MCH-6 - Butle

Komentarze

Transkrypt

MCH-6 - Butle
Česky
Polski
Magyar
Română
w w w. a e r o t e c n i c a co l t r i . co m
U Ž I VAT E L S K Á P Ř Í R U Č K A KO M P R E S O R U
INSTRUKC JA OBSŁUGI I SERWISOWANIA
Ha s z n á l at i é s k a r b a n ta r tá s i ú t m u tató
MANUAL DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE
MCH-6
Vysokotlaké kompresory pro stlačování čistého vzduchu pro dýchání a pro technické plyny
Sprężarka wysokociśnieniowa do czystego powietrza oddechowego i gazów technicznych
Nagynyomású kompresszorok, sürített levegő és technikai gázok töltéséhez
Compresor de înaltă presiune pentru aer respirabil şi gaze tehnice
SC000100/EU/R/R
SC000100/EU/COMP/I
SC000121/B
SC000120/I
SC000122/COMP
SC000131/R
SC000132/B
SC000133/N
SC000132COMP
SC000121/MINIC
SC000133/MINIC
SC000100/EU/R/B
SC000120/R
SC000122/B
SC000121/I
SC000120/COMP/I
SC000132/R
SC000133/B
SC000130/I
SC000133COMP
SC000122/MINIC
SC000100/EU/R/N
SC000121/R
SC000120/N
SC000122/I
SC0000121/COMP/I
SC000133/R
SC000130/N
SC000131/I
SC000130/COMP/I
SC000130/MINIC
SC000100/EU/I
SC000122/R
SC000121/N
SC000120/COMP
SC000122/COMP/I
SC000130/B
SC000131/N
SC000130COMP
SC000131/COMP/I
SC000131/MINIC
SC000100/EU/COMP
SC000120/B
SC000122/N
SC000121/COMP
SC000130/R
SC000131/B
SC000132/N
SC000131COMP
SC000120/MINIC
SC000132/MINIC
MCH-6/EM COMPACT (3Kw Special Version) MCH-6/EM MINICOMPACT
MCH-6/ET MINICOMPACT
MCH-6/EM COMPACT
MCH-6/ET COMPACT
MCH-6/SR COMPACT
MCH-6/SH COMPACT
MCH-6/SH EU COMPACT
MCH-6/EM
MCH-6/ET
MCH-6/SR
MCH-6/SH
MCH-6/SH EU
00 - 04/2012
ČESKY
MCH-6
Vysokotlaké kompresory pro stlačování čistého vzduchu pro dýchání a pro technické plyny
POLSKI
MAGYAR
MCH-6
Sprężarka wysokociśnieniowa do czystego powietrza oddechowego i gazów technicznych
MCH-6
ROMÂNĂ
MCH-6
Nagynyomású kompresszorok, sürített levegő és technikai gázok töltéséhez
COMPRESOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE PENTRU AER RESPIRABIL ŞI GAZE TEHNICE
DŮLEŽITÉ : PŘED POUŽITÍM KOMPRESORU PEČLIVĚ
PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ
WAŻNE: PRZED UŻYCIEM SPRĘŻARKI
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
NALEŻY
FONTOS: MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A
KOMPRESSZORT, OLVASSA EL TÜZETESEN EZT AZ
ÚTMUTATÓT
AVERTIZARE : ÎNAINTE DE A FOLOSI COMPRESORUL
CITIŢI CU ATENŢIE MANUALUL DE FAŢĂ
DŮLEŽITÉ: PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLIV PRÁCE NA
KOMPRESORU SI PROSTUDUJTE PROZNÍ A ÚDRŽBOVÝ
MANUÁL
WAŻNE : PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
SERWOSOWYCH DOTYCZĄCYCH SILNIKA, ZAPOZNAJ
SIĘ Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA I
SERWISOWANIA
FONTOS: MIELŐTT ELKEZDI BEÜZEMELNI A MOTORT
KÉRJÜK OLVASSA ÁT FIGYELMESEN A MOTORHOZ
A CSATOLT HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI
KÉZIKÖNYVET.
AVERTISMENT: ÎNAINTE DE A EXECUTA ORICE
OPERAŢIUNE ASUPRA MOTORULUI, CONSULTAŢI
MANUALUL ANEXAT DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE A
MOTORULUI.
Vážený zákazniku,
děkujeme Vám za zakoupení kompresu vyrobeného firmou
AEROTECNICA COLTRI. Tato uživatelská příručka je součástí
kompresoru a pomůže vám používat kompresor tak, aby Vám
mohl sloužit, jak nejlépe bude možné, aby jste dosáhli těch
nejlepších výsledků.
Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za wybranie sprężarki firmy AEROTECNICA
COLTRI. Niniejsza instrukcja dostarczana jest wraz ze sprężarką
i jej zadaniem jest pomoc w użytkowaniu i zapewnienie jak
najlepszych wyników pracy urządzenia.
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy egy AEROTECHNICA COLTRI kompresszort
választott. Jelen útmutatót, a kompresszorral együtt adjuk
önnek azzal a céllal, hogy segítséget nyujtsunk a gép
üzemeltetésében és biztosítsuk, hogy munkája a lehető
legjobb eredményt hozza.
Stimate client,
Vă mulţumim că aţi ales un compresor AEROTECNICA COLTRI
şi avem plăcerea de a vă livra acest manual, cu scopul de a vă
permite un uz optim al produsului nostru pentru o mai bună
reuşită a muncii dumneavoastră.
Žádáme Vás o důkladné prostudování všech instrukcí a
technických informací na následujících stranách. Zajistěte,
aby tato příručka byla vždy k dispozici osobám pověřeným k
obsluze kompresoru i osobám pověřeným jeho údržbou.
Je nutné, aby obsluha byla dokonale seznámena s
kompresorem před jeho prvním spuštěním i během dalšího
provozu kompresoru. Pamatujte, že AEROTECHNICA COLTRI
je Vám kdykoliv k dispozici.
Můžete se obrátit pro radu nebo informaci kdykoliv na naše
faxové č. +39 030 9910283
Pro pravidelnou nebo neplánovanou údržbu pamatujte, že
AEROTECHNICA COLTRI má rozsáhlý mezinárodní technický
servis, který je připraven Vám poskytnout pomoc a případně
náhradní díly kdykoliv to bude nutné.
Pro zajištění vašich požadavků jednejte rychle. Vaše technická
pomoc vám bude zajištěna po obdržení vašich požadavků na
následujících kontaktech:
Prosimy o przeczytanie wszystkich instrukcji i informacji
zawartych na stronach tej instrukcji i upewnienie się, że
znajduje się ona w dyspozycji personelu, który będzie ją
używał/zarządzał oraz serwisował.
W przypadku wymagającym dodatkowych wyjaśnień
dotyczących pierwszego użycia sprężarki lub jej późniejszej
pracy, prosimy pamiętać, że AEROTECNICA COLTRI pozostaje
do Państwa dyspozycji.
W razie potrzeby prosimy o kontakt na numer faksu: +39 030
9910283
Kérjük olvasson el minden információt és utasítást a
következő oldalakon. Biztosítsa, hogy az útmutató, mindíg
elérhető legyen a kompresszort üzemeltető és karbantartást
végző személy számára.
Ha bármilyen tisztázásra szoruló kérdése merülne fel a
kompresszor beüzemelése vagy üzemeltetése kapcsán,
kérjük ne feledje, hogy az AEROTECHNICA COLTRI mindíg az
ön rendelkezésére áll.
Prosimy pamiętać, że międzynarodowy serwis techniczny
AEROTECNICA COLTRI, na Państwa życzenie zapewnia
pomoc i dostawę części zamiennych zarówno w odniesieniu
do rutynowych i nie rutynowych czynności serwisowych.
Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni velünk, a fax
számunk: +39 030 9910283
Az időszakos vagy váratlan karbantartási/javítási feladatok
ellátásához, forduljon bizalommal az AEROTECHICA COLTRI
nemzetközi szervízhálozatához, akik szakmai segítséget és
alkatrész utánpotlást is tudnak biztosítani.
W celu zapewnienia szybkiej odpowiedzi na Państwa pytanie,
prosimy o kontakt pod wskazany adres:
Hogy biztosítsuk az ön ügyének mielőbbi megoldását, a
következő információkat közöljük:
Vă invităm să citiţi cu multă atenţie recomandările din paginile
ce urmează şi să puneţi manualul la dispoziţia personalului
ce se va ocupa de gestiunea şi întreţinerea compresorului.
AEROTECNICA COLTRI e la dispoziţia dumneavoastră
completă pentru toate eventualele clarificări de care veţi
avea nevoie, fie în faza de pornire a compresorului fie în
oricare moment de utilizare a acestuia.
În caz de eventuale cereri contactaţi-ne la nr. fax:
+39 030 9910283
În momentul în care vor fi necesare lucrări de întreţinere
obişnuită sau suplimentară, AEROTECNICA COLTRI pune la
dispoziţia dvs. de acum, propriul Service tehnic internaţional
pentru a vă asigura asistenţă şi piese de schimb.
Pentru un raport de colaborare rapidă ne puteţi contacta la:
Via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS) ITALY
Tel. +39 030 9910301 - +39 030 9910297
Fax. +39 030 9910283
www.coltrisub.it
www.coltrisub.com
e-mail: [email protected]
MCH-6
3 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
PROHLÁŠENÍ
O SHODĚ
Podle přílohy II bodu A směrnice 2006/42/CE
DEKLARACJA
O ZGODNOŚCI
dyrektywa 2006/42/CE, załącznik II, część A
ALKALMASSÁGI MEGFELELÉSI
NYILATKOZAT
direktíva 2006/42/CE, II függelék A része
DECLARAŢIE
DE CONFORMITATE
directivă 2006/42/CE, alegatul II, partea A
AEROTECNICA COLTRI S.p.A.
Via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - BRESCIA - ITALY
AEROTECNICA COLTRI S.p.A.
via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - BRESCIA - ITALY
AEROTECNICA COLTRI S.p.A.
via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - BRESCIA - ITALY
AEROTECNICA COLTRI S.p.A.
via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - BRESCIA - ITALY
jako výrobce vysokotlakého KOMPRESORU KE STLAČOVÁNÍ
VZDUCHU URČENÉHO K DÝCHÁNÍ
jako producent SPRĘŻARKI WYSOKOCIŚNIENIOWEJ DO
CZYSTEGO POWIETRZA ODDECHOWEGO
az alábbi NAGY NYOMÁSÚ BELÉLEGZÉSRE ALKALMAS
KOMPRESSZOR gyártójaként
în calitate de fabricant al COMPRESORULUI DE ÎNALTĂ
PRESIUNE PENTRU AER RESPIRABIL
Model:
Model:
Modell:
Model:
DATA DI SPEDIZIONE - DELIVERY DATE:
MCH-6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
prohlašuje , že výše uvedený stroj (stroje), splňuje všechny
náležitosti směrnic: 2006/42/CE; 2004/108/CE. A dále
prohlašuje, že výrobek je vyroben v souladu s normami:
EN 12100-1, EN 12100-2, EN ISO 14121-1, EN ISO 13857,
EN 60204-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 a v souladu s
následujícími evropskými směrnicemi: 92/59/CEE,
85/374/CEE
jest zgodna z dyrektyw EEC 2006/42/CE i 2004/108/CE
zgodnie ze specyfikacją następujących norm
zharmonizowanych: EN 12100-1, EN 12100-2,
EN ISO 14121-1, EN ISO 13857, EN 60204-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-4 jak również jest zgodne z Dyrektyw EEC
92/59/CEE i 85/374/CEE.
Megfelel az EEC direktíva 2006/42/CE és 2004/108/CE
feltételeinek és teljes harmóniában áll a következő
szabványokkal: EN 12100-1, EN 12100-2, EN ISO 14121-1,
EN ISO 13857, EN 60204-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 és
szintén megfelel EEC direktíva 92/59/CEE és 85/374/CEE.
este în conformitate directivele 2006/42/CE şi 2004/108/CE
după specificările următoarelor norme armonizate:
EN 12100-1, EN 12100-2, EN ISO 14121-1, EN ISO 13857,
EN 60204-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 în plus este în
conformitate directivele 92/59/CEE şi 85/374/CEE.
- Veškeré změny provedené na kompresoru bez písemného
povolení výrobcem firmou AROTECNICA COLTRI SPA činí
toto prohlášení neplatným.
-V případě neplánované údržby nebo použití náhradních
dílů musí být vždy kontaktován výrobce kompresoru.
-Uživatelský návod je nedílnou součástí kompresoru a
jeho plné pochopení je nezbytné pro bezpečné použití
kompresoru.
- Każda zmiana wykonana na sprężarce bez uprzedniego,
pisemnego upoważnienia ze strony firmy AEROTECNICA
COLTRI SPA unieważni niniejszą deklarację.
- Po zamówienie czynności nadzwyczajnej konserwacji oraz
części zamiennych należy się zwrócić do producenta.
- Instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią urządzenia,
zapoznanie się z nią jest niezbędne do bezpiecznej obsługi.
- A kompresszoron az AEROTECNICA COLTRI SPA előzetes
engedélye nélkül végzett bármilyen módosítás a jelen
nyilatkozat érvényességének megszűnését vonja maga
után.
- A rendkívüli karbantartási munkálatokat és a
cserealkatrészeket mindig a gyártótól kell kérni.
- A kezelési és karbantartási útmutató a gép szerves részét
képezi, tartalmának ismerete a gép biztonságos működése
szempontjából elengedhetetlen.
- Orice modificare executată asupra compresorului fără
autorizarea scrisă din partea AEROTECNICA COLTRI SPA
anulează prezenta declaraţie.
- Operaţiunile de întreţinere extraordinară şi furnizarea
de piese de schimb trebuie să fie întotdeauna solicitate
fabricantului.
- Manualul de instrucţiuni constituie parte integrantă a
maşinii, cunoaşterea acestuia este indispensabilă pentru
utilizare în siguranţă.
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS) 03-03-2010
Podpis osoby oprávněné k vypracování technické
dokumentace a k podpisu tohoto prohlášení
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS) 03-03-2010
Osoba upoważniona do stworzenia dokumentacji
technicznej i podpisania niniejszej deklaracji
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS) 03-03-2010
A műszaki dokumentum összeállítására és a jelen
dokumentum aláírására meghatalmazott személy
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS) 03-03-2010
Persoană autorizată să constituie
dosarul tehnic şi să semneze prezenta declaraţie
Pan Coltri Carlo __________________________
Coltri Carlo __________________________
Coltri Carlo __________________________
Coltri Carlo __________________________
Tento manuál je majetkem firmy AEROTECNICA COLTRI SpA.
Jeho reprodukce ať již úplná nebo částečná, je zakázána.
Niniejsza instrukcja jest własnością AEROTECNICA COLTRI SpA
Reproduction, i jej powielanie, w całości oraz części, jest zabronione.
4 - 88
MCH-6
Jelen útmutató az AEROTECHICA COLTRI SpA tulajdona.
Másolása, részben vagy egészben tilos!
Manualul de faţă este proprietatea AEROTECNICA COLTRI
SpA, orice reproducere chiar şi parţială este interzisă.
ČESKY
POLSKI
RYCHLÝ PRŮVODCE [A]
VAROVÁNÍ
- tento průvodce je určený pouze pro rychlou orientaci
v problematice kompresoru.
-tento průvodce nenahrazuje hlavní manuál pro
ovládání kompresoru a pro jeho údržbu
-uvedené informace v tomto průvodci jsou platné
pouze pro kompresor již uvedený do běžného
provozu
Úvodem je nutné:
-Umístění kompresoru v prostoru (zkontrolujte sekci “5”).
-Pokud je nutné umístit externí zdroj vstupního vzduchu
(zkontrolujte sekci “5.3.2”).
-Kontrola hladiny oleje, pokud má kompresor olejovou
náplň dodanou již z výroby. Pokud je prázdný, doplňte ji
(zkontrolujte sekci “7.6”).
-Zkontrolujte, zda je aktivní uhlí / molekulární síto potrona
umístěna uvnitř filtru (viz kap “7,12”);
Pro kompresory se spalovacím motorem :
-zkontrolujte hladinu paliva (zkontrolujte sekci “7.7”).
Pro kompresory s elektrickým motorem :
-připojte elektrický kabel do rozvodné sítě ( zkontrolujte
sekci “5.3.3.”).
-u kompresorů s třífázovým motorem zkontrolujte , zda
motor otáčí správným směrem dle šipky udávající správný
směr otáčení, pokud tomu tak není, je nutné přehodit fáze v
zásuvce (zkontrolujte sekci “6.1.4”).
- Zkontrolujte, zda je funkční bezpečnostní ventil (zkontrolujte
sekci “7.9”) .
-Plnící koncovku s ventilem 1 nasaďte na zavřený ventil
plněné láhve 2 a odkalovací ventil 3 je uzavřen. Zkontrolujte,
zda po natlakování celé soustavy pojištovací ventil začne
fungovat při hodnotě, která odpovídá jeho nakalibrování
v souladu s manometrem kompresoru (zkontrojte sekci
6.3.1.) .
A
MAGYAR
INSTRUKCJA SKRÓCONA [A]
OSTRZEŻENIE
-Zadaniem instrukcji skróconej jest tylko i wyłącznie
szybkie przedstawienie sposobu użycia sprężarki.
-Nie zastępuje ona instrukcji użycia i serwisowania.
-Sprężarka nie może być używana, jeśli użytkownik
nie przeczyta dokładnie całej instrukcji użytkowania
i serwisowania.
Czynności wstępne:
-Ustaw sprężarkę w wybranym miejscu (patrz rozdz. “5”).
-Jeśli zachodzi potrzeba podłącz przedłużony przewód do
pobierania powietrza (patrz rozdz. “5.3.2”).
-Sprawdź poziom oleju; jeśli sprężarka jest nowa napełnij
zbiornik olejem dostarczonym wraz ze sprężarką (patrz
rozdz. “7.6”).
-
upewnij się, że kartusz węgla aktywnego/sita
molekularnego znajduję się wewnątrz filtra (patrz rozdz.
“7.12”)
W przypadku sprężarki z silnikiem spalinowym:
-Skontroluj poziom paliwa i dopełnij, jeśli potrzeba (patrz
rozdz. “7.7”).
W przypadku sprężarki z silnikiem elektrycznym:
- Podłącz silnik do źródła zasilania (patrz rozdz. “5.3.3”).
-
W przypadku silników trójfazowych, upewnij się, że
wentylator obraca się zgodnie z kierunkiem wyznaczonym
przez strzałkę umieszczoną na osłonie; jeśli wentylator
obraca się w kierunku przeciwnym zamień dwie z trzech faz
zasilania. (patrz rozdz. “6.1.4”).
-Skontroluj pracę zaworu bezpieczeństwa (patrz rozdz.
“7.9”).
- Włącz sprężarkę z przewodem napełniającym 1 podłączonym
do butli z zakręconym zaworem 2 i z zamkniętym spustem
kondensatu 3 i sprawdź czy zadziała zawór bezpieczeństwa
w sytuacji, gdy, wartość na manometrze jest tak sama jak
wartość kalibracyjna na zaworze(patrz rozdz. 6.3.1).
B
ROMÂNĂ
GYORS ÚTMUTATÓ [A]
FIGYELMEZTETÉS
-Ez az útmutató, csak röviden ismerteti a kompresszor
használatát.
-Ezen útmutatónak nem célja, hogy helyettesítse a
használati és karbantartási útmutatót.
-A kompresszort nem szabad használni anélkül,
hogy elolvasná a teljes használati és karbantartási
útmutatót.
Elsődleges feladatok:
-Helyezze a kompresszort a kiválasztott területre (lásd 5.
fejezet).
-Ha szükséges, csatlakoztassa a levegőbeszívó hosszabítót
(lásd 5.3.2 fejezet).
-Ellenőrizze az olajszintet ; Amennyiben a kompresszor új,
töltse föl azt a kapott olajjal (lásd 7.6 fejezet).
-Ellenőrizze az aktív szén/molekuláris szűrőpatront benne
van-e atartó házban (nézze a “7.12”fejezetet);
Belsőégésű motoros kompresszor esetén:
-
Ellenőrizze az üzemanyagszintet és töltsön után,
amennyiben szükséges (lásd. 7.7 fejezet).
Elektromotoros kompresszor esetén:
-Csatlakoztassa az elektromotort a főáramkörhöz (lásd. 5.3.3
fejezet).
-Három fázisú elektromotorral ellátott kompresszor esetén,
ellenőrizze hogy a hűtőventillátor, a burkolaton elhelyezett
nyíllal jelzett irányban forog, ha másik irányban forog,
cseréljen meg 2 fázist a háromból (lásd 6.1.4 fejezet).
-Ellenőrizze, hogy a biztonsági szelep működik-e (lásd 7.9
fejezet).
-Kapcsolja be a kompresszort úgy, hogy a töltőszelep 1
csatlakoztatva van egy elzárt palackhoz 2 és a kondenzvíz
leeresztő kimenetek 3 zárva vannak és ellenőrizze, hogy
a biztonsági szelep lefúj, amikor a kijelző értéke eléri a
biztonsági szelep kalibrációs értékét (lásd 6.3.1 fejezet).
C
a) Start
GHID RAPID [A]
ATENŢIE
-Acest ghid serveşte în mod exclusiv pentru a vă
familiariza cu folosirea compresorului.
-Ghidul de faţă nu înlocuieşte în niciun caz manualul
de utilizare şi întreţinere.
-Este interzisă folosirea compresorului fără să fi citit in
totalitate instrucţiunile de uz şi întreţinere.
Operaţii preliminarii:
-Poziţionaţi compresorul în locul ales (Vezi Cap. “5”).
-Colegaţi dacă este necesar un prelungitor la gaura de
aerisire (Vezi Cap. “5.3.2”).
- Verificaţi nivelul uleiului; dacă compresorul este nou umpleţi
rezervorul uleiului cu uleiul dat în dotarea compresorului
(Vezi Cap. “7.6”).
-Verificaţi ca în interiorul filtrului să fie cartuşul filtru cu
cărbune activi/sită moleculară (Vezi Cap. “7.12”);
Pentru compresoare cu motor cu explozie:
- Verificaţi şi dacă este cazul adăugaţi carburant (Vezi Cap.
“7.7”).
Pentru compresoare cu motor electric:
-Alimentaţi motorul electric la priza de reţea (Vezi Cap.
“5.3.3”).
-Pentru compresoare dotate cu motor electric trifazic,
verificaţi ca ventilatorul de răcire să se învârtească în sensul
indicat de săgeata ce se află pe carter,dacă se învârteşte
în sens contrar inversaţi două dintre cele trei faze pe
alimentarea principală (Vezi Cap.“6.1.4”).
-Verificaţi ca supapa de siguranţă să intre în funcţiune (Vezi
Cap. “7.9”).
- Aprindeţi compresorul cu robinetul final 1 racordat la butelia
2 închisă şi evacuaţi condensul 3 închideţi şi verificaţi ca
libera evacuare a supapei de siguranţă să se producă când
valoarea de pe manometru este identică cu valoarea de
calibrare a supapei (Vezi Cap. “6.3.1”).
b) Stop
2
C
A
a
1
b
4
A C
b
a
3
3
b
a
MCH-6
5 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
RYCHLÝ PRŮVODCE
Plnění láhve (zkontrolijte sekci “6.5”):
-nasaďte plnicí koncovku 1 na odpovídající plnicí ventil
plněné láhve 2 (ten je uzavřený) (A), - otevřete odkalovací
ventil na separátoru (B),
-nastartujte kompresor (C),
-uzavřete odkalovací ventil (B).
-otevřete ventil plněné láhve 4 (A),
-odkalujte pravidelně každých 10 – 15 minut (B).
Když plnění skončilo:
-vypněte kompresor (C),
-uzavřete plnicí ventil láhve 4 (A),
-otevřete odkalovací ventil 3 a vypusťte veškerý vzduch v
systému ven (B),
-odpojte plnicí koncovku kompresoru od ventilu na láhvi
(A).
Údržba:
-po prvních 5 hodinách provozu vyměňte olej v kompresoru
(zkontrolujte sekci “7.6.3”).
-Kontrolujte pravidelně každých pět hodin provozu hladinu
oleje (zkontrolujte sekci “7.6.2”).
-každých 50 hodinách provozu vyměňte olej v kompresoru
(zkontrolujte sekci “7.6.3”).
-Pravidelně měňte vstupní vzduchový filtr (zkontrolujte sekci
“7.8”).
-
Kontrolujte správnou funkci pojistného ventilu před
každým plněním (zkontrolujte sekci “7.9”).
-Vypouštění kondenzátu (viz bod “7,10”).
-Zkontrolujte, zda je správně napnut převodový řemen a v
případě potřeby opravte (viz bod “7,11”).
-Pravidelně měňte patronu výstupního filtru s aktivním
uhlím (zkontrolujte sekci “7.12”)
-Pravidelně měňte plnicí hadici (zkontrolujte sekci “7.13”).
INSTRUKCJA SKRÓCONA
Napełnianie butli (patrz rozdz. “6.5”):
-podłącz końcówkę przewodu napełniającego 1 do zaworu
butli 2 (zamknięty) (A);
-otwórz zawór spustu kondensatu 3 umieszczony na
separatorze (B);
-włącz sprężarkę (C);
-zamknij spust (B).
-odkręć zawór butli 4 (A);
-usuwaj kondensat, co 10-15 minut (B).
Po zakończeniu napełniania:
-wyłącz sprężarkę (C);
-zakręć zawór butli 4 (A);
-otwórz zawór spustowy kondensatu 3 i spuść powietrze
(B);
-odłącz przewód napełniający 1 od butli (A).
Kontrola bieżąca:
-Po pierwszych 5 przepracowanych godzinach należy
wymienić olej (patrz rozdz. “7.6.3”).
-
Poziom
oleju
należy
sprawdzać
po
każdych,
przepracowanych 5 godzinach. (patrz rozdz. “7.6.2”).
-Olej należy wymieniać po 50 przepracowanych godzinach
(patrz rozdz. “7.6.3”).
-Okresowo należy kontrolować filtr wstępny powietrza
(patrz rozdz. “7.8”).
-
Kontroluj zawór bezpieczeństwa przed każdym
rozpoczęciem napełniania (patrz rozdz. “7.9”).
-spuść kondensat (patrz rozdz. “7.10”)
-sprawdź naciąg pasa transmisyjnego i wyreguluj, jeśli
zachodzi taka potrzeba (patrz rozdz. „7.11”)
-
Okresowo wymieniaj filtr węgla aktywnego/sito
molekularne (patrz rozdz. “7.12”).
-Okresowo wymieniaj przewody (patrz rozdz. “7.13”).
GYORS ÚTMUTATÓ
Palacktöltés (lásd. 6.5 fejezet):
-Helyezze a tömlő csatlakozóját 1 a palack csapjára 2 (zárt
állapotban) (A);
- nyissa meg a páralecsapató szelepet 3 a kompresszor aljánál
(B);
-indítsa el a kompresszort (C);
-zárja el a páralecsapatót (B);
-nyissa ki a palackszelepet 4 (A);
-engedje le a kondenzvízet 10-15 percenként használat
közben (B).
Amikor befejezte a töltést:
-kapcsolja ki a kompresszort (C);
-zárja el a palackszelepet 4 (A);
-nyissa ki a kondenzvíz leeresztő szelepet 3 és hagyja az
összes levegőt kiáramlani (B);
-szerelje le a tömlő csatlakozóját 1 a palackszelepről (A).
Karbantartás:
-Az első 5 munkaóra után, cserélje le ismét az olajat (lásd
7.6.3 fejezet).
-Ellenőrizze a kenőolaj szintjét 5 munkaóránként (lásd. 7.6.2
fejezet).
-Cseréljen olajat 50 óránként (lásd 7.6.3 fejezet).
-Időszakosan, cseréljen levegőszűrőt is (lásd. 7.8 fejezet).
-Ellenőrizze a biztonsági szelepet, minden töltésnél (lásd. 7.9
fejezet).
-Engedje le a kondenzátumot (nézze a “7.10”részt).
-Ellenőrizze az ékszíj feszességét ha szükséges állítson rajta
(nézze a “7.11”részt).
-Rendszeresen cserélje ki az aktívszén/molekuláris szűrőt
(lásd. 7.12 fejezet).
-Rendszeresen, cserélje ki a tömlőket (lásd 7.13 fejezet).
GHID RAPID
Încărcarea buteliilor (Vezi Cap. “6.5”):
-montaţi filetul furtunului 1 pe filetul buteliei 2 (închis) (A);
-deschideţi robinetul de evacuare condens 3 pe separatorul
(B);
-porniţi compresorul (C);
-Închideţi evacuarea (B);
-deschideţi robinetul buteliei 4 (A);
-evacuaţi la fiecare 10- 15 min de utilizare, condensul (B);
Când încărcarea e terminată:
-opriţi compresorul (C);
-închideţi robinetul buteliei 4 (A);
-deschideţi robinetul de evacuare condens 3 şi permiteţi
ieşirea completă a aerului (B);
-deconectaţi filetul 1 de la butelie (A);
Întreţinere:
-După primele 5 ore de funcţionare a compresorului,
schimbaţi din nou uleiul (Vezi Cap. “7.6.3”).
-Verificaţi la fiecare 5 ore nivelul uleiului lubrifiant (Vezi Cap.
“7.6.2”).
-Schimbaţi după 50 ore uleiului lubrifiant (Vezi Cap. “7.6.3”).
-Schimbaţi periodic filtrul de aspirare (Vezi Cap. “7.8”).
-Verificaţi la fiecare încărcare supapa de siguranţă (Vezi Cap.
“7.9”).
-Evacuaţi condensul (Vezi Cap. “7.10”).
-Verificaţi tensiunea curelelor de transmisie şi dacă este
necesar înlocuiţi-le (Vezi Cap. “7.11”).
-
Schimbaţi periodic filtrele de carbon activ/separator
molecular (Vezi Cap. “7.12”).
-Schimbaţi periodic furtunurile (Cap. “7.13”).
A
B
C
a) Start
b) Stop
2
C
A
a
1
b
4
A C
3
6 - 88
b
a
3
b
MCH-6
a
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
INDICE
1 - OBECNÉ
1.1 Úvodní informace
1.2 Potřebná kvalifikace operátora
1.3 Důležité informace pro uživatele
1.4 Předmluva
1.5 Záruka
1.6 Asistenční servis
1.7 Zodpovědnost
1.8 Použití kompresoru
1.9 Kde je možno kompresor provozovat
1.10 Provoz kompresoru a jeho komproly
1.10.1 Napětí převodového řemene
CONTENTS
1 - OGÓLNY
1.1 Informacje wstępne
1.2 Wymagane przeszkolenie operatora
1.3 Informacje ważne dla użytkownika
1.4 Wstęp
1.5 Gwarancje
1.6 Wsparcie
1.7 Odpowiedzialność
1.8 Zastosowanie urządzenia
1.9 Gdzie sprężarka może być używana
1.10 Uruchomienie i testowanie sprężarki
1.10.1 Siła dokręcania
ÍNDICE
1 - FEJEZET - ÁLTALÁNOS
1.1 Elsődleges információk
1.2 Szükséges üzemeltetői oktatás
1.3 Fontos információk a felhasználónak
1.4 Előszó
1.5 Garancia
1.6 Segítségnyújtás
1.7 Felelősség
1.8 A gép üzemeltetésének célja
1.9 Hol célszerű használni a gépet
1.10 A kopmresszor bejáratása és kipróbálása
1.10.1 Forgatónyomaték értékek meghúzása
TABLE DES MATIÈRES
1 - DESCRIERE GENERALĂ
1.1 Informaţii preliminarii
1.2 Pregătirea cerută operatorului
1.3 Avertizări pentru uz
1.4 Premiză
1.5 Garanţie
1.6 Asistenţă
1.7 Responsabilitate
1.8 Uzul prevăzut
1.9 Ambientul de folosire prevăzut
1.10 Rodajul şi verificarea compresorului
1.10.1 Forgatónyomaték értékek meghúzása
P.
10
10
10
11
12
12
14
14
14
17
17
17
2 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O KOMPRESORU
2.1 Popis kompresoru
2.2 Identifikace kompresoru
2.3 Obecné instrukce
2 - PODSTAWOWE INFORMACJE O SPRĘŻARCE
2.1 Opis sprężarki
2.2 Identyfikacja sprężarki
2.3 Informacje ogólne
2 - ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KOMPRESSZORRÓL
2.1 A kompresszor leírása
2.2 A kompresszor azonosítása
2.3 Általános utasítások
2 - CARACTERIZAREA COMPRESORULUI
2.1 Descrierea compresorului
2.2 Identificarea compresorului
2.3 Instrucţiuni generale
18
18
18
18
3 - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
3.1 Obecné bezpečnostní pravidla
3.1.1 Seznamení s kompresorem
3.1.2 Ochranný oděv
3.1.3 Ochranné pomůcky
3.1.4 Kontroly a údržba
3.2 Základní bezpečnostní opatření
3.2.1 Důležité bezpečnostní informace
3.2.2 Prevence nehod
3.2.3 Praktická opatření
3.2.4 Hladina hluku
3.2.5 Rozdělení bezpečnostních zón
3.3 Bezpečnostní štítky - umístění
3.3.1 Bezpečnostní štítky - popis
3.4 Obecné bezpečnostní předpisy
3.4.1 Péče a údržba
3.4.2 Požární rizika a první pomoc
3.5 Opatření k údržbě
3.5.1 Pravidelné výměny důležitých bezp. součástí
3 - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
3.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa
3.1.1 Zapoznanie się ze sprężarką
3.1.2 Odzież ochronna
3.1.3 Sprzęt pierwszej pomocy
3.1.4 Kontrola i serwis
3.2 Znaki ostrzegawcze
3.2.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
3.2.2 Zapobieganie wypadkom
3.2.3 Bezpieczne użytkowanie
3.2.4 Poziom hałasu
3.2.5 Strefy niebezpieczne
3.3 Bezpieczeństwo pracy - oznaczenia: rozmieszczenie
3.3.1 Bezpieczeństwo pracy – oznaczenia: opis
3.4 Ogólne zasady bezpieczeństwa
3.4.1 Nadzór i serwisowanie
3.4.2 Gaśnica i apteczka pierwszej pomocy
3.5 Zalecenia serwisowe
3.5.1 Okresowa wymiana istotnych części zamiennych
3 - BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
3.1 Általános biztonsági szabályok
3.1.1 Ismerni a kompresszort
3.1.2 Védőruha
3.1.3 Vészhelyzeti felszerelés
3.1.4 Ellenőrzések és karbantartás
3.2 Általános elővigyázatossági lépések
3.2.1 Fontos biztonsági infromációk
3.2.2 Balesetmegelőzés
3.2.3 Használati biztonság
3.2.4 Zajszint
3.2.5 Fennmaradó kockázati zónák
3.3 Biztonsági információs feliratok: elhelyezkedés
3.3.1 Biztonsági információs feliratok: leírás
3.4 Általános biztonsági előírások
3.4.1 Állagmegóvás és karbantartás
3.4.2 Tűzoltókészülékek és elsősegény nyújtás
3.5 Karbantartással összefüggő elővigyázatossági lépések
3.5.1 Fontos biztonsági alkatrészek időszakos cseréje
3 - PRESCRIPŢII DE SIGURANŢĂ
3.1 Norme de siguranţă generală
3.1.1 Buna cunoaştere a compresorului
3.1.2 Purtarea echipamentului protectiv
3.1.3 Folosirea unor dotări de siguranţă
3.1.4 Avertizări pentru verificări şi întreţinere
3.2 Precauţii generale
3.2.1 Avertizări de siguranţă
3.2.2 Siguranţa împotriva accidentelor de muncă
3.2.3 Siguranţa de exerciţiu
3.2.4 Zgomot
3.2.5 Zone cu risc reziduu
3.3 Localizarea plăcuţelor de siguranţă
3.3.1 Descrierea plăcuţelor de siguranţă
3.4 Reguli generale de siguranţă
3.4.1 Administrare şi întreţinere
3.4.2 Extinctor incendii şi primul ajutor
3.5 Precauţii de întreţinere
3.5.1 Înlocuirea periodică a pieselor fundamentale pentru
siguranţă
3.5.2 Echipamente
3.5.3 Personalul
3.5.4 Menţinerea compresorului curat
3.5.5 Plăcuţe de avertizare
20
20
20
20
20
20
21
23
23
23
23
24
25
26
28
28
28
28
28
4 - DATE TEHNICE
4.1 Caracteristici tehnice
4.1.1 Monobloc, tub tip S, pistoane, cilindri
4.1.2 Supape
4.1.3 Supape de siguranţă
4.1.4 Lubrifiere
4.1.5 Tuburi de răcire
4.1.6 Cadru, carter de protecţie
4.1.7 Manometre
30
30
30
30
30
30
30
30
30
3.5.2 Nástroje
3.5.3 Personál
3.5.4 Čištění kompresoru
3.5.5 Varovné signály
4 - TECHNICKÁ DATA
4.1 Technické charakteristiky
4.1.1 Kliková skříň, kliková hřídel, válce, písty
4.1.2 Ventily
4.1.3 Bezpečnostní ventily
4.1.4 Mazání
4.1.5 Chlazení
4.1.6 Rám, ochrané kryty
4.1.7 Manometr
3.5.2 Narzędzia
3.5.3 Obsługa
3.5.4 Utrzymanie sprężarki w czystości
3.5.5 Znaki ostrzegawcze
4 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4.1 Charakterystyka techniczna
4.1.1 Wał korbowy, obudowa wału, cylinder, tłoki
4.1.2 Zawory
4.1.3 Zawory bezpieczeństwa
4.1.4 środki smarujące
4.1.5 Przewody chłodzące
4.1.6 Rama, obudowa
4.1.7 Manometry
3.5.2 Szerszámok
3.5.3 Személyi feltételek
3.5.4 A kompresszor tisztántartása
3.5.5 Figyelmeztető feliratok
4 - TECHNIKAI ADATOK
4.1 Technikai jellemzők
4.1.1 Forgattyúsház, forgattyústengely, hengerek, dugattyúk
4.1.2 Szelepek
4.1.3 Biztonsági szelepek
4.1.4 Olajozás
4.1.5 Hűtőcsövek
4.1.6 Keret, védőburkolatok
4.1.7 Nyomásmérők
MCH-6
7 - 88
29
29
29
29
ČESKY
4.2 Strojní součásti
4.3 Technické charakteristiky
4.4 Tlakový okruh
4.5 Elektrické schema
POLSKI
MAGYAR
4.2 Elementy sprężarki
4.3 Charakterystyka techniczna
4.4 Schemat sprężania
4.5 Schemat połączeń elektrycznych
4.2 Gépalkatrészek
4.3 Technikai jellemzők
4.4 Nyomás rendszer
4.5 Elektromos vázlat rajz
ROMÂNĂ
4.2 Nomenclatură
4.3 Caracteristici tehnice
4.4 Circuit presiune
4.5 Schemă electrică
31
31
36
37
5 - PŘEPRAVA A INSTALACE
5.1 Vybalení
5.2 Přenášení
5.3 Instalace
5.3.1 Umístění
5.3.2 Externí umístění přívodu vzduchu
5.3.3 Elektrické zapojení
5 - TRANSPORT I INSTALACJA
5.1 Rozpakowanie
5.2 Przenoszenie
5.3 Instalacja
5.3.1 Ustawianie
5.3.2 Przedłużony przewód do pobierania powietrza
5.3.3 Podłączenie elektryczne
5 - KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS
5.1 Kicsomagolás
5.2 Kezelés
5.3 Telepítés
5.3.1 Elhelyezés
5.3.2 Levegőbeszívó hosszabbító csatlakozás
5.3.3 Elektromos csatlakozás
5 - MANEVRE ŞI INSTALARE
5.1 Ambalajul
5.2 Manevre
5.3 Instalarea
5.3.1 Poziţionarea
5.3.2 Colegarea prelungitorului la gura de aerisire
5.3.3 Racordarea electrică
38
38
39
40
40
41
42
6 - PROVOZ KOMPRESORU
6.1 Předběžná kontrola před prvním spuštěním
6.1.1 Olejová náplň kompresoru
6.1.2 Montáž patrony s aktivním uhlím
6 - UŻYTKOWANIE SPRĘŻARKI
6.1 Kontrola wstępna przed pierwszym uruchomieniem
6.1.1 Uzupełnienie oleju
6.1.2 Wymiana wkładu filtra węgla aktywnego/sita molekularnego
6.1.3 Uzupełnianie oleju w sprężarce spalinowej (tylko w
odniesieniu do silników trójfazowych)
6.1.4 Kontrola poprawności połączeń elektrycznych (tylko w
odniesieniu do silników trójfazowych)
6.2 Czynności kontrolne wykonywane codziennie przed
6.2.1 Kontrola poziomu oleju
6.2.2 Kontrola przewodów napełniających
6.2.3 Kontrola poziomu paliwa
6.2.4 Przechowywanie dokumentacji technicznej
6.3 Czynności podstawowe
6.3.1 Kontrola zaworu bezpieczeństwa
6.4 Włączanie i wyłączanie sprężarki
6.4.1 Włączanie i wyłączanie sprężarki spalinowej
6.4.2 Włączanie i wyłączanie sprężarki elektrycznej
6.4.3 Automatyczne wyłączenie z wyłącznikiem ciśnienia
6.5 Napełnianie butli
6 - A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA
6.1 Elsődleges ellenőrzések a kompresszor első használata előtt
6.1.1 Kenőolajjal való feltöltés
6.1.2 Az aktív szén/molekuláris szürőpatron behelyezése
6 - UTILIZAREA COMPRESORULUI
6.1 Controale preliminarii la prima punere în funcţiune
6.1.1 Umplere ulei lubrifiant
6.1.2 Introduceţi cartuşul filtrului cu cărbune activ/ sită
moleculară
6.1.3 Umpleţi cu ulei lubrifiant motorul (doar pentru motoare
cu explozie)
6.1.4 Verificarea fazelor de racordare electrică (numai motorae
electric trifazic)
6.2 Controale zilnice înaintea punerii în funcţiune
6.2.1 Verificarea nivelului de ulei lubrifiant
6.2.2 Controlul integrităţii tuburilor de încărcare
6.2.3 Verificarea nivelului carburantului
6.2.4 Păstrarea documentaţiei tehnice
6.3 Operaţii preliminarii
6.3.1 Verificarea supapei de siguranţă
6.4 Pornire şi oprire
6.4.1 Pornire şi oprire pentru motor cu explozie
6.4.2 Pornire şi oprire pentru motor electric
6.4.3 Oprirea automată cu presostat
6.5 Reîncărcarea buteliilor
43
43
43
43
7 - SERWISOWANIE
7.1 Wstęp
7.2 Zasady ogólne
7.3 Prace nieprzewidziane
7.4 Tabela czynności serwisowych
7.5 Mogące wystąpić problemy
7.6 Kontrola i wymiana oleju
7.6.1 Tabela oleju
7.6.2 Kontrola poziomu oleju
7.6.3 Wymiana oleju
7.7 Kontrola poziomu oleju i uzupełnianie
7.8 Wymiana filtra wstępnego
7.9 Kontrola zaworu bezpieczeństwa
7.10 Zrzucanie kondensatu
7.11 Pas transmisyjny
7.11.1 Kontrola napięcia pasa transmisyjnego, wymiana pasa
7 - KARBANTARTÁS
7.1 Előszó
7.2 Általános előírások
7.3 Váratlan meghibásodás
7.4 Időszakos karbantartási táblázat
7.5 Problémamegoldás
7.6 A kenőolaj ellenőrzése és cseréje
7.6.1 Olaj táblázat
7.6.2 Az olajszint ellenőrzése
7.6.3 A kenőolaj cseréje
7.7 Benzinszint ellenőrzése és utántöltése
7.8 A légszűrő cseréje
7.9 A biztonsági szelep cseréje
7.10 Kondenzvíz leengedése
7.11 Hajtásszíjak
7.11.1 A hajtásszíj feszességének ellenőrzése és cseréje
7 - ÎNTREŢINERE
7.1 Premiză
7.2 Norme generale
7.3 Intervenţii suplimentare
7.4 Tabel întreţineri programate
7.5 Tabel defecţiuni şi anomalii
7.6 Controlul şi înlocuirea uleiului lubrifiant
7.6.1 Tabel pentru alegerea tipurilor de ulei
7.6.2 Controlul nivelului de ulei
7.6.3 Schimbarea uleiului de lubrifiare
7.7 Controlul şi alimentarea cu carburant
7.8 Înlocuire filtru aspirare
7.9 Înlocuire filtru aspirare
7.10 Evacuarea condensului
7.11 Cureaua de transmisie
7.11.1 Verificare tensiune şi înlocuirea curelei de transmisie
51
51
51
51
52
53
54
54
55
55
56
57
58
58
59
59
6.1.3 Olejová náplň motoru (pouze pro modely s elektromotorem)
6.1.4 Kontrola správného elektrického připojení (pouze pro
modely s elektromotorem)
6.2 Kontrola před spuštěním každý provozní den
6.2.1 Kontrola hladiny oleje v kompresoru
6.2.2 Kontrola stavu plnicích hadic a koncovek
6.2.3 Kontrola hladiny paliva
6.2.4 Uložení technické dokumentace
6.3 Případné dotazy
6.3.1 Kontrola bezpečnostního ventilu
6.4 Startování a vypínání kompresoru
6.4.1 Startování a vypínání kompresoru se spalovacím motorem
6.4.2 Startování a vypínání kompresoru selektromotorem
6.4.3 Automatické vypnutí ko mpresoru s tlakovým čidlem
6.5 Plnění láhve
7 - ÚDRŽBA
7.1 Předmluva
7.2 Obecné předpisy
7.3 Neplánované práce
7.4 Plán údržky
7.5 Odstraňování závad
7.6 Kontrola a výměna oleje
7.6.1 Tabulka olejů
7.6.2 Kontrola hladiny oleje
7.6.3 Výměna oleje
7.7 Kontrola hladiny oleje a jeho doplnění
7.8 Výměna vstupního filtru
7.9 Kontrola bezpečnostního ventilu
7.10 Vypouštění kondenzátu
7.11 Převodový řemen
7.11.1 Kontrola převodového řemene a jeho výměna
8 - 88
MCH-6
6.1.3 A robbanómotor feltöltése kenőolajjal (kizárólag csak a
háromfázisú elektromotoroknál)
6.1.4 A megfelelő elektromos csatlakozás ellenőrzése (kizárólag
csak a háromfázisú elektromotoroknál)
6.2 Minden munkanap elején végzendő ellenőrzések
6.2.1 Kenőolajszint ellenőrzés
6.2.2 A töltőtömlő megfelelő állapotának ellenőrzése
6.2.3 Üzemanyagszint ellenőrzése
6.2.4 A technikai dokumentáció tárolása
6.3 Elsődleges feladatok
6.3.1 Biztonsági szelep ellenőrzése
6.4 Indítás és leállítás
6.4.1 Indítás és leállítás, belsőégésű motornál
6.4.2 Indítás és leállítás elektromotornál
6.4.3 Autómatikus leállás a nyomáskapcsoló által
6.5 Üzemanyagtank feltöltése
43
44
44
44
44
45
45
46
46
47
47
48
49
50
ČESKY
7.12 Filtr a aktivním uhlím a molekulárním sítem
7.12.1 Tabulka výměny filtračních patron
7.12.2 Výměna filtrační patrony
7.13 Výměna plnicích hadic
POLSKI
7.12 Filtr węgla aktywnego/sito molekularne
7.12.1 Tabela obliczania częstotliwości wymian filtra
7.12.2 Wymiana filtra węgla aktywnego / sita molekularnego
7.13 Wymiana przewodów elastycznych
MAGYAR
7.12 Aktív szén/molekuláris szűrő
7.12.1 Szűrőcsere gyakoriságát kalkuláló táblázat
7.12.2 Az aktív szén/molekuláris szűrő cseréje
7.13 Rugalmas tömlők cseréje
ROMÂNĂ
7.12 Filtru carbon activ / separator molecular
7.12.1 Tabel calculare intervale de înlocuire filtre molecular
7.12.2 Înlocuire filtru carbon activ / separator
7.13 Înlocuire furtun
60
60
61
62
8 - USKLADNĚNÍ KOMPRESORU
8.1 Krátkodobé odstavení kompresoru
8.2 Dlouhodobé odstavení kompresoru
8 - SKŁADOWANIE
8.1 Zatrzymywanie sprężarki na krótki okres czasu
8.2 Zatrzymywanie sprężarki na długi okres czasu
8 - TÁROLÁS
8.1 A gép, rövid időre történő leállítása
8.2 A gép, hosszabb időre történő leállítása
8 - DEPOZITARE
8.1 Nefolosirea maşinii pentru scurte perioade de timp
8.2 Nefolosirea maşinii pe perioade lungi de timp
63
63
63
9 - DEMONTÁŽ A ODESLÁNÍ DO SERVISU
9.1 Zacházení s odpady
9.2 Rozebrání kompresoru
9 - DEMONTAŻ I WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
9.1 Utylizacja odpadów
9.2 Demontaż sprężarki
9 - SZÉTSZERELÉS ÉS FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁS
9.1 Hulladék elhelyezés
9.2 A kompresszor szétszerelése
9 - RETRAGEREA DIN UZ
9.1 Reciclarea deşeurilor
9.2 Retragerea din uz a compresorului
63
64
64
10 - ÚDRŽBOVÉ ZÁZNAMY
10.1 Servisní služby
10.2 Plánovaná údržba
10.3 Provoz kompresoru v těžkých podmínkách
10.4 Centra péče o zákazníky
10.5 Naplánovaná údržba – registrační listy
10 - REJESTRACJA PRAC SERWISOWYCH
10.1 Wsparcie prac serwisowych
10.2 Wyznaczanie terminów prac serwisowych
10.3 Użytkowanie sprężarki w ciężkich warunkach
10.4 Centrum Obsługi Klienta
10.5 Rejestr planowanych czynności serwisowych
10 - KARBANTARTÁSI NAPLÓ
10.1 Segétségnyújtási szolgáltatás
10.2 Betervezett karbantartás
10.3 A kompresszor használata, különösen nehéz viszonyok között
10.4 A Vásárlói Ügyfélszolgálati Centrum
10.5 Betervezett karbantartást regisztráló kupon
10 - REGISTRU LUCRĂRI ÎNTREŢINERE
10.1 Serviciul de asistenţă
10.2 Intervenţii de întreţinere programată
10.3 Utilizarea compresorului în condiţii grave
10.4 Centrul Relaţii Clienţi
10.5 Cupoane registru întreţineri programate
65
65
65
65
65
66
11 - BEZPEČHOSTNÍ STANDARDY
11.1 Předmluva
11.1.1 Definice
11.2 Obecné standardy
11.2.1 Předcházení nehodám
11.2.2 Osobní ochranné pomůcky
11.3 Předpisy pro zvedání a přepravu kompresoru
11.4 Dodací podmínky
11.5 Skladování
11.6 Předpisy pro užívání kompresoru
11.6.1 Dodatečná rizika
11.6.2 Účel kompresoru
11.6.3 Provozní omezení
11.7 Předepsaná údržba
11 - BEZPIECZEŃSTWO – WYMOGI
11.1 Wstęp
11.1.1 Definicja
11.2 Standardy ogólne
11.2.1 Zapobieganie wypadkom
11.2.2 Sprzęt ochrony osobistej pracowników (PPE)
11.3 Przepisy dotyczące podnoszenia i przenoszenia sprężarki
11.4 Regulamin dostawy
11.5 Składowanie
11.6 Przepisy dotyczące użytkowania
11.6.1 Strefy niebezpieczne
11.6.2 Zastosowanie sprężarki
11.6.3 Ograniczenia w użyciu
11.7 Przepisy dotyczące serwisowania
11 - BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK
11.1 Előszó
11.1.1 Meghatározások
11.2 Általános szabványok
11.2.1 Balesetmegelőzés
11.2.2 Személyi Védőfelszerelés
11.3 A gép emelésére és kezelésére vonatkozó előírások
11.4 Szállítási előírások
11.5 Tárolás
11.6 Használati előírások
11.6.1 Fennmaradó kockázati tényezők
11.6.2 A kompresszor üzemeltetési célja
11.6.3 A használat korlátai
11.7 Karbantartási előírások
11 - NORME DE SIGURANŢĂ
11.1 Premiză
11.1.1 Definiţii
11.2 Norme generale
11.2.1 Prevenirea accidentelor de muncă
11.2 Dispozitive de protecţie individuală (DPI)
11.3 Norme pentru ridicare şi transport
11.4 Norme la livrare
11.5 Stocare
11.6 Norme de utilizare
11.6.1 Risc reziduu
11.6.2 Uzul prevăzut
11.6.3 Limite de utilizare
11.7 Norme de întreţinere
68
68
69
71
72
74
75
76
77
77
80
80
82
83
12 - POZNÁMKY
12 - PRZYPISY
12 - JEGYZETEK
12 - NOTE
86
MCH-6
9 - 88
ČESKY
1 - OBECNĚ
1.1 ÚVODNÍ INFORMACE
POLSKI
MAGYAR
1 – OGÓLNY
1.1 INFORMACJE WSTĘPNE
1 - ÁLTALÁNOS
1.1 ELSŐDLEGES INFORMÁCIÓK
ROMÂNĂ
1 - DESCRIERE GENERALĂ
1.1 INFORMAŢII PRELIMINARII
Neničte tento manuál ani ho neupravujte případně
neaktualizujte jinak než se souhlasem výrobce.
Prosimy o staranne przechowywanie instrukcji w jej
oryginalnym brzmieniu. Jej aktualizacje mogą pochodzić
tylko i wyłącznie od jej wydawcy lub samego producenta.
Kérjük, ne semmisítse vagy változtassa meg az útmutatót és
csak a kiadó által közölt frissítésekkel egészítse ki azt.
Nu distrugeţi, nu modificaţi, şi adăugaţi doar fascicole
publicate de producător.
Typ sprężarki: Sprężarka wysokociśnieniowa do
powietrza oddechowego i/lub gazów
technicznych
Model:MCH-6
Poprawka n°: 00
Wydanie:04/2012
Dane producenta: AEROTECNICA COLTRI SpA
Via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
(BRESCIA) - ITALY
Tel: +39 030 9910301 - +39 030 9910297
Fax: +39 030 9910283
http: www.coltrisub.it - www.coltrisub.com
e-mail:[email protected]
A gép típusa: Nagynyomású kompresszor, sűrített levegőhöz és/vagy technikai gázokhoz
Tipul de maşină: Compresor de înaltă presiune pentru aer respirabil şi gaze tehnice
Modell:MCH-6
Revízió szám: 00
Edición:04/2012
Gyártó adatai: AEROTECNICA COLTRI SpA
Via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
(BRESCIA) - ITALY
Tel: +39 030 9910301 - +39 030 9910297
Fax: +39 030 9910283
http: www.coltrisub.it - www.coltrisub.com
e-mail:[email protected]
Model:MCH-6
Revizie nr.: 00
Ediţia:04/2012
Datele producătorului: AEROTECNICA COLTRI SpA
Via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
(BRESCIA) - ITALY
Tel.: +39 030 9910301 - +39 030 9910297
Fax: +39 030 9910283
http: www.coltrisub.it - www.coltrisub.com
e-mail:[email protected]
Typ stroje: vysokotlaký kompresor pro vzduch k dýchání anebo pro technické plyny
Model:MCH-6
Úprava číslo : 00
Vydáno:04/2012
Výrobce: AEROTECNICA COLTRI SpA
Via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
(BRESCIA) - ITALY
Tel: +39 030 9910301 - +39 030 9910297
Fax: +39 030 9910283
http: www.coltrisub.it - www.coltrisub.com
e-mail:[email protected]
1.2
Požadovaný kurz obsluhy kompresoru
Tento manuál musí být pečlivě prostudován:
-veškerá obsluha kompresoru i personál provádějící údržbu
jsou povinni si pečlivě prostudovat tento manuál a řídit se
jeho instrukcemi
-majitelé firem pracující s kompresory jsou povinni zajistit
školení obsluhujícího personálu
10 - 88
1.2 WYMAGANE PRZESZKOLENIE OPERATORA
Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję:
-każdy operator sprężarki oraz personel zajmujący się
serwisem musi przeczytać z uwagą oraz przestrzegać
zawartych w niej informacji i zaleceń.
-właściciel musi zapewnić właściwe szkolenie operatora
sprężarki i dopilnować, aby przeczytał on instrukcję.
MCH-6
1.2 SZÜKSÉGES ÜZEMELTETŐI OKTATÁS
Ezt az útmutatót alaposan tanulmányoznia kell:
-Minden kompresszort használó / karbantartást végző
személynek el kell olvasnia tüzetesen ezt a használati
útmutatót és figyelmesen el kell sajátítania a benne közölt
információkat / utasításokat.
-Cégtulajdonosoknak meg kell győződniük arról, hogy az
üzemeltető személy, rendelkezik a megfelelő és szükséges
tréninggel a kompresszor üzemeltetéséhez, valamint arról,
hogy az üzemeltető átolvasta a használati útmutatót.
1.2 PREGĂTIREA CERUTĂ OPERATORULUI
Citirea cu atenţie a manualului de faţă:
-orice operator şi personal abilitat pentru întreţinerea
compresorului va trebui să citească integral, cu maximă
atenţie manualul de faţă şi să respecte cele scrise.
-angajatorul are obligaţia să se asigure că operatorul posedă
aptitudinile cerute pentru folosirea compresorului şi să fi
citit cu atenţie manualul.
ČESKY
1.3 DÚLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE
Uvedené informace a instrukce v tomto manuálu se týkají
pouze výrobku - AEROTECNICA COLTRI Model:
MCH-6
Při studování manuálu je třeba klást důraz hlavně na
následující:
-čtěte tento manuál pozorně, je to nezbytné pro správný
provoz kompresoru;
- manuál musí být neustále k dispozici jak osluze kompresoru,
tak i operátozům zabývajícími se údržbou kompresoru;
-zachovat manuál po dobu životnosti kompresoru;
-ujistit se, že aktualizace jsou doplněny do manuálu;
-ujistit se, že manuál je řádně doručen i dalším uživatelům
nebo následujícím vlastníkům kompresoru;
-udržují manuál v dobrém stavu a zajistí jeho trvalou
čitelnost;
-zajistit, že nikdo neodstraní ani část manuálu z jakéhokoliv
důvodu;
-chránit manuál před vlhkostí a nečistotami;
-jestliže manuál je ztracený nebo částečně poškozený a jeho
obsah je nečitelný, je vhodné požádat o jeho kopii výrobce.
Důležité: je nutné, aby obsluha kompletně porozuměla všem
symbolům znázorněným na kompresoru Upozornění na
důležitou informaci:
POLSKI
1.3 IFORMACJE WAŻNE DLA UŻYTKOWNIKA
MAGYAR
1.3 FONTOS INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓNAK
Informacje/ instrukcje dotyczące użycia sprężarki zawarte w
tej instrukcji dotyczą tylko i wyłącznie AEROTECNICA COLTRI
Mod.:
A jelen használati útmutatóban leírt információk /utasítások
kizárólag a következő típusú kompresszorra vonatkoznak:
AEROTECNICA COLTRI Mod. :
MCH-6
MCH-6
Instrukcja obsługi musi być przeczytana i stosowana w
następujący sposób:
-przeczytaj starannie instrukcję; traktuj ją jako istotny
element sprężarki;
-instrukcją musi być trzymana w takim miejscu, aby załoga
obsługująca miała do niej łatwy dostęp;
-instrukcję należy przechowywać tak długo, jak długo
sprężarka jest w użyciu;
-zadbaj, aby aktualizacje były włączane do instrukcji;
-
zadbaj, aby instrukcja była dostępna dla innych
użytkowników lub przekazana następnemu właścicielowi
w przypadku odsprzedaży;
-przechowuj instrukcje w dobrym stanie, tak, aby żadna z jej
części nie uległa zniszczeniu;
-pod żadnym pozorem nie usuwaj, żadnej części instrukcji;
-zabezpiecz instrukcję przed wilgocią i wysoką temperaturę;
-jeśli instrukcja zaginęła lub uległa częściowemu zużyciu,
tak, że jej zawartość nie może być w całości przeczytana,
poproś producenta o nowy egzemplarz.
A használati útmutatói kézikönyvet, a következők szerint kell
elolvasni és használni:
-Olvassa el a kézikönyvet alaposan, kezelje úgy, mint a
kompresszor fontos részét;
-A használati kézikönyvet olyan helyen tárolja, ahol az
üzemeltetők és a karbantartást végző személyzet könnyen
elérheti;
-Őrizze meg a kézikönyvet a kompresszor teljes élettartama
alatt;
-Győződjön meg róla, hogy a frissítések belekerüljenek a
kézikönyvbe;
-Győződjön meg róla, hogy egy esetleges eladás esetén, a
kézikönyv eljusson az új tulajdonoshoz / üzemeltetőhöz
-Őrizze meg a kézikönyvet jó állapotban és biztosítsa a
tartalom sértetlenségét;
-Ne vegyen ki, semmisítsen meg vagy írjon újra bármelyik
részét eennek az útmutatónak, bármilyen okból;
-Óvja a kézikönyvet minden fajta szennyeződéstől és hőtől;
-Ha a kézikönyv elveszik vagy részben megsemmisül és a
tartalma olvashatatlan lesz, javasoljuk hogy kérjen egy új
példányt a gyártótól.
Ważne: musisz zrozumieć następujące symbole i ich znaczenie.
Istotne informacje zapisano pogrubioną kursywą:
Fontos: Értenie kell a következő szimbólumokat és azok
jelentésit.
Alapvetően szükséges információkat jelölnek ki:
ROMÂNĂ
1.3 AVERTIZĂRI PENTRU UZ
Normele de exerciţiu conţinute în manualul de faţă sunt
valabile exclusiv pentru compresor AEROTECNICA COLTRI:
MCH-6
Manualul de instrucţiuni trebuie să fie citit şi utilizat în
următorul mod:
-citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni şi consideraţi-l
parte integrală a compresorului;
-manualul de instrucţiuni trebuie să fie uşor de reperat de
către personalul abilitat pentru folosire şi întreţinere;
-păstraţi manualul pe toată durata vieţii compresorului;
-asiguraţi-vă ca orice actualizare să fie încorporată în text;
-predaţi manualul oricărui alt utilizator sau proprietar
succesiv al compresorului;
-folosiţi manualul în aşa mod încât să nu îi creaţi daune
totale sau parţiale;
-nu extrageţi, rupeţi sau rescrieţi părţi din manual pentru
niciun motiv;
-păstraţi manualul în zone ferite de umiditate şi căldură;
-în cazul în care se pierde manualul sau se distruge parţial
şi deci nu mai este posibilă citirea completă a conţinutului
este indicat să cereţi un nou manual casei producătoare.
Daţi importanţă maximă următoarelor simboluri şi
semnificatului acestora.
Funcţia lor este de a pune în evidenţă informaţii particulare
precum:
Důležité - odkazuje se na další informace nebo
návrhy správného použití kompresoru.
WAŻNE Odnosi się do dodatkowych informacji lub
sugestii ważnych dla prawidłowego funkcjonowania
sprężarki.
FONTOS Kiegészítő információkra vagy javaslatokra
hívja fel a figyelmet, a kompresszor megfelelő
használatához.
AVERTIZARE Cu referire la adăugiri sau sugestii pentru
corectul uz al compresorului.
DŮLEŽITÉ - odkazuje se na další informace v
nebezpečných situacích, které mohou nastat během
provozu kompresoru.
ZAGROŻENIE Odnosi się do niebezpiecznych sytuacji,
które mogą wystąpić podczas pracy sprężarki i mają
na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikowi.
VESZÉLY Veszélyes helyzetekre hívja fel a figyelmet,
melyek a kompresszor használata közben léphetnek fel:
céljuk, hogy biztosítsák az üzemeltető biztonságát.
PERICOL Cu referire la situaţii de pericol ce pot apărea
la folosirea compresorului pentru a garanta siguranţa
persoanelor.
Upozornění - odkazuje se na nebezpečné situace,
které mohou nastat během použití kompresoru:
jedná se o předcházení škod na objektech a vlastních
kompresorech.
OSTRZEŻENIE odnosi się do niebezpiecznych sytuacji,
które mogą wystąpić podczas pracy kompresora:
ostrzeżenie ma na celu zapobiegnięcie uszkodzeniu
sprzętu i samego kompresora.
FIGYELMEZTETÉS Veszélyes helyzetekre hívja fel a
figyelmet, melyek a kompresszor használata közben
léphetnek fel: céljuk, hogy megelőzzenek bármilyen
kár keletkezését tárgyakban, vagy magában a
kompresszorban.
ATENŢIE Cu referire la situaţii de pericol ce pot apărea
la folosirea compresorului pentru a evita dăunarea
lucrurilor şi compresorului însuşi.
MCH-6
11 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
1.4 ÚVODEM
Předpisy pro provoz a použití kompresoru, obsažené v tomto
manuálu jsou povinné pro každého uživatele.
Tyto předpisy jsou určené pro operátora, který již byl vyškolen
k užívání tohoto druhu kompresoru.
Obsahují celou škálu informací nutnou k obsluze kompresoru
a k jeho základní a účinné údržbě kompresoru.
Před začátkem práce čtěte všechny odstavce velice pečlivě
a pozorně.
-před použitím kompresoru je nutno se důkladně seznámit
se všemi otázkami okolo provozu kompresoru včetně
pracovní polohy stroje i pozice obsluhy;
-obsluha stroje musí mít návod k obsluze kompresoru
neustále k dispozici;
-veškerá obsluha kompresoru musí probíhat s náležitou
pečlivostí a pozorností;
- musíte být detailně seznámen s problematikou a kompletně
pochopit, kde a jak má být kompresor provozován;
-před zahájením práce ověřte, že bezpečnostní prostředky
pracují správně a že obsluha jim rozumí; v případě
jakýchkoliv pochybností nezahajujte provoz kompresoru;
-sledujte všechna varování důkladně včetně přiměřené
opatrnosti při provozu;
-pečlivá a pravidelná údržba je jedním z důležitých prvků
v zajištění bezpečnosti provozu kompresoru. Nikdy
nedovolte, aby případné opravy a údržbu kompresoru
prováděla neoprávněná nebo nekvalifikovaná osoba;
zásadně používejte pouze originální náhradní součásti a
náplně.
1.4 WSTĘP
Przepisy / instrukcje użytkowania zawarte w tej instrukcji są
istotnym elementem dostarczonej sprężarki.
Przepisy i instrukcje przeznaczone są dla operatora
przeszkolonego w zakresie obsługi tego typu sprężarek.
Zawarte w nich informacje są istotne, aby zachowana została
prawidłowa i wydajna praca sprężarki oraz bezpieczeństwo
pracy.
Przed rozpoczęciem pracy należy starannie przeczytać
następujące, zawarte w niej sugestie:
-przed zainstalowaniem sprężarki, przygotuj stanowisko,
gdzie urządzenie będzie pracowało;
-instrukcja obsługi musi zawsze znajdować się w zasięgu ręki
operatora;
-zaplanuj stanowisko pracy ze staranną uwagą;
-operator musi posiadać szczegółowe zrozumienie gdzie i
jak sprężarka będzie używana;
-przed włączeniem sprężarki upewnij się, że wszystkie
systemy zabezpieczające są sprawne i, że operator
rozumie zasady ich działania; w przypadku jakichkolwiek
wątpliwości, nie wolno używać sprężarki;
-ostrzeżenie zawarte w instrukcji muszą być przestrzegane z
uwagą i starannością;
-ciągłe i staranne serwisowanie prewencyjne zapewni
wysoki poziom bezpieczeństwa. Nigdy nie odkładaj napraw
i przestrzegaj zasady, że zawsze wykonuje je przeszkolony
personel używając oryginalnych części zamiennych.
1.4 ELŐSZÓ
Az ebben a kézikönyvben olvasható, használatra vonatkozó
előírások/ szabályok, fontos részét képezik a megvásárolt
kompresszornak. Ezek az előírások/ szabályok, olyan
üzemeltetőhöz szólnak, aki már túljutott a szükséges
képzésen, hogy egy ilyen típusú kompresszort használjon.
A kézikönyv, tartalmazza mindazon nélkülözhetetlen és
szükséges információkat, melyek segítségével biztonságosan,
hatékonyan és megfelelően tudja használni a kompresszort.
Mielőtt dolgozni kezdene, kérjük olvassa el alaposan a
következő javaslatokat:
-Mielőtt használni kezdené a kompresszort, gondolja át az
elvégzendő feladatokat és jelölje ki a munkavégzés helyét;
-A kézkönyv mindig az üzemeltető közelében legyen;
-Minden munkát, megfelelő gondossággal és figyelemmel
végezzen;
-
Részletekbemenő egyetértésben kell lennie azzal
kapcsolatban, hogy hol és hogyan fogja a kompresszort
használni;
-A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy
minden biztonsági eszköz működik és használatuk ismert,
ha bármilyen kétség merülne fel ezzel kapcsolatban, ne
használja a kompresszort;
-
Tanulmányozza
alaposan
a
kézikönyvben
leírt
figyelmeztetéseket;
-
A folyamatosan és gondosan végzett megelőző
karbantartás, mindíg szavatolni fogja a magas szintű
biztonságot, a kompresszor használata közben.
Soha ne halogasson semmilyen javítást és kizárólag
hozzáértő személlyel végeztesse ezeket; csak eredeti gyári
alkatrészeket használjon.
1.4 PREMIZĂ
Normele de serviciu descrise în prezentul manual, constituie
parte integrală a livrării compresorului.
Aceste norme, în plus, sunt destinate operatorului deja instruit
în mod special pentru utilizarea acestui tip de compresor
şi conţin toate informaţiile necesare şi indispensabile
pentru siguranţa exerciţiului şi folosirea optimă, corectă, a
compresorului.
Înainte de a începe lucrul, citiţi cu atenţie şi respectaţi strict
următoarele sugestii:
-Luaţi la cunoştinţă, înainte de a folosi compresorul, de orice
operaţie şi poziţie admisă de exerciţiu;
-Operatorul trebuie mereu să aibă în orice moment la
dispoziţie manualul de instrucţiuni;
-Programaţi fiecare intervenţie cu grijă;
-Să se cunoască detaliat unde şi cum este prevăzută
funcţionarea compresorului;
-înainte de a începe lucrările asiguraţi-vă că dispozitivele
de siguranţă funcţionează corect şi nu sunt nelămuriri
legate de funcţionarea lor; în caz contrar nu folosiţi deloc
compresorul;
-Citiţi cu atenţie avertizările cu referire la pericole speciale
descrise în acest manual;
-O întreţinere preventivă constantă şi adecvată garantează
mereu o siguranţă mărită exerciţiului compresorului.
Nu amânaţi niciodată reparaţiile necesare şi efectuaţi-le
doar şi exclusiv cu personal specializat, şi folosiţi doar piese
de schimb originale.
1.5 ZARUKA
DULEŽITÉ výrobky dodané AEROTECNICA COLTRI SpA
jsou chráněny 2 rok zárukou, jejíž platnost začíná,
když je kompresor prodán zákazníkovi.
A toto je stvrzeno dodacím listem, fakturou.
Záruka začíná datem prodeje.
AEROTECNICA COLTRI SpA musí opravit nebo nahradit
ty části nebo součásti, k jejichž poškození došlo v
průběhu záruční doby.
Zároveň AEROTECNICA COLTRI SpA není povinna
plnit záruku za žádné další náklady vzniklé dealerům
a nebo jejich zákazníkům, zpúsobené poškozením
kompresoru(současné nebo budoucí), včetně ušlého
výdělku nebo podobně.
Plánované i neplánované údržby musí být prováděny
v souladu s pokyny obsaženými v tomto manuál.
1.5 OSTRZEŻENIE
WAŻNE Towary dostarczone przez AEROTECNICA
COLTRI SpA objęte są 2 lata gwarancją, której
bieg zaczyna się z wprowadzenie do użytkowania
potwierdzonym dokumentem dostawy.
AEROTECNICA COLTRI SpA dokona naprawy lub
wymieni elementy zgłoszone jako wadliwe w czasie
objętym gwarancją.
Wymieniając wadliwe części AEROTECNICA COLTRI
SpA nie ponosi odpowiedzialności za straty
poniesione przez sprzedającego lub jego klienta,
takie jak przypuszczalne uszkodzenia (obecne lub
przyszłe) straty finansowe lub kary.
1.5 GARANCIA
FONTOS Az AEROTECHICA COLTRI SpA, az általa
használt anyagokra 2 év garancát ad, ez az időtartam
a kompresszor üzembehelyezésétől kezdődik, melyet
a szállítási dokumentum bizonyít.
1.5 GARANŢIE
AVERTIZARE Materialele furnizate de AEROTECNICA
COLTRI SpA beneficiază de o garanţie de 2 an începând
cu punerea în serviciu, confirmată de actul de livrare.
AEROTECNICA COLTRI SpA va repara sau substitui
piesele pe care le va recunoaşte defectuoase în timpul
garanţiei.
Na požadované práce nebo podpory, které nejsou
zahrnuty v manuálu, byste se měli obrátit na
AEROTECNICA COLTRI SpA písemně, a to i v případě
ústních dohod, které již byly uzavřeny.
AEROTECNICA COLTRI SpA nemůže nést odpovědnost
za jakékoli zpoždění nebo neúspěch při realizaci
těchto prací.
12 - 88
Czynności serwisowe planowane i niezaplanowane
muszą być przeprowadzane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku, jeśli
praca, która musi być wykonana nie została opisana
w niniejszej instrukcji, należy skontaktować się
pisemnie z AEROTECNICA COLTRI SpA, również w
przypadku, jeśli wcześniej miały miejsce ustalenia
telefoniczne.
AEROTECNICA
COLTRI
SpA
nie
ponosi
odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniedbania
odnoszące się do wykonywanej pracy.
MCH-6
A garanciaidő alatt elismert hibákkal kapcsolatos
javítást
vagy
alkatrészcserét
kizárólag
az
AEROTECHNICA COLTRI SpA végezheti.
A hibás alkatrész cseréjével, az AEROTECHICA COLTRI
SpA nem vonható felelősségre semmilyen más
költséggel, - mint például feltételezett károsodás
(jelen vagy jövőbeli), bevételkiesés, vagy büntetések
– kapcsolatban, sem a viszonteladó cég, sem pedig
a vevő oldaláról. Az időszakos és be nem tervezett
karbantartási feladatokat, az útmutatóban közölt
utasításoknak megfelelően kell elvégezni. Abban
az esetben, ha az elvégzendő munkára nem terjed
ki jelen kézikönyv, vagy bárminemű segítségre van
szüksége, kérjük keresse meg az AEROTECHICA
COLTRI SpA – t, írásban, még akkor is ha már telefonon
bármilyen megállapodás született.
Az AEROTECHICA COLTRI SpA nem vonható
felelősségre semmilyen, a megszakított munka miatt
kialakult késésért.
Prin înlocuirea piesei considerate defectuoase,
AEROTECNICA COLTRI SpA se eliberează de orice
altă cheltuială susţinută de Concesionar sau de
Clientul Concesionarului ca daună presupusă,
prezentă sau viitoare, de tip lipsa profitului, pedeapsă
convenţională.
Lucrările de întreţinere obişnuite şi suplimentare
trebuie să se facă în acord cu instrucţiunile din
manualul de faţă.
Pentru toate cazurile de nelămurire şi pentru orice
tip de asistenţă se recomandă contactarea directă,
în scris a AEROTECNICA COLTRI SpA , chiar şi în cazul
acordurilor stabilite telefonic.
AEROTECNICA COLTRI SpA nu îşi asumă nici o
responsabilitate pentru eventuale întârzieri sau
intervenţii neefctuate.
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
AEROTECNICA COLTRI SpA nemůže nést odpovědnost
za jakékoli škody nebo závady, které způsobili
prováděnými prácemi na kompresoru neautorizované
osoby.
AEROTECNICA COLTRI SpA nie może ponosić
odpowiedzialności za szkody i złą pracę spowodowane
naprawami
sprężarki
wykonywanymi
przez
pracowników nieposiadających autoryzacji.
Az AEROTECHICA COLTRI SpA nem vonható
felelősségre semmilyen kárért vagy hibáért, mely egy
nem felhatalmazott személy által a kompresszoron
elvégzett javítás eredménye.
AEROTECNICA COLTRI SpA nu se consideră responsabilă
pentru eventualele daune sau rele funcţionări apărute
în urma intervenţiilor tehnice efectuate compresorului
de către personal fără autorizaţie.
AEROTECNICA COLTRI SpA zaručuje, že její kompresory jsou
bez konstrukčních chyb, zpracování a použité materiály na
dobu 2 roku ode dne doručení kompresoru, by měl zákazník
na vědomí, žádné vady a / nebo vady musí nahlásit, písemně
na AEROTECNICA COLTRI SpA do 8 dnů od jejich zjištění, v
opačném případě se záruka se neuznává.
Záruka se vztahuje pouze na vady, které se objevují, pokud
je kompresor provozován v souladu s pokyny obsaženými v
tomto manuálu a tam, kde je prováděna pravidelná údržba
kompresoru.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným
používáním kompresoru, expozice vůči povětrnostním
vlivům (déšť apod.) nebo poškození během přepravy,
veškeré materiály , které podléhají pravidelné údržbě a na
které se vztahuje záruka, mají být hrazeny zákazníkem v
plném rozsahu, v každém případě je záruka považována za
neplatnou v případě, že kompresorem je manipulováno nebo
jsou li práce které se provádějí na kompresoru prováděny
zaměstnanci, kteří nejsou povoleny AEROTECNICA COLTRI
SpA.
Pokud závada na kompresoru byla uznána jako způsobená
z důvodu vady konstrukce, veškeré práce nebo použité
materiály musí být opraveny nebo vyměněny zdarma v
AEROTECNICA COLTRI SpA ve svém závodě v San Martino
della Battaglia (BRESCIA) náklady týkající se dopravy, dodávek
náhradních dílů a veškeré materiály podléhající opotřebení
jsou hrazeny zákazníkem.
Pokud se záruka vztahuje na závadu a práce musí být
prováděny u zákazníka, cestovní výdaje a výdaje na ubytování
pro pracovníky zaslané AEROTECNICA COLTRI SpA. musí být
hrazeny zákazníkem.
Po doručení a převzetí strojů a / nebo vadných součástí
Technici vyhodnotití předpokládané vady či nedostatky které
hlásí zákazník. Oznámení závady zákazníkem není samo o
sobě potvrzení, že se jedná o vadu, na kterou se vztahuje
záruka .
Opravy a / nebo náhrady od AEROTECNICA COLTRI SpA
v záruční době nejsou v žádném případě důvodem k
prodloužení této záruky.
Potvrzení, že se na závady vztahuje záruka samo o sobě
neznamená, že AEROTECNICA COLTRI SpA je v každém
případě odpovědna udělovat jakékoliv komprenzace.
AEROTECNICA COLTRI SpA nemůže nést odpovědnost
za žádné další přímé či nepřímé škody přisuzovatelné
kompresoru nebo za vady a nedostatky (ztráta výroby nebo
výdělků apod.) s výjimkou případů, kdy je prokázána hrubá
nedbalost.
AEROTECNICA COLTRI SpA gwarantuje, że jej sprężarki
są wolne od wad konstrukcyjnych, produkcyjnych i
materiałowych na okres 2 roku od daty dostawy sprężarki;
jeśli klient zauważy jakiekolwiek błędy i wady musi je zgłosić,
na piśmie, do AEROTECNICA COLTRI SpA w ciągu 8 dni od
momentu ich wykrycia, w przeciwnym razie, gwarancja
podlega przedawnieniu i unieważnieniu.
Gwarancja obejmuje tylko te wady, które wystąpiły
w sprężarce użytkowanej prawidłowo, w zgodności z
zaleceniami zawartymi w instrukcji i przy zachowaniu
prawidłowej kontroli bieżącej i serwisowania.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych
nieprawidłowym użytkowaniem sprężarki, narażeniem na
czynniki atmosferyczne (deszcz itd.) uszkodzenia powstałe
w trakcie transportu. Materiały podlegające zużyciu i
okresowej wymianie nie są objęte niniejszą gwarancją
i koszty ich wymiany są całkowicie ponoszone przez
użytkownika; gwarancja jest zawieszona i unieważniona w
każdym przypadku, gdy doszło do napraw lub przeróbek
wykonanych przez osoby nieposiadające uprawnień i
autoryzacji AEROTECNICA COLTRI SpA.
Sprężarka, która została uznana za wadliwą z powodu
błędów w budowie, wykonaniu lub z powodu zastosowanych
materiałów zostanie naprawiona lub wymieniona na koszt
AEROTECNICA COLTRI SpA w siedzibie firmy w San Martino
della Battaglia (BRESCIA); koszty transportu, dostawy części
zamiennych i materiałów ulegających zużyciu ponosi
użytkownik.
Jeśli zachodzi potrzeba wykonania naprawy gwarancyjnej
w siedzibie klienta, koszty podróży, noclegów i wyżywienia
pracownika wysłanego przez firmę AEROTECNICA COLTRI
SpA. poniesione zostaną przez klienta.
Ponoszone przez klienta koszty związane z dostarczeniem i
odebranie sprężarki, lub jej elementów oraz koszty związane
z podróżą mechanika do klienta oraz koszty innego rodzaju
nie oznaczają, że uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.
Naprawa lub wymiana wykonana przez AEROTECNICA COLTRI
SpA w okresie czasu objętym gwarancją nie przedłuża biegu
gwarancji.
Uznanie naprawy gwarancyjnej nie oznacza, że AEROTECNICA
COLTRI SpA jest zobowiązana do rekompensaty.
AEROTECNICA COLTRI SpA nie ponosi odpowiedzialności
za inne, bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia mogące
wystąpić jako skutek uszkodzenia sprężarki ( zatrzymanie
produkcji lub utrata zarobków, itp.) za wyjątkiem przypadków,
kiedy wystąpiły istotne opóźnienia.
AEROTECNICA COLTRI SpA garantálja, hogy kompresszorai
mentesek minden tervezési és gyártási hibától, és az általa
használt anyagokra is 2 év garanciát nyújt, mely időszak a
kompresszor kiszállításának napjától kezdődik; ha a vevő
mégis bármilyen hibát és/vagy problémát észlel, köteles
azt írásban jelenteni az AEROTECNICA COLTRI SpA felé,
az észleléstől számított 8 napon belül, ellenkező esetben
elveszti a garanciajogát.
A garancia csak és kizárólag az útmutatóban leírt
utasításoknak megfelelő rendeltetésszerű használat közben
jelentkező hibákra vonatkozik, és csak akkor ha az időszakos
karbantartási feladatokat maradéktalanul végrehajtották.
A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használtból
vagy káros tárolási környezetből (pl. Eső) eredő hibákra,
illetve szállítási sérülésekre; minden a kompresszorban lévő
elhasználódó anyagot a karbantartás során cserélni kell,
melyet teljes egészében a vevő köteles fizetni; minden olyan
esetben, amikor a kompresszoron nem az AEROTECHNICA
COLTRI SpA által felhatalmazott személy végez bárminemű
javitást, a garancia érvényét veszti.
Azt a kompresszort, melyben a gyár által elismert tervezési,
gyártási vagy anyaghiba jelentkezik, az AEROTECHNICA
COLTRI SpA ingyen megjavítja, mely javítást telephelyén, San
Martino della Battaglia (BRESCIA)- ban végez; a szállítással,
tartalékalkatrészekkel és olyan alkatrészekkel kapcsolatos
költségeket, melyek elhasználódnak, a vevő köteles
megfizetni.
Abban az esetben, ha a garanciaidő alatt fellépő probléma
javítását a vevő, saját telephelyén szeretné megjavíttatni
és az AEROTECHNICA COLTRI SpA- nak munkatársat kell
odaküldeni, a szállás és utazás költségét a vevőnek kell
megfizetni.
A kompresszor és/vagy egyes hibás alkatrészeinek
visszaküldése, vagy egy technikus kiküldése a helyszínre a
vevő által közölt meghibásodás felmérésére, még nem jelenti
egyértelműen annak a ténynek az elismerését, hogy a hiba
garanciális eredetű.
Ha garanciális munkát kell elvégezni a vevő tartózkodási
helyén, s ezért az AEROTECHNICA COLTRI SpA technikusa
a helyszínre megy, az ő utazási és szállásköltségei a vevőt
terhelik.
Annak elismerése, hogy a hiba garanciális, önmagában még
nem jelenti, hogy az AEROTECHNICA COLTRI SpA kötelezhető
bárminemű kompenzációra.
AEROTECHNICA COLTRI SpA nem kötelezhető semmi más
jellegű direkt vagy indirekt kár megfizetésére a kompresszor
meghibásodása kapcsán (gyártás vagy bevétel kiesés, stb.),
kivéve azokban az esetekben, amikor súlyos mulasztás kerül
bizonyításra.
AEROTECNICA COLTRI SpA garantează compresoarele de orice
viciu sau defect de proiectare, fabricare sau a materialului
folosit, care eventual ar trebui să se manifeste întrun 2 ani
de la livrarea compresorului; clientul trebuie să anunţe la
AEROTECNICA COLTRI SpA viciile şi/sau eventualele defecte
apărute în 8 zile de la descoperirea lor, în scris, penalizare
fiind anularea garanţiei.
Garanţia e valabilă doar pentru vicii şi defecte ce se manifestă
în condiţii de corectă folosire a compresorului, respectând
instrucţiunile prezentului manual şi efectuând lucrările
periodice de întreţinere prevăzute.
Sunt voit excluse din garanţie defectele ce provin de la un
uz impropriu a compresorului, de la agenţi atmosferici,
de la daune cauzate de transport; toate materialele de
consum şi de întreţinere periodică nu reintră în garanţie şi
sunt în întregime in grija clientului; în orice caz garanţia se
anulează automat când compresorul a fost supus la ajustări
sau intervenţii făcute de tehnicieni fără autorizaţie de la
AEROTECNICA COLTRI SpA.
Compresorul ce a fost recunoscut defectuos din cauză de
vicii de proiectare, fabricare sau a materialului, va fi reparat
sau schimbat gratuit de AEROTECNICA COLTRI SpA la fabrica
noastră din San Martino della Battaglia (BRESCIA);
cheltuielile de transport, de expediere a pieselor de schimb
şi a eventualelor materiale de consum sunt de competenţa
clientului.
Dacă e necesară o intervenţie în timpul garanţiei la sediul
clientului, îi sunt atribuite acestuia din urmă cheltuielile
de transport şi deplasare pentru personalul trimis de
AEROTECNICA COLTRI SpA.
Acceptarea livrării maşinăriilor sau/şi a eventualelor
componente defectuoase sau eventualele deplasări pentru
verificări de defecte şi/sau vicii denunţate de client nu
comportă, în niciun caz, nicio recunoaştere implicită pentru
operativitatea garanţiei.
Reparaţii şi/sau substituiri făcute de AEROTECNICA COLTRI
SpA , în timpul garanţiei, nu prelungesc durata acesteia.
Recunoaşterea garanţiei nu aduce cu sine nicio
responsabilitate de despăgubire pentru AEROTECNICA
COLTRI SpA.
Cu privire la eventuale daune a persoanelor şi lucrurilor,
inclusiv orice daună directă sau indirectă (lipsa producţiei
sau încetarea lucrului etc.), eventual imputabilă viciilor şi
defectelor compresorului, AEROTECNICA COLTRI SpA nu îşi
asumă nicio responsabilitate, cu excepţia cazurilor în care se
distinge o vină gravă a acesteia.
MCH-6
13 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
1.6 POMOC
AEROTECNICA COLTRI SpA technici jsou vám k dispozici pro
všechny běžné a neplánované údržbové práce.
Prosíme předejte vaši žádost o pomoc AEROTECNICA COLTRI
SpA zasláním faxem nebo e-mail:
1.6 WSPARCIE
W sprawach dotyczących zarówno rutynowych czynności
serwisowych jak i czynności nieprzewidzianych, technicy
AEROTECNICA COLTRI SpA pozostają do Państwa dyspozycji.
Pytania należy kierować do AEROTECNICA COLTRI SpA
faksem lub mailem:
Fax. +39 030 9910283
[email protected]
1.7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
AEROTECNICA COLTRI SpA nie ponosi odpowiedzialności za
zobowiązania, szkody, obrażenia ciała powstałe na skutek:
-zaniedbań w przestrzeganiu zaleceń zawartych w niniejszej
instrukcji, a odnoszących się do pracy, użytkowania i
serwisowania sprężarki;
-
gwałtownych
czynności
lub
nieprawidłowego
manewrowania podczas użytkowania lub serwisowania
sprężarki;
-
modyfikacji sprężarki wykonywanych bez uprzedniej,
pisemnej autoryzacji z AEROTECNICA COLTRI SpA;
-
zdarzeń wykraczających poza zwyczajne, prawidłowe
użytkowanie sprężarki.
W każdym przypadku, jeśli użytkownik sugeruje, że wypadek
nastąpił z powodu uszkodzenia sprężarki, musi on wykazać,
że wada sprężarki miała w tym przypadku, duży lub
bezpośredni wpływ.
1.6 SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Az AEROTECHNICA COLTRI SpA technikusai mindíg az ön
rendelkezésére állnak, mindennemű időszakos és hirtelen
fellépő karbantartási munka elvégzésére. Kérjük továbbítsa
segítségnyújtási kérését faxon vagy email-ben a következő
elérhetőségekre:
Fax. +39 030 9910283
[email protected]
1.7 FELELŐSSÉG
AEROTECNICA COLTRI SpA elhatárolódik mindennemű
felelősségvállalástól vagy kötelezettségtől, melyek a
következő okok miatt bekövetkezett sérüléshez vagy
káreseményhez vezetnek:
-
Az
útmutatóban
található
utasítások
alapos
tanulmányozásának elmulasztása, melyek a kompresszor
üzemeltetésével, használatával és karbantartásával
kapcsolatosak;
-
Erőszakos magatatartás vagy nem helyes manőver
végrehajtása, a kompresszor használata vagy karbantartása
közben;
-
A kompresszoron végzett bármilyen átalakítás, az
AEROTECHNICA COLTRI SpA írásos engedélye nélkül;
-A hétköznapi kompresszor használaton messze túlmenő
üzemeltetői magatartásból kialakult helyzetek.
Tehát bármilyen olyan esetben, amikor a felhasználó
magatartásából kialakult helyzet miatt a kompresszor
megsérül vagy megrongálódik, a felhasználónak tisztában
kell lennie azzal a ténnyel, hogy az bekövetkezett kár, direkt
végeredménye az általa okozott rongálódásnak.
1.6 ASISTENŢĂ
Tehnicienii AEROTECNICA COLTRI SpA sunt disponibili pentru
orice intervenţie de întreţinere obişnuită şi suplimentară.
Cererea de intervenţie trebuie trimisă la AEROTECNICA
COLTRI SpA prin fax sau un e-mail la următoarele numere:
UPOZORNĚNÍ Údržba a opravy musí být prováděny
pouze pomocí originalních náhradních částí.
AEROTECNICA COLTRI spa nemůže nést odpovědnost
za jakékoli škody, které vznikly z nedodržení těchto
pravidel.
Kompresor je v záruce dle smluvních dohod
vyhotovených v okamžiku prodeje.
Budoucí nedodržovaní předpisů a návodu k použití
obsažených v této příručce, poskytuje záruky
neplatné.
OSTRZEŻENIE Do czynności serwisowych i naprawy
muszą być stosowane oryginalne części.
AEROTECNICA COLTRI SpA nie może ponosić
odpowiedzialności za uszkodzenia i wadliwe
funkcjonowanie powstałe na skutek nie przestrzegania
tej zasady.
Gwarancja udzielana na sprężarkę jest integralną
częścią zawartej umowy kupna.
Zaniedbania w przestrzeganiu zaleceń i nakazów
zawartych w instrukcji prowadzi do unieważnienia
gwarancji.
FIGYELMEZTETÉS Karbantartás és javítás során,
kizárólag eredeti gyári alkatrészeket használjon.
Az AEROTECHNICA COLTRI SpA nem vonható
felelőségre semmilyen olyan kárért, mely e szabály
elmulasztása miatt keletkezett.
A
kompresszor,
az
eladáskor
megkötött
megállapodásnak megelelően garantált.
A kézikönyvben olvasható utasítások és szabályok
nem ismerete vagy be nem tartása, a garancia
megszűnését vonja maga után.
ATENŢIE Pentru reparaţiile de întreţinere sau reparaţii
folosiţi-vă mereu şi exclusiv de piese de schimb
originale. AEROTECNICA COLTRI SpA declină orice
responsabilitate pentru daune ce se vor verifica din
cauza nerespectării celor de mai sus.
Compresorul e garantat conform acordurilor
contractuale stipulate la vânzare.
Garanţia se anulează atunci când nu au fost respectate
normele şi instrucţiunile de uz prevăzute de acest
manual.
1.8 URČENÍ KOMPRESORU
Komstrukce kompresoru mod. MCH-6 byla navržena a
postavena za účelem získání vynikající kvality dýchacího
vzduchu, která odpovídá okolnímu prostředí. Vzduch bez
škodlivých zplodin prochází přes filtr sání až po filtrační cyklus,
je uložen v lahvích konstruovaných pro obsah vzduchu
při vysokých tlacích.
The MCH-6 je také možné použít k stlačování těchto
dýchatelnéch plynů a průmyslového použití, jako jsou:
- Dusík
- Helium
- Nitrox 40% max. O2
Každé jiné použití je nevhodné: Výrobce nemůže nést
odpovědnost za veškeré škody na zdraví nebo na předmětech
či zařízeních způsobené nesprávným použitím.
1.8 ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA
Sprężarka model MCH-6 ma za zadanie wytworzenie
sprężonego powietrza, zdatnego do oddychania o wysokiej
jakości, które pobierane jest z otaczającej go atmosfery.
Wolne od szkodliwych spalin powietrze przechodzi przez
filtr wstępny i po przejściu cyklu filtrującego, składowane jest
w butli przeznaczonej do przechowywania sprężonego do
wysokiego ciśnienia powietrza.
MCH-6 może być również użyta do sprężenia innego gazu, nie
oddechowego, przeznaczonego do użytku przemysłowego,
takiego jak:
- Azot
- Hel
- Nitrox 40% max O2
Inne zastosowanie nie jest właściwe: producent nie może
ponosić odpowiedzialności za szkody, uszkodzenia ciała i
zniszczenie samej sprężarki, jeśli zostały one spowodowane
nieprawidłowym zastosowaniem.
1.8 A GÉP ÜZEMELTETÉSÉNEK INDOKA
Az MCH-6 típusú kompresszort úgy terveztük és építettük,
hogy folyamtosan kiváló minőségű belélegezhető levegőt
biztosítson, melyet a környezetből von ki. A levegő mentes
minden káros anyagtól, egy belső légszűrőn halad keresztül
és a szűrési ciklus után olyan palckokban tárolódik, melyeket
nagy nyomású levegő tárolására készítettek. Az MCH-6
szintén használható más, légzésre (nem) alkalmas, ipari
gázok töltésére, mint például:
- Nitrogén
- Hélium
- Nitrox 40% max O2
Minden más jellegű használat nem megengedett: a gyártó
nem vonható felelősségre semminemű személyi sérülés vagy
bármilyen tárgyban/ magában a gépben okozott kárért, mely
a nem rendeltetés szerű használatból ered.
1.8 UZUL PREVĂZUT
Compresorul mod. MCH-6 e prevăzut pentru a obţine
aer respirabil de optimă calitate lipsit de fumuri nocive,
preluându-l din ambientul înconjurător, prin un filtru special
de aspiraţie şi introdus în buteliile apte să conţină aer cu
presiune înaltă, în urma ciclului de filtrare.
Compresorul mod. MCH-6 e prevăzut pentru a obţine aer
irespirabil, pentru uz industrial, sau alte tipuri de gaze ca:
- Azot
- Heliu
- Nitrox 40% max. O2
Fax. +39 030 9910283
[email protected]
1.7 ZODPOVEDNOST
AEROTECNICA COLTRI Spa se považuje zproštěna jakékoliv
odpovědnosti nebo povinnosti ohledně zranění nebo škody
způsobené:
-nedodržením pokynů, obsažených v této příručce, které se
týkají provozu a údržby kompresoru;
-
násilných akcí nebo nesprávné manévrování během
používání nebo údržby kompresoru;
- změny na kompresoru bez předchozího písemné autorizace
firmou AEROTECNICA COLTRI spa;
-
incidentům nad rámec běžného, řádného užívání
kompresoru.
V každém případě, pokud by uživatel zjistil závady na
kompresoru, musí doložit, že škoda byla zásadním a přímým
důsledkem této “vady”.
14 - 88
MCH-6
Fax. +39 030 9910283
[email protected]
1.7 RESPONSABILITATE
AEROTECNICA COLTRI SpA se consideră exonerată de orice
responsabilitate şi obligaţie pentru orice accidentare a
persoanelor sau lucrurilor, ce pot apărea din cauza:
-lipsa respectării instrucţiunilor scrise în prezentul manual
în ceea ce priveşte conducerea, folosirea şi întreţinerea
compresorului;
-acţiuni violente sau manevre greşite la folosirea şi la
întreţinerea compresorului;
-modificări efectuate compresorului fără autorizaţie scrisă
din partea AEROTECNICA COLTRI SpA;
-
întâmplări străine de normalul şi corectul uz al
compresorului.
În orice caz, când un utilizator va imputa accidentul unui
defect al compresorului, va trebui să demonstreze că dauna
parvenită a fost de principală şi directă urmare a acelui
“defect”.
Orice alt uz se consideră impropriu şi producătorul
declină orice responsabilitate pentru eventuale daune ale
persoanelor, lucrurilor sau maşinii ce pot deriva din acel uz.
ČESKY
NEBEZPEČÍ
-Používejte pouze vyzkoušené a ověřené lahve:
nepřekračujte pracovní tlak, jak je uvedeno na nich.
-Nasávejte neznečištěný vzduch.
Použití kompresoru v prostředí bez prachu,
nebezpečí výbuchu, korozi a požáru.
-Je zakázáno používat kompresor se spalovacím
motorem uvnitř místnosti.
Ujistěte se, že sání vzduchu je daleko od dýmu
výfuku.
-Nesprávné použití by mohlo mít vážné důsledky pro
uživatele.
-neodpojujte hadice z koncovek nebo svorek, když
jsou pod tlakem.
-Vyměňujte filtry pro čištění vzduchu pravidelně,
jak je popsáno v sekci “7.12.2 výměna aktivního
uhlíkových filtrů”
-Drain kondenzátu pravidelně tak, jak jsou popsány v
kapitole “7.10 kondenzátu absolutorium” .
-Samosběrný vést plug musí být odpojena, pokud:
- jestliže je problém během používání
- před provedením jakéhokoli čištění nebo údržby.
-
Nikdy vytahujte zástrčku, která pod proudem.
Ujistěte se, že kabel není zahnutý do ostrého úhlu a
že nemá možnost se třít proti žádné ostré hraně.
Použití prodlužovacích kabelů není doporučeno.
-Nikdy nestartujte kompresor když:
- elektrická šňůra je poškozena
- jsou znatelné evidentní škody;
- na krytech, ochraných prvcích nebo pokud jsou
odstraněny.
-Veškeré rutinní a neplánované údržby musí být
prováděny s kompresorem v klidu, dodávky
elektrické energie musí být odpojeny a vyřazeny z
obvodu.
-Po vypnutí kompresoru vyčkejte asi 30 minut před
provedením údržbového úkolu tak, aby se zabránilo
popálení.
-Vysokotlaká flexi hadice, která se připojuje k lahvi
(nazývaná také plnicí hadice) musí být v dobrém
stavu, zejména v okolí přípojek.
Plastový plášť, který chrání hadici, nesmí vykazovat
žádné známky opotřebení, prosakování vlhkosti,
koroze ocelových částí a zeslabení stěn.
Hadici je třeba měnit pravidelně (ročně), nebo když
jeví známky opotřebení.
Nedodržení tohoto pravidla by mohla vážně ohrozit
uživatele v bezpečnosti provozu.
Ujistěte se, že minimální poloměr ohybu hadice není
menší než 250 mm.
POLSKI
ZAGROŻENIE
-Stosuj tylko i wyłącznie testowane, legalizowane
butle: nie przekraczaj podanej na butli wartości
ciśnienia roboczego.
-pobieraj tylko czyste powietrze.
Używaj sprężarki w miejscu wolnym od kurzu i
niezagrożonym wybuchem, pożarem, korozją.
Zabronione jest używanie sprężarki wyposażonej w
silnik spalinowy w zamkniętym pomieszczeniu.
-Upewnij się, że powietrze pobierane jest z miejsca
oddalonego od wylotu spalin.
-nieprawidłowe stosowanie może poważnie zagrozić
użytkownikowi.
-nie odłączaj przewodów napełniających od ich
mocowań, jeśli sprężarka jest pod ciśnieniem.
-regularnie wymieniaj filtr powietrza, według zaleceń
zawartych w rozdziale „7.12.2 Wymiana filtra węgla
aktywnego”.
-regularnie zrzucaj kondensat, tak jak pokazano to w
rozdziale “7.10 zrzut kondensatu”.
-zasilanie musi być odłączone:
- jeśli wystąpią problemy w trakcie pracy
- oraz przed czyszczenie bądź wykonywaniem
jakichkolwiek czynności serwisowych.
-Wyłączając sprężarkę z sieci, nigdy nie rób tego
ciągnąc za przewód. Upewnij się, że przewód nie jest
zagięty pod ostrym kątem oraz, że nie ma kontaktu
z ostrymi krawędziami. Nie zaleca się stosowania
przedłużacza.
-Nie włączaj sprężarki, jeśli:
- uszkodzony jest przewód zasilający;
- jest ona uszkodzona;
- zdemontowane zostały osłony ochronne.
-Wszelkie rutynowe i nieprzewidziane czynności
serwisowe muszą być wykonywane na niepracującej
sprężarce, odłączonej od zasilania, z opróżnionym z
ciśnienia układem sprężającym.
-Po wyłączeniu sprężarki, przed przystąpieniem do
prac serwisowych, odczekaj, co najmniej 30 sekund
w celu uniknięcia oparzeń.
- Elastyczny przewód wysokiego ciśnienia, podłączany
do butli (zwany również przewodem napełniającym)
musi być zawsze w dobrym stanie, szczególnie w
pobliżu łączeń. Plastikowe osłony pokrywające
przewody rurkowe nie mogą byś starte, ponieważ
wtedy wilgoć może przedostać się do środka,
wywołać korozję metalowego oplotu i osłabić
przewód.
Przewody muszą być okresowo wymieniane (co rok)
lub jeśli wystąpią na nich oznaki zużycia.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może narazić
użytkownika na poważne niebezpieczeństwo.
Upewnij się, że minimalny kąt zagięcia przewodów
jest nie mniejszy niż 250 mm.
MAGYAR
VESZÉLY
-Kizárólag bevizsgált, nyomáspróbával rendelkező
palackokat használjon: soha ne lépje túl a jelzett
üzemi nyomás értékét.
-Csak szennyezésmentes levegőt töltsön.
A kompresszort olyan helyen használja, mely mentes
portól, robbanásveszélytől, rozsdától és tűztől.
-Tilos a belsőégésű motoros kompresszort zárt
helységben működtetni.
Győződjen meg arról, hogy a levegőbeszívó tömlő
elég távol van a kipufogógáz kivezetéstől.
-
A nem rendeltetésszerű használatnak súlyos
következményi lehetnek a felhasználóra.
-Soha ne szedje le a töltőtömlő cstalakozóját, ha az
nyomás alatt van.
-Cserélje a légtisztító szűrőket rendszeresen, a 7.12.2
(“Az aktív szénszűrők cseréje”) fejezetben leírtaknak
megfelelően.
-Engedje le a kondenzvízet rendszeresen, ahogy
ez a 7.10 “Kondenzvíz leeresztése” fejezetrészben
illusztrálva van.
-Az áramvezetéknek kihúzva kell lennie:
- Ha használat közben hibát észlel
- Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási
munkát végezne.
-Soha ne húzza ki a vezetéket a konnektorból úgy,
hogy közben megtörik az. Győződjön meg arról,
hogy a vezeték nincs megtörve és nem dörzsölődik
semmilyen éles anyaghoz. Hosszabbító használata
nem javasolt.
-Soha ne működtesse a kompresszort úgy, hogy:
- Az áramvezeték sérült;
- Egyértelmű sérülés látható;
- A fedelek/ védőburkolatok nincsenek a helyükön.
-Minden rutin és előre be nem tervezett karbantartási
feladatot úgy kell végrehajtani, hogy a kompresszor
állóhelyzetben van, az áramvezeték ki van húzva, és
a rendszerben lévő nyomást leengedte.
-Miután a kompresszort kikapcsolta, várjon legalább
30 percet, mielőtt bárminemű karbantartási feladatba
fogna, ezáltal elkerülheti az égési sérüléseket.
-A nagynyomású tömlő, ami a palackhoz csatlakozik
(más néven töltőtömlő) legyen jó állapotban,
különösképpen a cstalakozási pontok környéki
területeken.
A műanyag tömlőburkolaton nem lehetnek sérülés
nyomai, ellenkező esetben szennyeződés kerülhet
be, ami a tömlő rozsdásodását okozhatja, ezáltal
elvékonyítva azt.
A tömlőt rendszeresen cserélni kell (évente), vagy ha
már elhasználódott.
E szabály betartásának elmulasztása, komolyan
veszélyeztetheti a felhasználó biztonságát.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a tömlő minimális
hajlási rádiusza, nem kevesebb 250 mm- nél.
MCH-6
ROMÂNĂ
PERICOL
-Utilizaţi doar dacă buteliile sunt verificate cu relativul
certificat şi nu depăşesc presiunea de exerciţiu afişată
pe ele.
-Aspiraţi aer fără vicii sau poluat.
Utilizaţi compresorul în spaţii unde nu există prafuri
şi pericole de explozie, coroziune, incendiu.
-Este interzisă utilizarea compresorului cu motor cu
explozie in spaţii închise.
Asiguraţi-vă ca gura de aerisire să fie departe de
fumuri de evacuare.
-O utilizare în neconformitate cu cele prevăzute poate
să cauzeze urmări grave utilizatorului.
-Nu deconectaţi furtunul de la racorduri sau de la
elementul de susţinere când e sub presiune.
-Înlocuiţi cu regularitate filtrele de epurare a aerului
cum se descrie în paragraful “7.12.2 Înlocuirea
filtrelor de carbon activ”.
-
Curăţaţi cu regularitate condensul după cum
se ilustrează în paragraful “7.10 Evacuarea
condensului”.
-Ştecherul de alimentare electrică va fi deconectat:
- în caz de inconvenienţă în timpul uzului
- înainte de fiecare curăţare sau întreţinere
-Nu extrageţi niciodată ştecherul trăgând de cablu.
Faceţi în aşa mod încât cablul să nu se îndoaie făcând
colţ sau mişcări către muchii ascuţite.
Nu este indicată folosirea de prelungitoare.
-Compresorul nu trebuie pus niciodată în funcţionare
când:
- cablul electric e deteriorat;
- prezintă daune evidente;
- carterele de protecţie nu sunt montate.
-
Toate operaţiile de întreţinere obişnuită şi
suplimentară vor fi făcute când compresorul este
oprit, deconectat de la alimentarea electrică şi cu
circuitul de pompare depresurizat.
-Aşteptaţi circa 30 minute de la oprirea compresorului
înainte de a interveni pentru eventuale lucrări de
întreţinere pentru a evita producerea arsurilor.
-Tubul flexibil de înaltă presiune de racordare la
butelie numit şi furtun de încărcare trebuie să fie în
bune condiţii mai ales in zona racordurilor.
Membrana de plastic ce înveleşte tubul nu trebuie să
aibă excoriaţii altfel umiditatea, înfiltrându-se, poate
provoca coroziuni cordonului de oţel reducându-i
rezistenţa.
Furtunul se va schimba periodic (anual) sau când
prezintă semne de uzură.
Nerespectarea normei de faţă implică pericole grave
pentru operatori.
Respectaţi ca raza minima de curbare a furtunului să
nu fie mai mică de 250mm.
15 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
Pro dosažení maximální pracovní efektivity výrobku,
AEROTECNICA COLTRI vyrobila kompresor z pečlivě
vybraných komponentů a materiálů kompresoru, je
přezkoušen před dodáním zákazníkovi.Následně bude hodně
záležet na uživateli, jak se časem postaví k této příručce a ke
správnému používání a údržbě podle instrukcí obsažených
v této příručce.
Aby
zapewnić
maksymalną
wydajność
pracy,
AEROTECNICA COLTRI zbudowała sprężarkę ze starannie
wyselekcjonowanych materiałów i komponentów.
Przed dostarczeniem do odbiorcy, sprężarka jest poddawana
testom.
Zapewnienie długoletniej wydajnej pracy sprężarki, będzie
zależało od właściwego użytkowania i serwisowania
opisanego w poniższej instrukcji.
Hogy biztosítsuk a maximális működési hatékonyságot, az
AEROTECHNICA COLTRI a kompresszorait csak alaposan
kiválasztott összetevőkből és anyagokból gyártja.
A kompresszort szállítás előtt leteszteltük.
A kompresszor hatékonysága hosszú idő mulva is, szintén
függ a helyes használaton és a karbantartáson, melyekre
vonatkozó előírásokat jelen kézikönyvben olvashat.
A konstrukcióban lévő összes összetevő, csatlakozó és
ellenőrző egységet úgy terveztünk és gyártottunk, hogy
magasfokú biztonságot és megfelelő tűröképességet
biztosítson az abnormális igénybevételek ellen, még
akkor is, ha az igénybevétel mértéke eltér az ebben a
kézikönyvben leírtaktól. Az anyagok a legjobb minőségűek;
ezek beszerzése és tárolása a vállalatnál és továbbjutásuk
az összeszerelőműhelybe folyamatosan ellenőrzött, hogy
megelőzzünk mindenféle károsodást, szennyeződést vagy
meghibásodást.
Cu scopul de a asigura maxima siguranţă de exerciţiu,
AEROTECNICA COLTRI a efectuat o alegere precisă a
materialelor şi a componentelor folosite în construirea
aparatelor, supunând aparatura la regulate verificări înaintea
livrării.
Bunul randament în timpul folosiri compresorului depinde
şi de un corect uz şi de o adecvată întreţinere urmând
instrucţiunile din acest manual.
VESZÉLY
- Mielőtt bárminemű munkába fogna a kompresszorral,
minden
üzemeltetőnek
tökéletes
tudással
kell rendelkeznie a kompresszor működésével
kapcsolatban, tudnia kell hogyan értelmezze
az ellenőrző egységeket és el kell olvasnia a
kézikönyvben található technikai információkat.
-Tilos a kompresszort használni olyan feltételek
mellett/ célra, melyek ellentmondanak a használati
útmutatóban leírtaknak és az AEROTECHNICA COLTRI
nem vonható felelősségre olyan meghibásodások,
problémák és balesetek kapcsán, melyek e szabály
be nem tartásából erednek.
-
Ellenőrizze, hogy a csatlakozóknál a tömítés
megfelelő-e, oly módon, hogy szappanos vízet locsol
ezekre a területekre: ha hibát észlel, javítsa ki azt.
- Ne próbálja hegesztéssel megjavítani a nagynyomású
tömlőket.
-Ne ürítse ki a palackokat teljesen, még a téli tárolás
alkalmával sem, hogy megakadályozza azok
rozsdásodását belülről.
-Tilos hozzáépíteni, módosítani vagy megváltoztatni,
részben vagy egészben az ebben a kézikönyvben
bemutatott rendszert, illetve annak felszerelési
tárgyait, különösképpen azokat, melyekre biztonsági
szabályok és jelölések vonatkoznak.
-Szintén tilos bármilyen, a kézikönyvben leírtakkal
ellentétes munkavégzés, vagy az illusztrált biztonsági
tennivalók figyelmen kívül hagyása.
-Az általános és biztonsági információk, fontos részét
képezik a használati útmutatónak.
PERICOL
-Înainte de a începe orice activitate a compresorului
fiecare operator trebuie să cunoască perfect
funcţionarea compresorului şi a comenzilor sale şi să
fi citit şi înţeles toate informaţiile tehnice cuprinse în
manual.
-
Este interzisă folosirea compresorului în alte
condiţii sau pentru un uz divers de cele indicate
în prezentul manual şi AEROTECNICA COLTRI nu
poate fi considerată responsabilă pentru defecţiuni,
inconveniente sau accidente apărute din cauza
nerespectării acestei norme.
-Controlaţi îmbinarea racordurilor umezindu-le cu
apă cu săpun şi eliminaţi eventualele pierderi.
-Nu reparaţi tuburile de înaltă presiune cu suduri.
-Nu goliţi buteliile complet, chiar şi în timpul
depozitării pe timp de iarnă, ca să evitaţi pătrunderea
de aer umed.
-Este interzisă violarea, alterarea sau modificarea,
chiar şi parţială, a instalaţiilor sau a aparatelor
obiecte ale manualului de instrucţiuni, şi în particular
a protecţiilor prevăzute şi a simbolurilor de siguranţă
pentru persoane.
-Este de asemenea interzisă operarea în alt mod
decât cel indicat sau neglijarea operaţiilor necesare
siguranţei.
-Sunt importante în mod particular indicaţiile de
siguranţă, alături de informaţiile de caracter general
prevăzute în acest manual.
Všechny komponenty, spoje a kontroly použité při jeho
konstrukci byly navrženy a postaveny s vysokou mírou
bezpečnosti tak, aby vydržely abnormální zatížení nebo v
každém případě zatížení větší než je uvedeno v manuálu.
Materiály jsou nejlepší kvality, jejich zavádění a skladování ve
firmě a jejich využití ve výrobě jsou neustále kontrolováno,
aby se zamezilo případnému poškození nebo závadě.
POZOR
-Před prováděním jakékoli práce na kompresoru
každý operator musí mít dokonalé znalosti toho,
jak funguje kompresor, vědět, jak používat ovládací
prvky a číst technické údaje obsažené v tomto
manuálu.
-Je zakázáno použití kompresoru za podmínek
nebo k jiným účelům než jsou uvedené v tomto
uživatelském manuálu AEROTECNICA COLTRI
nemůže nést odpovědnost za závady, problémy
nebo úrazy způsobené nedodržováním těchto
pravidel.
-
Zkontrolujte, zda převlečné matice a spoje
dostatečně těsní navlhčením mýdlovou vodou:
eliminujte jakékoli úniky.
-Nepokoušejte se o opravu vysokotlakých hadic jejich
svářováním.
-Nevypouštějte lahve úplně, a to ani během zimního
skladování, toto je prevence průniku vlhkého
vzduchu a tím i vlhkost lahví.
-
je zakázáno manipulovat, měnit či upravovat,
a to ani částečně, systémy ochrany popsané v
tomto manuálu, zejména bezpečnostní kryty a
bezpečnostní symboly musí být nedotčené.
-Rovněž je zakázáno provádět práce v jiném pořadí a
jiným způsobem než zde popsaným či nezanedbat
bezpečnostní pokyny.
-
Bezpečnostní informační a obecné informace
uvedené v této příručce jsou velmi důležité.
16 - 88
Wszystkie elementy, łączniki i systemy kontrolne użyte
do zbudowania tej sprężarki zapewniają wysoki stopień
bezpieczeństwa i charakteryzują się wyjątkowo wysoką
wytrzymałością, znacznie przekraczającą wytrzymałość
podaną w instrukcji użytkowania. Ich wprowadzenie na
stan, składowanie w firmie, utylizacja w warsztatach są w
sposób ciągły kontrolowane co zapobiega ich uszkodzeniu,
deterioracji i w konsekwencji złemu funkcjonowaniu.
ZAGROŻENIE
-Przed przystąpieniem do obsługi sprężarki, każdy
operator powinien dokładnie poznać zasadę
działania, funkcje kontrolne oraz przeczytać i
zrozumieć zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji.
-zabrania się używania sprężarki w warunkach lub w
celu innym, niż wskazane w instrukcji. AEROTECNICA
COLTRI nie może ponosić odpowiedzialności
za problemy lub wypadki spowodowane nie
zastosowaniem się do powyższych zasad.
-Skontroluj szczelność połączeń mocząc je wodą z
mydłem: uszczelnij połączenia.
-
nie próbuj spawaniem naprawiać przewodów
wysokiego napięcia.
-nie opróżniaj butli całkowicie, nawet w zimie,
chroniąc je w ten sposób przed mogącą się dostać
do środka wilgocią.
- zabrania się wykonywania, przeróbek, wprowadzania
zmian i modyfikacji, nawet częściowych, w
odniesieniu do sprzętu i systemów objętych
niniejszą instrukcją, w szczególności zabezpieczeń
oznakowanych symbolami bezpieczeństwa.
-zabrania się przeprowadzania prac w sposób inny,
niż opisany oraz zaniedbywać czynności mających
wpływ na bezpieczeństwo.
-Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa,
zawarte w niniejszej instrukcji są bardzo ważne.
MCH-6
Toate elementele constructive, piesele de racordare şi
comandă au fost proiectate şi realizate cu un grad de
siguranţă în aşa fel încât să pată rezista la solicitări anormale
sau oricum superioare la cele indicate de prezentul manual;
Materialele sunt de cea mai bună calitate şi introducerea
lor în întreprindere, depozitarea şi folosirea lor în fabrică e
controlată mereu cu scopul de a garanta absenţa daunelor,
slabei funcţionări, deteriorărilor.
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
1.9 KDE MUŽE BÝT KOMPRESOR PROVOZOVÁN
Konstrukce kompresoru mod. MCH-6 byla navržena a
postavena za účelem získání vynikající kvality dýchacího
vzduchu v závislosti od okolního prostředí. Vzduch, který
musí být bez škodlivých zplodin, prochází přes filtr sání a po
filtrační cyklus, je stlačen do lahve konstruované k tomuto
účelu, zásobě vzduchu při vysokých tlacích.
Kompresor musí být použit pouze v prostředí, které odpovídá
prostředí popsané v následující tabulce.
1.9 GDZIE SPRĘŻARKA MOŻE BYĆ UŻYWANA
Sprężarka MCH-6 służy do uzyskiwanie wysokiej jakości
powietrza, zdatnego do oddychania, pobieranego z
otaczającej ją atmosfery. Powietrze, wolne od szkodliwych
spalin, przechodzi przez filtr wstępny i po przejściu przez cały
cykl filtracyjny, składowane jest w przeznaczonych do tego
celu butlach.
Sprężarka może być używana tylko i wyłącznie w środowisku
charakteryzującym się podanymi niżej parametrami.
1.9 HOL CÉLSZERŰ HASZNÁLNI A GÉPET
Az MCH-6 típusú kompresszort úgy terveztük és építettük, hogy
folyamtosan kiváló minőségű belélegezhető levegőt biztosítson,
melyet a környezetből von ki. A levegő, melynek mentesnek
kell lennie minden káros anyagtól, egy belső légszűrőn halad
keresztül és a szűrési ciklus után olyan palackokban tárolódik,
melyeket nagynyomású levegő tárolására készítettek.
A kompresszort csak olyan környezetben szabad használni, mely
rendelkezik a következő táblázatban megadott jellemzőkkel.
1.9 AMBIENTUL DE UTILIZARE PREVĂZUT
Compresorul mod. MCH-6 e prevăzut pentru a obţine
aer respirabil de optimă calitate lipsit de fumuri nocive,
preluându-l din ambientul înconjurător, prin un filtru special
de aspiraţie şi introdus în buteliile apte să conţină aer cu
presiune înaltă, în urma ciclului de filtrare.
Utilizarea compresorului trebuie făcută în ambiente cu
caracteristici descrise în tabelul următor.
OBLAST POUŽITÍ KOMPRESORU: ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ŚRODOWISKO OTACZAJĄCE SPRĘŻARKĘ: TABELA PODST.DANYCH - A GÉP MÜKÖDÉSI TERÜLETE: SZÜKSÉGES ADATOK TÁBLÁZAT - TABEL DATE SPAŢIU DE UTILIZARE PREVĂZUT
Teplota vzduchu - Temperatura otoczenia - Környezet hőmérséklete - Temperatura ambientului
°C - (°F)
Min.+5°C (+41°F) - Max.+40°C (+104°F)
Vlhkost vzduchu - Wilgotność powietrza - Levegő páratartalma - Umiditatea aerului
%
max.80%
déšť - deszcz - eső - ploaie
Přijatelné povětrnostní - Tolerowane warunki atm. - Tolerált időjárási - Agenţi atmosferici toleraţi
podmínky - grad - jégeső - grindină
Ne - Nie - Egyik sem - Niciunul
sníh - śnieg - hó - zăpadă
Maximální úhel náklonu (stupně) - Max stopień nachylenia (podłoże) - Maximális letiltási szög (bank) - Înclinaţia max. de utilizare
%
6%
Zkontrolujte, zda je prostor, ve které se kompresor je umístěn,
přiměřeně větraný:
dobrá výměna vzduchu bez prachu a bez nebezpečí výbuchu,
koroze nebo požáru.
Pokud je okolní teplota vyšší než 45 ° C, je nutná klimatizace.
Ujistěte se, že osvětlení prostoru je dostatečné k
identifikaci každého detailu (např. nápisů na info štítcích /
samolepky), použijte umělé osvětlení, pokud denní světlo je
nedostatečné.
Upewnij się, że pomieszczenie gdzie ustawiona zostanie
sprężarka jest odpowiednio wentylowane:
dobra wymiana powietrza, wolnego od kurzu i
niezagrożonego wybuchem, korozją lub ogniem.
Jeśli temperatura otoczenia przekracza 45°C, wymagana jest
klimatyzacja.
Upewnij się, że oświetlenie w pomieszczeniu jest wystarczającą
silne, aby możliwe było rozróżnienie szczegółów, (jakich jak:
napisy na plakietkach informacyjnych); jeśli światło naturalne
nie jest wystarczające należy zastosować światło sztuczne.
Ellenőrizze, hogy a terület ahova a kompresszort szeretné
telepíteni, megfelelően szellőzik:
jó levegőcsere szükséges, por és robanásveszély, illetve
korrózió és tűz nélkül.
Ha a belső hőmérséklet meghaladja a 45 Celsius fokot,
légkondícionáló beszerelése szükséges.
Győződjön meg arról, hogy a terület világítása elég erős
minden részlet azonosításához (mint például az információs
táblákon/ matricákon lévő szöveg) ;használjon mesterséges
fényt, ha a természtes már nem elegendő.
Verificaţi ca în locul ales pentru poziţionare să existe condiţiile
de ventilaţie adecvate: o bună circulaţie a aerului, absenţa
prafului, să nu fie prezente riscuri de explozie, de coroziune
sau incendiu.
Utilizarea în ambient cu temperaturi mai mari de 45°C implică
necesitatea climatizării ambientului de muncă.
Asiguraţi-vă să ajungă la compresor o iluminare suficientă,
în mod de a putea individualiza cu uşurinţă toate detaliile (
inclusiv cele scrise pe plăcuţe); adăugaţi perimetrului lumină
artificială dacă cea naturală nu satisface cerinţele citate.
1.10 ROZBĚH A TESTOVÁNÍ KOMPRESORU
Nový kompresor je třeba používat opatrně během prvních 5
pracovních hodin tak, aby byl kompletní a řádný záběh jeho
všech součástí.
Pokud je kompresoru vystaven nadměrné zátěži během
záběhu, jeho potenciální účinnost bude předčasně ohrožena
a brzy dojde ke snížení funkčnosti.
Během provozní doby se postupuje takto:
-po spuštění nechte kompresor běžet na prázdno po dobu
5-6 minutes.
Po prvních 5 hodinách provéďte - navíc k pravidelné údržby
- tyto úkony:
-výměna oleje v kompresoru,
-zkontrolujte a dotáhněte šrouby a matice.
1.10 URUCHOMIENIE I TESTOWANIE SPRĘŻARKI
Nowa sprężarka, podczas 5 pierwszych godzin pracy, zawsze
musi być używana z uwagą, tak, aby wszystkie jej elementy
pracowały prawidłowo.
Jeśli w tym pierwszym okresie, sprężarka poddana będzie
bardzo intensywnej pracy, jej potencjalna wydajność zostanie
przedwcześnie wykorzystana i w efekcie zredukowana
zostanie jej przyszła funkcjonalność:
-
po uruchomieniu pozwól sprężarce pracować bez
obciążenia (bez ładowania) przez 5 – 6 minut.
Po pierwszych przepracowanych 5 godzinach – dodatkowo
w stosunku do podanych czasookresów serwisowania –
należy wykonać następujące czynności:
-wymienić olej;
-skontrolować i dociągnąć nakrętki i śruby.
1.10 A KOMPRESSZOR BEJÁRATÁSA ÉS KIPRÓBÁLÁSA
Egy új kompresszort, az első 5 órában különös figyelemmel
kell működtetni, hogy a benne lévő alkatrészek
megfelelőképpen bejáródjanak.
Ha a kompresszor túlzott igénybevételnek van kitéve az első
időszakban, akkor ez a hatékonyságát és funkcionalitását
károsan befolyásolja a jövőben.
A bejáratási periódusban tegye a következőket:
-Elindítás után, hagyja a kompresszort üresen járni 5-6 percig.
Az első 5 óra üzemeltetés után – a betervezett karbantartás
kiegészítéseképpen – tegye a következőket:
-cserélje le az olajat
-
ellenőrizze, s ha kell húzzon utána a csavaroknak,
csatlakozóknak.
1.10 RODAJUL ŞI OMOLOGAREA COMPRESORULUI
Toate compresoarele sunt rodate şi verificate in mod scrupulos
înainte de livrare. Un compresor nou trebuie să fie utilizat cu
grijă în primele 5 ore, pentru a efectua un bun rodaj a variatelor
componente. Dacă compresorul este supus la o sarcină excesivă
de muncă în timpul fazei iniţiale de funcţionare, randamentul
său potenţial va fi compromis prematur şi funcţionarea sa redusă
la o scurtă perioadă de timp. În perioada de rodare fiţi foarte
atenţi la următoarele puncte:
-după punerea în funcţiune lăsaţi compresorul să se învârtă în
gol pentru 5-6 minute.
După primele 5 ore, de la întreţinerea prevăzută, efectuaţi
următoarele operaţii:
-schimbul uleiului compresorului;
-controlarea şi înregistrarea buloanelor (şuruburi-piuliţe).
1.10.1 Utahovací momenty - hodnoty
Z tabulky jsou zřejmé utahovací momenty pro šrouby nebo
hlavy šroubů čistých a promazaných, s výjimkou zvláštních
případů, které jsou uvedeny v manuálu. Potrubní spoje
(otočná matice) by měla být dotažena na sílu ruky a dále o
dalších 1/2 otáčky.
1.10.1 SIŁA DOKRĘCANIA (moment obrotowy)
Tabela pokazuje siły, z jakimi należy dokręcać nakrętki nitów i śrub
heksagonalnych. Śruby lub ich łożyska muszą być naoliwione, za
wyjątkiem specyficznych przypadków omówionych w instrukcji.
Połączenia przewodów rurkowych (nakrętki obrotowe) powinny
być dokręcane ręcznie + 1/2 obrotu.
1.10.1 Forgatónyomaték értékek meghúzása
A táblázat a kompresszornál használt különböző csavarok
forgatónyomaték értékeit tartalmazza, kivéve az útmutatóban
leírt speciális eseteket.
A tömlőcsatlakozásokat kézzel szorítsameg, plusz még egy
fél fordulat.
1.10.1 Valori sistem fixare
Tabelul indică valorile sistemului de fixare pentru şuruburi şi
piuliţe sau şuruburi cu cap hexagonal sau tip tub lubrifiate
gras, excepţie făcând cazuri specifice indicate în manual.
Pentru conectări de tuburi cu piuliţe de învârtire strângeţi
racordul cu mâna şi ulterior 1/2 tur.
Utahovací momenty - Siła dokręcania (moment obrotowy) - Forgatónyomaték értékek - Valori de pereche
Točivý - Gwint - Csavarmenet - Filetările
Max. moment - Maks. siła - Maximális nyomaték - Pereche max.
M6 - 1/4”
10Nm (7ft-lbs)
M8 - 5/16”
25Nm (18ft-lbs)
M10 - 3/8”
45Nm (32ft-lbs)
M12 - 1/2”
75Nm (53ft-lbs)
M14 - 9/16”
120Nm (85ft-lbs)
M16 - 5/8”
200Nm (141ft-lbs)
6 šroubů a 4 šrouby pořadí utahování - Sekwencje momentu obrotowego dla 6 i 4 śrub - 6 csavar és 4 csavar nyomaték sorrend - Secvenţa de închidere pentru 6 buloane şi 4 buloane
MCH-6
17 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
2 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O KOMPRESORU
2 - PODSTAWOWE INFORMACJE O SPRĘŻARCE
2 - ÁLTALÁNOS INFROMÁCIÓK A KOMPRESSZORRÓL
2 - CARACTERIZAREA COMPRESORULUI
2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KOMPRESORU [A]
Vysokotlaký kompresor pro dýchací vzduch a technické
plyny.
Kompatibilní pro následující plyny:
-Dusík
-Helium
-Nitrox max. 40% O2
2.1 OPIS SPRĘŻARKI [A]
Sprężarka wysokociśnie1niowa do sprężania powietrza i
gazów technicznych.
Gazy kompatybilne:
-Azot
-Hel
-Nitrox 40% max O2
2.1 A KOMPRESSZOR LEÍRÁSA [A]
Nagynyomású kompresszor, sűrített levegőhöz és technikai
gázokhoz.
Alkalmas a következő gázok töltésére:
-Nitrogén
-Héluim
-Nitrox 40 % maximális Oxigén parciális nyomásig
2.1 DESCRIEREA COMPRESORULUI [A]
Compresor de înaltă presiune pentru aer respirabil şi gaze
tehnice
Gaze de procesare compatibile:
-Azot
-Heliu
-Nitrox 40% max. O2
POZOR kompresor může být použit spolu s Nitrox
mísiči až na maximum 40% kyslíku a pouze s
certifikovanými systémy, které mají alarm a které
znemožnují namíchání většího procenta kyslíku než je
povolené maximum nebo celkově nesprávné složení
směsi.
DŮLEŽITÉ: AEROTECNICA COLTRI kompresory
poskytují dýchatelný vzduch pod vysokým tlakem v
souladu s EN12021 kvality ovzduší náležitosti.
ZAGROŻENIE Sprężarka może być stosowana z
mieszanką nitroxową do maksimum 40% tlenu i tylko
z certyfikowanym systemem wyposażonym w system
alarmowy, który zapobiega przed wykroczeniem
procentowej zawartości tlenu poza dozwolone
maksimum lub przed nieprawidłową mieszanką.
UWAGA: Sprężarki AEROTECNICA COLTRI dostarczają
powietrza oddechowego pod wysokim ciśnieniem,
które jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi jakości
powietrza określonymi w normie EN12021.
VESZÉLY A kompresszor együtt, csak olyan hivatalos
Nitrox keverési rendszerrel használható 40 %-os oxigén
parciális nyomásig, mely biztonsági figyelmeztetéssel
van ellátva és megakadályozza, a megadottat túllépő
oxigén százalékos mennyiség beáramlását és ezzel
hibás keverékek létrejöttét.
FIGYELMEZTETÉS: Az AEROTECNICA COLTRI kompresszorai
belégzésre alkalmas nagy nyomású levegőt állítanak elő,
amely megfelel az EN12021 szabvány által meghatározott
levegőminőséggel kapcsolatos követelményeknek.
PERICOL: Utilizarea compresorului combinată cu
agenti de amestecare Nitrox este permisă până la
40% max. de oxigen şi cu sisteme certificate şi dotate
cu sistem de alarmă şi prevenire insuflare procente
de oxigen mai mari faţă de cele permise şi/sau
neamestecate în mod corect.
AVERTISMENT:
Compresoarele
AEROTECNICA
COLTRI furnizează aer respirabil la presiune înaltă
în conformitate cu cerinţele de calitate a aerului
specificate în normativa EN12021.
2.2 IDENTYFIKACJA SPRĘŻARKI [B]
Każda sprężarka oznaczona jest plakietką znamionową
umocowaną na ramie.
2.2 A KOMPRESSZOR AZONOSÍTÁSA [B]
Minden kompresszor egy a kereten lévő azonosító jelöléssel
van ellátva.
2.2 IDENTIFICAREA COMPRESORULUI [B]
Fiecare compresor este caracterizat de o plăcuţă de
identificare ce se găseşte pe cadrul compresorului (a).
2.3 INFORMACJE OGÓLNE
OSTRZEŻENIE
-Niniejsza instrukcja musi być dokładnie przeczytana
przed przystąpieniem do transportu, instalacji,
uruchomienia i pracy oraz przed wykonaniem
jakichkolwiek czynności serwisowych.
-
Instrukcja musi być starannie zabezpieczona i
przechowywana w miejscu znanym użytkownikowi i
szefowi jak również personelowi odpowiadającemu
za transport, instalację i serwis.
-Instrukcja niniejsza wskazuje zadania, do jakich
sprężarka może być wykorzystana i podaje, w
jaki sposób należy ją transportować, instalować,
montować, regulować i używać. Zawiera
ona również informacje dotyczące czynności
serwisowych, zamawiania części zamiennych, stref
niebezpiecznych i szkolenia załogi.
2.3 ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS
-Olvassa át figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt
szállítaná, beüzemelné, használná a kompresszort,
vagy bármilyen karbantartási munkát végezne rajta.
-Tartsa a kézikönyvet olyan helyen, amiről tud és ahol
könnyen hozzáfér minden kompresszort használó,
felügyelő, szállító/ beüzemelő/ karbantartó/ javító és
végső felhasználó személyzet.
-Ez a kézikönyv ismerteti a módokat, melyekre a
kompresszort használni lehet és utasításokat ad a
szállításra, beüzemelésre, összeállításra, beállításra
és használatra vonatkozóan. Emellett információkat
közöl a karbantartással, alkatrész utánrendeléssel,
kockázati tényezőkkel és személyzet képzéssel
kapcsolatban.
2.3 INSTRUCŢIUNI GENERALE
ATENŢIE
-Prezentul manual trebuie să fie citit cu multă atenţie
înainte de a transporta, instala, folosi sau efectua
orice lucrare de întreţinere a compresorului.
-Trebuie să fie păstrat cu grijă în loc cunoscut
utilizatorului compresorului, responsabililor, celor
ce se ocupă de transport, instalare, uz, întreţinere,
reparare, retragere din uz.
-
Prezentul manual indică uzul prevăzut al
compresorului şi furnizează instrucţiuni pentru
transportul, instalarea, montajul, calibrarea şi
folosirea compresorului. Furnizează informaţii pentru
intervenţiile de întreţinere, comandarea pieselor
de schimb, prezenţa de risc reziduu, instruirea
personalului.
2.2 IDENTIFIKACE KOMPRESORU [B]
Kompresor má identifikační štítek umístěný na rámu.
2.3 HLAVNÍ INSTRUKCE
VAROVÁNÍ
-Tuto příručka je třeba číst pozorně před převozem,
instalací, použitím kompresoru nebo prováděním
jakékoli údržby kompresoru.
-Manuál je třeba pečlivě uložit v místě známém pro
uživatele kompresoru, manažery a veškerý personál
provádějící dopravu / instalaci / údržbu / opravy /
závěrečné demontáže.
-Tato příručka popisuje účely, pro které je kompresor
konstruován a může být použit, a dává pokyny
pro jejich dopravu, instalaci, montáž, nastavení
a používání. Poskytuje také informace o údržbě
úkoly, objednávání náhradních dílů, rizika a školení
zaměstnanců.
A
B
AEROTECNICA COLTRI SpA
Via Colli Storici 177
25010 DESENZANO D/G (BS) ITALY
Tel. 030/9910301-9910297
Fax. 030/9910283
MCH-6
MODEL
TYPE
PORTABLE
S/N.
0226
YEAR
2009
a
18 - 88
MCH-6
ČESKY
POZOR
-je třeba vzít na vědomí, že provozní a údržbový
manual nemůže nikdy nahradit řádnou zkušenost,
některé práce údržby jsou pro obsluhu zvláště
obtížné a v tomto ohledu nabízí manuál pouze
všeobecné pokyny na nejdůležitější úkoly, které
musí být provedeny pracovníky s řádným školením
(absolvovaným během výcvikových kurzů, které
probíhají podle výrobce).
-Tento manuál je nedílnou součástí kompresoru
a musí být uložen na vhodném místě v blízkosti
kompresoru až do závěrečného vyřazení z provozu.
Pokud je manuál ztracen nebo poškozen, je možné si
vyžádat od výrobce kopii manuálu.
-Ujistěte se, že všichni uživatelé pochopily pravidla
pro použití a význam symbolů na kompresoru.
-Dodržení těchto technických pokynů může zabránit
nehodám: instrukce byly vypracovány v souladu
s EHS Stroje Směrnice 2006/42/CE a doplňkové
změny.
-V každém případě je vždy povinnost dodržovat
národní bezpečnostní předpisy.
-Nesundávejte či nepoškozujte kryty, štítky nebo
oznámení, zejména ty, které obsahují nutná
pravidla.
-Na nálepkách přilepených na kompresoru jsou
bezpečnostní pravidla. Tyto musí být vyměněny,
pokud se stanou nečitelné.
-Tento manuál odráží dostupné technické znalosti
v době, kdy kompresor byl prodán v této době, tak
nemůže být považováno za nedostatečné, protože
prostě může být aktualizováno později na základě
nových zkušeností - Výrobce si vyhrazuje právo
aktualizace produktu a příručky bez jakýchkoliv
závazků k aktualizaci předchozích produktů nebo
příruček kromě nepředvídaných okolností
-K ukládání přijatých aktualizací nebo doplňků slouží
k tomuto účelu údržbový manuál (což se považuje
za nedílnou součást tohoto manuálu), platí kontakt
na výrobce uvedený v sekci “ 1.6 pomoci “.
-Pokud máte jakékoli další dotazy nebo návrhy, jak
zlepšit manuál, prosím obraťte se na výrobce
-Pokud budete prodávat kompresor, AEROTECNICA
COLTRI Vás žádá o to, aby jste informovali nového
vlastníka o tom, že si může jakékoliv aktualizace a
doplňky vyžádat na kontaktech uvedených v této
příručce.
POLSKI
OSTRZEŻENIE
-Należy zawsze pamiętać, że niniejsza instrukcja nie
zastąpi fachowej wiedzy; niektóre prace serwisowe
są wyjątkowo trudne i instrukcja tylko w ogólnym
zarysie opisuje główne czynności. Muszą one być
przeprowadzane przez przeszkolony personel
(na przykład szkolenie przeprowadzane przez
producenta).
-Instrukcja stanowi integralną część sprężarki i musi
być przechowywana w odpowiedniej osłonie, blisko
sprężarki, aż do czasu jej demontażu. Jeśli instrukcja
zaginie lub zostanie zniszczona należy poprosić
producenta o kopię.
-Upewnij się, że wszyscy użytkownicy zrozumieli
zalecenia dotyczące użycia sprężarki i znaczenie
symboli umieszczonych na sprężarce.
-Przestrzeganie zaleceń technicznych pomoże w
zapobieganiu wypadkom: zalecenia są zgodne z
dyrektywą EEC Machinery 2006/42/CE i odnoszącymi
się do niej poprawkami.
-
Zawsze należy przestrzegać obowiązujących w
danym kraju przepisów bezpieczeństwa.
- Nie wolno zdejmować ani niszczyć osłon, oznakowań,
tabliczek ostrzegawczych, szczególnie tych, które są
wymagane przez prawo.
-Na sprężarce naklejone są plakietki odnoszące się
do bezpieczeństwa. Muszą one być wymienione jeśli
staną się nieczytelne.
-
Instrukcja odzwierciedla aktualny w momencie
sprzedaży sprężarki, dostępny stan wiedzy
technicznej i nie może być uznana za nieaktualną
tylko dlatego, że nowe doświadczenia spowodowały
jej aktualizację.
-
Producent zastrzega sobie prawo aktualizacji
produktu i instrukcji bez obowiązku aktualizacji
produktu lub instrukcji, za wyjątkiem wyjątkowych
okoliczności.
-W celu otrzymania aktualizacji lub załączników
tej instrukcji użytkowania i serwisowania(która
powinna stanowić integralną cześć sprężarki)należy
skontaktować się z numerem podanym w rozdziale
“1.6 Wsparcie”.
-W sprawach dotyczących innych pytań lub sugestii
prosimy kontaktować się z producentem.
-
Jeśli sprężarka zmieniła właściciela, prosimy o
podanie danych nowego, aby mógł on otrzymywać
uaktualnienia.
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS
-Fontos figyelemben tartani azt, hogy az útmutató
használata nem helyettesíti a már meglévő
tapasztalatot;
néhány
karbantartási
munka
kifejezetten nehéz és ilyen megközelítésből, a
kézikönyv kizárólag általános útmutatást nyújt
a legfontosabb tennivalókhoz, melyeket csak
megfelelő képzéssel rendelkező személy végezhet (a
gyártó folyamatosan tart ilyen jellegű képzéseket).
- Ez a kézikönyv fontos részét képezi a kompresszornak,
ezért olyan helyen kell tartani, ami közel van a
kompresszorhoz és könnyen elérhető bárki számára.
Ha a kézikönyv elveszik vagy megsemmisül,
másolatot lehet kérni a gyártól.
-Győződjön meg arról, hogy minden felhasználó
tisztában van az üzemeltetéssel kapcsolatos
előírásokkal és ismeri a kompresszoron látható
összes jelzés jelentését.
-A technikai utasítások tanulmányozása jelentősen
csökkenti a balesetek kialakulását: az utasítások
az EEC 2006/42/CE –es Gép Direktívának és annak
függelékeinek mgfelelően jelöltük.
-Bármilyen esetben, kérjük tanulmányozza a nemzeti
biztonsági előírásokat.
-Ne távolítson el vagy károsítson védőburkolatot,
feliartot vagy jelzést, különösképpen azokat,
melyekre törvényi előírás vonatkozik.
-A kompresszorra ragasztott matricák biztonsági
célokat szolgálnak. Amennyiben megsérülnek,
cserélje ki ezeket.
-A kézikönyvben szereplő információk, a kompresszor
eladásakor fennálló állapotot tükrözik, és nem
tekinthetők elavultnak vagy tévesnek, csak azért
mert később új információk alapján frissítésre
kerülnek.
-A gyártó fenntartja magának a jogot, bármilyen
termék vagy kézikönyv frissítésre, anélkül a
kötelezettség nélkül, hogy ezáltal a már meglévő
termékeket vagy kézikönyveket frissítené, kivéve ha
a körülmények ezt feltétlenül megkívánják.
-Ha bármilyen kiegészítésre vagy frissítésre tartana
igényt (mely attól kezdve a kézikönyv részét képezi),
kérjük forduljon hozzánk az “1.6 Segítségnyújtás”
részben megadott kapcsolatfelvételi számokon
keresztül.
-Ha bármilyen más kérése illetve megjegyzése lenne
azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk még
hatékonyabbá tenni a kezelési útmutatót, vegye fel
a kapcsolatot a gyárral.
-Abban az esetben ha eladja a kompresszort, kérjük
értesítse a gyárat a tulajdonosváltozás részleteiről,
hogy bármely új kiegészítést vagy frissítést, már az új
tulajdonosnak tudjunk továbbítani.
MCH-6
ROMÂNĂ
ATENŢIE
-E indicat să vă amintiţi că manualul de utilizare şi
întreţinere nu poate niciodată înlocui o adecvată
experienţă a utilizatorului pentru anumite operaţii
de întreţinere deosebit de grele manualul de faţă
constituie o memorie ale principalelor operaţii de
efectuat pentru operatorii cu pregătire însuşită
specifică, de exemplu, frecventând cursuri de
instruire la sediul producătorului.
-Prezentul manual se va considera parte integrală a
compresorului şi trebuie păstrat lângă compresor
întro cutie adecvată până la abaterea finală a
acestuia. În cazul pierderii sau deteriorării cereţi o
copie nouă producătorului.
-Asiguraţi-vă ca toţi utilizatorii să fi înţeles în totalitate
normele de uz şi semnificatul eventualelor simboluri
ce apar în acest manual.
-Posibilele accidente pot fi evitate urmând aceste
instrucţiuni tehnice completate cu referire la
directiva maşini 2006/42/CE şi adăugări succesive.
-Trebuie să vă conformaţi mereu la normele de
siguranţă naţionale.
-Nu îndepărtaţi sau deterioraţi protecţiile, etichetele
şi înscrisurile, în special cele impuse de lege.
-Pe compresor sunt aplicate plăcuţe adezive ce au
scopul de a face uzul cât mai sigur.
De aceea e foarte important să le înlocuiţi dacă nu
mai sunt lizibile.
-Prezentul manual reflectă statul tehnic la momentul
comercializării compresorului şi nu poate fi
considerat inadecvat doar pentru că se actualizează
pe baza noilor experienţe.
-Producătorul are dreptul să actualizeze producţia
şi manualul, fără obligaţia de a actualiza producţia
şi manualul precedent, poate doar în cazuri
excepţionale.
-Pentru cererea sau primirea eventualelor actualizări
sau adăugiri ale manualului de utilizare , ce se vor
considera parte integrală a manualului, înaintaţi
cererea la numerele de telefon prezente la paragraful
“1.6 Asistenţă”.
-Contactaţi producătorul pentru ulterioare informaţii
şi pentru eventuale propuneri de îmbunătăţire ale
manualului.
-AEROTECNICA COLTRI vă invită, în caz de vânzare a
aparatului, să comunicaţi adresa noului proprietar
pentru a facilita transmiterea ulterioarelor adăugiri
ale manualului noului destinatar.
19 - 88
ČESKY
POLSKI
3 - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
3.1 HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
3.1.1
Poznejte kompresor
K obsluze kompresoru musí být pověřen pouze kvalifikovaný
personál. Musí chápat uspořádání a funkci všech ovládacích
prvků, přístrojů, ukazatelů, výstražných světel a různých info
nálepek / štítků.
3.1.2
Ochranný oděv [A]
Všichni operátoři musí použít pro prevenci nehod takové
pomůcky, jako jsou rukavice, přilba, ochranné brýle, pevné
boty a ochranné pomůcky sluchu.
3.1.3
Záchranné vybavení [B]
Ujistěte se, že lékárnička první pomoc a CO2 hasicí přístroj
jsou blízko kompresoru, náplň hasicího přístroje je plně
nabita.
Používejte dle platných norem.
3.1.4
Kontrola a údržba [C]
Použít znamení s legendou “WORK IN PROGRESS” na všech
stranách
kompresoru.
Kontroly kompresoru provádějte pečlivě každý den, podle
kontrolního listu uvedeného v tomto manuálu.
A
MAGYAR
3 - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
3.1 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
3.1.1
Zapoznanie się ze sprężarką
Sprężarka może być obsługiwana tylko przez wykwalifikowany
personel. Personel musi posiadać pełne zrozumienie działania
i funkcji kontrolnych urządzenia, wskaźników, sygnałów
ostrzegawczych, znaczenia licznych tabliczek znamionowych
i informacyjnych.
3.1.2
Odzież ochronna [A]
3.1.3
Sprzęt pierwszej pomocy [B]
Upewnij się, że apteczka pierwszej pomocy i gaśnica
śniegowa znajdują się w pobliżu sprężarki.
Należy przechowywać gaśnicę w pełni naładowaną. Używać
jej zgodnie z obowiązującymi standardami.
3.1.4
3 - BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
3.1 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
3.1.1
Kontrola i serwis [C]
B
Védőruházat [A]
Minden üzemeltetőnek használnia kell balesetmegelőzési
eszközöket, mint pl. kesztyű, védősisak, szemüveg, védőcipő,
és zaj elleni füldugók.
3.1.3
Vészhelyzeti felszerelés [B]
Győződjön meg arról, hogy a kompresszor közelében található
elsősegélynyújtó csomag és széndioxidos tűzoltókészülék.
A tűzoltókészülék legyen mindíg teli és az előírásoknak
megfelelően használja azt szükség esetén.
3.1.4
Sprężarka z każdej strony powinna być oznaczona napisem
“SPRĘŻARKA W RUCHU”.
Każdego dnia należy poddawać sprężarkę kontroli wizualnej,
według spisu czynności podanych w instrukcji.
A kompresszor ismerete
A kompresszort csak hozzáértő személy üzemeltetheti. Fontos,
hogy ez a személy tökéletesen ismerje az elhelyezkedését és
működését az összes szabályzónak, műszernek, kijelzőnek,
figyelmeztető lámpának és különböző információs tábláknak
és matricáknak.
3.1.2
Wszyscy operatorzy sprężarki muszą używać takiej odzieży
ochronnej jak: rękawice, kaski ochronne, osłony oczu (gogle),
obuwie ochronne i osłona uszu chroniąca przed hałasem.
Ellenőrzések és karbantartás [C]
Helyezzen egy “FOLYAMATBAN LÉVŐ MUNKA” feliratot a
kompresszor minden oldalára.
Vizsgálja meg tüzetesen minden nap, hogy a kompresszort, a
kézikönyvben leírt ellenőrzési lista alapján használják-e.
C
VERIFICA
WORK IN PROGRESS
CONTROLANDO
CONTRÔLE EN COURS
20 - 88
MCH-6
ROMÂNĂ
3 - PRESCRIPŢII DE SIGURANŢĂ
3.1 NORME DE SIGURANŢĂ GENERALĂ
3.1.1
Buna cunoaştere a compresorului
Compresorul trebuie să fie uzat exclusiv de un personal
calificat, ce are obligaţia de a cunoaşte dispoziţiile şi
funcţionarea tuturor comenzilor, uneltelor, indicatorilor,
ledurilor de avertizare şi diversele plăcuţe.
3.1.2
Purtarea echipamentului protectiv [A]
Fiecare operator trebuie să utilizeze mijloacele de protecţie
precum mănuşi, cască pentru protecţia capului, ochelarii de
protecţie, încălţămintea de prevenire a accidentelor, căşti de
protecţie a zgomotului.
3.1.3
Folosirea unor dotări de siguranţă [B]
Amplasaţi un dulăpior de prim ajutor şi un extinctor pe bază
de CO2 în zona apropiată compresorului.
Ţineţi mereu extinctorul plin în totalitate.
Folosiţi-l urmând normele în vigoare.
3.1.4
Avertizări pentru verificări şi întreţinere [C]
Aplicaţi un semnal cu înscrisul: “ÎN VERIFICARE” pe toate
laturile compresorului Controlaţi cu atenţie compresorul
zilnic, urmând lista operaţiilor scrise în acest manual.
ČESKY
3.2 HLAVNÍ PŘEDPOKLADY
POLSKI
3.2 ZNAKI OSTRZEGAWCZE
MAGYAR
3.2 ÁLTALÁNOS ELŐVIGYÁZATOSSÁGI LÉPÉSEK
ROMÂNĂ
3.2 PRECAUŢII GENERALE
EHS Strojní směrnice stanoví, že tyto definice:
«NEBEZPEČNÁ ZÓNA”: jakýkoli prostor uvnitř stroje nichž
přítomnost exponované osoby představuje riziko pro
bezpečnost a zdraví.
“OHROŽENÁ OSOBA”: každá osoba zcela nebo částečně v
nebezpečné zóně.
“OPERÁTOR»: osoba (y) pověřená instalací, provozem,
údržbou, čištěním, opravami a převozem stroje.
Dyrektywa EEC Machinery podaje następujące definicje:
«STREFA NIEBEZPIECZNA»: każda strefa, wewnątrz i/lub w
pobliżu sprężarki, w której obecność pracownika zagraża
jego bezpieczeństwu.
«PRACOWNIK NARAŻONY»: pracownik, który całkowicie lub
częściowo znajduje się w obrębie strefy niebezpiecznej.
«OPERATOR»: osoba odpowiedzialna za instalację,
uruchamianie i obsługiwanie, serwisowanie, czyszczenie,
naprawy i transportowanie sprężarki.
A Gépi Direktívájának a következőket fogalmazza meg:
“VESZÉLYES TERÜLET”: Bármely terület, mely a gépen belül és/
vagy közelében van, s amelyben lévő veszélynek kitett személy
jelenléte, kockázatot valósít meg, ezen személy biztonságával és
egészségével kapcsolatban.
“VESZÉLYNEK KITETT SZEMÉLY”: Bárki, aki teljesen vagy részben a
veszélyes területen belül van.
“ÜZEMELTETŐ”: Az a személy akinek feladata beüzemelni,
működtetni, karbantartani, tisztítani, javítani és szállítani a gépet.
Directiva maşini dă următoarele definiţii:
«ZONĂ PERICULOASĂ»: orice zonă în interiorul şi/sau în apropierea
unei maşini în care prezenţa unei persoane expuse constituie un
risc pentru siguranţa şi sănătatea numitei persoane.
«PERSOANĂ EXPUSĂ»: oricare persoană ce se găseşte în întregime
sau parţial întro zonă periculoasă.
«OPERATOR»: persoana sau persoanele însărcinate cu instalarea,
punerea în funcţiune, reglarea, efectuarea întreţinerii,
curăţarea, repararea şi transportarea aparatului.
DŮLEŽITÉ
-Před prováděním jakýchkoli úkolů nebo prácí s
kompresorem je povinnost přečíst a řídit se pokyny
uživatelského a údržbového manuálu. Učinit tak až
v průběhu práce je příliš pozdě: nevhodné použití
nebo chybný manévr by mohlo způsobit vážné
škody nebo zranění .
-
Zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci
detailní informace o riziku nehod, především rizika
vyplývající z hluku, používání bezpečnostních
zařízení a hlavních bezpečnostních předpisů
úrazové prevence podle mezinárodního práva nebo
standardů nebo národní normy v zemi.
Všichni operátoři musí dodržovat mezinárodní
standardy pro prevenci nehod a předpisy národní
platné v zemi použití.
Mějte na paměti, že Evropská unie vydala směrnice
týkající se bezpečnosti a ochrany práce které všichni
zaměstnavatelé jsou ze zákona povinny dodržovat.
-Před prováděním jakékoli práce na kompresoru
každý provozovatel musí mít dokonalé znalosti toho,
jak funguje kompresor, vědět, jak používat kontrolní
a technické údaje obsažené v tomto manuálu.
WAŻNE
-
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac
związanych ze sprężarką, konieczne jest wcześniejsze
przeczytanie zaleceń instrukcji, użytkowania i
stosowania. Czytanie w trakcie wykonywanej pracy
jest za późne: nieprawidłowe użycie lub błędne
czynności mogą spowodować poważne uszkodzenia
sprzętu lub ciała.
- Pracodawca musi szczegółowo zapoznać pracownika
z zagrożeniami, ze szczególnym uwzględnieniem
ryzyka związanego z hałasem i konieczności
używania sprzętu ochrony osobistej oraz stosowania
się do przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w
danym kraju.
Wszyscy
operatorzy
muszą
przestrzegać
przepisów dotyczących bezpieczeństwa zarówno
międzynarodowych jak i obowiązujących w danym
kraju.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że
Unia Europejska wydała dyrektywy odnoszące się
do zdrowia i bezpieczeństwa pracownika które
muszą być stosowane w odniesieniu do wszystkich
zatrudnionych.
-
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac
związanych ze sprężarką, każdy operator musi w
pełni zrozumieć zasady pracy sprężarki, wiedzieć jak
działają urządzenia kontrolne i dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi.
FONTOS
-Mielőtt bármilyen feladat megvalósításához, vagy
a kompresszor működtetéséhez fogna, feltétlenül
szükséges, hogy elolvassa és kövesse a kézikönyvben
leírt utasításokat. Ezt teljesíteni munka közben már
túl késő: a nem rendeltetésszerű használat vagy
egy hibás manőver, komoly károkat vagy sérülést
okozhat.
-
A munkaadónak részletes információkkal kell
ellátnia dolgozóit a balesetveszéllyel kapcsolatban,
különösképpen a zajártalmakra, ismertetnie kell
a biztonsági eszközök használatát és az általános
balesetmegelőzési szabályokat, a nemzetközi és hazai
törvényeknek vagy szabványoknak megfelelően.
Minden üzemeltetőnek tanulmányoznia kell mind a
nemzetközi balesetmegelőzési szabványokat, mind
pedig az üzemeltetési ország előírásait. Kérjük tartsa
szem előtt, hogy az Európai Únió direktívákat hozott
létre a munkások egészségére és biztonságára
vonatkozóan melyeket minden munkáltatónak
törvényileg be kell tartatnia, s ezek szerint kell
eljárnia.
- Mielőtt bármilyen munkához fogna a kompresszorral,
minden üzemeltetőnek tökéletesen értenie kell
a kompresszor működését, tudnia kell használni
az összes vezérlő egységet és el kell olvasnia,
a kézikönyvben található összes technikai
információt.
AVERTIZARE
-Înainte de efectuarea oricărei operaţii sau manevre a
compresorului este obligatoriu să se citească şi să se
urmeze indicaţiile reproduse în manualul de utilizare
şi întreţinere.
În timpul lucrului este prea târziu.
O utilizare improprie sau o manevră greşită, ar putea
cauza daune serioase persoanelor sau lucrurilor.
-Angajatorul trebuie să informeze în mod exact toţi
operatori despre riscuri de accidente şi în particular
despre riscurile derivate de la zgomot, despre
dispozitivele de protecţie individuală şi despre
regulile împotriva accidentelor generale prevăzute
de legi sau norme internaţionale şi de ţara de
destinaţie a compresorului.
Toţi operatorii trebuie să respecte normele de
prevenire a accidentelor internaţionale şi a ţării
de destinaţie a compresorului cu scopul de a evita
posibile accidente.
Se aminteşte că comunitatea europeană a emis
câteva directive ce privesc siguranţa şi sănătatea
lucrătorilor pe care fiecare angajator are obligaţia de
ale respecta şi să le facă respectate.
-Înainte de a începe orice activitate a compresorului
fiecare operator trebuie să cunoască perfect
funcţionarea compresorului şi a comenzilor sale
şi să fi citit şi înţeles toate informaţiile cuprinse în
manual.
UPOZORNĚNÍ Je zakázáno manipulovat s kompresorem
nebo nahrazovat jeho části bez předchozího souhlasu
AEROTECNICA COLTRI.
Použití příslušenství, nástrojů, materiálů podléhajících
opotřebení nebo náhradních dílů jiných než těch, které
jsou doporučené výrobcem a / nebo zobrazených v
tomto manuálu, Toto může být zdrojem nebezpečí
pro operátory nebo poškození stroje.
Jakékoliv úpravy kompresoru, které nebyly
autorizovány firmou AEROTECNICA COLTRI, zbavují
výrobce od jakékoli občanskoprávní nebo trestní
odpovědnosti.
OSTRZEŻENIE Zabrania się manipulować lub
wymieniać części sprężarki bez wcześniejszej
autoryzacji AEROTECNICA COLTRI.
Stosowanie
akcesoria,
narzędzi,
materiałów
podlegających zużyciu lub części zamiennych innych,
niż zalecane przez producenta i pokazane w niniejszej
instrukcji może spowodować zagrożenie dla operatora
oraz uszkodzić sprężarkę.
Jakiekolwiek modyfikacje sprężarek, które nie zostały
wcześniej autoryzowane przez AEROTECNICA COLTRI
zwalniają producenta z odpowiedzialności prawnej i
cywilnej.
FIGYELMEZTETÉS Tilos kiegészíteni vagy kicserélni
bármilyen kompresszor alkatrészt az AEROTECHNICA
COLTRI előzetes írásbeli engedélye nélkül.
Olyan kiegészítők, szerszámok, kopható anyagok és
tartalékalkatrészek használata, melyek ellentétesek a
jelen útmutatóban leírt, és a gyártó által javasoltakkal,
veszélyforrást jelenthetnek az üzemeltetőre és/vagy
kárt okozhatnak a gépben.
Bárminemű olyan változtatás a kompresszoron, melyet
egyértelműen kinyilvánítva nem engedélyezett az
AEROTECHNICA COLTRI, a gyár azonnali és teljes
felmentését jelenti, akár büntető, akár polgárjogi
felelősséggel kapcsolatban.
ATENŢIE Este interzisă intervenirea sau înlocuirea de
piese ale compresorului ce nu este in mod explicit
autorizată de AEROTECNICA COLTRI.
Folosirea accesoriilor, uneltelor, materialelor de
consum sau pieselor de schimb diverse de cele
recomandate de constructor şi/sau precizate în
prezentul manual, poate constitui un pericol pentru
operatori şi/sau poate dăuna maşinii.
Orice intervenţie de modificare a compresorului
ce nu este expres autorizată de AEROTECNICA
COLTRI eliberează firma constructoare de orice
responsabilitate civilă sau penală.
MCH-6
21 - 88
ČESKY
DŮLEŽITÉ
-
Odstranění
nebo
manipulace
s
jakýmkoli
bezpečnostním zařízením je přísně zakázáno.
-Všechny instalace, plánované nebo neplánované
údržby musí být prováděny s kompresorem v klidu
a odpojeným od dodávky elektrické energie.
-
Po vyčištění kompresoru musí provozovatel
zkontrolovat všechny díly jestli nejsou opotřebované,
poškozené nebo uvolněné , pokud ano v tomto
případě musí požádat o pomoc technika provádějícího
údržbu.
Dále je zvláště důležité, aby se ověřilo, že pružné
hadice nebo jiné části vystavené opotřebení jsou v
dobrém stavu. Zkontrolujte také všechny prosakování
oleje nebo jiné nebezpečné substances.
V případě takových vzniklých situací je zakázáno
restartovat kompresor před odstraněním všech
závad. Pokud se tyto problémy jsou pozorovány na
konci plnění operator musí před opuštěním stroje,
umístětit ceduli s upozorněním že kompresor je
dočasně mimo provoz.
Musí být patrné, že udržbové práce probíhjí a že
kompresor nesmí být restartován.
-Nikdy nesmíte strkat ruce nebo zavést šroubováky,
klíče nebo jiné nářadí do pohybujících se dílu.
-Nikdy nečistěte hořlavými kapalinami .
-Pravidelně kontrolujte info desky / štítky a obnovte /
nahradite je v případě potřeby
-Pracoviště musí být udržováno čisté, uklizené a
bez předmětů které by mohly překážet provozu
kompresoru .
- Operátoři se musí vyhnout provedení “nepříjemných”
úkolů v nepohodlných posicích které by mohly
způsobit ztrátu rovnováhy .
-Provozovatelé by si měli být vědomi nebezpečí
zachycení způsobeného oblečením nebo dlouhými
vlasy do rotujících součástí kompresoru; jsou povini
nosit čepici, aby kryla dlouhé vlasy.
-náhrdelníky, náramky a prsteny můžou být také
zdrojem ohrožení .
-osvětlení pracoviště musí být dostatečné pro práci.
Nedostatečné osvětlení pracoviště může vytvářet
rizika
-Vždy dodržujte návod, předcházení nehodám a
komplikacím předpisů obsažených v této příručce.
22 - 88
POLSKI
MAGYAR
IWAŻNE
-Usuwanie lub manipulowanie systemów/urządzeń
zabezpieczających jest zabronione.
-
Prace instalacyjne, serwisowe rutynowe i
nieplanowane muszą być przeprowadzane na
sprężarce ustawionej na pewnym podłożu i
odłączonej od zasilania.
-Sprężarkę najpierw trzeba wyczyścić, a następnie
obsługujący musi sprawdzić, czy jakieś części nie
zostały zużyte, uszkodzone lub poluzowane; w takiej
sytuacji należy poprosić o pomoc serwis techniczny.
Należy zwrócić szczególną uwagę na elastyczne
przewody i inne części ulegające zużyciu. Należy
również skontrolować czy nie następuje wyciek oleju
lub innej niebezpiecznej substancji.
Jeśli wystąpił jeden z powyższych przypadków,
zabrania się uruchamiania sprężarki przed ich
usunięciem. Jeśli operator zauważy wystąpienie
nieprawidłowości pod koniec dnia pracy, przed
opuszczeniem stanowiska pracy musi na sprężarce
umieścić informację, że nie można jej uruchomić, aż
do czasu zakończenia prac serwisowych.
-Nigdy nie wkładaj rąk, śrubokręta lub innego
narzędzia pomiędzy ruszające się części sprężarki.
-Do czyszczenia nie wolno używać środków palnych.
-Okresowo sprawdzaj plakietki znamionowe i jeśli są
nieczytelne, wymień na nowe.
-Stanowisko pracy musi być czyste, schludne i wolne
od przedmitów mogących ograniczyć swobodę
ruchów.
-Operator musi unikać wykonywania “dziwnych”
czynności, w niewygodnych pozycjach, mogących
prowadzić do utraty równowagi.
-
Operator powinien być świadomym ryzyka
związanego z możliwością wkręcenia, w ruchome
części sprężarki, ubrania, włosów; długie włosy
należy chować pod czapkę ochronną.
-Naszyjniki, bransoletki, pierścionki mogą również
stanowić zagrożenie.
- Stanowisko pracy musi być odpowiednio oświetlone.
Niedostateczne oswietlenie może stanowić
zagrożenie.
-
Zawsze
przestrzegaj
instrukcji,
przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych
w niniejszej instrukcji.
MCH-6
FONTOS
-
Bármilyen bizonsági eszközt eltávolítani vagy
megváltoztatni szigorúan tilos.
-
Mindennemű beüzemelési, rutin vagy nem
betervezett karbantartási munkát úgy kell elvégezni
a kompresszoron, hogy az nyugalmi helyzetben van
és az elektromos vezeték nincs csatlakoztatva.
-
Miután a kompresszort megtisztította, az
üzemeltetőnek ellenőriznie kell az összes
elhasználódott, sérült vagy laza alkatrészt; ebben
az esetben kérjen segítséget a karbantartást végző
technikustól.
Különösen fontos annak ellenőrzése, hogy a
rugalmas tömlők és más kopásnak kitett alkatrészek
jó állapotban vannak-e. Szintén ellenőrizze az olaj és
más veszélyes anyagok szivárgását.
Ha ilyen eset következik be, szigorúan tilos a
kompresszort ujraindítani, mielőtt a kialakult
problémát meg nem oldaná. Ha ezeket a problémákat
a töltést követően tapasztalja, mielőtt a kompresszort
az üzemeltető felügyelet nélkül hagyná, egy táblát
kell kihelyeznie rá, mely felhívja a figyelmet arra,
hogy karbantartási munka van folyamatban és a
kompresszort nem lehet beindítani.
-Soha ne rakja kezét, csavarhúzót, kulcsokat vagy
egyéb szerszámokat mozgó alaktrészek közé.
-Soha ne tisztítson gyúlékony anyagokkal.
-Rendszeresen ellenőrizze az információs táblákat/
feliratokat és javítsa/cserélje azokat ahol szükséges.
-A munkaterületet tartsa tisztán és mentesen olyan
tárgyaktól melyek akadályozzák a mozgást.
-
Az üzemeltetők óvakodjanak olyan “esetlen”
feladatoktól, kényelmetlen pozíciókban, melyek az
egyensúly elvesztését okozhatják.
-Az üzemeltetőknek tisztában kell lenniük a mozgó
alkatrészek közé kerülő haj vagy ruha veszélyeivel;
hosszú haj viselése esetén hordjon sapkát.
- Nyakláncok, karkötők és gyűrűk szintén veszélyforrást
jelenthetnek.
- A munkahely kivilágításának összhangban kell lennie
a folyamatban lévő munkával. A nem megfelelő vagy
túlzott világítás szintén veszélyt okozhat.
-Mindíg fordítson figyelmet a kézikönyvben található
utasításokra, balesetmegelőzési előírásokra és
figyeleztetésekre.
ROMÂNĂ
AVERTIZARE
-Este sever interzisă scoaterea sau intervenţia asupra
oricărui dispozitiv de siguranţă.
-Orice operaţie de instalare, întreţinere obişnuită
şi suplimentară trebuie să fie efectuată când
compresorul e oprit şi fără să fie alimentat de curent
electric
-După ce a fost făcută curăţirea compresorului
operatorul va trebui să verifice că nu există parţi
lovite sau uzate sau slab fixate , dacă se observă
aceasta se va cere intervenţia tehnicianului pentru
întreţinere.
Trebuie acordată o atenţie mărită statului de
integritate ale tubulaturilor flexibile sau a altor piese
destinate uzurii.
În plus trebuie să se verifice că nu sunt prezente
pierderi de ulei sau alte substanţe periculoase.
Dacă sunt prezente asemenea situaţii este interzis
operatorului să pornească compresorul până la
remediere.
Dacă aceste situaţii au apărut la sfârşitul operaţiei
de încărcare, operatorul, înainte de a se îndepărta,
trebuie să aşeze pe compresor un panou ce să
semnaleze că acesta este în revizie şi este interzisă
pornirea lui.
-Nu introduceţi mâinile, şurubelniţe, chei sau alte
unelte în elementele aflate în mişcare.
-Este interzisă folosirea de lichide inflamabile in
operaţiile de revizie.
-Verificaţi periodic statul plăcuţelor şi asiguraţi dacă
este necesară înlocuirea lor.
-Locul de muncă al operatorilor trebuie să fie
întreţinut curat, în ordine şi eliberat de obiecte ce
pot limita mişcarea liberă.
-Operatorii trebuie să evite lucrări nesigure, în poziţii
incomode ce le pot compromite echilibrul.
-Operatorii trebuie să fie atenţi la riscul de prindere
sau agăţare a hainelor şi/sau a părului în elementele
aflate în mişcare; se recomandă folosirea unor bonete
pentru prinderea părului lung.
-Chiar şi purtarea de lănţişoare, brăţări şi inele poate fi
un pericol.
-Locul de muncă trebuie să fie în mod adecvat
iluminat pentru operaţiile prevăzute.
O lumină insuficientă sau excesivă poate fi riscantă.
-Instrucţiunile, regulile împotriva accidentelor şi
avertizările conţinute în prezentul manual trebuie să
fie mereu respectate.
ČESKY
3.2.1
Důležité bezpečnostní informace
Platné technické předpisy týkající se kompresorů pro výrobu
stlačeného vzduchu dýcháním.
Zákony, předpisy, normy a směrnice platné pro tyto stroje byly
plně dodrženy. Materialy, díly, řízení výroby a kontroly kvality
všech splňují nejpřísnější bezpečnostní a spolehlivostní
standardy.
Používání kompresoru pro účely popsané v tomto manuálu,
manipulace s náležitou péčí, a provádění údržby a oprav v
souladu s řádnými pracovními postupy zajistí dlouhodobý
výkon a funkčnost kompresoru.
3.2.2
Předcházení nehodám
Výrobce nemůže nést odpovědnost za nehody, které
nastanou v průběhu používání kompresoru v důsledku
toho, že uživatel nedohlíží dostatečně na dodržování
zákonů, předpisů, norem a směrnic platných pro provoz
vysokotlakých kompresorů. Kompresor byl navržen pro
použití v povětrnostních podmínkách uvedených v bodě “1.9
Podmínky pro provoz kompresoru.”
3.2.3
Bezpečnost provozu
Výrobce nemůže nést odpovědnost za závadu nebo
poškození, pokud kompresor:
-se používá k jiným účelům, než pro který je určen,
-není manipulováno nebo není prováděna údržba podle
pokynů uvedených v této příručce;
-není pravidelně a neustále udržován podle tohoto návodu,
nebo pokud nejsou použity originální náhradní díly ,
-
strojní součásti jsou upraveny nebo nahrazeny bez
písemného povolení od výrobce, zejména pokud jde o
účinnost bezpečnostních zařízení pokud byla snížena;
-je-li použit mimo přípustný rozsah teplot.
3.2.4
Hlučnost
POZOR Pokud se kompresor používá tam, kde je denně
expozice hluku je vyšší než 80 dBA, zaměstnavatel
musí platit všechny poplatky odpovídající ohrožení
zdraví a bezpečnosti pracovníků .Kde je to nutné,
operátoři musí používat osobní ochranné pomůcky.
POLSKI
3.2.1
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Sprężarka skonstruowana została zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami technicznymi, odnoszącymi się
do sprężarek służących do produkcji wysoko sprężonego
powietrza, zdatnego do oddychania. Przepisy prawne,
będące w mocy standardy i dyrektywy odnoszące się do tego
typu urządzeń muszą być zgodne.
Materiały, części, procedury produkcyjne i kontrola jakości
odpowiadają rygorystycznym standardom dotyczącym
bezpieczeństwa.
Używanie sprężarki zgodnie z jej przeznaczeniem opisnym
w instrukcji, obchodzenie się z nią z należytą starannością,
terminowe wykonywanie prac serwisowych i przeglądów,
zapewni jej długie i wydajne funkcjonowanie.
3.2.2
Zapobieganie wypadkom
Producent nie może ponosić odpowiedzialności za wypadki,
które mogą się wydarzyć na skutek nie przestrzegania
obowiązujących praw, przepisów, standardów i dyrektyw,
odnoszących się do sprężarki.
Sprężarka została skonstruowana do użytkowania w
warunkach atmosferycznych opisanych w rozdz. “1.9 Gdzie
sprężarka może być używana”.
3.2.3
Bezpieczne użytkowanie
Producent nie może ponosić odpowiedzialności za złe
funkcjonowanie lub uszkodzenie sprężarki jeśli:
-używana jest do celów innych niż te, do których jest
przeznaczona;
-nie obchodzono się z nią i nie serwisowano jej zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji;
-nie była okresowo w sposób ciągły serwisowana zgodnie
z instrukcją lub nie stosowano orginalnych części
zamiennych;
-elementy sprężarki zostały zmodyfikowane bez pisemnej
autoryzacji producenta, szczgólnie jeśli usunięte lub
modyfikowane zostałe elementy stanowiące sytemy
zabezpieczające.
-jeśli spreżarka używana jest poza dopuszczlnym zakresem
temperaturowym.
3.2.4
Poziom hałasu
UWAGA Jeśli sprężarka jest używana w miejscu,
gdzie dzienna ekspozycja na hałas przekracza 80
dBA, pracodawca musi stosować odpowiednie środki
ochrony osobistej pracowników.
Jeśli jest to potrzebne, operator musi stosować
ochronę słuchu.
MAGYAR
3.2.1
Fontos biztonsági információk
A technikai előírások azokra a kompresszorokra vonatkoznak,
melyek nagynyomású sűrített levegő előállítására alkalmasak.
Ezek a gépek a rájuk vonatkozó törvényekkel, előírásokkal,
szabványokkal és direktívákkal összhangban készültek.
A felhasznált anyagok, alkatrészek, gyártási eljárások és
minőségellenőrzések megfelelnek a legszigorúbb biztonsági
és megbízhatósági szabványoknak.
A kézikönyvben leírtaknak megfelelő rendeltetésszerű
használat, megfelelő odafigyeléssel történő kezelése,
valamint a helyes gyakorlatnak megfelelő karbantartása,
hosszútávú működést és teljesítményt garantál.
3.2.2
Balesetmegelőzés
A gyártó nem vonható felelősségre semmilyen olyan
a kompresszor üzemeltetése közben kialakult baleset
bekövetkeztekor, mely baleset abból adódott, hogy a
felhasználó nem kielégítő alapossággal tanulmányozta a
nagynyomású kompresszorokra vonatkozó törvényeket,
előírásokat, szabványokat és direktívákat. A kompresszor
olyan időjárási viszonyok közötti használatra készült, melyek
az “1.9 Hol célszerű használni a gépet” fejezetrészben
találhatóak.
3.2.3
Használati biztonság
A gyártó nem vonható felelősségre a kompresszor bármilyen
meghibásodása vagy károsodása esetén, mely abból
keletkezett hogy:
-más célokra használták, mint amire az készült;
-nem a kézikönyvben leírtak előírásoknak megfelelően
kezelték és használták;
-nem végezték el rendszeresen a karbantartási feladatokat,
vagy nem gyári tartalékalkatrészeket használtak;
-a gép alkatrészeit megváltoztatták vagy kicserélték a
gyártó írásos beleegyezése nélkül, különös tekintettel olyan
részekre, ahol hatékony biztonsági eszközöket korlátoztak
vagy szűntettek meg;
-ahol az elfogadható hőmérsékleti határokon túl használták.
3.2.4
Zajszint
FIGYELEM Ha a kompresszort olyan környezetben
használja ahol a napi zajszint meghaladja a 80 dBa-t,
a munkáltató köteles az idevonatkozó munkásegészségi és biztonsági előírásokat betartani.
Ahol szükséges, az üzemeltetők kötelesek egyéni
védőeszközöket, például füldugókat használni.
MCH-6
ROMÂNĂ
3.2.1
Avertizări de siguranţă
Compresorul a fost proiectat şi construit în baza normelor
în vigoare ale tehnicii a compresoarelor pentru obţinerea
aerului respirabil de înaltă presiune.
S-a ţinut cont de legile, dispoziţiile, prescripţiile, ordonanţele,
directivele în vigoare pentru asemenea maşini.
Materialele folosite şi părţile de echipament, cât şi procesele
de producţie, garanţia de calitate şi control satisfac exigenţele
maxime de încredere şi siguranţă.
Folosindu-l pentru scopurile specificate în prezentul manual,
manevrându-l cu grija necesară şi efectuând întreţineri şi
revizii cu precizie, se pot întreţine prestarea, funcţionarea
continuă şi durabilă a compresorului.
3.2.2
Siguranţa împotriva accidentelor de muncă
Constructorul nu răspunde de accidente, în timpul folosirii
compresorului, apărute din cauza nerespectării din partea
utilizatorului, a legilor, dispoziţiilor, prescripţiilor şi regulilor
în vigoare pentru compresoarele de înaltă presiune.
Compresorul e proiectat pentru folosirea în condiţii
meteorologice descrise în paragraful “1.9 Ambientul de
folosire prevăzut”.
3.2.3
Siguranţa de exerciţiu
Producătorul nu răspunde în caz de anomalii de funcţionare
şi daune dacă compresorul:
-este uzat pentru scopuri diverse de cele pentru care este
destinat;
-nu e mânuit şi întreţinut urmând normele de serviciu
specificate în manual;
-nu este supus periodic şi constant la revizii precum prescris
sau sunt folosite piese de schimb ce nu sunt originale;
- este modificat sau este înlocuit echipamentul fără autorizaţia
producătorului, special când eficacitatea instalaţiilor de
siguranţă a fost diminuată sau eliminată voit;
-este uzat la temperaturi ce nu respectă limitele admise.
3.2.4
Zgomot
ATENŢIE: În cazul în care compresorul se utilizează
pentru lucrări în medii în care nivelul de expunere
zilnică la zgomot a operatorilor este mai mare de
80dBA, angajatorul trebuie să aplice toate măsurile de
protecţie a sănăţătii operatorilor.
În mod deosebit operatorul în caz de necesitate va
trebui s utilizeze echipamentele individuale pentru
protecţie împotriva zgomotului.
23 - 88
ČESKY
3.2.5
POLSKI
Zbytkové rizikové zóny [A]
NEBEZPEČÍ V některých oblastech, kompresoru
zůstává zbytkové riziko, toto není možné odstranit
ve fázi konstrukce nebo pro které veškerá ochrana
nemůže být poskytnuta bez kompromisů vůči
funkčnosti kompresoru MCH-6. Aby se zabránilo
zbytečným nehodám musíme si být vědomi těchto
zbytkových rizik na tomto typu kompresoru.
Zbytkové rizikové zóny:
1 Nebezpečí znečištění ovzduší produkované kvůli možnosti
mísení výfukových zplodin nebo olejových pár se stlačeným
vzduchem z kompresoru.
2Elektrické nebezpečí. Použijte na kompresoru vhodnou
izolaci, ohrožení zejména vodou a vzdušnou vlhkostí.
3Nebezpečí pochází z použití spalovacího motoru: Sledujte
instrukce příslušného motorového manualu.
4Teplo související nebezpečí z výfukového potrubí a
kompresorové zóny. Použijte stroj vhodný bezpečnostní
zařízení a po vypnutí počítače vyčkejte 30 minut pro
vychladnutí stroje před prováděním údržby .
5
nebezpečí vyplývající z hluku vyzařovaného od
kompresoru.
6 Nebezpečí požáru.
7 riziko zmáčknutí na převodovém řemeni.
8 Nebezpečí nárazu / oděru s chladicím ventilátorem.
9 Nebezpečí přímého kontaktu s operátorem, během plnění
láhví.
3.2.5
MAGYAR
Strefy niebezpieczne [A]
ZAGROŻENIE W sprężarkach są strefy niebezpieczne,
których wyeliminowanie lub zabezpieczenie, na
tym etapie konstrukcyjnym, było niemożliwe bez
naruszenia ich funkcjonalności. Wszyscy operatorzy
muszą być świadomi istnienia stref niebezpiecznych !
Strefy niebezpieczne:
1Zagrożenie zanieczyszczenia produkowanego powietrza
mieszaniną spalin lub oparów substancji smarujących.
2
Zagrożenie porażenia prądem. Sprężarka musi być
prawidłowo podłączona do źródła prądu, wszystkie
przewody zabezpieczone odpowiednią izolacją przed
wodą i wilgocią.
3
Zagrożenie
spowodowane
stosowaniem
silnika
spalinowego: Należy stosować się do adekwatnej części
instrukcji obsługi.
4Zgrożenie wynikające z wysokiej temperatury obecnej
w okolicy przewodów wydechowych i w strefie bloku
sprężającego. Stosuj odpowienie osłony zabezpieczające
i po wyłączeniu sprężarki odczekaj 30 minut, do czasu
ostygnięcia, przed przystąpieniem do prac serwisowych.
5Zagrożenie słuchu spowodowne hałasem emitowanym
przez sprężarkę.
6 Niebezpieczeństwo pożaru.
7Niebezpieczeństwo urazu spowodowanego przez pas
transmisyjny.
8
Niebezpieczeństwo urazu spowodowanego przez
pracujący wentylator.
9
Zagrożenie spowodowane uszkodzeniem przewodu
napełniajacego. W trakcie napełniania butli.
3.2.5
ROMÂNĂ
Fennmaradó kockázati zónák [A]
VESZÉLY Néhány kompresszor használati területen
maradnak fennmaradó kockázati tényezők, melyeket
a tervezéskor nem lehetett megszűntetni, vagy nem
lehetett olyan biztonsági védelmet létrehozni ellenük,
amely ne akadályozta volna az MCH-6 zavartalan
működését. A balesetek megelőzése érdekében,
minden üzemeltetőnek tisztában kell lennie a
fennmaradó kockázati tényezőkkel a kompresszorral
kapcsolatban.
3.2.5
Zone cu risc reziduu [A]
PERICOL În anumite zone ale compresorului sunt
prezenţe de risc reziduu ce nu au putut fi îndepărtate
în faza de proiectare sau delimitate cu elemente de
protecţie dată fiind funcţia particulară a compresorului
MCH-6. Fiecare operator trebuie să cunoască orice risc
reziduu prezent în acest compresor cu scopul de a
preveni eventuale accidente.
Zone cu risc reziduu:
1 Pericol de poluare a aerului produs din cauza posibilităţii de
amestec a fumurilor de evacuare sau aburi de ulei lubrifiant
cu aerul comprimat produs.
2 Pericole de natură electrică.
Utilizaţi maşina cu protecţii electrice adecvate în mod
particular în prezenţă de apă şi umiditate.
3 Pericole derivate din uzul motorului cu explozie.
Urmaţi în mod riguros manualul de utilizare şi întreţinere a
motoarelor, alegat.
4 Pericol de natură termică în zona de la ţeava de eşapament
a fumurilor compresorului.
Utilizaţi maşina cu protecţii adecvate, şi aşteptaţi circa 30
min. după oprirea motorului înainte de a intervenii pentru
întreţinere.
5 Pericole derivate din zgomotul compresorului.
6 Pericol de incendiu.
7 Pericol de strivire şi agăţare în zona curelei de transmisie.
8Pericol de lovire şi abraziune în zona ventilatorului de
răcire.
9Pericol de contact direct al operatorului în caz de rupere a
furtunului în timpul fazei de încărcare a buteliilor.
Fennmaradó kockázati zónák:
1A töltött levegő szennyezésének veszélye annak a
lehetősége miatt, hogy a kipufogógáz keveredik a
motorolaj gőzével, a levegő sűrítése közben.
2 Elektromos veszélyek. A gépet csak megfelelő szigeteléssel
ellátva használja, különösen víz és pára ellen.
3 Belsőégésű motor használatából eredő veszélyek:
Olvassa el az idetartozó motor használati útmutató
utasításait.
4 Hővel kapcsolatos veszélyek a kipufogónál és a kompresszor
más részeinél.A gépet a megfelelő biztonsági felszereléssel
használja és miután lekapcsolta azt, hagyjon 30 percet
a gépnek a lehülésre és csak utána végezzen bármilyen
karbantartási munkálatot.
5A kompresszor működése közben keletkező zajból eredő
veszélyek.
6Tűzveszély
7 Az ékszíj meghajtás általi behúzás vagy szétzúzás veszélye.
8 A hűtőventillátorral való közvetlen találkozás/összeütközés
veszélye.
9Az üzemeltető törött tömlővel való direkt érintkezésének
veszélye, palacktöltés közben.
A
6
4
8
7
1
7
4
1
4
2
5
3
9
24 - 88
4
5
5
6
MCH-6
8
9
8
9
ČESKY
POLSKI
3.3 BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ NÁLEPKY: POLOHA
MAGYAR
3.3 BEZPIECZEŃSTWO PRACY – OZNACZENIA: ROZMIESZCZENIE
5
4
ROMÂNĂ
3.3 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓS FELIRATOK: ELHELYEZKEDÉS
3.3 LOCALIZAREA PLĂCUŢELOR DE SIGURANŢĂ
6
5
7
7
8
2
3
1
MCH-6
25 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
3.3.1 BEZPEČNOSTNÍ INFO NÁLEPKY : POPIS
1
aVarování info štítky o nebezpečích, která vyplývají z
nedostatečné znalosti kompresoru a jeho funkce a
následné nebezpečí.
b Přečtěte návod k používání a údržbě pečlivě před použitím
kompresoru
3.3.1 Bezpieczeństwo pracy - oznaczenia: opis
1
aTabliczki informujące o zagrożeniu spowodwanym
brakiem wiedzy o sprężarce i jej pracy oraz wynikającymi z
tego zagrożeniami.
bPrzed użyciem sprężarki przeczytaj dokładnie instrukcję
obsługi i serwisowania.
3.3.1 Biztonsági információs feliratok: leírás
1
aA Veszély információs táblák, melyek a kompresszor és
annak működésének nem megfelelő ismeretéből adódó
veszélyekre figyelmeztet, valamint az állandó veszélyekre.
b Olvassa el a használati és karbantartási útmutatót alaposan,
mielőtt használni kezdené a kompresszort.
3.3.1 Descrierea plăcuţelor de siguranţă
1
aAvertizare de pericol apărut din cauza necunoaşterii a
tuturor funcţiilor compresorului şi a riscurilor tangente.
b Citiţi cu atenţie manualul de utilizare şi întreţinere înainte
de punerea în funcţionare a compresorului.
2
a Povinnost nošení ochranných brýlí.
b Povinnost nošení ochranné přilby.
c Povinnost nošení bezpečnostních rukavic.
d Povinnost nošení bezpečnostních sluchátek.
e zakázáno odstraňovat kryty.
fzakázáno mazat mechanické části, jsou-li v pohybu,
kompresor musí být vypnutý před jakoukoliv údržbou.
g Kouření zakázáno v blízkosti kompresoru díky přítomnosti
hořlavých plynů.
h zmáčknutí klínovým řemenem.
iPřestěhování částí přepravního pásu a chlazení
ventilátorem zóny.
l Dráty pod proudem: riziko úrazu elektrickým proudem.
mNebezpečí požáru spojeným s hořlavými plyny.
2
a Obowiązek noszenia okularów ochronnych.
b Obowiązek noszenia kasku ochronnego.
c Obowiązek noszenia rękawic ochronnych.
d Obowiązek noszenia ochrony uszu.
e Zabrania się zdejmowania osłon/zabepieczeń.
f
Zabrania
sie
smarowania
pracujących
części
mechanicznych: sprężarka musi być wyłączona przed
przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych i
prac serwisowych.
g W pobliżu sprężarki palenie jest zabronione ze względu na
obecność paliwa/substancji palych.
hRęce mogą być narażone na zgniecenie przez pracujący
pas transmisyjny.
i Ruchome części pasa transmisyjnego i wentylator.
l Przewody pod napięciem: ryzyko porażenia prądem.
mRyzyko pożaru związane z paliwem i cieczami palnymi.
2
a Védőszemüveg használata kötelező
b Védősisak hordása kötelező
c Biztonsági kesztyűk használata kötelező
d Fülvédők használata kötelező
e Tilos védőburkolatot vagy fedelet eltávolítani
f Tilos a mechanikai alkatrészek kenése, miközben azok
mozgásban vannak: A kompresszornak kikapcsolt
állapotban kell lenni mielőtt bármiféle kenést/
karbantartást végezne rajta.
g A kompresszor közelében lévő üzemanyag/éghető anyagok
miatt szigorúan tilos a dohányzás a kompresszor mellett.
h A kezek ki vannak téve az ékszíj általi szétzúzás veszélyének,
a szíj környékén
iAz ékszíjnál lévő mozgó alkatrészek, valamint a
hűtőventillátor körüli rész.
l Vezetékek melyekben áram van: áramütés kockázata.
mÜzemanyaggal és más éghető anyagokkal kapcsolatos
tűzveszély.
2
a Obligaţia de a purta ochelarii de protecţie.
b Obligaţia de a purta casca de protecţie.
c Obligaţia de a purta mănuşile de protecţie.
d Obligaţia de a purta boneta de protecţie
e Interdicţia de îndepărtare a carterelor de protecţie.
f Interdicţia de lubrifiere a organelor mecanice în mişcare;
devine obligaţie de oprire a compresorului înainte de
a efectua orice lucrare de întreţinere sau lubrifiere a
compresorului.
gInterdicţia de a fuma în apropierea compresorului din
cauza prezenţei de carburant sau de lichide inflamabile.
h Avertizare pericol de strivirea mâinilor în zona curelei de
transmisie.
i Avertizare pericol organe mecanice în mişcare în zona
curelei de transmisie şi în zona ventilatorului de răcire.
l Avertizare pericol prezenţă tensiune electrică.
mAvertizare pericol de incendiu din cauza prezenţei de
carburant sau lichidelor inflamabile.
3
Chladicí ventilátor směr otáčení info .
Po pvním spuštění stroje zkontrolujte správný směr otáčení
musí odpovídat směru na nálepce.
Pokud ne přeměnte mezi sebou dvě fáze ve třífázovém
zapojení
3
Kierunek obrotu wentylatora – nalepka informacyjna.
Uruchamiając sprężarkę po raz pierwszy, należy upewnić się,
że wentylator obraca się w prawidłowym kierunku, zgodnym
ze wskazaniami strzałki.
W przypadku, gdy na silniku trójfazowym, wentylator obraca
się w kierunku niezgodnym z kierunkiem pokazanym przez
strzałkę, znaczy to, że należy zamienić dwie z trzech faz
zasilania głównego.
4
Separator kondensatu – nalepka informacyjna.
Informuje, że kondensat musi być zrzucany – przez zawór
zrzutowy – co 10 – 15 minut.
3
Hűtőventillátor forgási irány információs felirat.
Amikor először használja a kompresszort, ellenőrizze hogy a
ventillátor a nyílnak megfelelő irányba forog.
Ha a kompresszor három fázisú elektromotorral van szerelve és
a ventillátor a nyíllal ellenkező irányba forog, cseréljen fel kettőt
a három fázisból a fő elektromos vezeték csatlakozójában.
3
Plăcuţă cu sensul de rotaţie a ventilatorului de răcire.
La prima punere în funcţiune a aparatului verificaţi ca sensul
de rotaţie a ventilatorului de răcire să corespundă cu sensul
indicat de săgeată.
Pentru compresoarele cu motor electric trifazic, dacă sensul
de rotaţie a ventilatorului e contrar săgeţii, trebuie să inversaţi
între ele două dintre cele trei faze la alimentarea principală.
4
Kondenzvíz elválasztó információs felirat.
Jelzi, hogy a kondenzvízet ürítenie kell a szelepeken keresztül
10-15 percenként.
4
Plăcuţă separator de condens.
Indică evacuarea condensului prin robinetele de evacuare la
fiecare 10-15 minute de funcţionare
WAŻNE Nie odnosi się do modeli z automatycznym
zrzutem kondensatu.
FONTOS Kivéve autómatikus kondenzvíz leeresztéssel
ellátott típusnál.
AVERTIZARE Cu excepţia tipologiei dotată cu evacuare
automată de condens.
4
Kondenzát separator info nálepka. Indikuje že kondenzát
musí být těmito ventily vyprazdnován každých 10-15 minut.
DŮLEŽITÉ Kromě verze s automatickým odkalováním.
2
1
a
b
e
h
26 - 88
c
f
i
d
g
l
MCH-6
m
3
4
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
5
a Speciální olej info nálepka Indikuje pouze speciální oleje,
které musí být použity pro vysokotlaký kompresor.
Jak zvolit správný olej viz bod “7.6.1 Tebulka olejů”.
b Hladina oleje info nálepka Kontroluj hladinu oleje každých
5 pracovních hodin a změnit jej každý 50 pracovních
hodin.
Pro informace o tom, jak ověřit, viz “7.6.2 Kontrola hladiny
oleje “.
Pro informace o tom, jak měnit olej viz “7.6.3 Výměna
oleje”.
5
aNalepki informacyjne dotyczące stosowanego oleju
wskazują, że do sprężarki wysokociśnieniowej musi być
używany specjalny olej.
Aby wybrać właściwy olej, patrz rozdział “7.6.1 tabela olei”
b Nalepka informacyjna o poziomie oleju
Poziom oleju należy kontrolować po każdych
przepracowanych 5 godzinach, wymienić po 50
przepracowanych godzinach.
Informacje o tym jak sprawdzać poziom oleju znajdują się
w rozdziale “7.6.2 Kontrola poziomu oleju”.
Informacje o tym jak wymienić olej znajdują się w rozdziale
“7.6.3 Wymiana oleju”.
5
a Speciális olaj információs felirat
Jelzi, hogy kizárólag csak speciális olaj használható a
nagynyomású kompresszorban.
A helyes olaj kiválasztásához, nézze meg a “7.6.1 Olaj
táblázat” szövegrészt
b Olajszint ellenőrzési információs felirat
Ellenőrizze a kenőolaj szintet 5 munkaóránként és cserélje
azt 50 óránként.
Az olajszint ellenőrzésével kapcsolatban, információkat a
“7.6.2 Olajszint ellenőrzése” részben talál.
Az olajcserével kapcsolatban, infromációkat a “7.6.3 a
Kenőolaj cseréje” fejezetrészben talál.
5
a Plăcuţă ulei special.
Indică să se utilizeze doar uleiuri speciale pentru
compresoare de înaltă presiune.
Pentru alegerea uleiurilor vedeţi paragraful “7.6.1 Tabel
pentru alegerea tipurilor de ulei“.
b Plăcuţă control nivel ulei.
Verificaţi nivelul uleiului de lubrifiere la fiecare 5 ore de
funcţionare şi înlocuiţi-l la fiecare 50 de ore de funcţionare.
Pentru verificare vedeţi paragraful “7.6.2 Verificarea
nivelului de ulei”. Pentru înlocuire vedeţi paragraful ”7.6.3
Schimbarea uleiului de lubrifiere.
6
Filtrační patrona výměna změnit info nálepka.
Filter s aktivním uhlím molekulární síto cartridge.
Jak vyměnit filtr odkazují na “7.12.1 Filter náhradní výpočet
frekvenční tabulky” a “7.12.2 Changing aktivním uhlím filtry”.
6
Nalepka informująca o wymianie kartusza.
Filtr węgla aktywnego i sito molekularne.
Aby wymienić filtr, patrz “7.12.1” Częstotliwość wymiany filtra
pokazuje tabela “7.12.2 Wymiana filtra węgla aktywnego”.
6
Szűrő csere információs felirat
Aktív szénnel és molekulárius szűrővel töltött patron.
A szűrőcserével kapcsolatban, nézze meg a “7.12.1 Szűrőcsere
gyakoriságát számító táblázat” és “7.12.2 Az aktív szénszűrők
cseréje” részeket.
6
Plăcuţă înlocuire cartuş.
Filtru cartuş carbon activ separator molecular.
Pentru înlocuirea filtrului vedeţi paragraful “7.12.1 Tabel
calculare intervale de înlocuire filtre” şi paragraful “7.12.2
Înlocuire filtru carbon activ ”.
7
Kondenzát výpouštěcí ventil info nálepka.
Ukazuje místo vypouštěcího ventilu kondenzátu Odpouštění
kondenzátu viz “7.10 kondenzát vypouštění”.
7
Nalepka informująca o zrzucie kondensatu
Wskazuje pozycję zaworu zrzutowego.
Aby wykonać czynność, patrz “7.10 Zrzut kondensatu”.
7
Kondenzvíz elválasztó információs felirat
Jelzi a kondenzvíz leeresztő szelepek helyes pozícióját.
A kondenzvíz leeresztéséhez, nézze meg a “7.10 Kondenzvíz
leeresztése” részt.
7
Plăcuţă evacuare condens.
Indică poziţia robinetelor de evacuare condens.
Pentru evacuarea condensului vedeţi paragraful “7.10
Evacuarea condensului ”.
8
Bezpečnostní ventil info nálepka.
Bezpečnostní ventil je kalibrován výrobcem na 225-300-330
bar.
Pro kontrolu pojistného ventilu odkazují na “7.9Kontrola
pojistného ventilu”.
DULEŽITÉ pokud pojistný ventil nefunguje řádně
kontaktujte AEROTECNICA COLTRI technickou
asistenční službu.
8
Nalepka informacyjna zaworu bezpieczeństwa.
Zawór bezpieczeństwa jest fabrycznie kalibrowany na
225-300-330 bar.
Aby skontrolować zawór bezpieczeństwa patrz “7.9 Kontrola
zaworu bezpieczeństwa ”.
WAŻNE Jeśli zawór bezpieczeństwa nie pracuje
prawidłowo należy skontaktować się z serwisem
technicznym AEROTECNICA COLTRI.
8
Biztonsági szelep információs felirat
A biztonsági szelep a gyártó által, 225-300-330 bár értékekre
van beállítva.
A biztonsági szelep ellenőrzéséhez, olvassa el a “7.9 A
biztonsági szelep ellenőrzése” részt.
FONTOS Abban az esetben ha a biztonsági szelep nem
működne megfelelően, kérjük lépjen kapcsolatba
az AEROTECHNICA COLTRIVAL, hogy mihamarabb
technikai segítségnyújtást kapjon.
8
Plăcuţă supapă de siguranţă.
Supapa de siguranţă e calibrată de constructor la 225-300330 bar.
Pentru verificarea supapei de siguranţă vedeţi paragraful “7.9
Controlul supapei se siguranţă
AVERTIZARE Dacă apar anomalii relative la (ne)intrarea
în funcţiune a supapei de siguranţă contactaţi serviciul
de asistenţă tehnică AEROTECNICA COLTRI.
5
a
b
6
7
8
MCH-6
27 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
3.4 HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
3.4.1 Péče a údržba
Škody a havárie, jsou často způsobeny chybami údržby, jako
například:
-žádný olej
-nedostatečný úklid
-únik stlačeného vzduchu (flex hadice poškozená, uvolněná
trubek, šrouby apod.).
Udržbvé práce musí být prováděny s náležitou péči a
pozorností : Závisí na tom vaše bezpečnost
Nikdy neodkládejte opravy.
Opravy musí být prováděny pouze specializovanou nebo
náležitě proškolenou .
Vždy dodržujte následující bezpečnostní předpisy, i když se
stanou zcela
samozřejmými pracovními postupy:
-Mějte vždy okolí kompresoru vždy čisté .
-Před zahájením práce zkontrolujte, že zabezpečovací
zařízení / kryty jsou v dobrém stavu .
-Ujistěte se, že není nikdo další v nebezpečném okolí
kompresoru.
Přerušte práci, pokud je někdo v nebezpečném prostoru a
vyzvěte ho k opuštění.
-Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru.
3.4 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
3.4.1 Nadzór i serwisowanie
Uszkodzenia i wypadki bardzo często są spowodowane
nieprawidłowym serwisowaniem, jak np.:
-brak oleju,
-niewystarczający stopień czystości,
- niewydolność bloku sprężającego (uszkodzenie przewodów,
poluzowane przewody sztywne, niedokręcone śruby, itd.)
Prace serwisowe muszą być wykonywane z należytą
starannością: od tego zależy twoje bezpieczeństwo.
Nigdy nie odkładaj napraw.
Naprawy muszą być wykonywane przez przez fachowy,
autoryzowany personel.
Należy zawsze przestrzegać przepisów, nawet jeśli obsługa
sprężarki jest nam dobrze znana:
-Należy zawsze dbać o czystość spreżarki i jej otoczenia.
-
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy urządzenia
zabezpieczające/osłony są w dobrym stanie.
-Upewnij się, że nikt nie znaduje się w pobliżu kompresora.
Przerwij pracę, jeśli tak jest i poproś osobę o opuszczenie
strefy sprężarki.
-Nigdy nie pozostawiaj włączonej sprężarki bez opieki.
3.4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
3.4.1 Gondosság és karbantartás
Balesetek és anyagi károk gyakran adódnak karbantartási
hibákból mint pl:
-nincs olaj a kompresszorban
-nem megfelelő tisztítás
-levegőtöltő rendszer nem hatékony (rugalams tömlők
sérültek, laza csövek, csavarok, stb.)
A karbantartási munkákat megfelelő gondossággal és
odafigyeléssel kell végezni: az ön biztonsági függ ettől.
Soha ne halasszon későbbre elvégzendő javításokat.
Javításokat csak specialistával, vagy felhatalmazással
rendelkező személlyel végeztessen.
Mindíg tartsa be a következő biztonsági előírásokat, még
akkor is, ha már tisztában van a munkamenetekkel:
-Tartsa a kompresszort és a környező területet mindíg
tisztán.
-Mielőtt munkához fogna, ellenőrizze, hogy az összes
biztonsági berendezés/védelem állapota kielégítő.
-Győződjön meg róla, hogy senki sem tartózkodik a
kompresszor veszélyzónájában. Azonnal szakítsa meg a
munkát ha bárkit ott talál és kérje meg, hogy távozzon
onnan.
-Soha ne hagyja a gépet őrizetlenül, ha az bekapcsolva van.
3.4.2 Hasicí přístroje a první pomoc
Zkontrolujte, že hasicí přístroj je umístěn v pohotovostní
poloze. Ujistěte se, že všichni pracovníci věděí, kde je.
-Pravidelně kontrolujte, zda přístroje jsou plné a operátoři
vědí, jak je používat .
-Umístění lékárničky první pomoci musí být známo všem
osobám v okolí kompresoru .
-Zkontrolujte obsah lékárničky první pomoci pravidelně, aby
se ujistil, že obsahuje dezinfekční prostředek, obvazy, léky
atd.
-Požární cvičení musí být pravidelná .
-Ujistěte telefonní číslo první lékařské pomoci je veden v
blízkosti kompresoru.
V případě požáru použijte CO2, hasicí přístroj, v souladu s
příslušnými normami.
Zavolejte hasiče.
DŮLEŽITÉ Poskytování a údržba hasicich přístroje je
odpovědností majitele kompresoru.
3.4.2 Gaśnice i apteczki pierwszej pomocy
Upewnij się, że w pobliżu jest gaśnica. Upewnij się, że obsługa
wie, gdzie ona jest.
-Okresowo kontroluj, czy gaśnice są sprawne, a obsługa
sprężarki wie jak się nimi posługiwać.
-Apteczka pierwszej pomocy musi być umieszczona w
znanym miejscu.
-
Kontroluj okresowo apteczkę pierwszej pomocy,
sparwdzając czy znajdują się w niej wszystkie potrzebne
środki dezynfekcyjne, bandaże, lekarstwa, itp.
-Pracownicy muszą znać procedurę na okoliczność pożaru.
-Upewnij się, że numer telefonu pogotowia ratunkowego
jest umieszczony w pobliżu.
Jeśli wybuchnie pożar, należy użyć gaśnicy CO2, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Należy zawiadomić Straż Pożarną.
WAŻNE Za zapewnienie gaśnicy odpowiedzialny jest
właściciel sprężarki.
3.4.2 Tűzoltókészülékek és elsősegély
-Ellenőrizze, hogy van-e tűzoltókészülék. Győződjön meg
róla, hogy mindenki tudja hol van.
-
Rendszeres
időközönként
ellenőrizze,
hogy
a
tűzoltókészülék tele van-e és minden üzemeltető tudja,
hogy kell azt használni.
-Az elsősegély szekrény helyét is tudni kell.
-Ellenőrizze az elsősegélyszekrényt rendszeresen, hogy
meggyőződjön arról van-e benne fertőtlenítő, kötözőszer,
gyógyszerek, stb.
-A tűzcsapok helyének is ismertnek kell lenni.
- Győződjön meg arról, hogy legyen a közeben egy sűrgősségi
orvosi ellátás esetén hívható telefonszám.
Tűz esetén, használjon széndioxidos tűzoltókészüléket az
idevonatkozó hatályos szabványoknak megfeleően. Értesítse
a tűzoltókat.
FONTOS A tűzoltóberendezés biztosítása, a
kompresszor tulajdonosának a felelőssége.
3.4 REGULI GENERALE DE SIGURANŢĂ
3.4.1 Administrare şi întreţinere
Cauza multor daune şi accidente e imputabilă erorilor de
întreţinere, precum:
-lipsa uleiului,
-lipsa curăţeniei,
-ineficienţa circuitului de aer compresat ( avarii ale tuburilor
flexibile, etanşeitatea tuburilor, şuruburilor,etc.)
Efectuaţi cu acurateţe lucrările de întreţinere chiar şi pentru
propria siguranţă.
Nu amânaţi niciodată lucrări de reparaţii.
Atribuiţi lucrările de reparaţii doar personalului specializat
sau autorizat.
Respectaţi mereu următoarele norme de siguranţă,chiar şi
atunci când aveţi deplina stăpânire a tuturor elementelor de
manevră:
-
Menţineţi
mereu
curat
compresorul
şi
zona
împrejmuitoare.
-Înainte de a începe lucrul controlaţi ca dispozitivele de
protecţie funcţionează perfect.
-Asiguraţi-vă în continuu că nu se află persoane în zona de
pericol al compresorului.
Avertizaţi verbal şi întrerupeţi activitatea dacă aceste
persoane nu eliberează zona de pericol.
-Nu abandonaţi niciodată maşina în timp ce funcţionează.
3.4.2 Extinctor incendii şi primul ajutor
-Verificaţi prezenţa şi deci localizaţi extinctorul de incendiu.
-Asiguraţi-vă periodic că extinctoarele sunt pline şi că este
clar modul lor de folosire.
-E necesar să cunoaşteţi unde este păstrată trusa pentru
primul ajutor.
-Verificaţi periodic ca trusa de prim ajutor are necesarul de
dezinfectant, bandaje, medicamente, etc..
-Este necesar să ştiţi ce aveţi de făcut în caz de incendiu.
-Asiguraţi-vă că aveţi la îndemână numerele de telefon
pentru primul ajutor.
În caz de izbucnire de incendiu, folosiţi un extinctor CO2 pe
care îl veţi utiliza urmând normativele în vigoare în materie.
Chemaţi pompierii.
3.5 PŘEDBĚŽNÁ ÚDRŽBA
3.5.1 Pravidelná výměna základních bezpečnostních
dílů
Pravidelně kontrolujte tyto komponenty, které jsou důležité
pro požární prevence:
-stlačený vzduchový systém: hlavní obvod stlačeného
vzduchu plnicí hadice
-tlaková láhev : pružné hadice pro plnění láhví.
Pokud se mohou objevit nějaké závady v dobrém stavu, tyto
prvky musí být pravidelně měněny novými.
V průběhu času tyto komponenty bývají opotřebené.
Pokud se na některém z těchto dílů se ukáže jako vadné, je
nutno je vyměnit nebo opravit před plánovaným termínem.
3.5 ZALECENIA SERWISOWE
3.5.1 Okresowa
wymiana
istotnych
cześci
zamiennych
Należy okresowo kontrolować następujace, istotne z punktu
widzenia ochrony przeciwpożarowej, elementy:
-system sprężający: blok sprężający i obwód transportujący;
-
system
napełniania
butli:
elastyczne
przewody
napełniające.
Jeśli nawet wydaje się, że są one w dobrym stanie, należy je
poddawać okresowej wymianie na nowe. Z czasem przewody
ulegają deterioracji.
Jeśli którakolwiek z tych części jest wadliwa, należy ją
wymienić lub naprawić przed wyznaczonym czasem.
3.5 KARBANTARTÁSI ELŐVIGYÁZATOSSÁGI LÉPÉSEK
3.5.1 A nélkülözhetetlen biztonsági alkatrészek
rendszeres cseréje
Rendszeresen ellenőrizze a következő alkatrészeket, melyek
fontosak a tűzmegelőzés szempontjából:
-sűrített levegős rendszer: a sűrített levegőt továbbít
tömlők;
-palacktöltési rendszer: rugalmas tömlők palacktöltéshez.
Annak ellenére is, hogy jó állapotúnak látszanak, ezeket az
alkatrészeket rendszeresen le kell cserélni újakra. Bizonyos
idő után ezek az alkatrészek elhasználódnak. Ha ezek közül
az alkatrészek közül bármelyik hibás lenne, cserélje ki vagy
javítsa meg őket akár a betervezett karbantartási időpont
előtt is.
28 - 88
MCH-6
AVERTIZARE Dotarea cu extinctor este de competenţa
proprietarului compresorului.
3.5 PRECAUŢII DE ÎNTREŢINERE
3.5.1 Înlocuirea periodică a pieselor fundamentale
pentru siguranţă
Controlaţi periodic următoarele componente importante
pentru prevenirea accidentelor:
-sistem aer comprimat: tuburile principale de tur a circuitului
de aer comprimat;
-sistem încărcare butelii: tuburile flexibile “furtunuri“ pentru
încărcarea buteliilor.
Chiar dacă par în stare bună, aceste componente se vor
înlocui periodic cu unele noi.
Cu timpul, aceste componente tind să se deterioreze.
În cazul în care una dintre aceste componente rezultă
defectuoasă, înlocuiţi-o sau reparaţi-o chiar dacă valabilitatea
nu e expirată.
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
3.5.2 Nástroje
Používejte pouze výrobcem doporučené nářadí; nepoužívejte
opotřebované, poškozené, nekvalitní nebo improvizované
nástroje, které mohou způsobit zranění.
3.5.2 Narzędzia
Używaj tylko i wyłącznie narzędzi zaleconych przez
producenta; nie mogą być one zużyte, zniszczone, złej jakości
lub improwizowane, bo mogą doprowadzić do wypadku.
3.5.2 Szerszámok
Csak a gyártó által javasolt szerszámokat használjon;Ne
használjon kopott, sérült, gyenge minőségű vagy improvizatív
szerszámokat, mivel ezek sérülést okozhatnak.
UPOZORNĚNÍ Výrobce nemůže nést odpovědnost
za jakékoli škody nebo závady způsobené použitím
nástrojů, které nejsou předepsány nebo jsou upraveny
bez povolení.
OSTRZEŻENIE Producent nie może ponosić
odpowiedzialności za uszkodzenia i zranienia
spowodowane na skutek stosowania narzędzi
niezalecanych lub modyfikowanych bez autoryzacji.
3.5.3 Osobní
Pravidelnou údržbu a úkoly popsané v tomto manuálu musí
být provedeno pouze školeným, personálem s příslušným
povolením.
Pro údržbu / revizi úkolů, které nejsou uvedeny v této příručce
prosím kontaktujte AEROTECNICA COLTRI.
3.5.3 Personel
Rutynowe czynności serwisowe opisane w niniejszej instrukcji
muszą być wykonywane przez przeszkolony, autoryzowany
personel.
W odniesieniu do czynnosci serwisowych nieobjetych
niniejszą instrukcją, prosimy o kontakt z AEROTECNICA
COLTRI.
3.5.4 Utrzymywanie sprężarki w czystości
Ślady oleju i smarów, rozrzucone narzędzia, połamane
elementy mogą stanowić zagrożenie (potknięcie się
poślizgnięcie i upadek). Zawsze utrzymuj sprężke i jej
otoczenie w porządku i czystości.
Sprężarkę należy czyścić pod strumieniem ciepłej wody lub
pary, przy użyciu ogólnie dostępnych w handlu detergentów.
Nie wolno stosować benzyny, ropy lub rozpuszczalników
pozostawiających tłustą warstwę do, której może przylegać
kurz, ponieważ rozpuszczalnik (nawet rozcieńczony) uszkodzi
farbę. Może to również prowadzić do korozji.
Jeśli strumień wody przeniknie do części elektrycznych, może
to, niezależnie od spowodowanie utlenienia, uniemożliwić
rozruch sprężarki lub spowodować jej nagły, niespodziewny
start.
Z tego powodu, nigdy nie kieruj strumienia wody na czujniki
i łączniki.
3.5.5 Znaki ostrzegawcze [A]
Przed przystąpieniem do prac serwisowych, zatrzymaj
sprężarkę/silnik i upewnij się, że system nie jest pod
ciśnieniem.
Jeśli w trakcie wykonywania prac serwisowych, inna osoba
włącza sprężarkę, stanowi to poważne zagrożenie mogące
spowodować uszkodzenie ciała lub nawet śmierć.
Aby unikąć takiego zagrożenia, przed przystąpieniem do prac
serwisowych, ustaw wokół sprężarki znaki ostrzegawcze.
FIGYELMEZTETÉS A gyártó nem vonható felelősségre
olyan károk vagy sérülések kialakulásáért, melyeknek
oka olyan szerszámok használata, melyek nem felelnek
meg az előírásoknak vagy felhatalmazás nélkül azokat
átalakították.
3.5.3 Személyzet
A jelen kézikönyvben leírt időszakos karbantartási feladatokat
csak képzett és felhatalmazott személy végezheti.
Minden olyan karbantartási/ellenőrzési feladat esetén,
amelyekre nem terjed ki ez az útmutató, kérjük lépjen
kapcsolatba az AEROTECHICA COLTRIVAL.
3.5.2 Echipamente
Folosiţi doar echipamente prescrise de constructorul
compresorului; cu scopul de a evita leziuni personale,
eliminaţi echipamente uzate, avariate, de proastă calitate sau
improvizate.
ATENŢIE Echipamente ce nu sunt prescrise sau
sunt modificate fără consens duc la eliberarea
constructorului de daunele produse.
3.5.4 Čištění kompresoru
Skvrny od leje a maziva , rozptýlené úlomky nástrojů nebo
představovují nebezpečí pro zaměstnance, mohou způsobit
uklouznutí a pád. Vždy mějte kompresor a okolní pracovní
plochy čisté a suché.
Čištění kompresoru tlakovou horkou vodou nebo parním
paprskem a komerčně dostupnýmy prostředky. Nepoužívejte,
motorovou naftu, benzin nebo rozpouštědla pro rozpouštění
mastného filmu, který způsobuje že se drží prach, zatímco
rozpouštědla (i v případě, že jsou slabá) poškodit nátěr
kompresoru a mohou vést k poškození.
Pokud se vodním paprskem dostane dovnitř elektrických
částí je možné, že vytvoříte krátké spojení a kompresor
samovolně nastartuje.
Z tohoto důvodu nikdy nepoužívejte vodu nebo páru na
čidla nebo konektory.
3.5.5 Výstraha [A]
Před zahájením jakékoliv údržbové práce , zastavte motor
/ motor a ujistěte se že tlakový vzduch z kompresoru je
vypuštěn.
Zajistěte aby nikdo jiný nemohl omylem spustit motor
kompresoru nebo působit na ovládací tlačítka, během údržby
existuje regulérní riziko úrazu nebo i smrti při náhodném
spuštění kompresoru.
Tímto se zabránilo těmto nebezpečím vždy místo výstražných
značek kolem kompresoru.
3.5.4 A kompresszor tisztán tartása
Olaj és zsír foltok, elhagyott szerszámok vagy törött darabok
veszélyt jelenthetnek a gépnél tartózkodó személyekre, mivel
elcsúszást, esést okoznak. Mindíg tartsa a kompresszort és
környékét tisztán.
A kompresszort magasnyomású vízzel vagy gőzborotvával,
illetve ipari takarítószerekkel tisztítsa. Ne használjon
gázolajat, benzint vagy alkohol tartalmú anyagokat,
mert ezek vékony olajos filmréteget hagynak amin a por
könnyebben megtapad, illetve károsíthatják a festéket és
ezáltal rozsdásodáshoz vezethetnek.
Ha a tisztításnál víz kerül az elektromos alkatrészekbe,
amellett, hogy oxidációt okozhat, megakadályozhatja a gép
elindítását, sőt váratlan elindulást is előidézhet.
Emiatt soha ne használjon nagynyomású vizet vagy
gőzborotvát, a csatlakozók és érzékelők közelében.
3.5.5 Figyelmeztető feliratok [A]
Mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezdene, állítsa
le a motort és győződjön meg arról, hogy a sűrített levegős
rendszerből a nyomást leengedte.
Ha másvalaki elindítja a kompresszort vagy megnyomja a
szabályozó gombok egyikét miközben a kompresszoron
karbantartási munkát végeznek, komoly sérülés; vagy
életveszélyt idéz elő.a
Ezen veszélyek kialakulásának megelőzésére, mindíg
helyezzen ki figyelmeztető feliratokat a kompresszor körül,
mielőtt karbantartást kezdene végezni rajta.
3.5.3 Personalul
Întreţinerea obişnuită prescrisă în prezentul manual trebuie
făcută doar de personal autorizat şi instruit.
Pentru întreţinere sau revizie de componente nespecificate
în acest manual vă veţi adresa la AEROTECNICA COLTRI.
3.5.4 Menţinerea compresorului curat
Murdăria de ulei şi grăsime, echipamente sau bucăţi lăsate
în dezordine, sunt dăunătoare persoanelor pentru că pot
provoca alunecări sau căderi.
Ţineţi mereu curate şi în ordine compresorul şi locul de
muncă.
Pentru curăţarea compresorului, folosiţi un jet de apă caldă
cu presiune sau abur şi detergenţi ce se găsesc în comerţ.
Nu folosiţi motorină, petrol sau solvenţi deoarece primi
lasă o patină uleioasă ce favorizează depunerea prafului, iar
solvenţii (chiar cei slabi) dăunează vopselei şi deci favorizează
apariţia ruginii.
Dacă un jet de apă penetrează în aparatura electrică pe lângă
faptul că produce oxidarea contactelor, poate opri pornirea
sau poate produce pornirea neaşteptată şi bruscă.
De aceea nu folosiţi jeturi de apă sau abur pe senzori sau
conectori.
3.5.5 Plăcuţe de avertizare [A]
Înainte de a începe orice operaţie de întreţinere, opriţi
motorul şi verificaţii ca instalaţia de aer comprimat să nu fie
în presiune.
Dacă alte persoane pornesc motorul şi acţionează butoanele
de comandă în timp ce se efectuează operaţii de întreţinere,
se pot crea pericole de grave daune sau moarte.
Pentru a evita aceste pericole, înainte de a efectua întreţinerea,
agăţaţi în jurul compresorului plăcuţe de atenţionare.
A
DO NOT
START
MCH-6
29 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
4 - TECHNICKÁ DATA
4 - DANE TECHNICZNE
4 - TECHNIKAI ADATOK
4 - DATE TEHNICE
4.1 TCHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
4.1.1 Kliková skříň, klikový hřídel, válce, písty
Kliková skřín je vyrobena z hliníkové slitiny, příruby jsou
s kuličkovými ložisky, ve kterých je uložen klikový hřídel.
Kliková hřídel má na obou koncích gufera .
Kliková hřídel a ojnice se otáčí na kulečkových ložiskách.
Ojnice jsou uloženy na jediném obvodu klikové hřídele.
První a druhé stupně jsou vyrobeny z litiny a těsněny tradičně
více těsnícími kroužky.
Třetí stupen je z popuštěné oceli s grafitovýmí těsněnicími
kroužky.
Čtvrtý stupeň má válec z temperované oceli bez těsnících
kroužků.
4.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
4.1.1 Wał korbowy, obudowa wału, cylindry, tłoki
Obudowa wału korbowego wykonana jest ze stopu
aluminium. W pokrywę wału korbowego wbudowane są
łożyska kulkowe, podtrzymujące wał korbowy i uszczelnione
o-ringami. Do obrotu wału korbowego i korbowodów
zastosowano system łożysk igłowo-kulkowych.
Wszystkie korbowody mocowane są do wału korbowego
pod tym samym, dokładnie określonym kątem.
Tłoki pierwszego i drugiego stopnia wykonane są z
aluminium i wyposażone w tradycyjne pierścienie tłokowe.
Trzeci stopień wykonany jest ze specjalnej stali i wyposażony
w trzy teflonowe pierścienie.
Czwarty stopień wykonanyn jest z hartowanej stali,
stabilizowany elastycznymi pierścieniami.
4.1 TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK
4.1.1 Forgattyúsház, forgattyústengely, hengerek, dugattyúk
A forgattyúsház alumíniumötvözetből készült és a peremek
a csapágyakkal, melyek a forgattyústengelyt tartják
olajtömítésűek a forgattyúsház irányába, a fröccsenés
védelme érdekében.
A forgattyústengely és az összekötőrudak, forgó és
golyóscsapágyon mozognak körben. A négy összekötőrúd a
főtengelyre van rögzítve és a csapágyrögzítések által mozog.
Az első és második fokozat dugattyúi acélból készültek és a
tradícionális tömítésekkel vannak ellátva. A harmadik fokozat
dugattyúja edzett acélból van, carbon-grafit tömítéssel.
A negyedik fokozat dugattyúja szintén hőedzett acél,
lengődugattyús megoldással, dugattyúgyűrűk nélküli
tömítéssel.
4.1 CARACTERISTICI TEHNICE
4.1.1 Monobloc, tub tip S, pistoane, cilindri
Monoblocul e realizat în aliaj de aluminiu, flanşele cu
rulmenţii cu sfere care susţin tubul tip S, sunt rezistenţi la ulei,
cu monobloc cu garnitură de protecţie.
Tubul de tip S şi bielele se rotesc succesiv pe rulmenţii cu role
şi sfere.
Cele patru biele sunt montate pe tubul de tip S cu un unic
unghi de manivelă.
Cilindrii primului şi celui de al doilea stadiu sunt din fontă şi
au feşe tradiţionale de prindere multiplă.
Cilindrii celui de al treilea stadiu sunt din inox călit cu feşe de
prindere în carbografit.
Cilindrul de la stadiul patru este din inox călit prin cuplare la
rodare, fără feşe de prindere.
4.1.2 Ventily
První stupeň má ventily jsou lamelového typu, druhý, třetí a
čtvrtý stupeň má ventily membránového typu s popouštěcí
pružinou.
4.1.2 Zawory
Zawór pierwszego stopnia to zawór typu lamellar; drugi,
trzeci i czwarty stopień to zawory typu membranowego
wyposażone w sprężyne z hartowanej stali.
4.1.2 Szelepek
Az első fokozat szelepei lamellált típusúak; a második,
harmadik és negyedik fokozat szelepei membrános típusúak,
hőedzett rugókkal.
4.1.2 Supape
Supapele din primul stadiu sunt cu lamele, cele de la al
doilea, al treilea, al patrulea stadiu sunt supape plate cu arc
călit de recuperare.
4.1.3 Bezpečnostní ventil
Pojistný ventil je přednastaven během montáže kompresoru
a zabraňuje jeho poškození v případě, že dojde k poruše.
Max. tlak, jako funkce pojistného ventilu, a to takto:
4.1.3 Zawory bezpieczeństwa
Zawóry bezpieczeństw są fabrycznie ustawiane w trakcie składania
sprężarki i chronią ją przed przekroczeniem dozwolonego ciśnienia
mogącego wystąpić na skutek błędów w funkcjonowaniu.
Ciśnienie w zaworze ustawione jest na poziomie:
4.1.3 Biztonsági szelepek
A biztonsági szelep előre beállításra kerül a kompresszor
összeszerelése során és megelőzi annak károsodását egy
esetleges meghibásodás kapcsán. A maximális nyomás, a
szelepek működése alapján a következő:
4.1.3 Supape de siguranţă
Supapa de siguranţă e pre-calibrată la locul asamblării
compresorului şi nu permite
avarierea în caz de rea funcţionare. Presiunea de intrare în
funcţiune a supapei este:
1. stupeň pojistný ventil - Zawory bezpieczeństwa 1go stopnia - Biztonsági szelepek 1. fokozat - Supape de siguranţă 1° stadiu
3,5Bar-(50PSI)
2. stupeň pojistný ventil - Zawory bezpieczeństwa 2go stopnia - Biztonsági szelepek 2. fokozat - Supape de siguranţă 2° stadiu
13Bar-(190PSI)
3. stupeň pojistný ventil - Zawory bezpieczeństwa 3go stopnia - Biztonsági szelepek 3. fokozat - Supape de siguranţă 3° stadiu
65Bar-(940PSI)
4. stupeň pojistný ventil - Zawory bezpieczeństwa 4go stopnia - Biztonsági szelepek 4. fokozat - Supape de siguranţă 4° stadiu
225Bar-(3200PSI) / 300Bar-(4300PSI) / 330Bar-(4700PSI)
UPOZORNĚNÍ Je přísně zakázáno provádět jakékoli
úpravy, aby se na ventilu změnil přednastavený
spouštěcí pressure.
Neodborná manipulace s bezpečnostním ventilem
může způsobit vážné poškození a prohlášení záruky
za neplatnou.
OSTRZEŻENIE Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja
w zawór mająca na celu zmiejszenie lub zwiększenie
ciśnienia.
Manipulacja może spowodować uszkodzenie sprężarki
i unieważnienie gwarancji.
FIGYELMEZTETÉS Szigorúan tilos a szelepeken végzett
bármilyen olyan állítás, melynek célja nagyobb
nyomás elérése.
A biztronsági szelepek hő által való kezelése súlyos
károkat okoz és a garancia elvesztését vonja maga
után.
ATENŢIE Nu este permisă pentru niciun motiv
intervenţia asupra acestor supape pentru a mării
presiunea de calibraj.
Orice acţiune ce dăunează supapei de siguranţă
provoacă daune grave şi decăderea din garanţie.
4.1.4 Mazání
Mazání je olejovou mlhou přes fixní ramínka na ojnici
druhého stupně.
4.1.4 Środki smarujące
Sprężarka jest smarowana rozbryzgowo. W dolnej części
wału drugiego stopnia znajduje się łyżka chwytająca olej i
rozbryzgująca go.
4.1.4 Olajozás
Kenésük, merítéses olajkenés által biztosított a második
fokozat összekötő rúdja által.
4.1.4 Lubrifiere
Lubrifiere cu pulverizare de ulei prin tija bielei de la al doilea
stadiu de imersiune.
4.1.5 Chladicí trubky
Chladící trubice jsou vyrobeny z nerezové ocely.
4.1.5 Przewody chłodzące
Przewody chłodzące wykonane są ze stali nierdzewnej.
4.1.5 Hűtőcsövek
A hűtőcsövek rozsdamentes acélból készülnek.
4.1.5 Tuyaux de refroidissement
Les tuyaux de refroidissement sont en acier inoxydable ou
aluminium.
4.1.6 Rám, kryty
Kompresor je namontován na svařovaný ocelový rám, který
byl s malovaným epoxidovou pryskyřicí. Chladicí ventilátor a
lichoběžníkový kryt řemene jsou vyrobeny z ocelového děrovaného
plechu. Nerezová konstrukce je k dispozici na vyžádání.
4.1.6 Rama, obudowa
Sprężarka montowana jest na spawanej, stalowej ramie,
pokrytej epoksydową farbą. Na życzenie klienta, rama może
być wykonana ze stali nierdzewnej.
4.1.6 Keret, burkolatok
A kompresszor egy hegesztett acélkeretre van erősítve,
melyet epoxy festékkel fújtunk színre. A hűtőventillátort
és a trapezoid formájú ékszíjat egy fémburkolat védi.
Rozsdamentes acélkeret kérésre rendelhető.
4.1.6 Cadru, carter de protecţie
Compresorul este montat pe un cadru de oţel sudat şi
vopsit cu răşini epoxidice. Ventilatorul de răcire şi centura
trapezoidală de transmitere sunt protejate de carter în oţel
vopsit. Disponibile cu un cadru în oţel inoxidabil la cerere.
4.1.7 Manometr
DŮLEŽITÉ: Tlakoměry instalované na kompresoru
použití mají třídu přesnosti 1,6 (± 1,6% plného rozsahu).
4.1.7 Manometry
UWAGA: Zamontowane na sprężarkach AEROTECNICA
COLTRI manometry posiadają klasę dokładności 1.6
(±1.6% na wartości skali).
4.1.7 Nyomásmérők
FIGYELMEZTETÉS:
Az
AEROTECNICA
COLTRI
kompresszorokra felszerelt nyomásmérők 1,6 pontossági
osztályba sorolható (±1.6% a felső határértékhez képest).
4.1.7 Manometre
AVERTISMENT:
Manometrele
instalate
pe
compresoarele AEROTECNICA COLTRI au clasa de
precizie 1.6 (±1.6% la valoarea maximă admisibilă).
30 - 88
MCH-6
ČESKY
POLSKI
4.2 Díly kompresoru
1Rám
2Manometr
3Hadice
4 Pnicí ventil
5 Spalovací motor
6Kompresor
7 Zátka dolnování oleje
8 Vzchový filtr
9 Bezpečnostní ventil
10 Anti-vybrační bloky
11 Chladicí vrtule
12Řemen
13 Filtr s aktivním uhlím
14Elektromotor
15Nádrž
16 Vzduchový filtr spalovacího motoru
17 Výfuk spalovacího motoru
18 Bezpečnostní ventil
19 Vypouštění kondenzátu
20 Separátoru kondenzátu
MAGYAR
4.2 Elementy sprężarki
1 Rama
2 Manometr
3 Przewód
4 Zawór napełniający
5 Silnik spalinowy
6 Blok sprężający
7 Korek filtra oleju
8 Filtr powietrza
9 Siatka zabezpieczająca
10 Podkładki antywibracyjne
11 Wentylator
12 Pas
13 Filtr węgla aktywnego
14 Silnik elektryczny
15 Zbiornik paliwa
16 Filtr powietrza silnika spalinowego
17 Tłumik silnika spalinowego
18 Zawory bezpieczeństwa
19 Zrzucanie kondensatu
20 Separatorze kondensatu
4.2 Gépalkatrészek
1 Keret
2 Nyomásmérő műszer
3 Tömlő
4 Töltőszelep
5 Belsőégésű robbanómotor
6 Kompresszor
7 Olajbetöltő kupak
8 Légszűrő
9 Biztonsági háló
10 Vibrációmentes eszközök
11 Hűtőventillátor
12 Szíj
13 Aktív szén levegőszűrő
14 Elektromotor
15 Üzemanyagtank
16 Belsőégésű motor légszűrője
17 Belsőégésű motor kipufogója
18 Biztonsági szelep
19 Kondenzvíz leengedése
20 Kondenzátum leválasztó
MCH-6 / COMPACT
3
9
15
4
17
3
4
9
15
11
13
1
6
19
9
3
1
7
1
4
4.3 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Důležité
Pro MCH-6/EM modely: Pokud startujete kompresory
s elektromotorem musí být MINIMÁLNÍCH výkon
generátoru pro nezatížený start ~ 4 kVA, zatímco
v případě, že startujete kompresor uzavřeným
natlakovaným vzduchovým obvodem potřebujete
pro start 8 kVA.
Pro modely MCH-6/EM (speciální verze 3 kW): pokud
kompresor je startován s nenatlakonaným obvodem
MINIMUM výkonu generátoru na prázdný start musí
být ~ 7 kVA, zatímco v případě, že kompresor je
startován s natlakovabým obvodem potřebujete
minimální výkon generátoru pro start 14 kVA.
12
6
13
7
13
8
5
2
9
17
5
WAŻNE:
Dla modelu MCH-6/EM: Jeśli uruchamiamy sprężarkę
bez ciśnienia, to MINIMALNA moc generatora wymaga
8 kVA.
Dla sprężarki model MCH-6/EM (wersja specjalna 3
kW): jeśli sprężarka jest uruchamiana bez ciśnienia
to MINIMALNA moc generatora z pustym startem
MUSI wynosić ~7 kVA, podzas gdy przy sprężarce
uruchamianej z ciśnienmiem moc genereatora przy
obciążonym stracie musi wynosić 14 kVA.
11
4
18
2
1
4.3 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
9
15
16
14
11
1
8
10
9
16
5
12
20
10
4.2 Nomenclatură
1 Cadru
2 Manometru
3 Furtun
4 Robinet de alimentare
5 Motor cu explozie
6 Compresor
7 Dop ulei
8 Filtru aer
9 Plasă de protecţie
10 Antivibranţi
11 Ventilator de răcire
12 Curea
13 Filtru de aer carbon activ
14 Motor electric
15 Rezervor carburant
16 Filtru aer motor cu explozie
17 Ţeavă eşapament motor cu explozie
18 Supape de siguranţă
19 Evacuarea condensului
20 separatorului de condens
MCH-6/EM - MCH-6/ET
MCH-6/SH - MCH-6/SR
7
ROMÂNĂ
10
9
4.3 TECHNIKAI JELLEMZŐK
FONTOS
Az MCH-6 típusokhoz: Ha a kompresszort úgy
indítja el, hogy a rendszerben nincs nyomás, akkor
a MINIMUM áramerősség a generátornak az üres
induláshoz 4 KWA-nak KELL lenni, míg ha úgy indítja
el a kompresszort, hogy a rendszer nyomás alatt van,
akkor a generátornak MINIMUM 8 KWA áramerősség
kell az indításhoz.
Az MCH-6 speciálís változatokhoz (3kw speciális
változat):
Ha a kompresszort úgy indítja el, hogy a rendszerben
nincs nyomás, akkor a MINIMUM áramerősség a
generátornak az üres induláshoz 7 KWA-nak KELL
lenni, míg ha úgy indítja el a kompresszort, hogy a
rendszer nyomás alatt van, akkor a generátornak
MINIMUM 14 KWA áramerősség kell az indításhoz.
MCH-6
4.3
3
10
TABEL CARACTERISTICI TEHNICE
AVERTISMENT:
Pentru modelele MCH-6/EM: În cazul în care
compresoarele sunt pornite cu circuit depresurizat,
puterea MINIMĂ a generatorului cu pornire în gol
TREBUIE să fie de ~4 kVA în timp ce, în cazul în care
compresoarele sunt pornite cu circuit în presiune,
puterea generatorului cu pornire cu sarcină trebuie
să fie 8 kVA.
Pentru modelele MCH-6/EM (versiune specială 3kW):
În cazul în care compresoarele sunt pornite cu circuit
depresurizat, puterea MINIMĂ a generatorului cu
pornire în gol TREBUIE să fie de ~7 kVA în schimb, în
cazul în care compresoarele sunt pornite cu circuit
în presiune, puterea generatorului cu pornire cu
încărcare trebuie să fie 14 kVA.
31 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
780mm - 30,7”
780mm - 30,7”
730mm - 28,7”
730mm - 28,7”
Benzínový Motor - Silnik Benzyna - Motor Benzin - Motor Benzină
Engine power - Moc silnika - Motor teljesítmény - Putere motor
Otáčky motoru - Obroty silnika - Motor fordulatszám - Rotaţii motor
Otáčky kompresoru - Blok sprężający - Töltőegység - Unitate de pompare
Pracovní tlak - Ciśnienie robocze - Üzemi nyomás - Presiune de exerciţiu
Plnění - Wydajność - Töltési teljesítmény - Durată de încărcare
Suchá váhat - Waga (sucha) - Súlya - Greutate uscat
Rozměry - Wymiary - Méretek - Dimensiuni
32 - 88
370mm-14,5”
370mm-14,5”
470mm-18,5”
MCH-6/SH EU COMPACT
470mm-18,5”
MCH-6/SH COMPACT
Čas plnění - Czas napełniania - Töltés ideje - Încărcare
Hlučnost - Poziom hałasu - Zajszint - Zgomot
320mm-12,5”
320mm-12,5”
350mm-13,7”
MCH-6/SH EU
350mm-13,7”
MCH-6/SH
ROMÂNĂ
(kW)
(Hp)
(giri/min)(rpm)
(giri/min)(rpm)
(bar)
(PSI)
(l/min)
m3/h
CFM
10l / 0-200bar (min)
(ISO 3746) (dB)
(Kg)
(lb)
(mm)
(inches)
MCH-6
MCH-6/SH
Honda
3,6
4,8
3600
2800
225-300-330
3200-4300-4700
100
6
3,5
20
80,5
37
81,6
780x350x320
30,7x13,7x12,5
MCH-6/SH EU
Honda EU
3,6
4,8
3600
2800
225-300-330
3200-4300-4700
100
6
3,5
20
76,8
38,5
84,9
780x350x320
30,7x13,7x12,5
MCH-6/SH COMPACT
Honda
3,6
4,8
3600
2800
225-300-330
3200-4300-4700
100
6
3,5
20
80,5
47,3
104
730x470x370
28,7x18,5x14,5
MCH-6/SH EU COMPACT
Honda EU
3,6
4,8
3600
2800
225-300-330
3200-4300-4700
100
6
3,5
20
76,8
48,8
107,5
730x470x370
28,7x18,5x14,5
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
Benzínový Motor - Silnik Benzyna - Motor Benzin - Motor Benzină
Otáčky motoru - Obroty silnika - Motor fordulatszám - Rotaţii motor
Otáčky kompresoru - Blok sprężający - Töltőegység - Unitate de pompare
Pracovní tlak - Ciśnienie robocze - Üzemi nyomás - Presiune de exerciţiu
Plnění - Wydajność - Töltési teljesítmény - Durată de încărcare
Čas plnění - Czas napełniania - Töltés ideje - Încărcare
Hlučnost - Poziom hałasu - Zajszint - Zgomot
Suchá váhat - Waga (sucha) - Súlya - Greutate uscat
Rozměry - Wymiary - Méretek - Dimensiuni
370mm-14,5”
320mm-12,5”
730mm - 28,7”
780mm - 30,7”
Engine power - Moc silnika - Motor teljesítmény - Putere motor
470mm-18,5”
MCH-6/SR COMPACT
350mm-13,7”
MCH-6/SR
ROMÂNĂ
(kW)
(Hp)
(giri/min)(rpm)
(giri/min)(rpm)
(bar)
(PSI)
(l/min)
m3/h
CFM
10l / 0-200bar (min)
(ISO 3746) (dB)
(Kg)
(lb)
(mm)
(inches)
MCH-6/SR
Robin-Subaru
4,2
5,6
4000
2800
225-300-330
3200-4300-4700
100
6
3,5
20
81,9
37
81,6
780x350x320
30,7x13,7x12,5
MCH-6
MCH-6/SR COMPACT
Robin-Subaru
4,2
5,6
4000
2800
225-300-330
3200-4300-4700
100
6
3,5
20
81,9
54,8
120,8
730x470x370
28,7x18,5x14,5
33 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
465mm-18,3”
350mm-13,7”
650mm - 25,5”
560mm - 22,5”
470mm-18,5”
470mm-18,5”
730mm - 28,7”
730mm - 28,7”
MCH-6/EM
Elektromotor - Silnik Elektryczny - Elektromos Motor - Motor Electric
Výkon - Silnik elektryczny - Motorteljesítmény - Putere motor
Otáčky motoru - Obroty silnika - Motor fordulatszám - Rotaţii motor
Napětí - Napięcie - Feszültség - Tensiune
Frekvence - Częstotliwość - Frekvencia - Frecvenţă
Proud - Pobór prądu - Áramerősség - Absorbţie
Otáčky kompresoru - Blok sprężający - Töltőegység - Unitate de pompare
Pracovní tlak - Ciśnienie robocze - Üzemi nyomás - Presiune de exerciţiu
Plnicí tlak - Czas napełniania - Töltés ideje - Încărcare
Hlučnost - Poziom hałasu- Zajszint - Zgomot
Suchá váha - Waga (sucha) - Súlya - Gtreutate uscat
Rozměry - Wymiary - Méretek - Dimensiuni
34 - 88
370mm-14,5”
MCH-6/EM COMPACT (Special version 3kW)
370mm-14,5”
MCH-6/EM COMPACT
Plnění - Wydajność - Töltési teljesítmény - Durată de încărcare
370mm-14,5”
MCH-6/EM MINICOMPACT
390mm-15,3”
MCH-6/EM
ROMÂNĂ
(kW)
(Hp)
(giri/min)(rpm)
(V)
(Hz)
(A)
(giri/min)(rpm)
(bar)
(PSI)
(l/min)
m3/h
CFM
10l / 0-200bar (min)
(ISO 3746) (dB)
(Kg)
(lb)
(mm)
(inches)
2,2
3
2800
230
50
14
MCH-6
3400
115
60
29
2250
225-300-330
3200-4300-4700
80
4,8
2,8
25
81,7
39,5
87
650x350x390
25,5x13,7x15,3
230
60
14
MCH-6/EM MINICOMPACT
MCH-6/EM COMPACT
Jednofázový - Jednofazowy - Egyfázisú - Monofazic
2,2
2,2
3
3
2800
3400
2800
3400
230
115
230
230
115
230
50
60
60
50
60
60
14
29
14
14
29
14
2250
2250
225-300-330
225-300-330
3200-4300-4700
3200-4300-4700
80
80
4,8
4,8
2,8
2,8
25
25
87
87
46
57,1
101,5
125,8
560x465x370
730x470x370
22,5x18,3x14,5
28,7x18,5x14,5
MCH-6/EM COMPACT (3kW)
3
4
2800
230
50
28
2800
225-300-330
3200-4300-4700
100
6
3,5
20
87
57,1
125,8
730x470x370
28,7x18,5x14,5
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
370-14,5”
390-15,3”
470mm-18,5”
MCH-6/ET COMPACT
350-13,7”
MCH-6/ET
ROMÂNĂ
730mm - 28,7”
650mm - 25,5”
465-18,3”
370-14,5”
MCH-6/ET MINICOMPACT
560mm - 22,5”
MCH-6/ET
MCH-6/ET COMPACT
Třífázový - Trójfazowy - Háromfázisú - Trifazic
3
4
2800
3400
230
400
230
400
50
50
60
60
11,5
6,7
11,5
6,7
2800
225-300-330
3200-4300-4700
100
6
3,5
20
81,7
56,7
125
730x470x370
28,7x18,5x14,5
Elektromotor - Silnik Elektryczny - Elektromos Motor - Motor Electric
Výkon - Moc silnika - Motorteljesítmény - Putere motor
Otáčky motoru - Obroty silnika - Motor fordulatszám - Rotaţii motor
Napětí - Napięcie - Feszültség - Tensiune
Frekvence - Częstotliwość - Frekvencia - Frecvenţă
Proud - Pobór mocy - Áramerősség - Absorbţie
Otáčky kompresoru - Blok sprężający - Töltőegység - Unitate de pompare
Pracovní tlak - Ciśnienie robocze - Üzemi nyomás - Presiune de exerciţiu
Plnění - Wydajność - Töltési teljesítmény - Durată de încărcare
Plnicí čas - Czas napełniania - Töltés ideje - Încărcare
Hlučnost - Poziom hałasu - Zajszint - Zgomot
Suchá váha - Waga (sucha) - Súlya - Greutate uscat
Dimensions - Wymiary - Méretek - Dimensiuni
(kW)
(Hp)
(giri/min)(rpm)
(V)
(Hz)
(A)
(giri/min)(rpm)
(bar)
(PSI)
(l/min)
m3/h
CFM
10l / 0-200bar (min)
(ISO 3746) (dB)
(Kg)
(lb)
(mm)
(inches)
3
4
230
50
11,5
2800
400
50
6,7
3400
230
60
11,5
400
60
6,7
2800
225-300-330
3200-4300-4700
100
6
3,5
20
83
39
85
650x350x390
25,5x13,7x15,3
MCH-6
MCH-6/ET MINICOMPACT
3
4
230
50
11,5
2800
400
50
6,7
3400
230
60
11,5
400
60
6,7
2800
225-300-330
3200-4300-4700
100
6
3,5
20
81,7
45,5
100
560x465x370
22,5x18,3x14,5
35 - 88
ČESKY
POLSKI
4.4 TLAKOVÝ OKRUH
MAGYAR
4.4 SCHEMAT SPRĘŻANIA
4.4
ROMÂNĂ
Nyomásrendszer
4.4 CIRCUIT PRESIUNE
5
4
6
2°ndSTADIO
2 STAGE
3
1°stSTADIO
1 STAGE
3°rdSTADIO
3 STAGE
1
2
7
4°thSTADIO
4 STAGE
10
8
9
12
15
14
16
11
13
1 Vstupní filtr
2 Vstupní ventil 1. stupně
3 Výstupní ventil 1. stupně
4 Chladicí trubka 1. – 2. stupně
5 Výstupní ventil 2. stupně
6 Chladicí trubka 2. – 3. stupně
7 Výstupní ventil 3. 3 stupně
8 Chladicí trubka 3. – 4. stupně
9 Výstupní ventil 4. stupně
10 Konečná chladicí trubka
11 Separator kondenzátu
12Manometr
13 Bezpečnostní ventil
14 Chladicí trubka separator/ filtr
15 Activní uhlí /molecularní síto
16 Pružná hadice
36 - 88
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 Filtr wstępny
Filtr wstępny 1go stopnia
Zawór wylotowy 1go stopnia
Przewód chłodzący 1go i 2go stopnia
Zawór wylotowy 2go stopnia
Przewód chłodzący 2go i 3go stopnia
Zawór wylotowy 3go stopnia
Przewód chłodzący 3go i 4go stopnia
Zawór wylotowy 4go stopnia
Końcowy przewód chłodzący
Separator kondensatu
Manometr
Zawór bezpieczeństwa
Filtr/separator przewodu chłodzącego
Sito molekularne/filtr węgla aktywnego
Przewód elastyczny
MCH-6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 Levegőbeszívó szűrő
Levegőbeszívó szelep 1. fokozat
Kimeneti szelep 1. fokozat
Hűtőcső 1. és 2. fokozat
Kimeneti szelep 2. fokozat
Hűtőcső 2. és 3. fokozat
Kimeneti szelep 3.fokozat
Hűtőcső 3. és 4. fokozat
Kimeneti szelep 4. fokozat
Végső hűtőcső
Páraelválasztó
Nyomásmérő műszer
Biztonsági szelep
Hűtőcső elválasztó/ szűrő
Aktív szén és molekuláris levegő szűrő
Rugalmas tömlő
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 Filtru de aspirare
Supapă de aspirare 1° stadiu
Supapă evacuare 1° stadiu
Tub răcire 1°-2° Stadiu
Supapă evacuare 2° stadiu
Tub răcire 2°-3° Stadiu
Supapă evacuare 3° stadiu
Tub răcire 3°-4° Stadiu
Supapă evacuare 4° stadiu
Tub răcire final
Separator de condens
Manometru
Supapă de siguranţă
Tub separator/filtru
Filtru carbon activ-separator molecular
Furtun
ČESKY
4.5 ELEKTRICKÉ SCHEMA
Jednofázový elektromotor
Silnik Jednofazowy elektryczny
Motor eléctrico monofásico
Moteur électrique monophasé
POLSKI
4.5 SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
MAGYAR
4.5 ELEKTROMOS VÁZLAT RAJZ
ROMÂNĂ
4.5 SCHEMĂ ELECTRICĂ
Třífázový elektromotor
Silnik trójfazowy elektryczny
Motor Háromfázisú elektromos
Motor electric trifazic
MCH-6
37 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
5 - PŘEPRAVA A INSTALACE
UPOZORNĚNÍ:
Kompresory jsou dodávány bez namontované
plnicí hadice, kompresorového a motorového oleje
spalovacího motoru, mazací olej a patron s aktivním
uhlím/molekulárním sítem. Tyto položky jsou
dodávány v balení. Před prvním použitím kompresoru
proveďte:
-Připojte plnicí hadici (viz kap. “7.13 hadice výměna”).
-Doplňte olejovou náplň kompresoru (viz kap. “7.6
Kontrola a výměna mazacího oleje”).
-Doplňte olejovou náplň motoru (viz motor - návod k
použití a údržbě)
-
Vložte patronu s aktivním uhlíkovým filtrem/
molekulárním sítem (viz kap. “7.12 Aktivní uhlíkový
filtr / molekulární síto”)
5 - TRANSPORT I INSTALACJA
OSTRZEŻENIE
Sprężarka jest dostarczana do klienta bez
podłączonych przewodów napełniających, oleju
smarującego sprężarkę oleju smarującego silnik,
kartusza węgla aktywnego/sita molekularnego:
te produkty są dostarczane, osobno i znajdują się
wewnątrz opakowania. Przed użyciem sprężarki po
raz pierwszy należy:
-
podłączyć przewody napełniające (patrz “7.13
Wymiana przewodów”)
-zalać sprężarkę olejem (patrz rozdział “7.6 Kontrola i
wymian oleju”).
-
zalać silnik olejem (patrz instrukcja obsługi i
serwisowania silnika)
-
włożyć filtr węgla aktywnego/kartusz sita
molekularnego (patrz rozdz. “7.12 Filtr węgla
aktywnego/ sito molekularne”)
5 - KEZELÉS ÉS BEÜZEMELÉS
FIGYELMEZTETÉS:
A kompresszorra nincs rászerelve a töltőcső, nincs a
kompresszorban kenőolaj és ha robbanómotorral
van szállítva abban sincs olaj, továbbá nincs benne az
aktiv szén/molekuláris szűrőpatron sem: ezek a
tartozékok a csomagolásban találhatók. A
kompresszor első használatba vétele előtt:
-Csatlakoztassa a töltőcsöveket (a fejezet száma:“7.13
Csövek felrakása”).
-Töltse fel a kompresszort a kenőolajjal (a fejezet. “7.6
Olajszintellenőrzés és olajcsere”).
-
Töltse fel a robbanómotoros változatot az
olajbeöntőnyíláson keresztül olajjal (nézze a motor
használati és karbantartási kézikönyvét)
-Helyezze bele a tartóba az aktív szén/molekuláris
szűrőpatront (fejezet. “7.12 Aktív szén/molekuláris
szűrőpatron”)
5 - MANEVRE ŞI INSTALARE
AVERTISMENT:
Compresoarele sunt livrate fără cabluri de încărcare,
fără uleiul de lubrifiere a compresorului, fără uleiul de
lubrifiere a motorului cu explozie şi fără cartuşele filtru
cu cărbune activ-sită moleculară care sunt furnizate
din dotare în interiorul ambalajului. Înainte de a utiliza
pentru prima dată compresorul:
-Conectaţi cablurile de încărcare (vedeţi cap. “7.13
Înlocuire cabluri”).
-Umpleţi compresorul cu ulei de lubrifiere (vedeţi
cap. “7.6 Control şi înlocuire ulei lubrifiant”).
-Umpleţi motorul cu explozie cu ulei de lubrifiere
(vedeţi manualul de utilizare şi întreţinere a
motorului)
-Introduceţi cartuşele filtru cu cărbune activ/sită
moleculară (vedeţi cap. “7.12 Filtru cu cărbune activ/
sită moleculară”).
5.1 VYBALENÍ [A]
V MCH-6 kompresoru je dodáván plně smontovaný, balený
v kartonové krabici
pro snadnou manipulaci a transport.
Krabice s kompresorem musí být přepravována
podle návodu uvedeného na krabici.
Kompresor je dodáván s následujícími jako standard:
-1200 mm plnicí hadice s plnicí koncovkou
-manuál kompresoru
-manuál k motoru
-1 na přání (0,5 litru) na mazací oleje kompresoru
-1 na přání (1 litr) pro olej pro spalovací motory (pro modely
se spalovacím motorem)
-1 na přání uhlíkové filtry / molekulární síto.
5.1 ROZPAKOWANIE [A]
Sprężarka MCH-6 wysyłana jest do klienta całkowicie
zmontowana, zapakowana w kartonowe pudło, łatwe do
przenoszenia i transpotu.
Pudło z kompresorem musi być transportowane zgodnie ze
wskazówkami umieszczonymi na kartonie.
Standardowo, sprężarka wyposażona jest w:
-
jeden przewód napełniający 1200mm z zaworem
napełniającym
-instrukcję użytkowania i serwisowania
-instrukcję użytkowania i serwisowania silnika
-1 pojemnik (0.5 litre) oleju
-1 pojemnik (1 litre) oleju do silnika spalinowego (tylko w
odniesieniu do modeli z silnikami spalinowymi).
-1 wkład sita molekularnego/filtra węgla aktywnego.
5.1 KICSOMAGOLÁS [A]
Az MCH-6 kompresszor teljesen összeszerelt állapotban egy
a szállítást megkönnyítő dobozban érkezik.
A kompresszort tartalmazó dobozt, a dobozon található
utasítások szerint kell mozgatni.
A géphez, a következő kiegészítők járnak:
-egy db 1200 mm töltőcső szeleppel;
-használati és karbantartási kézikönyv
-motor használati és karbantartási kézikönyv
-1 doboz (0.5 liter) motorolaj
-1 doboz (1 liter) motorolaj, belsőégésű motorhoz (csak
belsőégésű motorral szerelt típusokhoz)
-1 Aktív szén/molekuláris szűrő patron.
5.1 AMBALAJUL [A]
Compresorul este introdus într-o cutie din carton montată pe
europalet pentru a putea fi mutat şi transportat uşor.
Mutaţi cutia care conţine compresorul urmând cu atenţie
instrucţiunile prezente pe acesta.
În mod standard maşina este prevăzută cu:
-1 cablu de încărcare de 1200mm cu robinet;
-manual de utilizare şi întreţinere;
-manual de utilizare şi întreţinere motor cu explozie;
-Ulei lubrifiant pentru motoare în bidoane (1 litru. Doar
pentru modelele cu motor cu explozie);
-Ulei lubrifiant în bidoane (0,5 litri);
-1 Cartuş filtru cu cărbune activ şi sită moleculară.
A
38 - 88
MCH-6
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
5.2 PŘEPRAVA [A]
Po vybalení kompresoru z jeho obalu je možné ho dopravit
do pracovního prostoru.
Přeprava bude vyžadovat použití vysokozdviřného vozíku
nebo zvedáku (pozor na dostatečnou nosnost vozíku). Pro
přepravu použilte madel na kompresoru (a).
Pokud je kompresor se zdvihán manuálně zajistěte na tuto
manipulaci minimálně dva pracovníkyracovníky, opět
pomocí kliky s sebou (a).
5.2 PRZENOSZENIE [A]
Po rozpakowaniu, sprężarkę należy przenieść na wyznaczone
miejsce, gdzie będzie ona ustawiona.
Do przenoszenia należy użyć wózka widłowego lub palaciaka
(o odpowiednim udźwigu). Sprężarkę należy przenosić
chwytając za przeznaczone do tego uchwyty boczne (a).
Jeśli sprężarka będzie przenoszona ręcznie, bez użycia wózka,
musi ją transportować dwóch pracowników, korzystając z
uchwytów bocznych. (a).
5.2 KEZELÉS [A]
Miután kiszedte a kompresszort a csomagolásából, a kívánt
helyre szállíthatja.
A szállításhoz használjon villásemelőt vagy más emelőszerkezetet
(a) (amely megfelelő teljesítménnyel rendelkezik).
A kompresszor felemeléséhez használja a kialakított fogantyúkat.
Ha a kompresszort manuálisan emeli, a munkát 2 ember
végezze, a kialakított fogantyúk segítségével (a).
5.2 MANEVRE [A]
După ce aţi separat compresorul de ambalajul său, este
posibilă transportarea compresorului în locul prevăzut.
Pentru efectuarea acestei operaţii este necesar să vă dotaţi
de motostivuitor sau transpalet.
Pentru ridicarea compresorului folosiţi mânerele de transport
(a).
În cazul în care se ridică compresorul manual, asiguraţi-vă ca
acesta să fie ridicat de doi operatori folosind mereu pentru
ridicare mânerele de transport (a).
DÙLEŽITÉ přistupujte k zvedání, přenášení
kompresoru s maximální opatrností do konečné
pozice kompresoru
UPOZORNĚNÍ Ruční zvedání kompresoru vyžaduje
nejméně dva zaměstnance a v žádném případě ne
individuálního pracovníka váha překračuje 30 kg.
WAŻNE Prace związane z podnoszeniem, przenoszeniem
i ustawianiem sprężarki należy wykonywać ze szczególną
starannością.
OSTRZEŻENIE Ręczne przenoszenie wymaga
zaangażowania co najmniej dwóch pracowników i w
żadnym wypadku jeden nie może podnosić więcej niż
30 kg.
FONTOS A kompresszor emelését, mozgatását és
áthelyezését mindíg a legnagyobb körültekintéssel
végezze.
FIGYELMEZTETÉS A kompresszor kézi emelése
minimum 2 embert kíván meg és semmilyen esetben
ne emeljen 1 ember több mint 30 kg-ot.
AVERTIZARE E necesar să acordaţi maximă atenţie
tuturor fazelor de ridicare, mişcare şi poziţionare ale
compresorului.
ATENŢIE Operaţiile de ridicare manuală a compresorului
trebuie să fie efectuate de cel puţin două persoane în
acelaşi timp şi fiecare persoană nu trebuie să ridice o
greutate ce depăşeşte 30 Kg.
A
a
BASIC
a
a
a
a
a
COMPACT
MINICOMPACT
MCH-6
39 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
5.3 INSTALACE
UPOZORNĚNÍ Před provedením instalace které je
popsáno níže, přečtěte Kapitolu 3 “BEZPEČNOSTNÍ
PŘEDPISY” pečlivě.
5.3 INSTALACJA
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czynności
instalacyjnych należy dokładnie zapoznać się z rozdziałem
3 “PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA”.
5.3 BEÜZEMELÉS
FIGYELMEZTETÉS
Mielőtt
hozzákezdene
a
beüzemelési feladatokhoz, olvassa át alaposan a 3.
fejezet “BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK” részt.
5.3 INSTALAREA
ATENŢIE Înainte de a începe operaţiile de instalare
indicate în continuare, citiţi cu atenţie capitolul 3
“PRESCRIPŢII DE SIGURANŢĂ”.
5.3.1 Umístění [A]
-Kompresor musí být intalován ve vymezené ploše, a
zkontrolujte jestli je vodorovně.
Pro rozměry kompresoru zkontrolujte bod 4.3 “Technické
parametry” .
-Zkontrolujte, zda je plocha, ve které má být kompresor
umístěn řádně odvětrána: dobrá výměna vzduchu (více než
jedno okno ), bez prachu a bez rizika výbuchu, koroze nebo
požáru .
-Pokud okolní je teplota vyšší než 45 ° C je nutná
klimatizace.
-Pozice kompresoru nesmí být blíže než 1 m od okolních
stěn, vzdálenost kompresoru od stropu musí být nejméně
1,5 m.
Tyto rozměry jsou nutné pro řádný provoz kompresoru a
řádné chlazení čerpací jednotky .
-Ujistěte se, že oblast je dotatečně osvětlena k identifikaci
každém detailu (texty na info štítkách), použijte umělého
osvětlení, tam kde je na denní světlo nedostatečné.
5.3.1 Ustawianie [A]
- Ustawianie sprężarki w wyznaczonym miejscu i sprawdzanie
poziomu podłoża.
Wymiary sprężarki podane są w rozdziale 4.3
“Charakterystyka techniczna”.
-Upewnij się, że miejsce, gdzie ma być ustawiona sprężarka
jest odpowiednio wentylowane: Dobra wymiana powietrza
(więcej niż jedno okno) wolne od kurzu, bez ryzyka
związanego z obecnością atmosfery zagrożonej wybuchem,
korozją lub atmosferą łatwopalną.
-Jeśli temperatura otoczenia przekracza 45°C potrzebna jest
kilimatyzacja.
-Sprężarka musi być ustawiona w odległości co najmniej
1 m od otaczających ją ścian; odległość od sufitu powinna
wynosić co najmniej 1.5 m. Te odległości zapewniają
prawidłową pracę i prawidłowe chłodzenie układu
sprężającego.
-Upewnij się, że światło w pomieszczeniu jest wystarczająco
silne, aby możliwe było rozpoznanie szczegółów ( takich jak:
napisy na plakietkach znamionowych, nalepki informacyjne;
jeśli światło dzienne nie wystarcza należy użyć światło
sztuczne).
5.3.1 Elhelyezés [A]
-Helyezze a kompresszort a kívánt helyre és ellenőrizze, hogy
az vízszintesen áll-e.
A kompresszor méreteit a 4.3 fejezet “Technikai jellemzők”
részben ellenőrizheti.
-Ellenőrizze, hogy a terület, ahová a kompresszort helyezni
szeretné, megfelelően szellőztetett: jó légcsere (1-nél
több ablak), por, robbanásveszély, korrózió és tűzveszély
mentes.
-
Ha a környező hőmérséklet meghaladja a 45°C-ot,
légkondícionáló használata szükséges.
-Ne helyezze a kompresszort közelebb falakhoz mint 1 m; a
távolság a kompresszor és a plafon között legyen minimum
1.5 m.
-
Ezek a távolságok kielégítő kompresszor működést
eredményeznek és biztosítják a töltőegység megfelelő
hűtését.
-Győződjön meg arról, hogy a terület világítása megfelelő
legyen minden részlet azonosításához (mint pl. az írás az
információs feliratokon); használjon mesterséges fényforrást
ha a természetes fény már nem elegendő.
5.3.1 Poziţionarea [A]
-Poziţionaţi compresorul în locul prevăzut şi controlaţi ca să
fie poziţionat la nivel.
Pentru piedicile compresorului consultaţi paragraful 4.3
“Caracteristici tehnice”.
-Verificaţi ca în locul ales pentru poziţionare să existe
condiţiile de ventilaţie adecvate: o bună circulaţie a aerului
(prezenţa a mai multor ferestre), absenţa prafului, să nu fie
prezente riscuri de explozie, de coroziune sau incendiu.
-Utilizarea în ambiente cu temperaturi mai mari de 45°C
implică necesitatea climatizării acestui ambient.
-Poziţionaţi compresorul la o distanţă minimă de 1m de
pereţi înconjurători şi cu o distanţă până la tavan nu mai
mică de 1,5m ca să nu afecteze buna funcţionare şi o bună
răcire a grupului de pompare.
-Asiguraţi-vă că la compresor ajunge o suficientă iluminare,
în aşa fel încât să se poată identifica uşor fiecare detaliu ( în
special înscrisurile de pe plăcuţe).
Introduceţi în zonă lumină artificială dacă cea naturală nu
satisface cerinţele citate.
UPOZORNĚNÍ Kompresory pro MCH-6 sérii s vnitřním
spalovacím motorem
musí být instalovány ve
venkovním prostoru.
OSTRZEŻENIE Sprężarka MCH-6 z silniem spalinowym
może być instalowana tylko i wyłącznie na zewnątrz.
FIGYELMEZTETÉS
Az
MCH-6
kompresszorok
belsőégésű motorral szerelt változatai, kizárólag csak
szabadtérre telepíthetőek.
ATENŢIE Compresoarele din seria MCH-6 cu motor cu
explozie, trebuie să fie instalate doar în aer liber.
A
1m
min.
1.5 m
1m
1m
40 - 88
MCH-6
1m
ČESKY
5.3.2
Prodloužené sání vzduchu [A]
POLSKI
5.3.2
Przedłużony przewód do pobierania
powietrza [A]
MAGYAR
5.3.2
Levegőbeszívó hosszabbító csatlakozó [A]
ROMÂNĂ
5.3.2
Colegarea prelungitorului la gura de aerisire
[A]
Pokud kompresoru je instalována v prostoru bez odvětrávání
je nutné vzduch ke kompresoru přivézt podle potřeby tak
jak je popsáno v části 5.3.1 “polohy”, bude třeba nainstalovat
prodloužení přívodu vzduchu z venku nebo z lépe větraných
prostor.
-Prodloužení, je dodáváno jako volitelné, musí být připojen k
vstupnímu konektoru kompresoru.
-Vyjměte sací filtr (a)
-Připevněte montáži (b)
-Připojení k prodlužovací hadici (c) k montáži (b)
-Připojení pro sací filtr (a) na druhém konci prodlužovací
hadice.
-Umístění konce prodloužení se sání vzduchu filtrem v
oblasti kkterá je chráněná před povětrnostními vlivy a
výfukové plyny .
-Bod přívod vzduchu proti větru .
-Zkontrolujte, zda nejsou ostré hrany nebo nějaké překážky
podél potrubí.
Pokud je hadice poškozena nahradte ji.
Jeśli sprężarka jest zainstalowana w miejscu gdzie nie ma
odpowiedniej wentylacji, zgodnie z tym co opisano w
rozdziale 5.3.1 “Ustawianie”, konieczne będzie zainstalowanie
przedłużonego przewodu do pobierania powietrza z
zewnatrz lub z miejsca, gdzie wentylacja jest wystarczająca.
-Przedłużenie, dostarczane jako opcja, musi być podłączone
do wlotu filtra wstępnego.
-Zdemontuj filtr wstępny (a)
-Zamocuj łącznik (b)
-Podłącz przedłużenie (c) do łącznika (b).
-Zamontuj filtr wstępny (a) na drugim końcu przedłużonego
przewodu.
-Prawidłowo ustaw przedłużony przewód z zamontowanym
na jego końcu filtrem, w dobrze wentylowanym miejscu,
chronionym przed czynnikami pogodowymi i spalinami.
-Skieruj wlot powietrza pod wiatr.
- Upewnij się, że przewód nie jest pozaginany lub uszkodzony.
Jeśli tak jest, należy go wymienić.
Ha a kompresszort az 5.3.1 “Elhelyezés” részben leírt
feltételeknek nem megfelelően szellőztetett helységben
üzemelte be, szükséges lesz egy levegőbeszívó hosszabbító
beszerelése, mely kintről vagy egy megfelelően szellőztetett
helységből szívja be a szükséges levegőt.
-A hosszabbítót, melyet kérésre biztosítunk, össze kell kötni
a beszívó csatlakozóval.
-Távolítsa el a beszívó szűrőt (a)
-Helyezze fel a csatlakozást (b)
-Kösse össze a hosszabbító csövet (c) a csatlakozással (b).
-Helyezze a beszívószűrőt (a) a hosszabbító cső másik
végére.
-Helyezze a hosszabbító azon végét, melyen a beszívószűrő
van egy megfelelően szellőztetett helységbe, mely védett
az időjárási viszontagságoktól és kipufogógáz mentes.
-Fordítsa a levegőbeszívót a széllel szemben.
-Ellenőrizze, hogy nincs sérülés vagy törés a csövön.
Ha sérült, cserélje ki azt.
În eventualitatea în care compresorul vine poziţionat în loc
lipsit de caracteristicile de ventilaţie indicate la paragraful
“5.3.1 Poziţionarea”, va fi necesar să asiguraţi instalarea unui
prelungitor pentru gura de aerisire de la exterior sau de la un
loc cu caracteristicile de ventilaţie citate.
-Prelungitorul, furnizat ca opţiune, va trebui să fie colegat la
adecvatul element de legătură de aspirare.
-Îndepărtarea filtrului de aspirare (a)
-Montarea racordului (b).
-Montarea prelungitorului (c) la racord (b).
-Montaţi la cealaltă extremitate a prelungitorului filtrul de
aspirare (a) - Poziţionaţi extremitatea prelungitorului pe care
s-a montat filtrul de aspirare (gura de aerisire) în loc ventilat
şi protejat de agenţi atmosferici şi gaze de evacuare.
-Orientaţi gura de aerisire în poziţie contra vântului.
-Verificaţi ca lungimea tubului de prelungire să nu aibă cute
sau rupturi.
În cazul în care prelungitorul se rupe asiguraţi înlocuirea
lui.
UPOZORNĚNÍ Používejte pouze pružnou hadici s
vnitřné vnitřní ocelovou spirálou a opletem, aby se
zabránilo poškození a nebo zúžení průřezu.
OSTRZEŻENIE Używaj tylko i wyłącznie elastycznych
przewodów z wewnętrznym, stalowym oplotem
wzmacniającym, co zapobiega przebiciom i w
konsekwencji osłabieniu.
FIGYELMEZTETÉS Kizárólag csak belső acélerősítésű
rugalmas csövet használjon, mely megóvja a csövet
az eldeformálódástól és csökkenti a megtörésének
kockázatát.
ATENŢIE Utilizaţi doar un tub flexibil dotat de întărire
internă cu spirală de oţel, pentru a preveni cute şi
reducţii de secţiune.
Nu aspiraţi fumuri nocive sau gaze de evacuare.
A
a
a
c
b
b
MCH-6
41 - 88
ČESKY
5.3.3
Elektrické připojení [A]
POLSKI
5.3.3
MAGYAR
Podłączenie elektryczne(tylko [A]
5.3.3
Elektromos csatlakozás [A]
ROMÂNĂ
5.3.3
Racordarea electrică [A]
Kompresor je dodáván spolu s napájecím kabelem.
K připojení k napájení stačí vložit zástrčku do síťové
napájení.
Zkontrolujte, že údaje o kompresoru ID desce jsou
kompatibilní s síťovým napájecím zdrojem, zejména pokud
jde o proud a napětí.
Síťový napájecí systém musí mít fukční uzemění (Earth),
zkontrolujte, že uzemění má odpovídající hodnotu odporu v
souladu s ochranou a provozních požadavků na kompresor
elektrický systém .
Kompresor jest dostarczany wraz z przewodem
elektrycznym.
Aby podłączyć sprężarkę do źródła prądu wystarczy wpiąć
wtyczkę do kontaktu.
Upewnij się, że dane na tabliczce znamionowej sprężarki są
zgodne z lokalnym zasilaniem, szczególnie w odniesieniu do
napięcia i fazy.
Zasilanie musi posiadać właściwe uziemienie/zerowanie;
zgodne z wymogami odnoszącymi się do systemu
elektrycznego sprężarki.
A kompresszort, az elektromos vezetékkel együtt szállítjuk.
Az áramellátáshoz történő csatlakozáshoz, egyszerűen csak
dugja be a villásdugót a konnektorba.
Ellenőrizze, hogy a kompresszor azonosító tábláján lévő
adatok kompatibilisak az áramellátással, különösen az átfolyó
áram erőssége.
A fő áramellátásnak mindenképpen kell földeléssel
rendelkeznie; ellenőrizze, hogy a földelés mértéke elegendő a
kompresszor elektromos rendszerének védelméhez/ működési
követelményeihez.
Compresorul este dotat de cablu electric. Pentru racordarea
electrică este suficient să introduceţi ştecherul în priza de
alimentare a reţelei.
Verificaţi ca datele de pe plăcuţa compresorului sunt
compatibile cu instalaţia reţelei, în particular în ceea ce
priveşte curentul nominal şi tensiunea de alimentare.
Instalaţia reţelei va trebui să fie prevăzută cu o împământare
eficientă, în particular trebuie verificat ca valoarea de
rezistenţă a împământării să fie în acord cu exigenţele
de protecţie şi de funcţionare ale instalaţiei electrice a
compresorului.
UPOZORNĚNÍ Před vložením konektoru, zkontrolujte,
zda elektrické zapojení kompresoru odpovídá
noremám platným v zemi použití.
Řádné uzemnění (ground) systému je základní
bezpečnostní opatření.
Účinné uzemění systému je základním předpokladem
bezpečného provozu kompresoru.
Zástrčka síťového připojení musí být schváleného
typu v souladu s příslušnými normami a musí mít ONOFF vypínač (není součástí dodávky).
OSTRZEŻENIE: Przed wpięciem wtyczki, sprawdź
czy system elektryczny zgadza się z przepisami
dotyczącymi instalacji elektrycznych, obowiązującymi
w danym kraju. Prawidłowe uziemienie/zerowanie
jest istotnym elementem wpływającym na
bezpieczeństwo.
Wtyczka podłączana do gniazda głównego zasilania
musi być zatwierdzona i zgodna z odpowiadającymi
standardami oraz być wyposażona w przełącznik
Włączone/Wyłączone (nie jest dostarczana).
FIGYELMEZTETÉS Mielőtt a villásdugót bedugná,
ellenőrizze, hogy az elektromos rendszer megfelel
az adott ország szabványainak. A megfelelő földelés,
elengedhetetlen biztonsági feltétel. A hatékony
kompresszor földelés elngedhetetlen biztonsági
feltétel.
Az elektromos dugaljnak országonként a helyi
szabályoknak megfelelőnek kell lennie. Kell lennie agy
KI-BE kapcsolónak. (nincs szállítva).
ATENŢIE Înainte de a introduce ştecherul, verificaţi ca
instalaţia să fi fost realizată cu respectarea normelor în
vigoare a ţării de instalare a compresorului.
O eficientă instalaţie de împământare a compresorului
este o caracteristică fundamentală pentru siguranţă.
Priza de conectare la reţea trebuie să fie de tip
omologat în conformitate cu normativele în vigoare
în materie şi trebuie să fie prevăzută cu întrerupător
ON-OFF (nefurnizată din dotare).
NEBEZPEČÍ Ověřte, že charakteristiky síťového
napájení jsou kompatibilní s elekrickou instalací
kompresoru.
ZAGROŻENIE Upewnij się, że charakterystyka zasilania
odpowiada charakterystyce kompresora.
VESZÉLY Ellenőrizze, hogy a fő áramkör tulajdonságai,
kompatibilisek a kompresszoréval.
PERICOL Controlaţi caracteristicile reţelei de alimentare
să fie compatibile cu cele ale compresorului.
A
Mod: MCH-6/EM
El. zázuvka – součást dodávky
Dostarczona wtyczka Schuko
Schuko dugaljal szállítva.
Ştecăr Schuko furnizat din dotare
42 - 88
Mod: MCH-6/ET
Zásuvka 16A – není součást dodávky
Nie dostarczona wtyczka 1 6A 3P + E
16A 3P+E dugalj nélkül
Ştecăr 16A 3P+T nefurnizat din dotare
MCH-6
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
6 - POUŽITÍ KOMPRESORU
6 - UŻYTKOWANIE SPRĘŻARKI
6 - A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA
6 - UTILIZAREA COMPRESORULUI
6.1 PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA PŘED PRVNÍM STARTEM
6.1 KONTROLA WSTĘPNA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
6.1 ELSŐDLEGES ELLENŐRZÉSEK MIELŐTT ELÖSZÖR
HASZNÁLNÁ A KOMPRESSZORT
6.1 CONTROALE PRELIMINARII LA PRIMA PUNERE ÎN
FUNCŢIUNE
Provozovatel musí ověřit, že kompresor je dodán s:
-provozní a údržbovou příručkou
-provozní a údržbovou příručkou spalovacích motorů (pokud
je použit);
Pokud kompresor je prodáván na zákazníkovi / uživateli musí
poskytnout kupujícímu s kompletní, nepoškozený uživatelský
a údržbový manuál.
Operator musi sprawdzić czy wraz ze sprężarką dostarczono:
-instrukcję użytkowania i serwisowania;
-instrukcja użytkowania i serwisowania silnika spalinowego (o
ile ma zastosowanie);
Jeśli sprężarka została odsprzedana należy dopilnować, aby
nowy właściciel dostał niezniszczoną instrukcję obsługi i
serwisowania.
Az üzemeltetőnek ellenőriznie kell, hogy a kompresszorhoz
megvan a:
-használati és karbantartási kézikönyv;
-használati és karbantartási kézikönyv belsőégésű motorhoz
(ha szükséges);
Ha a kompresszort továbbadják, a vevő/üzemeltető egy
teljes és sértetlen használati és karbantartási útmutatót
köteles átadni az új tulajdonosnak.
Operatorul trebuie să verifice ca compresorul să fie dotat cu:
-manual de utilizare şi întreţinere;
-manual folosire şi întreţinere motor cu explozie.
În caz de vânzare a compresorului uzat clientul/utilizatorul
va trebui să furnizeze cumpărătorului manualul de utilizare
şi întreţinere cu toate părţile sale.
6.1.1 Plněnění olejem
V okamžiku dodání kompresoru neobsahuje mazací olej,
který je dodáván spolu s kompresorem v pkastových
nádobách v krabici.
Pro plnění kompresoru platí pokyny v sekci “7.6.3 Výměna
oleje”.
6.1.1 Uzupełnianie oleju
Sprężarka dostarczana jest do klienta niezalana olejem;
olej dostarczany jest w pojemniku i spakowany wraz ze
sprężarką.
Zalecenia dotyczące napełniania i uzupełniania oleju znajdują
się w rozdziale “7.6.3 Wymiana oleju”.
6.1.1 Kenőolajjal való feltöltés
A szállítás időpontjában a kompresszorban nincs olaj; ezt a
kompresszorral együtt, dobozban adjuk, mely megtalálható
a csomagolásban.
A feltöltési utasításokat a 7.6.3 “A kenőolaj cseréje” részben
olvashatja.
6.1.1 Umplere ulei lubrifiant
Compresorul, la momentul livrării, este lipsit de uleiul de
lubrifiere ce vine livrat împreună cu compresorul în cutii
adecvate ce se găsesc în interiorul ambalajului.
Pentru operaţia de umplere vedeţi paragraful “7.6.3
Schimbarea uleiului de lubrifiere”.
6.1.2
Vkládání aktivního uhlí / molekulárního síta
filtrační kazeta
V okamžiku dodání kompresoru nemá aktivní uhlí /
molekulární síto instalováno: patrona je dodávána spolu s
kompresorem v zapečetěném vakuovaném obalu uvnitř
krabice.
Pro návod, jak vložit filtr kazety prostudujte část “Aktivní uhlí
7.12.2 / molekulární síto filtru výměna”.
6.1.3
Plnění spalovacího motoru olejem
V okamžiku dodání kompresoru motory nejsou naplněny
olejem: Tento olej je dodáván spolu s kompresorem.
Olej je v plastové lahvi přiložené ke kompresoru v transportní
krabici.
Pro instrukce jak naplnit kompresor olejem přečtěte kapitolu
“Výměna oleje” v tomto manuálu.
6.1.2
Wymiana wkładu filtra węgla aktywnego/sita
molekularnego
W momencie dostawy filtr węgla aktywnego/sita
molekularnego nie jest zamontowany na sprężarce:
kartusz jest dostarczany wraz ze sprężarką w próżniowym
opakowaniu.
Instrukcje dotyczące montażu kartusza filtra znajdują
się w rozdz. “7.12.2 Wymiana filtra węgla aktywnego/sita
molekularnego”.
6.1.3
Napełnianie olejem silnika spalinowego
W momencie dostawy silnik spalinowy sprężarki nie
jest zalany olejem: olej dostarczany jest w pojemniku
dostarczanym wraz ze sprężarką.
Instrukcje jak należy zalać silnik olej i wymienić olej, znajdują
się w załączonej instrukcji użytkowania i serwisowania
silnika.
6.1.2
Az aktív szén/ molekuláris szűrő patron
behelyezése
A szállítás időpontjában a kompresszorban nincs aktív szén/
molekuláris szűrő behelyezve: a patront a kompresszorral
együtt szállítjuk, egy vákumfóliázott csomagolásban, mely a
dobozban található.
A behelyezéssel kapcsolatos tudnivalókat a 7.12.2 “Aktív
szén/ molekuláris szűrő cseréje” részben olvashatja.
6.1.3
A belsőégésű motor feltöltése kenőolajjal
A szállítás időpontjában, azokban a típusokban amelyek
belsőégésű motorral szereltek, nincs kenőolaj: az olajat a
kompresszorral együtt műanyag flakonban szállítjuk, mely
megtalálható a kompresszor csomagolásában.
Az olajjal való feltöltésre vonatkozó utasításokat megtalálja a
mellékelt motor használati és karbantartási kézikönyvben.
MCH-6
6.1.2
Introduceţi cartuşul filtrului cu cărbune activ/
sită moleculară
Compresorul, în momentul livrării, nu este prevăzut cu
cartuş filtru cu cărbune activ/ sită moleculară. Acest cartuş
se livrează împreună cu compresorul într-un plic sigilat şi
etanşat care se află în interiorul ambalajului.
Pentru operaţiunea de introducere a cartuşului filtru
consultaţi paragraful “7.12.2 Înlocuire filtru cu cărbuni activi/
sită moleculară”.
6.1.3
Umpleţi cu ulei lubrifiant motorul (doar pentru
motoare cu explozie)
Motoarele compresoarelor echipate cu motoare cu
explozie, în momentul livrării, nu conţin ulei de lubrifiere.
Acest ulei se livrează împreună cu compresorul în bidoane
corespunzătoare care se află în interiorul ambalajului.
Pentru operaţiunea de umplere consultaţi manualul anexat
de utilizare şi întreţinere a motorului .
43 - 88
ČESKY
6.1.4
Kontrola elektrického zapojení (platí pouze pro
kompresory s třífázovým elektromotorem) [A]
POLSKI
6.1.4
MAGYAR
Kontrola poprawności połączeń elektrycznych
(tylko w odniesieniu do silników trójfazowych) [A]
6.1.4
A megfelelő elektromos csatlakozás ellenőrzése
(csak háromfázisú motorokhoz) [A]
ROMÂNĂ
6.1.4
Verificarea fazelor de racordare electrică
(numai motorae electric trifazic) [A]
Kontrolu správného propojení elektrických fázích provedete
kontrolou správného směru otáčení chladicí vrtule ve směru
vyznačeném na štítku (a) na krytu ventilátoru.
Pokud směr otáčení není tak, jak je uvedený na šipce bude
nutné vyměnit
mezi sebou dvě fáze v zástrčce hlavního napájecího vedení.
Skontroluj połączenia faz elektrycznych sprawdzając czy
wentylator obraca się w kierunku zgodnym z kierunkiem
pokazanym na tabliczce umieszczonej na osłonie
wentylatora.
Jeśli wentylator obraca się w kierunku niezgodnym ze
wskazaniami strzałki, należy odłączyć zasilanie i zamienić
dwie z trzech faz zasilania głównego.
A fázisok megfelelő elektromos csatlakozását úgy
ellenőrizheti, ha megvizsgálja, hogy a hűtőventillátor a külső
burkolaton jelzett iránynak megfelelően forog-e.
Ha a forgásirány nem a nyílnak megfelelő, húzza ki az
elektromos vezetéket és cseréljen meg kettőt a három
fázisból, a csatlakozóban.
Pentru a verifica corecta conectare a fazelor electrice, trebuie
să se verifice că sensul de rotaţie a ventilatorului de răcire
este cel indicat pe adezivul(a) situat pe carterul de protecţie
a acestui ventilator.
Dacă sensul de rotaţie a ventilatorului nu corespunde a celui
indicat de săgeată este necesar să opriţi curentul electric şi
să inversaţi între ele două dintre cele trei faze la alimentarea
principală.
POZOR Před provedením tohoto úkolu je nezbytné
odpojení kompresoru z přívodu elektrického proudu.
Neodpojujte uzemnovací kabel (žlutá / zelená).
ZAGROŻENIE Przed wykonywaniem tych czynności
należy odłączyć sprężarkę od źródła prądu.
Nie zamieniaj, nie odłączaj uziemienia/zerowania.
VESZÉLY Mielőtt hozzálátna ehhez a feladathoz, húzza
ki a kompresszor elektromos kábelének csatlakozóját
az áramkörből. Ne fordítsa meg vagy kösse ki a
földelést (sárga/ zöld).
PERICOL Înainte de a inversa fazele deconectaţi
compresorul de la reţeaua electrică.
Nu inversaţi sau deconectaţi firul de împământare
(galben/verde).
6.2 KONTROLY NA ZAČATKU KAŽDÉHO PROVOZNÍHO
DNE
Prohlédněte exteriér kompresor (spojky, trubky, pneumatické
komponenty apod.) a kontrolujte jakékoliv úniky oleje.
Vyměňte díly v případě potřeby nebo kontaktujte firmu
AEROTECNICA COLTRI.
6.2 CZYNNOŚCI
KONTROLNE
WYKONYWANE
CODZIENNIE PRZED URUCHOMIENIEM
Dokonaj zewnętrznego, wizualnego przeglądu sprężarki
(złączki, przewody, elementy pneumatyczne, itd.). Jeśli
potrzeba – wymień części lub skontaktuj się z AREOTECNICA
COLTRI.
6.2 MINDEN MUNKANAP KEZDETÉN VÉGZENDŐ
ELLENŐRZÉSEK
Vizsgálja át kívülről a kompresszort alaposan (csavarok,
csövek, pneumatikus komponensek, stb.) és ellenőrizze
az esetleges olajszivárgásokat. Cseréljük ezeket a részeket
ahol szükséges vagy lépjünk kapcsolatba az AEROTECNICA
COLTRI.-val
6.2 CONTROALE ZILNICE ÎNAINTEA PUNERII ÎN
FUNCŢIUNE
Efectuaţi o inspecţie externă a compresorului (legături,
tuburi, componente pneumatice, etc.) şi controlaţi dacă
se observă pierderi de ulei. Înlocuiţi partea defectă sau
contactaţi AEROTECNICA COLTRI.
6.2.1 Kontrola hladiny oleje [B]
Kontrolu hladiny oleje provedeme odstraněním víčka (a) a
kontrolou , zda je úroveň je v přijatelných mezích (tj. mezi
min. a max.). Nasaďte uzávěr (a).
Pamatujte, že nadměrné množství oleje může způsobit
znečištění lahví a může i vážně poškodit ventily.
Zároveň příliš nízká úroveň brání mazání motoru a mohlo by
dojít k zadření kompresoru.
Pokud hladina oleje není v rozmezí minimálních a maximální
hodnoty dolejte ho podle kapitoly “7.6.3 Výměna mazacího
oleje”.
6.2.1 Kontrola poziomu oleju [B]
Odkręć korek (a) i skontroluj poziom oleju, jeśli poziom
zawiera się w dopuszczalnych granicach (pomiędzy
maksimum i minimum), zakręć korek (a).
Pamiętaj, że zbyt duża ilość oleju może przeniknąć do
cylindrów i pozostawić osad na zaworach, natomiast zbyt
niski poziom oleju uniemożliwia prawidłowe smarowanie i
może doprowadzić do zatarcia silnika.
Jeśli poziom jest poza minimum lub maksimum, należy
uzupełnić lub upuścić olej, zgodnie z zaleceniami zawartymi
w rozdziale “7.6.3 Wymiana oleju”.
6.2.1 Kenőolajszint ellenőrzés [B]
Úgy tudja az olajszintet ellenőrizni, hogy a kupak (a) eltávolítása
után megnézi, hogy a szint az elfogadható határok minimum
és maximum) között van-e. Helyezze vissza a kupakot (a).
Fontos tudnia, hogy a túl magas olajszint károsíthatja a
dugattyúkat mert az olaj ráéghet a szelepekre, míg a túl
alacsony olajszint meggátolja a helyes kenést és ezáltal
motorhibához vezethet.
Ha az olajszint nem a minimum és a maximum értékek között
van, vagy töltsön utána, vagy pedig engedje le az olajat, a 7.6.3
“A kenőolaj cseréje” részben írtak szerint.
6.2.1 Verificarea nivelului de ulei lubrifiant [B]
Pentru a controla nivelul de ulei lubrifiant înlăturaţi dopul
(a), controlaţi ca nivelul uleiului lubrifiant să fie în limitele
prevăzute (trebuie să fie cuprins între min. şi max.),puneţi
dopul la loc(a).
Vă amintim că un exces de ulei poate cauza infiltraţii în cilindri
şi depozitări pe supape în timp ce un nivel prea scăzut opreşte
o corectă lubrifiere cu posibilitatea gripajului cilindrilor.
În cazul în care nivelul uleiului nu este în limitele prevăzute
urmaţi etapele de adăugare sau evacuare după cum vine
descris în paragraful ”7.6.3 Schimbarea uleiului de lubrifiere”.
6.2.2
Kontrola stavu plnicí hadice
Zkontrolujte stav hadice a ujistěte se, že nemá na povrchu
žádné šrámy, díry, odřeniny, netěsnosti etc.
Pokud je to nutné nahradte novými hadice.
A
a
6.2.2
Kontrola przewodów napełniających
Przewody napełniające należy poddać kontroli wizualnej
na okoliczność przecięć, dziur, przetarć, nieszczelności. Jeśli
zachodzi taka potrzeba wymienić na nowe.
6.2.2
A töltőtömlők állapotának ellenőrzése
Vizsgálja meg, a töltőtömlőket és győződjön meg arról, hogy
nincsenek rajtuk lyukak, vágások, elhasználódásra utaló jelek,
stb.
Ha szükséges, cserélje ki őket újakra.
B
a
MAX
a
MIN
MAX.
MIN.
44 - 88
MCH-6
6.2.2
Controlul integrităţii tuburilor de încărcare
Efectuaţi o inspecţie a furtunurilor de alimentare şi controlaţi
să nu prezinte tăieturi, găuri, abraziuni, pierderi, etc..
Dacă este cazul schimbaţi-le cu unele noi.
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
6.2.3 Kontrola hladiny paliva [A]
Pro kontrolu hladiny paliva odšroubujte uzávěr (a),
zkontrolujte zda je palivo a uzavřete uzávěr (a). Jestliže
je nutné doplnit přečtěte si “7.7 Kontrola hladiny paliva a
doplňování”.
6.2.3 Kontrola poziomu paliwa [A]
Aby skontrolować poziom paliwa należy odkręcić korek (a),
sprawdzić i ponownie zakręcić korek (a).
Jeśli potrzebne jest uzupełnienie należy odnieść się do
rozdziału “7.7 Sprawdzanie poziomu paliwa, uzupełnianie”.
6.2.3 Üzemanyagszint ellenőrzés [A]
Az üzemanyagszint ellenőrzéséhez csavarja le a kupakot (a),
ellenőrizze, hogy van-e elegendő üzemanyag, majd csavarja
vissza a kupakot (a). Ha utántöltés szükséges, ellenőrizze a 7.7
“Üzemanyagszint ellenőrzés és utántöltés” részt.
6.2.3 Verificarea nivelului carburantului [A]
Pentru controlarea nivelului de carburant înlăturaţi capacul
(a), controlaţi să fie carburant înăuntru, înşurubaţi capacul
(a). Dacă necesită adăugare de carburant, umpleţi urmând
operaţiile descrise la paragraful “7.7 Controlul şi alimentarea
cu carburant”.
NEBEZPEČÍ
Při doplňování paliva až na úroveň ujistěte se, že
nemáte žádné problémy s únikem mohlo by to
způsobit požár.
Pokud se palivo uniklá musí být problém odstraněn
okamžitě.
Vysoce hořlavé palivo: proto nikdy nepoužívejte
otevřený oheň a nepoužívejte materiálů, umořnující
tvorbu elektrické jiskry.
Používejte ochranné rukavice při doplňování paliva.
Zároveň se ujistěte, že hasicí přístroj je po ruce při
doplňování hladiny paliva.
ZAGROŻENIE
Uważaj, aby uzupełniając poziom paliwa nie rozlewać
go, bo może to spowodować pożar. Jeśli paliwo się
jednak rozleje, należy je natychmiast wytrzeć.
Paliwo jest cieczą palną: nie wolno napełniać sprężarki
paliwem w pobliżu otwartego ognia ani w miejscu
gdzie mogą wytworzyć się iskry.
Podczas napełniania używaj rękawic ochronnych.
Przystępując do napełniania, upewnij się, że w pobliżu
jest gaśnica.
VESZÉLY
Ha utántöltés szükséges, tegye ezt úgy, hogy közben
figyeljen arra, ne öntsön mellé üzemanyagot, mert az
tűzet okozhat. Ha ez mégis megtörténne, törölje fel az
üzemanyagot azonnal.
Az üzemanyag robbanásveszélyes: ezért soha
ne használjon nyílt lángot tankolás közben és ne
használjon olyan anyagokat, melyek szikrákat
generálhatnak.
Használjon védőkesztyűt az utántöltéshez.
Mindíg győződjön meg arról, hogy van tűzoltókészülék
a közelben, amikor utántölti az üzemanyagot.
PERICOL
Când se face adăugarea de carburant, evitaţi pierderile
acestuia deoarece se produce pericol de incendii.
Dacă accidental se varsă carburant, curăţaţi cu grijă
zona murdărită.
Carburantul este un lichid inflamabil, de aceea nu
folosiţi flăcări libere şi nu fumaţi în timpul alimentării,
evitaţi să folosiţi materiale capabile de a provoca
scântei.
Când se adaugă carburant, folosiţi haine de protecţie.
Ţineţi mereu extinctorul la îndemână atunci când
alimentaţi.
6.2.4 Uchovávání technické dokumentace
Uživatelská a údržbová příručka a její dodatky musí být
skladovány pečlivě a vždy musí být na místě, kde mohou být
snadno přístupné pro okamžité konzultace.
6.2.4 Przechowywanie dokumentacji technicznej
Instrukcja użytkowania i serwisowania oraz wszystkie do
niej załączniki muszą być starannie przechowywane, zawsze
w pobliżu sprężarki tak, aby był zapewniony do niej łatwy
dostęp.
OSTRZEŻENIE Instrukcja obsługi i użytkowania stanowi
integralną część sprężarki i w razie odsprzedaży musi
być przekazana następnemu użytkownikowi.
6.2.4 A technikai dokumentáció tárolása
A használati és karbantartási útmutatót valamint ennek
mellékleteit óvatosan kell tárolni egy olyan helyen, ahol
könnyen és azonnal elérhetőek bárki számára, egy esetleges
konzultáció kapcsán.
FIGYELMEZTETÉS A használati és karbantartási
útmutató a kompresszor szerves részét képezi és át
kell azt adni az új tulajdonosnak egy esetleges eladás
esetén.
6.2.4 Păstrarea documentaţiei tehnice
Manualul de utilizare şi întreţinere şi alegatele sale, trebuie
păstrate cu grijă şi trebuie să fie mereu intrun loc uşor de ajuns
de către operator pentru a fi consultat cu promptitudine.
UPOZORNĚNÍ Uživatelská a udžbová příručka je
nedílnou součástí thecompressor a vždy musí být
předány v případě změny vlastnictníka kompresoru.
ATENŢIE Manualul de utilizare şi întreţinere este parte
integrală a compresorului, trebuie să fie mereu prezent
chiar şi în caz de schimb de proprietate.
A
a
MCH-6
45 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
6.3 ÚVODNÍ ÚKOLY
6.3.1 Kontrola bezpečnostního ventilu
Přesvědčte se, že pojistný ventil funguje správně spuštěním
kompresoru s uzavřeným ventilem: tím se rychle zvýší tlak a
můžete zkontrovat zda ventil správně zareaguje na nastavený
maximální tlak.
6.3 CZYNNOŚCI PODSTAWOWE
6.3.1 Kontrola zaworu bezpieczeństwa
Sprawdź czy zawór bezpieczeństwa pracuje prawidłowo
włączając sprężarkę przy zamkniętym zaworze końcowym:
spowoduje to szybki wzrost ciśnienia i uruchomienie zaworu,
jeśli osiągnięte zostanie ciśnienie, na jakie został ustawiony.
6.3 OPERAŢII PRELIMINARII
6.3.1 Verificarea supapei de siguranţă
Verificaţi funcţionarea supapei de siguranţă pornind
compresorul cu robinetul final închis în mod de a face
presiunea să urce rapid în circuit şi ca supapa să intre în
funcţiune la presiunea la care a fost calibrată.
Bezpečnostní ventil je nastaven na 225 barů (3200 PSI), nebo
300 bar (4300 PSI) nebo 330 bar (4700 PSI). Zkontrolujte,
zda jsou láhve, které mají být plněny, jsou v dobrém stavu:
musejí být testovány příslušnými orgány (vyražené a / nebo
ověřená).
Zawór bezpieczeństwa jest ustawiony na 225 bar(3200 PSI),
lub 300 bar (4300 PSI) lub 330 bar (4700 PSI).
Upewnij się, że butle przygotowane do napełniania są w
dobrym stanie: muszą posiadać ważną legalizację (stemple
lub certyfikat). Dokonaj inspekcji wizualnej butli.
6.3 ELSŐDLEGES FELADATOK
6.3.1 A biztonsági szelep ellenőrzése
A biztonsági szelep helyes működését úgy tudja ellenőrizni,
hogy elindítja a kompresszort, miközben a végszelep zárva
van: ezáltal gyorsan fog nőni a rendszerben a nyomás, mely
működésbe hozza a szelepet az előre beállított nyomás
elérésekor.
Vizuálně kontrolujte na exterier lahve.
Zkontrolujte zda plnicí a příslušné vybavení, jsou v dobrém
stavu.
Upewnij się, że przewody napełniające i odpowiednie
końcówki są w dobrym stanie.
Nenechávejte nikdy úplně prázdné lahve, a to ani během
zimního skladování nebo dlouhého období nečinnosti:
zabráníte průniku vlhkosti do láhví.
Po napełnieniu nigdy nie opróżniaj butli kompletnie,
nawet na czas zimowego składowania lub na czas długiego
składowania; zapobiega to przenikaniu wilgoci do wnętrza
butli.
DŮLEŽITÉ Manipulace s bezpečnostními ventily, tak
aby se zvýšil tlak nastavení je přísně zakázána.
Nesprávná manipulace s bezpečnostním ventilem
může způsobit poškození kompresoru, způsobit
vážné zranění obsluhy a znamená prohlášení záruky
za neplatnou.
WAŻNE Zabronione jest manipulowanie i zwiększanie
w zaworze bezpieczeństwa ustawionego ciśnienia.
Manipulowanie przy zaworze może doprowadzić do
uszkodzenia sprężarki, uszkodzeń ciała pracowników
oraz do unieważnienia gwarancji.
NEBEZPEČÍ Pokud lahve vykazují jasné příznaky vnitřní
a vnější koroze, nepoužívejte je ani v případě, že byly
testovány.
ZAGROŻENIE Jeśli butla wykazuje ślady wewnętrznej/
zewnętrznej korozji nie należy jej napełniać, nawet,
jeśli posiada ważną legalizację.
UPOZORNĚNÍ Používejte pouze atestované láhve (jak
dokazuje test razítko a / nebo certifikát).
Pracovní tlak náplně a láheve se zobrazí na horní část
láhve.
Je zakázáno znovu jim při tlaku větším než je uvedeno
na láhvi a certifikátu.
DULEŽITÉ pokudy pojistný ventil neplní řádně svou
funkci kontaktujte AEROTECNICA COLTRI asistenční
službu.
46 - 88
A biztonsági szelepet előre beállítjuk 225 bar-ra (3200 PSI),
vagy 300 bar-ra (4300 PSI) vagy 330 bar-ra (4700 PSI).
Ellenőrizze, hogy a tölteni kívánt palackok jó állapotban
vannak-e: érvényes palackpróbával kell rendelkezniük az
ezzel megbízott hatóságtól (bélyegezve és/vagy beütve).
Ellenőrizze át kívülről a palackokat.
Ellenőrizze, hogy a töltőtömlő és annak csatlakozói jó
állapotban vannak-e.
Az újratöltés után ne használja el az összes levegőt a
palackokból, még téli tárolás vagy hosszabb idejű kihagyás
esetén sem: ez megakadályozza a pára bejutását a palackba.
FONTOS A biztonsági szelep átalakítása nagyobb
nyomás elérése érdekében, szigorúan tilos. A
biztonsági szelep bárminemű átalakítása, súlyos
károkat okozhat a kompresszorban, súlyos személyi
sérülésekhez vezethet és a garancia azonnali
elvesztését vonja maga után.
Supapa este pre-calibrată la presiunea de 225bar (3200PSI),
300bar (4300PSI) sau 330bar (4700PSI).
Verificaţi în ce stare sunt buteliile pentru reumplere:
Omologare instituţie autorizată (ştampilare şi/sau certificat.
Control vizual extern Verificaţi condiţiile furtunului şi a
respectivului racord.
După reumplere, buteliile nu trebuie să fie golite complet,
chiar şi în timpul depozitării pe timp de iarnă sau în perioade
de lungă inactivitate, pentru evitarea intrării de aer umed.
AVERTIZARE Nu este permisă pentru niciun motiv
intervenţia asupra supapei de siguranţă pentru a mări
presiunea de calibraj.
Modificări ale supapelor de siguranţă pot provoca
daune grave compresorului sau persoanelor şi
pierderea garanţiei.
OSTRZEŻENIE Używaj tylko butli z ważną legalizacją
(opatrzonych stemplem lub posiadających certyfikat).
Ciśnienie robocze i ciśnienie napełniania butli
pokazane jest na butli.
Niedozwolone jest napełnianie ciśnieniem większym
niż pokazane na butli.
VESZÉLY Ha a palackok külsején/ belsején bármilyen
egyértelműen rozsdásodásra utaló jelet talál, ne
töltse fel őket, még akkor sem, ha érvényes próbával
rendelkeznek.
FIGYELMEZTETÉS Csak próbával rendelkező palackokat
töltsön (ahogy ezt a bélyegzés vagy beütés bizonyítja).
Az üzemi és töltési nyomás magukon a palckokon
látható.
Tilos a palckokat a rajtuk látható értknél mgasabb
értékre tölteni.
PERICOL În caz de butelii ce prezintă semne evidente
de coroziune internă şi/sau externă, vă sfătuim să
nu se efectueze umplerea chiar dacă acestea sunt
cuprinse în termenii de verificare.
ATENŢIE Folosiţi doar butelii omologate şi prevăzute cu
marcajele aferente şi/sau certificatul de omologare.
Valoarea de presiune de exerciţiu şi umplere a
buteliilor este indicată pe ele însele.
Este interzis să se depăşească această valoare de
presiune de umplere.
WAŻNE Jeśli zawór bezpieczeństwa nie pracuje
prawidłowo należy skontaktować się z serwisem
AREOTECNICA COLTRI.
FONTOS A biztonsági szelep nem megfelelő
működése esetén értesítse az AEROTECHNICA COLTRI
segítségnyújtó szolgáltatását.
AVERTIZARE Dacă apar anomalii relative la intrarea în
funcţiune a supapei de siguranţă contactaţi Serviciul
de Asistenţă Clienţi AEROTECNICA COLTRI.
MCH-6
ČESKY
POLSKI
6.4 START A VYPNUTÍ KOMPRESORU [A]
6.4.1 Start a vypnutí kompresoru se
spalovacím motorem
DŮLEŽITÉ Tyto úkoly musí být prováděny
kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou vyškoleni, aby
mohli obsluhovat kompresor.
Před spuštěním kompresoru pečlivě prostudujte
přiložený návod k použití motoru.
Před spuštěním motoru otevřít ventil kondenzátu na úplně
otevřeno, aby se zabránilo “napjetí” při startu.
-Posun páky paliva (a) ON.
-Pokud je motor studený posunte páku vzduchu (b) v
zavřené poloze.
-Pokud je motor je horký páka sytiče (b) musí být v zavřené
poloze.
-Přesunout páku akcelerátoru (c) o 1 / 3 na cestě ze své
minimální polohy.
-Vypínání zapalování přepnout do polohy ON.
-Jemně vytáhněte startér za rukojeť (d), až se šňůra napne
pak zatáhněte prudce.
-Poté šetrně nechte navinout startovací šnůru zpět do své
původní polohy, aby se předešlo poškození spouštěcího
mechanismu.
-Opakujte postup v případě potřeby.
-Pokud vzduchu páka byla v zavřené poloze na začátku
postupně přesunu na otevřenou posici jakmile se motor
zahřeje na provozní teplotu.
-Pro zastavení motoru v případě nouze otočte vypínačem
zapalování (e) do polohy OFF.
-K zastavení motoru za běžných pracovních podmínek
přesunout páku akcelerátoru do MIN.
-Přepněte vypínač zapalování (e) do polohy OFF.
-Přesunout páku ventilu paliva (a) do polohy OFF.
6.4 WŁĄCZANIE I WYŁCZĄCZANIE SPRĘŻARKI [A]
6.4.1 Włączanie i wyłączanie sprężarki z silnikiem
spalinowym
WAŻNE Sprężarka może być obsługiwana tylko przez
personel przeszkolony w zakresie obsługiwania
sprężarek.
Przed włączeniem sprężarki należy dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi i serwisowania silnika.
Przed włączeniem silnika należy opróżnić zbiornik z
kondensatem, co chroni przed “przeciążonym” startem.
-Ustaw dźwignię paliwa na (a)ON/WŁĄCZONE.
-Jeśli silnik jest zimny ustaw dźwignię powietrza (b) w
zamkniętej pozycji.
-Jeśli silnik jest gorący zapadka (b) musi być w pozycji otwartej.
-Unieś dźwignię przyśpieszenia o 1/3 w stosunku do pozycji
minimum.
-Ustaw wyłącznik na pozycji ON/WŁĄCZONE.
- Delikatnie pociągnij za uchwyt startowy (d), aż do naciągnięcia
linki i wtedy pociągnij za nią mocno i zdecydowanie.
-Delikatnie wprowadź uchwyt z powrotem w jego początkowe
położenie, unikając tym sposobem uszkodzenia silnika.
-powtórz czynności jeśli uznasz, że to potrzebne.
-jeśli w momencie startu dźwignia powietrza była w pozycji
zamkniętej, stopniowo, w trakcie rozgrzewania się silnika,
podnoś ją do pozycji otwartej.
-aby w nagłej potrzebie zatrzymać silnik przekręć wyłącznik (e)
do pozycji OFF/WYŁĄCZONE.
-aby zatrzymać silnik w normalnej sytuacji należy opuścić lewar
przyśpieszenia do pozycji minimum.
-przełączyć wyłącznik (e) na pozycję OFF/WYŁĄCZONE.
-ustawić lewar zaworu paliwa (a) na pozycji OFF/WYŁĄCZONE.
UPOZORNĚNÍ Oxid uhelnatý je toxický plyn: Dýchání
může způsobit ztrátu vědomí a smrti. Vyhněte se
pohybu v oblasti které je kontaminována tímto
plynem - oxidem uhelnatým.
UPOZORNĚNÍ: Při použivání compresoru benzínového
nebo díesel motoru zařízení motoru musí byt
naplnych otácék a né na minimu.
MAGYAR
ROMÂNĂ
6.4 ELINDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS [A]
6.4.1 Elindítás és leállítás, belsőégésű motornál
6.4 PORNIRE ŞI OPRIRE [A]
6.4.1 Pornire şi oprire pentru motor cu explozie
FONTOS Ezeket a feladatokat csak szakképzett személy
végezheti, aki képzett a kompresszor használatával
kapcsolatosan.
Mielőtt elindítaná a kompresszort, olvassa el a
mellékelt motor használati és karbantartási útmutatót.
Mielőtt elindítaná a motort, nyissa ki a páraelválasztó
pontokat, hogy megakadályozza a “lefojtott” indulást.
-Mozdítsa az üzemanyagkart (a) az ON állásba.
-Ha a motor hideg, a levegőkarnak (b) zárt helyzetben kell
lennie.
-Ha a motor meleg, a szivatókarnak, (b) nyitott helyzetben
kell lennie.
-Mozdítsa a gázkart (c) körülbelül egyharmadnyira a teljes
útjához képest, a minimum állásba.
-Fordítsa a leállítókapcsolót az ON állásba.
-Finoman húzza meg az indítófogantyút, amíg a drót
megfeszül, majd ezután húzza meg erőteljesen.
-Engedje vissza az indítófogantyút az eredeti helyzetébe,
hogy elkerülje az indítási mechanizmusban okozott
károsodást.
-Ismételje meg az eljárást ha szükséges.
-Ha a levegőkar az idításkor zárt állásban volt, mozdítsa azt a
nyitott helyzetébe ha már a motor bemelegedett.
- A motor vészhelyzetben történő leállításához, a motorleállító
kapcsolót (e) mozdítsa az OFF állásba.
-Általános munkafolyamat közbeni leállításhoz mozdítsa a
gázkart a MIN állásba.
-Fordítsa a motorleállító kapcsolót (e) az OFF állásba.
-Mozdítsa az üzemanyagkart (a) az OFF állásba.
AVERTIZARE Aceste operaţii trebuie efectuate de
către personal competent abilitat pentru funcţionarea
compresorului.
Înainte de pornirea compresorului citiţi cu atenţie
manualul alegat al motorului cu explozie.
Înainte de pornire deschideţi evacuările de condens pentru a
evita un start cu forţare.
-poziţionaţi maneta robinetului de carburant(a) în poziţia
ON;
-dacă motorul este rece, deplasaţi maneta aerului (b) în
poziţie închisă;
-dacă motorul este cald deplasaţi maneta aerului (b) în
poziţie deschisă;
-mişcaţi maneta acceleratorului (c) de circa 1/3 de la poziţia
minimă ;
-rotiţi întrerupătorul de oprire în poziţie ON - trageţi
uşor mânerul de pornire(d) până când simţiţi o anumită
rezistenţă, după care trageţi in mod energic;
-readuceţi delicat în poziţie mânerul pentru a evita lezarea
pornirii.
-repetaţi, dacă este necesar, operaţia;
-dacă maneta aerului a fost pusă în poziţie închisă, mişcaţi-o
gradual în poziţie deschisă în timp ce motorul se încălzeşte;
-pentru a opri motorul în caz de urgenţă, rotiţi întrerupătorul de oprire (e) în poziţie OFF;
-pentru a opri motorul în condiţii normale, deplasaţi maneta acceleratorului în poziţie MIN;
-rotiţi întrerupătorul de oprire (e) pe poziţia OFF;
-rotiţi maneta robinetului de carburant în poziţia OFF.
OSTRZEŻENIE Tlenek węgla to gaz toksyczny:
wdychanie go może doprowadzić do utraty
przytomności i śmierci. Unikaj sytuacji, w której ludzie
mogą być narażeni na wdychanie dwutlenku węgla.
FIGYELMEZTETÉS A szénmonoxid mérgező gáz:
Melynek belégzése eszméletvesztést és halált okozhat.
Kerüljön olyan területeket és tetteket, melyek emberek
szénmonoxiddal történő érintkezését eredményezik.
ATENŢIE Monoxidul de carbon este un gaz toxic. Dacă
se respiră se riscă pierderea simţurilor sau moartea.
Evitaţi zonele sau acţiunile ce expun la monoxidul de
carbon.
UWAGA: Podczas stosowania sprężarki z silnikiem o
zapłonie iskrowym benzynowym lub Diesla, silnik
musi pracować na pełnych obrotach, nigdy nie na
minimum.
FIGYELMEZTETÉS: A kompresszor benzinmotoros
vagy dízelmotoros üzemeltetése során a motor
fordulatszámának a gyorsítóval egy szintben kell
lennie, vagy legalábbis nem üzemelhet a minimum
fordulatszámon.
AVERTISMENT: În timpul utilizării compresorului cu
motor cu combustie internă pe benzină sau diesel,
regimul de rotaţie a motorului trebuie să fie acelaşi
cu al acceleratorului dar nu la minim.
A
c
b
e
a
d
d
MCH-6
47 - 88
ČESKY
6.4.2
POLSKI
Start a vypnutí kompresoru s elektromotorem
[A]
6.4.2
MAGYAR
Włączanie i wyłączanie sprężarki z silnikiem
elektrycznym [A]
6.4.2
ROMÂNĂ
Elindítás és leállítás elektromotornál [A]
6.4.2
Pornire şi oprire la motor electric [A]
DŮLEŽITÉ Tyto úkoly musí být prováděny
kvalifikovanými pracovníky, kteří byli proškoleni k
použití kompresoru.
Před spuštěním motoru otevřít úplně ventil kondenzátu, aby
se zabránilo “napjetí” při startu.
-
Zkontrolovat napětí a že je správné zemi použití
kompresoru.
-Připojení kompresoru do síťového napájení.
-Stiskněte tlačítko start (a), ON postavení.
-Zavřete ventil kondenzátu
Spínač vypnutí motoru znovu stiskněte tlačítko start (b), OFF
pozice (červené tlačítko).
WAŻNE Sprężarkę może obsługiwać tylko i wyłącznie
wykwalifikowany personel, przeszkolony w zakresie
obsługi sprężarki.
Przed włączeniem silnika należy opróżnić pojemnik z
kondensatem, co zapobiega przed “przeciążonym” startem.
-skontroluj napięcie i prawidłowość uziemienia.
-podłącz sprężarkę do źródła prądu.
-Wciśnij przycisk start (a), do pozycji ON/WŁĄCZONY.
-zamknij wylot kondensatu.
Aby wyłączyć silnik należy nacisnąć przycisk startowy (b), do
pozycji OFF/WYŁĄCZONE(czerwony przycisk).
FONTOS Ezeket a feladatokat csak szakképzett személy
végezheti, aki képzett a kompresszor használatával
kapcsolatosan.
Mielőtt elindítaná a motort, nyissa ki a páraelválasztó
pontokat, hogy megakadályozza a “lefojtott” indulást.
-Ellenőrizze a megfelelő áramerősséget és földelést.
-Csatlakoztassa a kompresszort a főáramkörhöz.
-Nyomja be az indítógombot (a) az ON állásba.
-Zárja el a páraelválasztó pontokat.
A motor ismételt kikapcsolásához, nyomja be az indítógombot
(b), OFF állásba (piros nyomógomb).
AVERTIZARE Aceste operaţii trebuie efectuate de
către personal competent abilitat pentru funcţionarea
compresorului.
Înainte de pornire deschideţi evacuările condensului pentru
a evita un start forţat.
-verificaţi voltajul şi împământarea.
-conectaţi compresorul la reţea;
-apăsaţi butonul de pornire (a) în poziţia ON;
-închideţi evacuările de condens.
Pentru a opri motorul apăsaţi din nou butonul de pornire (b)
în poziţia OFF (buton roşu).
Důležité pro modely s třífázovými elektromotory
zkontrolujte, zda je směr otáčení elektrického motoru,
shodný se směrem jak naznačuje šipka na krytu vrtule
(není-li postupujte podle “6.1.4 Kontrola správného
electrického ¨ zapojení”).
WAŻNE W odniesieniu do silników trójfazowych
należy upewnić się, że kierunek obrotów silnika
jest zgodny z kierunkiem pokazanym przez strzałkę
umieszczoną na pokrywie (jeśli nie jest zgodny, patrz
rozdział “6.1.4 Kontrolowanie poprawności połączeń
elektrycznych”).
FONTOS A háromfázisú elektromotorral szerelt
típusoknál ellenőrizze, hogy a motor forgásiránya
megegyezik a burkolaton lévő nyíl irányával (ha nem,
akkor ellenőrizze a 6.1.4 “A megfelelő elektromos
csatlakozás ellenőrzése” részben írtakat.
AVERTIZARE Pentru modelele cu motor electric trifazic,
controlaţi ca sensul de rotaţie a motorului electric să
fie acelaşi cu cel indicat de săgeata de pe carter (dacă
rezultă contrar vedeţi paragraful “6.1.4 Verificarea
Fazelor De Racordare Electrică”)
6.4.3
Automatické vypnutí tlakovým spínačem [B]
Kompresor může být vybaven tlakovým spínačem (a) tak,
že vypíná automaticky po dosažení tlaku stanoveného
výrobcem.
Jakmile je tlak dosažen kompresor se zastaví.
A
6.4.3
Automatyczne wyłączenie z wyłącznikiem
ciśnienia [B]
Sprężarka może być wyposażona w wyłącznik ciśnienia (a),
który powoduje automatyczne wyłączenie sprężarki, jeśli
osiągnięte zostanie fabrycznie ustawione ciśnienie.
Kiedy osiągnięte zostaje ustalone ciśnienie, sprężarka
zatrzymuje się.
6.4.3
Nyomáskapcsoló általi autómatikus leállítás
[B]
A kompresszor nyomáskapcsolóval szerelt is lehet (a), mely
autómatikusan leáll, amikor eléri a gyár által beállított
értéket.
Amikor a beállított értéket eléri, a kompresszor megáll.
MCH-6/EM
MCH-6/ET
6.4.3
Oprirea automată cu presostat [B]
Compresorul poate fi dotat de presostat (a) pentru oprirea
automată când se ajunge la presiunea setată de constructor.
La atingerea presiunii setate, compresorul se opreşte.
B
a
c
a
b
a
b
c
48 - 88
MCH-6
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
6.5 PLNĚNÍ LAHVÍ
DŮLEŽITÉ Během plnění provozovatel musí být v
pracovním prostoru.
6.5 NAPEŁNIANIE BUTLI
WAŻNE Podczas napełniania operator znajduje się w
strefie pracy opisanej w rozdz.
6.5 PALACKTÖLTÉS
FONTOS Palacktöltés közben az üzemeltetőnek a
munkaterületen kell lennie.
6.5 REÎNCĂRCAREA BUTELIILOR
AVERTIZARE În timpul acestei operaţii operatorul
trebuie să fie în perimetrul de lucru.
UPOZORNĚNÍ Během plnění láhví ty, které nejsou
zapojeny do plnicího postupu musí být v bezpečné
vzdálenosti nejméně 3 metry.
Také zakázáno odpojovat hadice z ventilů nebo ventily
z koncovek lahví pokud je kompresor pod tlakem.
OSTRZEŻENIE Podczas napełniania butli, te butle,
które w danym momencie nie są napełniane
powinny znajdować się w odległości, co najmniej 3
m od sprężarki. Zabrania się odłączania przewodów
napełniających od zaworów butli, jeśli sprężarka
pracuje i jest pod ciśnieniem.
FIGYELMEZTETÉS Palacktöltés közben azok a
személyek, akik nem vesznek részt a folyamatban,
tartsanak egy legalább 3 m-es biztonsági távolságot.
Szintén fontos, hogy tilos a tömlők töltőszelepről
vagy csatlakozókról való leszerelése, amíg a gépben
nyomás van.
ATENŢIE În timpul încărcării buteliilor este obligatoriu,
pentru cei ce nu sunt muncitori abilitaţi, să păstreze
o distanţă de siguranţă mai mare de 3 metri. Nu este
permisă, de asemenea, deconectarea furtunurilor de
la racorduri sau de la robinetul de alimentare în timp
ce maşina e în presiune.
DŮLEŽITÉ je-li naléhavá situace během provozu znovu
stiskněte tlačítko stop (viz “6.4 Spouštění a vypínání”).
Kompresor je však vybaven bezpečnostním systemem
který zavírá automaticky, když:
-V nastavení tlaku na zmenu tlaku bylo dosaženo.
-Dodávka elektrické energie je dočasně snížena.
-Elektrický motor přetížen zařízení je přetířeno.
Po jakémkoliv nouzovém vypnutí se vždy ujistěte, že
příčiny té mimořádné události byly odstraněny před
pokračováním v provozu znovu.
WAŻNE Jeśli wystąpi nagła konieczność wyłączenia
sprężarki podczas napełniania, naciśnij przycisk stop
(patrz rozdz. “6.4 Włączanie i wyłączanie”).
Sprężarka jest i tak wyposażona w system
zabezpieczający i nastąpi jej automatyczne wyłączenie
jeśli:
- Ciśnienie ustawione na wyłączniku ciśnienia zostanie
osiągnięte.
-Nastąpi chwilowe odcięcie zasilania.
-Uruchomi się urządzenie zabezpieczające silnik
przed przeciążeniem.
Jeśli dojdzie do awaryjnego wyłączenia, przed
przystąpieniem do następnego uruchomienia, zawsze
upewnij się, że przyczyna została wyeliminowana.
FONTOS Ha palacktöltés közben vészhelyzet áll elő,
nyomja meg a stop nyomógombot (lásd 6.4 “Elindítás
és leállítás”).
A kompresszor emelett egy olyan biztonsági
rendszerrel van ellátva, mely autómatikusan leáll
amikor:
-A beállított nyomás értékét eléri a nyomáskapcsoló.
-Az elektromos vezetéket elvágják.
-Az elektromotor túltöltési szerkezet kikapcsol.
Vészleállást követően mindíg győződjön meg róla,
hogy a vészhelyzetet okozó tényezőt megszüntették,
mielőtt egy újabb töltésbe kezdene.
AVERTIZARE Dacă în timpul alimentării buteliilor se
verifică condiţii de urgenţă, apăsaţi butonul de oprire
(vezi paragraful “6.4 Pornire şi oprire”).
Compresorul este oricum dotat cu un sistem de
siguranţă ce prevede blocarea automată când:
-S-a atins presiunea setată în presostat.
-Se produce o momentană întrerupere a curentului
electric.
-Se activează decuplarea termică a motorului din
cauza supraîncărcării.
După o oprire de urgenţă, înainte de a continua cu
o altă încărcare, este necesar să vă asiguraţi că a fost
eliminată cauza ce a produs urgenţa.
UPOZORNĚNÍ Používejte pouze atestované láhve (jak
dokazuje test razítko a / nebo certifikát).
Pracovní náplň plynů a tlaků láhvi se zobrazí na láhvi.
Je zakázáno znovu jim při tlaku větším než je
uvedeno.
OSTRZEŻENIE Używaj tylko butli z ważną legalizacją
(stempel lub certyfikat).
Ciśnienie robocze i ciśnienie napełniania pokazane
jest na butli.
Zabrania się napełnianie butli do ciśnienia większego
niż pokazane na butli.
FIGYELMEZTETÉS
Csak
próbával
rendelkező
palackokat töltsön (ahogy ezt a bélyegzés vagy beütés
bizonyítja).
Az üzemi és töltési nyomás magukon a palckokon
látható.
Tilos a palckokat a rajtuk látható értknél mgasabb
értékre tölteni.
ATENŢIE Folosiţi doar butelii omologate şi prevăzute cu
marcajele aferente şi/sau certificatul de omologare.
Valoarea de presiune de exerciţiu şi umplere a
buteliilor este indicată pe ele însele.
Este interzis să se depăşească această valoare de
presiune de umplere.
Vhodné plnicí ventily a koncovky:
Dostępne zawory napełniające:
A kapható palacktöltési csatlakozók a következők:
Mufele cu filet disponibile pentru alimentarea buteliilor sunt:
optional
optional
DIN/INT REDUKCE
ITALSKÁ KONCOVKA S OCHRANOU SCBA
DIN/INT REDUKCE
ITALSKÁ BC KONCOVKA S OCHRANOU SCBA
REDUKTOR DIN/INT
ŁĄCZNIK DO APARATU ODDECHOWEGO STRAŻACKIEGI TYPU WŁOCHY
REDUKTOR DIN/INT
ŁĄCZNIK DO APARATU ODDECHOWEGO STRAŻACKIEGI TYPU BC WŁOCHY
DIN/INT CSATLAKOZÓ
ITALIAN CSATLAKOZÓ A TŰZOLTÓKNAK SCBA
DIN/INT CSATLAKOZÓ
BC ITALIAN CSATLAKOZÓ A TŰZOLTÓKNAK SCBA
REDUCTOR DIN/INT
BC INT
BC DIN 300
BC DIN 300 USA
BC DIN 230
DIN 300
INT/YOKE
DIN 230
RACORD ITALIA PENTRU AUTOPROTECTORI SCBA
REDUCTOR DIN/INT
BC RACORD ITALIA PENTRU AUTOPROTECTORI SCBA
Cod.: SC000450
Cod.: SC000460 Cod.: SC000460/SP Cod.: RE100350 Cod.: SC000470
Cod.: 6-05-024/300 Cod.: 6-05-025 Cod.: 6-05-024 Cod.: RE100350
Cod.: SC000475
Cod.: SC000475
2) POŽADAVEK - NA ŻYCZENIE - KÉRÉSRE - LA CERERE
1) STANDARD - STANDARD - STANDARD - STANDARD
MCH-6
49 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
Chcete-li znovu lahví se standardními konektory (1):
-Připojte hadice konektor (g) na láhev ventil (b).
-Utáhněte upevňovací šroub (h), až je úplně dotažen.
-Start kompresoru.
-Otevřete ventil (e), který se otáčí proti směru hodinových
ručiček.
-Když je náplněno vypněte kompresoru.
-Zavřete ventil (e), který se otáčí ve směru hodinových
ručiček.
-Otevřete vypouštěcí ventily kondenzátu (i) (viz “7,10
odpouštění kondenzátu “), dokud neodejdou všechny
zbytky vzduchu z kompresoru.
-Odšroubujte upevňovací knoflík (h), které se otáčí proti
směru hodinových ručiček.
-Odpojte láhev spoje.
Chcete-li plnit lahve BC konektory (2):
-Připojte hadice konektor (a) na láhev ventil (b).
-Utáhněte upevňovací šroub (c), až je úplně dotažen.
-Zkontrolujte ventil (f ) že je uzavřen se otáčí ve směru
hodinových ručiček.
-Otevřete ventil (d) ten se otáčí proti směru hodinových
ručiček.
-Start kompresoru.
-Otevřete ventil (e), který se otáčí proti směru hodinových
ručiček.
-Když plnění byl dokončena vypněte kompresor.
- Uzavřete ventily (d) a (e), které se otáčí ve směru hodinových
ručiček.
-Otevřete odvzdušňovací ventil (f ), který se otáčí proti směru
hodinových ručiček, dokud se všechny zbytky vzduchu
nevypustí.
-Odšroubujte upevňovací knoflík (c) kterým se otáčí proti
směru hodinových ručiček.
-Odpojte láhev spoje.
Aby napełnić butlę ze standardowym zaworem
napełniającym (1):
-Podłącz zawór napełniający (g) do zaworu butli (b).
-Dokręć pokrętło (h) tak, aby było szczelne.
-Włącz sprężarkę.
-Odkręć zawór butli (e) kręcąc w kierunku przeciwnym do
kierunku wskazówek zegara .
-Po napełnieniu – wyłącz sprężarkę.
-Zakręć zawór butli (e) zgodnie z kierunkiem wskazówek
zegara.
-Otwórz zawór spustowy kondensatu (i) (patrz “7.10 Zrzut
kondensatu”), aż do czasu zejścia całego powietrza ze
sprężarki.
-Odkręć pokrętło (h) w kierunku odwrotnym niż wskazówki
zegara.
-Odłącz zawór napełniający od zaworu butli.
Aby napełnić butlę z zaworem napełniającym BC (2):
-Podłącz zawór napełniający (a) do zaworu butli (b).
-Dokręć pokrętło (c) do momentu osiągnięcia szczelności.
-Sprawdź, czy zawór upustowy (f ) jest zamknięty – kręcąc
zgodnie ze wskazówkami zegara.
-Otwórz zawór (d) kręcąc w kierunku przeciwnym do
wskazówek zegara.
-Włącz sprężarkę.
-Odkręć zawór butli (e) kręcąc w kierunku przeciwnym do
wskazówek zegara.
-Po napełnieniu – wyłącz sprężarkę.
-Zakręć zawór butli (d) i (e) kręcąc w kierunku wskazówek
zegara.
-Otwórz zawór upustowy (f ) kręcąc w kierunku przeciwnym
do kierunku wskazówek zegara, aż do czasu pozbycia się
powietrza z przewodów.
-Odkręć pokrętło (c) kręcąc w kierunku przeciwnym do
kierunku wskazówek zegara
-Odłącz zawór napełniający od zaworu butli.
Szabványos csatlakozású palackok töltése (1):
-Rakja a tömlő csatlakozását (g) a palackszelephez (b).
-Csavarja be a menetes részt (h), amíg az szoros nem lesz.
-Indítsa el a kompresszort.
-Nyissa ki a szelepet (e) úgy, hogy az óra mutatójával
ellenkező irányban tekeri.
-Amikor befejezte a töltést, állítsa le a kompresszort.
-
Zárja el a szelepet (e), azt az óramutató járásával
megegyezően tekerve.
-
Nyissa ki a páraelválasztó szelepeket (i) (lásd 7.10
“Kondenzvíz leeresztés”), míg a kompresszorban lévő
összes megmaradt levegő eltávozik.
-Csavarja ki a menetes részt (h), az óramutató járásával
ellentétes irányban.
-Szedje le a csatlakozót a palackról.
BC csatlakozású palackok töltése (2):
-Rakja a tömlő csatlakozását (a) a palackszelephez (b).
-Csavarja be a menetes részt (c), amíg az szoros nem lesz.
-Ellenőrizze, hogy a nyomásleeresztő szelep (f ) zárva van-e
úgy, hogy az óramutató járásával megegyező irányban
tekeri.
-Nyissa ki a szelepet (d) az óramutató járásával ellentétesen.
-Indítsa el a kompresszort.
-Nyissa ki a szelepet (e) úgy, hogy az óra mutatójával
ellenkező irányban tekeri.
-Amikor befejezte a töltést, állítsa le a kompresszort.
-Zárja el a szelepet (d) és (e), azokat az óramutató járásával
megegyezően tekerve.
-Nyissa ki a nyomásleeresztő szelepet (f ) az óramutató
járásával ellenkező irányban tekerve, míg a kompresszorban
lévő összes megmaradt levegő eltávozik.
-Csavarja ki a menetes részt (c), az óramutató járásával
ellentétes irányban.
-Szedje le a csatlakozót a palackról.
Încărcarea buteliilor prin mufe cu filet standard (1):
-Montaţi racordul cu filet(g) a furtunului pe robinetul buteliei
(b);
-Înşurubaţi capul de fixare (h) până la închiderea completă;
-Porniţi compresorul;
-Deschideţi robinetul (e) învârtindu-l în sens antiorar;
-La încărcarea completă opriţi compresorul;
-Închideţi robinetul (e) învârtindu-l în sens orar;
-Deschideţi robinetele(i) de evacuare condens (vezi “7.10
Evacuarea condensului”) până la eliminarea totală a aerului
reziduu din compresor;
-Înlăturaţi capul de fixare (h) învârtindu-l în sens antiorar;
-Deconectaţi racordul cu filet de la butelie.
Încărcarea buteliilor prin mufe cu filet BC (2):
-Montaţi racordul cu filet(a) a furtunului pe robinetul buteliei
(b);
-Înşurubaţi capul de fixare (c) până la închiderea completă;
-Verificaţi ca robinetul de răsuflare (f ) să fie închis rotindu-l în
sens orar;
-Deschideţi robinetul (d) învârtindu-l în sens antiorar;
-Porniţi compresorul ;
-Deschideţi robinetul (e) învârtindu-l în sens antiorar;
-La încărcarea completă opriţi compresorul;
-Închideţi robinetele (d) şi (e) învârtindu-le în sens orar;
-Deschideţi robinetul de răsuflare(f )învârtindu-l în sens
antiorar până la eliminarea totală a aerului reziduu din
racord;
-Înlăturaţi capul de fixare (c) învârtindu-l în sens antiorar;
-Deconectaţi racordul cu filet de la butelie.
A
1
2
h
a
f
a
C
i
A
C
b
C
A
e
c
A C
e
b
A C
A C
i
50 - 88
MCH-6
f
A C
A
C
c
C
d
g
A
A
d
ČESKY
7 - ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ úkoly údržby musí být prováděny
pouze v AEROTECNICA COLTRI asistenční službou
nebo kvalifikovaným personálem.
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
7 - SERWISOWANIE
OSTRZEŻENIE Czynności serwisowe mogą być
wykonywane tylko i wyłącznie przez serwis
AEROTECNICA lub wykwalifikowany, upoważniony
personel.
OSTRZEŻENIE Wszelkie czynności serwisowe musza
być przeprowadzane na sprężarce odłączonej od
głównego źródła zasilania.
7 - KARBANTARTÁS
FIGYELMEZTETÉS Karbantartási feladatokat kizárólag
az AEROTECHNICA COLTRI Ügyfél Segítségnyújtási
Szolgáltatás, vagy hozzáértő személy végezhet.
7 - ÎNTREŢINERE
ATENŢIE Operaţiile de întreţinere trebuie efectuate
exclusiv de serviciul Asistenţă Clienţi al AEROTECNICA
COLTRI sau de personal calificat.
VESZÉLY Minden karbantartási tevékenység csak úgy
végezhető ha a kompresszor kikapcsolt állapotban
van és az elektromos vezetéket kihúzták.
PERICOL Toate operaţiile de întreţinere trebuie
efectuate când compresorul este oprit şi priza de
curent deconectată de la reţea.
7.1 PŘEDMLUVA
Chcete-li získat co nejlepší výkon kompresoru a zajištit jeho
dlouhou životnost i všech jeho částí, je nezbytné, aby personál
prováděl údržbu s maximální pečlivostí a kvalifikovaně.
Proto je nupné přečíst níže uvedené informace velice pozorně
a konzultovat s manuálem každý detail.
Pro další informace prosím kontaktujte naši pomoc centra:
7.1 WSTĘP
W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności sprężarki
i zapewnienia jej długoletniej pracy, ważne jest, aby
obsługujący ją pracownicy przestrzegali z należytą
starannością zaleceń zawartych w instrukcji obsługi i
serwisowania.
Zalecamy dokładne przeczytanie wszystkich poniższych
informacji i odnoszenie się do instrukcji za każdym razem,
jeśli będzie taka potrzeba.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktować
się z naszym centrum obsługowym:
7.1 ELŐSZÓ
A kompresszor legjobb teljesítményének fenntartása
érdekében és azért, hogy a lehető leghosszabb élettartamot
biztosítsa, feltétlenül szükséges, hogy a személyzet a
legnagyobb körültekintéssel kövesse a használati és
karbantartási kézikönyv utasításait.
Szintén javasolt, hogy olvassa el az alábbi információkat és
a kézikönyvben leírtak szerint járjon el, minden esetben ha
egy kellemetlenség merül föl. További információért kérjük
keresse a segítségnyújtási központunkat:
7.1 PREMIZĂ
Pentru a obţine de la compresor cele mai bune prestaţii
şi pentru a asigura tuturor organelor durata maximă, este
necesar ca normele de utilizare şi întreţinere să fie strict
respectate de personalul abilitat.
Este indicată citirea atentă ale prezentelor note şi consultarea
manualului de fiecare dată ce apare necesitatea unei sugestii
pentru a elimina un eventual inconvenient.
Pentru ulterioare clarificări adresaţi-vă la serviciul nostru de
asistenţă:
Contact the AEROTECNICA COLTRI SpA Maintenance
Service Centre
Tel. +39 030 99 10 297
Fax. +39 030 99 10 283
e-mail: [email protected]
Prosimy o kontakt z COLTRI SpA Maintenance Service
Tel. +39 030 99 10 297
Fax. +39 030 99 10 283
e-mail: [email protected]
Lépjen kapcsolatba az AEROTECNICA COLTRI SpA
Karbantartás Szolgáltatási Központtal
Tel. +39 030 99 10 297
Fax. +39 030 99 10 283
e-mail: [email protected]
Contactaţi Centrul Serviciu Întreţinere AEROTECNICA
COLTRI SpA
Tél. +39 030 99 10 297
Fax. +39 030 99 10 283
e-mail: [email protected]
7.2 HLAVNÍ PŘEDPISY
-
Správné uchovávání kompresoru vyžaduje důkladné
vyčištění.
-Tento typ plnicích stanic byl navržen a postaven podle
nejvyspělejších technologických kritérií, vyžaduje pouze
minimální preventivní a běžnou údržbu.
-Před provedením jakékoli údržby, začátkem kontroly a /
nebo kontroly na kompresor, vypněte kompresor, vyjměte
zástrčku ze síťové zásuvky.
-Zbytkový tlak v kompresoru (tlakového obvodu), musí být
uvolněn.
-Pro rozebrání a smontování kompresoru, vždy použíjte
odpovídající přípravky / nástroje, aby nedošlo k poškození
příslušných komponentú.
-
Uvolněte zatuhlé části s měděnou nebo plastovou
paličkou.
-Když rezmontujete jakoukoliv část ujistěte se, že jsou čisté a
mazány dostatečně.
-Údržbu kompresoru musí provádět pouze oprávnění
pracovníci a zaznamenat je v kapitole “10 Údržba rejstřík”
tohoto manuálu.
7.2 ZASADY OGÓLNE
-Prawidłowa konserwacja sprężarki wymaga jej starannego
czyszczenia.
-Nasza sprężarka, skonstruowana jest i zbudowana w
oparciu o najnowsze technologie i wymaga jedynie
minimalnych zapobiegawczych oraz rutynowych czynności
serwisowych.
-
Przed przystąpieniem do wykonywania czynności
serwisowych i kontrolnych należy zawsze pamiętać o
odłączeniu sprężarki od zasilania.
-Pozostające w bloku sprężającym ciśnienie musi być
spuszczone.
-Przy demontażu i montażu elementów sprężarki, zawsze
używaj odpowiednich narzędzi, aby nie spowodować
uszkodzenia elementów.
-
Zapieczone części można poluzować przy pomocy
miedziowego lub plastikowego pobijaka.
-Prace serwisowe mogą być wykonywane tylko i wyłącznie
przez autoryzowany personel i zgodnie ze wskazaniami
z rozdziału “10 Rejestracja prac serwisowych” z niniejszej
instrukcji.
7.2 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
- A kompresszor helyes megóvása megkívánja az alapos
tisztítást.
-Ezt a fajta töltőállomást a legkorszerűbb technológiai
követelményeknek megfelelően terveztük és gyártottuk,
mely minimális megelőzést és karbantartást igényel.
-
Mielőtt bárminemű karbantartási feladatba fogna,
ellenőrizze át a kompresszort, kapcsolja ki, majd húzza ki az
áramvezetéket a konnektorból.
-A kompresszor rendszerében lévő nyomást engedje le.
-Szétszerelés és összeszerelés közben mindíg használjon
megfelelő szerszámokat, hogy az alkatrészek ne sérüljenek.
-Lazítsa meg a szoros alkatrészeket egy fém vagy műanyag
kalapáccsal.
-Amikor visszahelyez alkatrészeket, győződjön meg arról,
hogy azok tiszták és megfelelő kenéssel rendelkeznek.
-A kompresszor karbantartási feladatait kizárólag csak
felhatalmazott személy végezheti, melyet be kell vezetni a
kézikönyv 10. fejezet, “Karbantartási nyilvántartás” részbe.
7.2 NORME GENERALE
-Pentru o bună păstrare a compresorului este necesar să
efectuaţi o curăţenie meticuloasă.
-Acest tip de staţie de alimentare, fiind proiectată şi
realizată după criteriile şi tehnologiile cele mai avansate,
permite reducerea la esenţialului operaţiilor de întreţinere
preventivă şi obişnuită ce rezultă notabil restrânse.
-Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere, verificare
şi/sau control asupra compresorului, opriţi compresorul, şi
scoateţi ştecherul din reţea.
-Presiunea restantă prezentă în compresor (circuitul de
pompare) trebuie să fie evacuată.
-În timpul demontării şi a asamblării pieselor compresorului,
folosiţi mereu chei şi unelte adecvate pentru a nu deteriora
componentele specificate.
-Pentru deblocarea părţilor fixate strâns, utilizaţi ciocane din
cupru sau plastic.
-La asamblarea diverselor piese, asiguraţi-vă că sunt curate şi
apoi lubrifiaţi adecvat.
-Operaţiile de întreţinere a compresorului trebuie să fie
făcute de către personal autorizat şi înregistrate la capitolul
“10 REGISTRU LUCRĂRI ÎNTREŢINERE” în prezentul manual.
7.3 NEPLÁNOVANÉ PRÁCE
Zahrnuje opravu či výměnu mechanických částí u jednoho
nebo více částí kompresoru: tato práce se obvykle musí dělat
až po několika letech užívání.
Je li opotřebení kompresoru takové že se odehrály podstatné
změny , výrobce nemůže nést odpovědnost za jakékoli
nebezpečí, které by mohlo vzniknout.
Tyto práce musí být prováděny za pomoci centra.
7.3 PRACE NIEPRZEWIDZIANE
Dotyczy napraw i wymiany części mechanicznych
wchodzących w skład podzespołów sprężarki: takie
prace, z reguły powinny być przeprowadzone dopiero po
kilku latach użytkowania. Jeśli w trakcie takich napraw
przeprowadzono jakieś modyfikacje, producent nie może
ponosić odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie tym
spowodowane.
Prace takie muszą być przeprowadzane przez centrum
obsługi.
7.3 BE NEM TERVEZETT MUNKA
A kompresszor egy vagy több alkatrészének javítása és/vagy
cseréje: Ilyen munkát normál esetben csak többévi használat
után kell végezni. Ha kiegészítő változtatásokat eszközöl, a
gyártó nem vonható felelősségre semmilyen ebből adódó
veszély kialakulásáért. Ilyen jellegű munkát a segítségnyújtási
központ végezhet.
7.3 INTERVENŢII SUPLIMENTARE
Sunt acele operaţii de reparare şi/sau înlocuire de părţi
mecanice a unui sau ale mai multor componente ale
compresorului care de obicei sunt necesare doar după ani de
funcţionare.
În caz de modificări substanţiale, constructorul nu poate fi
considerat responsabil pentru eventuale pericole ce ar putea
apărea.
Asemenea intervenţii trebuie efectuate de centrele de
asistenţă.
POZOR Všechny údržby musí být prováděny s
kompresorem vypnutým a kabelem odpojeným od
elektrické sítě.
MCH-6
51 - 88
ČESKY
7.4 PLÁNOVANÉ ÚDRŽBOVÉ PRÁCE
POLSKI
MAGYAR
7.4 TABELA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
ROMÂNĂ
7.4 TERVEZETT KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT
Plnění - Napełnieniu - Utántöltés - Fiecare încărcare
Údržba - Serwis - Karbantartás - Întreţinere
7.4 TABEL ÎNTREŢINERI PROGRAMATE
Hodin - Godzin - Óra - Oră
5
10
25
50
100
250
Rok - Wiek - Kor - An
500 1000 1500 2000 3000 4000
1
2
3
4
5
Vzduchový vstupní filtr - Filtr wstępny powietrza - Levegő beszívó szűrő - Filtru aspirare aer
Hladina oleje kontrola - Kontrola poziomu oleju - Kenőolajszint ellenőrzés - Ulei lubrifiant
Kontrola hlavních funkcí - Kontrola funkcji podstawowych - Fő funkciók ellenőrzése - Check up de control funcţii primare
Hladina oleje kontrola - Zużycie i napięcie pasa - TSzíj kopás és feszesség - Tensiune şi uzură curea
Čištění odlučovače - Czyszczenie elementów filtra separatora - A szeparátor és a szűrő részeinek a tisztítása - Curăţare element filtru separator
1., 2., 3. stupně - ventily - Zawory stopni 1, 2 i 3 - 1, 2, 3-ik fokozat szelepei - Supape 1°, 2°,3° stadiu
4. stupeň - ventil - Zawór stopnia 4 - 4-ik fokozat szelepei - Supape 4° stadiu
HP voda/olej separátor - HP separator wody/oleju - Tágulásos kamra víz/olaj szeparátor - Separator apă/ulei HP
HP těleso filtru - HP filter body - Nagy nyomású szűrőház - Corp filtru HP
1., 2., 3. stupeň - Segmenty stopni 1,2,3 - 1, 2, 3-ik fokozat részei - Segmente 1°, 2°,3° stadiu
4. stupeň - Segmenty stopnia 4 - 4ik fokozat részei - Segmente 4° stadiu
Kontrola a výměna HP ohebné hadice - Sprawdź i wymień przewody HP - Nagynyomású tőmlő ellenőrzése, cseréje - Înloc. şi controale tuburi HP flexibile
Kontrola těsnosti spojů - Nieszczelność końcówka/przewód - Csatlakozók/tömlők szivárgása - Check up de control închideri etanşe şi racorduri
Celková kontrola - Kontrola główna - Általános ellenőrzés - Check up de control general
Celková kontrola kompresorové jednotky - Przegląd główny, blok spręzający - Kompresszor rész, általános elhasználódás - Revizie generală grup pompare
Bezpečnostní ventil kompreola - Zaworu bezpieczeństwa - Válvulas de seguridad - Verificarea supapei de siguranţă
Kontrola a čištění - Kontrola i czyszczenie - Ellenőrzés és tisztítás - Control sau curăţenie
DŮLEŽITÉ: intervaly údržby časy jsou pouze orientační
a mohou se lišit v závislosti na podmínkách, za kterých
se používá kompresor.
52 - 88
Výměna - Wymiana - Csere - Schimb
WAŻNE : Podane czasookresy serwisowe są jedynie
wskazaniami i mogą być różne zależnie od warunków
w jakich używana jest sprężarka.
MCH-6
FONTOS: A karbantartási idő intervallumok csak
irányadók, ezek módosulhatnak attól függően milyen
környezeti körülmények használjuk a kompresszort.
AVERTISMENT: Intervalele de timp ale întreţinerilor au
caracter indicativ şi pot varia în funcţie de condiţiile de
utilizare a compresorului.
ČESKY
7.5 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
POLSKI
7.5 MOGĄCE WYSTĄPIĆ PROBLEMY
Příčina - Problem - Problema - Problemă
• Elektrický motor nespustí
• Silnik elektryczny nie zapala
• Az elektromotor nem indul
• Motorul electric nu porneşte
• Otáčky a průtok klesají
• Zmniejszenie obrotów i przepływu
• A forgási sebesség vagy a levegő áramlás sebessége csökken
• Viteza de rotaţie şi forţa scad
• Průtok se zmenšuje bez poklesu rpm
• Zmniejsza się przepływ bez zmniejszenia obrotów na minutę
• A levegő áramlás sebessége jelentősen lecsökken úgy, hogy közben a fordulatszám nem esik
• Forţa scade fără o diminuare a regimului de rotaţie
• Vzduch je cítit olejem
• Czuć zapach oleju
• A levegő olajszagú
• Miros de ulei
• Kompresor vyfukuje sáním
• Przegrzanie sprężarki
• A kompresszor túlmelegedik
• Compresorul se supraîncălzeşte
MAGYAR
7.5 PROBLÉMAMEGOLDÁS
Řešení - Przyczyna - Causa - Cauză
• Phase chybějící
• Brak fazy
• Rész hiányzik
• Lipseşte o fază
• Výkon motoru příliš nízký
• Niska moc silnika
• Motor erő túl alacsony
• Puterea motorului este insuficientă
• Pás příliš napnutý
• Ślizga się pas
• A szíj csúszik
• Alunecă cureaua
• Ventily nepracují
• Zawory nie pracują
• Szelepek nem működnek
• Supape ce nu funcţionează
• 4. stupeň píst opotřebován
• Zużyty tłok 4tego stopnia
• 4. fokozat dugattyúja elkopott
• Pistonul de la stadiu patru uzat complet
• Šroubení volné / prosakující těsnění
• Luźne/nieszczelne końcówki ewentualne nieszczelności
• Csatlakozások lazák / szivárgó tömítések
• Racorduri slăbite sau garnituri cu pierderi
• Sání filtru ucpané
• Zapchany filtr wstępny
• Levegőbeszívó szűrő eltömődött
• Filtrul de aspirare înfundat
• Sání v prodloužení je zalomené
• Zagięte przedłużenie
• Beszívó hosszabbító megtört
• Prelungitorul de aspirare îndoit
• Opotřebení pístů nebo pístních kroužků
• Zużyty tłok lub pierścień tłoka
• Dugattyú vagy dugattyúgyűrű elkopott
• Piston sau feşe elastice uzate complet
• Patrona filtru je vyčerpaná
• Zużyty wkład filtra
• Szűrőpatron elhasználódott
• Cartuş filtru terminat
• Pístní kroužky opotřebené
• Zużyty pierścień tłoka
• Dugattyúgyűrű elkopott
• Feşe elastice uzate complet
• Směr otáčení špatné
• Zły kierunek obrotów
• Rossz a forgásirány
• Sens de rotaţie greşit
• Chladicí trubky špinavé
• Brudne przewody chłodzące
• A hűtőcsövek koszosak
• Tuburile de răcire murdare
• Neúplné uzavření ventulu (způsobuje přetížení další etapa)
• Zawory nie domykają się (spowoduje to przeciążenie innego stopnia)
• Nem teljes szelepzáródás (másik fokozat túltöltését okozhatja)
• Incompleta închidere a supapelor (cauzează o supraîncărcare a unui alt stadiu)
MCH-6
ROMÂNĂ
7.5 TABEL DEFECŢIUNI ŞI ANOMALII
Problému - Rozwiązanie - Solución - Remediu
• Zkontrolujte zapojení nebo jističe
• Sprawdź bezpieczniki lub kondensator
• Ellenőrizze a biztosítékokat vagy kondenzátort
• Controlaţi siguranţele sau condensatorul
• Zkontrolujte motor a připojení
• Sprawdź silnik i zasilanie
• Ellenőrizze a motort és a vezetéket
• Verificaţi motorul şi linia
• Obnovit správné napětí pásu
• Prawidłowo naciągnij pas
• Állítsa vissza a helyes feszességet
• Întindeţi cureaua
• Obraťte se na technickou pomoc
• Skontaktuj się z serwisem
• Lépjen kapcsolatba a technikai segítségnyújtással
• Contactaţi asistenţa tehnică
• Obraťte se na technickou pomoc
• Skontaktuj się z serwisem
• Lépjen kapcsolatba a technikai segítségnyújtással
• Contactaţi asistenţa tehnică
• Zkontrolovat netěsnosti s mýdlovou vodou a jejich odstranění
• Skontroluj szczelność (użyj wody mydlanej) i wyeliminuj
• Ellenőrizze a szivárgásokat szappanos vízzel és szüntesse meg azokat
• Controlaţi pierderile cu apă cu săpun şi eliminaţi-le
• Vyměňte filtr
• Wymień filtr
• Cserélje ki a szűrőt
• Înlocuiţi
• Vyrovnat, použijte povnější hadici
• Wyprostuj, zastosuj rurkę usztywniającą
• Egyenesítse ki egy keményebb csővel.
• Îndreptaţi-l, utilizaţi tubul semirigid
• Obraťte se na technickou pomoc
• Skontaktuj się z serwisem
• Lépjen kapcsolatba a technikai segítségnyújtással
• Contactaţi asistenţa tehnică
• Nahradit
• Wymień
• Cserélje ki
• Înlocuiţi
• Kontaktujte technickou pomoc
• Skontaktuj się z serwisem
• Lépjen kapcsolatba a technikai segítségnyújtással
• Contactaţi asistenţa tehnică
• Správný směr otáčení
• Zmień kierunek obrotów
• Változtassa meg a forgásirányt
• Controlaţi sensul de rotaţie
• Obraťte se na technickou pomoc
• Skontaktuj się z serwisem
• Lépjen kapcsolatba a technikai segítségnyújtással
• Contactaţi asistenţa tehnică
• Obraťte se na technickou pomoc
• Skontaktuj się z serwisem
• Lépjen kapcsolatba a technikai segítségnyújtással
• Contactaţi asistenţa tehnică
53 - 88
ČESKY
7.6 KONTROLA A VÝMĚNA OLEJE
POLSKI
MAGYAR
7.6 KONTROLA I WYMIANA OLEJU
7.6 A KENŐOLAJ ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE
ROMÂNĂ
7.6 CONTROLUL
LUBRIFICANT
ŞI
ÎNLOCUIREA
ULEIULUI
Po uvedení kompresoru do provozu je třeba vyměnit olej po
prvních 5 (pěti) pracovních hodinách.
Dále je třeba oleje každých 50 hodin pracovní doby, nebo
jednou ročně.
Po pierwszym uruchomieniu sprężarki, olej trzeba wymienić
po pierwszych 5 przepracowanych godzinach.
Olej musi być wymieniany po 50 przepracowanych godzinach
lub raz w roku.
Miután szolgálatba állította a kompresszort, a kenőolajat le
kell cserélni az első 5 munkaóra után.
Ezután az olajat 50 óránként vagy évente kell cserélni.
După prima punere în serviciu trebuie să se facă înlocuirea
uleiului lubrifiant după primele 5 ore de utilizare ale
compresorului.
Schimbarea uleiului de lubrifiere trebuie să fie făcută la
fiecare 50 ore de utilizare ale compresorului sau la o cadenţă
anuală.
DÚLEŽITÉ kompresor musí být umístěn na pevném
povrchu s nakloněním ne více než 5 °.
WAŻNE Sprężarka musi być ustawiona na twardej
powierzchni, a odchylenie od pionu nie może
przekraczać 5°.
FONTOS A kompresszort vízszintes helyre kell rakni,
aminek a dőlése nem nagyobb 5 foknál.
AVERTIZARE Compresorul trebuie să se găsească pe
un plan solid şi cu un unghi maxim de 5°.
POZOR Nepokoušejte vykonávat tyto úkoly v
případě, že kompresor je pouze vypnut, počkejte na
vychladnutí kompresoru.
Veškerý olej rozlitý během výměny oleje / filtru může
způsobit uklouznutí; je třeba nosit ochranné oděvy a
anti-skluzovou obuv a uklízejte stopy olej okamžitě.
Oba olej a filtr, jsou klasifikovány jako speciální odpad
a musí být zlikvidovány v souladu s předpisy proti
znečištění životního prostředí.
Všechny udržbové práce musí být prováděny s
kompresorem OFF a napájení musí být odpojeno od
elektrické sítě.
ZAGROŻENIE Nie wolno wykonywać żadnych prac
przy sprężarce zaraz po jej wyłączeniu; zaczekaj aż
sprężarka ostygnie.
Podczas wymiany oleju i filtra oleju może dojść do
jego rozlania i w konsekwencji do poślizgnięcia się;
noś obuwie ochronne, antypoślizgowe i natychmiast
usuwaj nawet ślady oleju.
Zarówno olej jak i filtr zaklasyfikowane są jako
odpady specjalne i muszą być utylizowane zgodnie z
obowiązującymi w danym kraju przepisami.
Wszelkie prace serwisowe mogą być przeprowadzane
tylko i wyłącznie na wyłączonej sprężarce, odłączonej
od zasilania.
VESZÉLY Ne hajtsa végre ezeket a feladatokat ha a
kompresszort éppen hogy csak leállította; várja meg
míg a kompresszor lehül.
Bárminemű olajmelléöntés olaj/szűrő csere közben
csúszásveszélyhez vezet; viseljen védőfelszerelést
és csúszásgátló cipőt és takarítson fel minden foltot
azonnal.
Mind az olaj, mind pedig a szűrő veszélyes hulladéknak
minősül, ezért azokat a helyi előírásoknak megfelelő
speciális hulladékgyűjtőkbe dobja.
Minden karbantartási feladat úgy végzendő, hogy
a kompresszor kikapcsolt állapotban van és az
áramvezetéket kihúzta a konnektorból.
PERICOL Nu efectuaţi aceste operaţii dacă compresorul
a fost oprit de puţin timp; aşteptaţi să se răcească
compresorul.
Pierderile de ulei din timpul schimbării acestuia pot
cauza alunecări; purtaţi echipament de protecţie şi
încălţăminte antiderapantă şi eliminaţi imediat orice
pată de ulei.
Fiind considerat deşeu special, uleiul trebuie să fie
reciclat conform normelor antipoluare în vigoare.
Toate operaţiile de întreţinere trebuie efectuate când
compresorul este oprit şi priza de curent deconectată
de la reţea.
7.6.1
TABULKA OLEJU
7.6.1
Tabela oleju
7.6.1
Nápln kapacita (litrů / Quart)
Łączna pojemność (litry / kwarty)
Kapacitás (liter / Quart)
Capacitatea băii de ulei (litri / Quart)
Doporučené oleje
Zalecany olej
Ajánlott olaj
Ulei consiliat
54 - 88
MCH-6
Olaj táblázat
0,3
COLTRI OIL CE750
CHEMLUBE 751
ANDEROL 755
7.6.1
Tabel pentru alegerea tipurilor de ulei
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
7.6.2 Kontrola hladiny [A]
Oleje, musí být kontrolovány každých 5 hodin provozu
kompresoru.
Hladina oleje, musí být v rozmezí mezi minimální a maximální
zobrazené na měřící tyčinka (a).
Pokud je hladina oleje je vyšší než maximální limit:
-dejte po vypouštěcí šroub nádobku a olej odpusťte(b) tak,
že olej tekl do nádoby;
-odstraňte dolévací zátku na horní části kompresoru (c);
-otevřete vypouštěcí ventil (b) a nechat na olej odtékat,
dokud se olej úrovni vrací do max. a min. limitů jak jsou
uvedeny na měřící tyčince (a);
-uzavřít vypouštěcí ventil (b).
Pokud hladina oleje je nižší než minimální úrovně:
-dolejte olej až do úrovně vrací do max. a min. limitů na
měřící tyčinca (a);
-zavřete výčko dolévacího hrdla (c) ze zhora a zatlačte ho.
7.6.2 Kontrola poziomu oleju [A]
Poziom oleju musi być sprawdzany co 5 przepracowanych
godzin sprężarki.
Poziom oleju musi zawierać się pomiędzy poziomem
minimalnym a maksymalnym zaznaczonymi na bagnecie
kontrolnym (a).
Jeśli poziom oleju wykracza poza maksimum:
-ustaw pojemnik pod zaworem spustowym (b) tak, żeby
nadmiar oleju mógł do niego spłynąć;
-wyciągnij kurek wlewowy (c);
-otwórz zawór spustowy (b) i spuść tyle oleju, żeby poziom
pozostałego zawierał się pomiędzy oznaczeniem maks a
min. na bagnecie kontrolnym (a);
-zamknij zawór spustowy(b).
Jeśli poziom oleju spada poniżej wyznaczonego minimum:
-dopełnij olej do takiego poziomu, aby znalazł się pomiędzy
maksimum a minimum, pokazanym na bagnecie
kontrolnym (a);
-dokręć korek (c) lekko go dociskając.
7.6.2 Az olajszint ellenőrzése [A]
Az olajszintet 5 munkaóránként ellenőrizni kell.
Az olajszintnek az ellenőrző pálcán (a) látható minimum és
maximum érték között kell lenni.
Ha az olajszint a maximum érték fölött van:
-helyezzen egy befogadó eszközt a leeresztőszelep (b) alá,
hogy az olaj ebbe tudjon folyni;
-távolítsa el a nyomódugót (c).
-nyissa ki a leeresztőszelepet (b) és hagyja folyni az olajat
addíg, amíg a szint az ellenőrző pálcán (a) látható minimum
és maximum közötti értéket mutat;
-zárja el a leeresztőszelepet (b).
Ha az olajszint a minimum érték alatt van:
-töltsön utána olajat addig, amíg az olajszint vissza nem tér
a az ellenőrző pálcán (a) látható minimum és maximum
közötti értékre;
-zárja vissza az utántöltő kupakot (c) egy kis nyomást mérve
rá.
7.6.2 Verificarea nivelului de ulei [A]
Nivelul uleiului trebuie să fie controlat la fiecare 5 ore de
funcţionare ale compresorului.
Nivelul uleiului trebuie să se găsească între limita minimă şi
maximă de pe indicatorul nivelului de ulei (a).
Dacă nivelul uleiului rezultă superior nivelului maxim
indicat:
-poziţionaţi un recipient sub dopul de evacuare (b) în aşa
manieră ca uleiul să curgă în recipient.
-deschideţi capacul de alimentare (c).
-deschideţi capacul de la evacuare (b) şi lăsaţi să curgă uleiul
până când acesta reintră în limitele min. şi max. ale tijei(a).
-închideţi capacul evacuării (b).
Dacă nivelul uleiului rezultă inferior nivelului minim:
-adăugaţi ulei până când acesta reintră în limitele min. şi
max. ale tijei (a).
-închideţi capacul alimentării (c) apăsând cu presiune lejeră
pe acesta.
7.6.3 Výměna mazacího oleje [A]
Mazací olej je třeba měnit po prvních 5 pracovních hodinách
(chodu) následně každých 50 pracovních hodin, nebo jednou
ročně. Pokaždé, mazacího oleje je třeba vyměnit olejový filtr
musí být vyměněn také (pokud je součástí kompresoru).
Při výměně oleje postupujte následovně:
postavte kompresor tak aby měl sklon vhodný k
vyprázdnění veškerého oleje z klikové skříně kompresoru
(připravte si nádobu cca 1 litr na použitý olej);
-odstraňte dolévací zátku na horní části kompresoru (c);
-otevříte odtokový šroub (b) a nechte vytéct všechen olej;
-uzavříte výpusť (b);
-otevřete vzduchový ventil (D);
-nalejte z nádoby mazací olej 0,3 litrů doporučeného oleje
(viz “7.6.1 Tabulka olejů”);
-uzavřít vzduchový ventil (D);
-zavření ropných top-plug nahoru (c);
-zapnout kompresor a spusťte na volnoběh na dobu 30
sekund;
-vypněte kompresor a vyčkejte 5 minut;
-zkontrolovat hladinu oleje (a), pokud není mezi min. a max.
limity na měřící tyčince (a) postupovat v souladu s úkoly
popsané v odstavci “7.6.2 Kontrola hladiny oleje” .
7.6.3 Wymiana oleju [A]
Olej musi być wymieniony po pierwszych 5 przepracowanych
godzinach i następnie po każdych 50 godzinach lub raz
w roku. Przy wymianie oleju zawsze należy wymienić filtr
olejowy.
Przy wymianie oleju wykonaj kolejno:
-ustaw pojemnik pod zaworem spustowym (b) jak, żeby olej
ściekał do niego (pojemnik powinien mieć, co najmniej 1 litr
pojemności).
-wyciągnij kurek wlewowy (c);
-odkręć zawór (b) i pozwól olejowi spłynąć do pojemnika.
-zakręć zawór (b).
-odkręć nakrętkę odpowietrzenia (d).
-napełnij miskę olejową 0.3 litra oleju wlewając go od strony
górnej zatyczki patrz rozdz. “7.6.1 Tabela oleju”.
-zamknij odpowietrzenie (d).
-zamknij kurek wlewowy (c).
-włącz sprężarkę i pozwól mu pracować bez sprężania przez
około 30 sekund.
-wyłącz sprężarkę i odczekaj 5 minut.
-skontroluj poziom oleju (a); i upewnij się, że zawiera się
pomiędzy maksimum i minimum zaznaczonym na bagnecie
wskaźnikowym (a) wykonaj czynności opisane w rozdziale
“7.6.2 Skontroluj poziom oleju”.
7.6.3 A kenőolaj cseréje [A]
A kenőolajat le kell cserélni az első 5 munkaóra után
(bejáratás), majd 50 munkaóránként vagy évente. Minden
alkalommal amikor olajat cserél, cserélje ki az olajszűrőt is.
Az olajcseréhez kövesse az alábbi lépéseket:
-helyezzen egy befogadó eszközt a leeresztőszelep (b) alá,
hogy az olaj ebbe tudjon folyni (a befogadó eszköznek
minimum 1 literesnek kell lennie).
-távolítsa el a nyomódugót (c).
-nyissa ki a nyomódugot (b) és hagyja kifolyni az olajat.
-zárja el a leeresztődugót (b).
-nyissa ki a levegőztetőt (d).
-
a felső olajdugón keresztül adagolva, töltse föl a
kompresszort 0.3 liter olajjal (lásd, 7.6.1 “Olaj táblázat”).
-zárja el a levegőztetőt (d).
-indítsa el a kompresszort és járassa 30 másodpercig.
-állítsa le a kompresszort és várjon 5 percig.
-ellenőrizze az olajszintet (a); ha a szint nincs az
ellenőrző
pálcán (a) látható minimum és maximum érték között,
folytassa a tennivalókat a 7.6.2 “Az olajszint ellenőrzése”
részben leírtaknak megfelelően.
7.6.3 Schimbarea uleiului de lubrifiere [A]
Uleiul de lubrifiere trebuie să fie schimbat după primele 5 ore
de lucru ale compresorului ca rodaj şi după aceea la fiecare
50 ore lucrătoare sau cu o cadenţă anuală.
Pentru a schimba uleiul procedaţi după cum urmează:
-poziţionaţi un recipient sub dopul de evacuare (b) în
aşa manieră ca uleiul să curgă în recipient (capacitatea
recipientului de min.1 litru);
-îndepărtaţi capacul introdus prin presiune (c);
-deschideţi capacul (b) şi lăsaţi să curgă tot uleiul;
-închideţi capacul evacuării (b);
-deschideţi capacul de răsuflare a aerului (d);
-umpleţi, prin forul de alimentare, baia de ulei cu 0,3 litri de
ulei (vezi paragraful “7.6.1 Tabel pentru alegerea tipurilor de
ulei”);
-închideţi capacul de răsuflare a aerului (d);
-puneţi la loc capacul de alimentare (c);
-porniţi compresorul şi lăsaţi-l să funcţioneze în gol pentru
30 secunde;
-opriţi compresorul şi aşteptaţi 5 minute;
-controlaţi nivelul uleiului(a);dacă nu se încadrează în
nivelurile min. şi max. ale tijei (a) procedaţi cu operaţiile
descrise în paragraful “7.6.2 Verificarea nivelului de ulei”.
A
c
a
c
MAX
b
a
MIN
d
MAX.
MIN.
MCH-6
55 - 88
ČESKY
7.7 KONTROLA HLADINY PALIVA A JEHO DOPLNENÍ [A]
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
7.7 KONTROLA POZIOMU PALIWA I UZUPEŁNIANIE [A]
7.7 ÜZEMANYAGSZINT ELLENŐRZÉSE ÉS UTÁNTÖLTÉS [A]
7.7 CONTROLUL ŞI ALIMENTAREA CU CARBURANT [A]
DÚLEŽITÉ: Před prováděním jakékoliv práce na motoru
si prostudujte patřičnou pasáž v provozní a údržbové
příručce.
WAŻNE Przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek czynności, zapoznaj się z załączoną
instrukcją obsługi i serwisowania silnika.
FONTOS Mielőtt bármilyen munkához fogna a
motoron, nézze meg a mellékelt motor használati és
karbantartási útmutató vonatkozó részeit.
AVERTIZARE Înainte de a efectua orice operaţie
asupra motorului, consultaţi manualul de utilizare şi
întreţinere al motorului anexat.
Hladina paliva, musí být kontrolována na začátku každého
pracovního dne.
Kontrola hladiny paliva:
-odšroubujte uzávěr (a)
-kontroluje, zda je palivo v nádrži (b)
-utáhněte víčko (a).
Pro doplnění hladiny paliva:
-odšroubujte uzávěr (a)
-dolejte palivo: neplnte nádrž až po okraj (b), ale pouze pod
expanzní prostor
-utáhněte víčko (a).
Poziom paliwa musi być sprawdzany, za każdym razem, przed
przystąpieniem do pracy.
Sprawdź poziom paliwa:
-odkręć korek (a);
-sprawdź czy w zbiorniku jest paliwo (b).
-zakręć korek (a).
Aby uzupełnić poziom paliwa:
-odkręć korek (a);
-napełnij zbiornik paliwem: nie nalewaj do samej krawędzi
(b) pozostaw miejsce do rozprężenia.
-zakręć korek (a).
Az üzemanyagszintet minden munkanap kezdetekor
ellenőrizni kell.
Az üzemanyagszint ellenőrzéséhez:
-csavarja ki a tanksapkát (a);
-ellenőrizze, hogy van-e üzemanyag a tankban (b).
-csavarja vissza a kupakot (a).
Az üzemanyag utántöltéséhez:
-csavarja ki a kupakot (a);
-töltsön utána üzemanyagot: ne töltse az üzemanyagot a
tank pereméig (b), hagyjon helyet a tágulásnak.
-csavarja vissza a tanksapkát (a).
Nivelul carburantului trebuie să fie verificat la începutul
fiecărei zi lucrătoare.
Pentru a controla nivelul carburantului:
-deşurubaţi capacul (a);
-verificaţi ca în interiorul rezervorului de carburant (b) să fie
carburant;
-reînşurubaţi capacul (a);
Pentru alimentarea carburantului:
-deşurubaţi capacul (a);
-faceţi plinul de carburant, nu umpleţi până la gura
rezervorului (b), ci lăsaţi spaţiu pentru expansiune.
-reînşurubaţi capacul (a).
NEBEZPEČÍ Při doplňování paliva až na úroveň se
ujistěte, že nemáte žádné úniky paliva, mohlo by to
způsobit požár.
Pokud se palivo uniklá musí být závada odstaněna
neprodleně.
Vysoce hořlavé palivo: proto nikdy nepoužívejte
otevřený oheň a nepoužívejte materiály, které mohou
než lze vytvořit jiskru.
Používejte ochranné rukavice při doplňování paliva.
Také se ujistěte, že máte po ruce hasicí přístroj v
odpovídajícím stavu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO Podczas wlewania paliwa
uważaj, żeby nie doszło do jego rozlania, ponieważ
stwarza to niebezpieczeństwo powstania pożaru.
W przypadku rozlania, trzeba natychmiast wytrzeć
rozlane paliwo.
Paliwo jest cieczą palną: nie wolno napełniać zbiornika
w pobliżu otwartego ognia lub w pobliżu materiałów
mogących wywołać iskrzenie. Napełniając zbiornik
należy zakładać rękawice ochronne.
Należy upewnić się, że w pobliżu znajduje się gaśnica.
VESZÉLY Ha utántöltés szükséges, tegye ezt úgy, hogy
közben figyeljen arra, ne öntsön mellé üzemanyagot,
mert az tűzet okozhat. Ha ez mégis megtörténne,
törölje fel az üzemanyagot azonnal.
Az üzemanyag robbanásveszélyes: ezért soha
ne használjon nyílt lángot tankolás közben és ne
használjon olyan anyagokat, melyek szikrákat
generálhatnak.
Használjon védőkesztyűt az utántöltéshez.
Mindíg győződjön meg arról, hogy van tűzoltókészülék
a közelben, amikor utántölti az üzemanyagot.
PERICOL Când se face adăugarea de carburant, evitaţi
pierderile acestuia deoarece se produce pericol de
incendii.
Dacă accidental se varsă carburant, curăţaţi cu grijă
zona murdărită.
Carburantul e un lichid inflamabil, de aceea nu folosiţi
flăcări libere şi nu fumaţi în timpul alimentării, evitaţi
să folosiţi materiale capabile de a provoca scântei.
Când se adaugă carburant, folosiţi haine de protecţie.
Ţineţi mereu extinctorul la îndemână atunci când
alimentaţi.
A
a
b
56 - 88
MCH-6
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
7.8 VÝMĚNA VSTUPNÍHO FILTRU [A]
Po uvedení kompresoru do provozu filtr je třeba měnit po
vstupní filtr po prvních 50 pracovních hodinách.
Vzduchový filtr se pak musí měnit každých 100 pracovních
hodin, nebo jednou ročně.
7.8 WYMIANA FILTRA WSTĘPNEGO [A]
Po pierwszym uruchomieniu sprężarki, po każdych
przepracowanych 50 godzinach, należy wymienić filtr
wstępny.
Następnie, filtr wstępny należy wymieniać po każdych
przepracowanych 100 godzinach lub raz w roku.
ZAGROŻENIE Tych czynności nie wolno wykonywać
zaraz po wyłączeniu sprężarki; należy odczekać, aż
ostygnie.
Wszelkie czynności serwisowe należy wykonywać na
wyłączonej sprężarce i odłączonej od prądu. Wtyczka
wyciągnięta z gniazda zasilania.
Filtr wstępny musi być wymieniany po każdych 100
przepracowanych godzinach lub raz w roku.
Aby wymienić filtr, wykonaj następujące czynności:
-odkręć pokrywę filtra (a) obracając zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara;
-wyciągnij wkład filtra (b);
-włóż na jego miejsce nowy wkład;
- nałóż pokrywę (a): dokręć, obracając w kierunku przeciwnym
do wskazówek zegara.
7.8 A LEVEGŐBESZÍVÓ SZŰRŐ CSERÉJE [A]
Miután szolgálatba állította a kompresszort a levegőszűrőt
cserélje ki az első 50 munkaóra után. Ezután a légszűrőt 100
munkaóránként vagy évente cserélje.
7.8 ÎNLOCUIRE FILTRU ASPIRARE [A]
După prima punere în serviciu trebuie să se facă înlocuirea
uleiului lubrifiant după primele 50 ore de utilizare ale
compresorului. Schimbarea uleiului de lubrifiere trebuie să
fie făcută la fiecare 100 ore de utilizare ale compresorului sau
cu o cadenţă anuală.
PERICOL Nu efectuaţi aceste operaţii dacă compresorul
a fost oprit de puţin timp; aşteptaţi să se răcească
compresorul.
Toate operaţiile de întreţinere trebuie efectuate când
compresorul este oprit şi priza de curent deconectată
de la reţea.
Filtrul de aspirare a aerului trebuie înlocuit la fiecare 100 ore
lucrătoare sau cu o cadenţă anuală.
Pentru a schimba uleiul procedaţi după cum urmează:
-rotaţi capacul filtrului de aer (a) în sens orar
-înlăturaţi cartuşul filtrului de aer (b)
-schimbaţi cartuşul cu unul nou
-reînchideţi capacul (a) învârtindu-l în sens antiorar.
POZOR Nepokoušejte se vykonávat tyto úkoly v
případě, že kompresor máte pouze vypnut, počkejte
až kompresor vychladne.
Všechny údržbářské práce musí být prováděny s
kompresorem OFF a napájení odpojené od elektrické
sítě .
Filtr řívodu vzduchu musí být měněn každých 100 pracovních
hodin nebo ročně. Pro výměnu filtru postupujte takto:
-uchopte vzduchový kryt filtru (a) otáčí se ve směru
hodinových ručiček,
-odstraňte vzduchový filtr (b);
-nahraďte filtr novým
- zavřete kryt (a): pootočením zpět na proti-směru hodinových
ručiček.
DÚLEŽITÉ v případě, že kompresor je používán v
prašném prostředí, interval výměny filtrů by měl být
snížen na každých 50 hodin.
WAŻNE Jeśli sprężarka pracuje w zapylonym
środowisku, czasookresy wymiany filtra powinny
zostać skrócone do 50 godzin.
VESZÉLY Ne hajtsa végre ezeket a feladatokat ha a
kompresszort éppen hogy csak leállította; várja meg
míg a kompresszor lehül.
Minden karbantartási feladat úgy végzendő, hogy
a kompresszor kikapcsolt állapotban van és az
áramvezetéket kihúzta a konnektorból.
A légszűrőt 100 munkaóránként vagy évente kell cserélni.
A szűrő cseréjét a következő sorrendben végezze:
-fordítsa el a légszűrő zárófedelét (a) az óramutató járásával
megegyező irányban;
-távolítsa el a szűrőpatront (b);
-cserélje ki a patront egy újra;
-zárja vissza a fedelet (a): az óramutató járásával ellentétes
irányban tekerve.
FONTOS Ha a kompresszort poros környezetben
használja, a szűrőcsere intervalluma leredukálódik 50
munkaórára.
AVERTIZARE Dacă utilizarea se face în spaţii prăfuite,
reduceţi intervalul de înlocuire la fiecare 50 ore.
A
a
a
b
b
MCH-6
57 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
7.9 KONTROLA BEZPEČNOSTNÍHO VENTILU
Závěrečný pojistný ventil chrání lahve od naplnění príliš
vysokým tlakem vzduchu.
Nastavení ventilu se provádí v době testování Kompresoru.
Pojistný ventil musí být testován při začátku každého plnění.
Připevněte plnicí ventil na láhev a ten nechte zavřený.
Nastertujte kompresor a nechte narůst tlak v sytému až na
hodnotu nastavení ventilu, pokudpři tomto tlaku začne
odpoštět pracuje ventil správně. Otevřete ventil láhve a
můžete normálně plnit.
7.9 A BIZTONSÁGI SZELEP ELLENŐRZÉSE
A végső biztonsági szelep megvédi a palackokat attól,
hogy túl nagy nyomású levegőt töltsenek beléjük; a szelep
beállítását a kompresszor tesztelése közben végezzük el.
A biztonsági szelepet minden egyes alkalommal ellenőrizni
kell, amikor palackot tölt.
Miután felhelyezte a csatlakozót a palackra, indítsa el a
kompresszort úgy, hogy a palackszelep zárva van.
Miután ellenőrizte, hogy a biztonsági szelep jól működik a
maximális üzemi nyomáson a nyomásmérő óra segítségével,
nyissa meg a szelepeket és kezdje meg a töltést.
7.9 CONTROLUL SUPAPEI SE SIGURANŢĂ
Supapa de siguranţă terminală protejează buteliile de la
o încărcare excesivă; este calibrată la sediul de verificare al
compresorului.
Supapa de siguranţă trebuie să fie verificată la fiecare
încărcare.
După ce aţi montat racordul pe butelie porniţi compresorul
cu robinetele buteliei închise.
Verificată corecta intrare în funcţiune a supapei de siguranţă
la presiunea max. de utilizare cu manometru, deschideţi
robinetele şi începeţi încărcarea.
Důležitý pokud by pojistný ventil nepracoval
řádně kontaktujte AEROTECNICA COLTRI technickou
asistenční službu.
7.9 KONTROLA ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA
Końcowy zawór bezpieczeństwa chroni butlę przed
przekroczeniem dozwolonego ciśnienia podczas napełniania;
zawór jest ustawiany podczas testowania sprężarki, przed
wysłaniem jej do klienta.
Zawór bezpieczeństwa musi być testowany każdorazowo,
przed przystąpieniem do napełniania butli.
Po podłączeniu końcówki napełniającej do butli, uruchom
sprężarkę bez odkręcania zaworu butli.
Po skontrolowaniu, patrząc na manometr, że zawór uruchomił
się po przekroczeniu maksymalnego ciśnienia roboczego,
odkręć zawór butli i rozpocznij napełnianie.
WAŻNE Jeśli stwierdzisz nieprawidłowości w pracy
zaworu skontaktuj się z Działem Technicznym
AEROTECNICA COLTRI.
AVERTIZARE Dacă apar anomalii relative la intrarea în
funcţiune a supapei de siguranţă contactaţi serviciul
de asistenţă AEROTECNICA COLTRI.
7.10 ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU [A]
NEBEZPEČÍ Nikdy nedělejte tyto úkoly v případě, že
kompresor je pouze vypnout, počkejte na kompresor
vychladne.
7.10 ZRZUCANIE KONDENSATU [A]
ZAGROŻENIE Powyższych czynności nie należy
przeprowadzać na dopiero, co wyłączonej sprężarce;
należy poczekać, aż ostygnie.
FONTOS Abban az esetben ha a biztonsági szelep
nem működik rendesen, lépjen kapcsolatba az
AEROTECHNICA COLTRI technikai segítségnyújtási
szolgáltatásával.
7.10 KONDENZVÍZ LEERESZTÉSE [A]
VESZÉLY Ne hajtsa végre ezeket a feladatokat ha a
kompresszort éppen hogy csak leállította; várja meg
míg a kompresszor lehül.
Kondenzát se hromadí v separátoru kondenzátu; kondenzát
musí být vypouštěn každých 10-15 minut provozu
kompresoru.
Pro odpuštění kondenzátu otevřete vypouštěcí ventily (a) a
(b) v tomto pořadí a odpusťte kondenzát.
Zavřete ventily.
U kompresorů s automatickým odkalováním toto pracuje
automaticky.
Můřete odkalovat i ručně.
Každých 250 hodin, je nutné nahradit FILTR uvnitř časového
ventilu v montáži (d).
Kondenzátu musí být zlikvidován v souladu s pokyny,
zobrazenými v sekci “9,1 odpadu”.
Kondensat zbiera się w separatorze; podczas pracy sprężarki,
kondensat musi być zrzucany, co 10-15 minut.
Aby zrzucić kondensat należy otworzyć zawory spustowe(a)
a następnie (b) i pozwolić, aby kondensat spłynął do
podstawionego pojemnika.
Zamknąć zawory.
W sprężarkach z automatycznym systemem odwadniania,
zrzut kondensatu odbywa się automatycznie z zaworu (c) i
gromadzony jest w przeznaczonym do tego pojemniku.
Co 250 godzin konieczna jest wymiana filtra w zaworze
solenoidowym (d).
Kondensat musi być utylizowany zgodnie z zaleceniami
zawartymi w rozdz. “9.1 Utylizacja odpadów”.
A
a
c
d
b
58 - 88
MCH-6
A kondenzvíz a páraelválasztóban keletkezik; a kondenzvízet
10-15 percenként le kell engedni a kompresszor működése
közben.
A kondenzvíz leengedéséhez nyissa ki a leeresztőszelepeket
(a) és (b) egyszerre és gyűjtse össze a leengedett kondenzvízet
egy befogadóeszközbe.
Zárja el a szelepeket.
Az autómatikus kondenzvíz leengedő kompresszor
típusoknál, a kondenzvízet a leengedési pontnál (c) egy
megfelelő befogadóeszközben kell összegyűjteni.
250 óránként szükséges a kompresszor belsejében lévő
szolenoid szelep csatlakozónál (d) található SZINTER SZŰRŐ
cseréje.
A kondenzvízet a 9.1 “Hulladék eltávolítás” részben leírt
utasításoknak megfelelően kell eltávolítani.
7.10 EVACUAREA CONDENSULUI [A]
PERICOL Nu efectuaţi aceste operaţii dacă compresorul
a fost oprit de puţin timp; aşteptaţi să se răcească
compresorul.
Toate operaţiile de întreţinere trebuie efectuate când
compresorul este oprit şi priza de curent deconectată
de la reţea.
În interiorul separatorului de condens se acumulează
condens ce trebuie eliminat la fiecare 10-15 minute de
utilizare ale compresorului.
Pentru a elimina condensul, deschideţi robinetele de
evacuare condens (a) şi (b) în această ordine şi colectaţi
condensul întrun recipient adecvat.
Reînchideţi robinetele.
Pentru compresoarele dotate de evacuare condens automată,
este necesar să se colecteze reziduurile ce se elimină (c) în
recipiente adecvate.
La fiecare 250 ore este necesar să înlocuiţi FILTRUL SINTERIZAT
ce se găseşte în interiorul racordului electro-supapei (d).
Condensul trebuie să fie eliminat urmând instrucţiile descrise
în paragraful “9.1 Reciclarea deşeurilor”.
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
7.11 PŘEVODOVÝ ŘEMEN
Napětí převodového řemene musí být kontrolováno
měsíčně.
Převodové řemeny musí být vyměněny každých 500
pracovních hodin kompresoru.
POZOR Nepokoušejte vykonávat tyto úkoly v
případě, že kompresor je pouze vypnout, počkejte až
kompresor vychladne.
Všechny údržbářské práce musí být prováděny s
kompresorem na OFF a napájení nusí být odpojeno
od elektrické sítě.
7.11.1 Komtrola převodového řemene / výměna
řemene [A]
Převodový řemen musí být vyměněn po roce nebo každých
500 pracovních hodin kompresoru.
Na zkontrolování napětí řemene odstraňte kryt (a)
odstraněním upevňovacích šroubů (b) a zatlačte na pás silou
přibližně 10 kg (c), zkontrolujte, že pás není pružný více než 1
cm, pokud jde o jeho původní posici.
Pokud průhyb je větší, než je toto:
-uvolněte upevňovací šrouby motoru (d);
-uvolněte kryt chladicího ventilátoru šroubu (e);
-pokud pásu je opotřebovaný je třeba ho vyměnit za
nový(f );
-vyjměte řemen (c);
-posunte motor asi o 5 mm;
-umístěte správně šrouby (d);
-utáhněte chladicí ventilátor upevňovacím šroubem (e);
-vyměňte řemen (c);
-znovu jej napněte;
-namontujte zpátky kryt (a).
Pokud napětí nového řemene nadále nesplňuje požadavky
potřebné ke správnému provozu kompresoru kontaktujte
AEROTECNICA COLTRI asistenční službu.
7.11 PAS TRANSMISYJNY
Pas transmisyjny należy, co miesiąc poddawać kontroli.
Pas transmisyjny należy wymienić po 500 przepracowanych
godzinach sprężarki.
7.11 MOTORÉKSZÍJ
A szíj feszességét havonta kell ellenőrizni.
A motorékszíjat 500 munkaóránként kell cserélni.
ZAGROŻENIE Powyższych czynności nie należy
przeprowadzać na dopiero, co wyłączonej sprężarce;
należy poczekać, aż ostygnie.
Wszelkie czynności muszą być przeprowadzane
na wyłączonej sprężarce, z wtyczką wyciągniętą z
kontaktu.
7.11.1 Kontrola napięcia pasa transmisyjnego,
wymiana pasa. [A]
Pas transmisyjny należy wymieniać raz w roku, bądź po
każdych, przepracowanych 500 godzinach.
Aby sprawdzić napięcie pasa transmisyjnego należy zdjąć
osłonę (a) odkręcając śruby mocujące (b) i przykładając
siłę około 10 kg do pasa (c); sprawdzić czy pas nie ugina się
bardziej niż 1 cm w stosunku do jego oryginalnej pozycji.
Jeśli ugina się bardziej, należy:
-poluzować śruby mocujące silnik (d).
-poluzować śruby mocujące pokrywę wentylatora (e).
-jeśli pas jest zniszczony lub zbliża się termin jego
przewidzianej wymiany, należy go wymienić (f ).
-zdejmij pas (c).
-odsuń silnik o około 5 mm.
-dokręć śruby (d).
-dokręć śruby mocujące osłonę wentylatora (e).
-sprawdź ułożenie pasa transmisyjnego (c).
-sprawdź napięcie pas transmisyjnego.
-zamocuj osłonę (a).
Jeśli napięcie pasa transmisyjnego dalej nie odpowiada
wymaganiom, należy skontaktować się z serwisem
AEROTECNICA COLTRI.
VESZÉLY Ne hajtsa végre ezeket a feladatokat ha a
kompresszort éppen hogy csak leállította; várja meg
míg a kompresszor lehül.
Minden karbantartási feladat úgy végzendő, hogy
a kompresszor kikapcsolt állapotban van és az
áramvezetéket kihúzta a konnektorból.
7.11.1 A motorékszíj feszességének ellenőrzése /
szíjcsere [A]
A motorékszíjat 500 munkaóránként vagy évente kell
cserélni.
Az ékszíj feszességének ellenőrzéséhez távolítsa el a fedelet
(a), a tartócsavarok (b) kitekerése után és fejtsen ki, körülbelül
10 kg-nak megfelelő nyomást a szíjra (c); ellenőrizze, hogy a
szíj nem mozdul-e el 1cm-nél jobban az eredeti állapotához
képest.
Ha jobban elmozdul ennél:
-lazítson a motorrögzítő csavarokon (d).
-lazítson a hűtőventillátor rögzítő csavarokon (e).
-ha az ékszíj kopott vagy közel van a betervezett csere
időpontjához, cserélje ki egy újra (f ).
-távolítsa el az ékszíjat (c).
-mozdítsa el a motort kb. 5 mm-rel.
-fixálja a csavarokat (d).
-húzza meg a hűtőventillátor borítás csavarjait (e).
-helyezze fel az új szíjat (c).
-ellenőrizze a szíj feszességét.
-helyezze vissza a burkolatot (a).
Ha az újonan felhelyezett ékszíj sem felel meg a szükséges
előírásoknak lépjen kapcsolatba az AEROTECHNICA COLTRI
segítségnyújtási szolgáltatásával.
7.11 CUREAUA DE TRANSMISIE
Verificarea tensiunii curelei de transmisie trebuie să se
efectueze lunar.
Înlocuirea curelei de transmisie trebuie să fie efectuată la
fiecare 500 de ore de utilizare a compresorului.
PERICOL Nu efectuaţi aceste operaţii dacă compresorul
a fost oprit de puţin timp; aşteptaţi să se răcească
compresorul.
Toate operaţiile de întreţinere trebuie efectuate când
compresorul este oprit şi priza de curent deconectată
de la reţea.
7.11.1 Verificare tensiune şi înlocuirea curelei de
transmisie [A]
Cureaua de transmisie trebuie să fie înlocuită în fiecare an sau
la 500 ore de funcţionare. Pentru a verifica tensiunea curelei
de transmisie, îndepărtaţi carterul de protecţie (a) înlăturând
şuruburile de fixare (b), exercitaţi o presiune de circa 10Kg
pe curea (c); verificaţi ca flexiunea curelei să nu depăşească
1 cm de la poziţia sa originară. Dacă această valoare nu se
încadrează în standardele stabilite:
-slăbiţi şuruburile de fixare (d) ale motorului;
-fixaţi şuruburile pentru fixarea carterului de protecţie a
ventilatorului de răcire(e);
-dacă cureaua rezultă total deteriorată sau se află la limitele
de înlocuire, schimbaţi-o (f );
-scoateţi cureaua (c);
-retrageţi motorul cu circa 5mm;
-fixaţi şuruburile (d);
-fixaţi şuruburile pentru fixarea carterului de protecţie a
ventilatorului de răcire(e);
-remontaţi cureaua (c);
-verificaţi din nou tensiunea curelei;
-remontaţi carterul de protecţie (a).
Dacă tensiunea curelei noi rezultă neconformă cu standardul
contactaţi serviciul de asistenţă AEROTECNICA COLTRI.
A
c
b
b
e
a
c
d
b
f
d
d
d
MCH-6
59 - 88
ČESKY
POLSKI
7.12 FILTR AKTIVNÍ UHLÍ / MOLEKUL8RN9 SÍTO
MAGYAR
7.12 FILTR WĘGLA AKTYWNEGO / SITO MOLEKULARNE
ROMÂNĂ
7.12 AKTÍV SZÉN / MOLEKULÁRIS SZŰRŐ
7.12 FILTRU CARBON ACTIV / SEPARATOR MOLECULAR
Patrona filtru aktivního uhlí musí být nahrazena v intervalech
vypočtených na základě podmínek oklního prostředí, ve
kterém je umístěn kompresor.
Pro výpočet těchto intervalů se odkazují tabulky .
Dále filtr však musí být vyměněn vždy když do dýchacího
vzduchu prikne nějaký zápach.
Filtr węgla aktywnego musi być wymieniany w czasookresach
obliczonych w oparciu o charakterystykę środowiska, w
jakim sprężarka pracuje. Aby obliczyć te czasookresy należy
posłużyć się zamieszczoną poniżej tabelą.
Filtr musi być zawsze wymieniony, jeśli powietrze zaczyna
mieć nieprzyjemny zapach.
Az aktív szénszűrőt a kompresszor használati helyének
jellemzőiből kiszámolt időintervallum alapján kell cserélni.
Hogy ki tudja számolni ezeket az intervallumokat, kérjük
nézze meg az alábbi táblázatot.
A szűrőt mindíg még akkor ki kell cserélni, mielőtt a levegő
rossz szagúvá válna.
Înlocuirea filtrului de carbon activ trebuie să se efectueze la
intervale ce trebuie să fie calculate în baza caracteristicilor
ambientelor în care se găseşte compresorul.
De aceea calculaţi intervalele de înlocuire în baza tabelului
de mai jos.
Oricum filtrul trebuie înlocuit înainte ca aerul să fie urât
mirositor.
DULEŽITÉ: Pokud kompresoru je provozován v
prostředí, kde CO (výfukové plyny) můžou být
přítomny, je povinné používat CO doplňkové filtry.
Tyto mohou být poskytnuty na vyžádání.
DÚLEŽITÉ pro kompresory používané v USA a Kanadě
doporučujeme používat filtrační vložky LAWRENCE
FACTOR .
WAŻNE Jeśli sprężarka jest używana w środowisku,
gdzie możliwa jest obecność CO (spaliny) konieczne
jest stosowanie filtra pochłaniającego CO;
może on być dostarczony na życzenie klienta.
WAŻNE Jeśli sprężarka ma być używana w USA lub
w KANADZIE zaleca się stosowanie wkładu filtra ze
współczynnikiem LAWRENCE.
FONTOS Ha a kompresszort olyan környezetben
használja ahol szénmonoxid (kipufogógáz) lehet
jelen, szénmonoxidot megkötő szűrőket használjon;
ezeket kérésre be tudja szerezni.
FONTOS Az USA-ban és KANADÁBAN működő
kompresszoroknál,
a
LAWRENCE
FACTOR
szűrőpatronok használata javasolt.
AVERTIZARE Utilizarea compresorului în ambient cu
posibila prezenţă de CO (gaz de evacuare), prevede
folosirea de filtre cu fixator de CO, furnizate la cerere.
POZOR Nepokoušejte vykonávat tyto úkoly v
případě, že kompresor je pouze vypnout, počkejte až
kompresor vychladne.
Všechny údržbářské práce musí být prováděny s
kompresorem na OFF a napájení nusí být odpojeno
od elektrické sítě.
Vypusťte veškerý vzduch z celého obvodu kompresoru
před provedením jakékoliv údržby.
Chcete-li Odtlakujte celý tlakový okruh kompresoru
postupuje dělat kapitola “Vypouštění kondenzátu”.
ZAGROŻENIE Powyższych czynności nie należy
przeprowadzać na dopiero co wyłączonej sprężarce;
należy poczekać, aż ostygnie.
Wszelkie czynności muszą być przeprowadzane
na wyłączonej sprężarce, z wtyczką wyciągniętą z
kontaktu.
Przed przystąpieniem do prac serwisowych, opróżnij
układ z ciśnienia.
Aby rozhermetyzować cały układ sprężarki
zastosować się do instrukcji opisanych w rozdziale
“Zrzut kondensatu”.
VESZÉLY Ne hajtsa végre ezeket a feladatokat ha
a kompresszort éppen hogy csak leállította; várja
meg míg a kompresszor lehül. Minden karbantartási
feladat úgy végzendő, hogy a kompresszor kikapcsolt
állapotban van és az áramvezetéket kihúzta a
konnektorból. Engedje le a teljes kompresszor
rendszerből a nyomást, mielőtt bármilyen
karbantartási feladat elvégzéséhez fogna.
Amennyiben a kompresszorból le kívánja engedni
a nyomást, kövesse a „Kondenzátum leeresztése” c.
fejezet utasításait.
PERICOL Nu efectuaţi aceste operaţii dacă compresorul
a fost oprit de puţin timp; aşteptaţi să se răcească
compresorul.
Toate operaţiile de întreţinere trebuie efectuate când
compresorul este oprit şi priza de curent deconectată
de la reţea.
Depresurizaţi întregul circuit al compresorului înainte
de a efectua operaţiile de întreţinere.
Pentru a depresuriza întregul circuit al compresorului
procedaţi urmând operaţiile descrise în capitolul
“Evacuare condens”.
7.12.1 Tabulka výměny filtračních patron
Teplota - Temp.
Hőmérs - temperatură
7.12.1 Tabela obliczania częstotliwości wymiany
filtra.
7.12.1 Szűrőcsere gyakoriság számító táblázat
AVERTIZARE Pentru compresoarele ce sunt utilizate în
USA şi CANADA, este de preferat folosirea cartuşelor
filtrante LAWRENCE FACTOR.
7.12.1 Tabel calculare intervale de înlocuire filtre
Korekční faktor - Współczynnik błędu
Korrekciós tényező - Factor de corectare
Životnost filtru do - Żywotność filtr - Szűrő időtartam - Durată filtre
N ° 15 l lahví - Nr butli 15l - Palackok száma 15 l - N° butelii de 15l
Hodin - Godziny - Órák - Oră
Plnění 0-200bar - Ciśnienie 0-200bar - Töltés 0-200bar - Încărcare 0-200bar
°C
°F
50
122
0,2
(35x0,2)=7
80 l/min
11
100 l/min
14
40
104
0,34
(35x0,34)=12
19
24
30
86
0,57
(35x0,57)=20
32
40
20
68
1
35
56
70
10
50
1,2
(35x1,2)=42
67
84
5
41
1,4
(35x1,4)=49
78
98
0
32
1,6
(35x1,6)=56
90
112
60 - 88
MCH-6
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
7.12.2 Výěna aktivních uhlíkových filtrů / molekulárního síta [A]
7.12.2 Wymiana filtra węgla aktywnego / sita
molekularnego [A]
7.12.2 Az aktív szén / molekuláris szűrő cseréje [A]
7.12.2 Înlocuire filtru carbon activ / separator
molecular [A]
Chcete li vyměnit patronu aktivní uhlíkové filtry (b) se
postupuje takto:
-
vypusťte všechny zbytky stlačeného vzduchu uvnitř
obvodu;
-odšroubujte uzávěr filtru (a);
-vyndejte starou patronu (b) a nahradit ji novou;
-změnit O-kroužky (c) na víčku (a) při každé výměně filtru;
-zavřete uzávěr filtru (a).
Aby wymienić filtr węgla aktywnego (b) wykonaj kolejno:
-spuść z układu sprężarki pozostające w niej sprężone
powietrze.
-odkręć korek filtra (a).
-wyciągnij wkład węgla aktywnego (b) i zastąp go nowym.
-wymień O-ring (c) na korku (a) za każdym razem, gdy
wymieniany jest filtr.
-zakręć korek filtra (a).
Az aktív szénszűrők (b) cseréjét, a következő sorrendben
tegye:
-engedje ki a rendszerben lévő összes levegőt.
-csavarja ki a szűrő fedelét (a).
-vegye ki az aktív szénszűrő patront (b) és cserélje ki egy
újra.
-Cserélje ki a fedélen (a) lévő o-gyűrűt (c), minden egyes
alkalommal, amikor szűrőt cserél.
-csavarja vissza a szűrő fedelét (a).
Pentru înlocuirea filtrelor de carbon activ (b):
-goliţi complet compresorul de aerul cuprins în interiorul
circuitului.
-deşurubaţi capacul (a);
-scoateţi cartuşul(b) filtrului de carbon activ şi înlocuiţi-l cu
un nou cartuş;
-înlocuiţi inelul de tip O (c) ce se găseşte pe dop (a) de fiecare
dată când înlocuiţi filtrul;
-închideţi dopul filtrului (a).
UPOZORNĚNÍ Aktivní uhlíkové filtry jsou klasifikovány
jako speciální odpad:
jejich zlikvidování musí být v souladu s
antiznečištovacími normamy.
OSTRZEŻENIE Filtry z węgla aktywnego
zakwalifikowane są do odpadów specjalnych: muszą
być utylizowane zgodnie z obowiązującymi w danym
kraju przepisami o ochronie środowiska.
FIGYELMEZTETÉS Az aktív szénszűrő veszélyes
hulladéknak minősül: azt csak a speciálisan kihelyezett
hulladékgyűjtőkben szabad elhelyezni.
ATENŢIE Filtrele de carbon activ sunt considerate
deşeuri speciale, acestea trebuie să fie eliminate
urmând normele în vigoare de antipoluare.
DŮLEŽITÉ: Je nezbytné, aby filtrační vložky (e)
byly instalovány v kompresoru vždy když , když je
kompresor používán.
WAŻNE : Podczas pracy sprężarki, wewnątrz filtra
węgla aktywnego zawsze musi znajdować się kartusz
filtrujący.
FONTOS: Alapvető, hogy mindig legyen a szűrőpatron
a kompresszorban amikor használjuk.
AVERTISMENT: De fiecare dată când se utilizează
compresorul, filtrele cu cărbune activ (a) trebuie să
conţină în interior cartuşul filtrant (e).
A
a
c
b
d
MCH-6
61 - 88
ČESKY
POLSKI
7.13 KONTROLA PRUŽNÉ HADICE [A]
DULEŽITÉ hadice musí být změněny pravidelně (každé
3 roky nebo každých 300 hodin) nebo pokud vykazuje
známky poškození nebo jiné změny.
Maximální povolený ohyb na hadice nesmí být menší
než 250 mm.
POZOR
Nepokoušejte vykonávat tyto úkoly v případě, že
kompresor je pouze vypnout, počkejte až kompresor
vychladne.
Všechny údržbářské práce musí být prováděny s
kompresorem na OFF a napájení nusí být odpojeno
od elektrické sítě.
Vypustte veškerý zbytkový vzduch z kompresoru před
prováděním jakýchkoliv prací.
Plnicí tlak je velmi vysoký, a proto před doplňování
pečlivě zkontrolujte, že hadice jsou dokonale
připojeny a že jsou v pořádku. Zkontrolujte také, že
ventily na případné nevyužité hadici jsou zavřené
správně tak, aby se zabránilo nebezpečí, které může
vzniknout prudkým únikem vzduchu.
Veškeré osoby které se nezůčastní přímo plnění nebo
k tomu nejsou vyškoleny a oprávněny musí být ve
vzdálenosti nejméně 3 metres.
It je přísně zakázáno odpojit hadice od ventilů lahví
pokud jsou ventily pod tlakem.
Chcete-li vyměnit plnicí hadici výměna hadice se postupuje
takto:
-odpojit hadici od filtru odšroubováním (a) klíš 17mm;
-nahradte staré hadice s novými;
-našroubujte hadice do konektoru (b);
-
použít dynamometric klíč utahovací moment musí
býtnastavený na 15Nm.
7.13 WYMIANA PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH [A]
WAŻNE Przewody muszą podlegać okresowej
wymianie (co 3 lata lub co 300 przepracowanych
godzin) lub jeśli wykazują ślady obtarć/zużycia/
zniszczenia.
Kąt zagięcia przewodu nie może być mniejszy niż 250
mm.
ZAGROŻENIE
Powyższych czynności nie należy przeprowadzać na
dopiero co wyłączonej sprężarce; należy poczekać, aż
ostygnie.
Wszelkie czynności muszą być przeprowadzane
na wyłączonej sprężarce, z wtyczką wyciągniętą z
kontaktu.
Przed przystąpieniem do wykonywania czynności
serwisowych opróżnij sprężarkę ze sprężonego
powietrza.
Ciśnienie w butli jest bardzo wysokie; przed
przystąpieniem do napełniania butli upewnij się, że
wszystkie przewody są w idealnie dobrym stanie.
Upewnij się, że zawory napełniające nie podłączone
do butli są zakręcone. Ma to na celu zapobiegnięcie
wykonywania przez przewody niekontrolowanych,
gwałtownych ruchów.
Podczas napełniania butli, osoby nieupoważnione
muszą pozostać w odległości, co najmniej 3 m od
sprężarki.
Kategorycznie zabrania się odłączania przewodów od
butli, jeśli sprężarka dalej jest pod ciśnieniem.
Aby wymienić przewody napełniające wykonaj następujące
czynności:
-odkręć końcówki przewodów napełniających (a) od strony
sprężarki(klucz 17 mm ).
-wymień stare przewody na nowe.
-dokręć nowy przewód do łącznika (b).
-użyj klucza dynamometrycznego i momentem obrotowy
15 Nm. dokręć przewód do sprężarki.
A
a
62 - 88
b
MCH-6
MAGYAR
ROMÂNĂ
7.13 A RUGALMAS TÖMLŐK CSERÉJE [A]
FONTOS A tömlőket rendszeresen cserélni kell (3
évente, évente, vagy 300 óránként) vagy akkor, ha
azok az elhasználódás/kopás/sérülés jeleit mutatják.
A tömlők hajlási rádiusza nem lehet kisebb mint 250
mm.
7.13 ÎNLOCUIRE FURTUN [A]
Furtunurile se schimbă periodic ( la fiecare 3 ani sau la
fiecare 1000 ore) sau când prezintă excoriaţii (julituri,
eroziuni).
Raza minimă de curbare a furtunurilor nu trebuie să fie
inferioară la 250mm.
VESZÉLY
Ne hajtsa végre ezeket a feladatokat ha a kompresszort
éppen hogy csak leállította; várja meg míg a
kompresszor lehül.
Minden karbantartási feladat úgy végzendő, hogy
a kompresszor kikapcsolt állapotban van és az
áramvezetéket kihúzta a konnektorból.
Engedje ki a levegőt a kompresszorból, mielőtt
bármilyen karbantartási feladathoz fogna.
DANGER :
Nu efectuaţi aceste operaţii dacă compresorul a
fost oprit de puţin timp; aşteptaţi să se răcească
compresorul.
Toate operaţiile de întreţinere trebuie efectuate când
compresorul este oprit şi priza de curent deconectată
de la reţea.
Goliţi de aer compresorul înainte de a efectua
operaţiile de întreţinere.
A palacktöltési nyomás nagyon magas; ezért mielőtt a
töltéshez kezdene, ellenőrizze a tömlők csatlakozásait
és azt, hogy állapotuk megfelelő-e. Ellenőrizze
továbbá, hogy a nem használt tömlők szelepei
zárva vannak-e, hogy megakadályozza az esetleges
tömlővisszacsapodásból eredő veszélyeket.
Presiunea de încărcare a buteliilor este foarte mare
deci înainte de încărcarea acestora verificaţi perfecta
conectare şi integritatea lor; în plus verificaţi ca toate
robinetele furtunurilor neutilizate sunt perfect închise
pentru a nu apărea pericole derivate din mişcarea
furtunurilor.
Amikor a palackok töltése zajlik, a műveletben nem
résztvevő személyeknek, minimum 3 m-es biztonsági
távolságot kell tartani.
În timpul încărcării buteliilor este obligatoriu, pentru
cei ce nu sunt muncitori abilitaţi, să păstreze o distanţă
de siguranţă mai mare de trei metri.
Szigorúan tilos a csatlakozókról leszedni a tömlőket
vagy a töltőszelepet, amikor a gép nyomás alatt van.
Nu este permisă deconectarea furtunurilor de la
racorduri sau de la robinetul de alimentare în timp ce
maşina e în presiune.
A palacktöltő tömlő cseréjét a következő sorrendben tegye:
-távolítsa el a palacktöltő tömlőket úgy, hogy kicsavarja a
csatlakozás illesztését (a) teljesen (17 mm-es kulcs).
-cserélje ki a régi tömlőt egy újra.
-csavarja a tömlőt a csatlakozóra (b).
-használjon egy nyomatékkulcsot a megszorításhoz és azt
állítsa 15 Nm-re.
Pentru înlocuirea furtunului de încărcare butelie urmaţi
operaţiile aici descrise:
- decuplaţi furtunul de încărcare butelie deşurubând racordul
(a) ce se găseşte la extremităţile acesteia (cheie 17mm);
-schimbaţi furtunul vechi cu cel nou;
-înşurubaţi furtunul în mufa adecvată(b);
-cu o cheie dinamometrică strângeţi furtunul compresorului
cu sistemul de închidere de 15Nm.
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
8 -SKLADOVÁNÍ
Ke skladování kompresoru musí být použita vhodná
místnost, musí být skladován v suchém chráněném prostoru
při teplotě mezi 5 ° C a 45 ° C.
Uchovávejte kompresor mimo dosah zdrojů tepla, plamenů
či výbušnin.
8 - SKŁADOWANIE
Jeśli nie zamierzamy używać sprężarki, należy ją przechowywać
w suchym pomieszczeniu, gdzie temperatura zawiera się w
granicach od 5 °C do 45 °C.
Sprężarka powinna być przechowywana z dala od źródła
promieniowania
cieplnego,
płomieni
lub
materiałów
wybuchowych.
8 - TÁROLÁS
Amikor a kompresszor nincs használatban, azt egy száraz,
védett helységben kell tárolni, melyben a hőmérséklet 5
és 45 Celsius fok között van. A kompresszort úgy tárolja,
hogy távol legyen bárminemű hőforrástól, tűztől vagy
robbanóanyagtól.
8 - DEPOZITARE
Dacă nu se foloseşte compresorul, trebuie să fie păstrat
întrun ambient uscat, protejat de agenţi atmosferici şi cu o
temperatură cuprinsă între 5 °C şi 45 °C.
Compresorul trebuie să fie aşezat departe de surse de
căldură, flăcări sau exploziv.
8.1 ZASTAVENÍ KOMPRESORU NA KRÁTKOU DOBU
8.1 ZATRZYMYWANIE SPRĘŻARKI NA KRÓTKI OKRES
CZASU
Pokud máte v úmyslu použít kompresor na krátké období,
vystačíte se všeobecným vyčištěním stroje.
Jeśli użytkownik nie zamierza korzystać ze sprężarki przez krótki
okres czasu należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących
utrzymywania sprzętu w czystości.
Ha nem tervezi használni a gépet egy rövid ideig, végezzen
rajta egy általános tisztítást.
8.2 ZATRZYMYWANIE SPRĘŻARKI NA DŁUGI OKRES
CZASU
Jeśli nie zamierzamy korzystać ze sprężarki przez dłuższy
okres czasu, należy wyciągnąć z niej filtr węgla aktywnego.
Uruchom sprężarkę na kilka minut, bez napełniania butli, aby
umożliwić spłynięcie całego zalegającego w niej kondensatu.
Zatrzymaj sprężarkę, wymontuj filtr wstępny, uruchom
sprężarkę ponownie i spryskaj otwór filtra powietrza kilkoma
kroplami oleju tak, aby delikatna mgiełka olejowa została
zassana i przeniknęła do wnętrza sprężarki. Zatrzymaj
sprężarkę i zamontuj filtr powietrza. Wyczyść zewnętrze
elementy sprężarki: usuń osiadłą wilgoć, sól, ślady smarów.
Chroń sprężarkę przed kurzem i wodą przechowując ją w
czystym i suchym miejscu.
Odłącz sprężarkę od zasilania (wyciągnij wtyczkę z
kontaktu).
Dokładnie wyczyść wszystkie elementy sprężarki.
Jeśli sprężarka nie jest używana, zaleca się włączyć ją na 20
minut, co 15 dni.
8.2 A GÉP HOSSZABB IDŐRE TÖRTÉNŐ LEÁLLÍTÁSA
8.2 ODSTAVENÍ KOMPRESORU NA DELŠÍ DOBU
Pokud nemáte v úmyslu použít kompresor na dlouhou dobu,
vyndejte patronu s aktivním uhlím.
Proběhněte kompresor na pár minut, aniž by jste skutečně
plnili láhve tak, aby jste vytlačili poslední zbytky kondenzátu.
Zastavte kompresor, rozeberte sání, filtr, restujte kompresor
a stříkněte několik kapek oleje do sání vzduchu dírou tak,
aby tenký film maziva se nasál sáním a pronikl do interiéru
kompresoru.
Vypněte kompresor a zavřete přívod vzduchu filtrem.
Vyčistěte vnější části: odstraněním jakékoli vlhkosti, soli
nebo ropných nečistot. Chraňte kompresor od prachu a vody
uložením na čisté a suché místo.
Vypněte hlavní vypínač kompresoru a vyjměte zástrčku ze
síťového napájení.
Dokončete důkladnou obecnou očistu všech dílů a částí
stroje.
Během prostoje stroje je je vhodné spustit kompresor po
dobu 20 minut jednou za 15 dnů.
8.1 A GÉP RÖVID IDŐRE TÖRTÉNŐ LEÁLLÍTÁSA
Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a gépet, távolítsa
el az aktív szénszűrőt. Járassa a kompresszort egy pár percig
anélkül, hogy palackot csatlakoztatna rá, hogy kimosson
magából minden kondenzvizet. Állítsa le a kompresszort,
szerelje ki a légszűrőt, indítsa újra a gépet és fecskendezzen
pár csepp olajat a légszűrő bemeneti nyilásába, így egy
vékony filmrétegnyi olaj beszivárog a kompresszor belsejébe.
Állítsa le a kompresszort és helyezze vissza a légszűrőt.
Tisztítsa le a külső alkatrészeket: távolítson el minden párát,
sót vagy olajmaradványt. Védje a kompresszort portól és
víztől úgy, hogy száraz, tiszta helyen tárolja azt.
Kapcsolja ki a gépet a főkapcsoló segítségével, majd húzza ki
annak áramvezetékét a konnektorból.
Alaposan tisztítsa át a kompresszor összes alkatrészét.
Hosszútávú leálláskor, célszerű a kompresszort 15 naponként
20 percig járatni.
8.1 NEFOLOSIREA
MAŞINII
PENTRU
SCURTE
PERIOADE DE TIMP
Dacă compresorul nu va fi folosit pentru o scurtă perioadă de
timp efectuaţi curăţirea generală a acestuia.
8.2 NEFOLOSIREA MAŞINII PE PERIOADE LUNGI DE
TIMP
Pentru perioade lungi de neutilizare, extrageţi cartuşul de
carbon activ din filtru.
Lăsaţi să funcţioneze câteva minute în gol compresorul în
mod de a elimina complet condensul reziduu.
Opriţi compresorul, demontaţi filtrul de aspirare, porniţi
compresorul şi pulverizaţi câteva picături de ulei în gaura
de aspirare aer in mod ca o fină peliculă de lubrifiant să fie
aspirată şi să penetreze în părţile interne ale compresorului.
Opriţi compresorul şi remontaţi filtrul aerului aspirat.
Curăţaţi părţile externe încercând să eliminaţi umiditatea,
depunerea se săruri şi depuneri uleioase.
Protejaţi compresorul de praf şi apă depozitându-l în spaţii
curate şi fără umezeală.
Opriţi maşina acţionând întrerupătorul general şi scoateţi
ştecherul din priză.
Prevedeţi la o curăţenie generală a maşinii cu toate
componentele sale.
În timpul perioadelor de neutilizare vă sfătuim să acţionaţi
compresorul pentru 20 de minute la fiecare 15 zile.
9 - ROZEBRÁNÍ A VYŘAZENÍ Z PROVOZU
9 - DEMONTAŻ I WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA
9 - SZÉTSZERELÉS ÉS FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁS
9 - RETRAGEREA DIN UZ
Pokud se rozhodnete nevyužít kompresoru nebo některou z
jeho částí jakoukoli delší, musíte provézt demontáž této části
mimo service.
Tyto úkoly musí být prováděny v souladu s platnými
normami.
UPOZORNĚNÍ Pokud kompresor, nebo jeho části,
je mimo provoz jeho díly musí být uloženy tak, že
nemůžou způsobut žádnou škodu nebo nebezpečí.
Jeśli użytkownik podejmie decyzje, że nie będzie dłużej
używał sprężarki ani jej elementów, należy przeprowadzić jej
demontaż i wycofać z użytkowania.
Czynności te muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
OSTRZEŻENIE Wycofując z użytkowania całą sprężarkę
lub jej część, należy przeprowadzać to w taki sposób,
aby nie spowodować zagrożenia.
Ha úgy döntene, hogy tovább már nem kívánja használni
a kompresszort vagy annak alkatrészeit, a gépet szét kell
szerelnie és ki kell azt vonni a forgalomból.
Ezeket a feladatokat, a hatályos szabványoknak megfelelően
kell végezni.
FIGYELMEZTETÉS Ha a kompresszort vagy annak részét
kivonja a forgalomból, az alkatrészeket ártalmatlanná
kell tenni, hogy azok ne okozhassanak veszélyt.
Când se decide să nu se mai folosească compresorul, sau
o componentă a sa, trebuie să se treacă la reciclarea şi
retragerea din uz a acestuia.
O asemenea operaţie trebuie să fie efectuată după normele
în vigoare.
ATENŢIE Când compresorul, un element din acesta,
a fost retras din uz, trebuie să devină inofensiv fiind
părţi susceptibile de a provoca pericole.
UPOZORNĚNÍ Skříň kompresoru je do poloviny
plná oleje, filtry nebo jiné části kompresoru jsou
předmětem specálního sběru odpadu, musí být
zlikvidován v souladu s platnými normami.
OSTRZEŻENIE Należy pamiętać, że olej, filtry oraz inne
elementy sprężarki należą do odpadów specjalnych
i muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
FIGYELMEZTETÉS Tartsa figyelemben azt a tényt, hogy
az olaj, szűrők és a kompresszor további alkatrészei
veszélyes hulladéknak minősülnek, és ezért az
érvényben lévő szabványoknak megfelelően kell
azokat elhelyezni.
ATENŢIE Se aminteşte că orice schimbare de ulei,
de filtre sau de orice particularitate a compresorului
supuse reciclării diferenţiate, trebuie mereu să se ţină
cont de dispoziţiile de lege în materie.
MCH-6
63 - 88
ČESKY
POLSKI
Použitím kompresoru vzniká odpad, který je klasifikován
jako zvláštní. Mějte na paměti, že se zbytky z průmyslu,
zemědělství, řemesla, obchodní a servisní činnosti, které
nejsou roztříděné podle kvality a množství městských
odpadních je třeba zacházet jako se zvláštním odpadem.
Opotřebené nebo zastaralé stroje jsou rovněž klasifikovány
jako odpad.
Specialní zvláštní pozornost musí být věnována aktivním
uhlíkovým filtrům, které nemohou být zařazeny do městského
odpadu . Musí se dodržovat platné zákony na odstraňování
odpadů, pokud je kompresor v provozu.
Mějte na paměti, že je povinné evidovat nakládku a vykládku
vyčerpáných olejů, speciálních odpadů a toxických-škodlivých
odpadů, které pocházejí z těžkých / lehký průmyslových
procesů Použité oleje, speciální odpady a toxický a škodlivý
odpad musí být sbírán oprávněnou firmou.
Toto je zvláště důležité, aby byly použité oleje zlikvidovány v
souladu s právními předpisy v zemi použití.
Zużyta sprężarka generuje odpady, które klasyfikowane są
jako specjalne. Trzeba pamiętać, że odpady przemysłowe,
rolnicze, rzemieślnicze, handlowe i inne nie zakwalifikowane
jako odpady miejskie, muszą być traktowane jako specjalne.
Przestarzałe lub niesprawne maszyny są również
klasyfikowane jako odpady specjalne.
Ze szczególną uwagą należy traktować filtry węgla
aktywnego, ponieważ, z punktu widzenia obowiązujących
przepisów, nie mogą one być potraktowane jako odpady
miejskie.
Należy pamiętać, że obowiązkowe jest rejestrowanie zużytego
oleju, odpadów specjalnych i toksycznych pochodzących z
procesów przemysłowych.
Zużyty olej, odpady specjalne i toksyczne muszą być
utylizowane przez specjalistyczne, autoryzowane do tego
firmy. Ważne jest, żeby zużyty olej był utylizowany zgodnie
z przepisami.
9.1 ODPAD
9.2 DEMONTÁŽ KOMPRESORU
MAGYAR
9.1 UTYLIZACJA ODPADÓW
9.1 HULLADÉK ELHELYEZÉS
9.2 DEMONTAŻ SPRĘŻARKI
A kompresszor használata közben olyan hulladékok
képződnek, melyek a speciális kategóriába tartoznak.
Tartsa figyelemben azt a tényt, hogy ipari, mezőgazdasági,
gépi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységből eredő
maradványok, nem minőség vagy mennyiség alapján
kerülnek besorolásra, mint a magánszemélyek hulladékai és
ezért veszélyes hulladékként kezelendők. Elhasználódott vagy
elavult gépek szintén veszélyes hulladéknak minősülnek.
Az aktív szénszűrőkre külön figyelmet kell fordítani, mert
ezek nem tartoznak a magánszemélyek hulladékai közé az
adott ország hulladék elhelyezési törvényeinek megfelelően.
Tartsa figyelemben azt a tényt, hogy nyilvántartást szükséges
vezetni a betöltött/kiöntött olajról, speciális hulladékokról és
mérgező-káros hulladékokról, melyek a nehéz/könnyű ipar
folyamatokból keletkeznek.
A fáradtolajat, speciális hulladékokat és mérgező-káros
hulladékokat csak felhatalmazott cégek gyűjthetik össze.
Különösen fontos, hogy a fáradtolajat a használati ország
vonatkozó törvényeinek szellemében kell elhelyezni.
9.2 A KOMPRESSZOR SZÉTSZERELÉSE
ROMÂNĂ
9.1 RECICLAREA DEŞEURILOR
Prin utilizarea compresorului se produc deşeuri speciale.
Se aminteşte că sunt de considerat deşeuri speciale
reziduurile derivate din lucrări industriale, activităţi agricole,
artizanale, comerciale şi din servicii care prin calitate sau
cantitate nu sunt declarate asimilabile de gunoaiele urbane.
Chiar şi maşinile deteriorate sau învechite sunt deşeuri
speciale.
O particulară atenţie trebuie dată filtrelor de carbon activ
deteriorate care fiind reziduuri neasimilabile la deşeurile
urbane, necesită să urmeze normele în vigoare a ţării unde
este utilizat compresorul.
Se aminteşte că este obligatoriu să se înregistreze alimentarea
şi evacuarea uleiurilor folosite, a deşeurilor speciale şi a celor
toxice-nocive derivate din lucrări industriale sau artizanale.
Recuperarea uleiurilor şi a deşeurilor speciale şi toxico-nocive,
trebuie să fie făcut de firme adecvate autorizate.
În special reciclarea uleiurilor uzate trebuie să fie efectuată
respectând dispoziţiile de lege în vigoare din ţara
utilizatorului.
9.2 RETRAGEREA DIN UZ A COMPRESORULUI
DÙLEŽITÉ Demontáž a demolice musí být provedeno
pouze prostřednictvím kvalifikovaného personálu.
WAŻNE Demontaż i zniszczenie sprężarki musi
być przeprowadzane przez wykwalifikowanych
pracowników.
FONTOS A szétszerelést és megsemmisítést csak
hozzáértő személy végezheti.
AVERTIZARE Operaţiile de demontare şi distrugere
trebuie să fie efectuate de personal calificat.
Demontujte kompresor v souladu se všemi bezpečnostními
opatřeními, které jsou v souladu se zákony platnými v
zemi použití. Před konečnou likvidací žádejte o kontrolu
provedenou příslušnými orgány a odborný posudek.
Odpojte kompresor z elektrického systému.
Vyprázdněte všechny palivové i olejové nádrže obsahující
mazací oleje. Použité oleje skladujte v souladu s právními
předpisy force.
Vlastní rozebrání jednotlivých komponentů kompresoru
a skupin musí být v souladu s materiály, ze kterých jsou
vyrobeny z:
kompresor se skládá hlavně z oceli, nerezové oceli, litiny,
hliníku a plastových dílů.
Odvezte do šrotu zařízení v souladu s právními předpisy
platnými v zemi použití.
Demontaż sprężarki należy przeprowadzić zgodnie z
zaleceniami nałożonymi prawnie i obowiązującymi w danym
kraju. Przed zniszczeniem zaleca się przeprowadzenie
inspekcji wykonanej przez autoryzowaną jednostkę i
otrzymanie raportu.
Odłącz sprężarkę od zasilania.
Odłącz sprężarkę od wszelkich innych urządzeń, upewniając
się, że po odłączeniu urządzenia te będą działały poprawnie.
Opróżnij miskę olejową i przechowaj ją zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Zdemontuj sprężarkę i pogrupuj jej elementy w grupy,
w zależności od materiałów, z jakich dany element został
wykonany: sprężarka jest głównie wykonana ze stali, stali
nierdzewnej, hartowanego żelaza, aluminium i plastiku.
Następnie złomuj urządzenie zgodnie z obowiązującymi w
danym kraju przepisami.
A kompresszor szétszerelését a használati ország törvényeinek
megfelelő legnagyobb elővigyázatossággal kell végrehajtani.
A megsemmisítést megelőzően, kérjen egy ellenőrzést az
illetékes hatóságtól és készítsen beszámolót.
Kapcsolja ki a kompresszort az elektromos rendszerből.
Szüntessen meg minden kapcsolatot a kompresszor és más
gépek között, győződjön meg arról, hogy a gépek közötti
megmaradt kapcsolatnak semmilyen hatása ne legyen a
kompresszorra.
Ürítse ki a kenőolajat tartalmazó tankot és helyezze el az
olajat a vonatkozó törvényi előírások szerint.
Folytassa tovább a kompresszor egyedi alkatrészeinek
szétszerelésével, és csoportosítsa azokat anyagaik alapján: a
kompresszor főrészt acélt, rozsdamentes acélt, öntött vasat,
alumíniumot és műanyag alkatrészeket tartalmaz.
A szétszerelés után, helyezze el az alkatrészeket a használati
ország vonatkozó törvényeinek megfelelően.
Pentru retragerea din uz a compresorului urmaţi prescripţiile
impuse de legile în vigoare a ţării utilizatorului.
Înainte de distrugere cereţi inspecţia instituţiei guvernatoare
(a oraşului, provinciei) şi procesul verbal din partea acesteia.
Deconectaţi compresorul de la instalaţia electrică.
Eliminaţi eventuale legături ale compresorului cu alte maşini,
verificând cu grijă să nu fie dezactivate legăturile dintre
maşinile rămase în activitate.
Goliţi rezervorul ce conţine uleiul de lubrifiere şi stocaţi-l
respectând cele prevăzute de lege.
Continuaţi cu demontarea unicelor componente ale
compresorului grupându-le în funcţie de compoziţia lor.
Compresorul este format în mod esenţial din componente
din oţel, oţel inoxidabil, fontă, aluminiu şi material plastic.
Treceţi deci la eliminarea prin fragmentare urmând dispoziţiile
legilor în vigoare a ţării utilizatorului.
DÚLEŽITÉ v každé fázi demolice dodržujte
bezpečnostní předpisy uvedené v této příručce.10 POKYNY PRO NOUZOVÉ SITUACE.
WAŻNE Na każdym etapie niszczenia należy
przestrzegać obowiązujących w danym zakresie
przepisów.
FONTOS A megsemmisítés minden egyes fázisában
fordítson nagy figyelmet a jelen kézikönyvben
található biztonsági előírásokra.
AVERTIZARE Respectaţi atent în toate fazele de
distrugere avertizările de siguranţă descrise în
prezentul manual.
64 - 88
MCH-6
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
10 - ÚDRŽBA
10 - REJESTRACJA PRAC SERWISOWYCH
10 - KARBANTARTÁSI NYILVÁNTARTÁS
10 - REGISTRU LUCRĂRI ÎNTREŢINERE
10.1 SERVIS
I po koupi kompresoru budou naši zákazníci i nadále náš
servis. K tomuto účelu AEROTECNICA COLTRI vytvořila
asistenční sít pokrývající celou zemi.
10.1 WSPARCIE SERWISOWE
Po zakupie sprężarki, klient dalej otrzymuje wsparcie w
zakresie obsługi i serwisu.
Z myślą o klientach, AEROTECNICA COLTRI utworzyła sieć
punktów serwisowych.
WAŻNE Nasi wykwalifikowani technicy pozostają
zawsze do Państwa dyspozycji w zakresie
wykonywania prac serwisowych i napraw; używamy
tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych
zapewniających jakość i niezawodność.
10.1 SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZOLGÁLTATÁS
A vevő, a kompresszor megvásárlása után is folyamtosan
részesül segítségnyújtásban. Ennek megvalósítására, az
AEROTECNICA COLTRI létrehozott egy segítségnyújtási
hálozatot, mely lefedi az egész országot.
FONTOS Képzett technikusaink az ön rendelkezésére
állnak bármikor, hogy mindenfajta karbantartási
vagy javítási munkát elvégezzenek; mi kizárólag csak
eredeti alkatrészeket használunk, hogy biztosítsuk a
minőséget és megbízhatóságot.
10.1 SERVICIUL DE ASISTENŢĂ
Clientul va fi dispune de asistenţă chiar şi după achiziţionarea
compresorului.
În acest scop AEROTECNICA COLTRI a creat o reţea de
asistenţă ce acoperă tot teritoriul internaţional.
AVERTIZARE Colaboratorii noştri calificaţi sunt la
dispoziţia voastră în orice moment pentru a efectua
întreţinerea şi orice tip de reparaţie utilizând doar
piese de schimb originale ce garantează calitatea şi
siguranţa.
DŮLEŽITÉ Naši kvalifikovaní technici jsou Vám k
dispozici kdykoliv k provádění údržby nebo opravy,
používáme pouze originální náhradní díly tak, aby
byla zajištěna kvalita a spolehlivost.
10.2 PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA
10.2 WYZNACZANIE TERMINÓW PRAC SERWISOWYCH
Plánovaná údržba je navržena tak, aby váš kompresor vydržel
v perfektním stavu.
Některé jednoduché úkony, popsané v tomto manuálu,
je možné provádět přímo zákazníkem, jiné musí provést
vyškolený personál. Doporučujeme vždy kontaktovat naši
asistenční sít.
Tato sekce poskytuje jednoduchý nástroj pro žádost o
assistenci a registrovanou dokončenou pravidelnou údržbu.
Zaběhnutí a údržba kontroly / úkoly, jednou provedené
naším kvalifikovaným pracovníkem, jsou registrovány v
kapitole údržby formou úředního razítka, podpisu a data
inspekce, počet pracovních hodin je rovněž zaregistrován.
Rozvrh údržby vám snadno ukáže, kdy by naše asistenční
služba měla být kontaktována za účelem provedení práce.
10.3 POUŽÍVÁNÍ KOMPRESORŮ
PODMÍNKÁCH
V
Planowanie prac serwisowych ma na celu utrzymanie
sprężarki w idealnym stanie.
Niektóre z wymienionych w niniejszej instrukcji zadań, mogą
być wykonane przez samego użytkownika; inne, muszą
być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników. Na
przyszłość zalecamy kontakt z naszym serwisem.
W tym rozdziale zamieściliśmy proste narzędzie, które ułatwi
rejestrację planowych prac serwisowych.
Przeprowadzane przez wykwalifikowanego technika
czynności serwisowe, po ich zakończeni, są rejestrowane i
zatwierdzane oficjalną pieczątką, podpisem i opatrzone datą;
zarejestrowany jest również czas wykonanej pracy.
Karty serwisowe umożliwiają łatwe śledzenie prac
serwisowych wykonanych i tych, które muszą być wkrótce
wykonane.
NAROČNÝCH
101.2 ELŐRE BETERVEZETT KARBANTARTÁS
10.2 INTERVENŢII DE ÎNTREŢINERE PROGRAMATĂ
Az előre betervezett karbantartási programot azért hoztuk
létre, hogy kompresszorát a legjobb állapotban tartsuk.
Néhány a kézikönyvben leírt egyszerűbb feladatot maga a
vevő is elvégezhet; más feladatok ellátása viszont megkívánja
a szakképzett személyzetet. A későbbiekre nézve javasoljuk,
hogy mindíg lépjen kapcsolatba a segítségnyújtási
hálozatunkkal.
Ez a rész egy egyszerű eszközt biztosít, amivel segítséget
kérhet és nyilván tudja tartani az előre betervezett és
elvégzett karbantartási munkálatokat.
Az elindítási és karbantartási ellenőrzések/feladatok, ha
egyszer befejezésre kerülnek képzett technikusunk által,
azokat bevezeti a nyilvántartásba, hivatalos pecséttel,
aláírással és a vizsgálat dátumával látja el; a munkaórák
száma szintén feljegyzésre kerül.
A karbantartási ütemtervek/kuponok könnyedén tudatják
önnel, hogy mikor kell a segítségnyújtási szolgáltatással
kapcsolatba lépni egy újabb munka elvégzése miatt.
10.3 UŻYTKOWANIE SPRĘŻARKI W CIĘŻKICH WARUNKACH
10.3 A
KOMPRESSZOR
HASZNÁLATA
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
Sistemul de întreţinere programată a fost proiectat pentru a
menţine compresorul în perfecte condiţii.
Anumite operaţii simple, indicate in prezentul manual,
sunt efectuabile direct de către client; altele în schimb cer
intervenţia personalului instruit.
Pentru acestea din urmă vă sfătuim să încredinţaţi mereu
compresorul la reţeaua noastă de asistenţă.
Acest capitol furnizează un instrument la îndemână pentru
a cere şi a înregistra intervenţiile de întreţinere programată
efectuate.
Punerea în exerciţiu şi controalele prevăzute de planul de
întreţinere, deoarece sunt efectuate de colaboratorul nostru
calificat, vor fi validate punând ştampila, semnătura, data
inspecţiei şi orele de muncă în acest capitol de întreţinere
programată.
Aceste cupoane vă vor permite să ştiţi cu exactitate când să
cereţi intervenţia reţelei noastre de asistenţă.
NEHÉZ
10.3 UTILIZAREA
GRAVE
COMPRESORULUI
ÎN
CONDIŢII
Kompresory, které jsou používány zejména v náročných
podmínkách (vysoká úroveň znečištění, přítomnost pevných
částic v suspenzi atd.), musí být pravidelně udržovány dle
rady naší asistenční sítě.
Jeśli sprężarka używana jest w szczególnie ciężkich
warunkach (wysoki stopień zanieczyszczenia, obecność
cząsteczek w zawieszeniu, itp.) planowane prace serwisowe
muszą być przeprowadzane ze zwiększoną częstotliwością
niż podana.
Olyan helyeken, ahol a kompresszorokat különösen nehéz
feltételek között használják (magasszintű szennyezettség,
tömör aprószemcséjű anyagok jelenléte, stb.), az előre
betervezett karbantartási feladatokat sűrűbben kell elvégezni,
ahogy ezt a segítségnyújtási hálózatunk is javasolja.
În ceea ce priveşte compresoarele utilizate în condiţii
ambientale severe (poluare mărită, prezenţa de particule
solide în suspensiune etc.) trebuie să fie supuse la intervenţii
de întreţinere mai frecvente decât cele consiliate de către
reţeaua noastră de asistenţă.
10.4 CETRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY
Naši kvalifikovaní technici jsou neustále v kontaktu se
sídlem naší firmy, kde je pomoc síťové koordinace a centrum
podpory, lépe znám jako středisko péče o zákazníky.
Chcete-li nás kontaktovat:
10.4 CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
Nasi wykwalifikowani technicy pozostają w stałym kontakcie
z siedzibą główną naszej firmy, gdzie wszelkie prace są
koordynowane i gdzie znajduje się centrum wsparcia znane
jako Centrum Obsługi Klienta.
Aby się z nami skontaktować:
10.4 AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONT
Képzett technikusaink folyamatos kapcsolatban állnak
cégünk fő- irodáival, ahol a segítségnyújtási hálózat
koordinációs és támogató központja található, másnéven az
Ügyfélszolgálati Központ.
Kapcsolatba léphet velünk:
10.4 CENTRUL RELAŢII CLIENŢI
Colaboratorii noştri calificaţi sunt in mod constant în contact
cu sediul central al Administraţiei noastre unde activează
o unitate operativă de coordonare şi de suport a activităţii
reţelei de asistenţă numită Centrul de Relaţii Clienţi.
Pentru a ne contacta:
Telefon: +39 030 9910301 - +39 030 9910297
Fax: +39 030 9910283
http: www.coltrisub.it - www.coltrisub.com
e-mail:[email protected]
Telefon: +39 030 9910301 - +39 030 9910297
Fax: +39 030 9910283
http: www.coltrisub.it - www.coltrisub.com
e-mail:[email protected]
Telefon: +39 030 9910301 - +39 030 9910297
Fax: +39 030 9910283
http: www.coltrisub.it - www.coltrisub.com
e-mail:[email protected]
MCH-6
Telefonaţi la numărul: +39 030 9910301 - +39 030 9910297
Fax: +39 030 9910283
http: www.coltrisub.it - www.coltrisub.com
e-mail: [email protected]
65 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
10.5 PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA REGISTRAČNÍ KUPÓN
10.5 REJERSTR PLANOWANYCH PRAC SERWISOWYCH
10.5 ELŐRE
BETERVEZETT
NYILVÁNTARTÁSI KUPONJAI
Druh práce a poznámky
Rodzaj pracy i opis
A munka fajtája és megjegyzések
Druh práce a poznámky
Druh práce a poznámky
Druh práce a poznámky
66 - 88
Datum
Data
KARBANTARTÁS
Dátum
10.5 CUPOANE REGISTRU INTREŢINERI PROGRAMATE
Tipul intervenţiei şi note
Data
Servisní razítko
‘SERWIS’ stempel serwisu
‘Segítségnyújtási’ szolgáltatás pecsét
Ştampila “Asistenţă”
Údržba
Podpis technika
Podpis
serwisanta
Karbantartási
technikus aláírása
Semnătura
Tehnicianului Întreţinere
Datum
Rodzaj pracy i opis
Data
A munka fajtája és megjegyzések
Dátum
Tipul intervenţiei şi note
Data
Servisní razítko
‘SERWIS’ stempel serwisu
‘Segítségnyújtási’ szolgáltatás pecsét
Ştampila “Asistenţă”
Údržba
Podpis technika
Podpis
serwisanta
Karbantartási
technikus aláírása
Semnătura
Tehnicianului Întreţinere
Datum
Rodzaj pracy i opis
Data
A munka fajtája és megjegyzések
Dátum
Tipul intervenţiei şi note
Data
Servisní razítko
‘SERWIS’ stempel serwisu
‘Segítségnyújtási’ szolgáltatás pecsét
Ştampila “Asistenţă”
Údržba
Podpis technika
Podpis
serwisanta
Karbantartási
technikus aláírása
Semnătura
Tehnicianului Întreţinere
Datum
Rodzaj pracy i opis
Data
A munka fajtája és megjegyzések
Dátum
Tipul intervenţiei şi note
Data
Servisní razítko
‘SERWIS’ stempel serwisu
‘Segítségnyújtási’ szolgáltatás pecsét
Ştampila “Asistenţă”
Údržba
Podpis technika
Podpis
serwisanta
Karbantartási
technikus aláírása
Semnătura
Tehnicianului Întreţinere
MCH-6
ČESKY
Druh práce a poznámky
Druh práce a poznámky
Druh práce a poznámky
Druh práce a poznámky
POLSKI
Datum
Rodzaj pracy i opis
MAGYAR
Data
A munka fajtája és megjegyzések
ROMÂNĂ
Dátum
Tipul intervenţiei şi note
Data
Servisní razítko
‘SERWIS’ stempel serwisu
‘Segítségnyújtási’ szolgáltatás pecsét
Ştampila “Asistenţă”
Údržba
Podpis technika
Podpis
serwisanta
Karbantartási
technikus aláírása
Semnătura
Tehnicianului Întreţinere
Datum
Rodzaj pracy i opis
Data
A munka fajtája és megjegyzések
Dátum
Tipul intervenţiei şi note
Data
Servisní razítko
‘SERWIS’ stempel serwisu
‘Segítségnyújtási’ szolgáltatás pecsét
Ştampila “Asistenţă”
Údržba
Podpis technika
Podpis
serwisanta
Karbantartási
technikus aláírása
Semnătura
Tehnicianului Întreţinere
Datum
Rodzaj pracy i opis
Data
A munka fajtája és megjegyzések
Dátum
Tipul intervenţiei şi note
Data
Servisní razítko
‘SERWIS’ stempel serwisu
‘Segítségnyújtási’ szolgáltatás pecsét
Ştampila “Asistenţă”
Údržba
Podpis technika
Podpis
serwisanta
Karbantartási
technikus aláírása
Semnătura
Tehnicianului Întreţinere
Datum
Rodzaj pracy i opis
Data
A munka fajtája és megjegyzések
Dátum
Tipul intervenţiei şi note
Data
Servisní razítko
‘SERWIS’ stempel serwisu
‘Segítségnyújtási’ szolgáltatás pecsét
Ştampila “Asistenţă”
Údržba
Podpis technika
Podpis
serwisanta
Karbantartási
technikus aláírása
Semnătura
Tehnicianului Întreţinere
MCH-6
67 - 88
ČESKY
11 - BEZPEČNOSTNÍ NORMY
11.1 PŘEDMLUVA
UPOZORNĚNÍ Účelem příručky dodané se strojem
je také aby operátoři získali informace o používání a
údržbě kompresoru v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví v souladu s platnými předpisy. Cílem tohoto
manuálunení vyučit zaměstnance novému řemeslu
ale vysvětlit principy na kterých je stroj založen.
Čl. 1
Používání zařízení je omezeno na kvalifikované pracovníky,
kteří mají specifické znalosti o produktu, který má být
provozován.
Cl. 2
Body neuvádí důležité podmínky o provozu stroje a jeho
údržbě upozornujeme na odkazy na “specializované operace”
a jako taková může být provedeno pouze pomocí technika z
AEROTECNICA COLTRI.
Cl. 3
Další přiložené manuály o zařízení nebo optionals
dodávaných jinými společnostmi
Cl. 4
Manuály by měly být uchovávány v suchu a chráněné proti
povětrnostním vlivům, které by mohly poškodit text.
Cl. 5
Příručka musí být uchovávány, dokud stroj není demontován.
Pokud stroj by ke změně vlastníka, v manuálu, musí být
přenesen na nového majitele
Cl. 6
Pokud by měl být dodaný manuál ztracen nebo poškozen,
požádejte o kopii. Je třeba požádat výrobce s uvedením
identifikačního údaje daného stroje na registračním štítku
kompresoru.
Čl. 7
Před zahájením jakékoliv práce na kompresoru, musí být
každý provozovatel dokonale informován o provozu zařízení
a jeho ovládání.
Dále si musí provozovatel přečíst a pochopit všechny
technické údaje obsažené v této příručce a v přiloženém
manuálu o spalovacím motoru (je-li k dispozici).
Čl. 8
Všechna opatření uvedených v návodu k použití musí být
dodržena.
Čl. 9
Bezpečnost informací má zvláštní význam, stejně jako
všeobecné informace uvedené v této brožurce a na pokyn
manual.
Čl. 10
Návodu k prevenci nehod předpisy a varování obsažené v
této brožurce a v návodu k použití musí být vždy splněny.
POUZE PRO KOMPRESORY SE SPALOVACÍM MOTOREM
Čl. 11
Za benzin-plyn strojů, instrukce přiložené brožurce dodávané
výrobcem motoru, je třeba dodržovat s maximální péčí.
68 - 88
POLSKI
MAGYAR
11 - BEZPIECZEŃSTWO – WYMOGI
11.1 WSTĘP
OSTRZEŻENIE Celem instrukcji dostarczonej wraz ze
sprężarką jest zaopatrzyć użytkownika w niezbędne
informacje dotyczące użytkowania i serwisowania
sprężarki pozostającej w zgodności z przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będącymi
w mocy w danym kraju. Instrukcja nie ma za zadanie
instruowania załogi obsługującej co do metod pracy. Jej
celem jest objaśnienie zasad działania sprężarki.
Art. 1
Sprężarka może być obsługiwana tylko i wyłącznie przez
wykwalifikowany personel, posiadający specyficzną wiedzę
w zakresie obsługi sprężarki i napełniania butli.
Art. 2
Kwestie dotyczące użytkowania i serwisowania sprężarki
niewymienione w instrukcji, należy traktować jako “zadania
specjalne” i jako takie muszą być przeprowadzane przez
techników z AEROTECNICA COLTRI.
Art. 3
Załączone są dodatkowe instrukcje odnoszące się do
urządzeń lub opcji dostarczonych przez inne firmy.
Art. 4
Instrukcja powinna być przechowywana w suchym miejscu
i chroniona przed czynnikami atmosferycznymi, tak, aby jej
zawartość nie uległa zniszczeniu.
Art. 5
Instrukcja musi być dostępna, aż do momentu ostatecznego
demontażu sprężarki. Jeśli sprężarka zmienia właściciela,
instrukcja również musi być przekazana nowemu
właścicielowi.
Art. 6
Jeśli instrukcja zaginie lub ulegnie zniszczeniu, na żądanie
klienta, producent dostarczy kopię instrukcji. Konieczne jest
podanie danych identyfikujących sprężarkę.
Art. 7
Przed rozpoczęciem obsługi sprężarki, każdy jej operator
musi dokładnie znać pracę sprężarki i jej funkcje kontrolne.
Operator musi również przeczytać i zrozumieć wszystkie
techniczne informacje w instrukcji do sprężarki i do silnika
spalinowego.(jeśli jest dostępna).
Art. 8
Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń zawartych w
instrukcji.
Art. 9
Szczególną uwagę należy zwracać na informacje odnoszące
się do bezpieczeństwa, jak również na ogólne zalecenia
zawarte w instrukcji.
Art. 10
Instrukcje, przepisy odnoszące się do zapobiegania
wypadkom i ostrzeżenia zawarte w tej instrukcji muszą być
przestrzegane.
TYLKO W ODNIESIENIU DO SPRĘŻAREK Z SILNIKIEM
BENZYNOWYM
Art. 11
W odniesieniu do silników benzynowych, wraz z instrukcją
do sprężarki musi być dostarczona instrukcja obsługi silnika
benzynowego. Należy jej przestrzegać ze starannością.
MCH-6
11 - BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK
11.1 ELŐSZÓ
FIGYELMEZTETÉS A géppel együtt biztosított kézikönyv
célja az, hogy ellássa az üzemeltetőket, a gép használatával
és karbantartásával kapcsolatos információkkal, a
vonatkozó és hatályos előírások, egészségügyi és
bitonsági határain belül. A kézikönyvnek nem célja az,
hogy utasítsa a személyzetet a munkafolyamatokkal
kapcsolatban, sokkal inkább az, hogy elmagyarázza
azokat az alapelveket, amelyeken a gép alapul.
1. Kiegészítés
A gép használata csak a szakképzett személyzetre korlátozódik,
akik alapos tudással rendelkeznek a készült termékről.
2. Kiegészítés
Bármely olyan pont, mely nem kerül megnevezésre a
gép müködtetésével és karbantartásával kapcsolatban,
“speciális műveleteknek” minősül, melyeket kizárólag csak az
AEROTECHNICA COLTRI technikusai végezhetnek.
3. Kiegészítés
További kézikönyveket csatolunk olyan berendezésekkel
vagy opcionális alkatrészekkel kapcsolatban, melyeket más
cégek gyártanak.
4. Kiegészítés
A kézikönyveket száraz helyen kell tartani, ahol védettek a külső
környezeti hatásoktól, melyek kárt okozhatnak a tartalmukban.
5. Kiegészítés
A kézikönyvet egészen addig meg kell őrizni, míg a gép végső
megsemmisítésre kerül. Ha tulajdonosváltozás történik, a
kézikönyvet át kell adni az új tulajdonosnak.
6. Kiegészítés
Ha a rendelkezésre bocsátott kézikönyv elveszik vagy
megsérül, egy másolatra vonatkozó kérvényt kell küldeni
a gyártónak, mely kérvényt a regisztrációs táblán látható
azonosító információkkal kell kezdeni.
7. Kiegészítés
Mielőtt bármilyen munkához kezdene a géppel, minden
üzemeltetőnek tökéletesen tisztában kell lennie a gép
működésével és vezérlőberendezéseivel. Továbbá, az
üzemeltetőnek el kell olvasnia és meg kell értenie az összes
a kézikönyvben szereplő technikai információt valamint
a belsőégésű motorra vonatkozó kiegészítő kézikönyv
tartalmát (amennyiben a típus azzal szerelt).
8. Kiegészítés
A használati kézikönyvben felsorolt összes elővigyázatossági
lépést alkalmazni kell.
9. Kiegészítés
A biztonsági információk különösen fontosak, akár csak a jelen
füzetben és a használati kézikönyvben található általános
információk.
10. Kiegészítés
A jelen füzetben és a használati útmutatóban található
utasításokat,
balesetmegelőzési
előírásokat,
és
figyelmeztetéseket mindíg be kell tartani.
KIZÁRÓLAG BENZINMOTORRAL ELLÁTOTT
KOMPRESSZOROKHOZ
11. Kiegészítés
Benzin üzemanyaggal működő gépeknél, a motor gyártója
által biztosított használati útmutató füzetben leírtakat, a
legnagyobb odafigyeléssel kell követni.
ROMÂNĂ
11 - PRESCRIPŢII DE SIGURANŢĂ
11.1 PREMIZĂ
AVERTIZARE Manualul furnizat ca echipament al
compresorului intenţionează să ofere operatorilor
informaţii inerente uzului şi întreţinerii a maşinii
în limitele de siguranţă şi de sănătate dictate de
normativele în vigoare; nu este un instructaj de
muncă a personalului, ci explică principiile pe care se
bazează maşina.
Art. 1
Utilizarea maşinii achiziţionate este limitată la personalul
expert care are o cunoaştere specifică a produsului pe care
îl realizează.
Art. 2
Când nu este specificat, fie din punctul de vedere operativ
sau de întreţinere, este de înţeles ca “intervenţie specializată”
şi de aceea efectuată în mod unic de un tehnic de la
AEROTECNICA COLTRI.
Art. 3
Manuale adiţionale vin furnizate în alegat pentru dispozitivele
de furnizare externă şi opţională.
Art. 4
Păstraţi manualele în loc uscat şi protejat de agenţi atmosferici
ce ar putea deteriora conţinutul.
Art. 5
Manualul trebuie să fie păstrat până la retragerea din uz
finală a maşinii, în cazul schimbului de proprietar va fi predat
noului cumpărător.
Art. 6
Pentru a primi un nou manual, in caz de pierdere sau
deteriorare a celui furnizat, trebuie comunicate fabricantului
datele de identificare ale maşinii înscrise pe eticheta
matricolă.
Art. 7
Înainte de a începe orice activitate asupra maşinii fiecare
operator trebuie să cunoască perfect funcţionarea maşinii
şi a comenzilor sale şi să fi citit şi înţeles toate informaţiile
tehnice cuprinse în manual şi în manualul motorului cu
explozie alegat (dacă este prezent).
Art. 8
Trebuie adoptate toate precauţiile enumerate în manualul cu
instrucţiuni.
Art. 9
În mod special sunt importante indicaţiile pentru siguranţă.
În plus de informaţiile de caracter general scrise în acest
fascicol şi în manualul de instrucţiuni.
Art. 10
Instrucţiunile, regulile împotriva accidentelor de muncă şi
avertizările conţinute în prezentul fascicol şi în manualul de
instrucţiuni trebuie să fie mereu respectate.
DOAR PENTRU COMPRESOARE CU BENZINĂ
Art. 11
Pentru maşinile alimentate cu benzină urmaţi conştiincios
manualul de instrucţiuni alegat, furnizat de casa producătoare
a motorului.
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
11.1.1 Definice
Zde níže je uveden seznam nejdůležitějších definic, které se
objevují v této brožurce a na provozní a údržbářské příručky.
NEBEZPEČNÉ PROSTORY [A]
Každá oblast uvnitř a / nebo u počítače, v němž je přítomnost
exponovanou osobou představuje riziko pro zdraví a
bezpečnost této osoby.
EXPONOVANÁ OSOBA [B]
Každá osoba, která je buď zcela nebo částečně v nebezpečném
prostoru.
OPERÁTOR [C]
osoba nebo osoby zodpovědné za provoz, údržbu, čištění,
opravu a přepravu stroje.
KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL [D]
Pojem kvalifikovaný personál se vztahuje na zaměstnance,
kteří jsou obeznámeni se způsoby instalace, montáže,
opravy a provoz zařízení a které mají specifické technické
kvalifikace.
Například:
1. A technické zázemí, které je opravňuje pracovat v souladu
s bezpečnostními standardy týkající se nebezpečí, které
představuje přítomnost elektřiny, obvodů pod tlakem, atd.
2. technické zázemí nebo zvláštní školení o bezpečné použití
a údržbu zařízení.
3. vzdělávání v základní první pomoc.
11.1.1 Definicje
Poniżej znajduje się lista najważniejszych definicji
zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi i
serwisowania.
STREFA NIEBEZPIECZNA [A]
Strefa wewnątrz i/lub w pobliżu sprężarki, w której
przebywanie osoby eksponowanej naraża ją na ryzyko jej
zdrowia i bezpieczeństwa.
OSOBA EKSPONOWANA [B]
Osoba, która całkowicie lub częściowo znajduje się w strefie
niebezpiecznej.
OPERATOR [C]
Osoba odpowiedzialna za obsługę sprężarki, kontrole
bieżące, czyszczenie, serwisowanie, naprawy i transport.
WYKWALIOFIKOWANY PERSONEL [D]
Określenie wykwalifikowany personel odnosi się do
pracowników, którzy mają techniczne kwalifikacje do
przeprowadzania prac takich jak: metody instalacji, montaż,
naprawa, obsługa.
Na przykład:
1. Wykształcenie techniczne, które upoważnia ich do
obsługiwania sprężarki zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
odnoszącymi się do urządzeń elektrycznych i pod
ciśnieniem, itp.
2. Wykształcenie techniczne lub specjalistyczne szkolenie w
odniesieniu do bezpiecznego użytkowania i serwisowania
urządzeń mechanicznych.
3. Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy.
11.1.1 Meghatározások
Az alábbi listában megtalálja azokat a legfontosabb
meghatározásokat, melyek megjelennek ebben a füzetben
valamint a használati és karbantartási útmutatóban.
VESZÉLY ZÓNÁK [A]
Bármely terület, mely a gépen belül és/vagy közelében
van, s amelyben lévő veszélynek kitett személy jelenléte,
kockázatot valósít meg, ezen személy biztonságával és
egészségével kapcsolatban.
VESZÉLYNEK KITETT SZEMÉLY [B]
Bárki, aki teljesen vagy részben a veszély zónán belül van.
ÜZEMELTETŐ [C]
Az a személy akinek feladata beüzemelni, működtetni,
karbantartani, tisztítani, javítani és szállítani a gépet.
SZAKKÉPZETT SZEMÉLYZET [D]
A Szakképzett Személyzet kifejezés, a személyzet azon
tagjaira vonatkozik, akik ismerik a gép beüzemelésének,
összeszerelésének,
javításának
és
üzemeltetésének
folyamatát, és azokra akik speciális technikai képzéssel
rendelkeznek.
Például:
1.Olyan technikai háttér, mely feljogosítja őket, hogy
elektromosság jelenlétéből, nyomás alatti rendszerekből,
stb. –ből adódó veszélyekre vonatkozó biztonsági
szabványok betartása mellett, gépeket üzemeltessenek.
2.Technikai háttér vagy speciális képzettség, mely a gép
biztonságos használatára és karbantartására vonatkozik.
3.Általásos elsősegélynyújtási képzettség.
11.1.1 Definiţii
Se comunică în continuare definiţiile cele mai importante ce
apar în acest fascicol şi în manualul de utilizare şi întreţinere.
Zone periculoase [A]
Orice zonă în interiorul şi/sau în apropierea unei maşini în
care prezenţa unei persoane expuse constituie un risc pentru
siguranţa şi sănătatea numitei persoane.
Persoană expusă [B]
Oricare persoană ce se găseşte în întregime sau parţial întro
zonă periculoasă.
Operator [C]
Persoana sau persoanele însărcinate cu instalarea, punerea
în funcţiune, reglarea, efectuarea întreţinerii, curăţarea,
repararea şi transportarea unei maşini.
Personal calificat [D]
Ca personal calificat se clasifică personalul ce cunoaşte
modalităţile de instalare, montaj, reparare şi serviciu ale
maşinii şi dispune de calificarea tehnică specifică.
Ca de exemplu:
1.O pregătire tehnică ce autorizează operarea urmând
standardele de siguranţă în raport cu pericolele
reprezentate de energia electrică, de circuitele de
presiune, etc.
2.O pregătire tehnică sau o specifică instruire relativă la
procedurile de uz şi întreţinere pentru siguranţa maşinii.
3.Un instructaj pentru intervenţiile de bază de prim ajutor.
Výrobce [E]
Výrobce Stroj výrobce, jehož jméno, ochrannou známku,
adresu a značku CE je uvedeno na přístroji, je označena jako:
Producent [E]
Producent sprężarki, którego nazwa, znak handlowy, adres i
znak CE są umieszczone na urządzeniu to:
Via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS) ITALY
Tel. +39 030 9910301 - +39 030 9910297
Fax. +39 030 9910283
www.coltrisub.it www.coltrisub.com
e-mail: [email protected]
A
Via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS) ITALY
Tel. +39 030 9910301 - +39 030 9910297
Fax. +39 030 9910283
www.coltrisub.it www.coltrisub.com
e-mail: [email protected]
B
Gyártó [E]
A gép gyártója, kinek neve, védjegye, címe és CE minősítése
látható a gépen, a következőképpen azonosítható:
Via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS) ITALY
Tel. +39 030 9910301 - +39 030 9910297
Fax. +39 030 9910283
www.coltrisub.it www.coltrisub.com
e-mail: [email protected]
C
D
Constructor [E]
Fabricantul maşinii ce pune propriul nume, propria marcă,
adresă şi marcaj CE pe maşină, identificat cu:
Via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS) ITALY
Tel. +39 030 9910301 - +39 030 9910297
Fax. +39 030 9910283
www.coltrisub.it www.coltrisub.com
e-mail: [email protected]
E
AEROTECNICA COLTRI SpA
Via Colli Storici 177
25010 DESENZANO D/G (BS) ITALY
Tel. 030/9910301-9910297
Fax. 030/9910283
MODEL
MCH-6
TYPE
PORTABLE
S/N.
0226
YEAR
2009
AEROTECNICA COLTRI SpA
Via Colli Storici 177
25010 DESENZANO D/G (BS) ITALY
Tel. 030/9910301-9910297
Fax. 030/9910283
MODEL
MCH-6
MCH-6
TYPE
PORTABLE
S/N.
0226
YEAR
2005
69 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
Stroj [A]
je v tomto konkrétním případě kompresoru s kompletní
hadice a jejich příloh.
Kupující [B]
legitimním majitelem stroje (zákazník).
Reziduích Nebezpečí [C]
Tento termín se týká všech těch nebezpečí, které by nemohly
být odstraněny během stroj projektování jako vhodná
protiopatření by bylo ohroženo stroje provozu.
Potenciální nebezpečí nejsou známá.
Nebezpečí [D]
Nadpis je v návodu k použití při nedodržení předpisů nebo
manipulace s díly může způsobit vážné poškození zdraví lidí
(trvalá invalidita nebo dokonce smrt).
Upozornění [E]
čísla se používá v návodu k použití při nedodržení pokynů
může způsobit lehké poškození zdraví lidí, škody na stroji
nebo jiným částem spojeným s ním nebo k jeho okolí.
Cizí subjekty [F]
odkazuji se na všechny ty předměty, nástroje, materiály, atd.
přítomní na místě, a které nemají nic společného s provozním
popisem.
Akustický zvuková hladina [G]
To naznačuje, že hladina hluku vyzařovaného stroje za
provozu a měří na provozovatele stanice.
Hadice [H]
To je technický termín používaný k identifikaci vysoce
flexibilní potrubí připojen k válce.
Urządzenie [A]
W tym przypadku jest to kompletna sprężarka z przewodami
napełniającymi i odpowiednimi załącznikami.
Nabywca [B]
Prawny właściciel urządzenia (klient).
Zagrożenie pozostające [C]
To określenie odnosi się do tego typu zagrożeń, które
podczas fazy konstrukcyjnej sprężarki nie mogły być
wyeliminowane, ponieważ spowodowałoby to naruszenie
działania urządzenia.
Nie powodują potencjalnego zagrożenia.
Zagrożenie [D]
Odniesienie jest stosowane w przypadku niezastosowania się
do zalecenia w instrukcji lub manipulacji częściami co może
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała (stałe okaleczenie
lub nawet śmierć).
Uwaga [E]
Odniesienie jest stosowane w przypadku niezastosowania
się do zalecenia w instrukcji, co może prowadzić do lżejszych
obrażeń ciała, uszkodzenia sprężarki lub innego sprzętu z jej
otoczenia.
Ciała obce [F]
Uwaga jest stosowana w odniesieniu do przedmiotów,
narzędzi, materiałów, itp., obecnych w pobliżu, lecz
niemających nic wspólnego z opisanymi czynnościami.
Poziom hałasu [G]
Wskazuje na poziom hałasu emitowany przez urządzenie
podczas pracy i jest mierzony na stanowisku pracy.
Przewód [H]
Termin techniczny używany w celu identyfikacji elastycznych
przewodów wysokiego ciśnienia podłączanych do butli.
Gép [A]
Ebben az esetben a kompresszor egésze, a tömlőkkel és
megfelelő tartozékaival együtt.
Vásárló [B]
A gép jogos tulajdonosa (vevő).
Fennmaradó kockázatok [C]
Ez a kifejezés, azokra a veszélyekre vonatkozik, melyeket a
tervezéskor nem lehetett megszűntetni, vagy nem lehetett
olyan biztonsági védelmet létrehozni ellenük, amely ne
akadályozta volna a gép zavartalan működését.
Potenciális veszély nincs jelen.
Veszély [D]
Ezt a kiemelést akkor használjuk a használati kézikönyvben,
amikor az utasítással ellentétes magatartás vagy az
alkatrészek átalakítása komoly személyi sérülést (maradandó
károsodást vagy halált) okozhat.
Figyelmeztetés [E]
Ezt a kiemelést akkor használjuk a használati kézikönyvben,
amikor az utasítással ellentétes magatartás könnyebb
személyi sérülést okozhat, illetve kárt tehet a gépben, annak
alkatrészeiben vagy a környezetben.
Idegentestek [F]
Az összes olyan tárgyra, szerszámra, anyagra, stb. vonatkozó
kifejezés melyek jelen vannak, de semmi szerepük nincs a
leírt működésben.
Akkusztikus Nyomásszint [G]
Ez mutatja meg a gép üzemeltetése közben kibocsátott zaj
szintjét, mely a működtető állomáshelyén mért.
Tömlő [H]
Ezt a technikai kifejezést használjuk annak a rugalmas,
nagynyomású csőnek az azonosítására, melyet a palackhoz
csatlakoztatunk.
Maşină [A]
În acest caz compresorul complet de furtunuri şi respectivele
mufe.
Cumpărător [B]
Proprietarul legitim al maşinii (client).
Risc reziduu [C]
Cu acest termen se identifică toate acele pericole ce nu pot fi
eliminate în faza de proiectare a maşinii, pentru că adecvate
contramăsuri ar compromite funcţionarea acesteia.
Pericol potenţial neevident.
Pericol [D]
Definiţia este uzată în manualul cu instrucţiuni când
nerespectarea prescripţiilor sau intervenţii dăunătoare
asupra organelor poate cauza grave daune persoanelor
(invaliditate permanentă sau moarte).
Atenţie [E]
Definiţia este folosită în manualul cu instrucţiuni când,
nerespectarea instrucţiunilor poate cauza daune uşoare
persoanelor, daune maşinii sau altor ambiente asociate
acesteia sau spaţiului înconjurător.
Corpuri străine [F]
Se identifică toate obiectele, echipamentele, materialele etc.
prezente în perimetrul de muncă, ce sunt total nefolositoare
operaţiei descrise.
Valoare de presiune acustică [G]
Indică nivelul de zgomot emis de maşină în fază de lucru
perceput din poziţia operatorului.
Furtun [H]
Este termenul tehnic ce indică tubul flexibil de înaltă presiune
de conectare la butelie.
A
B
C
D
AEROTECNICA COLTRI SpA
Via Colli Storici 177
25010 DESENZANO D/G (BS) ITALY
Tel. 030/9910301-9910297
Fax. 030/9910283
MODEL
70 - 88
MCH-6
TYPE
PORTABLE
S/N.
0226
YEAR
2005
MCH-6
E
F
G
H
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
11.2 HLAVNÍ STANDARDY
Doporučení uvedených níže jsou založeny především na
dodržování některých předpisů obecně. AEROTECNICA
COLTRI vyzývá hospodářské subjekty a všechny exponované
pracovníky, aby se předpisy uvedené níže do praxe.
Čl. 12 [A]
Stroj musí být používán a projít postupy údržby, jak je
uvedeno v provozní a údržbářské příručky a v souladu s
pokyny, jak každý okolností vzniká.
Čl. 13 [B]
Zaměstnancům, kteří budou pracovat s přístrojem, musí byt
zajištěna výuka ve formě vzdělávacích kurzů.
Čl. 14 [C]
Elektrické připojení stroje musí být vždy poskytovány s
uzemněnímv pořádku.
Čl. 15 [D]
Je přísně zakázáno manipulovat s hořlavým materiálem v
blízkosti stroje.
Čl. 16
Je přísně zakázáno zasahovat do části zařízení, než se úplně
zastaví.
Změny budou provedeny pouze po vypnutí hlavního zdroje
od napájení, dodávky elektrické energie budou přerušeny a
stáhne se všechen zbytkový tlak.
Teprve po této operaci mohou mechanici a provozovatelé
provádět akce na údržbu a opravy.
Čl. 17 [E]
Postoj, že provozovatel musí brát v průběhu zpracování jsou
uvedeny na uživatele používání a údržbu.
Čl. 18
Stroj nesmí být spuštěn, když:
- elektrický kabel je poškozený;
- Stroj byl poškozen a jeví známky poškození;
- ochranné kryty chybí.
11.2 STANDARDY OGÓLNE
Zalecenia podane poniżej oparte są o niektóre ogólne
przepisy.
AEROTECNICA COLTRI zachęca operatorów i pozostałe
osoby eksponowane do stosowania się do podanych niżej
przepisów.
Art. 12 [A]
Sprężarka musi być używana i poddawana procedurom
serwisowym opisanym w instrukcji użytkowania i
serwisowania i zgodnie z instrukcjami odnoszącymi się do
każdej z zaistniałych sytuacji.
Art. 13 [B]
Załoga, która ma obsługiwać sprężarkę musi przejść
odpowiednie szkolenie w formie kursu.
Art. 14 [C]
Przewody elektryczne sprężarki muszą być zawsze
uziemione.
Art. 15 [D]
Zabrania się składowania materiałów wybuchowych w
pobliżu sprężarki.
Art. 16
Zabrania się interwencji w jakąkolwiek część sprężarki, jeśli
nie pozostaje ona w całkowitym bezruchu. Czynności
mogą być wykonywane tylko i wyłącznie, jeśli sprężarka jest
wyłączona i odłączona od prądu, a pozostałe w sprężarce
sprężone powietrze – spuszczone.
Tylko wtedy, mechanik lub inni pracownicy mogą przystąpić
do czynności naprawczych lub serwisowych.
Art. 17 [E]
Postawa, jaką powinien przybierać operator podczas obsługi
sprężarki jest pokazana w instrukcji obsługi i serwisowania.
Art. 18
Sprężarka nie może być uruchomiona jeśli:
- uszkodzony jest kabel elektryczny;
- urządzenie było upuszczone i są na nim ślady zniszczenia;
- brakuje osłon ochronnych.
11.2 ÁLTALÁNOS SZABVÁNYOK
Az alábbi javaslatok főként néhány általános előírás
megfigyelésén alapulnak.
Az AEROTECHNICA COLTRI minden üzemeltetőnek és a
személyzet tagjainak javasolja, hogy az alább részletezett
előírásokat használja a gyakorlatban.
12. Kiegészítés [A]
A gépet, a használati és karbantartási útmutatóban leírtak és
a minden esetre megadott utasítások szerint kell használni és
a karbantartási feladatokat végrehajtani.
13. Kiegészítés [B]
Annak a személyzetnek, akinek a gépen kell dolgozni,
megfelelő utasításokat kell kapni, oktató tanfolyamok útján.
14. Kiegészítés [C]
A gép elektromos csatlakozásának, mindíg kell földeléssel
rendelkeznie.
15. Kiegészítés [D]
Szigorúan tilos robbanásveszélyes anyagot helyezni a gép
közelébe.
16. Kiegészítés
Szigorúan tilos a gép bármely alkatrészébe belenyúlni,
kizárólag csak akkor, ha az már tökéletes nyugalomban van.
A különböző műveleteket csak akkor szabad elvégezni
amikor a fő áramkapcsolót kikapcsolták, a gép elektromos
összeköttetését megszakították és az összes a rendszerben
lévő levegőt kiengedték.
A szerelők és munkások csak ez után végezhetnek
karbantartási vagy javítási munkálatokat.
17. Kiegészítés [E]
Azt a pozíciót, melyet a gép üzemeltetőjének tartania kell a
működtetés közben, a kezelési és karbantartási útmutató
mutatja.
18. Kiegészítés
A gépet nem szabad elindítani ha:
-az elektromos vezeték sérült;
-a gépet leejtették és sérülés jelei láthatók;
-a védőburkolatokat eltávolították.
11.2 NORME GENERALE
Recomandările aici reportate se bazează în principal pe
respectarea anumitor norme de caracter general.
AEROTECNICA COLTRI invită utilizatorii şi tot personalul expus
să urmeze şi să pună în practică normele mai jos enumerate.
Art. 12 [A]
Maşina va trebui întreţinută şi uzată urmând instrucţiunile
din manualul de utilizare şi întreţinere şi urmând instrucţiuni
sugerate din când în când.
Art. 13 [B]
Personalul destinat să acţioneze maşina va trebui să fie
instruit adecvat prin cursuri de formare.
Art. 14 [C]
Colegarea la reţeaua electrică a maşinii trebuie mereu să
prevadă împământare.
Art. 15 [D]
Este strict interzis să se depoziteze material combustibil în
apropierea maşinii.
Art. 16
Este strict interzis să se intervină asupra oricărei părţi a
maşinii, dacă înainte nu s-a oprit complet maşina.
Intervenţiile vor trebui efectuate doar după ce s-a dezactivat
întrerupătorul principal de alimentare electrică, secţionat
electric linia de alimentare de la maşină şi eliminat orice
presiune restantă.
Doar după această operaţie mecanicii şi operatorii vor putea
îndeplini intervenţiile de întreţinere şi reparaţie.
Art. 17 [E]
Poziţia pe care operatorul trebuie să o adopte în faza de lucru
este ilustrată în manualul de utilizare şi întreţinere.
Art. 18
Maşina nu trebuie pusă niciodată în funcţionare când:
- cablul electric e deteriorat;
- a fost lovită şi prezintă daune evidente;
- lipsesc carterele de protecţie.
A
B
C
D
MCH-6
E
71 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
Čl. 19
Elektrické zastrčky musí být vyjmuty ze zásuvky:
- v případě problémů při provozu;
- při každém čištění nebo údržby provozu;
- po použití.
Čl. 20 [A]
Nikdy nevyjímejte zástrčku tahem za kabel. Ujistěte se, že
kabel není ohýbaným a že v jeho okolí nejsou žádné ostré
rohy.
Doporučujeme použití prodlužovací šňůry.
Čl. 21
Nevypínejte bezpečnostní zařízení ani neignorujte signály,
alarmy a varování, které jsou dané automaticky nebo pomocí
značek namontovány na stroj.
Čl. 22 [B]
Neprovozujte stroj bez bezpečnostní stráže.
Čl. 23 [C]
Veškeré odpady z obráběné práce, např zbylé mastnoty a
zápisky, musí být likvidován podle zvláštních vnitrostátních
právních předpisů prostřednictvím autorizované likvidace
společností. Olej a mastnota nesmí být vypouštěny do
potrubí nebo odvodňovacích kanálů.
Čl. 24
Nepokládejte ruce, šroubováky, klíče nebo jiné pomůcky na
pohybující se části.
Art. 19
Wtyczka elektryczna musi być wyciągnięta z kontaktu jeśli:
- podczas pracy wystąpią nieprawidłowości;
- Przed czyszczeniem i czynnościami serwisowymi;
- po użyciu.
Art. 20 [A]
Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazda ciągnąc za kabel.
Upewnij się, że kabel nie jest zagięty lub, że nie przetarł się
na ostrych krawędziach.
Nie powinno stosować się przedłużaczy.
Art. 21
Nie dezaktywować systemów zabezpieczających i nie
ignorować ich sygnałów, alarmów lub ostrzeżeń, jeśli są one
automatycznie generowane przez urządzenia stanowiące
wyposażenie sprężarki.
Art. 22 [B]
Nie wolno uruchamiać sprężarki, jeśli nie ma na niej osłon
zabezpieczających.
Art. 23 [C]
Odpady powstałe na skutek pracy sprężarki, pozostałości
smarów i tym podobne, muszą być utylizowane zgodnie
z przepisami obowiązującymi w danym kraju, za
pośrednictwem wyspecjalizowanych firm.
Oleje i smary nie mogą być spuszczane do zwykłych ścieków
miejskich.
Art. 24
Nie wolno wkładać rąk, śrubokrętów, kluczy, narzędzi w
ruszające się części sprężarki.
19. Kiegészítés
Az elektromos csatlakozót ki kell húzni a konnektorból:
- ha üzemeltetés közben probléma merül fel;
- minden tisztítási és karbantartási munka előtt;
- használat után.
20. Kiegészítés [A]
Soha ne távolítsa el a csatlakozót, a vezetéknél húzva.
Győződjön meg arról, hogy a vezeték nincs megtörve és nem
halad éles sarkokon keresztül.
Hosszabbító használata nem javasolt.
21. Kiegészítés
Ne kapcsolja ki vagy hagyja figyelmen kívül a biztonsági
berendezéseket,
figyelmeztetéseket,
melyeket
autómatikusan, vagy a gépre szerelt formában kap.
22. Kiegészítés [B]
Ne üzemeltesse a gépet a biztonsági védőburkolatok nélkül.
23. Kiegészítés [C]
A gép munkájából eredő bárminemű hulladékot, hátramaradt
kenőanyagot vagy darabokat, a helyi előírásoknak
megfelelően, felhatalmazott hulladékelszállító cégeken
keresztül helyezzen el.
Olajat és kenőanyagot ne öntsön lefolyókba vagy
elvezetőnyílásokba.
24. Kiegészítés
Soha ne helyezze kezeit vagy rakjon csavarhúzót, kulcsokat
vagy más szerszámokat mozgó alkatrészek közé.
Art. 19
Ştecherul de alimentare electrică va fi deconectat:
- în caz de inconveniente în timpul uzului;
- înainte de fiecare curăţare sau întreţinere;
- după folosire.
Art. 20 [A]
Nu extrageţi niciodată ştecherul trăgând de cablu.
Faceţi în aşa mod încât cablul să nu se îndoaie făcând colţ sau
mişcări către muchii ascuţite.
Vă sfătuim să folosiţi prelungitoare.
Art. 21
Nu dezactivaţi dispozitivele de siguranţă sau ignoraţi
semnalele, alarmele şi avertizările, fie ele comunicate
automatic sau prin plăcuţe prezente pe maşină.
Art. 22 [B]
Nu lăsaţi maşina să funcţioneze fără protecţiile de siguranţă.
Art. 23 [C]
Reziduuri de la lucrări, ulei, părţi eliminate, etc. trebuie să fie
reciclate urmând normativa naţională specifică, apelând la
firme autorizate de reciclare.
Este interzisă evacuarea uleiului şi grăsimii în sistemul apelor
pluviale sau puţuri.
Art. 24
Nu introduceţi mâinile, şurubelniţe, chei sau alte unelte în
elementele aflate în mişcare.
11.2.1 Prevence proti nehodám
Čl. 25
Je přísně zakázáno pro provozovatele nebo osoby v blízkosti
stroji, přibližovat se pokud je stroj v pohybu, je především
zakázáno čistit, oleje a maziva díly a prvky, ručně nebo
provést jakoukoliv úpravu, údržbu nebo opravy na nich.
Kupující je odpovědný za připomenutí pracovníků tohoto
nařízení prostřednictvím jasně viditelné oznámení.
Čl. 26
Je potřeba často kontrolovat stav ratingovém desky a
vyměnit ji, je-li to nezbytné.
11.2.1 Zapobieganie wypadkom
Art. 25 [D]
Należy rygorystycznie zabronić, zarówno obsłudze jak i
innym osobom przebywania blisko pracującej sprężarki;
w szczególności zabrania się czyszczenia, smarowania
elementów sprężarki przy użyciu ręki, wykonywania prac
polegających na regulacji oraz prac serwisowych.
Właściciel jest odpowiedzialny za przypominanie
pracownikom o tych zasadach oraz za umieszczenie wyraźnej
i widocznej informacji dotyczącej tych zasad.
Art. 26
Należy kontrolować stan tabliczek informacyjnych i
wymieniać je, jeśli zachodzi taka potrzeba.
11.2.1 Baleset megelőzés
25. Kiegészítés [D]
Szigorúan tilos az üzemeltetőnek vagy egy kívülálló
személynek közel kerülni a géphez, amikor az mozgásban
van; különösen tilos tisztítani, olajozni vagy kenőanyaggal
bekenni az alkatrészeket kézzel, vagy bármilyen állítást,
karbantartási vagy javítási feladatokat végezni rajtuk.
A vásárló felelőssége figyelmeztetni a munkásokat erre az
előírásra oly módon, hogy jól látható feliratokat helyez el.
26. Kiegészítés
Gyakran ellenőrizze az információs táblák állapotát és cserélje
ki azokat, ha szükséges.
11.2.1 Prevenirea accidentelor de muncă
Art. 25 [D]
Operatorului sau persoanei externe trebuie să îi fie strict
interzis să se apropie de maşină când aceasta este în
funcţionare; în particular este interzisă curăţarea, ungerea şi
gresarea cu mâna a organelor şi elementelor sau efectuarea
asupra acestora orice operaţie de reglare, întreţinere şi
reparare.
Despre această interdicţie, cumpărătorul este obligat să
informeze lucrătorii prin avize verbale clare.
Art. 26
Verificaţi periodic statul plăcuţelor şi asiguraţi în caz de
necesitate schimbarea lor.
A
B
72 - 88
C
MCH-6
D
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
Čl. 27
Stroje mohou být uvedeny do provozu pod dohledem osoby
pověřené podle výběru kupujícího.
Než přístroj zapne, má tato osoba na starosti, musí zajištění, že
neexistují žádní pracovníci u strojů a že všechna bezpečnostní
zařízení pro pohyblivé části jsou zapnutá. Rovněž je tato
osoba povinna zkontrolovat, zda všechny poplašné zařízení
jsou v perfektním stavu.
Čl. 28 [A]
Přístup jakékoli neoprávněné osoby do provozní oblasti musí
být přísně zakázán. Zákazník je odpovědný za připomenutí
pracovníků tohoto nařízení s vhodnými prostředky a pečlivě
umístěny informace kolem potenciálně nebezpečných
oblastí.
Čl. 29 [B]
Veškeré poruchy nebo problémy, které mohou vzniknout
během provozu mohou být posouzeny, pokud provozovatelé
nejsou v žádném nebezpečí.
Čl. 30 [C]
Zaměstnanec pověřený k přístupu k zařízení v provozu, musí
nosit vhodný oděv pro ochranu těla.
Čl. 31
Před prováděním jakékoliv údržby provozu, stroj musí být
odříznuty od napájení. Aby se zabránilo nebezpečí, že může
vzniknout v důsledku stroj je zapnutý nechtěného, které
by mohly poškodit provozovatele a poškození stroje, místo
výstražným znamením pro síťový napájecí spínač říká:
“Upozornění: STISKNI VYPNOUT V DŮSLEDKU UDRŽBY V
PROCESU “.
Čl. 32
Stroj na uzemňovací soustavy musí být pravidelně
kontrolován alespoň jednou za dva roky, aby se zajistilo, že
je v dobrém stavu.
Čl. 33 [D]
Před připojením
elektrickÝCH motorŮ Do napájení,
zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá tomu, pro které stroj
byl navržen.
Art. 27
Sprężarka może być uruchomiona tylko pod nadzorem osoby
do tego wybranej i upoważnionej.
Przed uruchomieniem sprężarki, osoba upoważniona musi
upewnić się, że inni pracownicy nie przebywają w pobliżu
sprężarki i, że wszystkie urządzenia odpowiedzialne za
bezpieczeństwo pracują prawidłowo. Szczególnie systemy
zabezpieczające muszą być w idealnym stanie.
Art. 28 [A]
Nieupoważnione osoby muszą mieć zabroniony dostęp do
miejsca, gdzie pracuje sprężarka jak również zabronione
musi być przechodzenie przez to stanowisko.
Właściciel jest odpowiedzialny za przypominanie o tych
przepisach pracownikom jak również za umieszczenie
odpowiedniej informacji odnoszącej się do oznaczenia strefy
potencjalnie niebezpiecznej.
Art. 29 [B]
Jeśli podczas pracy sprężarki wystąpią problemy lub
nieprawidłowości, operator może próbować je naprawić
tylko pod warunkiem, że nie będzie narażał się na
niebezpieczeństwo.
Art. 30 [C]
Pracownicy, którzy z racji wykonywanej pracy znajdują się
w pobliżu pracującej sprężarki, muszą nosić odpowiednie
ubranie ochronne.
Art. 31
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek
czynności serwisowych, sprężarka musi być odłączona od
źródła zasilania. Aby zabezpieczyć się przed przypadkowym
włączeniem zasilania, co mogłoby zranić operatora i
uszkodzić sprężarkę, na głównym wyłączniku należy umieścić
znak ostrzegawczy: “OSTZREŻENIE: WYŁĄCZONE Z POWODU
WYKONYWANIA PRAC SERWISOWYCH”.
Art. 32
Uziemienie sprężarki musi być okresowo kontrolowane, co
najmniej raz w roku, w celu upewnienia się, że jest w dobrym
stanie.
Art. 33 [D]
Przed podłączeniem sprężarki do prądu, upewnij się, że
napięcie w kontakcie jest zgodne z napięciem sprężarki.
27. Kiegészítés
A gép elképzelhető, hogy csak a vásárló által kijelölt felelős
személy felügyelete alatt indítható be.
Elindítás előtt, ennek a felelős személynek kell
megbizonyosodni arról, hogy nincsenek munkások a gép
közelében, és minden a mozgó alkatrészekre vonatkozó
biztonsági berendezés be van kapcsolva. Szintén ennek
a személynek a feladata ellenőrizni azt, hogy minden
figyelmeztetőberendezés tökéletes állapotban legyen.
28. Kiegészítés [A]
Az üzemeltetési területekre való bejárás vagy az azokon való
áthaladás, szigorúan tilos minden külső személynek.
A vásárló felelőssége figyelmeztetni a munkásokat erre az
előírásra a megfelelő eszközökkel és helyesen kihelyezett
feliratokkal, melyek körbejelölik a potenciálisan veszélyes
területeket.
29. Kiegészítés [B]
Bármilyen meghibásodást vagy problámát, mely
az üzemeltetés közben alakul ki, csak akkor szabad
megvizsgálni, ha ez nem jelent veszélyt az üzemeltetőre.
30. Kiegészítés [C]
Ha bármilyen felhatalmazott személyzet közelíti meg a
gépet annak működése közben, megfelelő védőruházatot
kell viselniük, mely óvja a testet.
31. Kiegészítés
Mielőtt bárminemű karbantartási feladat elvégzéséhez
fogna, a gép elektromos csatlakozását meg kell szűntetni.
Annak érdekében, hogy megelőzzön minden a gép véletlen
elindításából származó veszélyt, mely az üzemeltető
sérüléséhez vagy a gép károsodásához vezethet, helyezzen
ki egy figyelmeztető feliratot az elektromos fő áramellátó
kapcsolón melyen ez áll, “FIGYELMEZTETÉS: A KAPCSOLÓ
KI VAN KAPCSOLVA, FOLYAMATBAN LÉVŐ KARBANTARTÁSI
MUNKA MIATT”.
32. Kiegészítés
A gép földelését rendszeresen ellenőrizni kell, legalább
kétévente egyszer, hogy biztosítva legyen annak
használhatósága.
33. Kiegészítés [D]
Mielőtt csatlakoztatja az elektromotort az áramkörhöz,
ellenőrizze, hogy annak áramerőssége megfelel annak az
értéknek, amelyre a gépet tervezték.
Art. 27
Maşinile trebuie să fie pornite în mod exclusiv sub
supravegherea unui responsabil stabilit de cumpărător.
Înainte de pornire, acest responsabil trebuie să se asigure
că nu există operatori în apropierea maşinii şi că sunt
poziţionate toate protecţiile de siguranţă relative la organele
în mişcare; şi îndeplinindu-şi sarcina să verifice eficienţa
tuturor dispozitivelor de alarmă.
A
B
C
MCH-6
Art. 28 [A]
Accesul şi traversarea zonelor operative trebuie să fie interzise
persoanelor neautorizate.
Din cauza acestei interdicţii, clientul este obligat să educe
lucrătorii prin mijloace şi semnale, dispuse oportun, în mod
de a înconjura zonele cu potenţial periculos.
Art. 29 [B]
În timpul exerciţiului operativ, defecţiunile şi inconvenientele
ce ar trebui să se verifice pot fi eliminate doar dacă operatorii
nu vin supuşi pericolelor.
Art. 30 [C]
Personalul ce este autorizat să se apropie de maşina în
funcţiune trebuie să îmbrace un echipament adecvat pentru
protecţia corpului.
Art. 31
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere este
necesară izolarea maşinii de alimentări.
Ca să îndepărtaţi pericolul posibilelor introduceri accidentale,
ce ar putea dăuna fie operatorului cât şi maşinii, puneţi pe
întrerupătorul general de alimentare la reţea o pancartă de
avertizare cu înscrisul “ATENŢIE: COMANDĂ EXCLUSĂ PENTRU
LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ÎN CURS”.
Art. 32
Supuneţi la un control periodic, la un interval ce nu depăşeşte
doi ani, împământarea maşinii pentru verificarea statutului
de eficienţă.
Art. 33 [D]
Înainte de a conecta motoarele electrice la linia de alimentare
verificaţi ca tensiunea de linie să fie cea pentru care maşina
a fost predispusă.
D
73 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
Čl. 34 [A]
Před uvedením stroje do provozu, je jmenován zaměstnanec,
který se musí podrobit lékařskému vyšetření a potvrdit jeho
vhodnost pro tuto práci.
Čl. 35 [B]
Má-li jakýkoli pracovník či zaměstnanec údržby sklony k
omdlévání, nesmí pracovat na počítači.
Čl. 36
Plnicí hadice musí být v dobrém stavu, zejména v oblasti
trubky armatur.
Čl. 37
Plastový plášť pokrývající potrubí nesmí vykazovat známky
abraze jinak, proniká-li vlhkost do potrubí je možná koroze
ocelových záhybů a snižuje se úroveň jeho odolnosti.
Art. 34 [A]
Przed przystąpieniem do obsługiwania sprężarki, jej obsługa
musi przejść odpowiednie badania medyczne i uzyskać
potwierdzenie, że jest zdolna do wykonywania takiej pracy.
Art. 35 [B]
Pracownicy i serwisanci mający skłonność do omdleń, nie
mogą pracować przy sprężarce.
Art. 36
Przewody napełniające muszą być utrzymane w dobrym
stanie, szczególnie w miejscu połączenia ze sprężarką i butlą.
Art. 37
Plastikowa osłona przewodów nie może mieć śladów, przetarć,
bo może to umożliwić przeniknięcie wilgoci do środka i
spowodować korozję stalowego oplotu, co w konsekwencji
doprowadzi do redukcji wytrzymałości przewodu.
34. Kiegészítés
A gép üzemeltetésének megkezdése előtt, a kijelölt felelős
személyzetnek orvosi vizsgálaton kell résztvenni, amely után
tanusítják, hogy alkalmasak ilyen jellegű munka elvégzésére.
35. Kiegészítés
Ha valaki a munkások és karbantartási személyzet közül
eszméletvesztésre hajlamos, annak nem szabad a gépen dolgoznia.
36. Kiegészítés
A töltőtömlőnek jó állapotban kell lennie, különösen a csatlakozás
környéki területeken.
37. Kiegészítés
A tömlőt kívülről fedő műanyag borításon nem lehetnek sérülésre
utaló jelek, mert különben a bekerülő szennyeződés megtámadja a
tömlőt, ezzel rozsdásodást okozva a belső fém részen, ami csökkenti
annak ellenállóképességét.
Art. 34 [A]
Înainte de a opera asupra maşinii, personalul abilitat şi
desemnat să opereze trebuie să fie declarat apt în urma
vizitei medicale.
Art. 35 [B]
Operatorii sau cei ce fac întreţinerea dacă sunt predispuşi la
leşinuri nu pot opera asupra maşinii.
Art. 36
Furtunul de încărcare trebuie să fie în bune condiţii mai ales
în zona racordurilor.
Art. 37
Membrana de plastic ce înveleşte tubul nu trebuie să aibă
excoriaţii altfel umiditatea, înfiltrându-se, poate provoca
coroziuni cordonului de oţel reducându-i rezistenţa.
11.2.2 Osobní ochranné prostředky (OOP)
Zaměstnavatel musí poskytnout všechny operátory podrobné
informace týkající se nebezpečí zranění, a zejména na rizika
vyplývající z hluku a o ochranných oděvů a za předpokladu,
že obecné předpisy úrazové prevence stanovených zákony
nebo mezinárodní nebo vnitrostátní předpisy platné v zemi,
kde je stroj, který má být použit. Všichni operátoři musí být
proškoleni v souladu s mezinárodními právními předpisy
úrazové prevence a ty na zemi, kde je stroj, který má být
použit, aby se předešlo možným nehodám. Je důležité mít
na paměti, že Evropské Comunity má vydáno několik směrnic
týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a
kromě nich je třeba připomenout, 89/391/EHS, 89/686/CEE,
89/654/CEE, 89/655/EHS, 89/656/CEE , 86/188/CEE, 92/58/
CEE a 92/57/CEE. Zaměstnavatel je povinen postupovat
v souladu s těmito směrnicemi a ujistěte se, že ho jeho
pracovníci následují.
Čl. 38 [C]
Během stroje v provoz a údržbu, je nutné použít speciální
úrazové preventivní oblečení.
Čl. 39 [D]
Vykazuje-li environmentální analýza pracovní plochy emise
prachu výše uvedeného, vyplývá, že podle místních předpisů
je povinné nosit masku na ochranu dýchacích cest.
11.2.2 Sprzęt ochrony osobistej (PPE)
Zatrudniający musi wyposażyć operatora sprężarki we
wszystkie szczegóły dotyczące ryzyka zranienia, a w
szczególności ryzyka związanego z hałasem, zapewnić
ubranie ochronne oraz wyposażyć w regulamin dotyczący
prewencji wypadkowej oparty o przepisy obowiązujące w
kraju, gdzie sprężarka jest używana.
Zalecenia dla operatora muszą być zgodne z
międzynarodowymi przepisami odnoszącymi się do
prewencji wypadkowej i z przepisami obowiązującymi w
danym kraju.
Ważną informacją jest to, że Unia Europejska wydała
dyrektywy odnoszące się do bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników, a wśród nich najistotniejsze to: 89/391/CEE,
89/686/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 86/188/
CEE, 92/58/CEE i 92/57/CEE. Pracodawca zobowiązany jest
do tych dyrektyw i musi upewnić się, że pracownicy ich
przestrzegają.
Art. 38 [C]
Podczas pracy sprężarki i podczas jej serwisowania bardzo
ważne jest, aby pracownicy nosili ubrania ochronne.
Art. 39 [D]
Jeśli analiza środowiska, w jakiej będzie pracowała
sprężarka wykaże obecność w niej kurzu przekraczającą
poziom dozwolony przez lokalne przepisy, pracownicy są
zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych.
11.2.2 Személyi Védőfelszerelés (DPI)
A munkaadónak részletes információkkal kell ellátnia az
üzemeltetőket a sérülésveszélyekkel kapcsolatban, különösen
a zajártalmakra, valamint a biztosított védőruházattal
kapcsolatban, a használati országban vagy nemzetközi
szinten hatályos idevonatkozó balesetmegelőzési előírások
alapján. Minden üzemeltetőnek be kell tartania a nemzetközi
balesetmegelőzési előírásokat, valamint az adott ország
idevonatkozó törvényi előírásait, hogy elkerülje a lehetséges
baleseteket.
Fontos emlékezni arra, hogy az Európai Únió direktívákat
tett közzé a munkások biztonságával és egészségével
kapcsolatban, melyek közül a következőek kimondottan
fontosak 89/391/CEE, 89/686/CEE, 89/654/CEE, 89/655/
CEE, 89/656/CEE, 86/188/CEE, 92/58/CEE and 92/57/CEE. A
munkaadónak meg kell felelnie az ezekben a direktívákban
leírtaknak és meg kell bizonyosodnia arról, hogy munkásai is
követik ezeket.
38. Kiegészítés [C]
A gép működtetése és karbantartása közben, feltétlenül
szükséges speciális balesetmegelőzési ruházatot viselni.
39. Kiegészítés [D]
Ha a munkaterülettel kapcsolatban, a helyi előírásoknak
megfelelően végzett környezeti tanulmány porkibocsátást
állapít meg, maszkot kell viselni a légzési rendszer védelme
érdekében.
11.2.2 Dispozitive de protecţie individuală (DPI)
Angajatorul trebuie să informeze în mod exact toţi operatori
despre riscurile de accidente şi în mod principal despre
riscurile derivate de la zgomot, despre dispozitivele de
protecţie individuală şi despre regulile împotriva accidentelor
generale prevăzute de legi sau norme internaţionale şi de
ţara de destinaţie a compresorului.
Toţi operatorii trebuie să respecte normele de prevenire a
accidentelor internaţionale şi a ţării de destinaţie a maşinii cu
scopul de a evita posibile accidente.
Se aminteşte că comunitatea europeană a emis câteva
directive ce privesc siguranţa şi sănătatea lucrătorilor printre
care se disting directivele 89/391/CEE, 89/686/CEE, 89/654/
CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 86/188/CEE, 92/58/CEE şi
92/57/CEE pe care fiecare angajator are obligaţia de a
respecta şi să le facă respectate.
Art. 38 [C]
În timpul operaţiilor de uz şi întreţinere a maşinii, este
indispensabil uzul de îmbrăcăminte adecvată împotriva
accidentelor de muncă.
Art. 39 [D]
Dacă analiza de ambient în zona de lucru relevă prezenţa de
emanaţii de prafuri superioare celor prevăzute de normativele
locale, va trebui să se poarte o mască de protecţie a căilor
respiratorii.
A
B
74 - 88
C
MCH-6
D
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
Čl. 40 [A]
Operátoři, pracovníci údržby a případní zaměstnanci
pracujícím v blízkosti stroje, musí být opatrní na případné
zadrhnutí pracovního oděvu nebo částí na lidském těle.
Dlouhé vlasy by měly být zakryté.
Také je zakázáno nosit řetízky, náramky a prsteny, které
mohou být nebezpečné.
Čl. 41 [B]
Prostor, ve kterém provozovatel pracuje, musí být udržován
čistý od jakýhkoli ciích předmětů, non-slip ošetření musí být
uveden na podlahu taky (na náklady zákazníka). Případně je
možné využít non-slip podlahami.
Čl. 42 [C]
Pracovníci musí vždy nosit gumovou pracovní obuv s
ocelovou špičkou.
Čl. 43 [D]
V těch případech, kdy je hladina akustického tlaku (hluku)
vyzařovaný stroji vyšší než minimální přípustné úrovně
bezpečnosti (viz návod), je nezbytné použít klapky na uši
nebo ucpávky do uší.
Art. 40 [A]
Operatorzy sprężarki, serwisanci, członkowie załogi z racji
wykonywanej pracy przebywający w pobliżu sprężarki,
muszą być świadomi zagrożenia wynikającego z ryzyka
złapania przez ruchome części sprężarki ubrania lub długich
włosów.
Długie włosy należy schować pod czapką.
Zabronione jest noszenie łańcuchów, bransolet, pierścionków,
ponieważ może to być niebezpieczne.
Art. 41 [B]
Stanowisko pracy sprężarki musi nie tylko być utrzymane
w czystości, ale wolne od wszelkich obcych przedmiotów.
Podłoga powinna być pokryta antypoślizgową warstwą
(na koszt właściciela zakładu). Alternatywnie może to być
podłoga antypoślizgowa.
Art. 42 [C]
Pracownicy muszą nosić obuwie na gumowej podeszwie ze
stalową wkładką.
Art. 43 [D]
W przypadku, gdy poziom hałasu emitowanego przez
sprężarkę jest wyższy niż dozwolone przez przepisy
minimum,(patrz instrukcja obsługi) ważne jest stosowanie
ochronnych zatyczek do uszu.
40. Kiegészítés [A]
Az üzemeltetőknek, karbantartási személyzetnek és bárkinek
a
személyzet közül, aki a működtetésben részt vehet és/
vagy elhalad a gép közelében, óvatosnak kell lennie a ruha
és/vagy hosszú haj bekapásának veszélyével, a mozgó
alkatrészek közé. Hosszú hajat sapka alatt célszerű hordani.
Tilos nyakláncot, karkötöt vagy gyűrűt viselni, mert ezek
veszélyesek lehetnek.
41. Kiegészítés [B]
Azt a területet, ahol az üzemeltető dolgozik nem elég
csak megtisztítani minden idegen tárgytól,hanem egy
csúszásmentesítő kezelést kell a padlón végezni ( a
vevő költségére). Alternatív megoldásként elfogadható
csúszásmentes padló használata is.
42. Kiegészítés [C]
A
munkásoknak
mindíg
gumitalpú,
fémbetétes
munkaruházati cipőt kell viselniük.
43. Kiegészítés [D]
Azokban az esetekben, amikor a gép által kibocsátott zaj
szintje meghaladja a mximálisan engedélyezett mértéket
(lásd használati kézikönyv), szükségszerűvé válik füldugók
vagy fülvédő használata.
Art. 40 [A]
Operatorii şi îngrijitorii şi tot personalul autorizat să opereze
şi/sau să tranziteze în apropierea maşinii, trebuie să presteze
atenţie la riscurile de agăţare şi blocare a hainelor şi/sau
părului lung în organele în mişcare; se recomandă utilizarea
de bonete pentru prinderea părului lung.
Este interzisă purtarea de lănţişoare, brăţări şi inele ce pot
constitui un pericol.
Art. 41 [B]
Perimetrul destinat activităţii operaţiilor, trebuie să fie liber
de obiecte străine, în plus pardoseala va trebui supusă unui
tratament antiderapant (fiind sarcina clientului).
Ca alternativă este posibilă fixarea covoarelor antiderapante.
Art. 42 [C]
Operatorul va trebui să poarte mereu încălţăminte prevăzută
cu talpă din cauciuc şi vârf de protecţie.
Art. 43 [D]
În cazurile în care valoarea de presiune acustică (zgomotul)
emis de maşină este superior nivelului minim de siguranţă
permis (vezi manualul de utilizare) este indispensabilă
utilizarea de căşti sau dopuri de protecţie pentru auz.
11.3 PŘEDPISY PRO ZVEDANÍ A MANIPULACI SE
STROJEM
Čl. 44
Ke zvednutí stroje používejte výtahy o kapacitě vhodné pro
hmotnost stroje.
Čl. 45
Před každým zvedání zátěže, zkontrolujte, zda není uvázaná
součást větší, než je minimální povolená mez. Zkontrolujte,
zda jsou lana v perfektním stavu a že jsou řádně zajištěny.
Čl. 46
Nepoužívejte vystupující části jsou připojovací body.
Čl. 47
Nepoužívat vyčnívajících částí jako připojovací body.
Art. 48
Make sure there are no people or foreign bodies within the
operating radius of the machine.
11.3 PRZEPISY
DOTYCZĄCE
PODNOSZENIA
I
PRZENOSZENIA SPRĘŻARKI
Art. 44
Aby podnieść sprężarkę należy korzystać z urządzeń o
odpowiednim udźwigu w stosunku do wagi sprężarki.
Art. 45
Przed podniesieniem ładunku, upewnij się, że pasy mocujące
mają odpowiedni zapas i nie przekraczają dozwolonego
minimum. Upewnij się, że liny są w bardzo dobrym stanie i
prawidłowo zabezpieczone.
Art. 46
Nie używaj wystających części sprężarki jako punktów
mocujących.
Art. 47 [E]
Nie używaj części konstrukcyjnych jako punktów mocujących.
Art. 48
Upewnij się, że w najbliższym otoczeniu sprężarki, nie
porzebywają osoby nieupoważnione.
11.3 GÉP EMELÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK
44. Kiegészítés
A gép emeléséhez, használjon a gép súlyának megfelelő
kapacitással rendelkező emelőket.
45. Kiegészítés
Minden egyes emelés előtt ellenőrizze, hogy a hurokrészek
nagyobbak, a minimálisan meghatározottaknál. Ellenőrizze,
hogy a kötelek állapota megfelelő-e és azok megfelelően
biztosítottak.
46. Kiegészítés
Ne használjon kiálló alkatrészeket csatlakoztatási pontként.
47. Kiegészítés [E]
Ne használjon kiugró alkatrészeket csatlakoztatási pontként.
48. Kiegészítés
Bizonyosodjon meg arról, hogy nem tartózkodik senki, illetve
nincs semmilyen idegentest a gép hatósugarában.
A
B
C
D
MCH-6
11.3 NORME PENTRU RIDICARE ŞI TRANSPORT
Art. 44
Pentru ridicarea maşinilor utilizaţi elemente de ridicare cu
rezistenţă adecvată greutăţii maşinii.
Art. 45
Înainte de a opera orice încărcare, să vă asiguraţi că secţiunile
funiilor de legat sunt de dimensiuni potrivite. Asiguraţi-vă de
perfecta stare a funiilor şi de corecta lor fixare.
Art. 46
Nu utilizaţi proeminenţe ca puncte de prindere.
Art. 47 [E]
Nu lăsaţi maşina ridicată, suspendată în gol.
Art. 48
Verificaţi ca în raza de acţiune să nu fie prezente persoane
sau corpuri străine.
E
75 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
Čl. 49 [A]
Když je stroj přesunut, je třeba dbát, aby nebyla překročena
povolená stoupání nebo rychlosti. Nepřetěžujte náklad.
Čl. 50 [B]
Nenechávejte zbytek nebo jiný materiál v horní části stroje
nebo balení.
Čl. 51
Zvláštní péči je třeba věnovat při kotvení nákladu v
dopravních prostředcích tak, aby smyčky nerozdrtily nebo
ohly okraje jednotky a ne poškrábaly strojní nátěry.
Upevněte dřevěné klíny nebo ochranné rohové kusy na
rohy.
Speciální péče je třeba věnovatna to, aby zatížené součásti
byly ve vodorovné poloze.
Čl. 52 [C]
Přepravky a balení dodáváné s přístrojem můžou být
přepravena ručně, pokud váží méně než cca. 30 Kg.
Art. 49 [A]
Przewożąc sprężarkę, pamiętaj aby nie przekraczać
dozwolonej szybkości. Upewnij się, że ładunek się nie
przesuwa i nie chwieje.
Art. 50 [B]
Nie układaj innych towarów na sprężarce lub na jej
opakowaniu.
Art. 51
Mocując ładunek należy zwracać szczególna uwagę na
pozycję pasów mocujących, tak, aby nie spowodowały
zgnieceń lub zagięć na rogach lub nie obtarły farby.
Rogi należy zabezpieczyć drewnianymi ogranicznikami.
Należy dokładnie upewnić się, żeby sprężarka była
transportowana w pozycji poziomej.
Art. 52 [C]
Części opakowania, w który dostarczono sprężarkę mogą być
usunięte ręcznie, o ile ich waga nie przekracza 30 Kg.
49. Kiegészítés [A]
Amikor a gépet mozgatja, fordítson figyelmet arra, hogy ne
lépje túl a megengedett lejtési szöget vagy sebességet.
50. Kiegészítés [B]
Ne helyezzen semmilyen anyagot a gép vagy annak
csomagolása tetejére.
51. Kiegészítés
Különös figyelmet kell fordítani a szállítmány szállításra
történő rögzítésekor, hogy a rögzítőanyag ne törje össze
vagy hajlítsa meg a gép éleit és ne karcolja össze a festéket.
Helyezzen fadarabokat vagy élvédőket az élekre.
Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a szállítmány és
annak alkatrészei vízszintes helyzetben legyenek.
52. Kiegészítés [C]
A géppel együtt szállított kartont vagy raklapot kézzel is meg
lehet emelni, akkor ha azok súlya nem haladja meg a 30 kgot.
Art. 49 [A]
În timpul manevrării atenţie la înclinările consimţite şi la
vitezele admise. Nu loviţi încărcătura.
Art. 50 [B]
Nu aşezaţi niciun alt material pe maşini sau pe ambalări.
Art. 51
Se va acorda o atenţie mărită în timpul ancorajului ambalajelor
pe mijloacele de transport până când elementele de tragere
a curelelor să nu îndoaie marginile structurilor şi nu zgârie
vopseaua maşinii.
Aplicaţi elemente din lemn sau colţari de protecţie la colţuri.
O specială grijă va fi necesară pentru încărcături şi părţile lor
pentru a asigura o aşezare orizontală adecvată.
Art. 52 [C]
Este interzisă ridicarea manuală de cutii sau pachete livrate
cu maşina, dacă greutatea este mai mare de circa 30 Kg.
11.4 PŘEDPISY PRO DODÁNÍ
Čl. 53 [D]
Když je zařízení dodáno, zkontrolujte, zda nejsou díly
poškozené nebo dokonce nechybí. Pokud tomu tak je,
obraťte se na speditérem nebo výrobce.
Čl. 54 [E]
Zkontrolujte, zda dodané zboží odpovídá specifikací.
Čl. 55 [F]
Zkontrolujte, zdali strojní součásti nebo balení nebylo
poškozeno během přepravy.
Čl. 56
Kupující nebudou muset opravovat poškozená balení.
Čl. 57 [G]
Když je zařízení dodáno, provozovatel musí přečíst návod
velmi pečlivě a dodržovat údaje uvedené, se zvláštním
důrazem na kapitoly “Bezpečnostní předpisy”.
11.4 REGULAMIN DOSTAWY
Art. 53 [D]
W momencie otrzymania sprężarki, upewnij się, że dostawa
jest kompletna i nieuszkodzona.
Jeśli tak się stało, skontaktuj się z firmą transportową lub
producentem.
Art. 54 [E]
Upewnij się, że dostarczony towar jest zgodny z zmówieniem.
Art. 55 [F]
Upewnij się, że żaden element sprężarki i jej opakowania nie
został uszkodzony w transporcie.
Art. 56
Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone
opakowanie.
Art. 57 [G]
Po otrzymaniu sprężarki, jej operator musi dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi i serwisowania oraz stosować
się do zawartych w niej zaleceń, w szczególności do tych w
rozdziale “PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA”.
112.4 KISZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK
53. Kiegészítés [D]
Amikor a gépet kiszállítja, ellenőrizze hogy nincsenek rajta
sérülések vagy hiányzó alkatrészek. Ellenkező esetben lépjen
kapcsolatba a továbbító céggel vagy a gyártóval.
54. Kiegészítés [E]
Ellenőrizze, hogy a kapott áruk megfelelnek-e a rendelésben
megadottakkal.
55. Kiegészítés [F]
Ellenőrizze, hogy a gép alkatrészei és a csomagolás nem
sérült-e meg a szállítás során.
56. Kiegészítés
A vásárlónak nem kell megjavítania semmilyen
csomagolássérülést.
57. Kiegészítés [G]
Amikor a gép kiszállításra kerül, az üzemeltetőnek el
kell olvasnia a használati kézikönyvet alaposan és el kell
sajátítania
a kapott információkat, különös figyelmet
szentelve a “BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK” fejezetre.
11.4 NORME LA LIVRARE
Art. 53 [D]
La livrarea maşinii verificaţi să nu existe daune sau părţi lipsă.
Dacă este cazul contactaţi expeditorul sau constructorul.
Art. 54 [E]
Controlaţi ca livrarea să corespundă detaliilor de pe ordin.
Art. 55 [F]
Verificaţi ca în timpul transportului să nu fi apărut daune la
componentele maşinii sau a pachetului.
Art. 56
Niciun ambalaj avariat nu va trebui să fie reparat de client.
Art. 57 [G]
La primirea maşinii operatorul va trebui sa citească
conştiincios manualul de utilizare şi să respecte informaţiile
descrise, având o atenţie mărită pentru Capitolul “PRESCRIPŢII
DE SIGURANŢĂ”.
A
B
76 - 88
C
D
MCH-6
E
F
G
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
11.5 SKLADOVÁNÍ
Čl. 58
Jestliže stroje nejsou nainstalovány hned k okamžitému
použití, měly by být uchovávány v oblasti působnosti, která
je nejlépe suchá a čistá, daleko od zdrojů tepla a vibrací, které
by mohly ohrozit křehkou část stroje nebo zařízení.
Čl. 59 [A]
Zabalený materiál může být obvykle uložen v uzavřeném
prostředí, až na tři roky, nebo tak dlouho, dokud teplota
neklesne pod 10°C nebo nestoupne nad 50°C a hladina
vlhkosti je není větší než 70%. (Pro jiné limity musí být obaly
jiné).
Filtrovací patrony musí být po uplynutí této doby vyměněny.
Čl. 60
Pro vybalení stroje, vyjměte horní víko nebo otevřete horní
hrany.
Čl. 61
Po odstranění obalu, stroje a jejich součásti musí být
přesunuty pomocí zařízení vhodných pro tento účel.
Čl. 62
Nevylévejte lahve nebo filtry kompletně ani během zimního
skladování. Tím se předejde proniknutí vlhkého vzduchu
dovnitř.
11.5 SKŁADOWANIE
Art. 58
Jeśli sprężarka nie jest instalowana
w celu jej
natychmiastowego użytkowania, powinna być składowana
w zadaszonym, czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł
promieniowania cieplnego i wibracji, ponieważ mogłoby to
mieć złe oddziaływanie na delikatne elementy sprężarki.
Art. 59 [A]
W normalnych okolicznościach, zapakowana sprężarka
może być przechowywany w zamkniętym pomieszczeniu do
trzech lat, o ile temperatura nie spadnie poniżej 10°C lub nie
przekroczy 50°C, a poziom wilgotności nie będzie większy niż
70%. (opakowanie musi być specjalne i chronić przed innymi
czynnikami).
Po tym czasie, musi być wymieniony wkład filtra.
Art. 60
Aby rozpakować sprężarkę, zacznij od zdjęcia górnej pokrywy
opakowania lub otwarcia górnej krawędzi pudła.
Art. 61
Po zdjęciu opakowania, sprężarkę trzeba przenieść, używając
do tego odpowiedniego sprzętu.
Art. 62
Nigdy nie należy opróżniać całkowicie butli ani filtrów.
Zapobiega to przedostawaniu się do środka wilgotnego
powietrza.
11.5 TÁROLÁS
58. Kiegészítés
Ha a gépet nem üzemelték be azonnali használatra, azt egy
zárt, tiszta és száraz helyen kell tárolni, távol mindennemű
hő és rezgésforrástól, amely kárt tehetne az érzékeny
alkatrészekben és műszerekben.
59. Kiegészítés [A]
A csomagolt anyagot, normál körülmények között egy zárt
környezetben lehet tárolni maxiumum 3 évig, abban az
esetben ha a hőmérséklet nem esik 10°C alá és nem lépi túl
az 50°C-ot és a páratartalom mértéke nem haladja meg a
70%-ot. (Más hátároknál a csomagolásnak célirányosnak kell
lennie).
A szűrőpatront ezen periódus után ki kell cserélni.
60. Kiegészítés
A gép kicsomagolásához, távolítsa el a felső tetőt vagy nyissa
ki azt a felső éleknél fogva.
61. Kiegészítés
A csomagolás eltávolítása után, a gépet és annak összetevőit
a megfelelő eszközökkel és a célra alkalmas felszereléssel kell
mozgatni.
62. Kiegészítés
Ne ürítse ki a palackokat és szűrőket teljesen, még a téli tárolás
alkalmával sem. Ez megakadályozza a pára bekerülését.
11.5 STOCARE
Art. 58
Dacă maşinile nu sunt puse imediat în serviciu, vor fi păstrate
întro zonă acoperită, dacă e posibil uscată şi curată, departe
de surse de căldură sau de vibraţii ce ar putea compromite
părţile delicate sau aparatura.
Art. 59 [A]
Materialul ambalat poate fi ţinut în mod normal în depozit
în ambient temperatura nu este inferioară de 10°C sau mai
mare de 50°C şi umiditatea nu depăşeşte 70%.
(Pentru valori diverse pachetul trebuie studiat în mod
particular).
Cartuşul filtrant trebuie să fie schimbat după această
perioadă.
Art. 60
Pentru scoaterea din ambalaj a maşinii înlăturaţi capacul
superior sau deschideţi fâşiile superioare.
Art. 61
După ce aţi scos ambalajul, maşinile şi componentele trebuie
să fie mişcate utilizând mijloacele şi echipamentele speciale
apte pentru acest scop.
Art. 62
Nu goliţi buteliile complet, chiar şi în timpul depozitării pe
timp de iarnă, ca să evitaţi pătrunderea de aer umed.
11.6 PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ
Pokud jde o prevenci závažných havárií je kromě obecných
platných ustanovení právních předpisů, jíž by všichni
pracovníci měli znát a které by se měly dodržovat,
provozovatele a pracovníky údržby musí rovněž dodržovat
všechny pokyny, které jsou uvedeny níže, respektovat za
každých okolností vyvstávajících v kapitolách a bodech z
příruček dodávaných.
Čl. 63
zaměstnanců, kteří jsou v důsledku své činnosti nebo
prostředí, ve kterém pracují, ohroženi zraněním na tváři,
jejich sluch nebo jejich částí, musí používat ochranné brýle
(transparentní nebo tmavé čočky), ochranu uší, tlusté
rukavice , bezpečnostní obuv a helmu.
11.6 PRZEPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Zgodnie z przepisami dotyczącymi zapobiegania wypadkom,
prewencji wypadkowej, niezależnie od ogólnych,
obowiązujących zapisów prawnych, z którymi muszą być
zapoznani, i których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy,
operatorzy sprężarki i serwisanci muszą również postępować
zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, określonymi również
zgodnie z odpowiednimi paragrafami dostarczonej instrukcji.
Art. 63 [B]
Pracownicy, którzy z racji wykonywanej pracy przebywają w
środowisku, gdzie narażony na ryzyko uszkodzenia jest ich
słuch, wzrok lub kończyny muszą nosić okulary ochronne
(przeźroczyste lub zaciemniane), ochronę uszu, buty
ochronne, grube rękawice i kask ochronny.
11.6 HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
A balesetmegelőzéssel kapcsolatban, amellet hogy az
üzemeltetőknek és karbantartási személyzetnek ismernie
és követnie kell a hatályos jogszabályok általános
rendelkezéseit, szintén követniük kell az alább, valamint
a kézikönyv fejezeteiben felsorolt utasításokat, bármilyen
körülmény bekövetkeztekor.
63. Kiegészítés [B]
A személyzet, akik a tevékenységük eredményeképp, vagy
a munkakörnyezetből adódóan sérülésveszélynek vannak
kitéve, mely hallásukat, látásukat vagy egyensúlyukat érinti,
védőszemüveget (átlátszó vagy sötét lencsékkel), fülvédőket,
vastag kesztyűket, biztonsági cipőket és munkavédelmi
sisakot kell viselniük.
11.6 NORME DE FOLOSIRE
În materie de prevenire a accidentelor de muncă, alături de
dispoziţiile de lege în vigoare cu caracter general, ce trebuie
să fie perfect cunoscute şi riguros respectate de toţi lucrătorii,
personalul abilitat la uz şi la întreţinere este obligat şi să
respecte toate instrucţiunile scrise în continuare şi amintite
din când în când în manualele furnizate.
Art. 63 [B]
Lucrătorii care, prin activitatea lor sau prin ambientul în
care operează, sunt supuşi la riscul de accidentare a văzului,
a auzului şi articulaţiilor, trebuie să folosească ochelari de
protecţie (transparenţi sau fumurii, căşti pentru urechi,
mănuşi, încălţăminte de protecţie şi cască de protecţie.
A
MCH-6
B
77 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
Čl. 64
Operátor nesmí provádět nebezpečné postupy z nepříjemné
pozice, ve které je ohrožena jeho rovnováha.
Čl. 65 [A]
Je zakázáno lézt na přístroji.
Čl. 66
Pracovní místo musí být dostatečně osvětlené pro operace,
které mají být provedeny. Nedostatečné nebo nadměrné
osvětlení může být nebezpečné.
Čl. 67
Bezpečnostní zařízení a jiné prostředky ochrany nesmí být
odstraněny nebo změněny bez získání předchozího povolení.
V případě nutnosti odsranění bezpečnostních zařízení musí
být dílny mistra a vedoucí bezpečnostního úřadu (pokud je
jeden) informovány tak, aby byla přijata opatření s cílem snížit
riziko nebezpečí, které mohou vyplynout. Bezpečnostní stráž
a bezpečnostní zařízení, musí být znovu zavedena, jakmile
důvody, pro které jejich dočasné odstranění bylo nutné, byly
vyřešeny.
Čl. 68
Pokud je potřeba udělat jakékoli kopání nebo v případě,
že pasáže v blízkosti stroje mají být blokovány, musí být
poskytnuty vhodné prostředky na ochranu.
Čl. 69 [B]
Žádný pracovník nesmí vstoupit nebo zůstat v označené nebo
uzavřené oblasti. V případě, že práce musí být provedeny v
této oblasti, musí se udělat konkrétní dohoda s pracovníky
odpovědnými za stroje.
Čl. 70
Pokud je napájen konkrétní stroj a / nebo aparatura, musí
být vypnutý, aby bylo možno provést opravy. Je nutné
zkontrolovat, zda osoba odpovědná skutečně vypla
napájení.
Ověřte, že je zabraněno, aby jiné osoby uvedly stroj do
provozu.
A varování musí být uveden do provozu probíhá pomocí
vhodných oznámení.
Kromě toho musí být dodržovány předpisy a oznámení
oznámené v rámci závodu.
Art. 64
Operator musi unikać samodzielnego wykonywania
czynności, do których wykonania musi przyjąć niewygodną
pozycją grożącą utratą równowagi.
Art. 65 [A]
Zabronione jest stawanie na sprężarce.
Art. 66
Stanowisko pracy musi być przystosowane do wykonywania
na nim zamierzonych czynności. Niebezpieczne może być za
słabe lub zbyt silne oświetlenie.
Art. 67
Nie wolno usuwać ani regulować/poprawiać systemów
zabezpieczających bez uzyskania uprzedniej, pisemnej
zgody.
Jeśli zachodzi konieczność zdemontowania jakiegokolwiek
urządzenia zabezpieczającego, muszą być o tym zawiadomieni
kierownicy warsztatu i jednostki odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo tak, żeby mogli przedsięwziąć odpowiednie
czynności zabezpieczające i redukujące mogące wystąpić
zagrożenie.
Osłony zabezpieczające i systemy zabezpieczające muszą być
z powrotem zamontowane, tak szybko jak to tylko możliwe,
po usunięciu przyczyny ich czasowego demontażu.
Art. 68
Jeśli dojście do sprężarki z jakiegoś powodu zostało
utrudnione należy zapewnić należytą, zabezpieczająca
informację.
Art. 69 [B]
W obszarze roboczym sprężarki, zamkniętym lub
oznaczonym, nie może przebywać żadna nieupoważniona
osoba.
Jeśli w wyznaczonym obszarze mają być przeprowadzane
jakiekolwiek prace, należy to uzgodnić z załogą obsługującą
sprężarkę.
Art. 70
Jeśli w celu wykonania określonych prac, trzeba wyłączyć
zasilanie, upewnij się, że osoba odpowiedzialna wyłączyła
zasilanie. Sprawdź, czy zasilanie jest zabezpieczone tak, żeby
inna osoba nie mogła go włączyć.
Zasilanie musi być zabezpieczone notatką ostrzegającą, że
właśnie trwają prace.
Informacje i regulaminy wewnątrzzakładowe muszą być
przestrzegane.
64. Kiegészítés
Az üzemeltetőnek, kerülnie kell az olyan nem biztonságos
eljárásokat kényelmetlen pozíciókban, mely károsan
befolyásolhatja az egyensúlyérzékét.
65. Kiegészítés [A]
Tilos a gépre rámászni.
66. Kiegészítés
A munkaterületnek megfelelő világítással kell rendelkeznie
a munkavégzéshez. A nem elegendő vagy túlzott világítás
veszélyes lehet.
67. Kiegészítés
A biztonsági berendezéseket vagy másfajtájú védelmet nem
szabad eltávolítani vagy megváltoztatni, előzetes engedély
megszerzése nélkül.
Ha a biztonsági berendezéseket el kell távolítani, a műhely
és a biztonsági iroda (amennyiben van) vezetőjét informálni
kell, hogy meg tudják tenni a szükséges lépéseket a
kockázati tényezők kiemelése, ezáltal a kialakulható veszély
csökkentése érdekében.
A biztonsági burkolatokat és biztonsági berendezéseket
rögtön azután vissza kell helyezni, hogy az átmeneti
eltávolításukat kiváltó indokokat megszüntették.
68. Kiegészítés
Ha ásást kell végrehajtani, vagy a gép melletti elhaladást
akadályozzák, megfelelő védelmet és feliratokat kell
biztosítani.
69. Kiegészítés [B]
A megjelölt vagy lezárt területre egy munkás sem léphet be
vagy maradhat ott.
Ha mégis munkát kell végrehajtani ilyen területen, egyedi
megállapodást kell kötni a gép üzemeltetéséért felelős
személyzettel.
70. Kiegészítés
Ha bizonyos gépek és/vagy üzemegységek áramellátását
meg kell szakítani a javítási munka elvégzése érdekében,
ellenőrizze, hogy az ezért felelős személy valóban
kikapcsolja-e az áramforrást.
Ellenőrizze, hogy van-e valamilyen fajta biztonsági rendszer,
mely megakadályoz másokat abban, hogy elindíthassák a
kérdéses egységet. Figyelmeztetést kell közölni a folyamatban
lévő műveletekről, megfelelő feliratok formájában.
Továbbá, az előírásokat és a gyáron belül kihelyezett
feliratokat követni kell.
Art. 64
Operatorii trebuie să evite operaţii nesigure, în poziţii
incomode ce le pot compromite echilibrul.
Art. 65 [A]
Este interzis să vă urcaţi pe maşină.
Art. 66
Locul de muncă trebuie să fie în mod adecvat iluminat pentru
operaţiile prevăzute.
O lumină insuficientă sau excesivă poate crea riscuri.
Art. 67
Nu va trebui să scoateţi sau să modificaţi dispozitivele de
siguranţă şi alte mijloace de protecţie fără să fi obţinut
autorizaţia.
Dacă este necesară scoaterea lor, va trebui avertizat în timp
util Şeful de Departament şi cel însărcinat de către Biroul de
Siguranţă (dacă este prevăzut) ca să fie adoptate măsurile
apte să pună în evidenţă şi să reducă la limita posibilă
pericolul ce poate deriva.
Repoziţionarea protecţiilor sau a dispozitivului de siguranţă,
trebuie să se producă imediat ce au încetat motivele care au
făcut necesară scoaterea temporară.
Art. 68
Trebuind făcute săpături şi blocarea trecerilor în apropierea
maşinilor, va trebui să se dispună protecţii şi semnalizări
adecvate.
Art. 69 [B]
Niciun muncitor nu va trebui să se îndrepte sau să se
oprească în zonele semnalizate sau împrejmuite;trebuind să
se efectueze lucrări în aşa numita zonă, se vor face acorduri
precise cu personalul adept la aceste instalaţii.
Art. 70
Dacă trebuie să se dezactiveze tensiunea maşinii pentru a
face lucrări de reparare, asiguraţi-vă personal că însărcinatul
a efectuat operaţia.
Va trebui verificată existenţa unui interbloc care să împiedice
pornirea maşinii de către alte persoane.
Operaţia va trebui semnalată cu pancarte adecvate.
Vor trebui în plus să fie respectate normele şi pancartele
semnalizatoare poziţionate in interiorul stabilimentului.
A
B
78 - 88
MCH-6
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
Čl. 71
Pracovníci by se neměli provádět operace z vlastní iniciativy,
nebo které nejsou v jejich kompetenci a které mohou ohrozit
jejich vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních.
Čl. 72 [A]
Je přísně zakázáno blokovat průchody v blízkosti strojů, s
materiály jakéhokoliv druhu. V případě absolutní nutnosti
požádejte o povolení z dílny mistra a dejte vhodné
upozornění na překážku.
Čl. 73 [B]
Je zakázáno čistit, mazat nebo manipulovat s komponenty a
částmii zařízení, pokud jsou v pohybu. Pokud jsou takové
operace nezbytné, musí být prováděna za použití vhodného
vybavení a s nejvyšší opatrností.
Čl. 74 [C]
Je zakázáno provádět jakékoli opravy nebo úpravy provozu
na pohyblivých částech.
Tyto operace musí být prováděny s vypnutým strojem. Proto
hlavní napájecí spínač musí být vypnutý a zablokován v
poloze, která zajisťuje, že stroj zůstává stále vypnutý.
Zapamatujte si tlačítko se zprávou, “WORK IN PROGRESS”.
Čl. 75 [D]
Osobní oděvy, které mohou představovat riziko pro
bezpečnost, podle druhu práce, která se v nich provádí,
nesmí být nošeny.
Proto se při práci nesmí nosit oblečení, které by se mohlo
zachytit o části stroje. Vždy používejte ochranné prostředky
a oděvy, jak je předepsáno.
Čl. 76
Poté, co stroj byl vyčištěn, provozovatel musí zkontrolovat,
zda nejsou opotřebované, poškozené nebo uvolněné některé
jeho části. Pokud jsou takové části nalezeny, obraťte se na
udržovacího technika.
Art. 71
Pracownicy nie mogą podejmować prac z własnej inicjatywy
lub wykraczających poza ich kompetencje, które mogą
narazić ich i innych na niebezpieczeństwo.
Art. 72 [A]
Kategorycznie zabrania się blokowania przejść w pobliżu
sprężarki. Jeśli wyjątkowo zachodzi taka konieczność, musi to
być zatwierdzone przed nadzorcę, który ustawi odpowiednie
znaki ostrzegawcze.
Art. 73 [B]
Zabronione jest czyszczenie, oliwienie, smarowanie
elementów i części sprężarki, kiedy jest ona w ruchu. Jeśli
zachodzi konieczność wykonania takich czynności muszą
one być przeprowadzone przy użyciu odpowiedniego
sprzętu i z należytą uwagą.
Art. 74 [C]
Zabrania się wykonywania napraw na częściach w ruchu.
Do wykonania takich czynności należy wyłączyć sprężarkę.
Konsekwentnie, należy odłączyć sprężarkę od źródła zasilania
i zablokować ją tak, aby uniemożliwić jej przesunięcie się.
Na wyłączniku zasilania umieścić informację, “PRACE W
TOKU”.
Art. 75 [D]
W miejscu pracy nie wolno nosić prywatnych ubrań,
ponieważ mogą one stanowić zagrożenie.
Ubrania noszone w pracy muszą być dopasowane tak, żeby
niemożnie było ich „złapanie” przez poruszające się elementy
sprężarki.
Używaj zalecanych ubrań ochronnych, zgodnych z
przepisami.
Art. 76
Po wyczyszczeniu sprężarki, operator musi skontrolować czy
jakieś jej części nie są zużyte, uszkodzone lub poluzowane.
Jeśli coś takiego zostanie zaobserwowane należy zwrócić się
do serwisu technicznego i poprosić o interwencję.
71. Kiegészítés
A munkásoknak nem szabad saját maguk által
kezdeményezett, vagy olyan műveleteket végrehajtani,
melyek nem az ő hatáskörükbe tartoznak, s amelyekkel saját
magukat vagy másokat veszélyeztethetnek.
72. Kiegészítés [A]
Szigórúan tilos elzárni a gép közelében lévő átjárókat
bármilyen anyaggal. Abban az esetben ha ez mégis
feltétlenül szükséges, kérjen engedélyt a műhely vezetőjétől,
az akadályozó tárgyakra vonatkozó pontosan kijelölt
figyelmeztetések mellett.
73 Kiegészítés [B]
Tilos tisztítani, olajozni vagy kenőanyaggal bekenni a
gép alkatrészeit ha azok mozgásban vannak. Ha bármi
ilyen tevékenység válik szükségessé, azt a megfelelő
felszerelés segítségével és a legnagyobb odafigyeléssel kell
végrehajtani.
74. Kiegészítés [C]
Tilos végrehajtani bárminemű javítási vagy állítási munkát,
mozgó alkatrészeken.
Ezeket a munkákat csak akkor szabad elvégezni, ha a gép
kikapcsolt állapotban van.
Pontosabban, a fő áramellátás kapcsolóját kell kikapcsolni és
ebben az állapotában rögzíteni, ezáltal biztosítva azt, hogy a
gép nyugalmi állapotban marad.
Helyezzen feliratot a kapcsolóra, melyen az áll:“FOLYAMATBAN
LÉVŐ MUNKA”.
75. Kiegészítés [D]
Olyan személyes öltözetet, mely a munkavégzés fajtájából
adódóan veszélyt jelent a személyes biztonságra, nem
szabad viselni a munkahelyen.
Ezért a munkahelyen viselt öltözet nem lehet laza, illetve
olyan típusú, amelyet bekaphatnak a gép egyes alkatrészei.
Mindíg használjon védőeszközöket és olyan ruházatot, mely
megfelel a leírtaknak.
76. Kiegészítés
A gép tisztítása után, az üzemeltetőnek ellenőriznie kell,
hogy nem talál-e elkopott, sérült vagy laza alkatrészeket.
Ha találna ilyen alkatrészt, kérje meg a karbantartást végző
személyt a közbeavatkozásra.
Art. 71
Nu efectuaţi din proprie iniţiativă operaţii sau manevre care
nu sunt de propria dvs.
competenţă şi care pot compromite siguranţa proprie şi cea
a altor persoane.
Art. 72 [A]
În apropierea maşinii este interzisă obstacularea trecerilor cu
materiale de orice natură.
În cazurile de absolută necesitate cereţi autorizaţia Şefului de
Departament şi semnalaţi cum se cuvine obstacolul.
Art. 73 [B]
Este interzis să curăţaţi, ungeţi, gresaţi organele şi elementele
maşinii când este în mişcare.
Dacă aceste operaţii se dovedesc necesare, va trebui să se
opereze cu unelte adecvate acţionând cu grijă.
Art. 74 [C]
Este interzisă efectuarea, asupra organelor în mişcare, orice
operaţie de reparare sau înregistrare.
Operaţiile trebuie să fie efectuate cu maşina oprită, deci
întrerupătorul principal de comandă a liniei de alimentare
trebuie să fie poziţionat şi blocat în aşa fel încât să asigure
oprirea maşinii.
Aplicaţi pe întrerupător un carton cu înscrisul: “LUCRĂRI ÎN
CURS”.
Art. 75 [D]
Nu trebuie să folosiţi la locul de muncă indumente sau
îmbrăcăminte proprie ce, în relaţie cu natura operaţiilor
constituie pericol pentru integritatea personală.
Indumentele adoptate la muncă nu trebuie deci să prezinte
părţi ce flutură sau ce pot da naştere la agăţarea în organele
maşinii.
Folosiţi mereu mijloace de protecţie şi indumentele personale
prescrise.
Art. 76
După ce a fost făcută curăţirea maşinii operatorul va trebui
să verifice că nu există parţi lovite sau uzate sau slab fixate,
dacă se observă aceasta se va cere intervenţia tehnicianului
de întreţinere.
A
B
C
MCH-6
D
79 - 88
ČESKY
POLSKI
11.6.1 Reziduální rizika
11.6.1 Strefy niebezpieczne
aNebezpečí způsobená elektřinou. Použijte stroj vhodný
elektrická zabezpečovací zařízení, zvláště v přítomnosti
vody nebo vlhkosti.
POUZE PRO KOMPRESORY S BENZÍNOVÝM NEBO
NAFTOVÝM MOTOREM
bNebezpečí znečištění ovzduší produkované výfukovými
plyny nebo mazací oleje par můžou promíchat s vyrobeným
stlačeným vzduchem.
c
Nebezpečí plynoucí z používání těchto interníchspalovacích motorů. Přiložený provozní manuál o motoru
by měl být velmi pečlivě prostudován
dNebezpečí hoření v oblasti blízkosti výfukového potrubí a
kolem kompresoru.
Použijte stroj s vhodnou ochranu a počkejte asi 30 minut
po vypnutí motoru otáčením před provedením jakékoliv
údržby. [B]
11.6.2 Účel kompresoru
Čl. 77
Kompresor byl navržen tak, aby byla dosažena nejvyšší kvalita
dýchatelného vzduchu, který je převzat z okolního prostředí,
zdraví škodlivé výpary jsou odstraněny pomocí speciálních
sacích filtrů a po filtrovacím cyklu je vzduch přiváděn do lahví
určených pro obsah vysokýho tlaku vzduchu.
Čl. 78
Při plnění lahví, je povinné pro osoby, které nejsou spojené s
prací, aby udržovaly vzdálenost nejméně tři metry.
Čl. 79 [C]
Používejte pouze řádně kontrolované a testované lahve a
nepřesahujte provozní tlak na nich zobrazený.
Čl. 80
Při plnění lahví je vhodné ponořit je do studené vody, aby se
snížil pokles tlaku, když se lahve, když se láhve ochlazují.
Zvláštní péče musí být poskytnuta během těchto operací se
zbytky nebezpečí popsané v provozní příručce.
A
B
80 - 88
MAGYAR
11.6.1 Megmaradó kockázati tényezők
a Niebezpieczeństwo wynikające z natury prądu
elektrycznego. Sprężarka musi być wyposażona w
odpowiednie systemy zabezpieczające, szczególnie w
obecności wody i wilgoci.
TYLKO DLA SPRĘŻAREK Z SILNIKIEM BENZYNOWYM LUB
DISLA.
b Zagrożenie zatrucia atmosfery spalinami lub oparami
smarów wmieszanymi w produkowane powietrze
przeznaczone do oddychania.
c Zagrożenie związane ze stosowaniem silników spalinowych.
Zalecenia odnoszące się do obsługi silników spalinowych
muszą być przestrzegane z należytą uwagą.
dNiebezpieczeństwo poparzeń w okolicy rury wydechowej i
w pobliżu sprężarki.
Sprężarka musi posiadać osłony ochronne, a przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych należy
odczekać 30 minut od wyłączenia sprężarki. [B]
11.6.2 Zastosowanie sprężarki
Art. 77
Sprężarka została zbudowana w celu dostarczania sprężonego
powietrza zdatnego do oddychania o wysokiej jakości,
pobieranego z otoczenia. Szkodliwe spaliny są eliminowane
przy pomocy specjalnych systemów filtrujących, a powietrze
ładowane do butli jest wolne od zanieczyszczeń.
Art. 78
Podczas procedury napełniania butli, osoby niewykonujące
bezpośrednio tej pracy, muszą pozostać w odległości co
najmniej 3 m od sprężarki.
Art. 79 [C]
Używaj tylko i wyłącznie butli posiadających aktualną
legalizację i nigdy nie przekraczaj ciśnienia roboczego
pokazanego na butli.
Art. 80
Doradzamy, aby podczas napełniania butli zanurzyć je w
zimnej wodzie w celu zmniejszenia redukcji ciśnienia na
skutek oziębiania butli.
Zgodnie z zaleceniami Instrukcji Obsługi, należy te czynności
wykonywać z należytą uwagą.
C
MCH-6
ROMÂNĂ
11.6.1 Risc reziduu
a Elektromos természetű veszélyek. A gépet, megfelelő
elektromos védelmi berendezésekkel használja, főleg víz
vagy pára jelenlétében.
aPericole de natură electrică. Utilizaţi maşina cu protecţii
electrice adecvate în mod particular în prezenţa de apă şi
umiditate.
KIZÁRÓLAG CSAK BENZINES VAGY DÍZEL MOTORRAL
SZERELT KOMPRESSZOROK ESETÉN
DOAR PENTRU COMPRESOARE CU MOTOR PE BENZINĂ
SAU DISEL
b Az előállított levegő szennyezésének kockázata azáltal,
hogy a levegő összenyomása közben olajgőz vagy
kipufogógáz keveredik ahhoz. [A]
c A belsőégésű motor használatából eredő veszélyek. A
mellékelt motorhasználati és karbantartási útmutatóban
leírtakat pontosan kell követni.
d Égésveszély a kipufogó közelében vagy a kompresszor
körül.
A gépet csak a mgfelelő védőburkolatok megléte esetén
használja és várjon 30 percet a motor leállítása után,
mielőtt bárminemű karbantartási munkához fogna. [B]
b Pericol de poluare a aerului produs din cauza posibilităţii de
amestec a fumurilor de evacuare sau aburi de ulei lubrifiant
cu aerul comprimat produs. [A]
c Pericole derivate din uzul motorului cu explozie.
Urmaţi în mod riguros manualul alegat de utilizare şi
întreţinere a motoarelor.
d Pericole de ardere în zona ţevii de eşapament a fumurilor şi
zonă compresor.
Utilizaţi maşina cu protecţii adecvate, şi aşteptaţi circa 30
min. după oprirea motorului înainte de a interveni pentru
întreţinere. [B]
11.6.2 A kompresszor célja
77. Kiegészítés
A kompresszort úgy terveztük, hogy a legjobb minőségű
légzésre alkalmas levegőt tudjon előállítani hosszútávon,
mely levegőt a közvetlen környzetből nyer, a káros gázokat,
speciális szívó- szűrési eljárás során megsemmisítse a szűrési
ciklusban, majd a levegőt nagynyomású levegő tárolására
alkalmas palackokba továbbítsa.
78. Kiegészítés
Amikor palackokat tölt fontos, hogy a műveletben nem
résztvevő személyek minimum 3 méteres biztonsági
távolságot tartsanak.
79. Kiegészítés [C]
Kizárólag csak érvényes próbával rendelkező palackokat
használjon és ne lépje túl a rajtuk feltüntett nyomásértéket.
80. Kiegészítés
Palacktöltés közben, ajánlott a palackokat hideg vízbe
meríteni, annak érdekében, hogy csökkentse a palack
lehülése közbeni nyomásesést.
Különös figyelmet kell fordítani ezen folyamatok közben
a fennmaradó kockázati tényezőkre, melyeket megtalál a
használati útmutatóban.
11.6.2 Uzul prevăzută
Art. 77
Compresoarele e prevăzut pentru a obţine aer respirabil
de optimă calitate lipsit de fumuri nocive, preluându-l din
ambientul înconjurător, printrun filtru special de aspiraţie şi
introdus în buteliile apte să conţină aer cu presiune înaltă, în
urma ciclului de filtrare.
Art. 78
În timpul încărcării buteliilor este obligatoriu, pentru cei ce
nu sunt muncitori abilitaţi, să păstreze o distanţă de siguranţă
mai mare de trei metri.
Art. 79 [C]
Utilizaţi doar dacă buteliile sunt verificate cu relativul
certificat şi nu depăşesc presiunea de exerciţiu afişată pe ele.
Art. 80
Vă sfătuim ca în faza de alimentare a buteliilor să le
introduceţi în apă rece ca să reduceţi diminuarea presiunii la
răcirea buteliei.
Acordaţi o particulară atenţie în timpul acestor operaţii la
orice pericol reziduu evidenţiat în Manualul de instrucţiuni.
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
Čl. 81 [A]
Neodepínejte hadice ani svorky, když jsou pod tlakem.
Čl. 82
Při každém použití zkontrolujte provoz v přetlakových
ventilech zapnutím kompresoru. které rozběhu kompresoru
s koncem ventily vypnout tak, že tlak rostl rychleji v obvodu a
ventilu začal fungovat v nastavený tlak.
Čl. 83
Za kompresory, které nemají automatickou vypouštění
kondenzátu, je vhodné jednou za 15/20 minut při normálním
provozu kompresoru, odvodnit produkovaný kondenzát
zapnutím vypouštěcího ventilu na separator. Vypouštění
voda emulgována s mazací oleje by měly být považovány za
obvyklé při doplňování a množství odebrané vody závisí na
procentu vlhkosti v ovzduší. Před a po každé znovu, odvodnit
žádné zbytky kondenzátu opouštějícímu kompresor běžet
nečinný po dobu několika sekund s vypouštěcí ventil
zapnuto.
Čl. 84
Ujistěte se, že minimální poloměr zakřivení hadice není
menší než 250 mm.
Čl. 85
Zvláštní pozornost je třeba věnovat správnosti pružné trubky
a jiných částí podléhajících opotřebení. Dále je třeba dbát
na to, aby nedošlo k úniku ropných nebo jiných škodlivých
látek.
Nastane-li taková situace, je zakázáno, aby provozovatel uvedl
přistroj do provozu, dokud nebude závada odstraněna.
Čl. 86 [B]
Pokud provozovatel nebo osoby mající na starosti údržbu
objeví závadu na přístroji (například po doplnění), dá na stroj
označení, které ukazuje, že údržby jsou v pokroku a že nesmí
být zahájen provoz.
Čl. 87
Je zakázáno používat zařízení pro jiné účely než pro ty, které
jsou popsány v manuálu AEROTECNICA COLTRI. Společnost
nemůže nést odpovědnost za žádné závady, problémy nebo
škody způsobené nesplněním těchto poučení.
Art. 81 [A]
Nie wolno odkręcać przewodów napełniających od butli, jeśli
sprężarka jest dalej pod ciśnieniem.
Art. 82
Przed każdym użyciem, sprawdź poprawność działania
zaworów bezpieczeństwa uruchamiając sprężarkę z
zamkniętym zaworem końcowym tak, żeby w obwodzie
szybko wzrosło ciśnienie i spowodowało uruchomienie się
zaworu bezpieczeństwa.
Art. 83
Jeśli sprężarka nie jest wyposażona w system automatycznego
odwadniania kondensatu, zaleca się podczas normalnej
pracy, przeprowadzić ręczne odwodnienie, co 15/20 minut.
Spust kondensatu powinien być wykonywany podczas
normalnego napełniania, a ilość zebranej do wydalenia wody
zależy od obecnej w powietrzu wilgoci. Przed przystąpieniem
do napełniania i po napełnieniu spuść zalegające w sprężarce
resztki kondensatu pozwalając sprężarce pracować przez
kilka sekund bez obciążenia z odkręconym zaworem
spustowym.
Art. 84
Upewnij się, że minimalny kąt zagięcia przewodów nie jest
mniejszy niż 250 mm.
Art. 85
Szczególną uwagę należy zwracać na stan elastycznych
przewodów i innych części podlegających zużyciu. Należy
również sprawdzać, czy nie ma gdzieś wycieku oleju lub
innych substancji.
Jeśli taka sytuacja ma miejsce, zabronione jest uruchamianie
sprężarki, aż do czasu usunięcia problemów.
Art. 86 [B]
Jeśli operator lub osoba odpowiedzialna za serwisowanie
napotyka jakikolwiek problem, (np. w trakcie napełniania),
przed opuszczeniem stanowiska musi zostawić na sprężarce
znak informujący, że prace serwisowe są w toku i nie wolno
uruchomiać sprężarki.
Art. 87
Zabronione jest używanie sprężarki w warunkach lub w celu
niezgodnym z opisanym w instrukcji.
AEROTECNICA COLTRI nie ponosi odpowiedzialności za
błędy, problemy, szkody spowodowane na skutek nie
przestrzegania niniejszych instrukcji.
.
81. Kiegészítés [A]
Ne távolítsa el a tömlőt a csatlakozásról vagy a palackról, amikor
az nyomás alatt van.
82. Kiegészítés
Minden használatkor, ellenőrizze a biztonsági szelep működését
oly módon, hogy elindítja a kompresszort úgy, hogy a szelepek
zárva vannak, így gyorsan fog emelkedni a nyomás a rendszeren
belül, egészed addíg, míg a nyomás el nem éri az előre beállított
értéket és a biztonsági szelep el nem kezd működni.
83. Kiegészítés
Azon kompresszortípusoknál, melyek nem rendelkeznek
autómatikus kondenzvíz leeresztéssel, javasolt az üzemelés
közben 15/20 percenként leengedni a kondenzvízet úgy,
hogy kinyítja a páraelválasztónál lévő kondenzvíz leeresztő
szelepeket.
A lenegedett vízpára kenőolajjal történő keveredése
normálisnak mondható a töltés közben és az így leengedett
víz mennyiségét a levegő páratartalma határozza meg. Minden
töltés előtt és után, engedje le az összes a rendszerben lévő
kondenzvízet, ezáltal ideálisan hagyva járni a kompresszort egy
pár másodpercig, a leeresztő szelep nyitott állapotában.
84. Kiegészítés
Győződjön meg arról, hogy a tömlő hajlási rádiusza ne legyen
kisebb mint 250 mm.
85. Kiegészítés
Különös figyelmet kell fordítani a rugalmas tömlők és más olyan
alkatrészek épségére, melyek elhasználódhatnak.
Továbbá, figyelmet kell fordítani az esetleges olaj vagy más
káros anyagok szivárgására. Ha mégis ilyen helyzet adódna, tilos
az üzemeltetőnek a gépet elindítani addig, amig a problémát
meg nem oldották.
86. Kiegészítés [B]
Ha az üzemeltető, vagy más a karbantartással megbízott
személy a gépen hibát észlelne (például töltés után), mielőtt
elhagyná a gépet, egy táblát kell kihelyeznie arra, melyen az
áll, hogy karbantartási munka van folyamatban és a gépet tilos
elindítani.
87. Kiegészítés
Tilos a gépet olyan körülmények között és olyan célokra
használni, melyek ellentétesek a kézikönyvben leírtakkal és az
AEROTECHNICA COLTRI nem vonható felelősségre semmilyen
olyan meghibásodás, probléma vagy kár kapcsán, mely ezen
szabály betartásának elmulasztásából adódik.
Art. 81 [A]
Nu deconectaţi furtunul de la racorduri sau de la elementul
de susţinere când e sub presiune.
Art. 82
Verificaţi la fiecare utilizare funcţionarea supapei de
suprapresiune pornind compresorul cu robinetele finale
închise, în mod ca presiunea să urce rapid în circuit şi ca
supapa să intre în funcţiune la presiunea stabilită.
Art. 83
Pentru compresoarele neprevăzute cu evacuare condens
automatic, în timpul reglării funcţionării compresorului, este
oportun ca la fiecare 15/20 minute să eliminaţi condensul
produs, prin deschiderea robinetului de evacuare condens
al separatorului.
Pierderi de apă evaporată şi emulsionată cu ulei lubrifiant se
vor considera normale în timpul umplerilor şi cantităţile lor
sunt în funcţie de procentul de umiditate din aer.
Înainte şi după fiecare reîncărcare drenaţi eventualul condens
reziduu lăsând compresorul în gol pentru câteva secunde cu
robinetul de scurgere deschis.
Art. 84
Respectaţi ca raza minima de curbare a furtunului să nu fie
mai mică de 250 mm.
Art. 85
Trebuie acordată o atenţie mărită statului de integritate ale
tubulaturilor flexibile sau a altor piese destinate uzurii.
În plus trebuie să se verifice că nu sunt prezente pierderi de
ulei sau alte substanţe periculoase.
Dacă sunt prezente asemenea situaţii este interzis
operatorului să pornească compresorul până la remediere.
Art. 86 [B]
Dacă operatorul sau cel ce face întreţinerea întâlnesc anomalii
(de exemplu după o reîncărcare) înainte de a se îndepărta,
trebuie să poziţioneze pe maşină un carton ce să semnalizeze
că aceasta este în întreţinere şi este interzisă pornirea.
Art. 87
Este interzisă folosirea maşinii în alte condiţii sau cu un uz
divers de cele indicate în prezentul manual şi AEROTECNICA
COLTRI nu poate fi considerată responsabilă pentru
defecţiuni, inconveniente sau accidente apărute din cauza
nerespectării acestei norme.
A
MCH-6
B
81 - 88
ČESKY
POLSKI
11.6.3 Omezení v užívání
11.6.3 Ograniczenia w użyciu
Čl. 88
Berte do prostředí, kde není znečištený vzduch. Použijte stroj
v prostředí, kde není žádný prach nebo nebezpečí výbuchu,
koroze nebo požáru.
Čl. 89
Některé komponenty mají vlastnosti, které jsou důležité
pro osobní bezpečnost: používejte proto pouze originální
náhradní díly.
Čl. 90
lt je zakázáno používat benzín, nafta nebo elektricky ovládané
kompresory na palubách lodí.
JEN PRO KOMPRESORY S BENZÍNOVÝM NEBO
DIESLOVÝM MOTOREM
Čl. 91 [A]
Je velmi nebezpečné, a proto absolutně zakázáno, svařovat
plamenem nebo elektrickým obloukem potrubí, které
obsahuje nebo obsahovalo hořlavé kapaliny (např. nádrže na
benzín nebo naftou poháněné kompresory).
V případě pochybností, nepokračujte v operaci a umyjte část
s nehořlavým obsahem (noste přitom ochrannou obličejovou
maskou), je také zakázáno provádět svařování či řezání v
provozních v místech, které vzhledem k jejich postavení,
můžou představovat nebezpečí požáru.
Čl. 92 [B]
Benzínem poháněné kompresory používejte venku. Je
zakázáno používat kompresory v uzavřeném prostředí.
Ujistěte se, že přívod vzduchu je z dosahu výfukových plynů
z motoru a řiďte se odstavec s názvem “Pozice” v návodu k
použití.
Čl. 93
Ujistěte se, že přívod vzduchu je z dosahu výfukových plynů
vznikajicích v interních-spalovacích motorech.
A
MAGYAR
11.6.3 A használat korlátai
Art. 88
Pobieraj tylko powietrze czyste, niezanieczyszczone. Używaj
sprężarkę tylko i wyłącznie w środowisku gdzie nie ma kurzu,
niezagrożonym wybuchem, korozją lub pożarem.
Art. 89
Charakterystyka niektórych komponentów ma znaczenie dla
bezpieczeństwa pracowników: z tego powodu, stosowane
mogą być tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne.
Art. 90
Zabronione jest używanie sprężarek elektrycznych,
spalinowych i dieslowski na pokładach jednostek
pływających.
TYLKO DLA SILNIKÓW BENZYNOWYCH LUB Z SILNIKAMI
DISEL.
Art. 91 [A]
Rygorystycznie zabrania się przecinania przy pomocy
płomienia lub spawania przewodów/rurek, zbiorników, które
przechowują lub transportują płyny palne (np. paliwo w
wersji spalinowej).
W przypadku wątpliwości ogranicz się do umycia tej części
w niepalnym środku (noś maskę ochronną podczas mycia)
zabrania się również spawania lub przecinania na gorąco w
miejscach gdzie może istnieć zagrożenie pożarem.
Art. 92 [B]
Sprężarki spalinowe muszą być używane na zewnątrz.
Zabronione jest ich używanie w pomieszczeniach. Upewnij
się, że powietrze pobierane jest z dala od spalin pochodzących
z wydechu (w przypadku silników spalinowych) i przestrzegaj
zaleceń zawartych w rozdziale „Ustawienia” w Instrukcji
Obsługi.
Art. 93
Upewnij się, że powietrze jest pobierane z dala od spalin
wydzielanych przez silnik spalinowy.
B
82 - 88
MCH-6
88. Kiegészítés
Olyan levegő beszívása, mely nem megfelelő minőségű vagy
szennyezett. Használja a gépet olyan környezetben, ahol
nincs por vagy robbanás, korrózió és tűzveszély.
89. Kiegészítés
Néhány összetevő olyan tulajdonságokkal rendelkezik,
melyek fontosak a személyi biztonságra: ezért, csak eredeti
gyári alkatrészeket használjon.
90. Kiegészítés
Tilos benzines, dízel vagy elektromos üzemeltetésű
kompresszorokat használni hajók fedélzetén.
KIZÁRÓLAG CSAK BENZINES VAGY DÍZEL
KOMPRESSZOROK ESETÉN
91. Kiegészítés [A]
Különösen veszélyes és emiatt szigorúan tilos lángvágót,
nyílt lángot vagy elektromos hegesztőt használni csöveknél
vagy más olyan alkatrészeknél, amelyek gyúlékony anyagot
tartalmaznak vagy tartalmaztak (például benzines vagy dízel
hajtású kompresszorok üzemanyagtankjánál).
Abban az esetben ha kétsége merülne fel, ne folytassa a
megkezdett munkát, és mossa le az adott részt nem gyúlékony
anyaggal (viseljen arcmaszkot a mosás közben); szintén tilos
hegesztést vagy vágást eszközölni olyan területeken, melyek
helyzetükből adódóan tűzveszélyt testesítenek meg.
92. Kiegészítés [B]
Benzin hajtású kompresszorokat csak a szabadban
használjon.
Tilos a kompresszorokat zárt térben használni. Győződjön
meg arról, hogy a levegőbeszívó távol van a kipufogó
gázoktól a belsőégésű motornál és kövesse a használati
útmutató, “Elhelyezés”
részben leírtakat.
93. Kiegészítés
Győződjön meg arról, hogy a levegőbeszívó távol van a
kipufogó gázoktól a belsőégésű motornál.
ROMÂNĂ
11.6.3 Limite de utilizare
Art. 88
Aspiraţi aer fără vicii sau poluat. Utilizaţi maşina în ambiente
unde nu există prafuri şi pericole de explozie, coroziune,
incendiu.
Art. 89
Vă aducem la cunoştinţă că anumite componente sunt
prevăzute de caracteristici pentru siguranţa persoanelor:
devine deci interzisă utilizarea pieselor de schimb ce nu sunt
originale.
Art. 90
Este interzisă utilizarea compresoarelor alimentate cu
benzină, diesel sau electricitate la bordul ambarcaţiunilor.
DOAR PENTRU COMPRESOARE CU MOTOR PE BENZINĂ
SAU DISEL
Art. 91 [A]
Este foarte periculos şi deci absolut interzis tăierea cu
flacără sau sudarea cu flacără sau electricitate tuburile sau
recipientele ce conţin sau au conţinut lichide inflamabile (de
exemplu rezervoarele compresoarelor alimentate cu benzină
sau diesel).
În cazul în care aveţi dubii abţineţi-vă de la efectuarea
operaţiei şi continuaţi cu o spălare cu solvenţi neinflamabili
(când faceţi operaţii de spălare purtaţi o mască de protecţie).
Este de asemenea interzis să efectuaţi operaţii de sudură sau
tăiere în apropierea punctelor ce ar putea genera pericol de
incendiu.
Art. 92 [B]
Utilizaţi compresoarele alimentate cu benzină în aer liber,
este interzisă utilizarea compresoarelor în spaţii închise.
Asiguraţi-vă că gura de aerisire este departe de fumurile de
evacuare ale motorului cu explozie şi respectaţi paragraful
“POZIŢIONAREA” din Manualul de instrucţiuni.
Art. 93
Asiguraţi-vă ca gura de aerisire să fie departe de fumurile de
evacuare a motoarelor cu explozie.
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
11.7 REGULE PRO ÚDRŽBU
Čl. 94
Všechny běžné údržby a další operace musí být provedeny s
kompresorem v klidu, s vypnutým napájecím zdrojem a
nenatlakovaným čerpadlem. U modelů s interní-spalovacím
motorem, vypněte motor.
Čl. 95 [A]
Během údržby nebo výměny dílů pro pneumatický systém,
věnujte zvláštní pozornost tomu, aby se zabránilo zavlečení
nebo vkládání cizích subjektů do obvodu.
I malé díly můžou způsobit provozní problémy a ohrozit
bezpečnost zařízení.
Čl. 96
Po dokončení udržovacích pracích a před před spuštěním
stroje zkontrolujte, zda dily, které byly vyměněny nebo
nástroje, které byly použity na opravy / údržbu, byly
odstraněny z přístroje. Zkontrolujte, že všechny bezpečnostní
zařízení jsou namontovány a jsou v dobrém stavu. Ujistěte
se, že jsou použity všechny grafické značky a bezpečnostní
varování, že jsou v dobrém stavu a čitelné.
Čl. 97
Před každou operaci údržby musí technik zastavit stroj a
ujistět se, že nemůže být znovu bez jeho vědomí spuštěn.
Pouze tímto způsobem mohou být zajištěno, že zařízení
nebude nahodně spuštěno, zatímco personál údržby je
nebezpečné pozici.
Čl. 98 [B]
Je třeba dbát na údržbu elektromotoru. Nebezpečí je
signalizováno značkou “nebezpečná napětí”.
Čl. 99
Vyhněte se provádění údržbu provozu holýma rukama.
11.7 PRZEPISY DOTYCZĄCE SERWISOWANIA
Art. 94
Wszystkie prace serwisowe, rutynowe i dodatkowe muszą
być przeprowadzane na wyłączonej sprężarce, odłączonej
od prądu i opróżnionej z ciśnienia. Jeśli jest to sprężarka
spalinowa to silnik musi być wyłączony.
Art. 95 [A]
Podczas serwisowania lub wymiany elementów układu
pneumatycznego, należy bardzo uważać, aby nie pozostawić
w układzie żadnych, nawet najmniejszych ciał obcych,
ponieważ mogą one spowodować problemy i spowodować
zagrożenie.
Art. 96
Po zakończonych pracach serwisowych i przed ponownym
włączeniem sprężarki, upewnij się, że wymieniane elementy
oraz używane do naprawy i serwisu narzędzia zostały
usunięte ze sprężarki. Skontroluj czy wszystkie urządzenie
odpowiedzialne za bezpieczeństwo zostały zamontowane
i czy są w dobrem stanie. Upewnij się, że wszystkie znaki
graficzne oraz ostrzegawcze znajdują się na swoim miejscu i
czy są w dobrym stanie i czytelne.
Art. 97
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności serwisowej,
technik serwisant, musi zatrzymać sprężarkę i zabezpieczyć
ją tak, aby nie mogło dojść do nieautoryzowanego
uruchomienia.
Tylko podejmując odpowiednie kroki zabezpieczające,
pracownik może być pewien, że sprężarka nie zostanie
przypadkowo uruchomiona w trakcie wykonywania
czynności serwisowych.
Art. 98 [B]
Ostrożność jest wymagana podczas wykonywania prac
serwisowych na silniku elektrycznym. Ostrzega o tym znak
“Zagrożenie napięcie”.
Art. 99
W trakcie wykonywania prac serwisowych należy używać
rękawic i unikać wykonywania jakichkolwiek czynności
gołymi rękami.
11.7 KARBANTARTÁSI ELŐÍRÁSOK
94. Kiegészítés
Minden rutin és további karbantartási feladatokat úgy
kell végezni, hogy a kompresszor nyugalomban, az
áramforrás pedig kikapcsolt állapotban van, továbbá a
nyomásrendszerből a levegőt leengedték. Belsőégésű
motorral szerelt típusoknál, kapcsolja ki a motort.
95. Kiegészítés [A]
A hidraulikus rendszer karbantartása vagy annak
alkatrészeinek cseréje közben, külön figyelmet kell fordítani
arra, hogy semmilyen idegentest ne tudjon érintkezni a
rendszerrel vagy abba behatolni, legyen az akármilyen
kicsi, mivel ezek működési zavarokat okozhatnak és károsan
befolyásolhatják a gép biztonságát.
96. Kiegészítés
Amikor a karbantartási munkát befejezték és mielőtt
elindítják a gépet, ellenőrizze, hogy a kicserélt darabokat és/
vagy a karbantartáshoz/javításhoz használt szerszámokokat
eltávolították a gépből. Ellenőrizze, hogy az összes biztonsági
berendezés a helyén van-e és megfelelően működik.
Győződjön meg arról, hogy az összes grafikus jel és biztonsági
figyelmeztetés a helyén van, jó állapotban és olvashatóan.
97. Kiegészítés
Minden működtetés előtt, a karbantartási technikusnak le
kell állítania a gépet és meg kell győződnie arról, hogy az ő
engedélye nélkül, más nem tudja újra elindítani azt.
Az üzemeltető csak íly módon tud megbizonyosodni arról,
hogy a gépet nem lehet véletlenül újból elindítani, amíg a
karbantartási személyzet veszélynek van kitéve.
98. Kiegészítés [B]
Az elektromotor karbantartása még nagyobb odafigyelést
igényel. A veszélyt, az “Áramerősség veszély” felirat mutatja.
99. Kiegészítés
Óvakodjon bárminemű csupasz kézzel végzett karbantartási
munkától.
11.7 PRECAUŢII DE ÎNTREŢINERE
Art. 94
Toate operaţiile de întreţinere obişnuită şi suplimentară
trebuie făcute când compresorul este oprit, deconectat
de la alimentarea electrică şi cu circuitul de pompare
depresurizat.
Pentru versiunile cu motor cu explozie stingeţi motorul.
Art. 95 [A]
În timpul întreţinerii sau înlocuirii de componente ale
instalaţiei pneumatice, trebuie acordată atenţie specială la
evitarea introducerii sau aspirării în circuit a corpurilor străine,
chiar dacă sunt de mici dimensiuni, ce pot cauza stricarea şi
compromiterea siguranţei maşinii.
Art. 96
Odată terminate lucrările de întreţinere, înainte de a pune în
serviciu maşina, controlaţi ca eventualele piese înlocuite şi/
sau uneltele folosite la intervenţia de reparare/ întreţinere
au fost înlăturate de lângă maşină Controlaţi ca toate
dispozitivele de siguranţă sunt prezente şi eficiente.
Controlaţi ca toate semnele grafice şi semnalele de siguranţă
sunt prezente, în stare bună şi lizibile.
Art. 97
Înainte de orice intervenţie este obligatoriu pentru cel ce face
întreţinerea să pună maşina în fază de oprire şi în condiţia
de a nu se putea pune din nou în funcţionare dacă nu se are
aprobarea lui.
Doar în acest mod există siguranţa că nu se poate produce o
pornire neprevăzută în timp ce personalul de întreţinere se
află în poziţie de risc.
Art. 98 [B]
Faceţi atenţie la întreţinerea motorului electric.
Pericolul este semnalizat de o etichetă cu “ Tensiune
periculoasă”.
Art. 99
Evitaţi efectuarea oricărei operaţii cu mâinile neprotejate.
A
MCH-6
B
83 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
Čl. 100 [A]
Případy, které mohou nastat, pokud udržovací technik musí
zkontrolovat úspěšný výsledek prováděných operací nebo
určit vady, zatímco počítač je v provozu, nebo dokonce
během pracovní činnosti. Za těchto okolností musí být
provedeno přesně podle pokynů tak, že:
-osoba, která ovládá stroj a technik údržby by měli vidět sebe
navzájem tak, aby spolu mohli komunikovat jednoduchým
a jasným způsobem.
-Provozovatel musí jednat v souladu s pokyny, které mu dá
technik údržby.
-Operace údržby musí být provedeny v odpovídajícím
osvětlení.
-Před uvedením přístroje z klidu do provozu se musí
udržovací technik přesunout do bezpečné vzdálensti a
přístupovat k pohyblivým částem pouze když je si jist, že
jeho pokyny byly správně pochopen provozovatelem.
Art. 100 [A]
Inna, wymagająca szczególnej uwagi sytuacja może zaistnieć,
gdy serwisant musi sprawdzić prawidłowość działania
sprężarki lub wypunktować nieprawidłowości w jej pracy.
W takich okolicznościach, należy przestrzegać precyzyjnych i
jednoznacznych instrukcji:
-operator obsługujący sprężarkę i serwisant muszą się
dobrze widzieć, tak żeby komunikacja pomiędzy nimi była
łatwa i oczywista.
-operator musi postępować zgodnie z instrukcjami
podawanymi przez serwisanta.
-czynności muszą być wykonywane w odpowiednim
oświetleniu.
-przed uruchomieniem sprężarki, serwisant musi stanąć
w bezpiecznej od niej odległości i podejść do będących
w ruchu części sprężarki tylko wtedy, jeśli jest pewien, że
osoba obsługująca sprężarkę (operator) dokładnie rozumie
jego polecenia.
100. Kiegészítés [A]
Akadhatnak olyan helyzetek, melyekben a karbantartási
technikusnak ellenőriznie kell az elvégzett műveletek sikeres
végeredményeit, vagy rá kell mutatnia a problémákra a
műveletek, vagy akár a gép működtetése közben.
Ilyen körülmények között, pontos és visszavonhatatlan
utasításokat kell adni, hogy:
- az üzemeltető, aki irányítja a gépet és a szervíztechnikus
láthassák egymást, s ezáltal könnyen és tisztán tudjanak
egymással kommunikálni.
- Az üzemeltetőnek, a szervíztechnikus által adott utasítások
alapján kell cselekedni.
-A karbantartási műveleteket megfelelő világítás mellett
kell végezni.
- Mielőtt a nyugalmi helyzetből egy mozgásban lévő rész
beállításához fogna, a szervíztechnikusnak egy biztonságos
pozícióba kell távolodnia és csak akkor közelítenie meg
a mozgó alkatrészeket, ha meggyőződött arról, hogy az
üzemeltető pontosan megértette az utasításait.
Art. 100 [A]
Se pot verifica cazuri în care tehnicianul pentru întreţinere să
trebuiască să verifice validitatea operaţiilor efectuate sau să
caute defecţiunile cu maşina în funcţiune sau chiar în timpul
operaţiilor de lucru.
Atunci trebuie date instrucţiuni precise şi inderogabile:
-operatorul ce se găseşte la comanda maşinii şi tehnicianul de întreţinere să se vadă unul pe celălalt în mod de a face
comunicarea fluentă şi fără echivocuri.
-Operatorul să acţioneze la ordinele date de către tehnician.
-Întreţinerea să se efectueze mereu cu iluminarea adecvată.
-Înainte de a trece de la o fază de oprit la una de mişcare
a oricărui element, tehnicianul să fie în poziţie sigură,
apropiindu-se de organele mobile doar după ce are
certitudinea că indicaţiile sale au fost primite cu exactitate
de operator.
KIZÁRÓLAG CSAK BENZIN VAGY DÍZEL ÜZEMANYAGGAL
HAJTOTT KOMPRESSZOROKHOZ
-
Pentru toate operaţiile de întreţinere şi lubrifiere
aferente motorului cu explozie trebuie respectate cu
stricteţe indicaţiile aduse de manualul alegat furnizat de
constructorul motorului.
Art. 101
Respectaţi periodicitatea indicată pentru intervenţiile de
întreţinere.
Art. 102 [B]
Tehnicul de întreţinere trebuie să păstreze un registru a
tuturor intervenţiilor efectuate.
Art. 103
Furtunul se va schimba periodic (anual) sau când prezintă
semne de uzură.
Nerespectarea normei de faţă implică pericole grave pentru
operatori.
POUZE PRO KOMPRESORY S BENZÍNOVÝM NEBO
DIESLOVÝM MOTOREM
-Pro všechny udržovací a mazací operace týkající se interníspalovacích motorů, je potřeba postupovat podle pokynů v
přiloženém manuálu, dodávaných výrobcem motoru.
Čl. 101
Četnost operací údržby musí být dodržena, jak je uvedeno.
Čl. 102 [B]
Technik údržby musí vést evidenci o všech prováděných
operací.
Čl. 103
Hadice musí být vyměněny pravidelně (jednou ročně), nebo
když jeví známky opotřebení. Nesplnění této regulace by
mohlo vést k vážnému ohrožení provozovatele.
A
TYLKO W ODNIESIENIU DO SPRĘŻAREK BENZYNOWYCH
LUB DISEL
- Wszelkie czynności serwisowe i smarowanie odnoszące się
do sprężarek wyposażonych w silnik spalinowy, muszą być
wykonywane zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji
obsługi i serwisowania.
Art. 101
Musi być zachowana podana w instrukcji częstotliwość
wykonywania czynności serwisowych.
Art. 102 [B]
Serwisant
musi
prowadzić
rejestr
wszystkich
przeprowadzonych czynności serwisowych.
Art. 103
Przewody napełniające muszą być okresowo wymieniane (raz
w roku) lub, jeśli wykazują śladu zużycia. Niezastosowanie
się do powyższych zaleceń może narazić operatora na
niebezpieczeństwo.
B
84 - 88
MCH-6
- A belsőégésű motorral kapcsolatos összes karbantartási
és olajozási műveletet, melyeket a gyártó által a motorra
kibocsátott használati és karbantartási útmutatóban talál
meg, pontosan követni kell.
101. Kiegészítés
A karbantartási műveletek közölt gyakoriságát be kell
tartani.
102. Kiegészítés [B]
A karbantartási technikusnak tartania kell egy nyilvántartást,
amelybe bejegyez minden műveletet.
103. Kiegészítés
A tömlöt rendszeres időközönként (évente) cserélni kell vagy
akkor ha az, az elhasználódás jeleit mutatja. Ezen előírás
betartásának elmulasztása az üzemeltetőt komoly veszélybe
sodorhatja.
DOAR PENTRU COMPRESOARE CU MOTOR
PE BENZINĂ SAU DISEL ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
Čl. 104 [A]
Kontrolujte těsnost potrubí pomocí vody s mýdlem a
odstraňte jakékoli netěsnosti.
Čl. 105 [B]
Neopravujte vysokotlaké potrubí svařováním.
Čl. 106
Vyměňujte filtry pro čištění vzduchu pravidelně, jak je
popsáno v manuálu.
Čl. 107
Odvodňujte kondenzát pravidelně, jak je popsáno v
manuálu.
Art. 104 [A]
Skontroluj szczelność przewodów rurkowych używając do
tego wody mydlanej – w ten sposób wyeliminowane zostaną
wszelkie możliwe nieszczelności.
Art. 105 [B]
Nie wolno spawać rurkowych przewodów wysokiego
ciśnienia.
Art. 106
Filtry powietrza należy regularnie wymieniać, zgodnie z
czasookresami podanymi w Instrukcji Obsługi i Serwisowania.
Art. 107
Należy regularnie zrzucać kondensat – tak jak podaje to
Instrukcja Obsługi i Serwisowania.
104. Kiegészítés [A]
Ellenőrizze a tömlőcsatlakozások szorosságát úgy,
hogy szappanosvízzel belocsolja azokat és megszüntet
mindennemű szivárgást.
105. Kiegészítés [B]
Ne javítson nagynyomású csöveket hegesztéssel.
106. Kiegészítés
Cserélje ki a légtisztasági szűrőket rndszeresen, ahogy ez a
használati útmutatóban le van írva.
107. Kiegészítés
Engedje le a kondenzvízet rndszeresen, ahogy ez a használati
útmutatóban le van írva.
Art. 104 [A]
Controlaţi îmbinarea racordurilor umezindu-le cu apă cu
săpun şi eliminaţi eventualele pierderi.
Art. 105 [B]
Nu reparaţi tuburile de înaltă presiune cu suduri.
Art. 106
Înlocuiţi cu regularitate filtrele de epurare ale aerului după
cum se ilustrează in Manualul de instrucţiuni.
Art. 107
Eliminaţi cu regularitate condensul după cum se ilustrează in
Manualul de instrucţiuni.
JEN PRO KOMPRESORY S BEZÍNOVÝM NEBO DIESLOVÝM
MOTOREM
Čl. 108 [C]
Nikdy nedolévejte palivo, když je přístroj zapnutý.
Čl. 109 [D]
Před číštěním přistroj odpojte od rozvaděčů
Čl. 110
Používání hořlavých tekutin k čištění přístroje je zakázáno
Čl. 111
lt je zakázáno manipulovat nebo vyměňovat části přístroje,
pokud to není výslovně povoleno společností AEROTECNICA
COLTRI
Čl. 112
Použití příslušenství, nástroje, spotřebního materiálu nebo
náhradních dílů, jiných než doporučených výrobcem a / nebo
popsaných v této příručce, může představovat riziko vedoucí
k poškození zařízení.
Čl. 113 [E]
Pro zajištění optimálního chodu přístroje musí být použity
pouze originální náhradní díly společnosti AEROTECNICA
COLTRI
Čl. 114
Každá vykonaná změna na přístroji provedená bez výslovného
povolení AEROTECNICA COLTRI zbavuje společnost jakékoli
občanské či trestní odpovědnosti.
A
B
TYLKO DLA SPRĘŻAREK Z SILNIKAMI BENZYNOWYMI
LUB DISEL ENGINES
Art. 108 [C]
Nigdy nie napełniaj zbiornika paliwa, jeśli sprężarka jest w
ruchu.
Art. 109 [D]
Czyścic można tylko i wyłącznie sprężarkę niebędącą w
ruchu, wyłączoną.
Art. 110
Zabrania się stosowania do czyszczenia substancji palnych.
Art. 111
Zabrania się manipulowania lub wymiany części na
nieoryginalne o ile nie są one autoryzowane przez
AEROTECNICA COLTRI
Art. 112
Stosowanie
akcesoriów,
narzędzi,
materiałów
eksploatacyjnych i części zamiennych innych, niż zalecane
przez producenta i opisanych w Instrukcji może narazić
operatora na niebezpieczeństwo i spowodować uszkodzenie
sprężarki.
Art. 113 [E]
Aby zagwarantować optymalną wydajność sprężarki, należy
stosować tylko i wyłącznie oryginalne części pochodzące z
AEROTECNICA COLTRI.
Art. 114
Przeprowadzone bez autoryzacji AEROTECNICA COLTRI
modyfikacje sprężarki, zwalniają producenta z jakiejkolwiek
odpowiedzialności prawnej i cywilnej.
KIZÁRÓLAG CSAK BENZIN VAGY DÍZEL ÜZEMANYAGGAL
HAJTOTT KOMPRESSZOROKHOZ
108. Kiegészítés [C]
Soha ne töltsön után a benzinüzemanyaggal hajtott gépbe
ha az jár.
109. Kiegészítés [D]
A gépnek nyugalomban és az összes kapcsolónak lekapcsolt
állapotban kell lennie, amikor azt tisztítják.
110. Kiegészítés
Tilos tűzveszélyes anyagok használata a takarítási műveletek
elvégzéséhez.
111. Kiegészítés
Tilos átalakítani vagy kicserélni a gép alkatrészeit, kivéve ha
azt az AEROTECHNICA COLTRI írásban engedélyezte.
112. Kiegészítés
Olyan kiegészítők, szerszámok, fogyó anyagok és
tartalékalkatrészek használata, melyek eltérnek a gyártó által
javasolttól és/vagy a jelen kézikönyvben leírtaktól, veszélyt
testesíthetnek meg az üzemeltetőre nézve és/vagy kárt
okozhatnak a gépben.
113. Kiegészítés [E]
Az optimális teljesítmény garantálása érdekében, csak eredeti
AEROTECHNICA COLTRI gyári alkatrészeket használjon, a gép
egyes alkatrészeinek esetleges cseréjéhez.
114. Kiegészítés
Bármilyen olyan művelet, mely során a gépet úgy változtatták
meg, hogy arra az AEROTECNICA COLTRI nem adott írásos
engedélyt, felmenti a gyártó céget minden polgári és
büntetőjogi felelősség alól.
C
D
MCH-6
DOAR PENTRU COMPRESOARE CU MOTOR PE BENZINĂ
SAU DISEL
Art. 108 [C]
Nu alimentaţi cu benzină niciodată rezervorul maşinii atunci
când este în funcţiune.
Art. 109 [D]
Curăţirea maşinii trebuie efectuată când maşina este oprită şi
are panourile inactive.
Art. 110
Este interzisă folosirea de lichide inflamabile in operaţiile de
curăţenie.
Art. 111
Este interzisă intervenirea sau înlocuirea de piese ale maşinii
ce nu este in mod explicit autorizată de AEROTECNICA
COLTRI.
Art. 112
Folosirea accesoriilor, uneltelor, materialelor de consum
sau pieselor de schimb diverse de cele recomandate de
constructor şi/sau precizate în prezentul Manual, poate
constitui un pericol pentru operatori şi/sau poate dăuna
maşinii.
Art. 113 [E]
Pentru a avea garanţia unei perfecte funcţionări a maşinii e
necesar ca eventuale înlocuiri de componente ale acesteia
să fie efectuate exclusiv cu piese de schimb originale
AEROTECNICA COLTRI.
Art. 114
Orice intervenţie de modificare a maşinii ce nu este expres
autorizată de AEROTECNICA COLTRI eliberează firma
constructoare de orice responsabilitate civilă sau penală.
E
85 - 88
86 - 88
ČESKY
POLSKI
MAGYAR
ROMÂNĂ
12 - POZNÁMKY
12 - PRZYPISY
12 - JEGYZETEK
12 - NOTE
MCH-6
COLTRI ASIA PACIFIC
No. 94/5 , Moo. 3 , T. Khao Hin Sorn
A .Phanomsarakarm, Chachoengsao. 24120 Thailand
Tel: + 66 38 855 103 to 5 Fax: + 66 38 855 106
www.aerotecnicacoltriasiapacific.com
e-mail: [email protected]
COLTRI SUB EGYPT
El Rowayset (Industrial Area)
Sharm El Sheikh - South Sinai - Egypt
Tel: +20 (0) 366 44 74 Fax: +20 (0) 366 44 73
www.coltrisubegypt.com
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
COLTRI AMERICAS
12493 NW 44th Street, Unit5
Coral Springs, FL 33065
Tel: 1-954-344-2420 Fax: 1-954-344-2421
www.coltriamericas.com
e-mail: [email protected]
[email protected]
AEROTECNICA COLTRI Spa
Via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS) ITALY
Tel. +39 030 9910301
Fax. +39 030 9910283
www.coltrisub.it
www.coltrisub.com
[email protected]
w w w. co l t r i s u b. co m
www.tecnomedia.biz

Podobne dokumenty