Nota informacyjna

Transkrypt

Nota informacyjna
Zapraszamy do udziału w konferencji doktoranckiej UAM, UJ, UŚ, UW
Opowiedzieć (sobie) Polskę.
Fabularne konstruowanie nowej rzeczywistości (po roku 1918, 1945, 1989)
w literaturze polskiej XX i XXI wieku
Warszawa, 30-31.05.2016 r.
Każdy moment historycznej zmiany odgrywa rolę potencjalnego generatora opowieści.
Strategie jej snucia nigdy nie są neutralne, podlegają konstruowaniu, jak również rozmaitym
wymogom i uwarunkowaniom historycznym, których charakter daje wgląd zarówno w status
społecznej świadomości, jak i nieświadomości. Moment „wielkiej zmiany” dezaktualizuje
obowiązującą wcześniej wersję rzeczywistości. Na jej gruzach rodzi się wprawdzie stopniowo
nowa, jednak najpłodniejszy literacko wydaje się czas, który trwa pomiędzy tymi dwoma
okresami. Bardzo często ta pośrednia strefa objawiała się stanami powszechnej anomii,
zawieszenia funkcjonującego wcześniej prawa, problematyzacją tego, co uznawane za
normalne i normatywne. O roli wydarzeń historycznych wyniesionych do rangi cezury nie
decyduje ich immanentne znaczenie, ale gest historyka, tego, kto posiada władzę
selekcjonowania faktów historii.
Fundacyjne znaczenie określonych wydarzeń może zatem zostać orzeczone dopiero w
opowieści, przez tego, kto dysponuje prawem jej snucia. Warto przyjrzeć się ukrytym
założeniom i ideologicznym przesłankom takich konstrukcji, jak również temu, jak
prezentując coś, usilnie zarazem starają się coś zamaskować lub zapomnieć.
Podczas konferencji chcielibyśmy zając się opowieściami snutymi wokół wydarzeń z lat
1918, 1945 i 1989. Szczególnie interesują nas opowieści, których medium stały się utwory
dwudziesto- i dwudziestopierwszowiecznej literatury polskiej, tworzone zarówno w
spontanicznej reakcji na wydarzenia historyczne, jak i konstruowane z perspektywy czasu;
teksty zarówno uznające dane wydarzenie za przełomowe, jak i tę przełomowość
kwestionujące. Zapraszamy do dyskusji nad zagadnieniem dyskursywizacji „wielkiej zmiany”
w literaturze polskiej XX i XXI wieku.
Punktem wyjścia dla zgłaszanych tematów mogą być takie zagadnienia jak:
- wydarzenia lat 1918,1945,1989 w literaturze i kulturze wysokiej oraz popularnej;
- literackie oraz ikoniczne przedstawienia faktów granicznych;
- literackie wersje jednostkowego/prywatnego/potocznego odbioru transformacji ustrojowych
lat 1918,1945, 1989;
- sposoby konstruowania narracji o nowej rzeczywistości w utworach literackich (ale też
niejawne fundamenty, przeoczenia, przemilczenia, wyparcia);
- kontropowieści: literackie rewizje dominującego dyskursu historiograficznego i próby
tworzenia alternatywnej wizji polskiej historii;
- odpowiedzi na pytanie, z jakiego miejsca mówi ten, kto opowiada i do kogo opowieść jest
adresowana?
- logika negatywności w opowieściach konstruujących nową rzeczywistość;
- polityczne zawłaszczenia narracji założycielskich.
Na przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego czekamy do końca lutego 2016
roku. Prosimy o ich kierowanie na adres: [email protected] Zapewniamy dwa noclegi i
obsługę cateringową przerw kawowych. Trzydziestego maja zapraszamy na uroczystą
kolację.
Opłata konferencyjna dla referentów spoza UW wynosi 250 zł. Do 5 kwietnia 2016 należy
dokonać przelewu na konto Millenium Bank 26 1160 2202 0000 0000 6084 9503. Jako
tytuł wpłaty wpisujemy hasło: „konferencja doktorancka 4 uniwersytetów”
Patronat nad konferencją sprawują Zakład Literatury XX i XXI w. ILP Wydziału
Polonistyki UW oraz Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury ILP Wydziału
Polonistyki UW (prof. dr hab. Hanna Gosk, prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz).
W imieniu organizatorów:
/mgr Piotr Sadzik/

Podobne dokumenty