nr 2 - Gmina Błonie

Transkrypt

nr 2 - Gmina Błonie
1
Błoński Informator Samorządowy
Egzemplarz bezpłatny • ISSN 1731-2159 • Nakład 3500 egz. • MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GMINY • NR 2• 2015 r.
Błonie
miastem
przyszłości!
szczegóły str. 2
8 marca Dzień Kobiet
2
BIS 2 / 2015
W ubiegłym
bi ł
tygodniu
t d i fDi Magazine
M
i
z Grupy Financial Times opublikował
ranking „Polskie Miasta Przyszłości”,
w którym wysokie miejsca zajęło Błonie.
23 lutego odbyła się gala finałowa, podczas której gminę Błonie reprezentowali
burmistrz Zenon Reszka, wiceburmistrz
Marek Książek oraz sekretarz Przemysław Kubicki.
Aby utworzyć listę finalistów rankingu
fDi Polskich Miast Przyszłości 2015/16,
zebrano dane
ane przy użyciu specjalistyczspecjalis
specj
nych narzędzi analitycznych.
Lista, którą sporządzono to 50 najlepszych miejsc w Polsce pod względem
b
bezpośrednich
ś d i h iinwestycji
t ji zagran
nicznych.
i
h
Dane, które zbierrano w 50 lokaalizacjach
dotyczyły pięciu kategorii takich
h jak: potencjał gospodarczy, obsługa bizn
nesu, kapitał ludzki i pozziom życia, efek
ktywność
kosztowa i dostęp
pność.
Za każdą cechę w każdej z kateggorii miasta mogły otrzymaać do 10 pkt, kttórym potem przypisano waagi wg ich znacczenia dla
procesu podejmow
wania decyzji in
nwestycyjnych. Tak obliczoona punktacja pozwoliła uszeregować miasta w poszczzególnych
podkategoriach oraz w klasyfikacjji ogólnej.
Podczas analiz badane
ne 50 miast
iast podzielono na 3 grupy wg liczby mieszkań-
ców:
ó d
duże
ż (powyżej
(
ż j 250 tys
t s. - 11 miiast),
t)
średnie (10
00-250 tys. - 16
6 miast), małe
(do 100 tyss. - 23 miasta).
Gmina Błonie – mimo iż starrtowała w najlicczniejszejj grupie – znalazzła się
w najlepszzej piątcee miast pod względem
potencjału
u ekonom
micznego,, przyjazzności
dla biznesu i dostęępności zaś w kllasyfikacji ogóln
nej zajęła 2 miejscce.
Warto teeż zauwaażyć, że w ogólneej ocenie dostępn
ności (beez podziałłu na wieelkość
miasta) znaleźliśmyy się na 5 pozycji przed
takimi gigantami jak Krak
ków, Wroocław,
czyy Gdańsk
czy
Gda k.
BP
Błonie miastem przyszłości!
OKIEM BURMISTRZA
Miejskiego i jednostek samorządowych,
radnych i samych mieszkańców.
W imieniu nas wszystkich, wraz z zastępcą Markiem Książkiem i sekretarzem
Przemysławem Kubickim, odebrałem ten
zaszczytny tytuł dla naszej gminy. Przy
okazji jeszcze raz dziękuję wszystkim za
troskę, trud i codzienną pracę, by Błonie
nie tylko piękniało wizualnie, ale też stawało się miejscem komfortowym do życia,
pracy, kultury i rozrywki.
Szanowni Mieszkańcy,
Wielkim zaskoczeniem była dla nas
informacja o tym, że Błonie znalazło się
na wysokiej pozycji w rankingu „Polskie
Miasta Przyszłości”. O tym, że miasto rozwija się i podąża w stronę nowoczesności
wiemy od dawna, nie wiedzieliśmy jednak
o tym, że prowadzone są takie badania.
Niezależni audytorzy i kontrolerzy prowadzili bezpłatne badania nie informując
nas o tym fakcie. Ten ważny i prestiżowy tytuł to zasługa pracowników Urzędu
Zdradzę teraz miłą tajemnicę: w programie sesji zaplanowanej na 9.03 znalazł się
punkt dotyczący głosowania nad utworzeniem Muzeum Ziemi Błońskiej. Powoli
przygotowujemy budynek „Poniatówki”
do rewolucji remontowej. Czeka nas wiele
pracy, przetargów i prac koncepcyjnych,
czasu jest niewiele, bo otwarcie przewidujemy już w przyszłym roku!!! XXI wiek
i wspomniany tytuł Miasta Przyszłości
zobowiązują, dlatego w muzeum oprócz
tradycyjnych gablot z eksponatami znajdą się atrakcje multimedialne!
Na koniec pragnę złożyć wszystkim drogim Paniom najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzę by
uśmiech rozpromieniał Wasze twarze
i byście zawsze czuły się doceniane
i kochane.
Wraz z Centrum Kultury organizujemy
specjalny pokaz filmu „Diana” dla naszych drogich Pań, po seansie zapraszamy na poczęstunek, lampkę szampana,
będą też kwiaty.
Burmistrz
Zenon Reszka
Dzięki łagodnej zimie prace inwestycyjne trwają niemal bez przerwy: budowa drugiego skrzydła przedszkola,
rewitalizacja parku przy cmentarzu, budowa na „Błoniance”, o tym wszystkim
w numerze.
Piękny jubileusz
Dnia 7 lutego w Centrum Kultury,
w sali obrad Rady Miejskiej burmistrz
wręczył przyznane przez Prezydenta RP
medale za długoletnie pożycie małżeńskie
Państwu Henryce i Józefowi Chojnowskim, Emilii i Marianowi Górskim, Stefanii i Henrykowi Kurachom oraz Marii
i Adamowi Paćko. Świadkami tego miłego
wydarzenia były dzieci, wnuki oraz przyjaciele dostojnych Jubilatów.
Uroczystość została wzbogacona występem muzycznym p. Jacka Potoła i p.
Agnieszki Sztabnik, po którym była chwi-
la na gratulacje i życzenia przy lampce
szampana.
Dostojnym Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy oraz życzymy dużo
zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze
lata.
Redakcja
BIS
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów,
korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie materiału bez podania przyczyny.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.
„Błoński Informator Samorządowy” (BIS)
Miesięcznik Samorządu Gminy Błonie,
Rok XII, nr 2 (125) 2015 r.
Wydawca: Urząd Miejski,
05-870 Błonie, Rynek 6, tel.: 22 725 30 06
Redakcja: Biuro Promocji, tel. 22 725 30 04 wew. 120,
e-mail: [email protected]
Współpraca redakcyjna: Dariusz Sitarski
Współpraca fotograficzna: Marek Frejnik
Realizacja: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa,
ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
tel. 22 724 30 21.
Błoński Informator Samorządowy
3
4
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
BIS 2 / 2015
Notatka z IV Sesji Rady Miejskiej
Po intensywnej pracy w grudniu ub.
roku, kiedy to odbyły się trzy Sesje, na
których m.in. podjęto szereg uchwał dotyczących organizacji wewnątrz Rady, ale
też uchwalony został budżet Gminy na
rok 2015 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2020, nastąpiła
miesięczna przerwa i w styczniu nie było
Sesji.
IV Sesja RM odbyła się 9 lutego, porządek obrad był bardzo obszerny, a efektem
jego realizacji było podjęcie 20 uchwał,
w tym:
w zakresie gospodarki finansowej:
zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2015,
w sprawie zmiany Uchwały nr III
/1/4/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 20152020,
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki,
w sprawie zmiany Uchwały nr LVI
/389/10 z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia dochodów, które mogą być gromadzone przez jednostki budżetowe Gminy Błonie na
rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych, przeznaczenia
tych dochodów oraz wskazania jednostek do otwarcia rachunku dochodów
własnych,
w sprawie zmiany Uchwały nr II/8/14
z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Błonia,
w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych, zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych na terenie Gminy Błonie
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania,
w zakresie oświaty:
w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Przedszkola Publicznego nr 1 w Błoniu,
w sprawie określenia kryteriów naboru
do przedszkoli publicznych w Gminie
Błonie na drugim etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów,
w zakresie gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej oraz utrzymania porządku i czystości w gminie
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla linii światłowodowej relacji Piorunów - Bieniewice
oraz posadowienie studni i szafy kablowej na działce ewidencyjnej nr 196/3
w Bieniewicach gmina Błonie,
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
gminnego w składzie:
• radny
Sławomir
Słowiński
– przewodniczący
• radny
Grzegorz
Banaszkiewicz
– członek
• Grażyna Kościńska – członek spoza
Rady
• Hanna Kierzkowska – członek spoza
Rady
• Joanna Stanke – członek spoza Rady,
w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawek tej opłaty,
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady
Miejskiej w Błoniu do Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Kampinos”.
Przedstawicielami wybrane zostały:
• radna Barbara Wielogórska
• radna Monika Zalewska
w zakresie planowania przestrzennego:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce i Błonie Wieś
–Bieniewicka,
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie,
w sprawie uchylenia w całości Uchwały nr III/20/14 z dnia 15 grudnia
2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr
XVI/109/11 z dnia 19 grudnia 2011
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Błonie, dla obszaru którego granice
wyznaczają oś ul. Staszica, północna
granica administracyjna miasta Błonie,
oś ulicy Lesznowskiej i północna linia
rozgraniczająca ul. Powstańców,
w sprawie zmiany Uchwały nr XVI
/109/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
Ponadto podjęte zostały:
uchwała w sprawie wyborów sołtysów
i rad sołeckich w sołectwach z terenu
Gminy Błonie. Zarządzono, że wybory
odbędą się w terminie 20.03.2015 r.30.04.2015 r.,
uchwała w sprawie zmiany Uchwały
nr II/7/14 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia składów osobo-
wych stałych komisji problemowych.
Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego włączone zostały:
• radna Aleksandra Janas-Malinowska
• radna Anna Ludwin-Właszczuk
uchwała w sprawie przyjęcia planów
pracy Komisji problemowych na rok
2015.
uchwała w sprawie powołania Komisji
doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy
Błonie. Do składu komisji powołani
zostali:
• radny Maciej Dunajewski
• radna Aleksandra Janas-Malinowska
• radna Małgorzata Staniak
• radny Tomasz Wiśniewski
• radny Grzegorz Banaszkiewicz
• radna Anna Ludwin-Właszczuk.
Zadaniem Komisji jest przygotowanie
i przedłożenie Radzie Miejskiej projektu
Statutu Gminy Błonie.
Opracowała:
Anna Sawicka
*) Uchwały w pełnym brzmieniu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Błonie
www.blonie.pl w zakładce Rada Miejska/
Uchwały/2015
Złoty medal za zasługi
przyznany przez Prezydenta
RP Ś.P. Halinie Ziental
Podczas
Sesji
Rady Miejskiej odbyło się uroczyste
wręczenie Złotego
medalu za zasługi
przyznanego przez
Prezydenta RP Ś.P.
Halinie Ziental wieloletniej Skarbnik Gminy Błonie.
Pani Halinka miała
go odebrać na ostatniej sesji Rady Miejskiej poprzedniej kadencji. Ze względu na
niespodziewane odejście od nas Pani Haliny, wręczenie nastąpiło dopiero dzisiaj.
Z rąk przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego Pana Andrzeja Rybusa-Tołłoczko medal odebrali: mąż Mieczysław Ziental i syn Dariusz Ziental.
(red.)
Z GMINY
Budowa
Chociaż trwa zima i luty nie kojarzy się z miesiącem intensywnych inwestycji, to dzięki sprzyjającej pogodzie prace na „Błoniance” trwają...
Policja informuje
17-latek odpowie za
rozbój
Na początku lutego br. kilka minut
po 8.00 dyżurny komisariatu w Błoniu
otrzymał telefoniczne
zgłoszenie o rozboju dokonanym na kobiecie. Na miejsce natychmiast skierował załogę patrolowo - interwencyjną. Ze
wstępnych ustaleń okoliczności zdarzenia
wynikało, że kobieta idąc ulicą w pewnym
momencie została popchnięta od tyłu, po
czym się przewróciła. W tym czasie młody
mężczyzna wyrwał jej torebkę i oddalił się
z miejsca zdarzenia. W środku znajdowały się pieniądze oraz dokumenty.
Dyżurny w rozmowie z pokrzywdzoną
ustalił rysopis sprawcy. Po opisie męż-
czyzny wszystko wskazywało na to, że
może to być mieszkaniec gminy, który nie
powrócił z przepustki do Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego. Tę informację
dyżurny przekazał podległej załodze, która udała się do miejsca zamieszkania 17latka. W rozmowie z policjantami młody
mężczyzna przyznał się do popełnienia
przestępstwa i wskazał miejsce, gdzie
ukrył skradzioną torebkę.
Prokurator przedstawił 17-latkowi zarzut rozboju, do popełnienia którego się
przyznał i poddał dobrowolnie karze.
Ukradła telefon 7-letniej dziewczynce
Dyżurny komisariatu w Błoniu został
powiadomiony o kradzieży telefonu komórkowego. Był on użytkowany przez
7-letnią dziewczynkę. Jak ustalili funk-
cjonariusze, do kradzieży doszło w czasie,
gdy dziecko bawiło się na placu zabaw.
W wyniku podjętych czynności błońscy
kryminalni ustalili osobę, która mogła
dokonać tego przestępstwa. Magdalenę
S. zatrzymali w miejscu zamieszkania.
Policjanci zatrzymali również Kingę L.,
która sprzedała telefon w jednym z lombardów. Tam mundurowi zabezpieczyli
skradzione mienie. Natomiast kobietom
przedstawili zarzuty. Magdalena S. odpowie za kradzież, a Kinga L. za paserstwo.
Mieszkanki błońskiej gminy przyznały się
do popełnienia przestępstwa i poddały
dobrowolnie karze.
nadkom. Ewelina Gromek-Oćwieja
Oficer Prasowy KPP dla PWZ
z siedzibą w Starych Babicach
5
6
Z GMINY
BIS 2 / 2015
Podsumowanie I części projektu edukacyjnego
- „Moja przyszłość”
Od połowy września 2014r. realizowany jest we wszystkich publicznych
szkołach podstawowych i gimnazjalnych
Gminy Błonie, projekt pn. „Wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe – Moja przyszłość”, wdrażany
przez Departament Edukacji Publicznej
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
W projekcie bierze udział 116 uczniów.
Pod czujną opieką wychowawców rozwijają oni swoją wiedzę i doskonalą umiejętności na zajęciach w odbiegających od
tradycyjnych lekcji formach takich jak
doświadczenia, pokazy. Do końca grudnia zrealizowano 116 godzin zajęć z języka angielskiego, 318 godzin zajęć matematyczno-przyrodniczych i 46 godzin
zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.
Do każdej ze szkół został zakupiony
sprzęt typu laptopy, telewizory, projektory o łącznej wartości ponad 14 tysięcy zł
oraz zostały zakupione materiały edukacyjne (książki, programy), pomoce dydaktyczne (gry edukacyjne, mikroskopy) potrzebne do prowadzenia zajęć, o łącznej
wartości ponad 9 tysięcy zł.
Uczniowie mieli także możliwość wzięcia
udziału w całodziennych zajęciach otwartych w instytucjach związanych z edukacją, kulturą jak np. udział w rewolucyjnym pokazie kinowym Cinema Drive,
zwiedzanie Miasteczka Orange – innowacji w zakresie technologii. Projekt będzie
kontynuowany do końca roku szkolnego
2014/2015 i będzie obejmował ten sam
rodzaj zadań, poza zakupami sprzętu.
Mamy nadzieję, że dalsze działania
będą równie aktywne i zaowocują osiągnięciami w nauce!
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Beata Waluk
Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki !
Już po raz kolejny
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
organizuje Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny dla
uczniów szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki
to nie pluszaki!’’
Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z dyrekcjami szkół podstawowych, zainteresowanymi jednostkami
samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.
Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą
i zabawą w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności
twórczych wśród najmłodszych miesz-
kańców wsi. W tym roku KRUS zwraca
uwagę na bezpieczeństwo pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.
Na terenie Oddziału Regionalnego
KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być
uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI,
w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa:
klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).
Zgłoszenia udziału szkoły w Konkursie
dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do
Placówki Terenowej KRUS Błonie ul. Targowa 3 B.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3,
w dowolnej technice, o tematyce związa-
nej z zapobieganiem wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich.
Na laureatów obu etapów konkursu
czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc
etapu wojewódzkiego z każdej kategorii
wiekowej niniejszego konkursu wezmą
udział w eliminacjach centralnych.
Szczegółowe informacje o organizacji
Konkursu można uzyskać w Placówce
Terenowej KRUS Błonie oraz w Oddziale
Regionalnym KRUS w Warszawie, a także na stronach internetowych urzędów
gmin.
KRUS Błonie
PT KRUS Błonie
ul.Targowa 3 B 05-870 Błonie
tel. (22 725 40 44 )
fax. (22 731 24 28)
Co słychać w „Kresie”
Z Nowym Rokiem nowym krokiem…
w
Nowy Rok rozpoczęliśmy od wyborów Zarządu Stowarzyszenia.
W skład Zarządu
weszli:
• Prezes Artur Woźniak
• Zastępca Prezesa Waldemar
Mańkowski
• Skarbnik Sławomir Nowak
• Sekretarz Ewa Rucińska
• Członek Zarządu Sławomir Pindor
Komisja rewizyjna została wybrana
w składzie:
• Przewodniczący Komisji Stanisław
Torucki,
• Członek Zarządu Marek Szymański,
• Członek Zarządu Jolanta Jaworska.
Główne zadania, jakie stawia sobie nasze Stowarzyszenie w roku 2015 to:
-dotarcie do instytucji, które są zainteresowane problematyką uzależnień w naszej lokalnej społeczności
-zapoznanie szerszego grona mieszkańców z działalnością naszego Stowarzyszenia (dni otwarte, ulotki, materiały
informacyjne)
- wprowadzenie różnych form profilaktyki uzależnień skierowanych głównie do
dzieci i młodzieży (koncerty, warsztaty,
spotkania integracyjne)
- integracja z mieszkańcami w celu
promowania zdrowego i trzeźwe-
go stylu życia poprzez różne formy
wspólnego spędzania czasu (piknik
rodzinny, bal integracyjny dla dzieci,
warsztaty, turniej tenisa stołowego,
msze trzeźwościowe)
Zapraszamy do nas od poniedziałku
do niedzieli w godz. 17.00 - 20.30 . Zapewniamy miłą atmosferę, rozmowę na
każdy temat, wspólne oglądanie filmów,
grę w tenisa stołowego, bilard, karty, szachy. Planujemy też warsztaty plastyczne
i kulinarne.
Więcej o nas na Facebooku:
https://www.facebook.com/kresblonie
KRES Błonie
Z GMINY
Jubileusz 30-lecia Koła Gospodyń Wiejskich
i Dzień Seniora w Bieniewicach
Koło Gospodyń Wiejskich w Bieniewicach ma 30 lat. Ten piękny jubileusz
zorganizowano wspólnie z corocznym
Dniem Seniora w remizie OSP 7 lutego.
Imprezę patronatem objęła sołtys Bieniewic Grażyna Kościńska tak, aby panie
mogły świętować, a nie jak co roku spędzać czas w kuchni. Dzieci z Przedszkola
„Iskierka” w Bieniewicach wypełniły pięknymi przedstawieniami część artystyczną – goście i seniorzy byli pod wrażeniem
wspaniałych młodych artystów. Zarys historyczny , który przedstawiła pani sołtys
pokazał jak wiele wnosiło Koło Gospodyń
Wiejskich w życie naszej społeczności.
Od kursów zdrowego odżywiania, poprzez
kursy szycia, haftowania, szydełkowania,
rozprowadzanie drobiu, środków ochrony roślin, urządzanie przydomowych
ogródków, aż po ekologię z corocznymi
olimpiadami wiedzy o gospodarstwie domowym i ekologii, organizowanie Dnia
Kobiet, Dnia Seniora, spotkań opłatkowych i wielkanocnych, obsługa pielgrzymów niepełnosprawnych na Jasną Górę,
coroczny udział w dożynkach gminnych
i parafialnych z robieniem wieńca i pieczeniem ciast.
Przez cały ten okres zarząd KGW współpracował z Urzędem Miejskim w Błoniu
(wcześniej Urzędem Miasta i Gminy),
Gminną Spółdzielnią, Spółdzielnią Kółek
Rolniczych, Krajowym Związkiem Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Utrzymywał również kontakty z sąsiednim KGW
w Bramkach. Dobra współpraca ze szkołą i przedszkolem zaowocowała integracją
oraz gościnnymi występami dzieci i młodzieży na uroczystościach.
Tak piękny jubileusz nie mógłby się
odbyć bez gości, a zaszczycili nas swoją
obecnością burmistrzowie gminy Błonie
Zenon Reszka i Marek Książek, którzy
poza życzeniami i kwiatami przygotowali dla jubilatek i seniorów pamiątkowe
fartuszki, pan Tomasz Wiśniewski przewodniczący Rady Miejskiej, ks. Tadeusz
Gałecki oraz wicestarosta Paweł Białecki.
Przybyła też przedstawicielka kancelarii Sejmiku Województwa Mazowieckiego
dyrektor Lidia Rudzka, która w imieniu
marszałka Adama Struzika wręczyła pa-
miątkowe dyplomy długoletnim członkiniom Koła. Nie zawiedli również sąsiedzi
– sołtysi Andrzej Rutkowski i Tadeusz
Pryjda oraz przedstawiciele OSP, szkoły
i przedszkola.
Dodatkową atrakcją była olimpiada
wiedzy o Bieniewicach i nie tylko, która
miała na celu informację i promocję naszej miejscowości. Panie wykazały się
dużą wiedzą o okolicy, a nagrody ufundowane przez rodzinną firmę państwa Janiszewskich oraz panią Hannę Roszkowską
sprawiły dużo radości.
Wspólne śpiewy, wspominania i pogawędki przyprawiły o łzy wzruszenia
niejedną z pań. Takie uroczystości integrują mieszkańców i pielęgnują tradycję.
O uciechy dla ciała zadbała Karczma pod
Bażantem, która nakarmiła nas smacznie
i do syta, co pozwoliło Jubilatkom i Seniorom na uroczyste świętowanie.
Gratulujemy paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i życzymy dalszych wspaniałych lat pracy dla dobra naszej małej
ojczyzny.
Rada sołecka Bieniewic
CENTRUM KULTURY przed Kiermaszem Wielkanocnym
Centrum Kultury w Błoniu zaprasza wytwórców
rękodzieła ludowego i artystycznego związanego
z okresem wielkanocnym
(pisanki, palmy, ceramika, szkło, wiklina, biżuteria, wyroby lniane, dekoracje stołu
itp.) do zgłaszania udziału w wielkanocnym kiermaszu świątecznym, który odbędzie się w budynku Centrum Kultury
w Błoniu w dniu 29 marca (NIEDZIELA)
w godz. 10.00-16.00.
Zapraszamy również miłośników przedmiotów o charakterze antykwarycznym,
kolekcjonerów i numizmatyków do przedstawienia swojej oferty handlowej podczas kiermaszu świątecznego.
W tym roku organizujemy również spożywczy Jarmark Produktów Regionalnych. Zapraszamy wystawców z tradycyjnymi regionalnymi przysmakami - (ta
część kiermaszu będzie zorganizowana
na wolnym powietrzu).
Udział w kiermaszu jest bezpłatny.
Zgłoszenia, zawierające dane firmy,
opis i zdjęcia wyrobów oraz numer telefonu, prosimy składać drogą e-mailową na
adres: [email protected]
pl do dnia 15.03.2015r.
Organizator, ze względu na ograniczoną
ilość miejsc, zastrzega sobie prawo wyboru wystawców spośród zgłoszonych ofert.
Wystawcy zostaną powiadomieni o wynikach wyboru do dnia 20 marca 2015 r.
drogą e-mailową.
7
8
Z GMINY
BIS 2 / 2015
Kalendarium wydarzeń w 2015 roku w Gminie Błonie
Miesiąc
Wydarzenie
Miejsce
MARZEC
01.03. Towarzyskie Zawody Rzutowe o Puchar Ziemi Błońskiej
01.03. Kabaret Hrabi
14.03. Eliminacje do „WARSZAWSKIEJ SYRENKI”
BŁONIE BASKET
15.03. Koncert Rodzinny
22.03. Poranek Teatralny dla dzieci
Warsztaty florystyczne dla dorosłych
29.03. KIERMASZ WIELKANOCNY „Radosne Święta Wielkanocne”
Glinianki
Centrum Kultury
Centrum Kultury
Hala przy Gimnazjum nr 2
Centrum Kultury
Centrum Kultury
Centrum Kultury
Centrum Kultury
KWIECIEŃ
11.04. BAL CHARYTATYWNY
14.04. „Następnego dnia rano” - spektakl
15.04. IX Powiatowy Konkurs Pięknego czytania
18.04. VIII PIKNIK EKO-BŁONIE 2015
18.04. VI Międzyprzedszkolny Przegląd Taneczny „RYTM”
19.04. Koncert Rodzinny
Centrum Kultury
Centrum Kultury
Centrum Kultury
Rynek
Zespół Szkół nr 1
Centrum Kultury
MAJ
03.05. Święto Konstytucji 3 Maja
08.05. Kabaret Paranienormalni
09.05. Taneczny Festiwal Przedszkolaków
Powiatowy Turniej Tenisa „Od przedszkolaka do Fibaka”
17.05. Koncert Rodzinny
23.05. Błoński Uśmiech Młodzieży
30.05. DZIEŃ DZIECKA - 1 dzień ((Gimnazjum nr 1))
31.05. DZIEŃ DZIECKA - 2 dzień (Centrum Kultury)
31.05. TAAAKA RYBA 2015 Piknik Rodzinny
Kościół Św. Trójcy, Rynek
Centrum Kultury
Centrum Kultury
LKS „Olymp”
Centrum Kultury
Rynek
Boiska LO
Centrum Kultury
Glinianki
CZERWIEC
07.06. Towarzyskie Zawody Spławikowe o Puchar Miasta Błonie
12.06. Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Błoniu z okazji 25 lat samorządu teryt.
13-14.06. DNI BŁONIA 2015
17.06. Finał IX Międzygminnego Konkursu Czytelniczego „Wydajemy Własną Książkę”
70-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego
Glinianki
Centrum Kultury
Amfiteatr, Centrum Kultury
Centrum Kultury
LO
LIPIEC
12.07. Piknik DIXILENDOWY
18.07. III Edycja Zawodów „Błonie Skate Contest”
30.07. III Międzynarodowy Festiwal Folkloru
Centrum Kultury
Skatepark
Centrum Kultury
SIERPIEŃ
01.08. 71 rocznica Powstania Warszawskiego HANDS OF STONE Turniej siłowania na rękę
15.08. Rodzinny Piknik u Pani Rokitniańskiej
Półmaraton Pow. Warszawskiego Zachodniego im. J. Kusocińskiego
30.08 ŚWIĘTO PLONÓW połączone z pożegnaniem lata
Rynek w Błoniu
Parafia w Rokitnie
Błonie - Borzęcin Duży
WRZESIEŃ
01.09. Obchody 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej
VI Plener malarski „Błonie – piękno, które mijasz”
18.09. Samorządowa Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki w Rokitnie
19.09. V Piknik rodzinny „Jesienny warzywniak”
Turniej tenisa ziemnego dla dorosłych o Puchar Burmistrza Błonia
20.09. Towarzyskie Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza
Integracyjny Piknik Rodzinny
Cmentarz przy par. Św. Trójcy
Centrum Kultury
Parafia w Rokitnie
Rynek w Błoniu
LKS „Olymp”
Glinianki
KRES
PAŹDZIERNIK
65-lecie LKS OLYMP
Rajd Profilaktyczny organizowany przez Gimnazjum nr 1
24.10. 50-lecie Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Poranek Teatralny
LKS „Olymp”
Rynek w Błoniu
Centrum Kultury
Centrum Kultury
LISTOPAD
11.11. Obchody 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
11.11. Towarzyskie Zawody Spławikowe z okazji Dnia Niepodległości
Poranek Teatralny
Kościół Św. Trójcy, Rynek
Glinianki
Centrum Kultury
GRUDZIEŃ
06.12. MIKOŁAJKI
Maraton Pisania Listów Amnesty International
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
Powiatowa Integracyjna Wigilia Błonie 2015
31.12. SYLWESTER POD GWIAZDAMI
Centrum Kultury
Gimnazjum nr 1
Centrum Kultury
Centrum Kultury
Rynek w Błoniu
Kalendarium wydarzeń na rok 2015 publikowane i na bieżąco aktualizowane
do wglądu na stronie internetowej www.blonie.pl w zakładce /Kalendarz imprez/
Z GMINY
UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!
Agencja Rynku Rolnego informuje, iż
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia
kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)”.
Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.
Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci
zainteresowani wsparciem mogą składać,
do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na formularzu udostępnionym
na stronie internetowej Agencji Rynku
Rolnego: www.arr.gov.pl
„Powiadomienie dot. RDK_1031/2014
bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II”.
Oddaj krew!
Klub HDK-PCK Strażak w Błoniu
zaprasza członków i sympatyków
Klubu na kolejną akcję poboru krwi:
12.03.2015 w godz. 9:00 14:00
w sali OSP Błonie
Obowiązkowo prosimy przynieść legitymację członkowską i dowód osobisty (legitymację szkolną).
Zaproszenie
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Błonie” zaprasza na Walne Zgromadzenie
Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Błonie”, które odbędzie się w dniu 6 marca
2015 r. o godz. 11:00 w Centrum Kultury w Błoniu ul. Jana Pawła II 1b, w sali
konferencyjnej.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności za rok 2014.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Dyskusja.
6. Udzielenie absolutorium dla Zarządu
i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014.
7. Podjęcie uchwały o wysokości składki
członkowskiej na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego oraz planu
pracy na rok 2015.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r.
Więcej informacji w „Warunkach
uczestnictwa w mechanizmie dalsze
tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do
30 czerwca 2015 r.)”
Jednocześnie prosimy o zapoznanie się
z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, dotyczącymi możliwości uzyskania
wsparcia w trzeciej transzy nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów
niektórych owoców i warzyw:
„(…) MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA DE MINIMIS DLA PRODUCENTÓW JABŁEK
Jednocześnie informujemy, że producenci jabłek, którzy skorzystali już z pomocy de minimis będą mogli uczestniczyć
w trzeciej transzy mechanizmu. To efekt
wielu wystąpień do Komisji Europejskiej
oraz dwustronnego spotkania ministra
Marka Sawickiego z Philem Hoganem,
Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 26 stycznia br.
W tej sprawie Komisja Europejska skierowała do MRiRW stosowane pismo, które
umożliwia takie podejście.”
„(…) Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte
poprzednimi transzami mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia uruchomionymi
przez Komisję Europejską na podstawie
rozporządzenia delegowanego Komisji
nr 932 /2014 oraz 1031/2014(..).”
Mieszkańcy budynków komunalnych
oraz wspólnot mieszkaniowych
zarządzanych przez Zakład Usług
Komunalnych w Błoniu
INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW wyżej
wymienionych budynków mieszkalnych,
że począwszy od 15 marca 2015r. w lokalach, w których jest instalacja gazowa,
a więc piecyki gazowe do podgrzewania
wody i ogrzewania mieszkań – będziemy
instalować czujniki tlenku węgla potocznie zwanego czadem.
Podstawową funkcją czujki tlenku węgla jest wykrywanie czadu i generowanie
sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w po-
wietrzu. Czujka podnosi poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza
ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką
reakcję w sytuacji zagrożenia życia.
Montaż czujek wykonają kominiarze
informując poprzez ogłoszenia o terminie
realizacji.
Mieszkańcy nie ponoszą kosztów związanych z instalacją czujek.
Edward Zygmunt Ropiak
dyrektor ZUK w Błoniu
9
10
Z GMINY
BIS 2 / 2015
Wspomnienie o Macieju Głowackim
Maciej Głowacki urodził się w Błoniu
w 1930 r. jako najmłodszy z trójki dzieci Antoniego, znanego nie tylko w Błoniu,
budowniczego drewnianych konstrukcji - najstarszy Andrzej żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, siostra Niusia „ Iga”
uczestniczka Powstania Warszawskiego
i Maciej „Miś” harcerz Szarych Szeregów
w drużynie „Zawiszaków” w Hufcu „Łom”
w Błoniu. Już w lutym 1945 r. jako członek zorganizowanej jeszcze w podziemiu
struktury aktywnie działa w powstającym
w Błoniu hufcu ZHP i jest zastępowym
w 60 Mazowieckiej Drużynie Harcerzy.
Szkołę powszechną kończy w Błoniu
po czym rozpoczyna naukę na tajnych
kompletach gimnazjalnych, którą po wojnie kontynuował w liceum im. Tadeusza
Rejtana w Warszawie następnie w liceum
w Szymanowie.
Po maturze wstąpił do wojska, z którym
związał się do końca swojego zawodowego życia. W latach pięćdziesiątych służył w jednostkach budujących lotniska
wojskowe. Wojsko, wykorzystując jego
zdolności, skierowało go na studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania
i Statystyki oraz studium podyplomowe
w zakresie kontroli finansowej. W ostat-
nim etapie kariery zawodowej pracował
w Ministerstwie Obrony Narodowej, z którego odszedł w stopniu pułkownika.
Jego przejście na emeryturę zbiegło się
w czasie ze zmianami ustrojowymi w Polsce. Dzięki nim możliwe było wskrzeszenie pamięci Szarych Szeregów, co dla Macieja do końca stanowiło ważny element
własnej tożsamości. Od czasu powstania
w Błoniu w 1990 r. Środowiska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
był aktywnym członkiem tej Organizacji i został odznaczony Krzyżem Armii
Krajowej.
Miał szerokie zainteresowania, interesował się także poezją pisząc własne
wiersze. Dużo majsterkował, zarówno
w większej skali budując wraz z Ojcem
drewniane konstrukcje na daczy, jak
i tworząc miniaturowe kapliczki oraz
świątki. Znamienne jest, że pochowany
będzie pod krzyżem z własnoręcznie rzeźbioną rodzinną tablicą nagrobną.
Pokonała go choroba, z którą zmagał
się wiele lat. Pozostawił po sobie żonę,
„Romunię”, z którą w tym roku świętowałby 50-lecie małżeństwa.
Odszedł jeden z ostatnich błońskich
„Zawiszaków”, dobry, prawy i uczci-
wy człowiek, który na zawsze pozostanie w pamięci rodziny, przyjaciół
i znajomych.
Opracowal Jerzy Oziemski
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej
Pamięci sanitariuszki Małgorzaty Michałowskiej
W listopadzie ubiegłego roku przedstawiliśmy na tych łamach dzieje Małgorzaty Michałowskiej, sanitariuszki, jedynej
kobiety pochowanej na błońskim cmentarzu w kwaterze żołnierzy kampanii
wrześniowej. Przypomnijmy: urodzona
w USA, idąc za głosem serca wyszła za
naszego rodaka i na stałe osiadła w Polsce. Los nie szczędził jej tragicznych przeżyć. W pierwszej wojnie światowej straciła dwoje dzieci, wkrótce potem, gdy była
w zaawansowanej ciąży, odszedł od niej
mąż, a w kilkanaście lat później, kiedy
już z nową rodziną weszła w czas względnej stabilizacji, zaczęła się druga wojna
światowa.
Sanitariuszka Małgorzata hr. Michałowska wraz z oddziałami Armii „Poznań”
dociera do Tułowic, gdzie zostaje śmiertelnie ranna. Przewieziona do szpitala
polowego w Błoniu, 19 września 1939 r.
zmarła w tym szpitalu z ran i została
pochowana w zbiorowej żołnierskiej mogile. Po kilku tygodniach dotarł do Błonia mąż Małgorzaty, hr. Michałowski,
uzyskał zgodę na ekshumację, rozpoznał
zwłoki żony i 28 października ponownie
pochował ją, ale już w pojedynczym grobie, umieszczając napis: „ur. w Bufallo
sanitariuszka, poległa pod Tułowicami”.
Przed kilkudziesięciu laty groby żołnierskie na błońskim cmentarzu połączono
w symboliczne mogiły zbiorowe, prochy
Małgorzaty Michałowskiej znów znalazły
się we wspólnym żołnierskim grobie.
Przytoczone dane z życiorysu Małgorzaty Michałowskiej odtwarzaliśmy nie bez
trudu wraz z Jerzym Oziemskim, prowadząc z pomocą rodziny zmarłej drobiazgowe, dokumentarne śledztwo. I chociaż
wciąż nie brak w tym życiorysie zagadek,
za wiedzą rodziny pod dotychczasową
metalową tabliczką: „Sanitar. Małg. Michałowska”, widniejącą na symbolicznym
zbiorowym grobie, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, umieściliśmy w lutym tego roku nową, granitową
tabliczkę, za którą serdecznie dziękujemy
fundatorowi, z napisem:
MAŁGORZATA hr. MICHAŁOWSKA
z domu CROSBY I voto SZASZKIEWICZ
ur. 1895 w BUFFALO (USA)
RANNA POD TUŁOWICAMI
W DNIACH BITWY POD BZURĄ
zm. 19 WRZEŚNIA 1939
w SZPITALU POLOWYM W BŁONIU
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
ZIEMI BŁOŃSKIEJ 2014
Po wspomnianym artykule na grobie
Małgorzaty Michałowskiej zaczęły się pojawiać znicze i wiązanki kwiatów – wzruszający dowód pamięci oraz szacunku
dla tej, co zrządzeniem losu, zza oceanu,
z dalekiej ziemi amerykańskiej w tragicznych dniach września 1939 roku dotarła
aż na naszą ziemię błońską. I w symbolicznej zbiorowej żołnierskiej mogile pozostała tu na zawsze.
Roman Nowoszewski
Z GMINY
Przychodzimy, odchodzimy...,
a szkoła trwa nadal
W 2015 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego obchodzi 70-lecie swojego istnienia. Pierwsza
szkoła średnia w Błoniu wydała pierwszych maturzystów w roku szkolnym
1948/1949. Lata PRL i 25 lat III Rzeczypospolitej wpływały na kształt edukacyjny i strukturę placówki. Liceum funkcjonowało samodzielnie lub w zespole szkół,
realizowało kolejne podstawy programowe
i poddawało się reformom oświatowym.
Ze szkołą związało swoje życie wiele osób,
jej dyrektorów, nauczycieli, pracowników technicznych, ale przede wszystkim
uczniów i ich rodziców - tych obecnych
i absolwentów. W większości to błonianki
i błoniacy, chociaż dużą grupę stanowią
ci, którzy do miasta świeżo przybyli lub
są sąsiadami błońskiej gminy.
Chcąc zadośćuczynić tradycji spotkań
całej licealnej społeczności, Dyrektor
i Rada Pedagogiczna ILO podjęli decyzję o zorganizowaniu obchodów 70-lecia
szkoły, które odbędą się w czerwcu 2015
r. Dokładny termin i program obchodów,
na które serdecznie zapraszamy, zostanie
zamieszczony w kolejnych „BIS-ach”, na
stronach internetowych gminy, szkoły
oraz przedstawiony na plakatach.
Dyrektor Liceum bardzo prosi dawnych
nauczycieli i absolwentów o udostępnienie zdjęć i dokumentów związanych z historią szkoły, które mogłyby być wykorzystane przy tworzeniu folderu i wystawy
okolicznościowej. Dokumenty i fotografie
będą na miejscu skanowane i oddawane
właścicielom od ręki.
Telefon kontaktowy i fax do sekretariatu szkoły: 22 725 31 42.
Boisko
Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Wł.Broniewskiego w Błoniu, ul.
Okrzei 3 informuje, że do dnia 5 marca
2015r. przyjmuje podania o rezerwację Orlików, znajdujących się na terenie
szkoły.
Podania można składać codziennie
w sekretariacie szkoły do godz.15:00.
Korzystanie z Orlików jest bezpłatne.
Dostarczone podania będą potrzebne do
ustalenia grafiku korzystania z boisk.
Pani
Joannie Kurzeli
insp. Urzędu Miejskiego w Błoniu
oraz Jej Rodzinie
wyrazy współczucia i żalu w trudnej
i bolesnej chwili po stracie Teścia
Ś. P.
Jana Kurzeli
składają Burmistrz Błonia
i pracownicy Urzędu Miejskiego w Błoniu.
Pani
Iwonie Głowackiej
Psycholog w Zespole Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu
oraz Jej Rodzinie
wyrazy współczucia i żalu w trudnej
i bolesnej chwili po stracie Córki
Ś. P.
Anny Głowackiej
składa
Burmistrz Błonia.
Pani
Annie
Ludwin-Właszczuk
Radnej Rady Miejskiej w Błoniu
oraz Jej Rodzinie
wyrazy współczucia i żalu w trudnej
i bolesnej chwili po stracie Ojca
Ś. P.
Henryka Ludwin
składają Burmistrz Błonia
oraz Przewodniczący Rady i Radni Rady
Miejskiej w Błoniu.
11
12
Z GMINY
BIS 2 / 2015
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków reprezentowane jest w Błoniu przez Koło
Terenowe mające siedzibę w budynku
Samodzielnego Gminnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Piłsudskiego 2/4 (niski parter). Dwa razy
w tygodniu: w poniedziałki w godz. 11.00
– 13.00 i w piątki w godz. 15.00 - 17.00
odbywają się spotkania informacyjno
- szkoleniowe.
Zarząd Koła realizując jeden z podstawowych celów stowarzyszenia, jakim
jest edukacja diabetologiczna, zrealizował w 2014 roku cykl następujących
prelekcji:
• 25 czerwca – diabetolog lek. Agnieszka Nowak – Musiej - „Wszystko
o cukrzycy”;
• 11 sierpnia – dermatolog dr Joanna
Kolinek - „Choroby skóry związane
z cukrzycą”;
• 11 sierpnia - podolog mgr inż. Dorota
Półka – „Zadbaj o stopy, to one niosą
nas przez całe życie”;
• 27 listopada – dermatolog dr Joanna
Kolinek - „Łuszczyca a zespół metaboliczny i cukrzyca”;
• 12 grudnia – kardiolog dr n.med. Marek Karpowicz - „Choroby serca jako
powikłania w cukrzycy”.
Prelekcje odbywały się w siedzibie Koła
nr 7 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Błoniu, dysponującego odpowiednio dużym lokalem.
Cykl prelekcji zrealizowano ze środków
budżetu Błonia, za co władzom miasta jesteśmy bardzo wdzięczni.
Tradycyjnie Koło nasze organizuje uroczyste spotkania świąteczne. 14 kwietnia
odbyło się spotkanie z okazji Świąt Wielkiej Nocy, zaś w dniu 8 grudnia spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Cukrzyca jest chorobą przewlekłą i nie
leczona może prowadzić do uszkodzenia,
zaburzeń czynności i niewydolności różnych narządów, szczególnie oczu, nerek,
nerwów, serca i naczyń krwionośnych.
Rocznie około 13 tysięcy osób w Polsce
traci z powodu cukrzycy kończyny dolne!
Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w 1985 r. było na świecie 30
mln diabetyków, zaś w 1998 roku już
140 mln. Szacuje się, że obecnie choruje
ok. 175 milionów ludzi na całym świecie.
Prawie 160 milionów choruje na cukrzycę
typu 2. Wiąże się to z coraz powszechniejszą otyłością, która może nawet w 80%
przyczynić się do powstania i rozwoju
choroby.
Obecnie na cukrzycę cierpi w Polsce
ok. 2,5 miliona Polaków. Szacuje się, że
ok. 40% chorych w Polsce w ogóle nie wie
o swojej chorobie. Pacjenci zgłaszają się
do lekarza, gdy jest ona już bardzo zaawansowana. U 25% pacjentów stwierdza
się powikłania cukrzycowe!
Dzięki wsparciu władz Błonia Koło nasze zostało wyposażone w nowe i bardzo
praktyczne składane krzesła. Raz jeszcze dziękujemy za okazaną życzliwość
i pomoc.
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na nasze spotkania.
Bożena Nadana
Chór na medal
To już VIII Powiatowy Festiwal Chórów „Złotego Wieku”, który odbył się 31
stycznia. W Gminnym Ośrodku Kultury
w Lesznie, gdzie do konkursu poza zespołem „Śpiewający Senior” z Centrum
Kultury w Błoniu prowadzonym od września ubiegłego roku przez p. Wojciecha
Gumowskiego udział wzięły: Lesznowski
Chór „Ballada”, „Ożarowskie Kumoszki” z Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Maz., „Wesołe Wdówki” z Józefowa
i „Sami Swoi” z Borzęcina.
W tym roku w jury zasiedli: Mariusz
Latek doktor Katedry dyrygentury chóralnej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i Marcin Lewicki artysta
chóru Filharmonii Narodowej wcześniej
Teatru Wielkiego i Opery Kameralnej.
Ocenie podlegały walory wokalne utwo-
rów, interpretacja, kompozycja, aranżacja
i ogólne wrażenie artystyczne. Jury wybrało trzech laureatów – przyznając jedną
nagrodę główną i dwa wyróżnienia. I tak
nagroda główna przyznana została naszemu zespołowi „Śpiewający Senior”, który
był oklaskiwany gromkimi brawami. To
nie pierwszy sukces „Śpiewającego Seniora”. W styczniu 2013r. zespół jeszcze pod
kierunkiem p. Jana Sobieskiego otrzymał
również nagrodę główną za dobór repertuaru, dykcję i walory artystyczne.
Konkursy organizowane przez GOK
w Lesznie na przestrzeni lat stały się dużym wydarzeniem kulturalnym w powiecie warszawskim zachodnim. Świąteczno
- noworoczny klimat, wspaniała atmosfera i śpiew uszczęśliwiają wszystkich
uczestników festiwalu. Bardzo chętnie
spotykają się, by zaprezentować swój dorobek artystyczny.
W tym roku spotkanie zespołów z terenu powiatu warszawskiego zachodniego uświetnili swoją obecnością Jolanta
Stępniak – członek zarządu PWZ i wiceburmistrz Błonia Marek Książek.
Gościem specjalnym tegorocznego festiwalu była pani Edyta Ciechomska – sopran, artystka solistka scen muzycznych
w kraju i za granicą, a jej występ był dla
wszystkich uczestników wielkim wydarzeniem artystycznym.
Po ogłoszeniu wyników konkursu, gdzie
kolejny sukces przypadł naszemu „Śpiewającemu Seniorowi” wszyscy uczestnicy
otrzymali upominki, a zespołom wręczono dyplomy i piękne puchary.
Członkini zespołu „Śpiewający
Senior”
Z GMINY
Nowoczesna Biblioteka Pedagogiczna
Nowoczesna Biblioteka lub Biblioteka XXI wieku, za jaką uważamy nasza
placówkę, to nie tylko zbiór książek, to
miejsce, gdzie można spotkać ciekawych
ludzi, uczyć się i pracować korzystając
z nowoczesnych technologii, to miejsce
ciekawych wydarzeń społecznych. Rok
2014 był trzecim rokiem działalności Biblioteki Pedagogicznej w Błoniu w nowej
siedzibie. W minionym roku zarejestrowaliśmy 1186 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 5.167 razy i wypożyczyli
10.112 książek. W czytelni i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
była to łączna liczba 1103 osób. Zakupiliśmy 1114 nowych książek za ponad 36
tysięcy zł. Ponadto w zakresie działalności
kulturalno - oświatowej odbyły się dwa
spotkania autorskie ze znaną pisarką
Mariolą Pryzwan, konferencje i spotkania
warsztatowe dla nauczycieli bibliotekarzy
z powiatu warszawskiego zachodniego,
lekcje biblioteczne dla młodzieży na temat warsztatu informacyjnego biblioteki
oraz bajkowe spotkania dla dzieci. We
współpracy z Towarzystwem Przyjaciół
Ziemi Błońskiej zorganizowaliśmy wystawę kalendarzyków listkowych ze zbioru
RN zatytułowaną „Tamte lata, co minęły”. Dużym zainteresowaniem cieszą się
organizowane od lat konkursy promujące
czytelnictwo: konkurs „Pięknego czytania”, który odbył się ósmy raz, i „Wydajemy własną książkę”, organizowany po
raz trzynasty. W obu konkursach wzięło
udział ponad 250 osób. Przyjazna atmosfera i zacisze biblioteki sprzyjają pracy
twórczej studentów oraz osób chcących
w ciszy i spokoju poczytać wybraną przez
siebie literaturę lub przejrzeć prenumerowane czasopisma. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej placówki i korzystania z bogatego księgozbioru.
Anna Buźniak
Szko³a Podstawowa nr 1 im.M.Kopernika
serdecznie zaprasza
na
Koncert
“Jedynkowa Bajkolandia”
6.03.2015r. o godzinie 16.00
Centrum Kultury w B³oniu
Błońskie grodzisko i mazowiecki smok
Pradzieje Błonia wiążą się bezsprzecznie ze średniowiecznym grodziskiem, którego resztki do dziś znajdują się niedaleko miasta. O tym grodzisku i o znaczeniu
Błonia w historii Księstwa Mazowieckiego, a także o mazowieckim smoku mówił
archeolog Daniel Sukniewicz na spotkaniu zorganizowanym 11 lutego przez Bibliotekę Pedagogiczną, Centrum Kultury
w Błoniu i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Błońskiej. Przybyła spora grupa osób zainteresowanych przeszłością Błonia: nauczyciele, członkowie Towarzystwa, bywalcy Centrum Kultury oraz słuchaczki
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Prelegent, współtwórca Szlaku Książąt
Mazowieckich, prowadzącego także przez
Błonie, mówił o politycznym i militarnym
znaczeniu grodziska, o świetności dawnego błońskiego grodu i mrocznych kartach
historii (upadek grodu, otrucie ostatnich
Książąt Mazowieckich, sprowadzenie
krzyżaków na piastowskie ziemie). Na
ekranie pojawiały się rekonstrukcje średniowiecznych grodzisk z różnych stron
Polski, a my wspólnie zastanawialiśmy
się, jak też mógł wyglądać błoński gród,
czy warto go rekonstruować, a jeśli tak,
to w jakiej postaci. A później było o smoku mazowieckim zwanym, jak objaśnił
prelegent, żmijem słowiańskim, a wła-
ściwie żmiją, gdyż na wyimaginowanych
rysunkach jawi się jako gad pełen niewieściego wdzięku i takiejże delikatności. Podobizna smoka, zielonego ze złości, krążyła pośród uczestników prelekcji. Wielką
propagatorką smoka mazowieckiego jest
Teresa Kacperska z Macierzysza, której
dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu
spotkania i życzymy, by dopięła swego,
tworząc w Błoniu lub nieopodal mazowiecką smoczą jamę. Skoro już jest to
smoczysko, musi przecie gdzieś mieszkać,
wszak nie gorszy on niż smok wawelski.
Historia i legendy, fakty i przypuszczenia, hipotezy – historia Błonia i ziemi
błońskiej jest przebogata i pełna zagadek,
niespodzianek. Warto się nią zainteresować, co potwierdzą uczestnicy tego spotkania, którzy już po wykładzie, z udziałem prelegenta, przy herbacie, kawie
i wyśmienitych ciastach, za które dziękujemy kierowniczce Biblioteki Annie Buźniak i jej zespołowi, długo jeszcze rozmawiali o błońskich i smoczych sprawach.
Będzie ciąg dalszy tych rozmów…
Roman Nowoszewski
zdjęcia Anna Buźniak
13
14
Z GMINY
BIS 2 / 2015
Rewitalizacja starego parku przy cmentarzu
Przystępujemy do kolejnej inwestycji,
jaką jest rewitalizacja starego parku przy
cmentarzu. W ramach tego zadania wykonana zostanie wymiana oświetlenia
parkowego, wymiana nawierzchni alejek
oraz wykonanie nowych alejek i placów
oraz budowa schodów. Zamontowane
będą nowe ławki i kosze na śmieci - dopasowane do tych ustawionych przy ścieżce
rowerowej. Powstaną też elementy małej
architektury z piaskowca - nawiązujące
stylem do mostu na cmentarz.
Wykonana w ubiegłym roku, w ramach
przygotowań do tej inwestycji inwentaryzacja drzewostanu wykazała, że niestety
trzeba będzie wyciąć 36 drzew. Wycięte będą drzewa obumarłe, nie rokujące
szans na dalszy prawidłowy rozwój, drzewa niebezpieczne - grożące wykrotem lub
złamaniem ze względu na zły stan korzeni, znaczne ubytki lub zgniliznę, a także
pojedyncze drzewa samosiejne i te, które
rosną zbyt blisko cenniejszych egzemplarzy. Oprócz tego 32 drzewa będą poddane
zabiegom pielęgnacyjnym i sanitarnym.
Pozostałe 64 drzewa oceniono jako zdrowe i zaplanowana rewitalizacja parku
pozwoli na ich wyeksponowanie. Projekt
zagospodarowania zieleni w parku przewiduje w zamian za wycięte drzewa nasadzenie 36 nowych oraz obsadzenie ponad 15 tys. metrów kwadratowych parku
krzewami, bylinami, trawami i pnączami.
Całą inwestycję planujemy zakończyć
jeszcze w tym roku.
UM
Walentynki BUTW
w Poniatówce
Walentynki to nowa, świecka tradycja, która od kilkunastu
lat „zadomowiła’’się w Polsce. Jest to czas zakochanych, składania sobie życzeń miłości, życzliwości, dobroci, wszystkiego,
co w życiu najlepsze. To dzień pełen czerwonych serduszek,
kwiatów, romantycznych gestów i uczuć, by choć na chwilę
świat stał się beztroski i kolorowy. Słuchacze BUTW bez względu na wiek czują się wiecznie młodzi i oczywiście zakochani
w swoich mężach, żonach, dzieciach czy wnukach.
Ponieważ dzień ten zbiegł się z dniem zakończenia karnawału, uczczono go huczną potańcówką. Sala była pięknie przystrojona w czerwone serca, balony, serwetki, świece, girlandy
przy żyrandolach i kwiaty. Czerwone lizaki otrzymali wszyscy
pomagający przy zorganizowaniu balu. Trzyosobowy zespół
‘’Night Music’’ grał i śpiewał przede wszystkim piosenki o miłości. Uczestnicy uczelnianego zespołu artystycznego również
odśpiewali kilka ulubionych przebojów, które paniom przypomniały czas młodości i oczywiście wycisnęły łzy wzruszenia.
Atmosfera, jak zwykle w Poniatówce, była bardzo radosna.
Wszyscy czujemy się tutaj jak w domu. To dzięki p. Dariuszowi Sitarskiemu - dyrektorowi Centrum Kultury, który dba
o Poniatówkę i umożliwia nam przeżycie w niej każdej większej
uroczystości. Słuchacze BUTW bardzo Mu za to dziękują.
Mimo wielu przeciwników, powinniśmy coraz częściej obchodzić podobne święta, by przy okazji spojrzeć sobie głęboko
w oczy, uśmiechnąć się i powiedzieć coś miłego. Każdy pretekst jest dobry, by okazać sobie życzliwość.
Irena Wagner
SPORT W GMINIE
Halowy Turniej Piłkarski
Dnia 12 stycznia 2015r., rozegrano
V edycję Halowego Turnieju Piłkarskiego z okazji 23. Edycji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Organizatorem zabawy była Passovia Pass. W imprezie
wzięło udział 7 teamów: Bezimienni, Biali Legioniści, Błonianka, Legion Błonie,
Lizuminum, Pasiaki i XXX Drink Team.
Rozgrywki toczyły się w dwóch asymetrycznych grupach. Następnie odbyła się
faza pucharowa. Triumfatorem imprezy
(po raz trzeci w historii), został Legion
Błonie. Natomiast najlepszym strzelcem
okazał się Konrad Pułka (z Legionu), który zdobył 9 goli.
FAZA GRUPOWA
Grupa A
Legion Błonie - Bezimienni 2:1
Bezimienni - Błonianka 2:3
Legion Błonie - Błonianka 2:2
Lp. Drużyna
MZ R P Bramki Pkt
1. Błonianka
211 0
5-4 4
2. Legion Błonie
211 0
4-3 4
3. Bezimienni
200 2
3-5 0
Grupa B
Pasiaki - XXX Drink Team1:0
Biali Legioniści - Lizuminum 0:4
XXX Drink Team - Biali Legioniści 3:0
Lizuminum - Pasiaki 3:1
Lizuminum - XXX Drink Team 5:1
Pasiaki - Biali Legioniści 7:0
Lp. Drużyna
MZ R P Bramki Pkt
1. Lizuminum
330 0
12-2 9
2. Pasiaki
320 1
9-3 6
3. XXX Drink Team 3 1 0 2
4-6 3
4. Biali Legioniści 3 0 0 3
0-14 0
FAZA PUCHAROWA
Mecz o 5. miejsce
Bezimienni - XXX Drink Team 3:2
Półfinały
Błonianka - Pasiaki 1:2
Lizuminum - Legion Błonie 4:4 d 5:6
Mecz o 3. miejsce
Błonianka - Lizuminum 3:1
Finał
Legion Błonie - Pasiaki 2:1
Legion: K. Pułka, J. Gryboś, M. Niemiec, D. Szrebka, P. Andrzejewski, S. Andrzejewski, S. Szymaniak.
Pasiaki: K. Szymański, E. Szrebka,
G. Biedrzycki, M. Lubański, R. Kamiński,
P. Wrzodak, M. Skalski.
Błonianka: K. Mąka, O. Oracki, M. Wójcik, M. Leszczyński, J. Bielecki, D. Wojnarowski, J. Kielmer.
Legion Błonie
Ferie zimowe z „Błonianką”
W dniu 17.01.2014r. młodzież z Klubu Sportowego Błonianka
wyjechała na obóz sportowy do Kielc. Chłopcy zakwaterowani byli
w hotelu „MARATON” położonym o krok od słynnej hali Legionów,
gdzie swoje mecze rozgrywają piłkarze ręczni Vive Kielce. Codzienne posiłki serwowała nam restauracja „Olimpijska” mieszcząca się
w hotelu. Warunki były doskonałe, jedzonko pyszne, a trening na
hali Legionów to czysta przyjemność.
Tematem przewodnim zajęć sportowych była technika użytkowa
piłkarzy, koordynacja połączona z szybkością. W ciągu całego pobytu odbyliśmy 9 treningów na głównej hali, 4 treningi na kompleksie lekkoatletycznym. Skorzystaliśmy również dwa razy z basenu,
pojeździliśmy na łyżwach i zwiedziliśmy stadion piłkarski Korony
Kielce.
KS Błonianka
Zgrupowanie zawodników karate kyokushin w Błoniu
W dniu 7 lutego Klub Karate Kyokushin Bushi Team prowadzony przez
sensei Krzysztofa Markowskiego zorganizował w Błoniu w Zespole Szkół nr 1
im. Melchiora Wańkowicza zgrupowanie
szkoleniowe przygotowujące zawodników
do zawodów międzynarodowych.
Zawodnicy wzięli udział w treningu
kata poprowadzonym przez sensei Roberta Mikołajczyka z Przasnysza. Następnie
odbył się trening pod kątem walki poprowadzony przez sensei Piotra Moczydłowskiego oraz ponad godzinne randori.
W zgrupowaniu wzięło udział 87 zawodników z Łomży, Warszawy, Ciechanowa, Piaseczna, Przasnysza, Ostrołęki,
Zambrowa, Otwocka, Józefowa, Ostro-
wi Maz., Wyszkowa, Broku, Zielonki
i Błonia.
Klub Karate Kyokushin Bushi Team
15
16
Z GMINY
BIS 2 / 2015
Warcabowi Mistrzowie z Olympu
wym Domu Kultury w Bydgoszczy odbyły
się XIV Mistrzostwa Polski w grze aktywnej w warcabach stupolowych.
W Turnieju wzięło udział 97 zawodników i zawodniczek z 19 klubów z całej
Polski. Nie mogło zabraknąć oczywiście
warcabistów z LKS OLYMP. W turniejowe
szranki stanęli Karol Dudkiewicz i Jakub
Stacewicz.
To była bardzo udana impreza dla naszych zawodników – Karol Dudkiewicz
został Mistrzem Polski Seniorów (wcześniej w 2008 roku zdobył brąz, a w 2012
– srebro) zaś Jakub Stacewicz został Wicemistrzem Polski do lat 16.
Gratulujemy zawodnikom oraz ich trenerowi – Panu Juliuszowi Osińskiemu.
BP UM
fot. ze strony www.zs26.pl
Akademia Małego Człowieka
na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Również w tym roku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zagrało Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Małego Człowieka” w Błoniu. Nauczyciele i pracownicy Akademii wystawili Jasełka
Bożonarodzeniowe, a rodziny przedszkolaków mogły
wziąć udział w konkursie wokalnym, wyśpiewując
w rytm kolędy „Chrystus się rodzi” samodzielnie
ułożone utwory:
Dziś na Passowskiej cuda wyczyniają
Anioły kupują, ciasta licytują, szczodre serca mają,
Panie się przebrały, wszystko z siebie dały,
Grosiki wrzucajcie, o nas pamiętajcie.
Liczy się zabawa, bo to ważna sprawa,
Z daru serca to zabawa!
Po wspólnym kolędowaniu odbyła się aukcja na
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której zebraliśmy aż 2,188 złotych. Wszystkim gościom
jeszcze raz dziękujemy za wspaniałą świąteczną
atmosferę.
Agnieszka Ositek,
dyrektor Niepublicznego Przedszkola
Językowego
„Akademia Małego Człowieka”
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Niepubliczne Przedszkole Językowe
„Akademia Małego Człowieka” zaprasza
Rodzinna atmosfera to podstawa – a tej
u nas nie brak. Dzieci chętnie chodzą do
przedszkola, przytulają się, dowiadują,
bawią. Stawiamy im wyzwania, ale rozumiemy indywidualne potrzeby każdego
przedszkolaka, pamiętamy o jego zainteresowaniach, ulubionych zabawkach
i potrawach. Dlatego też bardzo aktywnie
współpracujemy z Rodzicami. Rodzice są
na bieżąco informowani, jak minął dzień
pociechy w przedszkolu, o postępach,
pojawiających się problemach, troskach
czy radościach, wspierają, biorą udział
w przedstawieniach, pomagają, kibicują,
współpracują.
„U Was jest wyjątkowo, domowo. Myślę,
że to panie tworzą tę atmosferę.” – usłyszeliśmy z ust jednej mamy. Bardzo cie-
szą takie głosy, bo praca to nasza pasja.
Nasze przedszkolaki są zaopiekowane,
wyprzytulane i bezpieczne, bo czuwa nad
nimi wieloosobowy zespół specjalistów,
podchodzących do swojej pracy z zapałem i zaangażowaniem.
Dbamy też o to, aby dzieci rozwijały swoje umiejętności i zainteresowania
językowe, artystyczne, matematyczne
i sportowe. Dlatego oprócz podstawy programowej MEN realizujemy wyjątkowo
bogaty autorski program edukacyjny
Przedszkola „Akademia Małego Człowieka”, a w nim wprowadzenie w świat
pisma, glottodydaktykę, zajęcia Polak
Mały, Kuchcikowo, Eko-Leko, Bajkolandia czy Wyspa Skarbów. W cenie czesnego zapewniamy specjalnie opracowany
program nauczania języka angielskiego
oraz różnorodne zajęcia ze specjalistami:
rytmikę, logopedię, taniec, zajęcia dziecięcej matematyki według programu MathRiders, plastykę oraz zajęcia sportowe.
Oprócz zajęć grupowych proponujemy
indywidualną naukę gry na pianinie, terapię logopedyczną oraz terapię pedagogiczną i psychologiczną.
Ponadto nasze pociechy biorą udział
w międzynarodowych projektach z udziałem obcokrajowców, przygotowują przedstawienia w języku polskim i angielskim,
a także uczestniczą w koncertach, przedstawieniach, wycieczkach oraz specjalnie
dla nich przygotowanych warsztatach tematycznych między innymi z okazji Świąt
Bożego Narodzenia, amerykańskiego
Święta Dziękczynienia czy Dnia Ziemi.
Naszym celem jest stworzyć dziecku
drugi dom, aby pięknie rosło, rozwija-
Międzykulturowo w Akademii
Małego Człowieka w Błoniu
Przedszkolaki z Akademii Małego Człowieka miały wspaniałą okazję, aby dobrze
się bawić oraz doskonalić swoje umiejętności językowe i komunikacyjne w towarzystwie native speakera. A wszystko to
za sprawą amerykańskiej nauczycielki
Mariel, która przeprowadziła w Akademii tygodniowe warsztaty poświęcone
kulturze Stanów Zjednoczonych. Nasze
przedszkolaki wspólnie z Mariel przygotowywały amerykańskie ciasto w kształcie
gwiazdy, a także między innymi dowiedziały się, co to jest Statua Wolności oraz
ile jest amerykańskich stanów. Ponadto
własnoręcznie opracowały i udekorowały
książeczki na temat Stanów Zjednoczonych oraz wcieliły się w Statuy Wolności
i prezydentów Stanów Zjednoczonych.
Przedszkolaki z Akademii Małego Człowieka miały wspaniałą okazję bawić się
po angielsku, a tym samym doskonalić
swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim w codziennych kontaktach z rodowitymi Amerykanami. Dzieci
czerpały mnóstwo radości z wciągających
gier i zabaw, a po krótkim osłuchaniu bez
problemu nawiązywały kontakt z przesympatyczną Mariel.
Agnieszka Ositek
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola
Językowego
„Akademia Małego Człowieka”
Więcej informacji i zdjęć na stronie
http://przedszkole.antie.pl/
ło się i nawet nie zauważyło czasu, który upłynął, zanim wróci Mama czy Tata.
Staramy się mądrze bawić i uczyć przez
zabawę. Chyba dlatego dzieci tak lubią przychodzić do naszego przedszkola,
a my lubimy ich uśmiech i staramy się,
aby dzieciństwo było niezapomnianą
przygodą.
W marcu i kwietniu zapraszamy na
bezpłatne zajęcia adaptacyjne. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach
9.00 -11.00. W programie między innymi zajęcia języka angielskiego metodą Helen Doron oraz wiele innych
atrakcji. Zapisy w sekretariacie przedszkola (w Błoniu przy ulicy Passowskiej 16A) lub pod numerem telefonu
22 725 26 39.
Agnieszka Ositek,
dyrektor Niepublicznego Przedszkola
Językowego
„Akademia Małego Człowieka”
17
18
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 2 / 2015
„Zima w mieście” z Jedynką
Można by pomyśleć, że dzieci, które
spędzają codziennie w szkole kilka godzin, podczas ferii chcą trzymać się od
niej jak najdalej. Wielu uczniów zapewne
tak, jednakże nie wszyscy. Ci, którzy myślą inaczej, zapisują się na zimową akcję.
W tym roku w „Jedynce” było tak intensywnie, jak chyba jeszcze nigdy. Teoretycznie część zajęć odbywała się na
miejscu, w mieście, wiadomo jednak, że
czas ferii i wakacji wykorzystywany jest
w szkole na remonty i różnego rodzaju
naprawy, dlatego organizatorzy wypoczynku postarali się, aby czas spędzany
w budynku szkolnym, był jak najkrótszy.
Niektórzy uczniowie byli chyba nawet
rozczarowani tym, że mieli za mało możliwości by pograć w ulubione planszówki,
czy gry komputerowe. Tym razem było
wycieczkowo, wyjazdowo, spacerowo.
Poniedziałek zaczęliśmy od wyjścia na
błońskie lodowisko, gdzie dzieci wyładowywały swoją energię na łyżwach. Śniegu
co prawda nie było zbyt wiele, jednakże
jakimś cudem znalazły na zboczu hałdę
i skorzystały z niej iście po dziecięcemu
- rzucając w panią. Nikt się jednak nie
obraził – w końcu nauczyciel też człowiek
(przynajmniej podczas ferii) – jedynym
honorowym sposobem na wyjście z tej
sytuacji było oddać. Do szkoły wróciliśmy
zatem z rumieńcami, zmęczeni i szczęśliwi. Odpoczynku było niewiele, bo już
następnego dnia czekała nas wycieczka
do Centrum Nauki Kopernik. Nie trzeba
wiele tłumaczyć, kto był, ten wie, a kto
nie odwiedził nigdy Centrum, powinien.
W środku jest mnóstwo eksponatów, do
których można podejść, obejrzeć, dotknąć, poeksperymentować. Najlepsza
nauka jest bowiem wtedy, kiedy dziecko
nie zdaje sobie sprawy z tego, że się uczy.
Doświadczając różnego rodzaju rzeczy, po
prostu o nich wie. W pierwszym tygodniu
pojechaliśmy również na basen i do Gościńca Julinek, gdzie Powiat Warszawski
Zachodni zorganizował wiele atrakcji dla
dzieci. Uczniowie mieli okazję pojeździć
bryczką (podczas śnieżnej zimy jest to kulig), na koniach, postrzelać pod okiem instruktora (tym razem nie do nauczycieli),
a także ulepić własny wazon na zajęciach
z garncarstwa. Pierwszy tydzień (tak, to
wszystko w pierwszym tygodniu!) zakończyliśmy zajęciami z pierwszej pomocy,
które zorganizowali dla nas błońscy ratownicy medyczni w swojej siedzibie na
ul. Lesznowskiej.
Drugi tydzień ferii był równie szalony
i intensywny. Uczniowie byli na basenie
w Grodzisku, odwiedzili wystawę klocków
Lego, plac zabaw „Tęcza”, gdzie mieli okazję na rekreację, odpoczynek, ale także
szaleństwo w czystej postaci. Odwiedzali również miejscowe Centrum Kultury,
w którym odbywały się feryjne pokazy
filmowe.
W tym roku chyba nikt nie żałuje spędzania „Zimy w mieście” w szkole. Staraliśmy się zdawać relację co dzieje się u nas
codziennie na stronie facebookowej SP1.
Co prawda powrót do normalnej nauki
jest zawsze najtrudniejszy, jednakże za
kilka miesięcy czeka nas lato z „Jedynką”,
na które już powoli się przygotowujemy.
Nauczyciel terapeuta SP1
Anna Milczarek
Gimnazjaliści z G2 w słonecznej Portugalii
Aby uprzyjemnić sobie grudniowe dni,
uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w ramach wymiany uczniowskiej programu Comenius
Partnerskie Projekty Szkół pod opieką
koordynatora p. Anny Gruber - Whybry
i dyrektora szkoły Doroty Berlińskiej zawitali w gorącej Portugalii, gdzie tematem przewodnim spotkania było „FOOD”,
czyli jedzenie. Pomimo zmęczenia długą
podróżą (4 godziny lotu samolotem, 4 godziny jazdy samochodem) podziwialiśmy
piękne widoki m.in. niespotykane w Polsce palmy, kaktusy oraz piękny górzysty
krajobraz.
Po dotarciu na miejsce zapoznaliśmy
się z rodzinami, które gościły nas w swoich domach. Następnego dnia po obfitym śniadaniu spotkaliśmy się w szkole,
w której w ramach warsztatów nauczyliśmy się przyrządzać przepyszne koktajle
i tradycyjne, świąteczne portugalskie jedzenie. Tego samego dnia zwiedziliśmy
miasto Oliviera do Hospital.
Kolejny dzień był równie ciekawy i aktywny. Gościliśmy w Figueira da Foz,
gdzie odbyły się nasze zajęcia z robienia
tradycyjnego ciasta, którego później mogliśmy skosztować. Następnym celem
był Market i piękne widoki nad Oceanem
Atlantyckim.
W piątek, podczas gdy uczniowie spędzali swój czas wolny z rodzinami, nauczyciele zwiedzali manufakturę sera.
Następnie razem pojechaliśmy do Świątecznego Miasteczka. Wieczorem zawitaliśmy do Muzeum Chleba, gdzie poznaliśmy historię wypieku tradycyjnego,
portugalskiego chleba. Pod koniec naszej wycieczki odbyła się kolacja, na
której bliżej poznaliśmy się z kolegami
i koleżankami z krajów uczestniczących
w projekcie.
Z wielkim smutkiem rozstawaliśmy się
ze wszystkimi, jednak z myślą, że naj-
piękniejsze na tym wyjeździe było to, że
nieważne z jakiego kraju pochodzimy, ile
mamy lat, jakiej jesteśmy wiary - wszyscy
możemy normalnie porozmawiać i być
szczęśliwi. Po powrocie nikt nie mógł
uwierzyć, że nasza wielka, cudowna portugalska podróż dobiegła końca. Jesteśmy pewni, że te przyjaźnie, które tam
zawarliśmy, będą trwały bardzo długo.
Karolina Szczepanik
Agata Karpińska
Anna Gruber-Whybra
G2
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Utalentowani z Gimnazjum nr 2
Za nami już IV edycja
Tygodnia Talentów - imprezy w Gimnazjum nr
2 im. Maksymiliana Marii Kolbego. To coroczne
wydarzenie, które stało
się już tradycją szkoły,
ma na celu promowanie utalentowanej młodzieży. Jak co roku, tak
i tym razem byliśmy pod
wrażeniem różnorodnych
uzdolnień uczniów naszej szkoły. Przez pięć
dni, od 9.02 do 13.02,
każda przerwa była wypełniona występami młodych artystów.
Podczas Tygodnia Talentów mieliśmy szansę
obejrzeć występy między
innymi Kai Krzemińskiej,
Agaty Karpińskiej oraz
Dominiki Stachlewskiej
i Magdy Toczyńskiej, Kingi Gut, Natalii Miki, Julii Potockiej, Aleksandry Koroluk i Aleksandry Sobczyk,
a także Klaudii Bernat, Weroniki Ostrowskiej i Beaty Urbańskiej. Uczennice zaprezentowały się z jak najlepszej strony,
a publiczność domagała się bisów.
Kunsztem gry na gitarach elektrycznych popisali się Filip Bezpałko, Bartek Karczewski oraz Michał Domański, zapewniając nam nieco ostrzejsze
brzmienia.
Jednak występy artystyczne to nie
wszystkie atrakcje Tygodnia Talentów.
Na korytarzach szkoły mogliśmy obejrzeć piękne prace plastyczne, wspaniałe
zdjęcia, przeczytać wiersze młodych poetów lub spróbować pysznych ciast upie-
czonych przez uczniów. Wszyscy mogli
również wziąć udział w układaniu kostki
Rubika. Mistrzami, posiadającymi rzadki
talent w tej dziedzinie i organizatorami
pokazu byli Karol Biernacki i Stanisław
Glinka.
Tydzień Talentów zakończyliśmy z mocnym przytupem. Każda przerwa przenosiła nas w świat zupełnie innej muzyki.
Ostatnie przerwy Tygodnia Talentów zawojował zespół WUBKS w składzie: Julia Bielecka, Angelika Urbańska, Michał
Kaźmierczak, Eryk Szrebka oraz Daniel
Wielądek. Zaśpiewali oni największe
przeboje Disco Polo, a co najważniejsze,
zadbali również o kostiumy i choreografię. Wszyscy wykonawcy zostali gorąco
przyjęci przez publiczność.
Muzyków oraz wokalistów, którzy śpiewali i grali
na korytarzu, wspomagała sekcja nagłośnieniowa.
Wszystko natomiast bacznie śledzili i dokumentowali Maxymedialni, czyli
szkolna grupa medialna.
Na stronie szkoły pojawiały
się na bieżąco zdjęcia robione przez maxymedialnych
fotografów oraz artykuły
wychodzące spod pióra maxymedialnych dziennikarzy, zaś nasi maxymedialni
filmowcy byli zawsze tam,
gdzie się coś działo. Teraz
czekamy na film prezentujący ten atrakcyjny dla nas
wszystkich czas.
Tydzień Talentów tradycyjnie zakończyliśmy Galą,
podczas której nagrodziliśmy najlepszych uczniów
i naszych wybitnych sportowców. Podziękowaliśmy również osobom najaktywniej angażującym się w życie szkoły oraz szczególnie aktywnym
klasom. Na Gali mogliśmy jeszcze raz podziwiać wykonawców, którzy występowali
podczas Tygodnia Talentów, a finałową
piosenkę zaśpiewali wszyscy nagrodzeni
– był to niezwykły widok, gdyż scena była
pełna, a widownia świeciła pustkami.
Cytując Jerzego Broszkiewicza, że „Geniusz w gruncie rzeczy jest tylko zaharowanym talentem”, mamy nadzieję, że
o osiągnięciach naszych kolegów i koleżanek usłyszymy jeszcze niejeden raz.
Maxymedialna Anna Starnawska
19
20
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 2 / 2015
Jak wspierać rozwój mowy dzieci od urodzenia do 6 roku życia
część VI piąty i szósty rok życia
Piąty i szósty rok to czas ostatecznego kształtowania się systemu językowego.
Dziecko nabiera coraz większej wprawy w posługiwaniu się językiem. Buduje wypowiedzi
używając dwóch, trzech lub większej liczby
zdań. Doskonali swoją narrację. Potrafi opowiedzieć, co działo się w niedalekiej przeszłości, a także co nastąpi w bliskiej przyszłości.
Jest bacznym obserwatorem. Przejawia zdolWiek
w latach
ność do zauważania związków miedzy zjawiskami i zdarzeniami oraz przejawia sprawność ich językowego wyrażania. Piąty rok to
nadal czas zadawania pytań. Dziecko często
stawia dorosłych przed koniecznością wyjaśniania zjawisk, dla których niełatwo znaleźć
uzasadnienie lub trudnych do wyjaśnienia
albo wręcz przeciwnie - oczywistych. Należy
jednak pamiętać, że każde zadawane przez
dziecko pytanie jest dla niego ważne i nie
może być pozostawione bez odpowiedzi, gdyż
wpłynie to na jego motywację do szukania
rozwiązań problemów oraz na jakość relacji
z rodzicami.
W poniższej tabeli zebrałam umiejętności językowe, którymi powinien dysponować
pięcio- i sześciolatek.
Umiejętności oczekiwane rozwojowo
5
– poprawna wymowa wszystkich głosek. Wyjątek może stanowić jeszcze głoska [r],
– stałe wzbogacanie słownictwa i jego dalszy rozwój,
– wzrost zdolności narracji,
– coraz bardziej spójne wypowiedzi składające się z dwóch, trzech i więcej zdań.
6
– poprawna wymowa wszystkich głosek języka polskiego,
– początek twórczego posługiwania się językiem (zabawa słowami, tworzenie rymów, dostrzeganie rożnego rodzaju niuansów językowych,
- odejście od dosłownego rozumienia słów i wyrażeń, zauważanie wieloznaczności wyrazów, pojawiają się wyrażenia, zwroty, słowa o znaczeniu metaforycznym),
– w wypowiedziach pojawiają się środki stylistyczne m.in. porównania i coraz liczniejsze określenia,
– znaczny wzrost kompetencji komunikacyjnej czyli zdolności do posługiwania się językiem odpowiednio do sytuacji społecznej i do relacji
z innymi.
– dysponowanie oraz operowanie wszystkimi częściami mowy, kategoriami gramatycznymi i schematami składniowymi.
Ćwiczenia, wspomagające rozwój mowy
dziecka w piątym i szóstym roku życia.
Rodzic:
- rozkłada przed dzieckiem historyjkę obrazkową (początkowo trzyelementową,
następnie zwiększa poziom trudności). Prosi dziecko o ułożenie obrazków
(z zachowaniem kierunku od lewej do
prawej) oraz o stworzenie opowiadania
na podstawie obrazków. Ważne jest,
aby dziecko starało się uchwycić oraz
językowo wyrazić związki przyczynowo
- skutkowe oraz czasowe, a nie jedynie
treść poszczególnych obrazków.
- zachęca dziecko do bawienia się rymami poprzez np. czytanie z dzieckiem
znanych wierszyków i zachęcanie go do
uzupełniania ostatnich rymujących się
wyrazów w wersach, zestawianie pary
rymujących się słów, układanie prostych rymowanek.
- organizuje zabawę tematyczną, w czasie
której dziecko używa konwencjonalnych formuł językowych. Ważne jest,
aby aranżować różne sytuacje społeczne np. spotkanie z rówieśnikiem, panią
w przedszkolu, lekarzem itp. Za każdym razem dziecko powinno użyć właściwych dla sytuacji i rozmówcy zwrotów np. przy powitaniu i pożegnaniu.
Drodzy rodzice, pamiętajcie, że dziecko
wkraczając w wiek szkolny, staje na starcie edukacyjnego wyścigu. Dorobek językowy, poznawczy czy choćby motoryczny,
z jakim rozpoczyna naukę w szkole, będzie nieocenioną pomocą w sprostaniu
coraz wyższym wymogom stawianym
w całym procesie edukacyjnym nie tylko
Z wizytą u Sybiraczki
Grupa uczniów z „Wańkowicza” z klas
o profilu dziennikarskim i historycznym
odbyła lekcje historii na żywo, goszcząc
u p. Leokadii Lizik – Sybiraczki.
Pani Leokadia w 1941 r. została wraz
z setkami tysięcy innych Polaków zesłana
na Syberię, by tam w nieludzkich warunkach żyć i pracować. Historia, jaką przekazała młodzieży jest niezwykle wzruszająca i nieprawdopodobna. Pani Leokadia
od ponad siedemdziesięciu lat jest błonianką i należy do Związku Sybiraków,
czyli polskiej organizacji grupującej byłych zesłańców w głąb Rosji.
Joanna Florczak
Katarzyna Wójcik
przez nauczycieli, ale również przez was
samych. Przeoczenie określonych granic
czasowych w rozwoju dziecka nieodwracalnie odbiera mu szansę na prawidłowe
funkcjonowanie. Kilka pierwszych lat życia jest zwykle najcenniejszym czasem,
kiedy to w wielu przypadkach udaje się
przy rozpoczętej w odpowiednim czasie
terapii, przesunąć granice możliwości
dziecka. Dlatego też obserwujmy nasze
dzieci, a jeśli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, nie czekajmy, zasięgnijmy
opinii specjalistów. Musimy pamiętać, że
im wcześniej zauważymy problem i poszukamy pomocy, tym nasze dzieci mają
większe szanse na osiągnięcie sukcesu.
Elżbieta Chmielecka-Wróbel
logopeda z SP1
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
„Dżungla, dżungla…. Taka piękna dżungla….”
snej piosenki dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 „Promyczek” zostały powitane na dorocznym balu karnawałowym,
który odbył się 12 stycznia. Motywem
przewodnim był świat zwierząt egzotycznych, zamieszkujących odległe dżungle.
Pomimo ujemnych temperatur na zewnątrz, w naszej sali panowała naprawdę
gorąca atmosfera. Wśród tygrysów, lwów,
żyraf i lampartów bawiły się księżniczki
i muszkieterowie, rycerze i damy dworu,
policjanci i superbohaterowie.
Na kilka dni nasza sala zmieniła się
w prawdziwy tropikalny las za sprawą
niezwykłych dekoracji wykonanych przez
panie nauczycielki. Zabawy, tańce i śpiewy dopełniły radosną atmosferę karnawałowego szaleństwa. Podczas krótkiej
przerwy dzieci otrzymały słodki poczęstunek i pyszne soki.
Największą niespodziankę sprawił sam
święty Mikołaj, który odwiedził nas tego
dnia. Pobawił się przez chwilę ze wszystkimi i zanim wrócił na Biegun Północny,
wręczył przepiękne prezenty.
O uwiecznienie tych radosnych chwil
zadbał fotograf oraz kamerzysta. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejny bal.
Kto wie, jaki motyw przewodni będzie
obowiązywał w następnym roku i dokąd
zaproszą dzieci ich panie?…. Na pewno
upamiętnimy to na zdjęciach i opiszemy
w przyszłorocznym wydaniu gazety!
Ewelina Flisek
Nauczycielka z „Promyczka”
Dziennikarze na planie filmowym
Klasy dziennikarskie z „Wańkowicza”
uczestniczyły w warsztacie charakteryzatorskim oraz w projekcji filmów dokumentalnych z prelekcją krytyka filmowego, redaktora naczelnego „Kina”, Andrzeja
Kołodyńskiego. Zajęcia odbywały się na
terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przy ul. Chełmskiej
w Warszawie. To naprawdę magiczne
miejsce, pełne tajemnic... z jednej strony
zatrzymał się tu czas, a z drugiej technika
jest na najwyższym poziomie. Wytwórnia
prężnie działa od 1949 roku. Mieści się
tutaj również ogromne, specjalistycznie
wyposażone Archiwum Filmowe ze zbio-
rami Filmoteki Narodowej oraz Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja
Wajdy, gdzie sztuki filmowej uczą najlepsi specjaliści w kraju.
Wytwórnia przy Chełmskiej dawniej
słynęła z produkcji filmów dokumentalnych oraz słynnej Polskiej Kroniki Filmowej. Obecnie produkowane są tu polskie filmy fabularne, seriale telewizyjne,
a przede wszystkim jest to nowoczesny
ośrodek technologiczny, świadczący pełen zakres usług produkcyjnych. WFDiF
to ponad 30 obiektów, wśród których
znajdują się profesjonalne hale zdjęciowe, studia do obróbki i nagrań dźwię-
ku, bardzo nowoczesny sprzęt z zakresu
techniki zdjęciowej, Laboratorium Obróbki Taśmy na najwyższym światowym
poziomie, wszechstronnie wyposażone
Zakłady Budowy Dekoracji oraz Inscenizacji i wiele innych obiektów, z których
korzysta znaczna część obecnych na polskim rynku stacji telewizyjnych i produkcji filmowych.
Podczas naszych zajęć w Wytwórni
mieliśmy wyjątkową okazję poczuć się
jak twórcy filmu i znaleźć w miejscach
na co dzień dostępnych tylko dla członków ekipy filmowej. Na planie filmowym,
znanego nam doskonale, filmu Jana Komasy „Miasto 44” za pomocą zróżnicowanych aktywności zaaranżowanych w otoczeniu oryginalnej scenografii filmowej,
w strojach z Powstania Warszawskiego,
ucharakteryzowani na powstańców mogliśmy znaleźć się w mieszkaniu Stefana
Zawadzkiego, głównego bohatera filmu.
Warsztaty na planie filmowym były także
ilustrowane pokazami multimedialnymi,
szczegółowym opisem sprzętu i rekwizytów niezbędnych do powstania filmu.
Dzień na Chełmskiej był obfity w wiedzę,
a przede wszystkim w emocje, których
nam nie brakowało!
Katarzyna Wójcik
21
22
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 2 / 2015
Zakochany „Wańkowicz”
Dzień Św. Walentego to świetny pretekst do szczególnego okazania sympatii
nie tylko wybrankom serca, ale również
przyjaciołom i bliskim. Chociaż w tym
roku wypadał w sobotę, nie mogliśmy
sobie odmówić przyjemności obchodzenia Walentynek w Zespole Szkół nr1 im.
M. Wańkowicza w przeddzień tego popularnego święta. Dzięki propozycjom Samorządu Uczniowskiego Amor towarzyszył nam przez kilka dni, przypominając
o sobie wystrojem szkoły, Walentynkową
Pocztą oraz zbiorową Walentynką, na
której każdy mógł napisać coś miłego lu-
bianej osobie. Pomysł okazał się strzałem
w dziesiątkę, ponieważ już pierwszego
dnia brakowało miejsca na wpisy i w kolejnych dniach skrzętnie został zapełniony każdy kawałek papieru. Nie zabrakło
również wzajemnych dowodów sympatii
uczniów i nauczycieli, a dziś to bezcenne!
Piątek minął nam szczególnie miło i szybko. Nie mogliśmy się doczekać przerw
i koncertu życzeń. Kolejne hity i dedykacje wprowadziły nas w tak miły nastrój,
że niektórzy nie mogąc się oprzeć muzyce, dali się porwać do tańca i spontanicznego karaoke. Pocztowe Amory rozdały
wybrańcom Walentynki z Poczty Walentynkowej. Wyraz ich twarzy – bezcenny
(nie wiadomo, czy była to reakcja na wyznania, czy postacie wyluzowanych Amorów). Świetnie się bawiliśmy. Szczególnie
dziękujemy Dyrekcji i nauczycielom, doceniamy ich wyrozumiałość i jesteśmy
wdzięczni za wykazaną cierpliwość, bo
bardzo trudno było nam przerwać zabawę na lekcje, a co dopiero się skupić. To
dzięki Wam, świetnie działającemu Samo-
rządowi Uczniowskiemu oraz aktywności
uczniów atmosfera w Wańkowiczu jest
wyjątkowa. Zobacz nas na Facebook’u.
OSU
Rozwijamy nasze pasje w Gimnazjum nr 1
Po raz kolejny Gimnazjum nr 1 zostało wyczytane na pierwszym miejscu. TEN
NUMER ZOBOWIĄZUJE i doskonale
o tym wiedzą jego uczniowie.
Kamil Sidor i Laura Choijiljav 18 lutego
wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej „You can sing”,
zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku
Mazowieckim. Jury oceniało pamięciowe
opanowanie tekstu, walory głosowe, poprawność językową, interpretację tekstu
oraz walory sceniczne (czyli strój i choreografię) uczestników.
Nasi uczniowie szlifują język angielski, wyjeżdżając od lat na zajęcia „Euroweek” do Kotliny Kłodzkiej. Spotyka się
tam grupa wolontariuszy z całego świata i podstawą w porozumiewaniu się na
warsztatach jest umiejętność praktycznego mówienia po angielsku, którą doskonali również obecność naszej młodzieży
w projekcie „Nauka bez granic”. Jednym
z jego działań są przedstawienia teatralne
po angielsku. Ponadto Gimnazjum nr 1
wyposażone jest w tablice multimedialne
i nauczyciele wzbogacają swoje lekcje wykorzystując to oprogramowanie.
Walory głosowe, oceniane przez jury,
zależą od talentu i pracy ucznia. Udział
w warsztatach „Projektor” pozwolił wybranym uczestnikom nauczyć się profesjonalnego wykorzystania możliwości swojego głosu. Natomiast interpretacja tekstu
i choreografia to już zadanie polonistów.
Reasumując, Kamil Sidor zajął pierwsze miejsce, a Laura Choijiljav trzecie
w rywalizacji bez podziału na kategorie
wiekowe. Serdecznie gratulujemy.
Nauczyciele z G1
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Dzień z „chemią” w Błoniu
W dniu 18.02.2015 r. Dział Spraw Studenckich, Wydział Nowych Technologii
i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej
wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym
im. Władysława Broniewskiego w Błoniu
zorganizowali w szkole dzień z „chemią”.
Uroczyste otwarcie nastąpiło w Centrum
Kultury, a dokonali go burmistrz Błonia
Zenon Reszka, który podziękował pracownikom WAT za przyjazd i zorganizowanie
cyklu wykładów, pokazów i doświadczeń dla uczniów oraz mgr inż. Wiesław
Szczygielski z działu Spraw Studenckich
oraz dyrektor liceum Andrzej Trzciński.
Zarówno dla pracowników jak i uczniów
liceum był to wyjątkowy dzień. Współpraca LO z WAT zaowocowała zorganizowaniem dnia z „chemią” w liceum. Nasi pracownicy zorganizowali cykl wykładów dla
uczniów tej szkoły oraz zademonstrowali
pokazy chemiczne oraz doświadczenia. Dr
inż. Michał Czerwiński zapoznał uczniów
z Spektroskopią IR w analizie chemicznej,
mgr inż. Katarzyna Milewska przedstawiła wykład nt. „ Ciekłe kryształy wczoraj
i dziś”. Mgr inż. Rafał Lewczuk zapoznał
uczniów z materiałami wybuchowymi
i mieszaninami pirotechnicznym. Mgr
inż. Wojciech Pacholec przedstawił wykład dot. „Techniki prezentacji”. Ponadto
mgr inż. Judyta Rećko, inż. Łukasz Gutowski i inż. Marcin Hara z Koła Naukowego Chemików przeprowadzili pokazy
i doświadczenia. Pokaz łączył elementy
wykładu z efektownymi doświadczeniami obrazującymi czym tak naprawdę
jest chemia. Widzowie dostali możliwość
czynnego uczestnictwa w przeprowadzanych eksperymentach. Zaprezentowany
został obszerny zestaw doświadczeń, od
tych dobrze znanych, jak burza w probówce, zegar jodoskrobiowy, poprzez
chemiluminescencję luminolu, fluorescencję w nadfiolecie, aż do efektownych
reakcji redox, takich jak światła drogowe
i chemiczny wulkan. Pokazano również
to, czemu szczególną uwagę poświęcamy w Wojskowej Akademii Technicznej,
czyli materiały wysokoenergetyczne. A to
wszystko w bezpiecznych warunkach
i przyjaznej atmosferze. Nasza prezentacja stała się dla wielu osób okazją do
kontaktu z nauką w sposób przyjemny,
czyli całkowicie inny, niż ten spotykany
w szkole. Z pewnością uczestnicy lepiej
zrozumieli, na czym polegają reakcje chemiczne, które do tej pory widzieli tylko na
papierze. Dzięki pokazaniu i omówieniu
wielu zagadnień, wszyscy przybyli mieli
okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu
chemii. Uczniowie także zostali szczegółowo zapoznani przez mgr inż. Wiesława
Szczygielskiego z Działu Spraw Studenckich z zasadami rekrutacji do WAT. Bardzo interesujące okazało się spotkanie ze
studentem WAT; kpr. pchor. Sylwia Wojda, uchyliła rąbka tajemnicy ze studenckiego życia podchorążego.
Wyjazd przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej do Błonia należy uznać
za szczególnie udany ze względu na duże
zainteresowanie tematyką przedstawioną
przez naszych pracowników, a także okazaną nam przychylność i serdeczność.
Opracował: Wiesław Szczygielski,
Rafał Lewczuk
Foto: Joanna Kulhawik
A w pracowni ceramicznej w Gimnazjum nr 2
Walentynki...
Myśl naszego patrona - co chwila bądź
lepszy - przyświeca nam od czasu, kiedy
wpadliśmy na pomysł, aby pracownia ceramiczna w naszej szkole powstała. Zanim udało się przekonać panią dyrektor,
a potem pana burmistrza do tegoż pomysłu, musieliśmy się niemało napracować.
Nasza działalność była taką pracą u podstaw - bez pomieszczenia, bez urządzeń
i narzędzi. Pracowaliśmy na tym, co sami
zrobiliśmy - a zrobiliśmy niemało...
Dziś dzięki osobom pełnym entuzjazmu dla tego pomysłu - panu burmistrzowi i pani dyrektor, uczestniczenie w zajęciach ceramicznych to czysta
przyjemność. W prezencie gwiazdkowym
uczniowie naszego gimnazjum otrzymali profesjonalne wyposażenie pracowni
ceramicznej – trzy koła garncarskie oraz
duży piec do wypału prac.
Pomysł powstania w naszej szkole takiej pracowni być może był szalony, ale
jak pokazuje rzeczywistość - nie ma rzeczy niemożliwych do zrealizowania. (Tak
na marginesie, nasz patron był mistrzem
w realizacji szalonych pomysłów). Dziś
mamy się czym chwalić - i to nie tylko
w skali naszego miasta, ale i kraju. Pracownia ceramiczna w szkole masowej to
ogromna rzadkość.
O motywach i walorach zabawy z ceramiką w następnej odsłonie pracowni- dziś
mała próbka naszych prac – tym razem
z akcentem walentynkowym...
Adam Łuczak
opiekun pracowni ceramicznej w G2
23
24
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 2 / 2015
Finał Turnieju FIFA 2015 w Gimnazjum nr 1
Dnia 17 lutego w Centrum Kultury odbył się finał IV Turnieju Gier Komputerowych FIFA 2015, którego organizatorem
było Gimnazjum nr 1. Sala kinowa została wypełniona po brzegi przez nauczycieli i uczniów gimnazjum oraz specjalnych
gości, którymi byli wiceburmistrz Marek Książek, dyrektor G1 Mirosława Domańska, dyrektor CK Dariusz Sitarski,
koordynator do spraw sportu Dominik
Gliński oraz przewodniczący Rady Rodziców G1 Tomasz Oleszczuk. W IV edycji
Turnieju udział wzięła rekordowa liczba
- 40 uczestników. Po uroczystym losowaniu drużyn, które odbyło się 16 października, zawodnicy rozpoczęli rywalizację
w rozgrywkach grupowych (10 grup 4drużynowych), następnie odbyła się faza
pucharowa i finaliści zostali wyłonieni po
zmaganiach grupowych.
Każdy z biorących udział marzył, by
znaleźć się w najlepszej czwórce i móc
pokazać swoje umiejętności na dużym
ekranie przed większym audytorium. Ta
sztuka udała się Mateuszowi Germelowi i Piotrowi Kołpaczyńskiemu, którzy
zagrali w meczu o III miejsce oraz Arkadiuszowi Gizie i Filipowi Potępskiemu, którzy zmierzyli się w wielkim finale. W bardzo zaciętym meczu pierwszej
pary, miejsce na podium zapewnił sobie
M. Germel. Jego Borussia Dortmund pokonała FC Porto P. Kołpaczyńskiego 2:1.
Prawdziwych emocji dostarczył zebranym
pojedynek finałowy. Był on tak wyrównany i pełen nieprawdopodobnych zwrotów
akcji, że zwycięzcę musiała wyłonić dogrywka. W niej właśnie bramkę na wagę
zwycięstwa zdobył A. Giza i dzięki temu
jego Atletico Madryt okazało się lepsze od
Arsenalu Londyn - F. Potępskiego.
Impreza miała znakomitą oprawę.
Oprócz finałów można było podziwiać
atrakcje, które odbywały się poza konsolą do gier. Na scenie piosenkę pt. „Zmęczony” z repertuaru Bandy i Wandy przy
akompaniamencie gitary zaśpiewał uczeń
klasy trzeciej- K. Sidor. Uczniowie przygotowali również pod opieką p. Anety Bronisz oraz p. Katarzyny Górskiej humorystyczną scenkę do piosenki tego samego
zespołu pt. „Czy to szczęście czy nieszczęście”. Specjalnie na finał Turnieju uczniowie nagrali filmiki promujące szkołę i jedną z najpopularniejszych w niej imprez.
K. Janowski z klasy drugiej przedstawił
zmagania uczestników podczas rywalizacji. A. Wójcik i M. Krzyżak z klasy trzeciej oraz H. Gospodarczyk z klasy drugiej
nagrali filmik o tym, że szkoła wcale nie
musi być nudna, czego przykładem jest
Gimnazjum nr 1. Najwięcej pozytywnych
emocji wzbudziły filmiki, które były zapowiedzią meczów finałowych. Uczeń
klasy trzeciej- K. Sidor wcielił się w nich
w reportera wypytującego nauczycieli
i uczniów o to, kto wygra dany pojedynek.
Świetne zdjęcia nakręcił tu inny uczeń
klasy trzeciej - D. Michalski, natomiast
całość znakomicie zmontował absolwent
gimnazjum - M. Piotrowski.
Uroczystym zakończeniem IV Turnieju Gier Komputerowych FIFA 2015 było
wręczenie nagród finalistom i organizatorom przez wiceburmistrza Błonia oraz
przez panią dyrektor. Zostały one ufundowane przez Urząd Miejski, Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 „Hugonek” oraz Radę Rodziców G1.
W przyszłym roku szkolnym odbędzie
się kolejny, jubileuszowy Turniej FIFA, na
który zaprasza już dziś, czuwający nad
organizacją i przebiegiem imprezy nauczyciel wychowania fizycznego p. Piotr
Rutkowski.
GIM 1
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Projekty edukacyjne w SP2 - podsumowanie
W I semestrze 2014/2015 roku
działające przy SP2 Stowarzyszenie
O UŚMIECH UCZNIA zrealizowało 2 duże
projekty służące rozwojowi błońskich
dzieci i młodzieży.
Pierwszy zatytułowany 3 x TAK dla Edukacji Globalnej, finansowany był ze środków MSZ w ramach Programu Współpracy Rozwojowej. To nie był pierwszy nasz
projekt z tego obszaru; dwa poprzednie
realizowaliśmy w 2008 i 2009r.
Tym razem uczniowie SP2 uczestniczyli w zajęciach z zakresu edukacji globalnej oraz w zajęciach teatralnych. Poza
tym ogłoszony został konkurs „Globalna Klasa”, w ramach którego klasy IVVI realizowały różnorodne zadania, np.
przygotowywały prezentację wybranego
kraju pozaeuropejskiego albo plastyczną interpretację jednego z praw dziecka.
Został też ogłoszony konkurs literacki
i plastyczny „Różne oblicza świata”. Wzięli w nim udział nie tylko uczniowie SP2,
ale także innych placówek edukacyjnych
naszej gminy.
Głównym punktem projektu był tzw.
Tydzień Edukacji Globalnej. Było to bardzo duże przedsięwzięcie realizowane we
współpracy z Centrum Kultury w Błoniu
(serdecznie dziękujemy za możliwość skorzystania z sal). Od 17 do 21 XI wszyscy
uczniowie szkoły, a także gimnazjaliści,
przedszkolaki, nauczyciele i słuchacze
BUTW mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach prowadzonych, np. przez
Muzeum Etnograficzne, Fundację ADDA,
Teatr Tańca Nataraja, Warszawską Szkołę Języka Japońskiego, Kongijczyka Ricky Liona, antropolog kultury Annę Misiec
- Dydycz, peruwiańskiego artystę Grecco
Calderon i innych. Wśród osób zaangażowanych w organizację TEG znalazł się
też sekretarz Gminy Przemysław Kubicki, który opowiadał gimnazjalistom i licealistom o swoich wędrówkach po krajach Bliskiego Wschodu, grupa Capoeira
Esporao prezentująca brazylijską sztukę
walki capoeira oraz nauczyciel języka
angielskiego w SP2 Michał Wysocki, któremu udało się sprowadzić do Błonia koreańską pianistkę Jiwon Kim (wszystkim
tym osobom z całego serca dziękujemy za
bezinteresowne włączenie się do naszych
działań). Uczestnicy TEG grali na afrykańskich bębnach, uczyli się zakładania
kimona, pisania po japońsku lub koreańsku, bawili się w gry i zabawy z różnych
stron świata itd… długo by opowiadać.
Finał Tygodnia Edukacji Globalnej odbył się 24 XI 2014r. w wypełnionej do
ostatniego miejsca sali kinowej CK. Widzowie obejrzeli rewelacyjne przedstawienie „Dzieci świata” w wykonaniu naszych
najmłodszych uczniów, przygotowanych
przez panie: A. Cieślak, R. Janowską
i J. Marciniak. Dzieci z klas I i II okazały
się wspaniałymi aktorami, duże wrażenie robiły też przepiękne stroje i multimedialna dekoracja. Ogromne brawa dla
uczniów i ich Pań!
Ostatnim elementem projektu 3xTAK
dla Edukacji Globalnej była tzw. Globalna Noc, w której uczestniczyli uczniowie
dwóch klas trzecich.
Drugi projekt, realizowany w I semestrze tego roku szkolnego, nosił tytuł
Zdrowa, bezpieczna i przyjazna szkoła –
3 x TAK; współfinansowany był przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Trwał zaledwie 2 miesiące, ale obejmował bardzo
dużo ciekawych działań.
Organizowane były zajęcia sportowe
i integracyjne dla wszystkich uczniów
szkoły, przeprowadzono szereg przedsięwzięć służących kultywowaniu bożonarodzeniowych tradycji, w tym np. warsztaty
świąteczne. Uczniowie klas I-III wyjechali
na mikołajkowe wycieczki, a starsze klasy wzięły udział w spotkaniach z Ludźmi
z Pasją. Gościliśmy w szkole trzech niepełnosprawnych szermierzy, paraolimpijczyków: Stefana Makowskiego, Rafała
Tretera i Radosława Stańczuka oraz aktora Adama Fidusiewicza, znanego m.in.
z roli Stasia Tarkowskiego z adaptacji
„W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza.
Uczniowie klas IV - VI brali też udział
w pokazie astronomicznym w Centrum
Kultury. W dwie soboty XI i XII chętne
dzieci mogły bezpłatnie skorzystać z rekreacji na basenie w Grodzisku Maz. Były
też spotkania z ratownikiem medycznym,
p. Grzegorzem Kaczmarskim oraz dwie
imprezy mające na celu promowanie
zdrowego odżywiania i aktywnego trybu
życia. Dzieci z klas I-III walczyły o Puchar
Dyrektora Szkoły w Gwiazdkowym Turnieju Sportowym, a uczniowie klas IV-VI
rywalizowali w Szkolnym Festiwalu Zdrowia, w którym trzeba było m.in.: przygotować prezentację propagującą zdrowe
odżywianie i aktywny wypoczynek, wykonać plakat promujący zdrowy tryb życia
oraz zdrową przekąskę, zaprezentować
krótki pokaz sportowy/taneczny. Wszystkie klasy wypadły wspaniale, co potwierdził goszczący tego dnia w SP2 wizytator
Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych w MKO - p. Robert Rataj.
W projekcie „Zdrowa, bezpieczna i przyjazna szkoła” mogli wziąć także udział
dorośli. Dla nich zorganizowane zostało
V Forum Edukacyjne i cykl warsztatów
pokazujących różne aspekty rozwoju
dzieci i sposoby, na jakie można je twórczo rozwijać.
Każdy projekt to dla jego uczestników
nowe doświadczenia i nowa porcja wiedzy, umiejętności oraz dużo dobrej zabawy. Tak było także w przypadku dwóch
zaprezentowanych programów. Cieszymy
się, że tym razem osób uczestniczących
w poszczególnych działaniach było znacznie więcej niż kiedykolwiek, bo zdecydowanie ponad 1000!
Aldona Cyranowicz
25
26
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 2 / 2015
„Bliżej Szkoły” Innowacja pedagogiczna
W roku szkolnym 2014/2015 Przedszkole nr 4 „ Stokrotka” przystąpiło do
realizacji kolejnej innowacji pedagogicznej, tym razem we współpracy ze Szkołą
Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka.
„Bliżej szkoły” jest innowacją o charakterze programowo – organizacyjnym.
W oparciu o program pt. „Będę uczniem”
opracowany przez nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Dzieci zyskają możliwość poznania środowiska szkolnego, zasad tam
panujących, szkolnych klas, placu zabaw, nauczycieli, będą zdobywać wiado-
mości i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki szkolnej w nowym środowisku,
a przede wszystkim oswoić lęk przed nieznanym, kolejnym etapem edukacji.
Innowacja pedagogiczna „Bliżej Szkoły”
realizowana jest w formie comiesięcznych
spotkań dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym ze Szkołą Podstawową nr 2. Podczas tych spotkań nauczyciele zatrudnieni w szkole prowadzą
zajęcia ogólnorozwojowe z dziećmi w formie zbliżonej do zajęć lekcyjnych.
Dzieci mają możliwość korzystania z sal
lekcyjnych, a także zasobów tam zgromadzonych m. in. ławek szkolnych, tablicy
interaktywnej, sprzętu terapeutycznego itp. Zajęcia będą obserwowane także
przez specjalistę Integracji Sensorycznej
i Bilateralnej, który przeprowadzi badania przesiewowe mające na celu wczesne
rozpoznanie deficytów rozwojowych.
Roczne przygotowanie przedszkolne to
okres szczególny w życiu dziecka. Jest
to czas, w którym powinno ono zdobyć
wiadomości i umiejętności gwarantujące dobry start na drodze długiej edukacji szkolnej. Zadaniem przedszkola jest
nie tylko wspomaganie indywidualnych
potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
rozwijanie ich potencjału twórczego, intelektualnego, wyrównywanie deficytów
rozwojowych, ale także zapoznanie dzieci
ze środowiskiem szkolnym. Istotnym elementem w tym kontekście staje się więc
współpraca ze szkołą, umożliwienie dzieciom poznania środowiska szkolnego. Innowacja pedagogiczna „Bliżej szkoły” jest
odpowiedzią na wszystkie te potrzeby.
Pierwsze spotkania mamy już za sobą,
przed nami kolejne, na pewno równie
ciekawe.
Agnieszka Krogulec
Przedszkole nr 4 „Stokrotka”
Zaczarowany świat książek
W dwie kolejne środy lutego gościliśmy
w naszej bibliotece dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im.
Jana Brzechwy. Dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta w tak magicznym miejscu pełnym ciekawych opowieści i postaci z baśni.
Maluchy zwiedziły bibliotekę, dowiedziały się jak można zostać naszym czytelnikiem, poznawały księgozbiór. Oglądały książki bardzo duże i takie malutkie,
cienkie i grube, z kolorowymi ilustracjami i bez nich. Duże zaciekawienie wzbudziły publikacje o Błoniu, wszyscy chcieli
je oglądać i pokazywać na zdjęciach miejsca, które znają. Dzieci poznały zasady
obowiązujące w bibliotece i dowiedziały
się jak należy dbać o książki, aby służy-
ły nam przez
wiele lat. W świat baśni wprowadziła nas
prezentacja multimedialna z postaciami z bajek i wierszyków. Okazało się, że
wszystkie doskonale potrafią powiązać
fragment opowieści z jej bohaterem. Rozmawialiśmy o drodze książki od autora
do biblioteki i uczyliśmy się tak trudnych
i nowych słów jak np. introligator.
Pierwsze spotkanie przypadało niedługo przed Międzynarodowym Dniem
Kota i dlatego opowiadaliśmy o naszych
puchatych, milusińskich przyjaciołach.
O tym jak się nazywają i jak należy się
nimi opiekować. Przeczytaliśmy fragment opowiadania Joanny Papuzińskiej
„Agnieszka opowiada bajkę” i razem z nią
szukaliśmy mamy dla małego kotka. Na
zakończenie zajęć wszystkie dzieci zrobiły
swojego własnego pięknego kociaka.
Na drugim spotkaniu z młodszymi
dziećmi oglądaliśmy książeczki o misiach,
przeczytaliśmy fragment lektury „Szmaragdowy Most” z serii Troskliwe Misie.
Każdy z przedszkolaków wyszedł z biblioteki z własnoręcznie zrobionym ślicznym
misiem, ale przede wszystkim z obietnicą,
że wróci do nas, aby korzystać z bogatej
oferty czytelniczej dla dzieci.
Bezpośredni kontakt z książką, dla takich maluchów jest nieoceniony – rozbudza wyobraźnię i poszerza wiedzę, a biblioteka to miejsce, w którym można się
świetnie bawić oraz sympatycznie spędzić
czas.
Oprac. Lidia Bogusiewicz
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Złote i srebrne medale dla SP 2
2 w Błoniu zorganizowała gminny turniej
siatkówki chłopców, a 16 lutego gminny
turniej siatkówki dziewcząt w ramach
programu „Trzymaj formę”. Oba turnieje
były uroczyście otworzone przez dyrektor
Aldonę Cyranowicz. W zawodach brały
udział reprezentacje szkół pod opieką nauczycieli WF:
SP 1 - Łukasz Kołakowski,
SP 2 - Beata Gospodarska i Piotr Kozieł,
SP Bieniewice - Ireneusz Gawryołek.
Mecze chłopców sędziował Karol Cieloch, a mecz dziewcząt Beata Gospodarska. W sprawnym przebiegu zawodów
pomagały uczennice kl. 6b: Daria Mulawa, Natalia Wojtal, Klaudia Wieczorek.
O zdrowie zawodników dbała pielęgniar-
ka Małgorzata Larek. Plakaty promujące
zdrowe odżywianie i aktywny wypoczynek
pt. „Trzymaj formę” wykonały uczennice
kl. 4a i 4b.
Rozgrywane mecze były na wysokim poziomie umiejętności uczniów i wszystkie
były bardzo wyrównane. Każdy kończył się
wynikiem 2:1, a o zwycięstwie danej reprezentacji decydowały ostatnie punkty zdobyte w trzecim secie. Najlepszym zawodnikiem wśród chłopców był Patryk Jasiński
z SP 2, a z dziewcząt najlepszą zawodniczką była Alicja Żakowska z SP 1. W mistrzostwach powiatu warszawskiego zachodniego naszą gminę będą reprezentowały
dziewczęta z SP 1 oraz chłopcy z SP 2.
Klasyfikacja
końcowa
turnieju
chłopców:
1 miejsce SP 2
2 miejsce SP 1
3 miejsce SP Bieniewice
Klasyfikacja
końcowa
turnieju
dziewcząt;
1 miejsce SP 1
2 miejsce SP 2
Złoci medaliści z SP 2 zagrali w składzie: R. Kleśniak, P. Jasiński, K. Witkowski, J. Szymański, F. Skonieczny, K. Le-
wandowski, M. Rusinowicz, M. Wikieł,
I. Siedlecki.
Srebrne medalistki z SP 2 zagrały
w składzie: K. Dąbrowska, K. Jabłońska, D. Miluska, J. Ryng, Z. Pilarska,
G. Bracik, N. Milik, A. Szarblewska,
M. Wołkow.
Na zakończenie turnieju Dominik Gliński uroczyście wręczył medale i nagrody dla najlepszych zawodników. Medale
wręczali również nauczyciele wychowania
fizycznego.
Podziękowania dla zawodników i kibiców za udział w turnieju i stworzenie
pięknego widowiska sportowego.
Beata Gospodarska
Zakończenie sezonu sportowego 2014 w LKS OLYMP
W dniu 14 lutego w hali przy ul. Lesznowskiej 15A odbyło się uroczyste podsumowanie działalności sportowej LKS OLYMP.
Rok ten był owocny w dobrych wynikach sekcji lekkoatletycznej jak również
warcabowej. Do najlepszych rezultatów
należy zaliczyć udział Andrzeja Radzikowskiego w prestiżowym ultrabiegu
w dn. 26.09.2014 – Spartatlon w Grecji,
w którym nasz zawodnik debiutując w tej
imprezie, zajął 3 miejsce ulegając zawodnikom z Włoch i Niemiec. Trasę z Aten do
Sparty liczącą 246 km pokonał w 25 godzin i 49 minut!
W dniach 27 i 28.09 w Katowicach Paweł Szynal uczestniczył w VII Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym.
W tym czasie przebiegł trasę 253,5 km
zajmując I miejsce.
Obydwaj zawodnicy posiadają klasę
sportową mistrzowską międzynarodową.
W grupie młodych biegaczy Zarząd
Klubu wyróżnił czołowego biegacza przez
płotki Bartłomieja Bany.
Sekcja warcabowa – to młodzież, która
znajduje się w ścisłej czołówce w Polsce.
Po raz drugi młodzież nasza zwyciężyła
indywidualnie i zespołowo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w warcabach 100-polowych. I miejsce w turnieju
dziewcząt wywalczyła Katarzyna Stań-
czuk, a wśród chłopców I miejsce zajął
Karol Cichocki, a Jakub Stacewicz był III.
Drużynowo Puchar trafił do LKS OLYMP.
W Mistrzostwach Polski do lat 16 również
zdobyli tytuły: w kategorii juniorów Mistrzem Polski został Mateusz Stańczuk,
a w kategorii młodzieżowców – Karol
Dudkiewicz.
Prezes klubu Pan Marcin Stępczyński
wyróżnił młodzież biorącą udział w turniejach tenisowych Mazovia Cup.
Zebrani obejrzeli krótki reportaż filmowy z biegu w Grecji.
W głównej części uroczystości trener
p. Zygmunt Karlicki przedstawiał kolejno zawodników i ich osiągnięcia w 2014
roku, a zaproszeni goście i sponsorzy
wręczali puchary ufundowane przez instytucje, które reprezentowali. Dekorującymi byli: wicestarosta Paweł Białecki, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy
Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej
w Błoniu Tomasz Wiśniewski, w imieniu
burmistrza Zenona Reszki puchar wręczał Włodzimierz Leduchowski – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Puchary zakupione były również przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Błoniu, firmę GAZ sp. z o.o.
w Błoniu, Zakład TAB Koncentraty z Bie-
niewic, Bank Polska Kasa Opieki Oddział
w Błoniu i firmę REMONDIS.
Gratulacje za dobre wyniki złożyła
przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wanda Wójcicka.
Wszystkim wymienionym Zarząd Klubu
składa serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości.
Zarząd LKS OLYMP
Zawody
W dniu 19 lutego uczennice reprezentujące SP nr 1
im. Mikołaja Kopernika wygrały turniej Mini Piłki Siatkowej dziewcząt zajmując
I miejsce w powiecie.
Zawodniczki:
Magda Kurek, Ola Makaruk, Pola Matraś, Julia
Ołdakowska, Oliwia Pietrzak, Amelia Pracz, Klaudia Rogala, Julia Smolińska, Agata Zdanowska, Alicja
Żakowska pokonały drużyny z Łomianek,
Leszna, Kampinosu, Ożarowa, Borzęcina
i Izabelina. Nie przegrały nawet jednego
seta.
Gratulacje!
27
28
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 2 / 2015
ŚWIAT TO ZA MAŁO! – Zima
w Mieście w SP2
Jak co roku nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi zorganizowali dzieciom w czasie ferii zimowych półkolonie. Tym razem odbywały się one pod hasłem:
Świat to za mało! W tegorocznej akcji wzięło udział po 45 dzieci
w każdym z 2 tygodni.
W trakcie Zimy w Mieście uczniowie brali udział w wielu
atrakcyjnych zajęciach w szkole i na terenie Błonia oraz w kilku
wycieczkach. Uczestnicy zobaczyli studia TVP przy ul. Woronicza w Warszawie, bawili się w Sali Zabaw „Tęcza”, obejrzeli Wystawę Budowli z Klocków Lego na Stadionie Narodowym, uczyli
się tworzyć zabawne rysunki w Muzeum Karykatury, zwiedzili
Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Etnograficzne, w którym
również uczestniczyli w warsztatach „Zabawki naszych dziadków” i „Sztuka przetrwania, czyli życie Eskimosów dawniej
i dziś”. Pływali na basenie w Grodzisku. W ramach powiatowej akcji „Zima w lesie” wzięli udział w zajęciach z jeździectwa,
garncarskich, dogoterapeutycznych i ruchowych.
Podczas czterech dni realizowanych w szkole dzieci brały
udział w zajęciach sportowych (judo, gry zespołowe), tanecznych (zumba), muzycznych (karaoke), medialnych, językowo krajoznawczych, plastycznych, filmowych i integracyjnych. Ponadto wzięły udział w grze miejskiej „Dookoła świata”, uczyły
się udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej i poznały sprzęt
strażacki w Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego i Straży
Pożarnej w Błoniu. Dzięki uprzejmości Centrum Kultury obejrzały film pt. „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” z 1939 r. (podziękowania dla p. Bożeny Szymczak za świetne lektorowanie!) oraz
„Bella i Sebastian”.
W czasie dziesięciu dni półkolonii uczestnicy nakręcili film,
który niedługo będzie można obejrzeć na stronie internetowej
szkoły.
Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu za pomoc w sfinansowaniu
drugiego śniadania dla dzieci, poczęstunku w pizzerii i w restauracji McDonald’s oraz p. Markowi Kowalskiemu z UKS „Piranie”, p. Marcie Gontarek i p. Oldze Stojanowskiej za bezinteresowne włączenie się w półkolonijne działania.
W imieniu Rodziców składam też serdeczne podziękowania
Wychowawcom oraz p. dyrektor Aldonie Cyranowicz za umożliwienie naszym dzieciom tak ciekawego, aktywnego i bezpiecznego spędzenia ferii zimowych.
Mariola Siedlecka
Targi
edukacyjne
Z radością zapraszamy Uczniów, Nauczycieli i Rodziców na
V Targi Edukacyjne w „Wańkowiczu”. Spotkanie odbędzie się
17 marca 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza przy ul. Łąki 2 w Błoniu.
Na targach gościć będą uczelnie państwowe i niepubliczne
z regionu mazowieckiego, a także patronacka Jednostka Wojskowa JW 3939 z Sochaczewa. Swoją ofertę edukacyjną przedstawi biblioteka pedagogiczna. Doradcy zawodowi wraz z psychologiem z Powiatowego Urzędu Pracy będą służyć młodzieży
fachową poradą, a także przeprowadzą testy osobowościowe
i testy predyspozycji zawodowych. W trakcie targów specjaliści będą przeprowadzali warsztaty dotyczące technik skutecznej nauki, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, sztuki
wyboru studiów, zarządzania czasem, inteligencji emocjonalnej
i komunikacyjnej oraz motywacji. Czas targów umilą warsztaty
mydlarskie, konkursy i pokazy. Zapowiada się bardzo interesująco nie tylko dla maturzystów, ale wszystkich tych, którzy
nas odwiedzą. Serdecznie zapraszamy.
„Wańkowicz”
Z GMINY
Właściciele mieszkań wspólnot mieszkaniowych
administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Błoniu
Wspólnota mieszkaniowa powstaje
z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia
własności pierwszego samodzielnego lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Na
mocy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r.
o własności lokali, z zasobów mieszkaniowych gminy Błonie powstały trzydzieści cztery wspólnoty. Są to bloki przy ul.
Traugutta, Narutowicza, Sochaczewskiej,
Gimnazjalnej 29 i 29a. Najczęściej wspólnota posiada zarząd, zgodnie z art.18
ust.1 ustawy o własności lokali w znaczeniu funkcjonalnym, co oznacza zarządzanie, administrowanie lub tzw. zarząd powierzony, czyli sprawowany przez osobę
trzecią, zewnętrznego zarządcę albo zarząd sprawowany zgodnie z art.20 ustawy, w znaczeniu podmiotowym, który jest
organem wspólnoty mieszkaniowej działającym za wspólnotę.
Żadna ze wspólnot powstałych z zasobów gminy nie wybrała zarządu, ani nie
powierzyła zarządzania wspólnotami.
Administrowaniem wspólnot zajmuje się
Zakład Usług Komunalnych w Błoniu. Do
podjęcia przez zarząd, w tym wypadku
administratora, czyli ZUK Błonie, czynności przekraczających zakres zwykłego
zarządu, potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności z udziałem pełnomocnictwa do zawierania stosownych umów.
Jedną z takich czynności jest między in-
nymi wykonywanie wszystkich remontów
w części wspólnej tj. np: dach, ściany, instalacje kominowe, klatki schodowe.
Gmina, która jest właścicielem nie wykupionych na własność lokali, we wspólnocie ma takie same prawa i obowiązki,
jak pozostali właściciele. Jak każdy właściciel, gmina ponosi wydatki związane z utrzymaniem swoich lokali zajmowanych przez lokatorów tj. uczestniczy
w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Wysokość ponoszonych kosztów przez gminę
uzależniona jest od wielkości udziałów
w nieruchomości wspólnej.
Wszystkie remonty części wspólnej są
finansowane wspólnie z utworzonego
przez wspólnotę funduszu remontowego i tylko z niego mogą być realizowane.
Wspólnoty, które wybrały zarządcę mogą
wspierać się kredytami – nie dotyczy to
wspólnot administrowanych przez ZUK
w Błoniu, bo żadna ze wspólnot dotychczas nie wybrała zarządu.
Gmina nie ma prawa udzielać dotacji
wspólnotom na remonty nieruchomości.
Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 21 października
2008r. (sygn. akII GSK 411/08) w uzasadnieniu czytamy m.in. że wprawdzie
z art.176 ust.1 ustawy o finansach publicznych nie wynika, co należy rozumieć
pod pojęciem cele publiczne, niemniej
w literaturze przedmiotu zasadnie podnosi się, że realizację celów publicznych
należy kojarzyć przede wszystkim z działaniami mającymi na celu zaspokojenie
potrzeb wspólnoty zbiorowej, czyli wspólnoty gminy. Nie jest nią wspólnota mieszkaniowa ograniczona do ściśle określonego kręgu mieszkańców, którzy mają
ustawowy obowiązek partycypowania
w kosztach utrzymania nieruchomości
wspólnej.
Takie stanowiska w sprawie dotacji na
remont budynków wspólnot zajmują również organy nadzorcze tj. Regionalne Izby
Obrachunkowe (RIO).
Gminy mogą dofinansować remonty
tylko zgodnie z posiadanymi udziałami,
jak każdy właściciel, czyli mogą płacić tylko za remont swojej własności. Zdaniem
RIO gmina nie może wspierać finansowo wspólnot, gdyż jest to pomoc osobom
prywatnym, która podnosi wartość nieruchomości prywatnych. Nie można więc
tych wydatków zaliczyć do zadań wspólnoty gminy.
Na pisemny wniosek właścicieli 10%
udziałów ZUK zorganizuje zebranie na
temat zwiększenia składek na fundusz
remontowy z przeznaczeniem za dowolny
remont części wspólnej.
Edward Zygmunt Ropiak
Dyrektor ZUK
Uwaga - nie daj się oszukać!
W związku z docierającymi
do
PGE Dystrybucja
S.A. informacjami,
o występujących
przypadkach przesyłania do Odbiorców
energii elektrycznej pism o rzekomej
zmianie systemu rozliczeniowego oraz
rachunku bankowego, na który należy
uiszczać należności za dostawy energii
elektrycznej, pragniemy poinformować, iż
Spółka nie prowadzi prac zmierzających
do zmiany systemu rozliczeniowego, jak
również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków
bankowych.
W przypadku otrzymania podobnej korespondencji prosimy naszych Odbiorców
o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie
podmiotu kierującego informację, dane
zamieszczone w piśmie oraz porównanie
ich z informacjami zawartymi w fakturze
i wcześniejszą korespondencją dotyczącą
dostaw energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A.
W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny
niż Państwa dostawca: PGE Dystrybucja
S.A., prosimy o kontakt z najbliższym
komisariatem policji oraz ze Spółką, telefonicznie (tel. 81 7105702, 81 7105739)
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]).
Przedszkole
Trwają prace wykończeniowe drugiego skrzydła Przedszkola Promyczek przy ul. Piłsudskiego.
Wydział Organizacyjno-Prawny
PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Warszawa
Tel. 22 512 15 21
29
30
Z GMINY
BIS 2 / 2015
Szatańskie anielice - kobiety
Z końcem 2014 r. w naszej gminie spośród 20598 mieszkańców aż 10872 osoby, czyli niemal 53 % stanowiły kobiety
(i dziewczynki). Ta proporcja pozostaje
niemal niezmienna od 2010 r., choć od
tego czasu ogólna liczba mieszkańców
Błonia wzrosła o 293 osoby. Odsetek błonianek w odniesieniu do błoniaków jest
obecnie o ponad 1% wyższy od średniej
krajowej. Niewiele, ale dobre i to. Wszak
mężczyźni podkreślają, że to „my rządzim
światem, a nami… KOBIETY” – co zauważył niekwestionowany osiemnastowieczny fachowiec Ignacy Krasicki: arcybiskup
gnieźnieński, biskup warmiński i mistrz
bajkopisarstwa w jednej osobie. Już w mitologii kobieta stanowi apoteozę zarówno
cech pozytywnych: piękna, miłości płodności i opiekuńczości, ale też najbardziej
negatywnych: zmienności, chaosu, intrygi i gadulstwa. W historii religii występuje
głównie jako bogini lub groźna i podstępna władczyni, ale również jako postać posiadająca niezwykłe przymioty: kapłanka,
czarownica, dziewica, święta, matka (rodzicielka boga) czy służebnica świętości.
Tym ostatnim mianem nazywano kobiety
uprawiające nierząd sakralny w kultach
bogiń płodności: Isztar (Szauszki) oraz
Afrodyty. Ogólnoludzkie zasoby sztuki
od najdawniejszych czasów składają się
z wielu różnorodnych przedstawień kobiet: od prymitywnych rzeźb i rysunków
naskalnych w grotach lub na pustyniach,
przez wizerunki graficzne i malowidła na
deskach czy wielkich płaszczyznach, do
malarstwa na płótnie. Zwykle nadawano
tym wytworom artystycznym znaczenie
sakralne i ponadczasowe. W przeszłości
zdarzało się, że kiedy znajdowano obraz
matki z dzieckiem, mylono postaci. W benedyktyńskim klasztorze w Saint-Germain-des Pres przez całe lata modlono się
do Izydy zamiast do Maryi. Po ujawnieniu
pomyłki kard. Briconnet nakazał zniszczyć cenny wizerunek Izydy, aby pobożni
mnisi nie modlili się więcej do pogańskiej
bogini.
We współczesnej tzw. zachodniej
kulturze największe znaczenie mają
trzy monoteistyczne systemy religijne
o wspólnym rodowodzie: judaizm, chrześcijaństwo i islam. Ich istotę stanowi Słowo Boże, przy czym Bogiem je głoszącym
jest w nich oczywiście mężczyzna. Mimo,
iż pochodzą, zdaniem proroka Mahometa, ze wspólnego źródła, tj. świętej księgi
znajdującej się w niebie, z której wywodzą
się: Koran, Tora i chrześcijańskie księgi
Starego i Nowego Testamentu, religie te
dzielą gigantyczne, nieprzezwyciężalne
różnice doktrynalno- kultowo- filozoficzne. W ramach każdej z tych „religii księgi” istnieje wiele wyznań wywodzących
się z różnych tradycji interpretowania
świętych tekstów. Jednym z elementów
je zbliżających jest odniesienie do pozycji i roli kobiety. Można stwierdzić, że
w każdym z tych systemów (ale również
w „religii bez boga” – jaką jest Buddyzm)
kobieta jest plasowana co najmniej o pół
kroku (lub dalej) za mężczyzną. Każde
z wyznań wewnątrz tych systemów różni
się stopniem rygoryzmu w dyskryminowaniu kobiet. Zgodnie z zapisami Koranu
„Mężczyźni stoją nad kobietami ze wzglę-
du na to, że Bóg dał wyższość jednym
nad drugimi… I napominajcie te, których
nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je.” (sura 4.werset.
34}, „Żeńcie się zatem z kobietami, które
są dla was przyjemne – z dwoma, trzema
lub czterema.” (S. 4, w. 4.). Tego rodzaju cytatów z Koranu można przywołać
wiele. W zależności od odłamu islamu
te koraniczne zalecenia bywają stosowane bardziej lub mniej rygorystycznie. Ale
o całkowitym równouprawnieniu kobiet
trudno tu mówić – chyba tylko w sposób
deklaratywno- życzeniowy.
W judaizmie rola kobiet wynika z historii stworzenia pierwszego człowieka,
a następnie kobiety. W judaizmie funkcjonował nie tyle uformowany system
patriarchalny, ile specyficzny podział
ról społeczno-religijnych determinowany płciowością, w którym oficjalne życie
społeczne, polityczne i religijne było domeną mężczyzny, a dom, rodzina i związana z nimi sfera duchowości przypadała
kobiecie. Córka, żona i wdowa – jeśli nie
podlega lewiratowi (małżeństwu z bratem
męża) są zależne od mężczyzny. Córka
jest własnością ojca, od którego zależy
jej przyszłość i małżeństwo. Także jako
żona pozostanie podległa w kontekście
społecznym mężowi. Rygoryzm w tym zakresie zależy od wyznawanego odłamu tej
religii.
Chrześcijaństwo można określić jako
najmniej dyskryminującą kobiety religię spośród przywołanych. W Nowym
Testamencie podkreśla się równość
i wzajemny szacunek między płciami.
„Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma
niewolnika, ani człowieka wolnego, nie
ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy
bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” — (Ga 3,28). Jednak
instytucjonalizacja Kościoła chrześcijańskiego i asymilacja do starożytnych
wzorów obyczajowych przyczyniły się do
zepchnięcia kobiety do roli „gorszej płci”.
Teologicznych podstaw takiego ujęcia
poszukiwano w teologii apostoła Pawła.
Fakt stworzenia Ewy po Adamie dowodził, Jego zdaniem, niższości kobiety,
która ze względu na swoją rolę w akcie
upadku w grzech powinna być mężowi
uległa, a jej zbawienie nadejdzie przez
macierzyństwo i trwanie w wierze, miłości i skromności (1 Tm 2,12–15). I to
mniemanie pokutuje do dzisiaj w różnym
stopniu, zależnie od odłamu chrześcijaństwa. Jan XXIII w encyklice „Pacem
in terris” z 1963 roku (43) stwierdził,
że „kobiety są z każdym dniem bardziej
świadome swej godności ludzkiej, nie
zgadzają się na traktowanie ich jako
istot bezdusznych czy też jakichś narzędzi, lecz domagają się praw i obowiązków
godnych ich ludzkiej osobowości, tak
w życiu domowym, jak i publicznym.”
Słowa te dobitnie świadczą o dostrzeganiu istnienia znacznej różnicy kulturowej w traktowaniu kobiet ze względu
na płeć. W wydanej ponad 50 lat później
(2005r.) encyklice „Deus caritas est” papież Benedykt XVI używa sformułowania: „Tak więc Bóg stwarza kobietę z żebra mężczyzny, i Adam znajduje pomoc,
jakiej potrzebuje…” (11). Nie partnerkę,
nie wspólniczkę, ale zaledwie pomoc!
Ponadto w Kościele rzymskokatolickim
kobiety nie mogą pełnić wielu funkcji na
równi z mężczyznami.
A przecież tak kochamy te anielskie
diablice i pragniemy ich miłości, bo czym
bez nich byłby świat? I czy byłby?
Marek Juliusz Kozłowski
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
FERIE W NASZYM CENTRUM
Zima w tym roku nie rozpieszczała nas śniegiem, sanki i narty pozostały więc głęboko schowane, a w naszym Centrum
Kultury atmosfera była naprawdę gorąca… Uzdolnieni artyści mogli tworzyć „filcowe cudeńka” i inne plastyczne dzieła. Sportowcy i tancerze mieli okazję, by szlifować swą formę na zajęciach tanecznych lub karate. Odbyły się bezpłatne
seanse, a na koniec z wielkim przytupem ruszyliśmy w tan na smerfnym balu karnawałowym, sala pękała w szwach,
a mury drżały od śmiechu i radosnych pisków.
PRZEDPOŁUDNIE
Z FILHARMONIĄ
NIEDZIELNE KONCERTY RODZINNE
Niedzielne koncerty rodzinne to nowy
cykl w naszym Centrum przygotowany
we współpracy z przedszkolem „Patison” z Faszczyc.
Warsaw Camerata to wszechstronny
zespół wykonujący muzykę od baroku
po współczesność. Tworzą go muzycy
najważniejszych warszawskich instytucji muzycznych m.in.: Filharmonii Narodowej, Warszawskiej Opery
Kameralnej, Teatru Wielkiego Opery
Narodowej.
PORANEK TEATRALNY „JAK KRAWIEC NITECZKA…”
Nie ustajemy w trudzie rozbudzania
w najmłodszym pokoleniu fascynacji
muzycznych. Widzów naszych comiesięcznych koncertów można już liczyć
w tysiącach. W imię zasady „czym
skorupka za młodu…” staramy się
zaproponować dzieciom i młodzieży najciekawsze „smaczki” muzyki
klasycznej.
ZAPRASZAMY DO KINA
Sceniczna wersja pięknej, poetyckiej
opowieści Kornela Makuszyńskiego „O tym, jak krawiec pan Niteczka został królem” adresowana jest
do młodszych dzieci. Pan Niteczka,
ceniony krawiec z miasteczka Tajdarajda, pewnego dnia – za sprawą
olśnienia – zostaje poetą. Niestety od
tej pory uszyte przez niego ubrania
może i mają w sobie coś z poezji, ale
nie nadają się do noszenia. Oburzo-
ny Burmistrz wyrzuca nieszczęśnika
z miasta; Niteczka rusza w świat. Po
drodze zaprzyjaźnia się, że Strachem
na wróble i odtąd wędrują już razem
na spotkanie z przygodą. Po kilku zabawnych, ale i niebezpiecznych zdarzeniach trafiają do zalanego deszczem Pacanowa, w którym od dawna
pada i pada bez końca. Niteczka przywraca mieszkańcom słońce, zgrabnie
łatając dziurę w niebie, a w nagrodę
otrzymuje tron i rękę królewny.
Body/Ciało - Dramat, Polska.
Fru! - Animacja, Familijny, Belgia.
Bóg nie umarł - Dramat, Polska,USA.
Źródło nadziei - Dramat, Australia.
Kopciuszek - Animacja, Familijny,
USA.
Chappie - Thriller, USA
Zbuntowana - Akcja, romans, USA.
Oculus - Horror, USA.
Asteriks i Obeliks: Osiedle bogów Animacja, Komedia, Francja
Ziarno prawdy - Thriller, Polska
Pod ochroną - Dramat, Argentyna.
Coś za mną chodzi - Horror, USA.
31
32
BIS 2 / 2015
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
Redaguje Dariusz Sitarski
„WSZYSTKO PRZEZ JUDASZA”
Biblijnego Judasza znamy i potępiamy
wszyscy, tym razem jednak chodzi o tego
niepozornego judasza, którego każdy
z nas ma u siebie w domu…
Do czego służy mały otwór w drzwiach?
I co ma wspólnego z intrygą? Niedawno
mogliśmy odpowiedzieć sobie na to frapujące pytanie wraz ze znanymi i lubianymi aktorami serialowymi.
Anna Korcz i Maciej Damięcki oraz Magdalena Wójcik i Artur Dziurman to dwie
małżeńskie pary, które dostarczyły widzom dreszczyku emocji i sporej dawki
humoru. W skrócie rzecz ujmując: jeśli
doskwiera nam nuda i bieda, doskonałym lekarstwem wydaje się być kradzież,
jednak co się stanie jeśli i my zostaniemy obrabowani?
W błońskim Centrum Kultury oglądali-
śmy ciekawie zarysowane postaci, świat
naukowców, który zmierzył się ze światem artystów, a wartka intryga trzymała w napięciu, by ostatecznie zaskoczyć
widzów epilogiem.
KOBRANOCKA HARD
Początki grupy sięgają roku 1984, kiedy spotkali się Kobra (Andrzej Kraiński)
i Andrzej Marek Michorzewski. Pierwszy
koncert zespołu odbył się rok później
w Riwierze. Następnie Kobranocka towarzyszyła Die Toten Hosen w czasie trasy
po Polsce.
W 1986 zespół zarejestrował 10 nagrań,
z których dwa zdobyły dużą popularność na falach Rozgłośni Harcerskiej.
W tym samym roku grupa wystąpiła po
raz pierwszy w Jarocinie. W roku 1987
ukazała się pierwsza płyta Kobranocki „Sztuka Jest Skarpetką Kulawego”,
a dwa lata później kolejna „Kwiaty Na
Żywopłocie”, zawierająca największy hit
zespołu: „Kocham Cię jak Irlandię”.
Kapela gra muzykę odwołującą się do
punk rocka z mocno pacyfistycznymi
tekstami. Cechą charakterystyczną
tekstów Kobranocki (pisanych zwykle
przez Andrzeja Michorzewskiego - psychiatrę z zawodu) jest ich abstrakcyjna
metaforyka.

Podobne dokumenty

nr 4 (kwiecień)

nr 4 (kwiecień) Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie mate...

Bardziej szczegółowo

nr 12 (grudzień)

nr 12 (grudzień) „Błoński Informator Samorządowy” (BIS) Miesięcznik Samorządu Gminy Błonie, Rok XI, nr 12 (123) 2014 r.

Bardziej szczegółowo

nr 11 (listopad)

nr 11 (listopad) W piątek 23 października gmina Błonie została uhonorowana za sprawne działanie samorządu będące podstawą jej rozwoju. I to uhonorowana podwójnie! W gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja współorgan...

Bardziej szczegółowo