Karta charakterystyki * 1 Identyfikacja preparatu - DAAR

Transkrypt

Karta charakterystyki * 1 Identyfikacja preparatu - DAAR
DR
strona: 1/10
Karta charakterystyki
zgodnie z Dz. U. Nr. 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002r (patrz punkt 15)
Data aktualizacji: 29.11.2005
*
Data sporządzenia: 29.11.2005
1 Identyfikacja preparatu
Nazwa handlowa:
*
Ver.-No. 5
CircoClean SF
Zastosowanie preparatu
Płynny, kwaśny środek do czyszczenia i dezynfekcji instalacji
udojowych i schładzających mleko.
Dystrybutor:
WestfaliaSurge Polska Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 10, 85 -461 Bydgoszcz
tel. +48 (0)52 348 04 41
fax. +48 (0)52 348 04 50
Producent:
WestfaliaSurge GmbH, Siemensstraße 25-27
D-59199 Bönen, Tel. +49 (0) 2383/9370
Informacja awaryjna:
WestfaliaSurge Polska Sp. z o.o.
tel. +48 (0)52 348 04 41
2 Skład i informacja o składnikach
Charakterystyka chemiczna
Opis:
Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi
domieszkami.
Składniki niebezpieczne:
NDS: 1
CAS: 7664-38-2
kwas fosforowy
EINECS: 231-633-2
CAS: 7664-93-9
kwas nieorganiczne
EINECS: 231-639-5
Wskazówki dodatkowe:
*
C; R 34 10-25%
C; R 35 10-25%
Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń
znajduje się w rozdziale 16.
3 Identyfikacja zagrożeń
Oznaczenie zagrożeń:
C zrący
Szczególne wskazówki o zagrożeniu dla
człowieka i środowiska:
Produkt podlega obowiązkowi oznakowania na podstawie metody
obliczania "Ogólnej wytycznej klasyfikowania preparatów w UE" w
jej ostatnio ważnej wersji.
R 35 Wywołuje poważne oparzenia.
(ciąg dalszy na stronie 2)
PL
DR
strona: 2/10
Karta charakterystyki
zgodnie z Dz. U. Nr. 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002r (patrz punkt 15)
Data aktualizacji: 29.11.2005
Nazwa handlowa:
Ver.-No. 5
Data sporządzenia: 29.11.2005
CircoClean SF
(ciąg dalszy od strony 1)
System klasyfikacji:
Dane dodatkowe:
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej,
jednak jest uzupełniona danymi z literatury fachowej i danymi
firmowymi.
-
4 Pierwsza pomoc
Wskazówki ogólne:
Po narażeniu drogą oddechową:
W kontakcie ze skórą:
W kontakcie z oczami:
W przypadku spożycia:
*
Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.
Zadbać o świeże powietrze.
W razie dolegliwości odwieźć do lekarza.
Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
Przepłukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą
wodą i zasięgnąć porady lekarza.
Obficie popić wodą i wyjść na świeże powietrze. Niezwłocznie
sprowadzić lekarza.
5 Postępowanie w przypadku pożaru
Przydatne środki gaśnicze:
Środki gaśnicze nieprzydatne ze
względów bezpieczeństwa:
Szczególne zagrożenie ze strony
materiału, produktów jego spalania lub
powstających gazów:
Specjalne wyposażenie ochronne:
Inne dane
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar
zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie
alkoholu.
-
Założyć urządzenie ochrony dróg oddechowych.
-
6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Indywidualne środki ostrożności:
Niezbędne środki w zakresie ochrony
środowiska:
Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w
bezpieczne miejsce.
Zapobiec przeniknięcie do kanalizacji, rowów i piwnic.
(ciąg dalszy na stronie 3)
PL
DR
strona: 3/10
Karta charakterystyki
zgodnie z Dz. U. Nr. 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002r (patrz punkt 15)
Data aktualizacji: 29.11.2005
Nazwa handlowa:
Ver.-No. 5
Data sporządzenia: 29.11.2005
CircoClean SF
(ciąg dalszy od strony 2)
Metoda oczyszczania:
*
Rozcieńczyć dużą ilością wody.
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód
powierzchniowych /wód gruntowych.
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia
okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący
uniwersalny, trociny).
Zastosować środek neutralizujący.
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.
Zadbać o wystarczające przewietrzenie.
7 Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie
Postępowanie z preparatem
Wskazówki dla bezpiecznego
użytkowania:
Wskazówki dla ochrony
przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:
Zbiorniki otwierać i obchodzić się z nimi ostrożnie.
Nie zamykać zbiorników gazoszczelnie.
Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
Magazynowanie
Wymagania w stosunku do pomieszczeń
składowych i zbiorników:
Przewidzieć podłogę odporną na kwasy.
Wskazówki odnośnie wspólnego
składowania:
Nie składować wspólnie z alkaliami (ługami).
Dalsze wskazówki odnośnie warunków
składowania:
Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym.
Zalecana temperatura składowania:
Klasa składowania:
Klasa VbF:
brak
Specyfikacja zastosowania:
*
-
8 Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
Dodatkowe wskazówki dla wykonania
urządzeń technicznych:
Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
(ciąg dalszy na stronie 4)
PL
DR
strona: 4/10
Karta charakterystyki
zgodnie z Dz. U. Nr. 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002r (patrz punkt 15)
Data aktualizacji: 29.11.2005
Nazwa handlowa:
Ver.-No. 5
Data sporządzenia: 29.11.2005
CircoClean SF
(ciąg dalszy od strony 3)
Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane pod
kątem warunków miejsca pracy.
Wskazówki dodatkowe:
Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
Wyposażenie osobiste
Ogólne środki ochrony i higieny:
Ochrona układu oddechowego:
Ochrona rąk:
Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Unikać styczności z oczami i skórą.
Nie konieczne.
Rękawice ochronne
Stosować tylko rękawice chroniące przed substancjami
chemicznymi z oznakowaniem CE kategorii III.
Wybór materiału na rękawice ochronne przy
uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i
degradacji.
Materiał, z którego wykonane są rękawice Kauczuk butylowy
Kauczuk nitrylowy
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz
także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do
producenta.
Czas penetracji dla materiału, z którego
wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat
dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
Ochrona oczu i twarzy:
Okulary ochronne szczelnie zamknięte
Ochrona skóry/ochrona ciała:
Ograniczenie i kontrola narażenia
środowiska
Robocza odzież ochronna
PL
(ciąg dalszy na stronie 5)
DR
strona: 5/10
Karta charakterystyki
zgodnie z Dz. U. Nr. 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002r (patrz punkt 15)
Data aktualizacji: 29.11.2005
Nazwa handlowa:
Ver.-No. 5
Data sporządzenia: 29.11.2005
CircoClean SF
(ciąg dalszy od strony 4)
*
9 Właściwości fizykochemiczne
Ogólne dane
Forma:
Kolor:
Zapach:
* 10
Płynny
Jasnożółty
Specyficzny dla produktu
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:
Nie jest określony.
100°C
Punkt zapłonu:
Nie nadający się do zastosowania.
Samozapłon:
Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczeństwo wybuchu:
Produkt nie jest grozi wybuchem.
Gęstość w 20°C:
1,23 g/cm3
Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda:
W pełni mieszalny.
Wartość pH w 20°C:
1,8
Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne:
0,0 %
Dalsze dane:
-
Stabilność i reaktywność
Rozkład termiczny/ warunki których
należy unikać:
Rozkład zaczyna się przy:
Materiały, których należy unikać:
Reakcje niebezpieczne
Niebezpieczne produkty rozkładu:
Dalsze dane:
Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
Reakcje z alkaliami (ługami).
Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.
PL
(ciąg dalszy na stronie 6)
DR
strona: 6/10
Karta charakterystyki
zgodnie z Dz. U. Nr. 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002r (patrz punkt 15)
Data aktualizacji: 29.11.2005
Nazwa handlowa:
Ver.-No. 5
Data sporządzenia: 29.11.2005
CircoClean SF
(ciąg dalszy od strony 5)
* 11
Informacje toksykologiczne
Ostra toksyczność:
Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:
7664-38-2 kwas fosforowy
Ustne
LD50 1530 mg/kg (szczury)
Skórne LD50 2740 mg/kg (szczury)
7664-93-9 kwas nieorganiczne
Ustne
LD50 2140 mg/kg (szczury)
Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
na skórze:
Działanie żrące na skórę i śluzówkę.
w oku:
Silne działanie żrące.
Uczulanie:
Żadne działanie uczulające nie jest znane.
Dodatkowe wskazówki toksykologiczne: Produkt wykazuje następujące zagrożenia w oparciu o metodę
obliczeń według ogólnych wytycznych klasyfikacji Wspólnoty
Europejskiej dotyczących receptur, wersja ostatnia:
Substancja żrąca
Po połknięciu silne skutki żrące w rejonie jamy ustnej i gardła oraz
niebezpieczeństwo przedziurawienia przełyku i żołądka.
* 12
Informacje ekologiczne
Skutki ekotoksyczne:
Toksyczność wodna:
7664-38-2 kwas fosforowy
Wdechowe LC0 100-200 mg/l (unknown)
Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwości dla wody 2 (samookreślenie): szkodliwy dla
wody
Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód
powierzchniowych bądź do kanalizacji.
Nie może przedostać się w stanie nierozcieńczonym lub
niezneutralizowanym do ścieków lub do kolektora kanalizacyjnego.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu się minimalnych
ilości do podłoża.
PL
(ciąg dalszy na stronie 7)
DR
strona: 7/10
Karta charakterystyki
zgodnie z Dz. U. Nr. 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002r (patrz punkt 15)
Data aktualizacji: 29.11.2005
Nazwa handlowa:
Ver.-No. 5
Data sporządzenia: 29.11.2005
CircoClean SF
(ciąg dalszy od strony 6)
13 Postępowanie z odpadami
Produkt:
Zalecenie:
Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie:
Zalecany środek czyszczący:
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie
dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.
14 Informacje o transporcie
Transport lądowy ADR/RID i GGVS/GGVE (międzynarodowe/krajowe):
Klasa ADR/RID- GGVS/E:
Liczba Kemlera:
Numer UN:
Grupa opakowań:
Label
Nazwa wyrobu:
8 Materiały o właściwościach żrących
80
3264
III
8
3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(PHOSPHORIC ACID, LIQUID)
Transport morski IMDG/GGVSee:
Klasa IMDG/GGVSee:
Numer UN:
Label
Grupa opakowań:
Numer EMS:
Zanieczyszczenia morskie:
8
3264
8
III
F-A,S-B
Nie
(ciąg dalszy na stronie 8)
PL
DR
strona: 8/10
Karta charakterystyki
zgodnie z Dz. U. Nr. 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002r (patrz punkt 15)
Data aktualizacji: 29.11.2005
Nazwa handlowa:
Ver.-No. 5
Data sporządzenia: 29.11.2005
CircoClean SF
(ciąg dalszy od strony 7)
Włściwa nazwa techniczna:
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(PHOSPHORIC ACID, LIQUID)
Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR:
Klasa ICAO/IATA:
Numer UN/ID:
Label
Grupa opakowań:
Właściwa nazwa techniczna:
* 15
8
3264
8
III
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(PHOSPHORIC ACID, LIQUID)
Informacje dotyczące przepisów prawnych
Oznaczenia według wytycznych EWG:
Oznaczenie literowe i określenie
niebezpieczeństwa:
Nazwy niebezpiecznych składników
umieszczone na etykiecie:
Produkt został sklasyfikowany i oznaczony wg. norm EWG/
zarządzenia o substancjach szkodliwych.
Należy uwzględnić takie środki ostrożności jak przy obchodzeniu się
z chemikaliami.
C zrący
kwas fosforowy
kwas nieorganiczne
Określenie dotyczące prawidłowego
postępowania z niebezpieczną substancją
Zestawy R:
35 Wywołuje poważne oparzenia.
Zestawy S:
26
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością
wody i zasięgnąć porady lekarza.
36/37/39 Nosić odpowiednią odzieżochronną, odpowiednie
rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
(ciąg dalszy na stronie 9)
PL
DR
strona: 9/10
Karta charakterystyki
zgodnie z Dz. U. Nr. 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002r (patrz punkt 15)
Data aktualizacji: 29.11.2005
Nazwa handlowa:
Ver.-No. 5
Data sporządzenia: 29.11.2005
CircoClean SF
(ciąg dalszy od strony 8)
45
60
1/2
Zastosowane przepisy krajowe:
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz,
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe,
pokażetykietę.
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
- Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. Nr 11,
poz. 84 z 11 stycznia 2001r. (wraz ze zmianami: Dz. U. Nr 142,
poz. 1187 z 5 lipca 2002r.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z 3 lipca 2002r.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. Nr 217, poz.
1833 z 29 listopada 2002r.
- Ustawa o produktach biobójczych. Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z 13
września 2002r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. Dz. U. Nr 171,
poz. 1666 z 2 września 2003r.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie
ograniczeń,zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz
zawierających je produktów Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z 5 lipca
2004r.
- Umowa Europejska dotycząca przewozu materiałów
niebezpiecznych (ADR). Dz. U. Nr 30, poz. 287 z dnia 12 kwietnia
1999r. wraz z załącznikami.
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie
katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 27 września 2001r.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Dz. U.
Nr 57, poz. 608 z dnia 15 czerwca 1999r.
(ciąg dalszy na stronie 10)
PL
DR
strona: 10/10
Karta charakterystyki
zgodnie z Dz. U. Nr. 140, poz. 1171 z 3 lipca 2002r (patrz punkt 15)
Data aktualizacji: 29.11.2005
Nazwa handlowa:
Ver.-No. 5
Data sporządzenia: 29.11.2005
CircoClean SF
(ciąg dalszy od strony 9)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku
dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów
niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Dz. U. Nr 142, poz. 1194
z 14 sierpnia 2002r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. Dz. U. Nr
129, poz. 1110 z dnia 3 lipca 2002r.
Dodatkowa klasyfikacja według
Rozporządzenia o materiałach
niebezpiecznych załącznik II:
-
Wskazówki odnośnie ograniczenia
zatrudnienia:
-
Regulamin awarii:
-
Instrukcja techniczna dotycząca
powietrza:
Klasa
udział w %
Klasa zagrożenia wód:
* 16
Klasa szkodliwości dla wody 2 (samookreślenie): szkodliwy dla
wody.
Inne Informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.
Odnośne zwroty R
Wskazówki dotyczące szkolenia
Zalecane ograniczenie stosowania
Wydział sporządzający wykaz danych:
* Dane zmienione w stosunku do wersji
poprzedniej
34 Powoduje oparzenia.
35 Wywołuje poważne oparzenia.
1024 / Produktmanagement
PL

Podobne dokumenty