). - Sajkiewicz Alicja:
Elastyczność zatrudnienia i rynku pracy - szanse i ograniczenia (s. 126-142). Kryńska Elżbieta: Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji
pracy w przedsiębiorstwach polskich (s. 143-154). - Bednarski Marek, Machol-Zajda
Lucyna: Wpływ techniki elektronicznej (informacyjnej) na lokalne rynki pracy
(s. 155-166). - Ziomek Andrzej: Model prozatrudnieniowych inicjatyw lokalnych
czynnikiem wspierającym tworzenie nowych miejsc pracy (s. 169-178) - Zieliński
Mariusz: Wpływ zmian struktury gospodarki na popyt na pracę (s. 179-188). - Bojar
Matylda: Rola przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w kreowaniu miejsc pracy
w regionie lubelskim - przypadek Daewoo Motor Polska (s. 189-202). - Smolarek
Małgorzata: Uwarunkowania rozwoju i możliwości wsparcia finansowego małych
i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich (s. 203-216). - Skowron-Mielnik
Beata: Formy organizacji pracy jako czynnik kreowania zatrudnienia (s. 217-229). Zdrojewska Barbara, Kostecka Kamila: Płace i koszty pracy a rynek pracy (s. 230244). - Muczyński Maciej: Rola państwa w stymulowaniu popytu na pracę (s. 245256). - Ejsmont Zbigniew: Rynek pracy w wybranych krajach wysoko rozwiniętych
i CEFTA (s. 259-267). - Sadowska-Snarska C.: Poziom i struktura popytu na pracę
w regionie podlaskim (s. 268-289). - Polski Jan: Regionalne programy kreowania
popytu na pracę na przykładzie województwa lubelskiego (s. 290-299). - Dylkiewicz
Renata, Piocha Stanisław: Regionalne zróżnicowanie rynku pracy - analiza porównawcza województw pomorskiego i zachodniopomorskiego (s. 300-311). - Dobrzański Kazimierz: Bezrobocie w małych społecznościach lokalnych (s. 312-323). - Orga-
- 185 niściak-Krzykowska Anna: Programy przeciwdziałania bezrobociu. Ich bariery
i skuteczność (s. 324-334). - Sasin Marian, Stanny-Burak Monika: Bezrobocie jawne
i ukryte ludności związanej z rolnictwem indywidualnym na tle zróżnicowania
funkcjonalnego gmin na obszarach popegeerowskich (przykład woj. zachodniopomorskiego) (s. 335-349). - Grzelak Stanisław: Procesy ludnościowe na wsi polskiej
jako determinanty wiejskiego rynku pracy (s. 350-363). - Witkowski Krzysztof: Ukryta akumulacja bezrobocia na terenach wiejskich w aspekcie przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej (s. 364-378).
1031. SPOŁECZNE i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ;
Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniw. Opol., 2004. - 302 s. ; 24 cm. Tabele. - Summ. - ISBN 83-7395-073-7.
Z treści: Kryńska Elżbieta: Praca w nowych warunkach gospodarowania (s. 1529). - Rauziński Robert: Stałe i czasowe migracje zagraniczne a rynek pracy w Polsce
(s. 31-41). - Rączaszek Andrzej: Strukturalne problemy rynku pracy w Polsce na tle
rynku pracy Unii Europejskiej (s. 42-54). - Piasecka Aleksandra, Bobrowska
Agnieszka: Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy Śląska Opolskiego w okresie
zmian systemu gospodarczego (s. 55-69). - Kukulak-Dolata Iwona: Obszary współdziałania urzędów pracy z pracodawcami w zmieniających się warunkach gospodarowania (s. 71-83). - Węgrzyn Grażyna: Aktywne metody przeciwdziałania bezrobociu
wśród absolwentów (s. 85-96). - Frączkiewicz-Wronka Aldona: Obszary restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia (s. 97-109). - Ratajczak Jadwiga: Zmiany strukturalne
systemu kształcenia zawodowego w Polsce (s. 111-122). - Chorkowy Bartosz: Zmiany struktury płac i dochodów ludności w Polsce w latach 1999-2001 (s. 123-136). Antoniszyn Emil: Regionalna dywersyfikacja bezrobocia w Polsce (s. 213-221). Nowacka Dorota: Wspomaganie małych i średnich firm przez samorząd lokalny
i działające na jego terenie instytucje (s. 259-268). - Ignasiak-Szulc Aranka: Kreowanie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny w Polsce w świetle badań ankietowych przedsiębiorstw i samorządów wybranych województw (s. 269-282).
1032. SYTUACJA absolwentów na rynku pracy w latach 1998-2003 /
Agata Lulewicz, Agnieszka Piekutowska // Zesz. Nauk. PBiałos., Ekon. 2004, z. 9, s. 197-208 summ.
1033. ŚLĄSKI rynek pracy : analiza wielowymiarowa : praca zbiorowa /
pod red. Andrzeja S. Barczaka, Konrada Tausza ; Główny Instytut Górnictwa. -Katowice ; Warszawa : GIG, 2004. - 210 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. ISBN 83-208-1533-9 ; ISBN 83-87610-65-8.
Treść: Modelowanie rynku pracy / Józef Biolik [i in.] (s. 11-34). - Sobula Władysława: Struktura zawodowa a działy, sekcje i sektory gospodarki (s. 37-45). Marszowski Ryszard: Bezrobocie a edukacja zawodowa (s. 46-64). - Marszowski R.:
- 186 Zapotrzebowanie na kwalifikacj zawodowe a edukacja zawodowa (s. 65-79). - Sobula
W., Tausz K.: Postawy absolwentów ponadpodstawowych szkół zawodowych wobec
bezrobocia (s. 80-91). - Nowakowska Krystyna: Ocena lokalnej infrastruktury społeczno-gospodarczej (s. 95-108). - Martyka Joanna, Nowak Katarzyna: Kwalifikacje
zawodowe a rynek pracy (s. 109-119). - Nowak K.: Kształtowanie modeli kształcenia
i zarządzania (Projekt metody obserwacji rynku) (s. 120-132). - Marszowski R.: Analiza rynku pracy (s. 133-146). - Marszowski R.: Lokalne rynki pracy (s. 147-159). Marszowski R.: Kwalifikacje zawodowe generujące bezrobocie lub zapotrzebowanie
na pracę (s. 160-175). - Marszowski R.: Analiza rynku pracy województwa śląskiego
w przekroju zawodowo-kwalifikacyjnym (s. 176-195). - Marszowski R.: Analiza
rynku pracy Żor w przekroju zawodowo-kwalifikacyjnym (s. 196-210).
1034. TAKSOMETRYCZNA analiza podaży i popytu na pracę w krajach UE [Unii Europejskiej] w latach 1995-2001 / Joanna Górka, Agata
Kubiczek // Ekonomista. - 2004, nr 2, s. 255-266, tab. bibliogr.
Analiza tendencji zmian w popycie na pracę i podaży na rynkach pracy w krajach
UE (po rozszerzeniu UE o Austrię, Finlandię i Szwecję, które nastąpiło w 1995 r.).
1035. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej Gospodarki / pod red. Zenona Wiśniewskiego, Aleksego Pocztowskiego. Kraków : Of. Ekon., 2004. - 371 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-89355-26-4.
Treść: Wiśniewski Z.: Zatrudnienie i rynki pracy w warunkach społeczeństwa
informacyjnego (s. 15-25). - Urbaniak Bogusława: Skutki rozwoju gospodarki
opartej na technologiach informacyjnych (s. 26-39). - Gableta Małgorzata, PietrońPyszczek Agata: Funkcjonowanie pracownika w wirtualnych warunkach gospodarowania (s. 40-50). - Jasiński Zdzisław: Telepraca i zespoły wirtualne (s. 51-56). - Pocztowski A.: Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej
gospodarce (s. 57-70). - Borkowska Stanisława: Presja demograficzna na rynek pracy
i gospodarkę - przypadek Polski (s. 73-89). - Kryńska Elżbieta: Globalizacja a rynek
pracy (s. 90-102). - Meller Janusz: Restrukturyzacja gospodarki a polityka rynku
pracy (s. 103-114). - Orczyk Józef: Zmiany zakresu pojęcia „praca” a zatrudnienie
(s. 115-125). - Szałkowski Adam: W kierunku indywidualizacji stosunków pracy
(s. 126-138). - Zieliński Mariusz: Związki między strategiami personalnymi a rynkiem pracy (s. 139-150). - Kwiatkowski Eugeniusz, Kucharski Leszek, Tokarski
Tomasz: Makroekonomiczne skutki nadzatrudnienia w rolnictwie polskim (s. 151170). - Andrzejczak Aldona: Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się (s. 173184). - Hasińska Zofia: Instytucjonalne uwarunkowania kształcenia ustawicznego
(s. 185-196). - Rybak Mirosława: Zintegrowane uczenie się organizacji a zarządzanie
zasobami ludzkimi (s. 197-208). - Miś Alicja: Wiedza jako instrument kariery
w organizacji nowego typu (s. 209-221). - Smoleński Stanisław: Platforma Wiedzy
narzędziem marketingu holistycznego (s. 222-228). - Niedzielski Eugeniusz, Walko-
- 187 wiak Ryszard: Kompetencje menedżerskie w dobie globalizacji (kontekst terminologiczno-metodyczny) (s. 229-238). - Listwan Tadeusz, Stępczak Sylwia: Profil kwalifikacyjny euromenedżera (s. 239-253). - Chełpa Stanisław: Wiedza ukryta kierowników - podstawy teoretyczne i diagnoza (s. 254-264). - Feliniak Urszula, RogozińskaPawełczyk Anna: Rozwój kompetencji pracowników bezpośredniego kontaktu
w bankach (s. 265-280). - Strużyna Janusz: Krótkowzroczność zarządzania zasobami
ludzkimi (s. 283-290). - Makowski Kazimierz: Logistyka personalna - wybrane
aspekty kosztowe i temporalne (s. 291-297). - Janowska Zdzisława: Dysfunkcje
w sferze doboru kadry kierowniczej (s. 298-309). - Jasiński Zdzisław, Chomątowska
Barbara: Kształtowanie podmiotowego charakteru ocen pracowniczych (s. 310-320). Kopertyńska Maria Wanda.: System ocen przedsiębiorstwa i jego powiązanie z wynagradzaniem (s. 321-331). - Karaszewska Hanna: Kierunki zmian w sferze wynagrodzeń w przedsiębiorstwach polskich w okresie przemian systemowych (s. 332-344). Jamka Beata: Zarządzanie karierą w polskich przedsiębiorstwach a charakterystyka
„nowego” pracownika - wyniki badań (s. 345-355). - Golnau Wiesław: Wysokość
kosztów pracy w Polsce oraz w krajach należących i kandydujących do Unii Europejskiej ( 356-366).
Rec.: Lipka Anna // Prz. Organ. - 2004, nr 11, s. 41-42.
1036. ZASOBY siły roboczej a międzynarodowa zdolność konkurencyjna Polski w okresie zmian systemowych na tle Czech i Węgier / Elżbieta
Bombińska // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 662, s. 17-35, tab. wykr.
summ.
ZATRUDNIENIE w zdrowiu publicznym w Europie / pod red. K. Czabanowskiej, C. Włodarczyka = poz. 1731.
Z treści: Niedźwiedzka B., Ryś E.: Perspektywy badania problemu zatrudnienia
absolwentów kierunku - zdrowie publiczne.
___________________
Koszty pracy
1037. ASPEKTY ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce / Konrad
Kolegowicz, Beata Kulisa, Anna Nehring. - Kraków : Wydaw. AE Krak., 2004. 83 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 80-83. - ISBN 83-7252-196-4.
BUDŻETOWANIE kosztów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
B. Czotyrbok = poz. 3796.
- 188 1038. CO zrobić, aby koszt zatrudnienia pracownika był jak najniższy? /
Dorota Twardo // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 50, dod. Praca i Podatki, nr 9,
s. 5-6, tab.
Koszty pracy.
1039. DETERMINANTY wartości pracy ludzkiej / Mieczysław Dobija //
Zesz. Teor. Rachun. - 2004, T. 19, s. 19-41 bibliogr. summ.
Koszty pracy, produktywność pracy.
1040. KOSZTY pracy jako determinanta konkurencyjności / Agnieszka
Furmańska-Maruszak // Acta UNC, Ekon. - 2004, z. 34, s. 69-80 bibliogr.
summ.
1041. KOSZTY pracy jako podstawowy składnik kosztów polskich
przedsiębiorstw / Konrad Kolegowicz // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003,
nr 631, s. 243-252 summ.
1042. KOSZTY pracy w warunkach globalizacji i poszerzenia Unii Europejskiej / Jarosław Kosiński // Hand. Wew. - 2004, R. 50, nr 6, s. 63-66, tab.
1043. KOSZTY pracy w zarządzaniu personelem / Anna Nehring // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 631, s. 237-242 summ.
1044. KOSZTY związane z zatrudnieniem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych / Andrzej Barczyński // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 6/7,
s. 9-11, tab.
METODA obliczania kosztów związanych z rehabilitacją i zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej / A. Barczyński =
poz. 1390.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
T. 1. Zarys problematyki. - Z treści: Dobija M.: Podstawowe kategorie ekonomiczne w teorii kosztów pracy.
- 189 1045. O KOSZTACH kształcenia raz jeszcze / Józef Szabłowski //
Forum Akad. - 2004, R. 11, nr 1, s. 28-29.
Koszty ponoszone przez szkoły wyższe na ich utrzymanie.
1046. OUTSOURCING - pułapka dla świata pracy / tł. ZMK // Nowy
Tyg. Pop. - 2004, nr 5, s. 14-15.
Outsourcing - sposób na bezwzględną obniżkę kosztów pracy, czyli na
bezwzględny wyzysk siły roboczej.
1047. PRZEWODNIK po kosztach pracowniczych w 2004 r. / Monika
Przedworska // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 2, s. 27-33.
RYNEK pracy w Polsce na progu 21 wieku / pod red. R. Horodeńskiego,
C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 1030.
Z treści: Zdrojewska B., Kostecka K.: Płace i koszty pracy a rynek pracy.
1048. ŚWIADCZENIA medyczne dla pracowników / Anna Lesińska //
Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 42, dod. Podatki i Rachunkowość, nr 32,
s. 1-7.
Wydatki związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych i ich zaliczanie do
kosztów uzyskania przychodów.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Golnau W.: Wysokość kosztów pracy w Polsce oraz w krajach kandydujących do Unii Europejskiej.
1049. ZATRUDNIANIE studentów - korzyści finansowe dla pracodawcy /
Paweł Ziółkowski // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 35, s. 21-23, tab.
1050. ZDROWIE w formule zyskowności czyli zwrot z inwestycji
w opiekę medyczną / Jacek Czajka // Personel Zarz. - 2004, nr 4, s. 32-34.
Inwestycje w zdrowie pracowników mają znaczenie oszczędnościowe oraz
poprawiają wizerunek firmy i jakość produkcji.
- 190 1051. ZEWNĘTRZNE czynniki kształtujące koszty pracy / Beata Kulisa //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2003, nr 631, s. 253-266 bibliogr. summ.
Statystyka dot. kosztów pracy (poz. 5001).
___________________
Strategie rozwoju kraju
1052. ABY opłaciło się pracować / Jerzy Ciechański // Ubezp. Społ. 2004, nr 3, s. 16-19.
Omów. nieformalnego spotkania Rady UE ds. Zatrudnienia i Polityki Społecznej
dot. ustalenia właściwych relacji między zatrudnieniem a systemem świadczeń
społecznych, co jest jedną z wytycznych wzmocnionej E u r o p e j s k i e j S t r a t e g i i Z a t r u d n i e n i a.
1053. KILKA wniosków wynikających z Europejskiej Strategii Zatrudnienia dla naszej praktyki krajowej / Ryszard Łepik // Rynek Pr. - 2004, nr 2,
s. 17-26, tab. wykr.
OTWARTA metoda koordynacji w Unii Europejskiej / J. Ciechański =
poz. 1004.
M.in. Europejska Strategia Zatrudnienia w dziedzinie edukacji i szkolnictwa.
1054. POLSKIE przygotowania do wdrażania Europejskiej Strategii
Zatrudnienia / Elżbieta Kryńska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1016,
s. 20-31 summ.
POMOC publiczna w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006 / K. Głowacka = poz. 1255.
ZATRUDNIENIE i ochrona socjalna / pod red. Z. Brodeckiego =
poz. 2857.
Z treści: Stępniak A., Krzemiński M.: Europejska Strategia Zatrudnienia.
___________________
- 191 1055. KROPKA nad i w I n i c j a t y w i e W s p ó l n o t o w e j
E Q U A L / Gabriela Popowicz // Rynek Pr. - 2004, nr 3, s. 153-160.
Informacja o Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL.
1056. MAINSTREAMING w Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL /
Gabriela Popowicz// Rynek Pr. - 2004, nr 1, s. 83-90.
Mainstreaming, jedna z zasad wdrażania Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, to
włączanie rezultatów programu do głównego nurtu polityki.
1057. O RÓWNOŚCI na rynku pracy / Ad // Unia Eur. - 2004, nr 6/7,
s. 18-19.
Inicjatywa wspólnotowa EQUAL, służąca testowaniu i promowaniu nowych
sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy,
zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy.
1058. PARTNERSTWO w EQUAL w praktyce / Gabriela Popowicz //
Rynek Pr. - 2004, nr 5, s. 115-122.
Partnerstwo w EQUAL to grupa różnych instytucji i organizacji, które łączą
wspólne cele i zasoby dla wzmocnienia w walce z dyskryminacją i nierównością na
rynku pracy.
1059. RÓWNOŚĆ szans kobiet i mężczyzn w Inicjatywie Wspólnotowej
EQUAL / Gabriela Popowicz // Rynek Pr. - 2004, nr 4, s. 129-136.
Celem nadrzędnym EQUAL jest promowanie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności związanych
z rynkiem pracy.
___________________
1060. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i i P r a c y
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 // Dz. U. 2004, nr 189, poz. 1948, tab. wykr. il.
Inicjatywa Wspólnotowa Equal jest częścią strategii Unii Europejskiej mającej na
celu tworzenie nowych lepszych miejsc pracy oraz zapewnienia, by nikogo nie
pozbawiono do nich dostępu. Rozporządzenie zawiera diagnozę sytuacji społeczno-
- 192 gospodarczej, kontekst polityczny do podjęcia działań w ramach Equal, naczelne
zasady Equal, priorytety programowe, działania w ramach programu, kwestie finansowe, monitoring.
1061. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 21 września
2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 // Dz. U. - 2004,
nr 214, poz. 2172, rys. tab.
1062. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada
2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie
działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski
2004-2006 // Dz. U. - 2004, nr 252, poz. 2524.
___________________
MŁODZIEŻ w programach rynku pracy = poz. 1225.
Z treści: Kocot S.: Programy dla młodzieży w ramach S e k t o r o w e g o P r og r a m u O p e r a c y j n e g o R o z w ó j Z a s o b ó w L u d z k i c h.
POMOC publiczna w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006 - przepisy krajowe / K. Głowacka =
poz. 1255.
1063. SZANSE na wzrost zatrudnienia w Polsce / Michał Zatyka // Monit. Unii Eur. - 2004, nr 4, s. 65-68.
Oprac. na podst. dokumentu „Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004-2006”.
___________________
1064. ROZPORZĄDZENIE Min. F i n a n s ó w z dnia 10 września
2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na refinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich // Dz. U. - 2004,
nr 208, poz. 2122.
- 193 1065. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i i P r a c y
z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 // Dz. U. - 2004, nr 166,
poz. 1743.
1066. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 // Dz. U. - 2004, nr 194,
poz. 2024.
1067. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych
i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetów sterujących w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 //
Dz. U. - 2004, nr 179, poz. 1847, tab. wykr.
ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw = poz. 1278.
ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006 = poz. 1279.
1068. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 //
Dz. U. - 2004, nr 234, poz. 2348.
1069. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 //
Dz. U. - 2004, nr 234, poz. 2349, tab.
- 194 ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 12 października
2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006 = poz. 1280.
b. Zagadnienia metodologiczne
1070. DOKONANIA współczesnej myśli ekonomicznej - teorie nieliberalne
wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. 384 s. : rys. ; 24 cm. - (Prace Naukowe /AE). - Tabele. - ISBN 83-7246-276-3.
Z treści: Kotlorz Dorota: Rola państwa w równoważeniu rynku pracy (s. 341351). - Łucjan Izabela: Wizja roli państwa w regulacji rynku pracy i przeciwdziałaniu
bezrobociu - doświadczenia Polski okresu transformacji (s. 353-361).
1071. KONIEC pełnego zatrudnienia według Georga Vobruba / Eugeniusz Kośmicki // Ekon. Środ. - 2002, nr 1, s. 162-167.
KRĘGI bezrobocia / R. Czyszkiewicz = poz. 2332.
1072. KSZTAŁTOWANIE zatrudnienia w ramach realizacji koncepcji
lean management / Dominika Bąk, Agnieszka Jagoda-Lenartowicz // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1014, s. 176-181, rys. bibliogr. 11 poz. summ.
1073. METODYKA liczenia zatrudnienia w sektorze ochrony środowiska / Joanna Ejdys [i in.] // Ekon. Środ. - 2001, nr 2, s. 153-166.
1074. MŁODZIEŻ na rynku pracy : aspekty pojęciowe, teoretyczne
i praktyczne / Radosław Herudziński // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 6,
s. 22-26 bibliogr. 9 poz.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej /
pod red. nauk. M. Kłodzińskiego i B. Fedyszak-Radziejowskiej = poz. 1263.
Z treści: Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B.: Cele i sposoby badania
wiejskiej przedsiębiorczości. - Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B.: Przedsiębiorczość wiejska. Rozumienie terminu. Możliwości i bariery rozwoju.
- 195 RYNEK pracy w Polsce na progu 21 wieku / pod red. R. Horodeńskiego,
C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 1030.
Z treści: Ziomek A.: Model prozatrudnieniowych inicjatyw lokalnych czynnikiem
wspierającym tworzenie nowych miejsc pracy.
1075. SYSTEM prognozowania popytu na pracę w Polsce / Rządowe
Centrum Studiów Strategicznych. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę. - Warszawa : RCSS, 2003. - 2 t. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
Cz. 1: Podstawowa metodologia. - 265 s. - (Studia i Materiały / RCSS ; T. 11). ISBN 83-87427-71-3. - Treść: Suchecki Bogdan: Wprowadzenie (s. 7-15). - Kucharski Leszek, Rogut Aleksandra: Istota, rodzaje i miary popytu na pracę (s. 16-51). Kwiatkowski Eugeniusz, Gajewski Paweł, Tokarski Tomasz: Determinanty popytu na
pracę w teorii ekonomii (s. 52-88). - Welfe Władysław, Florczak Waldemar: Modele
rynku pracy (s. 89-146). - Florczak W., Welfe W.: Koncepcja makroekonometrycznego modelu W8-P gospodarki narodowej Polski jako narzędzia modelowania rynku
pracy z uwzględnieniem jego makroekonomicznego otoczenia (s. 147-208). - Suchecka Jadwiga, Gajdos Artur: Prezentacja porównawcza doświadczeń zagranicznych
dotyczących prognoz popytu na pracę w systemach informacji o rynku pracy (s. 209248). - Laskowska Iwona: Determinanty pracy na własny rachunek w świetle badań
światowych (s. 249-265).
Cz. 2: Projekt systemu, baza danych, model makroekonometryczny. - 246 s. (Studia i Materiały / RCSS ; T. 12). - ISBN 83-87427-73-X. - Z treści: Gajdos Artur,
Suchecki Bogdan: Źródła danych i bazy danych dla SPPP (s. 40-53). - Padowicz
Wojciech, Kordek Monika: Propozycje dotyczące wykorzystania badania popytu na
pracę GUS, klasyfikacji zawodów oraz danych ZUS w Systemie Prognozowania
Popytu na Pracę w Polsce (s. 54-73). - Florczak Waldemar: Baza danych makroekonometrycznego modelu gospodarki narodowej Polski W8-P (s. 74-109). - Welfe
Władysław: Makroekonometryczny model W8-P gospodarki polskiej - podstawowe
równania strukturalne modelu (s. 110-189). - Kusideł Ewa: Prognozowanie popytu na
pracę - przegląd metodologii w świetle ekspertyz międzyresortowego zespołu do
prognozowania popytu na pracę w latach 1999-2002 (s. 190-217). - Dańska-Borsiak
Barbara, Laskowska Iwona: Prognozy liczb pracujących według poziomu wykształcenia
i płci - zastosowanie metody Wintera i wielorównaniowych modeli prostych
(s. 218-235). - Suchecki B.: Młodzież na rynku pracy w Polsce. Zastosowanie wielorównaniowych modeli dynamicznych i metod symulujących do prognozowania popytu
na pracę ludzi młodych według grup wieku (s. 236-249).
1076. WSPÓŁCZESNE teorie bezrobocia / Magdalena Sewastianowicz //
Rynek Pr. - 2004, nr 6, s. 11-26, wykr. bibliogr. 15 poz.
- 196 1077. WYKORZYSTANIE prostego modelu ekonometrycznego do prognozowania regionalnego poziomu bezrobocia / Jacek Welc // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2004, nr 1023, s. 516-521, wykr. summ.
Zbadano możliwość wykorzystania prostego jednorównaniowego modelu ekonometrycznego do prognozowania poziomu bezrobocia na szczeblu regionalnym.
1078. ZASADA równości szans na rynku pracy - teoria a praktyka / Renata Nowak-Lewandowska // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. 2003, nr 8, s. 75-83 summ.
c. Planowanie i analiza zatrudnienia w poszczególnych działach
i gałęziach gospodarki narodowej
1079. OCENA potencjału pracy w przedsiębiorstwach województwa
zachodniopomorskiego / Barbara Czerniachowicz // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1014, s. 207-217, rys. tab. bibliogr. summ.
PROBLEMY polskiej wsi na przełomie wieków : praca zbiorowa / pod
red. L. Frąckiewicz, M. Król = poz. 1141.
Z treści: Stanny-Burak M., Sasin M.: Charakterystyka siły roboczej w rolnictwie
indywidualnym na obszarach popegeerowskich (na przykładzie województwa
zachodniopomorskiego).
1080. PROGNOZOWANE zmiany zatrudnienia w górnictwie węgla
kamiennego na przykładzie wybranej spółki węglowej / Adam Gumiński,
Barbara Sorychta-Wojsczyk, Izabela Szwajca // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. 2004, z. 17, s. 5-17.
3. Rynek pracy
a. Zagadnienia ogólne
1081. ABSOLWENCI szkół i rynek pracy - aktualne dylematy / Zdzisław Kobierski // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 4, s. 23-24 bibliogr. 3 poz.
Poruszanie się absolwentów na rynku pracy.
- 197 1082. ABSOLWENT na rynku pracy / Agnieszka Dudziak // Alma Mater. - 2004, nr 62, s. 7-8.
1083. ABSOLWENT w obliczu współczesnego rynku pracy : potrzeba
ciągłego dostosowywania się do zmian na rynku pracy w kontekście bezrobocia absolwentów / Jarosław Poteralski. // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. - 2003, nr 8, s. 85-97 summ.
1084. ANALIZA oddziaływania SSE Euro-Park Mielec na rozwój społeczno-ekonomiczny i rynek pracy subregionu mieleckiego / Andrzej Prusek,
Wacław Nelec // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 651, s. 137-155 summ.
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 1. - Z treści: Leszczewska K.: Rynki pracy regionów słabo rozwiniętych
gospodarczo w Polsce w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego.
T. 2. - Z treści: Truszkowska J. A.: Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych jako element poprawy efektywności kształcenia zawodowego w Łomży Morawski M.: Przewidywane zachowania pracowników wiedzy na rynku pracy. Kołodziej-Durnaś A.: Rynek: między wyzwoleniem a zniewoleniem. Kobiety na
rynku pracy. - Lis R., Lis R.: Internet jako źródło informacji o rynku pracy dla współczesnego człowieka. - Szczepaniak-Wiecha I.: Młodzież na rynku pracy. - Paklepa T.:
Rynek pracy a aspiracje zawodowe i materialne lubelskich licealistów.
EDUKACJA ekologiczna oraz determinanty rozwoju regionalnego i bezpieczeństwa biznesu w jednoczącej się Europie / red. nauk. E. Janowicz =
poz. 984.
Z treści: Kiernożycka-Sobejko A.: Zmiany na rynku pracy na tle integracji i globalizacji rynków.
1085. ELASTYCZNOŚĆ rynku pracy w Polsce - wnioski i rekomendacje /
Michał Boni // Rynek Pr. - 2004, nr 3, s. 9-34.
1086. FENOMEN Hiszpanii - jak przez 20 lat zgubiły się 3 miliony
miejsc pracy i jak próbuje się je odzyskać / Beata Chorągwicka // Rynek Pr. 2004, nr 2, s. 68-89, tab. bibliogr.
FORMY dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy / B. KalinowskaNawrotek = poz. 1315.
- 198 1087. HISZPANIA: bezrobocie i dynamika rodziny / Beata Chorągwicka //
Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 5/6, s. 15-18, tab.
Sytuacja na rynku pracy młodzieży w Hiszpanii.
1088. INICJATYWY lokalne dotyczące regionalnego rynku pracy i współpracy transgranicznej / Danuta Cichowicz // Rynek Pr. - 2004, nr 2, s. 50-61.
INNOWACYJNOŚĆ a rozwój gospodarki Polski = poz. 846.
Z treści: Zachorowska-Mazurkiewicz A.: Tradycyjny a nowoczesny rynek pracy problem tworzenia innowacyjnych miejsc pracy.
1089. INSTRUMENTY sterowania rynkiem pracy w latach 1991-2000 :
(na przykładzie Polski) / Ryszard Broszkiewicz // Polit. Gospod. - 2003,
nr 7/8, s. 43-58.
KAPITAŁ ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / pod red. M. Juchnowicz = poz. 534.
Z treści: Kwiatkiewicz A.: Dynamika rynku pracy a kształtowanie postaw przedsiębiorczych.
KOBIETY a rynek pracy w Drugiej Rzeczpospolitej / E. Sadowska =
poz. 30.
KOBIETY na bruku / I. Hamerska = poz. 1317.
Sytuacja kobiet na rynku pracy.
1090. KONIUNKTURALNA zmienność zatrudnienia w działach gospodarki polskiej / Aleksandra Gaweł // Ekonomia / Uniw. Warsz. - 2003, nr 12,
s. 96-108 bibliogr. summ.
Rynek pracy a koniunktura gospodarcza.
KWALIFIKACJE zawodowe na współczesnym rynku pracy / pod red.
S. M. Kwiatkowskiego = poz. 1495.
Z treści: Bogaj M.: Lokalny rynek pracy a losy absolwentów szkół ponadpodstawowych.
- 199 LOKALNE rynki pracy i rynki bezrobocia - socjologiczne interpretacje
pojęć / R. Czyszkiewicz = poz. 2333.
1091. ŁÓDZKI rynek pracy : wybrane problemy / Magdalena KalisiakMędelska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1023, s. 179-187 bibliogr. 9
poz. summ.
MIGRACJE a bezrobocie w krajach europejskich w okresie rozszerzenia
UE = poz. 1427.
Z treści: Kotowska I. E.: Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w wybranych krajach Europy.
MIGRACJE zagraniczne = poz. 1430.
Z treści: Golinowska S.: Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej. Polska
i kraje Europy Środkowej i Wschodniej.
MŁODZIEŻ na rynku pracy / R. Herudziński = poz. 1074.
1092. MŁODZIEŻ na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Anna
Skórska. - Poznań : Wydaw. WSBank., 2004. - 154 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 146-154. - ISBN 83-7205-384-7.
MŁODZIEŻ w programach rynku pracy = poz. 1225.
Z treści: Janas A.: Młodzież w świetle nowych regulacji a problemy młodzieży
na rynku pracy.
1093. NIECHLUBNE rekordy / Katarzyna Sadłowska // Rzeczpospolita. 2004, nr 285 : 6.12, s. 1, 3, rys.
Raport o polskim rynku pracy.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 3. Aspekty społeczne. - Z treści: Masri S.: Ocena elastyczności rynku pracy
w Polsce.
Z. 5. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny. - Z treści:
Ostrowski R.: Brytyjski koń trojański - perspektywy ograniczania nierówności
- 200 w obliczu otwarcia brytyjskiego rynku pracy dla nowych członków Unii Europejskiej
ze szczególnym uwzględnieniem Polski. - Zachorowska-Mazurkiewicz A.: Wykorzystanie rozwiązań wspólnotowych w wyrównywaniu sytuacji kobiet na rynku pracy
w Polsce.
1094. OMÓWIENIE opracowań w zakresie rynku pracy w rejonach
wiejskich i otoczenia instytucjonalnego rolnictwa / Alina Sikorska // Zesz.
Nauk. / WSE Warsz. - 2004, nr 3, s. 197-202.
1095. POLSCY przedsiębiorcy na rynku pracy : racjonalność oczekiwań
na temat zatrudnienia / Emilia Tomczyk // Decyzje. - 2004, nr 2, s. 67-84
bibliogr.
1096. POLSKA 2004 : raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu
społecznym / Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych. - Warszawa : MGiP, 2004. - 112 s. : wykr. ; 23 cm. Tabele. - Err.
1097. POLSKA w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego /
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. - Warszawa : UNDP, 2002. 158 s. : rys. ; 30 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 157-158. - ISBN 83-917047-5-0.
Z treści: Cellary Wojciech: Konfrontacja człowieka z komputerem na rynku pracy
(s. 61-62). - Cellary W.: Rynek pracy w gospodarce elektronicznej (s. 62-63). - Sztanderska Urszula: Zmiany w strukturze zawodów (s. 64-67). - Cellary W.: Telepraca
(s. 67-72). - Nowak Lucyna: Metodologia wyznaczania Wskaźnika Rozwoju Społecznego HDI (s. 139-140). - Nowak L.: Wskaźnik Rozwoju Społecznego HDI dla Polski
w latach 1995-1999 (s. 141-144). - Nowak L.: Metodologia wyznaczania Wskaźnika
Ubóstwa HPI (s. 145). - Nowak L.: Wskaźnik Ubóstwa HPI dla Polski w latach 19951999 (s. 145-146). - Nowak L.: Wskaźniki zróżnicowania społecznego GDI oraz
GEM dla Polski w latach 1998-1999 (s. 146-156).
1098. POLSKI rynek pracy - niedopasowania strukturalne / red. nauk.
Elżbieta Kryńska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS,
2004. - 112 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - (Studia i Monografie / IPiSS). Bibliogr. s. 111-112. - ISBN 83-87890-61-8
Treść: Kryńska E.: Niedopasowanie podaży i popytu na pracę w Polsce (s. 13-40). Kukulak-Dolata Iwona: Niedopasowania strukturalne na regionalnym rynku pracy.
Studium przypadku województwa śląskiego (s. 41-70). - Sobocka-Szczapa Halina:
- 201 Niedopasowania strukturalne na regionalnym rynku pracy. Studium przypadku
województwa podkarpackiego (s. 71-101). - Kryńska E.: Edukacja - sposób na niedopasowania strukturalne na rynku pracy (s. 102-110).
POSTĘPY ekonometrii / pod red. nauk. A. S. Barczaka = poz. 5016.
Z treści: Melich-Iwanek K.: Rynek pracy województwa śląskiego w warunkach
restrukturyzacji górnictwa węglowego.
PRACA a bezczynność zawodowa / pod red. nauk. Z. Stachowskiego =
poz. 12.
Z treści: Faliszek K., Pawlas-Czyż S.: Socjalizacja związana z płcią a sytuacja
kobiet na rynku pracy.
PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Kryńska E.: Elastyczność polskiego rynku pracy.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności / red. nauk. A. Kaleta, K. Moszkowicz,
L. Woźniak = poz. 1261.
Z treści: Kotala A., Basaj M.: Rola drobnych przedsiębiorstw w tworzeniu lokalnego rynku pracy na obszarach wiejskich Małopolski. - Krukowski K.: Strategie
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i ich wpływ na lokalny rynek pracy.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej /
pod red. nauk. M. Kłodzińskiego i B. Fedyszak-Radziejowskiej = poz. 1263.
Z treści: Rosner A.: Przedsiębiorczość wiejska a lokalny rynek pracy.
PRZYSZŁOŚĆ pracy w XXI wieku / red. S. Borkowska = poz. 16.
Z treści: Doktór K.: Modernizacja stratyfikacji zawodowej.
PUBLICZNE Służby Zatrudnienia a zmieniający się rynek pracy =
poz. 1173.
S. 31-45: Zmieniający się rynek pracy. - S. 91-106: Informacja o rynku pracy.
- 202 REFORMY społeczne / pod red. M. Rymszy = poz. 4586.
Z treści: Kryńska E.: Zmiany w obszarze zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu w kierunku równowagi na rynku pracy.
REGIONALNY rynek pracy w ujęciu socjologicznym / J. Kowalewski =
poz. 2076.
RÓWNE szanse kobiet na rynku pracy w polityce Unii Europejskiej /
E. Lisowska = poz. 1319.
1099. RYNEK pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / pod red. Anny Nehring ; [aut.] Konrad Kolegowicz [i in.] ; Akademia Ekonomiczna. - Kraków : Wydaw. AE Krak., 2004. 111 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 106-108. - ISBN 83-7252-248-0.
1100. RYNEK pracy na Śląsku Opolskim : aspekty demograficzne, społeczne i ekonomiczne : teoria i praktyka / Robert Rauziński, Agata Zagórowska ;
Politechnika Opolska. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. - Opole :
Inst. Śl., 2004. - 151 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 83-88672-45-2.
1101. RYNEK pracy - umiarkowany optymizm / Monika Balwin // Manager. - 2004, nr 8, s. 35-40, wykr.
Omów. badania rynku pracy przeprowadzonego przez firmę Hudson Global Resources wśród krajowych i międzynarodowych firm działających na polskim rynku.
1102. RYNEK pracy w epoce cywilizacji informacyjnej i procesów
globalizacji gospodarki światowej / Tomasz Zalega // Zesz. Nauk. WSHE
Łódź, Ser. 3. - 2004, z. 3, s. 45-54 bibliogr. summ.
1103. RYNEK pracy w opinii maturzystów / Sławomir Gawroński //
Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 7, s. 20-23, tab.
1104. RYNEK pracy w Polsce : recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze / Rafał Drozdowski = poz. 822/02.
Rec.: Sabalska Wioletta // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 1, s. 69-72.
- 203 RYNEK pracy w Polsce na progu 21 wieku / pod red. R. Horodeńskiego,
C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 1030.
Z treści: Kabaj M.: Mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w polskiej
gospodarce. - Rajkiewicz A.: Rola inwestycji i rozwoju usług w kreowaniu zatrudnienia. - Strzelecki Z.: Tworzenie systemu prognozowania popytu na pracę według kwalifikacji w Polsce. - Jacukowicz Z.: Popyt na pracę w warunkach globalizacji. - Bocian A. F.: Proces globalizacji a możliwość zatrudnienia w gospodarce polskiej.
1105. RYNEK pracy w skali lokalnej / pod red. Romana Szula, Anny
Tucholskiej ; Uniwersytet Warszawski. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. - Warszawa : Scholar, 2004. - 280 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - ISBN 83-73-83-099-5.
Treść: Szul R.: Bezrobocie a transformacja (s. 13-42). - Kryńska Elżbieta: Polityka państwa na rynku pracy w Polsce - instytucje i programy (s. 43- 82). - Tucholska
A.: Powiaty (gminy) zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym oraz strukturalną recesją i degradacją społeczną - podstawowe regulacje prawne i charakterystyka
problemu (s. 83-94). - Smętkowski Maciej: Gminy zagrożone strukturalnym bezrobociem na tle kraju (s. 95-103). - Krok Katarzyna, Smętkowski M.: Studium przypadku Człuchów (s. 105-152). - Tucholska A.: Studium przypadku - Brzozów (s. 153-193). Szul R.: Studium przypadku - Wieś Turze Pole (s. 195-207). - Jałowiecki Bohdan,
Olejniczak Karol: Studium przypadku - Żary (s. 209-225). - Jałowiecki B.: Problemy
zatrudnienia i bezrobocia w opinii zarządów gmin (s. 227-231). - Janusz Artur: Studia
przypadków - podsumowanie (s. 233-245). - Szul R.: Bezrobocie i jak z nim walczyć?
Uwagi końcowe (s. 247-250).
1106. RYNEK pracy w Szwajcarii / Katarzyna Klimek // Polit. Społ. 2004, R. 31, nr 7, s. 27-31, tab.
1107. RYNEK pracy w warunkach zmian ustrojowych / pod red.
Wacława Jarmołowicza = poz. 883/03.
Rec.: Wiśniewski Jan // Ekonomista. - 2004, nr 3, s. 429-432.
SPOŁECZEŃSTWO oparte na wiedzy w dobie globalizacji / pod red.
K. Ślęczki = poz. 1706.
SPOŁECZNE i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej
gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Z. Mikołajewicz = poz. 1031.
Z treści: Rączaszek A.: Strukturalne problemy rynku pracy w Polsce na tle rynku
pracy Unii Europejskiej. - Piasecka A., Bobrowska A.: Przestrzenne zróżnicowanie
rynku pracy Śląska Opolskiego w okresie zmian systemu gospodarczego.
- 204 1108. SPOŁECZNO-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w województwie śląskim przełomu XX i XXI w. : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja S. Barczaka, Czesławy Fijałkowskiej. - Katowice : Wydaw. AE Katow.,
2003. - 198 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Prace Naukowe / AE). ISBN 83-7246-234-8.
Treść: Melich-Iwanek Krystyna: Modelowanie rynku pracy (s. 11-20). - Biolik
Józef: Podstawowe determinanty popytu na pracę. Model gospodarki regionalnej
(s. 21-33). - Wójciak Mirosław: Równania zatrudnienia w ważniejszych sekcjach
gospodarki w województwie śląskim (s. 35-61). - Melich-Iwanek K.: Lokalne rynki
pracy w okresie przemian w górnictwie węglowym (s. 63-87). - Jadamus-Hacura
Maria: Dynamika zmian na rynku pracy (s. 89-100). - Fijałkowska Cz.: Zmiany sektorowej struktury globalnych dochodów ludności jako skutek przemian gospodarczych
(s. 101-118). - Warzecha Katarzyna: Sytuacja materialna ludności na podstawie badań
budżetów gospodarstw domowych (s. 118-156). - Wędzicha Elżbieta: Rozwój demograficzny i społeczny a zjawiska migracji (s. 156-178). - Klama Regina: Zróżnicowanie terytorialne polityki budżetowej w województwie śląskim (s. 178-198).
STARE i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 4. Zjawiska i struktury
społeczne w okresie zmian systemowych / pod red. A. Kolasy-Nowak,
J. Styka = poz. 2274.
Z treści: Szul E.: Lokalny rynek pracy (na przykładzie Jarosławia).
1109. SYTUACJA młodzieży na rynku pracy na początku XXI wieku :
na podstawie badań studentów wyższych uczelni państwowych / Izabela
Szczepaniak-Wiecha // Acta Sci. Acad. Ostrov. - 2004, z. 17, s. 98-111
bibliogr.
1110. SYTUACJA na rynku pracy a przedsiębiorczość w Polsce / Aleksandra Gaweł // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 5, s. 21-33, tab. bibliogr.
1111. ŚLĄSK Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich :
praca - współpraca - bezrobocie = Opavske a opolske Slezsko ve smeru evropskych standardu : prace - spoluprace - nezamestnanost / pod red. Bartłomieja
Kozery, Michała Lisa ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniw. Opol.,
2003. - 338 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7395-033-8.
Z treści: Lis M.: Gospodarka i ludność w powiatach nadgranicznych województwa opolskiego (s. 23-33). - Śmiełowska Maria: Tożsamości społeczne w warunkach
- 205 zmian przynależności grupowej. Doświadczenia rodzin bezrobotnych (s. 81-90). Giermakowska Regina: Aktualne tendencje na rynkach pracy w wybranych krajach
europejskich (s. 91-104). - Olewicz Tadeusz: Bezrobocie jako problem moralny
(s. 105-109). - Śliz Anna: Bezrobocie a przemoc. Refleksje z badań empirycznych
(s. 111-119). - Kisielewicz Danuta: Wpływ przemian politycznych lat 90. na Polaków i Czechów (ujęcie porównawcze) (s. 208-220). - Senft Stanisław: Spółki
z kapitałem polsko-czeskim na Śląsku Opolskim w okresie współczesnej transformacji (s. 221-227). - Honka Norbert: Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej - szansa
dla regionów przygranicznych (s. 239-245). - Zuba Krzysztof: Bezrobocie w Polsce
w aspekcie makropolityki (s. 261-276). - Kisielewicz D.: Doświadczenia Polski
i Republiki Czeskiej w procesie demokratycznych przeobrażeń po upadku socjalizmu (s. 317-330).
TAKSONOMIA 11 / red. nauk. K. Jajuga, M. Walesiak = poz. 956.
Z treści: - Hantke W.: Klasyfikacja powiatowych rynków pracy województwa śląskiego ze względu na strukturę przynależności zawodowej bezrobotnych. Wójciak M.: Analiza porównawcza rynku pracy w układzie województw za lata
1999-2001.
1112. WIEK jako czynnik dyskryminujący na rynku pracy / Anna Matuchniak-Krasuska // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 1, s. 21-34.
Rola wieku jako zmiennej społeczno-demograficznej wpływającej na sytuację
pracownika oraz osoby poszukującej pracy, w tym bezrobotnej.
WPŁYW międzynarodowego outsourcingu na rynek pracy na przykładzie
branży informatycznej / P. Kodym = poz. 364.
1113. WZROST gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce :
ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji / pod red. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Tomasza Tokarskiego. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz.,
2003. - 436 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 83-7171-653-2.
Z treści: Adamczyk Andrzej: Transformacja rynku pracy w Polsce w latach
dziewięćdziesiątych (s. 147-156). - Bednarski Marek, Machol-Zajda Lucyna:
Realokacja zasobów pracy jako konsekwencja wprowadzania nowych technik informatycznych (s. 157-174). - Borkowska Stanisława: Dylematy polityki strukturalnej
(s. 175-190). - Góra Marek: Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek
pracy (s. 191-200). - Józefiak Cezary: Bezrobocie cykliczne i długotrwałe w Polsce
(s. 201-210). - Kryńska Elżbieta: Rynki pracy wielkich miast w Polsce (s. 211-230). Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T.: Elastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym i regionalnym w Polsce (s. 231-260).
- 206 ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Borkowska S.: Presja demograficzna na rynek pracy i gospodarkę przypadek Polski. - Kryńska E.: Globalizacja a rynek pracy.
ZASADA równości szans na rynku pracy - teoria a praktyka / R. NowakLewandowska = poz. 1078.
ZATRUDNIENIE i ochrona socjalna / pod red. Z. Brodeckiego =
poz. 2857.
Z treści: Stępniak A., Krzemieński M.: Rynek pracy.
Rynek pracy osób niepełnosprawnych (poz. 1366, 5012, 5013) ; Statystyka rynku pracy (poz. 5028) ; Bibliografia dot. rynku pracy (poz. 5162).
Zob. też Rynek pracy w kontekście integracji z Unią Europejską
(poz. 984-1000).
b. Struktura zatrudnienia
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 1. - Z treści: Fierek M., Czeszejko-Sochacka M.: Rozwój gospodarczy Polski
w kontekście integracji z Unią Europejską. - M. in. struktura zatrudnienia w polskiej
gospodarce według działów.
BADANIA przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii
Europejskiej / pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej = poz. 4750.
Z treści: Iwankiewicz-Rak B.: Usługi społeczne w rozwoju regionalnym w Polsce
na przykładzie 2002 roku. - M. in. struktura zatrudnienia.
1114. DOBROWOLNE odejście z wielką odprawą / Tomasz Zalewski //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 254, s. 1, 21.
Restrukturyzacja zatrudnienia poprzez oferowanie dużych odpraw pracownikom
odchodzącym dobrowolnie.
- 207 GOSPODARKA narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI / pod red.
L. Olszewskiego = poz. 4639.
Z treści: Kalina-Prasznic U.: Restrukturyzacja sektorów problemowych na przykładzie górnictwa.
1115. KIERUNKI zmian struktury zatrudnienia według sektorów
ekonomicznych w Polsce i wybranych krajach Europy Zachodniej w latach
1997-2002 / Marek Jarosz // Ann. Acad. Paedagog. Crac., Stud. Politol. 2004, [nr] 2, s. 171-181 summ.
NAJLEPSZE praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce / pod red.
red. A. Pocztowskiego = poz. 546.
Z treści: Bieryło M.: Program restrukturyzacji zatrudnienia „Praca za Pracowników”: Telekomunikacja Polska SA. - Bieryło M.: Restrukturyzacja zatrudnienia
w warunkach łączenia się przedsiębiorstw: ESI Polska Sp. z o.o. - Zakład Dar
Natury.
PRACE statystyczne i demograficzne / red. nauk. I. Roeske-Słomka =
poz. 5018.
Z treści: Szuman A.: Przeobrażenia w strukturze zatrudnienia kobiet w Polsce
w latach 1992-2001.
1116. PRZEKSZTAŁCENIA w strukturze zatrudnienia szpitali specjalistycznych woj. lubelskiego / Leszek Grochowski // Zdr. Publ. - 2004, T. 114,
nr 2, s. 215-218, rys. tab. bibliogr. 4 poz. summ.
PRZEMIANY struktury społecznej na Ukrainie w okresie niezawisłości /
W. Chmelko = poz. 2307.
M. in. zmiany w strukturze zatrudnienia.
PRZYSZŁOŚĆ pracy w XXI wieku / red. S. Borkowska = poz. 16.
Z treści: Strzelecki Z.: Przemiany w jakościowej strukturze zatrudnienia.
1117. RESTRUKTURYZACJA zatrudnienia w SP ZOZ 2000-2003 /
Joanna Jończyk // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 5, s. 51-58, tab.
- 208 ZDROWIE publiczne i zarządzanie = poz. 829.
Z treści: Domagała A.: Restrukturyzacja zatrudnienia kadr medycznych w Polsce
w latach 1999-2001.
___________________
ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie dotacji na restrukturyzację zatrudnienia
w przedsiębiorstwach górniczych, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz
refundowania kosztów deputatu węglowego w naturze i rent wyrównawczych =
poz. 3626.
c. Podaż siły roboczej. Bezrobocie. Pośrednictwo pracy
1/ Bezrobocie
1118. BEZROBOCIE : zmiany strukturalne w Europie / Tomasz Mickiewicz // Znaki Now. Czasów. - 2004, nr 11, s. 37-49, wykr.
Nadto: Bezrobocie i inflacja biją rekordy // Międzynar. Prz. Ekon. - 2004, nr 342,
s. 27-29. - Oprac. na podstawie artykułu Terezy Zavadilovej, opublikowanego na
łamach Lidovych Novin, dot. bezrobocia w Czechach.
1119. BEZROBOCIE a zmiany w strukturze społeczeństwa polskiego
w latach dziewięćdziesiątych / Beata Błaszczyk // Biul. IGS. - 2001,
R. 45[44], nr 1/4, s. 99-117.
1120. BEZROBOCIE jako wyzwanie dla Kościoła w Polsce / Bogusław
Wolański // Perspectiva. - 2004, R. 3, nr 1, s. 144-158 summ.
1121. BEZROBOCIE na świecie i w Polsce / T. Budnikowski =
poz. 853/02.
Rec.: Barabasz Adam // Środkowoeur. Stud. Polit. - 2003, t.1, s. 179-180 ; Zajdel
Mirosław // Prz. Zach. - 2004, nr 1, s. 197-201 ; Żukowski Maciej // Ruch Praw. Ekon. 2004, R. 66, z. 3, s. 247-250.
- 209 1122. BEZROBOCIE osób niepełnosprawnych a jakość ich życia w dobie zmian społecznych i gospodarczych w Polsce / Helena Ochonczenko //
Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 8/9, s. 16-18, tab. bibliogr. 20 poz.
1123. BEZROBOCIE strukturalne na lokalnych rynkach pracy w województwie zachodniopomorskim / Kazimierz Barański ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2004. - 374 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 308-330. - Summ. - (Rozprawy i Studia / USzczec. ;
T. 546). - ISBN 83-7241-431-9.
1124. BEZROBOCIE w województwie kieleckim w opisie prasowym
„Słowa Ludu” w latach 1989-1998 / Marek Gębski // Zesz. Wszechn. Świętokrz.
- 2004, z. 19, s. 47-68 summ.
1125. BEZROBOTNI Warmii i Mazur w poszukiwaniu pracy / Renata
Lasmanowicz, Henryk Lelusz // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 4, s. 21-23, tab.
1126. BEZSILNOŚĆ polityki gospodarczej wobec problemu bezrobocia /
Adam Gwiazda // Stud. Teor. Prakt. Polit. - 2004, Vol. 1, nr 2, s. 7-19.
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Nowak-Lewandowska R.: Bezrobocie w Polsce w przededniu
integracji z Unią Europejską - problem jednostkowy i społeczny.
1127. DŁUGI cień bezrobocia / Lech M. Nijakowski // Res Hum. / TKŚ. 2004, R. 14, nr 6, s. 31-33.
1128. GŁÓWNE przyczyny bezrobocia w Polsce w okresie transformacji
gospodarczej / Sławomir Czarniewski // Rocz.Nauk. WSSS Suw. 2002/2004, R. 6, s. 221-229.
KAPITAŁ ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / pod red. M. Juchnowicz = poz. 534.
Z treści: Kozłowski A. J., Czaplicka-Kozłowska I.: Zjawisko nielegalnego zatrudnienia a bezrobocie na Warmii i Mazurach.
- 210 1129. KIERUNKI ożywiania i rozwoju regionu środkowopomorskiego //
Stud. Bałt. Admin. - 2004, T. 4, s. 1-202.
Mater. z konf. w Koszalinie.
Z treści: Bojar-Fijałkowska Anna: Ekologiczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu (s.111-116). - Wensierski Piotr: Wprowadzenie do problematyki bezrobocia :
aspekty pojęciowe (s. 132-145). - Wensierski P.: Krótka charakterystyka bezrobocia
w Unii Europejskiej oraz polityka państwa na rynku bezrobotnych i świadczenia
społeczne dla bezrobotnych (s. 146-162). - Wensierski P., Orłowski Tomasz: Bezrobocie jako specyficzne zjawisko na polskim rynku pracy (s. 163-172). - Wensierski P.,
Marszałek M.: Formy pomocy osobom pozostającym bez pracy (173-183). - Zahradnik
Elżbieta: Zadania i kompetencje organów administracji w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu (s. 184-191). - Kępa Małgorzata: Stan i struktura bezrobocia
oraz przeciwdziałania zastosowane w powiatach koszalińskich (s. 192-202).
1130. KOŚCIÓŁ wobec problemu bezrobocia : studium z zakresu teologii pastoralnej / Bronisław Mierzwiński. - Ząbki : APOSTOLICUM, 2004. 443 s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 403-438. - ISBN 83-7031-402-3.
Rec.: Przygoda Wiesław // Rocz. Nauk. Carit. - 2004/2005, R.8/9, s. 154-158.
1131. KSZTAŁTOWANIE się bezrobocia w Kaliszu i możliwości jego ograniczenia / Kazimierz Robaszkiewicz // Rocz. Kalis. - 2003, T. 29, s. 113-128.
MIĘDZY transformacją a integracją / pod red. P. Błędowskiego =
poz. 4560.
Z treści: Budzyński A.: Bezrobocie w Polsce 1990-2003 - cechy charakterystyczne. - Błaszczyk B.: Bezrobocie a problem kształtowania się podklasy w Polsce.
MIGRACJE a bezrobocie w krajach europejskich w okresie rozszerzenia
UE = poz. 1427.
Z treści: Budnikowski T.: Bezrobocie i polityka zatrudnienia w Europie.
1132. MŁODY człowiek w obliczu ryzyka bezrobocia / Aurelia Polańska //
Pien. Więź. - 2004, R. 7, nr 4, s. 131-139 bibliogr.
1133. NAUCZANIE Jana Pawła II o bezrobociu / Bronisław Mierzwiński // Znaki Now. Czasów. - 2004, nr 11, s. 23-36.
- 211 NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 2. Uwarunkowania ekonomiczne. - Z treści: Jastrzębska W.: Kierunki rozwoju
rolnictwa województwa podkarpackiego a problem bezrobocia na wsi w aspekcie
integracji z Unią Europejską.
Z. 3. Aspekty społeczne. - Z treści: Ziomek A.: „System bezrobocia” a zagadnienie nierówności. - Hakalla A.: Bezrobocie a jakość życia jednostki. - Masri S.:
Ocena elastyczności rynku pracy w Polsce. - Bałdys P.: Białe kołnierzyki „na kuroniówce”? Zjawisko bezrobocia wśród menedżerów w Polsce. - Palak M.: Nierówności
dostępu do rynku pracy a bezrobocie w województwie podkarpackim. - Grzebyk M.:
Bezrobocie i możliwości jego ograniczania na przykładzie powiatu mieleckiego. Pyszkowska A.: Formy zatrudnienia i związane z tym koszty a wzrost gospodarczy. Krawczyk I.: Ekonomiczno-społeczne koszty bezrobocia.
Z. 5. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny. - Z treści: Barański K.: Bezrobocie regionalne - wybrane aspekty na przykładzie województwa
zachodniopomorskiego.
1134. NOWE prawa i obowiązki bezrobotnych i pracodawców / Tadeusz
Olejarz // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 7/8, s. 29-42.
O NIEKTÓRYCH społecznych problemach gminy Wałbrzych / M. Wojtkowiak = poz. 4827.
M.in. bezrobocie.
1135. PAMIĘTNIKI bezrobotnych / oprac. A. Budzyński = poz. 922/03.
Rec.: Wójcik Aneta // Probl. Polit. Społ. - 2004, nr 7, s. 200-208.
1136. PĘKAJĄ bariery bezrobocia / Irena Dryll // Nowe Życie Gospod.
2004, nr 19, s. 22-23, tab.
Bezrobocie w Polsce w latach 2000-2003.
POLITYKA społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej /
M. Szylko-Skoczny = poz. 4574.
POMOC społeczna, praca socjalna / pod red. K. Marzec-Holki =
poz. 4517.
T. 2. - Z treści: Wszechborowski K.: Społeczne skutki bezrobocia.
- 212 POSTĘPY ekonometrii / pod red. nauk. A. S. Barczaka = poz. 5016.
Z treści: Jędrzejek M.: Bezrobocie a dynamika zmian gospodarczych.
1137. POTOMKOWIE propagandy sukcesu czyli obraz bezrobocia
w polskich mediach / Grzegorz Łęcicki // Znaki Now. Czas. - 2004, nr 11,
s. 71-72.
PRACA a bezczynność zawodowa / pod red. nauk. Z. Stachowskiego =
poz. 12.
Z treści: Liwo M.: Bezrobocie a bezczynność zawodowa. - Mroczek T.: Problem
bezrobocia kobiet na Podkarpaciu.
PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Graniewska D.: Bezrobocie a rodzina.
PRACE statystyczne i demograficzne / red. nauk. I. Roeske-Słomka =
poz. 5018.
Z treści: Sasin M.: Społeczno-demograficzne aspekty bezrobocia w gminach
województwa zachodniopomorskiego.
PRAWO pracy a wyzwania XXI-go wieku / kom. red. M. MateyTyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner = poz. 2683.
Z treści: Góral Z.: Dyferencjacja statusu prawnego bezrobotnych. - Jackowiak U.:
Problemy polskiego bezrobocia na początku stulecia.
1138. PROBLEMY ekonomiczne i społeczne bezrobocia / red. Leon Dyczewski, Tadeusz Kowalewski, Zbigniew Korzeb ; Wyższa Szkoła Zarządzania
i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego. - Łomża : WSZarz., 2003. - 236 s. : il. ;
25 cm. - Bibliogr.
Rec.: Zalewski Dariusz // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 5/6, s. 29-32.
1139. PROBLEMY i opinie bezrobotnych z wyższym wykształceniem
w subregionie płockim / Mariusz Portalski, Katarzyna Kęsicka // Not. Płoc. 2004, [nr] 4, s. 43-47.
- 213 1140. PROBLEMY i uwarunkowania bezrobocia długotrwałego / Leon
Grela // Zesz. Nauk. / WSE Warsz. - 2004, nr 3, s. 139-170, bibliogr.
1141. PROBLEMY polskiej wsi na przełomie wieków : praca zbiorowa /
pod red. Lucyny Frąckiewicz, Małgorzaty Król. - Katowice : Wydaw.
AE Katow., 2002. - 404 s. ; 24 cm. - Tabele. - (Prace Naukowe / AE). ISBN 83-7246-257-7.
Z treści: Kabaj Mieczysław: Badanie procesów i czynników tworzenia i likwidacji
miejsc pracy. Jak utworzyć w Polsce 2 miliony nowych miejsc pracy do 2010 r.?
(s. 11-61). - Kryńska Elżbieta: Bezrobocie na wsi (s. 63-75). - Król M.: Determinanty
bezrobocia na obszarach wiejskich (s. 77-91). - Trafiałek Elżbieta: Bezrobocie jako
problem i styl życia - wielopłaszczyznowość wyzwań (s. 93-114). - Szurmak Tomasz,
Drozd Krzysztof: Aspekty bezrobocia wiejskiego (s. 115-121). - Stanny-Burak Monika, Sasin Maria: Charakterystyka siły roboczej w rolnictwie indywidualnym na
obszarach popegeerowskich (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
(s. 123-136). - Baron-Wiaterek Małgorzata: Rola państwa w kształtowaniu zatrudnienia na terenach wiejskich (137-152). - Dziewięcka-Bokun Ludmiła, Kasperczyk
Agnieszka: Gmina wiejska jako podmiot polityki społecznej (s. 153-173). - Januszek
Henryk: Lokalne programy ograniczenia bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości
w strategii rozwojowej Wielkopolski (s. 175-184). - Bylok Felicjan: Pobudzenie
przedsiębiorczości pozarolniczej rolników jako alternatywa rozwoju polskiej wsi
(s. 185-203). - Zarzeczny Józef: Bariery rozwojowe rolnictwa i obszarów wiejskich
w Polsce (s. 205-214). - Hanusik Krystyna, Łangowska-Szczęśniak Urszula: Zmiany
sytuacji ekonomicznej wiejskich gospodarstw domowych jako skutek transformacji
systemowej w Polsce (s. 215-236). - Organiściak-Krzykowska Anna: Potrzeby pomocy wobec biedy w środowiskach popegeerowskich (s. 237-250). - Nowosielska
Krystyna: Pomoc społeczna w województwie warmińsko-mazurskim : próby aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w opinii wybranych gminnych
ośrodków pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy (s. 251-271). - Sołdra-Gwiżdż Teresa: Wieś opolska w socjologicznej i demograficznej perspektywie
(s. 273-278). - Szczygielski Kazimierz: Problematyka społeczno-demograficzna wsi
w istniejących i projektowanych regulacjach planistycznych (na przykładzie województwa opolskiego) (s. 279-287). - Kwiecińska-Bożek Lidia: Ochrona zdrowia
ludności wiejskiej (s. 289-301). - Kawczyńska-Butrym Zofia: Zdrowie ludności wsi
(s. 303-320). - Gorczyca Rafał, Guz Jan, Skrętowicz Biruta: Percepcja funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w środowisku wiejskim po wprowadzeniu reformy
(s. 321-337). - Kowalczyk Olga: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych
na wsi (s. 339-353). - Walkowska Wiesława: Bariery w dostępie do edukacji
dzieci wiejskich (s. 355-368). - Piasecka Krystyna: Sytuacja mieszkaniowa na wsi
(s. 369-377). - Mitręga Marian: Demograficzne determinanty funkcjonowania gospodarstw starszych rolników (s. 379-394). - Filipek Magdalena: Migracje starszej ludności wiejskiej w 2000 r. (s. 395-404).
- 214 1142. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w małej i średniej skali a problem bezrobocia wśród absolwentów / Małgorzata Bombol, Anna Dąbrowska // Zesz.
Nauk. / Warsz. WSE. - 2004, R. 8, nr 29, s. 45-58.
1143. PRZYCZYNY bezrobocia w Polsce w okresie transformacji /
Jerzy Matejuk // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 12, s. 45-52 summ.
REGULACYJNE aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej
gospodarki do europejskiego i globalnego rynku = poz. 1265.
Z treści: Florczak-Bywalec J., Kukulak-Dolata I.: Bezrobocie w województwie
łódzkim.
RYNEK pracy na Śląsku / R. Rauziński, A. Zagórowska = poz. 1100.
M.in. bezrobocie.
RYNEK pracy w Polsce na progu 21 wieku / pod red. R. Horodeńskiego,
C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 1030.
Z treści:: Dobrzański K.: Bezrobocie w małych społecznościach lokalnych. –
Sasin M., Stanny-Burak M.: Bezrobocie jawne i ukryte ludności związanej z rolnictwem indywidualnym na tle zróżnicowania funkcjonalnego gmin na obszarach
popegeerowskich (przykład woj. zachodniopomorskiego). - Grzelak S.: Procesy
ludnościowe na wsi polskiej jako determinanty wiejskiego rynku pracy. - Witkowski K.: Ukryta akumulacja bezrobocia na terenach wiejskich w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
RYNEK pracy w skali lokalnej / pod red. R. Szula, A. Tucholskiej =
poz. 1105.
Z treści: Szul R.: Bezrobocie a transformacja. - Tucholska A.: Powiaty (gminy)
zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym oraz strukturalną recesją i degradacją społeczną - podstawowe regulacje prawne i charakterystyka problemu. - Smętkowski M.: Gminy zagrożone strukturalnym bezrobociem na tle kraju. - Jałowiecki
B.: Problemy zatrudnienia i bezrobocia w opinii zarządów gmin. - Szul R.: Bezrobocie i jak z nim walczyć? Uwagi końcowe.
SOCJOLOGICZNE i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej /
red. nauk. H. Januszek = poz. 2028.
Z treści: Koniuk A.: Bezrobocie jako negatywny skutek transformacji systemu.
- 215 1144. SPECJALNA kategoria bezrobotnych - osoby po 55 roku życia /
Marzena Jurczewska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 31, dod. Prawo i Życie,
s. 10-11.
SPOŁECZNE i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej
gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Z. Mikołajewicz = poz. 1031.
Z treści: Antoniszyn E.: Regionalna dywersyfikacja bezrobocia w Polsce.
ŚLĄSK Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich / pod
red. B. Kozery, M. Lisa = poz. 1111.
Z treści: Zuba K.: Bezrobocie w Polsce w aspekcie makropolityki.
ŚLĄSKI rynek pracy / pod red. A. S. Barczaka, K. Tausza = poz. 1033.
Z treści: Marszowski R.: Bezrobocie a edukacja zawodowa. - Marszowski R.:
Kwalifikacje zawodowe generujące bezrobocie lub zapotrzebowanie na pracę.
TAKSONOMIA 11 / red. nauk. K. Jajuga, M. Walesiak = poz. 956.
Z treści: - Hantke W.: Klasyfikacja powiatowych rynków pracy województwa
śląskiego ze względu na strukturę przynależności zawodowej bezrobotnych.
1145. TELEPRACA a bezrobocie informatyków / Agnieszka Szewczyk //
Wiad. Stat. - 2004, R. 49, nr 10, s. 17-22, wykr.
Próba odpowiedzi na pytanie, czy telepraca może być szansą czy zagrożeniem na
rynku pracy informatyków.
WPŁYW bezrobocia na wewnętrzne migracje stałe w Polsce w okresie
transformacji społeczno-ekonomicznej / J. Dzieciuchowicz = poz. 1445.
WSPÓŁCZESNE problemy polityki ekonomicznej / red. nauk. Z. Przybyła, J. Sokołowski = poz. 334.
Z treści: Politaj A.: Charakterystyka bezrobocia w Polsce w latach 1999-2003.
WYKORZYSTANIE prostego modelu ekonometrycznego do prognozowania regionalnego poziomu bezrobocia / J. Welc = poz. 1077.
Zbadano możliwość wykorzystania prostego jednorównaniowego modelu ekonometrycznego do prognozowania poziomu bezrobocia na szczeblu regionalnym.
- 216 WZROST gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce / pod red.
E. Kwiatkowskiego, T. Tokarskiego = poz. 1113.
Z treści: Józefiak C.: Bezrobocie cykliczne i długotrwałe w Polsce.
1146. ZAKRES długookresowego bezrobocia w powiecie żywieckim
i metody jego ograniczania (1998-2001) / Lucjan Sawicki // Ann. Acad.
Paedagog. Crac. Stud. Politol. - 2004, nr 2, s. 253-267 summ.
Problemy teoretyczne bezrobocia (poz. 1076) ; Statystyka bezrobocia
(poz. 4978-4984, 4988, 4997, 5011, 5030, 5031, 5033).
Zob. też Psychospołeczne aspekty utraty pracy (poz. 2323-2350) ; Zwolnienia grupowe (poz. 3132-3153).
___________________
Ustawa o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu
1147. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy // Dz. U. - 2004, nr 99, poz. 1001.
Toż // Rzeczpospolita. - 2004, nr 132 : 7.06, dod. Dobra Firma, s. 6-28.
1148. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy : pytania i odpowiedzi : stan prawny na dzień
30.09.2004 r. / Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Rynku Pracy. Warszawa : MGiP, 2004. - 50 s. ; 30 cm. - Tabele. - (Biblioteczka Rynku Pracy). ISBN 83-86539-54-2.
1149. CZY będzie łatwiej znaleźć pracę? / Aleksandra Nowak // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 4, s. 2-3.
Omów. prac nad nową ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
która ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu.
- 217 1150. CZY wysokie grzywny wspomogą Fundusz Pracy? / Janusz
Lewiński // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 156, s. 22.
Kary za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o promocji zatrudnienia.
1151. DLA kogo pomoc w znalezieniu pracy / Aleksandra Nowak //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 18, s. 18-19.
Omów. prac Sejmu nad ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, której celem jest stworzenie systemu na rzecz zwiększenia zatrudnienia i zahamowania wzrostu bezrobocia.
1152. DLA przeciwdziałania bezrobociu / Krzysztof Walczak // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 37, s. 27.
Ustawy o promocji zatrudnienia oraz o świadczeniach przedemerytalnych i ich
znaczenie po wejściu Polski do Unii.
1153. KIEDY utrata statusu lub grzywna / Marzena Jurczewska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 120, s. 21.
Konieczność zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy w celu potwierdzenia
gotowości do podjęcia pracy to jeden z obowiązków, jakie na bezrobotnych nakładają
przepisy obowiązującej od 1 czerwca 2004 r. ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
MŁODZIEŻ w programach rynku pracy = poz. 1225.
Z treści: Iżycka H.: Aktywizacja zawodowa młodzieży w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
1154. POZNAJ formy wsparcia bezrobotnych - ustawa o promocji
zatrudnienia / Adam Suda // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 22, s. 6-7.
1155. PREFERENCJE dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne / Anita Karolak // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 23, s. 14-16.
Preferencje dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne, przewidziane
w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. nr 99, poz. 1001), która obowiązuje od 1 czerwca 2004 r.
- 218 1156. PROBLEMATYKA kształcenia ustawicznego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Tadeusz Gawlik, Tomasz
Kupidura // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 2, s. 35-48, tab.
1157. PROMOCJA zatrudnienia // Unia Eur. - 2004, nr 6/7, s. 25-26.
Omów. ustawy o promocji zatrudnienia.
1158. PROMOCJA zatrudnienia i instytucje rynku pracy : ustawa z omówieniem / Paweł Ziółkowski. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2004. - 167 s. ;
20 cm. - ISBN 83-7416-224-4.
1159. PROMOCJA zatrudnienia przeciw bezrobociu / Jan Jończyk // Pr.
Zabezp. Społ. - 2004, nr 9, s. 2-7.
1160. PROMOWANIE zatrudnienia bezrobotnych / Ewa Staszewska //
Prawo Eur. - 2004, nr 3, s. 35-43, tab. bibliogr.
Omów. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
1161. REFUNDACJA na bezrobotnego i kursanta / Marta Gadomska //
Rzeczpospolita. - 2004, nr 187 : 11.08, dod. Dobra Firma, s. 3-4.
Ustawa o promocji zatrudnienia - wyjaśnienia dot. refundacji kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej oraz z tytułu szkoleń
pracowników.
1162. REWOLUCJA na rynku pracy. - Cz. 1-2 // Rzeczpospolita. - 2004,
nr 132 : 7.06, dod. Dobra Firma, 28 s. ; nr 137 : 14.06, dod. Dobra Firma,
24 s.
Omów. zmian wprowadzonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz ustawą o świadczeniach przedemerytalnych (m.in. teksty ustaw).
1163. WSPIERANIE małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Krzysztof B. Matusiak, Marzena Mażewska ; Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament
Rynku Pracy. - Warszawa : MGiP, 2004. - 112 s. : rys. ; 30 cm. - Tabele. (Biblioteczka Rynku Pracy). - Bibliogr. s. 86-88. - ISBN 83-86539-49-6.
- 219 1164. ZASIŁEK dla pracowitych bezrobotnych / Katarzyna Sadłowska,
Michał A. Zieliński // Rzeczpospolita. - 2004, nr 298 : 21.12, s. 1, 4.
Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia.
2/ Służby zatrudnienia. Pośrednictwo pracy
1165. AKTYWNA polityka rynku pracy na przykładzie Powiatowego
Urzędu Pracy w Pabianicach / Jacek Stasiak // Gospod. Prakt.Teor. - 2004,
nr 2, s. 60-70 bibliogr.
1166. BIERNE urzędowanie to o wiele za mało / Marzena Jurczewska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 224, s. 1.
Działalność urzędów pracy.
Taż: Czy urzędy pracy są potrzebne? // Tamże, nr 224, s. 25, tab.
1167. EFEKTYWNOŚĆ aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu
stosowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w latach 1995-2003 /
Anna Zamojska-Adamczak, Zofia Halikowska // Pr. Mater. Wydz. Zarz.
UGdań. - 2004, z. 2, s. 129-139 summ.
EUROPEJSKI Fundusz Społeczny w oczach projektodawcy na przykładzie doświadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku / K. Szczerbińska, P. Matusiak = poz. 1012.
1168. INTERNETOWE giełdy pracy w Niemczech / Michał Dąbrowski,
Marcin Jaworek // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 4/5, s. 65-69, tab.
1169. KIEROWANIE do pracy za granicą - rozwiązania polskie i zagraniczne / Ewa Flaszyńska // Rynek Pr. - 2004, nr 5, s. 55-63.
Pośrednictwo pracy.
1170. KONKURENCJA dla urzędów pracy / Izabela Rakowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 124, s. 21.
Agencje zatrudnienia.
- 220 1171. PATENT na język / Anna Rogala // Monit. Unii Eur. - 2004, nr 5,
s. 5-8, tab.
Oferty pracy za granicą w wojewódzkich urzędach pracy a nieznajomość języka
obcego.
1172. PUBLICZNA służba zatrudnienia na rynku pracy wspólnej Europy /
Iwona Kukulak-Dolata // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1031, t. 1, s. 271-280
bibliogr. summ.
1173. PUBLICZNE Służby Zatrudnienia a zmieniający się rynek pracy //
Rynek Pr. - 2004, nr spec., październik, s. 1-298.
Wyd. oryg. zostało opublikowane w 2001 r. przez Międzynarodowe Biuro Pracy
pt. The public employment service in a changing labour market.
Treść: S. 21-30: Geneza i historia. - S. 31-45: Zmieniający się rynek pracy. S. 47-70 : Rola, funkcje oraz środki Publicznej Służby Zatrudnienia. - S. 71-90: Pośrednictwo pracy. - S. 91-106: Informacja o rynku pracy. - S. 107-140: Zarządzanie
„dostosowawczymi” programami rynku pracy. - S. 141-158: Świadczenia z tytułu
bezrobocia i Publiczne Służby Zatrudnienia. - S. 159-200: Organizacja i zarządzanie
służbami. - S. 201 -217: PSZ i inne instytucje. - S. 219-230: Wnioski. - S. 233-298:
Załączniki.
1174. SIEĆ wspierająca mobilność edukacyjną i zawodową / Iwona
Greiner, Jakub Oniszczuk // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 5, s. 17-19, il.
Omów. sieci Euroguidance, służącej do gromadzenia i udostępniania informacji
promujących i wspierających mobilność zawodową i edukacyjną obywateli Europy.
SPOŁECZNE i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej
gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Z. Mikołajewicz = poz. 1031.
Z treści: Kukulak-Dolata I.: Obszary współdziałania urzędów pracy z pracodawcami w zmieniających się warunkach gospodarowania.
1175. SPOSTRZEGANE możliwości w zakresie pozyskiwania pracy
drogą Internetu / Melania Kozłowska // Pr. Nauk. WSP Częst., Psychol. 2003, z. 11, s. 49-61.
1176. STANDARD usługi „Klub pracy” / Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa :
MGPiPS, 2003. - Skoroszyt 33 k. ; 30 cm. - Tabele.
- 221 1177. WYBÓR metod w poszukiwaniu pracy przez bezrobotnych
absolwentów / Renata Lasmanowicz // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 11/12,
s. 13-16, rys. tab. bibliogr.
1178. ZNAJDŹ pracę przez Internet / Michał Culepa // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 31, s. 37, rys.
___________________
1179. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i i P r a c y
z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy // Dz. U. - 2004, nr 262, poz. 2607, tab.
1180. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 1 grudnia
2004 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia // Dz. U. - 2004, nr 262,
poz. 2608, tab.
1181. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i, P r a c y i P o l it y k i S p o ł e c z n e j z dnia 16 kwietnia 2004 r. zm. rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy // Dz. U. - 2004, nr 87,
poz. 834.
ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
7 czerwca 2004 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu korzystania
przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy
w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa
pracy = poz. 1926.
Agencje pracy czasowej (poz. 2935, 2937, 2942, 2943, 2951).
Zob. też Orientacja i poradnictwo zawodowe (poz. 1788-1814).
___________________
- 222 Europejskie Służby Zatrudnienia
1182. EURES - międzynarodowa sieć pośrednictwa pracy / Katarzyna
Witak // Monit. Unii Eur. - 2004, nr 5, s. 27-30.
1183. EURES - szansa na pracę w Europie / Wojciech Kamiński // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 36, s. 30-31.
___________________
Fundusz Pracy
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 1. - Z treści: Lasmanowicz R.: Wpływ sposobu wykorzystania środków
z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych w woj. warmińskomazurskim.
1184. DOFINANSOWANIE lokalnych i regionalnych inicjatyw i programów rynku pracy / Andrzej Trzeciecki // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 10,
s. 13-16, tab.
Także // Pr. Soc. - 2004, R. 19, nr 2, s. 79-93, tab. ; Rynek Pr. - 2004, nr 1,
s. 8-22.
1185. JAK powiatowe urzędy pracy wydają środki Funduszu
Pracy (wyniki badań) / Jerzy Witczak // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 11,
s. 29-30, tab.
MŁODZIEŻ w programach rynku pracy = poz. 1225.
Z treści: Hejno J.: Nowe regulacje prawne w sprawie refundowania z funduszu
Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników.
1186. ZASADY rozliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy / Mateusz Budyta // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 12, s. 20-2. * Składki
na Fundusz Pracy / Marek Rotkiewicz // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004,
nr 15, s. 17-18.
- 223 ZMIANA zawodu dobrym sposobem na znalezienie pracy / I. Rakowska =
poz. 1929.
Przekwalifikowanie na koszt Funduszu Pracy.
___________________
1187. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i i P r a c y
z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat składek na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych u pracodawców zagranicznych za granicą lub wykonujących inną pracę zarobkową za granicą //
Dz. U. - 2004, nr 176, poz. 1826.
1188. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia
2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom // Dz. U. - 2004, nr 190, poz. 1951, tab.
1189. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia
2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności
gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy // Dz. U. - 2004, nr 196, poz. 2018.
1190. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada
2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń
oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych
wynagrodzeń // Dz. U. - 2004, nr 249, poz. 2496.
1191. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 20 stycznia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków
Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie // Dz. U. - 2004,
nr 14, poz. 118. * z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania
kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie //
Tamże, nr 224, poz. 2273.
___________________
- 224 Policja pracy
KONTROLE w firmie / M. Zembrzuska = poz. 2667.
M.in. kontrola legalności zatrudnienia.
1192. STANDARD wykonywania kontroli w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Polityki Rynku
Pracy. - Warszawa : MGPiPS, 2003. - Skoroszyt. 62 k. ; 30 cm.
Zob. też „Praca na czarno” (poz. 1308-1310).
3/ Przeciwdziałanie bezrobociu
1193. AGROTURYSTYKA jako jeden ze sposobów przezwyciężania
skutków bezrobocia na wsi kurpiowskiej / Kazimierz Karol Parczewski //
Zesz. Nauk. / OTN. - 2003, z. 17, s. 106-128 bibliogr.
1194. AKTYWIZACJA bezrobotnych po wejściu do UE / Michał Zatyka //
Monit. Unii Eur. - 2004, nr 3, s. 46-50.
1195. AKTYWNE metody walki z bezrobociem w krajach Unii Europejskiej / Marianna Księżyk // Państ. Społ. - 2004, R. 4, nr 3, s. 171-179
bibliogr.
1196. BEZROBOCIE na wsi - sposoby przeciwdziałania / Sławomir
Kalinowski // Zesz. Nauk. / WSHU Pozn. - 2004, nr 7, s. 179-195 bibliogr.
summ.
1197. BEZROBOTNI na rzecz obsługi wniosków o płatności bezpośrednie w rolnictwie / Andrzej Trzeciecki // Rynek Pr. - 2004, nr 3, s. 90-95,
mapa, tab.
Skierowanie osób bezrobotnych do pracy przy obsłudze wniosków o dopłaty do
produkcji rolnej i zwierzęcej.
- 225 CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Orzeł G.: Lokalne porozumienie na rzecz zatrudnienia.
DOFINANSOWANIE lokalnych i regionalnych inicjatyw i programów
rynku pracy / A. Trzeciecki = poz. 1184.
EFEKTYWNOŚĆ aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu stosowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w latach 1995-2003 / A. Zamojska-Adamczak, Z. Halikowska = poz. 1167.
1198. IDEA projektu rządowego programu „Świetlica, praca i staż” socjoterapia w środowisku wiejskim / Andrzej Trzeciecki // Rynek Pr. - 2004,
nr 6, s. 68-82, tab.
M.in. tworzenie nowych miejsc pracy w gminnych świetlicach i klubach.
1199. INFORMACJA w walce z bezrobociem / Agnieszka Szewczyk. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. - 272 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr.
s. 265-272.
KAPITAŁ ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / pod red. M. Juchnowicz = poz. 534.
Z treści: Niedzielski E.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez
samozatrudnienie.
KIERUNKI ożywiania i rozwoju regionu środkowopomorskiego =
poz. 1129.
Z treści: Bojar-Fijałkowska A.: Ekologiczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu. Zahradnik E.: Zadania i kompetencje organów administracji w sprawach zatrudnienia
i przeciwdziałania bezrobociu. - Kępa M.: Stan i struktura bezrobocia oraz przeciwdziałania zastosowane w powiatach koszalińskich.
1200. KLASTERY przemysłowo-usługowe jako narzędzie aktywizacji
mikroregionów nadmorskich o wysokim bezrobociu strukturalnym / Marek
Grzybowski // Zesz. Nauk. / WSAdmin. Gdynia. - 2004, nr 7, s. 41-51 summ.
- 226 1201. KRÓTKA informacja o przebiegu II edycji projektu „Zielone
Miejsca Pracy” / Anna Mazurczyk, Andrzej Trzeciecki // Rynek Pr. - 2004,
nr 2, s. 62-67, mapa, tab. * Ciż: „Zielone Miejsca Pracy” : II edycja projektu // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 6, s. 27-28, rys.
Programy staży absolwenckich i programy robót publicznych w leśnictwie.
MIGRACJE zagraniczne = poz. 1430.
Z treści: Jończy R.: Wpływ migracji zarobkowych śląskiej ludności autochtonicznej na poziom bezrobocia w woj. opolskim.
1202. NAJWIĘKSZE wyzwanie - ludzie bez pracy / Bartosz Marczuk //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 132, s. 8, wykr.
Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce w opinii ekspertów OECD.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 5. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny. - Z treści: Jeleń
B.: Sposoby przezwyciężania bezrobocia na przykładzie Grodzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie.
1203. (NIE)trwałe miejsca pracy / Szymon Karpiński // Rzeczpospolita. 2004, nr 117 : 20.05, dod. Ekon. Rynek, s. 5, wykr.
Przeciwdziałanie bezrobociu - nakłady na prace interwencyjne i roboty publiczne.
NOWOCZESNE narzędzie zapobiegania bezrobociu: „outplacement” program zwolnień monitorowanych / E. Ger = poz. 609.
1204. ODEJŚCIE z zawodu za pieniądze z Brukseli / Jędrzej Bielecki,
Magdalena Kozmana // Rzeczpospolita. - 2004, nr 179 : 2.08, dod. Ekon.
Rynek, s. 1, rys.
Finansowanie przez Unię rent strukturalnych dla rolników oraz granty dla rybaków rezygnujących z wykonywania zawodu.
OUTPLACEMENT - metoda zapobiegania i ograniczania negatywnych
skutków bezrobocia / Z. Moskal = poz. 614.
- 227 1205. PARAFIALNY Bank Pracy / Anna Nowicka // Homo Dei. - 2004,
nr 1, s. 115-117.
Parafia Matki Bożej Pocieszenia we Wrocławiu.
1206. PARTNERSTWO dla Mazowsza : materiały z I Mazowieckiego
Forum Partnerstwa Lokalnego, które odbyło się w dniu 26 października
2004 roku w Warszawie / oprac. Jolanta Wanielista, Marta Pyzel ; Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. - Warszawa : WUP, 2004. - 101,[1] s. :
fot., mapy, wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-919907-8-8.
1207. PERSPEKTYWY aktywizacji eksportu - szansą zmniejszenia
bezrobocia / Witold Bień // Pol. 2000 Plus. - 2004, nr 2, s. 60-65.
POMOC społeczna, praca socjalna / pod red. K. Marzec-Holki =
poz. 4517.
T. 1. - Z treści: Kawula S.: Społeczno-pedagogiczne inicjatywy na rzecz walki
z bezrobociem w Polsce.
1208. PRACA, kształcenie, partnerstwo : zbiór opracowań powstałych
w ramach realizacji programu Phare 2000 „Rozwój Zasobów Ludzkich” /
pod red. Michała Kubisza ; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa : Pol. Ag. Rozw. Przeds., 2004. - 157 s. : wykr. ; 23 cm. - Tabele. Bibliogr. - ISBN 83-88802-81-X.
Z treści: Mazurek-Kucharska Beata: Diagnoza psychologiczna w programach
wspierających aktywizację zawodową (s. 9-44). - Mandes Sławomir: Raport z badań
jakościowych prowadzonych w ramach projektu „Promowanie postaw przedsiębiorczości w szkołach średnich” (s. 45-73). - Brzozowski Krzysztof: Rozwój zasobów
ludzkich w małych i średnich przedsiębiorstwach - doświadczenia projektu PHARE
2000 RZL „Szkolenia MŚP na Śląsku” (s. 74-97). - Gralewski Leszek: Budowanie
porozumień na rzecz zatrudnienia - wybrane elementy procesu (s. 98-107). Lloyd Peter: Partnerstwo i przedsiębiorczość społeczna: budowanie społeczeństwa
obywatelskiego przy jednoczesnym zaspokajaniu zapotrzebowania na usługi społeczne (s. 108-127). - McAlinden Gerry: Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego w kontekście funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (s. 128-138). - Kamiński
Rafał: Podsumowanie wyników realizacji komponentu Rozwoju Zasobów Ludzkich
w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza (s. 139-149). Rauschenbach Birgit: Post scriptum (s. 150-154).
- 228 PROBLEMY polskiej wsi na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz, M. Król = poz. 1141.
Z treści: Januszek H.: Lokalne ograniczenia bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości w strategii rozwojowej Wielkopolski. - Nowosielska K.: Pomoc społeczna
w województwie warmińsko-mazurskim : próby aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w opinii wybranych gminnych ośrodków pomocy społecznej
i powiatowych urzędów pracy.
1209. PROGRAM prac interwencyjnych w Polsce w latach 1990-2002 /
Paweł Kubiak // Gospod. Prakt. Teor. - 2004, nr 2, s. 34-42.
Zapobieganie bezrobociu.
1210. PRZECIW bezrobociu / Michał Zatyka // Monit. Unii Eur. - 2004,
nr 4, s. 60-64.
Rola samorządu, organizacji pozarządowych, organizacji biznesowych i pracodawców, związków zawodowych oraz instytucji kościelnych w walce z bezrobociem.
1211. PRZECIWDZIAŁANIE bezrobociu na Górnym Śląsku - nowa
forma prac interwencyjnych / Andrzej Ziomek // Stud. Region. Lok. - 2004,
nr 2, s. 113-116.
1212. PRZECIWDZIAŁANIE bezrobociu na obszarach wiejskich / Sławomir Kalinowski // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 8, s. 16-19, wykr. bibliogr.
1213. PRZECIWDZIAŁANIE bezrobociu - po nowemu / Krzysztof
Walczak // Personel Zarz. - 2004, nr 2, s. 83-85.
Zmiany w prawie pracy w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej (fundusze szkoleniowe, zwolnienia monitorowane, świadczenia szkoleniowe, świadczenia
przedemerytalne).
1214. ROZWIĄZAĆ paradoks: tak dużo do zrobienia - tak mało pracy /
Mieczysław Augustyn // Zesz. / KS „Civ. Christ”. - 2004, nr 15/8, s. 114-116.
1215. ROZWIĄZANIA systemowe w zakresie przeciwdziałania bezrobociu w dobie transformacji gospodarki polskiej / Adriana Politaj // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2004, nr 1050, s. 99-106, rys. wykr. bibliogr. 5 poz. summ.
- 229 RYNEK pracy a szkolnictwo zawodowe na Mazowszu / pod red.
E. Ogrzebacz i N. Grodzickiej = poz. 1729.
Z treści: Olejniczak Z.: Rozpoznawanie i łagodzenie zjawiska bezrobocia.
Wybrane aspekty.
RYNEK pracy w Polsce na progu 21 wieku / pod red. R. Horodeńskiego,
C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 1030.
Z treści: Organiściak-Krzykowska A.: Programy przeciwdziałania bezrobociu.
Ich bariery i skuteczność.
1216. SKUTECZNA walka z bezrobociem : Dania // Międzynar. Prz.
Ekon. - 2004, nr 359, s. 23-28.
1217. STRATEGIE i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii
Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj ; Fundacja Promocji Prawa
Europejskiego. - Warszawa : Scholar, 2004. - 315 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 306-315. - ISBN 83-7383-021-9.
Rec.: Kuraciński Edward // Rocz. Nauk. Carit. - 2004/2005, R. 8/9, s. 143-147.
SYTUACJA rodzin i polityka rodzinna w Polsce / pod red. D. Graniewskiej = poz. 4593.
Z treści: Kryńska E.: Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako
obszar poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin.
1218. ŚRODKI na aktywizację zawodową / Marzena Jurczewska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 104, s. 31.
Zasady pomocy finansowej dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych.
Nadto: Taż: Aktywizacja także na stażu // Tamże, nr 105, s. 22.
1219. WSPIERANIE zatrudnienia osób niepełnosprawnych w krajach
UE / Olga Kowalczyk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1055, ser. Nauki
Humanistyczne, nr 9, s. 233-244 bibliogr. 21 poz. summ.
- 230 1220. WSPÓLNE memorandum na rzecz integracji społecznej : Polska /
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - Bruksela ; [Warszawa] : MGPiPS, 2003. - Skoroszyt 70 s. : rys. ; 30 cm. - Tabele.
___________________
1221. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i i P r a cy
z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji
kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne // Dz. U. 2004, nr 161, poz. 1683.
zm. z dnia 24 listopada 2004 r. // Tamże, nr 257, poz. 2576
Omów.: Klisowska Izabela // Ubezp. Majatkowe Finan. - 2004, nr 22, s. 12-14.
1222. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i, P r a c y i P o l it y k i S p o ł e cz n e j z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie programów
specjalnych // Dz. U. - 2004, nr 58, poz. 562.
1223. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie środków budżetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy // Dz. U. - 2004, nr 82,
poz. 755.
Zob. też Świadczenia na wypadek bezrobocia (poz. 4316-4326).
___________________
Programy dla absolwentów
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 1. - Z treści: Lelusz H.: Ocena aktywności bezrobotnych absolwentów
z Warmii i Mazur w dostosowywaniu się rynku pracy w świetle przeprowadzonych
badań.
- 231 AKTYWNI czy bezradni wobec własnej przyszłości? / M. KwiecińskaZdrenka = poz. 2291.
M. in. aktywność zawodowa młodzieży wiejskiej.
1224. CZY warto zatrudnić stażystę? / Marta Gadomska // Rzeczpospolita.
- 2004, nr 281 : 1.12, dod. Dobra Firma, s. 6-7.
MŁODZIEŻ na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / A. Skórska =
poz. 1092.
1225. MŁODZIEŻ w programach rynku pracy // Rynek Pr. - 2004,
nr spec., wrzesień, s. 1-188.
Treść: Flaszyńska Ewa: Młodzi chcą szukać pracy w Unii : komunikat z badań
(s. 7-19). - Janas Artur: Młodzież w świetle nowych regulacji a problemy młodzieży na
rynku pracy (s. 20-23). - Iżycka Halina: Aktywizacja zawodowa młodzieży w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (s. 24-40). - Kaczmarek Krzysztof:
Praca na własny rachunek - obecny i postulowany model wsparcia (s. 41-55). - Hejno
Janina: Nowe regulacje prawne w sprawie refundowania z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników (s. 56-69). - Prószyński Maciej: Refundacje w oczach
pracodawcy [refundacje kosztów poniesionych przez pracodawcę w ustawie o promocji
zatrudnienia] (s. 70-77). - Kocot Stanisława: Programy dla młodzieży w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (s. 78-94). - Gatner
Dariusz: Ochotnicze Hufce Pracy jako realizator projektu „Twoja wiedza - Twój
sukces”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (s. 95-100). - ŻywiecDąbrowska Elżbieta: Mobilne centra informacji zawodowej Ochotniczych Hufców
Pracy : (projekt realizowany w ramach II edycji rządowego programu „Pierwsza Praca”)
(s. 101-112). - Szmigiero Wiesława: Gminne centra informacji (s. 113-115). - Cynarzewska Iwona: Gminne Centrum Informacji w Lnianie w województwie kujawskopomorskim (s. 116-123). - Jaczewski Jacek: Wspieranie działalności akademickich biur
karier (s. 124-132). - Banaszak Ewa: Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK - pomost między uczelnią a rynkiem pracy (s. 133-142). - Rąb Małgorzata:
Z doświadczeń Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej (s. 143-154). - Pielok
Cecylia: Promowanie dobrych praktyk w ramach programu „Pierwsza Praca” : konkurs
o granty na tworzenie szkolnych ośrodków kariery - II edycja (s. 155-163). - Górczyński
Mirosław: Szkolny ośrodek kariery jako element poradnictwa zawodowego wspierającego rozwój zawodowy ucznia (s. 164-176). - Świt Dorota: Szkolne ośrodki kariery antidotum na brak mobilności zawodowej młodzieży (s. 177-188).
1226. MŁODZIEŻ z inicjatywą czyli Jak zrealizować własne pomysły /
pod red. Anny Bury, Macieja Czarnika i Tomasza Paska ; [Stowarzyszenie
STRIM]. - Kraków : Stow. Rozw. Integr. Młodz. STRIM, 2004. - 66 s. :
[4] s. tabl., wykr. ; 21 cm. - ISBN 83-921-303-0-8.
- 232 SPOŁECZNE i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej
gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Z. Mikołajewicz = poz. 1031.
Z treści: Węgrzyn G.: Aktywne metody przeciwdziałania bezrobociu wśród
absolwentów. - Nowacka D.: Wspomaganie małych i średnich firm przez samorząd
lokalny i działające na jego terenie instytucje.
___________________
1227. INFORMACJA o realizacji Programu Aktywizacji Zawodowej
Absolwentów „P i e r w s z a P r a c a” w roku 2003 / Henryk Rogala //
Rynek Pr. - 2004, nr 3, s. 56-77, tab.
1228. EFEKTY programu "Pierwsza praca" / Andrzej Trzeciecki, Henryk Rogala // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 7, s. 27-30.
MOBILNE Centra Informacji Zawodowej OHP - projekt realizowany
w ramach II edycji rządowego programu „Pierwsza Praca” / oprac. E. ŻywiecDąbrowska = poz. 1796.
1229. NOWA inicjatywa w ramach II edycji Programu „Pierwsza Praca” :
szkolne ośrodki kariery / Cecylia Pielok // Rynek Pr. - 2004, nr 1, s. 75-82.
Szkolny ośrodek kariery to miejsce w szkole, gdzie uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności, a także kształtować postawy i zachowania niezbędne do
realizowania swojej drogi zawodowej, poznawać reguły rządzące rynkiem pracy.
1230. PIERWSZA praca dała pracę / Katarzyna Sadłowska, DCZ //
Rzeczpospolita. - 2004, nr 199 : 25.08, s. 1, 3.
Ocena programu „Pierwsza praca” wg kontroli NIK.
1231. „W Y P R A W K A M a t u r z y s t y” jako element programów prozatrudnieniowych /Anna Polgár // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 3,
s. 27-28.
Zob. też poz. 1261.
___________________
- 233 Programy dla górników
1232. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie pożyczek dla pracowników przedsiębiorstw górniczych zatrudnionych na powierzchni na podjęcie działalności
gospodarczej // Dz. U. - 2004, nr 25, poz. 222.
1233. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie osłon socjalnych dla pracowników
górnictwa soli, rud cynku i ołowiu oraz byłych pracowników zlikwidowanych Kopalni Barytu „Boguszów” // Dz. U. - 2004, nr 25, poz. 224.
___________________
Wspieranie przedsiębiorczości
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 1. - Z treści: Karmowska G., Sobczyk A.: Rozwój Małych i średnich przedsiębiorstw szansą rozwoju obszarów wiejskich. - Kociszewska I., Nowak A. M.:
Rozwój form aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej jako jedna z szans
pomniejszania bezrobocia. - Kotala A., Basaj M.: Perspektywy gospodarczego
rozwoju obszarów wiejskich w ocenie drobnych przedsiębiorców Małopolski.
T. 2. - Z treści: Szopiński W.: Działalność pozarolnicza wyrazem przedsiębiorczości na wsi. - Zajdel M.: Przedsiębiorczość jako warunek rozwoju gmin województwa kujawsko-pomorskiego w strukturach Unii Europejskiej.
1234. BARIERY prywatnej przedsiębiorczości wśród bezrobotnych /
Elżbieta Wesołowska // Pr. Nauk. UŚ. - 2004, nr 2239, Psychologia, T. 6,
s. 141-152 bibliogr. summ. Zsfassung.
1235. DOFINANSOWANIE firm w ramach programu „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” / Anna Korotyńska // Prawo Przeds. - 2004,
R. 14, nr 44, s. 10-15.
- 234 1236. DOTACJE na bezpieczeństwo / Małgorzata Preisner // Atest. 2004, nr 7, s. 16-17, tab. * Dotacje dla małych i średnich / Ewa Adamczewska // Nowy Tyg. Pop. - 2004, nr 14, s. 4-5.
Omów. funduszy przeznaczonych głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw
na wsparcie ich działalności.
1237. DZIAŁANIA organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w świetle badań / Aleksander Cydzik, Jerzy Witczak // Służ.
Prac. - 2004, R. 31, nr 2, s. 33-36, tab.
1238. FIRMA to ja... : samozatrudnienie - fikcja czy szansa / red. Irena
Dryll // Nowe Życie Gospod. - 2004, nr 15, s. 22-23, rys.
1239. FIRMA w Unii / ad // Monit. Unii Eur. - 2004, nr 1, s. 34-41.
Zasady zakładania i funkcjonowania polskich firm w Unii Europejskiej oraz
zatrudniania przez nie polskich pracowników.
1240. FUNDUSZE strukturalne dla aktywnych firm / Honorata Ścisłowicz-Skraba // Manager. - 2004, nr 6, s. 38-40, tab. wykr.
1241. INWESTYCJE szansą dla małych przedsiębiorstw / Dariusz
Kamiński // Monit. Unii Eur. - 2004, nr 3, s. 24-32, tab.
KAPITAŁ ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / pod red. M. Juchnowicz = poz. 534.
Z treści: Wiśniewski Z.: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej a działalność
przedsiębiorcza.
1242. KIERUNKI ewolucji polityki Unii Europejskiej wobec małych
i średnich przedsiębiorstw / Aleksander Surdej // Zesz. Nauk. / AE Krak. 2004, nr 606, s. 35-53, tab. summ.
1243. KIERUNKI wspólnotowej polityki przedsiębiorczości : założenia
i podstawy unijnej polityki wobec przedsiębiorstw / Krzysztof B. Matusiak,
Aleksandra Lech // Monit. Unii Eur. - 2004, nr 5, s. 52-57.
- 235 1244. MAŁE i średnie przedsiębiorstwa na Łotwie / Wilhelma Nikitina //
Hand. Wewn. - 2004, R. 50, nr 2, s. 59-66, rys. tab.
1245. MATERIAŁY szkoleniowe dla pracowników urzędów gmin : lokalne okienka przedsiębiorczości / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej. Departament Rozwoju Przedsiębiorczości. - Warszawa : Wydaw.
Zakł. Poligr. ITE, 2003. - 103 s. ; 30 cm. - Tabele. - ISBN 83-7204-330-2.
MŁODZIEŻ w programach rynku pracy = poz. 1225.
Z treści: Kaczmarek K.: Praca na własny rachunek - obecny i postulowany model
wsparcia.
1246. MODELE wspierania małych i średnich przedsiębiorstw przez instytucje non-profit / Iwona Lubimow-Burzyńska, Karolina Mazur-Łukomska //
Management. - 2004, Vol. 8, nr 2, s. 75-80 bibliogr. summ. * Możliwości
wsparcia działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Seweryn
Tchórzewski // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004, z. 21, s. 107-118.
1247. MOJA droga do sukcesu : przedsiębiorczość na terenach wiejskich :
przewodnik / oprac. Jerzy Kosanowski, Tadeusz Pęczek ; red. Jerzy Kosanowski ; Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego. - Kielce :
Biuro PGRR, 2003. - 160 s. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 83-89219-06-9.
1248. NAJWAŻNIEJSZE programy pomocowe dla małych i średnich
przedsiębiorstw / Michał Wiktorowicz // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 12,
s. 35-38.
1249. OCENA źródeł finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Maciej Łuczak (Charakterystyka i ocena instrumentów
pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ; cz. 2 ) // Zesz.
Nauk. / WSE Warsz. - 2004, nr 1, s. 61-78.
1250. POLITYKA Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) / Szymon Drabczyk // Zesz. Nauk. / WSEA Kiel. - 2004,
nr 7, s. 113-133 summ.
- 236 1251. POLSKIE małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej /
Marzena Walczak // Zesz. Nauk. / WS Cel. Warsz. - 2004, nr 8, s. 91-97.
1252. POMOC publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw w Unii
Europejskiej na przykładzie Francji / Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska // Gospod. Nar. - 2004, R. 15, nr 10, s. 105-117, rys. tab. bibliogr.
1253. POMOC publiczna dla przedsiębiorców / Anna Dąbrowska //
Manager. - 2004, nr 4, s. 33-37, tab. wykr.
1254. POMOC publiczna dla przedsiębiorców w Polsce / Danuta Miłaszewicz // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 45, nr 5, s. 26-32, tab. summ.
1255. POMOC publiczna w Sektorowym Programie Operacyjnym
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 : przepisy wspólnotowe / Katarzyna
Głowacka // Rynek Pr. - 2004, nr 5, s. 44-54 bibliogr. 5 poz.
1256. POMOC publiczna w zakresie zatrudniania pracowników / Zofia
Konopka. - Cz. 1-2 // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 24, s. 24-26 ; nr 25,
s. 25-27.
W cz. 1 próbowano odpowiedzieć na pytanie jakie ulgi podatkowe przewidują
warunki programu pomocy publicznej oraz jakich przedsiębiorców i pracowników
on dotyczy. W cz. 2 przedstawiono przepisy Unii dot. wsparcia państwa w zakresie
zatrudnienia pracowników.
1257. PRACA, praca, praca : tworzenie nowych miejsc pracy w Europie.
Raport Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia pod przewodnictwem Wima Koka,
listopad 2003 / Ministerstwo Gospodarki i Pracy. - Warszawa : MGiP, 2004. 192 s. : wykr. ; 20 cm.
Nadto: Praca, praca, praca - tworzenie nowych miejsc pracy w Europie : raport
Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia pod przewodnictwem Wima Koka - listopad 2003 //
Rynek Pr. - 2004, nr spec. grudzień, 192 s.
PROBLEMY polskiej wsi na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz, M. Krół = poz. 1141.
Z treści: Januszek H.: Lokalne programy ograniczenia bezrobocia i rozwoju
przedsiębiorczości w strategii rozwojowej Wielkopolski. - Bylok F.: Pobudzenie
przedsiębiorczości pozarolniczej rolników jako alternatywa rozwoju polskiej wsi.
- 237 1258. PROGRAM wspierania przedsiębiorczości, wzrostu innowacyjności gospodarki i kierunki przeciwdziałania bezrobociu w województwie
zachodniopomorskim / Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin : Sejmik Woj. Zach-pom., 2001. - 77 s. : mapa ; 24 cm. - Tabele. ISBN 83-88664-01-8.
1259. PROGRAMY pomocowe w Polsce : ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw / Magdalena Janus-Hibner, Radosław
Pastusiak. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 144 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. Bibliogr. - ISBN 83-87885-59-2.
1260. PROJEKT pilotażowy „Przedsiębiorczość sposobem na sukces” /
Małgorzata Starzyńska, Mariola Łaguna // Rynek Pr. - 2004, nr 3, s. 96-111, tab.
Projekt pilotażowy, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób, które utraciły
pracę w wyniku upadłości firmy i ułatwienie im pozyskania innego zatrudnienia lub
zachęcenia do podjęcia działalności gospodarczej - dla woj. świętokrzyskiego.
1261. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna
Moszkowicz, Leszek Woźniak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1030, s. 5-701,
rys. tab. wykr. bibliogr. summ.
Mater. z konf. nauk. Zakopane, 16-18 września 2004 r.
Z treści: Bal-Woźniak Teresa: O podmiotowych uwarunkowaniach innowacyjności, czyli pierwotnych przyczynach braku aktywności innowacyjnej (s. 14-24). Cierpiał-Wolan Marek: Zróżnicowanie poziomu innowacyjności w krajach i regionach państw grupy wyszehradzkiej (s. 25-34). - Ichniowska Agnieszka: Wykorzystanie elektronicznych kanałów promocji i dystrybucji jako szansa rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce (s. 35-43). - Jakubów Leon: Bariery rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (s. 44-52). - Kiełczewski Stanisław: Luka
poznawcza i aplikacyjna zarządzania strategicznego (s. 62-67). - Lechwar Małgorzata: Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw
(s. 77-84). - Moszkowicz K.: Rola państwa we wspieraniu innowacji i przedsiębiorczości w Polsce (s. 85-92). - Piecuch Teresa: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości (s. 93-99). - Wyrwa Dariusz: Pomoc finansowa dla małych i średnich
przedsiębiorstw zasilana ze środków publicznych w kontekście przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej (s. 121-128). - Bembenek Bogusław, Szałańska Marta: Orientacja
innowacyjna MŚP - refleksje z badań (s. 131-139). - Bilińska-Reformat Katarzyna:
Rola agencji rozwoju lokalnego w kreowaniu przedsiębiorczości małych podmiotów
gospodarczych (na przykładzie ARL w Sosnowcu) (s. 140-146). - Cyman Damian:
- 238 Nowoczesne formy komunikacji małych i średnich przedsiębiorstw z bankami
i organami administracji publicznej (s. 147-153). - Jastrzębska Władysława, Bobrecka-Jamro Dorota: Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność małych i średnich
przedsiębiorstw. Przykład woj. podkarpackiego (s. 179-187). - Kotala Andrzej,
Basaj Maciej: Rola drobnych przedsiębiorstw w tworzeniu lokalnego rynku pracy
na obszarach wiejskich Małopolski (s. 208-215). - Mazurkiewicz Tymoteusz,
Woźniak L., Trinks Rüdiger: Bariery rozwoju oraz możliwości wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności - na podstawie badań w województwach podkarpackim
i małopolskim (s. 222-228). - Nasalski Zbigniew: Rozwój małych przedsiębiorstw
jako czynnik aktywizujący gospodarkę na obszarach wiejskich woj. warmińskomazurskiego (s. 229-235). - Nowakowska Aleksandra: Wzmacnianie konkurencyjności i
innowacyjności europejskiej gospodarki - Strategia lizbońska i trzy lata jej realizacji
(s. 236-242). - Strojny Janusz: Przejawy identyfikacji przedsiębiorczości na terenie
gmin w woj. podkarpackim (s. 253-258). - Tuziak Bożena, Tuziak Arkadiusz: Działania samorządu terytorialnego na rzecz tworzenia środowiska innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw (s. 268275). - Dziedzic Sylwia: System zarządzania
środowiskowego jako narzędzie proinnowacyjnego wspierania rozwoju firmy na
przykładzie PPH „Transsystem” SA (s. 287-295). - Filipowicz Paweł: Strategie
innowacyjne - aspekt międzynarodowy (s. 304-310). - Frąckiewicz Ewa: Innowacje
marketingowe w procesie tworzenia wartości dla klienta (s. 311-317). - Hendzel
Danuta, Hryń Beata: Obszary i rodzaje wprowadzanych zmian w małych i średnich
przedsiębiorstwach (s. 347-357). - Kmiotek Krystyna: Wymagania współczesności
a motywacje pracowników (s. 358-364). - Knap Ewa: Kultura organizacji a jej innowacyjność - na przykładzie niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw (s. 365373). - Krukowski Krzysztof: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
i ich wpływ na lokalny rynek pracy (s. 374-379). - Kusa Rafał: Innowacyjność małych
przedsiębiorstw usługowych. Studium przypadku (s. 380-386). - Lew Grzegorz: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych (s. 387-393). - Łobejko
Stanisław, Sosnowska Alicja: Innowacyjne strategie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (s. 394-404). - Oliński Marian: Znaczenie Internetu w działalności
gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie woj. warmińskomazurskiego) (s. 405-409). - Radziszewska Aleksandra, Borkowski Stanisław: Wiedza i innowacyjność jako czynniki warunkujące skuteczne funkcjonowanie systemu
zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach (s. 410-417). - Rudawska Edyta: CRM jak przykład innowacji marketingowej w polskich małych i średnich
przedsiębiorstwach (s. 418-425). - Safin Krzysztof: Jakościowe kryteria wyróżniania
przedsiębiorstw rodzinnych (s. 426-435). - Soboń Magdalena: Działania marketingowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw (s. 436-442). - Sokołowska
Agnieszka: Wykorzystanie i rozwój kapitału intelektualnego w małym przedsiębiorstwie - wyniki badań (s. 443-450). - Sołoducho-Pelc Letycja: Sylwetka przedsiębiorcy
z Dolnego Śląska (s. 451-457). - Strychalska-Rudzewicz Anna: Strategie innowacyjne
przedsiębiorstw (s. 458-463). - Sułkowski Łukasz: Przedsiębiorczość w firmach
rodzinnych w Polsce (s. 464-472). - Szydełko Alfred: Narzędzia rachunkowości
w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami (s. 473-477). - Tabaszewska
Edyta: Kultura organizacyjna jako istotny element zarządzania jakością w małym
przedsiębiorstwie (s. 478-485). - Wigier Marek, Szczepaniak Iwona: Analiza przypadków innowacyjności małych i bardzo małych przedsiębiorstw przemysłu
- 239 spożywczego na podstawie badań regionalnych (s. 486-493). - Woźniak Marian:
Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu gospodarstwem agroturystycznym
(s. 501-507). - Belniak Magdalena: Ocena postępu technologicznego państw przy
zastosowaniu wskaźnika postępu technicznego TAI (Technology Achievement Index)
(s. 525-532). - Borkowski S., Siekański Krzysztof: System mierników efektywności
i skuteczności w zarządzaniu procesami odlewniczymi (s. 541-547). - Grzybowska
Barbara: Determinanty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (s. 548-554). - Hofman Mariusz, Drozd Konrad: Nowoczesne metody
wspierające innowacyjność - innowacje i zmiany w organizacji na przykładzie PPH
Transsystem SA (s. 555-561). - Hofman M., Drozd K.: Udział procesów uczenia się
w zarządzaniu efektywnością przedsiębiorstwa (s. 562-569). - Ignacy Jarosław: Psychologiczne aspekty innowacyjności - problemy wybrane (s. 570-576). - JankowskaMihułowicz Marzena: Proces podejmowania decyzji - próba systematyzacji (s. 577583). - Juchniewicz Małgorzata: Działalność badawczo-rozwojowa jako element
gospodarki opartej na wiedzy (s. 584-590). - Kud Krzysztof, Woźniak L.: Proekologiczna restrukturyzacja gospodarki żywnościowej jako czynnik innowacji (s. 608614). - Nosal Elżbieta: Management by projects jako przykład nowoczesnego sposobu
zarządzania przedsiębiorstwem (s. 622-628). - Sieńko Barbara: Six Sigma - innowacyjna metoda zarządzania jakością w przedsiębiorstwie (s. 637-644). - Szczepaniak I.,
Wigier M.: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce (s. 645653). - Szymanowski Wacław: Przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego jako
zintegrowany system zarządzania jakością (s. 654-659). - Tuszyński Kazimierz:
Dominujące trendy w unijnej polityce innowacji (s. 660-667). - Witek Jolanta: Praca
na własny rachunek - szansą na rozwój rynku pracy (s. 668-674). - Woźniak L.,
Trinks R., Bącal Wojciech: Ekoinnowacje - nowy paradygmat, odmienna gospodarka,
proekologiczne świadomość przedsiębiorców (s. 682-688). - Wszendybył Ewa: Zastosowanie techniki incydentów krytycznych w kontekście usług hotelarskich (s. 689695). - Zatwarnicka-Madura Beata: Wybrane aspekty zarządzania sprzedażą osobistą
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie badań w dwóch
branżach (s. 696-701).
1262. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i marketing szansą rozwoju obszarów
wiejskich / pod red. Stanisława Urbana. - Wrocław : Wydaw. AE Wroc.,
2004. - 204 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7011-725-2.
Z treści: Kapusta Franciszek: Przedsiębiorczość i okresy jej rozwoju na wsi polskiej (s. 11-20). - Makarski Sylwester: Od pomysłów do działań przedsiębiorczych
małej i średniej skali (s. 21-28). - Kotala Andrzej: Psychospołeczne aspekty i determinanty rozwoju przedsiębiorczości wiejskich środowisk lokalnych (s. 29-37). Urban S.: Marketing terytorialny jako czynnik pobudzający przedsiębiorczość (s. 3848). - Klepacki Bogdan, Grzebyk Bogumiła: Czynniki wspierające i ograniczające
rozwój przedsiębiorczości na obszarach prawnie chronionych (s. 49-59). - Szymańska
Joanna: Rola kobiet w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (s. 60-68). - Kiełkiewicz Wioletta: Rozwój przedsiębiorczości rolniczej na
obszarach podmiejskich (s. 69 -81). - Olszańska Anna: Warunki rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem problemów zwią-
- 240 zanych z rozwojem infrastruktury (na przykładzie powiatu kłodzkiego) (s. 94-100). Kowalska Anna: Gospodarstwa ekologiczne jako szansa rozwoju obszarów i zwalczania bezrobocia (s. 101-108). - Radwan Andrzej: Usługi produkcyjne na wsi i ich
rola w rozwoju przedsiębiorczości (s. 109-118). - Wojewoda Izabela: Usługi pozarolnicze jako przejaw przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie
województwa lubuskiego (s. 119-127).
1263. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej / pod red. nauk. Marka Kłodzińskiego i Barbary FedyszakRadziejowskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa : IRWiR PAN, 2002. - 484 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Cont. ISBN 83-85369-60-0.
Z treści: Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B.: Cele i sposoby badania
wiejskiej przedsiębiorczości (s. 9-24). - Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B.:
Przedsiębiorczość wiejska. Rozumienie terminu. Możliwości i bariery rozwoju
(s. 25-40). - Kłodziński M.: Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw
(s. 41-55). - Rosner Andrzej: Przedsiębiorczość wiejska a lokalny rynek pracy
(s. 56-73). - Heffner Krystian: Rola małych miasteczek w rozwoju terenów wiejskich
(s. 74-100). - Gradziuk Piotr: Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości (s. 101-126). - Kłodziński M.: Znaczenie strategii rozwoju gminy w procesie
aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich (s. 127-138). - Halamska
Maria: Przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, przedsiębiorczość francuskiej wsi (s.139160). - Koppa Tapani, Siiskonen Pirjo: Rola ośrodków akademickich i społeczności
lokalnej w rozwoju przedsiębiorczości (s. 193-201). - Howe Keith S.: Ramy koncepcyjne analizy przedsiębiorczości wiejskiej. Wskazówki dla Polski (s. 202-219). Rosner A.: Rola samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości (s. 266-283). Kamiński Ryszard: Lokalne organizacje pozarządowe a rozwój przedsiębiorczości
wiejskiej (s. 321-339). - Kłodziński M.: Wybrane przykłady rozwoju przedsiębiorczości na terenie wsi i małych miast (s. 340-361). - Psyk-Piotrowska Elżbieta: Przedsiębiorczość na obszarach popegeerowskich (s.442-455).
PRZEDSIĘBIORSTWO rodzinne / J. Jeżak, W. Popczyk, A. WinnickaPopczyk = poz. 313.
PSYCHOLOGICZNE uwarunkowania skutecznej przedsiębiorczości /
E. Wesołowska = poz. 2268.
1264. REGIONALNY program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Rożek // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 42, s. 35-38, tab.
Dofinansowanie z programu PHARE 2002.
- 241 1265. REGULACYJNE aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania
polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku // Acta UL, Fol.
Oecon. - 2004, z. 174, s. 3-483, rys. tab. summ.
Mater. na konf. nauk., Bełchatów, 23-25.09.2002 r.
Z treści: Sosnowski Michał: Zmiany w polskim systemie podatkowym w perspektywie integracji z Unią Europejską (s. 69-80). - Augustyński Iwo: Pomoc publiczna
w Polsce. Dostosowanie do standardów Unii Europejskiej (s. 135-146). - Jankiewicz
Sławomir: Działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa w kontekście
integracji z Unią Europejską (s. 147-162). - Kłos Lidia: Polityka Unii Europejskiej
wobec małych i średnich przedsiębiorstw (s. 163-171). - Zakrzewska-Półtorak Alicja:
Wspieranie konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (s. 173-180). Wiśniewski Zenon: Regulacja rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską
(s. 213-228). - Węgrzyn Grażyna: Kapitał ludzki w Polsce i w Unii Europejskiej
(s. 229-236). - Kryńska Elżbieta: Szkolnictwo wyższe a rynek pracy (s. 237-254). Włodyka Agnieszka: Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy (s. 255-265). - Wojciechowski Eugeniusz, Wojciechowski Marek: Regulacja w zarządzaniu w samorządzie
terytorialnym (s. 303-309). - Bucka Maria: Dylematy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa opolskiego w latach 1996-2000
(s. 369-385). - Zajdel Mirosław: Dylematy rozwoju ekonomicznego regionu łódzkiego (s. 387-397). - Florczak-Bywalec Jadwiga, Kukulak-Dolata Iwona: Bezrobocie
w województwie łódzkim (s. 399-412).
1266. ROZWÓJ małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej / Maria Bucka // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1016, s.
87-97, tab. wykr. bibliogr. summ.
RYNEK pracy w Polsce na progu 21 wieku / pod red. R. Horodeńskiego,
C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 1030.
Z treści: Kryńska E.: Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich. - Ziomek A.: Model prozatrudnieniowych inicjatyw lokalnych czynnikiem wspierającym tworzenie nowych miejsc pracy Bojar M.: Rola przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w kreowaniu miejsc pracy
w regionie lubelskim - przypadek Daewoo Motor Polska. - Smolarek M.: Uwarunkowania rozwoju i możliwości wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw
na obszarach wiejskich.
SPOŁECZNE i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej
gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Z. Mikołajewicz = poz. 1031.
Z treści: Nowacka D.: Wspomaganie małych i średnich firm przez samorząd
lokalny i działające na jego terenie instytucje.
- 242 SZANSE i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce /
H. Mizgajska = poz. 1320.
ŚREDNIO w małych i średnich / E. Adamczewska = poz. 1302.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w l. 2002-2003 dot.
m.in. zatrudnienia w MPS, przeżywalności firm.
1267. UNIJNA polityka wspierania przedsiębiorczości jako podstawa
benchmarkingu dla rozwoju sektora MSP w Polsce / Danuta Strahl, Małgorzata Markowska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1031, t. 1, s. 107-118, rys.
tab. bibliogr. summ.
1268. WARUNKI udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym
osoby niepełnosprawne / Anna Semenowicz // Ubezp. Majątkowe Finan. 2004, nr 23, s. 9-13, tab.
1269. WIEK i wykształcenie osób pracujących jako determinanty przedsiębiorczości w Polsce / Aleksandra Gaweł // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37,
nr 1, s. 55-68, tab. bibliogr.
1270. WNIOSEK o finansowanie projektu z EFS [Europejskiego Funduszu Społecznego] / J. M. Z. // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 5, wkł. 20 s., tab.
WSPIERANIE małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / K. B. Matusiak, M. Mażewska = poz. 1163.
1271. WSPIERANIE małych firm sposobem ograniczania bezrobocia /
Bronisława Dudziak // Rynek Pr. - 2004, nr 4, s. 73-81.
1272. WSPIERANIE rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako
priorytet polityki gospodarczej / Sławomir Jankiewicz ; Akademia Ekonomiczna. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2004. - 127 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 120-127. - ISBN 83-7417-034-4.
- 243 1273. Z REKOMPENSATĄ dla pracodawców / Krzysztof Wittels //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 170, s. 22.
Zwrot części kosztów poniesionych na zatrudnienie repatriantów.
1274. ZARZĄDZANIE finansami firm - teoria i praktyka / red. nauk.
Wiesław Pluta // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1042, 2 t. (427 ; 442 s.), tab.
wykr. rys. summ.
Ref. na konf. nauk., Wrocław, 2004 r.
T. 1. - Z treści: Brandys-Turek Teresa, Górska Monika: Inwestycje zagraniczne
szansą stworzenia nowych miejsc pracy (s. 73-82). - Chybalski Filip: Prognozowanie
efektów działalności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce
(s. 119-129). - Kupijaj Marian: (Nie)efektywna gospodarka komunalna (s. 418-427). M.in. zatrudnienie, komputeryzacja i nowoczesne techniki zarządzania.
T. 2. - Z treści: Sysko-Romańczuk Sylwia, Platonoff Alberto Lozano: System
automatycznego przepływu informacji finansowej (SAPIF) jako narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie (s. 237-248).
___________________
1275. USTAWA z 14 listopada 2003 r. o zm. ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz
o zmianie niektórych ustaw = poz. 1806/02.
Omów.: Bodarski Radosław // Ubezp. Społ. - 2004, nr 7/8, s. 7-8.
1276. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej // Dz. U. - 2004, nr 173, poz. 1807.
Omów.: Garbacik Aneta // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 10, s. 1-5.
1277. USTAWA z dnia 28 maja 2004 r. o zm. ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw //
Dz. U. - 2004, nr 145, poz. 1537.
1278. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i i P r a c y
z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwo-
- 244 ju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw // Dz. U. - 2004,
nr 195, poz. 2010.
1279. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 16 września
2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 // Dz. U. - 2004, nr 207, poz. 2115.
ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kobietom pomocy de
minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej = poz. 1322.
1280. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 // Dz. U. - 2004,
nr 233, poz. 2341, tab.
1281. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom
uczestniczącym w targach i wystawach za granicą // Dz. U. - 2004, nr 233,
poz. 2342, tab.
1282. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom
uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą // Dz. U. - 2004, nr 233, poz. 2343.
1283. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada
2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie
zatrudnienia // Dz. U. - 2004, nr 267, poz. 2653.
1284. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia
2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości // Dz. U. - 2004, nr 267, poz. 2655.
- 245 1285. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ów z dnia 9 marca
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości // Dz. U. - 2004, nr 46, poz. 436.
1286. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie
w zakresie niektórych ulg podatkowych // Dz. U. - 2004, nr 95, poz. 956.
1287. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej // Dz. U. - 2004, nr 98,
poz. 989.
d. Popyt na siłę roboczą.
Ruch zatrudnionych i stabilizacja załóg
1288. AUTOBUS Mielec - Warszawa / Halina Bińczak // Rzeczpospolita. 2004, nr 249 : 22.10, s. 10.
Mobilność Polaków, m.in. spowodowana poszukiwaniem lub zmianą miejsca
pracy.
BADANIE mobilności zasobów pracy w Polsce / K. Przybysz =
poz. 4977.
Badanie statystyczne dot. skłonności osób bezrobotnych do migracji za pracą.
1289. DETERMINANTY popytu na pracę w świetle opinii przedsiębiorstw uzyskiwanych metodą testu koniunkturalnego / Aleksandra Gaweł //
Bad. Operac. Dec. - 2004, nr 1, s. 5-19 bibliogr. summ.
1290. ŁÓDZKI rynek pracy a popyt na pracę korporacji transnarodowych /
Bogna Gawrońska-Nowak, Grzegorz Walerysiak // Gospod. Prakt. Teor. 2004, nr 2, s. 43-59.
1291. MOBILNOŚĆ zawodowa osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy - wnioski / Maciej Kalski, Paweł Łazarczyk // Rynek Pr. -
- 246 2004, nr 3, s. 126-140, wykr. ; Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 131-139, rys.
wykr. bibliogr. 14 poz.
1292. NOMADYZM niemobilnych / Józef Wieczorek, Cezary Wójcik //
Forum Akad. - 2004, R. 11, nr 12, s. 40-42.
Mobilność kadr akademickich.
1293. PEWNOŚĆ pracy a fluktuacje zatrudnienia / Halina JastrzębskaSmolaga, Danuta Witczak-Roszkowska. - Kielce ; Radom : Wydaw. ITE,
2002. - 121 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 119-121. - (Biblioteka
Pedagogiki Pracy). - ISBN 83-7204-276-4.
1294. POPYT na pracę cudzoziemców : Polska i sąsiedzi / pod red. Stanisławy Golinowskiej ; [aut.] S. Golinowska [i in.] ; Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych. -Warszawa : IPiSS, 2004. - 241 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - (Studia i Monografie / IPiSS). - Bibliogr. s. 230-241. - ISBN 83-87890-44-8.
Rec.: Jończy Romuald // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 7, s. 32-34.
POSTĘPY ekonometrii / pod red. nauk. A. S. Barczaka = poz. 5016.
Z treści: Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U.: Badanie przyczyn zmian miejsca
pracy. Analiza danych międzynarodowych. - Ulman P.: Analiza mobilności pracowników ze względu na zatrudnienie.
1295. POSZUKIWANI handlowcy, poszukiwani inżynierowie / Małgorzata Kozioł, Rafał Szczepanik // Personel Zarz. - 2004, nr 4, s. 52-55, tab.
Polski rynek pracy dla specjalistów według badań firmy Communication Partners.
1296. PRÓBA oceny chłonności rynku pracy na specjalistów z zakresu
zarządzania i marketingu / Wiesław Ciechomski // Acta UL, Fol. Oecon. 2004, z. 179, t. 2, s. 253-258, rys. summ.
RYNEK pracy w Polsce na progu 21 wieku / pod red. R. Horodeńskiego,
C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 1030.
Z treści: Zieliński M.: Wpływ zmian struktury gospodarki na popyt na pracę. Muczyński M.: Rola państwa w stymulowaniu popytu na pracę. - Sadowska-Snarska C.:
- 247 Poziom i struktura popytu na pracę w regionie podlaskim. - Polski J.: Regionalne
programy kreowania popytu na pracę na przykładzie województwa lubelskiego.
WOKÓŁ pracy = poz. 22.
Z treści: Kryńska E.: Zapotrzebowanie na pracę w warunkach globalizacji.
1297. WYKORZYSTANIE własnego personelu w świetle okresów
przejściowych na przepływ pracowników / Olga Kopiczko // Prawo Unii Eur. 2004, nr 3, s. 53-57.
Okresy przejściowe na przepływ siły roboczej a możliwość wysyłania polskich
pracowników na teren innego państwa w ramach eksportu usług.
1298. ZAWODY z przyszłością / K. S. [Katarzyna Sadłowska] // Rzeczpospolita. - 2004, nr 293 : 15.12, s. 1, il.
Zmiany na polskim rynku pracy - poszukiwane zawody.
Także: Ci, co produkują, i ci, co sprzedają / Dorota Czerwińska // Tamże, nr 293 :
15.12, dod. Moja Kariera, s. 1.
Zob. też Zatrudnienie Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce
(poz. 3021-3059).
e. Zatrudnienie w poszczególnych działach
i gałęziach gospodarki narodowej
1299. ADMINISTRACJA publiczna jako podstawowy segment sektora
publicznego III Rzeczpospolitej / Jacenty Siewierski // Służ. Cyw. - 2004,
nr 8, s. 77-98, tab. wykr.
M.in. rozmiary zatrudnienia w sektorze publicznym.
1300. AGROBIZNES 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej / red. Stanisław Urban // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1015, 2 t. (354 ; 497 s.).
Konf. zorg. przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
T. 1. - Z treści: Birski Adam: Nowoczesne formy pracy szansą aktywizacji obszarów wiejskich w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej (s. 52-58). - Celem
- 248 opracowania było zaprezentowanie zagadnień wprowadzenia nowych form organizacji stanowisk pracy, a szczególnie telepracy. - Brodzieńska Katarzyna: Aktywność
gospodarcza kobiet wiejskich. (s. 65-70). - Fierek Mariusz, Czeszejko-Sochacka
Małgorzata: Rozwój gospodarczy Polski w kontekście integracji z Unią Europejską
(s. 153-161). - M.in. struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce według działów. Gableta Małgorzata, Cierniak-Emerych Anna: Społeczne środowisko pracy w przemyśle spożywczym - problemy jego kształtowania w kontekście integracji europejskiej (s. 173-180). - Hamer Hanna: Psycholog w agrobiznesie po przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej (s. 265-270). - M.in. psychologia pracy w agrobiznesie. - Kaczocha Ewa: Sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw rodzinnych po wstąpieniu do
Unii Europejskiej (s. 321-326). - Kałuża Halina: Postawy rolników gminy Andrzejewo w woj. mazowieckim wobec gospodarki rynkowej i średnich przedsiębiorstw
szansą rozwoju obszarów wiejskich (s. 334-340). - Karmowska Grażyna, Sobczyk
Andrzej: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw szansą rozwoju obszarów wiejskich (s. 347-357). - Kociszewska Irena, Nowak Alicja Małgorzata: Rozwój form
aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej jako jedna z szans pomniejszania bezrobocia (s. 386-390). - Kotala Andrzej, Basaj Maciej: Perspektywy gospodarczego
rozwoju obszarów wiejskich w ocenie drobnych przedsiębiorców Małopolski (s. 436442). - Kutkowska Barbara: Wpływ dopłat bezpośrednich na dochodowości gospodarstw indywidualnych położonych w Kotlinie Kłodzkiej (s. 480-488). - Lasmanowicz Renata: Wpływ sposobu wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych w woj. warmińsko-mazurskim (s. 489-496). - Lelusz
Henryk: Ocena aktywności bezrobotnych absolwentów z Warmii i Mazur w dostosowywaniu się rynku pracy w świetle przeprowadzonych badań (s. 497-504).
T. 2. - Z treści: Maciejewski Krzysztof: Konkurencyjność rolnictwa uwarunkowana wydajnością pracy (s. 19-23). - Mongiało Zbigniew: Zarządzanie jakością w gospodarstwach rolniczych jako podstawowy czynnik dostosowania się do wymogów
rynków Unii Europejskiej (s. 85-90). - Mossakowska Ewa: Zmiany zatrudnienia
w rolnictwie polskim na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (s. 90-97). - Podstawka Marian, Milewska Anna: Sytuacja dochodowa rolnictwa po integracji z Unią
Europejską (s. 185-191). - Rutkowska Małgorzata, Kozyra Przemysław: Kierunki
zmian w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (s. 234-242). - SompolskaRzechuta Agnieszka: Rynek pracy w powiatach województwa zachodniopomorskiego
: analiza taksometryczna (s. 258-261). - Spiak Jan: Sytuacja dochodowa różnych
typów produkcyjnych gospodarstw rolnych po uwzględnieniu dopłat bezpośrednich
(s. 262-267). - Szopiński Wiesław: Działalność pozarolnicza wyrazem przedsiębiorczości na wsi (s. 311-316). - Toruński Janusz, Wysokińska Aneta: Wpływ systemów
zarządzania jakością na wzrost konkurencyjności wybranych przedsiębiorstw mleczarskich na obszarze funkcjonalnym „zielone płuca Polski” (s. 362-370). - Urban S.:
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną
(s. 376-381). - Wilczyński Artur: Wyniki ekonomiczne gospodarstw wdrażających
program rolno-środowiskowy położonych na obszarach chronionych Pomorza
Zachodniego (s. 420-425). - Wyzińska-Ludian Jadwiga: Rola rolnictwa i agrobiznesu
w kształtowaniu dochodów ludności wiejskiej (s. 446-452). - Zajdel Małgorzata:
Przedsiębiorczość jako warunek rozwoju gmin województwa kujawsko-pomorskiego
w strukturach Unii Europejskiej (s. 452-457). - Zawisza Sławomir, Skomra Monika:
- 249 Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z rodzin byłych pracowników pgr
poprzez system wsparcia stypendialnego ANR (AWRSP) wobec integracji z Unią
Europejską (s. 463-470).
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 2. Uwarunkowania ekonomiczne. - Z treści: Kaszuba-Perz A.: Rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy w regionie podkarpackim. - Szopiński W.,
Kuźniar W.: Wybrane formy pozarolniczej działalności producentów rolnych w agrobiznesie. - Rostropowicz P.: Wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju sektora usług
[m.in. zatrudnienie]. - Strojny J.: Innowacje i przedsiębiorczość w rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw na przykładzie miasta Jarosław. - Danowski J.: Regionalne
dysproporcje rozwojowe w Polsce.
NOMADYZM niemobilnych / J. Wieczorek, C. Wójcik = poz. 1292.
Mobilność kadr akademickich.
1301. NOWY stary klientelizm : system obsadzania stanowisk w postkomunistycznej Polsce (na przykładzie nominacji do rad nadzorczych
publicznych mediów) / Maciej Tymiński, Piotr Koryś // Kult. Społ. - 2004,
T. 48, nr 2, s. 97-120, tab. summ.
PRÓBA oceny chłonności rynku pracy na specjalistów z zakresu zarządzania i marketingu / W. Ciechomski = poz. 1296.
1302. ŚREDNIO w małych i średnich / Ewa Adamczewska // Nowy Tyg.
Pop. - 2004, nr 33/34, s. 12-15, rys. tab.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w l. 2002-2003 dot.
m.in. zatrudnienia w MPS, przeżywalności firm.
1303. TURYSTYKA międzynarodowa a zatrudnienie / A. J. Alexandrova, Svetlana Ŝerbakova ; tł. z ros. Janina Kiełczykowska-Guga // Turyst.
Hotel. - 2003, [nr] 3, s. 121-128.
1304. USŁUGI biznesowe w gospodarce krajów Unii Europejskiej /
Andrzej Masłowski // Hand. Wewn. - 2004, R. 50, nr 2, s. 51-55, tab.
M.in. zatrudnienie w usługach biznesowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.
- 250 ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T.: Makroekonomiczne skutki
nadzatrudnienia w rolnictwie polskim.
1305. ZATRUDNIENIE i wydajność pracy w polskim przemyśle w cyklu
koniunkturalnym / Aleksandra Gaweł // Zesz. Nauk. / AE Pozn. - 2004,
nr 47, s. 63-82.
1306. ZMIANY oblicza pracy na obszarach wiejskich w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską / Radosław Knap // Humaniz. Pr. - 2004, R.
37, nr 1, s. 9-20, wykr. bibliogr.
Oblicza pracy na polskiej wsi w ciągu ostatnich kilkunastu lat oraz wskazanie
prawdopodobnych kierunków dalszych zmian spowodowanych transformacją systemową i integracją z Unią Europejską.
1307. ZMIENIAĆ, aby nie zmienić / Bohdan Jałowiecki // Forum Akad. 2004, R. 11, nr 1, s. 24-26. - Protest rektorów i senatów uczelni państwowych
o dużym prestiżu przeciwko dwuetatowości swoich pracowników. * Unia
personalna / Marek Ratajczak // Tamże, nr 2, s. 26-29. - Zjawisko, które
można określić mianem unii personalnej w szkolnictwie wyższym, kojarzone
jest przede wszystkim z powiązaniami kadrowymi uczelni państwowych
z niepaństwowymi.
Bibliografia dot. pracy w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki
(poz. 5171).
___________________
P r a c a „n a c z a r n o”
KAPITAŁ ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / pod red. M. Juchnowicz = poz. 534.
Z treści: Kozłowski A. J., Czaplicka-Kozłowska I.: Zjawisko nielegalnego zatrudnienia a bezrobocie na Warmii i Mazurach.
- 251 1308. KONIEC z pracą na czarno? // Międzynar. Prz. Ekon. - 2004,
nr 342, s. 25-27.
Oprac. na podstawie artykułu Klausa-Petera Schmida pt. „Dokumenty proszę”,
zamieszczonego w tygodniku Die Zeit, dot. walki z nielegalnym zatrudnieniem
w RFN.
1309. NIELEGALNA praca i jej wpływ na bezpieczeństwo obywateli /
Marian Łach. - Cz. 1-2 // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 6, s. 28-29 ; nr 7/8,
s. 22-23.
Praca nielegalna, często niebezpieczna i jej wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo
obywateli to nowe wyzwanie dla inspekcji pracy.
1310. ZATRUDNIENIE w „szarej strefie” w polskiej gospodarce : fakty,
tendencje, mity i nieporozumienia / Mieczysław Kabaj // Polit. Społ. - 2004,
R. 31, nr 1, s. 1-6, tab. wykr.
Zob. też Policja pracy (poz. 1192).
___________________
Wolontariat
BRACTWO Więzienne w Polsce jako forma działania wolontariatu
wśród więźniów / D. J. Pol = poz. 1397.
DZIAŁALNOŚĆ pożytku publicznego i wolontariat / K. Kołodziej =
poz. 4598.
ERGONOMIA niepełnosprawnym / pod red. J. Lewandowskiego,
J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety = poz. 2412.
Z treści: Lewandowski J., Lecewicz-Bartoszewska J., Karpowicz T.: Motywacja
pracy wolontariuszy w hospicjach.
JAK zatrudnić wolontariusza / T. Zalewski = poz. 4598.
Kto może angażować wolontariuszy ; dla kogo taka praca ; obowiązki zatrudniającego ; ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe wolontariuszy.
- 252 1311. MOTYWY podejmowania spontanicznej pracy wolontarnej /
Daniela Becelewska // Wych. na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 16-18.
SYTUACJA prawna wolontariuszy / U. Jackowiak = poz. 2921.
WOLONTARIAT / K. Kołodziej = poz. 2927.
1312. WOLONTARIAT - praca społeczna - dobroczynna / A. Radomska //
Stud. Pedagog.-Artyst. - 2004, T. 4, s. 291-297.
1313. WOLONTARIAT w Wielkiej Brytanii : dobre wzorce - mądre
strategie - realne zagrożenia / (A. K.). - Cz. 1-2 // Wspólne Tematy. - 2004,
nr 6, s. 41-47 ; nr 7/8, s. 32-37 bibliogr.
1314. WOLONTARIUSZE - czy warto stać się jednym z nich? / Wioletta Krupa // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 6, s. 19-22.
M.in. istota wolontariatu, idealny kandydat, najpopularniejsze programy prowadzone przez centra wolontariatu w Polsce, wolontariat za granicą.
Zob. też poz. 4607.
f. Praca kobiet
1/ Zagadnienia ogólne
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Kołodziej-Durnaś A.: Rynek: między wyzwoleniem a zniewoleniem. Kobiety na rynku pracy.
1315. FORMY dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy / Barbara
Kalinowska-Nawrotek // Ruch Praw. Ekon. - 2004, R. 66, z. 2, s. 231-245,
rys. tab. summ.
1316. KOBIETA dyskryminowana / Julian Kostrzewa // Nowe Państ. 2004, nr 10, s. 10-11.
Biografia Magdaleny Środy - Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet
i Mężczyzn.
- 253 KOBIETY a rynek pracy w Drugiej Rzeczpospolitej / E. Sadowska =
poz. 30.
1317. KOBIETY na bruku / Irena Hamerska // Nowy Tyg. Pop. - 2004,
nr 13, s. 4.
Sytuacja kobiet na rynku pracy.
1318. PŁEĆ a możliwości ekonomiczne w Polsce : czy kobiety straciły
na transformacji? / Bank Światowy. Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką. Region Europy i Azji Środkowej. - [Warszawa] :
World Bank, 2004. - 140 k. ; wykr. ; 30 cm. - Tabele. - Bibliogr.
PRACA a bezczynność zawodowa / pod red. nauk. Z. Stachowskiego =
poz. 12.
Z treści: Faliszek K., Pawlas-Czyż S.: Socjalizacja związana z płcią a sytuacja
kobiet na rynku pracy.
PRACE statystyczne i demograficzne / red. nauk. I. Roeske-Słomka =
poz. 5018.
Z treści: Szuman A.: Przeobrażenia w strukturze zatrudnienie kobiet w Polsce
w latach 1992-2001.
PRACOWNICZE prawa kobiet = poz. 2829.
1319. RÓWNE szanse kobiet na rynku pracy w polityce Unii Europejskiej /
Ewa Lisowska // W: Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce
światowej : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka. - Katowice : Wydaw.
AE Katow., 2004. - S. 171-183.
SOCJOLOGICZNE i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej /
red. nauk. H. Januszek = poz. 2028.
Z treści: Kwiatek A.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania pracy zawodowej
kobiet.
- 254 STANDARDY europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 573.
Z treści: Jamka B.: Kariery zawodowe kobiet - perspektywy rozwoju na tle tendencji do uelastycznienia pracy.
1320. SZANSE i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce /
Hanna Mizgajska // Gospod. Nar. - 2004, R. 15, nr 7/8, s. 36-49, tab., wykr.
bibliogr. summ.
1321. SZKLANY sufit : bariery i ograniczenia karier kobiet : monografia
zjawiska / pod red. Anny Titkow ; Instytut Spraw Publicznych. Program
Edukacji. - Warszawa : Fund. ISP, 2003. - 374 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 365-374. - ISBN 83-88594-58-3.
Treść: Titkow A.: Wstęp. Co pomaga dostrzec „szklany sufit” (s. 7-16). Budrowska Bogusława: Kobieta i kariera. Realia polskie (s. 19-38). - Budrowska B.:
Znikoma reprezentacja kobiet w elitach - próby wyjaśnień (s. 39-67). - Budrowska B.:
Kobiecy sposób zarządzania i sprawowania władzy (s. 68-90). - Budrowska B.: Szef
czy szefowa? (s. 91-102). - Budrowska B., Duch-Krzystoszek Danuta, Titkow A.:
Wprowadzenie (s. 105-112). - Budrowska B., Duch-Krzysztosek D., Titkow A.:
Ścieżka karier kobiet i mężczyzn (s. 113-163). - Budrowska B., Duch-Krzystoszek D.,
Titkow A.: Bariery awansu kobiet (s. 164-194). - Budrowska B., Duch-Krzystoszek
D., Titkow A.: Dyskryminacja i jej wieloznaczności. Realne szanse kobiet (s. 195214). - Fuszara Małgorzata: Równe szanse czy szklany sufit? Kobiety w samorządach
lokalnych (s. 215-243). - Budrowska B., Duch-Krzystoszek D., Titkow A.: Kulturowe
szanse i bariery zawodowych karier kobiet w opinii społecznej (s. 247-329). - Zielińska Eleonora: Przeciwdziałanie barierom awansu kobiet w prawie Unii Europejskiej
(s. 333-358). - Titkow A. : Zakończenie. Przed nami długa droga (s. 359-363).
Rec.: Domański Henryk // Nowe Książ. - 2004, nr 8, s. 68-69.
SZTUKA aktywności / G. Białopiotrowicz = poz. 2085.
ZASADA równości szans [kobiet] na rynku pracy - teoria a praktyka /
R. Nowak-Lewandowska = poz. 1078.
___________________
1322. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 21 września
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kobietom
- 255 pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej // Dz. U. 2004, nr 234, poz. 2346.
1323. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 27 września
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na
szkolenia // Dz. U. - 2004, nr 234, poz. 2347.
Dot. pomocy szkoleniowej dla kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą.
2/ Praca kobiet w poszczególnych działach,
gałęziach gospodarki narodowej i zawodach
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 1. - Z treści: Brodzieńska K.: Aktywność gospodarcza kobiet wiejskich.
1324. KOBIETA w mundurze : czyli nowa jakość w systemie bezpieczeństwa państwa / Anna Dębska. - Toruń : A. Marszałek, 2004. - 358 s. :
rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 346-353. - ISBN 83-7322-964-7.
1325. KOBIETA w zarządzaniu / Susan Vinnicombe, Nina L. Colwill =
poz. 216/99.
Rec.: Budzyk Andrzej // Personel Zarz. - 2004, nr 3, s. 98-99.
MIĘDZY transformacją a integracją / pod red. P. Błędowskiego =
poz. 4560.
Z treści: Lisowska E.: Polskie menedżerki - cechy demograficzno-społeczne
i czynniki sukcesu.
STATUS kobiet w ubezpieczeniach / pod red. I. Jędrzejczyk = poz. 3853.
Z treści: Krawczyk K: Kobiety jako podmiot ochrony ubezpieczeniowej w świetle
skarg do Rzecznika Ubezpieczonych. - Frąckiewicz L.: Sytuacja społecznoekonomiczna kobiet i jej konsekwencje dla ochrony ubezpieczeniowej.
1326. WIEŚ równych szans : poradnik dla kobiet wiejskich / Joanna
Iwanicka. - Warszawa : Centrum Praw Kob., 2004. - 85 s. : rys. ; 21 cm. ISBN 83-89888-15-7.
- 256 3/ Praca zawodowa a obowiązki rodzinne i domowe kobiet
1327. ETIOLOGIA różnic i zmian w motywach pracy zawodowej matek /
Alicja Szuman // Ruch Praw. Ekon. - 2004, R. 66, z. 2, s. 203-229, tab.
summ.
MIĘDZY transformacją a integracją / pod red. P. Błędowskiego =
poz. 4560.
Z treści: Graniewska D.: Praca zawodowa kobiet a warunki życia rodzin.
1328. NIEODPŁATNA praca kobiet : mity, realia, perspektywy /
Anna Titkow, Danuta Duch-Krzystoszek, Bogusława Budrowska. - Warszawa : IFiS PAN, 2004. - 278 s. ; 24 cm - Tabele. - Bibliogr. s. 271-278. ISBN 83-7388-067-4.
g. Praca młodzieży i młodocianych
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Szczepaniak-Wiecha I.: Młodzież na rynku pracy. - Paklepa T.:
Rynek pracy a aspiracje zawodowe i materialne lubelskich licealistów.
1329. CZY warto zatrudnić młodocianego? / Marta Gadomska // Rzeczpospolita. - 2004, nr 241 : 13.10, dod. Dobra Firma, s. 6-7.
1330. MŁODZIEŻ - szansa - Europa : strategia Ochotniczych Hufców
Pracy na lata 2003-2010 (fragmenty) / wybór Iwona Kacak // Eduk. Ustaw.
Doros. - 2004, nr 2, s. 27-34.
Opracowanie Komendy Głównej OHP, przygotowane na konf. w Warszawie
w 2003 r., z okazji 45-lecia OHP.
MŁODZIEŻ w programach rynku pracy = poz. 1225.
Z treści: Gatner D.: Ochotnicze Hufce Pracy jako realizator projektu „Twoja
wiedza - Twój sukces” z Europejskeigo Funduszu Społecznego. - Żywiec-Dąbrowska
E.: Mobilne centra informacji zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy : (projekt
realizowany w ramach II edycji rządowego programu „Pierwsza Praca”).
- 257 1331. PRACA dla młodych - uwagi teoretyka na podstawie raportu AIG
i „Gazety Wyborczej” / Agnieszka Kołodziej-Durnaś // Zesz. Nauk., Stud.
Sociol. / USzczec. - 2003, nr 15, s. 211-218 summ.
PRAKTYCZNE aspekty zatrudniania młodocianych / A. Różańska =
poz. 3382.
PROBLEMY z zatrudnianiem młodocianych / K.E.S. = poz. 3384.
Uwarunkowania prawne i stan faktyczny zatrudniania młodocianych.
___________________
KONWENCJA nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca
zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form
pracy dzieci, przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r. = poz. 2832.
Bezrobocie młodzieży (poz. 1132, 1142).
Zob. też Ochrona pracowników szczególnie chronionych (poz. 33663398).
h. Zatrudnienie grup specjalnych.
Praca i rehabilitacja zawodowa inwalidów
1/ Ludzie starsi
PROBLEMY ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie / pod red.
L. Soleckiego = poz. 4652.
Z treści: Louhevaara V., Taatola K., Rissanen P.: Przydatność do pracy w starszym wieku - koncepcja jej promocji.
2/ Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
1332. ADAPTACJA zawodowa osób niepełnosprawnych w Niemczech /
Małgorzata Skiert // Niepełnospr. Rehabil. - 2004, R. 4, nr 2, s. 41-52.
- 258 1333. AKTYWIZACJA zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych :
debata ekspercka - końcowy raport // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 1,
s. 1, 2-3.
Omów. debaty publicznej dot. programu ”Racjonalizacja wydatków społecznych Zielona Księga” (zał. do Programu Uporządkowania i Ograniczenia Wydatków
Publicznych). Program rządowy obejmuje propozycje zmian w systemie rentowym,
w tym wcześniejszych emerytur oraz wieku emerytalnego dla kobiet, w systemie
aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, systemie ubezpieczeń społecznych rolników.
Nadto: Po owocach ich poznacie : uwagi do przebiegu i efektów prac zespołu
eksperckiego ds. aktywizacji osób niepełnosprawnych / Włodzimierz Sobczak // Zakł.
Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 1, s. 1, 4.
1334. AKTYWIZACJA zawodowa osób niepełnosprawnych / oprac.
K. T. // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 8/9, s. 8-12.
1335. AKTYWIZACJA zawodowa uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym : przewodnik dla nauczycieli / [red. nauk. Maria Piszczek]. - Warszawa : Centrum Metod. Pom.
Psychol.-Pedagog., 2003. - 218, [1] s. : fot., rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. ISBN 83-86954-80-9.
1336. CZŁOWIEK niepełnosprawny : rodzina i praca / pod red. Małgorzaty Kościelskiej, Bassama Aouila. - Bydgoszcz : Wydaw. Akad. Bydg., 2004. 270 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7096-525-03.
Z treści: Otrębski Wojciech: Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym
w sytuacji pracy niepełnosprawnych mężczyzn zatrudnionych w zakładach pracy
chronionej (s. 203-220). - Rupar Małgorzata: Warsztat Aktywizacji Zawodowej dlaczego taka forma przygotowania osoby niepełnosprawnej do pracy? (s. 221-224). Niklas Dorota: Szkolenia jako element rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (s. 225-248). - Aouil B., Komniczak-Tietze Marianna: Wypalenie zawodowe
wśród nauczycieli szkół specjalnych (sprawozdanie z badań) (s. 249-266).
1337. CZY inwalida może się zatrudnić : konsekwencje orzeczeń o niepełnosprawności / Stanisław Majkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 98 :
26.04, dod. Prawo co Dnia, s. 6.
Możliwości zarobkowania osób formalnie uznanych za niezdolne do pracy.
- 259 1338. DOFINANSOWANIE wynagrodzeń osób niepełnosprawnych /
Katarzyna Bereda-Łabędź // Rachunkowość. - 2004, nr 2, s. 26-28.
1339. EDUKACJA osób niepełnosprawnych / pod red. Lucyny Frąckiewicz = poz. 1145/03.
Rec.: Kołaczek Bożena // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 5/6, s. 26-28.
ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy /
pod red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety =
poz. 2412.
Z treści: Merc-Gołębiowska Z., Gołębiowska J.: Warsztaty terapii zajęciowej jako
przykład rehabilitacji osób niepełnosprawnych. - Pietras A., Pietras P.: Zatrudnienie
osób niepełnosprawnych w charakterze telepracowników w świetle znowelizowanego
Kodeksu Pracy. - Sankowski D.: Telepraca szansą dla niepełnosprawnych.
1340. ERGONOMIA niepełnosprawnym w przyszłości / pod red. Jerzego Lewandowskiego, Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej, Marka Sekiety. Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2003. - 300 s. : rys. ; 24 cm. - (Monografie /
PŁódz.). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7283-135-1.
Z treści: Bąkała Anna, Sankowski Dominik: Nowe technologie internetowe
w edukacji i pracy osób niepełnosprawnych (s. 16-29). - Biskupska Ewa, Siatkowska Teresa, Słowińska Jadwiga: „Polska a Unia Europejska” - współczesne
wyzwania w procesie edukacyjnym dzieci niepełnosprawnych (s. 30-36). Gorczycka Ewa: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych - wyzwania przyszłości (s. 37-45). - Hławiczka Marta, Ścieszka Dorota: Bezpieczeństwo - obszar
edukacji - wizja przyszłości? (s. 46-53). - Paszkowicz Maria A.: Koncepcja nowego
systemu integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie polskim (s. 54-59). Abramowicz Ewa, Kamieniak Ewa: Model stanowiska pracy dla osoby niewidomej (s. 77-82). - Barczyński Andrzej: Kosztowy model optymalizacji systemu
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (s. 83-96). - Bolkowska-Najwer
Marta: Prowadzenie przez osoby niepełnosprawne własnej działalności gospodarczej (s. 97-105). - Jasiak Aleksandra: Rola pracy zawodowej w życiu osób niepełnosprawnych oraz warunki jej wykonania (s. 106-118). - Saryusz-Wolski Emil:
Analiza ergonomiczna pozycji pracy lekarza internisty; koncepcja poprawy
stanu obecnego (s. 182-192). - Kossakowska Elżbieta: Rola i zadania Państwowej
Inspekcji Pracy na rzecz ochrony pracy osób niepełnosprawnych (s. 128-136). Garbat Marcin: Elementy otoczenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz ich
wpływ na rehabilitację społeczną (s. 341-351). - Wnuk Alina: Niepełnosprawność
jako problem społeczny (s. 365-372).
- 260 1341. INTEGRACJA społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań
instytucji / Stanisława Golinowska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa : IPiSS, 2004. - 166 s. : wykr. ; 24 cm. - (Raport / IPiSS). - Tabele. Bibliogr. s. 161-166. - ISBN 83-87890-59-6.
KODEKS postępowania - zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu
pracy - nowy dokument Międzynarodowej Organizacji Pracy / L. Kluska =
poz. 2827.
1342. KOMUNIKAT Komisji Europejskiej na zakończenie ERON [Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych] / Tadeusz Majewski // Zakł. Pr.
Chron. - 2004, R. 7, nr 5, s. 4-6.
M.in. zatrudnienie niepełnosprawnych.
1343. KONGRES Osób Niepełnosprawnych i Zakładów Pracy Chronionej / Halina Guzowska // Niepełnospr. Rehabil. - 2004, R. 4, nr 1, s. 79-85.
10 grudnia 2003 r. Warszawa, debata dot. m.in. zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz proponowanych zmian w systemach emerytalnym
i rentowym.
1344. NAJWAŻNIEJSZE jest zatrudnienie / Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2004, nr 302 : 27.12, dod. Ekon. Rynek, s. 3, wykr.
Rynek pracy inwalidów.
1345. NIEPEŁNOSPRAWNI a praca : praca zbiorowa / pod red. Lucyny
Frąckiewicz i Wiesława Koczura ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. - 202 s. : rys. ; 24 cm. (Prace Naukowe /AE). - Tabele. - Summ. - ISBN 83-7246-254-2.
Treść: Frąckiewicz L.: Niepełnosprawni w środowisku pracy (s. 9-23). - Barczyński Andrzej: Zatrudnienie chronione w Polsce na tle rozwiązań europejskich
(s. 25-55). - Król Małgorzata, Przybyłka Arkadiusz: Niepełnosprawni na otwartym
rynku pracy (s. 57-76). - Wapiennik Ewa: Sytuacja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce (s. 77-91). - Kowalczyk Olga: Zatrudnienie
osób niepełnosprawnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (s. 93-101). - SzaturJaworska Barbara: Wybrane problemy funkcjonowania zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności (s. 103-123). - Koczur W.: Zasady i tryb orzekania o niezdolno-
- 261 ści do pracy dla celów rentowych w pozarolniczym ubezpieczeniu społecznym
(s. 125-140). - Baron-Wiaterek Małgorzata: Formalnoprawne podstawy zarządzania
sferą pomocy osobom niepełnosprawnym (s. 141-154). - Soworka Joanna: Rola
podstawowej opieki zdrowotnej w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (s. 155-172). - Lipski Aleksander: Dylematy integracji społecznej osób
niepełnosprawnych (s. 173-195).
1346. NIEPEŁNOSPRAWNI na rynku pracy / Izabela Rakowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 54, s. 22, tab.
Plan Hausnera - propozycje dot. zmian zasad pomocy finansowej dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Nadto: Pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Luiza Klimkiewicz //
Tamże, nr 207, dod. Praca i Podatki, s. 5-8, tab. * Wydajność do zmierzenia /
Agnieszka Rosa, Magdalena Bednarek // Rzeczpospolita. - 2004, nr 177 : 30.07, dod.
Prawo co Dnia, s. 1. - Nowe zasady dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
NIEPEŁNOSPRAWNI w firmie / A. Semenowicz = poz. 4116.
Orzekanie o niepełnosprawności i uprawnienia osób niepełnosprawnych w pracy.
1347. NIEPEŁNOSPRAWNY na rynku pracy - standardy międzynarodowe / Hanna Bogus // Niepełnospr. Rehabil. - 2004, R. 4, nr 3, s. 62-72.
Międzynarodowe dokumenty prawne stojące na straży praw niepełnosprawnych.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 1. - Zarys problematyki. - Z treści: Dębniewski G., Michałowska D.: Status
osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
1348. OD zmiany do zamiany : przyczynek do dyskusji nad nowym
systemem rehabilitacji / Maria Agnieszka Paszkowicz // Niepełnospr. Rehabil. - 2004, R. 4, nr 3, s. 3-19.
M.in. rehabilitacja zawodowa.
1349. OSOBY niepełnosprawne a telepraca / Tadeusz Majewski // Zakł.
Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 8/9, s. 12-13, tab. bibliogr.
OSOBY niepełnosprawne w prawie pracy / oprac. K. T. = poz. 3380.
- 262 1350. OSOBY niepełnosprawne w Unii Europejskiej // Rzeczpospolita. 2004, nr 201 : 27.08, dod., 12 s.
Dodatek poświęcony zagadnieniom pracy ludzi niepełnosprawnych w Polsce
i Unii Europejskiej.
1351. OSOBY niepełnosprawne - „życie i edukacja dla przyszłości” /
Danuta Gorajewska // Szk. Spec. - 2004, T. 65, nr 3, s. 227-229.
Seminarium w Warszawie.
1352. PORADNICTWO zawodowe i praca zawodowa jako integralny
proces rewalidacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Daniel Kukla //
Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 4, s. 65-70 bibliogr. 15 poz. summ.
1353. POWOŁANO Polską Unię Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej /
(AB) // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 2, s. 1-2.
PRACA a bezczynność zawodowa / pod red. nauk. Z. Stachowskiego =
poz. 12.
Z treści: Książkiewicz I.: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce.
1354. PRACA chroniona a prawa gospodarki rynkowej : artykuł dyskusyjny / Andrzej Barczyński // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 4, s. 16-19, rys.
1355. PRACA na swoim - czyli działalność gospodarcza osób niepełnosprawnych w formie spółki cywilnej / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 11, s. 11-13, rys.
PROBLEMY ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie / pod red.
L. Soleckiego = poz. 4652.
Z treści: Karwat I. D., Kalinowski P.: Kierunki realizacji rehabilitacji zawodowej
z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności. - Żak M., Karwat A., Karwat I. D.:
Założenia Polskiej Szkoły Rehabilitacji - aktualne możliwości ich wykorzystania. Stępniak M.: Stan i perspektywy rozwoju rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miast. - Smyczek W. B., Kopytok A. W.:
Zapotrzebowanie na rehabilitację wśród starszych niepełnosprawnych mieszkańców
wiejskich rejonów Białorusi.
- 263 1356. PROGRAM celowy „Student” - co należy w nim zmienić? / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7,
nr 5, s. 5-6.
Realizowany od 2002 r. program „Student”, którego celem jest przygotowanie
osób niepełnosprawnych do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
1357. PRZEGRANI na starcie? : zatrudnianie osób niepełnosprawnych /
Marzena Jurczewska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 81, s. 1, 8.
Niespójność polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych
z prawem Unii Europejskiej.
1358. PRZYSZŁOŚĆ pracy dla osób chorych psychicznie : wybór prac /
pod red. Andrzeja Cechnickiego i Huberta Kaszyńskiego ; [aut. Andrzej
Sasuła i in.]. - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. - Kraków : SRPiOŚ, 2003. - 161, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr.
Omów.: Guzowska Halina // Niepełnospr. Rehabil. - 2004, R. 4, nr 2, s. 103-104.
1359. REHABILITACJA i zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy / pod red. Jerzego Mikulskiego, Adama Kurzynowskiego ;
Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ;
Instytut Gospodarki Społecznej. - Warszawa : Pol. Tow. Walki z Kalec., 2004. 228 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 153-156. - ISBN 83-909371-6-6.
Treść: Kurzynowski A.: Cele, przedmiot i metoda badania (s. 5-14). – Kurzynowski A.: Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej (s. 15-37). - Mikulski J.:
Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy - badania i praktyka (s. 39-61). Błędowski Piotr, Gasińska Maria, Kołaczek Bożena: Charakterystyka zakładów
pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne (s. 63-69). - Błędowski P., Gasińska
M., Kołaczek B.: Charakterystyka społeczno-zawodowa badanej zbiorowości
(s. 71-84). - Gasińska M.: Bariery zatrudniania osób niepełnosprawnych w otwartych
zakładach pracy - w świetle opinii pracodawców (s. 85-103). - Serafin Róża:
Bariery zatrudniania w zakładach pracy niezatrudniających osób niepełnosprawnych
(s. 105-112). - Kołaczek B.: Opinie pracowników sprawnych i niepełnosprawnych
o szansach i barierach zatrudniania na wolnym rynku pracy (s. 113-133). – Kurzynowski A,., Mikulski J.: Zakończenie (s. 135-151). - Kwestionariusze wywiadów
(s. 160-228).
- 264 1360. REHABILITACJA osób niepełnosprawnych jako służba społeczna
TWK : 1960-2005 : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Mikulskiego ; Polskie
Towarzystwo Walki z Kalectwem. - Warszawa : Pol. Tow. Walki z Kalec.,
2004. - 420 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-903137-0-7.
Z treści: Hulek Aleksander: Legislacja a niepełnosprawność (s. 39-50). - Hulek
A.: Nauka w służbie ludzi niepełnosprawnych (s. 55-64). - Mikulski J.: Rehabilitacja
zawodowa osób niepełnosprawnych (s. 73-103). - Hulek A.: Zadania Towarzystwa
w zakresie rehabilitacji zawodowej (s. 104-105). - Kowalczyk Olga: Stan badań nad
jakością życia i zagrożeniem marginalizacją osób niepełnosprawnych (s. 152-168). Gorczycka Ewa: Postawy wobec kalectwa pracowników wybranych zakładów
przemysłowych Częstochowy (s. 169-171). - Kirenko Janusz: Psychofizyczne i społeczne możliwości funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym (s. 172-195). Kwapisz Jacek: Funkcjonowanie szkolnictwa specjalnego (s. 200-216). - Hulek A.,
Mikulski J.: Udział spółdzielni inwalidów w rozwoju nauki i służb rehabilitacyjnych
w kraju i zagranicą (s. 217-228). - Waszkowski Henryk: Polska Unia Rehabilitacji
i Aktywizacji Zawodowej (s. 343-345).
1361. REHABILITACJA zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób
niepełnosprawnych / Anna Semenowicz // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004,
nr 21, wkł. Vademecum Ubezpieczeń, s. 2-19.
1362. SYSTEM Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Niepełnosprawnych : skrót założeń przyjętych przez KIG-R [Krajową Izbę GospodarczoRehabilitacyjną] // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 3, s. 1, 3-5.
Opracowane przez KIG-R założenia zmierzające do wykreowania systemu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych są odpowiedzią na propozycje
MGPiPS zawarte w „Założeniach do zmian systemu wspierania rehabilitacji zawodowej, promocji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych” skierowanych do konsultacji
społecznych.
WSPIERANIE zatrudnienia osób niepełnosprawnych w krajach UE /
O. Kowalczyk = poz. 1219.
ZADANIA społeczne / pod red. Z. Pisza = poz. 4597.
Z treści: Kowalczyk O.: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
1363. ZATRUDNIANIE osób niepełnosprawnych - doświadczenia polskie i niemieckie / Helena Ochonczenko // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7,
nr 6/7, s. 12-13.
- 265 1364. ZATRUDNIENIE osób najbardziej niepełnosprawnych / Tadeusz
Majewski // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 12, s. 4-5.
1365. ZATRUDNIENIE osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy: uwarunkowania i skutki : głos w dyskusji / Bożena
Kołaczek // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 4, s. 14-16, tab.
1366. ZATRUDNIENIE osób niepełnosprawnych w europejskich regulacjach prawnych // Biul. / Biuro Inf. RE. - 2004, nr 4, s. 5-172, tab.
Treść: Grimmeissen Muriel: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych : implementacja standardów europejskich do polskiego systemu prawnego i praktyki (s. 5-9). Gubbels Andre: Strategia zatrudnienia a instrumenty Unii Europejskiej - promocja
równych szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy (s. 10-16). - Majewski
Tadeusz: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (s. 17-26). Majewski T.: Nowy dokument Rady Europy w sprawie zatrudnienia osób niepełnosprawnych (s. 27-31). - Mikulski Jerzy: Osoby niepełnosprawne w świetle zaleceń
Wspólnoty Europejskiej (s. 32-50). - Buczkowska Elżbieta: Dostosowywanie
polskiego prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych do wymogów Unii Europejskiej (s. 51-55). - Wasiak Zbigniew: Realizacja praw osób niepełnosprawnych
w polskim systemie prawnym (s. 56-73). - Kiełducka Małgorzata: Prawo dotyczące
niedyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce (s. 74-88). Leszczyński Marian: Instrumenty finansowe państwa w systemie wspierania rynku
pracy osób niepełnosprawnych w Polsce - stan obecny i perspektywy (s. 89-96). Hurko-Romeyko Anna: Studium sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy
m. st. Warszawy (s. 97-108). - Niżnik Kazimierz: Funkcjonowanie spółdzielni
inwalidów : doświadczenia i perspektywy (s. 109-114). - Piechota Sławomir: Funkcjonowanie spółek prawa handlowego zatrudniających osoby niepełnosprawne doświadczenia i perspektywy (s. 115-123). - Sobczak Włodzimierz: Sytuacja zakładów pracy chronionej w Polsce w dobie integracji europejskiej (s. 124-136). Karwowski Jerzy: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy (s. 137-138). - Strumińska Anna: Program Junior dla absolwentów niepełnosprawnych - w świecie realnym i wirtualnym (s. 139-143). - Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych wzmocnienie spójnej polityki na rzecz i poprzez pełne uczestnictwo (Malaga,
Hiszpania, 7-8 maja 2003 r.) : II Europejska Konferencja Ministrów odpowiedzialnych za integracyjną politykę na rzecz osób niepełnosprawnych (s. 144-155). Rezolucja [Rady Europy] ResAP(2001)3 w sprawie dążenia do pełnej integracji
obywatelskiej osób niepełnosprawnych poprzez stosowanie technologii ułatwiających uczestniczenie takich osób w życiu społecznym : (przyjęta przez Komitet
Ministrów 24 października 2001 r. podczas 770 posiedzenia zastępców ministrów)
(s. 156-172).
___________________
- 266 USTAWA z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji nr 159
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej
i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca
1983 r. = poz. 2835.
1367. ROZPORZĄDZENIE M i n. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
z dnia 26 lipca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek
dla osób niepełnosprawnych // Dz. U. - 2004, nr 174, poz. 1810.
1368. ROZPORZĄDZENIE Min. Polityki Społecznej z dnia 15 września
2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji
pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów
zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu //
Dz. U. - 2004, nr 215, poz. 2186.
1369. ROZPORZĄDZENIE Min. Polityki Społecznej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla
pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, ich pracowników współpracujących z osobami niepełnosprawnymi
oraz organizatorów pracy w przedsiębiorstwach // Dz. U. - 2004, nr 238,
poz. 2398.
1370. ROZPORZĄDZENIE Min. Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych // Dz. U. - 2004, nr 283, poz. 2835.
1371. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie trybu kontroli prowadzonej przez organy
upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych // Dz. U. - 2004,
nr 46, poz. 437.
1372. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na prowa-
- 267 dzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne // Dz. U. 2004, nr 114, poz. 1192.
zm. z dnia 12 października 2004 r. // Tamże, nr 234, poz. 2345.
1373. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych // Dz. U. - 2004, nr 114, poz. 1193.
1374. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne // Dz. U. - 2004, nr 114, poz. 1194. *
z dnia 7 grudnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne // Tamże, nr 264, poz. 2630.
Nadto: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby
niepełnosprawne (z naniesionymi zmianami wynikającymi z projektu nowelizacji stan z dnia 30.09.2004 r.) // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 10, s. 3-4.
Bezrobocie osób niepełnosprawnych (poz. 1122) ; Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej (poz. 4563, 4575, 4580).
Statystyka dot. zatrudnienia niepełnosprawnych (poz. 5012, 5013).
___________________
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
FINANSOWANIE składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych przedsiębiorców / P. Kostrzewa = poz. 3916.
1375. JEŚLI zatrudnisz niepełnosprawnego / Magdalena Januszewska //
Rzeczpospolita. - 2004, nr 264 : 10/11.11, dod. Dobra Firma, s. 6, 8.
Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych.
- 268 1376. PLAN finansowy PFRON na rok 2005 / Tomasz Barczyński //
Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 11, s. 1, 5.
1377. PODSTAWY prawne i zasady gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 1999-2003 /
Adriana Politaj // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1040, s. 99-109, tab. wykr.
bibliogr. 6 poz. summ.
1378. POMOC publiczna dla przedsiębiorców ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych / Andrzej Koza // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2005, nr 1040, s. 57-65, rys. tab. bibliogr. 10 poz. summ.
1379. POMOC samorządu wojewódzkiego dla osób niepełnosprawnych /
Joanna Karpińska // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 2, s. 25-28.
Pomoc ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
1380. ROLA turnusów rehabilitacyjnych w rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych / Henryk Waszkowski // Aux. Soc. 2004, nr 1, s. 93-101, tab. bibliogr. summ.
M.in. udział PFRON w finansowaniu turnusów rehabilitacyjnych.
1381. WYKORZYSTANIE środków PFRON na tworzenie stanowisk
pracy / Jerzy Witczak // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 7, s. 35-36.
___________________
1382. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad
i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych // Dz. U. - 2004, nr 63, poz. 586.
1383. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych
- 269 zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych // Dz. U. - 2004, nr 82, poz. 756. * Rozporządzenie
Min. Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom
pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych // Tamże, nr 175, poz. 1821.
1384. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie zakładowego
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych // Dz. U. - 2004, nr 96,
poz. 960.
1385. ROZPORZĄDZENIE Min. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
z dnia 27 lipca 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych // Dz. U. - 2004,
nr 174, poz. 1811.
1386. ROZPORZĄDZENIE Min. Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia
2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą
być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych // Dz. U. - 2004, nr 187, poz.1940.
___________________
Ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji
osób niepełnosprawnych
1387. STANOWISKO KRAZON w sprawie rządowego projektu ustawy
o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych (druk sejmowy nr 3339) / Włodzimierz Sobczak // Zakł.
Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 10, s. 1-2.
- 270 1388. USTAWA z dnia .... 2004 r. o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych // Zakł. Pr. Chron. 2004, R. 7, nr 10, s. 9-15.
Projekt ustawy uwzględniającej dyrektywę 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r.
ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia
i pracy.
___________________
Z a k ł a d y p r a c y c h r o n i o n e j.
Zakłady aktywności zawodowej
DORADCA zawodowy i instruktor zawodu w ZPCh / A. Barczyński =
poz. 1789.
1389. DOTACJE wróciły, czy wrócą niepełnosprawni / Zbigniew Lentowicz // Rzeczpospolita. - 2004, nr 294 : 16.12, dod. Ekon. Rynek, s. 4, il.
Przywrócenie dotacji dla zakładów pracy chronionej.
ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy /
pod red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety =
poz. 2412.
Z treści: Merc-Gołębiowska Z., Gołębiowska J.: Warsztaty terapii zajęciowej jako
przykład rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
1390. METODA obliczania kosztów związanych z rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej : symbol
opracowania MOKON-02 / Andrzej Barczyński ; Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna. - Warszawa : KIG-R, 2004. - 28 k. ; 30 cm. - Tabele.
OBCIĄŻENIE pracą w zakładach pracy chronionej / M. Łazicka,
M. Boryczka = poz. 2555.
1391. PRAWO karne wobec nadużyć ujawnianych w związku z działalnością zakładów pracy chronionej / Zygmunt Kukuła // Niepełnospr. Rehabil. 2004, R. 4, nr 3, s. 20-38.
- 271 1392. ROLA i miejsce terapii zajęciowej w systemie rehabilitacji : terapia zajęciowa a rehabilitacja psychiatryczna / Anna Kaźmierczak // Wspólne
Tematy. - 2004, nr 6, s. 18-23.
M.in. terapia pracą.
1393. WARSZTAT Terapii Zajęciowej jako placówka rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych / Katarzyna Sadowska // Naucz. i Szk. - 2003, nr 3/4, s. 227-238 bibliogr. summ.
1394. WARSZTATY terapii zajęciowej / Monika Mrozowska // Prawo
Pr. 2004, R. 10, nr 6, s. 25-26.
Nadto: Warsztat terapii zajęciowej w nowej regulacji prawnej / oprac. K. T. Cz. 1-2 // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 5, s. 16-19.
1395. ZMIANY w statusie prawnym zakładów pracy chronionej po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Zbigniew Tomasz Nowicki //
Zesz. Nauk. / WSE Warsz. - 2004, nr 3, s. 171-182.
___________________
1396. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i, P r a c y i P o l it y k i S p o ł e c z n e j z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii
zajęciowej // Dz. U. - 2004, nr 63, poz. 587, tab.
ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 27 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis
przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej = poz. 1287.
3/ Zatrudnienie skazanych
1397. BRACTWO Więzienne w Polsce jako forma działania wolontariatu wśród więźniów / Dezyderiusz Jan Pol // Prz. Więzien. Pol. - 2004, nr 43,
s. 98-105.
FUNKCJONOWANIE ośrodków pracy więźniów w świetle kontroli Ministerstwa Kontroli Państwowej w latach 1955-1956 / T. Wolsza = poz. 25.
- 272 POMOC społeczna, praca socjalna / pod red. K. Marzec-Holki =
poz. 4517.
Z treści: Machel H.: Pomoc społeczna i praca socjalna jako czynniki wspierające
resocjalizację przestępców. - Matysiak-Błaszczyk A.: Readaptacja i reintegracja
społeczna opuszczających zakłady karne.
1398. PRACA jako środek resocjalizacji skazanych na karę pozbawienia
wolności / Krzysztof Linowski // Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 103-111
bibliogr. 31 poz.
1399. PRAWNOMATERIALNE podstawy stosowania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w Polsce / Janusz Zagórski //
Państ. Prawo. - 2004, R. 59, z. 1, s. 79-92.
Kara pracy na rzecz dobra ogólnego.
1400. PROBLEMATYKA zatrudniania osób pozbawionych wolności /
Wojciech Kaliński // Prz. Więzien. Pol. - 2004, nr 43, s. 91-97.
1401. TEORETYCZNE podstawy resocjalizacji przez pracę w trakcie
wykonywania kary pozbawienia wolności / Marek Petrikowski // Prz. Więzien. Pol. - 2004, nr 44/45, s. 53-79.
1402. ZAMIANA grzywny na pracę społecznie użyteczną / Radosław
Giętkowski // Państ. Prawo. - 2004, R. 59, z. 5, s. 88-97.
1403. ZATRUDNIENIE skazanych odbywających karę pozbawienia
wolności / Tomasz Kalisz. - Łódź : Kolonia, 2004. - 384 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 362-371. - ISBN 83-88166-76-X.
1404. ZNACZENIE wewnątrzszkolnego systemu oceniania w procesie
racjonalizacji kształcenia w szkole przywięziennej / Piotr Balcerowicz //
Prz. Więzien. Pol. - 2004, nr 43, s. 142-162 bibliogr.
___________________
- 273 1405. ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych //
Dz. U. - 2004, nr 27, poz. 242.
Omów.: Lisowska Izabela // Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 8, s. 23-25, tab.
1406. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 23 marca
2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia
wolności oraz prace społecznie użyteczne // Dz. U. - 2004, nr 56, poz. 544.
i. Zatrudnienie socjalne
BEZPIECZEŃSTWO socjalne / pod red. L. Frąckiewicz = poz. 4553.
Z treści: Piątek K.: Zatrudnienie socjalne a bezpieczeństwo socjalne.
1407. CENTRA integracji społecznej : jak to robić? / Paulina Chodyra,
Andrzej Trzeciecki // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 7, s. 12-15, tab.
Centra Integracji Społecznej w systemie zatrudnienia socjalnego.
1408. WDRAŻANIE ustawy o zatrudnieniu socjalnym : pierwsze projekty Centrów Integracji Społecznej / Paulina Chodyra // Służ. Prac. - 2004,
R. 31, nr 9, s. 21-23.
1409. WSKAZÓWKI dla instytucji tworzących Centra Integracji Społecznej / Paulina Chodyra, Andrzej Trzeciecki // Służ. Prac. - 2004, R. 31,
nr 4, s. 27-30, tab.
Centra Integracji Społecznej mają być - w myśl ustawy z dnia 13 czerwca 2004 r.
o zatrudnieniu socjalnym - nowymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się
ochroną przed bezrobociem i marginalizacją społeczną osób najsłabiej przygotowanych do życia w gospodarce rynkowej.
1410. ZATRUDNIENIE socjalne / Iwona Sierpowska // Monit. Prawa
Pr. - 2004, R. 1, nr 11, s. 298-301.
1411. ZATRUDNIENIE socjalne szansą dla niektórych bezrobotnych /
Lidia Labocha // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 158, s. 22, tab.
- 274 1412. ZATRUDNIENIE socjalne w krajach Unii Europejskich / Małgorzata Denkiewicz // Rynek Pr. - 2004, nr 4, s. 50-64.
___________________
1413. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym //
Pr. Soc. - 2004, nr 3, s. 7-33.
1414. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i i P r a c y
z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych
do utworzenia spółdzielni socjalnej // Dz. U. - 2004, nr 240, poz. 2412.
1415. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i, P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie
wzoru sprawozdania przedstawionego przez centrum integracji społecznej //
Dz. U. - 2004, nr 3, poz. 17, tab.
Akt wykonawczy do ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Także // Pr. Soc. - 2004, R. 19, nr 3, s. 34-38, tab.
1416. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu // Dz. U. - 2004, nr 3,
poz. 18, tab.
Akt wykonawczy do ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Także // Pr. Soc. - 2004, R. 19, nr 3, s. 39-55, tab.
4. Społeczno-ekonomiczne aspekty
czynników demograficznych
1417. DEMOGRAFIA zmiany społecznej / Marek Okólski. – Warszawa : Scholar, 2004. - 312 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 292-312. ISBN 83-7383-048-0.
1418. DEMOGRAFICZNE i społeczne uwarunkowania zmniejszającej się
dzietności / Lucyna Frąckiewicz // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 9, s. 2-5, tab.
- 275 1419. GERONTOLOGIA społeczna i oświatowa : zarys problematyki /
Zofia Szarota ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Kraków : Wydaw. Nauk. Akad. Pedagog., 2004. - 107 s. ; 21 cm. - (Prace
Monograficzne / Akad. Pedagog. ; nr 396). - Tabele. - Bibliogr. s. 97-104. ISBN 83-7271-301-4.
OBRAZ społeczny Śląska na przełomie wieków / pod red. nauk. Z. Pisza =
poz. 5009.
M.in. demografia.
1420. POLSKA starość w dobie przemian / Elżbieta Trafiałek. - Katowice : „Śląsk”, 2003. - 336 s. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 319-333. - Summ. ISBN 83-7164-394-2.
Rec.: Matyjas Bożena // Pr. Soc. - 2004, R. 19, nr 1, s. 84-88.
PRACE statystyczne i demograficzne / red. nauk. I. Roeske-Słomka =
poz. 5018.
Z treści: Sasin M.: Społeczno-demograficzne aspekty bezrobocia w gminach
województwa zachodniopomorskiego. - Siwek A.: Demograficzne uwarunkowania
zasad kalkulacji świadczenia emerytalnego w Polsce.
PROBLEMY ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie / pod red.
L. Soleckiego = poz. 4652.
Z treści: Skrętowicz B.: Ludzie starzy w społeczeństwie polskim ze szczególnym
uwzględnieniem niepełnosprawnych - stan obecny i prognozy.
PROBLEMY polskiej wsi na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz, M. Król = poz. 1141.
Z treści: Szczygielski K.: Problematyka społeczno-demograficzna wsi w istniejących i projektowanych regulacjach planistycznych (na przykładzie województwa
opolskiego).
1421. PROCES starzenia się ludności w Europie i jego skutki dla rynku
pracy / Izabela Grabowska // Wspólnoty Eur. - 2004, nr 9, s. 33-39, rys.
- 276 PROGNOZA demograficzna ludności rolniczej / R. Gocłowski =
poz. 5078.
Liczebność i dynamika zmian ludności rolniczej oraz analiza i prognoza zmian
w liczbie ubezpieczonych i świadczeniobiorców KRUS.
PRZYSZŁOŚĆ pracy w XXI wieku / red. S. Borkowska = poz. 16.
Z treści: Kotowska Irena E.: Zmiany demograficzne a przyszły rynek pracy.
1422. SEZONOWE wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec / J. Korczyńska = poz.1229/03.
Rec.: Rauziński Robert // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 3, s. 35-36.
1423. SPOŁECZNE i ekonomiczne następstwa procesu starzenia się
ludności / Jerzy T. Kowaleski // Ann. Etyka Gospod. - 2004, T. 7, nr 1,
s. 249-253 summ.
1424. SPOŁECZNO-edukacyjne determinanty rozwoju demograficznego
w Niemczech w II połowie XX wieku / Krzysztof Szewior // Acta Univ.
Wratisl., Niemcozn. - 2004, nr 13, s. 67-81 Zsfassung.
1425. SPOŁECZNOŚĆ polska w Grecji w obliczu poszerzenia Unii
Europejskiej / Jacek Knopek // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 10, s. 26-29.
Charakterystyka diaspory polskiej w Grecji.
WSPÓŁCZESNE problemy polityki ekonomicznej / red. nauk. Z. Przybyła, J. Sokołowski = poz. 334.
Z treści: Tyc W.: Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wielkości rodziny.
1426. ZMIANY demograficzne w Polsce i ich skutki w perspektywie
roku 2050 / Joanna Dybowska // Zesz. Nauk., Ekon. / UOpol. - 2004, z. 28,
s. 325-334 summ.
___________________
- 277 Migracje
1427. MIGRACJE a bezrobocie w krajach europejskich w okresie
rozszerzenia UE // Zesz. Nauk. / SGH, Kol. Gospod. Świat. - 2004, z. 15,
s. 1-109 bibliogr.
Mater. z konf.
Z treści: Kuciński Kazimierz: Migracje w teorii ekonomii (s. 8-20). - Kupiszewski
Marek: Metodologiczne problemy prognozowania migracji zagranicznych (s. 21-34). Kotowska Irena E.: Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w wybranych krajach Europy (s. 52-81). - Budnikowski Tomasz: Bezrobocie i polityka zatrudnienia
w Europie (s. 82-97). - Gardawski Juliusz: Postawy Polaków wobec migracji : wybrane aspekty (s. 98-109).
1428. MIGRACJE ludności na Dolnym Śląsku w latach 1989-1998 :
kierunki i efektywność / Joanna Huk // Czas. Geogr. - 2004, T. 75, z. 1/2,
s. 33-64 bibliogr. summ.
1429. MIGRACJE polsko-niemieckie i ich konsekwencje społecznoekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego / Brygida Solga ;
Stowarzyszenie Instytut Śląski. - Opole : Inst. Śl., 2002. - 152 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 141-150. - ISBN 83-7126-163-2.
MIGRACJE w Europie przedprzemysłowej / A. Walaszek = poz. 34.
1430. MIGRACJE zagraniczne // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 3, s. 3-35,
rys. tab. wykr. bibliogr.
Treść: Golinowska Stanisława: Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej.
Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej (s. 3-8). - Rajkiewicz Antoni: Nad
danymi NSP 2002 o migracjach zagranicznych ludności (s. 8-9). - Duszczyk Maciej:
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - kilka wniosków i rekomendacji dla polskiej
polityki migracyjnej (s. 9-13). - Jończy Romuald: Wpływ migracji zarobkowych
śląskiej ludności autochtonicznej na poziom bezrobocia w woj. opolskim (s. 13-16). Morecka Zofia, Domaradzka Ewa: Zatrudnienie obcokrajowców w polskich gospodarstwach domowych (s. 17-19). - Maciejko Anna: Próby integrowania uchodźców przypadek Polski (s. 20-22). - Bernatowicz Adam: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
i Ochrony Cudzoziemców "Proxenia" (s. 23-24). - Godlewska Justyna: Studenci
zagraniczni jako szczególna grupa imigrantów (s. 24-27). - Wrońska Aneta: Niemcy
krajem imigracyjnym (s. 27-30). - Jaworek Marcin: Zatrudnienie sezonowe Polaków
- 278 a sytuacja na rynku pracy w Niemczech (s. 30-31). - Łotocki Łukasz: Obcy w dyskursie. Przykłady opinii imigrantów (s. 31-35).
1431. MIGRACJE zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa
opolskiego : studium ekonomicznych determinant i konsekwencji / Romuald
Jończy ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniw. Opol., 2003. - 292 s. :
rys., wykr. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / UOpol. ; nr 264). - Tabele. Summ. - Zsfassung. - ISBN 83-7395-006-0.
Rec.: Stefańska Renata // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 3, s. 38-40.
MIGRANCI zarobkowi w hierarchii społecznej społeczeństwa ukraińskiego / I. Prybytkowa =poz. 2301.
1432. OCENA dynamiki wybranych procesów emigracyjnych ludności
polskiej / Zofia Nowak, Renata Stec // Zesz. Nauk. PRzesz., Ekon. - 2004,
z. 13, s. 145-163 summ.
1433. POLACY za granicą : ilu Polaków wyjedzie do pracy na Zachód
po rozszerzeniu Unii Europejskiej? / AK // Unia Eur. - 2004, nr 3, s. 23-27,
tab.
Omów. raportu przygotowanego przez Departament Stosunków Europejskich
i Wielostronnych MGPiPS.
1434. POLITYKA Unii Europejskiej wobec procesów imigracyjnych /
Krzysztof Nowaczek. - Toruń : A. Marszałek, 2004. - 197 s. : fot. ; 20 cm. Bibliogr. s. 178-197. - ISBN 83-7322-780-6.
1435. POLSKA - Hiszpania : migracje / pod red. Jana E. Zamojskiego ;
Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Warszawa : Neriton, 2004. - 208 s. ;
24 cm. - (Migracje i Społeczeństwo ; 9). - Summ. - ISBN 83-88973-82-7.
1436. POTENCJAŁ migracyjny Polski w kontekście akcesji do Unii
Europejskiej / Jarosław Oczki // Acta UNC, Ekon. - 2004, z. 34, s. 23-36
bibliogr. summ.
- 279 1437. PRACA w RFN i migracje polsko-niemieckie a rozwój regionalny
Śląska Opolskiego / Krystian Heffner, Brygida Solga ; Państwowy Instytut
Naukowy - Instytut Śląski w Opolu. - Opole : Inst. Śl., 1999. - 94 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 86-91. - ISBN 83-7126-124-1.
1438. PROBLEM międzynarodowej migracji siły roboczej / Stanisław
Ślusarczyk // Zamoj. Stud. Mater. - 2004, R. 6, z. 3, s. 209-215 summ.
PROBLEMY makroekonomiczne w teorii i praktyce = poz. 4583.
Z treści: Nagel K.: Przyczyny, rozmiary i struktura emigracji Polaków w latach
90. w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej.
PROBLEMY polskiej wsi na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz, M. Król = poz. 1141.
Z treści: Filipek M.: Migracje starszej ludności wiejskiej w 2000 r.
1439. PROCES akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób a doświadczenia Niemiec / Mariusz Wojtan. - Wrocław : Wydaw.
Uniw. Wroc., 2004. - 349 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - Zsfassung. ISBN 83-229-2494-1.
PRZYSZŁOŚĆ pracy w XXI wieku / red. S. Borkowska = poz. 16.
Z treści: Rajkiewicz A.: Dynamika i struktura migracji zarobkowych we współczesnej Polsce.
1440. REGION migracyjny : (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego) / Krystian Heffner,
Robert Rauziński. - Opole : Of. Wydaw. Politech. Opol., 2003. - 153 s. : rys. ;
24 cm. - (Studia i Monografie / Politech. Opolska ; z. 152). -Tabele. - Bibliogr. s. 141-153.
ROZWÓJ zasobów ludzkich i migracje pracownicze / M. NojszewskaDochev, M. Barańska = poz. 1028.
RYNEK pracy i migracja / B. Bociąg = poz. 992.
- 280 SOCJOLOGIA i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej /
red. nauk. K. Wódz, K. Piątek = poz. 4592.
Z treści: Szymańska K.: Migracje jako problem polityki społecznej (na przykładzie Polski).
1441. SPOŁECZNA mapa Warszawy : interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej / pod red. Janusza Grzelaka, Tomasza Zaryckiego ;
Uniwersytet Warszawski. Instytut Studiów Społecznych. - Warszawa : Scholar, 2004. - 454 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7383-071-5.
Z treści: Jaźwińska Ewa, Kaczmarczyk Paweł: Warszawscy pracownicy sezonowi
w Niemczech (s. 339-367). - Iglicka Krystyna, Weinar Agnieszka: Cudzoziemscy
specjaliści w aglomeracji warszawskiej (s. 368-388). - Grzymała-Kazłowska Aleksandra: Migranci z krajów mniej rozwiniętych gospodarczo niż Polska: przypadek
Wietnamczyków (s. 389-414). - Kępińska Ewa, Okólski Marek: Zagraniczne migracje
zarobkowe w Warszawie (s. 426-454).
SPOŁECZNE i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej
gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Z. Mikołajewicz = poz. 1031.
Z treści: Rauziński R.: Stałe i czasowe migracje zagraniczne a rynek parcy
w Polsce.
1442. SPOŁECZNO-ekonomiczne determinanty odpływu ludności
z woj. śląskiego / Elżbieta Sojka // Stud. Demogr. - 2004, nr 2, s. 90-103,
tab. bibliogr. 17 poz. summ.
SPOŁECZNO-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w województwie śląskim przełomu XX i XXI w. / pod red. A. S. Barczaka, Cz.
Fijałkowskiej = poz. 1108.
Z treści: Wędzicha E.: Rozwój demograficzny i społeczny a zjawiska migracji.
1443. SWOBODA migracji w szczelnych granicach? / Renata Stefańska //
Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 1, s. 28-31.
Migracje międzynarodowe - omów. konferencji, Warszawa 13 listopada 2003 r.
1444. TRENDY we współczesnych migracjach międzynarodowych /
Małgorzata Sulmicka // Stud.Pr. / Kol. Ekon. - 2004, z. 6, s. 93-112 summ.
- 281 1445. WPŁYW bezrobocia na wewnętrzne migracje stałe w Polsce
w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej / Jerzy Dzieciuchowicz //
Acta UL, Fol. Geogr. Socio-Oecon. - 2004, z. 5, s. 17-45 bibliogr. summ.
1446. WPŁYW imigracji na wzrost gospodarczy w Austrii w latach
1988-2003 / Piotr Piotrowski // Ruch Praw. Ekon. - 2004, R. 66, z. 3,
s. 205-224, tab. summ.
Analiza skutków imigracji na rynek pracy.
1447. WSPÓLNA polityka azylowa i migracyjna - europejskie i polskie
dylematy / Adam Bernatowicz // Polska w Europie. - 2004, z. 3, s. 85-95.
1448. WYZWANIA dla narodowej polityki migracyjnej w kontekście
UE : doświadczenia Polski i Niemiec / Anna Bzowska // Polit. Społ. - 2004,
R. 31, nr 3, s. 44-46.
Omów. seminarium, które odbyło się w Warszawie 11 września 2003 r.
Z BADAŃ nad ruchliwością terytorialną i społeczną mieszkańców Łomżyńskiego na przełomie XIX i XX wieku / M. Dajnowicz = poz. 55.
1449. ZAŁOŻENIA polityki migracyjnej Polski / Renata Stefańska //
Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 11/12, s. 28-30.
Omów. konf. Warszawa, 9 lipca 2004 r.
1450. ZMIANY w rozmieszczeniu ludności województwa zachodniopomorskiego a migracje / Mirosława Gazińska // Zesz. Nauk., Pr. Kated.
Ekonom. / USzczec. - 2003, nr 14, s. 113-127 bibliogr. summ.
1451. ZRÓŻNICOWANIE ruchu i struktur ludności a podstawowe czynniki podziału słowackiej Orawy / Marek Skawiński // Rocz. Oraw. - 2002,
[T.] 4, s. 71-94.
Bibliografia dot. migracji (poz. 5164).
___________________
- 282 Praca dla Polaków na rynkach Unii Europejskiej
1452. GDZIE szukać pracy / Tomasz Kalinowski // Rzeczpospolita. 2004, nr 210 : 7.09, dod. Ekon. Rynek, s. 5, rys.
Miejsca pracy w Niemczech - oferty oraz wakaty.
1453. KONSEKWENCJE wprowadzenia okresu przejściowego w dostępie do wspólnotowego rynku pracy / Agnieszka Ambroziak // Wspólnoty Eur.
- 2004, nr 6, s. 50-58, wykr.
Szacowanie wielkości migracji zarobkowej polskich pracowników do krajów UE
na podstawie analizy sytuacji demograficznej i gospodarczej państw UE.
1454. NAJTRUDNIEJ będzie w Niemczech i Austrii / Andrzej Stankiewicz // Rzeczpospolita. - 2004, nr 37 : 13.02, dod. Ekon. Rynek, s. 3, rys.
Możliwości legalnej pracy Polaków w krajach Unii Europejskiej.
1455. O PRACĘ w Szwajcarii - wciąż niełatwo / Marcin Jaworek // Służ.
Prac. - 2004, R. 31, nr 9, s. 11-12.
1456. PIELĘGNIARKI w Unii / Jacek Goliński // Serw. Praw.-Prac. 2004, R. 9, nr 22, s. 28-30.
1457. PO posady do Irlandii / Izabela Rakowska // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 101, s. 23, tab.
Rynek pracy w Irlandii, zasady poszukiwania pracy i zatrudniania.
1458. PO pracę za granicę / Aleksandra Rogut // Unia Eur. - 2004, nr 4,
s. 35-39.
1459. POLACY na europejskich rynkach pracy / MF // Monit. Unii Eur. 2004, nr 5, s. 31-32.
1460. POLSCY pracownicy na rynku Unii Europejskiej / pod red. Pawła
Kaczmarczyka, Wojciecha Łukowskiego ; Fundacja im. Friedricha Eberta. -
- 283 Warszawa : Scholar, 2004. - 358 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 343-356. - ISBN 83-7383-105-3.
Z treści: Kaczmarczyk P., Łukowski W.: Migracje sezonowe. Zarys problemów
badawczych (s. 9-22). - Okólski Marek: Przepływ siły roboczej w świetle niemieckopolskiej umowy dwustronnej o pracownikach sezonowych (s. 23-37). - Kaczmarczyk
P.: Popytowe uwarunkowania migracji zarobkowych - przypadek migracji sezonowych (s. 38-77). - Dietz Barbara: „Dla nich nie ma alternatywy”. Polscy pracownicy
sezonowi w opinii niemieckich pracodawców (s. 78-103). - Korczyńska Joanna:
Dzień codzienny polskiego pracownika sezonowego (s. 104-114). - Fihel Agnieszka:
Aktywność ekonomiczna migrantów sezonowych na polskim rynku pracy
(s. 115-128). - Jaźwińska Ewa: Mobilność zawodowa i terytorialna pracowników
sezonowych (s. 129-140). - Kępińska Ewa: Kobiety i mężczyźni w migracjach
sezonowych (s. 141-164). - Kaczmarczyk P.: Znaczenie migracji sezonowych
dla migrantów, ich rodzin i społeczności wysyłających (s. 165-190). - Łukowski W.:
Społeczny sens migracji sezonowych (s. 191-207). - Tanajewski Łukasz: Legalne
migracje sezonowe Polski do Niemiec i Francji. Analiza porównawcza (s. 208-239). Matejko Ewa: Migracja sezonowa jako strategia działania w kontekście sytuacji
na polskim i hiszpańskim rynku pracy (s. 240-260). - Kuźma Elżbieta: Migracje do
Belgii: o możliwościach i barierach wychodzenia z nielegalności (s. 261-277). Duszczyk Maciej: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz szanse na uzyskanie
pracy za granicą w opinii polskiego społeczeństwa i polskich pracowników sezonowych (s. 278-290). - Kalita Agnieszka: Migracje sezonowe z Polski - zróżnicowanie
terytorialne (s. 291-341).
1461. PRACA dla handlowców w Polsce i Unii Europejskiej / Izabela
Rakowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 162, dod. Praca i Kariera, s. 5, tab.
Rynek pracy dla Polaków.
1462. PRACA na Cyprze bez zezwoleń / Izabela Rakowska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 125, s. 22.
Zatrudnianie cudzoziemców, w tym Polaków na Cyprze.
1463. PRACA w państwach członkowskich / skate // Prawo Eur. - 2004,
nr 3, s. 30-33.
Otwarcie rynków pracy państw członkowskich UE po 1 maja 2004 r.
1464. PRACA w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia / Hanna
Dubrzyńska // Cywiliz. Polit. - 2004, nr 2, s. 81-93.
- 284 1465. PRACA w Wielkiej Brytanii / Roman Gutkowski // Monit. Unii
Eur. - 2004, nr 3, s. 54-58.
Rejestracja pracowników (z Europy Środkowej), pośrednictwo pracy, poszukiwani pracownicy, rady dla poszukujących pracy.
1466. PRACA we Francji / Roman Gutkowski // Monit. Unii Eur. 2004, nr 5, s. 33-36.
Nadto: Praca we Francji - trudniej w okresie przejściowym / Izabela Rakowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 155, s. 22.
1467. PROGRAM "Zielona Karta" dla informatyków w Niemczech próba refleksji / Marcin Jaworek // Rynek Pr. - 2004, nr 1, s. 54-60, wykr.
1468. RYNEK pracy z ograniczeniami / Krzysztof Walczak // Personel
Zarz. - 2004, nr 7, s. 94-97, tab.
Nowe zasady zatrudniania polskich pracowników w Unii Europejskiej i cudzoziemców w Polsce.
1469. SWOBODNY przepływ osób : praktyczny przewodnik po rozszerzonej Europie / AK // Unia Eur. - 2004, nr 3, s. 27-37.
M.in. prawa pracowników w ramach swobodnego przepływu osób, swobodny
przepływ pracowników podczas okresu przejściowego.
1470. TAKIE same prawa, jak w kraju / Izabela Rakowska // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 130, s. 26.
Możliwości zatrudnienia się Polaków na Słowenii.
1471. TYLKO z pozwoleniem na pracę i pobyt / Izabela Rakowska //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 115, s. 23, tab.
Warunki zatrudnienia cudzoziemców w Grecji.
1472. WYJEŻDŻAMY do Unii po 1 maja / Maciej Duszczyk // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 17, s. 39-40.
M.in. swobodny przepływ pracowników, preferencyjne traktowanie i system
EURES.
- 285 1473. ZATRUDNIENIE limitowane / Izabela Rakowska // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 145, s. 23.
Zasady zatrudniania Polaków we Włoszech po przystąpieniu do Unii.
5. Czas pracy. Absencja
a. Zagadnienia ogólne czasu pracy
1474. ABSENCJA chorobowa w Polsce / pod red. Ewy Giermanowskiej,
Marioli Racław-Markowskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Program Polityki Społecznej. - Warszawa : ISP, 2004. - 156 s. ; 23 cm. - (Ekspertyzy,
Rekomendacje, Raporty z Badań / ISP). - Tabele. - Bibliogr. s. 143-145. ISBN 83-88594-89-3.
Treść: Giermanowska E., Racław-Markowska M.: Wprowadzenie. Rekomendacje
z badań (s. 7-14). - Arczewska Magdalena: System orzekania o czasowej niezdolności
do pracy - analiza wybranych regulacji prawnych (s. 15-64). - Bartkowski Jerzy:
Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUS i ZUS (s. 65-88). Giermanowska E., Racław-Markowska M.: Absencja chorobowa w Polsce w opiniach
przedstawicieli pracodawców, lekarzy i ZUS (s. 89-121). - Hrynkiewicz Józefina:
Opinie lekarzy orzeczników ZUS oraz pracowników ZUS o kształtowaniu absencji
chorobowej pracowników (s. 123-135). - Hrynkiewicz J.: Propozycje zmian w systemie orzekania o niezdolności do pracy z powodu choroby (s. 137-142).
1475. CZAS pracy w przedsiębiorstwie : wyniki badań nad rozkładami
czasu pracy i zdrowiem pracowników / red. H. Strzemińska = poz. 1127/02.
Rec.: Pawlak Agnieszka // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 2/3, s. 78-84.
1476. CZAS pracy w 2004 roku / Piotr Ciborski ; Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. - Gdańsk : ODiDK, 2004. - 109 s. ; 24 cm. ISBN 83-7187-943-1.
PRACA a bezczynność zawodowa / pod red. nauk. Z. Stachowskiego =
poz. 12.
Z treści: Żelazny W.: Czas pracy a nowe nierówności społeczne.
- 286 PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Strzemińska H.: Czas pracy w warunkach integracji.
1477. STRATEGIE elastycznego zatrudnienia w przedsiębiorstwie / Ewa
Dąbrowska-Karasińska // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 4, s. 80-87
summ.
1478. ZARZĄDZANIE czasem prawników / Benno Heussen. - Warszawa : C. H. Beck, 2004. - 111 s. : wykr. ; 22 cm. - Tabele. - (Firma Prawnicza
w UE). - ISBN 83-7387-255-8.
1479. ZARZĄDZANIE zasobami czasu pracy : doświadczenia krajów
europejskich / Helena Strzemińska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa : IPiSS, 2004. - 200 s. : wykr. ; 24 cm. - (Studia i Materiały /
IPiSS). - Tabele. - Bibliogr. s. 191-199. - Rés. - ISBN 83-87890-50-2.
Rec.: Wołyniak Katarzyna // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 6, s. 93-95.
b. Skracanie czasu pracy
1480. REDUKCJA czasu pracy we Francji - historia oraz obecna reforma „35 godzin” / Bogusława Puzio-Wacławik // Zesz. Nauk. / AE Krak. 2004, nr 632, s. 75-89, rys. tab. summ.
c. Absencja w pracy
1481. BEZROBOCIE zażegnało epidemię / Małgorzata Solecka // Rzeczpospolita. - 2004, nr 44 : 21/22. 02, s. 1, 3, wykr.
Spadek absencji chorobowej jako skutek bezrobocia.
Przepisy dot. czasu pracy (poz. 3232-3307).
Zob. też Systemy organizacji pracy a czas pracy (poz. 707-708).
- 287 -
6. Kwalifikacje. Struktura zawodowa. Zawód i jego wykonywanie.
Nomenklatura zawodów. Etyka zawodowa
a. Kwalifikacje
1482. AWANS zawodowy - szansa czy utrapienie? / Irena Dzierzgowska //
Dyr. Szk. - 2004, nr 10, s. 43-45.
1483. AWANSOWA kanikuła / Małgorzata Nowak // Dyr. Szk. - 2004,
nr 7/8, s. 30-32.
Działalność komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych.
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Panek S.: Kwalifikacje pracowników a zmieniające się wymagania
rynku pracy.
1484. EGZAMINY kwalifikacyjne w rzemiośle drogą do samodzielności
zawodowej / Maciej Prószyński // Rynek Pr. - 2004, nr 2, s. 27-38.
Wzrost zainteresowania egzaminami kwalifikacyjnymi, zwłaszcza na poziomie
mistrzowskim.
HORYZONTY myślenia nauczycieli o własnych kwalifikacjach /
M. Grygierek = poz. 2251.
1485. JAK zrobić karierę w służbie cywilnej / Jarosław Żarowski // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 73, dod. Urząd i Obywatel, s. 4-5.
Praca w służbie cywilnej - wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowiskach w służbie cywilnej.
Nadto: Idą lepsze czasy dla służby cywilnej / Mirosław Stec ; rozm. Katarzyna
Tarasiuk, Magda Braczkowska // Prawo Eur. - 2004, nr 5, s. 7-10. - Rozm. z przewodniczącym Rady Służby Cywilnej nt. reformy służby cywilnej.
JAKOŚĆ kształcenia w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych / pod red.
M. Piotrowskiego, A. Kirejczyka = poz. 1691.
- 288 1486. KOMPETENCJE informatyczne i moralne nauczycieli - w dobie
budowy społeczeństwa informacyjnego / Andrzej Aftański // Kult. Eduk. 2004, nr 1, s. 78-86 bibliogr.
1487. KOMPETENCJE nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław
Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski = poz. 1246/03.
Rec.: Morbitzer Janusz // Edukacja. - 2004, nr 2, s. 123-125.
1488. KOMPETENCJE polskiego bankowca : na przykładzie Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie / Magdalena Głowik. - Warszawa :
„Promotor”, 2004. - 143, [1] s. : fot., portr., rys., wykr. ; 25 cm. - (Magister.pl). - ISBN 83-918833-6-1
1489. KOMPETENCJE zawodowe nauczyciela na wsi w dobie reformowania oświaty - badania własne / Grażyna Petryka // Pr. Nauk. Pedagog. /
PRadom. - 2004, nr 1, s. 174-181.
1490. KWALIFIKACJE analityków a jakość portfela kredytowego /
Artur Stefański // Współcz. Zarz. - 2004, nr 2, s. 71-82.
1491. KWALIFIKACJE i kompetencje oczekiwanymi kategoriami
współczesnej pracy zawodowej / Barbara Baraniak. - Cz. 1 (Wybrane fragmenty) // Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 50-59, tab. bibliogr. 69 poz.
Ref. wygłoszony na V Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, Wrocław, 23-25
września 2004 r. dot. roli pracy, edukacji i poradnictwa zawodowego we współczesnym świecie.
1492. KWALIFIKACJE i warsztat pracy nauczyciela prowadzącego
gimnastykę kompensacyjno-korekcyjną / Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska // Kult. Fiz. - 2004, R. 58, nr 9/10 s. 23-27.
1493. KWALIFIKACJE kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych : kierunki i dynamika zmian / Stanisław Chełpa = poz. 1248/03.
Rec.: Świderski Czesław // Arg. Oecon. - 2004, nr 2, s. 165-167 ; Malewicz
Agnieszka // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 5, s. 116-121.
- 289 KWALIFIKACJE nauczyciela niezbędne do uzyskania mianowania /
K. Gonera = poz. 3485.
1494. KWALIFIKACJE zawodowe dowódcy / Marek Sikorski // Zesz.
Nuak. / AMW. - 2004, nr 1, s. 117-130 summ.
Zob. też poz. 499.
1495. KWALIFIKACJE zawodowe na współczesnym rynku pracy / pod
red. Stefana M. Kwiatkowskiego ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa :
IBE, 2004. - 292 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-87925-69-1.
Treść: Kwiatkowski S. M.: Problemy terminologiczne w procedurach standaryzacji kwalifikacji zawodowych (s. 7-15). - Bogaj Andrzej: Kwalifikacje zawodowe
w warunkach globalizacji rynku pracy - wyzwania i dylematy (s. 16-23). - Nowacki
Tadeusz W.: O reinterpretację układu kwalifikacji (s. 24-30). - Wiatrowski Zygmunt:
Droga do współczesnego rozumienia i uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych (s. 31-39). - Kaczor Stanisław: Kwalifikacje społeczno-moralne i ich rosnące
znaczenie w życiu (s. 40-50). - Kwiatkowska Henryka: Edukacja - czy może zagrażać?
(s. 51-60). - Jeruszka Urszula: Relacje między kwalifikacjami a umiejętnościami
zawodowymi (s. 61-71). - Bogaj Małgorzata: Lokalny rynek pracy a losy absolwentów szkół ponadgimnazjanych (s. 72-80). - Matyjas Bożena: Profesje społeczne ukierunkowane na opiekę i pomoc - założenia teoretyczne i implikacje praktyczne (s. 8187). - Stochmiałek Jerzy: Przydatność umiejętności interpersonalnych na współczesnym rynku pracy (s. 88-100). - Cichy Danuta: Kwalifikacje zawodowe nauczyciela
ochrony środowiska (s. 101-105). - Gerlach Ryszard: Kwalifikacje nauczycieli
przedmiotów zawodowych (s. 106-117). - Dutkiewicz Waldemar, Szpringer Monika:
Przygotowanie pielęgniarek do zawodu w kontekście europejskiego systemu wymagań (s. 118-126). - Baraniak Barbara: Umiejętności konstruowania programów kształcenia ważnym elementem nowych kwalifikacji zawodowych nauczycieli (s. 127-137). Juszczyk Stanisław: Kwalifikacje merytoryczne współczesnego nauczyciela informatyki (s. 138-145). - Michalak Joanna M.: Odpowiedzialność jako element kwalifikacji
profesjonalnych nauczyciela (s. 146-153). - Moos Janusz: Liceum profilowane etapem
osiągania kwalifikacji zawodowych (s. 154-165). - Marszałek Aleksander: Postawy
wobec techniki istotnym komponentem kwalifikacji zawodowych współczesnego
pracownika-nauczyciela (s. 166-173). - Kruk Anna: Kwalifikacje zawodowe
w erze wirtualnej (s. 174-179). - Kujawiński Wenancjusz: Sylwetka doradcy rolniczego
(s. 180-188). - Mościcki Krzysztof: Fundusze strukturalne UE a możliwość wsparcia
edukacji na obszarach wiejskich na tle poziomu wykształcenia młodych kierowników
gospodarstw (s. 189-196). - Janusz Danuta: Rola programów europejskich w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (s. 197-206). - Hamidi Beata: Współpraca szkół
zawodowych w programach Unii Europejskiej (s. 207-214). - Kramek Zbigniew:
Rozwój kwalifikacji zawodowych - z doświadczeń programów międzynarodowych:
COST i Leonardo da Vinci (s. 215-222). - Religa Jolanta: Kwalifikacje kadr eduka-
- 290 cyjnych. Wyniki badań z programu COST (s. 223-231). - Piotrowski Marian: Modele
uczenia się w ustawicznej edukacji zawodowej (s. 232-238). - Pawłowska Janina:
Edukacja w Europie (s. 239-242). - Sitek Jarosław, Żurek Mirosław: Udział nauczycieli w ewaluacji i mierzeniu jakości pracy szkoły (s. 243-254). - Zabłocki
Lesław: Standardy wymagań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
(s. 255-287). - Kolan Zdzisław: Wymagania rynku pracy wobec absolwentów szkół
zawodowych (s. 288-292).
1496. KWALIFIKACJE zawodowe nauczycieli - wciąż otwarty problem badawczy / Stefan M. Kwiatkowski // Edukacja. - 2004, nr 4, s. 26-32
bibliogr.
1497. LUDZIE organizacji uczących się / Bogusz Mikuła // Zesz. Nauk. /
AE Krak. - 2004, nr 647, s. 35-50, tab. bibliogr. 23 poz. summ.
Wymagania stawiane pracownikom i kierownikom współczesnych przedsiębiorstw.
NAJLEPSZE praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce / pod red.
A. Pocztowskiego = poz. 546.
Z treści: Trochimiuk R.: Rozwój kadry kierowniczej: Laboratorium Kosmetyczne
Dr Irena Eris S.A.
1498. ORGANIZACJA awansu zawodowego / Marek Kazimierowicz //
Nowa Szk. - 2004, nr 1, s. 49-51.
1499. PIĘĆ rodzajów kompetencji / Janusz Goćkowski // Principia. 2004, T. 39, s. 151-168.
1500. POMIAR i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w „nowej gospodarce” / Dorota Dobija // Organ. Kier. 2004, nr 1, s. 61-76, rys. bibliogr. 31 poz. summ.
Omówiono zagadnienia związane z definicją i klasyfikacją wartości intelektualnych oraz podejścia do pomiaru i sprawozdawczości w organizacjach.
1501. POSŁUCHAJ ich, szefie czyli kierunki rozwoju polskich menedżerów / Elżbieta Krokosz, Dorota Kwiecińska-Rudowicz, Artur Olszewski //
Personel Zarz. - 2004, nr 1, s. 60-65, tab.
Badanie kompetencji menedżerów.
- 291 PRACA, kształcenie, partnerstwo / pod red. M. Kubisza = poz. 1208.
Z treści: Brzozowski K.: Rozwój zasobów ludzkich w małych i średnich przedsiębiorstwach - doświadczenia projektu PHARE 2000 RZL „Szkolenia MŚP na Śląsku.
PRACOWNIK socjalny / pod red. J. Brągiel, A. Kurcz = poz. 1605.
Z treści: Kurcz A.: Standardy umiejętności w pracy socjalnej. Samoocena
opanowania umiejętności zawodowych. - Mudrecka I.: Doświadczenia pracownika
socjalnego w pracy z klientem.
1502. PREZENCJA, umiejętności i siła charakteru / Izabela Kołodziejczyk-Olczak, Hanna Kądziołka-Sabanty // Personel Zarz. - 2004, nr 1,
s. 77-83, tab. wykr.
Profil kompetencyjny przedstawiciela handlowego.
1503. PROFESJONALIZM w administracji publicznej / red. Anetta
Dębicka, Marek Dębicki, Mariusz Dmochowski ; Stowarzyszenie Edukacji
Administracji Publicznej. - Białystok, 2004. - 439 s. ; 24 cm.
Rec.: Bach-Golecka Dobrochna // Służ. Cyw. - 2004/2005, nr 9, s. 139-146.
1504. PRZEMOŻNY strach przed mianowaniem / Jolanta Góra // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 125, s. 3, rys.
Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej - urzędnicy mianowani w urzędach terenowych administracji publicznej.
1505. PRZYGOTOWANIE kadr administracji publicznej do funkcjonowania w Unii Europejskiej / Lech Witecki // Kontr. Państ. - 2004, R. 49, nr 5,
s. 110-118, rys. tab.
PRZYSZŁOŚĆ pracy w XXI wieku / red. S. Borkowska = poz. 16.
Z treści: Kwiatkowski S. M.: Wiedza ukryta - istotny element kwalifikacji i kompetencji pracowników.
1506. REFLEKSJE na temat projektowania planu rozwoju zawodowego
nauczyciela / Marzena Dymek // Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. - 2002,
nr 1, s. 29-36.
- 292 ROZWÓJ zawodowy nauczyciela / Ch. Day = poz. 2271.
1507. ROZWÓJ zawodowy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych /
Tamara Kozikowska // Eduk. Biol. Środ. - 2004, nr 4, s. 12-14 bibliogr.
RYNEK pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej = poz. 993.
Z treści: Podobas I.: Profesjonalizacja zawodu polityka.
1508. STRATEGIE badawcze kwalifikacji kierowniczych / Stanisław
Chełpa // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 1, s. 61-73, tab. bibliogr.
SYTUACJA demograficzna Śląska w świetle Narodowego Spisu
Powszechnego 2002 r. / pod red. nauk. K. Szczygielskiego = poz. 5034.
Z treści: Wróblewska M.: Kształcenie i zatrudnienie kadr kwalifikowanych
w województwie opolskim.
1509. SZANSA dla niskowykwalifikowanych / Urszula Sztanderska //
Monit. Unii Eur. - 2004, nr 5, s. 38-40.
Sposoby poszerzenia możliwości pracy wśród niskokwalifikowanych.
ŚLĄSKI rynek pracy / pod red. A. S. Barczaka, K. Tausza = poz. 1033.
Z treści: Martyka J., Nowak K.: Kwalifikacje zawodowe a rynek pracy. - Marszowski R.: Kwalifikacje zawodowe generujące bezrobocie lub zapotrzebowanie na
pracę.
1510. ŚWIADECTWO dobrych kwalifikacji / Aneta Janczak, Magdalena
Kosińska ; rozm. Sławomir Wach // Personel Zarz. - 2004, nr 9, s. 125-128.
Rozm. nt. norm dotyczących porównywania kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego w różnych państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej
oraz nt. międzynarodowych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
w Polsce.
1511. UMIEJĘTNOŚCI interpersonalne pilotów wycieczek / Maria
Czajkowska. - Tekst również w jęz. ang. ; tł. z pol. Ewa Mossakowska // Turyzm. - 2004, T. 14, z. 1, s. 65-73.
- 293 1512. UPRAWNIENIA zawodowe w geodezji - historia i współczesność /
Ryszard Hycner, Małgorzata Książek // Geodezja. - 2003, T. 9, z. 2, [cz.] 2,
s. 617-629 bibliogr. summ.
WPŁYW wymagań kwalifikacyjnych pracowników księgowości na organizację pracy w biurze rachunkowym / P. Kobel = poz. 832.
ZARZĄDZANIE kadrami / pod red. T. Listwana = poz. 588.
Z treści: Suchodolski A.: Rozwój pracowników.
ZARZĄDZANIE kompetencjami zawodowymi / G. Filipowicz =
poz. 462.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Niedzielski E., Walkowiak R.: Kompetencje menedżerskie w dobie
globalizacji (kontekst terminologiczno-metodyczny. - Listwan T., Stępczak S.: Profil
kwalifikacyjny euromenedżera. - Chełpa S.: Wiedza ukryta kierowników - podstawy
teoretyczne i diagnoza. - Feliniak U., Rogozińska-Pawełczyk A.: Rozwój kompetencji
pracowników bezpośredniego kontaktu w bankach.
1513. ZASADY i komponenty action learning jako metody doskonalenia
kompetencji zawodowych i osobistych / Agnieszka Orlińska-Gondor // Zag.
Tech.-Ekon. - 2003, z. 4, s. 1125-1138 bibliogr. summ.
1514. ZASADY uzyskiwania certyfikatu księgowego / Agata SuskiewiczJach // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 42, dod. Podatki i Rachunkowość,
nr 32, s. 31-36.
ZATRUDNIENIE w zdrowiu publicznym w Europie / pod red. K. Czabanowskiej, C. Włodarczyka = poz. 1731.
Z treści: Henzel-Korzeniowska A., Malinowska-Cieślik M.: Profesjonalne kompetencje absolwentów kierunku: zdrowie publiczne a rynek instytucji obszaru zdrowia
publicznego.
- 294 1515. ZAWODY zaufania publicznego na przykładzie usługowego
prowadzenia ksiąg / Joanna Koczar // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1048,
s. 29-33 bibliogr. 4 poz. summ.
Kwalifikacje potrzebne do usługowego prowadzenia ksiąg na terenie Unii wymogi prawne.
___________________
1516. ROZPORZĄDZENIE M i n. E d u k a c j i N a r o d o w e j
i S p o r t u z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji //
Dz. U. - 2004, nr 47, poz. 452, tab.
1517. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
21 kwietnia 2004 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego
wyłączone jest uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności // Dz. U. - 2004, nr 87, poz. 820.
1518. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru
pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego,
a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz // Dz. U. - 2004, nr 89, poz. 845.
1519. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli // Dz. U. - 2004, nr 260, poz. 2593.
1520. ROZPORZĄDZENIE Min. F i n a n s ó w z dnia 9 kwietnia
2004 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych // Dz. U. 2004, nr 82, poz. 748.
- 295 1521. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 17 maja 2004 r.
w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę
agentów celnych // Dz. U. - 2004, nr 117, poz. 1223.
1522. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i i P r a c y
z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego // Dz. U. - 2004, nr 238,
poz. 2393.
1523. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i , P r a c y
i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia 27 kwietnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego
oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji // Dz. U. - 2004, nr 101, poz. 1035.
1524. ROZPORZĄDZENIE Min. I n f r a s t r u k t u r y z dnia
21 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego i przeprowadzania testu umiejętności oraz sposobu ustalania ich kosztów // Dz. U. - 2004,
nr 89, poz. 856.
1525. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 25 sierpnia
2004 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się
o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych // Dz. U. - 2004, nr 200,
poz. 2053, tab.
1526. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 27 września
2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu
materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej // Dz. U. - 2004,
nr 222, poz. 2256, tab.
1527. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 4 listopada
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów //
Dz. U. - 2004, nr 246, poz. 2469.
Wymagania związane z uzyskaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych.
- 296 1528. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 29 listopada
2004 r. w sprawie regulaminu pracy komisji egzaminacyjnych oraz kryteriów, którym powinni odpowiadać kandydaci na przewodniczącego i członków tych komisji // Dz. U. - 2004, nr 262, poz. 2610.
Komisje działające przy dyrektorze urzędu morskiego.
1529. ROZPORZĄDZENIE Min. K u l t u r y z dnia 20 grudnia
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu
stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest
administracja lub jednostki samorządu terytorialnego // Dz. U. - 2004, nr 283,
poz. 2833.
1530. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Wojskowych Służbach Informacyjnych // Dz. U. - 2004, nr 141, poz. 1496, tab.
1531. ROZPORZĄDZENIE Min. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j
z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji
pomocy społecznej // Dz. U. - 2004, nr 219, poz. 2224.
1532. OBWIESZCZENIE Min. R o l n i c t w a i R o z w o j u W s i
z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów
potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza
weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej //
Monit. Pol. - 2004, nr 28, poz. 480, tab.
1533. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych
osób // Dz. U. - 2004, nr 89, poz. 860.
1534. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
9 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji
kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt // Dz. U. 2004, nr 185, poz. 1914.
- 297 1535. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez
lekarzy weterynarii będących obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii //
Dz. U. - 2004, nr 205, poz. 2100.
1536. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez
lekarzy weterynarii niebędących obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokości
opłaty za ten egzamin // Dz. U. - 2004, nr 205, poz. 2101.
1537. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt // Dz. U. 2004, nr 205, poz. 2102.
1538. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców // Dz. U. - 2004,
nr 218, poz. 2215.
ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim
powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji
i innych stanowiskach służbowych = poz. 2753.
1539. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych // Dz. U. - 2004, nr 138, poz. 1497.
- 298 1540. ROZPORZĄDZENIE Min. Ś r o d o w i s k a z dnia 26 lutego
2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób
wykonujących dokumentacje hydrologiczne // Dz. U. - 2004, nr 43, poz. 406.
1541. OBWIESZCZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 30 kwietnia 2004
r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej //
Monit. Pol. - 2004, nr 21, poz. 376.
1542. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza
i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej // Monit. Pol. - 2004, nr 21, poz. 377, tab.
1543. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej //
Monit. Pol. - 2004, nr 21, poz. 379, tab.
1544. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej potwierdzających posiadanie
formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw // Monit. Pol. - 2004, nr 21,
poz. 378, tab.
1545. OBWIESZCZENIE Min. Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej // Monit. Pol. - 2004, nr 21, poz. 375.
- 299 1546. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów
laboratoryjnych // Dz. U. - 2004, nr 126, poz. 1319, rys.
1547. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu felczera oraz trybu przeprowadzania i składania egzaminu
z języka polskiego // Dz. U. - 2004, nr 1160, poz. 1675.
1548. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 28 września 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów //
Dz. U. - 2004, nr 224, poz. 2284.
1549. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych //
Dz. U. 2004, nr 285, poz. 2869.
1550. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad
nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem //
Dz. U. - 2004, nr 198, poz. 2038.
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży
w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji
zawodowych = poz. 1927.
Standardy kwalifikacji zawodowych (poz. 1623, 1628-1630).
___________________
Uznawanie kwalifikacji
1551. DENTYŚCI w Europie / Jacek Goliński // Serw. Praw.-Prac. 2004, R. 9, nr 9, s. 34-36.
Uznanie kwalifikacji zawodowych lekarza dentysty w Unii Europejskiej może być
dokonane na zasadach opartych na tzw. dyrektywach sektorowych, a to oznacza automatyczne uznanie kwalifikacji.
- 300 1552. DOSTOSOWANIE polskiego prawa do prawa wspólnotowego
w obszarze wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych / Danuta Czarnecka // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 3, s. 6-7.
1553. EDUKACJA bez granic / Michał Zatyka // Monit. Unii Eur. 2004, nr 5, s. 72-76.
Uznawanie kwalifikacji po przystąpieniu do Unii.
1554. NAUCZYCIEL w UE [Unii Europejskiej] / oprac. skate // Prawo
Eur. - 2004, nr 4, s. 28-29.
Po wstąpieniu do Unii Europejskiej polscy nauczyciele będą mogli swobodnie
wykonywać zawód w innych krajach członkowskich. Muszą złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji do właściwego organu w wybranym kraju unijnym i spełniać obowiązujące w nim wymagania dotyczące wykonywania tego zawodu.
1555. PRACA profesjonalistów medycznych w krajach UE // Służ. Zdr. 2004, nr 31/34, s. 33-34.
Uznawanie kwalifikacji zawodowych obywateli poszczególnych krajów Unii
w innych krajach członkowskich.
1556. PRZEPISY regulujące wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej / Danuta Czarnecka // Nowa Eduk. Zaw. - 2004,
nr 2, s. 4-6.
SPOŁECZEŃSTWO oparte na wiedzy w dobie globalizacji / pod red.
K. Ślęczki = poz. 1706.
Z treści: Wentkowska A.: Swoboda przepływu pracowników w aspekcie uznania
wykształcenia.
1557. UZNAWALNOŚĆ kwalifikacji w Unii Europejskiej - mity i fakty /
Krzysztof Kafel // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 2, s. 6-7.
1558. UZNAWANIE dyplomów i kwalifikacji zawodowych w Europie /
Mikołaj Olszewski // Pr. Nauk. Pedagog. / PRadom. - 2004, nr 1, s. 7-12.
- 301 1559. UZNAWANIE kwalifikacji we Wspólnotach a swobody fundamentalne / Jarosław Sozański // Prawo Unii Eur. - 2004, nr 3, s. 20-25.
___________________
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zm. ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz
o zmianie niektórych ustaw = poz. 4222.
1560. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem
Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności
dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r. // Dz. U. - 2004, nr 238,
poz. 2386.
1561. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskiwanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r. //
Dz. U. - 2004, nr 238, poz. 2385.
1562. USTAWA z dnia 24 września 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii,
podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r. // Dz. U. - 2004, nr 245,
poz. 2456.
- 302 1563. USTAWA z dnia 24 września 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów
o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. // Dz. U. - 2004,
nr 245, poz. 2455.
1564. DOKUMENT wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich
zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni
i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. // Dz. U. 2004, nr 129, poz. 1354. * Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia
2004 r w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji
o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół
średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów
o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia
7 czerwca 1972 r. // Tamże, nr 129, poz. 1355.
1565. KONWENCJA o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem
wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzona w Lizbonie
dnia 11 kwietnia 1997 r. // Dz. U. - 2004, nr 233, poz. 2339. * Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia
w Regionie Europejskim, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r. //
Tamże, nr 233, poz. 2340.
1566. ROZPORZĄDZENIE M i n. E d u k a c j i N a r o d o w e j
i S p o r t u z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza składanego w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności // Dz. U. - 2004, nr 2, poz. 11, tab.
1567. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku
postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu // Dz. U. - 2004, nr 76, poz. 712.
- 303 1568. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku
postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela // Dz. U. - 2004,
nr 76, poz. 711.
1569. ROZPORZĄDZENIE Min. F i n a n s ó w z dnia 16 kwietnia
2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza // Dz. U. 2004, nr 87, poz. 821.
1570. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów
regulowanych // Dz. U. - 2004, nr 80, poz. 740.
1571. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie testu umiejętności przeprowadzonego w celu uznania nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania
zawodu doradcy podatkowego // Dz. U. - 2004, nr 84, poz. 779.
1572. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanego w celu
uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych // Dz. U. 2004, nr 84, poz. 781.
1573. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania
o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji
do wykonywania zawodu agenta celnego // Dz. U. - 2004, nr 84, poz. 782.
1574. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu
umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania
- 304 zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz
doradcy inwestycyjnego // Dz. U. - 2004, nr 97, poz. 965.
1575. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania
w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania zawodu funkcjonariusza celnego // Dz. U. 2004, nr 101, poz. 1033.
1576. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu
uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych //
Dz. U. - 2004, nr 282, poz. 2803.
1577. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i, P r a c y i P o l it y k i S p o ł e c z n e j z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia
Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji // Dz. U. - 2004,
nr 16, poz. 155.
1578. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2004 r. sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności
przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek // Dz. U. - 2004, nr 32, poz. 279.
1579. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu
przewodnika turystycznego // Dz. U. - 2004, nr 101, poz. 1037.
1580. ROZPORZĄDZENIE Min. I n f r a s t r u k t u r y z dnia
29 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji
zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U. - 2004, nr 179, poz. 1848.
- 305 1581. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów
żeglugi śródlądowej // Dz. U. - 2004, nr 179, poz. 1849.
1582. ROZPORZĄDZENIE Min. K u l t u r y z dnia 23 kwietnia
2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych
w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów filmowych //
Dz. U. - 2004, nr 101, poz. 1051.
1583. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich // Dz. U. 2004, nr 101, poz. 1050.
1584. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania
o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu animator kultury // Dz. U. - 2004, nr 101,
poz. 1049.
1585. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej
zieleni i archeologa // Dz. U. - 2004, nr 101, poz. 1052.
1586. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania
o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika // Dz. U. - 2004, nr 101,
poz. 1053.
- 306 1587. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury z dnia 13 sierpnia 2004 r.
w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych // Dz. U. - 2004, nr 197, poz. 2026.
1588. ROZPORZĄDZENIE Min. R o l n i c t w a i R o z w o j u
W s i z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego
rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych //
Dz. U. - 2004, nr 160, poz. 1670.
1589. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych // Dz. U. - 2004, nr 101, poz. 1054.
1590. ROZPORZĄDZENIE Min. Ś r o d o w i s k a z dnia 22 kwietnia
2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie budownictwa wodnego // Dz. U. - 2004, nr 89, poz. 862.
1591. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania
o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii // Dz. U. 2004, nr 94, poz. 926.
1592. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania
o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa //
Dz. U. - 2004, nr 89, poz. 863.
- 307 1593. ROZPORZĄDZENIE Min. Środowiska z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania
o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji
do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej // Dz. U. - 2004, nr 128, poz. 1346.
1594. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 26 kwietnia
2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych // Dz. U. 2004, nr 97, poz. 977.
1595. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do spraw
uznawania kwalifikacji w zawodzie regulowanym bibliotekarza, pracownika
dokumentacji i informacji naukowej // Dz. U. - 2004, nr 31, poz. 265.
Zob. też Ustawodawstwo pracy różnych zawodów i stanowisk (poz. 27082807).
b. Struktura zawodowa
KAPITAŁ ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / pod red. M. Juchnowicz = poz. 534.
Z treści: Jacukowicz Z.: Przemiany pracy, powstawanie nowych zawodów.
POLSKA w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego =
poz. 1097.
Z treści: Sztanderska U.: Zmiany w strukturze zawodów.
ŚLĄSKI rynek pracy / pod red. A. S. Barczaka, K. Tausza = poz. 1033.
Z treści: Sobula W.: Struktura zawodowa a działy, sekcje i sektory gospodarki.
TAKSONOMIA 11 / red. nauk. K. Jajuga, M. Walesiak = poz. 956.
Z treści: Hantke W. Klasyfikacja powiatowych rynków pracy województwa
śląskiego ze względu na strukturę przynależności zawodowej bezrobotnych.
- 308 c. Zawód i jego wykonywanie
1596. ADWOKATURA na Pomorzu Środkowym w latach 1945-2002 /
Leon Kasperski, Stefan Żurawski ; Okręgowa Rada Adwokacka. - Koszalin ;
Słupsk : ORA, 2003. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
Rec.: Kurlenda Piotr // Palestra. - 2004, R. 48, nr 5/6, s. 142-144.
1597. ASPEKTY socjalne w pracy kuratorów zawodowych dla dorosłych /
Andrzej Banaszek // Pr. Soc. - 2004, R. 19, nr 2, s. 44-65.
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Surdej A.: Mechanizmy formalizacji i deformalizacji pracy
we współczesnych społeczeństwach. - Grodzka M., Zinczuk K.: Future nowych
zawodów.
1598. EWALUACJA jakości pracy nauczyciela / pod red. Ryszardy
Cierzniewskiej. - Bydgoszcz : Wydaw. Akad. Bydg., 2003. - 405 s. : rys.,
wykr. ; 24 cm. - Bibliogr.
1599. FUNKCJE nauczyciela w społeczeństwie wiedzy / Kazimierz
Denek // Wych. Fiz. Zdr. - 2004, R. 51, nr 12, s. 4-9.
1600. HAEROWIEC. Zbiór zadań? Specjalność? Zawód? / oprac. Paweł
Berłowski. - Cz. 1-2 // Personel Zarz. - 2004, nr 1, s. 22-26 ; nr 2, s. 20-25.
Dysk. Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i redakcji „Personelu” na
temat kompetencji odróżniających profesję specjalistów i menedżerów personalnych
od innych zawodów. - Cz. 2 pt. Haerowiec. A jednak zawód!
Wypow.: Joanna Bilecka, Zbigniew Elszt, Grzegorz Filipowicz, Halina Frańczak,
Mariusz Frydrych, Arkadiusz Kawecki, Tomasz Kiewicz, Mik Kuczkiewicz, Stefan
M. Kwiatkowski.
Nadto: Haerowiec z certyfikatem / Joanna Tunney // Tamże, nr 2, s. 26-30,
tab. - Kryteria zawodu i program certyfikacji zarządzania kadrami w Stanach Zjednoczonych.
1601. JAKOŚĆ usług w administracji samorządowej / Bożena Gajdzik //
Prz. Organ. - 2004, nr 7/8, s. 23-25.
Jakość pracy wykonywanej przez pracowników samorządowych w urzędach gminy.
- 309 1602. KSZTAŁTOWANIE się zawodu pracownika socjalnego w Polsce /
Anna Zasada-Chorab ; Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i SocjalnychCentrum AV. - Częstochowa : OKSPiS-Centr. AV, 2004. - 239 s. : rys. ;
24 cm. - (Vademecum Kadr Socjalnych). - Tabele. - Bibliogr. s. 219-239. ISBN 83-916625-6-X.
KWALIFIKACJE zawodowe na współczesnym rynku pracy / pod red.
S. M. Kwiatkowskiego = poz. 1495.
Z treści: Matyjas B.: Profesje społeczne ukierunkowane na opiekę i pomoc założenia teoretyczne i implikacje praktyczne. - Kujawiński W.: Sylwetka doradcy
rolniczego.
LEKARZE jako grupa zawodowa w II Rzeczypospolitej / E. Więckowska =
poz. 32.
1603. NAUKOWIEC w Unii Europejskiej / Ewa Karpowicz. - Cz. 1-2 //
Unia Eur. - 2004, nr 4, s. 74-79 ; nr 5, s. 64-72.
Tryb nadawania stopni naukowych i przebiegu kariery zawodowej w krajach Unii
Europejskiej.
1604. Piąta OGÓLNOKRAJOWA Narada Bibliografów : Warszawa,
11-13 czerwca 2003 : referaty i dyskusja / Biblioteka Narodowa. - Warszawa :
Bibl. Nar., 2004. - 320 s. : fot. ; 24 cm. - (Prace Instytutu Bibliograficznego /
BN ; nr 42). - ISBN 83-7009-586-0.
POMOC społeczna, praca socjalna / pod red. K. Marzec-Holki =
poz. 4517.
T. 1. - Z treści: Matyjas B.: Zakres kompetencji pracownika socjalnego w kontekście nowych wyzwań. - Urbaniak-Zając D.: Kompetencje działaniowe w pracy społecznej (socjalnej). - Lipowicz E.: Innowacyjność jako komponent działania socjalnego komunikat z badań. - Glaza Małgorzata: Nakazy profesjonalizmu w pracy socjalnej.
1605. PRACOWNIK socjalny : wybrane problemy zawodu w okresie
transformacji społecznej / pod red. Józefy Brągiel, Alicji Kurcz ; Uniwersytet
- 310 Opolski. - Opole : Wydaw. Uniw. Opol., 2002. - 177 s. : wykr. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 171-177. - ISBN 83-88796-92-5.
Treść: Kurcz A.: Europejskie wymiary kształcenia do zawodu pracownika socjalnego (s. 13-33). - Sikora Piotr: Profesjonalizacja pracy socjalnej w warunkach transformacji systemu pomocy społecznej w województwie opolskim (s. 35-55). - DąbrowskaJabłońska Iwona: Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych
(s. 57-68). - Brągiel J.: Wokół etyki zawodu pracownika socjalnego (s. 69-88). Stochmiałek Jerzy: Funkcjonowanie pracowników domu pomocy społecznej a procesy organizacji i kierowania (s. 89-104). - Kurcz A.: Standardy umiejętności w pracy
socjalnej. Samoocena opanowania umiejętności zawodowych (s. 105-121). - Mudrecka Irena: Doświadczenia pracownika socjalnego w pracy z klientem (s. 123-144). Kurcz A.: Poczucie tożsamości z zawodem pracowników socjalnych (s. 145-169).
1606. PRACOWNIK socjalny wobec zagrożeń współczesnego człowieka / Beata Krzesińska-Żach // Zesz. Nauk. / WSSuw.-Mazur. - 2003, nr 8,
s. 68-75 bibliogr. summ.
ROZWÓJ technologii a zmiany w zawodach / W. Furmanek = poz. 861.
RYNEK pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej = poz. 993.
Z treści: Bednarczyk-Kocun I.: Zawody przyszłości w regionie radomskim. Dziadczyk B.: Lekarz w Unii Europejskiej. - Podobas I.: Profesjonalizacja zawodu
polityka. - Migus M.: Informatyk zawodem przyszłości w Unii Europejskiej. - Sawicka D.: Doradca zawodowy w świetle europejskiego rynku pracy. - Piwowarczyk J.:
Nauczyciele i organizacje nauczycielskie w Unii Europejskiej.
1607. RZECZNIK prasowy : teoria i praktyka / Henryk Pietrzak, Joanna
Barbara Hałaj. - Rzeszów : Wydaw. WSIZ, 2003. - 233 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
Rec.: Furman Wojciech // Polit .i Społ. - 2004, nr 1, s. 288-290.
1608. RZECZOZNAWSTWO majątkowe jako wolny zawód / Stanisława Kalus // Misc. Iur. - 2002, T. 1, s. 61-72.
1609. SAMORZĄDOWA służba cywilna w Polsce - fakty i mity / Jolanta Itrich-Drabarek // Służ. Cyw. - 2004/2005, nr 9, s. 105-119.
1610. SŁUŻBA cywilna a władza polityczna w administracji rządowej :
przykłady praktyki innych państw / Dobrochna Bach-Golecka // Służ. Cyw. 2004, nr 8, s. 57-76.
- 311 1611. SŁUŻBA cywilna w Polsce - między polityzacją a profesjonalizacją / Jacek Czaputowicz // Służ. Cyw. - 2004/2005, nr 9, s. 27-46, rys. tab.
1612. SYTUACJA zawodowa i społeczna pielęgniarek w Polsce / Irena
Halota // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 10, s. 4-7 bibliogr.
1613. WEWNĘTRZNE raportowanie ryzyka w realizacji funkcji audytora / Andrzej Niemiec // Zesz. Nauk., Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. 2004, nr 42, s. 287-301 summ.
1614. WYBRANE zagadnienia pracy trenera we wstępnym etapie szkolenia. - Cz. 1-2 / Zbigniew Czajkowski // Sport Wyczyn. - 2004, R. 42, nr 7/8,
s. 37-47 rez. summ. ; nr 9/10, s. 54-61 rez.summ.
Praca trenera i instruktora sportowego.
1615. WYKONYWANIE wolnych zawodów w Polsce / Jerzy Jacyszyn. Warszawa : Wydaw. Praw. „LexisNexis”, 2004, 340,[2] s. ; 21 cm.
Rec.: Serwatka Magdalena // Palestra. - 2004, R. 48, nr 11/12, s. 224-226.
1616. WYKONYWANIE wolnych zawodów w Unii Europejskiej na
przykładzie zawodu adwokata / Samanta Kowalska // Stud. Pedagog.-Artyst. 2004, T. 4, s. 318-331.
1617. ZAWÓD : architekt / Beata Polanowska // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 162, dod. Praca i Kariera, s. 7, tab.
Wymagania zawodowe, tok kształcenia i etapy kariery.
1618. ZAWÓD biegłego rewidenta i odpowiedzialność osób zawód ten
wykonujących / Stanisława Kalus // Misc. Iur. - 2003, T. 2, s. 67-79.
Zob. też Socjologia i psychologia zawodów (poz. 2245-2282) ; Ustawodawstwo pracy różnych zawodów i stanowisk (poz. 2708-2807).
- 312 d. Nomenklatura zawodów
1619. ANGIELSKI model, własna praktyka / Magdalena Stalpińska //
Personel Zarz. - 2004, nr 2, s. 33-34.
System standardów w zarządzaniu personelem w Bułgarii.
1620. CERTYFIKACJA na trzech poziomach / Magdalena Stalpińska //
Personel Zarz. - 2004, nr 2, s. 31-32.
Standardy kwalifikacji osób zarządzających zasobami ludzkimi w Niemczech.
1621. DZIAŁALNOŚĆ zawodoznawcza w kontekście teorii zawodoznawstwa / Iwona Mandrzejewska-Smól // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 158-162.
1622. KLASYFIKACJA zawodów w Wielkiej Brytanii i Polsce : różne
podejścia do standardów europejskich / Jerzy Stahl, Maciej Gruza // Polit.
Społ. - 2004, R. 31, nr 2, s. 22-25, tab.
1623. KRAJOWE standardy kwalifikacji zawodowych : kontekst europejski / red. Stefan M. Kwiatkowski, Ireneusz Woźniak ; Ministerstwo
Gospodarki i Pracy. - Warszawa : MGiP, 2004. - 181 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - (Krajowy System Szkolenia Zawodowego. Phare 2000 ; [Działanie 2b]). ISBN 83-7204-412-0.
1624. NOWA Klasyfikacja Zawodów i Specjalności : praktyczny przewodnik / Krystyna Lelińska, Maciej Gruza, Jerzy Stahl ; Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2004. - 422 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87890-49-9.
1625. NOWE klasyfikacje i skale zawodów / Henryk Domański // Ask. 2004, nr 13, s. 123-132.
PEDAGOGIKA pracy wobec problemów ochrony pracy / red. H. Bednarczyk, I.Woźniak = poz. 2384.
Z treści: Gacek W.: Certyfikacja instytucji szkoleniowych i wykładowców
problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. - Fic T., Panek W.: Projektowanie
i możliwości stosowania standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodu: inspektor
- 313 pracy. - Świder K., Gacek W.: Projektowanie i możliwości stosowania standardów
kwalifikacji zawodowych dla zawodu: specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy. Borowski J., Strączek W.: Projektowanie i możliwości stosowania standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodów: strażak, technik pożarnictwa i inżynier pożarnictwa.
1626. POLSKA Klasyfikacja Działalności obowiązująca od 1.05.2004 r.
według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. - Wrocław :
„Ekspert”, 2004. - 397 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89179-21-0.
PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Lelińska K., Gruza M.: Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów
i specjalności do standardów UE.
1627. PROMOCJA uczonych w USA / Bronisław Misztal. - Cz. 1-2 //
Forum Akad. - 2004, R. 11, nr 9, s. 36-38 ; nr 10, s. 34-36.
Standardy zawodowe amerykańskiego świata akademickiego kładą nacisk na
element tworzenia wiedzy, a nie na formalne spełnianie kryteriów.
ROZWÓJ i przemiany zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1945-1999 / G. Wieczorek = poz. 1807.
1628. STANDARDY kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne :
relacje, modele, aplikacje / red. Stefan M. Kwiatkowski, Ireneusz Woźniak ;
Instytut Badań Edukacyjnych. -Warszawa : ITE, 2002. - 212 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-305-1.
Treść: Kwiatkowski S. M.: Standardy kwalifikacji zawodowych - problemy
transformacji na standardy edukacyjne (s. 7-11). - Woźniak I.: Standard kwalifikacji
zawodowych jako łącznik między wymaganiami rynku pracy a edukacją zawodową
(s. 12-42). - Pawłowa Maria, Bednarczyk-Jama Natalia: Standardy kwalifikacji
zawodowych i systemy jakości kształcenia (s. 43-49). - Symela Krzysztof: Doświadczenia w projektowaniu standardów kwalifikacji zawodowych i standardów edukacyjnych: Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania (s. 50-100). - Smirnow Igor
Pawłowicz [Smirnov I.G.]: Państwowy standard edukacyjny w Rosji (s. 101-134). Kwiatkowski S. M., Symela K.: Założenia metodologiczne wyodrębniania kwalifikacji w zawodach szkolnych (s. 135-144). - Baraniak Barbara: Standardy programowe - między wolnością a normą wymagań (s. 145-151). - Zabłocki Lesław: Standardy wymagań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (s. 152-159). Bednarczyk-Kocun Iwona: Analiza porównawcza brytyjskich i polskich standardów
- 314 kwalifikacji zawodowych doradcy zawodowego (s. 160-168). - Kózka Maria: Standardy kwalifikacyjne w pielęgniarstwie ( s. 169-181). - Standardy kwalifikacyjne
w bankowości (s. 182-194). - Załączniki: Definiowanie standardów zawodowych.
Łączenie standardów szkoleniowych i zawodowych. Przykład aktu prawnego wprowadzającego standardy zawodowe. Wybrane systemy standardów kwalifikacji
zawodowych na świecie. (s. 195-212).
1629. STANDARDY kwalifikacji zawodowych nauczycieli - między
oczekiwaniami społecznymi a praktyką edukacyjną / Stefan M. Kwiatkowski //
Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 9-21 bibliogr. 13 poz.
Ref. wygłoszony na V Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, Wrocław,
23-25 września 2004 r.
1630. WIEDZA jako komponent standardów kwalifikacji zawodowych /
Stefan M. Kwiatkowski // Edukacja. - 2004, nr 3, s. 5-10.
Podstawowe definicje wiedzy w kontekście jej miejsca w strukturze standardów
kwalifikacji zawodowych.
1631. ZAWODOZNAWSTWO, doradztwo zawodowe, pośrednictwo
pracy : psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym / Augustyn
Bańka = poz. 1331/03.
Rec.: Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 1, s. 113-116.
___________________
1632. ROZPORZĄDZENIE M i n. E d u k a c j i N a r o d o w e j
i S p o r t u z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego // Dz. U. - 2004, nr 114, poz. 1195, tab.
1633. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i i P r a c y z dnia
8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania // Dz. U. - 2004, nr 265, poz. 2644.
1634. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) // Dz. U. 2004, nr 33, poz. 289.
zm. z dnia 14 lipca 2004 r. // Tamże, nr 165, poz. 1727.
- 315 e. Etyka zawodowa
1635. ASPEKTY etyczne prywatyzacji towarzyszące procesowi transformacji / Zdzisław Bombera // Zesz. Nauk. / WSE Warsz. - 2004, wyd.
spec., s. 129-133.
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 1. - Z treści: Kowalewska J. K.: Katolicka etyka pracy i przedsiębiorczości.
1636. ETYCZNE problemy badań nad polską biedą : (czy socjolog może
zrozumieć biednego?) / Włodzimierz A. Rostocki // Prz. Socjol. - 2004,
T. 53, nr 1, s. 37-49 bibliogr.
ETYCZNY problem podziału pracy / M. Michalski = poz. 1.
1637. ETYKA rozparcelowana? / Jerzy W. Gałkowski // Ann. Etyka
Gospod. - 2004, T. 7, nr 2, s. 113-121 summ.
Odpowiedzialność moralna.
1638. GDZIE te kołacze? / Roman Kluska, Jacek Salij, Mira Jankowska ;
rozm. Jacek Borkowicz, Tomasz Wiścicki // Więź. - 2004, R. 46, nr 10, s. 35-45.
Etyka pracy.
1639. MIEJSCE etyki w kulturze organizacji / Andrzej Masłowski // Pr.
Nauk., Kated. Zarz. / AM Gdynia. - 2003, nr 4, s. 113-129.
Mater. z seminarium naukowego Katedry Zarządzania Akademii Morskiej
w Gdyni, Jastrzębia Góra.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 1. Zarys problematyki. - Z treści: Michalczyk T.: Etyka jako wartość prakseologiczna.
1640. PRAWNO-moralna ocena niewypłacania wynagrodzeń za pracę /
Andrzej Szafulski // Społeczeństwo. - 2004, nr 1, s. 83-95 summ.
- 316 1641. PRZEJAWY korupcji na wyższych uczelniach / Anna Kubiak //
Ann. Etyka Gospod. - 2004, T. 7, nr 2, s. 39-50 summ.
1642. ZASADY etycznego postępowania w przedsiębiorstwie / Magdalena Mikołajek // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2004, z. 45, s. 162-174 bibliogr.
___________________
Bibliotekarz
1643. KODEKS etyki bibliotekarza i pracownika informacji : projekt //
Bibliotekarz. - 2004, nr 9, s. 3-6.
Nadto: O projekcie kodeksu etycznego // Tamże, nr 9, s. 6-8. - Wypow.: Henryk
Hollender, Zdzisław Gębołyś.
Toż // Prz. Bibl. - 2004, R. 72, z. 1/2, s. 67-72.
Inspektor bhp
1644. CZY behapowcom potrzebny jest kodeks etyczny? / oprac. rob //
Atest. - 2004, nr 1, s. 20. * Czy behapowcy potrzebują kodeks etyki? /
oprac. Robert Kozela // Tamże, nr 2, s. 4-7, il. - Dysk. Jerzy Knyziak,
Andrzej Połapski, Urszula Pająk, Teresa Musioł, Wiesław Grześków, Anna
Jarzębska, Jacek Koszteyn, Janina Filek.
Nadto: Projekt kodeksu etyki służby bhp / (j) // Tamże, nr 5, s. 27.
Kurator sądowy
1645. OPIEKA alternatywą więzienia / Agata Łukaszewicz // Rzeczpospolita. - 2004, nr 106 : 7.05, dod. Prawo co Dnia, s. 1.
Kodeks etyki kuratorów sądowych.
- 317 Lekarz
1646. NARUSZENIE zasad etyki lub deontologii jako podstawa odpowiedzialności zawodowej lekarza / Jarosław Wyrembak // Stud. Iur. - 2004,
T. 43, s. 245-248.
1647. O GODNOŚĆ zawodu lekarza / Stanisław Sterkowicz // Służ. Zdr.
2004, nr 17/20, s. 24-26, il.
1648. WARTOŚĆ życia ludzkiego w opiece zdrowotnej : etyka medyczna versus rachunek ekonomiczny / Mieczysław Gałuszka // Ann. Etyka
Gospod. - 2004, T. 7, nr 2, s. 143-152 summ.
Menedżer
1649. ETYCZNO-kulturowe uwarunkowania zarządzania / Ewa Bonusiak // Ius Admin. - 2004, z. 2, s. 229-238. * Etyczne zagadnienia zarządzania kadrami przy elastycznym modelu zatrudnienia / Zbigniew Antczak,
Magdalena Tylicka // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1055, ser. Nauki Humanistyczne, nr 9, s. 306-312, rys. bibliogr. 9 poz. summ.
1650. ETYKA menedżera : społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Mirosława Rybak. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. - 244 s. :
rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 232-241. - ISBN 83-01-14314-2.
SPOŁECZEŃSTWO oparte na wiedzy w dobie globalizacji / pod red.
K. Ślęczki = poz. 1706.
Z treści: Ruchała S.: Etyczne aspekty zarządzania wiedzą w organizacjach.
ZARZĄDZANIE kadrami / pod red. T. Listwana = poz. 588.
Z treści: Stor M.: Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami.
- 318 ZARZĄDZANIE wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych /
pod red. W. M. Grudzewskiego, J. Merskiego = poz. 467.
Cz. 1. - Z treści: Chrościcka K.: Etyka w motywacyjnych działaniach menedżerskich.
Nauczyciel
1651. KARTA odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela / Mieczysław Rusiecki // Wychowawca. - 2004, nr 10, s. 7-11 bibliogr.
Etyka nauczycieli.
KOMPETENCJE informatyczne i moralne nauczycieli - w dobie budowy
społeczeństwa informacyjnego / A. Aftański = poz. 1486.
1652. SPOŁECZNA odpowiedzialność nauczycieli akademickich za
kształcenie elit / Aurelia Polańska // Ann. Etyka Gospod. - 2004, T. 7, nr 2,
s. 103-110 summ.
1653. TAJEMNICA zawodowa psychologa jako nauczyciela akademickiego / Marian Zdzisław Stepulak // Ann. Etyka Gospod. - 2004, T. 7, nr 2,
s. 67-76 summ.
1654. WSPÓLNE słuchanie świata / Ewa Chmielecka // Forum Akad. 2004, R. 11, nr 2, s. 23-25.
Sprawozdanie z prac nad akademickim kodeksem etycznym, które trwają od
października 2003 r. w Szkole Głównej Handlowej.
Policjant
1655. TRADYCJE i etyka zawodowa w świadomości współczesnych
policjantów : raport z badań / Zbigniew Siemak // Prz. Polic. - 2004, R. 14,
nr 1/2, s. 171-181.
- 319 Pracownik naukowy
1656. ELEMENTY etyki nauki prawa / Roman Tokarczyk // Nauka. 2004, nr 3, s. 137-160 bibliogr. summ.
Etyka naukowca, badacza, nauczyciela, studenta prawa, profesora prawa.
1657. NAUKA i etyka uczonych / Antoni Smoluk // Dydakt. Mat. 2003, nr 4, s. 107-120 bibliogr. summ.
Pracownik public relations
PUBLIC relations / pod red. H. Przybylskiego =poz. 368.
Z treści: Polok G.: Sylwetka etycznego pracownika public relations. - KuligMoskwa K.: Uczciwość jako podstawowa wartość public relations.
Pracownik socjalny
ORIENTACJA na wartości pracowników socjalnych / M. Czechowska,
A. Tychmanowicz = poz. 2261.
PRACA socjalna - wielość perspektyw / pod red. J. Brągiel, P. Sikory =
poz. 4581.
Z treści: Chlebio-Abed D., Ornacka K.: Ewaluacja w opiniach pracowników
socjalnych - raport z badań. - Tomaszewska M.: Etyka pracy socjalnej - wynikające
z niej obciążenia i koszty osobiste uprawiania zawodu.
PRACOWNIK socjalny / pod red. J. Brągiel, A. Kurcz = poz. 1605.
Z treści: Brągiel J.: Wokół etyki zawodu pracownika socjalnego.
Prawnik
1658. AMERYKAŃSKA kodyfikacja etyki sędziowskiej / Ryszard Sarkowicz // Prz. Sąd. - 2004, R. 14, nr 10, s. 89-108.
- 320 1659. KOMPARATYSTYKA regulacji etyki notariusza / Roman Tokarczyk // Rejent. - 2004, R. 14, nr 10, s. 18-45.
1660. KSZTAŁTOWANIE przedmiotu etyki sędziego / Roman Tokarczyk // Państ. Prawo. - 2004, R. 59, z. 7, s. 15-28.
1661. ZARYS przedmiotu etyki komornika / Roman Tokarczyk // Prz.
Prawa Egzek. - 2004, nr 5/6, s. 5-34 bibliogr.
Urzędnik
1662. ETYCZNE implikacje Kodeksu Pracownika Poczty Polskiej /
Paweł Nawara // Ann. Etyka Gospod. - 2004, T. 7, nr 1, s. 149-153.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 5. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny. - Z treści: Jasiński W. J.: Zagadnienia etyki a zarządzanie gminą.
1663. RUDYMENTY etyki urzędniczej / Roman Tokarczyk // Stud. Iur.
Lub. - 2004, T. 3, s. 29-48 summ.
SOCJOLOGICZNE i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej /
red. nauk. H. Januszek = poz. 2028.
Z treści: Burzyńska A.: Etyka zawodowa pracowników samorządowych.
1664. ZASADY moralne w postępowaniu radnego / Anna Drabarek //
Wiek XXI. - 2004, nr 2, s. 163-167.
Urzędnik służby cywilnej
1665. DOZWOLONE, bo niezabronione / Grzegorz Łabuda // Rzeczpospolita. - 2004, nr 248 : 21.10, dod. Prawo co Dnia, s. 3.
O obowiązkach i etyce urzędników służby cywilnej.
- 321 1666. KORPUS służby cywilnej - uwarunkowania społeczne i polityczne /
Wojciech Hausner // Służ. Cyw. - 2004, nr 8, s. 133-142.
M.in. etyka zawodowa.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej w orzecznictwie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej /
K. Szarkowska = poz. 3420.
M.in. etyka zawodowa.
W biznesie
1667. CZY etyki w biznesie można się nauczyć? / Michał Kapias // Śl.
Stud. Hist.-Teol. - 2004, T. 37, z. 1, s. 257-260.
Ogólnopolska konferencja w Łodzi.
1668. EKONOMIA - polityka - etyka / Tadeusz Smuga // Gospod. Nar. 2004, R. 15, nr 3, s. 121-125.
Omów. konf. zorg. przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku
nt. etyki w biznesie. 8 grudnia 2003 r.
1669. ETYCZNA busola w biznesie / Marcin Żemigała // Manager. 2004, nr 4, s. 40-43 bibliogr.
1670. ETYCZNY i środowiskowy wymiar przedsiębiorstwa doskonałego /
Piotr Rogala // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2003 [druk 2004], nr 1009, ser. Gospodarka a Środowisko, nr 1, s. 88-96, rys. tab. bibliogr. 11 poz. summ.
1671. ETYKA biznesu w działalności menedżerskiej / Nijole Vasiljeviene // Ann. Etyka Gospod. - 2004, T. 7, nr 1, s. 121-130 summ.
1672. FIRMA jako podmiot odpowiedzialności społeczno-moralnej :
(zarys problemu) / Janina Filek // Ann. Etyka Gospod. - 2004, T. 7, nr 1,
s. 51-59 summ.
- 322 NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu = poz. 114.
Z treści: Steinmann H.: Polityczny aspekt prywatnej działalności gospodarczej etyka przedsiębiorstwa a globalizacja.
1673. OD etyki zawodowej do etyki biznesu / Mieczysław Michalik. Warszawa : Fund. Innowacja, 2003. - 239 s. ; 21 cm. - ISBN 83-86169-37-0.
Rec.: Tanalski Dionizy // Res Hum. / TKŚ. - 2004, nr 1/2 s. 48-50.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ społeczna firmy jako niezbędny element strategii budowania wiarygodności przedsiębiorstwa / J. Kobylarska, P. Marczuk,
M. Kosycarz = poz. 306.
1674. PRZEJRZYSTOŚĆ a etyka biznesu : próba analizy / Helena
Ciążela // Ann. Etyka Gospod. - 2004, T. 7, nr 1, s. 131-138.
1675. RACJONALNOŚĆ i etyka decyzji gospodarczych / Tadeusz
Pietrzkiewicz // Prakseologia. - 2004, nr 144, s. 175-184, tab. summ.
1676. SPOŁECZNA odpowiedzialność biznesu : argumenty przeciw
i za / Wojciech Gasparski // Ann. Etyka Gospod. - 2004. - T. 7, nr 1, s. 39-49
summ.
UPADŁOŚĆ przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003 / red. nauk.
D. Appenzeller = poz. 4944.
Z treści: Gnys A.: Etyka przedsiębiorców w kontekście niektórych instytucji
prawa upadłościowego.
1677. ZARZĄDZANIE i etyka stosunków biznesowych / Aleksander
Gałkin, Anna Kawałek. - Częstochowa : Wydaw. WIPMiFS PC, 2004. 182 s. : rys. ; 24 cm. - (Prace Dydaktyczne Wydziału Inżynierii Procesowej,
Materiałowej i Fizyki Stosowanej / Politech. Częst., Metalurgia ; nr 44). Bibliogr. - ISBN 83-87745-62-6.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi dla studiów MBA / pod red. J. Pickforda = poz. 599.
Z treści: Dean P. J.: Przestrzeganie norm etycznych w działalności gospodarczej.
- 323 1678. ZNACZENIE kodeksów etycznych w funkcjonowaniu firmy /
Regina Borowik // Ann. Etyka Gospod. - 2004, T. 7, nr 1, s. 139-148 summ.
7. Przygotowanie kadr
a. Zagadnienia ogólne
1/ W Polsce
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
Z treści: Zawisza S., Skomra M.: Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży
z rodzin byłych pracowników pgr poprzez system wsparcia stypendialnego ANR
(AWRSP) wobec integracji z Unią Europejską.
1679. CELE edukacji ustawicznej w kontekście rozwoju wiejskich
społeczności lokalnych / Małgorzata Rosalska // Pampaedia. - 2004, nr 1,
s. 145-153 bibliogr. summ.
1680. CZŁOWIEK, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji / pod red. Grzegorza Rdzanka, Elżbiety Stadtmuller. Wrocław : Of. Wydaw. Arboretum, 2004. - 347 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. ISBN 83-86308-98-2.
Z treści: Janc Krzysztof: Znaczenie kapitału ludzkiego w procesie globalizacji
(s. 71-82). - Tagowski Zenon: Edukacja w społeczeństwie wiedzy (s. 83-91). - GrzesikRobak Anetta: Wyzwania wobec globalnego wymiaru edukacji w Polsce w kontekście
integracji europejskiej (s. 149-163). - Popiński Krzysztof: Wpływ edukacji na poziomie
wyższym na kształtowanie się kapitału ludzkiego w regionie dolnośląskim (s. 331-347).
1681. DOSTĘP młodzieży do edukacji : zróżnicowania, uwarunkowania,
wyrównywanie szans / Bożena Kołaczek ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa : IPiSS, 2004. - 187 s. : wykr. ; 24 cm. - (Studia i Monografie /
IPiSS). - Tabele. - Bibliogr. s. 174-179. - ISBN 83-87890-60-X.
1682. EDUKACJA dorosłych czynnikiem rozwoju / Urszula Jeruszka //
Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 72-80 bibliogr.
- 324 1683 EDUKACJA dorosłych - służba społeczna / pod red. Henryka Bednarczyka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. Warszawa : WSP ZNP ; Radom : ITE, 2002. - 213,[1] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
Rec.: Czykier Krzysztof // Zesz. Nauk. / WSSuw.-Mazur. - 2003, nr 8, s. 115-117.
1684. EDUKACJA dzieci i młodzieży / Wiesława Walkowska // Polit.
Społ. - 2004, R. 31, nr 9, s. 13-18.
1685. EDUKACJA kobiet w Polsce / Liliana Tomaszewska ; Szkoła
Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : „Novum”, 2004. - 299 s. :
mapy, wykr. ; 20 cm. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 30). - Bibliogr.
s. 285-299. - ISBN 83.-89416-38-7.
1686. EDUKACJA polska na tle reform oświatowych na świecie /
Mariusz Włodarczyk // Społ. Polit. - 2004, nr 1, s. 121-124.
1687. EDUKACJA w Polsce wobec zmian systemowych i demograficznych / Alina Baran // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 5/6, s. 5-9, rys.
1688. EDUKACJA w procesie integracji europejskiej / pod red. Hanny
Konopki. - Białystok : Dom. Wydaw. Benkowski, 2003. - 403, [1] s. ; 24 cm. ISBN 83-918161-3-3.
Rec.: Szymczak Małgorzata // Rocz. Lubus. - 2004, T. 30, cz. 1, s. 227-231.
ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy / pod
red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety = poz. 2412.
Z treści: Bolkowska-Najwer M.: Bariery edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - przykład Polski na drodze do Unii Europejskiej. - Słowińska J.,
Siatkowska T., Biskupska E.: Wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych
w ramach programu Socrates-Comenius.
ERGONOMIA niepełnosprawnym w przyszłości / pod red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety = poz. 1340.
Z treści: Biskupska E., Siatkowska T., Słowińska J.: „Polska a Unia Europejska” współczesne wyzwania w procesie edukacyjnym dzieci niepełnosprawnych. Hławiczka M., Ścieszka D.: Bezpieczeństwo - obszar edukacji - wizja przyszłości?
- 325 1689. FORMY w edukacji dorosłych / Jerzy Kopeczek // Kwart. Eduk. 2004, nr 3/4, s. 88-89.
INNOWACYJNOŚĆ a rozwój gospodarki Polski = poz. 846.
Z treści: Rzeszotarska G.: Edukacja dla innowacji - konieczne reformy. - Rzeszotarska G.: Kapitał ludzki jako czynnik kreowania innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki.
1690. JAKOŚĆ i ewaluacja w ustawicznym kształceniu zawodowym /
Elisabeth M. Krekel, Kornelia Raskopp // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 1,
s. 67-74, wykr.
1691. JAKOŚĆ kształcenia w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych /
pod red. Mariana Piotrowskiego, Andrzeja Kirejczyka. - Radom : ITE, 2001. 239 s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy). - Tabele. - Bibliogr. Cont. - ISBN 83-7204-208-X.
Z treści: Bieniok Henryk: System zarządzania przedsiębiorstwa jako obiekt badań
diagnostycznych (s. 13-17). - Kwiatkowski Stefan M.: Uwarunkowania jakości kształcenia (s. 18-20). - Bednarczyk Henryk: Akredytacja i certyfikacja w systemie ustawicznej edukacji zawodowej (s. 21-33). - Kirejczyk Andrzej: Jakość kształcenia
i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w projekcie ustawy o edukacji pozaszkolnej
dorosłych (s. 34-40). - Dubiel Janusz: System jakości w kształceniu i doskonaleniu
zawodowym w systemie kursowym na przykładzie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (s. 41-52). - Piotrowski Marcin: Modele wdrażania postępowania
certyfikacyjnego i akredytacji dla różnych podmiotów rynku pracy (s. 55-79). Jeruszka Urszula: Jakość rynkowa kształcenia zawodowego (s. 81-89). - Magdziarz
Maria: Próba wdrażania szkockich standardów zarządzania jakością w szkołach gminy Warszawa-Centrum (s. 90-101). - Szulczewski Roman, Stecyk Anna: Zarządzanie
jakością w kształceniu i doskonaleniu zawodowym w systemie kursowym na potrzeby
gospodarki lądowej oraz gospodarki morskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świnoujściu (s. 102-109). - Kumor-Pilarczyk Izabela, Stawski Jerzy: Doskonalenie
jakości pracy w Centrum Edukacji Dorosłych w Żarach (s. 110-125). - Bąk Grzegorz:
Jakość w edukacji - nowa norma ISO 9001:2000 (s. 126-131). - Adamuszek-Szczerek
Małgorzata: Towaroznawcze aspekty zarządzania jakością (s. 132-138). - Kruk
Anna: Udział pracowników przedsiębiorstwa w doskonaleniu zawodowym jako
przejaw kształcenia ustawicznego (s. 139-143). - Symela Krzysztof: Wdrażanie
i ewaluacja treści kształcenia zawodowego w formułowaniu kwalifikacji zawodowych
(s. 147-158). - Suliga Maria: Od nauczania przedmiotowego do kształcenia modułowego : (z doświadczeń zespołów autorskich) (s. 159-167). - Woźniak Ireneusz: Prognostyczna wartość podstaw programowych kształcenia w zawodzie (s. 168-178). - Żurek
Mirosław: Procedura tworzenia standardów kwalifikacji zawodowych we współpracy
- 326 instytucji kształcących z pracodawcami (s. 179-195). - Prószyński Maciej: Rzemieślniczy system potwierdzania kwalifikacji zawodowych (s. 196-200). - Serafin Anna:
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakładzie Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie (s. 201-202). - Sitek Jarosław: Kompetencje zawodowe nauczycieli
szkół rolniczych - staże szkoleniowe programu Leonardo da Vinci (s. 203- 206). Piotrowski Marian, Gaik Grzegorz: Podsumowanie w dyskusji w sekcji: Jakość
kształcenia w systemie pozaszkolnym (s. 209-210). - Symela K., Surosz Wanda:
Podsumowanie dyskusji w sekcji: Ewaluacja treści kształcenia zawodowego
(s. 211-212). - Prószyński Maciej, Budak Adam: Podsumowanie dyskusji w sekcji:
Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych (s. 213). - Warlikowski Waldemar: Związek
Zakładów Doskonalenia Zawodowego (s. 219-221). - Religa Jolanta: Problematyka
kształcenia zawodowego w działalności Instytutu Technologii Eksploatacji (s. 222226). - Przybylska Ewa: Działalność edukacyjna w Polsce Instytutu Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych
(s. 227-230).
KAPITAŁ ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / pod red. M. Juchnowicz = poz. 534.
Z treści: Orczyk J.: System edukacyjny a jakość kapitału ludzkiego.
1692. KIERUNKI badań socjopedagogicznych nad kształceniem i adaptacją społeczno-zawodową w aktualnych warunkach Polski / Paweł Świerczek //
Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 3, s. 43-47.
1693. KSZTAŁCENIE bezinteresowne filarem oświaty dorosłych /
Zygmunt Wiatrowski // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 28-32.
1694. KSZTAŁCENIE dla przyszłości / Alina Borowska. - Warszawa :
Wydaw. Akad. „Żak”, 2004. - 189 s. : rys. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 180-189. ISBN 83-89501-11-2.
1695. KSZTAŁCENIE dla społeczeństwa wiedzy / Maria Wójcicka //
Nauka Szk. Wyż. - 2004, nr 1, s. 84-103 bibliogr. summ.
1696. KSZTAŁCENIE kadr dla społeczeństw przyszłości / Małgorzata
Matuszek // Świat i Słowo. - 2004, nr 1, s. 311-321 bibliogr.
1697. KSZTAŁCENIE ustawiczne formą edukacji XXI wieku na przykładzie modułowych programów szkolenia zawodowego / Dagmara Kowalik //
Pr. Nauk. Pedagog / PRadom. - 2003, nr 1, s. 141-148.
- 327 1698. KSZTAŁCENIE zawodowe, edukacja ustawiczna i służby zatrudnienia w Polsce – „Joint Assessment Paper” - monografia Komisji
Europejskiej / Michał Butkiewicz // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 4,
s. 13-18, tab. summ.
KWALIFIKACJE zawodowe na współczesnym rynku pracy / pod red.
S. M. Kwiatkowskiego = poz. 1495.
Z treści: Moos J.: Liceum profilowane etapem osiągania kwalifikacji zawodowych. - Mościcki K.: Fundusze strukturalne UE a możliwość wsparcia edukacji na obszarach wiejskich na tle poziomu wykształcenia młodych kierowników
gospodarstw. - Piotrowski Marian: Modele uczenia się w ustawicznej edukacji
zawodowej.
1699. MODEL edukacji zawodowej w kulturze neoliberalnej oparty na
krajowych standardach kwalifikacji zawodowych / Ireneusz Woźniak // Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 75-83, rys. bibliogr. 12 poz.
Ref. wygłoszony na V Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, Wrocław, 23-25
września 2004 r. dot. roli pracy, edukacji i poradnictwa zawodowego we współczesnym świecie.
1700. NAUCZANIE teorii i praktyki / Bronisław Bieś // Atest. - 2004,
nr 6, wkł. BHP w Szkole, s. I-III, il.
M.in. reforma szkolnictwa zawodowego.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 1. Zarys problematyki. - Z treści: Bal-Woźniak T.: Kreowanie kapitału intelektualnego jako forma przeciwdziałania marginalizacji jednostki. - Zawisza S., Skomra
M.: Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez system wsparcia stypendialnego AWRSP.
Z. 3. Aspekty społeczne. - Z treści: Bujak K.: Zróżnicowanie szans oświatowych
a rozwój gospodarczy. - Papież J.: Sytuacja młodzieży wiejskiej w świetle problematyki zróżnicowań w dostępie do oświaty. - Kowalewski T.: Znaczenie szkolnictwa
wyższego w pokonywaniu nierówności społeczno-gospodarczych w małych miejscowościach.
Z. 4. Polityka społeczno-ekonomiczna. - Z treści: Kowalewski T.: Znaczenie
kształcenia ustawicznego w ograniczaniu nierówności społecznych.
- 328 1701. O NIEKTÓRYCH problemach pozaszkolnej oświaty dorosłych
w kontekście integracji europejskiej / Bronisław Bury, Anna Leisser // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 61-69 bibliogr.
1702. OŚWIATA dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości - między
nowoczesnością a postmodernizmem / Ewa Solarczyk-Ambrozik // Pampaedia. - 2004, nr 1, s. 55-66 bibliogr. summ.
POKOLENIE wygranych? / pod red. J. Sztumskiego = poz. 4646.
Z treści: Kołaczek B.: Aspiracje edukacyjne i możliwości ich realizacji. - Satoła M.:
System edukacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. - Balcerzak-Paradowska B.:
Polityka rodzinna - w kontekście inwestycji w młode pokolenie i wyrównywania
szans.
1703. POLSKA strategia rozwoju kształcenia ustawicznego. Warszawa,
15 października 2003 r. / Henryk Bednarczyk // Edukacja. - 2004, nr 2,
s. 107-115 bibliogr.
Omów. seminarium towarzyszącego Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Edukacji
Dorosłych 2003/2004, dotyczącego wyznaczenia kierunków rozwoju kształcenia
ustawicznego w kontekście idei uczenia się przez całe życie i budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. Jest to główny cel „Strategii rozwoju kształcenia ustawicznego do 2010 roku”, dokumentu przyjętego 8 lipca 2003 r. przez Radę Ministrów.
PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Jeruszka U.: Uczenie (się) - rozwijanie umiejętności - praca (w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych).
PROBLEMATYKA kształcenia ustawicznego w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / T. Gawlik, T. Kupidura = poz. 1156.
PROBLEMY polskiej wsi na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz, M. Król = poz. 1141.
Z treści: Walkowska W.: Bariery w dostępie do edukacji dzieci wiejskich.
REFORMY społeczne / pod red. M. Rymszy = poz. 4586.
Z treści: Zahorska M.: Edukacja: od prób uspołecznienia do prób komercjalizacji.
- 329 1704. ROLA samokształcenia w doskonaleniu zawodowym człowieka /
Janusz Abramczyk // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 152-157.
1705. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne a edukacja / Kazimierz Denek //
Stud. Eduk. - 2004, nr 6, s. 15-35 summ. * Potrzeby edukacyjne dorosłych
w społeczeństwie permanentnej edukacji / Teresa Sołdra-Gwiżdż // Śl. Opol. 2004, R. 14, nr 3, s. 5-16, rys. bibliogr.
Badania społeczne dot. potrzeb edukacyjnych dorosłych.
1706. SPOŁECZEŃSTWO oparte na wiedzy w dobie globalizacji : wybrane zagadnienia / pod red. Kazimierza Ślęczki. - Sosnowiec : Wydaw. WSzZiM,
2003. - 222 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-89275-90-2.
Z treści: Karpiński Andrzej: Przyszłość gospodarki opartej na wiedzy w Polsce
(s. 11-28). - Wnuk Jan, Binda-Piecka Grażyna: Globalizacja i jej gospodarczy aspekt
wpływu na warunki życia społeczności lokalnych (s. 45-56). - Skórska Anna: Regionalny i lokalny rynek pracy wobec wyzwań XXI wieku (s. 57-66). - Wentkowska
Aleksandra: Swoboda przepływu pracowników w aspekcie uznania wykształcenia
(s. 67-78). - Vel'as Andrej: Wpływ ryzyka na politykę rozwoju gmin (s. 79-86). Brdulak Jacek, Muszyński Andrzej: Środowisko edukacji ekonomicznej w koncepcji
gospodarki opartej na wiedzy (s. 105-128). - Kałuża Katarzyna: Profil interdyscyplinarny kształcenia ekonomicznego (s. 129-142). - Romanyuk Nataliya: Ukraińska
nauka i edukacja w dobie globalizacji. Problemy i perspektywy (s. 143-154). - Stec
Maria: Wspólnotowe priorytety w dziedzinie edukacji a problem jakości kształcenia
nauczycieli w dobie globalizacji (s. 155-166). - Musiał Grażyna: Rozważania wokół
idei społeczeństwa informatycznego. Czy nauka potrzebuje zarządzania , czy dalekosiężnej polityki naukowej? (s. 167-184). - Ślęczka K.: eEuropa. Społeczeństwo oparte
na wiedzy w polityce Unii Europejskiej (s. 185-190). - Nurek Stanisław: Niektóre
uwarunkowania komunikacji społecznej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
(s. 191-200). - Kamińska Aleksandra: Kobiety w zarządzaniu wiedzą, a dyskryminacja - szansa na równość czy utrzymanie status quo? (s. 201-210). - Ruchała Sławomira: Etyczne aspekty zarządzania wiedzą w organizacjach (s. 211-222).
1707. STAN współczesnej refleksji andragogicznej w Polsce (lata 19952004) / Tadeusz Aleksander // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 3, s. 7-21.
Referat wygłoszony na V Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, Wrocław
23-25.09.2004 r.
STANDARDY kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne / red.
S. M. Kwiatkowski, I. Woźniak = poz. 1628.
- 330 SYTUACJA rodzin i polityka rodzinna w Polsce / pod red. D. Graniewskiej = poz. 4593.
Z treści: Frąckiewicz L.: Edukacja przez całe życie. - Racław-Markowska M.:
Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin.
1708. SZANSE i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii
Europejskiej : materiały z III Międzynarodowego Kongresu „Młodzież ku
zjednoczonej Europie” / pod red. Henryka Szczerbińskiego ; Wyższa Szkoła
Ekonomiczna. - Białystok : WSE, 2002. - 231 s. : fot. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. - ISBN 83-86990-37-6.
Z treści: Afonin Anatolij A.: Możliwości kariery międzynarodowej absolwentów
wyższych uczelni ekonomicznych Ukrainy (s. 13-21). - Boratyńska Katarzyna: Bariery w kształceniu młodzieży wiejskiej w kontekście integracji Polski z Unią Europejską (s. 22-31). - Ciszewski Dariusz: Polityka regionalna Unii Europejskiej szansą dla
społeczności lokalnej (s. 32-40). - Fundusze strukturalne i fundusz spójności. - Grabski Grzegorz: Fundusze pomocowe, dotacje i granty dostępne dla młodego odbiorcy
(s. 60-67). - Karolczak-Biernacka Barbara: Polak jako Europejczyk o zadaniach
systemu edukacji w strategii integracji (s. 76-97). - Kozłowska Barbara: Instrumenty
realizacji polityki edukacyjnej w Unii Europejskiej (s. 98-111). - Merski Janusz:
Edukacja w perspektywie integracji (s. 127-135). - Michałków Ireneusz: Edukacja
i nauka polska wobec wyzwań globalizacji i integracji z Unią Europejską (s. 136151). - Parlińska Maria: Perspektywy podejmowania nauki, studiów przez młodych
Polaków w Unii Europejskiej (s. 152-159). - Sawicka Janina: Szanse zatrudnienia
młodzieży na europejskim rynku pracy (s. 160-174).
ŚLĄSKI rynek pracy / pod red. A. S. Barczaka, K. Tausza = poz. 1033.
Z treści: Nowak K.: Kształtowanie modeli kształcenia i zarządzania (Projekt
metody obserwacji rynku).
1709. ŚWIAT jako market : gospodarka kapitalistyczna - praca - edukacja / Zdzisław Wołk // Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 67-75 bibliogr. 39 poz.
Ref. wygłoszony na V Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, Wrocław, 23-25
września 2004 r. dot. roli pracy, edukacji i poradnictwa zawodowego we współczesnym świecie.
1710. UCZYĆ się by zarabiać / Eric Parsloe, Caroline Allen ; [tł. Grażyna Waluga]. - Warszawa : „Petit”, 2001. - 72 s. : rys. ; 21 cm. - (To Co
Najważniejsze). - Bibliogr. - ISBN 83-85292-35-7.
- 331 URBANIZACJA versus globalizacja : edukacja w obliczu marginalizacji
społecznej / A. Radziewicz-Winnicki = poz. 4672.
1711. WYRÓWNYWANIE szans edukacyjnych osób niepełnosparwnych w Polsce / Maria Ożóg-Radew // Podl. Zesz. Pedagog. - 2004, nr 10,
s. 243-257.
1712. WYZWANIA współczesnej edukacji dorosłych. T. 1. Andragogika jako przedmiot akademicki / pod red. Artura Fabisia ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda. - Mysłowice :
Górnośl. Wyż. Szk. Pedagog., 2004. - 364 s. : wykr. ; 23 cm. - Tabele. Bibliogr. - ISBN 83-89032-85-6.
Z treści: Półturzycki Józef: Andragogika jako dyscyplina akademicka (s.15-30). Aleksander Tadeusz: Tradycje kształcenia kadr andragogicznych w Polsce (s.31-38). Stochmiałek Jerzy: Rozwój koncepcji akademickiego kształcenia andragogicznego
(s. 39-54). - Cyboran Beata: Problematyka popularyzacji wiedzy w kształceniu andragogicznym (s. 55-66). - Barwińska Dorota: Wybrane aspekty edukacji międzykulturowej
w kształceniu andragogicznym (s. 67-76). - Wesołowska Anna E.: Kształcenie ustawiczne
w polityce edukacyjnej państwa (s. 79-89). - Czerny Janusz: Imperatywy współczesnej
edukacji wobec wyzwań cywilizacji (s. 91-95). - Rosalska Małgorzata: Studenci wobec
rynku pracy - lęki i strategie dostosowawcze (s. 207-217). - Korzan Daniel: Dorosły
e-uczeń (s. 219-234). - Czapka Mirosław: Społeczno-gospodarcze uwarunkowania kształcenia menedżerów-edukatorów (s. 237-245). - Frąckowiak Anna: Andragogika jako przedmiot akademicki w Stanach Zjednoczonych (s. 269-279). - Solarczyk Hanna: Andragogika jako przedmiot akademicki w Niemczech. Modele kształcenia andragogicznego
(s. 281-288). - Szarota Zofia, Wallet Steven: Kształcenie dorosłych w Australii (s. 289295). - Fabiś A.: Kształcenie profesjonalnych edukatorów w Szwajcarii - spojrzenie na
teorię i praktykę (s. 297-303). - Horyń Wojciech: Kształcenie i doskonalenie zawodowe
oficerów Bundeswehry (s. 305-310). - Dubas Elżbieta: Andragogiczne i gerontologiczne
kształcenie w Uniwersytecie Łódzkim (s. 313-319). - Leftwich Ewa: Kształcenie dorosłych
na przykładzie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (s. 321-336).
ZADANIA społeczne / pod red. Z. Pisza = poz. 4597.
Z treści: Pisz Z.: Nowy ustrój szkolny - szanse i zagrożenia realizacji zadań edukacyjnych.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
pod red. Z. Wiśniewskiego, A. Pocztowskiego = poz. 1035.
Z treści: Andrzejczak A.: Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się. - Hasińska Z.: Instytucjonalne uwarunkowania kształcenia ustawicznego. - Rybak M.: Zintegrowane uczenie się organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi.
- 332 ZNACZENIE wewnątrzszkolnego systemu oceniania w procesie racjonalizacji kształcenia w szkole przywięziennej / P. Balcerowicz = poz. 1404.
___________________
1713. USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej // Dz. U. - 2004, nr 49, poz. 463.
1714. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o systemie oświaty // Dz. U. - 2004, nr 256, poz. 2572.
___________________
Kształcenie a rynek pracy
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Lis B., Lis F.: Uwarunkowania cywilizacyjne celów edukacyjnych
dla potrzeb rynku pracy. - Kowalewski T.: Kształcenie dorosłych w dobie zmian
rynkowych. - Penar-Woźniak U.: Marketing edukacyjny. - Robak E.: Kapitał społeczny
i edukacja zawodowa. Wzajemne powiązania w kontekście uwarunkowań rynku
pracy. - Bilska A.: Rola wyższego wykształcenia w warunkach przydatności na rynku
pracy. - Siwadło K.: Edukacja akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego a potrzeby
rynku pracy - wybrane problemy. - Bielecka-Prus J.: Nowe zadania szkolnictwa
zawodowego w społeczeństwie ponowoczesnym. - Paradowska-Stajszczak M.: Wymagania rynku a efektywność systemu edukacji. - Truszkowska J. A.: Monitoring
zawodów nadwyżkowych i deficytowych jako element poprawy efektywności kształcenia zawodowego w Łomży. - Morawski M.: Przewidywane zachowania pracowników wiedzy na rynku pracy.
1715. CZY studia ekonomiczne obniżają kapitał społeczny? / Tomasz
Kopczewski // Ekonomia / Uniw. Warsz. - 2003, nr 11, s. 172-182.
Polem. : Bartelski Andrzej S. // Tamże, 2004, nr 13, s. 196-207 bibliogr.
1716. EDUKACJA a rynek pracy na obszarach wiejskich / Agnieszka
Komor // Gospod. Nar. - 2004, R. 15, nr 5/6, s. 124-129, tab. wykr.
Prezentacja dyskusji nad wynikami badań w ramach seminarium nt. Rynek pracy
na obszarach wiejskich Polski na tle tendencji europejskich.
- 333 1717. EDUKACJA w coraz bardziej ciekawym świecie : mit o zrównoważeniu edukacji rynkowej? / Joanna Danilewska // Edukacja. - 2004, nr 4,
s. 77-84.
Zmiany w podejściu do kształcenia w kontekście zmian na rynku pracy.
1718. EDUKACJA zawodowa dorosłych nie tylko dla rynku pracy /
Ryszard Gerlach // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 46-52.
Rynek pracy wyzwaniem dla edukacji zawodowej dorosłych.
1719. EDUKACYJNE strategie rozwiązywania problemów międzynarodowego rynku pracy / Henryk Bednarczyk, Maria Pawłowa // Pedagog. Pr. 2004, nr 45, s. 22-26 bibliogr. 14 poz.
Ref. wygłoszony na V Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, Wrocław, 23-25
września 2004 r. dot. roli pracy, edukacji i poradnictwa zawodowego we współczesnym świecie.
1720. EFEKTYWNOŚĆ polskiego szkolnictwa wyższego na tle europejskiego rynku pracy / Karol Klimczak // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 180,
s. 125-138 summ.
1721. GLOBALNE problemy współczesności a kształcenie uniwersyteckie / Leszek Gawor // Kult. Eduk. - 2004, nr 4, s. 7-13 bibliogr.
1722. KONCEPCJA modelu systemu zarządzania oświatą na potrzeby rynku pracy / Agata Pradela // Zesz. Nauk. Organ. / PŚl. - 2004, z. 19,
s. 131-140 bibliogr. summ. * Taż: Koncepcja systemu zarządzania oświatą
na potrzeby rynku pracy - rozpoznanie potrzeb użytkowników // Tamże,
z. 19, s. 141-150 summ.
1723. KSZTAŁCENIE ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej :
między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi / Ewa
Solarczyk-Ambrozik ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. - Poznań :
Wydaw. Nauk. UAM, 2004. - 247 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 231-242. - (Psychologia i Pedagogika / UAM ; nr 119). - ISBN 83-232-1368-2.
- 334 1724. KSZTAŁCENIE ustawiczne w procesie przemian rynku pracy /
red. nauk. Zofia Hasińska ; Wyższa Szkoła Zarządzania. - Wrocław :
Wydaw. WSzZ „Edukacja”, 2001. - 131 s. : wykr. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe / WSzZ „Edukacja” ; nr 8). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-87708-06-2.
Treść: Hasińska Z.: Szkolenie bezrobotnych w systemie urzędów pracy (s. 9-23). Jaksztas Elżbieta: Zatrudnienie urzędnika służby cywilnej (s. 25-33). - Janiak-Rejno
Iwona: Wybrane formy kształcenia i doskonalenia zawodowego w kontekście obecnej
sytuacji na rynku pracy (s. 35-48). - Karwowski Leszek: Kształcenie ustawiczne jako
element rynku pracy (s. 49-53). - Knecht Zdzisław: Edukacja bezrobotnych elementem kształtowania wizerunku administracji (s. 55-65). - Kopertyńska Wanda: Doskonalenie i rozwój pracowników w praktyce przedsiębiorstw (s. 67-75). - Polak
Waldemar: Kapitał ludzki w systemie kształcenia ustawicznego (s. 77-85). - Tracz
Ewa: Postawy wrocławskiej młodzieży (wyniki badań sondażowych) (s. 87-95). Uścińska Bożena: Nauczyciel jako wzorzec przedsiębiorczości dla młodzieży (s. 97117). - Wróblewska Małgorzata: Zamierzenia edukacyjne opolskich studentów
w świetle badań ankietowych (s. 119-128).
KWALIFIKACJE zawodowe na współczesnym rynku pracy / pod red.
S. M. Kwiatkowskiego = poz. 1495.
Z treści: Kolan Z.: Wymagania rynku pracy wobec absolwentów szkół zawodowych.
1725. LICENCJAT w uczelni i na rynku pracy / Elżbieta DrogoszZabłocka, Barbara Minkiewicz, Renata Nowakowska-Siuta ; Centrum Badań
Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Warszawski. Warszawa : CBPNiSW. UW, 2002. - 137, [1] s. : il., err. ; 23 cm. - Bibliogr. Err. - ISBN 83-916095-1-0.
MŁODZIEŻ w programach rynku pracy = poz. 1225.
Z treści: Banaszak E.: Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
UMK - pomost między uczelnią a rynkiem pracy.
1726. MONITOROWANIE rynku pracy dla potrzeb edukacji / Elżbieta
Ciepucha // Dyr. Szk. - 2004, nr 10, s. 13-15.
1727. NOWOCZESNE koncepcje przysposobienia do rynku pracy /
Dorota Obidniak // Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 111-120.
- 335 POLSKI rynek pracy - niedopasowania strukturalne / red. nauk. E. Kryńska = poz. 1098.
Z treści: Kryńska E.: Edukacja - sposób na niedopasowania strukturalne na rynku
pracy.
PRACA, gospodarka, społeczeństwo / pod red. K. Doktóra, K. Koneckiego, W. Warzywody-Kruszyńskiej = poz. 4845.
Z treści: Buchner-Jeziorska A.: Rynek pracy a jakość kształcenia. Szkolnictwo
wyższe w Polsce w latach 90.
1728. PRACA zawodowa i edukacja dorosłych / Iwona Pacaj-Jasiuk //
Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 3, s. 64-68 bibliogr.
REGULACYJNE aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej
gospodarki do europejskiego i globalnego rynku = poz. 1265.
Z treści: Kryńska E.: Szkolnictwo wyższe a rynek pracy.- Włodyka A.: Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy.
1729. RYNEK pracy a szkolnictwo zawodowe na Mazowszu : raport
z badań oraz materiały z konferencji, która odbyła się 29 listopada 2001 roku
w Radomiu / pod red. Elżbiety Ogrzebacz i Nataszy Grodzickiej ; Wojewódzki
Urząd Pracy. - Radom : Wydaw. Zakł. Poligr. ITE, 2001. - 213 s. : rys. ; 24 cm. Tabele. - ISBN 83-915597-1-8.
Treść: Antkowiak Lech: Wprowadzenie (s. 5-7). - Szarpak Maria: Charakterystyka mazowieckiego rynku pracy (s. 9-42). - Mańturz Marzena: Problematyka, cel,
przedmiot i metoda badań (s. 43-47). - Grodzicka N.: Postawa społeczno-zawodowa
uczniów ostatnich klas szkół zawodowych województwa mazowieckiego (s. 49-59). Barszcz Iwona, Kicior-Tchernev Anna: Postawa społeczo-zawodowa bezrobotnych
absolwentów województwa mazowieckiego (s. 61-74). - Muchametczyn Ewa: Oczekiwania pracodawców województwa mazowieckiego (s. 75-101). - Knap Waldemar:
Oświata wobec wymagań rynku pracy (s. 103-115). - Ogrzebacz E.: Rola poradnictwa
zawodowego w kształtowaniu kariery zawodowej (s. 117-129). - Grodzicka N.,
Ogrzebacz E.: Wnioski z badań (s. 131-136). - Borkowska Tamara: Doświadczenia
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w realizacji programów wspierających
rozwój mazowieckiego rynku pracy (s. 139-155). - Woźniak Ireneusz: Potrzeby edukacyjne i ich diagnozowanie (s. 157-185). - Olejniczak Zbigniew: Rozpoznawanie
i łagodzenie zjawiska bezrobocia. Wybrane aspekty (s. 187-198). - Kruszewski
Andrzej: Szkolnictwo ponadgimnazjalne wobec rynku pracy (s. 199-205). - Męcina
Jacek P.: Absolwent na rynku pracy - uwagi i wnioski z konferencji (s. 207-213).
- 336 1730. RYNEK pracy - implikacje dla reformowanego systemu kształcenia zawodowego / Stefan M. Kwiatkowski // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2004,
[T.] 6, s. 135-145.
RYNEK pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej = poz. 993.
Z treści: Włodarczyk A.: Znajomość języków obcych jako warunek uzyskania
zatrudnienia. - Kopycki K.: Waga edukacji, w tym nowej matury po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej.
SOCJOLOGIA i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej /
red. nauk. K. Wódz, K. Piątek = poz. 4592.
Z treści: Leśniak-Berek E.: Reforma edukacji - wyrównanie szans młodzieży na
rynku pracy.
ŚLĄSKI rynek pracy / pod red. A. S. Barczaka, K. Tausza = poz. 1033.
Z treści: Marszowski R.: Bezrobocie a edukacja zawodowa. - Marszowski R.:
Zapotrzebowanie na kwalifikacj zawodowe a edukacja zawodowa. - Marszowski R.:
Kwalifikacje zawodowe generujące bezrobocie lub zapotrzebowanie na pracę.
WPŁYW niedoskonałej wiedzy podmiotów i ich działalności informacyjnej
na funkcjonowanie rynków i gospodarki / red. nauk. S. Forlicz = poz. 868.
Z treści: Jabłońska A.: Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku
pracy.
ZADANIA społeczne / pod red. Z. Pisza = poz. 4597.
Z treści: Sipurzyńska-Rudnicka K.: Zmiany w kształceniu zawodowym jako
czynnik przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych.
1731. ZATRUDNIENIE w zdrowiu publicznym w Europie = Employment
in public health in Europe / pod red. Katarzyny Czabanowskiej, Cezarego
Włodarczyka ; Uniwersytet Jagielloński. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiell.,
2004. - 440 s. : rys. ; 23 cm. - (Nauki o Zdrowiu). - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-233-1817-4.
Z treści: Poprawa zatrudnienia wśród absolwentów zdrowia publicznego - główne
zagadnienia. Projekt pilotażowy Leonardo da Vinci (PL/00/B/F/PP/140155) / Marek
Zembala [i in.] (s. 19-25). - Juszczyk Grzegorz, Czabanowska K., Whitfield Malcolm:
Zdrowie publiczne i system opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii (s. 39-52). - Włodarczyk C., Czupryna Antoni: Zdrowie publiczne a system zdrowotny w Polsce (s. 61-85). -
- 337 Niedźwiedzka Barbara, Ryś Elżbieta: Perspektywy badania problemu zatrudnienia
absolwentów kierunku: zdrowie publiczne (s. 97-116). - Henzel-Korzeniowska Alina,
Malinowska-Cieślik Marta: Profesjonalne kompetencje absolwentów kierunku : zdrowie
publiczne a rynek instytucji obszaru zdrowia publicznego (s. 117-127). - Oczekiwania
pracodawców. Projekt badawczy - metody i wyniki / K. Czabanowska [i in.] (s. 131159). - Malinowska-Cieślik M., Henzel-Korzeniowska A., Ryś E.: Zastosowanie metody
zogniskowanego wywiadu grupowego do skonstruowania kwestionariusza na temat
oczekiwań pracodawców wobec kompetencji absolwentów kierunku: zdrowie publiczne
(s. 161-174). - Badanie oczekiwań pracodawców wobec kompetencji absolwentów: za
pomocą ankiety pocztowej / M. Malinowska-Cieślik [i in.] (s. 185-190). - Kowalska
Iwona: Oczekiwania jednostek administracji rządowej jako potencjalnych pracodawców
absolwentów kierunku: zdrowie publiczne (s. 191-207). - Kowalska I.: Oczekiwania
jednostek administracji samorządowej jako potencjalnych pracodawców absolwentów
kierunku: zdrowie publiczne (s. 209-224). - Mokrzycka Anna: Oczekiwania świadczeniodawców jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne. Grupa „małych” świadczeniodawców (s. 225-242). - Mokrzycka A.: Oczekiwania
świadczeniodawców jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie
publiczne. Grupa „dużych” świadczeniodawców (s. 243-267). - Balcerzak Bartosz:
Oczekiwania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne (s. 269-287). - Ryś E.: Oczekiwania instytucji
płatnika jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne
(s. 289-296). - Malinowska-Cieślik M.: Oczekiwania przedstawicieli organizacji pozarządowych jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne
(s. 297-308). - Przewoźniak Lucyna, Bik Barbara: Oczekiwania pracodawców reprezentujących pomoc społeczną jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku:
zdrowie publiczne (s. 309-326). - Role zawodowe absolwentów kierunku: zdrowie
publiczne w instytucjach infrastruktury zdrowia publicznego / L. Przewoźniak [i in.]
(s. 327-348). - Malinowska-Cieślik M.: Badanie samooceny kompetencji absolwentów
i studentów ostatniego roku kierunku: zdrowie publiczne (s. 363-366). - Samoocena
profesjonalnych kompetencji absolwentów kierunku: zdrowie publiczne. Wyniki drugiej
części badań projektu Leonardo da Vinci / L. Przewoźniak [i in.] (s. 367-378). - Czabanowska K., Nowak Ewa: SAQ - kwestionariusz samooceny profesjonalnych kompetencji (s. 379-384). - Mokrzycka A., Kowalska I.: Ocena adekwatności programów nauczania w zdrowiu publicznym w kontekście wyników przeprowadzonych badań oczekiwań
pracodawców na rynku pracy. Wnioski i rekomendacje (s. 411-424).
Zob. też poz. 1297/02.
2/ W świecie
1732. ANALIZA zależności między edukacją a jakością kapitału
ludzkiego w gospodarce światowej w 1997 r. / Gabriela Wronowska // Zesz.
Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 650, s. 45-62, rys. tab. bibliogr. 13 poz. summ.
- 338 CERTYFIKACJA zawodowa we Francji / J. P. Willems = poz. 1885.
1733. CONTROLLING w doskonaleniu kadr w świetle literatury niemieckiej / Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1019, s. 115-126, rys. tab. bibliogr. 7 poz. summ.
1734. EDUKACJA dorosłych w Wielkiej Brytanii / Alina Matlakiewicz. Warszawa : Wydaw. Akad. „Żak”, 2003. - 334 s. ; 21 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 329-334. - ISBN 83-89501-02-3.
EDUKACJA nauczycieli w Europie / L. Malinowski = poz. 1867.
1735. EDUKACJA ustawiczna w Szwajcarii / Artur Fabiś ; Górnośląska
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda. - Mysłowice :
Górnośl. Wyż. Szk. Pedagog., 2004. - 188 s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 31). - Tabele. - Bibliogr. s. 177-181. - Summ. - Zsfassung. ISBN 83-89032-26-0.
1736. EDUKACJA w krajach Unii Europejskiej : duńskie reminiscencje /
Witold Woźniak // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 3, s. 13-16, il.
1737. „EDUKACJA w sieci” czyli nowy raport OECD / Dorota EkiertOldroyd // Edukacja. - 2004, nr 2, s. 107-115 bibliogr.
Na podstawie raportów OECD przedstawiono trendy w edukacji w kontekście
uwarunkowań społecznych, politycznych, demograficznych, ekonomicznych w różnych
krajach.
1738. JAK to robią we Flandrii? : kształcenie ustawiczne w Belgii / Małgorzata Marciszewska, Agnieszka Rzymska // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 4,
s. 10-14, il.
JAKOŚĆ i ewaluacja w ustawicznym kształceniu zawodowym / E. M.
Krekel, K. Raskopp = poz. 1690.
1739. KSZTAŁCENIE dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej / Artur Dziekański // Unia Eur. - 2004, nr 1, s. 121-132.
Oprac. na podstawie materiałów Wydziału Analiz Ekonomicznych i Społecznych
Sejmu.
- 339 KWALIFIKACJE zawodowe na współczesnym rynku pracy / pod red.
S. M. Kwiatkowskiego = poz. 1495.
Z treści: Janusz D.: Rola programów europejskich w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych. - Hamidi B.: Współpraca szkół zawodowych w programach Unii
Europejskiej. - Kramek Z.: Rozwój kwalifikacji zawodowych - z doświadczeń programów międzynarodowych: COST i Leonardo da Vinci. - Pawłowska J.: Edukacja
w Europie.
1740. OBSESJA na temat jakości / Bronisław Misztal // Forum Akad. 2004, R. 11, nr 11, s. 46-48.
Jak powstały i funkcjonują instytucje akredytujące wyższe wykształcenie
w USA.
1741. PARTNERSTWO społeczne w edukacji zawodowej w Wielkiej
Brytanii / Wiesław Karpiński // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 1, s. 15-18, rys.
1742. PODWYŻSZANIE poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników czynnikiem stałego rozwoju społeczeństwa białoruskiego / Walery A.
Klimienko // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 2/3, s. 37-51, rys. bibliogr.
1743. PRAWNE i finansowe podstawy systemów kształcenia ustawicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej / Dominique Bos, Claudine
Maes, Jean-Pierre Guth // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 1, s. 9-16, tab.
We Francji, Szwecji, Szkocji, Irlandii, Hiszpanii.
1744. PROCESY „boloński” i „kopenhaski” w europejskiej strategii
kształcenia i szkolenia / Jerzy Ciechański // Rynek Pr. - 2004, nr 3, s. 35-55.
„Proces boloński” dot. współpracy państw europejskich w celu stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Area of Higher Education) oraz
„proces kopenhaski” - w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Oba procesy
wpisują się w Jednolitą Strategię Kształcenia i Szkolenia UE zwaną też Kształcenie
i Szkolenie 2010 r.
Zob. też poz. 1748, 1970.
1745. ROZWÓJ edukacji zawodowej w Luksemburgu / Wiesław Karpiński // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 2, s. 11-13.
- 340 SPOŁECZEŃSTWO oparte na wiedzy w dobie globalizacji / pod red.
K. Ślęczki = poz. 1706.
Z treści: Romanyuk N.: Ukraińska nauka i edukacja w dobie globalizacji. Problemy
i perspektywy. - Stec M.: Wspólnotowe priorytety w dziedzinie edukacji a problem
jakości kształcenia nauczycieli w dobie globalizacji. - Musiał G.: Rozważania wokół
idei społeczeństwa informatycznego. Czy nauka potrzebuje zarządzania, czy dalekosiężnej polityki naukowej? - Ślęczka K.: eEuropa. Społeczeństwo oparte na wiedzy w polityce Unii Europejskiej.
STANDARDY europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 573.
Z treści: Kwiatkiewicz A.: Standardy unijne w dziedzinie ustawicznego kształcenia kadr (UKZ).
STANDARDY kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne / red.
S. M. Kwiatkowski, I. Woźniak = poz. 1628.
Z treści: Symela K.: Doświadczenia w projektowaniu standardów kwalifikacji
zawodowych i standardów edukacyjnych: Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania. - Smirnow I. P. [Smirnov I. G.]: Państwowy standard edukacyjny w Rosji. Bednarczyk-Kocun I.: Analiza porównawcza brytyjskich i polskich standardów
kwalifikacji zawodowych doradcy zawodowego. - Załącznik: Wybrane systemy
standardów kwalifikacji zawodowych na świecie.
SZANSE i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej / pod red. H. Szczerbińskiego = poz. 1708.
1746. UCZENIE się przez całe życie: rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach : dokument przygotowany przez Europejskie Biuro Eurydice na
konferencję ministrów inaugurującą Programy SOKRATES II, LEONARDO
DA VINCI II i MŁODZIEŻ, Lizbona, 17-18 marca 2000 / Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji Eurydice. - Warszawa : EURYDICE, 2002. - 175 s. ;
30 cm. - ISBN 83-87716-41-3.
1747. UWAGI na tle założeń reformy kształcenia prawników w Niemczech / Ewa Stawicka // Palestra. - 2004, R. 49, nr 5/6, s. 101-103.
Nadto: Tylko jedna aplikacja : Niemcy : dostęp do zawodów prawniczych /
Alexandra Suchodolski-Tylec // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 171, s. 26, tab. - Zasady
- 341 odbywania aplikacji uprawniającej do wykonywania zawodu prawniczego w Niemczech w związku z reformą kształcenia prawników.
1748. WSPÓLNE dyplomy / Jerzy Błażejowski // Forum Akad. - 2004,
R. 11, nr 3, s. 24-25.
Jednym z przejawów powstawania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego jest wspólne kształcenie, kończące się uzyskaniem wspólnych dyplomów. Idea
zrodziła się po podpisaniu 19.06.1999 r. w Bolonii Deklaracji Europejskich Ministrów
Edukacji. Omów. wyników cyklu spotkań w ramach realizacji Procesu Bolońskiego.
Zob. też poz. 1744, 1970.
WYZWANIA współczesnej edukacji dorosłych. T. 1. Andragogika jako
przedmiot akademicki / pod red. A. Fabisia = poz. 1712.
Z treści: Frąckowiak A.: Andragogika jako przedmiot akademicki w Stanach
Zjednoczonych. - Solarczyk H.: Andragogika jako przedmiot akademicki w Niemczech. Modele kształcenia andragogicznego. - Szarota Z., Wallet S.: Kształcenie
dorosłych w Australii. - Fabiś A.: Kształcenie profesjonalnych edukatorów
w Szwajcarii - spojrzenie na teorię i praktykę. - Horyń W.: Kształcenie i doskonalenie zawodowe oficerów Bundeswehry.
1749. ZAWODOWE kształcenie ustawiczne w Republice Federalnej
Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem firm symulacyjnych / Norbert F.
B. Greger. - Radom : ITE, 2002. - 192 s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Edukacji
Dorosłych ; t. 26). - Bibliogr. s. 181-192. - ISBN 83-7204-262-4.
Kształcenie w poszczególnych działach gospodarki i zawodach w różnych
krajach (poz. 1849, 1854, 1867) ; Szkolnictwo zawodowe w poszczególnych
krajach (poz. 1885, 1887).
___________________
Technologie informatyczne w kształceniu
1750. EDUKACJA na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów /
Stanisław Juszczyk. - Toruń : A. Marszałek, 2002. - 241 s. : rys. ; 24 cm. (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - Bibliogr. s. 217-239.
Rec.: Antosz Anna // Kwart. Pedagog. - 2004, R. 49, nr 3, s. 226-230.
- 342 1751. E-EDUKACJA w szkolnictwie wyższym / Marcin Dąbrowski //
Forum Akad. - 2004, R. 11, nr 10, s. 28-30.
1752. E-LEARNING : narzędzie dla organizacji uczącej się / Katarzyna
Gęba // Personel Zarz. - 2004, nr 2, s. 54-55.
O wyższości szkolenia z internetowej platformy e-learningowej nad kursami na
CD-ROM-ach.
1753. E-LEARNING i szkolenia tradycyjne - usługi komplementarne
czy substytucyjne? / Renata Nestorowicz // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004,
z. 179, t. 2, s. 259-265 summ.
1754. E-LEARNING jako współczesny model kształcenia w uczelniach
wyższych / Dorota Turlej // Zesz. Nauk. Organ. / PŚl. - 2004, z. 20, cz. 2,
s. 161-174 summ.
1755. E-LEARNING na specjalne zamówienie / Piotr Rypson // Personel Zarz. - 2004, nr 2, s. 47-49.
O wyższości programów „szytych na miarę” nad szkoleniami gotowymi.
1756. E-LEARNING w procesie kształcenia menedżerów / Artur Wrzalik //
Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - 2004, nr 3, s. 69-74 summ.
Mater. z konf. „Internet, multimedia i nowe trendy w dziedzinie informatyki”,
Częstochowa.
1757. E-LEARNING w zakresie studiów wyższych / Jarosław Kępa //
Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2004, z. 5, s. 59-66 summ.
1758. ELEKTRONICZNA edukacja dla archiwistów / Maria Kocójowa //
Archeion. - 2003, T. 105, s. 84-94 summ. res. rez.
1759. E-NAUCZANIE : podstawowe zagadnienia i kierunki rozwoju /
Piotr Górczyński // Zesz. Nauk. WSZarz. Soch. - 2004, z. 6, s. 39-62 bibliogr.
summ.
- 343 ERGONOMIA niepełnosprawnym w przyszłości / pod red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety = poz. 1340.
Z treści: Bąkała A., Sankowski D.: Nowe technologie internetowe w edukacji
i pracy osób niepełnosprawnych.
1760. KOMPUTEROWA technologia w edukacji / Justyna Bojanowicz //
Pr. Nauk. Pedagog. / PRadom. - 2004, nr 1, s. 125-127.
1761. KOMPUTEROWE wspomaganie procesu nauczania rachunkowości /
Stanisław Hońko // Zesz. Teor. Rachun. - 2004, T. 23, s. 33-45 summ. rez.
1762. KSZTAŁCENIE na odległość w Niemczech / Aldona Więch //
Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 4, s. 14-18 bibliogr.
1763. KSZTAŁCENIE na odległość w Polsce / Aldona Więch. - Cz. 1-2 //
Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 1, s. 18-21 ; nr 2, s. 13-16.
KSZTAŁCENIE na odległość - wczoraj i dziś / A. Kusztelak = poz. 31.
M.in. kształcenie korespondencyjne, nauczanie za pomocą radia i telewizji.
1764. MODELE e-learningu / Klaudia Smoląg // Pr. Nauk. AE Wroc. 2004, nr 1027, s. 343-350, rys. bibliogr. 5 poz. summ.
1765. NAUCZANIE na ekranie / oprac. Paweł Berłowski // Personel
Zarz. - 2004, nr 2, s. 60-63.
Zalety i wady programów e-learningowych w opinii ich użytkowników.
Wypow.: Marzena Dalka, Tomasz Derewońko, Norbert Felczak, Zbigniew
Krzysztoń.
1766. NAUCZANIE na odległość / Teresa Pietrulewicz // Eduk. Ustaw.
Doros. - 2004, nr 2, s. 87-98, rys. tab. bibliogr. 12 poz.
1767. NAUCZANIE na odległość jako metoda zdobywania wiedzy /
Zbigniew E. Zieliński // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 641, s. 123-131
bibliogr. summ.
- 344 1768. NAUCZANIE na odległość nową formą studiowania / Jacek Zapalski // Pr. Nauk. Pedagog / PRadom. - 2002, nr 1, s. 97-107.
1769. NAUCZANIE wirtualne w kształceniu menedżerów / Jarosław
Sosnowski // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 179, t. 2, s. 267-272 summ.
1770. NAUCZANIE zdalne - nowa forma kształcenia / Małgorzata
Nycz, Barbara Smok // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1027, s. 331-342, rys.
bibliogr. 16 poz. summ.
1771. NAUKA musi być potrzebą / Małgorzata Lenart, Kevin Kruse //
Personel Zarz. - 2004, nr 2, s. 40-41.
Jak zmotywować pracownika do aktywnego uczestniczenia w szkoleniach
e-learningowych.
NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 938.
Z treści: Mielczarek P., Parczewski M., Madeyski L.: E-learning - analiza celów
i możliwości ich realizacji na podstawie istniejących specyfikacji i standardów.
1772. POTRZEBNY czas czyli ile może, a ile powinno trwać wdrożenie projektu e-learningowego / Marek Hyla // Personel Zarz. - 2004, nr 2,
s. 56-58, wykr.
POZYSKIWANIE wiedzy i zarządzanie wiedzą / red. M. Nycz, M. L.
Owoc = poz. 426.
Z treści: Ziemba E.: E-learning w procesie współczesnego kształcenia.
PRACA i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej = poz. 989.
Z treści: Machol-Zajda L.: Telepraca i teleedukacja w tworzeniu społeczeństwa
informacyjnego w Polsce.
1773. PROBLEMY i wyzwania zdalnej edukacji / Andrzej Barczak //
Wiek XXI. - 2004, nr 3, s. 9-23 bibliogr.
- 345 1774. PROGRAM E-learning - kształcenie za pomocą mediów elektronicznych / wybór i oprac. Iwona Kacak // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 2,
s. 63-69.
Fragm. wieloletniego programu na lata 2004-2006 na rzecz efektywnego wprowadzania technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemach edukacji w Europie.
1775. SPRAWOZDANIE z seminarium i warsztatów pt. „Dzielmy się
wiedzą” (Szczytno, 30 listopada - 2 grudnia 2004 r.) / Krzysztof Augustyniak, Jerzy Kosiński. // Prz. Polic. - 2004, R. 14, nr 4, s. 168-174.
1776. STAN i możliwości rozwoju e-learningu w kształceniu ustawicznym / Zbigniew Kramek, Tomasz Sułkowski // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004,
nr 2, s. 70-79 bibliogr. 13 poz.
1777. SZKOLENIA elektroniczne - przejściowa moda czy konieczność? /
Iwona Dmochowska ; rozm. Halina Guryn // Personel Zarz. - 2004, nr 2,
s. 36-39, wykr.
Rozm. z dyrektorem działu usług szkoleniowych w firmie Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. o wnioskach z raportu nt. e-learningu.
1778. SZKOŁA wirtualna / Beata Boczukowa // Podl. Zesz. Pedagog. 2004, nr 9, s. 69-72.
Nauczanie na odległość.
1779. USŁUGI edukacyjne szkół wyższych w Polsce wobec rozwoju
nowych technologii / Mirosława Pluta-Olearnik // Acta UL, Fol. Oecon. 2004, z. 179, t. 2, s. 229-236 summ.
1780. WDROŻENIE zintegrowanego systemu informatycznego do procesu dydaktycznego realizowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego / Jacek Kalinowski // Zesz. Teor. Rachun. - 2004, T. 23, s. 46-55
summ. rez.
1781. WYKORZYSTANIE Internetu w procesie zdobywania wiedzy /
Anna Sączewska // Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. - 2004, [nr] 7, t. 2,
s. 71-80 summ.
- 346 1782. WYKORZYSTANIE internetu w szkoleniach pracowników /
Agnieszka Izabela Baruk // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 2,
s. 80-86, tab. summ.
1783. ZARZĄDZANIE nowymi technologiami w edukacji - korzyści
i zagrożenia / Janusz Braszczyński // Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. - 2004,
nr 2, s. 7-12.
Mater. z konf. „Zarządzanie nowymi technologiami w edukacji”, Częstochowa.
1784. ZARZĄDZANIE treścią w systemie komputerowego wspomagania nauczania GLM-edu / Rafał Grzybowski, Konrad Grzanek // Zesz. Nauk.
WSHE Łódź, Ser. 3. - 2004, z. 5, s. 19-32 summ.
1785. ZASTOSOWANIE Internetu w nauczaniu zdalnym na poziomie
akademickim / Krzysztof Kuśmierczyk // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. 2004, z. 3, s. 67-76 summ.
1786. ZASTOSOWANIE komputerowych narzędzi modelowania i wizualizacji w szkoleniu służb ratownictwa drogowego / Teodor Winkler [i in.] //
Zesz. Nauk. Organ. / PŚl. - 2004, z. 22, s. 241-251 bibliogr. summ.
1787. ZINTEGROWANY system informatyczny jako środowisko do
badań z zakresu zarządzania wiedzą, komunikacją i kooperacją w e-nauczaniu /
Zbigniew Filutowicz, Krzysztof Przybyszewski, Marcin Smardzewski //
Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 3. - 2004, z. 5, s. 7-18 bibliogr. summ.
b. Orientacja i poradnictwo zawodowe.
Preferencje zawodowe
1788. AKADEMICKIE Biura Karier / Anna Polgar // Służ. Prac. - 2004,
R. 31, nr 6, s. 29-31, tab.
1789. DORADCA zawodowy i instruktor zawodu w ZPCh [Zakładach
Pracy Chronionej] / Andrzej Barczyński // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 4,
s. 6-7.
- 347 1790. DORADZTWO zawodowe dawniej i dziś / Janusz Gęsicki //
Nowa Szkoła. - 2004, R. 60, nr 5, s. 19-20.
1791. ELEMENTY orientacji zawodowej w nauczaniu wczesnoszkolnym /
Wanda Banaczkowska // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2004, [T.] 6, s. 201-206.
1792. INFORMACJA nt. przeprowadzenia ewaluacji poziomu usług
poradnictwa zawodowego na podstawie upowszechnionego standardu usługi
„Poradnictwo zawodowe” / Paulina Bogdańska // Rynek Pr. - 2004, nr 1,
s. 61-74, tab.
1793. INFORMACJA z konferencji w Bratysławie pt. „Poradnictwo zawodowe w krajach przystępujących i kandydujących do Unii Europejskiej” /
Irena Mazek // Rynek Pr. - 2004, nr 1, s. 91-97.
Bratysława, 5-6 grudnia 2003 r. Celem konf. było przedstawienie wyników badania
przeprowadzonego przez Europejską Fundację Szkolenia (ETF - European Training
Foundation) w 11 krajach przystępujących i kandydujących do Unii Europejskiej.
1794. INFORMACJA ze spotkania partnerów projektu „Poradnictwo na
odległość” / Paulina Bogdańska // Rynek Pr. - 2004, nr 4, s. 94-99.
Omów. VI spotkania partnerów projektu „Poradnictwo na Odległość” programu
Leonardo da Vinci w Rumunii, w dniach 9-12 czerwca 2004 r.
1795. JAKOŚĆ w poradnictwie zawodowym : seminarium / Grażyna
Morys-Gieorgica // Rynek Pr. - 2004, nr 4, s. 90-93.
Omów. seminarium zorg. przez Dep. Rynku Pracy w MGiP, które odbyło się
3-4 czerwca 2004 r.
MŁODZIEŻ w programach rynku pracy = poz. 1225.
Z treści: Żywiec-Dąbrowska E.: Mobilne centra informacji zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy : (projekt realizowany w ramach II edycji rządowego programu
„Pierwsza Praca”). - Szmigiero W.: Gminne centra informacji. - Cynarzewska I.:
Gminne Centrum Informacji w Lnianie w województwie kujawsko-pomorskim. Jaczewski J.: Wspieranie działalności akademickich biur karier. - Banaszak E.: Biuro
Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK - pomost między uczelnią
a rynkiem pracy. - Rąb M.: Z doświadczeń Biura Karier Studenckich Politechniki
Śląskiej. - Pielok C.: Promowanie dobrych praktyk w ramach programu „Pierwsza
Praca” : konkurs o granty na tworzenie szkolnych ośrodków kariery - II edycja. -
- 348 Górczyński M.: Szkolny ośrodek kariery jako element poradnictwa zawodowego
wspierającego rozwój zawodowy ucznia. - Świt D.: Szkolne ośrodki kariery - antidotum na brak mobilności zawodowej młodzieży.
1796. MOBILNE Centra Informacji Zawodowej OHP - projekt realizowany w ramach II edycji rządowego programu „Pierwsza Praca” / oprac. Elżbieta
Żywiec-Dąbrowska // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 2, s. 99-107, rys.
1797. MOTYWY wyboru zawodu medycznego przez młodzież u progu
wejścia do Unii Europejskiej / Alina Dzirba // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 1,
s. 33-35, wykr. bibliogr. 5 poz.
1798. NOWE uregulowania prawne z poradnictwa zawodowego / Tadeusz Gawlik, Tomasz Kupidura // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 3, s. 55-64.
1799. NOWE zadania i funkcje poradnictwa zawodowego ze względu na
mechanizmy współczesnego rynku pracy - propozycja nowego podejścia /
Jolanta Wilsz // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2004, [T.] 6, s. 147-157 summ.
1800. PERSPEKTYWY rozwoju orientacji rynkowej w polskich szkołach wyższych / Magdalena Krzyżanowska // Market. Rynek. - 2004, R. 11,
nr 9, s. 15-22.
1801. PERSPEKTYWY rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce /
Justyna Posadzy // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 2, s. 17-18.
PLANY edukacyjno-zawodowe młodzieży w stadium eksploracji / R. Parzęcki = poz. 2303.
M. in. poradnictwo zawodowe.
1802. PORADNICTWO przez telefon jako forma poradnictwa na odległość : wyniki badania ankietowego / Paulina Bogdańska // Rynek Pr. - 2004,
nr 5, s. 99-107.
1803. PORADNICTWO zawodowe : nowe zadania publicznych służb
zatrudnienia / Cecylia Pielok // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 4, s. 31-32.
- 349 1804. PORADNICTWO zawodowe dla dorosłych w świetle polskich
przepisów prawa / Piotr Lipa // Rynek Pr. - 2004, nr 4, s. 31-49.
1805. PORADNICTWO zawodowe i informacja zawodowa integralną
częścią kształcenia ustawicznego w Szwecji / Halina Łojek // Rynek Pr. 2004, nr 5, s. 88-98.
PORADNICTWO zawodowe i praca zawodowa jako integralny proces
rewalidacji zawodowej osób niepełnosprawnych / D. Kukla = poz. 1352.
1806. PROJEKTOWANIE przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie
adolescencji / Magdalena Piorunek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2004. - 267 s. : rys. ; 24 cm. - (Psychologia
i Pedagogika / UAM ; nr 118). - Tabele. - Bibliogr. s. 251-263. - Summ. ISBN 83-232-1365-8.
RAPS wśród szkolnych doradców zawodowych / I. Kania = poz. 1915.
1807. ROZWÓJ i przemiany zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa
zawodowego w Polsce w latach 1945-1999 / Gertruda Wieczorek ; Wyższa
Szkoła Pedagogiczna. - Częstochowa : Wydaw. WSP Częst., 2004. - 253 s. :
rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 236-253. - ISBN 83-7098-858-X.
RYNEK pracy a szkolnictwo zawodowe na Mazowszu / pod red.
E. Ogrzebacz i N. Grodzickiej = poz. 1729.
Z treści: Ogrzebacz E.: Rola poradnictwa zawodowego w kształtowaniu kariery
zawodowej.
1808. SPOTKANIE partnerów projektu „Narodowe Centrum Zasobów
Poradnictwa Zawodowego” : komunikat / Anna Woynarowska-Janiszewska //
Rynek Pr. - 2004, nr 4, s. 100-105.
Omów. kolejnego spotkania przedstawicieli Narodowych Centrów Zasobów
Poradnictwa Zawodowego ze wszystkich krajów należących do NCZPZ, które odbyło
się 29-30 marca 2004 r. w Brukseli.
1809. SZKOŁA miejscem pracy doradcy zawodowego / Barbara Baraniak // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 3, s. 73-82 bibliogr. 14 poz.
- 350 1810. „TRANSNACJONALNE Poradnictwo Zawodowe” - komunikat
międzynarodowego seminarium ewaluacyjnego / Agnieszka Łukaszewska //
Rynek Pr. - 2004, nr 4, s. 106-110.
Omów. seminarium zorg. przez Dep. Rynku Pracy MGiP w dniach 21-22 czerwca
2004 r.
UWARUNKOWANIA społeczno-ekonomiczne w kształtowaniu aspiracji edukacyjnych młodzieży z Suwalszczyzny / R. A. Podgórski =
poz. 2319.
1811. WSPOMAGANIE uczniów w wyborze zawodu i kierunku kształcenia komponentem procesu poradnictwa zawodowego / Ryszard Parzęcki //
Wych. na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 23-25 bibliogr.
1812. WYBRANE aspekty wartości pracy - implikacje dla poradnictwa
zawodowego / Alicja Czerkawska // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2004, [T.] 6,
s. 187-199 summ.
1813. ZAWÓD z pasją : nauka, praca, kariera / Paweł Hebda, Jerzy Madejski. - Bielsko-Biała : „Park”, 2004. - 643 s. : fot. ; 24 cm. - (Czas Profesjonalistów). - ISBN 83-7266-218-5.
1814. ZNACZENIE poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla środowiska szkolnego / Grażyna Sołtysińska // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 1,
s. 22-24.
___________________
ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r.
w sprawie szczególnych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy
zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy =
poz. 1926.
___________________
- 351 Poradniki szukania pracy
1815. AUTOPREZENTACJA / Grażyna Królik. - Wyd. 2. - Katowice :
Wydaw. AE Katow., 2004. - 136 s. : rys. ; 24 cm. - (Nowoczesne Zarządzanie
w Biznesie). - Bibliogr. s. 133-136. - ISBN 83-7246-118-X.
1816. „JAK efektywnie zaistnieć na rynku pracy” : poradnik / [aut.
Małgorzata Szczęsna, Anna Szmigielska] ; „Piast” Biuro Karier. - Opole :
BK „Piast”, 2004. - 60 s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 57. ISBN 83-920678-0-0.
1817. JAK szukać pracy w Europie? / Marek Rotkiewicz // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 26, s. 28-29.
1818. JAK znaleźć pracę w 30 dni / Grażyna Tallar. - Warszawa : Studio
Emka, 2003. - 135 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88607-30-8.
1819. KSZTAŁTOWANIE kariery zawodowej : poradnik dla studenttów i absolwentów : praca zbiorowa / pod red. Sławomira Smyczka. –
Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. - 78 s. : wykr. ; 25 cm. - Tabele. ISBN 83-7246-268-2.
1820. MOJA pierwsza praca / Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej. - Wyd. 3. - Radom : PRadom. Wydaw., 2004. 110 s. ; rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 109-110. - ISBN 83-7351-089-3.
1821. NIEZBĘDNIK szukającego pracy / [oprac. Monika Buchta ; Politechnika Lubelska. - Wyd. 2. - Lublin : Wydaw. Politech. Lubel., 2004. - 47 s. :
rys. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 47. - ISBN 83-89246-57-0.
1822. POSZUKIWANIE pracy / Elżbieta Banecka. - Gdańsk : Harmonia,
2004. - 138 s. ; 20 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 119. - ISBN 83-7134-148-2.
1823. PRAKTYCZNY poradnik dla poszukujących pracy w krajach Unii
Europejskiej : informacje, adresy, bazy danych, wzory dokumentów / Iwona
Kienzler. - Gdynia : IVAX, 2004. - 150 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88134-15-9.
- 352 1824. STUDIA, praca - jak zarządzać swoją karierą? / Leszek Cichobłaziński ; Biuro Promocji i Karier Politechniki Częstochowskiej. - Częstochowa :
Wydaw. Politech. Częst., 2004. - 82 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 62-64. Tabele. - ISBN 83-7193-250-2.
1825. SZTUKA poszukiwania pracy / Michał Dudkiewicz, Joanna Sztobryn. - Łódź : Wydaw. Nauk. WSKup., 2003. - 55 s. ; 24 cm. - Tabele. ISBN 83-915911-7-4.
1826. SZUKAM pracy : dla kobiet ze średnim wykształceniem / Ewa
Stacewicz. - Wrocław : „Astrum”, 2002. - 121 s. ; 20 cm. - (Psychologia
Społeczna). - Bibliogr. s. 121. - ISBN 83-7277-078-6.
1827. VADEMECUM współczesnego rynku pracy czyli Jak aktywnie
szukać pracy / Monika Walczak [i in.]. - Lublin : „Lechaa”, 2003. - 147 s. :
il., rys., wykr. ; 21 cm. - (Biblioteka Rynku Pracy). - Bibliogr. s. 119, 124. ISBN 83-89305-01-1.
c. Kadry kierownicze
1828. DOSKONALI rezerwowi / Katarzyna Kozikowska // Personel
Zarz. - 2004, nr 2, s. 76-78.
Hestyjna Akademia Rozwijania Talentów jako pomysł na przygotowywanie
kandydatów na kierownicze stanowiska - studium przypadku.
1829. DYREKTOR szkoły doskonalący się ustawicznie / Mirosław
Sielatycki // Dyr. Szk. - 2004, nr 12, s. 34-36.
E-LEARNING w procesie kształcenia menedżerów / A. Wrzalik =
poz. 1756.
1830. HOLENDERSKIE doświadczenia, uniwersalne metody / Victor
Jeurissen // Personel Zarz. - 2004, nr 7, s. 110-112.
Program rozwoju menedżerów.
- 353 1831. INDYWIDUALNIE w zespole / Dominika Kukiełka-Pucher,
Małgorzata Dobkowska // Manager. - 2004, nr 2, s. 44-46 bibliogr.
Praca w zespole indywidualnego uczenia się pozwala rozwinąć wysoki poziom
kompetencji komunikacyjnych, bazowych dla skutecznej pracy z podwładnymi.
1832. KIEROWNIK trenerem : jak szkolić kadry najniższego szczebla /
Małgorzata Mitoraj // Personel Zarz. - 2004, nr 1, s. 70-72.
Przygotowanie kadr kierowniczych do szkolenia niższego personelu.
1833. KOMPETENCJA osobista jako składnik „indywidualnego kapitału intelektualnego” menedżera a refleksje na temat priorytetów w kształceniu
studentów / Ilona Stawczyk // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. 2003, z. 21, s. 224-233 summ.
Praca i szkolenie menedżerów.
1834. KSZTAŁCENIE polskich menedżerów w kontekście potrzeb
współczesnych organizacji / Joanna Moczydłowska // Prometeusz. - 2004,
nr 3, s. 35-41 rez. summ. Zsfassung.
1835. METODY kształcenia menedżerów na wyższych uczelniach /
Aleksandra Krawczyńska, Anna Sibińska // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004,
z. 179, t. 2, s. 281-291, tab. summ.
NAUCZANIE wirtualne w kształceniu menedżerów / J. Sosnowski =
poz. 1769.
POMOC społeczna, praca socjalna / pod red. K. Marzec-Holki =
poz. 4517.
T. 2. - Z treści: Bokser J.: Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy.
Zajęcia informacyjno-szkoleniowe dla absolwentów. - Kalinowska M.: Tworzenie
perspektywy życiowej młodzieży przez zawód i wykształcenie jako zadanie pracy
socjalnej. - Mandrzejewska-Smól I.: Wybór (przyszłego) zawodu przez młodzież
w dobie postępującego bezrobocia.
1836. POZYTYWNE osiągnięcia polskiego systemu przygotowania
zawodowego menedżerów / Lidia Włodarska-Zoła // Kształc. Zaw. Pedagog. 2004, [T.] 6, s. 179-186 summ.
- 354 1837. PRZYGOTUJ przyszłych przywódców / Jay A. Conger, Robert M.
Fulmer // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 4, s. 62-71.
1838. SZKOLENIA menedżerów / Tadeusz Stalewski, Michał Kabath //
Prz. Organ. - 2004, nr 7/8, s. 38-41, rys. wykr.
1839. W POSZUKIWANIU nowego modelu kształcenia menedżera /
Bronisław Bombała // Ann., Etyka Gospod. - 2004, T. 7, nr 2, s. 95-101
summ.
1840. WYKORZYSTANIE zachodnich studiów przypadku do nauczania
zarządzania / Richard Pettinger, Jacek Klich // Acta Sci. Acad. Ostrov. 2004, z. 16, s. 5-17 bibliogr.
WYZWANIA współczesnej edukacji dorosłych. T. 1. Andragogika jako
przedmiot akademicki / pod red. A. Fabisia = poz. 1712.
Z treści: Czapka M.: Społeczno-gospodarcze uwarunkowania kształcenia menedżerów-edukatorów.
1841. ZAŁOŻENIA teoretyczne EUROPHAMILI / Marek Bryła // Zdr.
Publ. - 2004, T. 114, nr 3, s. 413-417, rys. bibliogr. 15 poz. summ.
Kształcenie menedżerów dla systemu opieki zdrowotnej.
d. Kadry inżynieryjno-techniczne
1842. EDUKACJA techniczna wspomagana komputerowo / Agata Mąkosa // Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. - 2004, nr 1, s. 128-133.
1843. KONKURENCYJNOŚĆ polskiej gospodarki w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Pawła Bożyka ; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna. - Warszawa : Wydaw. WSE-I, 2004. 172 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 118-119. - ISBN 83-87444-86-3.
Z treści: Wawrzyński Wojciech: Atuty polskiej informatyki w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (s. 89-92). - Jung Leszek: Zasady kształcenia
informatyków w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej (s. 93-98). Podkowińska Monika: Rola elektronicznego monitoringu w zarządzaniu zasobami
- 355 ludzkimi (s. 107-110). - Zacher Lech: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki determinujące funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (s. 113-119). Kamiński Tadeusz: Kryteria oceny systemowej - strategicznej MSP (s. 121-126). Szymanowski Wacław, Perkowski Robert: Budowa i wdrażanie internetowej strategii
marketingowej MSP (s. 127-132). - Kochański Tomasz: Koncepcja organizacji wirtualnej zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców (s. 133-139).
1844. KSZTAŁCENIE inżynierów do współpracy międzynarodowej
w PZL-Świdnik SA. / Andrzej Krygier // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 5256, il. bibliogr.
PEDAGOGIKA pracy wobec problemów ochrony pracy / red. H. Bednarczyk, I. Woźniak = poz. 2384.
Z treści: Krzemień S.: Kształcenie inżynierów bezpieczeństwa i higieny pracy.
PRACA, gospodarka, społeczeństwo / pod red. K. Doktóra, K. Koneckiego, W. Warzywody-Kruszyńskiej = poz. 4845.
Z treści: Bugiel J.: Model inżyniera - współczesne wyzwania edukacyjne dla
uczelni technicznych.
1845. ZAWÓD : inżynier / Józef Kuczmaszewski // Forum Akad. - 2004,
R. 11, nr 5, s. 30-32, il.
Kształcenie inżynierów.
e. Kadry w poszczególnych działach
i gałęziach gospodarki narodowej
1846. AKADEMICKIE i pozaakademickie formy edukacji w marketingu /
David Chapman, Robert Kozielski // Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 179,
t. 2, s. 247-252 summ.
1847. DYSKUSJA nad perspektywami kształcenia archiwistów na polskich uniwersytetach - stadium pytań czy odpowiedzi? / Krzysztof Skupieński //
Archeion. - 2003, T. 105, s. 23-41 rés. rez. summ.
1848. EUROPEJSKA Sieć Kształcenia Policyjnego (EPLN) / Jerzy
Kosiński // Prz. Polic. - 2004, R. 14, nr 1/2, s. 163-170.
- 356 1849. FORMOWANIE regionalnego systemu kształcenia kadr dla turystyki i hotelarstwa w Rosji / Larisa Mazhar // Turyst. Hotel. - 2002, [nr] 2,
s. 139-146.
1850. JAK zostać urzędnikiem? / oprac. Urz // Prawo Eur. - 2004, nr 3,
s. 32-34.
Administracja publiczna.
1851. KSZTAŁCENIE bibliotekarzy na poziomie średnim w Szczecinie
w latach 1993-2003 / Władysław Michnal // Bibl. Zachodniopomor. - 2003,
R. 44, nr 4, s. 5-10.
1852. KSZTAŁCENIE dziennikarzy czy edukacja medialna? : technologie - poznanie - komunikacja / Zbigniew Bauer, Andrzej Wojnach // Stud.
Mediozn. - 2004, nr 3, s. 36-44 summ.
1853. KSZTAŁCENIE kadr na potrzeby turystyki jako zagadnienie
pedagogiczne badań naukowych / Wiesław Gworys // Pedagog. Pr. - 2004,
nr 44, s. 142-146.
1854. KSZTAŁCENIE specjalistów w zakresie ekonomiki i zarządzania Wirtschaftswissenschaften - w Niemczech : wybrane uniwersytety techniczne
i wyższe uczelnie techniczno-ekonomiczne / Mieczysław Dworczyk. Warszawa : Of. Wydaw. WSM SIG, 2003. - 209 s. ; 20 cm. - Tabele. ISBN 83-87919-48-9.
KSZTAŁCENIE ustawiczne w procesie przemian rynku pracy / red.
nauk. Z. Hasińska = poz. 1724.
Z treści: Kopertyńska W.: Doskonalenie i rozwój pracowników w praktyce przedsiębiorstw.
1855. KSZTAŁCENIE w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną w polskich uczelniach wyższych / Jacek Krochmal //
Archeion. - 2003, T. 105, s. 47-63 . res. rez. summ
- 357 1856. METODY aktywne w pedagogicznym kształceniu studentów drama / Krystyna Dymek-Balcerek // Pr. Nauk. Pedagog. / PRadom. - 2004,
nr 1, s. 121-124.
1857. MIĘDZYNARODOWE uprawnienia rzeczoznawców / Paweł Piechal // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 2, s. 87-93 summ.
Działalność RISC - Royal Institution of Chartered Surveyors (Królewskiego
Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców) w zakresie kształcenia rzeczoznawców
różnych specjalności.
OD medycyny pracy do opieki zdrowotnej nad pracującymi / A. Boczkowski = poz. 2561.
Ewolucja medycyny pracy jako dyscypliny oraz kształcenie w tym zakresie.
PEDAGOGIKA pracy wobec problemów ochrony pracy / red. H. Bednarczyk, I.Woźniak = poz. 2384.
Z treści: Panek G.: Kształcenie kadr Państwowej Inspekcji Pracy - 85 lat doświadczeń. - Polaczek J.: Edukacja pracowników służby BHP - refleksje w kontekście
50-lecia działalności. - Sitek J., Woźniak I.: Problemy ochrony pracy w kształceniu
pedagogów pracy. - Krzemień S.: Kształcenie inżynierów bezpieczeństwa i higieny
pracy.
1858. PIERWSZA ogólnopolska anonimowa ankieta dotycząca szkolenia aplikantów adwokackich / Jolanta Noculak, Andrzej Grabiński, Bartosz
Grohman // Palestra. - 2004, R. 49, nr 11/12, s. 98-107, wykr.
Omów. wyników ankiety.
1859. PODSTAWY informacji naukowej w programach kształcenia
wyższego dla archiwistów / Wanda Pindlowa // Archeion. - 2003, T. 105,
s. 79-83 res. rez. summ.
POMOC społeczna, praca socjalna / pod red. K. Marzec-Holki =
poz. 4517.
T. 1. - Z treści: Kukołowicz T.: Wiedza o rodzinie elementem przygotowania
pracownika socjalnego. - Urbaniak-Zając D.: Kompetencje działaniowe w pracy
społecznej (socjalnej). - Kuchcińska M.: O potrzebie gerontologicznego kształcenia
pracowników socjalnych.
- 358 PRACA socjalna - wielość perspektyw / pod red. J. Brągiel, P. Sikory =
poz. 4581.
Z treści: Duszak J.: Odrębność kulturowa niesłyszących i jej implikacje dla kształcenia pracowników socjalnych. - Kaniok P.: Kurs dla pracowników socjalnych
w zakresie multikulturowości na przykładzie Amerykańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Upośledzonym w hrabstwie Nassau, w stanie Nowy Jork. - Pawlas-Czyż
S., Dzienniak-Pulina D.: Wyzwania w kształceniu kompetencji komunikacyjnych
pracowników w kontekście procesu integracji z Unią Europejską. - Czerniawska O.:
Inspiracyjne funkcje gerontologii w kształceniu pracowników socjalnych. - Oleksiejczuk E., Oleksiejczuk A.: Reforma edukacji a system kształcenia w pomocy społecznej.
PRACOWNIK socjalny / pod red. J. Brągiel, A. Kurcz = poz. 1605.
Z treści: Dąbrowska-Jabłońska I.: Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych.
PROBLEMY społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna / pod red.
J. Krzyszkowskiego i R. Majera = poz. 4522.
Z treści: Kantowicz E.: Koncepcje, kierunki i perspektywy profesjonalnego kształcenia pracowników socjalnych w Europie. - Krzyszkowski J.: Czy renesans edukacji do
metody środowiskowej? Międzynarodowy projekt edukacji w zakresie pracy socjalnej
metodą środowiskową. - Urbaniak-Zając D.: Praca społeczna (socjalna) jako forma
usług społecznych. - Lyons K.: Kształcenie pracownikow socjalnych w celach praktyki
lokalnej i globalnej. - Vincenti G.: Edukacja na rzecz pracy dla społeczności. - Urbaniak-Zając D.: Praca społeczna (socjalna) jako forma usług społecznych.
1860. PROBLEMY zarządzania przygotowywaniem kadry dla przemysłu turystycznego XXI wieku / Jurij O. Kariagin // Humaniz. Pr. - 2004,
R. 37, nr 4/5, s. 29-35.
W Rosji i na Ukrainie.
1861. PROCESY transformacji w polskim rolnictwie a inwestycje w kapitał ludzki / Józef Kobyłecki. - Siedlce : Wydaw. Akad. Podl., 2003. - 217 s. ;
24 cm. - (Rozprawa Naukowa / Akad. Podl., ISSN 08060-4371 ; nr 73). Bibliogr.
M.in. szkolnictwo i szkolenie w rolnictwie.
PROJEKTOWANIE i wdrożenie opartego na kompetencjach systemu
zarządzania dla trenerów ustawicznej edukacji zawodowej / J. Religa,
R. Wawrzyński = poz. 563.
- 359 SZKOLENIE zawodowe policji śledczej na tle zagrożeń przestępczością
w II Rzeczypospolitej / S. Kozdrowski = poz. 52.
UWAGI na tle założeń reformy kształcenia prawników w Niemczech /
E. Stawicka = poz. 1747.
___________________
1862. ROZPORZĄDZENIE M i n. K u l t u r y z dnia 8 marca
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia
w zawodach szkolnictwa artystycznego // Dz. U. - 2004, nr 49, poz. 473.
1863. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 6 października
2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek // Dz. U. - 2004, nr 231, poz. 2326.
___________________
Kształcenie nauczycieli
1864. ANTYCYPOWANE przemiany w kształceniu nauczycieli oświaty
zawodowej / Ewa Nieroba // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2004, [T.] 6, s. 127132 summ.
1865. DOKSZTAŁCANIE nauczycieli w zakresie radzenia sobie
z agresją uczniów w szkole / Anna Karłyk // Szk. Spec. - 2004, T. 65, nr 3,
s. 174-184 bibliogr.
1866. DOSKONALENIE nauczycieli - system czy rynek? / Małgorzata
Nowak, Marek Pleśniar // Dyr. Szk. - 2004, nr 11, s. 10-11.
1867. EDUKACJA nauczycieli w Europie / Ludwik Malinowski //
Forum Akad. - 2004, R. 11, nr 4, s. 34-36.
Toż // Nowa Szk. - 2004, R. 60, nr 5, s. 43-45.
- 360 1868. KSZTAŁCENIE i rozwój zawodowy nauczyciela w przestrzeni
organizacji uczącej się / Wanda Dróżka // Edukacja. - 2004, nr 4, s. 32-38
bibliogr.
1869. KSZTAŁCENIE nauczycieli na kierunku Wychowanie Techniczne w Politechnice Radomskiej w latach 1987-2002 : próba bilansu / Stanisław
Ośko // Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. - 2003, nr 1, s. 21-32.
1870. KSZTAŁCENIE ustawiczne a doskonalenie nauczycieli / Franciszek Szlosek // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 70-72 bibliogr.
1871. METODYKA konkretu : o wybranych problemach zawodowego
kształcenia nauczycieli polonistów / Maria Kwiatkowska-Ratajczak ; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Nauk UAM,
2002. - 282 s., [6] k. tabl. : il ; 24 cm. - (Filologia Polska / UAM, ISSN 05548279 ; nr 72).
Rec.: Kwiatkowska-Ratajczak M. // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 56-58.
1872. MODELOWANIE systemów kształcenia nauczycieli wobec potrzeb
kooperacji europejskich instytucji edukacyjnych: materiały z I Międzynarodowej Konferencji w Częstochowie // Pr. Nauk. WSP Częst., Stud. Neofilolog. 2004, z. 4 bibliogr. summ.
Z treści: Matsili Renata: Cele i zadania gimnazjów, a stopień przygotowania
nauczycieli do kooperacji z europejskimi instytucjami edukacyjnymi: w trzy lata po
rozpoczęciu wdrażania reformy edukacji (s. 19-26). - Pogłodzińska Katarzyna:
Nauczanie metodyki w NKJO w okresie transformacji (s. 105-111). - Niemiec-Knaś
Małgorzata: Wizerunek nauczyciela w nauczaniu dwujęzycznym (s. 119-124).
1873. MODUŁOWY wielokryterialny system kształcenia nauczycieli
techniki / Wacław Kazimierski // Pr. Nauk., Pedagog / PRadom. - 2003,
nr 1, s. 129-135.
1874. NABYWANIE kompetencji pedagogicznych na zaocznych studiach zawodowych / Ewa Szadzińska // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2004, [T.]
6, s. 37-44 summ.
- 361 NAJLEPSZE praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce / pod red.
A. Pocztowskiego = poz. 546.
Z treści: Kołodziejczyk-Olczak I.: Budowanie organizacji uczącej się: Łódzkie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Bohdziewicz P.:
Kształtowanie warunków sprzyjających pełnieniu misji organizacji: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
1875. PRAKTYKA pedagogiczna w kształceniu nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej / Małgorzata Kunicka // Nowa Szk. - 2004, nr 4, s. 8-11.
1876. PRZYGOTOWANIE i doskonalenie zawodowe nauczycieli /
Elżbieta Nerwińska // Probl. Opiek.-Wych. - 2004 nr 4 s. 13-17.
1877. PRZYGOTOWANIE pedagogiczne nauczycieli techniki w reformowanej szkole / Elżbieta Sałata // Pr. Nauk. Pedagog. / PRadom. - 2003,
nr 1, s. 108-117.
1878. ROLA doradztwa metodycznego w doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela przedmiotów zawodowych / Danuta Olesiak // Eduk. Ustaw.
Doros. - 2004, nr 3, s. 82-93, rys. tab.
SPOŁECZEŃSTWO oparte na wiedzy w dobie globalizacji / pod red.
K. Ślęczki = poz. 1706.
Z treści: Stec M.: Wspólnotowe priorytety w dziedzinie edukacji a problem jakości kształcenia nauczycieli w dobie globalizacji.
1879. UCZEŃ niepełnosprawny i kształcenie nauczycieli w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej / Laura
Jurga // Dyr. Szk. - 2004, nr 5 s. 49-51 bibliogr.
UWARUNKOWANIA procesu kształcenia nauczycieli w ramach
studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka
w środowisku pracy / B. Taradejna = poz. 1984.
1880. WSPÓŁCZESNE trendy informatycznego kształcenia pedagogów /
Grzegorz Kiedrowicz // Kształc. Zaw. Pedagog. - 2004, [T.] 6, s. 315-325
summ.
- 362 1881. WYBRANE obszary działalności Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego / Janusz Moos // Eduk. Ustaw.
Doros. - 2004, nr 1, s. 86-94.
1882. ZADANIA systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli /
Bożena Małkowska // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 6, s. 30-34.
___________________
1883. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
7 września w sprawie standardów kształcenia nauczycieli // Dz. U. - 2004,
nr 207, poz. 2110.
f. Szkolnictwo zawodowe
1/ Zagadnienia ogólne
1884. EDUKACJA zawodowa : wyzwania, zagrożenia / pod red. Stanisława Czygiera ; Instytut Technologii Eksploatacji. - Suwałki ; Radom : ITE,
2004. - 173 s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy). - Tabele. Bibliogr. - Rez. - Summ. - ISBN 83-7204-393-0.
Z treści: Kwiatkowski Stefan M.: Współczesne dylematy kształcenia zawodowego szanse i zagrożenia (s. 17-31). - Gawrysiak Marek: Skąd biorą się i jakie są podstawowe
cele nowoczesnej edukacji zawodowej? (s. 32-42). - Szuszczyński Paweł: Aspekty humanizacji w kształceniu zawodowym (s. 50-58). - Bodanko Anatol: Status nauczyciela szkoły
zawodowej (w świetle porównań historycznych) (s. 59-72). - Rudziński Marek: Efektywność kształcenia zawodowego a przygotowanie pedagogiczne nauczycieli nauczycieli
(s. 73-80). - Kobyłecki Józef: Edukacja ciągła ludności wiejskiej i rozwój kształcenia na
odległość (s. 81-90). - Bogucka Maria: Integracja szkolnictwa zawodowego z zakładami
pracy (s. 91-97). - Jaroszewicz Jerzy, Szuszczyński P.: Stan i perspektywy rozwoju
wyższego szkolnictwa technicznego w Suwałkach (s. 119-128). - Czygier S.: Suwalskie
Centrum Edukacji Zawodowej jako model usprawnienia procesu kształcenia (s. 129-139).
Rec.: Kupidura Tomasz // Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 149-150.
2/ Szkoły zawodowe zasadnicze i średnie
1885. CERTYFIKACJA zawodowa we Francji / Jean Pierre Willems //
Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 1, s. 39-51.
- 363 CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Bielecka-Prus J.: Nowe zadania szkolnictwa zawodowego
w społeczeństwie ponowoczesnym. - Truszkowska J. A.: Monitoring zawodów
nadwyżkowych i deficytowych jako element poprawy efektywności kształcenia
zawodowego w Łomży.
1886. CZY gospodarka będzie partnerem edukacji zawodowej? / Maciej
Prószyński // Rynek Pr. - 2004, nr 5, s. 74-80.
Nauka zawodu w zakładzie pracy.
1887. DEKLARACJA Kopenhaska // Nowa Eduk. Zaw. - 2004, nr 3,
s. 7-10.
Deklaracja Europejskich Ministrów ds. Kształcenia Zawodowego i Szkoleń oraz
Komisji Europejskiej, uzgodniona w Kopenhadze w dniach 29-30 listopada 2002 r.
w sprawie zwiększonej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkoleń. Dokument nr 1 z posiedzenia w dniu 30 listopada 2002 r.
1888. DZIAŁALNOŚĆ izby rzemieślniczej w dziedzinie oświaty, szkolenia dorosłych i młodocianych pracowników / Janusz Bańkowski // Rynek
Pr. - 2004, nr 6, s. 83-89.
1889. EGZAMINY zawodowe zdały egzamin / Maria Magdziarz ; rozm.
Dorota Nowicka // Dyr. Szk. - 2004, nr 10, s. 16-17.
Szkolnictwo zawodowe.
1890. EKSPERYMENT pedagogiczny : modułowe programy nauczania
w kształceniu zawodowym : model ujednoliconego egzaminu zawodowego /
pod red. Janusza Figurskiego i Krzysztofa Symeli ; Instytut Technologii
Eksploatacji. - Radom : ITE, 2001. - 490 s. : rys. ; 25 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy). - Bibliogr. s. 335-421. - ISBN 83-7204-205-5.
Z treści: Figurski J., Symela K.: Założenia metodologiczne eksperymentu (s. 1184). - Symela K.: Modularyzacja w systemie kształcenia zawodowego (s. 85-134). Woźniak Ireneusz: Efektywność kształcenia w świetle eksperymentu pedagogicznego
(s. 135-244). - Figurski J.: Doświadczenia i propozycje (s. 245-294). - Szubański
Ryszard: Reforma kształcenia zawodowego (s. 295-341).
- 364 1891. JAK skorzystać z dofinansowania szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego / Aleksandra Berg, Przemysław Derwich, Wanda Bryndas //
Personel Zarz. - 2004, nr 8, s. 50-51.
Wyjaśnienia ekspertów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
1892. KONCEPCJA kształcenia modułowego / Andrzej Zych // Nowa
Eduk. Zaw.- 2004, nr 5, s. 21-24, rys. bibliogr. 10 poz.
Kształcenie ustawiczne i zawodowe w systemie modułowym.
1893. KONSTRUKTYWIZM a kształcenie zawodowe / Franciszek
Szlosek // Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 83-86 bibliogr. 8 poz.
Ref. wygłoszony na V Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, Wrocław, 23-25
września 2004 r. dot. roli pracy, edukacji i poradnictwa zawodowego we współczesnym świecie.
1894. KOTY za płoty, czyli o pierwszych egzaminach potwierdzających
kwalifikacje zawodowe / Małgorzata Mackiewicz // Nowa Eduk. Zaw. - 2004,
nr 5, s. 7-10, tab. wykr.
Nowa szkoła zawodowa - jaka?
1895. KSZTAŁCENIE kadr w firmach rzemieślniczych : doświadczenia
Izby Rzemieślniczej w Katowicach oraz MSP w województwie śląskim /
Joanna Wróblewska-Jachna, Maria Banachowicz // Rynek Pr. - 2004, nr 4,
s. 65-72.
1896. KSZTAŁCENIE zawodowe w ponowoczesnym świecie / Kazimierz Wenta // Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 120-131 bibliogr.40 poz.
1897. NOWA szkoła zawodowa - jaka? / Ryszard Poradowski // Nowa
Eduk. Zaw. - 2004, nr 3, s. 11-13.
1898. NOWATORSKIE formy kształcenia w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku / Dżenia Sarpalius-Małuszkiewicz // Rynek Pr. - 2004, nr 2, s. 39-49.
- 365 1899. OŚWIATA rzemieślnicza w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej
w Poznaniu / Tomasz Wika, Natalia Gawęcka // Rynek Pr. - 2004, nr 5,
s. 81-87.
1900. OŚWIATA zawodowa w rzemiośle - 70-lecie Związku Rzemiosła
Polskiego / Maciej Prószyński // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 128-142.
SZKOLNICTWO zawodowe w Przemyślu pod okupacją niemiecką
w latach 1940-1944 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu /
M. Janowski = poz. 53.
WOKÓŁ problematyki kształcenia zawodowego w IKZ / K. Jachna =
poz. 65.
ZAWODOWE kształcenie ustawiczne w Republice Federalnej Niemiec
ze szczególnym uwzględnieniem firm symulacyjnych / N. F. B. Greger =
poz. 1749.
1901. ZMIANY w otoczeniu edukacyjnym przedsiębiorstw / Stanisław
Marek // Zesz. Nauk. Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. - 2004, nr 42,
s. 47-58 summ.
Otoczenie firmy i szkolnictwo zawodowe w krajach rozwiniętych i rozwijających się.
g. Pozaszkolne formy podnoszenia kwalifikacji
CEL: podniesienie kwalifikacji kadr i wzrost ich atrakcyjności na europejskim rynku / G. Gęsicka ; rozm. K. Polak = poz. 1014.
Rozm. z zastępcą prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nt. możliwości korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie szkoleń pracowników.
1902. COACH potrzebny od zaraz / Jakub Krzystanek, Aleksander Drzewiecki // Personel Zarz. - 2004, R. 10, nr 10, s. 106-109.
Tendencje na europejskim rynku szkoleniowym w świetle badań form rozwoju
zawodowego pracowników w Wielkiej Brytanii.
- 366 1903. COACHING czy dywanik : jakie warunki powinny być spełnione
aby coaching był skuteczny / Katarzyna Kloskowska-Kustosz // Personel
Zarz. - 2004, nr 6, s. 80-81.
1904. COACHING doskonały / Andrzej Niemczyk, Wiesław Grzesik,
Jerzy Paśnik. - Cz. 1 // Personel Zarz. - 2004, R. 10, nr 12, s. 40-44.
Doskonalenie umiejętności pracowników działu sprzedaży.
1905. COACHING jako metoda budowania wiedzy / Adam Stefan Jabłoński // Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market. - 2004, z. 1, s. 34-38.
1906. COACHING samców typu alfa : pułapki i wyzwania / Kate Ludeman, Eddie Erlandson // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 12, s. 92-100,
102-104.
CZŁOWIEK niepełnosprawny / pod red. M. Kościelskiej, B. Aouila =
poz. 1336.
Z treści: Niklas D.: Szkolenie jako element rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Stańczyk-Hugiet E.: Formalne i nieformalne procesy uczenia się w organizacji.
1907. KIEDY i jakie szkolenia / Piotr Piasecki // Manager. - 2004,
nr 11/12, s. 41-43, tab.
Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu szkolenia.
1908. KIEDY szkolenie elektroniczne ma szansę na sukces? / Jeen de
Boer ; red. Halina Guryn // Personel Zarz. - 2004, nr 8, s. 108-109.
Rozmowa z menedżerem ds. rozwoju w dziale Education Services w firmie
Hewlett-Packard w Holandii.
- 367 1909. KWESTIONARIUSZ wiedzy / Amir Fazlagic // Personel Zarz. 2004, R. 10, nr 12, s. 62-65, tab.
Pomiar skuteczności działań związanych z procesem doskonalenia umiejętności
i podwyższania kwalifikacji pracowników.
1910. LICZY się skuteczność / Szymon Kudła // Personel Zarz. - 2004,
nr 4, s. 92-97.
Jak zaplanować i przeprowadzić szkolenia nastawione na poprawę konkretnych
wskaźników biznesowych.
NAJLEPSZE praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce / pod red.
A. Pocztowskiego = poz. 546.
Z treści: Trochimiuk R.: System szkoleń: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
Ergo Hestia S.A.
NOWOCZESNE metody zarządzania zasobami ludzkimi / pod red.
T. Rostkowskiego = poz. 547.
Z treści: Szczęsna A., Danilewicz D.: System szkoleń.
1911. OUTDOOR bezpieczny i skuteczny : jak zorganizować szkolenia
w terenie dla dużej grupy pracowników / Rafał Szczepanik, Waldemar
Niemiec // Personel Zarz. - 2004, R. 10, nr 10, s. 48-51.
Cele szkoleń wyjazdowych.
Także // Manager. - 2004, nr 11/12, s. 74-75.
1912. PROCES szkolenia w organizacji uczącej się a rzeczywistość
polskich przedsiębiorstw / Joanna Koprowicz // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37,
nr 2/3, s. 23-35 bibliogr.
1913. PROGRAM Leonardo da Vinci - pomoc unijna na seminaria
i szkolenia jeszcze tylko przez 2005 r. / Aleksandra Winiarska // Prawo Unii
Eur. - 2004, nr 12, s. 25-27.
1914. PYTANIE o szkolenia efektywne / Anna Szczęsna, Dariusz Danilewicz // Personel Zarz. - 2004, nr 2, s. 86-87.
Co zrobić, aby ze zdobytej wiedzy korzystał i pracownik, i firma. (Tekst jest
fragmentem większego opracowania nt. planowania i organizacji szkoleń w firmie,
- 368 zamieszczonego w „Vademecum Szkoleniowca” na płycie CD dołączonej do tego
numeru „Personelu”.
1915. RAPS [Rozpoznanie i Analiza Potrzeb Szkoleniowych] wśród
szkolnych doradców zawodowych / Iwona Kania // Nowa Eduk. Zaw. - 2004,
nr 3, s. 28-31, tab. wykr.
STANDARDY europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi / pod red.
M. Juchnowicz = poz. 573.
Z treści: Danilewicz D.: Zastosowanie nowoczesnych programów szkoleniowych.
Metody pomiaru efektywności.
1916. SZKOLENIA językowe - inwestycja w kompetencje / Karol Butkiewicz ; rozm. Magdalena Kosińska // Personel Zarz. - 2004, nr 5, s. 54-56.
Rozm. z wiceprezesem Anpharm SA.
1917. SZKOLENIE pracowników / Zbysław Dobrowolski. - Zielona
Góra : ORGANON, 2002. - 105 s. : rys. ; 20 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 101103. - ISBN 83-87294-26-8.
1918. SZKOLENIOWCY w roli doradców / Jan Mądry, Rafał Szczepanik // Personel Zarz. - 2004, nr 7, s. 88-92, tab.
Efekty zastosowania metody facylitacji w szkoleniu pracowników.
TAKSONOMIA 11 / red. nauk. K. Jajuga, M. Walesiak = poz. 956.
Z treści: Jurkiewicz T., Najman K.: Analiza wyników reprezentacyjnego badania
szkolenia ustawicznego w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem modyfikowanego
estymatora syntetycznego.
1919. UNIA nie tylko dla Goliatów / Izabela Kołodziejczyk-Olczak,
Marta Chmielewska-Anielak. - Cz. 1-2 // Personel Zarz. - 2004, nr 11,
s. 32-35, wykr. ; nr 12, s. 22-24, wykr.
Programy szkoleniowe w małych i średnich przedsiębiorstwach - według badań
przeprowadzonych w ramach unijnego projektu „Leonardo da Vinci”.
1920. UNIJNE pieniądze na szkolenia pracowników / Przemysław
Derwich // Prawo Przeds. - 2004, R. 14, nr 50, s. 33-37.
- 369 1921. USTAWICZNE szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego w 2003 r. / Tomasz Jurkiewicz // Pr. Mater. Wydz.
Zarz. UGdań. - 2004, z. 3, s. 209-220 summ.
1922. WIZJA z konferencji, konferencja z wizją / Dariusz Chełmiński //
Personel Zarz. - 2004, nr 9, s. 104-108.
Rola szkoleń w procesie zarządzania zmianą.
WYKORZYSTANIE internetu w szkoleniach pracowników / A. I. Baruk =
poz. 1782.
1923. WYSZKOLENI na koszt UE / Marek Wiśniewski // Manager. 2004, nr 9, s. 19-22, rys. bibliogr.
Szkolenia pracowników - dofinansowanie z UE.
1924. ZAPLANOWANA integracja : przygotowanie i organizacja szkoleń wyjazdowych dla pracowników / Artur Raba // Personel Zarz. - 2004,
R.10, nr 10, s. 38-43.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Winkler R.: Potrzeba innowacyjności a zmiana w szkoleniach.
___________________
ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i i P r a c y z dnia
16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych = poz. 2613.
1925. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych // Dz. U. 2004, nr 236, poz. 2365, tab.
- 370 1926. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
7 czerwca 2004 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu korzystania
przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy
w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa
pracy // Dz. U. - 2004, nr 147, poz. 1549.
ROZPORZĄDZENIE Min. P o l i t y k i S p o ł e c z n e j z dnia
28 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby
niepełnosprawne, ich pracowników współpracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz organizatorów pracy w przedsiębiorstwach = poz. 1369.
ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia
pracowników niepełnosprawnych = poz. 1373.
1927. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego
młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych // Dz. U. - 2004, nr 262, poz. 2604.
Szkolenie kadry kierowniczej (poz. 1828, 1829, 1834, 1838).
___________________
Szkolenie bezrobotnych
KSZTAŁCENIE ustawiczne w procesie przemian rynku pracy / red.
nauk. Z Hasińska = poz. 1724.
Z treści: Hasińska Z.: Szkolenie bezrobotnych w systemie urzędów pracy. –
Knecht Z.: Edukacja bezrobotnych elementem kształtowania wizerunku administracji.
PRZECIWDZIAŁANIE bezrobociu - po nowemu / K. Walczak =
poz. 1213.
Zmiany w prawie pracy w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej - m.in.
fundusze szkoleniowe, świadczenia szkoleniowe.
- 371 1928. STANDARD usługi „Organizacja szkoleń” / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa :
MGPiPS, 2003. - Skoroszyt 56 k. ; 30 cm.
1929. ZMIANA zawodu dobrym sposobem na znalezienie pracy / Izabela Rakowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 164, s. 26, tab.
Przekwalifikowanie na koszt Funduszu Pracy.
___________________
Szkolenie w zakresie bhp
1930. MATERIAŁY dydaktyczne do szkoleń w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy / Marek Gałusza. - Wyd. 2. - Tarnobrzeg : „Tarbonus”, 2004. 77 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 5. - ISBN 83-7394-014-6.
PEDAGOGIKA pracy wobec problemów ochrony pracy / red. H. Bednarczyk, I.Woźniak = poz. 2384.
Z treści: Świder K.: Pakiety edukacyjne „Kultura bezpieczeństwa” oraz „Nauka
o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia” w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy. - Symela K.: Modułowe programy nauczania w szkoleniach BHP
i tematyka BHP w programach modułowych.
1931. PRZED zmianą przepisów o szkoleniach w zakresie bhp / Wiktor
Leszczyński // Służ. Prac. - 2004, R. 32, nr 12, s. 31-33.
1932. SZKOLENIA z zakresu bhp - komentarz do Kodeksu pracy /
Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 40, s. 15-16.
1933. SZKOLENIE podstawowe BHP / [red. Marek Gałusza ; aut. Zofia
Bębenek i in.]. - Wyd. 8. - Tarnobrzeg : „Tarbonus”, 2003. - 86 s. : il., rys. ;
30 cm. - Tabele. - ISBN 83-88768-89-1.
1934. SZKOLENIE podstawowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy / Marek Gałusza. - Tarnobrzeg : „ Tarbonus”, 2003. - [2], 277 s. : rys. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 5. - ISBN 83-7394-001-4.
- 372 1935. TECZKOWCY górą? / Aleksander Stukowski // Atest. - 2004,
nr 12, s. 4-5.
Głos w dysk. nt. szkoleń w zakresie bhp.
1936. WYBRANE psychoedukacyjne aspekty ochrony w przedsiębiorstwie / Mirosław Czapka // Naucz. Szk. - 2004, nr 1/2, s. 84-93 bibliogr.
summ.
Szkolenie w zakresie bhp.
___________________
1937. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy //
Dz. U. - 2004, nr 180, poz. 1860.
Omów.: Kowalski Henryk // Atest.- 2004, nr 7, s. 21 ; Mariankowski Krzysztof //
Tamże, nr 7, s. 26-27 ; Leszczyński Wiktor // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 10,
s. 28-31.
h. Szkolnictwo wyższe
1938. AKTUALNA sytuacja i problemy współczesnego uniwersytetu /
Berthold Wald ; rozm. Józef Kożuchowski // Człow w Kult. - 2003, [nr] 15,
s. 205-209 summ.
BADANIA przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii
Europejskiej / pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej = poz. 4750.
Z treści: Światowy G.: Problemy internacjonalizacji w działalności edukacyjnej
szkół wyższych.
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Siwadło K.: Edukacja akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego
a potrzeby rynku pracy - wybrane problemy.
1939. CZY wiemy czego chcemy? / Józef Lubacz // Forum Akad. - 2004,
R. 11, nr 4, s. 24-26.
Rozważania nt. przyszłości systemu kierunków studiów, standardów nauczania.
- 373 1940. DOSKONALENIE edukacji na poziomie wyższym i średnim
u progu XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kmiecia i Stanisława Wieczorka ; Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Państwowy - Politechnika Lwowska. - Rzeszów : Of. Wydaw. Politech. Rzesz., 2004. - 265 s. :
fot., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7199-331-5.
1941. DWUSTOPNIOWA organizacja szkolnictwa ekonomicznego /
Stanisław Macioł // Gospod. Nar. - 2004, R. 15, nr 7/8, s. 97-100.
Omów. konf., Warszawa 25 marca 2004 r.
1942. FUNKCJA edukacji na poziomie wyższym w rozwoju regionu.
Szkolnictwo wyższe na Dolnym Śląsku w latach 1990-2002 / Krzysztof Popiński // Pr.Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1023, s. 444-458, tab. wykr. bibliogr.
15 poz. summ.
Próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu dolnośląskie szkolnictwo wyższe
swoimi rozmiarami, strukturą i jakością przyczynia się do rozwoju Dolnego Śląska
w dobie nie zakończonych nadal transformacji ustrojowej i społeczno-gospodarczej.
1943. KOGO i czego uczyć? / Urszula Grzelońska // Nowe Życie Gospod. 2004, nr 22, s. 19-20.
Problemy wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Polsce.
1944. KSZTAŁCENIE i przystosowanie zawodowe a kształtowanie
umiejętności / Tadeusz Graca // Pr. Nauk. Pedagog. / PRadom.- 2004, nr 1,
s. 37-44.
Szkolnictwo wyższe.
1945. KSZTAŁCENIE oraz losy absolwentów = Graduates' education
and lives stories / Lech Pałasz ; Akademia Rolnicza w Szczecinie. - Szczecin :
Wydaw. Akad. Rol. Szczec., 2004. - 140 s. : fot., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr.
s. 114-115. - ISBN 83-7317-130-4.
1946. KSZTAŁCENIE w zakresie umiejętności informacyjnych związanych z odszukiwaniem i korzystaniem z informacji naukowej w akademiach
medycznych w Polsce, na tle innych krajów / Barbara Niedźwiedzka // Prakt.
Teoria Inf. Nauk. - 2004, T. 12, nr 1, s. 19-27.
- 374 1947. MBA [Master of Business Administration] - dla ambitnych i wytrwałych / Olaf Flak // Personel Zarz. - 2004, nr 5, s. 86-90.
Kryteria wyboru i programy studiów podyplomowych Master of Business Administration na polskich uczelniach.
NABYWANIE kompetencji pedagogicznych na zaocznych studiach
zawodowych / E. Szadzińska = poz. 1874.
1948. NAUCZYCIEL na piątkę / Ryszard Barcik // Forum Akad. - 2004,
R. 11, nr 3, s. 26-28.
Jakość kształcenia w szkołach wyższych oraz kryteria oceny nauczycieli akademickich.
1949. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ a edukacja akademicka : materiały
konferencyjne, Łódź 25 kwietnia 2003 / [red. Hanna Saryusz-Wolska i in.]. Łódź : Wydaw. WSHE, 2003. - 160 s. : rys., wykr. - 21 cm. - Tabele. Bibliogr. - ISBN 83-87814-90-3.
1950. NOWA formuła standardów / Jerzy Błażejowski // Forum Akad.
2004, R. 11, nr 12, s. 29-32.
Szkolnictwo wyższe - standardy kształcenia.
1951. ODNOWA w szkolnictwie wyższym / Krzysztof SchmidtSzałowski // Forum Akad. - 2004, R. 11, nr 9, s. 25-27, il.
1952. „PEDAGOGIKA pracy” jako przedmiot kształcenia na studiach
pedagogicznych / Zdzisław Wołk // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 91-97
bibliogr.
PEDAGOGIKA pracy wobec problemów ochrony pracy / red. H. Bednarczyk, I.Woźniak = poz. 2384.
Z treści: Marcinkowski J. S.: Problematyka, cele i treść nauczania ergonomii
i bezpieczeństwa pracy w uczelniach wyższych. - Błoch A., Musioł T.: Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy w standardach nauczania szkół wyższych. Krzemień S.: Kształcenie inżynierów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 375 1953. PROCES kształcenia w Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach na podstawie opinii studentów / Janusz
Ślusarski, Magdalena Krzewska // Zesz. Nauk., Pedagog / WSUmiej. Ryki. 2003, nr 3, s. 39-44.
PROCESY „boloński” i „kopenhaski” w europejskiej strategii kształcenia
i szkolenia / J. Ciechański = poz. 1744.
„Proces boloński” dot. współpracy państw europejskich w celu stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
1954. PRYWATNA Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska na tle innych
uczelni w Radomiu / Barbara Bujała // Prz. Nauk.-Dydakt. / Pryw. Wyż. Szk.
Ochr. Środow. Radom. - 2004, T. 8, s. 11-20.
1955. PRYWATNE szkoły wyższe - przykład organizacji innowacyjnej
i innowacji wymuszonej przez rynek usług edukacyjnych / Joanna Barbacka //
Rocz. Centrum Stud. Niem. Eur. UWroc. - 2004, nr 2, s. 9-27 bibliogr.
1956. ROLA studiów magisterskich i podyplomowych w budowaniu
kapitału intelektualnego / Robert Kozielski, Dariusz Trzmielak // Acta UL,
Fol. Oecon. - 2004, z. 179, t. 2, s. 237-245, rys. summ.
1957. ROLA uniwersytetów w Europie wiedzy : komunikat Komisji
Europejskiej (Bruksela, 10 stycznia 2003 roku) // Nauka Szk. Wyż. - 2004,
nr 1, s. 164-185.
1958. ROZWÓJ kapitału intelektualnego w dziedzinie ekonomii i zarządzania / Jerzy Dietl // Nowe Życie Gospod. - 2004, nr 22, s. 17-18.
Przygotowanie kadr w zakresie szkoły wyższej.
1959. ROZWÓJ koncepcji akademickiego kształcenia andragogicznego /
Jerzy Stochmiałek // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 2, s. 7-18.
1960. STABILNY element systemu / Tomasz Winnicki // Forum Akad. 2004, R. 11, nr 12, s. 44-45, rys.
Państwowe wyższe szkoły zawodowe jako element systemu szkolnictwa wyższego.
- 376 1961. STUDIA zaoczne jako szansa poprawy warunków życia rodzin /
Witold Rakowski // Prz. Nauk.-Dydakt. / Pryw. Wyż. Szk. Ochr. Środow.
Radom. - 2004, T. 8, s. 94-115.
1962. SYLWETKA absolwenta studiów z zakresu zarządzania (standardy benchmarkingowe QAAHE/ABS [Quality Association Agency for
Higher Education/Association of Business Schools] oraz standardy programowe projektu Tuning) / Piotr Bielecki // Organ. Kier. - 2004, nr 1,
s. 7799 bibliogr. 9 poz. summ.
Wykorzystując 2 źródła informacji: standardy edukacyjne opracowane w ramach
projektu Tuning (kompetencje absolwentów) oraz standardy dotyczące wiedzy, rozumienia i umiejętności ustanowione przez QAAHE/ABS (wytyczne benchmarkingowe) przedstawiono propozycję metodyki rozgraniczania poziomów studiów z zakresu
biznesu i zarządzania, a także sposób kształtowania sylwetki absolwenta tych studiów
na poziomie magisterium.
SZANSE i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej / pod red. H. Szczerbińskiego = poz. 1708.
Z treści: Parlińska M.: Perspektywy podejmowania nauki, studiów przez młodych
Polaków w Unii Europejskiej.
1963. SZKOLNICTWO wyższe i badania naukowe w Polsce - aktualne
problemy / Franciszek Ziejka ; rozm. Ireneusz Białecki, Adam Gałkowski //
Nauka Szk. Wyż. - 2004, nr 1, s. 19-32.
1964. SZKOŁA elit / Krzysztof Pawłowski // Rzeczpospolita. - 2004,
nr 185 : 9.08, s. 8.
Szkolnictwo wyższe w Polsce.
1965. UCZELNIE zawodowe : perspektywa społeczeństwa wiedzy i europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego / Elżbieta Drogosz-Zabłocka //
Nauka Szk. Wyż. - 2004, nr 1, s. 71-83 summ.
1966. UMYSŁY w blokach startowych / Tadeusz Szulc // Forum Akad. 2004, R. 11, nr 12, s. 26-28, rys.
Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju kadry dla gospodarki opartej na wiedzy.
- 377 1967. UNIWERSYTECKA edukacja prawnicza w dobie globalizacji /
Arkadiusz Radwan // Państ. Prawo. - 2004, R. 59, z. 11, s. 90-102.
Dostosowanie uniwersyteckiej edukacji prawniczej do zmian zachodzących
w prawie oraz w praktyce prawa.
1968. WARTOŚĆ dodana w szkole wyższej / Krzysztof Pawłowski //
Forum Akad. - 2004, R. 11, nr 7/8, s. 30-32.
Jakość kształcenia w szkole wyższej.
1969. WPŁYW transformacji na jakość usług edukacyjnych w Polsce na
przykładzie szkolnictwa wyższego / Joanna Strzelczyk-Łucka // Zesz. Nauk.
/ Śl. WSZarz. Katow. - 2004, nr 8, s. 55-65 summ.
1970. ZADANIA wyższego szkolnictwa niepaństwowego w Polsce
w realizacji celów deklaracji bolońskiej / Paweł Bożyk. - Ref. // Ekon.Informat. Kwart. Teor. - 2004, nr 1, s. 102-107.
Zob. też poz. 1744, 1748.
1971. ZAŁOŻENIA i cele unijnego programu edukacyjnego Socrates /
Erasmus a ich realizacja w polskich szkołach wyższych / Dorota Jołkiewicz //
Nauka Szk. Wyż. - 2004, nr 2, s. 73-86 summ.
___________________
1972. WALKA o etaty, habilitacje i prawo do nazwy / Jolanta Góra // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 128, s. 2, rys. * Projekt wymaga modyfikacji / Józef
Szabłowski // Forum Akad. - 2004, R. 11, nr 2, s. 19. * Trzy w jednej / Jerzy
Woźnicki // Tamże, nr 3, s. 29-31. * Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym jako odpowiedź na wyzwania europejskie / J. Woźnicki // Nauka. 2004, nr 1, s. 123-126. * Stanowisko dotyczące projektu ustawy o szkolnictwie wyższym w wersji z 31.10.2003 roku // Tamże, nr 1, s. 127-132. - Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji UW.
Omów. dwóch p r o j e k t ó w u s t a w o szkolnictwie wyższym: prezydenckiego i poselskiego.
- 378 Nadto: Porządki w systemie szkolnictwa wyższego / Leszek Paradowski ; rozm.
Ewa Krupczyńska // Służ. Zdr. - 2004, nr 13/16, s. 6-7. - Rozm. z rektorem Akademii
Medycznej we Wrocławiu nt. projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.
1973. USTAWA z dnia 28 maja 2004 r. o zm. ustawy o szkolnictwie
wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach
i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw // Dz. U. 2004, nr 152, poz. 1598.
1974. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz
wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie // Dz. U. - 2004, nr 182,
poz. 1881.
1975. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
10 sierpnia 2004 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
wyższych uzyskanych za granicą // Dz. U. - 2004, nr 184, poz. 1897.
Finansowanie szkolnictwa wyższego (poz. 4770-4472, 4475).
___________________
Studia doktoranckie
1976. ZDOBYWANIE wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. - Bydgoszcz : „BRANTA”,
2004. - 404 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 83-89073-51-X.
___________________
Studia podyplomowe
1977. EDUKACJA pracownika / Bianka Jaworska // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 122, dod. Praca i Kariera, s. 3-5.
Podnoszenie kwalifikacji poprzez studia podyplomowe.
- 379 1978. ORGANIZACJA studiów podyplomowych w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego / Kazimiera Winiarska // Zesz. Teor.
Rachun. - 2004, T. 23, s. 125-130 summ. rez.
1979. PODNOSZENIE kwalifikacji w oczach pracowników i pracodawców / Dorota Pogorzelska // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 5/6, s. 12-15, tab.
Na przykładzie słuchaczy studiów podyplomowych w Szkole Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
ROLA studiów magisterskich i podyplomowych w budowaniu kapitału
intelektualnego / R. Kozielski, D. Trzmielak = poz. 1956.
1980. STUDIA LL.M - moda czy tradycja? / Radosław Skowron // Palestra. - 2004, R. 48, nr 3/4, s. 199-201.
Roczne podyplomowe studia prawnicze.
1981. STUDIA podyplomowe / Jacek Wojciechowski // Forum Akad. 2004, R. 11, nr 5, s. 26-27.
1982. STUDIA podyplomowe - bezpieczeństwo i ochrona człowieka
w środowisku pracy / Krystyna Świder // Bezp. Pr. - 2004, nr 2, s. 26-27.
1983. STUDIA podyplomowe w procesie kształcenia ustawicznego
nauczyciela / Stanisław Nowakowski // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 147-151.
1984. UWARUNKOWANIA procesu kształcenia nauczycieli w ramach
studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka
w środowisku pracy / Beata Taradejna // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 2,
s. 53-61 bibliogr. 21 poz.
___________________
1985. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej //
Dz. U. - 2004, nr 269, poz. 2680, rys.
- 380 -
8. Praktyki zawodowe. Staże
1986. CZY praktyki pedagogiczne to fikcja? / Jarosław Michalski //
Nowa Szk. - 2004, nr 4, s. 12-14.
1987. JAK to na praktyce ładnie... / Urszula Zdrojewska-Bielawska //
Nowa Szk. - 2004, nr 4, s. 15-16.
Celowość i przydatność praktyk studenckich w szkołach.
1988. MIĘDZYNARODOWY staż archiwalny w Paryżu / Monika
Komaniecka // Arch. Pol. - 2004, R. 9, nr 4, s. 82-86.
PRAKTYKA pedagogiczna w kształceniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / M. Kunicka = poz. 1875.
1989. PRAKTYKI wakacyjne w Niemczech dla uczniów polskich szkół /
Paweł Kodym, Marcin Jaworek // Służ. Prac. - 2004, R. 31, nr 10, s. 21-22.
1990. TYLKO zgodnie z porozumieniem / Ryszard Bessaraba // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 108, dod. Praca i Podatki, s. 10
Studenckie praktyki zawodowe.
___________________
1991. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i i P r a c y
z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania
stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy // Dz. U. - 2004,
nr 185, poz. 1912.
1992. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 24 marca 2004 r.
w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa // Dz. U. 2004, nr 57, poz. 553, rys.
1993. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 14 września 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty // Dz. U. - 2004, nr 207, poz. 2118.
- 381 1994. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 20 listopada 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych // Dz. U. - 2004, nr 258, poz. 2586.
IV. WYDAJNOŚĆ PRACY
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 2. - Z treści: Maciejewski K.: Konkurencyjność rolnictwa uwarunkowana
wydajnością pracy.
1995. KŁOPOTY z wydajnością pracy / Andrzej Wojtyna // Rzeczpospolita. - 2004, nr 119 : 22/23.05, dod. Ekon. Rynek, s. 4.
Zależność ekonomiczna między inflacją a wydajnością pracy.
1996. MODYFIKACJE funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami / Jan Jacek Sztaudynger. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2003. 128 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 122-128. - ISBN 83-7171-650-8.
Rec.: Czerwiński Zbigniew // Ekonomista. - 2004, nr 6, s. 863-866.
1997. PRACOWITY jak Polak / Jędrzej Bielecki, Halina Bińczak //
Rzeczpospolita . - 2004, nr 181 : 4.08, dod. Ekon. Rynek, s. 1, rys.
Czas pracy a wydajność - porównanie krajów UE.
1998. UWARUNKOWANIA efektywności polskiej transformacji :
przejawy jej kryzysu / Józef Jagas ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu]. - Opole : WSzZiA, 2004. - 60 s. : il., wykr. ; 24 cm. ISBN 83-88980-08-4.
Rec.: Gableta Małgorzata // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 6, s. 109-110.
1999. UWARUNKOWANIA produktywności i konkurencyjności gospodarki w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej / pod red. Józefa Jagasa ;
- 382 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. - Wrocław : Wydaw. AE Wroc.,
2004, 510 s. : il., faks, mapy, wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-913173-8-2. - Err.
WPŁYW technologii informacyjnych na wzrost gospodarczy i wydajność
pracy w Polsce w latach 1995-2000 / M. Piątkowski = poz. 771.
2000. WYDAJNOŚĆ pracy największych przedsiębiorstw / Ewa Puchała-Krzywina // Nowe Życie Gospod. - 2004, nr 1, s. 26-27, tab.
Komentarz do Listy 500.
ZATRUDNIENIE i wydajność pracy w polskim przemyśle w cyklu
koniunkturalnym = poz. 1305.
V. SOCJOPSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRACY.
PEDAGOGIKA PRACY.
ERGONOMIA
1. Zagadnienia ogólne
2001. AUTOMARKETING kariery zawodowej / Michał Dziekoński //
Manager. - 2004, nr 10, s. 13-15.
Marketingowe spojrzenie na karierę zawodową.
2002. BARIERY sukcesu i kariery / Edward Erazmus // Zesz. Nauk. /
WSE Warsz. - 2004, nr 2, s. 77-101 bibliogr.
2003. CZŁOWIEK w środowisku pracy / Stanisław Korczyński ; Opolskie
Centrum Kształcenia w Opolu. - Opole : OCK, 2004. - 265 s. : il. ; 25 cm. Bibliogr. s. 227-231. - ISBN 83-921611-0-6.
2004. CZŁOWIEK wobec zmian w organizacji / Anna Lubrańska //
Acta UL., Fol. Psychol. - 2004, [z.] 8, s. 171-182 bibliogr. summ.
- 383 2005. CZŁOWIEK wśród ludzi / aut. Rafał Garpiel [i in.]. - BielskoBiała : „Park”, 2004. - 128 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7266-269-X.
2006. DOSKONAŁA kariera : wszystko, czego potrzebujesz aby udało
ci się za pierwszym razem / Max Eggert, przeł. Joanna Kasprzak-Śliwińska. Poznań : Dom Wydaw. „Rebis”, 2004. - 87 s. : rys. ; 20 cm. - (Poradnik
Doskonały). - ISBN 83-7301-519-1.
2007. „EUROPA i praca” : materiały III Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej, Kraków, 10 listopada 2003 r. / pod red. Piotra Sałustowicza ; [aut. ref. Piotr Broda-Wysocki i in.]. - Łódź : „Master”, 2004. - 207 s. ;
21 cm. - Bibliogr.
Zob. też poz. 2022.
2008. KAPITAŁ społeczny : szkice socjologiczno-ekonomiczne / Jerzy
Przybysz, Jan Sauś. - Poznań : Wydaw. Politech. Pozn., 2004. - 136 s. ;
24 cm. - Bibliogr. s. 125-135. - ISBN 83-71435991.
Rec.: Łuczka Teresa // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 11/12, s. 19-21.
2009. KAPITAŁ społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne / red.
nauk. Henryk Januszek. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2004. - 290 s. ; 24 cm. (Zeszyty Naukowe / AE Poznań ; 42). - Summ. - ISBN 83-89224-88-7.
Z treści: Pogonowska Barbara: Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii
pojęciowej (s. 9-32). - Januszek H.: Kapitał społeczny na rynku pracy (s. 33-43). Przymeński Andrzej: Rozwój kapitału społecznego i jego czynniki (s. 44-53). Kruhlik Edyta: Kultura jako element kapitału społecznego (s. 54-74). - Mikulewicz
Natalia: Komunikacja jako warunek kapitału społecznego (s. 75-85). - Krzyminiewska Grażyna: Umiejętności zarządzania konfliktem jako element kapitału społecznego (s. 86-97). - Zboroń Halina: Kapitał społeczny w refleksji etycznej (s. 98113). - Suwalski Andrzej: Ekonomiczno-socjologiczne aspekty problematyki własności prywatnej (s. 114-129). - Kośmicki Eugeniusz, Janik Wojciech L.: Gospodarka
u schyłku ery pełnego zatrudnienia w teoretycznej perspektywie kontekstu społecznoekonomicznego (s. 130-149). - Krzykała Franciszek: Wybrane zagadnienia socjologii
polityki gospodarczej (s. 150-170). - Janik Wojciech L.: Zagadnienie kapitału
społecznego a problem strategii rozwoju polskiego rolnictwa (s. 171-188). - Czaja
Zdzisław: Dylematy konsumpcji w procesie globalizacji (s. 217-231). - Paszko-Janowska Anita: Antropologia kulturowa - przybliżenie dziedziny i znaczenie poznania różnic kulturowych dla ekonomii w okresie „postępującej globalizacji” (s. 232-
- 384 240). - Pachowicz Piotr: Technologie teleinformatyczne w rękach człowieka. Bomba
z opóźnionym zapłonem czy katalizator rozwoju (s. 241-253). - Piechocka Maria:
Koszty środowiskowej pomocy społecznej w okresie transformacji na przykładzie
lokalnym (s. 271-281). - Gąszczak Roman: Wpływ nowego ustawodawstwa związanego z implementacją reformy ubezpieczenia społecznego na reformę organizacyjną
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (s. 282-291).
KARIERA na skalę światową / J. Pawłowski = poz. 536.
Globalne planowanie rozwoju pracowników w Philip Morris Polska - studium
przypadku.
2010. KRYZYS pracy w III Rzeczypospolitej / Jerzy Wratny // Ann.
Etyka Gospod. - 2004, T. 7, nr 1, s. 197-210.
2011. KSZTAŁTOWANIE kariery zawodowej jako wyznacznik przedsiębiorczości / Alicja Smolbik-Jęczmień // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004,
nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s. 179-190, rys. tab. bibliogr. 12 poz. summ.
2012. MIEJSCE oraz znaczenie wartości i praktyk duchowych we
współczesnych organizacjach / Paweł Szwiec // Prz. Organ. - 2004, nr 7/8,
s. 9-12, rys.
Omów. pojęcia „duchowości w miejscu pracy”.
2013. MIEJSCE pracy jako przejawy wielokulturowości / Janina Kosmala // Pr. Nauk. WSP Częst., Psychol. - 2003, z. 10, s. 215-224 bibliogr. summ.
2014. MOWA ciała w pracy / Mary Hartley. - Kielce : „Jedność”, 2004. 111 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-7224-661-0.
2015. NOWY model oczekiwań wobec pracownika jako konsekwencja
procesów globalizacyjnych / Elżbieta Turska // Zag. Tech.-Ekon. - 2004,
T. 49, z. 3, s. 317-322 summ.
2016. PODSTAWY psychologii i pedagogiki pracy / Janina E. Karney ;
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Wyż.
Szk. Humanist., 2004. - 372 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 361-369.
- ISBN 83-89709-03-1.
- 385 2017. POMIĘDZY pracą a prywatnością / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Personel Zarz. - 2004, nr 10, s. 52-56, tab.
Przyczyny powstawania konfliktów między życiem zawodowym i rodzinnym
pracownika oraz sposoby ich rozwiązywania.
PRACA, kształcenie, partnerstwo / pod red. M. Kubisza = poz. 1208.
Z treści: Mazurek-Kucharska B.: Diagnoza psychologiczna w programach wspierających aktywizację zawodową.
2018. PRACA - niewolą czy wyzwoleniem? / Anna Drabarek // Kult.
Eduk. - 2004, nr 1, s. 48-55.
2019. PRACA w przyszłości - szanse i zagrożenia / Maria Strykowska //
Pr. Nauk. UŚl, 2004, nr 2239, Psychologia, T. 6, s. 13-24 bibliogr. summ.
Zsfassung.
2020. PRACA w świadomości studiujących / Waldemar Furmanek //
Edukacja. - 2004, nr 4, s. 92-104.
2021. PROBLEMY osobiste a zawodowe niepowodzenia / Małgorzata
Kossowska // Manager. - 2004, nr 3, s. 27-29 bibliogr.
2022. „PRZECIW bezradności społecznej” : materiały II Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej, Kraków, 25 stycznia 2003 r. / [oprac. red.
Piotr Sałustowicz]. Łódź : „Master”, 2003. - 223 : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr.
Zob. też poz. 2007.
PSYCHOLOGIA pracy i pedagogika pracy jako bratnie nauki o pracy
ludzkiej- wybrane zagadnienia / K. M. Czarnecki = poz. 17.
2023. PSYCHOLOGIA w kontaktach zawodowych : poradnik praktyczny / Monika Walczak. - Lublin : „Lechaa”, 2003. - 97 s. : rys., wykr. ; 21 cm. (Biblioteka Rynku Pracy). - Bibliogr. s. 96-97. - ISBN 83-89305-00-3.
- 386 2024. PSYCHOLOGICZNE uwarunkowania sukcesów zawodowych /
Małgorzata Siekańska // Prz. Psychol. - 2004, T. 47, nr 3, s. 275-290 bibliogr. summ.
PSYCHOSPOŁECZNE uwarunkowania oddziaływania wychowawczego
menedżerów na środowisko pracowników / U. Kontny, M. Czapka =
poz. 2354.
2025. RODZAJE kulturowych wpływów w zinternacjonalizowanym
przedsiębiorstwie / Beata Stępień // Prz. Organ. - 2004, nr 10, s. 15-19.
ROLA socjologii pracy i pedagogiki pracy w procesie humanizacji społeczeństw wysoko cywilizowanych / J. Sztumski = poz. 18.
2026. ROZUMIENIE wartości pracy a orientacje życiowe człowieka /
Waldemar Furmanek // Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 59-67 bibliogr. 8 poz.
Ref. wygłoszony na V Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, Wrocław, 23-25
września 2004 r. dot. roli pracy, edukacji i poradnictwa zawodowego we współczesnym świecie.
2027. ROZWÓJ zawodowy człowieka w aspekcie planowania kariery /
Marzena Dymek // Pr. Nauk. Pedagog. / PRadom. - 2004, nr 1, s. 99-104
bibliogr.
2028. SOCJOLOGICZNE i ekonomiczne zagadnienia gospodarki
rynkowej : szanse i zagrożenia / red. nauk. Henryk Januszek. - Poznań : Wydaw. AE Pozn., 2002. - 259 s. : rys. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe / AE ; 25). ISBN 83-89224-01-1.
Treść: Czaja Zdzisław, Janik Wojciech L., Kośmicki Eugeniusz: Koncepcja
„global governance” na tle problemów współczesnej gospodarki rynkowej w dobie
globalizacji (s. 9-22). - Krzykała Franciszek: Bariery i zniekształcenia w przepływie
informacji w społeczeństwie w warunkach patologii instytucji i organizacji (s. 2338). - Suwalski Andrzej: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania sprawiedliwości
społecznej (s. 39-55). - Krzyminiewska Grażyna: Współczesna wieś polska - główne obszary ekonomicznych i społecznych zagrożeń rozwoju (s. 82-94). - Sikora Jan:
Agroturystyka czynnikiem rozwoju gospodarki rynkowej na obszarach wiejskich
(s. 95-109). - Lis Mieczysław: Dylematy polityki zatrudnienia w gospodarce ryn-
- 387 kowej (s. 113-129). - Koniuk Adam: Bezrobocie jako negatywny skutek transformacji systemu (s. 130-135). - Januszek H.: Mobbing - forma przemocy wobec
pracowników w miejscu pracy (s. 136-146). - Kwiatek Agnieszka: Społecznoekonomiczne uwarunkowania pracy zawodowej kobiet (s. 147-155). - Baran Renata: Istota i rola inteligencji emocjonalnej w działalności menedżera (s. 156-164). Mikulewicz Natalia: Czas wolny a kondycja współczesnego człowieka (s. 165-183). Piechocka Maria: Rynek usług zdrowotnych po wprowadzeniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - szanse i zagrożenia (s. 184-197). Burzyńska Agnieszka: Etyka zawodowa pracowników samorządowych (s. 201-211). Witkowski Mieczysław A.: Przemiany transformacyjne w jednostkach gospodarczych samorządu terytorialnego jako szansa funkcjonowania w gospodarce rynkowej (s. 212-219). - Pacholski Krzysztof: Realizacja elementów polityki społecznej
w duńskiej gminie Ravnsborg (s. 220-226). - Czaja Z.: Jakość życia społeczeństwa
z rodzimą biedą w tle (s. 227-237). - Król Kazimiera: Żebractwo w Polsce jako
kwestia społeczna (s. 238-248). - Przymeński Andrzej: Społeczno-ekonomiczne
przyczyny kwestii bezdomności w Polsce współczesnej (s. 249-259).
2029. WYKŁADY z psychologii : dla studentów kierunków ekonomicznych / Anna Sowińska. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2004. - 108 s. ;
24 cm. - Bibliogr. s. 103-108. - ISBN 83-7246-284-4.
2030. WYWIERANIE wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Robert B.
Cialdini ; przekł. Bogdan Wojciszke. - Wyd. 4 uzup. - Gdańsk : Gdań.
Wydaw. Psychol., 2004. - 272 s. ; rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 247-262. ISBN 83-87957-52-6.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Haus B.: Uwarunkowania podmiotowości pracownika w procesie reorganizacji życia gospodarczego.
2. Psychologia i socjologia
organizacji i kierowania
2031. AMERYKANIE są z Marsa a Europejczycy z Wenus : różnice
kulturowe w międzynarodowym zarządzaniu kadrami / Sylwia Stępczak //
Personel Zarz. - 2004, nr 6, s. 20-23.
- 388 2032. ANALIZA stylów zarządzania kierowniczej kadry pielęgniarskiej /
Ewa Stychno, Leszek Wdowiak // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 4, s. 470-473,
rys. tab. bibliogr. 15 poz. summ.
2033. ANTYKWALIFIKACJE kierownicze / Stanisław Chełpa // Prz.
Organ. - 2004, nr 2, s. 25-27, tab. bibliogr. 21 poz.
2034. BIZNES etycznie manipulowany / Mirosław Laszczak // Manager. 2004, nr 1, s. 4-6.
Socjotechnika w zarządzaniu.
2035. BUDZENIE kreatywności pracowników / Marian Hopej // Prz.
Organ. - 2004, nr 1, s. 13-14, tab. bibliogr. 3 poz.
2036. CHARYZMATYCZNY przywódca w biznesie / Adam Bekier //
Manager. - 2004, nr 2, s. 12-14.
Przywództwo jako system zarządzania i kreowania motywacji wewnętrznej
u pracowników.
2037. CZŁOWIEK a rynek / pod red. Sławomira Partyckiego ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Lublin : TN KUL,
2004. - 2 t. (450+401 s). : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / TN KUL ; 92). - ISBN 83-7306-176-2.
T. 1. - Z treści: Morawski Witold: Globalizacja : jak ją badać (s. 11-20). - Perechuda Kazimierz: Zaufanie w wirtualnych społecznościach pracowniczych (s. 52-56). Swadźba Stanisław, Swadźba Urszula: Człowiek a rynek w różnych modelach
gospodarki rynkowej (s. 117-124). - Gierczycka Jadwiga: Ekonomiczne i społeczne
uwarunkowania konkurencyjności gospodarki Polski i krajów Unii Europejskiej
(s. 181-187). - Kowalewska Jolanta Katarzyna: Katolicka etyka pracy i przedsiębiorczości (s. 202-205). - Baruk Jerzy: Istota działalności innowacyjnej i jej utrudnienia
(s. 231-237). - Skiba Ludwik: Systemowe i koniunkturalne uwarunkowania zachowań
gospodarstw domowych na rynku czynników wytwórczych (s. 280-283). - Bylok
Felicjan: Model konsumpcji w społeczeństwie konsumpcyjnym i możliwości jego
aplikacji w Polsce (s. 299-306). - Włodarczyk-Śpiewak Katarzyna: Aspekty jakości
życia w młodych gospodarstwach domowych (s. 307-312). - Nitecki Adam: Konsumpcjonizm jako wytwór kultury masowej. Podejście empiryczne (s. 331-335). Kaźnica Anna, Stojkow Maria: „Nowy konsument” - konsument w świecie mitów
(s. 353-358). - Leszczewska Krystyna: Rynki pracy regionów słabo rozwiniętych
- 389 gospodarczo w Polsce w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego
(s. 414-423). - Sępoch Artur: Wpływ transformacji systemowej na życie kulturalne
polskiej wsi (s. 424-428). - Sławińska Monika: Społeczne konsekwencje przemian
gospodarczych na Ukrainie (s. 446-450).
T. 2. - Z treści: Lisiecki Marek: Człowiek w zarządzaniu organizacjami (s. 1115). - Kuśmierz-Gozdalik Urszula, Oniszczuk Alicja: Motywowanie pracowników podstawy tworzenia systemów (s. 39-44). - Stolarska Maria: Kapitał intelektualny źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (s. 45-54). - Dziwulski Jacek,
Skowron Stanisław: Kapitał intelektualny - jego podejścia, sposoby i metody
pomiaru w organizacji (s. 55-58). - Suchacka Małgorzata: Socjologiczne aspekty
zarządzania wiedzą (s. 59-63). - Miczyńska-Kowalska Maria: Socjologia organizacji w perspektywie rozwoju nowoczesnych koncepcji zarządzania (s. 71-81). - Maj
Ireneusz: Wolność i rozwój w kontekście przechodzenia od przedsiębiorstwa tradycyjnego do wirtualnego (s. 88-93). - Walczyna Anna: Zagadnienia kształtowania
kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie (s. 94-99). - Cichorzewska Marzena, Wyrwich Joanna: Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
w działalności przedsiębiorstw (s. 107-110). - Chomczyński Piotr: Silna kultura
organizacyjna przedsiębiorstwa a reprodukcja dominujących postaw i wartości
kierownictwa (s. 111-116). - Hajtek-Ślaga Agnieszka: Zarządzanie zasobami ludzkimi - zapomniany aspekt fuzji i przejęć przedsiębiorstw (s. 117-121). - Czapla
Aneta: Procedury zarządzania zasobami ludzkimi a uwarunkowania kulturowe
(s. 122-127). - Milian Lech: Cywilizacja pracy czy cywilizacja czasu wolnego?
Dylemat nadchodzącej ery robotyzacji (s. 131-141). - Lis Barbara, Lis Franciszek:
Uwarunkowania cywilizacyjne celów edukacyjnych dla potrzeb rynku pracy
(s. 151-155). - Kowalewski Tadeusz: Kształcenie dorosłych w dobie zmian rynkowych (s. 163-168). - Penar-Woźniak Urszula: Marketing edukacyjny (s. 169-174). Robak Elżbieta: Kapitał społeczny i edukacja zawodowa. Wzajemne powiązania
w kontekście uwarunkowań rynku pracy (s. 175-179). - Bilska Agnieszka: Rola
wyższego wykształcenia w warunkach przydatności na rynku pracy (s. 180-183). Siwadło Karolina: Edukacja akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego a potrzeby
rynku pracy - wybrane problemy (s. 184-187). - Bielecka-Prus Joanna: Nowe zadania szkolnictwa zawodowego w społeczeństwie ponowoczesnym (s. 188-192). Paradowska-Stajszczak Magdalena: Wymagania rynku a efektywność systemu
edukacji (s. 193-197). - Truszkowska Joanna Agata: Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych jako element poprawy efektywności kształcenia zawodowego w Łomży (s. 198-201). - Kosiński Stanisław, Szkoła Anna: Telepraca - istota,
właściwości, perspektywy (s. 226-232). - Morawski Mieczysław: Przewidywane
zachowania pracowników wiedzy na rynku pracy (s. 233-239). - Kołodziej-Durnaś
Agnieszka: Rynek: między wyzwoleniem a zniewoleniem. Kobiety na rynku pracy
(s. 240-247). - Surdej Aleksander: Mechanizmy formalizacji i deformalizacji pracy
we współczesnych społeczeństwach (s. 248-254). - Grodzka Mirosława, Zinczuk
Krystyna: Future nowych zawodów (s. 255-262). - Lis Renata, Lis Robert: Internet
jako źródło informacji o rynku pracy dla współczesnego człowieka (s. 263-271). Szczepaniak-Wiecha Izabela: Młodzież na rynku pracy (s. 272-276). - Paklepa
- 390 Tomasz: Rynek pracy a aspiracje zawodowe i materialne lubelskich licealistów
(s. 277-282). - Orzeł Grzegorz: Lokalne porozumienie na rzecz zatrudnienia
(s. 283-286). - Ślęzak Ewa: Praca ochotnicza w realiach współczesnych gospodarek
i społeczeństw rynkowych (s. 287-292). - Szubstarska Janina: Marketing personalny
a wymogi i realia rynku pracy (s. 293-297). - Matysiewicz Justyna: Zmiana orientacji
rynkowej przedsiębiorstw jako źródło sytuacji konfliktowej w organizacji (s. 298-302). Baruk Agnieszka Izabela: Kadra kierownicza polskich przedsiębiorstw i jej postawy
wobec koncepcji marketingu kadrowego - wyniki badań (s. 308-314). - Zwiech Patrycja: Kryteria doboru kadr w kontekście nierówności szans poszczególnych grup pracowniczych (s. 315-318). - Panek Sylwia: Kwalifikacje pracowników a zmieniające
się wymagania rynku pracy (s. 219-322). - Nowak-Lewandowska Renata: Bezrobocie
w Polsce w przededniu integracji z Unią Europejską - problem jednostkowy i społeczny (s. 323-328). - Dudzik Dariusz: Offset a tarnowski rynek pracy (s. 337-343). Wołoszyn Jan: Wiedza kluczowym zasobem w przedsiębiorstwie (s. 361-367). Skrętowicz Biruta: Polska wieś na przełomie wieków jako obszar opóźnienia cywilizacyjnego - zagadnienia wybrane (s. 368-375). - Wójcik Aneta Maria: Istota kapitału
ludzkiego (s. 376-380). - Janicka-Panek Teresa, Sas-Badowska Anna: Przygotowanie
nauczycieli do funkcjonowania na rynku pracy (s. 381-387). - Mączyńska Elżbieta:
Deficyt pracy w cywilizacji wiedzy i niepewności (s. 388-401).
2038. CZY można być menedżerem pracując na 1/2 etatu? : problemy
łączenia kariery zawodowej z życiem pozazawodowym na stanowiskach
kierowniczych : doświadczenia północnoamerykańskie / Dorota Głogosz //
Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 6, s. 58-68, tab. bibliogr.
2039. CZYNNIK kulturowy w zzl [zarządzaniu zasobami ludzkimi] badania międzykulturowe / Magdalena Andrałojć // Zarz. Zasob. Ludz. 2004, nr 1, s. 9-27, rys. bibliogr.
2040. DBAJ lepiej o przyszłych liderów : rozwój umiejętności przywódczych w polskich firmach na tle Europy / Natalia Gadacz // Harv. Bus. Rev.
Pol. - 2004, nr 12, s. 20-22, 24-25,
2041. DISTRIBUTED work [Praca rozproszona] / Pamela Hinds, Sara
Kiesler. - Cambridge : MIT Press, 2002. - 496 s. - ISBN 0262083031.
Aspekty psychologiczne pracy rozproszonej oraz sposób organizowania i zarządzania pracą na odległość.
Omów.: Urbaniak Bogusława // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 6, s. 107-114.
- 391 2042. DOBRY szef psycholog / Małgorzata Dobkowska, Dominika
Kukiełka-Pucher // Manager. - 2004, nr 3, s. 24-26.
Psychologia w zarządzaniu.
2043. DOSKONALENIE asertywności pracownika / Hanna Kąkol //
Manager. - 2004, nr 4, s. 25-28.
Rozwijanie asertywności pracownika jako umiejętności pożądanej przy pracy
w zespole.
2044. DWA oblicza potrzeby władzy w organizacji / Barbara Kożusznik //
Zag. Tech.-Ekon. - 2004, T. 49, z. 3, s. 247-254 bibliogr. summ.
EDUKACJA ekologiczna oraz determinanty rozwoju regionalnego i bezpieczeństwa biznesu w jednoczącej się Europie / red. nauk. E. Janowicz =
poz. 984.
Z treści: Korzeniowski L.: Kształtowanie osobowości menedżerów w warunkach
zagrożenia biznesu.
2045. EMPATIA w strukturach organizacyjnych / Maria Kaźmierczak //
Rocz. Psychol. - 2004, T. 7, nr 2, s. 131-144 bibliogr. summ.
EWOLUCJA ról kierowniczych / J. Burda = poz. 481.
2046. FIRMY jak sekty / Tomasz Ochinowski, Waldemar Grzywacz ;
rozm. Paweł Berłowski // Personel Zarz. - 2004, nr 4, s. 24-30.
Rozm. nt. organizacji kultowych, czyli takich, które od zatrudnionych wymagają
całkowitego poświęcenia się firmie.
GLOBALIZACJA, gospodarka, praca, kultura / pod red. J. Gardawskiego, J. Polakowskiej-Kujawy = poz. 4840.
Z treści: Gładys-Jakóbik J.: Profesjonalizm i profesjonaliści. Kształtowanie się
kultury menedżerskiej w Polsce.
INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Sokołowska S., Szwiec P.: Wywoływanie u pracowników poczucia
niepewności jako przykład antypodmiotowych praktyk w organizacji.
- 392 2047. JAK rozwijać własne kompetencje? / Anna Parteka-Ejsmont //
Manager. - 2004, nr 10, s. 26-29.
Motywacja i osobiste cechy sprzyjające rozwojowi.
2048. JAK ułatwić trudne wybory : psychologiczne aspekty podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą / Joanna Moczydłowska // Personel
Zarz. - 2004, nr 7, s. 69-73.
2049. JAK zobaczą, tak opiszą / Małgorzata Dobkowska // Manager. 2004, nr 9, s. 27-29, rys.
Autoprezentacja, autopromocja w sytuacjach zawodowych.
KAPITAŁ ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / pod red. M. Juchnowicz = poz. 534.
Z treści: Chełpa S.: Obraz polskiego kierownika w badaniach międzynarodowych.
2050. KARIERY biznesowe - zarys problemu / Janusz Janicki // Zesz.
Nauk. WSE Warsz. - 2004, wyd. spec., s. 215-237 bibliogr.
2051. KOBIECY styl zarządzania / Dorota Ciepielewska // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 154, s. 16.
Płeć a styl zarządzania.
2052. KOBIECY styl zarządzania w Polsce (aspekty społecznoekonomiczne) / Joanna Brol, Monika Kosior // Kob. Bizn. - 2004, nr 1/4,
s. 7-11, tab.
Toż w jęz. ang., s. 36-40.
2053. KOMUNIKACJA wewnątrzorganizacyjna w procesie zmiany
właściciela przedsiębiorstwa (wyniki badań) / Czesław Zając // Prz. Organ. 2004, nr 12, s. 25-28.
2054. KONFLIKT w firmie z perspektywy polskiego menedżera /
Romana Paszkowska // Zesz. Nauk. / AE Krak.- 2004, nr 606, s. 75-90,
rys. summ.
- 393 2055. KOSZTY i skutki psychologiczne zmiany społecznej / Jadwiga
Kida // Pr. Nauk. Ekon. / PRadom.- 2004, nr 3, s. 73-98 bibliogr.
KRYZYS przywództwa w małych przedsiębiorstwach a realizacja funkcji
personalnej / Z. Antczak = poz. 540.
2056. KULTURA a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji / Bjorn Bjerke ; tł. Bogumiła Nawrot. - Kraków : Of. Ekon., 2004. 340 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 326-335. - ISBN 83-89355-15-9.
2057. KULTURA menedżerska na tle różnic kulturowych państw europejskich / Antoni Huczek // Ekon. Humanist. - 2004, nr 1, s. 77-85.
2058. KULTUROWE uwarunkowania doskonalenia menedżerów /
Agnieszka Sitko-Lutek. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2004. - 280 s. : wykr. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 239-256. - ISBN 83-227-2260-5.
2059. LIDERZY rodzą się w tyglu trudnych doświadczeń / Warren E.
Bennis, Robert J. Thomas // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 12, s. 106-114.
MĄDRY lider / T. Buzan, T. Dottino, R. Israel = poz. 488.
2060. MEGAWARTOŚCI przedsiębiorstwa / Marian Hopej // Prz. Organ. - 2004, nr 6, s. 30-32.
System wartości przedsiębiorstwa, sprzyjający zarówno miłej atmosferze pracy,
jak również osiąganiu ponadprzeciętnych wyników.
2061. MENEDŻER personalny - myśliwy i farmer : promowanie aktywności i stymulowanie przedsiębiorczości jako sposób na zarządzanie pracownikami / Maria Heninborch-Buhaj, Grzegorz Turniak // Personel Zarz. 2004, nr 3, s. 33-37, rys. tab.
2062. MENEDŻEROWIE z Podlasia o psychologicznych aspektach
zarządzania / Joanna Moczydłowska // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55,
nr 2, s. 62-72, tab. bibliogr. 9 poz. summ.
- 394 2063. NA dobre i złe z firmą / Jacek Dębczyński, Cezary Wilemajtys //
Manager. - 2004, nr 6, s. 21-24, rys.
Integrowanie zespołu poprzez suity warsztatowe, które są małymi formami celowych spotkań zespołu, wbudowanymi w programy integracyjne, teambuildingowe.
2064. NAWYK myślenia o wizji / Agnieszka Olsztyńska, Arkadiusz
Skuza // Manager. - 2004, nr 3, s. 11-14, rys. tab.
Umiejętności i cechy menedżera związane z określaniem wizji i angażowaniem
pracowników w jej realizację.
NOWOCZESNE technologie informacyjne w zarządzaniu / red. nauk.
E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski = poz. 938.
Z treści: Łasiński G., Wiejak K.: Identyfikacja procesów komunikowania
w wybranych formach zachowań społecznych (ujęcie prakseologiczno-systemowe). Potocki A., Gach D.: Psychologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej. - Pietruszka-Ortyl A.: Sztuka zaufania w organizacjach
sieciowych.
2065. O NATURZE porażek liderów / Roderick M. Kramer // Harv. Bus.
Rev. Pol. - 2004, nr 7, s. 54-64.
Psychologia menedżerów.
2066. OD zarządzania do przywództwa : dylematy władzy organizacyjnej /
Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa : Wydaw. Menedż. PTM, 2004. - 505 s. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 487-504. - ISBN 83-914212-5-2.
Rec.: Lisiecki Marek // Współcz. Zarz. - 2004, nr 3, s. 89-94 ; Stelmach Waldemar //
Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 5, s. 113-115.
2067. OSOBOWOŚĆ - firmowy potencjał / Małgorzata Dobkowska,
Dominika Kukiełka-Pucher // Manager. - 2004, nr 4, s. 23-24.
Osobowości pracowników mogą być trzonem firmowej strategii public relations.
2068. PŁEĆ - ukryty doradca : wpływ utajonych postaw wobec mężczyzn i kobiet na podejmowanie decyzji personalnych w firmie / Aneta
Chybicka // Personel Zarz. - 2004, nr 3, s. 38-43, rys. wykr.
- 395 2069. POZNAJ swoje silne strony / Robert E. Kaplan // Harv. Bus. Rev.
Pol. - 2004, nr 8, s. 17-19.
Psychologia menedżerów.
2070. PRACOWNIK usamodzielniony / Anna Parteka-Ejsmont // Manager. - 2004, nr 7, s. 13-15.
Rozwijanie samodzielności pracowników, współpraca z pracownikami.
2071. PRZEŁOMOWE doświadczenia : liderzy mówią o ważnych
momentach w ich życiu i ludziach, którzy mieli na nich wpływ / Krzysztof
Pawłowski [i in.] // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 12, s. 28-36.
PRZENIKLIWOŚĆ personalna dyrektora szkoły / M. Malinowski =
poz. 565.
2072. PRZEWODZENIE przy użyciu emocji / John D. Mayer [i in.] //
Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 10, s. 73-82.
2073. PRZYWÓDZTWO w biznesie a sprawa polska / Witold Jankowski [i in.] - Dysk. red. // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 12, s. 72-78.
2074. PSYCHOLOGIA szefa : szef to zawód / Jerzy Gut, Wojciech
Haman. - Gliwice : „Helion”, 2004. - 236 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7361-266-1.
Rec.: Czajka Sylwia // Personel Zarz. - 2004, nr 3, s. 96-97, il.
PUBLIC relations a kształtowanie wizerunku menedżera / K. Bakalarski =
poz. 369.
2075. REAKCJE kadry kierowniczej i pracowników na zmiany innowacyjne w przedsiębiorstwie / Franciszek Mroczko // Management. - 2004,
Vol. 8, nr 2, s. 43-50 summ.
2076. REGIONALNY rynek pracy w ujęciu socjologicznym / Józef
Kowalewski // Eduk. Humanist. (Szczec.). - 2003, nr 1/2, s. 205-212 summ.
- 396 ROLA czynnika ludzkiego w zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwie /
M. Górski = poz. 568.
ROLA szefa w procesie wychowawczym zakładu pracy / G. Wilczewski =
poz. 2355.
SAMOOCENA pracownika - szansa czy zagrożenie dla zachowań przedsiębiorczych w organizacji / B. Chomątowska, D. Molek-Winiarska =
poz. 646.
2077. SIATKA stylów / Rafał Muster // Personel Zarz. - 2004, nr 5,
s. 46-49, wykr.
Skuteczne kierowanie wysoko kwalifikowaną kadrą z wykorzystaniem metody
R. R. Blake'a i J.S. Mouton.
2078. SKUTECZNY kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja /
Grażyna Bartkowiak = poz. 1703/03.
Rec.: Januszek Henryk // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 1, s. 103-104.
SŁUCHANIE podwładnych / A. Parteka-Ejsmont = poz. 2154.
Umiejętność słuchania jest podstawowym narzędziem dobrego kontaktu i porozumiewania się, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych.
SOCJOLOGICZNE i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej /
red. nauk. H. Januszek = poz. 2028.
Z treści: Baran R.: Istota i rola inteligencji emocjonalnej w działalności menedżera.
2079. STANDARD zwalniania : jak menedżer powinien komunikować
podwładnemu decyzję o zwolnieniu / Jerzy Gut, Wojciech Haman // Personel
Zarz. - 2004, nr 3, s. 48-52.
2080. STYLE elastyczne i efektywne / Mirosław Skalski, Marta
Gawrońska // Personel Zarz. - 2004, R. 10, nr 10, s. 58-64, rys.
Strategie zachowań i techniki dostosowawcze pracowników o różnych i tych
samych stylach komunikacji.
- 397 2081. STYLE kierowania. Lekcja 2 / Irena Dzierzgowska // Dyr. Szk. 2004, nr 12, s. 29-33.
Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły.
2082. STYLE kierowania zespołami / Małgorzata Kwarciak // Manager. 2004, nr 11/12, s. 72-73.
2083. STYLE zarządzania zespołami medycznymi / Leszek Wdowiak,
Ewa Stychno // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 3, s. 267-270, rys. tab. bibliogr. 15
poz. summ.
2084. SZKICE z socjologii zarządzania / pod red. Krzysztofa Koneckiego, Piotra Tobery. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2002. - 178 s. : rys. ;
24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-537-4.
Z treści: Doktór Kazimierz: Narodziny nowej profesji - przypadek public relations
(s. 47-52). - Chojnacki Marian: Public relations dla polsko-niemieckiego euroregionu.
Studium przypadku (s. 53-81). - Konecki K.: Tożsamość organizacyjna (s. 82-102). Doktór K.: Rola specjalistów w zarządzaniu zasobami ludzkimi (s. 103-112). Konecki K.: Kultura organizacyjna. Główne perspektywy analityczno-badawcze
(s. 113-129). - Pawłowska Beata: Wartościowanie pracy metodą profilową HayGroup
(s. 130-145). - Tadeusiak Renata: Instytucjonalizacja nowych rynków usług rekrutacyjnych - działalność agencji doradztwa personalnego (s. 146-159). - Doktór K.:
Dobór i kariery menedżerów personalnych (s. 160-163). - Kubczak Anna: Zastosowanie Internetu w rekrutacji (s. 164-178).
SZKLANY sufit / pod red. A. Titkow = poz. 1321.
Z treści: Budrowska B.: Kobieta i kariera. Realia polskie. - Budrowska B.: Znikoma reprezentacja kobiet w elitach - próby wyjaśnień. - Budrowska B.: Kobiecy
sposób zarządzania i sprawowania władzy. - Budrowska B.: Szef czy szefowa?. Budrowska B., Duch-Krzysztosek D., Titkow A.: Ścieżka karier kobiet i mężczyzn. Budrowska B., Duch-Krzystoszek D., Titkow A.: Bariery awansu kobiet. - Fuszara
M.: Równe szanse czy szklany sufit? Kobiety w samorządach lokalnych. - Budrowska
B., Duch-Krzystoszek D., Titkow A.: Kulturowe szanse i bariery zawodowych karier
kobiet w opinii społecznej.
2085. SZTUKA aktywności : czyli jak zostać kobietą sukcesu / Grażyna
Białopiotrowicz. - Warszawa : Poltext, 2004. - 111 s. ; 21 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 109-111 + płyta CD. - (Szkoła Treningu Personalnego). ISBN 83-88840-65-7.
- 398 2086. SZTUKA zarządzania : psychologia komunikacji dla szefów i liderów / Friedemann Schulz von Thun, Johannes Ruppel, Roswitha Stratmann ;
przekł. Piotr Włodyga. - Kraków : Wydaw. WAM, 2004. - 183 s. : rys. ; 20 cm. Bibliogr. s. 183. - ISBN 83-7318-120-2.
2087. TAJEMNICE przywództwa czyli dlaczego niektórzy menedżerowie nie zostaną liderami firm / Grażyna Królik // Personel Zarz. - 2004, nr 1,
s. 56-59.
2088. TAKT i argumenty : zasady prowadzenia rozmowy o przyczynach
zwolnienia podwładnego z pracy / Joanna Moczydłowska // Personel Zarz. 2004, nr 4, s. 48-51.
M.in. strategie rozmowy, realizacja programu outplacementu.
2089. TECHNIKI teatralne w budowaniu relacji zespołowych / Willian
P. Ferris // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 8, s. 20-22.
Zapobieganie i zwalczanie konfliktów w zespole.
2090. TRZY podejścia do problemu dopasowania człowiek - organizacja /
Joanna Czarnota-Bojarska // Psychol. Eduk. - 2004, T. 1, nr 1, s. 23-35 summ.
2091. WŁADZA - mroczny przedmiot pożądania i... pozytywnej motywacji / David C. McClelland, David H. Burnham // Harv. Bus. Rev. Pol. 2004, nr 12, s. 116-126.
2092. WYMIAR merytokratyczny i sieciowy w percepcji menedżerów
polskich firm produkcyjnych / Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński //
Organ. Kier. - 2004, nr 3, s. 43-58, tab. bibliogr. 12 poz. summ.
Omów. badań przeprowadzonych wśród kadry kierowniczej nad kapitałem
społecznym w wymiarze sieciowym (powiązań rodzinnych, politycznych itp.) oraz
merytokratycznym (wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia zwodowego).
2093. WYZNACZNIKI efektywności funkcjonowania polskich menedżerów w warunkach zmian systemowych / Andrzej Strzałecki, Beata Tomaszewicz // Stud. Psychol. / UKSW. 2004, R. 3, nr 5, s. 125-139 bibliogr.
summ.
- 399 2094. WYZWANIA dla przywódców / Adam Gwiazda // Manager. 2004, nr 10, s. 4-5.
Rola przywódcy i jego funkcji, a także cechy jakie powinien mieć każdy menedżer.
2095. ZARZĄDZANIE sobą a zarządzanie zespołem / Henryk Mruk //
Acta UL, Fol. Oecon. - 2004, z. 179, t. 1, s. 75-82 summ.
ZARZĄDZANIE wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych /
pod red. W. M. Grudzewskiego, J. Merskiego = poz. 467.
Cz. 1. - Z treści: Moczydłowska J.: Psychologiczne bariery w zarządzaniu wiedzą
na podstawie badań przeprowadzonych w firmach północno-wschodniej Polski.
2096. ZARZĄDZANIE zaufaniem w nowoczesnym przedsiębiorstwie /
Małgorzata Chrupała // Zag. Tech.-Ekon. - 2004, T. 49, z. 3, s. 219-226
summ.
2097. ZASADY egzekwowania zobowiązań od pracowników / Arkadiusz Skuza, Agnieszka Olsztyńska // Manager. - 2004, nr 8, s. 20-23, rys.
Obligowanie do dotrzymania terminowości zadań poprzez perswazję, wywoływanie emocji i dostosowanie sposobów kontroli do cech pracownika, przy jednoczesnym
unikaniu bezpośredniego wywoływania konfliktów.
2098. ZESPÓŁ wzmacnia firmę / Olaf Flak // Manager. - 2004, nr 4,
s. 29-31.
Umiejętność pracy w zespole.
ZMIANA warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys / red. nauk. J. Skalik =
poz. 350.
Z treści: Barabasz A.: Charyzma a narcystyczna osobowość lidera.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Czapiewski M.: Budowanie akceptacji społecznej procesów innowacji
w organizacji. - Czerska M.: Analiza pola sił jako metoda identyfikacji społecznych
barier wdrażania innowacji. Założenia i wyniki. - Jasiński Zdzisław, Molek-Winiarska
- 400 D.: Formy oporu pracowników w procesie wdrażania informatycznych systemów
zarządzania produkcją.
___________________
Kultura organizacyjna
2099. AFILIACJA i samorealizacja grupowa w kształtowaniu kultury
organizacyjnej banków województwa lubuskiego / Lilla Młodzik // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2004, nr 1055, ser. Nauki Humanistyczne, nr 9, s. 313-321, tab.
bibliogr. 10 poz. summ.
2100. BADANIE ukrytych przesłanek kultury organizacyjnej : propozycje metodologiczne / Grzegorz Przybylski // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 1,
s. 74-91, wykr. bibliogr.
Propozycja podejścia do analizy i opisu kultury organizacyjnej w kategoriach
dynamicznego modelu, ukazującego procesy zachodzące pomiędzy jej elementami.
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Chomczyński P.: Silna kultura organizacyjna przedsiębiorstwa
a reprodukcja dominujących postaw i wartości kierownictwa.
2101. EWOLUCJA funkcji kultury organizacyjnej / Anna Muszyńska //
Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 7, s. 88-93.
GLOBALIZACJA a zachowania organizacyjne menedżerów / A. Potocki =
poz. 483.
2102. GRANICE zmiany kultury organizacyjnej w sytuacjach kryzysowych / Robert Kamiński // Prz. Organ. - 2004, nr 5, s. 22-25, rys. bibliogr.
INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Stańda A.: Przywództwo kierownicze w wymiarze kultury organizacyjnej.
- 401 2103. ISTOTA i modele kultury organizacyjnej - przegląd koncepcji /
Anna Wojtowicz // Zesz. Nauk. Małop. WSE Tarnów. - 2004, z. 5, s. 159-171
bibliogr. summ.
KAPITAŁ ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / pod red. M. Juchnowicz = poz. 534.
Z treści: Rybak M.: Kultura zarządzania w kierunku przedsiębiorczości. - Sikorski
Cz.: Kolektywistyczna kultura organizacyjna a przedsiębiorczość indywidualna.
2104. KSZTAŁTOWANIE kultury organizacyjnej w małych i średnich
przedsiębiorstwach działających w Polsce / Sylwia Pierzchawka // Pr. Nauk.
AE Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2, s. 105-117 bibliogr. 14
poz. summ.
2105. KULTURA firmy dająca przewagę / Sylwia Sobolewska // Manager. - 2004, nr 4, s. 9-11, rys.
2106. KULTURA organizacji a strategia jakości / Adam Stefan Jabłoński //
Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market. - 2004, z. 1, s. 39-44.
2107. KULTURA organizacji elementem wzbogacenia firmy i zatrudnionych pracowników / Waldemar Bańka // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 6,
s. 13-25, rys. tab. bibliogr.
2108. KULTURA organizacji w aspekcie procesów zarządzania / Zdzisław Wojciechowski. // Zesz. Nauk. / WSCel. Warsz. - 2004, nr 6, s. 150-162.
2109. KULTURA organizacyjna : zarządzanie międzykulturowe / Dariusz
Stankiewicz // Dyr. Szk. - 2004, nr 11, s. 34-35.
2110. KULTURA organizacyjna a elastyczność strategiczna w kształtowaniu potencjału kadrowego / Anna Lipka // Prz. Organ. - 2004, nr 5,
s. 26-29, tab.
- 402 2111. KULTURA organizacyjna a zarządzanie ludźmi w procesie integracji europejskiej / Jacenta Łucewicz // Acta Univ. Wratisl. Socjol. - 2002,
nr 34, s. 113-121.
2112. KULTURA organizacyjna holdingu / Anna Lucińska // Acta UL,
Fol. Oecon. - 2004, z. 181, s. 305-314 summ.
2113. KULTURA organizacyjna jako narzędzie zarządzania organizacją /
Władysław Grześkiewicz, Wioletta Woźniak// Zesz. Nauk. / WSFinan. Zarz.
Siedlce. - 2004, z. 1, s. 149-163 bibliogr. summ.
2114. KULTURA organizacyjna służb informacyjnych w procesie wprowadzania zmian / Bożena Jaskowska // Prakt. Teoria Inf. Nauk. - 2004, t. 12,
nr 2, s. 3-9 bibliogr.
2115. KULTURA organizacyjna szkoły / Mariola Bardziejewska // Forum Ośw. - 2004, t. 2, s. 135-154 bibliogr.
2116. KULTURA organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee
w zarządzaniu biblioteką / Elżbieta Barbara Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2004. - 247 s. : fot., rys. ;
21 cm. - (Nauka - Dydaktyka - Praktyka / SBP ; 69). - Bibliogr. s. 213-224. ISBN 83-89316-21-8.
Rec.: Jaskowska Bożena // Prakt. Teoria Inf. Nauk. - 2004, t. 12, nr 2, s. 45-48.
2117. KULTURA organizacyjna w planowaniu strategicznym biblioteki //
W: Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych / red. nauk.
A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha. - Sosnowiec : Wydaw. WSzZiM, 2002. S. 81-89.
2118. KULTURA usług informatycznych / Aleksander Lotko // Zarz.
Zasob. Ludz. - 2004, nr 5, s. 7-20, rys. bibliogr.
2119. KULTUROWE bariery w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Arnold
Pabian // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 2, s. 48-55, tab. bibliogr. 15
poz. summ.
- 403 MIEJSCE etyki w kulturze organizacji / A. Masłowski = poz. 1639.
MODEL przedsiębiorstwa wirtualno-sieciowego a funkcja personalna /
Z. Antczak = poz. 544a.
M.in. kultura organizacyjna sieci.
MOTYWOWAĆ skutecznie / red. S. Borkowska = poz. 2207.
Z treści: Zieliński A., Dobiszewska A.: E = M2, czyli motywowanie do wzrostu
efektywności a kultura organizacyjna.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy = poz. 4643.
Z. 4, Polityka społeczno-ekonomiczna. - Z treści: Kołodziej-Durnaś A.: Kreowanie
kultury organizacji jako narzędzie niwelujące nierówności płciowe w miejscu pracy.
NOWE tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu = poz. 114.
Z treści: Hopej M., Kamiński R.: Wpływ spójności kultury organizacyjnej na
innowacyjność przedsiębiorstwa.
2120. O ROLI struktury i kultury organizacyjnej w regulowaniu zachowań organizacyjnych pracowników nowoczesnego przedsiębiorstwa : przyczynek do badań / Zbigniew Malara, Jacek Firlej // Współcz. Zarz. - 2004,
nr 1, s. 14-24 bibliogr. summ.
2121. ORGANIZACJA a rodzina : więzi rodzinne w życiu gospodarczym /
Łukasz Sułkowski. - Toruń : TNOiK „Dom Organizatora”, 2004. - 261 s. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 225-240. - ISBN 83-7285-120-4.
M. in. kultura organizacyjna w firmach rodzinnych.
2122. POSTAWY i wartości / Janusz Lach, Beata Krzywosz-Rynkiewicz //
Personel Zarz. - 2004, nr 8, s. 8-12, tab. wykr.
Funkcjonowanie modelu kompetencyjnego opartego na korporacyjnym systemie
wartości w firmie Heinz Polska - studium przypadku.
2123. POSTRZEGANIE kultury organizacyjnej przez pracowników administracyjnych jednego z oddziałów firmy Impel Security Polska Sp. z o. o. /
- 404 Przemysław Wołczek // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1025, s. 98-110, rys.
tab. bibliogr. 3 poz. summ.
PRACA, gospodarka, społeczeństwo / pod red. K. Doktóra, K. Koneckiego, W. Warzywody-Kruszyńskiej = poz. 4845.
Z treści: Sikorski Cz.: Kulturowe uwarunkowania elastycznych form zatrudnienia.
PRACA socjalna - wielość perspektyw / pod red. J. Brągiel, P. Sikory =
poz. 4581.
Z treści: Mirowska M.: Profesjonalizm w pracy socjalnej jako element kultury
organizacyjnej.
2124. PROBLEMY kształtowania kultury organizacyjnej zorientowanej
na wysoką jakość usług na przykładzie zakładów hotelarskich / Daria Elżbieta Jareman // Turyst. Hotel. - 2002, [nr] 2, s. 57-70 summ.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności / red. nauk. A. Kaleta, K. Moszkowicz,
L. Woźniak = poz. 1261.
Z treści: Knap E.: Kultura organizacji a jej innowacyjność - na przykładzie niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw. - Tabaszewska E.: Kultura organizacyjna
jako istotny element zarządzania jakością w małym przedsiębiorstwie.
2125. ROLA kultury organizacyjnej w zarządzaniu / Grażyna Aniszewska // Prz. Organ. - 2004, nr 1, s. 9-12 bibliogr. 23 poz.
STRATEGIE przedsiębiorstw w warunkach kryzysu / red. nauk. K. Krzakiewicz = poz. 271.
Z treści: Krupski R., Pierzchawka S.: Strategiczne dopasowanie kultury organizacyjnej. - Stańda A.: Kultura organizacyjna w warunkach zarządzania kryzysowego. Cenker A.: Kształtowanie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania antykryzysowego w przedsiębiorstwie wielonarodowym.
SZKICE z socjologii zarządzania / pod red. K. Koneckiego, P. Tobery =
poz. 2084.
Z treści: Chojnacki M.: Public relations dla polsko-niemieckiego euroregionu.
Studium przypadku [kultura organizacyjna]. - Konecki K.: Kultura organizacyjna.
Główne perspektywy analityczno-badawcze.
- 405 2126. TYPY kultury organizacyjnej na przykładzie firmy marketingu bezpośredniego / Beata Pawłowska // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 6,
s. 41-55, wykr. bibliogr.
WPŁYW zmiany właściciela na zarządzanie zasobami ludzkimi i kulturę
organizacyjną przedsiębiorstwa / Cz. Zając = poz. 582.
2127. WSPÓŁZALEŻNOŚĆ kulturowo-organizacyjna w instytucji
publicznej / Iwona Kłóska // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 6, s. 27-39,
rys. bibliogr.
WYZWANIA globalizacji = poz. 460.
Z treści: Grzywacz W.: Kultura czy klimat organizacyjny? Badanie i interpretacja
zjawisk społecznych w organizacji a globalizacja.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Hopej-Kamińska M., Kamiński R.: Kultura organizacyjna a innowacyjność. - Kaczmarek B.: Wybrane zagadnienia zmian w kulturze organizacyjnej współczesnych przedsiębiorstw. - Pierzchawka S.: Innowacyjna kultura organizacyjna. Stańda A.: Zarządzanie zmianą w kontekście kultury organizacyjnej.
2128. ZNACZENIE komunikacji w procesach zarządzania / Konrad
Działo. - Fragm. pracy. // Zesz. Nauk. / WSZarz. - Pol. Open. Univ. Warsz. 2004, nr 2, s. 42-80.
Bibliografia dot. kultury organizacyjnej (poz. 5159).
___________________
Stres w pracy
2129. JAK przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu w pracy / Dorota
Żołnierczyk // Bezp. Pr. - 2004, nr 6, s. 10-11 bibliogr.
Nadto: Do pokonania niejeden stres : jak sobie radzić ze stresem w pracy i życiu
prywatnym / Aneta Borowiec // Gaz. Wybor. - 2004, nr 103 : 04.05, Praca, nr 18,
s. 1, 5, 6, 9.
- 406 2130. KONSEKWENCJE stresu zawodowego personelu ratownictwa
medycznego / Martyna Kaflik-Pieróg // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 2. 2004, z. 1, s. 101-110 bibliogr. summ.
2131. PRACOWNIK w depresji / Tadeusz Błaszkiewicz // Inspektor Pr. 2004, nr 2, s. 12.
STRES i wypadki / B. Olcha = poz. 2540.
Stresory, stres jako przyczyna wypadku, stres i mobbing.
2132. STRES i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych / Jerzy
Szmagalski ; Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych. - Warszawa : IRSS,
2004. - 172 s. : rys. ; 24 cm. - (Ex Libris Pracownika Socjalnego). - Tabele. Bibliogr. s. 167-172. - ISBN 83-7225-133-9.
Nadto: Wypalenie zawodowe a stres w pracy / J. Szmagalski // Probl. Opiek.Wychow. - 2004, R. 44, nr 4 s. 3-12 bibliogr. - Fragm. książki „Stres i wypalenie
zawodowe pracowników socjalnych”.
STRES w pracy a choroby układu krążenia u kobiet / B. Smolińska i in. =
poz. 2402.
2133. STRES w pracy a zdrowie : czyli o próbach weryfikacji modelu
Roberta Karaska oraz modelu: wymagania - kontrola - wsparcie / Maria
Widerszal-Bazyl ; Centralny Instytut Ochrony Pracy. Państwowy Instytut
Badawczy. -Warszawa : CIOP-PIB, 2003. - 298 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 223-231. - ISBN 83-7373-110-5.
2134. STRES zawodowy kadry kierowniczej na przykładzie wybranych
uczelni wyższych / Aleksandra E. Jasiak. // Zastos. Ergon. - 2004, nr 1/2,
s. 207-218 summ.
2135. SYNDROM pracy toksycznej / Renata Kaczyńska-Maciejowska //
Personel Zarz. - 2004, nr 4, s. 20-23.
Stres zawodowy - przyczyny, objawy i sposoby zwalczania.
- 407 2136. WSPARCIE społeczne jako zasób chroniący menedżerów przed
negatywnymi konsekwencjami stresu zawodowego / Nina Ogińska-Bulik /
Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 2. - 2004, z. 1, s. 121-135 bibliogr. summ.
2137. WYZNACZNIKI stanu zdrowia funkcjonariuszy policji / Nina
Ogińska-Bulik // Acta UL, Fol. Psychol. - 2004, [z.] 8, s. 67-78 bibliogr.
summ.
Stres w pracy.
2138. WYZNACZNIKI stanu zdrowia personelu ratownictwa medycznego / Martyna Kaflik-Pieróg, Nina Ogińska-Bulik // Acta UL, Fol. Psychol. 2004, [z.] 8, s. 79-89 bibliogr. summ.
Stres w pracy.
Zob. też Wypalenie zawodowe (poz. 2283-2289).
3. Stosunki społeczne w zakładzie pracy
i kultura współżycia
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
Z treści: Perechuda K.: Zaufanie w wirtualnych społecznościach pracowniczych.
2139. CZY milczenie zabija twoją firmę? / Leslie Perlow, Stephanie
Williams // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 2, s. 62-68.
Stosunki międzyludzkie.
2140. JAK słuchać, co mówić czyli sztuka skutecznego komunikowania
się / Katarzyna Kloskowska-Kustosz, Magdalena Wróbel, Dobrosława Karpeta //
Personel Zarz. - 2004, nr 3, wkł. Ekspert Personalny, s. I-XI ; nr 4, s. 65-75 ;
nr 5, s. 57-67 ; nr 6, s. 58-68 ; nr 7, s. 58-68.
Porady przygotowane przez AchieveGlobal - organizację szkoleniowo-doradczą.
2141. KIEROWANIE konfliktem w organizacjach politycznych / Janusz
Zawadzki // Athenaeum. - 2004, T. 13, s. 79-100.
- 408 2142. KOMPETENCJA komunikacyjna pracowników / Renata Winkler //
Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 647, s. 77-86, rys. bibliogr. 24 poz. summ.
Komunikacja w organizacji.
2143. KOMUNIKOWANIE się w przedsiębiorstwie / Hanna Sommer //
Zesz. Nauk. PRzesz., Ekon. - 2004, z. 14, s. 167-184 bibliogr. summ.
2144. KONFLIKTY w pracy / Olga Dyżakowska // Inspektor Pr. - 2004,
nr 7/8, s. 14-15.
2145. METODY diagnozowania konfliktów pracowniczych w zakładzie
produkcyjnym / Tadeusz Graca, Kinga Piotrowska. // Zesz. Nauk.-Dydakt.
Wyż. Inż. Szk. Bezp., Radom. - 2003, nr 1, s. 41-52.
2146. MODELOWANIE środowiska pracy w przedsiębiorstwie / Ewa
Górska // Pr. Nauk., Organ. Przem. / PWarsz. - 2004, z. 17, s. 1-183 bibliogr.
summ.
2147. MUSIMY się zrozumieć czyli warunki skutecznej i efektywnej
komunikacji w firmie / Mirosław Skalski, Marta Gawrońska. - Cz. 1-2 //
Personel Zarz. - 2004, nr 3, s. 59-64 ; nr 4, s. 60-64.
Cz. 2 pt. Najpierw słucham potem mówię.
2148. NIE tylko pieniądze / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Personel
Zarz. - 2004, nr 7, s. 44-47.
Zasady zawierania kontraktu psychologicznego - definiowanie wzajemnych oczekiwań i zobowiązań pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ społeczna firmy jako niezbędny element strategii budowania wiarygodności przedsiębiorstwa (na przykładzie BritishAmerican Tobacco Polska SA) / J. Kobylarska, P. Marczuk, M. Kosycarz =
poz. 306.
2149. PARTNERSTWO czy konflikt? Oblicze stosunków społecznych
w małych i średnich firmach / Ewa Karpowicz // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004,
nr 5, s. 35-45 bibliogr.
- 409 2150. PATOLOGIA stosunków międzyludzkich w organizacji / Stanisław Guca // Zag. Tech.-Ekon. - 2004, T. 49, z. 3, s. 241-246 summ.
POJĘCIE misji a nowoczesne zarządzanie muzeum / K. Barańska =
poz. 748.
2151. ROMANS w firmie - za i przeciw / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Personel Zarz. - 2004, nr 6, s. 43-46.
2152. ROZWIĄZYWANIE konfliktów : praktyczny poradnik dla pracodawców i menedżerów / Fredric Bohm, Stefan Laurell ; przekł. Marcin Aszyk. Gdańsk : BL Info Polska, 2004. - 115 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-89537-35-4.
2153. SAVOIR-vivre w biznesie : nowoczesne rady na miarę XXI wieku /
Ann Marie Sabath ; przekł. Małgorzata Strzelec, Lech Z. Żołędziowski ;
Gazeta Prawna. - Warszawa : „Amber”, 2002. - 121 s. ; 21 cm. - (Książki
Gazety Prawnej). - ISBN 83-241-1765-2.
2154. SŁUCHANIE podwładnych / Anna Parteka-Ejsmont // Manager. 2004, nr 2, s. 15-17.
Umiejętność słuchania jest podstawowym narzędziem dobrego kontaktu i porozumiewania się, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych.
2155. STRATEGIE zarządzania konfliktami w organizacji / Katarzyna
Kotulska // Zesz. Nauk. / AE Krak. -2003, nr 631, s. 267-273 bibliogr. summ.
2156. STRESUJĄCE rozmowy bez stresu / Holly Weeks // Harv. Bus.
Rev. Pol. - 2004, nr 6, s. 78-82, 84-87.
Stosunki interpersonalne w przedsiębiorstwie.
2157. SZTUKA komentowania zachowań podwładnych / Jean-François
Manzoni // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 4, s. 120-126.
2158. TOKSYCZNE zaangażowanie w organizacjach o silnej tożsamości /
Czesław Sikorski // Ann. UMCS, Sect. H. - 2004, vol. 38, s. 249-259 summ.
- 410 2159. WSPÓŁDZIAŁANIE : zmierzch rywalizacji pracowników?
Pro-i antyrywalizacyjne narzędzia personalne / Anna Lipka. - Warszawa :
„Difin”, 2004. - 184 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 180-184. ISBN 83-7251-450-X.
ZMIANA warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys / red. nauk. J. Skalik =
poz. 350.
Z treści: Winkler R.: Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie
trudnej.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Tarczydło B.: Skuteczna komunikacja firmy w warunkach zarządzania
zmianą.
___________________
Molestowanie i terror psychiczny w pracy
CYWILNOPRAWNA odpowiedzialność za stosowanie mobbingu /
G. Jędrejek = poz. 3441.
DEFINICJA mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania
temu zjawisku (art. 94.3 k.p.) / W. Cieślak, J. Stelina = poz. 2959.
2160. JAK walczyć z mobbingiem? - wyzwanie dla pracodawców /
Andrzej Rogoyski // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 12, s. 335-338.
2161. JAK wygrać z mobbingiem? / Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek,
Przemysław Banasik. - Gdańsk : Sci. Publ. Group, 2004. - 141 s. ; 24 cm. Bibliogr. - ISBN 83-919886-9-4.
2162. KONFLIKT społeczny w teoriach R. Dahrendorfa i L. Cosera
w perspektywie mobbingu według Heinza Leymanna / Ryszard Adam Podgórski // Rocz. Nauk. WSSS Suw. - 2002/2004, R. 6, s. 25-49.
- 411 2163. MOBBING : patologia zarządzania personelem / Agata BechowskaGebhardt, Tadeusz Stalewski. - Warszawa : „Difin”, 2004. - 88 s. ; 20 cm. Bibliogr. s. 87-88. - ISBN 83-7251-425-9.
2164. MOBBING a inne zjawiska patologiczne w miejscu pracy / Grzegorz Jędrejek // Summarium. - 2004, R. 33, s. 115-130.
2165. MOBBING - jak pomóc? / EK // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55,
nr 2, s. 22-23.
2166. MOBBING w firmie / Magdalena Rychter-Raj // Prawo Przeds. 2004, R. 14, nr 23, s. 34-36.
Nowe regulacje dotyczące mobbingu oraz sposoby dochodzenia roszczeń.
2167. MOBBING w Polsce / Romuald Teyszerski // Gaz. Praw. - 2004,
R. 10, nr 220, dod. Praca i Kariera, s. 5, wykr.
2168. MOBBING w służbie zdrowia / Edward Kołodziejczyk // Przyj.
przy Pr. - 2004, R. 55, nr 3, s. 26-27, tab.
2169. MOLESTOWANIE - problem na wokandzie / Zbigniew Szczuka
// Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 13, s. 2-3.
2170. NĘKANIE kosztuje : mobbing : lepiej przeciwdziałać niż czekać
na pozwy / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 50, s. 1, 8, rys.
2171. NIEMORALNE propozycje : molestowanie seksualne pracowników - diagnoza i zapobieganie nieakceptowanym zachowaniom w firmie /
Renata Kaczyńska-Maciejowska // Personel Zarz. - 2004, nr 3, s. 44-47.
ODSZKODOWANIE, zadośćuczynienie za mobbing w miejscu pracy /
R. Poździk = poz. 2904.
Regulacja prawna mobbingu w Polsce.
2172. PATOLOGIA w miejscu pracy: mobbing i molestowanie seksualne / Brunon Hołyst // Prok. Prawo. - 2004, nr 1, s. 7-30.
- 412 2173. PIERWSZY wyrok w sprawie o mobbing / Aleksandra Nowak //
Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 46, s. 4-5.
2174. POKRZYWDZENI nie ufają sądom / Tomasz Zalewski // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 203, s. 1, 26.
Mobbing - walka z dyskryminacją pracowników.
PRAWNA regulacja mobbingu / A. Abramowska, M. Nałęcz =
poz. 2915.
2175. PRZECIWDZIAŁANIE dyskryminacji w zatrudnieniu : jak
w praktyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji / Jarosław Marciniak. - Ostrołęka : „Alpha”, [2004]. - 179 s. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 178-179. ISBN 83-919761-1-4.
2176. PRZEŻYŁAM mobbing : ...dzięki Jego Miłości / Ewa Pollen. Warszawa : „Alliance”, 2004. - 175 s. ; 20 cm. - ISBN 83-920679-0-8.
SOCJOLOGICZNE i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej /
red. nauk. H. Januszek = poz. 2028.
Z treści: Januszek H.: Mobbing - forma przemocy wobec pracowników w miejscu
pracy.
2177. UWAGA mobbing / Agnieszka Baranowska, Igor T. Miecik //
Polityka. - 2004, nr 3, s. 20-22, il.
WSZYSTKO o mobbingu i dyskryminacji / B. Superson-Polowiec =
poz. 2928.
ZBIEG środków ochronnych przed molestowaniem seksualnym i mobbingiem / D. Dörre-Nowak = poz. 2695.
ZDROWIE i jego ochrona / pod red. V. Korporowicz = poz. 2394.
Z treści: Grabowski P.: Mobbing - patologia zarządzania.
___________________
- 413 Sztuka negocjacji
INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Kozina A., Ostrowska S.: Negocjacje w systemie logistycznym.
2178. NEGOCJACJE jako źródło przewagi konkurencyjnej / Danny Ertel //
Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 10, s. 114-125.
2179. NEGOCJACJE w procesach fuzji i przejęć / Andrzej Kozina //
Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 3/4, s. 41-53, tab. bibliogr.
2180. UWAGA na manipulacje! : jak rozpoznać nieetyczne techniki
stosowane w procesie negocjacji i ustrzec się przed ich skutkami / Joanna
Moczydłowska // Personel Zarz. - 2004, nr 6, s. 52-56.
ZMIANA warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys / red. nauk. J. Skalik =
poz. 350.
Z treści: Kozina A.: Rodzaje sytuacji kryzysowych w negocjacjach.
2181. ZNACZENIE umiejętności negocjacyjnych w zarządzaniu małym
i średnim przedsiębiorstwem / Joanna Moczydłowska // Prz. Organ. - 2004,
nr 12, s. 36-37.
4. Humanizacja pracy
2182. HUMANIZACJA pracy a przekształcenia cywilizacyjnokulturowe ery globalizmu / Regina Borowik // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37,
nr 4/5, s. 1-23 bibliogr.
KULTURA organizacji elementem wzbogacenia firmy i zatrudnionych
pracowników / W. Bańka = poz. 2107.
- 414 2183. O HUMANIZACJI w motywowaniu pracowników : (w publikacjach Profesor Salomei Kowalewskiej) / Danuta Miller // Zag. Naukozn. - 2004,
T. 40, z. 4, s. 557-563 bibliogr. summ.
2184. PODSTAWY humanizacji pracy produkcyjnej / Antoni Huczek. Sosnowiec : Wydaw. WSzZiM, 2002. - 97 s. ; rys. ; 23 cm. - (Skrypty i Prace
Naukowe / WSzZiM). - Tabele. - ISBN 83-89275-15-5.
2185. POLITYKA kadrowa w procesie humanizacji stosunków pracy /
Roman Przybyszewski. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur., 2004. 211 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 205-211. - ISBN 83-7299-363-7.
2186. PROGRAMY integracji prac wykonawczych i koncepcyjnych
ASTEX i kaizen / Bogusz Mikuła, Arkadiusz Potocki // Humaniz. Pr. 2004, R. 37, nr 6, s. 81-92, rys. tab. bibliogr.
Omów. dwóch metod humanizacji pracy: ASTEX - stanowiącej wzór dla organizacji restrukturyzujących organizację pracy administracyjno-biurowej i kaizen, która
jest metodą zarządzania jakością, ale też poprzez umożliwienie pracownikom udziału
w procesach wyrażania opinii, tworzenia i wdrażania zmian - staje się narzędziem
humanizacji pracy.
2187. PRZEMIANY w stosunkach przemysłowych w Europie - ogólne
refleksje / Marcin Kotras // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 2/3, s. 61-69 bibliogr.
PSYCHOLOGICZNE aspekty niezawodności systemu „człowiek - obiekt
techniczny” na przykładzie pracy pilota wojskowego / T. Jasiński =
poz. 2266.
SPOŁECZNE problemy zarządzania / red. nauk. K. Zimniewicz =
poz. 321.
Z treści: Mendel T.: Humanizacja procesów zarządzania w organizacjach XXI w.
2188. WPŁYW środowiska pracy na zatrudnionych w nim pracowników /
Jan Nikołajew, Grażyna Leśniewska // Eduk. Humanist. (Szczec.). - 2003,
nr 1/2, s. 179-187 summ.
- 415 -
5. Stosunek do pracy. Motywacja
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 1. - Z treści: Kałuża H.: Postawy rolników gminy Andrzejewo w woj. mazowieckim wobec gospodarki rynkowej.
2189. ANI kij, ani marchewka / Adam Jeczeń, Grzegorz Boerner // Manager. - 2004, nr 4, s. 12-14, rys.
Psychologia motywowania.
2190. BADANIE satysfakcji pracowników / Anna Chuchrowska [i in.] //
Manager. - 2004, nr 8, s. 31-34.
CHARYZMATYCZNY przywódca w biznesie / A. Bekier = poz. 2036.
Przywództwo jako system zarządzania i kreowania motywacji wewnętrznej
u pracowników.
2191. CHCESZ, by pracownicy dali z siebie wszystko? Graj fair! / W. Chan
Kim, Renée Mauborgne // Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 3, s. 116-127.
2192. CO mnie czeka w przyszłości w Zakładzie? : kilka słów o sytuacji
młodych pracowników w ZUS / Magdalena Jędrkiewicz // Z Życia ZUS. 2004, nr 3, s. 2-4.
2193. CO motywuje handlowca / Piotr Piasecki // Manager. - 2004, nr 5,
s. 20-23, tab.
2194. CORPORATE motivation system : notatki autoryzowane / Hanna
Kośmider ; Politechnika Opolska. Studium Języków Obcych. - Opole : Of.
Wydaw. Politech. Opol., 2003. - 35 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 34. - ISBN 83-88492-33-0.
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Kuśmierz-Gozdalik U., Oniszczuk A.: Motywowanie pracowników podstawy tworzenia systemów.
- 416 2195. CZYM kto motywuje / Robert Noworolski // Manager. - 2004,
nr 2, s. 33-36, tab. wykr.
O motywowaniu pracowników w praktyce polskich firm przez pryzmat Raportu
Płacowego AG „TEST” Human Resources.
2196. DETERMINANTY wizerunku firmy jako pracodawcy / Agnieszka Izabela Baruk // Gospod. Nar. - 2004, R. 15, nr 5/6, s. 73-89, tab. wykr.
summ.
Postrzeganie firmy przez zatrudnionych w niej pracowników.
Nadto: Postrzeganie firmy jako pracodawców przez odbiorców wewnętrznych /
Agnieszka Izabela Baruk // Prz. Organ. - 2004, nr 4, s. 26-29, tab. - M.in. warunki
kreowania przez pracowników pozytywnego wizerunku firmy.
ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy /
pod red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety =
poz. 2412.
Z treści: Lewandowski J., Lecewicz-Bartoszewska J., Karpowicz T.: Motywacja
pracy wolontariuszy w hospicjach.
GLOBALIZACJA, gospodarka, praca, kultura / pod red. J. Gardawskiego, J. Polakowskiej-Kujawy = poz. 4840.
Z treści: Jarosz M.: Krajobraz po prywatyzacji.
INSTRUMENTY zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red.
nauk. K. Zimniewicz = poz. 105.
Z treści: Przeniczka J.: Stosowanie pozapieniężnych świadczeń pracowniczych
w świetle teorii motywacji.
2197. JAK motywować ludzi / Patrick Forsyth. - Gliwice : „Helion”, 2004. 136 s. : rys. ; 19 cm. - ISBN 83-7361-606-3.
2198. JAK można motywować bez podwyższania wynagrodzeń w firmie /
Jolanta Porębska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 175, dod. Firma i Klient,
s. 7-10, tab.
- 417 KAPITAŁ ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / pod red. M. Juchnowicz = poz. 534.
Z treści: Kopertyńska M. W.: Czynniki motywacyjne determinujące przedsiębiorczość w aktualnych uwarunkowaniach polskich firm. - Juchnowicz M.: Motywowanie
przedsiębiorczości w okresie dekoniunktury.
2199. KIEDY ankieta prawdę ci powie? / Palmer Morrel-Samuels //
Harv. Bus. Rev. Pol. - 2004, nr 11 [1], s. 76-84, 86.
Poziom motywacji pracowników.
2200. KIEDY odejść z pracy a kiedy pozostać / Dominika KukiełkaPucher // Manager. - 2004, nr 8, s. 27-29 bibliogr.
Czynniki odbierające chęć do dobrej pracy i przyczyniające się do dużej rotacji
pracowników.
2201. KONCEPCJE motywacyjne w kontekście kryteriów kwalifikacyjnych / Dariusz Gajewski // Pien. Więź. - 2004, R. 7, nr 3, s. 44-47.
KONCEPCJE zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej - doświadczenia i propozycje na przyszłość / pod red. M. Węgrzyn,
D. Wasilewskiego = poz. 808.
Z treści: Jędrzejczyk T., Zarzeczna-Baran M.: Motywowanie do pracy personelu
w zakładach opieki zdrowotnej w warunkach reformy systemu.
2202. KULTUROWE i osobowościowe determinanty radzenia sobie pracowników banków ze zmianami organizacyjnymi / Anna Paszkowska-Rogacz //
Prz. Psychol. - 2004, T. 47, nr 4, s. 395-409 bibliogr. summ.
2203. MENEDŻER motywujący / Łukasz Salwarowski // Zesz. Nauk. /
Górnośl. WSHand. Katow. - 2003, z. 21, s. 191-223 bibliogr. summ.
Motywacja pracy.
2204. MOTYWACJA i efektywność pracy - zagadnienia teoretyczne /
Katarzyna Znańska-Kozłowska // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 4, s. 71-81
bibliogr. 7 poz. summ.
- 418 2205. MOTYWACJA jako wymiana : modele relacji między pracownikiem a organizacją / Czesław Sikorski. - Warszawa : „Difin”, 2004. - 168 s. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr s. 166-168. - ISBN 83-7251-435-6.
2206. MOTYWACJA pracowników jako element zarządzania podstawy
teoretyczne pojęcia motywacji / Paweł Kacprzak // Zesz. Nauk. Wyż. Szk.
Zarz. Personelem. - 2004, z. 1, s. 35-61.
2207. MOTYWOWAĆ skutecznie / red. Stanisława Borkowska ; Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2004. - 219 s. : wykr. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. - (Studia i Monografie / IPiSS). - ISBN 83-87890-56-1.
Treść: Borkowska S.: Motywowanie dziś i jutro; główne problemy (s. 15-27). Kozińska Anna, Szybisz Joanna: Jak nie demotywować pracowników (s. 28-32). Rogala Grzegorz: Metoda trójaspektowej motywacji (s. 33-43). - Jacukowicz Zofia:
Główne aspekty motywowania do pracy (s. 47-59). - Bochniarz Paweł: Zróżnicowanie systemów motywacyjnych w krajach Unii Europejskiej (s. 60-72). - Walczak
Krzysztof: Prawne aspekty motywowania. Rozwiązania polskie a wymogi Unii Europejskiej (s. 73-87). - Smejlis Artur: Jedność w różnorodności motywowania. Przypadek firmy Novartis (s. 88-98). - Sokołowski Grzegorz: Fuzje i przejęcia a motywowanie (s. 101-105). - Woźniakowski Andrzej: Motywowanie w warunkach zmian technologicznych i organizacyjnych (s. 106-110). - Michalczyk Ryszard: Czy polskie
Pracownicze Programy Emerytalne w formie ustawowej można uznać za narzędzia
motywowania pracowników? (s. 111-126). - Kopertyńska Maria Wanda: Grupowe
formy organizacji pracy i wynagradzania (s. 129-138). - Malin Ryszard, Sajkiewicz
Barbara: „Kompleks” jako forma grupowej organizacji wynagradzania w Fabryce
Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego SA (s. 139-143). - Szklarczyk Wanda: Bodżce
długoterminowe - determinantami wzrostu wartości organizacji (s. 144-154). - Zieliński Andrzej, Dobiszewska Anna: E=M2, czyli motywowanie do wzrostu efektywności
pracy a kultura organizacji (s. 155-164). - Juchnowicz Marta: System wynagrodzeń
w małych i średnich firmach - realia oraz kierunki modernizacji (s. 167-174). Sajkiewicz B.: Determinanty poziomu i wzrostu wynagrodzeń w małych i średnich
przedsiębiorstw (s. 175-188). - Gruza Maciej: Struktura wewnętrzna wynagrodzeń
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstwach (s. 189-200). - Jawor Anna: Prorozwojowe instrumenty motywowania w małych i średnich przedsiębiorstwach (s. 201207). - Pawłowska Beata: Symboliczno-rytualny sposób motywowania na przykładzie
firmy marketingu sieciowego (s. 208-219).
Omów.: Urbaniak Bogusława // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 6, s. 125-129.
2208. MOTYWOWANIE jako funkcja kierownicza / Joanna Jastrzębska //
Dyr. Szk. - 2004, nr 11, s. 48-49.
- 419 2209. MOTYWOWANIE pracowników w organizacji opartej na wiedzy /
Adam Wyrwa // Dyr. Szk. - 2004, nr 4, s. 38-39.
2210. MOTYWOWANIE rozwija - firmę i pracowników / Dominika
Kukiełka-Pucher, Małgorzata Dobkowska // Manager. - 2004, nr 1, s. 10-13.
2211. MOTYWOWANIE w organizacji (wybrane problemy) / Andrzej
Raszkowski // Zesz. Nauk. WWSZarz. - 2004, nr 2, s. 51-62 bibliogr. summ.
2212. MOTYWOWANIE w przedsiębiorstwie budowlanym - Hydrobudowa / Andrzej Buszko // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 5, s. 82-95, rys. tab.
bibliogr.
2213. NAGRADZANIE - zajęcie wysokiego ryzyka / Mirosław Laszczak //
Manager. - 2004, nr 4, s. 7-8.
Metody nagradzania, motywacyjna rola nagród.
NAJLEPSZE praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce / pod red.
A. Pocztowskiego = poz. 546.
Z treści: Sztukowska J.: Motywowanie pracowników: Classen-Pol S.A. - Kopertyńska M. W.: Zwiększanie satysfakcji z pracy : Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” SA.
2214. NIEPRAWIDŁOWE motywowanie w przedsiębiorstwach / Agata
Pietroń-Pyszczek // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 4, s. 72-79, rys.
tab. summ.
2215. NIEZNAJOMOŚĆ zasad motywacji w przedsiębiorstwie szkodzi :
praktyczne wnioski wynikające z podstawowych teorii motywacji / Piotr
Walentynowicz // Stud. Społ.-Ekon. - 2004, nr 3, s. 43-62, rys. tab. bibliogr.
23 poz.
2216. NOWE uwarunkowania motywacji w marketingu / Zdzisław
Knecht // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1046, s. 94-104, rys. bibliogr. 18
poz. summ.
Motywowanie pracowników marketingu.
- 420 NOWOCZESNE metody zarządzania zasobami ludzkimi / pod red.
T. Rostkowskiego = poz. 547.
Z treści: Mrzygłód J.: Badania satysfakcji pracowników.
O HUMANIZACJI w motywowaniu pracowników / D. Miller = poz. 2183.
2717. OD motywacji do motywowania / Halina Guryn // Personel Zarz. 2004, nr 11, s. 22-24.
Dlaczego pracownicy tymczasowi podejmują pracę i jak ich zachęcić do większej
efektywności.
2218. ORGANIZACYJNE i społeczne opory wobec zmian w organizacji /
Marta Stasiła-Sieradzka // Zag. Tech.-Ekon. - 2004, T. 49, z. 3, s. 311-316
summ.
2219. POSTAWY pracowników domów pomocy społecznej wobec pracy
/ Joanna Moczydłowska // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 8, s. 19-23, tab.
2220. POTRZEBY motywacyjne i ich realizacja w zakładzie pracy chronionej : na przykładzie SANDBUD Sp. z.o.o / Monika Gębska, Elżbieta
Szymańska // Acta Sci. Acad. Ostrov. - 2004, z. 18, s. 92-100.
PRACA, gospodarka, społeczeństwo / pod red. K. Doktora, K. Koneckiego, W. Warzywody-Kruszyńskiej = poz. 4845.
Z treści: Walczak-Duraj D.: Postawy i zachowania polskich menedżerów - wybrane
aspekty i główne tendencje. - Rudolf S.: Procesy realizacji zmian w przedsiębiorstwie.
2221. PRACA w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej / Zygmunt Wiatrowski ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna. - Włocławek : WSH-E, 2004. - 203 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 197-200. - ISBN 83-88500-58-9.
Rec.: Baraniak Barbara // Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 145-147.
2222. PRACOWNIK emocjonalnie zaangażowany / Małgorzata Dobkowska // Manager. - 2004, nr 5, s. 16-19 bibliogr.
Rola, rozwój i budowanie zaangażowania pracowników w firmie.
- 421 2223. PROBLEMY osiągania skuteczności procesu motywacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach : (prezentacja wyników badań) / Agata
Pietroń-Pyszczek // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1020, ser. Zarządzanie, nr 2,
s. 191-197, rys. bibliogr. 4 poz. summ.
2224. PRZEZWYCIĘŻANIE oporu pracowników / Anna Parteka-Ejsmont //
Manager. - 2004, nr 1, s. 17-19.
2225. RYNKOWA motywacja pracowników a sukces organizacji / Anna
Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz // Współcz. Zarz. - 2004, nr 4, s. 92-97.
2226. SAMOSTEROWNOŚĆ w pracy a dominujące wartości zawodowe /
Jan F. Terelak, Anna Hys-Martyńska // Stud. Psychol. / UKSW. - 2004, R. 3,
nr 5, s. 141-162 bibliogr. summ.
2227. SATYSFAKCJA pod lupą / Ryszard Adamski // Personel Zarz. 2004, nr 9, s. 12-16, wykr.
Efektywność analizy przekrojowej w badaniach opinii pracowników.
2228. SATYSFAKCJA zawodowa mieszkańców strefy przymorskiej :
(na przykładzie miasta Kołobrzeg) / Lidia Cziszkowska // Rocz. Socjol. Mor. 2004, T. 15, s. 177-187 summ.
2229. SKUTKI procesu restrukturyzacji w świetle ocen pracowniczych /
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 5, s. 6881, rys. tab. bibliogr.
Reakcje pracownicze wobec działań restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie.
2230. SOCJOLOGICZNE aspekty motywacji do pracy na przykładzie
restrukturyzowanych przedsiębiorstw / Marian Jędrzejczak ; Wyższa Szkoła
Ekonomii i Administracji im. Edwarda Lipińskiego. - Kielce, [2004]. - 81,
[2] s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 83. - ISBN 83-914805-5-0.
2231. SYSTEM motywacyjny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa /
Sylwia Starnawska // Ekon. Organ. Przeds. - 2004, R. 55, nr 8, s. 28-38, tab.
bibliogr. 24 poz. summ.
- 422 TENDENCJE w wynagradzaniu menedżerów i specjalistów w Polsce
według badań firmy Hewitt Associates / M. Rosa = poz. 3832.
Cz. 1. Amerykanie płacą najwięcej ; Cz. 2. Premie, bonusy, benefity.
2232. TEORIE motywacji w zarządzaniu / Roman Karaś = poz. 1867/03.
Rec.: Miś Alicja // Zarz. Zasob. Ludz. - 2004, nr 5, s. 122-124.
2233. WAŻNOŚĆ różnych aspektów pracy dla kobiet i mężczyzn
o różnym jej stażu / Joanna Czarnota-Bojarska, Marta Łada. // Now. Psychol. 2004, nr 1, s. 5-22 bibliogr.
2234. WEŹ tę pracę i kochaj ją / Diane Tracy = poz. 1869/03.
Rec.: Szpunar Magdalena // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 8, s. 33-34.
2235. WPŁYW postaw pracowniczych na kształtowanie jakości usług
bankowych / Monika Pudełko-Nowak // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004,
nr 647, s. 99-113, tab. rys. bibliogr. 14 poz. summ.
2236. WYBRANE problemy motywowania pracowników - podejście
w firmach sektora MSP / Ewa Tracz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1020,
ser. Zarządzanie, nr 2, s. 209-226, rys. bibliogr. 15 poz. summ.
2237. WYNAGRODZENIE nie wystarczy / Bianka Jaworska // Gaz.
Praw. - 2004, R. 10, nr 220, dod. Praca i Kariera, s. 3-4.
Motywacja pracy - bodźce pozaekonomiczne.
2238. ZAANGAŻOWANIE pracowników jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa / Barbara Bojewska // Market. Rynek. - 2004, nr 2, s. 17-23.
2239. ZAANGAŻUJ zanim sam odejdzie / Agnieszka Olsztyńska //
Manager. - 2004, nr 11/12, s. 10-13, rys. bibliogr.
M.in. rodzaje zaangażowania i identyfikacji pracownika z firmą.
ZARZĄDZANIE przez motywację / M. Jedlińska = poz. 343.
- 423 2240. ZMIANA oswojona / Honorata Stolarzewicz // Manager. - 2004,
nr 2, s. 18-20.
M.in. przyczyny oporu pracowników wobec zmian, strategie przełamywania oporu pracowniczego.
ZMIANA warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys / red. nauk. J. Skalik =
poz. 350.
Z treści: Kopertyńska M. W.: Motywowanie w aktualnych uwarunkowaniach
gospodarczych - diagnoza i ocena.
ZMIANA warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji / red.
nauk. J. Skalik = poz. 873.
Z treści: Bieńkowska A., Zabłocka-Kluczka A.: Proinnowacyjny system motywacyjny w jednostkach badawczo-rozwojowych. - Tarcz E.: Motywowanie do
innowacyjności.
2241. ZRÓŻNICOWANIE aspiracji zawodowych młodych pracowników w Polsce - wnioski na podstawie danych BAEL / Janusz Kudła, Piotr
Modzelewski // Ekonomia / Uniw. Warsz. - 2004, nr 13, s. 73-86 summ.
2242. ŹRÓDŁA zadowolenia z pracy / Joanna Czarnota-Bojarska // Pr.
Zabezp. Społ. - 2004, nr 8, s. 11-14, rys.
Zob. też Motywacyjna funkcja płac (poz. 3817-3824).
__________________
Pracoholizm
2243. PRACOHOLIZM - rozważania nad osobowościowymi wyznacznikami obsesji pracy / Kamila Wojdyło// Now. Psychol. - 2004, nr 2, s. 55-75
bibliogr.
2244. SZALEŃSTWO pracy / Joanna Moczydłowska // Personel Zarz. 2004, nr 9, s. 110-113.
Kulturowe, społeczne i psychologiczne przyczyny pracoholizmu.
- 424 -
6. Socjologia i psychologia zawodów
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 1. - Z treści: Hamer H.: Psycholog w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej. - M.in. psychologia pracy w agrobiznesie.
2245. BARWY osobowości menedżera sprzedaży / Mirosław Kłoczko //
Manager. - 2004, nr 11/12, s. 29-32, rys.
2246. DLACZEGO pielęgniarki wcześnie odchodzą z zawodu? / Piotr
Radkiewicz [i in.] // Bezp. Pr. - 2004, nr 7/8, s. 31-34, rys. tab. bibliogr. 15
poz.
Omów. międzynarodowych badań NEXT (Nurses' Early Exit Study), dot. przyczyn wczesnego odchodzenia pielęgniarek z zawodu.
2247. DOKĄD ma zmierzać adwokatura polska / Stanisław Rymar //
Palestra. - 2004, R. 48, nr 1/2, s. 9-16.
Tekst wystąpienia na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Adwokatury.
Warszawa, 10 stycznia 2004 r.
Także: Uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w Warszawie
z 10 stycznia 2004 r. // Tamże, nr 1/2, s. 17-18.
2248. DOSKONALENIE umiejętności interpersonalnych bibliotekarzy :
pierwszy kontakt z klientem / Jerzy Klonowski // Bibliotekarz. - 2004, nr 1,
s. 8-12.
2249. ETOS nauczyciela akademickiego w opinii studentów / Wioletta
Ocieczek // Ann. Etyka Gospod. - 2004, T. 7, nr 2, s. 61-65 summ.
2250. ETOS uczonego w dobie radykalnego pluralizmu idei / Wojciech
Zieliński // Ann. Etyka Gospod. - 2004, T. 7, nr 2, s. 51-60 summ.
2251. HORYZONTY myślenia nauczycieli o własnych kwalifikacjach /
Magda Grygierek // Forum Ośw. - 2004, t. 2, s. 97-114.
- 425 2252. HUMANISTYCZNE i społeczne aspekty wykonywania zawodu
logopedy / Danuta Dramska // Wych. na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 26-28
bibliogr.
2253. IDEOLOGICZNE uwarunkowania pracy nauczycieli w szkołach
podstawowych w Polsce w latach 1957-1970 / Zbigniew Osiński // Res Hist.
- 2004, z. 18, s. 57-67.
KONCEPCJE zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej - doświadczenia i propozycje na przyszłość / pod red. M. Węgrzyn, D. Wasilewskiego = poz. 808.
Z treści: Kowal A., Kozera M.: Analiza wyboru drogi zawodowej kadr medycznych Dolnego Śląska.
2254. KONTROLA emocji a poziom lęku i depresji u pielęgniarek /
Joanna Kliszcz [i in.] // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 3, s. 346-349, tab.
bibliogr. 8 poz. summ.
2255. KONTROLA i ekspresja emocji i ich wpływ na samoocenę zdrowia fizycznego i psychicznego pielęgniarek // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 2,
s. 200-204, tab. bibliogr. 8 poz. summ.
KSZTAŁCENIE i rozwój zawodowy nauczyciela w przestrzeni organizacji uczącej się / W. Dróżka = poz. 1868.
2256. METODY i formy pracy oraz sylwetki osobowe urzędników
Wydziału Nadzoru wybranej Izby Skarbowej - w świetle badań ankietowych / Alicja Jasińska, Tadeusz Jasiński // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 1,
s. 35-54, tab. wykr.
Wytwarzanie się, w trakcie wykonywania czynności kontrolera, specyficznych
metod i form pracy oraz określonych cech składających się na sylwetki osobowe
reprezentantów tego zawodu.
2257. NIEKTÓRE determinanty percepcji nauczyciela akademickiego :
(doniesienie z badań pilotażowych) / Elżbieta Napora // Pr. Nauk. WSP
Częst., Psychol. - 2003, z. 10, s. 81-90 bibliogr. summ.
- 426 2258. „O DUSZY nauczycielstwa polskiego” - z perspektywy początku
XXI wieku / Alicja Siemak-Tylikowska // Kwart. Pedagog. - 2004, R. 49,
nr 3, s. 65-79 summ.
O GODNOŚĆ zawodu lekarza / S. Sterkowicz = poz. 1647.
2259. OGÓLNE przesłanki sylwetki współczesnego nauczyciela techniki
i informatyki / Barbara Węgrzecka // Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. - 2003,
nr 1, s. 118-124.
2260. ORGANIZACJA afektywna sytuacji zawodowej w zależności od
jej ryzykowności - badania policjantów / Piotr Próchniak // Stud. Społ.-Ekon. 2004, nr 3, s. 100-108, rys. tab. bibliogr. 8 poz.
2261. ORIENTACJA na wartości pracowników socjalnych / Marta Czechowska, Anna Tychmanowicz // Pedagog. Społ. - 2004, [nr] 2/4, s. 131-138
bibliogr.
2262. OSOBOWOŚĆ nauczyciela jako element składowy zawodu nauczycielskiego / Elżbieta Sałata // Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. - 2004,
nr 1, s. 55-61.
POMOC społeczna, praca socjalna / pod red. K. Marzec-Holki =
poz. 4517.
T. 1. - Z treści: Kawczyńska-Butrym Z.: Współodpowiedzialność za los
podopiecznych - założenia i bariery. - Kropińska I., Seredyńska D.: Przekonania
zdrowotne pracowników socjalnych w aspekcie ich funkcjonowania zawodowego. Sobkowiak U.: Rozwijanie optymizmu przyszłych pracowników socjalnych w toku
kształcenia. - Kromolicka B.: Potrzeby psychiczne pracownika socjalnego a jego
społeczno-zawodowa rola.
2263. POZIOM lęku, depresji i agresji u pielęgniarek, a ich satysfakcja
z życia i z pracy zawodowej / Joanna Kliszcz [i in.] // Med. Pr. - 2004,
Vol. 55, nr 6, s. 461-468, tab. bibliogr. 24 poz. summ.
- 427 PRACA socjalna - wielość perspektyw / pod red. J. Brągiel, P. Sikory =
poz. 4581.
Z treści: Kotlarska-Michalska A.: Nowe role pracownika socjalnego w nowych
obszarach pracy socjalnej. - Mirowska M.: Profesjonalizm w pracy socjalnej jako
element kultury organizacyjnej. - Łangowska-Marcinowska K.: Predyspozycje
osobowościowe oraz umiejętności zawodowe pracownika socjalnego w nowej rzeczywistości (refleksje z badań). - Sikorski W.: Umiejętności pracownika socjalnego
w zakresie tworzenia i odczytywania komunikatów niewerbalnych.
PRACOWNIK socjalny / pod red. J. Brągiel, A. Kurcz = poz. 1605.
Z treści: Kurcz A.: Poczucie tożsamości z zawodem pracowników socjalnych.
PROBLEMY społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna / pod red.
J. Krzyszkowskiego i R. Majera = poz. 4522.
Z treści: Komorska M.: Problemy praktyki pracy socjalnej w Polsce. - Mirowska
M.: Wzory kulturowe profesjonalizmu w pracy socjalnej a etos zjednoczonej Europy. Gerull S.: Zarządzanie społecznościami lokalnymi w Niemczech. Nowe podejście do
pracy socjalnej w społecznościach lokalnych? - Markiewicz Z.: Kreowanie lobbingu
na rzecz pracowników socjalnych i znaczenia pracy socjalnej.
2264. PRZEMOC w placówkach służby zdrowia i sposoby jej przeciwdziałania : informator dla pracodawców / Dorota Merecz, Agnieszka Mościcka ; Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera. - Łódź : Of. Wydaw. Inst. Med.
Pr., 2003. - 30 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 28-30. - ISBN 83-88261-38-X.
Socjologiczne i fizjologiczne aspekty oddziaływania przemocy w placówkach
służby zdrowia.
2265. PSYCHOLOGICZNA analiza postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi / Andrzej E.
Sękowski, Bogumiła Witkowska // Rocz. Psychol. - 2004, T. 7, nr 1, s. 57-75
bibliogr. summ.
2266. PSYCHOLOGICZNE aspekty niezawodności systemu „człowiek obiekt techniczny” na przykładzie pracy pilota wojskowego / Tadeusz Jasiński // Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 6, s. 69-79, rys. tab. bibliogr.
- 428 2267. PSYCHOLOGICZNE badania kierowców / Jadwiga Bąk // Bezp.
Pr. - 2004, nr 6, s. 12-15, rys. bibliogr. 8 poz.
Badania psychologiczne związane z określeniem predyspozycji psychicznych
do kierowania pojazdem. Podkreślono szczególne znaczenie jakie dla psychologii
transportu ma przywrócenie od 1 stycznia 2004 r. zasady okresowości badań psychologicznych, których wyniki stanowią wskazówkę do oceny zmieniających się
sprawności fizycznych i psychicznych.
2268. PSYCHOLOGICZNE uwarunkowania skutecznej przedsiębiorczości / Elżbieta Wesołowska // Rynek Pr. - 2004, nr 6, s. 48-58 bibliogr.
2269. (RE)KONSTRUKCJA obrazu nauczyciela w kulturze popularnej /
Jakub Nikoniuk // Szkice Humanist. - 2004, T. 4, nr 1/2, s. 65-73 summ.
2270. ROZWAŻANIA o ethosie nauczyciela / Aneta Piątkowska //
Cywilizacja. - 2004, nr 11, s. 240-246.
II Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „O ethos nauczyciela”, Lublin.
2271. ROZWÓJ zawodowy nauczyciela / Christopher Day ; przekł. Joanna Michalak ; wstęp Tadeusz Lewowicki. - Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychol.,
2004. - 334 s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Współczesnych Problemów Edukacji). Tabele. - Bibliogr. s. 295-322. - ISBN 83-89120-95-X.
2272. RUCHLIWOŚĆ społeczna marynarzy w mieście portowym /
Żaneta Stasieniuk// Zesz. Nauk., Stud. Sociol. / USzczec. - 2003, nr 15,
s. 237-245 bibliogr. summ.
2273. SOCJOKULTUROWE wyznaczniki przemian w zawodzie marynarza / Jan Nikołajew, Grażyna M. Leśniewska // Rocz. Socjol. Mor. - 2004,
T. 15, s. 147-158 summ.
SOCJOLOGIA i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej /
red. nauk. K. Wódz, K. Piątek = poz. 4592.
Z treści: Frieske K. W.: Praca socjalna i socjologia: ile człowieka jest w człowieku? - Rymsza M.: Praca socjalna i pracownicy socjalni w modelu aktywnej polityki
społecznej. - Biernat T.: Inspiracje fenomenologiczne w pracy socjalnej. - Chlebio-
- 429 Abed D.: Wybrane problemy związane z wdrażaniem ewaluacji w polskiej pracy
socjalnej. - Trawkowska D.: Zespół ról pracowników socjalnych a wymogi pracy
socjalnej. - Kubicova A.: Counselling w pracy socjalnej. - Kozak M.: Czynniki praktycznej efektywności pracy socjalnej.
2274. STARE i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 4. Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych / pod red. Agnieszki KolasyNowak, Józefa Styka. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2002. - 313 s. : wykr. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 312-313. - ISBN 83-227-1839-X.
Z treści: Szul Elżbieta: Lokalny rynek pracy (na przykładzie Jarosławia)
(s. 117-122). - Kulka Bożena: Geneza teorii pracy socjalnej (s. 235-243). - Kozak
Marta: Teoretyczne aspekty pracy socjalnej z rodzinnymi problemami (s. 245-257).
2275. SYTUACJE trudne w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej /
Katarzyna Samonek-Miazga // Prz. Więzien. Pol. - 2004, nr 44/45, s. 138-159.
2276. SYTUACJE trudne w środowisku pracy pielęgniarek a umiejętność radzenia sobie z nimi / Barbara Gugała // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 3,
s. 367-370, rys. bibliogr. 7 poz. summ.
2277. UWRAŻLIWIĆ na filozofię zawodu / Zofia Szpinda // Wych. Fiz.
Zdr. - 2004, R. 51, nr 12, dod. s. 2-3.
Nauczyciele wychowania fizycznego.
2278. WIELOWYMIAROWOŚĆ pracy socjalnej / pod red. nauk. Krzysztofa Frysztackiego, Krzysztofa Piątka ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
Sekcja Pracy Socjalnej. - Toruń : Wydaw. Eduk. „Akapit”, 2002. - 268 s. ;
24 cm. - (Problemy Pracy Socjalnej). - Bibliogr. - ISBN 83-915476-6-3.
Treść: Frysztacki K.: Między socjologią i pracą socjalną (s. 15-29). - Olubiński
Andrzej: O pedagogicznych aspektach pracy socjalnej (s. 31-38). - Piątek K.: Politologia a praca socjalna - wybrane aspekty polityczne pracy socjalnej (s. 39-49). Supińska Jolanta: Wpływ polityki społecznej i pracy socjalnej na zachowania ludzkie.
Stereotyp. Niepewność. (s. 51-57). - Szymańska Katarzyna: Sprawność polityki społecznej a jakość demokracji (na przykładzie polityki wobec cudzoziemców) (s. 5970). - Ziemkowski Marcin: Solidarność i pomocniczość w praktyce samopomocy społecznej w USA (s. 71-79). - Krzyszkowski Jerzy: Nowa rola służb społecznych
w jednoczącej się Europie a pomoc społeczna w Polsce (s. 83-97). - Rymsza Marek:
Praca socjalna i pracownicy socjalni po reformie samorządowej z 1999 roku (s. 99-
- 430 110). - Leśniak-Moczuk Krystyna: Zmiany jakościowe w pracy socjalnej w okresie
przemian społeczno-gospodarczych (s. 111-120). - Wróblewska Dorota: Praca socjalna z perspektywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (s. 121-124). - Wódz
Kazimiera, Faliszek Krystyna: Organizowanie społeczności lokalnej w programach
rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta (s. 127-139). - Butmanowicz-Dębicka
Iwona: Perspektywy pracy socjalnej w izolowanej terytorialnie wiejskiej społeczności
lokalnej (s. 141-148). - Sołdra-Gwiżdż Teresa: Problemy społeczne wiejskich społeczności lokalnych Opolszczyzny jako wyzwanie dla pracy socjalnej (s. 149-155). Czekanowski Piotr: Organizowanie społeczności lokalnej - propozycja kształcenia
(s. 157-163). - Grotowska-Leder Jolanta: Bieda a praca socjalna (s. 167-181). - Karwacki Arkadiusz: Specyfika pracy socjalnej w społecznościach trwale ubogich
(s. 183-192). - Mikulski Jerzy: Praca socjalna wobec osób niepełnosprawnych (s. 193211). - Abucewicz-Szcześniak Monika: Praca socjalna wobec osób uzależnionych
(s. 213-231). - Malinowski Jan A.: Praca socjalna w obszarze działalności szkoły
(s. 233-245). - Sobierajski Paweł: Kuratela sądowa dla dorosłych - jeden z obszarów
działań socjalno-wychowawczych (s. 247-258). - Leśniak Małgorzata: Praca socjalna
na rzecz osób opuszczających zakłady karne (s. 259-268).
2279. WYBRANE zmienne osobowościowe a postawa nauczycieli
wobec zmian w miejscu pracy / Mariola Wolan-Nowakowska, Agnieszka
Lipińska-Grobelny // Wych. na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 33-36 bibliogr.
2280. ZAŁOGA statku w świetle socjologii / Janusz Sztumski // Rocz.
Socjol. Mor. - 2004, T. 15, s. 103-115 summ.
2281. ZAWÓD oficera Wojska Polskiego w toku transformacji : studium
socjologiczne / Jan Maciejewski, Irena Wolska-Zogata // Acta Univ. Wratisl.,
Socjol. - 2004, nr 36, s. 3-89 bibliogr. summ. rez.
2282. ZMIENIAJĄCY się model nauczyciela wychowania fizycznego /
Adrianna Kordiak // Wych. Fiz. Zdr. - 2004, R. 51, nr 5, s. 16-19.
___________________
Wypalenie zawodowe
CZŁOWIEK niepełnosprawny / pod red. M. Kościelskiej, B. Aouila =
poz. 1336.
Z treści: Aouil B., Komniczak-Tietze M.: Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli szkół specjalnych (sprawozdanie z badań).
- 431 2283. EMOCJONALNE wypalanie się kadr w organizacjach / Czesław
Noworol // Prometeusz. - 2004, nr 3, s. 27-34 bibliogr. rez. summ. Zsfassung.
2284. ORIENTACJA w sobie i otoczeniu w profilaktyce wypalenia
zawodowego / Józef Chwedorowicz // Eduk. Ustaw. Doros. - 2004, nr 4,
s. 82-90, rys. bibliogr. 14 poz. summ.
2285. POCZUCIE koherencji a wypalanie się w zawodzie nauczyciela /
Waldemar Świętochowski // Acta UL, Fol. Psychol. - 2004, [z.] 8, s. 55-66
bibliogr. summ.
2286. RYZYKO wypalenia w zawodzie nauczyciela / Stanisława
Tucholska // Psychol. w Szk. - 2004, nr 2, s. 95-108.
2287. TYLKO zmęczeni, czy już wypaleni? : jak w badaniach wypalenia
zawodowego wypadają słuchacze WSPol.? / Agnieszka Bonus-Dzięg // Prz.
Polic. - 2004, R. 14, nr 1/2, s. 194-207.
2288. WOKÓŁ pojęcia „wypalenie zawodowe” w procesie pracy / Jerzy
Stochmiałek // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 120-128.
2289. ZESPÓŁ wypalenia zawodowego a radzenie sobie ze stresem
u funkcjonariuszy policji / Nina Ogińska-Bulik // Zesz. Nauk. WSHE Łodź,
Ser. 2. - 2004, z. 1, s. 111-120 bibliogr. summ.
Zob. też Stres w pracy (poz. 2129-2138).
7. Socjologia grup społecznych
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 1. - Z treści: Kotala A., Basaj M.: Perspektywy gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich w ocenie drobnych przedsiębiorców Małopolski.
2290. AKTUALNE problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej ; [aut. Beata Anto-
- 432 szewska i in.]. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2004. - 327, [2] s. : wykr. ; 24 cm. Bibliogr. - ISBN 83-227-2258-3.
2291. AKTYWNI czy bezradni wobec własnej przyszłości? : młodzież
wiejska na tle ogółu młodzieży / Monika Kwiecińska-Zdrenka ; Uniwersytet
Mikołaja Kopernika. -Toruń : Wydaw. UMK, 2004. - 252 s. : wykr. ; 21 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 230-247. - Summ. - ISBN 83-231-1771-3.
2292. ASPIRACJE edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej przed
wejściem Polski do Unii Europejskiej / Henryk Porożyński // Edukacja. - 2004,
nr 1, s. 45-51, tab.
2293. CZŁOWIEK niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych /
Amadeusz Krause. - Kraków : Of. Wydaw. Impuls, 2004. - 274 s. ; 24 cm. Bibliogr. s. 245-274. - ISBN 83-7308-341-3.
2294. EDUKACYJNO-zawodowe aspiracje młodzieży / Anna Olejniczuk-Merta // Finan. Bank. Ubezp. - 2003, z. 3, s. 7-19 summ.
2295. ELITY, ich miejsce i rola w społeczeństwie / Janusz Sztumski. Wyd. 2 popr. i uzup. - Katowice : Śląsk, 2003. - 182 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
s. 180-182. - ISBN 83-71644124.
Rec.: Kowalak Tadeusz // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 10, s. 34-35.
2296. INTEGRACJA Polski z Unią Europejską : zainteresowanie,
nadzieje i obawy młodzieży wiejskiej / Zbigniew Drąg // Probl. Polit. Społ. 2004, nr 6, s. 171-184, tab. summ.
KAPITAŁ ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / pod red. M. Juchnowicz = poz. 534.
Z treści: Janowska Z.: Społeczna przedsiębiorczość pracownicza na przykładzie
łódzkiego przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego.
2297. KRES kultury chłopskiej / Wiesław Myśliwski // Twórczość. 2004, nr 4, s. 53-61.
- 433 KSZTAŁCENIE ustawiczne w procesie przemian rynku pracy / red.
nauk. Z. Hasińska = poz. 1724.
Z treści: Tracz E.: Postawy wrocławskiej młodzieży (wyniki badań sondażowych). Uścińska B.: Nauczyciel jako wzorzec przedsiębiorczości dla młodzieży. - Wróblewska
M.: Zamierzenia edukacyjne opolskich studentów w świetle badań ankietowych.
2298. KULTUROWI kapitaliści / Henryk Domański ; rozm. Dariusz
Teresiński // Prz. Organ. - 2004, nr 11, s. 3-7, tab.
Związki między przynależnością do kategorii społecznej a sukcesem zawodowym.
MEDIALNY świat konsumpcji i jego znaczenie dla orientacji zawodowych młodych Polaków / D. Inglik-Dziąg = poz. 4761.
2299. METODY zniewalania środowiska akademickiego / Piotr Hübner //
Zag. Naukozn. - 2004, T. 40, z. 4, s. 541-555 summ.
Pracownicy naukowi.
2300. MIĘDZY postfeudalizmem a postindustrializmem : przeobrażenia
społeczeństwa polskiego w XX wieku / Władysław Kwaśniewicz // Polit.
Społ. - 2004, R. 31, nr 4, s. 1-6.
2301. MIGRANCI zarobkowi w hierarchii społecznej społeczeństwa
ukraińskiego : status, wartości, strategie życiowe, styl i sposób życia / Iryna
Prybytkowa // Stud. Socjol. - 2004, nr 4, s. 61-89, tab. bibliogr. summ.
2302. MŁODZIEŻ wobec zawodowo-edukacyjnej przyszłości : (wstępne
wyniki badań) / Magdalena Piorunek // Pampaedia. - 2004, nr 1, s. 169-184
bibliogr. summ.
2303. PLANY edukacyjno-zawodowe młodzieży w stadium eksploracji :
zamierzenia - wybory - realia / Ryszard Parzęcki ; Uniwersytet Mikołaja
Kopernika. - Toruń : Wydaw. UMK, 2004. - 261 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
s. 247-258. - ISBN 83-231-1680-6.
2304. PLANY życiowe młodzieży z terenów pograniczy : praca zbiorowa / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego, Jerzego Nikito-
- 434 rowicza ; Uniwersytet Opolski. Instytut Nauk Pedagogicznych. - Opole :
Opol. Of. Wydaw., 2004. - 153, [5] s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
Rec.: Walentyna Wróblewska // Ruch Pedagog. - 2004, R. 75, nr 5/6, s. 79-81.
2305. POSTAWY społeczne wobec integracji Polski z Unią Europejską /
Małgorzata Błażejowska // Koszal. Stud. Mater. - 2003, nr 5, s. 169-173.
PROBLEMY ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie / pod red.
L. Soleckiego = poz. 4652.
Z treści: Borowik J., Pędich W.: Status społeczny ludzi starych na wsi (na przykładzie Białostocczyzny). - Orzechowska G.: Samoocena aktywności seniorów mieszkających w środowisku wiejskim.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności / red. nauk. A. Kaleta, K. Moszkowicz,
L. Woźniak = poz. 1261.
Z treści: Sołoducho-Pelc L.: Sylwetka przedsiębiorcy z Dolnego Śląska.
2306. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ młodzieży : szanse, bariery, perspektywy :
wybrane artykuły / pod red. Janusza Merskiego i Kazimierza Piotrkowskiego ;
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. - Warszawa : WSE, 2003. 304, [1] s., [1] k. tabl. złoż : mapa, rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-86990-66-X.
2307. PRZEMIANY struktury społecznej na Ukrainie w okresie niezawisłości / Walerij Chmelko // Stud. Socjol. - 2004, nr 4, s. 11-31, rys. tab.
wykr. bibliogr. summ.
Zmiany w strukturze zatrudnienia i w strukturze klasowej.
2308. PSYCHOLOGICZNE uwarunkowania przedsiębiorczości / Sabina
Kołodziej // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004, z. 22, s. 71-80 bibliogr. summ.
Psychologia przedsiębiorcy.
2309. PSYCHOSPOŁECZNE uwarunkowania radzenia sobie osób niepełnosprawnych aktywnych i biernych zawodowo / Janusz Kirenko // Zesz.
Nauk. Pedagog. / WSUmiej. Ryki. - 2002, nr 2, s. 23-31.
- 435 PREZENCJA, umiejętności i siła charakteru / I. Kołodziejczyk-Olczak,
H. Kądziołka-Sabanty = poz. 1502.
2310. RELACJE rodzinne mężczyzn o różnym poziomie aktywności
zawodowej / Andrzej Dakowicz // Rocz. Nauk. WSSS Suw. - 2002/2004, R. 6,
s. 51-63.
2311. RESTRUKTURYZACJA ekonomiczna a sytuacja kobiet w województwie śląskim : praca zbiorowa / pod red. Kazimiery Wódz i Jolanty
Klimczak-Ziółek. - Dąbrowa Górnicza : Wyż. Szk. Bizn., 2004. - 247 s. :
mapa, rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - Err. - ISBN 83-88936-21-2.
RYNEK pracy w opinii maturzystów / S. Gawroński = poz. 1103.
SOCJOLOGIA i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej /
red. nauk. K. Wódz, K. Piątek = poz. 4592.
Z treści: Ziemkowski M.: Kapitał społeczny a wspólnoty religijne. - KlimczakZiółek J.: Konceptualizacja pojęcia „płci” w socjologii i pracy. - Karwacki A.: Reprodukcja „kultury ubóstwa” społeczności popegeerowskich - charakter procesów. Bronk A.: Nierówności społeczne i ubóstwo w dwudziestowiecznej Polsce w świetle
badań.
2312. SOCJOLOGIA obszarów wiejskich : problemy i perspektywy /
Krzysztof Gorlach. - Warszawa : Scholar, 2004. - 295 s. : 24 cm. - (Wykłady
z Socjologii ; t. 2). - Tabele. - Bibliogr. s. 279-290. - ISBN 83-7383-127-0.
2313. SPOŁECZEŃSTWO w trakcie zmiany / Andrzej RadziewiczWinnicki. - Gdańsk : Gdań. Wydaw. Psychol., 2004. - 195 s. ; 25 cm. (Biblioteka Współczesnych Problemów Edukacji). - Bibliogr. 171-189. ISBN 83-89120-75-5.
2314. SPOŁECZNE cechy przedsiębiorcy z Dolnego Śląska / Letycja
Sołoducho-Pelc // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1025, s. 90-97, tab. bibliogr.
9 poz. summ.
Sylwetka przedsiębiorcy - omów. badań.
- 436 SPOŁECZNY obraz Śląska na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz = poz. 5029.
Z treści: Sowińska A.: Psychospołeczne konsekwencje przemian.
SPOSOBY myślenia i postępowania w sferze zdrowia starszych pracowników średnich i dużych firm / E. Korzeniowska = poz. 2401.
2315. STRUKTURA społeczna / Henryk Domański. - Warszawa : Scholar, 2004. - 277 s. : rys. ; 24 cm. - (Wykłady z Socjologii ; t. 1). - Tabele. ISBN 83-7383-085-5.
2316. STRUKTURALNE mistyfikacje : współcześni „Ludzie luźni”
Kazimierz W. Fieske // W: Zmiana czy stagnacja? : społeczeństwo polskie po
czternastu latach transformacji / pod red. Mirosławy Marody ; Uniwersytet
Warszawski. Instytut Socjologii. - Warszawa : Scholar, 2004. - S. 37-46.
SYTUACJA na rynku pracy a przedsiębiorczość w Polsce / A. Gaweł =
poz. 1110.
2317. SYTUACJA społeczno-zawodowa absolwentów uniwersytetu : na
przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego / Aleksander Kobylarek. - Toruń :
A. Marszałek, 2004. - 173 s. : wykr. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 157-171. ISBN 83-7322-887-X.
SZKLANY sufit / pod red. A. Titkow = poz. 1321.
Z treści: Budrowska B.: Kobieta i kariera. Realia polskie (s. 19-38). - Budrowska
B.: Znikoma reprezentacja kobiet w elitach - próby wyjaśnień. - Fuszara M.: Równe
szanse czy szklany sufit? Kobiety w samorządach lokalnych. - Budrowska B., DuchKrzystoszek D., Titkow A.: Kulturowe szanse i bariery zawodowych karier kobiet
w opinii społecznej.
2318. TOŻSAMOŚĆ kulturowa a procesy globalizacji / Tadeusz Paleczny // Alma Mater. - 2004, nr 59, s. 19-20.
2319. UWARUNKOWANIA społeczno-ekonomiczne w kształtowaniu
aspiracji edukacyjnych młodzieży z Suwalszczyzny / Ryszard Adam Podgórski // Rocz. Nauk. WSSS Suw. - 2002/2004, R. 6, s. 117-132.
- 437 2320. WARTOŚCI życia codziennego Polaków w kontekście sytuacji
zawodowej / Łukasz Haromszeki // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2004, nr 1055, ser.
Nauki Humanistyczne, nr 9, s. 257-261, tab. bibliogr. 2 poz. summ.
Na podstawie badania religijności z 1998 r. przeprowadzonego na ogólnopolskiej
próbie.
2321. WYKORZYSTANIE ukrytej obserwacji uczestniczącej w badaniu
stylu życia szarej strefy / Irena Kleszcz // Kult. Społ. - 2004, T. 48, nr 2,
s. 190-202 bibliogr. summ.
2322. WYKSZTAŁCENIE jako czynnik trwałego i zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich / Joanna Czerna-Grygiel // Ekon. Środ. - 2002,
nr 2, s. 122-130 summ.
___________________
Psychospołeczne aspekty utraty pracy
2323. BEZROBOCIE inteligencji problemem społecznym o charakterze
politycznym / Anna Woźniak // Rocz. Nauk Społ., Pedagog. - 2004, T. 32,
z. 1, s. 137-157, rys. bibliogr. summ.
Socjologia bezrobocia.
2324. BEZROBOCIE jako fakt społeczny i indywidualny / Andrzej
Piotrowski // Słup. Pr. Pedagog. - 2004, nr 3, s. 59-68 bibliogr.
2325. BEZROBOCIE jako źródło zagrożeń społecznych i zachowań
patologicznych w Polsce okresu transformacji / Mirosława Skawińska //
Athenaeum. - 2004, T. 13, s. 55-76, bibliogr. summ.
2326. BRAK pracy zagrożeniem godności człowieka / Teresa Zbyrad //
Społ. Rodz. - 2004, nr 1, s. 96-110 res.
2327. CZŁOWIEK w społecznej przestrzeni bezrobocia / red. nauk.
Teresa Chirkowska-Smolak, Agata Chudzicka ; Uniwersytet im. Adama
- 438 Mickiewicza. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2004. - 169 s. : rys. ; 24 cm. (Psychologia i Pedagogika / UAM Poznań ; nr 122). - Tabele. - Bibliogr. ISBN 83-232-1337-2.
Treść: Ratajczak Zofia: Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w sytuacji braku pracy (s. 11-18). - Chirkowska-Smolak T.: Poszukiwanie pracy (s. 19-39). Makselon-Kowalska Bożena: Typologia zachowań zaradczych w sytuacji utraty pracy
(s. 41-68). - Retowski Sylwiusz: Osobista odpowiedzialność za znalezienie pracy - klucz
do sukcesu na rynku pracy (s. 69-80). - Chudzicka A.: Radzenie sobie z brakiem pracy:
różne oblicza wsparcia (s. 81-101). - Derbis Romuald: Różnice w doświadczaniu braku
pracy (s. 103-117). - Wilczyńska-Kwiatek Agnieszka: Oczekiwanie rezultatów własnej
skuteczności jako regulator zachowań zaradczych w sytuacji utraty pracy (s. 119-136). Warr Peter: Psychologiczne skutki długotrwałego bezrobocia (s. 137-152). - Chirkowska-Smolak T., Wilczyńska-Kwiatek A., Chudzicka A.: Pomoc psychologiczna dla
bezrobotnych (s. 153-169).
2328. DOŚWIADCZANIE codzienności : poczucie jakości życia,
swoboda działania, odpowiedzialność, wartości osób bezrobotnych / Romuald Derbis ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Częstochowa : Wydaw.
WSP Częst., 2000. - 300 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 273-285. ISBN 83-7098-790-7.
2329. EDUKACJA, bezrobocie, wsparcie społeczne : (studium socjopedagogiczne) / Piotr Mosiek. - Rawicz ; Leszno, 2004. - 173 s.
Rec.: Bielska Ewa // Aux. Soc. - 2004, nr 3/4, s. 267-269.
2330. EMIGRACJA z krainy marzeń / Mirosław Czajkowski // Więź. 2004, R. 46, nr 10, s. 27-34.
Doświadczenia młodych ludzi podejmujących pracę zawodową.
2331. ETYCZNO-społeczne aspekty bezrobocia w świetle doświadczeń
polskich / Jarosław Koral. - Warszawa : Ag. Wydaw. Rekl. AKCES, 2004. 239 s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 178-189. - ISBN 83-87520-62-4.
FUNKCJONOWANIE rodziny w sytuacji bezrobocia / M. Latalski [i in.] =
poz. 4638.
Pogorszenie się warunków materialnych i samopoczucia w rodzinach bezrobotnych.
- 439 2332. KRĘGI bezrobocia : socjologiczna analiza dokumentu urzędowego
jako źródła wiedzy o bezrobotnym i bezrobociu / Ryszard Czyszkiewicz ;
Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2004. 342 s. : rys. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / USzczec. ; t. 529). - Tabele. Bibliogr. s. 328-339. - Summ. - ISBN 83-7241-403-3.
2333. LOKALNE rynki pracy i rynki bezrobocia - socjologiczne interpretacje pojęć / Ryszard Czyszkiewicz // Zesz. Nauk. Stud. Sociol. / USzczec. 2003, nr 15, s. 263-279 bibliogr. summ.
2334. OSOBOWOŚCIOWE i środowiskowe czynniki postępowania
zaradczego w sytuacji braku pracy / Anna Maria Manek // Pr. Nauk. UŚl. 2004, nr 2239, Psychologia, T. 6, s. 25-38 bibliogr. summ. Zsfassung.
2335. PERCEPCJA pogorszenia własnej sytuacji życiowej a progi bezradności u osób pozostających bez pracy / Jolanta Filipczyk // Chowanna. 2004, R. 48[47], t. 2, s. 76-98 bibliogr.
PERSPEKTYWY zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej po integracji
Polski z jej strukturami (w opinii bezrobotnych wybranych powiatów regionu
zachodniopomorskiego) / K. Barański = poz. 1025.
2336. PERSPEKTYWY zawodowe bezrobotnych o różnych orientacjach
sprawnościowych i przebiegu karier zawodowych / Anna Walczyna // Pr.
Nauk. UŚl. - 2004, nr 2239, Psychologia, T. 6, s. 125-140 bibliogr. summ.
Zsfassung.
2337. POCZUCIE kontroli a zmiana czasu realizacji planów życiowych
osób bezrobotnych / Elżbieta Turska // Chowanna. - 2004, R. 48[47], t. 2,
s. 63-75 bibliogr.
2338. POSZUKIWANIE pracy jako strategia radzenia sobie w sytuacji
bezrobocia / Teresa Chirkowska-Smolak // Pr. Nauk. UŚl. - 2004, nr 2239,
Psychologia, T. 6, s. 81-96 bibliogr. summ. Zsfassung.
- 440 PRACA w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży
szkolnej / Z. Wiatrowski = poz. 2221.
PROBLEMY i opinie bezrobotnych z wyższym wykształceniem w subregionie płockim / M. Portalski, K. Kęsicka = poz. 1139.
2339. PROBLEMY zdrowotne bezrobotnych w makroregionie lubelskim /
Maciej Latalski [i in.] // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 3, s. 271-274, tab.
bibliogr. 7 poz. summ.
2340. PSYCHOLOGICZNA analiza systemów rodzinnych mężczyzn
bezrobotnych / Elżbieta Kornacka-Skwara. - Częstochowa : Wydaw.
WSP Częst., 2004. - 175 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 163-172. ISBN 83-7098-846-6.
2341. PSYCHOLOGICZNY portret własny w sytuacji utraty pracy /
Agnieszka Wilczyńska-Kwiatek // Pr. Nauk. UŚl. - 2004, nr 2239, Psychologia, T. 6, s. 97-110 bibliogr. summ. Zsfassung.
2342. PSYCHOSPOŁECZNE determinanty reakcji na utratę pracy /
Anna Suchańska, Anna Świdkiewicz // Ruch Praw. Ekon. - 2004, R. 66, z. 2,
s. 247-260, tab. summ.
PSYCHOSPOŁECZNE uwarunkowania radzenia sobie osób niepełnosprawnych aktywnych i biernych zawodowo / J. Kirenko = poz. 2309.
2343. RADZENIE sobie z brakiem pracy jako funkcja poczucia zagrożenia / Agata Chudzicka // Pr. Nauk. UŚl. - 2004, nr 2239, Psychologia, T. 6,
s. 60-80 bibliogr. summ. Zsfassung.
2344. RETORYKA sporów i debat wokół bezrobocia / Lucjan Miś // Pr.
Nauk. UŚl. - 2004, nr 2239, Psychologia, T. 6, s. 163-174 summ. Zsfassung.
2345. ROLA teorii atrybucji w poznaniu procesów zaradczych człowieka
bezrobotnego / Katarzyna Ślebarska // Chowanna. - 2004, R. 48[47], t. 2,
s. 54-62.
- 441 2346. SPIĘTRZENIE zagrożeń - bezrobocie młodego człowieka / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy. - 2004, nr 7/8, s. 82-86.
Skutki społeczne bezrobocia wśród młodych ludzi.
2347. STEREOTYP polskiego bezrobotnego na podstawie badań empirycznych / Piotr Jarco // Szkice Humanist. - 2004, T. 4, nr 3/4, s. 61-67 summ.
ŚLĄSK Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich / pod
red. B. Kozery, M. Lisa = poz. 1111.
Z treści: Olewicz T.: Bezrobocie jako problem moralny. - Śliz A.: Bezrobocie
a przemoc. Refleksje z badań empirycznych.
ŚLĄSKI rynek pracy / pod red. A. S. Barczaka, K. Tausza = poz. 1033.
Z treści: - Sobula W., Tausz K.: Postawy absolwentów ponadpodstawowych szkół
zawodowych wobec bezrobocia.
2348. TYPOLOGIA zachowań zaradczych w sytuacji utraty pracy /
Bożena Makselon-Kowalska // Pr. Nauk. UŚl. - 2004, nr 2239, Psychologia,
T. 6, s. 39-59 bibliogr. summ. Zsfassung.
2349. WARTOŚCI preferowane przez bezrobotnych ojców dorastających dzieci / Elżbieta Kornacka-Skwara // Małż. Rodz. - 2004, R. 3, nr 4,
s. 27-31 summ.
2350. ZMIANA planów życiowych w sytuacji pozostawania bez pracy /
Elżbieta Turska // Pr. Nauk. UŚl. - 2004, nr 2239, Psychologia, T. 6, s. 111124 bibliogr. summ. Zsfassung.
Zob. też Sytuacja rodzin bezrobotnych (poz. 4638, 4724).
8. Pedagogika pracy
2351. LEKSYKON pedagogiki pracy / Tadeusz W. Nowacki ;
Instytut Technologii Eksploatacji. - Radom ; Warszawa : WSP ZNP, 2004. -
- 442 343 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy). - Bibliogr. s. 330-343. ISBN 83-7204-335-3.
Rec.: Figurski Janusz // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 163-164.
„PEDAGOGIKA pracy” jako przedmiot kształcenia na studiach pedagogicznych / Z. Wołk = poz. 1952.
PEDAGOGIKA pracy wobec problemów ochrony pracy / red. H. Bednarczyk, I. Woźniak = poz. 2384.
Z treści: Lewowicki T.: O pedagogice, teoriach pedagogicznych i praktyce oświatowej - kilka niemodnych dziś uwag z myślą o pedagogice pracy i zagadnieniach
pracy w oświacie. - Kwiatkowski S. M.: Perspektywy rozwoju pedagogiki pracy. Bednarczyk H.: Rozwój ustawicznej edukacji zawodowej - główne zadania polskiej
pedagogiki pracy. - Bednarczyk H., Pawłowa M.: Problemy i nadzieje współpracy
międzynarodowej w pedagogice pracy.
2352. PODSTAWY dydaktyki pracy / Tadeusz W. Nowacki, Urszula
Jeruszka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. - 211 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 204-209. - ISBN 83-88278-56-8.
PODSTAWY psychologii i pedagogiki pracy / J. E. Karney = poz. 2016.
POMOC społeczna, praca socjalna / pod red. K. Marzec-Holki =
poz. 4517.
T. 1. - Z treści: Wiatrowski Z.: Pedagogika pracy i andragogika w obszarze pracy
socjalnej. - Cichosz M.: Metodologiczno-teoretyczne rodowody pedagogiki społecznej. Analiza wybranych założeń i koncepcji z przełomu XIX i XX wieku.
POWŚCIĄGLIWOŚĆ i praca w wychowaniu człowieka / Cz. Kustra =
poz. 43.
2353. PRACA w procesie wychowawczym / Waldemar Janiga // Resov.
Sac. - 2002/2003, R. 9/10, s. 235-245 Zfassung.
PSYCHOLOGIA pracy i pedagogika pracy jako bratnie nauki o pracy
ludzkiej / K. M. Czarnecki = poz. 17.
- 443 2354. PSYCHOSPOŁECZNE uwarunkowania oddziaływania wychowawczego menedżerów na środowisko pracowników / Urszula Kontny,
Mirosław Czapka // Naucz. Szk. - 2003, nr 3/4, s. 31-42 summ.
ROLA socjologii pracy i pedagogiki pracy w procesie humanizacji społeczeństw wysoko cywilizowanych / J. Sztumski = poz. 18.
2355. ROLA szefa w procesie wychowawczym zakładu pracy / Grzegorz
Wilczewski. // Zesz. Nauk., Pedagog. / WSUmiej. Ryki. - 2003, nr 3, s. 114-120.
2356. U FILOZOFICZNYCH podstaw pedagogiki pracy / Tadeusz W.
Nowacki // Pedagog. Pr. - 2004, nr 45, s. 27-31.
Ref. wygłoszony na V Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, Wrocław, 23-25
września 2004 r. dot. roli pracy, edukacji i poradnictwa zawodowego we współczesnym świecie.
2357. WSPÓŁCZESNE wyzwania pedagogiki pracy w przedsiębiorstwie /
Urszula Kontny, Mirosław Czapka // Naucz. Szk. - 2003, nr 3/4, s. 43-52
summ.
2358. WYCHOWANIE do pracy jako działania sprawnego i skutecznego /
Henryk Budzeń // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 110-120.
___________________
Adaptacja
KIERUNKI badań socjopedagogicznych nad kształceniem i adaptacją
społeczno-zawodową w aktualnych warunkach Polski / P. Świerczek =
poz. 1692.
2359. NOWE spojrzenie na adaptację zawodową / Barbara Smorczewska //
Zag. Tech.-Ekon. - 2004, T. 49, z. 3, s. 303-310 bibliogr. summ.
- 444 2360. WPROWADZANIE nowego pracownika - jak pomóc nowicjuszowi? / Magdalena Mikołajek-Gocejna // Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarz. Personelem. - 2004, z. 2, s. 30-47, bibliogr.
9. Ergonomia
2361. BADANIE ergonomiczne stanowiska pracy operatora hamulców
torowych / Stanisław Janusz Cieślakowski // Zesz. Nauk.-Dydakt. Wyż. Inż.
Szk. Bezp. Radom. - 2003, nr 1, s. 11-20 bibliogr.
BEZPIECZEŃSTWO pracy to dobry interes / M. Niedzielska =
poz. 2409.
Omów. XX Międzynarodowego Seminarium Wykładowców Ergonomii poświęconego dylematom i wyzwaniom współczesnej edukacji oraz badaniom z zakresu
ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Białowieża, 19-22 września 2004 r.
2362. DYLEMATY i wyzwania współczesnej edukacji i badań z zakresu
ergonomii i bezpieczeństwa pracy / red. J. S. Marcinkowski i W. M. Horst ;
Polska Akademia Nauk. Oddział Poznań. Komisja Ergonomii [i in.]. - Poznań :
Inst. Inż. Zarz. PPozn., 2004. - 500 s. : fot., rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. ISBN 83-906191-5-6.
Mater. XX Międzynarodowego Seminarium Wykładowców Ergonomii, Poznań Białowieża, 19-22. 09 2004 r.
2363. ERGONOMIA a ochrona pracy / Joanna Kołacka // Pozn. Zesz.
Humanist. - 2004, T. 3, s. 211-217 summ.
2364. ERGONOMIA i bezpieczeństwo pracy wybranych zagadnień
w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle obowiązujących przepisów
oraz dyrektyw Unii Europejskiej / Zenon Muszyński // Zesz. Nauk. Małop. WSE
Tarnów. - 2004, z. 5, s. 87-96 bibliogr. summ.
ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy / pod
red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety = poz. 2412.
Z treści: Kabsch A.: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia Europy.
- 445 ERGONOMIA niepełnosprawnym w przyszłości / pod red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety = poz. 1340.
Z treści: Saryusz-Wolski E.: Analiza ergonomiczna pozycji pracy lekarza internisty; koncepcja poprawy stanu obecnego.
2365. ERGONOMIA niepełnosprawnym w wieku informacji / pod red.
Jerzego Lewandowskiego, Joanny Lacewicz-Bartoszewskiej[!]. - Łódź :
Wydaw. Politech. Łódz., 2004. - 307 s. : fot., rys. ; 24 cm. - (Monografie) Bibliogr. - ISBN 83-7283-158-0.
2366. ERGONOMIA pracy biurowej / Jerzy Knyziak // Atest. - 2004,
nr 11, s. 6-7.
Omów. 25 Sympozjum Komitetu Ergonomii przy Prezydium PAN (Kraków
24-25.09.04), poświęconego "Ergonomii pracy biurowej".
2367. ERGONOMIA pracy biurowej / red. Maciej Złowodzki [i in.] ;
Polska Akademia Nauk. Komitet Ergonomii. - Kraków : Kontekst, 2004. 259 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
2368. ERGONOMIA pracy i wypoczynku - teraźniejszość i przyszłość /
Przemysław Nowakowski, Jerzy Charytonowicz // Zastos. Ergon. - 2004,
nr 1/2, s. 77-84 summ.
2369. ERGONOMIA pracy w biurze / Zbigniew Jóźwiak // Atest. - 2004,
nr 9, s. 34-37, il. rys.
2370. ERGONOMICZNE kryteria użyteczności oprogramowania komputerowego / Jerzy Olszewski, Katarzyna Lis, Mariusz Szczubełek // Zastos.
Ergon. - 2004, nr 1/2, s. 247-253 summ.
2371. HISTORYCZNE uwarunkowania rozwoju ergonomii / Jan Jabłoński // Zesz. Nauk. PPozn., Humanist. - 2004, z. 53, s. 47-55 bibliogr.
MAKROERGONOMICZNE przesłanki ewolucji podsystemu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie / L. Pacholski = poz. 302.
- 446 2372. METODA analizy błędów pracownika w układzie ergonomicznym
HRA / Hubert Obora // Zesz. Nauk. / AE Krak. - 2004, nr 648, s. 77-89,
tab. rys. bibliogr. 7 poz. summ.
Identyfikacja wpływu popełnionych błędów w czasie normalnej eksploatacji
i w stanach awaryjnych na sprawność układu ergonomicznego (HRA - Human Reliability Analysis - analiza błędów ludzkich).
2373. NAUCZANIE ergonomii - wybór czy konieczność? / Aleksandra
Kawecka-Endler // Zastos. Ergon. - 2004, nr 1/2, s. 51-60 bibliogr. summ.
2374. OCENA zdolności przystosowania organizmu człowieka do zmieniających się warunków życia oraz prognozowanie stanu zdrowia jako problem
ergonomiczny / Andrzej Szpakow // Zastos. Ergon. - 2004, nr 1/2, s. 109-114
summ.
2375. PROBLEMY ergonomii w budownictwie / Andrzej Skowroński //
Zastos. Ergon. - 2004, nr 1/2, s. 159-165 summ.
2376. PROBLEMY integracji ergonomii w Unii Europejskiej / Bronisław Kapitaniak // Zastos. Ergon. - 2004, nr 1/2, s. 31-43 summ.
PROBLEMY ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie / pod red.
L. Soleckiego = poz. 4652.
Z treści: - Kabsch A.: Niepełnosprawność inwolucyjna - wyzwaniem dla ergonomii. - Nowak E.: Przystosowanie środowiska pracy i życia do potrzeb i możliwości
ludzi starszych i niepełnosprawnych - dane antropometryczne do projektowania. Zalewski P.: Technika rolnicza wobec niepełnosprawności pracowników gospodarstw
rolnych. - Paszkowicz M. A.: Rola ergonomii w kształtowaniu jakości życia osób
starszych i niepełnosprawnych.
2377. PRODUKTYWNOŚCIOWY postęp ergonomiczny a wejście Polski do Unii Europejskiej / Witold Rybarczyk // Zastos. Ergon. - 2004, nr 1/2,
s. 185-193 bibliogr. summ.
RYZYKO zawodowe na stanowisku pracy. - Cz. 1. Ergonomiczne czynniki ryzyka / W. Horst = poz. 2484.
- 447 2378. SZKOLENIE informatyków w zakresie projektowania stanowiska
pracy z komputerem / Walery Susłow, Michał Statkiewicz // Bezp. Pr. 2004, nr 12, s. 22-24, rys. bibliogr. 5 poz.
2379. ZASTOSOWANIE zasad ergonomii w przedsiębiorstwie przegląd rozwiązań / Jerzy Słowikowski // Bezp. Pr. - 2004, nr 4, s. 24-26
bibliogr. 9 poz.
VI. OCHRONA ZDROWIA I PRACY.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.
FIZJOLOGIA PRACY
1. Ochrona zdrowia i pracy
a. Zagadnienia ogólne
AKTYWNOŚĆ lekarzy służby medycyny pracy w zakresie promowania
zdrowia pracujących / J. Pyżalski, P. Wojtaszczyk = poz. 2565.
2380. CELE i realizacja „Narodowej Ochrony Zdrowia” / Krzysztof
Krajewski Siuda, Piotr Romaniuk // Antidotum. - 2004, R. 13, nr 3, s. 5-10.
CZY grozi nam choroba nadmiernego optymizmu? / K. Siarnecki =
poz. 2421.
Rada Ochrony Pracy o zdrowiu pracujących.
2381. DZIAŁANIA prozdrowotne i ich motywy w świadomości pracowników średnich i dużych przedsiębiorstw / Krzysztof Puchalski // Med.
Pr. - 2004, Vol. 55, nr 3, s. 233-242, tab. bibliogr. 9 poz. summ.
ERGONOMIA a ochrona pracy / J. Kołacka = poz. 2363.
- 448 2382. KSZTAŁTOWANIE systemu ochrony pracy w praktyce gospodarczej w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej / Jerzy Olszewski //
Zastos. Ergon. - 2004, nr 1/2, s. 85-100 summ.
2383. OCHRONA zdrowia w Unii Europejskiej / Małgorzata Paszkowska. // Prawo Med. - 2004, Vol. 6, nr 3, s. 106-121.
Ochrona zdrowia w prawie wspólnotowym.
2384. PEDAGOGIKA pracy wobec problemów ochrony pracy / red.
Henryk Bednarczyk, Ireneusz Woźniak ; Instytut Technologii Eksploatacji. Radom : ITE, 2004. - 292 s. : rys. ; 24 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ;
t. 123). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-382-5.
Treść: Koradecka Danuta: Współczesne problemy i tendencje w ochronie pracy
(s. 9-15). - Lewowicki Tadeusz: O pedagogice, teoriach pedagogicznych i praktyce
oświatowej - kilka niemodnych dziś uwag z myślą o pedagogice pracy i zagadnieniach pracy w oświacie (s. 16-19). - Kowalik Krzysztof: Prewencja bezpieczeństwa
w działalności Państwowej Inspekcji Pracy (s. 20-24). - Cieślak Halina: Bezpieczeństwo i higiena pracy w polityce edukacyjnej państwa (s. 25-29). - Kwiatkowski Stefan
M.: Perspektywy rozwoju pedagogiki pracy (s. 30-31). - Pawłowska Zofia: Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy (s. 32-38). - Bednarczyk H.: Rozwój ustawicznej
edukacji zawodowej - główne zadania polskiej pedagogiki pracy (s. 39-45). - Marcinkowski Jerzy S.: Problematyka, cele i treść nauczania ergonomii i bezpieczeństwa
pracy w uczelniach wyższych (s. 46-57). - Panek Grażyna: Kształcenie kadr
Państwowej Inspekcji Pracy - 85 lat doświadczeń (s. 58-66). - Polaczek Jadwiga:
Edukacja pracowników służby BHP - refleksje w kontekście 50-lecia działalności
(s. 67-76). - Gacek Witold: Certyfikacja instytucji szkoleniowych i wykładowców
problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy (s. 77-81). - Świder Krystyna: Pakiety
edukacyjne „Kultura bezpieczeństwa” oraz „Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena,
ergonomia” w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy (s. 82-86). - Fic Tadeusz,
Panek Witold: Projektowanie i możliwości stosowania standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodu: inspektor pracy (s. 87-94). - Świder K., Gacek W.: Projektowanie i możliwości stosowania standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodu:
specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy (s. 95-98) - Borowski Jacek, Strączek
Wojciech: Projektowanie i możliwości stosowania standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodów: strażak, technik pożarnictwa i inżynier pożarnictwa (s. 99-105). Sitek Jarosław, Woźniak I.: Problemy ochrony pracy w kształceniu pedagogów pracy
(s. 106-111). - Symela Krzysztof: Modułowe programy nauczania w szkoleniach BHP
i tematyka BHP w programach modułowych (s. 112-123). - Gawlik Tadeusz:
Wychowanie dla bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle polskich uregulowań
prawnych (s. 124-138). - Krause Marcin: Możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (s. 139-144). - Bieś
Bronisław: Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy w programach nauczania
- 449 szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (s. 145-154). - Błoch
Anna, Musioł Teresa: Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy w standardach
nauczania szkół wyższych (s. 155-160). - Krzemień Stanisław: Kształcenie inżynierów
bezpieczeństwa i higieny pracy (s. 161-168). - Graca Tadeusz, Sas-Badowska Anna:
Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy w kształceniu ustawicznym (s. 169-176). Boczkowski Andrzej: Ewaluacja szkoleń związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem
w procesie pracy propozycja metodyczna (s. 177-186). - Cieślakowski Stanisław Janusz:
Zachowanie zdrowia psychicznego operatora hamulców grawitacyjnego systemu rozrządowego (s. 187-190). - Woźniak I.: Model edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa
działalności człowieka (s. 191-216). - Bednarczyk H., Pawłowa Maria: Problemy
i nadzieje współpracy międzynarodowej w pedagogice pracy (s. 217-223). - Kowalski
Jerzy: Stan dostosowania polskiego prawa dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy
do prawa europejskiego (s. 224-229). - Słomka Adam, Romanowska-Słomka Iwona:
Nowe wymagania i kierunki doskonalenia w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
w Unii Europejskiej (s. 230-238). - Wojtaszczyk Patrycja: Działalność Europejskiej
Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (s. 239-242). - Religa Jolanta: Problematyka
bezpieczeństwa i higieny pracy w projektach krajowych i międzynarodowych (s. 243248). - instytucje, programy, konferencje, akty prawne w ochronie pracy (s. 249-284).
2385. PRACA a zdrowie [tł.] / Ewa Dośla // Inspektor Pr. - 2004, nr 5,
s. 8-11, wykr.
Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy o wynikach
badań nad warunkami pracy w krajach Uni Europejskiej.
2386. PROBLEMY medyczne ochrony zdrowia populacji w kraju
i konieczność nauczania sanologii na studiach ekonomicznych, administracyjnych i prawniczych w Wyższych Uczelniach / Leon Jabłoński. // Rocz.
Nauk. WSSS Suw. - 2002/2004, R. 6, s. 255-268.
2387. PROJEKT MATRA - redefinicja odpowiedzialności Ministerstwa
Zdrowia za opiekę zdrowotną nad pracującymi w Polsce / Piotr Sakowski //
Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 6, s. 517-521, rys.
2388. REFORMA zdrowia w Niemczech w 2004 r. : najważniejsze cele
i zmiany / Christoph Sowada // Polit. Społ. - 2004, R. 31, nr 10, s. 20-25, tab.
REFORMY społeczne / pod red. M. Rymszy = poz. 4586.
Z treści: Dercz M., Izdebski H.: Zmiany w ochronie zdrowia : permanentna
reforma systemu.
- 450 SPOŁECZNE i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej
gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Z. Mikołajewicz = poz. 1031.
Z treści: Frączkiewicz-Wronka A.: Obszary restrukturyzacji systemu ochrony
zdrowia.
2389. STOWARZYSZENIE nie jest niczyim adwokatem / Ryszard Celeda ;
rozm. Kazimierz Siarnecki // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 9, s. 6-8, il.
Rozm. z prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ochrony Pracy na temat
działalności stowarzyszenia.
STRES w pracy a zdrowie / M. Widerszal-Bazyl = poz. 2133.
2390. SYSTEM ochrony zdrowia jako element polityki gospodarczej
Polski / Danuta Gilewska // Polit. Gospod. - 2004, nr 9, s. 51-70 bibliogr.
Mater. z VII Konferencji „Polityka gospodarcza w teorii i praktyce”, Warszawa.
SYSTEM prawny Unii a ochrona zdrowia / A. Kozierkiewicz =
poz. 2852.
2391. SYSTEMY klasyfikacyjne w ochronie zdrowia jako podstawowe
elementy wiedzy na temat systemu ochrony zdrowia / Krzysztof Nyczaj,
Dariusz Wasilewski // Antidotum. - 2004, R. 13, nr 6, s. 23-41, tab.
2392. ZACHOWANIA antyzdrowotne i ich motywy w świadomości
pracowników przedsiębiorstw / Krzysztof Puchalski // Med. Pr. - 2004,
Vol. 55, nr 5, s. 417-424, tab. bibliogr. 5 poz.
2393. ZADANIA polityki społeczno-gospodarczej w zakresie ochrony
zdrowia pracowników / Mirosław Czapka, Urszula Kontny // Środ. Rozw. 2004, nr 1, s. 19-41 bibliogr.
ZADANIA społeczne / pod red. Z. Pisza = poz. 4597.
Z treści: Niewiadomska A.: Ochrona zdrowia - przesłanki, kierunki, zagrożenia.
- 451 ZATRUDNIENIE w zdrowiu publicznym w Europie / pod red. K. Czabanowskiej, C. Włodarczyka = poz. 1731.
Z treści: Juszczyk G., Czabanowska K., Whitfield M.: Zdrowie publiczne i system
opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii. - Włodarczyk C., Czupryna A.: Zdrowie
publiczne a system zdrowotny w Polsce.
2394. ZDROWIE i jego ochrona : między teorią a praktyką / pod red.
Violetty Korporowicz ; Szkoła Główna Handlowa. - Warszawa : Of. Wydaw.
SGH, 2004. - 221 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-042-4.
Z treści: Korpowicz V.: Zdrowie i jego społeczne odniesienia (s. 17-22). - Kowalska
Irena: Przemiany demograficzne na progu XXI wieku - wyzwaniem dla ochrony zdrowia
(s. 23-31). - Jeżowski Piotr: Wprowadzenie do zarządzania w sektorze publicznym (s. 4556). - Szumlicz Tadeusz: System zabezpieczenia społecznego w zarządzaniu zdrowiem
(s. 57-68). - Szczupaczyński Jerzy: Perspektywy zarządzania przez kulturę w ochronie
zdrowia (s. 69-77). - Marczakowska-Proczka Joanna: Budżety, jako narzędzie zarządzania
operacyjnego i finansowego w przedsiębiorstwie (s. 79-84). - Lewandowski Paweł: Systemy informatyczne w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia (s. 85-90). - Grabowski
Paweł: Mobbing - patologia zarządzania (s. 91-99). - Korporowicz V., Zwierowicz Joanna:
Rachunek kosztów, jako element zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej (s. 101-108). Korporowicz V.: Przemiany instytucjonalne w ochronie zdrowia w Polsce w dobie reformy (s. 111-125). - Tyszko Piotr: Rodzaje i uwarunkowania świadczeń zdrowotnych
w Polsce (s. 127-138). - Gładys-Jakóbik Jolanta: Kulturowe aspekty zmiany organizacyjnej
(s. 151-161). - Korporowicz Leszek: Badania ewaluacyjne w zarządzaniu instytucjonalne
ochrony zdrowia (s. 163-174). - Myśliwiec Grzegorz: Negocjacje w ochronie zdrowia
(s. 175-180). - Rzepniewski Marcin: Rola komputeryzacji w kontraktowaniu i świadczeniu
usług medycznych (s. 181-195). - Graliński Jacek: Ranking szpitali, jako element
społeczeństwa obywatelskiego (s. 197-204). - Lenczowska-Soboń Katarzyna: Europejska
Konwencja Bioetyczna (s. 205-214). - Melosik Zbyszko: Edukacja zdrowotna i kultura
popularna: problemy i kontrowersje (s. 215-221).
2395. ZDROWIE pracowników - przede wszystkim / (em) // Bezp. Pr. 2004, nr 10, s. 24-26.
Omów. obrad Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP w dn. 8 września 2004 r.
2396. ZDROWIE publiczne w Unii Europejskiej / Adam Kozierkiewicz //
Służ. Zdr. - 2004, nr 31/34, s. 16-17.
ZDROWIE w formule zyskowności czyli zwrot z inwestycji w opiekę
medyczną / J. Czajka = poz. 1050.
Inwestycje w zdrowie pracowników mają znaczenie oszczędnościowe oraz
poprawiają wizerunek firmy i jakość produkcji.
- 452 b. Ochrona zdrowia w różnych środowiskach
ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy /
pod red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety =
poz. 2412.
Z treści: Chlebicka E., Wincentowicz B.: Analiza zaburzeń zdrowotnych ładowaczy w zakładzie oczyszczania miasta.
2397. GRZYBY pleśniowe i mikrotoksyny jako potencjalne czynniki
zagrożenia zawodowego rolników sprzątających zboże kombajnami / Ewa
Krysińska-Traczyk [i.in.] // Med. Pr. - 2003, Vol. 54, nr 2, s. 133-138, tab.
bibliogr. 34 poz. summ.
OCENA stanu zdrowia pracowników Stoczni Gdynia S. A. narażonych
na pracę w hałasie / M. Zarzeczna-Baran, K. Terlecka, M. Nowalińska =
poz. 2619.
OCHRONA zdrowia pracowników / D. Brzykczy = poz. 3197.
W przepisach prawa pracy.
2398. OCHRONA zdrowia rolników w Europie / Barbara Tryfan //
Ubezp. w Rol. - 2004, nr 3/4, s. 121-139, tab. bibliogr. 14 poz.
2399. PREDYKTORY zdrowia psychicznego i zdolności do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach wykonawczych / Dorota Merecz
[i in.] // Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 5, s. 425-433, tab. bibliogr. 18 poz.
PROBLEMY ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie / pod red.
L. Soleckiego = poz. 4652.
Z treści: Gąbka-Dembal A., Milanowski J.: Choroby wieku starszego oraz potrzeby zdrowotne i społeczne tej populacji. - Laskowska-Szcześniak M., Szcześniak G.:
Rola geriatry w starzejącym się społeczeństwie. - Laskowska-Szcześniak M., Szcześniak G.: Profilaktyka chorób wieku starszego. - Karwat I. D., Kalinowski P.: Główne
przyczyny i rodzaje przebytych urazów wśród osób starszych i niepełnosprawnych. Karwat I. D., Krawczyk A.: Kategorie zdrowotnych i społecznych problemów osób
starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na wsi.
- 453 PROBLEMY polskiej wsi na przełomie wieków / pod red. L. Frąckiewicz, M. Król = poz. 1141.
Z treści: Kwiecińska-Bożek L.: Ochrona zdrowia ludności wiejskiej. - Kawczyńska-Butrym Z.: Zdrowie ludności wsi. - Gorczyca R., Guz J., Skrętowicz B.: Percepcja funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w środowisku wiejskim po wprowadzeniu reformy.
2400. SPALANIE odpadów komunalnych - ryzyko zdrowotne / Andrzej
Starek // Bezp. Pr. - 2004, nr 11, s. 24-25 bibliogr. 7 poz.
2401. SPOSOBY myślenia i postępowania w sferze zdrowia starszych
pracowników średnich i dużych firm / Elżbieta Korzeniowska // Med. Pr. 2004, Vol. 55, nr 2, s. 129-138 bibliogr. 12 poz.
2402. STRES w pracy a choroby układu krążenia u kobiet / Bogna
Smolińska [i in.] // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 4, s. 600-603 bibliogr. 19
poz. summ.
WYZNACZNIKI stanu zdrowia funkcjonariuszy policji / N. OgińskaBulik = poz. 2137.
WYZNACZNIKI stanu zdrowia personelu ratownictwa medycznego /
M. Kaflik-Pieróg, N. Ogińska-Bulik = poz. 2138.
2403. ZAGROŻENIA dla ciężarnych kobiet w środowisku pracy / Wojciech Krawczyk [i in.] // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 2, s. 155-158, tab.
bibliogr. 9 poz. summ.
2404. ZAGROŻENIA zdrowotne w środowisku pracy : IX Sympozjum
Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych, Łódź, 17-19 września
2003 // Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 1, s. 1-104, rys. tab. bibliogr. summ.
Wybrane referaty prezentowane na sympozjum.
Z treści: Konieczko Katarzyna, Czerczak Sławomir, Kluszczyński Dariusz:
Narażenie zawodowe na chemiczne czynniki rakotwórcze w Polsce w 2001 r. (s. 3-6). Kupczewska-Dobecka Małgorzata, Czerczak S.: Normatywy higieniczne w powie-
- 454 trzu środowiska pracy ustalone przez zespół ekspertów ds. czynników chemicznych
w 2002 r. (s. 7-12). - Jakubowski Marek: Monitoring biologiczny narażenia
na czynniki toksyczne (s. 13-18). - Dobecki Marek: Metody zapewnienia jakości
badań w laboratoriach higieny pracy (s. 19-25). - Stetkiewicz Jan: Dobra praktyka
laboratoryjna w higienie pracy (s. 27-29). - Dutkiewicz Jacek: Biologiczne czynniki
zagrożenia zawodowego - aktualne problemy (s. 31-40). - Pałczyński Cezary: Alergia w miejscu pracy - prognozy epidemiologiczne i prognozy epidemiologiczne
(s. 41-45). - Krakowiak Anna, Wittczak Tomasz, Pałczyński C.: Badanie plwociny
indukowanej w diagnostyce chorób płuc, ze szczególnym uwzględnieniem astmy
zawodowej (s. 47-53). - Aniołczyk Halina, Mamrot Paweł, Politański Piotr: Ocena
higieniczna źródeł pól elektromagnetycznych, dla których normatyw zmienił się
znacząco lub został wprowadzony nowymi przepisami prawa (s. 55-62). - Pawlaczyk-Łuszczyńska Małgorzata [i in.]: Wpływ hałasu niskoczęstotliwościowego na
wybrane funkcje psychofizyczne człowieka (s. 63-74). - Broszko-Dziedzic Katarzyna, Beck Bogusław, Andrzejak Ryszard: Środki ochrony indywidualnej
w aspekcie działalności lekarza medycyny pracy (s. 75-80). - Szozda Ryszard:
Zintegrowana opieka profilaktyczna nad pracującymi czy jest modelem przyszłościowym? (s. 101-104).
2405. ZAKŁADY Rehabilitacji Leczniczej KRUS / Wojciech Kobielski //
Ubezp. w Rol. - 2004, nr 3/4, s. 55-80, tab.
Ochrona zdrowia i rehabilitacja w rolnictwie.
2406. ZALECANA częstotliwość profilaktycznych badań psychologicznych wybranych grup operatorów / Małgorzata Waszkowska // Med. Pr. 2004, Vol. 55, nr 2, s. 153-159, rys. bibliogr. 16 poz.
2407. ZDROWA kadra / Beata Mikulska // Personel Zarz. - 2004, nr 4,
s. 36-39, wykr.
Świadczenia medyczne dla menedżerów na tle nowych przepisów podatkowych według badań Mercer Human Resource Consulting.
___________________
2408. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2004 r.
w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać plan zdrowotny dla służb
mundurowych, oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego
planu // Dz. U. - 2004, nr 197, poz. 2034.
- 455 -
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
a. Zagadnienia ogólne
2409. BEZPIECZEŃSTWO pracy to dobry interes / M[aria] Niedzielska //
Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 11, s. 10-11, il.
Omów. XX Międzynarodowego Seminarium Wykładowców Ergonomii poświęconego dylematom i wyzwaniom współczesnej edukacji oraz badaniom z zakresu
ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Białowieża, 19-22 września 2004 r.
CZŁOWIEK a rynek / pod red. S. Partyckiego = poz. 2037.
T. 2. - Z treści: Walczyna A.: Zagadnienia kształtowania kultury bezpieczeństwa
pracy w przedsiębiorstwie.
2410. DORADZAĆ i egzekwować / Jerzy Kowalski // Przyj. przy Pr. 2004, R. 55, nr 12, s. 6-7.
Rozm. z dyr. Dep. Warunków Pracy Min. Gospodarki i Pracy nt. bhp w Polsce.
2411. [DRUGI] II etap programu wieloletniego pn. Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej na lata
2005-2007 // Bezp. Pr. - 2004, nr 9, s. 6-7, il.
2412. ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się
Europy / pod red. Jerzego Lewandowskiego, Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej,
Marka Sekiety. - Łódź : Wydaw. Politech. Łódz., 2002. - 368 s. : fot., rys. ;
24 cm. - (Monografie / Politech. Łódz.). - Bibliogr. - ISBN 83-7283-099-1.
Z treści: Boczkowska Katarzyna: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach
zatrudniających osoby niepełnosprawne (s. 27-36). - Bolkowska-Najwer Marta: Bariery edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - przykład Polski na drodze do
Unii Europejskiej (s. 37-46). - Chlebicka Elżbieta, Wincentowicz Bogusława: Analiza
zaburzeń zdrowotnych ładowaczy w zakładzie oczyszczania miasta (s. 64-71). - Gorczycka Ewa: Osoby niepełnosprawne w kontekście integracji europejskiej (s. 124138). - Hławiczka Marta, Ścieszka Dorota: Eliminowanie sytuacji sprzyjających
powstawaniu niepełnosprawności dzieci zatrudnionych w gospodarstwach wiejskich
(s. 139-148). - Jasik Józef: Zarządzanie wiedzą i komunikacją w procesie dostosowywania oferty przedsiębiorstwa do potrzeb osób niepełnosprawnych (s. 149-159). Kabsch Aleksander: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia Europy
(s. 160-172). - Kazimierska-Grębosz Marianna: Problem wysokiego poziomu hałasu
- 456 na stanowiskach pracy operatorów maszyn roboczych (s. 173-184). - Lewandowski J.,
Lecewicz-Bartoszewska J., Karpowicz Tomasz: Motywacja pracy wolontariuszy
w hospicjach (s. 189-200). - Merc-Gołębiowska Zofia, Gołębiowska Justyna: Warsztaty terapii zajęciowej jako przykład rehabilitacji osób niepełnosprawnych (s. 212-217). Nowak Andrzej W.: Informacyjny aspekt zbiorowego zarządzania krajowym systemem usług zdrowotnych (s. 228-236). - Nowakowski Przemysław, Charytonowicz
Jerzy: Wybrane problemy jakości środowiska życia osób niepełnosprawnych (s. 237247). - Paszkowicz Agnieszka Maria: Korzyści i koszty integracji z Unią Europejską
w kontekście niepełnosprawności. - Pietras Agnieszka, Pietras Paweł: Zatrudnienie
osób niepełnosprawnych w charakterze telepracowników w świetle znowelizowanego
Kodeksu Pracy (s. 269-279). - Prędka Małgorzata: Sytuacja osób niepełnosprawnych
po 1 stycznia 2002 roku (s. 298-300). - Sankowski Dominik: Telepraca szansą dla
niepełnosprawnych (s. 318-333). - Słowińska Jadwiga, Siatkowska Teresa, Biskupska
Ewa: Wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych w ramach programu SocratesComenius (s. 342-348).
GRZYBY pleśniowe w środowisku komunalnym i w miejscu pracy istotne zagrożenie zdrowotne / M. Wiszniewska i in. = poz. 2397.
2413. KSZTAŁTOWANIE kultury bezpieczeństwa pracy jako przesłanka wzrostu produktywności pracy w przedsiębiorstwie / Renata PiętowskaLaska // Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. - 2004, z. 4, s. 171-179 bibliogr. summ.
2414. OCENA stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2003 roku / Ministerstwo Gospodarki i Pracy. - Warszawa : MGiP, 2004. - 165 s. ; 23 k. ; 30 cm.
Nadto: Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2003 roku // Bezp. Pr. - 2004,
nr 9, s. 2-5, rys. - Niektóre dane zawarte w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
w 2003 roku”.
2415. OGÓLNOPOLSKI konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa
i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych / Jarosław Kazenas //
Rynek Pr. - 2004, nr 4, s. 118-121.
2416. PORTAL internetowy i usługi informacyjne Canadian Centre for
Occupational Health and Safety (CCOHS) / Barbara Szczepankowska //
Bezp. Pr. - 2004, nr 7/8, s. 21-23, il. bibliogr. 6 poz.
Omów. zawartości jednego z najważniejszych portali internetowych związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy, opracowanego przez Canadian Centre of Occupational Health and Safety (CCOHS).
- 457 2417. ROLA informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy w kontekście przemian w kierunku społeczeństwa informacyjnego / Agnieszka Młodzka-Stybel // Prakt. Teoria Inf. Nauk. - 2004, T. 12, nr 2,
s. 10-14 bibliogr.
ZADANIA społeczne / pod red. Z. Pisza = poz. 4597.
Z treści: Oczachowski M.: Ochrona i bezpieczeństwo pracy.
Bibliografia dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (poz. 5143, 5150, 5163,
5166, 5174, 5196).
Zob. też Szkolenie bhp (poz. 1930-1937) ; Zagadnienia prawne bhp
(poz. 3176-3225).
___________________
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
2418. PODSTAWY systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy / pod red. Daniela Podgórskiego, Zofii Pawłowskiej. - Warszawa : CIOPPIB, 2004. - 155 s. : rys. ; 25 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7373-036-2.
Treść: Podgórski D.: Rozwój normalizacji krajowej i międzynarodowej w dziedzinie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Od normy brytyjskiej
BS 8800:1996 do normy polskiej PN-N-18001:2004 (s. 11-28). - Pawłowska Z.:
Zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach według
norm serii PN-N-18000 (s. 29-47). - Pawłowska Z.: Ocena ryzyka zawodowego
w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (s. 49-64). - Pietrzak
Leszek: Badanie wypadków przy pracy w systemie zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy (s. 65-81). - Dudka Grzegorz: Badanie i rejestrowanie wydarzeń
wypadkowych bezurazowych (s. 83-105). - Rzepecki Jan: Koszty i korzyści zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (s. 107-123). - Pęciłło Małgorzata: Zarządzanie
procesowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (s. 125-136). - Pawłowska Z.:
Skuteczność systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (s. 137-144). Milczarek Małgorzata: Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w aspekcie zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy (s. 145-155).
2419. PRZEGLĄD stanu systemu zarządzania bhp w przedsiębiorstwie budowlanym / Jerzy Obolewicz // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 7/8,
s. 38-41, il. rys.
- 458 2420. SEMINARIUM pt.: Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy ; 4 października 2004 r., Elbląg ; Centralny Instytut Ochrony Pracy. Państwowy Instytut
Badawczy. - Warszawa : CIOP, 2004. - Skoroszyt (115 s. wiele. liczb) : il. ;
30 cm.
2421. WDRAŻANIE i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 : praca zbiorowa /
pod red. Adama Tabora, Marka Rączki i Agnieszki Pieczonki ; [zespół aut.
Małgorzata Budziaszek i in.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości. - Kraków :
Politech. Krak., 2003. - 263 s. : wykr. ; 24 cm. - (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ; t. 4). - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7242-269-9.
2422. ZAGROŻENIA i ochrona : praca zbiorowa / pod red. Adama
Tabora, Marka Rączki i Agnieszki Pieczonki ; [zespół aut. Bogdan Kądziołka
i in..] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centrum Szkolenia
i Organziacji Systemów Jakości. - Kraków : Politech. Krak., 2003. - 421 s. :
rys., wykr. ; 24 cm. - (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ; t. 2). Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7242-268-0.
2423. ZARZĄDZANIE bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie : nowe wymagania i metody doskonalenia systemów zarządzania :
IV krajowa konferencja, Zakopane 17-18 maja 2004 r. / [organizatorzy]
Polskie Towarzystwo Ergonomiczne. Oddział Warszawski, CIOP-PIB. Warszawa : CIOP-PIB, 2004. - 130 s. : rys., tab., wykr. ; 30 cm. - Bibliogr. ISBN 83-7373-076-1.
Omów.: Podgórski Daniel, Szczepankowska Barbara // Bezp. Pr. - 2004, nr 6,
s. 6-9, il.
2424. ZARZĄDZANIE bezpieczeństwem - rola czynnika ludzkiego
w popełnianiu błędów w pracy / Anna Gembalska-Kwiecień // Zesz. Nauk.,
Organ. / PŚl. - 2004, z. 19, s. 91-116 bibliogr. summ.
- 459 2425. ZARZĄDZANIE bezpieczeństwem w stoczniach / Bernard Dąbrowski // Inspektor Pr. - 2004, nr 12, s. 18-19.
Omów. seminarium pt. „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
a jego wpływ na koszty pracy”, Gdańsk, 11 października 2004 r.
ZARZĄDZANIE wiedzą / W. Karwowski = poz. 463.
Cz. 2 pt. Zarządzanie wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomią.
2426. ZASTOSOWANIE systemów informatycznych w procesie kształtowania bezpieczeństwa pracy / Elżbieta Milewska // Zesz. Nauk., Organ. /
PŚl. - 2004, z. 22, s. 163-173 bibliogr. summ.
b. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Poprawa warunków pracy w różnych środowiskach
2427. ANALIZA stanu bhp w firmie / Lesław Zieliński. - Cz. 1-2 //
Atest. - 2004, nr 10, s. 45-47, rys. tab. ; nr 11, s. 46-47.
Nadto: Tenże: Analiza stanu bhp na przykładzie // Tamże, nr 12, s. 17-19, tab.
2428. BEZPIECZEŃSTWO i ochrona zdrowia na budowach - informacja oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Antoni Gilewicz // Bezp.
Pr. - 2004, nr 1, s. 6-8 bibliogr. 3 poz.
Na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzeń ministra infrastruktury.
2429. BEZPIECZEŃSTWO pracy przy magazynowaniu i transporcie
ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych / Zbigniew Makles // Bezp.
Pr. - 2004, nr 1, s. 15-20, rys. tab. bibliogr. 9 poz.
2430. BEZPIECZEŃSTWO pracy w atmosferach zagrożonych wybuchem /
Zbyszek Bielecki, Janusz Samuła // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 40, dod.
Serwis bhp, nr 10, 24 s.
2431. BEZPIECZEŃSTWO pracy w budownictwie / Elżbieta Mauer //
Bezp. Pr. - 2004, nr 11, s. 2-3, il.
Omów. obrad Rady Ochrony Pracy. Warszawa, 20 października 2004 r.
- 460 2432. BEZPIECZEŃSTWO pracy w policji / Robert Kozela // Atest. 2004, nr 7, s. 34-37.
2433. BEZPIECZNA praca w biurze / Sylwia Oziembło // Serw. Praw.Prac. - 2004, R. 9, nr 41, 78 s., rys.
Prawa i obowiązki w zakresie bhp w biurach, nadzór i kontrola nad pracą w biurze, szkolenia bhp, badania lekarskie, środki ochrony indywidualnej, wymagania
bhp, warunki pracy z komputerem, ocena ryzyka zawodowego, przykładowe instrukcje bhp.
2434. BHP w małej gastronomii / Urszula Pelzner // Serw. Praw.-Prac.
2004, R. 9, nr 27, dod. Serwis bhp, nr 7, 32 s.
2435. BHP w szkole / Anna Gromańska // Serw. Praw.-Prac. - 2004,
R. 9, nr 36, dod. Serwis bhp, nr 9, 32 s.
2436. BHP w warsztatach samochodowych / Andrzej Wrona // Inspektor
Pr. - 2004, nr 5, s. 22-23.
2437. BHP w wybranych sektorach gospodarki : praca zbiorowa / pod
red. Adama Tabora ; [zespół aut. Tadeusz Duran i in.] ; Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości. - Kraków : Politech. Krak., 2004. - 260 s. : fot. rys., wykr. ;
24 cm. - (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ; t. 6). - Tabele. Bibliogr. - ISBN 83-7242-291-5.
2438. CZYNNIKI kształtujące środowisko pracy : (na przykładzie przemysłu drzewnego Śląska Opolskiego) / Kornelia Polek // Śl. Opol. - 2004,
R. 14, nr 2, s. 38-41, tab. bibliogr.
Różne rodzaje zagrożeń występujące w przemyśle drzewnym: hałas, wibracje,
substancje trujące, pyły drzewne, ergonomia.
2439. EFEKTYWNA ochrona układu oddechowego przed parami i gazami organicznymi / Piotr Pietrowski. - Warszawa : CIOP-PIB, 2004. - 54 s. :
fot., rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7373-121-0.
- 461 ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy /
pod red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety =
poz. 2412.
Z treści: Boczkowska K.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne.
2440. EUROPEJSKIE Sympozjum Ochrony Pracy w Rolnictwie / Zbigniew Ćwikła // Inspektor Pr. - 2004, nr 1, s. 9.
Omów. obrad XXXIII Międzynarodowego Sympozjum nt. „Bezpieczeństwo
i higiena pracy w rolnictwie - perspektywy dla samozatrudnionych, pracodawców
i pracobiorców”, Bled (Słowenia), 2-4 września 2003 r.
2441. HIGIENA pracy dla pielęgniarek : wybrane zagadnienia / pod red.
Bartosza Bilskiego ; aut. Bartosz Bilski [i in.] ; Akademia Medyczna im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Nauk. AM, 2004. 198 s. : fot., portr., rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN83-88732-78-1.
2442. INSTRUKCJA bhp przy wycinaniu krzewów i drzew w celu budowy drogi / Wincenty Kowalewski // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 51, nr 6,
s. 20-22.
KONTROLE w hutach szkła / M. Banaszek = poz. 2495.
2443. XI MIĘDZYNARODOWE seminarium ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy : ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w rolnictwie /
Leszek Solecki // Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 6, s. 523-525.
Omów. seminarium, które odbyło się 18-20 października 2004 r. w Lublinie.
2444. NA najwyższym poziomie / Bronisław Bieś // Atest. - 2004, nr 12,
wkł. BHP w Szkole, s. I-III, il.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach wyższych.
2445. NIE tylko smak się liczy / Michał Krętowski // Inspektor Pr. 2004, nr 9, s. 22-23.
Zagrożenia dla zdrowia i życia pracujących przy produkcji soków (wyniki kontroli inspektorów pracy).
- 462 2246. NIEBEZPIECZNA praca strażaka / Tomasz Sawicki // Atest. - 2004,
nr 11, s. 48-49. * Tenże: Czynniki zagrażające bezpieczeństwu strażaków
w warunkach pożaru // Bezp. Pr. - 2004, nr 7/8, s. 35-38, tab. bibliogr. 15 poz.
2447. NIEGODNE zwyczaje w sferze pracy / Tadeusz Kowalak //
Humaniz. Pr. - 2004, R. 37, nr 4/5, s. 71-72.
Omów. badań dot. warunków pracy w fabrykach odzieżowych na świecie.
2448. NORMY a bezpieczna praca pod napięciem / Barbara Tuszewska //
Normalizacja. - 2004, R. 72, nr 9, s. 5-12 bibliogr. summ. rés.
OCENA całorocznej ekspozycji na hałas rolników indywidualnych w wybranych gospodarstwach rodzinnych o profilu produkcji roślinnej / L. Solecki
= poz. 2618.
2449. OCHRONA pracowników służby zdrowia przed zawodowym
narażeniem na patogeny przenoszone przez krew - ujęcie problemu w przepisach i dokumentach różnych krajów / Piotr Sakowski // Med. Pr. - 2004,
Vol. 55, nr 3, s. 267-273 bibliogr. summ.
2450. PIWO rozważnie warzone / Monika Wójcicka // Przyj. przy Pr. 2004, R. 55, nr 5, s. 18-20, il.
Bhp w browarnictwie na przykładzie browaru w Elblągu.
2451. ROZPORZĄDZENIE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych / Krystyna ZakrzewskaSzczepańska. - Cz. 1-3 // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 1, s. 22-23 ; nr 2,
s. 26-27, il. ; nr 3, s. 16-17.
Omów. rozporządzenia min. infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 2003,
nr 47, poz. 401).
2452. SPOSTRZEŻENIA z budowy autostrad : na Śląsku / Henryk Kałuża [oraz] w Wielkopolsce / Krzysztof Duda // Inspektor Pr. - 2004, nr 11,
s. 8-11, il.
Bhp przy budowie autostrad.
- 463 2453. STAN bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych // Bezp. Pr. - 2004, nr 11, s. 6-8, tab. wykr.
Informacja Departamentu Warunków Pracy Głównego Inspektoratu Pracy.
2454. TRUDNE warunki pracy w lesie / Leszek Stryjewski. - Cz. 1-2 //
Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 4, s. 14-15 ; nr 5, s. 21-22. * Profilaktyka
wypadkowa w leśnictwie / Jacek Żerański // Tamże, nr 7/8, s. 30-31, il.
Bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna.
2455. WARUNKI pracy w przemyśle Śląska Opolskiego w okresie przemian / Iwona Mulicka, Maksymilian Gajek ; Politechnika Opolska. - Opole :
Of. Wydaw. Politech. Opol., 2003. - 186 s. : rys. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / Politech. Opolska ; z. 142). - Tabele. - Bibliogr. s. 175-185.
2456. ZAPOBIEGANIE porażeniom prądem elektrycznym w miejscach
szczególnie niebezpiecznych / Zygmunt Wieczorek. - Cz. 1-4 // Przyj. przy
Pr. - 2004, R. 55, nr 9, s. 28-30, rys. tab. bibliogr. 5 poz. ; nr 10, s. 12-13,
rys. ; nr 11, s. 14-16, rys. tab. ; nr 12, s. 12-13.
2457. ZAWÓD i świadectwo dojrzałości : edukacja i wychowanie
w zakresie bezpiecznych zachowań / Bronisław Bieś, Artur Knyziak // Atest. 2004, nr 5, wkł. BHP w Szkole, s. I-III.
M.in. bhp w liceach i technikach.
2458. ZGROZA w prawie budowlanym / Marian Tadeusz Szymański //
Atest. - 2004, nr 3, s. 4-5.
Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 24 czerwca 1992 r. nr 92/57 w sprawie
wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach do prawa polskiego została wprowadzona niedbale
i w oparciu o błędne tłumaczenie.
___________________
- 464 USTAWA z dnia 8 stycznia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed
zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca
1977 r. = poz. 2833.
2459. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i i P r a c y
z dnia 16 sierpnia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe // Dz. U. - 2004, nr 222, poz. 2255.
2460. ROZPORZĄDZENIE Min. G o s p o d a r k i, P r a c y i P o l it y k i S p o ł e c z n e j z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu // Dz. U. - 2004, nr 7,
poz. 59.
2461. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym //
Dz. U. - 2004, nr 16, poz. 156.
2462. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny
pospolite // Dz. U. - 2004, nr 24, poz. 212.
2463. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny
otworami wiertniczymi // Dz. U. - 2004, nr 24, poz. 213.
- 465 2464. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów
płynnych // Dz. U. - 2004, nr 43, poz. 395.
2465. ROZPORZĄDZENIE Min. I n f r a s t r u k t u r y z dnia
19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych // Dz. U. - 2004, nr 116, poz. 1210.
2466. ROZPORZĄDZENIE Min. R o l n i c t w a i R o z w o j u
W s i z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia wymagań higienicznych
i zdrowotnych na statkach rybackich // Dz. U. - 2004, nr 52, poz. 522.
2467. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 czerwca 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach
przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych // Dz. U. - 2004, nr 160,
poz. 1669.
2468. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach
przemysłu spirytusowego // Dz. U. - 2004, nr 285, poz. 2865.
2469. ROZPORZĄDZENIE Min. Ś r o d o w i s k a z dnia 10 grudnia
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych //
Dz. U. - 2004, nr 4, poz. 26, tab.
2470. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 20 listopada
2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu
opieki zdrowotnej // Dz. U. - 2004, nr 251, poz. 2517. * z dnia 20 listopada
2004 r. zm. rozporządzenie zm. rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej // Tamże, nr 251, poz. 2518.
___________________
- 466 Ocena ryzyka zawodowego
2471. ANALIZA i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku hydraulika /
oprac. Zygmunt Organa // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 2, s. 20-22, tab.
2472. ANALIZA i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku spawacza-montera / oprac. Zygmunt Organa // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 5,
s. 28-30, tab.
2473. CELE i korzyści analizy ryzyka zawodowego w odniesieniu do
oceny obciążeń pracami powtarzalnymi przy obsłudze prasy hydraulicznej /
Katarzyna Sienkiewicz // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004, z. 19, s. 173-192
bibliogr. summ.
2474. OCENA ryzyka - maszyny / Zbyszek Bielecki // Serw. Praw.-Prac. 2004, R. 9, nr 14, Serwis bhp, nr 4, 32 s., rys. tab.
2475. OCENA ryzyka zawodowego : nauczyciel wychowania fizycznego /
I[wona] Romanowska-Słomka // Atest. - 2004, nr 1, s. 42-43, tab. * Taż:
Ocena ryzyka zawodowego : dekarz blacharz // Tamże, nr 2, s. 42-43, tab. *
Taż: Ocena ryzyka zawodowego : palacz w kotłowni opalanej gazem // Tamże,
nr 3, s. 42-43, tab. * Taż: Ocena ryzyka zawodowego : sprzątacz uliczny //
Tamże, nr 4, s. 42-43, tab. * Taż: Ocena ryzyka zawodowego : szwaczka //
Tamże, nr 5, s. 42-43, tab. * Taż: Ocena ryzyka zawodowego : sprzątaczka //
Tamże, nr 6, s. 42-43, tab. * Taż: Ocena ryzyka zawodowego : archiwista //
Tamże, nr 7, s. 42-43, tab. * Taż: Ocena ryzyka zawodowego : przedstawiciel
handlowy // Tamże, nr 8, s. 42-43, tab. * Taż: Ocena ryzyka zawodowego :
stolarz // Tamże, nr 9, s. 42-43, tab. * Taż: Ocena ryzyka zawodowego :
operator elekrodrążarki // Tamże, nr 10, s. 42-43, tab. * Taż: Ocena ryzyka
zawodowego : operator belownicy // Tamże, nr 11, s. 42-43, tab. * Taż:
Ocena ryzyka zawodowego : mechanik urządzeń wodnych // Tamże, nr 12,
s. 42-43, tab.
2476. OCENA ryzyka zawodowego dla wybranego stanowiska pracy
jako element systemu zarządzania jakością bezpieczeństwa i higieny pracy /
- 467 Małgorzata Jaworska, Jerzy Żuchowski // Pr. Nauk., Ekon. / PRadom. - 2004,
nr 3, s. 54-72 bibliogr.
2477. OCENA ryzyka zawodowego pracowników narażonych na drgania
miejscowe i ogólne jednocześnie - propozycja metody / Piotr Kowalski //
Bezp. Pr. - 2004, nr 10, s. 19-21, tab. bibliogr. 4 poz.
2478. OCENA ryzyka zawodowego w oświacie / Jan Kraśkiewicz ;
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych. - Katowice : ZNP, 2004. - 52 s. ; 24 cm. - (Biblioteczka OUPiSZNP ; 30). - Wykaz aktów prawnych i norm s. 6-7. - ISBN 83-89300-24-9.
2479. OCENA ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach / Dariusz Swereda // Zesz. Nauk.
PPozn., Organ. - 2004, nr 39, s. 59-66 summ.
2480. OCENA ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas
na stanowiskach pracy w odlewniach żeliwa / Witold Mikulski, Bożena Smagowska // Bezp. Pr. - 2004, nr 5, s. 33-36, tab. bibliogr. [7 poz.].
W CIOP-ie przeprowadzono badania i ocenę ryzyka zawodowego związanego
z narażeniem na hałas w odlewniach żeliwa. Badaniami objęto 5 zakładów oraz
17 typów stanowisk pracy.
2481. PODSTAWOWE wytyczne do przeprowadzenia oceny ryzyka
zawodowego dla pracowników apteki / Wincenty Kowalewski // Przyj. przy
Pr. - 2004, R. 55, nr 10, s. 14-16.
2482. PODSTAWOWE wytyczne do przeprowadzenia oceny ryzyka
zawodowego na stanowisku pracownika zakładu mlecznego / Wincenty Kowalewski // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 7/8, s. 20-22 bibliogr. 6 poz.
2483. PODSTAWOWE wytyczne do przeprowadzenia oceny ryzyka
zawodowego na stanowisku sprzedawcy w sklepie wielobranżowym / Wincenty Kowalewski // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 4, s. 20-22 bibliogr. 6
poz.
- 468 PROBLEMY ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie / pod red.
L. Soleckiego = poz. 4652.
Z treści: Capko W. G., Sterenbogen M. J., Czudnowiec A. J.: Ryzyko zawodowe
wśród pracowników rolnictwa.
2484. RYZYKO zawodowe na stanowisku pracy. Cz. 1, Ergonomiczne
czynniki ryzyka / Wiesława Horst. - Poznań : Wydaw. Politech. Pozn., 2004. 194 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 180-187. - ISBN 83-7143-463-4.
RYZYKO zawodowe - nowe obowiązki pracodawcy / D. Klucz =
poz. 3202.
2485. SUBIEKTYWNA ocena ryzyka zawodowego na stanowisku obchodowego kotła w elektrowni cieplnej / Małgorzata Wejman, Zbigniew
Szylkiewicz // Zesz. Nauk. PPozn., Organ. - 2004, nr 39, s. 99-108 summ.
2486. W SUPERMARKETACH lepiej? / Robert Kozela // Atest. - 2004,
nr 8, s. 6.
Warunki pracy w supermarketach po kontroli PIP.
___________________
Praca przy monitorach
2487. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe / Wiktor Leszczyński. - Cz. 1-2 // Przyj.
przy Pr. - 2004, R. 55, nr 11, s. 22-23 ; nr 12, s. 12.
SZKOLENIE informatyków w zakresie projektowania stanowiska pracy
z komputerem / W. Susłow, M. Statkiewicz = poz. 2378.
TELEPRACA a bezpieczeństwo i higiena pracy / K. ZakrzewskaSzczepańska = poz. 712.
TELEPRACA a bhp / K. Zakrzewska-Szczepańska = poz. 713.
- 469 2488. WYMAGANIA w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe / Krystyna
Zakrzewska-Szczepańska // Prawo Unii Eur. - 2004, nr 2, s. 2-13.
Wdrożenie dyrektywy nr 90/270/EWG do prawa polskiego.
c. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne
2489. WYDATKI pracodawcy : bhp w firmie / Małgorzata PiaseckaSobkiewicz // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 150, dod. Doradca Firmy, s. 6-7.
d. Organizacja i działanie inspekcji pracy
INSPEKCJA pracy a zakaz dyskryminacji / M. Wyszkowski = poz. 2993.
2490. INSPEKCJA Pracy w Holandii / Marta Boguszewska, Andrzej
Rzewuski // Inspektor Pr. - 2004, nr 3, s. 10-12.
2491. INSPEKCJA pracy w Luksemburgu / Marian Szyszko // Inspektor
Pr. - 2004, nr 9, s. 6-7.
2492. INSPEKCJA pracy w systemie nadzoru rynku / Marian Szyszko //
Inspektor Pr. - 2004, nr 10, s. 18-19.
2493. INSPEKTOR pracy bez kolejki / Iwona Jackowska // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 142, dod. Praca i Podatki, s. 9.
Podmiot kontrolowany ma obowiązek zapewnić inspektorowi pracy warunki
i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2494. INSPEKTOR pracy przychodzi do firmy na kontrolę / Iwona Jackowska // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 177, dod. Praca i Podatki, s. 6-8.
INTERWENCJA inspektora pracy w przypadku stanu nietrzeźwości
pracownika / T. Niedziński = poz. 2317.
- 470 2495. KONTROLE w hutach szkła / Mariusz Banaszek // Inspektor Pr. 2004, nr 9, s. 20-21.
NIELEGALNA praca i jej wpływ na bezpieczeństwo obywateli / M. Łach =
poz. 1309.
Praca nielegalna, często niebezpieczna i jej wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo
obywateli to nowe wyzwanie dla inspekcji pracy.
2496. OSKARŻYCIEL czy świadek? / Marta Krukowska // Inspektor Pr. 2004, nr 3, s. 15.
Wyposażenie inspektora pracy w uprawnienia oskarżyciela publicznego związało
go z działaniami wymiaru sprawiedliwości.
2497. PO raz pierwszy na pełnych prawach : 46. sesja SLIC / Maciej
Sokołowski // Inspektor Pr. - 2004, nr 6, s. 8-9.
Omów. 46. sesji Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), która odbyła się
w Dublinie 19-21 maja 2004 r.
2498. PRZESŁUCHANIE świadka / Szczepan Przybylak // Inspektor Pr. 2004, nr 2, s. 18-19.
Uprawnienia inspektorów pracy związane z prowadzeniem kontroli przestrzegania
prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bhp.
2499. REFORMY nie idą w parze z bezpieczeństwem / Andrzej Szczepaniak // Inspektor Pr. - 2004, nr 12, s. 22-23, wykr.
Kontrole w sektorze energetycznym (praworządność w stosunkach pracy, bhp,
wypadki przy pracy).
SANKCJE wobec pracodawców / A. Omielczenko = poz. 3203.
Sankcje jakie może zastosować inspekcja pracy wobec pracodawców w krajach
Unii Europejskiej za nieprzestrzeganie warunków bhp.
W SŁUŻBIE interesów wyższego rzędu / B. Olcha = poz. 54.
___________________
- 471 KONWENCJA nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca
inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjęta w Genewie dnia
22 października 1996 r. = poz. 2831.
___________________
Państwowa Inspekcja Pracy
2500. CO kontroluje inspekcja pracy / Adrianna Jasińska-Cichoń // Serw.
Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 30, s. 8-10.
2501. CZY rolnicy będą pracować bezpiecznie? / Kazimierz Siarnecki //
Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 9, s. 8-9.
Problem bezpieczeństwa pracy w rolnictwie w świetle kontroli PIP.
2502. DZIAŁANIA Państwowej Inspekcji Pracy / Marek Rotkiewicz //
Nowe Ubezp. - 2004, nr 4, s. 22-25.
ERGONOMIA niepełnosprawnym w przyszłości / pod red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety = poz. 1340.
Z treści: Kossakowska E.: Rola i zadania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz
ochrony pracy osób niepełnosprawnych.
2503. INSPEKCJA pracy - odporna na wpływy i obiektywna // Inspektor
Pr. - 2004, nr 3, s. 3-8.
Skrót wystąpienia Anny Hintz - Głównego Inspektora Pracy na posiedzeniu
Sejmu 20 lutego 2004 r. dot. działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2002 r.
2504. INSPEKCJA reglamentowana / Tomasz Zalewski // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 90, s. 1, 8, tab.
Ograniczenia w procedurach kontrolnych PIP.
KIEDY pracodawca lekceważy wyrok / B. Skiba = poz. 3458.
Kontrolowanie przez Państwową Inspekcję Pracy wykonywania orzeczeń sądów
pracy.
- 472 KONTROLE w firmie / M. Zembrzuska = poz. 2667.
M.in. kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy.
2505. NIE wolno zapominać o efektach / Krzysztof Kowalik ; rozm.
Bartosz Reszczyk // Inspektor Pr. - 2004, nr 9, s. 12-13.
Rozm. z dyrektorem Dep. Prewencji w Głównym Inspektoracie Pracy nt. kierunków działań prewencyjnych departamentu.
2506. NIEDZIELA pod psem / Dariusz Wasielewski // Tyg. Solidar. 2004, nr 38, s. 29, wykr.
Łamanie praw pracowniczych w supermarketach - kontrola przeprowadzona przez
Państwową Inspekcję Pracy.
2507. NOWE wyzwania dla inspekcji pracy / Anna Hintz ; rozm. Aleksandra Nowak // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 24, s. 7-9.
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz zmianach w kodeksie pracy.
2508. OCHRONA pracy na cenzurowanym / Katarzyna Barska // Nowy
Tyg. Pop. - 2004, nr 33/34, s. 20.
Omów. wyników kontroli pracodawców prowadzonych w 2003 r. przez
Państwową Inspekcję Pracy.
85 [OSIEMDZIESIĄT pięć] lat inspekcji pracy w Polsce / EK = poz. 61.
2509. PAŃSTWOWA Inspekcja Pracy - program na 2004 rok / (em) //
Bezp. Pr. - 2004, nr 1, s. 29-30.
PEDAGOGIKA pracy wobec problemów ochrony pracy / red. H. Bednarczyk, I.Woźniak = poz. 2384.
Z treści: Kowalik K.: Prewencja bezpieczeństwa w działalności Państwowej
Inspekcji Pracy.
2510. POSTĘPOWANIE upadłościowe i naprawcze a działania organów
PIP / oprac. Jakub Ziarno // Inspektor Pr. - 2004, nr 12, Dodatek Tematyczny,
nr 3, 12 s.
- 473 2511. PRACODAWCY często nie znają przepisów lub je lekceważą /
Anna Hintz ; rozm. Magdalena Ziętek // Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 211,
s. 28, il.
Rozm. z Głównym Inspektorem Pracy na temat przestrzegania prawa pracy przez
pracodawców.
PROBLEMY ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie / pod red.
L. Soleckiego = poz. 4652.
Z treści: Gdowski T.: Rola i zadania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz
poprawy ochrony pracy niepełnosprawnych.
2512. PRZESTRZEGANIE przepisów dotyczących wynagrodzeń / Anna
Kolosa // Inspektor Pr. - 2004, nr 6, s. 18-21, tab. wykr.
Państwowa Inspekcja Pracy bada przestrzeganie prawa pracy przy wypłacie
wynagrodzeń i świadczeń należnych ze stosunku pracy.
2513. ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu „Pracodawca - organizator bezpiecznej pracy” / Tomasz Barczyński // Zakł. Pr. Chron. - 2004, R. 7, nr 12, s. 3.
Konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
2514. SPRAWOZDANIE Głównego Inspektora Pracy z działalności
Państwowej Inspekcji Pracy w 2003 roku ; Państwowa Inspekcja Pracy. Warszawa : PIP, 2004. - 202 s. : wykr. ; 30 cm. - Tabele.
Nadto: Stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie Sprawozdania Głównego
Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2003 roku // Przyj.
przy Pr. - 2004, R. 55, nr 9, s. 12-13.
2515. ŚCIGANY pracodawca / Adrianna Jasińska-Cichoń, Iwona Kowalska // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 50, 78 s.
Państwowa Inspekcja Pracy - uprawnienia kontrolne.
2516. ŚRODKI przeciwegzekucyjne / Michał Wyszkowski // Inspektor
Pr. - 2004, nr 3, s. 13-14.
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przyznaje organowi
egzekucyjnemu Państwowej Inspekcji Pracy szerokie uprawnienia w zakresie egzekwowania podlegających wykonaniu decyzji organów PIP.
- 474 2517. UPRAWNIENIA PIP [Państwowej Inspekcji Pracy] związane z transportem drogowym / Tomasz Niedziński // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, nr 7, s. 26-30.
Nowe uprawnienia, jakie otrzymała inspekcja pracy w zakresie kontroli transportu
drogowego.
W SUPERMARKETACH lepiej? / R. Kozela = poz. 2486.
Warunki pracy w supermarketach po kontroli PIP.
2518. WZMOŻONY nadzór - efekty działań / Roman Charkiewicz //
Inspektor Pr. - 2004, nr 5, s. 20-21.
Próba odpowiedzi na pytanie, jakie wymierne efekty przynoszą kontrole prowadzone przez PIP z większa niż zazwyczaj częstotliwością. Na przykładzie woj. podlaskiego.
2519. ZADANIA Inspekcji pracy związane z nowymi przepisami prawa
pracy / Anna Hintz // Monit. Prawa Pr. - 2004, R. 1, nr 2, s. 34-35.
___________________
2520. ZARZĄDZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
20 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy //
Monit. Pol. - 2004, nr 15, poz. 233.
___________________
Rada Ochrony Pracy
2421. CZY grozi nam choroba nadmiernego optymizmu? / Kazimierz
Siarnecki // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 11, s. 8-9.
Rada Ochrony Pracy o zdrowiu pracujących.
2522. DO przodu, choć z przeszkodami / Kazimierz Siarnecki // Przyj.
przy Pr. - 2004, R. 55, nr 1, s. 6-7, rys.
Ocena zgodności aktualnych przepisów krajowych z unijnymi dot. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym przedmiotem listopadowych obrad Rady
Ochrony Pracy.
- 475 2523. KIERUNKI rozwoju inspekcji pracy // Inspektor Pr. - 2004, nr 1,
s. 4-5.
Omów. obrad Rady Ochrony Pracy, poświęconych zagadnieniom rozwoju inspekcji pracy w Europie, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2524. OBRADOWAŁA Rada Ochrony Pracy przy sejmie RP / Barbara
Szczepankowska // Bezp. Pr. - 2004, nr 7/8, s. 39-43.
Omów. posiedzenia poświęconego edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy
i ergonomii oraz wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
w przedsiębiorstwach.
2525. STAN przygotowań do wprowadzenia w Polsce europejskiego
systemu oceny zgodności / Barbara Szczepankowska // Bezp. Pr. - 2004, nr 2,
s. 12-15, il. wykr.
Na posiedzeniu 20.01 Rada Ochrony Pracy obradowała nt. przygotowań prawnych i organizacyjnych do prowadzenia systemu oceny zgodności w zakresie bhp.
2526. STANOWISKO Rady Ochrony Pracy w sprawie oceny stanu
przygotowań prawnych i organizacyjnych do notyfikacji w UE krajowych
jednostek certyfikujących prowadzących ocenę zgodności maszyn oraz środków ochrony indywidualnej, a także przygotowań do wprowadzenia w Polsce
systemu kontroli tych wyrobów wprowadzonych do obrotu // Przyj. przy Pr. 2004, R. 55, nr 4, s. 9.
STANOWISKO Rady Ochrony Pracy w sprawie Sprawozdania Głównego
Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2003 roku =
poz. 2514.
Zob. też poz. 2395, 2431.
___________________
Służba bhp
CZY behapowcy potrzebują kodeks etyki? / oprac. R. Kozela =
poz. 1644.
- 476 2527. DYSKUSJA, której nie było / Robert Kozela // Atest. - 2004,
nr 11, s. 14-15.
Omów. obrad nadzwyczajnego zjazdu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Kalisz, 8 października 2004 r.
2528. KSZTAŁCENIE specjalistów ds. bhp w Niemczech - nowa koncepcja / Aneta Mróz // Bezp. Pr. - 2004, nr 10, s. 30-31, rys.
2529. LEPIEJ wykorzystać służbę bhp / Józef Ślęzak // Atest. - 2004,
nr 10, s. 22-23.
2530. SŁUŻBA bezpieczeństwa i higieny pracy / Anna Semenowicz //
Ubezp. Majątkowe Finan. - 2004, nr 24, s. 28-29.
2531. SŁUŻBY bhp w zakładach pracy / Iwona Jackowska // Gaz. Praw. 2004, R. 10, nr 40, dod. Pracodawca i Pracownik, s. 3-4.
2532. UPRAWNIENIA służby bezpieczeństwa i higieny pracy w porównaniu z inspekcjami pracy / Tadeusz Stręk // Atest. - 2004, nr 12, dod.
spec. [4] s., tab.
___________________
2533. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r.
zm. rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy //
Dz. U. - 2004, nr 246, poz. 2468.
e. Wypadki przy pracy
2534. BADANIE wypadków przy pracy : modele i metody / Leszek
Pietrzak. - Warszawa : CIOP-PIB, 2004. - 69 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 68-69. - ISBN 83-7373-140-7.
CO musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy / I. Jackowska =
poz. 3185.
- 477 ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy /
pod red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety =
poz. 2412.
Z treści: Hławiczka M., Ścieszka D.: Eliminowanie sytuacji sprzyjających powstawaniu niepełnosprawności dzieci zatrudnionych w gospodarstwach wiejskich. Wypadki przy pracy w rolnictwie.
2535. NOWA definicja wypadku przy pracy rolniczej / Ewa JaworskaSpičak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2004, nr 8, s. 30-33.
2536. OBRAŻENIA rąk w pracy zawodowej / Marek Trybus, Piotr Guzik // Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 4, s. 341-344, rys. bibliogr. 24 poz. summ.
2537. PRACE na wysokości - najczęstsze przyczyny wypadków /
Andrzej Dąbrowski // Bezp. Pr. - 2004, nr 1, s. 2-6, rys. bibliogr. 10 poz.
PROBLEMY ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie / pod red.
L. Soleckiego = poz. 4652.
Z treści: Cież J.: Ryzyko wypadkowe wśród starszych rolników indywidualnych.
PRZYCZYNY wypadków przy pracy / A. Polak = poz. 3501.
2538. PSYCHOZA strachu / Marzanna Stychlerz-Kłucińska // Tyg. Solidar. - 2004, nr 19, s. 22-23, tab.
Wypadki przy pracy w Polsce.
2539. REKONTROLE w energetyce / Andrzej Szczepaniak // Inspektor
Pr. - 2004, nr 1, s. 12-15, il. tab.
Kontrola bhp w energetyce - m.in. wypadki przy pracy w okresie 2000-2002.
2540. STRES i wypadki / Bogdan Olcha // Inspektor Pr. - 2004, nr 2,
s. 8-10, tab.
Stresory, stres jako przyczyna wypadku, stres i mobbing.
- 478 UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne w rolnictwie / pod red. J. Jastrzębskiej = poz. 4274.
Z treści: Wroński J.: Prewencja zawodowa w rolnictwie: działania w roku 2002,
założenia do programu działania na rok 2003. - Cież J.: Badanie wypadków przy
pracy w rolnictwie indywidualnym jako element polityki prewencyjnej.
2541. WYPADKI nie tylko przy pracy i choroby zawodowe / Marek
Gałusza, Wiesław Langer. - Tarnobrzeg ; Radom : „Tarbonus”, 2004. - 182 s. :
il. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 83-7394-017-0.
2542. WYPADKI przy pracy : obowiązki i świadczenia / Franciszek
Małysz // Prawo Pr. - 2004, R. 10, nr 11, s. 3-14.
2543. WYPADKI przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2003 roku / Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. - Warszawa : KRUS, 2004. - 59 s. : fot., wykr. ; 24 cm. - (Prewencja i Rehabilitacja).
2544. WYPADKI przy pracy i dochodzenie roszczeń / Tadeusz Szymanek, Wiesław Zarychta. - Warszawa : Wydaw. Zrzesz. Praw. Pol., 2004. - 227 s. ;
20 cm. - Bibliogr. s. 222-227. - ISBN 83-87218-00-6.
2545. WYPADKI przy pracy - komentarz do Kodeksu Pracy / Joanna
Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 35, s. 10.
___________________
2546. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i i P r a c y
z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku przy pracy // Dz. U. - 2004, nr 227, poz. 2298, tab.
2547. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia
2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy // Dz. U. - 2004,
nr 269, poz. 2672, rys.
- 479 2548. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 20 stycznia 2004 r. zm. rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy // Dz. U. 2004, nr 14, poz. 117.
Statystyka wypadków przy pracy (poz. 5056).
Zob. też Zagadnienia prawne bhp (poz. 3183, 3185, 3193, 3201, 3496,
3501) ; Ubezpieczenie wypadkowe (poz. 4167-4180).
f. Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej
2549. LEPIEJ widoczni / Tomasz Żuławnik // Inspektor Pr. - 2004,
nr 11, s. 12-13, il. tab.
Odzież ochronna ostrzegawcza.
2550. ODZIEŻ i obuwie robocze / Sebastian Pióro // Prawo Przeds. 2004, R. 14, nr 47, dod. Ubezpieczenia i Sprawy Kadrowe, nr 13, s. 13-19, tab.
2551. PRZYDZIAŁ środków ochrony indywidualnej / Danuta Klucz //
Gaz. Praw. - 2004, R. 10, nr 101, s. 10-11, tab.
2552. SPRZĘT chroniący przed upadkiem z wysokości / oprac. Krystyna
Ślebioda // Inspektor Pr. - 2004, nr 2, Dodatek Tematyczny, nr 1, 8 s., rys.
tab. bibliogr. 4 poz.
Metodyka kontroli środków ochrony indywidualnej.
ŚRODKI ochrony bhp - komentarz do Kodeksu pracy / J. Skrobisz =
poz. 3205.
WYMAGANIA zasadnicze i zasady oceny zgodności środków ochrony
indywidualnej / K. Majchrzycka = poz. 3213.
ZAGROŻENIA zdrowotne w środowisku pracy = poz. 2404.
Z treści: Broszko-Dziedzic K., Beck B., Andrzejak R.: Środki ochrony indywidualnej w aspekcie działalności lekarza medycyny pracy.
- 480 -
3. Fizjologia pracy
2553. ANALIZA biomechaniczna pracy powtarzalnej / Danuta RomanLiu ; Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa : CIOP-PIB, 2003. - 137, [1] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. - ISBN 83-7373-001-X.
2554. ANALIZA wybranych parametrów czynnościowego zespołu wykonawczego u akordeonistów / Elżbieta Bittner-Czapińska, Mirosław Janiszewski //
Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 4, s. 337-339, tab. bibliogr. 9 poz. summ.
2555. OBCIĄŻENIE pracą w zakładach pracy chronionej / Maria Łazicka,
Maria Boryczka // Zastos. Ergon. - 2004, nr 1/2, s. 219-226 bibliogr. summ.
2556. UWARUNKOWANIA obciążeń układu ruchu i ich konsekwencje
zdrowotne wśród pielęgniarek czterech poznańskich szpitali / Bartosz Bilski,
Lucyna Sykutera // Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 5, s. 411-416, tab. wykr.
bibliogr. 16 poz.
2557. ZDROWOTNE przyczyny niezdolności do pracy przed odejściem
na wcześniejszą emeryturę / Zuzanna Szubert, Wojciech Sobala // Med. Pr. 2004, Vol. 55, nr 3, s. 249-255, tab. bibliogr. 21 poz. summ.
2558. ZMIANY tolerancji pracy zmianowej - fizycznej i umysłowej związane z wiekiem / Krystyna Zużewicz, Maria Konarska // Bezp. Pr. 2004, nr 7/8, s. 28-30, rys. bibliogr. 14 poz.
4. Medycyna pracy (wraz z higieną)
a. Zagadnienia ogólne
2559. CHOROBA zwyrodnieniowa kręgosłupa jako problem społeczny /
Paweł Jarmużek, Alfred Owoc, Leszek Wdowiak. - Cz. 1-3 // Zdr. Publ. -
- 481 2004, T. 114, nr 2, s. 205-209, rys. bibliogr. 9 poz. summ. ; nr 3, s. 307-311,
rys. tab. bibliogr. 8 poz. summ. ; nr 4, s. 474-477, rys. tab. bibliogr. summ.
Cz. 1. Budowa ciała a zaawansowanie choroby ; Cz. 2. Charakter wykonywanej
pracy a przebieg choroby ; Cz. 3. Czas trwania ostrej fazy a przebieg choroby.
2560. OCHRONA zdrowia - obowiązek czy przywilej? / Ewa WągrowskaKoski ; rozm. Hanna Jaśkiewicz // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 2, s. 6-7.
Rozm. z krajowym konsultantem w dziedzinie medycyny pracy.
2561. OD medycyny pracy do opieki zdrowotnej nad pracującymi /
Andrzej Boczkowski // Pedagog. Pr. - 2004, nr 44, s. 97-110.
Ewolucja medycyny pracy jako dyscypliny oraz kształcenie w tym zakresie.
2562. OD MEDYCYNY pracy do zdrowia pracujących : złoty jubileusz
IMP / Małgorzata Golicka-Jabłońska // Kron. M. Łodzi. - 2004, [z.] 3/4, s. 45-51.
2563. RYNEK badań środowiska pracy / Małgorzata Majka // Atest. 2004, nr 1, s. 22-23.
Podstawy prawne i prawidłowe funkcjonowanie laboratoriów badających środowisko pracy.
ŚWIADCZENIA medyczne dla pracowników / A. Lesińska = poz. 1048.
Wydatki związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych i ich zaliczanie do
kosztów uzyskania przychodów.
UBEZPIECZENIA społeczne i zdrowotne w rolnictwie / pod red. J.
Jastrzębskiej = poz. 4274.
Z treści: Agulhon E., Lienard M., Delemotte B.: Medycyna pracy w rolnictwie we
Francji : zadania, organizacja i rozwój.
2564. WALKA z ołowiem w XIX wieku / Ryszard Szozda // Atest. 2004, nr 11, s. 56-57.
Z historii medycyny pracy.
- 482 ZAGROŻENIA zdrowotne w środowisku pracy = poz. 2404.
Z treści: Dobecki M.: Metody zapewnienia jakości badań w laboratoriach higieny
pracy. - Broszko-Dziedzic K., Beck B., Andrzejak R.: Środki ochrony indywidualnej
w aspekcie działalności lekarza medycyny pracy.
b. Służba medycyny pracy
2565. AKTYWNOŚĆ lekarzy służby medycyny pracy w zakresie promowania zdrowia pracujących / Jacek Pyżalski, Patrycja Wojtaszczyk // Med.
Pr. - 2004, Vol. 55, nr 3, s. 227-232, tab. bibliogr. 8 poz. summ.
2266. DOCEŃMY badania okresowe / Eugeniusz Depta // Atest. - 2004,
nr 10, s. 17-18, il. tab.
Rola służby medycyny pracy.
2567. ZABURZENIA cyklu miesięcznego. Czy jest to problem, którym
powinien się interesować lekarz służby medycyny pracy? / Teresa MakowiecDąbrowska [i in.] // Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 2, s. 161-167 bibliogr. 34 poz.
Nadto: Wpływ pracy na menopauzę / Roman Kwiatkowski // Tamże, nr 1,
s. 54-55, il.
___________________
USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej
w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r. = poz. 2834.
2568. OBWIESZCZENIE M a r s z a ł k a S e j m u R z e c z y p o sp o l i t e j P o l s k i e j z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy // Dz. U. - 2004, nr 125, poz. 1317.
2569. ROZPORZĄDZENIE M i n. O b r o n y N a r o d o w e j
z dnia 23 grudnia 2003 r. zm. rozporządzenie w sprawie służby medycyny
- 483 pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez
Ministra Obrony Narodowej // Dz. U. - 2004, nr 1, poz. 4.
c. Choroby zawodowe
2570. ALERGENOWOSWOISTE przeciwciała IgE w diagnostyce
zawodowej astmy oskrzelowej i alergicznego, zawodowego nieżytu nosa /
Wojciech Dudek [i in.] // Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 5, s. 379-387, tab.
bibliogr. 22 poz.
2571. CHOROBY zawodowe stwierdzone w Polsce w 2003 r. / Neonila
Szeszenia-Dąbrowska [i in.] // Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 4, s. 299-306,
rys. tab. bibliogr. 6 poz.
CHOROBY zawodowe w Polsce w 2003 r. / pod red. N. SzeszeniDąbrowskiej = poz. 5051.
2572. NOWELIZACJA wykazu chorób zawodowych / Kazimierz Marek //
Bezp. Pr. - 2004, nr 4, s. 16-18 bibliogr.
Omów. wykazu wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 lipca
2002 r. (Dz. U. - 2002, nr 132, poz. 1115).
PROBLEMY ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie / pod red.
L. Soleckiego = poz. 4652.
Z treści: Solecki L.: Zawodowe ubytki słuchu w grupie starszych rolników.
2573. TWORZYWA akrylowe jako istotne źródła alergii kontaktowej
pochodzenia zawodowego i pozazawodowego / Joanna Zaremba [i in.] //
Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 4, s. 357-361 bibliogr. 59 poz.
2574. UKRYTE choroby zawodowe / Andrzej Rabenda // Atest. - 2004,
nr 2, s. 14, il. wykr.
Nierejestrowanie chorób związanych z pracą.
- 484 ZAGROŻENIA zdrowotne w środowisku pracy = poz. 2404.
Z treści: Dutkiewicz J.: Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego - aktualne
problemy. - Pałczyński C.: Alergia w miejscu pracy - prognozy epidemiologiczne
i perspektywy profilaktyki higienicznej. - Krakowiak A., Wittczak T., Pałczyński C.:
Badanie plwociny indukowanej w diagnostyce chorób płuc, ze szczególnym
uwzględnieniem astmy zawodowej.
2575. ZAKAŹNE choroby zawodowe w Polsce : według przepisów
europejskich / Barbara Otto // Atest. - 2004, nr 4, s. 4-5.
Omów. dyrektywy 2000/54/EC dot. ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z ekspozycją na czynniki biologiczne w miejscu pracy.
5. Materialne środowisko pracy
a. Klimat i czystość powietrza
AGROBIZNES 2004 / red. S. Urban = poz. 1300.
T. 1. - Z treści: Gableta M., Cierniak-Emerych A.: Społeczne środowisko pracy
w przemyśle spożywczym - problemy jego kształtowania w kontekście integracji
europejskiej. - M. in. materialne środowisko pracy.
2576. EMISJA zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przy procesach
spawania i lutowania metali : katalog charakterystyk materiałów spawalniczych pod względem emisji zanieczyszczeń / Jolanta Matusiak, Beata
Rams, Stefania Machaczek ; [Instytut Spawalnictwa Gliwice]. - Gliwice :
IS ; Kraków : Wydaw. WAM, 2004. - 214 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. ISBN 83-7318-494-5.
2577. NARAŻENIE na bioaerozol w szkolnej sali gimnastycznej / Józef
S. Pastuszka // Atest. - 2004, nr 3, s. 29-30, tab. wykr.
Narażenie (głównie nauczycieli wychowania fizycznego) na aerozol bakteryjny
i grzybowy.
2578. PYŁY na stanowiskach pracy w pomieszczeniach produkcyjnych
i biurowych / Dorota Kondej, Elżbieta Jankowska // Bezp. Pr. - 2004, nr 10,
s. 16-18, rys. bibliogr. 8 poz.
- 485 2579. TOKSYCZNE oddziaływanie pyłów i dymów glinu oraz jego
związków na drogi oddechowe pracowników / Marzenna Nasiadek, Andrzej
Sapota // Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 6, s. 495-500, tab. bibliogr. 60
poz. summ.
2580. WENTYLACJA dawniej i dziś / Zbigniew Szpil. - Cz. 1-2 // Atest. 2004, nr 10, s. 48-49 ; nr 11, s. 17-18.
ZAGROŻENIA zdrowotne w środowisku pracy = poz. 2404.
Z treści: Kupczewska-Dobecka M., Czerczak S.: Normatywy higieniczne
w powietrzu środowiska pracy ustalone przez zespół ekspertów ds. czynników
chemicznych w 2002 r.
b. Promieniowanie (wraz ze światłem). Barwy
2581. EKSPOZYCJA pielęgniarek na pola elektromagnetyczne / Marek
Zmyślony, Paweł Mamrot, Piotr Politański // Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 2,
s. 183-187, rys. wykr. bibliogr. 7 poz.
2582. OCHRONA przed elektrycznością statyczną w środowisku
pracy / Jan Maria Kowalski, Małgorzata Wróblewska // Bezp. Pr. - 2004,
nr 9, s. 12-16, rys. tab. bibliogr. 5 poz.
2583. OŚWIETLENIE miejsc pracy we wnętrzach - nowa norma oświetleniowa / Andrzej Pawlak // Bezp. Pr. - 2004, nr 10, s. 6-10, il. rys. tab.
bibliogr. 4 poz.
2584. PROFILAKTYKA pierwszorzędowa u pracowników narażonych
na promieniowanie nadfioletowe pochodzenia słonecznego oraz ryzyko związane z tym czynnikiem / Justyna Słoma-Kuczyńska, Bartosz Bilski // Med.
Pr. - 2004, Vol. 55, nr 3, s. 283-287 bibliogr. 40 poz. summ.
2585. PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ materiałów budowlanych / Joanna
Koutny // Aura. - 2004, nr 3, s. 15-17 bibliogr.
- 486 2586. W PRACOWNIACH rentgenodiagnostycznych / Rafał Wójcicki //
Inspektor Pr. - 2004, nr 10, s. 20-21.
Narażenie radiacyjne pracowników zatrudnionych przy obsłudze źródeł promieniowania.
ZAGROŻENIA zdrowotne w środowisku pracy = poz. 2404.
Z treści: Aniołczyk Halina, Mamrot Paweł, Politański Piotr: Ocena higieniczna
źródeł pól elektromagnetycznych, dla których normatyw zmienił się znacząco lub
został wprowadzony nowymi przepisami prawa.
___________________
2587. DYREKTYWA dotycząca ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne. - 2004/40/WE / Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz // Bezp.
Pr. - 2004, nr 11, s. 20-23, rys. tab. bibliogr. 11 poz.
2588. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników
zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym // Dz. U. 2004, nr 102, poz. 1064, tab.
c. Szkodliwe działanie substancji chemicznych
2589. ALERGIA kontaktowa na lateks u pracowników służby zdrowia studium przypadków / Beata Kręcisz, Marta Kieć-Świerczyńska // Med. Pr. 2004, Vol. 55, nr 6, s. 477-480, tab. bibliogr. 9 poz. summ.
2590. ANALIZA stężeń wybranych markerów neoplazmatycznych u osób
zawodowo narażonych na arsen i metale ciężkie / Anna SzymańskaChabowska, Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, Ryszard Andrzejak // Med. Pr. 2004, Vol. 55, nr 4, s. 313-320, tab. bibliogr. 60 poz.
2591. AZBEST - narażenie i skutki zdrowotne / Edward Więcek // Bezp.
Pr. - 2004, nr 2, s. 2-6, tab.
Problemy zawodowej, parazawodowej i środowiskowej ekspozycji na włókna
azbestowe.
- 487 2592. AZBEST - podstępny zabójca / Bogdan Jasiński // Inspektor Pr.
2004, nr 10, s. 22-23.
2593. BIOCYDY w środowisku pracy / Magdalena Galwas-Zakrzewska //
Bezp. Pr. - 2004, nr 11, s. 26-28, tab. bibliogr. 9 poz.
Omów. regulacji prawnych, zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego.
2594. [CZTERDZIESTE czwarte] XLIV posiedzenie Międzyresortowej
Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników
Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / Jolanta Skowroń // Bezp. Pr. 2004, nr 3, s. 28-29, tab.
2595. CZYNNIKI rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy : (projekt rozporządzenia) / Małgorzata Majka // Atest. - 2004, nr 10, s. 18-20.
2596. DIANOWE żywice epoksydowe - zagrożenia czynnikami chemicznymi / Wojciech Domański // Bezp. Pr. - 2004, nr 9, s. 16-20, tab. bibliogr. 5
poz.
2597. GDZIE występuje potrzeba zabezpieczania lub usuwania azbestu
w Polsce? / Alfred Brzozowski, Andrzej Obmiński // Bezp. Pr. 2004, nr 4,
s. 11-15, tab. bibliogr. 5 poz.
2598. KLASYFIKACJE chemicznych czynników rakotwórczych - przegląd / Sławomir Czerczak // Bezp. Pr. - 2004, nr 1, s. 9-14, tab.
2599. NARAŻENIE zawodowe na metale i metaloidy oraz ich związki
w procesach rafinacji metali ciężkich / Ewa Gawęda // Med. Pr. - 2004,
Vol. 55, nr 4, s. 307-312, rys. tab. bibliogr. 8 poz. summ.
2600. NIEBEZPIECZNE aluminium / Ewa Krasuska // Inspektor Pr. 2004, nr 3, s. 18-21.
2601. NOWE regulacje gospodarki azbestem i wyrobami zawierającymi
azbest / Antoni Gilewicz // Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 10, s. 21-23. *
- 488 Jeszcze o nowych regulacjach prawnych w sprawie azbestu / Mieczysław
Fołtyn // Tamże, nr 12, s. 12.
2602. ODDZIAŁYWANIE tlenku węgla na strażaków w warunkach
akcji ratowniczej / Tomasz Sawicki // Bezp. Pr. - 2004, nr 4, s. 28-29, tab.
bibliogr. 7 poz.
2603. ODLEWNICTWO żeliwa - zagrożenia chemiczne / Ivan Makhniashvili, Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Ekiert // Bezp. Pr. - 2004, nr 12,
s. 14-16, rys. tab. bibliogr. 8 poz.
2604. STOSOWANE w Polsce środki ochrony roślin a ryzyko zaburzeń
reprodukcji u osób pracujących w rolnictwie i w gospodarstwach ogrodniczych / Joanna Jurewicz [i in.] // Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 3, s. 275-281,
tab. bibliogr. summ.
2605. SZKODLIWE substancje chemiczne emitowane przez wybrane
urządzenia biurowe podczas ich pracy / Ewa Gawęda // Bezp. Pr. - 2004, nr 4,
s. 18-23, tab. bibliogr. 10 poz. * Zanieczyszczenia chemiczne w pomieszczeniach pracy biurowej - ocena narażenia / Małgorzata Pośniach [i in.] // Tamże,
nr 6, s. 21-24, wykr. bibliogr. 7 poz.
TWORZYWA akrylowe jako istotne źródła alergii kontaktowej pochodzenia zawodowego i pozazawodowego / J. Zaremba i in. = poz. 2573.
2606. WÓZKI stwarzają zagrożenie rakiem? / Mirosław Obremski //
Atest. - 2004, nr 5, s. 49, il.
Zagrożenie substancjami rakotwórczymi podczas eksploatacji wózków akumulaturowych.
2607. WPŁYW ekspozycji zawodowej na ołów i arsen na stężenie karotenoidów w surowicy u pracowników huty miedzi / Ewa Chlebda, Jolanta
Antonowicz-Juchniewicz, Ryszard Andrzejak // Med. Pr. - 2004, Vol. 55,
nr 5, s. 389-401, tab. bibliogr. 40 poz.
- 489 2608. WPŁYW palenia tytoniu na czynność śródbłonka naczyniowego
u mężczyzn zawodowo narażonych na działanie ołowiu / Rafał Poręba [i in.] //
Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 2, s. 145-151, tab. bibliogr. 26 poz.
2609. WPŁYW przewlekłego zatrucia ołowiem na parametry zmienności
rytmu serca / Ryszard Andrzejak, Rafał Poręba, Arkadiusz Derkacz // Med.
Pr. - 2004, Vol. 55, nr 2, s. 139-144, tab. bibliogr. 28 poz.
ZAGROŻENIA zdrowotne w środowisku pracy = poz. 2404.
Z treści: Konieczko K., Czerczak S., Kluszczyński D.: Narażenie zawodowe na
chemiczne czynniki rakotwórcze w Polsce w 2001 r. - Jakubowski M.: Monitoring
biologiczny narażenia na czynniki toksyczne.
2610. ZAGROŻENIE substancjami szkodliwymi - komentarz do Kodeksu pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2004, R. 9, nr 27,
s. 14-16.
2611. ZAPOBIEGANIE zagrożeniom chemicznym / Marek Witkowski //
Przyj. przy Pr. - 2004, R. 55, nr 1, s. 10-11, il.
Omów. seminarium pt. „Niebezpieczne substancje chemiczne w środowisku zapobieganie zagrożeniom”. Płock, 18-19 listopada 2003 r.
___________________
2612. OBWIESZCZENIE M a r s z a ł k a S e j m u R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest // Dz. U. - 2004, nr 3, poz. 20, tab.
2613. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i i P r a c y
z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania
egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych // Dz. U. - 2004, nr 195, poz. 2009, tab.
- 490 d. Hałas i wstrząsy
2614. DRGANIA i hałas na stanowiskach pracy w środkach komunikacji
miejskiej - badania dozymetryczne / Jolanta Koton, Artur Majewski // Bezp.
Pr. - 2004, nr 7/8, s. 12-15, tab. wykr. bibliogr. 6 poz.
ERGONOMIA niepełnosprawnym : w procesie jednoczenia się Europy /
pod red. J. Lewandowskiego, J. Lecewicz-Bartoszewskiej, M. Sekiety =
poz. 2412.
Z treści: Kazimierska-Grębosz M.: Problem wysokiego poziomu hałasu na stanowiskach pracy operatorów maszyn roboczych.
2615. HAŁAS w pomieszczeniach biurowych - metody ograniczania /
Anna Kaczmarska, Danuta Augustyńska, Witold Mikulski // Bezp. Pr. - 2004,
nr 10, s. 11-15, il. rys. tab. bibliogr. 10 poz.
2616. 13 MIĘDZYNARODOWA Konferencja Zwalczania Hałasu :
Noise Control '04 : badania i pomiary, Gdynia, 6-9 czerwca 2004 / Danuta
Augustyńska, Barbara Szczepankowska // Bezp. Pr. - 2004, nr 7/8, s. 6-9.
Omów. konf.
2617. NORMALIZACJA europejska w dziedzinie hałasu ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i stanowisk pracy / Jean Jacques // Bezp. Pr. 2004, nr 5, s. 27-32, tab. bibliogr. [7 poz.].
Najistotniejsze aspekty normalizacji w dziedzinie hałasu przemysłowego. Omówiono europejską normalizację, która rozwijała się w ciągu ostatnich 15 lat dzięki
wdrożeniu tzw. nowego podejścia w zakresie uregulowań, które łączą dyrektywy UE
z normami europejskimi.
2618. OCENA całorocznej ekspozycji na hałas rolników indywidualnych
w wybranych gospodarstwach rodzinnych o profilu produkcji roślinnej / Leszek
Solecki // Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 2, s. 175-182, tab. wykr. bibliogr. 11 poz.
OCENA ryzyka zawodowego pracowników narażonych na drgania miejscowe i ogólne jednocześnie - propozycja metody / P. Kowalski = poz. 2477.
- 491 OCENA ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas na stanowiskach pracy w odlewniach żeliwa / W. Mikulski, B. Smagowska =
poz. 2480.
2619. OCENA stanu zdrowia pracowników Stoczni Gdynia S. A. narażonych na pracę w hałasie / Marzena Zarzeczna-Baran, Krystyna Terlecka,
Monika Nowalińska // Zdr. Publ. - 2004, T. 114, nr 3, s. 283-288, tab. bibliogr. 13 poz. summ.
2620. OCHRONA pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas przy pracy / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska // Prawo
Unii Eur. - 2004, nr 4, s. 32-38.
Omów. Dyrektywy Rady nr 86/188/EWG z 12 maja 1986 r.
2621. OCHRONA przed hałasem i drganiami mechanicznymi w środowisku pracy : stan zagadnienia w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej /
Danuta Augustyńska // Bezp. Pr. - 2004, nr 5, s. 20-26, tab. wykr. bibliogr.
[8 poz.]
Stan narażenia na hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy oraz przepisy,
normy oraz programy badawcze wdrażające do prawa i praktyki postanowienia dyrektyw i norm europejskich.
2622. POMIARY hałasu w środowisku pracy / Małgorzata Majka. Cz. 1-2 // Atest. - 2004, nr 7, s. 18-20, tab. ; nr 8, s. 22-23, rys.
2623. SERWIS internetowy poświęcony aktywnym metodom zwalczania
hałasu / Paweł Górski, Grzegorz Makarewicz, Leszek Morzyński // Bezp. Pr. 2004, nr 7/8, s. 26-27, rys.
2624. STAN słuchu i ocena środowiska akustycznego u techników
obsługi samolotów odrzutowych / Wiesław Konopka [i in.] // Med. Pr. 2004, Vol. 55, nr 4, s. 329-335, rys. tab. bibliogr. 21 poz. summ.
2625. WSPOMAGANIE projektowania systemów technicznych zagrożonych hałasem / Waldemar Paszkowski // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2004,
z. 22, s. 179-192 summ.
- 492 WYMAGANIA zasadnicze i procedury oceny zgodności urządzeń stosowanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska /
D. Augustyńska = poz. 3212.
ZAGROŻENIA zdrowotne w środowisku pracy = poz. 2404.
Z treści: Pawlaczyk-Łuszczyńska M. [i in.]: Wpływ hałasu niskoczęstotliwościowego na wybrane funkcje psychofizyczne człowieka.
2626. ZAWODOWA ekspozycja na miejscowe wibracje w Polsce /
Barbara Harazin, Grzegorz Zieliński // Med. Pr. - 2004, Vol. 55, nr 3,
s. 217-225, tab. wykr. bibliogr. 22 poz.

Podobne dokumenty