9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

Transkrypt

9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Galeria
Urodzona 14 maja 1978 roku w Białej Podlaskiej. Obecnie mieszka i tworzy w Międzyrzecu Podlaskim.
Ukończyła studia na wydziale artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych
UMCS w Lublinie. W 2004 roku uzyskała dyplom w pracowni druku wypukłego pod kierunkiem prof. Maksymiliana Snocha oraz aneks fotograficzny w pracowni adiunkta II st. Ireny Nawrot. Zajmuje się twórczością z dziedziny grafiki artystycznej, rysunku,
malarstwa i fotografii. Uczestniczyła
w wielu wyprawach i plenerach krajowych, a także zagranicznych. Prace
znajdują się w zbiorach Galerii „ES”
w Międzyrzecu Podlaskim oraz kolekcjach prywatnych.
Wystawy indywidualne:
2002 - Grafika i rysunek - Galeria
ES - Międzyrzec Podlaski,
2006 - Grafika, rysunek, fotografia
- Galeria TDK - Tarnobrzeg.
Wystawy zbiorowe:
1997 - poplenerowa Kodeń’97
- Galeria ES - Międzyrzec Podlaski,
1999 - Grafika - Galeria PROwizorium
– ŁOK – Łuków, 1999 – poplenerowa
Sandomierz `99 - Galeria ACK UMCS
gościńca
- Lublin, 2000 - poplenerowa – Antibes, Francja,
2000 - „Prezentacje – Konfrontacje II” - Galeria ES – Międzyrzec Podlaski, 2002 – Rysunek
– Galeria ACK UMCS – Lublin,
2004 – IV Ogólnopolski Plener
Malarski „Krzymoszyce’04”
- Galeria ES - Międzyrzec
Podlaski
2005 – dyplom pracowni druku wypukłego - Muzeum UMCS Lublin, 2006 – IX Plener
Artystyczny „Wikliną i na
papierze” – Tarnobrzeg, 2007 – konferencja naukowa o obrazach
we współczesnej kulturze
- malarst wo
- Galeria
ACK UMCS
- Lublin.
ANETA PLISZKA
G
R
A
F
I
K
A
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
W NUMERZE:
Szanowni
Pañstwo
Wrzesień za
sprawą dwóch
niezwykle ważnych wydarzeń
historycznych
(rocznica wybuchu II wojny
światowej oraz napaści bolszewickiej Rosji na
kresy Rzeczpospolitej) wpisuje się do historii
Ojczyzny jako miesiąc niezwykle ważny.
W tym miesiącu pamiętamy i składamy
hołd wszystkim, którzy walczyli za naszą
wolność.
Wrzesień to również w gminach powiatu czas wesołego, dożynkowego świętowania rolniczego trudu.
Tak się złożyło, że w tym roku to nie pierwszego, lecz trzeciego września zabrzmiał
pierwszy dzwonek w szkołach. Gospodarzem powiatowej inauguracji nauki był
Terespol. Z tej okazji życzę pomyślności
i samych szóstek wszystkim uczniom naszego powiatu.
Nie tak dawno staliśmy licznie zgromadzeni u stóp Matki Bożej Leśniańskiej,
dziękując za to, że od 80 lat Jej obraz jest
w podlaskim Sanktuarium.
W ostatnich dniach września uczestniczyliśmy w Jarmarku Świętego Michała
Archanioła w Białej Podlaskiej i była to
bardzo udana impreza.
Moi drodzy. Nie zapominajmy, że 21
października jest dniem wyborów parlamentarnych. Niech okres, jaki pozostał
nam do tej daty, będzie czasem głębokich
przemyśleń i refleksji, dotyczących dalszych losów Ojczyzny.
Tadeusz Łazowski
Starosta Bialski
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Galeria gościńca - Aneta Pliszka
Gościniec samorządowy
2
4-6
Krajowa inauguracja roku szkolnego 7
Rozmowa z Januszem Gałeckim
emerytowanym pedagogiem
9
Powiatowa inauguracja nauki
10
Bialskie produkty wśród
najlepszych
11
Uhonorowani przez starostę
12
Przebojowa orkiestra
13
Pomoc finansowa na działalność
pozarolniczą
14
Nietypowe wypieki z Nosowa
15
Powrót Matki Bożej Leśniańskiej
16
Przedsiębiorczy gimnazjalista
17
Drogi jak marzenie
18
Sesja w romanowskim muzeum
20
Historyczne krypty
21
Dożynki gminne - Drelów, Kodeń,
Międzyrzec Podlaski, Tuczna,
Piszczac
22-25
90 lat OSP w Łomazach 26-27
Słownik podlaskich miejscowości
28
Zagroda na Zabaszcie
29
Promocja regionu
30
Podlaskie przysmaki
31
Kalendarz imprez kulturalnych 32-33
Gościniec sportowy
34
Na okładce - artysta plastyk Maciej Falkiewicz przed
Muzeum Południowego Podlasia. Foto Adam Trochimiuk
gościniec
XI Sesja Rady Powiatu
XI Sesja Rady Powiatu Bialskiego
odbyła się dnia 31 sierpnia br. Obrady prowadził przewodniczący rady
– Przemysław Litwiniuk.
Podjęto uchwały w następujących
sprawach:
- przyjęcia pomocy finansowej od
innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2007 rok,
- wyboru przedstawicieli Rady
Powiatu do składu Rady Społecznej,
działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim,
- powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim.
Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania w sprawach:
Radny Jerzy Panasiuk:
- celu wyjazdu starosty w dniu,
kiedy uczestniczył w wypadku samochodowym,
- kosztów dojazdów starosty z domu do pracy i z pracy do domu,
Radny Romuald Kulawiec:
- programów prz ystosowania
ośrodków zdrowia do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z listopada br.,
- sprawy wystawiania aktów zgonu
w soboty i święta,
- opłat za zezwolenie na pobyt
matki przy łóżku chorego dziecka,
- skarg mieszkańców Łomaz na brak
dostępu do świadczeń medycznych w
soboty oraz brak dyżurów pielęgniarskich w niedziele,
- chorób wieku przedszkolnego
oraz szkolnego wśród dzieci z terenu
powiatu,
- obowiązku zgłaszania stwierdzonych przypadków „zespołu dziecka
krzywdzonego”,
- dofinansowywania przez NFZ tylko jednego aparatu słuchowego dla
osoby obustronnie niedosłyszącej,
- przechodzenia na emeryturę nauczycieli z dwudziestopięcioletnim
stażem,
- programu byłego ministra edukacji narodowej, zgodnie z którym
uczniowie objęci zasiłkiem rodzinnym
mieli od roku szkolnego 2007/2008
otrzymywać bezpłatne podręczniki,
- efektów konferencji poświęconej
realizacjom: szkoła – rynek pracy,
- odtworzenia, przy wsparciu samorządu lokalnego, szkolnictwa zawodowego,
- bezpieczeństwa w szkołach powiatowych u progu nowego roku
szkolnego,
- ośrodka wsparcia wychowawczego,
- zgodności z prawem zapisu w regulaminie wynagradzania nauczycieli,
dotyczącego możliwości pozbawienia
lub zawieszenia wypłaty dodatku motywacyjnego nauczycielowi, który z własnej winy zaprzestał realizacji zadań, za
które dodatek został mu przyznany,
Decyzje Zarządu Powiatu
Od ukazania się nr 7/8/ Gościńca
Bialskiego Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie projekty uchwał rady
w sprawach:
1. wyboru przedstawicieli Rady
Powiatu do składu Rady Społecznej
działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim,
2. likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Międzyrzecu
Podlaskim,
3. włączenia Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego nr 2 w Międzyrzecu
Podlaskim,
4. określenia zadań z zakresu za-
trudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2007 r.,
5. wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Białej Podlaskiej,
6. prz yjęcia pomocy finanso wej od innych jednostek samorządu
terytorialnego,
7. zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2007 r.
Zarząd podjął następujące
ustalenia:
samorz¹dowy
- stanu instalacji elektrycznych
w zagrodach rolników,
- przepisów obowiązujących na oddziałach ratunkowych szpitali,
- czasu oczekiwania na poradę lekarza specjalisty,
- programu zalesiania 2004 – 2006,
Radny Zbigniew Kot:
- prawdopodobieństwa przejęcia
przez powiat Gimnazjum Sportowego w Międzyrzecu Podlaskim, prowadzonego dotychczas przez miasto
Międzyrzec Podlaski,
Radny Ryszard Boś:
- budowy oraz remontów dróg
powiatowych,
- nie skorzystania z okazji i nie wręczenia medalu „Zasłużony dla powiatu
bialskiego” zespołowi śpiewaczemu
„Jakówki podczas dożynek,
- powodu nie zaproszenia posła
Wojciecha Romaniuka na dożynki powiatowe,
Radna Kazimiera Adamiec:
- wsparcia Stowarzyszenia Młodzieży i Dzieci Autystycznych „Wspólny Świat”,
Radny Mariusz Filipiuk:
- wykonania przejścia dla pieszych
przed szkołą w Berezie,
Radna Marzenna Andrzejuk:
- wznowienia działalności przez
punkt felczerski w Berezówce,
Radny Arkadiusz Maksymiuk:
- wyasygnowania ok. 1.500 - 2.000 zł
na nagrody dla laureatów konkursu plakatu pn. „Wakacje w powiecie bialskim”,
którego celem jest promocja powiatu,
Radny Romuald Kulawiec:
- przeszkód w wykorzystaniu funduszy z UE.
Sławomir Maksymiuk
1. Prz yją ł informację o w ynikach nauczania w roku szkolnym
2006/2007.
2. Po zapoznaniu z analizą funkcjonowania powiatowych szkół i placówek oświatowych zdecydował o potrzebie przeanalizowania działalności
szkół pod kątem demografii i przyszłości funkcjonowania.
3. Wydał postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o warunkach zabudowy na działce
przyległej do pasa drogi powiatowej
w miejscowości Woroniec oraz projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego przy częściowym zajęciu
pasa dróg powiatowych w miejscowości Chotyłów i Zalutyń.
4. Zapoznał się z ofertą Agencji BIPER z Białej Podlaskiej dotyczącej odpłatnego emitowania obrad sesji Rady
DOK. NA STR. 5
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
gościniec
samorz¹dowy
Powiatu na żywo w Internetowym Radiu Biper i opowiedział się za jej przyjęciem, jeżeli to możliwe bezkosztowo.
5. Rozpatrzył pozytywnie prośbę proboszcza parafii p.w. Trójcy
Św. w Janowie Podlaskim o umożliwienie podłączenia się do sieci centralnego ogrzewania ZS w Janowie
Podlaskim.
6. Skierował odpowiedź do Fundacji Obserwatorium Zarządzania w Warszawie zainteresowanej nieruchomością z terenu powiatu bialskiego na działalność szkoleniowo-dydaktyczną.
7. Po zapoznaniu z informacją dot.
problemów z budową drogi powiatowej nr 1116L Sycyna - Sławacinek
- Biała Podlaska, m.in. wnioskiem o
wznowienie postępowania administracyjnego w spr. budowy tej drogi, wyraził zgodę na przeprojektowanie dokumentacji oraz zmiany
budżetowe.
8. Zatwierdził kandydatury nauczycieli z ZSO w Terespolu oraz ZS w Janowie Podlaskim do realizacji drugiej
edycji 2007 r. zadania w zakresie kultury fizycznej „Animator sportu dzieci
i młodzieży”.
9. Zapoznał się z odpowiedzią skierowaną do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie analizy
pod kątem dostępności i kompleksowości usług medycznych w powiecie
bialskim.
10. Zapoznał się z informacją
w sprawie programu dotyczącego zapewnienia mleka w szkołach.
11. Zaproponował rozważenia
możliwości udziału powiatu w akcji
„Sprzątanie świata” w br.
12. Wyraził zgodę na zakup w br.
rozdrabniacza do gałęzi na potrzeby
Zarządu Dróg Powiatowych.
13. Zapoznał się z opinią RIO
w sprawie pozytywnego zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania
budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.
14. Zaakceptował protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Międzyrzecu Podlaskim.
15. Zaakceptował protokół uzgodnień w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność powiatu
bialskiego położonej w Międzyrzecu
Podlaskim na nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej.
16. Wyraził zgodę na umieszczenie w Grabanowie przyłącza kablowego NN zasilającego budynek
mieszkalny.
17. Wyraził zgodę na zwiększenie
kwoty dotacji dla Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie, w związ-
ku z potrzebą w ykonania remontu elewacji przy dworze i naprawy
orynnowania.
18. Wyraził zgodę na przesunięcie terminu podpisania umowy na
termorenowację budynku sali gimnastycznej przy LO w Międzyrzecu
Podlaskim.
19. Wydał postanowienie o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o warunkach zabudowy na działce
nr 505 w pasie drogi powiatowej nr
1051L, na działce nr 394/1 przyległej
do drogi powiatowej nr 1051L, w miejscowości Kolonia Piszczac.
20. Zapoznał się z odpowiedzią na
interpelację radnego Z. Kota w przedmiocie przejęcia przez powiat Gimnazjum Sportowego w Międzyrzecu
Podlaskim.
21. Zaakceptował prośbę radnego
A. Maksymiuka o środki finansowe na
nagrody laureatom konkursu plakatu
„Wakacje w powiecie bialskim”.
22. Zdecydował o przekazaniu LO
w Międzyrzecu Podlaskim środków na
przeszkolenie nauczycieli w ramach
projektu „Pracownie komputerowe
dla szkół”.
23. Zdecydował o dofinansowaniu remontu drogi dojazdowej do LO
w Wisznicach kwotą równą kwocie pozyskanych przez szkołę środków spoza
budżetu powiatu.
24. Zdecydował o zakupie nagród
rzeczowych w kwocie do 500 zł. na
memoriał im. S. Seheniuka w piłce
siatkowej, na prośbę Towarzystwa
Przyjaciół Kodnia.
25. Podjął decyzję w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością dla Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej w
stosunku do udziału w części nieruchomości stanowiącej własność powiatu
bialskiego położonej w Międzyrzecu
Podlaskim przy ul. Brzeskiej 16.
26. Zapoznał się z zarządzeniem
wojewody lubelskiego w sprawie zgody staroście bialskiemu wykonującemu zadania z zakresu administracji
rządowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa na rzecz użytkownika
wieczystego.
27. Udzielił pełnomocnictw pracownikom starostwa do udziału w postępowaniu przejęcia do powiatowego
zasobu nieruchomości stanowiących
własność powiatu bialskiego położonych w Międzyrzecu Podlaskim.
28. Zapoznał się z prośbą K. Łaskarzewskiej złożonej w imieniu mieszkańców Białej Podlaskiej w sprawie
wybudowania ścieżki rowerowej.
29. Przyjął za zasadne dokonanie w
br. remontu drogi powiatowej nr 1011
L Rogoźnica - Zasiadki w miejscowości Koszeliki gm. Międzyrzec Podlaski
na zasadzie współfinansowania kosztów z gminą.
30. Zapoznał się z decyzją starosty bialskiego wydaną po rozpoznaniu wniosku M. Zozuli, stwierdzającą
uchylenie decyzji starosty o pozwoleniu na budowę drogi powiatowej nr
1116L na odcinku Sycyna - Sławacinek
Stary - Biała Podlaska.
31. Nie wyraził zgody na dodatkowe zatrudnienie pracowników w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i zaakceptował dotychczasowe rozwiązania organizacyjne.
32. Zdecydował o pokryciu niedoboru środków finansowych w DPS
w Kozuli z ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt
mieszkańców oraz w wyniku przesunięć środków pomiędzy domami pomocy społecznej.
33. Zdecydował o organizacji
przez powiat bialski konkursu „Czysta ziemia”.
34. Zdecydował o podjęciu prac
nad realizacją założeń dofinansowania
przez powiat gminnych programów
usuwania azbestu.
35. Zdecydował o przekazaniu do
wójta gm. Łomazy prośby mieszkańców wsi Koszoły w sprawie utwardzenia drogi łączącej Koszoły ze wsią
Studzianka.
36. Zdecydował o przekazaniu do
wójta gm. Biała Podlaska prośby radnych tej gminy o środki finansowe na
utwardzenie odcinka drogi Nr 1017
pomiędzy Sworami a drogą Cełujki
- Pojelce.
37. Zdecydował o ogłoszeniu kolejnego przetargu na wybór wykonawcy
na przebudowę mostu na drodze nr
1055 L Piszczac - Zahorów przez Kanał Piszczacki.
38. Zatwierdził zwiększenie budżetu szkół na stypendia starosty w roku
szkolnym 2007/2008.
39. Przeznaczył środki finansowe
z rezerwy oświatowej budżetu powiatu na awaryjną naprawę dachu w ZSP
w Międzyrzecu Podlaskim.
40. Zdecydował o ufundowaniu
nagród rzeczowych uczestnikom XXII
Memoriału R. Ochnika w tenisie stołowym na wniosek UKS „Start” w Janowie Podlaskim.
41. Wyraził zgodę na nieodpłatne
pozyskanie przez Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Wisznicach
drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1081L z przeznaczeniem na
DOK. NA STR. 6
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
gościniec
cel publiczny - wymianę elementów
konstrukcyjnych wiatraka, który zostanie usytuowany w skansenie Muzeum
Regionalnego w Rowinach.
42. Zdecydował o zabezpieczeniu
5 tys. zł. w budżecie powiatu na 2008
rok na finały konkursów związanych
z bezpieczeństwem ruchu drogowego
na rzecz dzieci i młodzieży na terenie
powiatu bialskiego.
Zarząd podjął uchwały w sprawach:
1. zbycia zbędnych ruchomych
składników majątku i fizycznej likwidacji mienia,
2. unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
na przebudowę i adaptację pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im.
A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim,
3. zamówienia publicznego na
przebudowę i adaptację pomieszczeń
części budynku internatu na kuchnię
i stołówkę przy Zespole Szkół im.
A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim,
4. wyboru najkorzystniejszej oferty
zamówienia publicznego na termorenowację budynku sali gimnastycznej
z łącznikiem przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim.
5. zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu bialskiego na
2007 rok,
6. ust alenia i ogłoszenia w ykazu nieruchomości gruntow ych
położonych w obrębie Grabanów
gm. Biała Podlaska przeznaczonych
do sprzedaży w trybie przetargu
nieograniczonego,
7. ustalenia i ogłoszenia wykazu
nieruchomości gruntowych położo-
samorz¹dowy
nych w obrębie Janów Podlaski osada
przeznaczonych do sprzedaży w trybie
przetargu nieograniczonego,
8. przekazania mienia powiatu.
9. ustalenia wzorów wniosków
o przyznanie stypendium sportowego,
oraz wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe,
10. przystąpienia do opracowania
strategii rozwoju powiatu bialskiego
na lata 2007 - 2015,
11. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2008 r.,
12. zatwierdzenia warunków umowy zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu
na kuchnię i stołówkę przy Zespole
Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie
Podlaskim.
POWIAT BIALSKI
MŁODZI STRAŻACY W NIEMCZECH
ce (policyjny i ratunkowy) oraz szereg pozorowanych akcji ratunkowych
w wykonaniu wszystkich służb. Po
ży Pożarnej, Policji i Służb Ratowniczych, zorganizowanym w Liebenwalde
w Niemczech. Podczas uroczystego
festynu przedstawiciele oddziałów powiatowych straży pożarnych po stronie
polskiej i niemieckiej podpisali umowę
o współpracy. Dokonano także uroczystego przekazania ambulansów pożarniczych starostom powiatów bialskiego i siedleckiego, zaprzyjaźnionych
z podberlińskim powiatem Oberhavel.
Podczas festynu młodzi strażacy
mogli obejrzeć kilkadziesiąt samochodów niemieckich służb ratowniczych wraz z ich wyposażeniem.
Atrakcją festynu były dwa śmigłow-
zakończeniu festynu młodzi strażacy uczestniczyli w otwarciu Międzynarodowych Kulturowych Spotkań
Młodzieży. Zaprezentowała się tam
Krzysztof Szczepaniak
Foto: K. Szczepaniak
Foto: K. Szczepaniak
Młodzież pożarnicza z powiatu bialskiego i siedleckiego uczestniczyła
z wizytą na II Powiatowym Dniu Stra-
m.in. młodzież z USA, Czech, Tajlandii, Niemiec i Polski (w tym zespół
muzyczny z Zespołu Szkół Ekonomicznych z Międzyrzeca Podlaskiego).
Następnego dnia młodzież zwiedzała
straż pożarną w miejscowości Fürstenberg; młodzi strażacy sprawdzali swoją wiedzę dotyczącą wyposażenia niemieckich samochodów pożarniczych,
a także przydatność do przyszłej służby pożarniczej - wszyscy zostali wyniesieni 28 metrów powyżej ziemi na
prawdziwym strażackim podnośniku.
Drugą część dnia zajęło zwiedzanie
stolicy Niemiec - Berlina (zwiedzano
m. in. wieżę telewizyjną Fernsehturm,
gmach Reichstagu, Plac Pocztdamski).
Ze strony powiatu bialskiego w wyjeździe wzięła udział Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza OSP „Stołpno”
z Międzyrzeca Podlaskiego. Wyjazd
zorganizowany został dzięki zaangażowaniu starostów powiatu bialskiego
i powiatu Oberhavel dzięki wsparciu firmy Bunte z Oranienburga (wykonawcy
robót drogowo-budowlanych na terenie obydwu powiatów). Planowane jest
nawiązanie ściślejszej współpracy
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
GMINA LEŚNA PODLASKA
4 września Zespół Szkół
Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej był miejscem krajowej inauguracji placówek oświatowych
podległych ministerstwu
rolnictwa i rozwoju wsi.
Z tej okazji zawitało do Le-
niami do własnej szkoł y
rolniczej na Kujawach, którą kończył 33 lata temu.
– Nie przypuszczałem nigdy, że będę kiedyś kierował ministerstwem – mówił
W. Mojzesowicz, zachęcając młodzież do cierpliwego poszerzania wiedzy,
która będzie z czasem pro-
ważnie unowocześniono jego bazę oraz wyposażenie.
Starosta podkreślił edukacyjne i patriotyczne tradycje Leśnej Podlaskiej. Tu
znajdowali schronienie i du-
Krajowa inauguracja
roku szkolnego
chowe wsparcie partyzanci
z oddziału AK mjr. Zenona
Wyżykowskiego. W Leśnej
wykształciło się też wielu
znakomitych pedagogów,
którzy nieśli potem kaganek
oświaty w województwie
bialskopodlaskim.
Zg o d n i e z 3 8 - l e t n i ą
tradycją szkoły rolniczej,
uczniowie klas pierwszych
złożyli ślubowanie w obecności pocztu sztandaro-
Foto: I.Grabowski
nik architektury krajobrazu
i technik technologii żywności. Nie udało się przyjąć kandydatów na ogrodników do zasadniczej szkoły
zawodowej.
- Staramy się poprawiać warunki kształcenia
młodzieży. Pozyskaliśmy
110 tys. zł z Europejskiego
Funduszu Społecznego w
ramach programu Nasza
Szkoła, k tórego liderem
jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji z Lublina.
Pieniądze zostaną przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do
matury, koła zaintereso-
Zaproszeni na uroczystość goście
centowała. Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk mówił
o szacunku dla ludzi wytwarzających chleb. Apelował
do uczniów, by nie szukali
chleba po całym świecie,
gdyż ten leśniański smakuje najlepiej.
Starosta Tadeusz Łazowski przypomniał, że zespół szkół z Leśnej Podlaskiej był przez ostatnie 7 lat
podległy starostwu powiatowemu i w tym czasie po-
Foto: I.Grabowski
śnej wielu znamienitych
gości m. in. minister Wojciech Mojzesowicz, poseł
na Sejm Franciszek Jerzy
Stefaniuk i starosta bialski
Tadeusz Łazowski. Przybyli
też przedstawiciele 10 szkół
z całego kraju.
Po mszy świętej, celebrowanej w bazylice przez
biskupa seniora Jana Mazura, poproszono ministra
o otwarcie roku szkolnego.
Minister wrócił wspomnie-
Foto: I.Grabowski
Poczty sztandarowe szkół
Minister z tegorocznym pieczywem
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
wego. W poprzednich latach zespół z Leśnej Podlaskiej liczył 700 i więcej
uczniów. Warunkiem przejęcia go przez ministerstwo
rolnictwa była rezygnacja
z prowadzenia liceum profilowanego i liceum ogólnokształcącego. Teraz, jak
zapewnia dyrektor szkoły
Anna Sęk, nastąpi rozszerzenie oferty edukacyjnej.
Nowy rok szkolny rozpoczęło więc 265 uczniów, kształcących się w zawodach:
technik agrobiznesu, tech-
wań, wycieczki edukacyjne
i turystyczno-krajoznawcze
- informuje dyrektor Anna Sęk.
W Le śnej Podlask iej
funkcjonuje ponadto zamiejscow y ośrodek dydaktyczny SGGW z Warszawy, kształcący systemem zaocznym 250 studentów. Absolwenci otrzymają
tytuł inżyniera rolnictwa
o specjalności informatyka rolnicza lub agronomia
i agrobiznes.
Istvan Grabowski
BIAŁA PODLASKA
Dzień Sybiraka
Oddali hołd
pomordowanym
Foto. I. Grabowski
Foto. I. Grabowski
17 września 1939 wrył się głęboko w pamięć licznych
rodaków mieszkających na Wschodzie. Ingerencja armii
sowieckiej w granice Rzeczpospolitej sprawiła, iż wielu
Polaków trafiło do syberyjskich łagrów albo na stepy Kazachstanu. Znaczna część wywiezionych nigdy nie wróciła z nieludzkiej ziemi. Pamięć o ofiarach sowieckich
łagrów obchodzona jest podczas Dnia Sybiraka przypadającego właśnie 17 września. Uczestniczą w nim żyjący
świadkowie i rodziny nieludzko zamęczonych.
W 38 rocznicę tamtych wydarzeń członkowie Związku
Sybiraków z Białej Podlaskiej oddali hołd ofiarom tragicznego września, składając kwiaty pod pomnikiem przy ul.
Brzeskiej. Uroczystości poprzedziła msza święta celebrowana przez ks. Mariana Danieluka. Z rocznicowym apelem, wzywającym do pochylenia głów nad wszystkimi,
którzy stracili życie na terenie Rosji, wystąpiła emerytowana nauczycielka Teresa Jajus. Głos zabierali też poseł
Franciszek Jerzy Stefaniuk i starosta Tadeusz Łazowski.
Mówca podziękował żyjącym świadkom tragicznych wydarzeń za wierność Bogu i Ojczyźnie. Wielu rodaków zapłaciło za nią najwyższą cenę. Polsce potrzeba silnego,
dobrze rządzonego państwa, które doceniłoby zasługi
ludzi w czasach wojennej pogardy. Dlatego tak ważna
jest pamięć o tamtych wydarzeniach w gronie młodego pokolenia.
Istvan Grabowski
Międzyrzec Podlaski
NOWY
DYREKTOR LO
ra liceum. Podczas uroczystości starosta oficjalnie powierzył to stanowisko
Krzysztofowi Adamowiczowi. Były
brawa i gratulacje. Przed uzyskaniem
tego tytułu był on zastępcą dyrektora, później pełniącym jego obowiązki.
W maju Adamowicz bezkonkurencyjnie wygrał konkurs na dyrektora LO. 3 września rozpoczął swój „nowy etap
szkolny” i będzie go pełnił do 31 sierpnia 2012 r.
Katarzyna Panasiuk
Foto: Radosław Małachwiejczyk
3 września miało miejsce uroczyste powitanie roku szkolnego
2007/2008. Po mszy uczniowie międzyrzeckiego Liceum Ogólnokształcącego udali się do budynku szkoły,
aby tam uczestniczyć w uroczystości rozpoczęcia nowego etapu nauki. Oprócz dyrekcji, nauczycieli i ich
podopiecznych obecni byli również
zaproszeni goście: burmistrz Artur
Grzyb, starosta bialski Tadeusz Łazowski, przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Litwiniuk, posłowie
Franciszek Jerzy Stefaniuk i Stanisław Żmijan oraz Mirosław Kot już
jako dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich.
Wygłosili oni krótkie przemówienia
i podzielili się swoimi refleksjami dotyczącymi lat szkolnych. W tym dniu
uczniowie powitali nie tylko nowy rok
szkolny, ale również nowego dyrekto-
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
Nasz
gość
* Podczas inauguracji Podlaskiej
Jesieni Teatralnej wystąpił pan na
scenie w roli aktora „Starej baśni”.
Czy wcześniej też grał pan z młodymi aktorami?
- Tak, nawet dosyć często. Kiedy tylko sztuka wymagała obsady
dorosłej osoby, zawsze pojawiałem
się obok moich wychowanków. Nie
* Wasze spektakle grane były nie
tylko w Białej Podlaskiej.
- To prawda. Uczestniczyliśmy
w wielu przeglądach wojewódzkich
w Lublinie, występowaliśmy na Białorusi (w Pińsku i Brześciu). Szczególnie
utkwiła mi w pamięci akcja „Wieś bliżej
teatru”, która mobilizowała aktorów
Żaka do występu w małych miejsco-
PÓŁ WIEKU Z TEATREM
łem natomiast w warsztatach WDK
z Lublina i uzyskałem kwalifikacje reżysera teatrów amatorskich najwyższej kategorii. Wiele mi one pomogły
w dalszej pracy.
* Nie spoczął pan nawet po przejściu na emeryturę.
- Jeszcze w trakcie pracy pedagogicznej związałem się z Miejskim
Domem Kultury (przemianowanym
z czasem na ODK), gdzie prowadziłem
wościach. Odwiedziliśmy mnóstwo
wsi powiatu bialskiego, zyskując sympatię mieszkańców.
* Teatr skupiał amatorów. Komu
powierzał pan wykonywanie scenografii, kostiumów i rekwizytów?
- Część zadań wykonywali uczniowie w szkolnej pracowni warsztatowej. Mieliśmy też zaprzyjaźnionych
plastyków, którzy nieodpłatnie wspomagali teatr nie tylko dobrymi pomysłami. Wykonywali elementy scenografii, malowali plakaty. W pewnym
momencie istnienia Żak pełnił funkcję
środowiskową. Nie mogło go zabraknąć na żadnej ważniejszej uroczystości kulturalnej w mieście.
* Do pana należało wertowanie mnóstwa książek i wyszukiwanie sztuk godnych wystawienia.
Nie miał pan ciągoty do studiów
reżyserskich?
- Otrzymałem propozycję podjęcia takich studiów w Krakowie, ale
nie mogłem się na nie zdecydować.
Choćby z uwagi na obowiązki szkolne
i rodzinne. I tak każdą wolną chwilę
poświęcałem teatrowi. Uczestniczy-
Foto I. Grabowski
umiem zliczyć wszystkich występów,
ale zebrałoby się ich niemało. Wystawienie fragmentów „Starej baśni”
w wydaniu aktorów Młodzieżowego
Teatru Słowa i Jesienny Liść ma dla
mnie charakter sentymentalny. Powracam nim do przedstawienia sprzed lat,
kiedy grało kilkadziesiąt osób. Oprócz
aktorów także chór męski, zespół muzyczny i taneczny. Interesowały mnie
przedsięwzięcia oryginalne, otwierające młodzieży nowe horyzonty.
* Pamięta pan jak to się wszystko zaczęło?
- Jesienią 1957 roku rozpocząłem
naukę języka polskiego w bialskim
Technikum Ekonomicznym, gdzie
z miejsca zyskałem chętnych do teatru
poezji staropolskiej. Przerodził się on
po trzech latach w szkolny teatr Żak,
skupiający młodzież z różnych szkół
bialskich. Przewinęło się przez niego
wielu zdolnych amatorów, skojarzyło się kilka par małżeńskich, których
dzieci też przylgnęły z biegiem czasu
do teatru. Można powiedzieć, że miałem szczęście do odkrywania zdolnych ludzi.
Foto I. Grabowski
Rozmowa z Janem Gałeckim, emerytowanym pedagogiem
z Białej Podlaskiej
zajęcia z młodzieżą i seniorami. Nie
mogłem zawieść ich nadziei, tym bardziej, że przejawiali zapał i chęć do pracy. Razem z Młodzieżowym Teatrem
Słowa, skupiającym uczniów różnych
szkół z Białej Podlaskiej, wystawiliśmy
kilka znaczących widowisk. Szczególnie miło wspominam spektakl „Słowa
jak drogowskazy” ze względu na postać bohaterki. Była nią siostra Teresa z Kalkuty, Albanka służąca chorym
i biednym Hindusom.
* Za panem 50 lat pracy instruktorskiej. Co było w niej szczególnie
istotne?
- Wielka ciekawość, chęć zbliżenia
się do człowieka i służenia mu pomocą. Lubiłem przyglądać się rozwojowi
młodych talentów. Z wieloma wychowankami utrzymuje dobre kontakty do
dziś. Udało mi się wystawić ponad 100
premier, które są ciepło wspominane
przez mieszkańców Białej Podlaskiej.
Patrząc wstecz mogę stwierdzić, że
miałem ciekawe życie.
* Gratuluję panu nagrody przyznanej przez prezydenta miasta
i życzę satysfakcji z dalszej pracy
twórczej.
Rozmawiał Istvan Grabowski
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
KALENDARIUM
Rocznica wybuchu II wojny
światowej
1 września starosta Tadeusz Łazowski i dyrektor wydziału organizacyjno-administracyjnego Henryk
Marczuk uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 68 rocznicę
wybuchu II wojny światowej. W Białej
Podlaskiej złożono wiązanki kwiatów
pod Tablicą Straceń na placu Wolności i oddano hołd milionom Polaków
podległych w czasie wojny.
***
Dzień Weterana – Kombatanta
w Terespolu
Na zaproszenie burmistrza miasta
Terespol oraz prezesa Miejsko-Gminnego Koła Związku Kombatantów RP
TERESPOL
Z
aszczyt przygotowania powiatowej inauguracji roku szkolnego
2007/08 szkół ponadpodstawowych powiatu bialskiego przypadł tej
jesieni Liceum Ogólnokształcącemu
im. Bohaterów Warszawy z Terespola.
Uroczystość miała miejsce 5 września,
a jej gospodarzem był starosta Tadeusz Łazowski.
Starosta T. Łazowski, w wystąpieniu otwierającym uroczystość, powitał przybyłych i ogłosił rozpoczęcie roku szkolnego. O zadaniach stojących
przed oświatą w tym roku szkolnym,
nadziejach uczniów, nauczycieli oraz
władz oświatowych i samorządowych
mówili również Anna Wrzosek oraz Jacek Danieluk.
W sposób szczególny na
inaugurację roku szkolnego oczekiwali nauczyciele,
którzy otrzymali kolejny stopień awansu zawodowego.
W obecności zebranych na tej
uroczystości mogli odebrać
swoje nominacje.
Starosta Tadeusz Łazowski nagrodził uczniów, którzy
w ubiegłym roku szkolnym
osiągnęli w swoich szkołach najlepsze
wyniki w nauce. Stypendium, które
otrzymali, będzie ich z pewnością motywowało do dalszej pracy, a pozostałych uczniów zachęci do rywalizacji.
Po zakończeniu części oficjalnej
dyrektor LO w Terespolu Tomasz
Oleszczuk zaprosił zebranych do wysłuchania montażu słowno-muzycznego, przygotowanego przez młodzież
POWIATOWA
INAUGURACJA
NAUKI
Mszę inauguracyjną, w k tórej
uczestnicz yli zaproszeni goście,
pocz t y s z t andarowe ws z ys tk ich
szkół powiatu bialskiego oraz młodzież terespolskiego liceum, celebrował proboszcz parafii rzymskokatolickiej ksiądz prałat Ryszard
Andruszczak.
O godz.11 w sali gimnastycznej LO
rozpoczęła się uroczystość. Uświetnili
i Byłych Więźniów Politycznych w Terespolu, 2 września starosta T. Łazowski uczestniczył w uroczystościach
związanych z obchodami „Dnia Weterana-Kombatanta” i 68 rocznicą wybuchu II wojny światowej.
***
Święto Plonów
w Ciciborze Dużym
2 września we wsi Cicibór Duży
gm. Biała Podlaska odbyła się uroczystość święta plonów, w której uczestniczył starosta Tadeusz Łazowski. Organizatorami dożynek byli: Rada Gminy Biała Podlaska, wójt gminy Biała
Podlaska, sołectwo wsi Cicibór Duży
i Cicibór Mały. Imprezie towarzyszyły
występy zespołów artystycznych, wystawy twórców ludowych, kiermasze,
wystawy rolnicze, prezentacje firm,
konkursy, gry i zabawy dla dzieci.
***
Powitanie nowego
roku szkolnego
S t a r o s t a Ta d e u s z Ł a z o w s k i
3 września uczestniczył w rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2007/2008
w międzyrzeckim Liceum Ogólnokształcącym. W uroczystości uczest-
10
ją swoją obecnością m.in.: burmistrz
Terespola Jacek Danieluk oraz wójt
Krzysztof Iwaniuk, dyrektor delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium
Oświaty Anna Wrzosek, dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Podlaskim,
Małaszewiczach, Wisznicach, Leśnej
Podlaskiej i Terespolu, dyrektorzy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych powiatu bialskiego.
Wprowadzenie pocztów sztandarowych i odśpiewanie hymnu państwowego zbudowało podniosłą atmosferę oraz uświadomiło zebranym
powagę spotkania.
tej szkoły pod opieką polonistki Lucyny Nowak. Scenariusz poświęcony był Bohaterom Warszawy, bo takie
imię nosi liceum w Terespolu, a początek września jest dobrym czasem,
aby wspomnieć tych, którzy oddawali życie za ojczyznę. Taka nietypowa
lekcja historii potrzebna jest uczniom
i tym, którzy edukację szkolną zakończyli już dawno. Goście przybyli na
uroczystość mogli również zwiedzić
szkołę i uczestniczyć w spotkaniu towarzyskim. Po emocjach tego szczególnego dnia pozostało tylko zabrać
się do wytężonej pracy.
L.N.
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
11
12
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
c.d. KALENDARIUM
POWIAT BIALSKI
19 sierpnia br. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbył się regionalny etap konkursu „Nasze kulinarne
dziedzictwo”. Głównym celem konkursu jest identyfikacja, zgromadzenie wiedzy i promocja tradycyjnej,
regionalnej żywności, wytwarzanej
go, napoje regionalne, inne produkty
regionalne.
Spośród 150 zgłoszonych produktów komisja konkursowa miała za zadanie wybór najlepszych produktów,
przyznając I, II, III miejsca i po jednym
wyróżnieniu w każdej kategorii. Jed-
niczyli także posłowie: Franciszek
Jerzy Stefaniuk i Stanisław Żmijan,
burmistrz miasta Międzyrzec Podla-
BIALSKIE PRODUKTY
WŚRÓD NAJLEPSZYCH
przez lokalnych wytwórców z wykorzystaniem tradycyjnych metod i w
oparciu o lokalne surowce. Organizatorem konkursu jak co roku jest Pol-
ska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Fundacja Fundusz Współpracy, a na szczeblu regionalnym Urząd
Marszałkowski..
Do udziału w siódmej edycji zgłosiło się około 130 wystawców, prezentujących 150 produktów. Wśród
wystawców znalazły się też przedstawicielki naszego powiatu: z gminy Kodeń i KGW Worgule.
Komisja pod przewodnictwem
gospodarza województwa marszałka
Jarosława Zdrojkowskiego, z udziałem przedstawiciela Polskiej Izby Produktu, Funduszu Współpracy, redakcji rolnej Polskiego Radia, dyrektora
departamentu rolnictwa przy Urzędzie Marszałkowskim i dyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej dokonała oceny
zgłoszonych produktów w czterech
kategoriach: produkty regionalne
pochodzenia zwierzęcego, produkty regionalne pochodzenia roślinne-
nocześnie komisja, spośród produktów, które w poprzednich edycjach
otrzymały pierwszą, drugą lub trzecią nagrodę, dokonała nominacji do
nagrody „Perły”.
Wśród nagrodzonych znalazły
się między innymi produkty z powiatu bialskiego. W kategorii produkty
pochodzenia roślinnego wyróżniono
podpłomyki szlacheckie prezentowane przez Zofię Sacharczuk z Kodnia,
W kategorii napoje wyróżniono kwas
chlebowy przygotowany przez Grażynę Nowak z gminy Kodeń, zaś II miejsce przyznano miętóweczce sarmackiej przygotowanej przez parafię pw.
Św. Anny w Kodniu.
W trakcie trwania imprezy komisja
wybierała też produkty do ogólnopolskiej nagrody „Perła 2007”. Nominację
do niej otrzymał kodeński chleb razo-
ski Artur Grzyb, Przemysław Litwiniuk przewodniczący Rady Powiatu,
Mirosław Kot dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, grono pedagogiczne i uczniowie szkoły.
***
Krajowa Inauguracja Roku
Szkolnego
4 września w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wincentego Witosa w Leśnej
Podlaskiej odbyła się Krajowa Inauguracja Roku Szkolnego 2007/2008
szkół prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W inauguracji uczestniczył minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech
Mojzesowicz, poseł na Sejm Franciszek Jerzy Stefaniuk, starosta bialski
Tadeusz Łazowski, biskup senior Jan
Mazur, JE. ks. bp Zbigniew Kiernikowski Ordynariusz Diecezji Siedleckiej, przedstawiciele szkół i wielu zaproszonych gości.
***
wy żytni prezentowany przez Zofię
Sacharczuk. Kodeński chleb został
wpisany w bieżącym roku na listę
produktów tradycyjnych.
Następnym et apem jest et ap
ogólnopolski. Krajowa kapituła konkursowa wybierze z nagrodzonych
wojewódzkich najlepsze produkty do
odznaczenia statuetką „Perła 2007”.
Laureaci „Pereł” ze wszystkich edycji
otrzymają propozycję uczestnictwa
i prezentacji swoich produktów na targach Polagra Farm w Poznaniu.
Bożena Warda
Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego Oddział w Grabanowie
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Powiatowa Inauguracja Roku
Szkolnego
S t a r o s t a Ta d e u s z Ł a z o w s k i
5 września uczestniczył w Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego
2007/2008, która odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im.
Bohaterów Warszawy w Terespolu.
Uroczyste obchody uświetniła część
artystyczna w wykonaniu uczniów.
***
Spotkanie robocze
6 września starosta T. Łazowski
uczestniczył w spotkaniu roboczym
w sprawie inwestycji drogowej Koroszczyn-Kobylany-Lebiedziew, realizowanej na drodze powiatowej w ramach środków unijnych.
13
KALENDARIUM c.d.
Sesja Rady Miasta
7 września Tadeusz Łazowski starosta bialski i Krystyna Beń dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Białej
Podlaskiej uczestniczyli w sesji Rady
Miasta Terespol. Podczas sesji m. in.
omawiano sprawy dotyczące współpracy pomiędzy samorządem miasta
i powiatu.
***
Wojewódzkie Święto Plonów
9 września w Janowie Lubelskim
odbył y się dożynki wojewódzkie,
w których uczestniczyła delegacja
z powiatu bialskiego w następującym
składzie: Stefan Klimiuk, skarbnik powiatu oraz Witold Sautycz, dyrektor
wydziału rolnictwa i środowiska. Rolników powiatu bialskiego reprezentowała delegacja gminy Drelów z wieńcem dożynkowym.
GMINA ZALESIE
UHONOROWANI PRZEZ STAROSTĘ
8 sędziwych par z gminy Zalesie świętowało 14 września jubileusz 50-lecia
zawarcia związku małżeńskiego. Z tej
okazji zaproszono je do sali konferencyjnej UG, gdzie władze samorządowe
gminy przygotowały lampkę szampana
i słodki poczęstunek. W tym ważnym
dla jubilatów dniu obecni byli: starosta
Tadeusz Łazowski i wójt Jan Sikora,
którzy wręczyli medale Za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymali je:
Józefa i Józef Szpyrukowie z Dobrynia Małego, Krystyna i Adam Łukanowscy z Zalesia, Nadzieja i Czesław
Erlich- Herlikiewiczowie z Dobrynia
Dużego, Zyta i Albin Sacewiczowie
z Wólki Dobryńskiej, Halina i Bronisław
Andrzejukowie z Malowej Góry, Fela
i Henryk Kępkowie oraz Janina i Marian Konieczni (obie pary z Kijowca Kolonii). Wójt uhonorował ich też książką
„Naturalne leki domowe”.
Z okolicznościowym koncertem
dedykowanym jubilatom wystąpił zespół śpiewaczy Dobrynianki. W trakcie spotkania starosta T. Łazowski
odznaczył medalem Za zasługi dla
powiatu bialskiego lekarza Ryszarda
Benderę, który od 40 lat nieprzerwanie służy radą i pomocą pacjentom
z gminy Zalesie.
Istvan Grabowski
***
Uroczystości w Kostomłotach
9 września starosta Tadeusz Łazowski wziął udział w uroczystościach
związanych z pożegnaniem księdza
proboszcza Parafii Unickiej pw. Św.
Nikity w Kostomłotach archimandryty Romana Piętki.
***
Foto I. Grabowski
Sesja popularno-naukowa
w Łomazach
9 września w Gminnym Ośrodku
Kultury w Łomazach odbyła się sesja
popularno-naukowa „Historia Łomaz
Dekorowanie jubilatów
Złote pary przed Urzędem Gminy
14
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
Foto I. Grabowski
i osadnictwo tatarskie na ziemiach
Rzeczpospolitej” Sesja odbyła się
pod patronatem starosty Tadeusza
Łazowskiego. Organizatorami tego
przedsięwzięcia był wójt gminy Łomazy Waldemar Droździuk, Gminny
Ośrodek Kultury w Łomazach, Galeria
„Ulica Krzywa” z Białej Podlaskiej oraz
Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami
Oddział Podlaski.
c.d. KALENDARIUM
POWIAT OBERHAVEL
W
dniach 31 sierpnia - 3 września delegacja z powiatu
bialskiego w składzie: wicestarosta Jan Bajkowski, skarbnik Stefan Klimiuk, komendant miejski PSP
w Białej Podlaskiej Jarosław Kuszneruk i przedstawiciel Centrum Zarządzania Kryzysowego Mirosław Byra
uczestniczyła w święcie plonów w powiecie Oberhavel w Niemczech.
Podczas pobytu delegacja wzięła udział również w obchodach święta Straży Pożarnej, podczas którego starosta powiatu Oberhavel Karl
Schröter przekazał powiatowi bialskiemu karetkę pogotowia na potrzeby Szpitala Powiatowego w Między-
Karetka dla
międzyrzeckiego
szpitala
rzecu Podlaskim. W spotkaniu tym
udział wzięli również młodzi strażacy
z Międzyrzeca Podlaskiego. Delegacja
uczestniczyła także w międzynarodowym spotkaniu młodzieży z USA, Niemiec, Litwy, Czech, Finlandii i z Polski
z udziałem przedstawicieli Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim.
(red)
Międzyrzec Podlaski
Od kilku lat strażacka orkiestra
dęta z Międzyrzeca Podlaskiego zdobywa cenne nagrody w konkursach
wojewódzkich. Nie jest to dzieło przy-
czątkowo kierownikiem szkolnej sekcji instrumentów dętych, a następnie
dyrygentem szkolnego chóru, prezesem Brzeskiego Towarzystwa Muzycz-
Posiedzenie Rady Społecznej przy
ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim
10 września starosta Tadeusz Łazowski uczestniczył w posiedzeniu
nowo-powołanej Rady Społecznej
przy Szpitalu Powiatowym w Międzyrzecu Podlaskim.
***
Wizyta przedsiębiorców
z Karlsruhe
W gabinecie starosty dnia 10 września odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z Karlsruhe w Niemczech,
udających się z misją gospodarczą
na Białoruś.
***
Podsumowanie marszu
12 września dokonano uroczystego podsumowania XII Marszu Szla-
Przebojowa orkiestra
Foto I. Gr ab ow
sk i
nego oraz dyrektorem dwóch szkół
padku, ale efekt dobrego przygotowamuzycznych. Do Polski przyjechał
nia pod batutą Włodzimierz Miszuły.
w 1995 roku w ślad za żoną, która podZachęca on muzyków do prób z urozjęła pracę nauczyciela klasy fortepianu
maiconym repertuarem, uwzględniaw PSM I stopnia w Białej Podlaskiej.
jącym popularne melodie ludowe,
a nawet klasyki muzyki poważnej.
Włodzimierz pracował początkowo
W międzyrzeckim zespole gra 24 inw PSM, a potem w IV LO im. S. Stastrumentalistów. Obok długoletnich
szica, gdzie zorganizował szkolną orklarnecistów Jana Wasiluka i Piotra
kiestrę dętą. Święciła ona wiele sukMalona, tenora Stanisława Borysiucesów na przeglądach wojewódzkich
ka oraz trębacza Bronisława Augustyi ogólnopolskich. W 1998 roku założył
niaka, na uwagę zasługuje muzykalna
pierwszą na południowym Podlasiu
rodzina Czumerów. Ojciec Wojciech
prywatną szkołę muzyczną II stopnia.
zachęcił do występów pięcioro
Kształcą się w niej młodzi muzycy
dzieci: Sebastiana, Amadeusza,
w klasie instrumentów dętych,
Tamarę, Iwo i Izabelę.
fortepianu, gitary i skrzypiec.
- Muzyka jest treścią mego
Dyrygent Włodzimierz
życia - twierdzi dyrektor i dyMiszuła poznawał sekrety
rygent. - Dlatego z ochotą jeżmuzyki na sąsiedniej Białodżę w każdą niedzielę na próby
rusi. Ukończył Akademię
orkiestry do MiędzyrzeMuzyczną w Mińsku
ca. Instrumentaliści dow klasie oboju, sakskonalą warsztat i resofonu i dyrygenpertuar, ale też wiele
tury. Na studiach
koncertują. Praktyczpoznał przynie nie ma w Międzyszłą żonę Irerzecu większej imprenę, znakomizy, na której byśmy
tą pianistkę.
nie grali. SzczególW 1976 roku
nie miło wspominam
z ami e s zk ali
nasz ubiegłoroczny
razem w Brzewystęp w Częstochościu, gdzie szybwie, gdzie na raz zako znaleźli uznanie
grało 3 tysiące muzyprzełożonych Pańków z orkiestr strażacstwowej Szkoły Mukich całego kraju.
zycznej II stopnia.
Dyrygent z nagrodą Nike
Istvan Grabowski
Włodzimierz był po-
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
kiem Legionów J. Piłsudskiego po
Podlasiu. Starosta bialski serdecznie
podziękował osobom zaangażowanym w organizację i wspierającym to
przedsięwzięcie oraz wręczył pamiątki
marszu, którymi w tym roku były statuetki z popiersiem J. Piłsudskiego.
***
Informatyzacja urzędu
Starosta bialski T. Łazowski i Henryk Marczuk, dyrektor wydziału organizacyjno-administracyjnego wzięli
udział w seminarium „Jak skutecznie
informatyzować gminę, powiat”, które
odbyło się 13 września w Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim.
***
Sesja w muzeum
14 września w Romanowie odbyła
się sesja popularno-naukowa, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej oraz Muzeum J. I.
Kraszewskiego. Celem jej było przybliżenie zgromadzonym postaci J. I. Kraszewskiego, jego rodziny i twórczości.
Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu bialskiego i Białej Podla-
15
KALENDARIUM c.d.
skiej oraz gimnazjów noszących imię
J. I. Kraszewskiego z powiatu bialskiego, dyrektorów ośrodków kultury
i bibliotek, a także zainteresowanych
tematyką.
***
Obrady Rady Sportu
14 września w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyło się posiedzenie Rady Sportu Powiatu Bialskiego. Zebraniu przewodniczył Tadeusz Maziejuk. Członkowie
rady obradowali nad zagadnieniami:
udzielanie stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień z budżetu powiatu bialskiego w 2008 roku, wybór spośród członków Rady kandydatów do
Komisji Stypendialnej, uzgodnienia
wstępne dotyczące priorytetów zadań
powiatowych w zakresie sportu i rekreacji do dofinansowania z budżetu
powiatu w roku 2008.
***
Lobbing w urzędach
14 września w sali konferencyjnej starostwa powiatowego odbyło
się spotkanie wójtów, burmistrzów
i dyrektorów wydziałów starostwa po-
wiatowego z redaktorem Radia Lublin,
dotyczące skutecznego przekazywania informacji mediom.
***
Złote Gody
14 września w urzędzie gminy Zalesie odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Medalami „Za długoletnie Pożycie
Małżeńskie” uhonorował jubilatów
starosta Tadeusz Łazowski i wójt gminy Jan Sikora.
***
60-lecie koła łowieckiego
Na zaproszenie Witolda Wójtowicza, prezesa Koła Łowieckiego nr 15
„OSTOJA”, starosta bialski Tadeusz
Łazowski wziął udział w uroczystych
obchodach 60-lecia koła, które odby-
16
POWIAT BIALSKI
Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeszcze w roku bieżącym zostanie uruchomione działanie „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”. Zapisane jest ono w PROW 2007-2013 w osi 3 - Jakość życia na
obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Jest ono kontynuacją
działania 2.4 - Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa, realizowanego w poprzednim okresie programowania w ramach SPO - Rolnictwo,
chociaż niektóre kryteria uzyskania pomocy są inne.
Pomoc finansowa
na działalność
pozarolniczą
Celem działania jest tworzenie warunków do podejmowania przez rolników
i domowników działalności pozarolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie źródeł dochodów i tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem.
Pomoc może być udzielona na działalności w zakresie: usługi dla rolnictwa
i leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub
rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych i instalacyjnych, usług turystycznych, związanych ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem, usług transportowych,
komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych, jadalnych leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych
z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Szczegółowy
wykaz tych działalności określać będzie załącznik do rozporządzenia MRiRW.
Ważne jest, aby planowana działalność prowadzona była w miejscowości
należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, ale z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców.
O pomoc finansową ubiegać się może osoba fizyczna ubezpieczona jako
rolnik, jego małżonek lub domownik na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Maksymalna wysokość pomocy to 100 tysięcy złotych na jednego beneficjenta w trakcie realizacji programu, nie więcej jednak niż 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji (koszty kwalifikowane – koszty zgodne z zasadami kwalifikowalności, ujęte w załączniku do rozporządzeniu do tego
działania). Na dzień dzisiejszy rozporządzenie jest tylko jego projektem, który
zakłada, że nie będzie kosztem kwalifikowanym podatek VAT, zakup używanego sprzętu, urządzeń i wyposażenia oraz zakup zwierząt.
Jak w poprzednim okresie programowania, tak i obecnie obserwuje się
zainteresowanie realizacją inwestycji na tworzenie lub poprawę jakości bazy
agroturystycznej. W planowanym działaniu kosztem kwalifikowanym może być:
modernizacja lub adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyczne,
budowa innych budynków niezbędnych do świadczenia tych usług (z wyłączeniem budowy budynków mieszkalnych), zakup wyposażenia i sprzętu, urządzanie miejsc do wypoczynku i rekreacji, zakup komputerów i oprogramowania
oraz zagospodarowanie terenu.
Wnioski składane będą do oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a doradztwo rolnicze będzie świadczyło usługi w zakresie wypełniania wniosków i innych niezbędnych dokumentów.
W poprzednim programie 2004-2006, w województwie lubelskim złożono
1273 wnioski (najwięcej w skali kraju), z tego umowy podpisano z 853 beneficjentami. Według kategorii, najwięcej wniosków realizowano w następujących
zakresach działalności: usługi na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, na
rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej, agroturystyki i usług związanych z turystyką i wypoczynkiem.
Bożena Warda
LODR Oddział w Grabanowie
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
c.d. KALENDARIUM
GMINA LEŚNA PODLASKA
Nietypowe wypieki z Nosowa
Słodka
chatka
albo motyl
z ciasta
Beata pozazdrościła fantazji
literatom i realizuje ich
baśniowe pomysły. Nie tylko
Jaś i Małgosia z bajki o złej
czarownicy mogą smakować
ciasta z czarodziejskiej chatki.
Podobne budowle wykonuje
w jeden wieczór z niewielką
pomocą mamy.
Foto I. Grabowski
Kulinarną przygodę rozpoczęła
7 lat temu Małgorzata Romaniuk. Wydało się jej wtedy, ze dzieciom lepiej
będzie smakował na urodziny domek
z ciasta niż tradycyjny tort. Przepis
znalazła w piśmie dla kobiet, ale znacznie go zmodyfikowała. Beata chodziła wtedy jeszcze do szkoły podstawowej, ale bardzo podobały się jej
zajęcia mamy. Najpierw przyglądała
się uważnie, potem zaczęła uczestniczyć w przygotowaniach kuchennych.
Z tych dziecinnych zainteresowań
wybrała technikum gastronomiczne
w Białej Podlaskiej (aktualnie jest
uczennicą trzeciej klasy). W szkole poznała różne sposoby przygotowywania nietypowych ciast. Resztę uzupełniła własną fantazją i z pomocą mamy
przygotowuje coraz częściej wypieki,
o jakich dzieci mogły dotąd marzyć.
Popisowym wyrobem Beaty Romaniuk jest imponująca wielkością
(dokładnie połowa stołu) zagroda ze
słodkości. Domek z biszkoptów sklejony jest lukrem, więc się łatwo nie rozsypie. Dach pokryty kolorowymi ciastkami w kształcie listków, a wewnątrz
niespodzianki w postaci czekoladowych jajek, ciepłych lodów albo śliwek
w czekoladzie. Przed domkiem ogródek
z klombami wypełnionymi kolorowymi
lentylkami. Całość takiej zagrody nadaje się do zjedzenia, a radość zasiadania
do słodkiej uczty ogromna.
Jeśli komuś nie podoba się magiczna chatka, może spróbować motyla, jeżyka lub ciasta biszkoptowego
w kształcie… samochodu strażackiego.
Wszystko można zrobić z ciasta.
Wystarczy mieć trochę fantazji i dobrać odpowiednie komponenty do
zdobienia. Kolce jeża robię najczęściej z suszonych pestek dyni, a oczy
z rodzynków. Przy tworzeniu motylka
można wykorzystać egzotyczne owoce z fragmentami banana – zapewnia
autorka nietypowych wypieków.
Motyl powstaje z biszkoptu nasączonego cappuccino. Zdobi się go masą z ubitego masła, mleka w proszku,
żółtek bitych na parze, serka homogenizowanego i dżemu.
Beata ma przed sobą jeszcze dwa lata nauki, ale już
dziś jest zdeklarowana zająć
się produkcją ciast. Komponowanie nietypowych wypieków sprawia jej przyjemność i rozbudza wyobraźnie.
Jak zapewnia, aktualnie z jej
zdolności korzystają głównie
znajomi. Zamawiają ciasta na
specjalne okazje: urodziny,
komunie, imieniny, spotkania
rodzinne. Dzieci mają ogromną frajdę, kiedy mogą spróbować pysznego motyla czy poczęstować kolegów fragmentami słodkiej chatki.
Zainteresowani zdolnościami kulinarnymi Beaty lub
jej mamy Małgorzaty Romaniuk mogą skontaktować się
telefonicznie, dzwoniąc pod
numer 083-345-03-60.
Istvan Grabowski
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
ły się 15 września w osadzie myśliwskiej „Brodacz”.
***
Jubileusz 90- lecia
16 września odbyły się uroczyste
obchody jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach.
Podczas uroczystości udekorowano
zasłużonych strażaków odznaczeniami państwowymi i związkowymi. Obchody uświetnił koncert orkiestry dętej z Łomaz.
***
Dzień Sybiraka
Uroczystą Mszą Świętą w kościele
N.N.M.P w Białej Podlaskiej rozpoczęły się uroczystości Dnia Sybiraka, które odbyły się 17 września. Organizatorem był Oddział Związku Sybiraków
w Białej Podlaskiej. W uroczystości
uczestniczył poseł na Sejm RP Franciszek Jerzy Stefaniuk, starosta Tadeusz Łazowski, Sybiracy i ich rodziny
oraz mieszkańcy miasta i powiatu pragnący oddać hołd pomordowanym.
***
Spotkanie samorządowe
18 września w sali GOK-u w Koroszczynie, na zaproszenie starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego odbyło się
spotkanie samorządowe, na którym
omówiono m.in. możliwość korzystania ze środków unijnych przez samorząd
powiatu bialskiego w latach 2007- 2013.
Dyrektor wydziału organizacyjno-administracyjnego Henryk Marczuk przedstawił zebranym informacje na temat
projektu „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju powiatu bialskiego”.
W dalszej części na strzelnicy ZS w Małaszewiczach odbyły się III Powiatowe Samorządowe Zawody Strzeleckie
o puchar starosty bialskiego.
***
Współpraca transgraniczna
19 września starosta T. Łazowski i wójt gminy Terespol K. Iwaniuk
uczestniczyli w spotkaniu na temat
współpracy transgranicznej, które
odbyło się w gabinecie mera miasta
Brześć Aleksandra Pałyszenkowa.
Podczas dalszej części wizyty na
zaproszenie konsula generalnego
w Brześciu Jarosława Książka delegacja
uczestniczyła w otwarciu wystawy poświęconej Powstaniu Warszawskiemu 1944 r.
17
KALENDARIUM c.d.
Sprawni
poprzez sport
Ośrodek Misericordia Caritas Środowiskowy Dom Samopomocy z Białej Podlaskiej był organizatorem festynu integracyjno-prewencyjnego
„Sprawni poprzez sport z elementami bezpieczeństwa na drodze”, który
odbył się 20 września w Europejskim
Centrum Kształcenia i Wychowania
w Rozkoszy. W ramach festynu zorganizowano m. in. konkurs wiedzy na
temat podstawowych zasad ruchu
drogowego, pokaz sprzętu, prezentację psów policyjnych, pokaz pomocy
przedmedycznej studentów koła naukowego ERKA. Imprezę zorganizowano w ramach realizacji projektu:
„Wsparcie, aktywizacja, integracja
i edukacja”, finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
***
Nowa siedziba
Izby Gospodarczej
Na zaproszenie Rady Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej starosta Tadeusz Łazowski uczestniczył w otwarciu
nowej siedziby BPIG, które odbyło się
21 września. Otwarcie nowej siedziby było zwieńczeniem udziału Izby
w projekcie „KIGNET – izbowy system
wsparcia konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw”.
***
Święto Plonów
Starosta bialski Tadeusz Łazowski, wicestarosta Jan Bajkowski
i pr zewodnicz ący Rady Powiatu
Przemysław Litwiniuk uczestniczyli
23 września w ceremoniale obrzędu
dożynkowego w Piszczacu. Imprezie
towarzyszył blok imprez artystycznych, w tym konkurs BHP rolnikom,
prowadzony przez KRUS.
***
Dzień Służby Celnej
Na zaproszenie Piotra Świętanowskiego dyrek tora Izby Celnej
w Białej Podlaskiej, starosta T. Łazowski uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Służby Celnej, które odbyły
się 25 września w sali konferencyjnej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Podczas uroczystości odbyło się uroczyste ślubowanie nowozatrudnionych funkcjonariuszy, następnie zasłużonym funkcjonariuszom wręczono awanse.
18
GMINA LEŚNA PODLASKA
W
tym roku obchodzimy 80.
rocznicę powrotu Matki Bożej Leśniańskiej. Uroczystości związane z jubileuszem rozpoczęły się 25 września br od mszy świętej,
procesji różańcowej, a następnie Apelu
Jasnogórskiego. Jednak centralne uroczystości odbyły się 26 września. Od
rana czciciele Matki Bożej modlili się
przy jej świętym wizerunku. Także młodzież z gimnazjum z Leśnej Podlaskiej
prawosławne, gdyż od 1879 r. władze
carskie starały się przekształcić kościół
w cerkiew. Obraz oficjalnie został w
świątyni ze względu na swą wartość artystyczną, ale w rzeczywistości chciano w ten sposób skłonić wierny swojej Najświętszej Pani lud do przejścia
na prawosławie. Od 1919 r. władze kościelne z bp. Henrykiem Przeździeckim
na czele starały się, aby święty wizerunek powrócił do Leśnej Podlaskiej.
POWRÓT MATKI BOŻEJ LEŚNIAŃSKIEJ
przygotowała okolicznościowe przedstawienie. Uroczystą sumę celebrował ks. bp Jan Mazur. Pielgrzymi mogli uczestniczyć także w Nowennie do
Matki Bożej Leśniańskiej. Dzień zakończyła msza połączona z nieszporami.
Obecność Matki Bożej na Podlasiu,
zjawionej dwóm prostym młodym pasterzom 26 września 1683 r., splata się
z trudną historią tej ziemi. Do niej przychodził znękany lud, prosząc o zdrowie
i odwrócenie śmiercionośnych epidemii. Do niej przychodzono po ratunek
przy nawałnicy szwedzkiej, kiedy doświadczano tragicznych rezultatów
walk i potyczek zbrojnych, licznych na
tej ziemi. U niej szukano pomocy przy
staraniom władz carskich, by wykorzenić w mieszkańcach katolikach i grekokatolikach ich tradycję i kult. Maryja jest
ze swym ludem w trudnych czasach,
sama przecież wiele wycierpiała. Po
powrocie paulinów do sanktuarium
w Leśnej Podlaskiej zastali oni pusty ołtarz bez cudownego wizerunku.
Przypuszczano, że został on wywieziony przez przebywające tam mniszki
Wierny lud modlił się usilnie. Zaczęto
szukać obrazu najpierw w Rosji, Rumunii, aż w końcu znaleziono go w Serbii,
gdzie trafił wraz z mniszkami. Wysłany
tam paulin nie został dobrze przyjęty.
Po wielu rozmowach zaproponowano
odkupienie wizerunku za 50 000 dolarów. Kiedy zbierano już ofiary na odkupienie wizerunku i przywiezienie go
z Serbii, pojawiła się inna droga. Okazało się bowiem, że wywieziony wizerunek może być tylko kopią. Potwierdzały to dokumenty znajdujące się na
Jasnej Górze oraz świadectwa ludzi.
Okazało się, że paulini, chcąc chronić cudowny wizerunek, zrobili kopią
i zostawili ją w ołtarzu, kiedy musieli opuścić Leśną Podlaskę. Oryginał,
co później potwierdzono ekspertyzami i dekretem biskupim znajdował się
w Łomży u sióstr benedyktynek. Powrócił na Podlasie we wrześniu 1927 r.
Jak kiedyś, tak i teraz Maryja wyprasza
liczne łaski swoim wiernym z Podlasia,
pięknie nazywana Królową - Matką Bożą Jedności i Wiary.
(AJ)
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE
Kolejne dożynki wojewódzkie odbyły się 9 września br. w Janowie Lubelskim. Nad janowskim zalewem,
przy słonecznej pogodzie, co chwilę
przerywanej rzęsistymi deszczami,
spotkali się rolnicy Lubelszczyzny,
firmy obsługi rolnictwa oraz liczni
mieszkańcy Janowa Lubelskiego wraz
z zaproszonymi gośćmi. Rolników powiatu bialskiego reprezentowała delegacja gminy Drelów, która swoim
ogromnym i pięknie skonstruowanym wieńcem wzbudziła żywe zainteresowanie publiczności i zyskała
uznanie jury. Drelowski wieniec, ja-
ko jeden z czterech, zdobył równorzędne pierwsze miejsce. Po części
oficjalnej, uczestnicy imprezy mogli
obejrzeć występy licznych zespołów
folklorystycznych oraz artystów profesjonalnych. Tradycyjnie też dożynkom towarzyszyły stoiska promocyjne
gmin, firm z otoczenia rolnictwa oraz
wystawa sprzętu rolniczego. Z ramienia bialskiego starostwa w dożynkach
wojewódzkich wzięli udział: Stefan
Klimiuk, skarbnik powiatu oraz Witold
Sautycz, dyrektor wydziału rolnictwa
i środowiska.
W.S.
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
c.d. KALENDARIUM
Gmina Piszczac
PRZEDSIĘBIORCZY
GIMNAZJALISTA
Publiczne Gimnazjum nr 1 z Piszczaca przystąpiło do projektu „Społeczność w szkole, szkoła w społeczności”, realizowanego przez Polskie
Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji
Pozarządowych oraz Lubelski Ośrodek Samopomocy, opracowując własny projekt „Stojąc przed wyborem”.
26 kwietnia dyrektor Teresa Andrzejuk odebrała w Lublinie potwierdzenie
dotacji w kwocie 50 tys. 202 zł. Projekt
współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich.
Z a ł ożeniem t wórców „ Stojąc
przed wyborem” Beaty Samojluk
i Moniki Owczaruk było ukształtowanie przedsiębiorczego gimnazjalisty:
aktywnego, o wysokiej samoocenie,
komunikatywnego, wykształconego
i świadomego potrzeb rynku pracy
uczestnika życia społecznego i kulturowego. Gimnazjum, w ramach
projektu, zaproponowało uczniom
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:
warsztaty teatralne, dziennikarskie,
językowe, informatyczne, specjalistyczne warsztaty zawodoznawcze,
zajęcia z aerobiku, zajęcia z fotografem, logopedą oraz wiele warsztatów wyjazdowych w atrakcyjne miejsca Polski.
W okresie wakacji, 28 gimnazjalistów z Piszczaca uczestniczyło
w warsztatach językowo-dziennikarskich w Ustroniu Morskim. Podczas
zajęć uczniowie poszerzali swoje
umiejętności komunikacyjne z języka
angielskiego i francuskiego oraz zgłębiali tajniki warsztatu dziennikarza.
W wolnych chwilach zwiedzali najciekawsze zakątki miast nadmorskich:
Ustronia Morskiego i Kołobrzegu.
O wyjeździe mówią: „Panie wychowawczynie zadbały, abyśmy nie mieli
czasu na nudę, a właściciele pensjonatu, abyśmy nie schudli ani grama”,
„Zdobyte umiejętności przydadzą się
w nowym roku szkolnym”, „Była to
najciekawsza moja wakacyjna przygoda z książką”. Pomysł połączenia
nauki z wypoczynkiem w nadmorskiej miejscowości okazał się strzałem
w dziesiątkę.
(red.)
Dzień Patrona
26 września Tadeusz Łazowski,
starosta bialski wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Patrona
w Zespole Szkół im. Wł. ST. Reymonta
w Małaszewiczach.
***
Podziękowanie sponsorom
27 września w sali konferencyjnej starostwa powiatowego odbyło
się spotkanie podsumowujące IX dożynki powiatowe. Podczas spotkania
starosta Tadeusz Łazowski złożył podziękowanie dyrektorom, prezesom
i wszystkim szefom firm i instytucji,
sponsorom, którzy udzielili wsparcia
rzeczowego lub organizacyjnego przy
organizacji tegorocznego, powiatowego święta plonów.
***
Święto Plonów w Rejonie
Wileńskim
W dniach 28-30 września delegacja z powiatu bialskiego uczestniczyła w uroczystościach Święta Plonów
Rejonu Wileńskiego, które odbyło się
w Dworku Marszałka Piłsudskiego
w Pikieliszkach. W skład delegacji weszli: Tadeusz Łazowski, starosta bial-
Gmina Terespol
Wystawa plakatu
w Koroszczynie
GOK z Koroszczyna przygotował wystawę plakatu prof. Mieczysława Górowskiego. Autor urodził się w miejscowości Miłkowa koło Nowego Sącza.
Absolwent i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale form
przemysłowych. Ponadto projektant grafiki, profesor wydziału wzornictwa,
kolekcjoner wiejskiego rękodzieła, aktywista i ekolog. Ceniony od lat, będący
od lat równocześnie ambasadorem polskiej sztuki, dzięki swym licznym zagranicznym wykładom, podróżom i wystawom, z sukcesem kontynuuje tradycje
„polskiej szkoły plakatu”, interpretując współczesne otoczenie.
Od 1966 r. stworzył niemal pół tysiąca plakatów, wiele z nich nagradzanych
przez międzynarodowe grona jurorskie. Plakaty zabawne, poważne, refleksyjne, filmowe, teatralne i inne są cenione przez kolekcjonerów na całym świecie,
znajdują się między innymi w The Museum of Modern Art. w Nowym Jorku,
a także w zbiorach wielu muzeów, galerii i kolekcji prywatnych.
Uroczyste otwarcie wernisażu odbędzie się z udziałem autora nastąpi 19
października w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie, przy ul. Piłsudskiego
40. Wystawa potrwa do18 grudnia.
(red.)
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
ski, Przemysław Litwiniuk, przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego i Mariusz Filipiuk, przewodniczący komisji
rewizyjnej Rady Powiatu. Gospodynią
dożynek była mer Rejonu Wileńskiego
Maria Rekść.
***
Jarmark św. Michała
Na zaproszenie Bogusława Broniewicza, przewodniczącego Rady
Miasta Biała Podlaska, wicestarosta
Jan Bajkowski 29 września uczestniczył w obchodach dnia patrona Białej Podlaskiej - Świętego Michała Archanioła. Z okazji obchodów zorganizowano uroczystą sesję Rady Miasta
oraz festyn.
Oprac. Elżbieta Chwalczuk
19
POWIAT BIALSKI
Z
mieniają się na lepsze warunki drogowe gminy Terespol.
Dzięki dotacji z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionu w połowie marca wystartowała przebudowa
ciągu dróg powiatowych z Berezówki
do Kobylan i z Kobylan przez Zastawek
i Lebiedziew do Koroszczyna.
Dotychczas drogi te miały fatalną nawierzchnię. Dzięki przebudowie
jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, powstaną chodniki z kostki brukowej, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe i parkingi – mówi Waldemar
Malesa, szef firmy Investcom, która
wygrała przetarg na inwestora zastępczego, zarazem inżyniera projektu.
Starania o budowę nowych nawierzchni trwały dosyć długo. Dzięki firmie CPN, która na tym terenie
ma stację paliw i zdecydowała się
sfinansować przygotowanie dokumentacji technicznej, możliwe było
złożenie wniosku o przyznanie środków unijnych. Koszt 13 mln 714 tys. zł
zostanie w znacznej mierze pokryty
z EFRR. 25 procent wydatków na inwe-
Już w przyszłym roku od Koroszczyna do
Lebiedziewa będzie można jeździć pięknymi
i wygodnymi drogami
stycję sfinansują Starostwo Powiatowe z Białej Podlaskiej i Urząd Gminy
z Terespola.
Drogi jak marzenie
Budowę poprzedziły konsultacje z inwestorem zastępczym
Dzięki zadaniu, które jest już zaawansowane w 60 proc., powstanie
ponad 12 km nowych dróg. Szczególne powody do zadowolenia będą
mieli mieszkańcy Koroszczyna, Kobylan i Lebiedziewa, bo równolegle
z nową nawierzchnią drogi powstaną
chodniki z kostki brukowej. Ponadto
w Koroszczynie uruchomiona zostanie
ścieżka rowerowa. Najtrudniejszym
odcinkiem zadania będzie droga między Kobylanami a bazą przeładunkową paliw CPN (Naftobaza), gdyż z myślą o kursujących tamtędy ciężarówkach ma być wzmocniona technicznie
i poszerzona.
Realizacją inwestycji zajmuje się
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
z Białej Podlaskiej, przy częściowym
udziale bialskiego Budomexu. Jak zapewnia Waldemar Malesa, realizacja
zadania przebiega zgodnie z planem
i z pewnością dotrzymany zostanie
termin jego ukończenia w połowie
czerwca 2008 roku. Rolą Investocomu jest zarządzanie projektem, nadzorowanie przebiegu inwestycji oraz
reprezentowanie interesów inwestorów, czyli Starostwa Powiatowego
i Urzędu Gminy. Z tego zadania firma
wywiązuje się wzorowo.
Istvan Grabowski
BIAŁA PODLASKA
Aktywny INVESTCOM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVESTCOM została założona w październiku 2001 roku
i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców pod nr KRS
0000062101, kapitał założycielski spółki wynosi 50 000 zł. Prezesem zarządu
od 2001 roku jest mgr inż. Waldemar
Malesa. Spółka zajmuje się głównie
prowadzeniem pełnej obsługi procesu
inwestycyjnego, sprawowaniem funkcji Inwestora Zastępczego lub funkcji
Inżyniera Projektu przy realizacji inwestycji współfinansowanych przez
Unię Europejską. Zespół projektantów
i inspektorów nadzoru budowlanego
składa się z osób posiadających duże
doświadczenie zawodowe oraz pełne
uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach. Oferowane usługi
uzależnione są od potrzeb klientów
i obejmują: pozyskanie inwestorów
i terenów pod inwestycje, ogłoszenie
i przeprowadzenie przetargów na wy-
konawcę dokumentacji projektowej
i na wykonawstwo robót budowlanych, uzyskanie warunków zabudowy,
warunków technicznych do projektowania oraz wykonanie i uzgodnienie
dokumentacji projektowej wszystkich
branży, sprawowanie kompleksowego
nadzoru inwestorskiego i koordynowanie działań związanych z prowadzeniem robót budowlanych, rozwiązywanie problemów pojawiających się
podczas realizacji zadania oraz zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego i uzyskanie zgody na użytkowanie
zakończonej inwestycji. Mimo krótkiego okresu funkcjonowania, spółka
zrealizowała kilka dużych przedsięDOK. NA STR.19
20
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
BIAŁA PODLASKA
wzięć inwestycyjnych finansowanych
z budżetów samorządowych oraz zleconych przez różne podmioty gospodarcze z terenu naszego województwa
i całego kraju.
Firma osiąga dobre wyniki finansowe, co pozwala na swobodne finansowanie prac i dalszy jej rozwój.
Oferta Invescom obejmuje zadania dotyczące:
1. N a dzor u inwe s tor s k ie go
w zakresie wymaganym Ustawą z dnia
7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).
2. Pełnienia obowiązków i czynności należących do Inżyniera Projektu zgodnie z zasadami FIDIC szczegółowo opisanych w „Warunkach Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych
przez Zamawiającego”.
3. Pełnienia obowiązków inwestora zastępczego i koordynacji
czynności nadzoru inwestorskiego
w zakresie wymaganym ustawą Prawo Budowlane i w zakresie ustalonym
wspólnie z inwestorem, tj.:
* prowadzenie działań w imieniu
inwestora w celu uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
* koordynacja prac projektowych,
uzgodnienia międzybranżowe.
* prowadzenie w imieniu inwestora działań w celu uzyskania warunków
technicznych przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej oraz podpisania umów przyłączeniowych z dostawcami mediów.
* prowadzenie działań na rzecz inwestora w celu uzgodnienia i uzyskania
decyzji w sprawie włączenia obiektu do
istniejącego układu komunikacyjnego.
* uzgodnienie przebiegu sieci infrastruktury technicznej w ZUDP.
* prowadzenie działań na rzecz inwestora mających na celu uzyskanie
pozwolenia na budowę.
* zgłoszenie inwestycji do odbioru
w zakresie uzyskania zgody na użytkowanie obiektu.
* zlecenie badań i opinii specjalistycznych (np. badania geologiczne,
Szkoła równych szans
W kwietniu 2007 roku Zespół Szkół
im. W. Reymonta z Małaszewicz złożył wniosek do konkursu grantowego
„ Szkoła równych szans - programy
rozwojowe w województwie lubelskim”. W ramach konkursu zgłosiło
się 310 szkół z województwa. Na liście
rankingowej wniosków zgłoszonych
do konkursu, które spełniły warunki
formalne i uzyskały co najmniej 60%
możliwych do uzyskania punktów, nasza szkoła zajęła 8 miejsce. Po negocjacjach uzyskaliśmy kwotę 33 696 zł
na realizację projektu „SODT twoją
szansą na sukces”.
Głównym celem projek tu jest
wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów, zwiększenie ich aspiracji zawodowych, uświadomienie im ich potencjału intelektualnego i zapewnienie
wszechstronnego rozwoju otwierającego im drogę do sukcesu.
Projekt realizowany według modelu SODT:
Self – awarness - samoświadomość, poznanie siebie, swoich zainteresowań, wartości i umiejętności
Opportunity – awarness - świadomość możliwości stojących przede
mną
Decision - learning – uczenie się
podejmowania decyzji i dokonywania
trafnych wyborów
Transition – learning – uczenie się
i wdrażanie decyzji w życie, zdobywanie dodatkowych umiejętności.
Projekt zakłada w pierwszym etapie
stworzenie „Mini-Centrum Poradnictwa Zawodowego”, w którym uczniowie naszej szkoły będą mogli poprzez
profesjonalne badania zdiagnozować
swoje predyspozycje zawodowe i intelektualne. Uczestnicząc w spotkaniach
z przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Terespolu
i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej
będą mogli zdobyć wiedzę na temat
aktualnego rynku pracy, poznać dostępne formy pomocy merytorycznej
i ekonomicznej w kierunku wspierania
ich rozwoju zawodowego.
Drugi etap projektu zakłada kompleksowe działania służące pozyskiwaniu przez uczniów naszej szkoły
dodatkowych wiadomości i umiejętności, które pomogą im w przyszłości
lepiej wykorzystać swój potencjał, dostać się na publiczne uczelnie i poszerzyć ich horyzonty myślowe.
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
ocena oddziaływania inwestycji na
środowisko).
* współpraca w zorganizowaniu
i przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie wykonawców.
* kierowanie realizacją inwestycji,
sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizowanej
inwestycji.
* monitorowanie realizacji inwestycji, sprawdzanie obmiarów, rozliczeń, nadzorowanie i odbiór robót.
* stała kontrola założonych harmonogramów rzeczowo – finansowych
realizowanych inwestycji.
* organizacja narad na budowie
z udziałem przedstawicieli inwestora,
wykonawców oraz inspektów nadzoru
i projektantów
* udział w rozwiązywaniu problemów powstałych w trakcie realizacji
inwestycji.
* przygotowywanie informacji
dla inwestora dotyczących przebiegu
i zaawansowania realizacji inwestycji
w żądanym przez niego zakresie i dostarczanie ich w wymaganych terminach.
Gmina Terespol
W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z:
•
warsztatów z zakresu szybkich i aktywnych metod uczenia się
i radzenia sobie ze stresem
•
zajęć pozalekcyjnych nauki
języka obcego- technicznego języka
angielskiego
•
zajęć informatycznych rozwijających dodatkowe umiejętności
( np. tworzenie stron WWW, tworzenie prezentacji multimedialnych, grafika komputerowa, obsługa sprzętu
multimedialnego współpracującego
z komputerem )
•
seminarium naukowego na
temat współczesnych kierunków nauki i badań z dziedzin nauk ścisłych
i cyklu spotkań „Poznaj uczelnie
wyższe”
•
wyjazdów do teatru i na wystawy naukowo-techniczne
Uczniowie będą mogli poznać
i pracować metodą projektu i osiągnąć sukces tworząc własny projekt uczniowski, który zaprezentują społeczności szkolnej i okolicznym mieszkańcom oraz opublikują
go na stronie internetowej szkoły.
21
GMINA SOSNÓWKA
Sesja w romanowskim muzeum
Sukcesem okazała się zorganizowana przez Starostwo Powiatu
w Białej Podlaskiej oraz Muzeum J. I.
Kraszewskiego sesja popularno-naukowa, która odbyła się 14 września
w Romanowie. Towarzyszyło jej motto autora „Ulany”: Książka, myśl, słowo, uczucie, czyn... Wszystko razem
stanowi dopiero człowieka. Zatem jej
celem było przybliżyć zgromadzonym
postać J. I. Kraszewskiego, jego rodziny, twórczości oraz Romanowa, to co
stanowiło o jego człowieczeństwie
i wszechstronności. Było to jedno
z przedsięwzięć związanych z ogłoszonym przez Radę Powiatu w Białej
Podlaskiej „Rokiem J. I. Kraszewskiego w powiecie bialskim”, który otoczył honorowym patronatem minister kultury dziedzictwa narodowego
Kazimierz Michał Ujazdowski. Sesja
wpisała się także w cykl uroczystości
związanych z jubileuszem 45-lecia Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie.
Do Romanowa przyjechali przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu bialskiego i Białej Podlaskiej
oraz gimnazjów noszących imię J. I.
Kraszewskiego z powiatu bialskiego,
a także zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej z Lublina: dyrektorzy, nauczy-
ciele j. polskiego oraz uczniowie, jak
również dyrektorzy ośrodków kultury
i bibliotek, a także zainteresowani tematyką. Wśród zaproszonych gości
była także Barbara Bachonko-Breczko, starszy wizytator bialskiej delegatury Kuratorium Oświaty.
Sesję otworzyła Marianna Tumiłowicz, dyrektor wydziału spraw
społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, zaś całość poprowadziła dyrektor muzeum Anna
Czobodzińska-Przybysławska.
Wśród prelegentów były znawcy
tematyki romantyzmu i autora „Starej
Baśni”, tacy jak prof. dr hab. Zbigniew
Sudolski z Warszawy, który wygłosił
referat „Mit Romanowa i umiłowanie
przeszłości braci Kraszewskich” i prof.
dr hab. Barbara Czwórnóg-Jadczak
z Lublina, która przedstawiła prelekcję
„W stronę Kraszewskiego”. Ciekawie
mówili także Zbigniew Pieluchowski
z Lublina, który podzielił się ze zgromadzonymi jego fascynacjami Kraszewskim, a na koniec Anna Czobodzińska-Przybysławska powiedziała
o Romanowie, jako miejscu niezwykłym. Po krótkiej przerwie uczestnicy sesji mogli przenieść się w świat
dzieciństwa i młodości Józefa Ignacego Kraszewskiego, bowiem scenki z jego życia przedstawili uczniowie
z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego
z Sosnówki.
Anna Jóźwik
Gmina Łomazy
W POSZUKIWANIU KORZENI KULTUROWYCH
Po raz kolejny odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa. Jest to inicjatywa
Rady Europy i Unii Europejskiej, które
w wielu krajach wspólnoty europejskiej
mają swoją tradycję. Od kilku lat także
Polska czynnie włączyła się w to przedsięwzięcie promowania wśród mieszkańców dziedzictwa i tradycji. Lubelszczyzna w tym roku również przygotowała wiele atrakcji: spotkań, festynów
i wystaw, konferencji, które odbyły się
pod wspólnym hasłem „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”.
W województwie lubelskim szczególnie postawiono nacisk na przybliżenie
historycznego traktu: Kraków - Lublin Wilno. Jedyną miejscowością z terenu
powiatu bialskiego, która włączyła się
w owe obchody Dni, były Łomazy.
9 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach zorganizowano sesję popularno-naukową „Historia
Łomaz i osadnictwo tatarskie na ziemiach Rzeczpospolitej” Sesja odbyła
22
się pod patronatem starosty Tadeusza
Łazowskiego. Organizatorami tego
przedsięwzięcia był wójt gminy Łomazy Waldemar Droździuk, Gminny
Ośrodek Kultury w Łomazach, Galeria „Ulica Krzywa” w Białej Podlaskiej
oraz Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział Podlaski.
Po wprowadzeniu wójta gminy
oraz Cezarego Nowogrodzkiego, który poprowadził sesję, prelekcję na temat Tatarzy regionu bialskiego 16791915 przedstawił prof. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk. Bardzo ciekawy
wykład o osadnictwie tatarskim na
ziemiach Rzeczpospolitej i jego znaczeniu wygłosił mgr Artur Konopacki. Dr Tomasz Demidowicz w swym
wystąpieniu wskazał zarys historii
Łomaz od czasów najdawniejszych
do 1939 r. Ostatnią prelekcję „Zarys dziejów społeczności żydowskiej
w Łomazach 1400 – 1942” przedstawił
dr Romuald Szudejko.
W części artystycznej z tradycyjnymi tańcami zaprezentował się tatarski zespół „Buńczuk” działający przy
Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej
w Białymstoku.
Oprócz sesji zainteresowani mogli
zwiedzić specjalnie przygotowaną wystawę na temat osadnictwa tatarskiego pochodzącą ze zbiorów prywatnych Sławomira Hordejuka. Ukoronowaniem sesji było zwiedzenie mizaru
w Studziance, jednego z pięciu cmentarzy muzułmańskich znajdujących się
w Polsce.
(AJ)
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
Gmina Kodeń
HISTORYCZNE KRYPTY
Foto I. Grabowski
dzającym, należało podnieść posadzkę w nawie głównej, a w podziemiach
wydrążyć dodatkowy korytarz łączący
krypty i zbudować oddzielne wejście
zewnętrzne.
Prace budowlane rozpoczęte zostały w styczniu br. Uczestniczyło
w nich ponad 80 osób, które czyściły
podziemia ze zwałów ziemi i nagromadzonych latami śmieci. Efekty są imponujące. W dwóch kryptach z otworami wentylacyjnymi zbudowanymi
w XVII wieku umieszczono trumny ze
tyni pw. Św. Anny, obecnej bazyliki.
W połowie września 1631 roku przywiózł on do Kodnia obraz Matki Bożej
Gregoriańskiej wykradziony podstępnie z Rzymu. Początkowo znajdował
się on w kościele zamkowym św. Ducha na dzisiejszej kalwarii.
W historii Kodnia znacząco zapisali się umieszczeni teraz obok siebie
Kazimierz Sapieha, wojewoda trocki
szczątkami znaczniejszej szlachty kodeńskiej. W pozostałych za szybami
znalazły się gipsowe postacie osób,
które wywarły znaczący wpływ na
rozwój Kodnia. Wygląd postaci przebranych w stroje z epoki zaprojektował prof. Stanisław Słonina z wydziału rzeźby warszawskiej ASP.
Galerię otwiera biskup diecezji
podlaskiej Henryk Przeździecki, który przyczynił się do powrotu w 1927
roku obrazu Matki Bożej z Częstochowy do Kodnia i powierzył pieczę nad
sanktuarium Misjonarzom Oblatom
Maryi Niepokalanej. Po drugiej stronie oglądać można figurę Elżbiety
z Branickich Sapieżyny, która pod koniec XVIII wieku uruchomiła w Kodniu kilka manufaktur sukienniczych
i sprowadziła z Niemiec fachowców
specjalizujących się w wyrobie cienkiego płótna i galanterii stołowej.
Sapieżyna zatrudniła też spolonizowanego Irlandczyka Mac Claira, który urządził ogrody przy Placencji.
W galerii 12 postaci historycznych na
szczególną uwagę zasługuje Mikołaj
Pius Sapieha. Jego dziełem było rozpoczęcie budowy murowanej świą-
i biskup łucki Stefan Rupniewski. Wojewoda odbudował kościół św. Anny
po pożarze w roku 1680, wyposażył
go i bogato przyozdobił. Za jego rządów odbyła się konsekracja bazyliki
w 1686 roku. Natomiast biskup Rupniewski dokonał w 1723 roku koronacji
cudownego obrazu, sprowadzonego
przez Mikołaja Piusa Sapiehę.
Ojcowie oblaci zadbali o to, aby
zwiedzający poznali postaci magnatów i duchownych związanych z Kodniem, a także historię ich dokonań.
W niedalekiej przyszłości poprawiony
zostanie układ zieleni na terenach sąsiadujących z kalwarią, powstanie port
Pawła Sapiehy z jego figurą, a także rekonstrukcja mostu zwodzonego i bramy głównej w wersji gotyckiej.
- Z opinii pielgrzymów odwiedzających Kodeń wynika, że rekonstrukcja
zabytków po znamienitym rodzie bardzo się ludziom podoba. Dzięki nim
możemy uświadomić sobie świetność
Sapiehów, którzy w XVII wieku założyli miasto i przyczynili się do powstania parafii rzymsko-katolickiej - mówi
o. Stanisław Wódz.
Foto I. Grabowski
Przyjęty przed kilku laty projekt
rewaloryzacji centrum Kodnia i wzgórza kalwaryjskiego nabiera znaczącego wyrazu. Po urządzeniu rozlewiska
Genezaret, ogrodu zielnego i ogrodu
włoskiego na kalwarii, ojcowie oblaci otworzyli krypty w bazylice. Cieszą się one dużym zainteresowaniem
zwiedzających.
- Nie jest tajemnicą, że każdego
roku przybywają do Kodnia tysiące
pielgrzymów. Zakonnicy postawili sobie za punkt honoru rekonstrukcję zabytków, aby ludzie mogli zatrzymać
się przynajmniej dwa dni i obejrzeć
spokojnie wszystkie atrakcje. Na podkreślenie zasługuje ich konsekwencja
i spore nakłady finansowe przeznaczane na ten cel - twierdzi Janusz Maraśkiewicz, kierownik bialskiej delegatury Państwowej Służby Ochrony
Zabytków.
Podczas sierpniowego odpustu,
związanego ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, otwarto
dla zwiedzających historyczne krypty
w podziemiach bazyliki.
Jak mówi o. Stanisław Wódz, proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, przygotowania
i ustalenia konserwatorskie trwały
prawie 4 lata. Krypty usytuowane były
pod kaplicami i prezbiterium kościoła
św. Anny, ale dostać można się było
do nich tylko z nawy głównej. Nie zaglądano do nich ponad 60 lat, gdyż po
II wojnie wejścia do podziemi zostały
zamknięte. Aby udostępnić je zwie-
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Istvan Grabowski
23
Gmina Drelów
Plon niesiemy, plon
Gmina Drelów, trzecia co do wielkości na terenie powiatu bialskiego, jest typowo rolnicza, gdzie dla większości
mieszkańców praca we własnym gospodarstwie to główne
źródło utrzymania. I chociaż gospodarstwa są rozdrobnione (średnia wynosi 12,60 ha) a gleby słabej jakości, to z roku na rok powstają nowe, specjalistyczne gospodarstwa.
Ich rozwój następuje w oparciu o fundusze strukturalne.
Ludność zamieszkująca gminę Drelów słynie z pracowitości i pomysłowości, a ceni sobie kultywowanie tradycji ludowych przodków. Dlatego gospodarze gminy organizują
co roku święto plonów w różnych sołectwach jako podziękowanie Stwórcy za plon urodzaju, jak również wyraz szacunku dla trudu pracy rolnika.
Dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców
trzech wsi: Dołha, Sokule i Szachy, w bieżącym roku dożynki gminne miały miejsce w Dołdze. Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele parafialnym p.w.
św. Barbary w Dołdze, którą odprawił i homilię wygłosił ks.
Janusz Netczuk, proboszcz parafii. Po poświęceniu wieńców i chleba, uczestnicy w barwnym korowodzie przeszli
na plac przy Zespole Szkół w Dołdze, na którym wszystkich
zgromadzonych powitali: wójt Piotr Kazimierski i dyrektor
GCK Wiesława Zaremba. Wśród licznie przybyłych zaproszonych gości znaleźli się: poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ireneusz
Stolarczyk, przewodniczący Rady Powiatu Przemysław
Litwiniuk i radny powiatu bialskiego Mariusz Filipiuk. Starostowie dożynek Grażyna Leszczuk i Marcin Korolczuk
przekazali poświęcony bochen chleba z tegorocznego zboża wójtowi i przewodniczącemu Rady Gminy Drelów, którzy poczęstowali chlebem zebranych gości.
Nieodłącznym atrybutem każdych dożynek są wspaniałe wieńce, których wyplatanie jest jedną z najstarszych
rolniczych tradycji. Wieńce, stanowiące symbol plonów
i zwieńczenia całorocznego trudu pracy rolnika, w gminie
Drelów wiją mieszkańcy poszczególnych sołectw z ogromną pieczołowitością i z zachowaniem tradycyjnych technik.
Gmina Drelów za przyczyną pań z KGW Zahajki słynie z wyplatania tradycyjnego wieńca dożynkowego w całej Polsce.
W konkursie wzięło udział dwanaście wieńców. Bezkonkurencyjny w swoim pięknie i wierny szczegółom tradycji
był wieniec z Zahajek. Dlatego otrzymał pozakonkursową
nagrodę specjalną. Pierwsze miejsce zajął wieniec uwity
przez KGW Żerocin, drugie miejsce wieniec z Doły, a trzecie miejsce wieniec z Szóstki. Dzięki hojności sponsorów
delegacje otrzymały nagrody pieniężne.
Uroczystości dożynkowe uświetniły występy zespołów
ludowych: kapeli Harmonijkowe Echo, zespołu śpiewaczego
Czerwone Korale z Zahajek, zespołu śpiewaczego Jarzębina z Aleksandrówki, zespołu śpiewaczego Worsianki z Wors
oraz zespołu śpiewaczego Jutrzenka z Rogoźnicy. Gościnnie wystąpił zespół Błagowiest z białoruskich Czernawczyc,
który porwał uczestników do wspólnego tańca. Inscenizację
dożynkową opartą na pieśniach dożynkowych, zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Dołdze.
Uczestnicy święta plonów mieli okazję podziwiać prace twórców ludowych z terenu gminy Drelów. Rolnicy mogli zasięgnąć fachowej informacji u przedstawicieli ODR
Grabanów oraz dowiedzieć się o warunkach ubezpieczeń
z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej TUW. Nie zabrakło tradycyjnych potraw przygotowanych przez mieszkańców trzech wsi. Wszyscy mogli degustować: przepyszny bigos, zupę grochową, pierogi z soczewicą i mięsem
oraz dania z grilla - kurczaka, karkówkę i kiełbaski. Po zakończeniu uroczystości na placu szkolnym rozpoczęła się
zabawa taneczna, którą zorganizowali miejscowi strażacy.
Bawiono się do późnych godzin nocnych.
Dzięki gościnności i otwartości gospodarze dożynek
gminnych stworzyli wspaniała atmosferę , która spowodowała to, iż z ogromnym sentymentem je wspominamy.
Wiesława Zaremba
Chleb nasz powszedni
Kiedy podczas dożynek dziękujemy za zbiory i rolniczy trud, z wdzięcznością patrzymy na chleb, który jest
symbolem pracy i bożej łaskawości. Wzmianki o chlebie pochodzą już z lat 2860 - 2840 p.n.e. z Egiptu. Stamtąd zachowały się rysunki i płaskorzeźby. Egipcjanie znali aż 30 rodzajów tego wypieku, pochodzącego z mąki pszennej
i jęczmiennej. Z Egiptu chleb został przejęty przez Żydów, potem Babilończyków, Fenicjan i Rzymian. Chleb znali
Celtowie, Normanowie i inne ludy zamieszkujące Europę, także Słowianie. W starożytnym Rzymie jedzono chleb
na zakwasie, a wyróżniającym się piekarzom stawiano nawet pomniki.
Pierwszą i przez wiele wieków jedyną znaną formą był chleb okrągły, często tylko grubością różniący się od wypiekanych placków. Chleb podłużny znany jest dopiero od XII w. Od średniowiecza bardziej ceniono chleb pszenny.
On był wyznacznikiem stanu majętności i pochodzenia. W Polsce lud jadł chleb ciemny, żytni zwany rżany (od dawnej nazwy żyta). Bułki, kołacze, obwarzanki były rarytasami dla prostego ludu i niewolników dostępnymi tylko przy
większych świętach. Stąd też symbolika chleba ciemnego jako pokarmu ludzi biednych. Prosząc w codziennej modlitwie: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, miejmy świadomość jego historii i pracy z jaką się on wiąże.
(AJ)
24
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
GMINA KODEŃ
Dożynki gminne z odpustem
dużym zainteresowanie. Komisja miała do ocenienia 41
produktów. I miejsce i puchar wójta gminy zdobyła
za piernik Jadwiga Magier
z Dobromyśla, II miejsce
i puchar Justyna Pańkowska z Kostomłotów za pie-
był wspólny poczęstunek
dla mieszkańców gminy,
jak również licznych odpustowo-dożynkowych gości. Organizatorzy zadbali
o wspaniałą grochówkę wydawaną z kuchni polowej.
Był wiejski stół, który zor-
ny przez KRUS. Wygrał go
Marek Babkiewicz z Kodnia.
Drugi był Juliusz Ryl
z Okczyna, a trzeci Maciej
Mirczewski z Kodnia. Otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS. Odbył
się też konkurs na produkt
tradycyjny. Cieszył się on
rogi ruskie, a III miejsce
Wioletta Zań z Dobromyśla za babkę ziemniaczaną. Wszystkie uczestniczki otrzymały pamiątkowe
dyplomy. W części artystycznej na scenie przed
Gminnym Centrum Kultury, gdzie odbywała się cała
uroczystość prezentowały
się gminne zespoły śpiewacze z Kodnia, Kostomłotów
i Zabłocia oraz grupa teatralna. Gościnnie zaprezentowały się zespoły z Bokinki
Królewskiej i Zahorowa. Na
dożynkowej scenie koncertowała kapela Harmonijkowe Echo z Drelowa, wprowadzając uczestników imprezy w nastój zabawowy,
który dalej kontynuował zespół muzyczny bawił swoją
muzyką do późnych godzin
wieczornych. Nową formą organizacji uroczystości dożynkowych w gminie
ganizowało gospodarstwo
Kałużyńskich z Kodnia, częstując wyrobami mięsnymi.
GS Kodeń wystawił swoje
wypieki. W pawilonach zorganizowano stół z potrawami
tradycyjnymi, gdzie później
można było je degustować.
Piekarnia DAN-ROP Marzeny Kużnik z Kodnia częstowała swoimi wypiekami.
W specjalnych pawilonach
prezentowano produkty regionalne już uznane na wielu
konkursach. Prosię pieczone
na rożnie przez Tadeusza Zabłockiego z Ulana wzbudzało duże zainteresowanie.
Do wszystkich stanowisk z żywnościowymi produktami ustawiały się kolejki chętnych. Nad całością
imprezy czuwali pracownicy Gminnego Centrum
Kultury Sportu i Turystyki
w Kodniu.
Foto I. Grabowski
sprzętu rolniczego. Można było podziwiać wystawę rękodzieła artystycznego twórców naszej gminy
i zaproszonych gości. Była
możliwość ich zakupu. Odbył się Konkurs wiedzy BHP
w rolnictwie zorganizowa-
Foto I. Grabowski
8 września w odpust
związany ze świętem Wniebow zięcia Najświęt s zej
Maryi Panny władze samorządowe Kodnia zorganizowa ł y święto plo nów pierwszy raz w takiej
formie. W procesji odpustowej uczestniczyła duża delegacja przedstawicieli wsi:
Kodeń, Zabłocie, Dobromyśl, Kostomłoty, Okczyn,
Kopytów, Kąty i Szostaki,
a także piekarnia „Dan-Rop”
Marzeny Kuźnik z wieńcami,
płodami rolnymi i ziarnem
do siewu oraz wypiekami.
W trakcie uroczystej sumy starostowie dożynek
Barbara i Stanisława Kałużyńscy w szlacheckich
strojach przekazali wójtowi
Ryszrdowi Zaniowi chleb
upieczony specjalnie na tę
okazję. Wójt i Rada Gminy
uhonorowała dyplomami
Siewcy Jedności księdza
prałata, Ryszarda Andruszczaka z Terespola oraz ojca proboszcza, kustosza
Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Podlasia Stanisława Wodza z Kodnia.
Wójt wręczył również medale Za zasługi dla gminy
Kodeń Henryce Pawłowskiej, dyrektorowi szkoły
z Kopytowa, Halinie Mincewicz, dyrektorowi PCPR
w Białej Podlaskiej, Jerzemu Pytce, kierownikowi
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej oraz
Eugeniuszowi Ulewiczowi, specjaliście lubelskiego
oddziału PFRON. Dożynkom towarzyszyła wystawa
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Agnieszka Nowacka 25
Gmina Międzyrzec Podlaski
UCZCILI
ROLNICZY
TRUD
16 września na boisku w Przychodach odbyły się drugie dożynki gminy
Międzyrzec Podlaski. Dożynki są staropolskim obrzędem podziękowania
za plony i zostały zorganizowane dla
uczczenia pracy rolników. Mszę św.
w intencji rolników odprawili księża:
dziekan Józef Brzozowski i kanonik
Michał Domański. Po mszy korowód
dożynkowy przemaszerował na plac,
gdzie odbyły się dalsze uroczystości.
Wójt Roman Michaluk powitał zaproszonych gości, delegacje z wieńcami,
poczty sztandarowe oraz wszystkich
zgromadzonych mieszkańców. Starostowie dożynek: Joanna Katarzyna
Sójka z Przychód i Adam Zaniewicz
z Halas wręczyli wójtowi chleb wypieczony z tegorocznej mąki z życzeniami,
by chleba tego nie zabrakło nikomu.
Wójt w swoim wystąpieniu podziękował rolnikom za trud pracy na roli, za
zaangażowanie na rzecz rozwoju rolnictwa i gminy. Następnie za wzorową postawę, działalności społeczną
i wkład w rozwój rolnictwa poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk oraz przewodniczący komisji rolnictwa Rady Powiatu Mariusz Kostka odznaczyli rolników
resortowym medalem „Zasłużony dla
rolnictwa”. Odznaczenia otrzymali:
Wiktor Dąbrowski z Jelnicy, Jerzy Łukaszuk z Zasiadek, Teresa Nikończuk
z Berezy, Stanisław Pytlik z Międzyrzeca Podlaskiego, Henryk Semeniuk
z Zasiadek, Joanna Katarzyna Sójka
z Przychód, Wojciech Stefaniuk z Za-
ścianek, i Adam Tymoszuk z Jelnicy.
Rada Powiatu odznaczyła medalem
„Zasłużony dla powiatu bialskiego”
sołtysa wsi Adama Sójkę, a wręczenia
odznaczenia dokonał przewodniczący
otrzymał wieniec wykonany przez zespół „Ale Baby” i kapelę ludową z Berezy, trzecie miejsce i nagrodę 1 tys.
zł otrzymał wieniec wykonany przez
Radę Sołecką wsi Zawadki. Pozosta-
rady Przemysław Litwiniuk. Uchwałą Rady Gminy aktywni mieszkańcy
wsi Przychody otrzymali odznaczenia „Zasłużony dla gminy”. Byli nimi:
Stanisława Cap, Kazimierz Jędruchniewicz, Wojciech Jędruchniewicz,
Stanisław Jędruchniewicz, Zbigniew
Muszyński, Kazimierz Zaniewicz, Zbigniew Grzeszyk. Odznaczenia wręczyli przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietruk i wójt Roman Michaluk.
Podczas dożynek odbył się konkurs
wieńców dożynkowych. Prezentacji
wieńców dożynkowych oraz ich wykonawców dokonała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu
Podlaskim Małgorzata Hanas. Komisja oceniła 10 wieńców zgłoszonych
do konkursu ze wsi: Bereza, Koszeliki,
Manie, Przychody, Rogoźnica, Rogoźniczka, Tłuściec, Tuliłów, Zaścianki,
Zawadki. Wygrał wieniec ze wsi Przychody wykonany przez zespół „Echo”,
otrzymując w nagrodę 2 tys. zł, drugie
miejsce i nagrodę w kwocie 1,5 tys zł
łe wieńce otrzymały wyróżnienia po
200 zł. W części koncertowej wystąpiły dzieci z Zaścianek, zespół ludowy
„Echo” z Przychód, „Jutrzenka” wraz
z kapelą z Rogoźnicy, „Leśne Echo”
z Zaścianek, zespół „Ale Baby” z kapelą ludową z Berezy i zespół „Nadzieja”
z Mań. Gościnnie wystąpił zespół
„Malwy” z Komarówki Podlaskiej oraz
zespół „Brzozowianki” z Brzozowicy
Dużej. Występy nagrodzone były dużymi brawami. Dożynkom towarzyszyła wystawa rzeźb artysty rzeźbiarza Ryszarda Korolczuka z Rogoźnicy, płaskorzeźb Arkadiusza Szyszki. Stoisko z rękodziełami ludowymi
przygotował zespół „Leśne Echo”,
i panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Przychodach. Dużym powodzeniem
na obydwu stoiskach cieszyły się potrawy regionalne przygotowane przez
gospodynie. Dożynki zakończyła zabawa ludowa dla wszystkich mieszkańców
gminy przy dźwiękach zespołu Cross.
(MH)
Gmina Tuczna
Dożynki z pokazem koni
Tegoroczne uroczystości dożynkowe, podczas których rolnicy z terenu gminy Tuczna dziękowali za zbiory,
rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym pw. św.
Anny w Tucznej. Msza została odprawiona przez ks. proboszcza Dariusza
Cabaja wraz z proboszczem z Choroszczynki ks. Andrzejem Głaskiem.
Po nabożeństwie ulicami przemaszerował barwny korowód, który otwierał poczet sztandarowy OSP
Tuczna i starostowie dożynek. W dalszej kolejności szły delegacje wieńcowe z: Bokinki Królewskiej, Bokinki Pańskiej, Choroszczynki, Dąbrowicy Dużej, Leniuszek, Matiaszówki,
Mazanówki, Ogrodnik, Tucznej wraz
z wieńcem dzieci, Władysławowa
i Żuków.
Starostowie dożynek Danuta Sokołowska i Robert Kłoczko przekazali
gospodarzowi gminy Zygmuntowi Litwiniukowi bochen chleba upieczony
z tegorocznego zboża. W czasie dożynek odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec. Komisja przyznała trzy
równorzędne miejsca autorom wieńców z Bokinki Królewskiej, Mazanówki
i Żuków. Pozostali uczestnicy konkurDOK. NA STR. 25
26
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
27
28
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
GMINA TUCZNA
su otrzymali wyróżnienia. Poszczególne wsie zaprezentowały stoiska
z regionalnymi kulinariami.
W trakcie obchodów dożynkowych
można było oglądać wystawę koni zimnokrwistych. Twórcy z regionu zaprezentowali wystawę rękodzieła: rzeźby
i plecionki wiklinowe, kosze plecione,
kwiaty z krepiny, zdjęcia i obrazy. Po
części oficjalnej nastąpiła część rozrywkowa. Rozpoczęło ją spotkanie
z piosenką biesiadną w wykonaniu
zespołu Kalina z Leszczanki, Zielawa
z Rossosza i zespołu śpiewaczego
z Bokinki Królewskiej. Wystąpiła tez
młodzieżowa orkiestra dęta z Białej
Podlaskiej, zespoły wokalne Felicyta
i Laguna z Brześcia, kapela Harmonijkowe Echo z Drelowa i orkiestra Standard
Brass Band z Lublina. Odbyły się także
konkursy i zabawy dla dzieci oraz pokaz
sztucznych ogni. Dożynki zakończyła
zabawa taneczna z zespołem Trans.
Ewa Jarosiewicz
Gmina Piszczac
23 września br. odbyły się dożynki gminne w Piszczacu. Tradycyjnie
rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną za plony. Po jej zakończeniu
uczestnicy udali się na boisko sportowe przy Zespole Szkół Gminnych,
barwnym korowodem dożynkowym.
Przybyłych gości i mieszkańców powitał wójt Jan Kurowski . Starostowie dożynek Barbara Niedzielska
i Robert Piotrowicz wręczyli gospodarzowi dorodny bochen chleba.
W części artystycznej publiczność
miała możliwość obejrzenia występów
małych artystów z miejscowej szkoły.
Do tradycji wpisał się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. W tym
roku na 20 sołectw przygotowano
9 wieńców. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Kolonia Piszcząc II, drugie Kościeniewicze, trzecie Chotyłów. Należy
podkreślić, że wszystkie wieńce prezentowały wysoki kunszt artystyczny,
a ich wykonanie wymagało sporo wysiłku. Uczestnicy sprawdzili umiejętności w turnieju sportowo - rekreacyjnym. Rozegrano m.in. turniej rodzinny
piłki siatkowej, wyścig z wodą, wyścig
z jajkiem, rzut do celu, wyścig w workach, strzał na bramkę, przeciąganie
liny. Tegoroczne dożynki można przyjąć za udane. Mimo późnego terminu
Sprawiedliwy podział chleba
pogoda dopisała. Wszystkim, którzy
bezpośrednio i pośrednio byli zaangażowani w organizację i czuwali nad
bezpieczeństwem, a przede wszystkim sponsorom, jacy mimo trudnej
sytuacji gospodarczej dofinansowują takie uroczystości, składamy
w imieniu organizatorów serdeczne
podziękowania.
Tegoroczne dożynki przeszły już
do historii, nie pozostaje nic innego jak
czekać na następne , na które w imieniu wójta już teraz zapraszamy.
UG w Piszczacu
Powiat bialski
SPRAWNI PRZEZ SPORT
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Ponad 300 niepełnosprawnych osób
z Białej Podlaskiej, Parczewa i Siedlec
wzięło udział w festynie rekreacyjnym,
przygotowanym przez ośrodek Misericordia Caritas w Roskoszy. Organizatorzy i 30 wolontariuszy dołożyli starań,
aby uczestnicy wyjechali zadowoleni.
Mieli się oni zapoznać z zasadami ruchu drogowego poprzez zabawy i konkursy. Cel został osiągnięty, a festynowi
towarzyszyła atmosfera pysznej zabawy. Wzmocniły ją dodatkowo koncerty
orkiestry dętej z IV LO im. S. Staszica
i harmonijki ustnej w wydaniu Stanisława Podemskiego, dyrektora ośrodka
OHP z Roskoszy. – To był naprawdę bardzo udany festyn – twierdzili uczestnicy
po odebraniu pamiątkowych dyplomów
i nagród za zwycięstwa w proponowanych konkursach.
(red.)
29
Gmina ŁOMAZY
90 lat druhów z Łomaz
Zawsze gotowi do pomocy
Od zawsze jeden z najgroźniejszych żywiołów to ogień, stąd zapewne także na Podlasiu obrona przed
jego skutkami organizowała ludzi do
zbiorowego działania.
Ochotnicza Straż Pożarna w Łomazach (zwaną też strażą ogniową) powstała w 1917 roku, a jej organizatorami byli miejscowi ludowcy: Mikołaj
Gicewicz i Michał Kulicki, miejscowi
rolnicy oraz nauczyciele Jan Sakowicz
i Leon Szysz, który został pierwszym
prezesem, natomiast komendantem
Czesław Krupski. Działalność przeciwpożarową rozpoczynano od zera,
niezbędne środki finansowe gromadzono poprzez zbiórki finansowe, zabawy taneczne i odpłatne przedstawienia teatralne. Jedną z ciekawostek
tego okresu był obowiązek zbiorowego uczestnictwa wszystkich mieszkańców Łomaz w gaszeniu pożaru. Każdy
z gospodarzy miał wyznaczony sprzęt,
z jakim miał stawić się na wypadek
akcji gaśniczej. „Dla pamięci” sprzęt
ten był namalowany na tabliczkach
z numerami nieruchomości. Były to
m. in. drabina, wiadro, siekiera, topór,
bosak, tłumica, łopata.
Pierwszy sprzęt OSP Łomazy to
beczkowóz konny na dwóch kołach
(z drewnianą beczką na wodę), drabina, kilka bosaków, siekier i strażackich hełmów – prawie wykonane przez
miejscowych rzemieślników i strażaków. Wkrótce, około 1920 r. strażacy otrzymali sikawkę dwucylindrową
i kilka węży gaśniczych, a ręczną syrenę alarmową dopiero w 1936r. Była
to nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Do tego czasu alarm
pożarowy ogłaszano za pomocą ustnej trąbki, gongu alarmowego (wykonanego z gilzy po pocisku dużego
kalibru), czasem do tego celu służył
kościelny dzwon.
W całym okresie międzywojennym liczba zarejestrowanych ochotników strażaków była w Łomazach
różna, np. w 1926 - 14, w 1932 - 19,
w 1938 - 30. Sprzęt gaśniczy przewożono do pożaru prywatnymi furmankami konnymi. Przeważnie strażacy
ochotnicy posiadający dobre konie
i sprawne wozy stawiali się po ogłoszeniu alarmu w miejsce zbiórki, gdzie
doczepiano do beczkowozu konie, pozostały sprzęt ładowano na furmanki
i udawano się do pożaru. Ostatnimi
wozakami (tymi, co dawali konie do
beczkowozu i nim kierowali) byli do
połowy lat sześćdziesiątych XX w.
Piotr Derlukiewicz, Kazimierz Bańkowski i Stefan Sadownik.
Pierwotnie sprzęt strażacki przechowywano przez wiele lat w prywatnym, drewnianym budynku po starej
kuźni przy łomaskim rynku. W 1942 r.
zaadoptowano na potrzeby OSP część
murowanego budynku pozostałego
po wymordowanych łomaskich Żydach. Po II wojnie światowej beczkowóz i pozostały sprzęt był przechowywany pod sceną (w specjalnej wozówce) miejscowego domu ludowego.
Dopiero w latach 1957-1963 wybudowano w Łomazach na potrzeby strażaków odrębny budynek: remizo-świetlicę przy placu Jagiellońskim (obecnie
nie istnieje). Budynek był parterowy,
z cementowej cegły kryty eternitem,
oprócz pomieszczeń na sprzęt strażacki i garażu miał wieżę obserwacyjno-
alarmową z elektryczną syreną. Wieża
była przystosowana do suszenia węży strażackich. Obecny Dom Strażaka
w Łomazach pochodzi z lat 1978-1982
i ma w sobie m. in. trzy pomieszczenia
garażowe oraz na piętrze pomieszczenie świetlicowe.
W 1977 r., w sześćdziesiątą rocznicę działalności OSP w Łomazach
otrzymała sztandar ufundowany przez
miejscowe społeczeństwo w dowód
uznania i wdzięczności za społeczną
działalność ratowniczo-pomocową
strażaków.
Pierwszy samochód gaśniczy ze
zbiornikiem na wodę OSP otrzymała w 1965 r., drugi w 1982 r., trzecim
do przewozu strażaków był „Żuk”. Od
dnia 28 listopada 1994 r. OSP Łomazy
została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z podległością dyspozycyjną do Komendy
Głównej PSP włącznie, co w 2002 r.
spowodowało instalację specjalnego
systemu powiadamiania i alarmowania strażaków. Inne jest też obecnie
wyposażenie OSP w sprzęt strażacki,
dzisiaj to m. in. bojowy ciężki wóz gaśniczy „Jelcz”, „Star 244” oraz „Lublin”
i ponadto trzy motopompy, dwie pompy „Niagara”, zestawy do ratownictwa
technicznego.
Od roku 1977 przy OSP działają odrębne drużyny młodzieżowe chłopców
i dziewcząt. Ich reprezentanci zwyciężali m. in. w ogólnopolskich turniejach
wiedzy p.poż. W 1995r. w finale tego
turnieju w grupie szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął Artur Sadownik-Sadowski, w tym roku I miejsce
w grupie szkół podstawowych zdobyła Izabela Raczyńska. Zwycięzcami byli też Andrzej Lubański i Łukasz
Kulawczuk (wszyscy z Łomaz).
OSP Łomazy posiada od 1988 r.
znaną na terenie całego kraju swoją orkiestrę dętą. Powstała ona całkowicie
ze środków społecznych miejscowego społeczeństwa z inicjatywy m. in.
ówczesnego proboszcza parafii rzym.kat. w Łomazach ks. Antoniego Bubeły,
a jej kolejnymi kapelmistrzami od chwili założenia byli Edward Borysiuk i Eugeniusz Kulinowski, aktualnie orkiestrę
prowadzi Wojciech Lesiuk. Kolejni kierownicy orkiestry to Stanisław Deneko,
Wacław Szudejko i Feliks Kowaleńko.
Prezesami łomaskiej OSP od chwili powstania byli kolejno: Leon Szysz
(nauczyciel), Hipolit Rudzki (wójt),
Szloma Strycharz (Żyd), Anna Kobylińska (rolniczka), Piotr Bańkowski (rolnik), Wacław Kuzawiński (ślusarz), Alojzy Graca (nauczyciel), Jan
DOK. NA STR. 27
30
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
GMINA ŁOMAZY
(rzemieślnik), Józef Kurek (rzemieślnik) oraz rolnicy: Feliks Tereszczuk,
Józef Telaczyński, Marian Józefaciuk,
Feliks Szostakiewicz, Mirosław Pajnowski, Julian Bańkowski.
Aktualnie OSPO Łomazy liczy 60
członków a ton jej pracy nadają: prezes Roman Stanilewicz, naczelnik
Andrzej Wiński, sekretarz Marian
Szostakiewicz, skarbnik Grzegorz
Tereszczuk, gospodarz i kierowca
Mirosłw Bańkowski oraz członkowie
zarządu Sławomir Gicewicz i Józef
Szostakiewicz.
Współcześnie łomascy strażacy
znani są w całym powiecie bialskim
i poza jego granicami przede wszystkim z racji uczestnictwa w wielu ak-
KOŃ
jednak swoje. Nic dziwnego, ze większość gospodarzy zrezygnowało
z czworonogów. Traktor
czy kombajn są bardziej
wydajne.
W Woli Dubowskiej
zostało tylko 3 koniarzy.
Żaden nie wykorzystuje
zwierząt do prac polowych. Hodują je z myślą o rekreacji, mięsie
rzeźnym albo dalszym
rozrodzie.
LICZNE STADO
W stajni Chodkowskich trzymane są ciężkie konie zimnokrwiste.
Chętnych do ich zakupu nie brakuje.
Kupcy przyjeżdżają z daleka, nawet
z Lublina. Przynajmniej raz w roku gospodarz wystawia zwierzęta na aukcji. Wszystkie mają rodowód i własny paszport.
- W przeszłości trzymałem 30
i więcej koni. Zmuszało mnie to do
szczególnych starań o paszę. Dzierżawiłem nawet łąki wokół bialskiego lotniska. Dokonywałem cudów zręczności, aby zdążyć skosić i zebrać przed
deszczem siano z 20 hektarów łąk.
Teraz zmniejszyłem stado do dwudziestu trzech sztuk i korzystam z własnej paszy. Mam 20 ha ziemi, na której
uprawiam głównie owies i pszenżyto.
U nas wszystko kręci się wokół koni
- zapewnia gospodarz.
ROŚNIE NASTĘPCA
W większości zajęć związanych
z wypasaniem stada i utrzymaniem
stajni w należytym porządku uczestniczy syn Konrad. Uczy się jeszcze
w szkole średniej, ale przyszłość łączy z końmi. Chce pójść w ślady ojca
i dziadka. Zdaniem Konrada mocny
i ciężki koń zimnokrwisty jest bardzo
delikatny i wrażliwy. Nie przeszkadza
PRZYJACIELEM
Andrzej Chodkowski, rolnik
z Woli Dubowskiej
gm. Łomazy jest jednym
z nielicznych w powiecie
hodowców koni. Poświęcił
temu zajęciu kilkadziesiąt lat
i nie zamieniłby koni na inne
zwierzęta. Ma z nimi bliski
kontakt.
K
oniom nie potrzeba wezwań
ani specjalnych sygnałów. Na
widok gospodarza dźwigającego z synem worek z owsem tabun klaczy i źrebiąt ożywia się i biegnie truchtem na skraj drogi. Tam przed chwilą
zatrzymał się samochód terenowy.
Pupile dobrze znają zwyczaje gospodarza. Pozwalają się głaskać i klepać
po szyjach. Wprawdzie trawy na łące
pod dostatkiem, ale owies smakuje
lepiej. Ustawiają się rządkiem wokół
wysypanego ziarna. Za kilkanaście
minut będą syte.
URODZONY HODOWCA
- Hodowla koni to moje wymarzone zajęcie. Przyglądałem się mu od
szkoły podstawowej, kiedy ojciec dopuszczał mnie do pracy w stajni. Potem przejąłem gospodarstwo a razem
z nim stajnię. Nie widzę siebie w innej
roli - zapewnia Chodkowski senior.
Koń na wsi to zjawisko powszechne. Kiedyś trzymali je wszyscy. Służyły jako siła pociągowa i środek transportu. Mechanizacja rolnictwa zrobiła
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
cjach gaśniczych w różnych gminach
oraz gaszenia dużych kompleksów
leśnych. Rokrocznie zajmują czołowe miejsca w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, coraz
częściej udzielają pomocy technicznej w przypadku wypadków i katastrof w ruchu drogowym, podejmują
trud edukacji całego społeczeństwa
w zakresie wiedzy ppoż. Są zawsze
tam, gdzie trzeba pomagać. Oczkiem
w głowie pozostaje orkiestra dęta,
jedna z niewielu na Podlasiu, propagująca idee ochotniczych straży pożarnych, szeroko rozumianą kulturę
i promująca gminę Łomazy w całym
regionie.
Romuald Szudejko
Foto I. Grabowski
Oleszczuk (rzemieślnik - stolarz), Wacław Szudejko (sekretarz UG) i rolnicy: Piotr Derlukiewicz, Marian Bańkowski, Marian Józefaciuk, Marian
Szostakiewicz, Jerzy Szudejko. Kolejni komendanci i naczelnicy: Czesław Krupski (wójt), Aleksander Jackiewcz (rzemieślnik), Mordko Cukierman (Żyd), Łukasz Onuszko (handlowiec), Seweryn Bańkowski (rolnik),
Bolesław Berger (rzemieślnik), Piotr
Bańkowski (rolnik), Jan Derlukiewicz (rolnik), Piotr Melanowicz (rolnik), Grzegorz Żukowski (robotnik),
Aleksander Krywczuk (rolnik), Adolf
Żukowski (rzemieślnik), Franciszek
Olichwirowicz (rolnik), Feliks Stanilewicz (rzemieślnik), Feliks Zydlewski
mu 20-stopniowy mróz, ale obawia się
deszczu i burzy z piorunami. Najbardziej doskwierają mu przeciągi. Właściciel stajni musi pamiętać, aby nie
było w niej za gorąco i za zimno.
Klacze z hodowli Chodkowskich
żywo reagują na głos i wykonują posłusznie każde polecenie. Tak duże stado nie może obejść się bez własnego
ogiera zarodowego. Wymienia się go
średnio co 5 lat. Obecnie role stadnika
pełni ogier Bogaty. Dla bezpieczeństwa
klaczy i źrebiąt musi on być trzymany
w oddzielnym pomieszczeniu. Nowe
wymagania aukcyjne Związku Hodowców Koni sprawiają, że gospodarz ma
obowiązek przyuczania ogiera do pracy
w zaprzęgu. Dlatego Bogaty jako jedyny używany jest do jazdy bryczką lub
wozem. Reszta koni korzysta ze swobody i każdego ranka wyprowadzana jest
w asyście psa na pobliską łąkę.
Konie są dosyć kosztowne w utrzymaniu, ale staram się nie narzekać.
Poświeciłem im większość dorosłego
życia. Przywykłem do kontaktu z nimi
i nie wyobrażam sobie ich zamiany na
tuczniki czy bydło mleczne. Szybciej
i łatwiej potrafię zrozumieć ich potrzeby - wyjaśnia hodowca.
Istvan Grabowski
31
POWIAT BIALSKI
SWORY - duża wieś w gminie Biała Podlaska na trasie do Łosic przez
Woroniec. Już w XVI w. istniała tu
cerkiew. Nową świątynię dla unitów
po spaleniu poprzedniej erygował ks.
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł w 1603 roku Zachował się opis w kronice ba-
dziedzictwo K. S. Radziwiłła „Panie
Kochanku” była w zastawie u W. Frankowskiego. W 1838 r. Sycynę z Worońcem i okolicznymi wioskami nabył
Józef Mirski. 21.02.1863 oddział powstańczy liczący ok. 150 ludzi na czele z W. Lewandowskim i A. Szaniaw-
SŁOWNIK PODLASKICH
MIEJSCOWOŚCI
zylianów napadu na wieś Kozaków
Chmielnickiego w 1648 r.: Ojca Tymoteusza proboszcza sworskiego znieważyli, cerkiew splądrowali, pytając
o pieniądze małżonkę jego pobili, mordowali, skrzynię porąbali, pieniądze
i szaty zabrali, a sam proboszcz schował się. W latach 1836-1940 własność
Światopełk-Mirskich. W 1867 r. za
obronę organów parafia licząca 1700
unitów, zapłaciła kontrybucję oprócz
kary więzienia i nahajek kozackich.
W 1874 r. naczelnik powiatu przymusowym chrztem dzieci chciał zmusić
do przyjęcia prawosławia, ale determinacja w uporze rodziców zmusiła
go do zmiany planów. Przez siedem
lat parafia była przedmiotem wyjątkowego i ustawicznego prześladowania ze strony władz carskich. Komu
zabrakło pieniędzy licytowano majątek, wtrącano opornych do więzień,
a potem na zsyłkę w głąb Rosji. Cerkiew unicką w 1875 r. przejęli prawosławni. W 1925 r. została rozebrana,
materiał przeznaczono na szkołę.
Kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Jezusa, drewniany, z 1908
roku fundacji ks. Czesława Światopełk- Mirskiego. Od 1919 r. parafia
rzymsko-katolicka. Brama murowana
z II poł. XIX w.
• Cmentarz katolicki z 1905 r., mogiła nieznanego żołnierza z 1939 r.
Cmentarz unicki z 1818 r. – w złym
stanie, zachowało się kilka nagrobków z XIX w.
• Pomnik wybudowany z okazji
10-lecia niepodległości (1918 – 1928).
Wiatrak typu koźlak bez skrzydeł.
SYCYNA – wieś w gminie Biała
Podlaska na trasie do Międzyrzeca
Podlaskiego przy drodze E-30.
W roku 1537 wieś z przydrożną
karczmą i cerkwią była własnością Jana Rowicza Witanowskiego, dworzanina królewskiego. W 1630 r. Sycynę
z pobliskim Worońcem dzierżył Piotr
Krzysztofowicz Witanowski. Wkrótce
przechodzi w ręce Radziwiłłów, wchodząc do dóbr bialskich. W 1789 r. jako
32
skim, zachęcony zwycięską potyczką
pod Woskrzenicami (4 dni wcześniej),
urządził zasadzkę na Rosjan pod Sycyną. Kolumna wojsk carskich liczyła
500 żołnierzy, ale powstańcy liczyli na
efekt zaskoczenia. Nieostrożność jednej z czat doprowadziła do przedwczesnego odkrycia zasadzki. Po trzech godzinach powstańcy wycofali się, tracąc 3 towarzyszy, w tym Aleksandra
Szaniawskiego oraz kancelistę biura
powiatu bialskiego J. Kołnierzewskiego. W 1915 r. podczas przemarszu
Legionów przez Podlasie kwaterował
w Sycynie Sztab I Brygady.
• Pomnik na miejscu bitwy z 1863 r.
w lasku przy szosie postawiła w okresie międzywojennym właścicielka Worońca Izabella Mirska .Naprzeciwko po
drugiej stronie szosy znajduje się pomnik upamiętniający amerykańskich
lotników poległych w czasie II wojny
swiatowej.
• Cmentarz prawosławny, dawniej
unicki założony w I połowie XIX w.
Cerkiew unicka nie zachowała się.
• Chałupy z końca XIX w. i początku XX w.
SZÓSTKA - wieś ok. 10 km na południe od Międzyrzeca Podlaskiego
w pobliżu kanału Wieprz – Krzna.
W 1551 r. ks. Stefan Zbaraski ufundował cerkiew prawosławną w Szóstce,
do parafii należały też Worsy i Wólka.
W 1758 r. zbudowano nową drewnianą świątynię unicką, w 1875 r. została
zabrana przez prawosławnych, którzy
w 1890 przenieśli ją na cmentarz grzebalny. Od 1931 r. do wojny kaplica
p. w. św. Jerzego służyła parafii ne
ounickiej obrządku słowiańsko-bizantyjskiego. Rząd carski w latach
1889 - 1890 wybudował nową murowaną cerkiew. Świątynia ta od 1919
r. służy parafii rzymskokatolickiej.
W okresie II wojny światowej przejęli ją Ukraińcy. Kościół parafialny p. w.
Narodzenia NMP z 1890 r., murowany,
w stylu bizantyjskim, ołtarz główny
o charakterze barokowym z XIX-wiecznymi obrazami.
• Plebania drewniana z końca XIX w.
Cmentarz katolicki z początku XX w.
TUCZNA – wieś położona przy trasie Biała Podlaska - Zalesie – Piszczac
– Tuczna – Sławatycze, siedziba urzędu gminy. Stary zaścianek szlachecki
założony z polecenia Zygmunta Augusta przez starostę brzeskiego Dymitra
Sapiehę. Kolonizacja drobnej szlachty mazowieckiej trwała do roku 1566.
Król zapewnił 12 lat wolnizny, co oznaczało, że przez ten okres osadnicy byli zwolnieni z czynszu. Stąd wzięła się
nazwa wsi Tuczna Wola. Pełnoprawną szlachtą stali się dopiero w 1580 r.
za zasługi przy zdobywaniu Połocka.
Rozwój wsi został zahamowany w wyniku najazdu Kozaków Chmielnickiego w 1648 r. oraz wojen ze Szwedami
i Rosją. Szlachta z Tucznej oraz sąsiedniej Huszczy i Wisek aktywnie uczestniczyła w powstaniu styczniowym. Po
północy 23 stycznia 1863 r. Nencki na
czele 250 osobowego oddziału złożonego przede wszystkim ze szlachty
zaściankowej z Tucznej zaatakował
rosyjską załogę w Kodniu. Atak z zaskoczenia udał się całkowicie, zdobyto
uzbrojenie i 4000 rubli, nie ponosząc
strat. Po upadku powstania władze
carskie ulokowały tu 100 Kozaków na
7 lat, a każdy gospodarz musiał zapewnić im kwatery z wyżywieniem. O patriotycznej postawie szlachty świadczy fakt, że w 1895 r. wywodzący się
z Tucznej Stanisław Borkowski razem
z synem Zenobiuszem zorganizował
Komitet Obrony Byłych Unitów. Po
zamknięciu kościoła św. Anny w Kodniu hr. Róża Krasińska przeprowadziła
proces z rządem rosyjskim o świątynię. Wygrała odszkodowanie i zgodę
cara na budowę nowego kościoła na
terenie parafii. Wybór padł na Tuczną.
Świątynię wzniesiono w latach 1879
– 82 wg projektu M. Pawłowskiego.
Była to jedna nowo erygowana parafia rzymsko-katolicka na unickich
terenach.
• Kościół św. Anny murowany,
konsekrowany w 1884 r., styl pseudoromański, parafia erygowana w 1879
roku, część wyposażenia przeniesiona została ze świątyni w Kodniu. Pomniki: Powstania Styczniowego; X-lecia Niepodległości 1918 – 28, pamięci
żołnierzy AK. W pobliskiej Rozbitówce
– obelisk upamiętniający przemarsz
I Brygady Legionów J. Piłsudskiego
przez teren gminy w 1915 r. Pomnik
przyrody – Kolonia Tuczna w lesie –
jałowiec pospolity. Odpoczynek turystom zapewniają lasy, zbiornik wodny
i kort tenisowy w Tucznej.
Szczepan Kalinowski
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
Gmina Rossosz
R
ossosz to miejscowość położona przy trasie Biała PodlaskaLublin. Nazwa ma charakter
topograficzny i oznacza miejsce położone w rozwidleniu rzek (Zielawa
i Muława). Do 1447r. wieś, należała
do dóbr królewskich, potem do dóbr
gospodarskich brzeskich w Wielkim
Księstwie Litewskim. W II połowie
XV w. była dzierżawą kniazia Andrzeja
Połubińskiego. W początkach XVI w.
nadaniem królewskim otrzymał ją syn
Andrzeja- Wasil, który wzniósł tutaj
dwór, a przed 1551r, na gruntach wsi,
lokował miasto na prawie zwyczajowym ruskim i polskim. Prawdopodobnie za zgodą królewską, nadał mu herb
rodu Połubińskich-Jastrzębice.
Jest to miejscowość ciekawa pod
względem przyrodniczo- turystycznym. Szczególne walory posiadają
Zagroda na Zabaszcie
miężnej kuchni, prowadzą przepięknie rzeźbione drzwi, nietypowe dla tak
skromnego budynku. Są mocno nadszarpnięte zębem czasu i wymagają
fachowej ręki konserwatora. Podłoga
z gliny jest typowa dla chat z XIX wieku. Większą część przestrzeni w tym
pomieszczeniu zajmuje piec kuchenny,
piec do pieczenia chleba z zapieckiem,
na którym się także sypiało oraz piec
do ogrzewania. Wszystko wykonane
z cegły i bielone. Sprzęty są więcej
niż skromne: 2 ławy, stołek, wisząca
półka i szafka pełniąca funkcję stołu
i kredensu. Wszystko wykonane ręcznie. W drugiej izbie tylko dwa łóżka
i „ krośna” tzn. warsztat tkacki. Na bie-
Śpiewaczki z Zielawy w zagrodzie
„uroczyska”, mające swoją szczególną historię i nazwę nadaną przez ludność. Jednym z nich jest Zabaszta
(od części miasta leżącego za jedną
z baszt obronnych). Z przeszłości dotrwała, ponad stuletnia zagroda pod
strzechą, złożona z chaty i stodoły siedziba rodziny Łucków. W okresie
międzywojennym została ona przeniesiona z uroczyska Kątek na „Zabasztę. Ostatnim właścicielem był
Józef Łucko (zmarł w 2006 r.), który
przekazał ją Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Roskosz.
Wnętrze chaty zachowało dziewiętnastowieczny charakter, typowy dla chłopskiej architektury. Przez
ozdobne, zamykane specjalnym kluczem na drewnianą zasuwę drzwi,
wchodzimy do małej sionki. Na prawo
i na wprost znajdują się dwie komory,
a drabina wiedzie na strych. Do sier-
lonych ścianach- stare święte obrazy,
w ramach wykonanych własnoręcznie,
przez byłych właścicieli.
Stodoła jest duża, złożona z 2 „ toków” i 3 sąsieków. Zostały tutaj zgromadzone narzędzia i maszyny, których
używano przy pracy na roli i w obejściu. Podwórze obsadzone starodrzewiem a przed domem- drzewa owocowe, o odmianach dziś prawie niespotykanych i leszczyna. Obok znajduje
się drugie podwórze z drewnianym
domem, wzniesionym w stanie surowym w 1949roku oraz spichrzem.
W 2006 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Rossosz otrzymało z Fundacji Wspomagania Wsi dofinansowanie na projekt „ Sękacze i szmaciane
pasiaki, czyli uniwersytet pod strzechą” oraz ze środków programu „Działaj Lokalnie V” Polsko- Amerykańskiej
Fundacji w Polsce i Bialskopodlaskie
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego. Fundusze zostały częściowo
spożytkowane na remont zagrody
i wykończenie domu. Na podwórzu został ustawiony piec do wypiekania sękaczy, który służy do pokazu i wspólnego wykonywania specjału. W chacie zwiedzający, mogą spróbować sił
w tkaniu na „krośnach”. Własnoręcznie wykonane wyroby będą wspaniałą pamiątką z pobytu na Zabaszcie.
W remoncie uczestniczyli społecznie członkowie Stowarzyszania, Koła
Emerytów i Rencistów oraz zespoły
Zielawa i Skowroneczki. W lipcu minionego roku odbyła się uroczystość
„ zasiedlin” tzw. „wchódźszczyna”. Było to święto wszystkich mieszkańców
i gości z całego świata.
Oprócz mszy świętej i poświęcenia zagrody odbyły się pokazy tradycyjnych prac gospodarskich i występy
zespołów ludowych (m.in. z Indii). Od
tego momentu zagroda na Zabaszcie
służy jako miejsce spotkań integracyjnych społeczności gminy, zespołów folklorystycznych i teatrów obrzędowych oraz imprez plenerowych
(m.in. gminne dożynki) W początkach
października gospodarze urokliwego miejsca, gościli delegację kobiet
niemieckich.
Zagroda na Zabaszcie jest jednak
początkiem, planowanego w tym
miejscu i sąsiedztwie Centrum Tradycji, gdzie będą przekazywane nie
tylko dzieciom i młodzieży, umiejętności posiadane dziś tylko przez nieliczne osoby starszego pokolenia,
jak: młocka cepem i maszyną napędzaną kieratem, „krążenie” zboża
oraz jego „ wialniowanie” i „młynkowanie”, układanie „strony”, wiązanie
snopów itp. W zagrodzie na Zabaszcie gościli już uczniowie ze szkoły
podstawowej nr 2 i nr 9 w Białej Podlaskiej, uczestnicząc w pracach dawnych gospodarzy: pieczenie sękacza,
wyrabianie mioteł, tkanie, gotowanie
potraw regionalnych. Goszczono też
wiele zwiedzających indywidualnych
i rodzin. W zagrodzie na Zabaszcie
każdy znajdzie coś interesującego.
Jedni zwiedzą zabytkowy obiekt pełen starych sprzętów i narzędzi, inni
odbędą przejażdżkę szlakiem uroczysk (latem bryczką, zimą saniami),
jeszcze inni obejrzą lub sami będą
uczestniczyć w wykonywaniu prac
w gospodarstwie.
Halczuk
33
POWIAT BIALSKI
R
egiony, miasta i gminy na całym świecie podejmują różnorodne działania w celu pozyskania inwestorów i przyciągnięcia turystów. Ważnym czynnikiem strategii
rozwojowej jest odpowiednio zaplanowana i zrealizowana promocja. Należy zwrócić uwagę na wybór metod
prezentuje swoją ofertę na wspólnym
stoisku np. gminy nadbużańskie.
Stała praca na rzecz opinii publicznej daje regionowi szansę na utrwalenie się w świadomości oraz budowę
i utrzymanie image’u. Dobrze przygotowany public relations może sprawić, że region lub gmina będzie stale
Promocja regionu
i poszczególnych instrumentów działania przy formułowaniu treści przesłania reklamowego oraz kształtowania określonego image’u miasta czy
regionu jako ośrodka wiarygodnego,
atrakcyjnego i jedynego w swoim rodzaju. Warunkiem sukcesu jest mobilizacja mieszkańców, która uczyni
z nich zaangażowanych reprezentantów, reklamujących swoje miasto lub
region. Niezbędnym składnikiem promocji oferty dla inwestorów, imprez
kulturalnych lub atrakcji turystycznych
jest aktualizowana i wiarygodna informacja. Do najważniejszych instrumentów promocji należą: reklama i public
relations - wpływanie na opinię publiczną. Istnieją środki reklamy, które
w większym stopniu służą wzbudzeniu
zainteresowania np. ogłoszenia prasowe, inne informowaniu, np. prospekty
lub broszury reklamowe. Lecz dopiero
w chwili, gdy dany środek reklamy tzn.
ogłoszenie, broszura, przesyłka, film
telewizyjny lub radiowa audycja reklamowa - świadomie pobudzi uwagę,
a co za tym idzie zainteresowanie odbiorcy, reklama ma szansę osiągnąć
swój cel. Ten wpływ pobudzenia uwagi określamy mianem AIDA :
A - Attention / uwaga/
I - Interset /zainteresowanie/
D - Desire /życzenie/
A - Action /działanie/
Materiały o mieście czy regionie
powinny pobudzić uwagę odbiorcy
i wzbudzić w adresacie pragnienie
bliższego zapoznania się z danym
grodem czy powiatem. Obok tradycyjnych, drukowanych folderów
i audiowizualnych środków reklamy
i informacji (filmy video) coraz większe znaczenie odgrywają formy interaktywne (płytka CD), mailing (bezpośrednia reklama drogą pocztową)
oraz internet. Warunkiem sukcesu
jest właściwy adresat naszej oferty. Bezpośredni kontak t osobisty
z potencjalnym klientem daje udział
w targach. Własne stoisko jest drogie.
Taniej będzie, jeśli kilka regionów za-
34
obecny w środkach masowego przekazu. Pomaga on przekonać szeroką
opinię publiczną o potencjale lokalnej społeczności, a ponadto pozwala
umocnić w ludności chęć utożsamiania się z własnym miastem lub regionem. Aby ten cel osiągnąć, musimy
pamiętać o przygotowaniu atrakcyjnych materiałów prasowych dla mediów. Dla dziennikarzy należy organizować konferencje prasowe i podróże
(press tours), a dla branży turystycznej
- wycieczki (study tours). Skuteczną
formą są różnorodne imprezy promocyjne (events), koncerty, pokazy i degustacje oraz konkursy, festiwale itp.
Wspaniale promują region piosenka,
legenda lub książka.
Audyt i analiza SWOT pomaga
nam określić mocne i słabe strony
oraz szanse i zagrożenia oferty kulturalnej i turystycznej regionu.
Atuty:
- środowisko naturalne w całym regionie,
- przyroda nadbużańska (park krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”)
- różnorodna kultura duchowa i materialna,
- tradycyjna gościnność Podlasiaków,
- przygraniczne położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych
Słabe strony:
- brak inwestora strategicznego dla
lotniska w Białej Podlaskiej,
- brak marek turystycznych,
- brak przewodników terenowych,
- Lokalna Organizacja Turystyczna
ciągle bez rejestracji,
Szanse:
- moda na produkty ekologiczne,
- moda na turystykę przyrodniczą,
- możliwość pozyskania środków finansowych z funduszy europejskich,
- rozwój turystyki konnej wykorzystując markę stadniny w Janowie
Podlaskim.
Zagrożenia:
- ograniczone środki na promocję,
- wolne tempo rozwoju infrastruktury drogowej,
- stan stosunków z Białorusią utrudniający rozwój turystyki przygranicznej,
- niska świadomość Białorusi i Ukrainy co do konieczności ekorozwoju
terenów nad Bugiem.
Podjęta ostatnio próba wypromowania regionalnego produktu „Barwy
i smaki doliny Krzny i Bugu” m. in. przez
realizację wydawnictwa kartograficznego (mapa regionu w nakładzie 3 tys. egz)
z pewnością przybliży wielu ludziom
ten zakątek Polski. Ta część Podlasia
ma już swoje marki, przede wszystkim
janowskie araby, dolinę Bugu z fortami
twierdzy brzeskiej, która pretenduje do
prestiżowej listy światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, sanktuaria w Kodniu, Leśnej Podlaskiej, Kostomłotach, Pratulinie i Jabłecznej,
jedna z większych w kraju kolekcji ikon
w MPP. Wielu katolików kojarzy nasz
region z męczeństwem unitów wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła
II. Doroczny Jarmark Folkloru w Białej
Podlaskiej świadczy o żywej w regionie kulturze ludowej. Sportowe obiekty ZWWF są areną zawodów o randze
mistrzostw Polski i imprez międzynarodowych. W środowisku naukowym
renomę mają konferencje naukowe
w Roskoszy, organizowane przez UMCS
w Lublinie. Znane są związki postaci
zasłużonych w naszej historii, m.in.:
przedstawiciele rodu Radziwiłłów,
Sapiehów, bp Adam Naruszewicz,
ojciec Honorat Koźmiński, Czesław
Tański, Józef Ignacy Kraszewski (muzeum pisarza w Romanowie). Wybitni
współcześni twórcy kultury przyczyniają się do promocji naszego regionu w kraju i zagranicą, m. in. zmarli niedawno: H. Burzec, W. Kowalski,
L. Maciąg, B. Albiczuk, a z żyjących;
S. Przybylska. M. Kalenik. R. Kłosowski,
B. Kaczyński, S. Baj, M. Falkiewicz, chór
Schola Cantorum Misericordis Christi,
zespół jazzowy J. Michaluka, czy utalentowane wokalistki z grupy Chwilka
I. Parafiniuka.
Znaczący wkład mają regionaliści - działacze Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim
lub Towarzystwa Miłośników Podlasia w Białej Podlaskiej, autorzy wielu
cennych publikacji w „Roczniku Międzyrzeckim” i „Podlaskim Kwartalniku
Kulturalnym”. Młodzież ze wschodniej Pol sk i pr z yciągają uc zelnie
w Białej Podlaskiej, Leśnej Podlaskiej
i Międzyrzecu Podlaskim. Pozostaje
nam tylko czekać na profesjonalną
kampanię promującą nasz region, jego bogatą kulturę i przyrodę.
Szczepan Kalinowski
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
Przysmaki
Podlaskie
P
odstawą ż y wienia nasz ych
przodków były przede wszystkim z produkty roślinne, natomiast mięso miało mniejsze znaczenie. Specjaliści do spraw żywienia
nie polecają diety typowo wegetariańskiej, składającej się w całości
z potraw jarskich, ale ograniczenie
w spożyciu potraw mięsnych na pewno nam nie zaszkodzi.
Potrawy z warzyw z dodatkiem
makaronu czy ryżu mają same zalety.
Zawierają mnóstwo witamin i minerałów. Są lekko strawne, nie obciążają
więc żołądka. Ponadto wegetariańskie
dania przyrządza się szybko i można
poeksperymentować, zamieniając jedno warzywo innym albo doprawiając
potrawę swoimi ulubionymi ziołami.
Poniżej przedstawiam kilka przepisów:
Rissotto z warzywami
10 dag ryżu, pęczek włoszczyzny, 15 dag groszku w strączkach, 3
dag świeżego imbiru, 2 ząbki czosnku,
3 łyżki oleju, 1/2 łyżki sosu sojowego,
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej, 100 ml
bulionu warzywnego, 2 łyżki octu winnego, natka pietruszki lub kolendry,
3 jajka, 3 łyżki mleka, 4-6 łyżek słodkopikantnego sosu chili, sól, pieprz.
Ugotować ryż w osolonej wodzie.
Włoszczyznę i groszek pokroić w paseczki. Posiekany imbir i czosnek
podsmażyć na oleju, dodać warzywa
i smażyć mieszając ok. 8 min. Sos
sojowy połączyć z mąką, bulionem i
octem winnym, zalać warzywa i zagotować. Natkę pietruszki lub kolendry
pokroić i wymieszać z jajkiem, mlekiem doprawić solą pieprzem.
Na patelni usmażyć omlet, następnie pokroić go w paseczki. Do warzyw dodać ryż paski omleta i polać
sosem chili.
Jarzynka z buraczków
i ogórków
40 dag małych buraczków, 6 jajek, 2 dag mąki, 4 dag masła, 250 ml
bulionu warzywnego,100 ml białego
wytrawnego wina, 100 ml śmietany
kremówki, 3 dag chrzanu, 1 łyżeczkacukru, 1 łyżeczka soku z cytryny,
60 dag ogórków, garść listków rzeżuchy, sól, pieprz.
Ugotować buraczki i pokroić je
w plasterki. Jajka ugotowane na twardo przekrój na pół. Rozpuścić masło,
W egetaria ńs k ie
sma koły k i
wsypać mąkę i wymieszać, dodać
bulion, wino, śmietanę i mieszać, aby
powstał gładki sos- należy gotować
go 5 minut, doprawić chrzanem, solą,
pieprzem, cukrem i sokiem cytrynowym. Ogórki obrać, przekroić wzdłuż
i pokroić na na kawałki- gotować
8 minut. Na talerz ułożyć jajka, buraczki, ogórki i polać sosem oraz posypać
rzeżuchą.
Sałatka makaronowa
z jogurtem
25 dag marchewki, pęczek młodej cebulki, 20 dag makaronu, 20 dag
mrożonego groszku, 15 dag goudy,
150 ml majonezu, 150 ml jogurtu, 1 łyżeczka skórki z otartej cytryny, 2 łyżki
soku z cytryny, 2 łyżeczki cukru, 1 łyżeczka sosu worcester, sól, pieprz.
Marchew i cebulę pokroić w cienkie plasterki. Makaron (najlepiej kolanka) ugotować, 4 minuty przed końcem gotowania wrzucić marchewkę,
groszek i cebulkę. Zawartość garnka
przelać przez sito i ostudzić. Goudę
pokroić w paseczki, jogurt wymieszać
z majonezem, otartą skórką i sokiem
z cytryny, doprawić solą, pieprzem,
cukrem i sosem worcester. Polać sałatkę sosem jogurtowym i odstawić
na 10 minut.
Surówka owocowa
jesienna
3 jabłka, 2 gruszki, ok. 10 śliwek,
0,5 szklanki jogurtu, ewentualnie cukier do smaku.
Owoce umyć i osączyć. Ze śliwek
wyjąć pestki , a z jabłek i gruszek usunąć gniazda nasienne. Owoce pokroić w dość grubą kostkę i wymieszać
z jogurtem.
Sos: 4 ł yżki majonezu, 1 ł yżka
śmietany lub jogurtu naturalnego,
pieprz.
Kalafior ugotować na wpół twardo,
ostudzić, pokroić w dużą kostkę. Kukurydzę lub groszek osączyć. Cebulę, jajo i ogórek pokroić w kostkę. Składniki
sałatki wymieszać. Przyrządzić sos:
majonez połączyć ze śmietaną lub
jogurtem, doprawić pieprzem. Polać
sosem sałatkę, wymieszać. Odstawić
do lodówki na 15 minut.
Sałatka z papryki
2-3 papryki, 1 seler, 1-2 jabłka,
1 cebula, 1 łyżka musztardy, 3-4 łyżki oleju, natka pietruszki lub koperek,
sól, cukier do smaku.
Paprykę umyć, usunąć gniazda nasienne i ugotować we wrzącej, osolonej wodzie. Odcedzić, zdjąć skórę
i pokroić w makaronik. Cebulę i jabłka
pokroić w kostkę. Obrany seler pokroić w bardzo drobny makaronik. Połączyć wszystkie składniki i wymieszać
z musztardą i olejem. Doprawić do smaku solą i cukrem, posypać zieleniną.
Jaja faszerowane masą
serową
4 jaja, 2 łyżki śmietany, 4 łyżki startego sera żółtego, 1łyżka szczypiorku,
sól, pierz.
Ugotowane jaja pokroić wzdłuż,
wyjąć żółtko. Żółtko przetrzeć przez
sito, wymieszać ze śmietaną, startym
serem, szczypiorem. Nadziewać, podawać z pieczywem.
Przepisy wybrała
Magdalena Marczuk
LODR Oddział w Grabanowie
Sałatka z kalafiora
1 średni kalafior, sól, cukier,
1 puszka kukurydzy lub konserwowego
zielnego groszku, 1 czerwona cebula,
1 jajko ugotowane na twardo, 1 duży
ogórek kwaszony.
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
35
POWIAT BIALSKI
Kwartalny kalendarz imprez kulturalnych
w powiecie bialskim
PAŹDZIERNIK
• Urodziny Kubusia - konkurs plastyczny dla dzieci. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie.
• 25 września – 22 października
– konkurs plastyczny dla uczniów kl.
IV-VI „ Książka w życiu pomaga…”
w formie plakatu reklamującego książkę,
czytelnictwo, ulubioną lekturę. Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Koroszczynie w ramach działania GOK.
• Pierwsza dekada października - otwarcie wystawy: „Akwarele
i rysunki J. Kraszewskiego”. Miejsce
i organizator: Miejski Ośrodek Kultury
w Terespolu.
• 6 października - dyskoteka. Miejsce i organizator: Gminny Ośrodek
Kultury w Janowie Podlaskim.
• 10 października - Rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego pod hasłem
Moje tegoroczne wakacje w kategoriach dla dzieci w wieku od 5-8 lat oraz
9-15 lat. Miejsce i organizator: Gminny
Ośrodek Kultury w Koroszczynie.
• 13 października - dyskoteka. Miejsce i organizator: Gminny Ośrodek
Kultury w Janowie Podlaskim.
• 14 października Dzień papieski
- koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Tucznej (montaż słownomuzyczny). Organizatorem jest Zespół
Szkół w Tucznej.
• 14 października godz. 15 - sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim musical
„W domu Ojca” poświęcony pamięci
Jana Pawła II. Organizator: Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu
Podlaskim.
• 16 października przed budynkiem gimnazjum w Konstantynowie
odbędzie się uroczyste odsłonięcie
i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku
czci: papieża Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego i hrabiego
Platera. Uroczystość wzbogacą występy uczniów gimnazjum i miejscowych artystów.
• 19 października o godzinie 17.30 uroczyste otwarcie wystawy plakatów
Mieczysława Górowskiego z udziałem
autora. Wystawa potrwa do 18 grudnia. Miejsce i organizator: Gminny
Ośrodek Kultury w Koroszczynie.
• 20 października - Grzybobranie - impreza plenerowa z gwiazdami
36
polskiej muzyki. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu
Podlaskim.
• 20 października - Wystawa poplenerowa - VII Międzynarodowy Plener Malarski „Kolory Podlasia”. Organizator: Galeria „ES” w Międzyrzecu
Podlaskim.
• 27 października – dyskoteka.
Miejsce i organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim.
• 28 października - Dzień Seniora,
połączony z wyborami władz Konstantynowskiego Koła Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Dzień ten połączony jest z degustacją potraw przygotowanych przez członkinie koła oraz
z zabawą taneczną. Część artystyczną
wzbogaci zespół „Pogodna Jesień”.
LISTOPAD
• Festiwal piosenki „Ocalić od zapomnienia” - montaż słowno-muzyczny - kino „Sława” w Międzyrzecu Podlaskim. Organizator: Miejski Ośrodek
Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.
• 6 listopada - eliminacje miejsko-gminne konkursu recytatorskiego ,,Poeci Wolnej i Niepodległej”. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury
w Terespolu.
• 9 l i s t o p a d a - w i e c zo r n i c a
z okazji Święta Niepodległości. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury
w Terespolu.
• 10 listopada - I Międzyrzecki
Konkurs Pieśni Patriotycznej - kino
„Sława” w Międzyrzecu Podlaskim.
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury
w Międzyrzecu Podlaskim.
• 11 listopada - akademia okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości. Program patriotyczny
w wykonaniu zespołów. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Janowie
Podlaskim.
• Dzień Patriotyzmu Narodowego
- Święto Niepodległości (uroczysta
akademia). W programie obchodów
święta: uroczysta msza św. z udziałem
pocztów sztandarowych, przemarsz
i złożenie wieńców na zbiorowej mogile legionistów, koncert artystyczny
w sali ośrodka kultury, wystawa fotograficzna „34 Pułk Piechoty w walkach 1919 - 1920”. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół
w Sławatyczach.
- godz. 18:00 Sławacinek Stary 40-lecie OSP Sławacinek
- Uroczystości Święta Niepodległości. Akademia odbędzie się pod
Pomnikiem Poległych w Tucznej. Organizator: wójt gminy Tuczna, Zespół
Szkół w Tucznej.
- Obchody święta 11 Listopada
w Gminie Terespol.
- Plac Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim. Udział orkiestry dętej
w uroczystościach patriotycznych.
• 16 listopada - Pałac Potockich Plac Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim. „Z krwawych dni Międzyrzeca”
- impreza ogólnomiejska przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim.
• 18 listopada
- V Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. Miejsce:
Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie.
Międzypowiatowy przegląd twórczości artystycznej seniorów, mający na
celu pielęgnowanie kultury ludowej.
W tej edycji oprócz repertuaru dowolnego uczestnicy przedstawią repertuar patriotyczny. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe z Białej Podlaskiej,
wójt gminy Rokitno, GIK w Rokitnie.
- VII Powiatowy Festiwal Pieśni
Patriotycznej Tuczna. Przegląd odbędzie się w Zespole Szkół w Tucznej.
Organizatorzy: wójt gminy Tuczna,
Starostwo Powiatowe z Białej Podlaskiej i Gminna Biblioteka Publiczna
z Tucznej.
- IX Powiatowy Przegląd Poezji
Śpiewanej. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu.
• 24 listopada
- Andrzejki gminne. W programie
wróżby andrzejkowe. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Janowie
Podlaskim.
- Dzień Seniora - Miejsce: Gminny
Ośrodek Kultury w Sławatyczach. Organizator: GOK , GOPS i Zespół Szkół
w Sławatyczach.
• 25 listopada - „V Zaduszki Kulturalne”. Będą poświęcone głównie
twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz związkom tego pisarza
z Podlasiem, widocznym w jego powieściach. Gościem specjalnym będzie dyr. Muzeum w Romanowie Anna Czobodzińska-Przybysławska. Pod-
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
POWIAT BIALSKI
sumowanie konkursu czytelniczego
poświęconego twórczości J. I. Kraszewskiego i nagrodzenie finalistów.
Imprezie towarzyszyć będzie występ
chóru parafii prawosławnej pw. Św.
Cyryla i Metodego. Wzorem lat ubiegłych na zakończenie przypomnimy
twórczość Ireneusza Filipiuka (Filipa).
Miejsce: sala widowiskowa Gminnego
Centrum Kultury w Konstantynowie.
Organizator: Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej, Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka
w Konstantynowie.
• 29 listopada - Andrzejkowe czarymary. Spotkanie dla dzieci i młodzieży
ze szkół: podstawowych i gimnazjum.
Celem spotkania jest poznanie i kultywowanie tradycji andrzejkowych,
poznanie wróżb oraz pomysłów związanych z andrzejkami, uświadomienie
uczestnikom, że wróżba - to dobra zabawa. W trakcie spotkania uczestnicy
nie tylko będą mogli dowiedzieć się co
ich czeka w niedalekiej przyszłości, ale
także miło spędzić czas przy wspólnej
zabawie andrzejkowej. Miejsce i organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej.
GRUDZIEŃ
• Wystawa grafiki Aleksandry Stępień - Galeria „ES” w Międzyrzecu
Podlaskim.
• Wieczerza wigilijna z udziałem
władz samorządowych gminy, miejscowego duchowieństwa, zespołu
„Pogodna Jesień” oraz członków Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Miejsce: Gminne Centrum Kultury
w Konstantynowie.
• 1 grudnia - Andrzejkowe Spotkanie z Folklorem, w którym udział
wezmą zespoły ludowe z terenu powiatu bialskiego. Celem spotkania
jest zaprezentowanie amatorskiego
ruchu artystycznego, kultywowanie tradycji ludowych związanych
z obrzędami andrzejkowymi. Miejsce: filia Gminnego Ośrodka Kultury
w Worgulach Organizatorami spotkania są: Starost wo Powiatowe
w Białej Podlaskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej, Filia
w Worgulach.
• 5 grudnia - sala widowiskowa
MOK w Międzyrzecu Podlaskim. Amatorski Przegląd Teatrzyków Dziecięcych o laur „Czarnej Róży”. Organiza-
tor: Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.
• 8 grudnia - Fabryka prezentów
św. Mikołaja. Spotkanie dzieci ze św.
Mikołajem. W programie mikołajkowym przygotowanym przez artystów
Teatru Narwal z Białegostoku oprócz
wizyty św. Mikołaja przewidzianych
jest wiele zabaw i konkursów. Miejsce
i organizator: Gminny Ośrodek Kultury
w Leśnej Podlaskiej
• 28 grudnia - Konkurs nadbużańskich tradycji regionalnych na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową,
maskę i kapelusz brodacza - Heroda.
Impreza lokalna folklorystyczno - plastyczna adresowana do lokalnego
środowiska mająca na celu podtrzymywanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej i zakończenia starego roku. Miejsce: Gminny Ośrodek
Kultury w Sławatyczach. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół
w Sławatyczach.
• koniec grudnia - sala kameralna
MOK w Międzyrzecu Podlaskim. Świąteczno-noworoczny turniej tańca towarzyskiego. Organizator: Miejski Ośrodek
Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.
Terespol
MEMORIAŁ BIEGOWY IM. W. KOZŁOWSKIEGO
Po raz 17 odbyły się w Terespolu biegi uliczne zorganizowane przez
nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2,
Gimnazjum Publicznego nr 2 i Liceum
Ogólnokształcącego im. Bohaterów
Warszawy.
Zawody otworzył burmistrz miasta
Terespol Jacek Danieluk. Uczestnicy
uczcili minutą ciszy pamięć Wincentego Kozłowskiego. Delegacja młodzieży
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
1 w Terespolu udała się na cmentarz,
gdzie złożyła wieniec i zapaliła znicze
na grobie W. Kozłowskiego. W tym roku w zawodach wzięło udział 556 osób
z wielu szkół powiatu bialskiego
W poszczególnych biegach zwyciężyli:
1. (rocznik 2000-1999) Pamela Kaliszuk, SP nr 1 w Terespolu, Piotr
Kożuchowski, SP Zalesie
2. (r. 1998-1997) Natalia Sadoniuk,
SP Łomazy, Marcin Piotrowicz,
SP Piszczac
3. (r. 1996) Aleksandra Zdanowska, SP
Rogoźnica, Michał Sobolewski, SP
nr 1 Terespol
4. (r. 1995) Agnieszka Sawczak, SP
Konstantynów, Karol Ostapczuk,
SP nr 9 Biała Podlaska
5. (r. 1994) Małgorzata Ostromecka
Gm Nr 1 Terespol, Mateusz Sawczak Gm Leśna Podl.
6. (r. 1993-92) Patrycja Prodaczuk,
gimnazjum Hanna, Bartłomiej Puzia, gimnazjum nr 1 Terespol
7. (r. 1991-1990-1989) Weronika Filipiuk, LO Biała Podlaska
8 . (r. 19 91) Pio t r Z ar emba, LO
Terespol
9. (r. 1990-1989) Oskar Kroszka, I LO
Biała Podlaska
Zwycięscy poszczególnych biegów otrzymali wiele wspaniał ych nagród. Było to możliwe dzięki wieloletnim
i także nowym sponsorom, k tórz y nas
wspierali finansowo
i rzeczowo. Są nimi:
St aros t wo Pow ia towe w Białej Podlaskiej, Urząd Miasta Terespol, Polskie
Konsorcjum Gospodarcze „Terminal Koroszczyn, PH „Mirpol”, kwiaciarnia „Stokrotka”, Connect, Za-
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
kład i Studio Fotograficzne -Dariusz Biliński, Sklep wielobranżowy Zofii Drobysz, Pizzeria „Solare”, Chatpol, Pub
Blender, radna powiatu bialskiego Marzena Andrzejuk, zarząd Oddziału ZNP
w Białej Podlaskiej, Pixel, P.H.U.Rebut,
„Arspol”, MULKS Terespol.
Organizatorzy biegów dziękują
sponsorom, a także policji, straży granicznej i służbie zdrowia za wsparcie
organizacyjne. Szczególne podziękowania skierowanie są do młodzieży
Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu, bez której zawody nie przebiegałyby tak sprawnie.
(red.)
37
gościniec
Wojewódzkie Igrzyska LZS
w Dębowej Kłodzie
Honoru powiatu
najlepiej broniły
Wisznice
Foto Adam Trochimiuk
Reprezentanci 52 gmin z 20 powiatów woj. lubelskiego uczestniczyli w VIII Wojewódzkich Igrzyskach
Rekreacyjno-Sportowe Ludowych
Zespołów Sportowych. Na starcie
imprezy w Dębowej Kłodzie nie zabrakło reprezentantów powiatu bialskiego. Wywalczyli oni drużynowo
szóste miejsce. Najlepiej wśród naszych gmin punktowały Wisznice,
które sklasyfikowano na 12. miejscu.
Zwyciężyły: pow. zamojski oraz gm.
Wierzbica (pow. chełmski).
Indywidualnie doskonale spisali
się: Aneta Radziejska z Wisznic, która zgromadziła najwięcej punktów
Reprezentanci Międzyrzeca wypoczywają
po zawodach
w konkurencji bezpieczeństwo ruchu
drogowego, a także jej kolega z tej
samej miejscowości Andrzej Krzyżanowski – najlepszy w wędkowaniu
spławikowym. Drugą lokatę zajęła piłkarska drużyna wisznickich dziewcząt,
a trzecie Maciej Skurski z Wisznice
w skoku w dal (rocznik 1992 i mł.).
Rywalizowano również w konkurencjach rekreacyjnych. Tu dobrze
wypadli przedstawiciele gmin: Międzyrzec Podlaski i Łomazy. Międzyrzeczanie okazali się drudzy w konkursie
przeciągania liny, a męska ekipa z Łomaz trzecia w przenoszeniu worków
z piaskiem. Natomiast w trójboju przedstawicieli samorządowych władz, na
który składały się: rzut lotką do tarczy,
piłką do kosza oraz strzał na bramkę,
Wisznice były szóste.
(mf)
38
XII Puchar TP SA
im. M. Wielgusa
Czwarte miejsce
piłkarek z Łomaz
Nie udało się piłkarskim zespołom
z naszego powiatu zakwalifikować do
finału ogólnopolskiego XII Pucharu Telekomunikacji Polskiej w piłce
nożnej dla dzieci im. Marka Wielgusa. Pomimo to, zarówno dziewczętom
ze Szkoły Podstawowej w Łomazach
oraz chłopcom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
należą się słowa uznania. Pierwsze
zajęły czwarte miejsce, drudzy zostali
sklasyfikowani na miejscu ósmym.
Bliższe zw ycięst wa w turnieju
w Straszęcinie były dziewczęta, choć
już na inaugurację musiały zmierzyć
się z późniejszym triumfatorem – UKS
Trops Kamień. Mecz ten przegrały
2:5. Na szczęście, drugie spotkanie,
z Wilkami Wilków, wygrały 3:2 i awansowały do półfinału. Na tym etapie
drużynie prowadzonej przez Dariusza
Derlukiewicza przyszło rywalizować
z Niedźwiadą Cieniawa. I choć prowadziły z nią 1:0 i 2:1, to ostatecznie przegrały 2:3, tracąc decydującego gola
w ostatniej minucie. Załamane utraconą szansą uległy później, w meczu o trzecie miejsce, UKS-owi Biała
Brunary 0:4. Skład czwartej drużyny turnieju: Patrycja Bosak, Ewelina
Chromczuk, Agnieszka Jarocka, Edyta Kowalewska, Magdalena Kowalewska, Justyna Kowieska, Paulina
Nazarewicz, Kamila Niewęgłowska,
Agnieszka Sinkiewicz, Magda Świętochowska i Beata Tomczuk.
Z kolei chłopcom z Międzyrzeca
Podlaskiego w osiągnięciu lepszego
wyniku przeszkodziły kłopoty zdrowotne czołowych zawodników defensywy. Tuż przed turniejem rozchorował się Alan Olszewski, najlepszy
zawodnik finału wojewódzkiego i do
Straszęcina pojechał prosto z łóżka.
Jak by tego było mało, w pierwszym
meczu kontuzji doznał inny obrońca
Michał Kurenda. Nic dziwnego, że
w pierwszym meczu międzyrzeczanie przegrali 1:3 z Kondycją Kielce.
I chociaż w drugim meczu zremisowali 2:2 z UKS 19 Tarnów, to w trzecim ulegli 2:4 SMS-owi Mielec i zajęli
w grupie czwarte miejsce. W spotkaniu
o siódmą lokatę podopieczni Jarosława Mikołajczuka, czyli: Karol Bogucki, Iwo Czumer, Rafał Korgol, Michał
Kurenda, Paweł Kutczyński, Patryk
sportowy
Mikołajczuk, Daniel Morawski, Alan
Olszewski, Bartek Tymoszuk, Adrian
Węgrzyniak i Łukasz Wójcik przegrali
z Juventą Starachowice 0:4.
Michał Fedoruk
Walczą o I ligę
Występująca w II lidze podnoszenia
ciężarów drużyna MULKS Terespol zajmuje po trzech rzutach (z czterech) trzecie miejsce, tylko o jedno niżej od premiowanego awansem do I ligi. Pomimo
to małe są szanse, by ów cel został osiągnięty. Do drugiego Górnika Polkowice
nasz zespół ma aż 184,7 pkt. straty.
Na trzeci ligowy rzut sztangiści
z Terespola pojechali do Hrubieszowa.
Zajęli w nim trzecią lokatę, ustępując
pierwszoligowcom: Zniczowi Biłgoraj
(1833,8 pkt.) i AZS-AWF Biała Podlaska (1766,1 pkt.). Podopieczni trenerów: Stefana Polaczuka i Andrzeja
Zaorskiego, choć wystąpili na pomoście w mocno odmłodzonym składzie,
zgromadzili 1725,9 pkt. Zdobyli je:
Piotr Leonienko – 280 kg w dwuboju,
Daniel Masiuk – 301 kg, Łukasz Seroczyński – 198 kg, Damian Seroczyński
– 215 kg i Paweł Kunc – 220 kg. (mf)
Jubileuszowy
Memoriał J. H.
Chorążego
Już po raz piąty rozegrano Memoriał Jerzego Huberta Chorążego w piłkę siatkową mężczyzn. Tym razem pamięć po przedwcześnie zmarłym senatorze RP trzeciej kadencji, zasłużonym
działaczu LZS uczczono na obiektach
sportowych Zespołu Szkół w Zalesiu.
Zanim siatkarze z siedmiu drużyn
przystąpili do walki o puchary ufundowane przez patronów turnieju: posła
Franciszka Jerzego Stefaniuka, starostę Tadeusza Łazowskiego i wójta
Jana Sikorę, uczestniczyli oni razem
z najbliższą rodziną senatora w mszy
św. w miejscowej kaplicy.
Główne trofeum wywalczył Tytan
Wisznice, wyprzedzając OKK Eureka Biała Podlaska i ULPKS Spartakus
Sławatycze. Kolejne miejsca zajęły:
ULPKS Drelów, WZKS Przechodzisko,
ULPKS Gaj Zalesie i Stowarzyszenie
Wspólna Szkoła Czosnówka. Najlepszym zawodnikiem memoriału uznano Wojciecha Cieślińskiego (Tytan).
Wyróżniono też Radosława Szota
z miejscowego Gaja.
(mf)
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007
KONSTANTYNÓW W STAREJ FOTOGRAFII
Quiz gościńca
Quiz gościńca
Okres wakacji sprzyja wędrówkom po Podlasiu, podróżując po naszym regionie możemy zobaczyć wiele interesujących obiektów krajoznawczych. Czy znamy naszą „Małą
Ojczyznę”?
1. W k tór ym roku pows t a ł pomnik bit w y w 179 4 r.
w Polatyczach?
2. W jakiej miejscowości naszego powiatu jest pomnik Nieznanego Żołnierza?
3. Gdzie znajduje się „cmentarz koński”?
4. Wymień miejsca, gdzie znajdują się dobrze zachowane forty twierdzy brzeskiej?
5. Gdzie w powiecie można się bezpiecznie kąpać?
Wydawca: NUMER ZAMKNIĘTO
30 września 2007 r.
Egzemplarz bezpłatny
Nakład 1200 egz.
Ze zbiorów doktora Piotrowskiego
Redaguje zespół:
Współpracują:
Adres redakcji:
Quiz gościńca
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji
do dnia 15 listopada br.
Prawidłowe odpowiedzi na quiz z numeru 6/2007
1. Rodzaj zupy
2. Garnek
3. Patelnia
4. Narzędzie do wygarniania węgla, żaru z pieca chlebowego
5. Spodnie.
Niestety, nikt z uczestników konkursu nie odpowiedział
prawidłowo na pytania z quizu nr 6/2007.
Szczepan Kalinowski
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
koordynator Jan Jańczuk, Elżbieta Chwalczuk sekretarz redakcji
Istvan Grabowski, Aniela Halczuk, Kazimierz Halczuk, Anna Jóźwik, Szczepan Kalinowski,
Ryszard Kornacki, Romuald Szudejko, Edyta Wegiera.
Starostwo Powiatowe ul. Brzeska 41; 21-500 Biała Podlaska, tel. 083 343 75 31; fax: 083 343 36 09;
e-mail: [email protected], [email protected], [email protected],
9/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
SKŁAD I DRUK: „CALAMUS” Biała Podlaska
39
40
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 9/2007

Podobne dokumenty

Listopad 2014 - Powiat Bialski

Listopad 2014 - Powiat Bialski Od ukazania się Gościńca Bialskiego z miesiąca października 2014 r. Zarząd: * Z aopi n iow a ł projek t y uchwał Rady Powiatu w sprawach: zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2014 rok, zmiany wie...

Bardziej szczegółowo